Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 20.04.2014 06:15. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 19.04.2014 19:01
Data WIPO: 16.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 16.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 16.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 429470
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(111) Číslo zápisu 280276
(511) Třídy výrobků a služeb 35, 38, 41, 42
(531) Vídeňské obrazové třídy 27.1.13 ; 27.5.1
(220) Datum podání přihlášky 01.09.2005
(320)Datum práva přednosti:
01.09.2005
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 11.01.2006
(151) Datum zápisu 19.04.2006
(730) Přihlašovatel/vlastník Robert Vlach
Tylova 27
Ostrava - Jih CZ
70030
Stav Platný dokument
Druh Slovní grafická
(510) Seznam výrobků a služeb (35) poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, personální poradenství, příprava inzertních sloupků, aktualizování reklamních materiálů, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, reklama, reklama (propagace), reklamní agentury, vedení kartoték v počítači, profesionální obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, pronájem reklamních ploch, obchodní reklama (pro třetí osoby), zpracování textů, překlad informací do počítačových databází, systemizace informací do počítačových databází, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, reklama on-line v počítačové síti, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), poradenství pro volbu povolání; (38) přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů, elektronická pošta, služby elektronické nástěnky (telekomunikační služby); (41) vydávání textů s výjimkou reklamních nebo náborových, reportérské služby; (42) počítačové programování, aktualizace počítačových programů, pronájem počítačového software, údržba počítačových programů, tvorba počítačových systémů, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), hosting webových stránek, instalace počítačových programů, konverze dat a počítačových programů (ne fyzická).

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 20.4.2014 06:15

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.