Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 21/APR/14 10:06 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 20/APR/14 07:01 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 17/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 16/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 17/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 7452428
(540) Mark 3M
(511) Nice Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(220) Filing date 10.12.2008
(442) Publication date 26.04.2010
(151) Date of the registration 09.08.2010
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 10.12.2018
(730) Applicant/Holder 3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road,
St. Paul, US
55144-1000
(740) Representative TAYLOR WESSING LLP
5 New Street Square
London GB
EC4 A 3TW
Status CTM registered
Type Word
(510) Nice Classification
1
Chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; nezpracované umělé pryskyřice, nezpracované plastické hmoty; hnojiva; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;ochranné vrstvy pro oční čočky, čočky dalekohledů, čočky fotoaparátů a jiné optické čočky;lepidla a lepicí materiály pro průmyslové účely;lepidla na kovy a plastické hmoty;lepidla na koberce;termoplastická lepidla; lepidlo v rozprašovači;montážní lepidla, tmely, lepicí tyčinky, všechno pro průmyslové účely; adhezivní přípravky pro chirurgické obvazy; lepidla na plakáty;lepidla na obkladačky a papírové tapety;lepicí pásky pro průmyslové účely;pojiva ve formě lepidel na opravy rozbitých předmětů; epoxidové pryskyřice v surovém stavu; lepidla pro průmyslové účely;klovatiny ve formě lepidel a rozpouštědel pro klovatiny;odlepování a separování (přípravky k-);izolační a povrchové nástřiky, těsnicí nástřiky;chladírenské (studené) nástřiky;odvlhčovací nástřiky; chemické výrobky ve formě pěny;chemické látky pro vytváření nebo stabilizaci pěny; pěnicí směsi;pěnové nástřiky;chemické sloučeniny pro cementové malty, keramické dlaždice a keramiku, porcelán a průhledné glazury na porcelán; chemické přísady pro použití v palivech pro spalovací motory; hasicí prostředky;chemické látky pro všeobecné výrobní použití při čištění elektronických komponentů a lékařských zařízení;povrchově aktivní látky, povrchově aktivní činidla, chemické sloučeniny na úpravu povrchových parametrů kapalin, materiálů pro povrchové úpravy a inkoustů;tekutiny pro použití při přenosu tepla, chlazení, zpracování kovů a vrtání, čištění fólií, vývoji latentních otisků prstů, výrobě lékařských zařízení, mokrém čištění suchých leptaných součástí, čištění rozvodů kapalného kyslíku a plynného kyslíku, zpracování farmaceutických a chemických přípravků;čisticí a vysoušecí prostředky pro elektronické součásti, komponenty, podsestavy, sestavy, přesné součásti, optické výrobky, optoelektroniku, součásti pro letecký průmysl, letecké motory a letadla;kontaktní čisticí nástřiky;chemické sloučeniny pro použití při úpravě koberců, tkanin a čalounění a jiných materiálů a povrchů včetně ochrany proti skvrnám, vodovzdorné chemické látky na textil, indikátory sterility, kolorimetrické indikátory, chemicky upravený papír, chemicky upravené papírové indikátory, chemické sloučeniny pro aplikaci na tkaniny a oděvy k odstraňování skvrn, látky pro impregnaci a povrchovou úpravu jakých materiálů, fluorochemické pryskyřičné roztoky na získání odpudivosti materiálu vůči vodě a oleji, chemické látky včetně chemických sloučenin pro aplikaci na různé povrchy, materiály odpuzující tuky a oleje a mořidla, kapalné polymerové nátěrové směsi pro aplikaci na potištěné plochy pro zachování jejich potisku, aby byl mnohem více přilnavější ke zmíněným plochám, fluorační výrobky, které poskytují odpudivost vůči vodě a mořidlům, mohou být použity u tkaných látek, kůže, a koberců z nylonu a polypropylénu, skleněné mikrokuličky spojené s plastovou bází, která pokud je navázány na tkaniny, poskytuje tkaninu s vratnými odrazovými vlastnostmi, což zlepšuje noční viditelnost oděvů zhotovených z těchto tkanin;skleněné bublinky pro použití při výrobě;činidla na uvolňování bednění pro použití ve stavebním průmyslu při betonování; činidla k uvolňování forem; přípravky pro vyjímání odlitků z formy;přípravky pro péči o auto, jmenovitě výplně a antikorozní přípravky pro automobily;lepidla na střechy;voděodolné nátěrové soupravy skládající se především polymerních lepicích a těsnicích nátěrů pro střešní instalace;základní lak pro lepidla;vysokoteplotní silikonové sloučeniny používané na tvarování těsnění;emulgátory pro použití při výrobě polymerů;povrchově aktivní látky pro použití při výrobě polymerů;a emulgátory pro emulzní polymeraci monomerů za účelem vytvoření fluoropolymerů pro použití při výrobě plastových předmětů;chemické látky, jmenovitě filtrační činidla, filtrační média a molekulární separační média pro všeobecné průmyslové použití, včetně farmaceutického, chemického průmyslu a průmyslu nátěrových hmot;filtrační média obsahující absorbenty na odstraňování nečistot z tekutin a jiných filtrovatelných látek pro použití ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém, chemickém, elektronickém průmyslu a průmyslu nátěrových hmot;nezpracované plasty v podobě filtračních materiálů na odstraňování nečistot z tekutin a jiných filtrovatelných látek pro použití ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém, chemickém, elektronickém průmyslu a průmyslu nátěrových hmot;fluoropolymery, fluoroplasty, fluoroelastomery, polytetrafluoroetylén, fluorované termoplastové elastomery, perfluorované elastomery a perfluorované plasty, včetně suspenzí, roztoků, emulzí, disperzí, prášků, pelet, granulí, klovatin a z nich vytlačovaných výrobků;chemické sloučeniny obsahující fluoropolymery, sloučeniny obsahující fluoropolymery a/nebo nefluorované polymery a/nebo jiné chemické přísady;vulkanizovatelné sloučeniny fluórového kaučuku plněné fluoropolymerními sloučeninami, elektricky vodivé fluórové kaučuky a fluórové plasty a sloučeniny polytetrafluoroetylénu;chemické přísady pro plasty (včetně konstrukčních plastů), polyolefinové přísady při zpracování, antiblokovací činidla, nukleační činidla, čeřicí činidla, mazací činidla na chemické bázi, separační přípravky a samozhášecí přísady;fluoropolymerní pojicí činidla;přísady při zpracování kaučuku;kaučukové nápravné látky;činidla na uvolňování vnitřních a vnějších forem pro kaučuk a plasty, chemické přísady, které podporují nebo zdokonalují vulkanizaci fluoroelastomerů a chemické přísady, které zdokonalují nebo upravují vlastnosti fluoroelastomerů po vulkanizaci;chemické látky používané při výrobě fluoropolymerů, fluoroelastomerů, fluoroplastů, fluorovaných monomerů, tetrafluoroetylénu,hexafluoropropylénu, vinylidenfluoridů, fluorovaných monomerů obsahujících éter, halogenovaných a nitrilových vytvrzovacích monomerů;tužidla barev, katalyzátory;nátěry k opravě povrchů ze skleněného vlákna a umělé hmoty;přísady do barev pro automobily;chemické a nátěrové materiály k odpuzování tuků a olejů;chemické sloučeniny pro průmyslové účely, včetně chemických sloučenin na odpuzování tuků a olejů pro aplikace na různé povrchy;těsnicí, lepicí a spojovací tmely;chemické sloučeniny pro spojování ploch, hran nebo předmětů v jeden celek;lepidla, lepicí těsnicí tmely, těsnicí lepicí tmely;výplně karoserií pro použití u automobilů a námořní použití;tmel pro použití jako těsnicí materiál;výplně automobilových karoserií.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;revêtements de protection pour lentilles ophtalmiques, lentilles télescopiques, objectifs photographiques et autres lentilles optiques;adhésifs et substances adhésives à usage industriel;colles pour métaux et matières plastiques;colles pour tapis;adhésifs thermocollants; adhésifs à vaporiser;adhésifs structurels, composés du mastic, bâtons de colle, tous à usage industriel; matières collantes pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches;colles pour carrelages et tapissage;bande adhésive à usage industriel;ciment sous forme de colles pour la réparation d'articles cassés; résines époxy à l'état brut; colles pour l'industrie;gommes sous forme de colles et solvants pour gommes;produits pour décoller et séparer;sprays pour l'isolation et le revêtement, sprays pour le jointoiement;sprays réfrigérants (froids);sprays déshumidificateurs; produits chimiques sous forme de mousses;substances chimiques pour la production ou la stabilisation de mousse; compositions moussantes;vaporisateurs de mousse;compositions chimiques pour mortier, carrelages en céramique, et glaçures pour céramique, porcelaine et porcelaine de Chine vitrifiée; additifs chimiques pour carburants de moteurs à combustion interne; compositions extinctrices;produits chimiques de fabrication générale destinés au nettoyage de composants électroniques et de dispositifs médicaux;produits tensio-actifs, agents tensio-actifs, compositions chimiques pour modifier les caractéristiques de surface des liquides, enduits et encres;fluides destinés au transfert thermique, à la réfrigération, à l'usinage et au forage des métaux, au nettoyage de film, au développement d'empreinte latente, à la fabrication de dispositifs médicaux, au nettoyage liquide de pièces de graveurs à sec, au nettoyage de canalisations d'oxygène liquide et d'oxygène gazeux, au traitement pharmaceutique et chimique;nettoyage et agents de séchage pour pièces électroniques, composants, sous-ensembles, assemblages, pièces de précision, dispositifs optiques, optoélectroniques, composants aérospatiaux, moteurs d'aéronefs et aéronefs;sprays pour le nettoyage de lentilles de contact;compositions chimiques destinées au traitement des tapis, tissus et capitonnages et autres matériaux et surfaces y compris à la protection contre les taches, produits chimiques d'imperméabilisation pour textiles, indicateurs de stérilisation, indicateurs colorimétriques, papier traité chimiquement, indicateurs en papier traité chimiquement, composition chimique détachante à appliquer sur du tissu et des vêtements, substances pour l'imprégnation et le finissage de tout matériau, solution résineuse fluorochimique pour rendre des matériaux hydrofuges et oléofuges, produits chimiques y compris compositions chimiques à appliquer sur diverses surfaces, matériaux résistants aux graisses, oléofuges et antitaches, mélanges d'enduit polymérique liquides à appliquer sur une surface imprimée pour améliorer l'adhérence de cette impression sur la surface précitée, produits fluorés aux propriétés hydrofuges et antitaches, pouvant être destinés aux étoffes tissées, au cuir, et aux tapis en nylon et polypropylène, microsphères de verre liées à une base en matières plastiques qui, lorsqu'elles sont liées à un tissu, lui fournissent des propriétés rétro-réfléchissantes améliorant la visibilité nocturne des vêtements confectionnés dans ce tissu;bulles en verre destinées à la fabrication;agents de démoulage destinés à l'industrie du béton; composés de démoulage; produits pour faciliter le démoulage;produits d'entretien d'automobiles, à savoir matières de remplissage, et produits antirouille pour automobiles;adhésifs pour toitures;kit d'enduit résistant aux intempéries consistant essentiellement en une colle polymérique et en un enduit étanche pour l'installation de toitures;couche primaire pour adhésifs;composé à base de silicone à haute température pour le formage de joints statiques;émulsifiants destinés à la fabrication des polymères;surfactants destinés à la fabrication des polymères;et émulsifiant pour la polymérisation en émulsion de monomères afin de créer des fluoropolymères destinés à la fabrication d'articles en matières plastiques;produits chimiques, à savoir agents filtrants, supports filtrants, et supports de séparation moléculaire à usage industriel général, y compris pour les industries pharmaceutique, chimique et de la peinture;supports filtrants contenant des absorbants siliceux pour éliminer les impuretés dans des fluides et d'autres substances filtrables, destinés aux industries pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons, chimique, de la peinture et électronique;matières plastiques à l'état brut sous forme de matières filtrantes pour éliminer les impuretés dans des fluides et d'autres substances filtrables, destinées aux industries pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons, chimique, de la peinture et électronique;fluoropolymères, fluoroplastiques, fluoroélastomères, polytétrafluoroéthylène, élastomères thermoplastiques fluorés, élastomères perfluorés et matières plastiques perfluorées, y compris suspensions, solutions, émulsions, dispersions, poudres, pastilles, granulés, gommes et extrudats de ceux-ci;compositions chimiques contenant des fluoropolymères, compositions contenant des fluoropolymères et/ou des polymères non fluorés et/ou d'autres additifs chimiques;compositions à base de fluorocaoutchouc vulcanisable, compositions à base de fluoropolymère, fluorocaoutchoucs et fluoroplastiques conducteurs d'électricité, et composés à base de polytétrafluoroéthylène;additifs chimiques pour matières plastiques (y compris matières plastiques d'ingénierie), additifs pour le traitement de la polyoléfine, agents antiadhérents, agents de nucléation, agents de clarification, agents lubrifiants à base chimique, agents de démoulage et additifs ignifuges;agents liants fluoropolymériques;additifs pour le traitement du caoutchouc;produits curatifs pour le caoutchouc;agents de démoulage internes et externes pour caoutchoucs et matières plastiques, additifs chimiques pour faciliter ou améliorer la vulcanisation des fluoroélastomères et additifs chimiques pour améliorer ou modifier les propriétés de post-vulcanisation des fluoroélastomères;produits chimiques destinés à la fabrication des fluoropolymères, fluoroélastomères, fluoroplastiques, monomères fluorés, tétrafluoroéthylène, hexafluoropropylène, fluorure de vinylidène, monomères contenant de l'éther fluoré, monomères halogénisés et à base de nitrile formant un site de durcissement;durcisseurs de peinture, catalyseurs;enduits pour la réparation de surfaces en fibre de verre et en matières plastiques;additifs pour peintures automobiles;matériau chimique et de revêtement résistant aux graisses et oléofuge;compositions chimiques à usage industriel, y compris compositions chimiques résistant aux graisses et oléofuges à appliquer sur diverses surfaces;composés de calfeutrage, de collage et de soudage;compositions chimiques pour assembler des surfaces, des bords ou des articles;colle, composés d'étanchéité adhésifs, composés d'étanchéité adhésifs;mastics de carrosserie pour carrosseries automobiles et à usage maritime;mastic, utilisé comme agent d'étanchéité;matière de remplissage pour carrosseries automobiles.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; protective coatings for ophthalmic lenses, telescopic lenses, camera lenses and other optical lenses; adhesives and adhesive materials for industrial use; glues for metal and plastics; carpet glue; hot-melt adhesives; spray adhesives; structural adhesives, mastic compounds, glue sticks, all for industrial purposes; adhesive preparations for surgical bandages; adhesives for billposting; tile and paperhanging adhesives; adhesive tape for industrial purposes; cement in the form of adhesives for repairing broken articles; unprocessed epoxy resins; glue for industrial purposes; gums in the form of adhesives and gum solvents; ungluing, unsticking and separating preparations; insulating and coating sprays, sealing sprays; refrigerator (cold) sprays; dehumidification sprays; chemical products in the form of foams; chemical substances for generating or stabilizing foam; foaming compositions; foam sprays; chemical compositions for grout, ceramic tiles, and ceramic, porcelain and vitreous china glazings; chemical additives for use with internal combustion engine fuels; fire extinguishing compositions; chemicals for general manufacture use in cleaning electronic components and medical devices; surfactants, surface active agents, chemical compositions for modifying the surface characteristics of liquids, coatings and inks; fluids for use in heat transfer, refrigeration, metal working and drilling, film cleaning, latent fingerprint development, medical device manufacturing, wet cleaning of dry etcher parts, cleaning of liquid oxygen and gaseous oxygen lines, pharmaceutical and chemical processing; cleaning and drying agents for electronic parts, components, subassemblies, assemblies, precision parts, optics, optoelectronics, aerospace components, aircraft engines and aircraft; contact cleaning sprays; chemical compositions for use in treating carpets, fabrics and upholstery and other materials and surfaces including protecting against stains, waterproofing chemicals for textiles, sterilization indicators, colorimetric indicators, chemically treated paper, chemically treated paper indicators, chemical composition for application to fabric and apparel to release stains, substances for the impregnation and finish of any material, fluorochemical resin solution to confer repellency to materials for water and oil, chemicals including chemical compositions for application to various surfaces, materials to repel grease and oil and stains, liquid polymeric coating mixtures for application to a printed surface to render printing thereof more securely adherent to said surface, fluorinated products which provide repellency to water and stains, may be used in woven fabrics, leather, and carpets of nylon and polypropylene, glass microspheres bonded to a plastic base which, when bonded onto a fabric provide the fabric with retro-reflective properties which enhance the nighttime visibility of garments made from the fabric; glass bubbles for use in manufacture; form release agents for use in the concrete industry; mold release compounds; mold-release preparations; automotive care products, namely fillers, and automotive rust preventatives; roofing adhesives; weatherproofing coating kit consisting primarily of a polymer adhesive and a sealer coating for roof installation; primer for adhesives; high temperature silicone compound used for forming gaskets; emulsifiers for use in the manufacture of polymers; surfactants for use in the manufacture of polymers; and emulsifier for the emulsion polymerization of monomers to create fluoropolymers for use in the manufacture of plastic articles; chemicals, namely filtration agents, filter media, and molecular separation media for general industrial use, including the pharmaceutical, chemical and paint industries; filter media incorporating silica absorbents for the removal of impurities from fluids and other filtrable substances, for use in the pharmaceutical, food and beverage, chemical, paint and electronics industries; unprocessed plastics in the nature of filtering materials for the removal of impurities from fluids and other filtrable substances, for use in the pharmaceutical, food and beverage, chemical, paint and electronics industries; fluoropolymers, fluoroplastics, fluoroelastomers, polytetrafluoroethylene, fluorinated thermoplastic elastomers, perfluorinated elastomers and perfluorinated plastics, including suspensions, solutions, emulsions, dispersions, powders, pellets, granules, gums and extrudates of the same; chemical compositions containing fluoropolymers, compositions containing fluoropolymers and/or non-fluorinated polymers and/or other chemical additives; vulcanizable fluororubber compositions, filled fluoropolymer compositions, electrically conductive fluororubbers and fluoroplastics, and polytetrafluoroethylene compounds; chemical additives for plastics (including engineering plastics) polyolefin processing additives, antiblocking agents, nucleating agents, clarifying agents, chemical based lubricating agents, release agents and flame retardant additives; fluoropolymer bonding agents; rubber processing additives; rubber curatives; internal and external mold release agents for rubbers and plastics, chemical additives that promote or improve the vulcanization of fluoroelastomers and chemical additives that improve or modify the post-vulcanization properties of fluoroelastomers; chemicals used in the manufacture of fluoropolymers, fluoroelastomers, fluoroplastics, fluorinated monomers, tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene, vinylidene fluoride, fluorinated ether-containing monomers, halogenated and nitrile cure-site monomers; paint hardeners, catalysts; coatings for repair of fiberglass and plastic surfaces; additives for automotive paints; chemical and coating material to repel grease and oil; chemical compositions for industrial purposes, including grease and oil repelling chemical compositions for application to various surfaces; sealing, sticking and bonding compounds; chemical compositions for bonding surfaces, edges or articles together; glue, adhesive sealing compounds, sealing adhesive compounds; body fillers for autobody and marine use; putty, for use as sealant; auto body filler.

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;Schutzbeschichtungen für ophthalmische Linsen, Teleskoplinsen, Kameraobjektive und andere optische Linsen;Klebstoffe und Klebematerialien für gewerbliche Zwecke;Klebstoffe für Metall und Kunststoff;Teppichkleber;Heißschmelzklebstoffe; Sprühkleber;Montagekleber, Mastixverbundstoffe, Klebstifte, alle für gewerbliche Zwecke; Klebemittel für chirurgische Verbände; Plakatleime;Fliesenkleber und Tapetenkleister;Klebeband für gewerbliche Zwecke;Klebstoffe zum Reparieren von zerbrochenen Gegenständen; Epoxyharze im Rohzustand; Leime für gewerbliche Zwecke;Klebemittel in Form von Klebestoffen und Lösungsmittel für Klebemittel;Leimlösungs-, Kleberlösungs- und Trennmittel;Isolier- und Beschichtungssprays, Dichtungssprays;Kältesprays;Entfeuchtungssprays; chemische Produkte in Form von Schaum;chemische Substanzen zum Erzeugen oder Stabilisieren von Schaum; Schäumungsverbindungen;Schaumsprays;chemische Verbindungen für Vergussmörtel, Keramikfliesen sowie Glasuren für Keramik, Porzellan und Halbporzellan; chemische Zusatzstoffe zur Verwendung in Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren; Feuerlöschmittel;chemische Erzeugnisse zur Verwendung für allgemeine Fertigungszwecke bei der Reinigung von elektronischen Bauteilen und medizinischen Geräten;Tenside, oberflächenaktive Stoffe, chemische Verbindungen zur Modifizierung der Oberflächenbeschaffenheit von Flüssigkeiten, Beschichtungsmitteln und Tinten;Fluide zur Verwendung für Wärmeübertragungs-, Kühl-, Metallbearbeitungs und Bohrzwecke, zur Folienreinigung, zur Entwicklung von latenten Fingerabdrücken, zur Herstellung von medizinischen Geräten, zur Nassreinigung von Trockenätzteilen, zur Reinigung von Leitungen für flüssigen Sauerstoff und gasförmigen Sauerstoff, zur Verarbeitung von pharmazeutischen und chemischen Erzeugnissen;Reinigungs- und Trockenmittel für elektronische Teile, Bauteile, Unterbaugruppen, Baugruppen, Präzisionsteile, optische Systeme, optoelektronische Systeme, Bauteile für die Luft- und Raumfahrt, Flugzeugtriebwerke und Flugzeuge;Kontaktreinigungssprays;chemische Verbindungen zur Verwendung für die Behandlung von Teppichen, Webstoffen und Polsterwaren und anderen Materialien und Oberflächen, einschließlich zum Schutz vor Flecken, Imprägniermittel für den Feuchtigkeitsschutz von Textilien, Sterilisationsanzeiger, kolorimetrische Indikatoren, chemisch behandeltes Papier, chemisch behandeltes Indikatorpapier, chemische Verbindungen zum Auftragen auf Webstoffe und Bekleidungsstücke zur Entfernung von Flecken, Imprägnier- und Appretiermittel für Materialien aller Art, fluorchemische Harzlösungen zur wasser- und ölabweisenden Ausrüstung von Materialien, chemische Erzeugnisse, einschließlich chemische Verbindungen zum Auftragen auf verschiedene Oberflächen, fett- und ölabweisende Materialien und Fleckschutzmittel, flüssige Polymerbeschichtungsmittel zur Aufbringung auf bedruckte Flächen zwecks Erhöhung der festen Haftung der Druckfarben auf dem Untergrund, fluorierte Erzeugnisse zur wasser- und fleckabweisenden Ausrüstung von Webstoffen, Leder und Teppichen aus Nylon und Polypropylen, Kunststoffsubstrate mit eingebetteten Glasmikrokugeln zur Verwendung als Beschichtung für Webstoffe für deren Ausrüstung mit rückstrahlenden Eigenschaften zwecks Verbesserung der Sichtbarkeit daraus hergestellter Bekleidungsstücke bei Dunkelheit;Glasblasen zur Weiterverarbeitung;Formtrennmittel zur Verwendung in der Betonindustrie; Trennmittel für Formen; Entformungsmittel;Kraftfahrzeugpflegemittel, nämlich Spachtelmassen und Rostschutzmittel für Kraftfahrzeuge;Klebstoffe für Bedachungsmaterial;Beschichtungs-Kits für den Witterungsschutz, hauptsächlich bestehend aus einem Polymerklebstoff und einem Sperrbeschichtungsmittel für den Dachbau;Grundierungen für Klebstoffe;Hochtemperatur-Silikonverbindungen zur Verwendung für die Formung von Dichtungen;Emulgatoren zur Verwendung bei der Herstellung von Polymeren;Tenside zur Verwendung bei der Herstellung von Polymeren;und Emulgatoren zur Emulsionspolymerisation von Monomeren für die Gewinnung von Fluorpolymeren zur Verwendung bei der Herstellung von Kunststoffartikeln;chemische Erzeugnisse, nämlich Filtriermittel, Filterstoffe und molekulare Trennmittel für allgemeine gewerbliche Zwecke, einschließlich zur Verwendung in der pharmazeutischen, chemischen und Farbenindustrie;Filterstoffe mit integrierten Silika-Absorptionsmitteln zur Beseitigung von Verunreinigungen aus Flüssigkeiten und anderen filtrierbaren Substanzen, zur Verwendung in der pharmazeutischen, Lebensmittel- und Getränke-, chemischen, Farben- und Elektronikindustrie;Kunststoffe im Rohzustand in Form von Filtermaterial zur Beseitigung von Verunreinigungen aus Flüssigkeiten und anderen filtrierbaren Substanzen, zur Verwendung in der pharmazeutischen, Lebensmittel- und Getränke-, chemischen, Farben- und Elektronikindustrie;Fluorpolymere, Fluorplaste, Fluorelastomere, Polytetrafluorethylen, fluorierte thermoplastische Elastomere, perfluorierte Elastomere und perfluorierte Plaste, einschließlich Suspensionen, Lösungen, Emulsionen, Dispersionen, Pulver, Pellets, Granulate, Gummiharze und Strangpresserzeugnisse daraus;chemische Verbindungen mit Fluorpolymeranteil, Verbindungen mit darin enthaltenen Fluorpolymeren und/oder nicht fluorierten Polymeren und/oder anderen chemischen Additiven;vulkanisierbare Fluorkautschukverbindungen, gefüllte Fluorpolymerverbindungen, elektrisch leitfähige Fluorkautschuke und Fluorplaste und Polytetrafluorethylen-Verbindungen;chemische Additive für Kunststoffe (einschließlich Kunststoffwerkstoffe), Additive für die Verarbeitung von Polyolefin, Antihaftmittel, Keimbildner, Klärmittel, Schmiermittel auf chemischer Basis, Trennmittel und Flammschutzmittel;Fluorpolymer-Bindemittel;Additive für die Kautschukverarbeitung;Vulkanisiermittel für Kautschuk;innere und äußere Formtrennmittel für Kautschuke und Kunststoffe, chemische Additive zur Förderung oder Verbesserung der Vulkanisation von Fluorelastomeren und chemische Additive zur Verbesserung oder Modifizierung der Nachvulkanisationseigenschaften von Fluorelastomeren;chemische Erzeugnisse zur Verwendung bei der Herstellung von Fluorpolymeren, Fluorelastomeren, Fluorplasten, fluorierten Monomeren, Tetrafluorethylen, Hexafluorpropylen, Vinylidenfluorid, fluorierten etherhaltigen Monomeren, halogenierten und Nitrilaushärtungsortmonomeren;Farbhärtungsmittel, Katalysatoren;Beschichtungen für die Reparatur von Glasfaser- und Kunststoffoberflächen;Zusätze für Kraftfahrzeuglacke;fett- und ölabweisende chemische Erzeugnisse und Beschichtungsmittel;chemische Verbindungen für gewerbliche Zwecke, einschließlich fett- und ölabweisende chemische Verbindungen zum Auftragen auf verschiedene Oberflächen;Vergussmassen, Klebe- und Haftmittel;chemische Verbindungen zum Verkleben von Oberflächen, Kanten oder Gegenständen;Leim, klebende Abdichtmittel, klebende Dichtungsmittel;Spachtelmassen zur Verwendung für Kraftfahrzeugkarosserien und im Schiffbau;Kitte zur Verwendung als Dichtungsmittel;Spachtelmasse für Kraftfahrzeugkarosserien.

Химически продукти, предназначени за промишлеността,науката, фотографията, селското стопанство,градинарството и горското стопанство; изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на хранителни продукти; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността;предпазни покрития за офталмологични лещи, телескопични лещи, лещи на камери и други оптични лещи;адхезиви и адхезивни вматериали за промишлена употреба;лепила за метал и пластмаси;лепило за мокет;стопилкови лепила; аерозолно лепило;монтажни лепила, китови вещества, сухо лепило, всички за промишлени цели; лепенки за хирургична употреба; лепенки за картели;лепила за плочки и тапети;лепенки за промишлени цели;цимент във вид на средство за лепене за поправка на счупени изделия; епокси смола в необработено състояние; лепила за промишлеността;смола във вид на средства за лепене и разтворители за смола;препарати за разлепване, разкачване и разделяне;спрейнове за изолация и покриване, запечатващи спрейове;замразяващи (студени) спрейове;обезвлажняващи спрейове; химически продукти под формата на пяни;химически субстанции за генериране или стабилизиране на пяна; пенливи съединения;спрей-пяни;химически вещества за циментов разтвор, керамични плочки и керамика, порцелан и стъкловидно гланциранена порцелан; химични добавки за употреба при горива за двугатели с вътрешно горене; пожарогасителни състави;химикали за общо производствено ползване при почистване на електронни компоненти и медицински устройства;повърхностноактивни вещества, повърхностноактивни агенти, химически вещества за модифициране на повърхностните характеристики на течности, покрития и мастила;течности за ползване при топлинен трансфер, замразяване, обработка на метали и пробиване, почистване на филми, разработване на латентни пръсточи отпечатъци, производство на медицински устройства, мокро почистване на сухи офортни елементи, почистване на канали за течен кислород и газообразен кислород, фармацевтична и химическа обработка;почистващи и изсушаващи агенти за електронни елементи, компоненти, възлови монтажи, монтажи, еталонни елементи, оптика, оптоелектроники, авиационно-космически компоненти, самолетни двигатели и самолети;контактни почистващи спрейове;химически продукти за ползване при обработка на килими, тъкани и тапицерии и други материали и повърхности включително защита срещу петна, водонепропускливи химикали за текстилни изделия, индикатори за стерилизация, колориметрични индикатрои, химически обработена хартия, индикатори за химически обработена хартия, химически продукти за прилагане върху тъкани и дрехи за премахване на петна, продукти за импрегниране и изработка на всякакви материали, флуорохимични разтвори за смоли за устойчивост на материали към вода и масла, химикали включително химически продукти за прилагане върху различни повърхности, материали за предпазване от смазки и масла и петна, течни полимерни покривни смеси за прилагане върху печатни повърхности, за да направят отпечатването им по-устойчиво, флурни продукти, осигуряващи устойчивост към вода и петна, могат да бъдат използване в тъкани тъкани, кожа и килими от найлон и полипропилен, стъклени микросфери свързани към пластмасова основа, която, ако е свързана в тъкан осигурява ретро-рефлексивни характеристики, които осигуряват нощното виждан?µ надрхите, изработени от тези тъкани;стъклени балони за ползване в производството;агенти за премахване на форма за ползване в бетонната промишленост; форморазделителни съединения; продукти за изваждане от калъп;продукти за грижа за автомобила, а именно пълнители, и продукти за превенция на ръжда по автомобили;покривни лепящи средства;комплекти за покриване за предпазване от метеорологични условия, състоящи се основно от полимерни лепила и запечатващи покрития за покривни инсталации;грундове за лепила;високотемпературни силионови продукти използване при оформяне на уплътнители;емулгатори за ползване при производството на полимери;повърхностноактивни вещества използвани в производството на полимери;и емулгатори за емулсионна полимеризация на мономери за създаване на флуорополимери за ползване при производството на пластмасови изделия;химикали, а именно филтриращи агенти, филтриращи медии и молекулярни разделителни медии за общо промишлено ползване, включително във фармацевтичната, химическата промишлености и промишлеността за производство на бои;филтърни вещества, включващи силициеви абсорбиращи вещества за премахване на замърсявания от течности и други субстации с възможност за филтриране, за ползване във фармацевтичната, хранителната промишлености, промишлеността за производство на напитки, химическата промишленост, промишлеността за производство на бои и електронната промишленост;необработени пластмаси във вид на филтриращи материали за премахване на замърсявания от течности и други субстанции с възможност за филтриране, за ползване във фармацевтичната, хранителната промишлености, промишлеността за производство на напитки, химическата промишленост, промишлеността за производство на бои и електронната промишленост;флуорополимери, плуоропластмаси, флуороеластомери, политетрафлуороетилен, флуорни термопластични еластомери, перфлуорни еластомери и перфлуорни пластмаси, включително суспензии, разтвори, емулсии, дисперсии, прахове, пелети, гранули, смоли и екструдирани продукти от същите;химически вещества, съдържащи флуорополимери, вещества, съдържащи флуорополимери и/или нефлуорни полимери и/или други химически добавки;флуорогумени вещества с възможност за вулканизиране, плуорополимерни вещества с пълнеж, електропроводими флуорогуми и флуоропластмаси и политетрафлуороетиленови вещества;химически добавки за пластмаси (включително инженерни пластмаси) полилефинови добавки за обработване, снтиблокиращи агенти, нуклеиращи агнети, пречистващи агенти, смазочни агенти на основата на химикали, агенти за освобождаване и добавки за спиране на пламък;флуорополимерни свързващи агенти;добавки за обработка на гума;продукти за вулканизиране на гума;вътрешни и външни покривни обмазки за гуми и пластмаси, химически добавки спомагащи или подобряващи вулканизацията на флуороеластомери и химически добавки подобряващи или модифициращи пост-вулканизиращите характеристики на флоуороеластомери;химикали, използвани при производството на флуорополимери, флуороеластомери, флуоропластмаси, флуорни мономери, тетрафлуороетилен, хексафлуоропропилен, винилни флуориди, флуорни етеросъдържащи мономери, халегинизирани и нитрилни ввърдяващи мономери;средства за подсилване на боя, катализатори;покрития за поправка на фибростъкло и пластмасови повърхности;добавки за автомобилна боя;химически и покривни материали за отстраняване на смазки и масла;химически вещества за промишлени цели, включително остраняващи смазки и масла химически вещества за приложение върху различни повърхности;уплътняващи, залепващи и свързващи елементи;химически вещства за свързване на повърхности, ъгли или изделия;лепило, лепящи вещества, лепящи адхезивни вещества;пълнежи за каросерии за автомобилни каросерии и за корабно ползване;маджун, за ползване като уплътнение;пълнежи за автомобилни каросерии.

Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødningsmidler; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;beskyttende belægninger til øjenlinser, teleskoplinser, kameralinser og andre optiske linser;klæbemidler og klæbende materialer til industrielle formål;lim til metal og plastic;tæppelim;smeltelim; spraylim;strukturlim, mastiksforbindelser, limstifter, alle til industrielle formål; klæbemidler til kirurgiske bandager; klæbemidler til plakater;bindemidler til fliser og tapetklister;selvkæbende bånd til industrielle formål;bindemidler til reparation af ituslåede/brækkede genstande; epoxyharpiks i rå tilstand; lim til industrielle formål;gummi i form af klæbemidler og midler til gummiopløsning;limopløsende præparater, præparater til separation og til fjernelse af hæfteevne;spray til isolering og belægning, spray til forsegling;spray til køleskabe;affugtningsspray; kemiske produkter i form af skum;kemiske stoffer til dannelse eller stabilisering af skum; skumsammensætninger;skumspray;kemiske sammensætninger til cementmørtel, keramiske fliser og til glasur til keramik, porcelæn og jernporcelæn; kemiske tilsætningsstoffer til brug sammen med brændstof til forbrændingsmotorer; ildslukningsmidler;kemiske produkter til fremstillingsformål generelt til brug ved rengøring af elektroniske komponenter og medicinsk udstyr;overfladeaktive stoffer, kemiske sammensætninger til modificering af overfladekarakteristika på væsker, belægninger og blæk;væsker til varmeoverførsel, køling, bearbejdning af metal og boring, rensning af film, visning af latente fingeraftryk, fremstilling af medicinsk udstyr, vådrengøring af dele til ætsning, rensning af ledninger til flydende oxygen og oxygen i luftform, farmaceutisk og kemisk forarbejdning;stoffer til rengøring og tørring af elektroniske dele, komponenter, underenheder, enheder, præcisionsdele, optisk udstyr, optoelektronisk udstyr, komponenter til luftfart, flymotorer og flyvemaskiner;spray til rengøring af kontakter;kemiske sammensætninger til behandling af tæpper, tekstiler og møbelpolstring samt andre materialer og overflader, inklusive beskyttelse mod pletter, midler til imprægnering af tekstiler, sterilisationsindikatorer, kolorimetriske indikatorer, kemisk behandlet papir, indikatorer til kemisk behandlet papir, kemiske sammensætninger til påføring på tekstiler og beklædningsgenstande til fjernelse af pletter, midler til imprægnering og efterbehandling af materialer af enhver art, opløsninger med fluorkemisk harpiks, som gør materialer vand- og olieafvisende, kemiske produkter, inklusive kemiske sammensætninger til påføring på forskellige overflader, materialer med fedt- og olieafvisende egenskaber og egenskaber mod pletter, blandinger af flydende polymerer i form af coating til trykte overflader, hvilket bevirker, at tryksværte hæfter bedre på disse overflader, fluorprodukter, som er afvisende over for vand og pletter, til vævede stoffer, læder og tæpper af nylon og polypropylen, mikrokugler af glas bundet til et basismiddel af plastic, som giver tekstiler tilbagestrålende egenskaber, når de påføres herpå, hvilket gør beklædningsgenstande fremstillet af disse tekstiler mere synlige om natten;glasbobler til anvendelse ved fremstilling;slipmidler til anvendelse i betonindustrien; slipmidler til støbeforme; præparater til at lette udtagning fra støbeforme;produkter til bilpleje, nemlig fyldstoffer og korrosionsbeskyttende midler til biler;bindemidler til tagbeklædning;et sæt med vejrbeskyttende belægning, hovedsageligt bestående af et polymerholdigt bindemiddel og en tættende belægning til tagbeklædning;grunder til bindemidler;en højtemperatur-siliconeblanding til fremstilling af pakninger;emulgatorer til anvendelse ved fremstilling af polymerer;overfladeaktive stoffer til anvendelse ved fremstilling af polymerer;emulgatorer til emulsionspolymerisation af monomerer til dannelse af fluorpolymerer til anvendelse ved fremstilling af plastvarer;kemiske produkter, nemlig filtrerende stoffer, filtreringsmedier og medier til molekylær separation til generelle industrielle formål, også til anvendelse inden for den farmaceutiske og den kemiske industri og malingsindustrien;filtreringsmedier med silicaabsorberende stoffer til fjernelse af urenheder fra væsker og andre stoffer, der kan filtreres, til anvendelse inden for den farmaceutiske og den kemiske industri, malingsindustrien og elektronikindustrien;plastic i rå tilstand i form af filtreringsmaterialer til fjernelse af urenheder fra væsker og andre stoffer, der kan filtreres, til anvendelse inden for den farmaceutiske industri, næringsmiddel- og drikkevareindustrien, den kemiske industri, malingsindustrien og elektronikindustrien;fluorpolymerer, fluorplastic, fluorelastomerer, polytetrafluorethylen, fluor-termoplastiske elastomerer, perfluor-elastomerer og perfluor-plastic, inklusive suspensioner, opløsninger, emulsioner, dispergeringsmidler, pulver, pellets, granulat, gummi og ekstruderinger heraf;kemiske sammensætninger indeholdende fluorpolymerer, sammensætninger indeholdende fluorpolymerer og/eller polymerer uden fluor og/eller andre kemiske tilsætningsstoffer;sammensætninger med fluorgummi, der kan vulkaniseres, fyldte sammensætninger med fluorpolymer, elektrisk ledende fluorgummi og fluorplastic og sammensætninger med polytetrafluorethylen;kemiske additiver til plastic (inklusive plastic til tekniske formål) polyolefinholdige additiver til forarbejdning, antiblokerende stoffer, stoffer til kimdannelse, klaringsmidler, smøremidler på basis af kemiske produkter, slipmidler og flammehæmmende additiver;bindemidler med fluorpolymerer;additiver til brug ved forarbejdning af gummi;midler til vulkanisering af gummi;interne og eksterne slipmidler til gummi og plastic, kemiske additiver, som fremmer eller forbedrer vulkaniseringen af fluorelastomerer og kemiske additiver, som forbedrer eller ændrer egenskaberne for fluorelastomerer efter vulkanisering;kemiske produkter til brug ved fremstilling af fluorpolymerer, fluorelastomerer, fluorplastic, fluormonomerer, tetrafluorethylen, hexafluorethylen, vinylidenfluorid, fluormonomerer indeholdende ether, halogenerede monomerer og nitrilmonomerer til vulkanisering;hærder til maling, katalysatorer;belægninger til reparation af overflader af glasfiber og plastic;additiver til autolak;kemiske produkter og belægningsmateriale med fedt- og olieafvisende egenskaber;kemiske sammensætninger til industrielle formål, inklusive kemiske sammensætninger med fedt- og olieafvisende egenskaber til påføring på forskellige overflader;tætningsmidler, klæbemidler og bindemidler;kemiske sammensætninger til sammenlimning af overflader, kanter eller artikler;lim, klæbende forseglingsmaterialer, tætnende klæbemidler;spartelmasse til bilkarosserier og skibsskrog;kit til brug som tætningsmiddel;spartelmasse til bilkarosserier.

Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες , τη φωτογραφία, τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία· ακατέργαστές συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά· λιπάσματα (φυσικά ή τεχνητά)· μίγματα για πυρόσβεση· παρασκευάσματα για τη βαφή και τη συγκόλληση μετάλλων· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· ύλες βυρσοδεψίας· κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση·προστατευτικές επιστρώσεις για οφθαλμικούς φακούς, φακούς τηλεσκοπίων, φακούς φωτογραφικών μηχανών και άλλους οπτικούς φακούς·κόλλες και υλικά κόλλας για βιομηχανική χρήση·κόλλες για μεταλλικά και πλαστικά υλικά·κόλλες για τάπητες·θερμοπλαστικές κόλλες· εργαλεία κόλλησης με ψεκασμό·κόλλες για δομική χρήση, μείγματα μαστίχας, σωληνάρια κόλλας, στο σύνολό τους για βιομηχανικές χρήσεις· κολλώδη παρασκευάσματα για χειρουργικούς επιδέσμους· κόλλες για αφίσες·κολλώδεις ουσίες για πλακίδια και επενδύσεις τοίχων·κολλητικές ταινίες για βιομηχανική χρήση·κονίαμα σε μορφή κόλλας για την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων· ακατέργαστες εποξεικές ρητίνες· κόλλες για τη βιομηχανία·κόμμι σε μορφή κόλλας και διαλύτες κόμμεος·παρασκευάσματα αφαίρεσης κόλλας, αποκόλλησης και διαχωρισμού·σπρέι μόνωσης και επίστρωσης, σπρέι στεγανοποίησης·ψυχρά σπρέι·σπρέι αφύγρανσης· χημικά προϊόντα υπό μορφή αφρών·χημικές ουσίες για παραγωγή ή σταθεροποίηση αφρού· αφρώδεις συνθέσεις·σπρέι αφρού·χημικές συνθέσεις για ρευστοκονίαμα, κεραμικά πλακίδια και εφυαλώματα από κεραμικά υλικά, πορσελάνη και υαλώδη πορσελάνη· χημικά πρόσθετα για χρήση με καύσιμα μηχανών εσωτερικής καύσης· μίγματα για πυρόσβεση·χημικά προϊόντα για γενική κατασκευαστική χρήση στον καθαρισμό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ιατρικών διατάξεων·τασιενεργά, επιφανειοδραστικά μέσα, χημικές συνθέσεις για την τροποποίηση των επιφανειακών χαρακτηριστικών υγρών, επιστρώσεων και μελανών·υγρά για χρήση στη μεταφορά θερμότητας,, ψύξη, κατεργασία και διάτρηση μετάλλων, καθαρισμό μεμβρανών, ανάπτυξη λανθάνοντων δακτυλικών αποτυπομάτων, κατασκευή ιατρικών διατάξεων, υγρό καθαρισμό μερών ξηρού χαράκτη, καθαρισμού γραμμών υγρού οξυγόνου και αέριου οξυγόνου, φαρμακευτική και χημική επεξεργασία·μέσα για καθαρισμό και στέγνωμα ηλεκτρονικών μερών, εξαρτημάτων, υποσυγκροτημάτων, συγκροτημάτων, μερών ακριβείας, οπτικών ειδών, οπτικοηλεκτρονικών, εξαρτημάτων αεροσκαφών, μηχανών αεροσκαφών και αεροσκαφών·σπρέι καθαρισμού επαφών·χημικές συνθέσεις για χρήση σε επεξεργασία ταπήτων, υφασμάτων και ταπετσαριών και άλλων υλικών και επιφανειών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από λεκέδες, και χημικά αδιαβροχοποίησης για υφάσματα, δείκτες αποστείρωσης, χρωματομετρικοί δείκτες, χαρτί που έχει υποστεί χημική επεξεργασία, αντιδραστήριο χαρτί που έχει υποστεί χημική επεξεργασία, χημικές συνθέσεις για εφαρμογή σε υφάσματα και ενδύματα για απομάκρυνση λεκέδων, παρασκευάσματα για εμποτισμό και τελική επεξεργασία υλικών κάθε είδους, φθοριοχημικά ρητινώδη διαλύματα για υδροαπωθητικότητα και απωθητικότητα ελαίων σε υλικά, χημικά προϊόντα όπου περιλαμβάνονται χημικές συνθέσεις για εφαρμογή σε διάφορες επιφάνειες. υλικά για απωθητικότητα γρασών και ελαίων και λεκέδων, υγρά μίγματα πολυμερών επιστρώσεων για εφαρμογή σε έντυπη επιφάνεια για εκτύπωση που θα είναι κολλημένη με περισσότερη ασφάλεια στην επιφάνεια αυτή, φθοριούχα προϊόντα που παρέχουν υδροαπωθητικότα και απωθητικότητα λεκέδων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε υφασμένα υφάσματα, δέρμα, και τάπητες από νάιλον και πολυπροπυλένιο, υαλώδη μικρ ?σφαιρίδια ενωμένα σε πλαστική βάση η οποία όταν ενώνεται με το ύφασμα παρέχει σε αυτό οπισθανακλαστικές ιδιότητες που ενισχύουν τη νυχτερινή ορατότητα ενδυμάτων από ύφασμα·υαλώδεις σφαίρες για χρήση στη βιομηχανική παραγωγή·παράγοντες αποδέσμευσης μορφών για χρήση στη βιομηχανία σκυροδέματος· μείγματα υποβοήθησης αφαίρεσης καλουπιών· παρασκευάσματα που υποβοηθούν στην αφαίρεση των καλουπιών·προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων, συγκεκριμένα μέσα πλήρωσης και μέσα προφύλαξης κατά της σκωρίας για αυτοκίνητα·κολλώδεις ύλες για στέγες·σετ επίστρωσης αδιαβροχοποίησης αποτελούμενα κυρίως από πολυμερείς κολλώδεις ύλες και επιστρώσεις στεγανοποίησης για τοποθέτηση στεγών·αστάρια για κόλλες·συνθέσεις σιλικόνης υψηλούς θερμοκρασίας για χρήση στη διαμόρφωση παρεμβυσμάτων·γαλακτώματα για χρήση στην παρασκευή πολυμερών·τασιενεργά για χρήση στην παρασκευή πολυμερών·και γαλακτώματα για πολυμερισμό γαλακτώματος μονομερών για δημιουργία φθοριουχοπολυμερών για χρήση στην παρασκευή πλαστικών ειδών·χημικά, συγκεκριμένα, παράγοντες διήθησης, μέσα διήθησης, και μέσα μοριακού διαχωρισμού για γενική βιομηχανική χρήση, όπου περιλαμβάνονται οι τομείς φαρμακευτικής, χημικών και χρωμάτων·μέσα φίλτρων με απορροφητικά μέσα πυριτίας για αφαίρεση ακαθαρσιών από υγρά και άλλες διηθήσιμες ουσίες, για χρήση στους τομείς φαρμακευτικής, τροφίμων και ποτών, χημικών, χρωμάτων και ηλεκτρονικών ειδών·ακατέργαστα πλαστικά με τη μορφή υλικών διήθησης για αφαίρεση ακαθαρσιών από υγρά και άλλες διηθήσιμες ουσίες, για χρήση στους τομείς φαρμακευτικής, τροφίμων και ποτών, χημικών, χρωμάτων και ηλεκτρονικών ειδών·φθοριουχοπολυμερή, φθοριουχοπλαστικά, φθοριουχοελαστομερή, πολυτετραφθοριοαιθυλένιο, φθοριωμένα θερμοπλαστικά ελαστομερή, υπερφθοριωμένα ελαστομερή και υπερφθοριωμένα πλαστικά, όπου περιλαμβάνονται εναιωρήματα, διαλύματα, γαλακτώματα, διασπορές, σκόνες, πελλέτες, κόκκοι, κόμμι και εξωθημένα υλικά αυτών·χημικές συνθέσεις με φθοριουχοπολυμερή, συνθέσεις με φθοριουχοπολυμερή και/ή μη φθοριωμένα πολυμερή και/ή άλλα χημικά πρόσθετα·βουλκανισμένες συνθέσεις από καουτσούκ φθορίου, πληρωμένες φθοριουχοπολυμερείς συνθέσεις, ηλεκτρικά αγώμιμα καουτσούκ φθορίου και πλαστικά φθορίου, και συνθέσεις από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο·χημικά πρόσθετα για πλαστικά (όπου περιλαμβάνονται πλαστικά μηχανικής), πρόσθετα επεξεργασίας πολυολεφίνων, αντιπροσφυτικά μέσα, αντιδραστήρια πυρογέννησης, μέσα διαύγασης, μέσα λίπανσης με βάση χημικά, μέσα αποδέσμευσης και φλογοεπιβραδυντικά πρόσθετα·φθοριουχοπολυμερή συνδετικά μέσα·πρόσθετα επεξεργασίας καουτσούκ·μέσα σκλήρυνσης καουτσούκ·μέσα αποδέσμευσης εσωτερικών και εξωτερικών καλουπιών για καουτσούκ και πλαστικά, χημικά πρόσθετα για προώθηση ή βελτίωση του βουλκανισμού φθοριουχοελαστομερών και χημικά πρόσθετα για βελτίωση ή τροποποίηση των ιδιοτήτων μετά τον βουλκανισμό των φθοριουχοελαστομερών·χημικά για χρήση στην παρασκευή σε σχέση με φθοριουχοπολυμερή, φθοριουχοελαστομερή, φθοριουχοπλαστικά, φθοριωμένα μονομερή, τετραφθοριουχοαιθυλένιο, εξαφθοριουχοπροπυλένιο, φθοριούχο βινυλιδένιο, φθοριωμένα πολυμερή με αιθέρα, μονομερή αλογονωμένα και μονομερή σκλήρυνσης νιτριλίου·σκληρυντικά χρωμάτων, καταλύτες·επιστρώσεις για την επισκευή ινών υάλου και πλαστικών επιφανειών·πρόσθετα για χρώματα αυτοκινήτων·υλικά χημικά και επίστρωσης για απώθηση γρασών και ελαίων·χημικές συνθέσεις για βιομηχανική χρήση, όπου περιλαμβάνονται χημικές συνθέσεις απώθησης γρασών και ελαίων για εφαρμογή σε διάφορες επιφάνειες·μείγματα στεγανοποίησης, συγκόλλησης και συναρμογής·χημικές συνθέσεις για συναρμογή επιφανειών, άκρων ή ειδών·κόλλα, κολλώδη μείγματα στεγανοποίησης, κολλώδη στεγανοποιητικά μείγματα·μέσα πλήρωσης για αμαξώματα αυτοκινήτων και θαλάσσια χρήση·στόκος πλήρωσης, για χρήση ως στεγανοποιητικό μέσο·μέσα πλήρωσης για αμαξώματα οχημάτων.

Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria;revestimientos protectores para lentes oftálmicas, lentes telescópicas, lentes para cámaras y otras lentes ópticas;adhesivos y materiales adhesivos para uso industrial;adhesivos para metal y materias plásticas;adhesivo para alfombras;adhesivos de aplicación en caliente; adhesivo por pulverización;adhesivos estructurales compuestos de masilla, barras de pegamento, todas para uso industrial; productos adhesivos para vendajes quirúrgicos; colas para carteles;adhesivos para baldosas y papeles pintados;cinta adhesiva para uso industrial;cemento en forma de adhesivos para reparar artículos rotos; resinas epoxy en bruto; colas para la industria;gomas [colas] en forma de adhesivos y disolventes de gomas;preparaciones para desencolar, despegar y separar;pulverizadores aislantes y de revestimiento, pulverizadores selladores;pulverizadores refrigerantes (fríos);pulverizadores de deshumidificación; productos químicos en forma de espumas;sustancias químicas para generar o estabilizar espuma; composiciones de espuma;pulverizadores de espuma;composiciones químicas para lechada, baldosas cerámicas y acristalamientos de cerámica, porcelana y porcelana fina vítrea; aditivos químicos para su uso con combustibles para motores de combustión interna; composiciones extintoras;productos químicos para su uso en la fabricación en general de componentes electrónicos de limpieza y dispositivos médicos;agentes para superficies, agentes tensioactivos, composiciones químicas para modificar las características de la superficie de líquidos, revestimientos y tintas;líquidos para su uso en la transferencia de calor, la refrigeración, la metalistería y la perforación, limpieza de películas, desarrollo de huellas dactilares latentes, fabricación de dispositivos médicos, limpieza en húmedo de piezas de grabador en seco, limpieza de oxígeno líquido y conductos de oxígeno gasesoso, procesos farmacéuticos y químicos;agentes de limpieza y secado para partes electrónicas, componentes, subensamblajes, ensamblajes, partes de precisión, óptica, optoelectrónica, componentes aeroespaciales, motores de aeronaves y aeronaves;pulverizadores de limpieza por contacto;composiciones químicas para su uso en el tratamiento de alfombras, tejidos y tapicerías y otros materiales y superficies incluyendo protección contra manchas, productos químicos impermeabilizantes para textiles, indicadores de esterilización, indicadores colorímetros, papel tratado químicamente, indicadores de papel tratado químicamente, composición química para su aplicación a tejidos y prendas de vestir para eliminar manchas, sustancias para la impregnación y acabado de cualquier material, solución fluoroquímica de resina para conferir repelencia a materiales contra el agua y el aceite, productos químicos incluyendo composiciones químicas para su aplicación a diversas superficies, materiales para repeler grasa y aceite y manchas, mezclas líquidas poliméricas de recubrimiento para su aplicación a una superficie impresa para conferir a la pintura de la misma una adhesión más segura sobre dicha superficie, productos fluorados que proporcionan repelencia contra agua y manchas, que se pueden utilizar sobre materiales tejidos, cuero y alfombras de nylon y polipropileno, microesferas de vidrio unidas a una base de plástico que, al unirse a un tejido, proporcionan al tejido propiedades retro-reflectantes que mejorar la visilibidad nocturna de prendas de vestir hechas con dicho tejido;burbujas de vidrio para su uso en la fabricación;agentes de liberación de hormas para su uso en la industria del hormigón; componentes liberadores de moho; productos para facilitar el desmoldeado;productos para el cuidado del automóvil, en concreto, rellenos y conservantes contra el óxido de automóviles;adhesivos para tejados;conjuntos de revestimiento resistentes a la intemperie que consisten principalmente en un adhesivo de polímeros y un revestimiento sellante para la instalación de tejados;imprimación para adhesivos;compuesto de silicona de alta temperatura utilizado para conformar juntas;emulsionantes para su uso en la fabricación de polímeros;tensioactivos para su uso en la fabricación de polímeros;y emulsionante para la polimerización de emulsiones de monómeros para crear fluoropolímeros para su uso en la fabricación de artículos de plástico;productos químicos, en concreto, agentes de filtración, medios filtrantes y medios de separación molecular para uso industrial general, incluyendo las industrias farmacéutica, química y de las pinturas;medios filtrantes que incorporan absorbentes de sílice para eliminar impurezas de fluidos y otras sustancias filtrables, para su uso en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, química, de pinturas y electrónica;plásticos en bruto del tipo de materiales filtrantes para eliminar impurezas de fluidos y otras sustancias filtrables, para su uso en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas, química, de pinturas y electrónica;fluoropolímeros, fluoroplásticos, fluoroelastómeros, politetrafluoroetileno, elastómeros termoplásticos fluorados, elastómeros perfluorados y plásticos perfluorados, incluyendo suspensiones, soluciones, emulsiones, dispersiones, polvos, pelets, gránulos, gomas y extruídos de los mismos;composiciones químicas que contienen fluoropolímeros, composiciones que contienen fluoropolímeros o polímeros no fluorados u otros aditivos químicos;composiciones de fluorocaucho vulcanizable, composiciones de fluoropolímero relleno, fluorocauchos y fluoroplásticos conductores eléctricos y compuestos de politetrafluoroetileno;aditivos químicos para plásticos (incluyendo plásticos de ingeniería), aditivos para tratamiento de poliolefinas, agentes antibloqueo, agentes nucleantes, agentes clarificadores, agentes lubricantes basados en productos químicos, agentes liberadores y aditivos pirorretardantes;agentes de unión fluoropoliméricos;aditivos para tratamiento de caucho;curativos de caucho;agentes de liberación de moldes internos y externos para cauchos y plásticos, aditivos químicos que fomentan o mejoran la vulcanización de fluoroelastómeros y aditivos químicos que mejorar o modifican las propiedades post-vulcanización de fluoroelastómeros;productos químicos utilizados en la fabricación de fluoropolímeros, fluoroelastómeros, fluoroplásticos, monómeros fluorados, tetrafluoroetileno, hexafluoroetileno, fluoruro de vinilideno, monómeros que contienen éter fluorado, monómeros de sitio de curado de nitrilo y halogenados;endurecedores de pintura, catalizadores;revestimientos para reparar superficies de fibra de vidrio y de plástico;aditivos de pinturas para automóviles;material químico y de revestimiento para repeler grasa y aceite;compuestos químicos para uso industrial, incluyendo composiciones químicas repelentes de grasa y aceite para su aplicación a diversas superficies;compuestos para sellar, pegar y unir;composiciones químicas para unir superficies, bordes o artículos entre sí;cola, compuestos de sellado para sellar, compuestos adhesivos para sellar;rellenos de carrocerías para uso con carrocerías de automóviles y marinas;masillas, para su uso como sellantes;rellenos de carrocería de vehículos.

Kemikaalid kasutuseks nii tööstuses, teaduses ja fotograafias kui ka põllunduses, aianduses ja metsanduses; tehisvaigud (töötlemata), plastid (töötlemata); väetised; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud; karastus- ja jootepreparaadid; konservimissoolad (toiduainete); parkained, pargid; tööstuses kasutatavad liimid;oftalmiliste läätsede, teleskoopläätsede, kaameraläätsede ja teiste optiliste läätsede kaitsvad pinnakattematerjalid;tööstuslikud liimid ja liimmaterjalid;metalli ja plastiku liimid;vaibaliim;kuumsulatuskleebid; pihustatav liim;montaažiliimid, mastikssegud, liimipulgad, kõik tööstuslikuks otstarbeks; haavasidemekleebid; plakatiliimid, paberiliimid;kahhelkivi- ja tapeedikleebid;kleeplint tööstuslikuks kasutuseks;tsement kleebi kujul purunenud esemete parandamiseks; epoksiidvaigud (töötlemata); liim (tööstuses kasutamiseks);kumm kleebi kujul ja kummilahustid;lahustid ja eraldid;pihustusained isoleerimiseks ja katmiseks, pihustusained tihendamiseks;jäätava toimega (külmad) pihustusained;niiskust eemaldavad pihustusained; keemiatooted vahtude kujul;keemilised ained vahu tekitamiseks või stabiliseerimiseks; vahuühendid;pihustatavad vahud;mördi, keraamiliste plaatide, ja keraamiliste, portselanist ja klaasportselanist glasuuride keemilised koostismaterjalid; keemilised lisandid kasutamiseks sisepõlemismootorite kütustes; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud;kemikaalid üldiseks tööstuslikuks kasutamiseks elektroonikakomponentide ja meditsiiniseadmete puhastamisel;pindmised, pindaktiivsed ained, keemilised ühendid vedelike, kattekihtide ja tintide pinnaomaduste modifitseerimiseks;soojuse ülekandmiseks, külmutamiseks, metalli töötlemiseks ja puurimiseks, kilede puhastamiseks, varjatud sõrmejälgede ilmutamiseks, meditsiiniseadmete valmistamiseks, kuivsööviti osade märgpuhastamiseks, vedela ja gaasilise hapniku torustike puhastamiseks, farmatseutiliseks ja keemiliseks töötlemiseks kasutatavad vedelikud;puhastus- ja kuivatusained elektroonikadetailide, komponentide, alasõlmede, täppisdetailide, optika, optoelektroonika, kosmosetehnika komponentide, lennukimootorite ja lennukite jaoks;kontaktpuhastuspihustusained;keemilised ühendid vaipade, kangaste ja mööbliriide ja teiste materjalide ja pindade töötlemiseks, sh kaitseks plekkide vastu, kangast veekindlaks muutvad pihustusained, steriilsusindikaatorid, klorimeetrilised indikaatorid, keemiliselt töödeldud paber, keemiliselt töödeldud paberi indikaatorid, keemilised ühendid kangastele ja rõivastele kandmiseks plekkide eemaldamiseks, mistahes materjalide impregneerimis- ja viimistlusained, florokeemiline vaigulahus materjalide vee-, ja õlikindlaks muutmiseks, kemiikaalid, sh keemilised ühendid erinevatele pindadele kandmiseks, mustuse, õli ja plekkide tõrjematerjalid, vedel polümeerkattesegu trükitud pindadele kandmiseks, et tagada trükise püsimine nimetatud pinnal, fluoritud tooted, mis on vee- ja plekikindlad, võib kasutada kootud kangaste, naha ja nailon- ja polüpropüleenvaipadega, plastpõhjale kinitatud klaasist mikrokerakesed, mis kangale kantuna annavad kangale tagasipeegeldavad omadused, mis parandavad nimetatud kangast tehtud rõivaste öist nähtavust;tootmises kasutatavad klaasist mullid;tsemenditööstuses kasutatavad vormivabastusained; vormimäärdesegud; adhesioonivastased ained (valuvormi määrimiseks);autohooldusvahendid, täpsemalt täitematerjalid, ja autode roostetõrjevahendid;katusematerjali kleebid;ilmastikukindla kattekihi komplekt, mis koosneb põhiliselt polümeerkleebist ja isolatsioonimaterjalist, mida kasutatakse katuse paigaldamisel;kleepide krunt;tihendite moodustamiseks kasutatav kõrgtemperatuursilikoonühend;polümeeride tootmisel kasutatavad emulgaatorid;pindaktiivsed ained polümeeride tootmiseks;ja emulgaatorid monomeeride emulsioonpolümeriseerimiseks, et luua fluoropolümeere, mida kasutatakse plastikesemete tootmiseks;kemikaalid, täpsemalt filtreerimisvahendid, filtreerimisained, ja molekulaarsepareerimisvahendid üldiseks tööstuskasutuseks, sh farmaatsia-, keemia- ja värvitööstuses;räniabsorbendi sisaldusega filtreerimisained ebapuhtuste eemaldamiseks vedelikest ja teistest filtreeritavatest ainetest, kasutamiseks farmaatsia-, toidu ja joogi-, keemia-, värvi- ja elektroonikatööstuses;töötlemata plastikud filtermaterjalidena ebapuhtuste eemaldamiseks vedelikest ja teistest filtreeritavatest ainetest, kasutamiseks farmaatsia-, toidu ja joogi-, keemia-, värvi- ja elektroonikatööstuses;fluoropolümeerid, fluoroplastikud, fluoroelastomeerid, polütetrafluoroetüleen, fluoritud termoplastelastomeerid, perfluoritud elastomeerid ja perfluoritud plastikud, sh suspensioonid, lahused, emulsioonid, dispergaatorid, pulbrid, kuulikesed, graanulid, kummid ja eelnimetatute ekstrudaadid;fluoropolümeere sisaldavad keemilised ühendid, fluoropolümeere ja/või mitte-fluoritud polümeere ja/või keemilisi lisandeid sisaldavad ühendid;vulkaniseeritavad fluorokummisegud, täidetud fluoropolümeersegud, elektrit juhtivad fluorokummid ja fluoroplastikud, ja polütetrafluoroetüleensegud;plastiku keemilised lisaained (sh tehnilised plastikud) polüolefiini töötlemise lisaained, blokeerimisvastased vahendid, idustavad ained, puhastusained, kemikaalipõhised määrdeained, vabastusained ja leegiaeglustustoimega lisaained;fluoropolümeersideained;kummi töötlemise lisaained;kummiparandusained;sise- ja välisvormi vabastusained kummidele ja plastikutele, keemilised lisaained, mis soodustavad või parandavad fluoroelastomeeri vulkaniseerimist ja keemilised lisaained, mis parandavad või muudavad fluoroelastomeeride vulkaniseerimsjärgseid omadusi;kemikaalid, mida kasutatakse fluoropolümeeride, fluoroelastomeeride, fluoroplastikute, fluoritud monomeeride, tetrafluoroetüleeni, heksafluoropropüleeni, vinülideenfloriidi, fluoritud eetrisisaldusega monomeeride, halogeenitud ja nitriiliga töödeldud monomeeride tootmiseks;värvikõvendid, katalüsaatorid;klaaskiud- ja plastpindade remontimise katted;autovärvide lisaained;kemikaalid ja pinnakattematerjal rasva ja õli tõrjumiseks;keemilised segud tööstuslikeks otstarveteks, sh rasva ja õli tõrjuvad keemilised segud erinevatele pindadele kandmiseks;isolatsiooni, kinnitamise ja ühendamise segud;keemilised segud pindade, servade või toodete kokkuühendamiseks;liim, kleepivad tihendusained, tihendavad kleebid;autokere juures ja merel kasutatavad kere täitematerjalid;kitt, kasutamiseks tihendusvahendina;autokerepahtel.

Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito- ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet; tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin;oftalmisten linssien, kaukoputken linssien, kameran linssien ja muiden optisten linssien suojapäällysteet;liimat ja liima-aineet teollisuuskäyttöön;liimat metallia ja muovia varten;mattoliimat;sulateliimat; suihkutusliimat;rakenneliimat, mastiksiyhdisteet, liimapuikot, kaikki teollisiin tarkoituksiin; liimavalmisteet kirurgisiin siteisiin; julisteliisterit;kaakeliliimat ja tapettiliisterit;liimateippi teollisuuskäyttöön;sementti rikkinäisten tavaroiden korjaamiseen tarkoitettujen liima-aineiden muodossa; jalostamattomat epoksihartsit; liima teollisiin tarkoituksiin;kumihartsit liima-aineiden ja kumiliuottimien muodossa;liimanpoisto-, irrotus- ja erotusvalmisteet;eristys- ja pinnoitussuihkeet, tiivistyssuihkeet;jäähdytys- (kylmä-)suihkeet;kosteudenpoistosuihkeet; kemialliset tuotteet vaahtojen muodossa;kemialliset aineet vaahdon muodostamiseen tai stabilointiin; vaahdotusseokset;vaahtosuihkeet;kemialliset yhdisteet laastia, keraamisia laattoja sekä keramiikka-, posliini- ja lasitettuja posliinikaakelointeja varten; polttomoottoreiden polttoaineissa käytettävät kemialliset lisäaineet; tulensammutusaineet;kemikaalit yleiseen tuotantokäyttöön elektronisten komponenttien ja lääketieteellisten laitteiden puhdistukseen;pinta-aktiiviset pesuaineet, tensidit, kemialliset yhdisteet nesteiden, pinnoitteiden ja musteiden pinta-ominaisuuksien muunteluun;lämmönsiirrossa, jäähdytyksessä, metallin työstämisessä ja porauksessa, kalvojen puhdistuksessa, piilevien sormenjälkien kehittämisessä, lääketieteellisten laitteiden valmistuksessa, syövyttimen kuivien osien märkäpuhdistuksessa, nestemäisen hapen ja happikaasulinjojen puhdistuksessa, farmaseuttisessa ja kemiallisessa käsittelyssä käytettävät nesteet;puhdistus- ja kuivatusaineet elektronisia osia, komponentteja, osakokoonpanoja, kokoonpanoja, tarkkuusosia, optisia laitteita, optoelektronisia laitteita, ilma-alusten komponentteja, ilma-alusten moottoreita ja ilma-aluksia varten;liitäntäkohdan puhdistussuihkeet;kemialliset yhdisteet mattojen, kankaiden ja verhoilujen ja muiden materiaalien ja pintojen käsittelyyn, mukaan lukien tahroilta suojaamiseen, ja kemikaalit tekstiilien kyllästämiseen kosteutta vastaan, sterilointi-indikaattorit, kolorimetriset indikaattorit, kemiallisesti käsitelty paperi, kemiallisesti käsitellyn paperin indikaattorit, kemialliset yhdisteet levitettäväksi kankaisiin ja vaatteisiin tahrojen poistamiseksi, kyllästys- ja viimeistelyaineet kaikille materiaaleille, fluorokemikaali-hartsiliuokset materiaalien käsittelyyn vettä ja öljyä hylkiväksi, kemikaalit, mukaan lukien kemialliset yhdisteet erilaisille materiaaleille levitettäväksi, materiaalit öljyltä ja tahroilta suojaamiseen, nestemäiset polymeeripinnoiteseokset levitettäväksi painetuille pinnoille painetun pinnan kiinnittämiseksi kyseiselle pinnalle, vedelt@¤ ja tahroilta suojaavat fluoratut tuotteet, joita voidaan käyttää kudotuille kankaille, nahalle ja nailon- ja polypropeenimatoille, muoviseen pohjaan kiinnitetyt lasiset mikropallot, jotka kankaaseen kiinnitettynä antavat kankaalle paluuheijastavia ominaisuuksia, jotka korostavat kyseisestä kankaasta tehtyjen vaatteiden näkyvyyttä öiseen aikaan;lasikuplat teolliseen tuotantokäyttöön;muotinirrotusaineet käytettäväksi betoniteollisuudessa; muotinirrotusyhdisteet; irrotevalmisteet;autonhoitotuotteet, nimittäin täyteaineet ja autojen ruosteenestovalmisteet;katonpäällysteissä käytettävät liimat;katon asentamiseen tarkoitetut säänkestävät pinnoituspakkaukset, jotka koostuvat pääosin polymeeriliimasta ja tiivistepinnoitteesta;liimojen pohjustusaineet;lämpökovettuvat silikoniyhdisteet tiivisteiden muodostukseen;polymeerien valmistuksessa käytettävät emulgointiaineet;polymeerien valmistuksessa käytettävät pinta-aktiiviset aineet;ja emulgointiaineet monomeerien emulsiopolymerointiin fluoropolymeerien muodostamiseksi muovituotteiden valmistusta varten;kemikaalit, nimittäin suodatinaineet, suodatinvälineet ja molekyylinerotusaineet yleiseen teollisuuskäyttöön, mukaan lukien farmasian, kemian- ja maaliteollisuuteen;suodatinväliaineet, jotka koostuvat imykykyisistä piihapoista epäpuhtauksien poistamiseksi nesteistä ja muista suodatettavista aineosista, farmasian, elintarvike-, kemian-, maali- ja elektroniikkateollisuuden käyttöön;jalostamattomat muovit suodatinaineiden muodossa epäpuhtauksien poistamiseksi nesteistä ja muista suodatettavista aineosista, farmasian, elintarvike-, kemian-, maali- ja elektroniikkateollisuuden käyttöön;fluoropolymeerit, fluoromuovit, fluoroelastomeerit, polytetrafluoroeteenit, fluoratut lämpökovettuvat elastomeerit, perfluoratut elastomeerit ja perfluoratut muovit, mukaan lukien kyseisten aineiden suspensiot, liuokset, emulsiot, dispersiot, jauheet, pelletit, rakeet, kumit ja suulakepuristeet;kemialliset yhdisteet, jotka sisältävät fluoropolymeerejä, yhdisteet, jotka sisältävät fluoropolymeerejä ja/tai muita kuin fluorattuja polymeerejä ja/tai kemiallisia lisäaineita;vulkanoitavat fluorokumiyhdisteet, täytetyt fluoropolymeeriyhdisteet, sähköä johtavat fluorokumit ja fluoromuovit ja polytetrafluoroeteeniyhdisteet;kemialliset lisäaineet muoveille (mukaan lukien tekniset muovit), lisäaineet polyolefiinin käsittelyyn, pintatartunnan estoaineet, ydintämisaineet, selvitysaineet, kemiallispohjaiset voiteluaineet, erotusaineet ja palonestoaineet;fluoropolymeerista muodostuvat sidosaineet;lisäaineet kumin käsittelyyn;kumin kovetusaineet;sisäiset ja ulkoiset muotinpoistoaineet kumeille ja muoveille, kemialliset lisäaineet fluoroelastomeerien vulkanoinnin edistämiseen tai parantamiseen ja kemialliset lisäaineet fluoroelastomeerien vulkanoinnin jälkeisten ominaisuuksien parantamiseen tai muokkaamiseen;seuraavien valmistuksessa käytettävät kemikaalit: fluoropolymeerit, fluoroelastomeerit, fluoromuovit, fluoratut monomeerit, tetrafluoroeteeni, heksafluoropropyleenit, vinylideenifluoridit, fluoratut eettereitä sisältävät monomeerit, halogenoidut ja kovetettavat nitriilimonomeerit;maalinkovettimet, katalyytit;pinnoitteet lasikuidun ja muovipintojen korjaukseen;automaalien lisäaineet;rasvaa ja öljyä hylkivät kemikaalit ja pinnoitteet;kemialliset yhdisteet teollisuuskäyttöön, mukaan lukien eri pinnoille levitettävät rasvaa ja öljyä hylkivät kemialliset yhdisteet;saumaus-, liimaus- ja sideyhdisteet;kemialliset yhdisteet pintojen, reunakappaleiden tai osien yhteen kiinnittämiseen;liima, liimasaumausyhdisteet, saumausliimayhdisteet;autonkorien ja veneiden tasoitekitit;kitti saumaustarkoituksiin;autonkorien täyteaineet.

Iparban, tudományban és fényképészetben, valamint mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használatos vegyi anyagok; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; tűzoltásra használt vegyületek; edző és forrasztó készítmények; vegyi anyagok/vegyszerek (élelmiszerek tartósítására használt ~); cserzőanyagok; ipari ragasztók;védőbevonatok szemészeti lencsékhez, teleszkóplencsékhez, kameralencsékhez és egyéb optikai lencsékhez;ragasztók és ragasztóanyagok ipari használatra;ragasztók fémhez és műanyagokhoz;szőnyegragasztók;forrón olvasztott ragasztóanyagok; fecskendezett ragasztó;szerkezeti ragasztóanyagok, ragasztómézga-vegyületek, ragasztóstiftek, mindezek ipari célokra; ragasztó készítmények sebészeti kötszerekhez; ragasztók plakátokhoz;ragasztóanyagok burkolólapokhoz és tapétákhoz;ragasztószalagok ipari célokra;ragasztószerek ragasztóanyagok formájában eltört tárgyak javításához; epoxigyanták nyers állapotban; ipari enyvek;gumik ragasztóanyagok és gumiragasztók oldószerei formájában;ragasztások szétválasztására szolgáló termékek;szigetelő és bevonó spray-k, lezáró spray-k;hűtő- (hideg) spray-k;párátlanító spray-k; vegyipari termékek hab formájában;vegyi anyagok hab készítéséhez vagy stabilizálásához; habvegyületek;habspray-k;kémiai vegyületek habarcshoz, kerámialapokhoz, valamint kerámia-, porcelán- és üvegszerű kínaiporcelán-üvegezésekhez; belsőégésű motorok üzemanyagaihoz használt vegyi adalékanyagok; tűzoltásra használt vegyületek;általános gyártás során, elektronikus alkatrészek és orvosi eszközök tisztításához használt vegyi anyagok;folyadékok, bevonatok és tinták felületi jellemzőinek megváltoztatásához használt detergensek, felületaktív anyagok és vegyületek;folyadékok hőátadáshoz, hűtéshez, fémmegmunkáláshoz és fúráshoz, filmtisztításhoz, rejtett ujjlenyomatok megjelenítéséhez, orvosi eszközök gyártásához, szárazon működő marató alkatrészeinek nedves tisztításához, folyékony oxigént, illetve oxigéngázt szállító csövek tisztításához, gyógyszerészeti és vegyi feldolgozáshoz;elektronikus alkatrészekhez, szerkezeti elemekhez és részegységekhez, alkatrészcsoportokhoz, precíziós alkatrészekhez, lencsékhez, optoelektronikus eszközökhöz, űrrepülési alkatrészekhez, repülőgép-motorokhoz és repülőgépekhez használt tisztító- és szárítóanyagok;érintkező tisztítóspray-k;szőnyegek, szövetek és kárpitok, valamint egyéb anyagok és felületek kezeléséhez használatos kémiai vegyületek, többek között foltok elleni védelemhez, vízhatlanító vegyszerek textilekhez, sterilizálás-indikátorok, kolorimetriai indikátorok, vegykezelt papír, vegykezelt papírindikátorok, szövetekre és öltözékekre felvihető kémiai vegyületek foltok eltávolításához, anyagok bármely anyag impregnálásához és kidolgozásához, fluorokémiai gyantaoldat anyagok víz- és olajtaszítóvá tételéhez, vegyszerek, többek között különböző felületekre felvihető kémiai vegyületek, zsír- és olaj-, valamint folttaszító anyagok, nyomtatott felületre felvihető folyékony polimer bevonatkeverékek, melyek ezeknek az említett felületre biztosabban illeszkedő nyomtatását nyújtják, fluorozott termékek, melyek víz- és folttaszító tulajdonságokat biztosítanak, szőtt anyagokon, bőrön, valamint nylon és polipropilén szőnyegeken használhatóak, műanyag alapra rögzített üveg mikrogömbök, melyek egy szövetre rögzítve visszaverő tulajdonságokat biztosítanak a szövetnek, növelve a szövetből készített öltözékek éjszakai láthatóságát;gyártáshoz használatos üvegbuborékok;a betoniparban használatos formaleválasztó hatóanyagok; sablonleválasztó keverékek; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek;autóápoló termékek, nevezetesen kitöltőanyagok és autórozsdagátlók;ragasztóanyagok tetőfedéshez;időjárásállóvá tevő bevonókészletek, melyek elsősorban egy polimer ragasztóanyagból és egy lezáróbevonatból állnak, tetőfelszereléshez;alapozók ragasztóanyagokhoz;tömítések formázásához használt magas hőmérsékletű szilíciumvegyületek;polimerek gyártásához használatos emulgeálószerek;polimerek gyártásához használatos felületaktív anyagok;valamint emulgeálószerek monomerek emulziós polimerizálásához műanyag cikkek gyártásához használatos fluoropolimerek készítése céljából;vegyszerek, nevezetesen szűrőanyagok, szűrőközegek és molekuláris szétválasztó közegek általános ipari használatra, többek között a gyógyszer-, vegy- és festékipar számára;a gyógyszer-, étel- és ital-, vegy-, festék- és elektronikai iparban használatos szűrőközegek, melyek szilíciumdioxid-elnyelőket tartalmaznak szennyeződések eltávolításához folyadékokból és egyéb szűrhető anyagokból;feldolgozatlan műanyagok a gyógyszer-, étel- és ital-, vegy-, festék- és elektronikai iparban szennyeződések folyadékokból és egyéb szűrhető anyagokból való eltávolításához használatos szűrőközegek formájában;fluoropolimerek, fluortartalmú műanyagok, fluoroelasztomerek, politetrafluoretilén, flourozott hőre lágyuló elasztomerek, perfluorozott elasztomerek és perfluorozott műanyagok, többek között szuszpenziók, oldatok, emulziók, diszperziók, porok, pelletek, szemcsék, gumik és ugyanezek extrudátumai;kémiai vegyületek, melyek fluoropolimereket tartalmaznak, vegyületek, melyek fluoropolimereket és/vagy nem-fluorozott polimereket és/vagy egyéb vegyi adalékokat tartalmaznak;vulkanizálható fluorgumi-vegyületek, kitöltött fluoropolimer-vegyületek, elektromosan vezető fluorgumik és fluortartalmú műanyagok, valamint politetrafluoretilén-vegyületek;vegyi adalékok műanyagokhoz (többek között gépészeti műanyagokhoz) poliolefin-feldolgozó adalékok, blokkolásgátló hatóanyagok, nukleáló hatóanyagok, derítő hatóanyagok, vegyszeralapú kenőanyagok, formaleválasztó hatóanyagok és égésgátló adalékok;fluoropolimer kötőanyagok;gumifeldolgozó adalékok;gumijavító anyagok;belső és külső öntőforma-leválasztó hatóanyagok gumikhoz és műanyagokhoz, vegyi adalékok, melyek elősegítik vagy javítják a fluoroelasztomerek vulkanizálódását, valamint vegyi adalékok, melyek javítják vagy módosítják a fluoroelasztomerek vulkanizálás utáni tulajdonságait;fluoropolimerek, fluoroelasztomerek, fluortartalmú műanyagok, fluorozott monomerek, tetrafluoretilén, hexafluorpropilén, vinilidén-fluorid, fluorozott étertartalmú monomerek, halogénezett és térhálósításhoz való nitril monomerek gyártásához használt vegyszerek;festékszáradás-gyorsítók, katalizátorok;bevonatok üvegszálas és műanyag felületek javításához;adalékok autófestékekhez;zsír- és olajtaszító vegyi és bevonó anyagok;kémiai vegyületek ipari célokra, többek között különféle felületekre felvihető zsír- és olajtaszító kémiai vegyületek;lezáró-, tapasztó- és kötővegyületek;kémiai vegyületek felületek, szegélyek vagy cikkek összekötéséhez;ragasztók, tapadó lezáró vegyületek, lezáró ragasztó vegyületek;karosszéria-kitöltő anyagok autókarosszériákhoz és tengerészeti használatra;lezárószerként használatos gitt;autókarosszéria-kitöltő anyagok.

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria;rivestimenti protettivi per lenti oftalmiche, lenti di telescopi, obiettivi per apparecchi fotografici e altre lenti ottiche;adesivi e materiali adesivi per uso industriale;colle per metallo e plastica;colle per tappeti;adesivi a caldo; colla a spruzzo;adesivi strutturali, composti per mastici, colla in stick, tutti per uso industriale; materie collanti per fasciature chirurgiche; colle per manifesti;adesivi per piastrelle e per carta da parati;nastri adesivi per uso industriale;cemento sotto forma d'adesivi per riparazione d'articoli rotti; resine epossidiche allo stato grezzo; colle per l'industria;gomme in forma d'adesivi e solventi per gomma;preparati per togliere la colla e la bozzima e separatori;spray isolanti e di rivestimento, spray di tenuta;spray a freddo;spray per deumidificazione; prodotti chimici in forma schiumogena;sostanze chimiche per produrre o stabilizzare la schiuma; composti schiumogeni;spray schiumogeni;composti chimici per boiacca, piastrelle in ceramica e vetrature in ceramica, porcellana e porcellana dura; additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; composizioni per estinguere il fuoco;prodotti chimici per produzione generica, per la pulizia di componenti elettronici e dispositivi medici;sostanze tensioattive, agenti tensioattivi, composti chimici per la modifica delle caratteristiche superficiali di liquidi, rivestimenti ed inchiostri;liquidi per trasferimento termico, refrigerazione, trattamento dei metalli e trivellazione, pulitura di pellicole, sviluppo d'impronte digitali latenti, produzione di dispositivi medici, pulitura ad umido d'elementi ad incisione a secco, pulitura di condotte per ossigeno liquido ed ossigeno gassoso, prodotti farmaceutici e trattamenti chimici;agenti per pulizia ed essiccazione per elementi, componenti, sottogruppi, gruppi e componenti di precisione elettronici, articoli ottici, articoli ottico-elettronici, componenti aerospaziali, motori per aerei ed aerei;spray per pulizia di contatti;composti chimici per trattamento di tappeti, tessuti e tappezzerie, nonché d'altri materiali e superfici, compresa protezione antimacchia, prodotti chimici impermeabilizzanti per tessuti, indicatori di sterilizzazione, indicatori colorimetrici, carta trattata chimicamente, indicatori in carta trattata chimicamente, composti chimici da applicare su tessuti ed indumenti per sciogliere macchie, sostanze per impregnazione e finitura di materiali d'ogni tipo, soluzioni a base di resine fluorochimiche per rendere materiali repellenti ad acqua e olio, prodotti chimici, compresi composti chimici da applicare su varie superfici, materiali repellenti a grasso ed olio e macchie, miscele polimeriche liquide di rivestimento da applicare su superfici stampate per rendere la stampa più aderente alle suddette superfici, prodotti fluorurati repellenti all'acqua e alle macchie, utilizzabili per stoffe tessute, pelle e tappeti in nylon e polipropilene, microsfere in vetro legate ad una base in plastica per conferire a stoffe proprietà retroriflessive per potenziare la visibilità notturna d'indumenti confezionati con le suddette stoffe;bolle di vetro per la fabbricazione;agenti per rilascio di forme nell'industria del calcestruzzo; composti per facilitare il distacco dallo stampo; prodotti per facilitare la sformatura;prodotti per automobili, ovvero riempitivi e prodotti antiruggine per uso automobilistico;adesivi per coperture;kit di rivestimento impermeabilizzanti, principalmente a base d'adesivi polimerici e rivestimenti sigillanti per installazione di tetti;mani di fonto per adesivi;composti siliconici ad alta temperatura per formare guarnizioni;emulsionanti per fabbricazione di polimeri;sostanze tensioattive per fabbricazione di polimeri;ed emulsionanti per polimerizzazione di monomeri per creare fluoropolimeri per fabbricazione d'articoli in plastica;prodotti chimici, ovvero agenti di filtrazione, mezzi di filtrazione e mezzi di separazione molecolare per uso industriale generico, anche per le industrie farmaceutica, chimica e delle pitture;supporti per filtri contenenti assorbenti a base di silice per rimozione d'impurità da liquidi e da altre sostanze filtrabili, per le industrie farmaceutica, alimentare, chimica, delle pitture ed elettronica;materie plastiche allo stato grezzo sotto forma di materiali di filtrazione per rimozione d'impurità da liquidi ed altre sostanze filtrabili, per le industrie farmaceutica, alimentare, chimica, delle pitture ed elettronica;fluoropolimeri, materie plastiche fluorurate, fluoroelastomeri, politetrafluoroetilene, elastomeri termoplastici fluorurati, elastomeri perfluorurati e materie plastiche perfluorurate, comprese sospensioni, soluzioni, emulsioni, dispersioni, polveri, pillole, granuli, gomme e prodotti estrusi dei suddetti prodotti;composti chimici contenenti fluoropolimeri, composti contenenti fluoropolimeri e/o polimeri non fluorurati e/o additivi chimici;composti vulcanizzabili a base di fluoro-gomma, composti riempiti di fluoropolimeri, conduttori elettrici a base di fluoro-gomma e fluoro-plastica e composti a base di politetrafluoroetilene;additivi chimici per materie plastiche (comprese materie plastiche per ingegneria), additivi di lavorazione a base di poliolefina, agenti antiblocco, agenti di nucleazione, agenti di chiarificazione, agenti lubrificanti a base di prodotti chimici, agenti di distacco ed additivi ignifughi;agenti leganti a base di fluoropolimeri;additivi per lavorazione della gomma;agenti di trattamento della gomma;agenti interni ed esterni per facilitare il distacco dallo stampo per gomme e materie plastiche, additivi chimici per promozione o miglioramento della vulcanizzazione di fluoroelastomeri ed additivi chimici per migliorare o modificare le proprietà di post-vulcanizzazione di fluoroelastomeri;prodotti chimici per la fabbricazione di fluoropolimeri, fluoroelastomeri, materie plastiche fluorurate, monomeri fluorurati, tetrafluoroetilene, esafluoropropilene, fluoruro di vinilidene, monomeri fluorurati contenenti etere, monomeri alogenati e monomeri con sito reattivo a base di nitrile;indurenti per vernici, catalizzatori;rivestimenti per la riparazione di superfici in fibre di vetro e plastica;additivi per pitture per uso automobilistico;materiali chimici e di rivestimento per respingere grasso ed olio;composti chimici per uso industriale, compresi composti chimici repellenti di grasso ed olio da applicare su varie superfici;composti per sigillare, mastici e adesivi;composti chimici per legare insieme superfici, bordi o articoli;colla, composti sigillanti adesivi;mastici per carrozzerie per il settore delle carrozzerie d'automobili e marittimo;stucco, da utilizzare come sigillante;mastici per carrozzerie d'automobili.

Chemikalai pramonės, mokslo ir fotografijos, taip pat žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės reikmėms; neapdorotos dirbtinės dervos, neapdoroti plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms;oftalminių lęšių, teleskopo objektyvų, fotoaparatų objektyvų ir kitų optinių lęšių apsauginės dangos;klijai ir lipnios medžiagos pramonės reikmėms;metalų ir plastikų klijai;kilimų klijai;lydaliniai klijai; purškiami klijai;struktūriniai klijai, mastikos mišiniai, pieštukiniai klijai, visi pramonės reikmėms; chirurginių tvarsčių lipniosios medžiagos; afišų klijai;plytelių ir sienų apmušalų klijai;lipnioji juostelė pramonės reikmėms;klijų formos cementas sulaužytiems daiktams taisyti; dervos (neapdorotos epoksidinės --- ); klijai (pramonės reikmėms);klijų formos gumos ir gumos tirpikliai;atklijavimo, atlipinimo ir atskyrimo preparatai;purškiamoji izoliacija ir dangos, purškiamieji sandarikliai;šaldytuvo (šaltieji) purškalai;drėgmės šalinimo purškalai; cheminiai produktai putų pavidalu;cheminės medžiagos putoms gauti arba stabilizuoti; putojimo mišiniai;purškiamosios putos;skiedinio, keraminių plytelių ir keraminės, porcelianinės bei santechninio porceliano glazūros cheminiai mišiniai; cheminiai priedai vidaus degimo variklių degalams; ugnies gesinimo mišiniai;chemikalai, naudojami gamyboje elektroninių komponentų ir medicinos prietaisų valymui;paviršiaus aktyviosios medžiagos, paviršiaus aktyviosios medžiagos, cheminiai mišiniai skirti skysčių, dangų ir rašalų paviršių charakteristikų modifikavimui;skysčiai karščio perdavimo, šaldymo, metalo apdirbimo ir gręžimo, juostų valymo, nematomų pirštų atspaudų ryškinimo, medicininių prietaisų gamybos, sausų graviravimo dalelių drėgno valymo, skysto ir dujinio deguonies linijų, farmacinių ir cheminių procesų reikmėms;elektroninių detalių, komponentų, pagalbinių agregatų, agregatų, tiksliųjų detalių, optinių, optinių elektroninių detalių, aerokosminių komponentų, lėktuvų variklių ir orlaivių valymo ir džiovinimo reagentai;purškiamieji kontaktų valikliai;cheminiai mišiniai, skirti naudoti kilimams, audiniams, apmušalams, kitoms medžiagoms ir paviršiams apdoroti, įskaitant apsaugą nuo dėmių, audinių hidroizoliacijos chemikalai, sterilizacijos indikatoriai, kolorimetriniai indikatoriai, cheminiu būdu apdorotas popierius, cheminiu būdu apdoroto popieriaus indikatoriai, cheminiai mišiniai, skirti naudoti ant audinių ir aprangos dėmėms valyti, medžiagos bet kokiai medžiagai impregnuoti ir apdailinti, fluorocheminis dervos tirpalas, skirtas suteikti medžiagoms atsparumo vandeniui ir alyvai, chemikalai, įskaitant cheminius mišinius, skirtus naudoti ant įvairių paviršių, medžiagos, skirtos apsaugoti nuo riebalų, alyvos ir dėmių, skysti polimerinių dangų mišiniai, skirti naudoti ant spausdinto paviršiaus, kad prie jo geriau liptų spauda, fluoro produktai, teikiantys atsparumo vandeniui ir dėmėms, tinkami naudoti ant austinių audinių, odų ir kilimų iš nailono bei polipropileno, stiklinės mikrosferos, priklijuotos prie plastikinio paviršiaus, kuris, priklijuotas ant audinio, teikia jam retrorefleksinių savybių, gerinančių iš šio audinio pagamintų drabužių matomumą naktį;stikliniai rutuliukai, skirti naudoti gamyboje;formos nuėmimo medžiagos, skirtos naudoti betono pramonėje; pelėsių šalinimo priemonės; liejinių atskyrimo preparatai;automobilių priežiūros produktai, būtent užpildai ir automobilių apsauginiai produktai nuo rūdžių;stogų dangos klijai;hidroizoliacinės dangos rinkinys, daugiausia sudarytas iš polimerinių klijų ir grunto stogui įrengti;klijų gruntas;šilumai atsparus silikono mišinys, naudojamas sandarikliams formuoti;emulsikliai, skirti naudoti polimerų gamyboje;aktyviosios paviršiaus medžiagos, skirtos naudoti polimerų gamyboje;ir emulsiklis monomerų emulsijai polimerizuoti fluoro polimerams sudaryti, skirtas naudoti plastikinių daiktų gamyboje;chemikalai, būtent filtruojamosios medžiagos, filtravimo terpė ir molekulių atskyrimo terpė bendrosioms pramonės, įskaitant farmacijos, chemijos ir dažų pramonę, reikmėms;filtravimo terpė su kvarciniu gėrikliu, skirta nešvarumams iš skysčių ir kitų filtruojamųjų medžiagų šalinti, skirta naudoti farmacijos, maisto ir gėrimų, chemijos, dažų ir elektronikos pramonėje;filtruojamųjų medžiagų pobūdžio neapdirbti plastikai nešvarumams iš skysčių ir kitų filtruojamųjų medžiagų šalinti, skirti naudoti farmacijos, maisto ir gėrimų, chemijos, dažų ir elektronikos pramonėje;fluoro polimerai, fluoro plastikai, fluoro elastomerai, politetrafluoretilenas, fluorinti termoplastiniai elastomerai, perfluorinti elastomerai ir perfluorinti plastikai, įskaitant suspensijas, tirpalus, emulsijas, dispersijas, miltelius, šratus, granules, gumas ir jų ekstrudatus;cheminiai mišiniai su fluoro polimerais, mišiniai su fluoro polimerais ir/ar nefluorintais polimerais, ir/ar kitais cheminiais priedais;vulkanizuotojo fluoro kaučiuko mišiniai, fluoro polimerų mišiniai su užpildu, laidusis fluoro kaučiukas ir fluoro plastikai bei politetrafluoretileno mišiniai;cheminiai plastikų priedai (įskaitant techninius plastikus), poliolefinų perdirbimo priedai, medžiagos nuo sulipimo, užuomazginės medžiagos, valomosios medžiagos, cheminiai riebikliai, antiadhezinės medžiagos ir atsparumą degimui didinantys priedai;fluoro polimeriniai rišikliai;kaučiuko apdirbimo priedai;kaučiuko kietikliai;išorinio ir vidinio naudojimo kaučiuko bei plastikų formos nuėmimo medžiagos, cheminiai priedai, skatinantys ar gerinantys fluoro elastomerų vulkanizavimą, cheminiai priedai, gerinantys ar keičiantys fluoro elastomerų savybes po vulkanizavimo;chemikalai, naudojami fluoro polimerų, fluoro elastomerų, fluoro plastikų, fluorintų monomerų, tetrafluoretileno, heksafluorpropileno, viniliden(di)fluorido, fluorintų monomerų su eteriu, halogenintų monomerų ir nitrilų monomerų-modifikatorių gamyboje;dažų kietikliai, katalizatoriai;dangos stiklo pluošto ir plastikiniams paviršiams taisyti;automobilinių dažų priedai;cheminės ir dengiamosios medžiagos riebalams ir alyvai atstumti;cheminiai mišiniai pramonės reikmėms, įskaitant cheminius riebalų ir alyvos atstūmimo mišinius, skirtus naudoti ant įvairių paviršių;sandarinimo, klijavimo ir rišamieji mišiniai;cheminiai mišiniai paviršiams, kraštams ar gaminiams suklijuoti;klijai, sandarinimo klijais mišiniai, sandarinimo klijų mišiniai;kėbulų glaistas automobilių kėbulų ir laivų reikmėms;glaistas, skirtas naudoti kaip sandariklis;automobilių kėbulų glaistas.

Ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem un fotogrāfijas, kā arī lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nolūkiem; neapstrādāti mākslīgie sveķi, neapstrādātas plastmasas; mēslojumi; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi; ķīmiskie līdzekļi metālu rūdīšanai un lodēšanai; ķīmiskās vielas pārtikas produktu konservēšanai; miecvielas; līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem;aizsargājoši apvalki oftalmikas objektīviem, teleskopiskajiem objektīviem, kameru objektīviem un citiem optiskajiem objektīviem;līmvielas un līmējoši materiāli lietošanai rūpniecībā;līme metālam un plastmasai;paklāju līme;karstas un izkausētas līmvielas; izsmidzināmā līme;konstrukcijas līmvielas, mastikas maisījumi, līmes zīmuļi, viss rūpnieciskām vajadzībām; kancelejas un mājsaimniecībā lietojamas līmes; līmvielas plakātiem;flīžu un tapešu līmvielas;līmlente rūpnieciskiem nolūkiem;cements līmvielu veidā bojātu priekšmetu remontam; neapstrādāti epoksīda sveķi; rūpniecībā izmantojamas līmvielas;kaučuks līmvielu un kaučuka šķīdumu veidā;atlīmēšanas, atlipināšanas un atdalīšanas līdzekļi;izolācijas un pārklājuma aerosoli, blīvēšanas aerosoli;kondensatora (aukstie) aerosoli;sausināšanas aerosoli; ķīmiski produkti putu formā;ķīmiskās vielas putu ģenerēšanai vai stabilizēšanai; putojoši maisījumi;putu aerosoli;ķīmiskie maisījumi javai, keramikas flīzēm un keramikas, porcelāna un stiklveida porcelāna logu stikliem; ķīmiski piemaisījumi, ko izmanto ar iekšdedzes dzinēja degvielu; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi;ķimikālijas, ko izmanto vispārējo tīrīšanas elektronisko sastāvdaļu un medicīnisko ierīču ražošanai;virsmas aktīvās vielas, ķīmiskās sastāvdaļas, kas paredzētas šķīduma virsmas, pārklājumu un tintes īpašību modificēšanai;šķidrums, ko izmanto siltuma pārvietošanai, dzesēšanai, metāla darbiem un urbšanai, plēves tīrīšanai, latentu pirkstu nospiedumu noņemšanai, medicīnisko ierīču ražošanai, sauso kodināšanas daļu mitrai tīrīšanai, šķīduma skābekļa un gāzes skābekļa līniju tīrīšanai, farmaceitisko un ķīmisko vielu apstrādei;tīrīšanas līdzekļi un žāvēšanas līdzekļi, kas paredzēti elektroniskām daļām, sastāvdaļām, komplekta daļām, būvelementiem, precizitātes daļām, optiskiem līdzekļiem, optikas elektronikas, kosmosa sastāvdaļām, lidmašīnu motoriem un lidmašīnām;kontaktvirsmu tīrīšanas aerosoli;ķīmiskie preparāti, kas paredzēti paklāju, audumu un polsterējamu, kā arī citu materiālu un virsmu apstrādei, tostarp aizsargāšanai pret traipiem, ūdensnecaurlaidīgas ķimikālijas tekstilmateriāliem, sterilizācijas indikatori, kolorimetriskie indikatori, ķīmiski apstrādāts papīrs, ķīmiski apstrādāta papīra indikatori, ķīmiskās vielas uzklāšanai uz auduma un drānām, lai iztīrītu traipus, vielas jebkura materiāla impregnēšanai un apstrādāšanai, fluoroķīmisko sveķu šķīdums, kas materiāliem piešķir ūdeni un eļļu atgrūžošas īpašības, ķimikālijas, tostarp ķīmiskās vielas uzklāšanai uz dažādām virsmām, materiāli, kas atgrūž smērvielas un eļļu, un citus netīrumus, šķidrie polimēriskie pārklājuma maisījumi uzklāšanai uz apdrukātām virsmām, lai drukātos elementus stingr??k nostiprinātu pie attiecīgās virsmas, fluorinēti izstrādājumi, kas atgrūž ūdeni un citus netīrumus un ko drīkst uzklāt uz austiem audumiem, ādas un neilona un polipropilēna paklājiem, sīkas mikroskopiskas lodītes, kas piestiprinātas pie plastmasas pamatnes un uzklātas uz tekstilauduma nodrošina gaismu atstarojošas īpašības, kas uzlabo no attiecīgā tekstilauduma izgatavoto apģērbu redzamību nakts laikā;stikla lodītes izmantošanai ražošanā;veidnes atbrīvošanas līdzekļi izmantošanai celtniecības nozarē; līdzekļi veidņu atbrīvošanai; atveidņošanas līdzekļi;automobiļu kopšanas izstrādājumi, proti, pildvielas un automobiļu pretkorozijas aizsarglīdzekļi;jumta seguma līmvielas;hermētiska pārklājuma komplekts, kas galvenokārt sastāv no jumta seguma polimēra līmvielas un blīvējoša pārklājuma;līmvielu gruntējums;augstas temperatūras silikona maisījumi, ko izmanto starpliku veidošanai;emulgatori izmantošanai polimēru ražošanā;virsmas aktīvās vielas izmantošanai polimēru ražošanā;emulgatori monomēru emulsijas polimerizēšanai, lai izveidotu fluoropolimērus izmantošanai plastmasas izstrādājumu ražošanā;ķimikālijas, proti, filtrācijas līdzekļi, filtrācijas materiāls un molekulārās separācijas materiāls vispārējām rūpnieciskām vajadzībām, tostarp farmācijas, ķimikāliju un krāsu rūpniecības nozarēs;filtra materiāls, kas ietver silīcija absorbentus, lai attīrītu šķidrumus no netīrumiem un citām filtrējamām vielām, izmantošanai farmācijas, pārtikas un dzērienu, ķimikāliju, krāsu un elektroiekārtu ražošanas nozarēs;neapstrādāta plastmasa filtra materiālu veidā, lai attīrītu šķidrumus no netīrumiem un citām filtrējamām vielām, izmantošanai farmācijas, pārtikas un dzērienu, ķimikāliju, krāsu un elektroiekārtu ražošanas nozarēs;fluoropolimēri, fluoroplastmasa, fluoroelastomēri, politetrafluoroetilēns, fluorinēti termoplastiskie elastomēri, perfluorinēti elastomēri un perfluorinēta plastmasa, tostarp suspensijas, šķīdumi, emulsijas, dispersijas, pulveri, lodītes, granulas, gumija un attiecīgo materiālu štancējumi;ķīmiskās vielas, kas satur fluoropolimērus, maisījumi, kas satur fluoropolimērus un/vai nefluorinētus polimērus, un/vai citas ķīmiskās piedevas;vulkanizēti fluorogumijas maisījumi, pildīti fluoropolimēra maisījumi, elektrību vadītspējīgas fluorogumijas un fluoroplastmasas, un politetrafluoroetilēna maisījumi;ķīmiskās piedevas plastmasai (tostarp mašīnbūves plastmasai), poliolefīna apstrādes piedevas, antibloķēšanas līdzekļi, iekodološanas līdzekļi, dzidrināšanas līdzekļi, ķīmiskās bāzes eļļošanas līdzekļi, atbrīvošanas līdzekļi un liesmu slāpēšanas līdzekļi;fluoropolimēra saistvielas;gumijas apstrādes piedevas;gumijas vulkanizācijas līdzekļi;iekšējie un ārējie veidnes atbrīvošanas līdzekļi gumijas un plastmasas materiāliem, ķīmiskās piedevas, kas veicina vai uzlabo fluoroelastomēru vulkanizāciju, un ķīmiskās piedevas, kas uzlabo vai modificē fluoroelastomēru pēcvulkanizācijas īpašības;ķimikālijas, ko izmanto fluoropolimēru, fluoroelastomēru, fluoroplastmasas, fluorinēto monomēru, tetrafluoroetilēna, heksafluoropropilēna, vinilidīna, fluorīda, fluorinēto ēteri saturošu monomēru, halogenēto un nitrila monomēru modifikatoru ražošanā;krāsu cietinātāji, katalizatori;stiklplasta un plastmasas virsmu remonta pārklājumi;automobiļu krāsu piedevas;ķimikāliju un pārklājuma materiāli, kas atgrūž smērvielas un eļļu;ķimikāliju maisījumi rūpnieciskām vajadzībām, tostarp smērvielas un eļļas atgrūdoši ķīmiskie maisījumi uzklāšanai uz dažādām virsmām;blīvēšanas, līmēšanas un fiksēšanas maisījumi;ķīmiskie maisījumi virsmu, malu un izstrādājumu salīmēšanai;līme, līmējoši blīvmateriāli, blīvējošas līmvielas;korpusu pildvielas automobiļu un jūras iekārtu korpusiem;tepe, kas izmantojama kā blīvmateriāls;automobiļa korpusa pildvielas.

Kimiċi użati fl-industrija, fix-xjenza u fil-fotografija kif ukoll fl-agrikultura, l-ortikultura u l-istudju tal-foresti; raża artifiċjali mhux ipproċessati, plastiks artifiċjali mhux proċessati; demel; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar; preparazzjonijiet għall-moderazzjoni u s-saldjar; sustanzi kimiċi għall-preservazzjoni ta' l-ikel; sustanzi ta' l-ikkonzar; adeżivi użati fl-industrija;kisi protettiv għal-lentijiet oftalmiċi, lentijiet teleskopiċi, lentijiet tal-kamera u lentijiet ottiċi oħra;materjali tal-kolla għall-użu industrijali;kolla għall-metall u l-plastik;kolla għat-twapet;adeżivi li jinħallu b'temperaturi għoljin; kolla fil-forma ta' sprej;adeżivi strutturali, komposti tas-siment, stikek tal-kolla, kollha għal skopijiet industrijali; sustanzi adeżivi għall-uffiċċju u domestiċi; adeżivi għat-twaħħil tar-reklami;adeżivi għat-twaħħil tal-madum u tal-karti mal-ħajt;tejps adeżivi għal skopijiet industrijali;siment f'forma ta' adeżivi għat-tiswija ta' oġġetti mkissrin; raża epossidika mhux ipproċessata; adeżivi użati fl-industrija;gomma f'forma ta' adeżivi u solventi tal-gomma;preparazzjonijiet għat-tneħħija tal-kolla, għat-tneħħija tat-twaħħil u għas-separazzjoni;sprejs għall-iżolazzjoni u tal-kisi, sprejs tas-siġillar;sprejs tar-refriġeratur (kesħin);sprejs għat-tneħħija tal-umdità; prodotti kimiċi fil-forma ta' fowms;sustanzi kimiċi għall-ġenerazzjoni jew għall-istabbilizzazzjoni tal-fowm; kompożizzjonijiet ta' fowming;sprejs tal-fowm;komposti kimiċi għall-ħalib tat-tajn, madum taċ-ċeramika, u glejżing taċ-ċeramika, porċellana u kina trasparenti; additivi kimiċi għall-użu ma' karburanti ta' kombustjoni interna fil-magni; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar;kimiċi għall-użu ġenerali fil-manifattura għat-tindif ta' komponenti elettroniċi u attrezzaturi mediċi;surfattanti, aġenti attivi fil-wiċċ, komposizzjonijiet kimiċi biex jimmodifikaw il-karatteristiċi tal-wiċċ ta' likwidi, kisjiet u linka;fluwidi għall-użu fi trasferiment ta' sħana, refriġerazzjoni, xogħol u tħaffir fil-metall, tindif ta' film, żvilpp ta' marki tas-swaba moħbija, il-manifattura ta' attrezzaturi mediċi, tindif bl-ilma ta' partijiet ta' inċiżjonijiet xotti, tindif ta' linji ta' ossiġnu likwifikat u ossiġnu f'gass, ipproċessar farmaċewtiku u kimiku;preparazzjonijiet għat-tindif u aġenti li jnixxfu għal partijiet elettroniċi, komponenti għall-kostruzzjoni, sotto-assemblamenti, assemblamenti, partijiet ta' preċiżjoni, ilbies ta' l-għajnejn, ottoelettroniċi, komponenti aerospazjali, magni ta' ajruplani u inġenji ta' l-ajru;sprejs għat-tindif tal-kuntatti;kompożizzjonijiet kimiċi għall-użu fit-trattament tat-twapet, drappijiet u tapizzerija u materjali u uċuħ oħra inkluża l-protezzjoni kontra t-tbajja', kimiċi għall-protezzjoni mill-ilma għat-tessuti, indikaturi tal-isterilizzazzjoni, indikaturi kolorimetriċi, karta ttrattata b'mod kimiku, indikaturi tal-karta ttrattati b'mod kimiku, kompożizzjoni kimika għall-applikazzjoni fuq drappijiet u ħwejjeġ biex ineħħu t-tbajja', sustanzi għat-tixrib u l-finitura ta' kull materjal, soluzzjoni tar-raża fluworokimika biex tagħmel materjali ripellenti għall-ilma u ż-żejt, kimiċi inklużi kompożizzjonijiet kimiċi għall-applikazzjoni fuq uċuħ diversi, materjali biex ma jżommux grassi u żjut u tbajja', taħlit tal-kimiċi polimeriċi likwidi għall-applikazzjoni fuq wiċċ stampat biex l-istampar tagħhom ikun aderenti aktar żgur fuq dak il-wiċċ, prodotti fluworinati li jipprovdu ripellanza għall-ilma u t-tbajja' jistgħu jintużaw fi drappijiet minsuġa, ġilda u twapet tan-najlon u tal-polipropilin, mikrosferi tal-ħġieġ imwaħħlin ma' bażi tal-plastik li, meta jitwaħħal ma' drapp jipprovdi d-drapp b'karatteristiċi retroriflettivi li jkabbru l-viżibilità bil-lejl tal-ħwejjeġ magħmula mid-drapp;bżieżaq tal-ħġieġ għall-użu fil-manifattura;aġenti għar-rilaxx tal-forom għall-użu fl-industrija tal-kostruzzjoni; komposti għall-forom; sustanzi għall-qlugħ tal-forom;prodotti għall-manutenzjoni tal-karozzi, jiġifieri mili, u aġenti għall-prevenzjoni tas-sadid fil-karozzi;adeżivi tas-soqfa;kit tal-kisi għall-protezzjoni mit-temp magħmul l-aktar minn adeżiv tal-polimeri u kisi siġillant għall-installazzjoni tas-soqfa;żebgħa bażi għall-adeżivi;kompożizzjoni tas-silikon b'temperaturi għolja użat għall-iffurmar tal-gaskits;emulsjonanti għall-użu fil-manifattura tal-polimeri;surfattanti għall-użu fil-manifattura tal-polimeri;u emulsjonant għall-polimerizzazzjoni bl-emulsjoni ta' monomeri għall-ħolqien ta' fluworopolimeri għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-plastik;kimiċi, jiġifieri aġenti tal-filtrazzjoni, mezzi tal-filtri, u mezzi għas-separazzjoni molekolari għall-użu industrijali ġenerali, inklużi industriji farmaċewtiċi, kimiċi u taż-żebgħa;mezzi tal-filtri li fihom assorbenti tas-silika għat-tneħħija ta' impuritajiet minn fluwidi u sustanzi oħra li jistgħu ffiltrati, għall-użu fl-industriji farmaċewtiċi, tal-ikel u tax-xorb, kimiċi, taż-żebgħa u tal-elettronika;plastik mhux ipproċessat f'għamla ta' materjali tal-filtrazzjoni għat-tneħħija ta' impuritajiet minn fluwidi u sustanzi oħra li jistgħu ffiltrati, għall-użu fl-industriji farmaċewtiċi, tal-ikel u tax-xorb, kimiċi, taż-żebgħa u tal-elettronika;fluworopolimeri, fluworoplastik, fluworoelastomeri, politetrafluworoetilin, elastomeri termoplastiċi fluworinati, elastomeri perfluworinati u plastik perfluworinati, inklużi saspenxins, soluzzjonijiet, emulsjonijiet, dispersanti, trab, pelits, granelli, gomma u estrudati tagħhom;kompożizzjonijiet kimiċi li fihom il-fluworopolimeri, kompożizzjonijiet li fihom il-fluworopolimeri u/jew polimeri mhux fluworinati u/jew addittivi kimiċi;gomma tal-fluworo li tista' tkun ivvulkanizzata, kompożizzjonijiet mimlija tal-fluworopolimeri, gomma tal-fluworo konduttiva b'mod elettriku u fluworoplastik, u kompożizzjonijiet tal-politetrafluworoetilin;addittivi kimiċi għall-plastik (inklużi plastik tal-inġinerija), addittivi tal-ipproċessar tal-poliolefini, aġenti kontra s-sadd, aġenti tan-nukleazzjoni, aġenti li jiċċaraw, aġenti lubrikanti bbażati fuq il-kimiċi, aġenti tar-rilaxx u addittivi li jżommu lura n-nar;aġenti li jgħaqqdu l-fluworopolimeri;addittivi tal-ipproċessar tal-lastku;aġenti għall-manutenzjoni tal-lastku;aġenti tar-rilaxx tal-moffa interna u esterna għal-lastku u plastik, addittivi kimiċi li jippromwovu jew itejbu l-vulkanizzazzjoni tal-fluworoelastomeri u addittivi kimiċi li jtejbu u jimmodifikaw il-karatteristiċi tal-fluworoelastomeri ta' wara l-vulkanizzazzjoni;kimiċi użati fil-manifattura tal-fluworopolimeri, fluworoelastomeri, fluworoplastik, monomeri fluworinati, tetrafluworoetilin, essafluworopropilin, fluworidu tal-vinilidene, eter fluworinat li fih il-monomeri, monomeri aloġenati u għas-sit għal kontra n-nitril;aġenti li jwebbsu ż-żebgħa, katalisti;kisi għat-tiswija tal-ħġieġ tal-fibra u uċuħ tal-plastik;addittivi għaż-żebgħa tal-karozzi;materjal kimiku u tal-kisi biex ma jeħilx griż u żejt;kompożizzjonijiet kimiċi għal skopijiet industrijali, inklużi kompożizzjonijiet kimiċi biex ma jeħilx griż u żejt għall-applikazzjoni ta' uċuħ diversi;kompożizzjonijiet tas-siġillar, twaħħil u tgħaqqid;kompożizzjonijiet kimiċi għat-twaħħil ta' uċuħ, truf jew oġġetti flimkien;kolla, kompożizzjonijiet adeżivi tas-siġillar, kompożizzjonijiet tas-siġillar adeżivi;mili tal-bodi għall-bodi tal-karozza u għall-użu tal-baħar;stokk, għall-użu bħala siġillant;mili tal-bodis tal-vetturi.

Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; meststoffen; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden;beschermende deklagen voor oogheelkundige lenzen, telescooplenzen, cameralenzen en andere optische lenzen;kleefstoffen en kleefmaterialen voor industrieel gebruik;lijmen voor metaal en plastics;tapijtlijm;smeltkleefstoffen; sproeikleefmiddelen;structurele kleefstoffen, mastiekmengsels, plakstiften, allemaal voor industriële doeleinden; kleefstoffen voor chirurgisch verband; lijmen voor aanplakbiljetten;kleefstoffen voor tegels en behang;plakband voor industrieel gebruik;cement in de vorm van kleefstoffen voor het herstellen van gebroken voorwerpen; epoxyharsen als grondstof; lijmen voor industrieel gebruik;gom in de vorm van kleefstoffen en oplosmiddelen voor gom;oplosmiddelen voor lijm, losweekmiddelen en preparaten om voorwerpen te scheiden;isolerende en afdekkende sprays, afdichtingssprays;sprays (koud) voor koelkasten;ontvochtigingssprays; chemische producten in de vorm van schuim;chemische producten voor het aanmaken of stabiliseren van schuim; schuimmengsels;schuimsprays;chemische samenstellingen voor voegspecie, keramische tegels, alsmede glazuren voor keramiek, porselein en porselein voor sanitair; chemische additieven voor gebruik met verbrandingsmotorbrandstoffen; brandblusmiddelen;chemische producten voor algemeen gebruik in fabricage voor de reiniging van elektronische componenten en medische apparatuur;capillair-actieve middelen, capillair-actieve stoffen, chemische samenstellingen voor het wijzigen van de oppervlaktekarakteristieken van vloeistoffen, deklagen en inkten;vloeistoffen voor warmteoverdracht, koeling, metaalbewerking en boorwerkzaamheden, filmreiniging, ontwikkeling van verborgen vingerafdrukken, fabricage van medische apparaten, natte reiniging van droge etsonderdelen, reiniging van vloeibare-zuurstof- en gasvormige-zuurstofleidingen, farmaceutisch en chemische verwerking;reinigings- en droogmiddelen voor elektronische onderdelen, componenten, subassemblages, assemblages, precisieonderdelen, optische instrumenten, opto-elektronica, ruimtevaartonderdelen, vliegtuigmotoren en luchtschepen;contactreinigingssprays;chemische samenstellingen voor het behandelen van tapijten, weefsels, meubelstoffen en andere materialen en oppervlakken, waaronder bescherming tegen vlekken, chemische producten voor het waterdicht maken van textiel, sterilisatie-indicatoren, colorimetrische indicatoren, chemisch behandeld papier, chemisch behandeld indicatorpapier, chemische samenstellingen om aan te brengen op weefsels en kleding voor het losweken van vlekken, substanties voor het impregneren en appreteren van elk materiaal, fluorochemische harsoplossingen voor het verlenen van afstotende eigenschappen aan materialen voor water en olie, chemische producten, waaronder chemische samenstellingen om aan te brengen op verschillende oppervlakken, materialen voor het afweren van vet, olie en vlekken, vloeibare polymere coatingmengsels om aan te brengen op een bedrukt oppervlak zodat de bedrukking daarvan beter hecht op voornoemd oppervlak, fluorhoudende producten die afstoting verschaffen tegen water en vlekken, en die kunnen worden gebruikt in geweven stoffen, leder en tapijten van nylon en polypropyleen, glazen microbolletjes verbonden met een plastic basis die, wanneer verbonden op weefsel, dit weefsel voorziet van retroreflecterende eigenschappen die de nachtelijke zichtbaarheid van kleding van die weefsels vergroot;glazen bolletjes voor fabricagedoeleinden;middelen voor het loslaten, voor gebruik in de betonindustrie; samenstellingen voor het vergemakkelijken van het uit de vorm nemen van gietstukken; middelen voor het vergemakkelijken van het uit de vorm nemen;autoverzorgingsproducten, te weten vulmiddelen, en roestwerende middelen voor auto's;kleefstoffen voor dakbedekking;coatingsets voor het wind- en waterdicht maken, voornamelijk bestaande uit een polymere kleefstof en een afdichtende coating voor dakinstallatie;grondlagen voor kleefstoffen;hogetemperatuursamenstelling van silicone voor het vormen van pakkingen;emulgeerapparatuur voor de vervaardiging van polymeren;capillair-actieve stoffen voor de vervaardiging van polymeren;en emulgator voor de emulsiepolymerisatie van monomeren voor het creëren van fluorpolymeren, voor gebruik bij de vervaardiging van plastic artikelen;chemische producten, te weten filtreermiddelen, filtermedia en media voor moleculaire scheiding voor algemeen industrieel gebruik, waaronder de farmaceutische, chemische en industriële industrie;filtermedia met siliciumabsorbeermiddelen voor het verwijderen van onzuiverheden uit vloeistoffen en andere filtreerbare substanties, voor gebruik in de farmaceutische, levensmiddelen- en drankenindustrie, chemische, verf- en elektronica-industrie;plastic als grondstof in de vorm van filtermaterialen voor het verwijderen van onzuiverheden uit vloeistoffen en andere filtreerbare substanties, voor gebruik in de farmaceutische, levensmiddelen- en drankenindustrie, chemische, verf- en elektronica-industrie;fluorpolymeren, fluorplastic, fluorelastomeren, polytetrafluorethyleen, fluorhoudende thermoplastische elastomeren, geperfluorideerde elastomeren en plastics, waaronder suspensies, oplossingen, emulsies, dispergeermiddelen, poeders, korrels, granulaten, gom en afgeleiden daarvan;chemische samenstellingen met fluorpolymeren, samenstellingen met fluorpolymeren en/of niet-fluorhoudende polymeren en/of andere chemische additieven;vulkaniseerbare samenstellingen van fluorrubber, gevulde samenstellingen van fluorpolymeren, elektrisch geleidend fluorrubber en fluorplastic, en polytetrafluorethyleensamenstellingen;chemische additieven voor plastic (waaronder technisch plastic), additieven voor polyolefinebewerking, antiblokkeermiddelen, kiemvormingsmiddelen, klaringsmiddelen, smeermiddelen op chemische basis, losweekmiddelen en vlamvertragende additieven;bindmiddelen voor fluorpolymeer;additieven voor de verwerking van rubber;vulkaniseermiddelen voor rubber;interne en externe middelen voor het vergemakkelijken van het uit de vorm nemen, voor rubber en plastic, chemische additieven ter bevordering of verbetering van de vulkanisatie van fluorelastomeren en chemische additieven ter verbetering of wijziging van de eigenschappen van fluorelastomeren na vulkanisatie;chemische producten voor de vervaardiging van fluorpolymeren, fluorelastomeren, fluorplastic, fluorhoudende monomeren, tetrafluorethyleen, hexafluorpropyleen, vinylideenfluoride, etherbevattende monomeren met fluor, gehalogeneerde en nitrilhardende monomeren;hardingsmiddelen voor verf, katalysatoren;coatings voor het repareren van oppervlakken van glasvezel en plastic;additieven voor autolakken;chemische en coatingmaterialen voor het afweren van vet en olie;chemische samenstellingen voor industriële doeleinden, waaronder vet- en oliewerende chemische samenstellingen om aan te brengen op verschillende oppervlakken;samenstellingen voor het afdichten, lijmen en plakken;chemische samenstellingen voor het samenvoegen van oppervlakken, randen of artikelen;lijm, kleefkrachtige dichtingsmiddelen, kleefmiddelen voor het afdichten;vulmiddelen voor gebruik in autocarrosserieën en in de scheepvaart;stopverf, voor gebruik als dichtingsmiddel;vulmiddelen voor autocarrosserieën.

Chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii jak rownież w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaszenia ognia; preparaty do odpuszczania i lutowania; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; środki garbarskie; kleje do celów przemysłowych;powłoki ochronne do soczewek okulistycznych, soczewek teleskopowych, obiektywów do aparatów fotograficznych i innych soczewek optycznych;kleje i materiały klejące użytku przemysłowego;kleje do metali i tworzyw sztucznych;kleje do dywanów;samowiążące kleje topliwe w wysokiej temperaturze; klej w rozpylaczu;budowlane materiały klejące, mieszaniny mastyksowe, kleje w sztyfcie, wszystko do celów przemysłowych; kleje do bandaży chirurgicznych; afisze (kleje do -);kleje do płytek i tapet;taśmy klejące do celów przemysłowych;cement w postaci materiałów klejących do naprawy uszkodzonych wyrobów; żywice epoksydowe w stanie surowym; kleje do celów przemysłowych;żywice naturalne będące materiałami klejącymi i rozpuszczalniki na bazie żywic naturalnych;preparaty do odklejania, odklejania i oddzielania;spraye do izolowania i powlekania, spraye do uszczelniania;spraye mrożące (zimne);spraye do usuwania wilgoci; produkty chemiczne w postaci pian;substancje chemiczne do wytwarzania lub stabilizacji piany; środki pieniące się;pianka w sprayu;mieszaniny chemiczne do fug, płytek ceramicznych oraz do glazurowyanych wyrobów ceramicznych, porcelanowych i ceramicznych nieporowatych; dodatki chemiczne używane z paliwami do silników spalinowych wewnętrznego spalania; mieszanki do gaszenia ognia;środki chemiczne do użytku ogólnego w produkcji przy czyszczenia komponentów elektronicznych i urządzeń medycznych;środki powierzchniowo czynne, środki powierzchniowo czynne, mieszaniny chemiczne do modyfikowania właściwości powierzchniowych cieczy, powłok i farb drukarskich;ciecze do użytku w przesyłaniu ciepła, chłodzeniu, obróbce metali i wierceniu, czyszczeniu folii, wykrywaniu utajonych odcisków palców, produkcji urządzeń medycznych, czyszczeniu na mokro suchych elementów przyrządów do wytrawiania, czyszczeniu przewodów do przesyłu tlenu w postaci ciekłej i gazowej, obróbce farmaceutycznej i chemicznej;środki czyszczące i suszące do części elektronicznych, komponentów, podzespołów, zespołów, części prezcyzyjnych, elementów optycznych, optoelektroniki, komponentów do pojazdów powietrznych, silników pojazdów powietrznych i pojazdów powietrznych;spraye do czyszczenia kontaktowego;mieszaniny chemiczne do traktowania dywanów, tkaniny i obić oraz innych materiałów i powierzchni, w tym do ochrony przed plamami, do impregancji wodoodpornej materiałów tekstylnych, wskaźniki sterylizacji, wskaźniki kolorometryczne, papier obrabiany chemicznie, obrabiane chemicznie wskaźniki papierowe, mieszaniny chemiczne do nakładania na tkaniny i odzież w celu usunięcia plam, substancje do impregnowania i wykańczania jakichkolwiek materiałów, roztór żywicy fluorochemicznej do nadawania materiałom właściwości hydrofobowych w zakresie wody i oleju, środki chemiczne, w tym mieszaniny chemiczne do nakładania na różne powierzchnie, materiały niezwilżalne smarem i olejem oraz odporne na powstawanie plam, ciekłe mieszaniny polimerowe do powlekania, nakładane na powierzchnie zadrukowane, w celu mocniejszego spojenia wydruków z uprzednio wymienionymi powierzchniami, produkty fluorowane nadające właściwości hydrofobowe w zakresie wody i plam, które mogą być zastosowane na tkaninach, skórze oraz dywanach z nylonu i polipropylenu, mikrokuleczki szklane przyklejone do podstawy z tworzyw sztucznych, która po przyklejeniu do tkaniny nadaje jej właściwości odblaskowe, dzięki czemu odzież wykonana z tej tkaniny jest lepiej widoczna po zmroku;bańki szklane do użytku w produkcji;środki ułatwiające wyjęcie z formy do stosowania w branży betonowej; komponenty ułatwiające wyjście elementu z formy; formy (preparaty ułatwiające wyjmowanie z -);produkty do pielęgnacji samochodów, mianowicie środki do wypełniania i środki chroniące samochody przed rdzą;środki klejące do pokrywania dachu;zestaw do powlekania w celu uodporniania na wpływy atmosferyczne składający się głównie z polimerowych materiałów klejących i powłok uszczelniających do instalacji dachowych;powłoki gruntowe do materiałów klejących;wysokotemperaturowe mieszaniny silikonowe stosowane do formowania uszczelek;emulgatory do stosowania w produkcji polimerów;środki powierzchniowo czynne do stosowania w produkcji polimerów;i emulgatory do polimeryzacji emulsyjnej monomerów w celu stworzenia fluoropolimerów do stosowania w produkcji artykułów z tworzyw sztucznych;środki chemiczne, mianowicie środki filtracyjne, nośniki filtracyjne i środki do separacji cząsteczek do ogólnego użytku przemysłowego, w tym w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i farbiarskim;nośniki filtracyjne zawierające absorbenty krzemionkowe do usuwania zanieczyszczeń z cieczy i innych substancji przesączalnych, do użytku w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, farbiarskim i elektronicznym;nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci materiałów filtracyjnych do usuwania zanieczyszczeń z cieczy i innych substancji przesączalnych, do użytku w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, farbiarskim i elektronicznym;fluoropolimery, pluoroplastiki, fluorolastomery, politetrafluoroeten, fluorowane elastomery termoplastyczne, elastomery perfluorowane i perfluorowane tworzywa sztuczne, w tym uprzednio wymienione w postaci zawiesin, roztworów, emulsji, dyspersji, proszków, grudek, granulek, żywic i wyrobów wytłaczanych;mieszaniny chemiczne zawierające fluoropolimery, mieszaniny zawierające fluoropolimery i/lub polimery niefluorowane i/lub inne dodatki chemiczne;wulkanizowalne mieszaniny fluorokauczukowe, napełnione mieszaniny fluoropolimerowe, fluorokauczuki i fluoroplastiki przewodzące prąd elektryczny i mieszaniny politetrafluoroetenu;dodatki chemiczne do tworzyw sztucznych (w tym do technicznych tworzyw sztucznych) dodatki do przetwarzania poliolefiny, środki ułatwiające wyjęcie wypraski z formy, zarodki krystalizacji, środki klarujące, środki smarujące na bazie substancji chemicznych, środki antyadhezyjne i dodatki zmniejszające palność;środki wiążące do fluoropolimerów;dodatki do przetwarzania kauczuku;środek do wulkanizacji kauczuku;środki ułatwiające wyjęcie z wypraski stosowane w wewnątrz i na zewnątrz, do gum i tworzyw sztucznych, dodatki chemiczne powodujące lub polepszające wulkanizację fluoroelastomerów oraz dodatki chemiczne polepszające lub modyfikujące powulkanizacyjne właściwości fluoroelastomerów;środki chemiczne stosowane w produkcji fluoropolimerów, fluoroelastomerów, fluoroplastików, monomerów fluorowanych, tetrafluoroetenu, heksafluoropropylenu, fluorka winylidenu, fluorowanych monomerów zawierających eter, fluorowcowanych i nitrylowych monomerów utwardzanych miejscowo;utwardzacze do farb, katalizatory (chemiczne);powłoki do naprawy włókien szklanych i powierzchni z tworzyw sztucznych;dodatki do farb samochodowych;materiały chemiczne i do powlekania, służące do nadawania właściwości hydrofobowych w zakresie smarów i olejów;mieszaniny chemiczne przeznaczone dla przemysłu, w tym hydrofobowe mieszaniny chemiczne w zakresie smarów i olejów do nakładania na różnorakie powierzchnie;mieszaniny do uszczelniania, sklejania i spajania;mieszaniny chemiczne do spajania powierzchni, krawędzi lub przedmiotów;klej, lepkie mieszaniny uszczelniające, uszczelniające mieszaniny lepkie;wypełniacze do nadwozi samochodowych i do użytku morskiego;kit do użytku jako szczeliwo;wypełniacze do nadwozi samochodowych.

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria;revestimentos protectores para lentes oftálmicas, lentes telescópicas, lentes de máquinas fotográficas e outras lentes ópticas;adesivos e matérias colantes para uso industrial;colas para metal e matérias plásticas;cola para tapetes;adesivos (matérias colantes) fundidos a quente; colas em spray;adesivos (matérias colantes) estruturais, compostos para mastiques, colas em bastões, todos para uso industrial; adesivos para ligaduras cirúrgicas; colas para cartazes;colas para ladrilhos e para papéis de parede;fita adesiva para fins industriais;cimentos sob a forma de colas para reparação de artigos partidos; resinas epóxidas em estado bruto; colas para a indústria;gomas (colas) sob a forma de adesivos e solventes de gomas;produtos para descolar e separar;produtos de pulverizar para isolamento e revestimento, produtos de pulverizar para vedar;produtos de pulverizar refrigerantes;produtos de pulverizar para desumidificar; produtos químicos sob a forma de espumas;substância químicas para a produção ou estabilização de espuma; composições para a formação de espuma;pulverizadores de espuma;composições químicas para argamassa, azulejos cerâmicos e produtos cerâmicos, de porcelana e de porcelana fina vidrada; aditivos químicos usados com combustíveis para motores de combustão interna; composições extintoras;produtos químicos de limpeza para uso geral no fabrico de componentes electrónicos e de dispositivos médicos;surfactantes, agentes tensioactivos, compostos químicos para modificar as características de superfície de líquidos, revestimentos e tintas;fluidos destinados a transferência térmica, refrigeração, trabalho e perfuração de metais, limpeza de películas, desenvolvimento de impressões digitais latentes, fabrico de dispositivos médicos, limpeza com água de secções de decapagem, limpeza de tubos de oxigénio líquido e de oxigénio gasoso, tratamento farmacêutico e químico;agentes de limpeza e secagem para peças electrónicas, componentes, unidades auxiliares, unidades, peças de precisão, artigos de óptica, optoelectrónica, componentes aeroespaciais, motores de aeronaves e aeronaves;produtos de pulverizar para limpeza por contacto;composições químicas para utilizar no tratamento de tapetes, de tecidos e estofos e outros materiais e superfícies incluindo protecção contra nódoas, produtos químicos de impermeabilização para têxteis, indicadores de esterilização, indicadores colorimétricos, papel tratado quimicamente, indicadores de papel tratado quimicamente, composições químicas para aplicação em tecidos e vestuário para remover nódoas, substâncias de impregnação e acabamentos de qualquer material, solução de resina fluoroquímica para conferir aos materiais propriedades repelentes à água e ao óleo, produtos químicos incluindo componentes químicos para aplicação a variadas superfícies, materiais para repelir gorduras, óleos e nódoas, misturas líquidas de revestimento polimérico para aplicação a uma superfície pintada para conferir uma aderência de impressão mais segura à referida superfície, produtos fluorados que conferem propriedades repelentes à água e a nódoas, podendo ser utilizados em tecidos, couro e tapetes em nylon e polipropileno, micro-esferas de vidro ligadas a uma base plástica que, quando ligada a um tecido, confere ao tecido propriedades retro-reflectoras que melhoram a visibilidade nocturna ao vestuário feito com o tecido;bolhas de vidro destinadas à manufactura;agentes descofrantes para uso na indústria do betão; compostos de libertação de moldes; produtos para facilitar a desmoldagem;produtos para tratar de automóveis, nomeadamente material de enchimento e produtos para automóveis para evitar a ferrugem;adesivos para telhados;conjunto de revestimentos impermeabilizantes constituídos principalmente por uma cola polimérica e um revestimento vedante para isolamento de telhados;primários para colas;componente de silicone de elevada temperatura utilizado para moldar juntas;emulsionantes destinados ao fabrico de polímeros;surfactantes destinados ao fabrico de polímeros;e emulsificantes para a polimerização em emulsão de monómeros para criar fluoropolímeros para uso na manufactura de artigos em plástico;produtos químicos, nomeadamente agentes de filtragem, meios de filtragem e meios de separação molecular para uso na indústria em geral, incluindo as indústrias farmacêutica, química e de tintas;meios de filtragem que incorporam absorventes de sílica para a remoção de impurezas de fluídos e de outras substâncias filtráveis, para utilização nas indústrias farmacêutica, alimentar e de bebidas, química, de tintas e electrónica;matérias plásticas em bruto sob a forma de materiais de filtragem para a remoção de impurezas de fluídos e de outras substâncias filtráveis, para utilização nas indústrias farmacêutica, alimentar e de bebidas, química, de tintas e electrónica;fluoropolímeros, fluoroplásticos, fluoroelastómeros, politetrafluoroetileno, elastómeros termoplásticos fluorados, elastómeros perfluorados e plásticos perfluorados, incluindo suspensões, soluções, emulsões, dispersões, pós, palhetas, grânulos, gomas e extrudidos dos mesmos;composições químicas contendo fluoropolímeros, composições contendo fluoropolímeros e/ou polímeros sem ser fluorados e/ou outros aditivos químicos;composições de borracha fluorada vulcanizável, composições fluoropoliméricas preenchidas, borracha fluorada e fluoroplásticos e compostos de politetrafluoroetileno electricamente condutores;aditivos químicos para plásticos (incluindo plásticos de engenharia) aditivos para processamento de poliolefina, agentes anti-bloqueio, agentes nucleantes, agentes de clarificação, produtos químicos à base de agentes lubrificantes, agentes de libertação e aditivos retardadores de chama;agentes aglutinantes de fluoropolímeros;aditivos para processamento de borracha;curativos para borracha;agentes internos e externos de libertação de moldes para borrachas e matérias plásticas, aditivos químicos que promovam ou melhorem a vulcanização de fluoroelastómeros e aditivos químicos que melhorem ou modifiquem as propriedades de pós-vulcanização de fluoroelastómeros;produtos químicos utilizados na manufactura de fluoropolímeros, fluoroelastómeros, fluoroplásticos, monómeros fluorados, etrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilideno de flúor, monómeros fluorados contendo éter, monómeros halogenados e de cura por nitrilo;endurecedores para tintas, catalisadores;revestimentos para reparação de superfícies de fibra de vidro e de plástico;aditivos para tintas para automóveis;produtos químicos e materiais de revestimento para repelir gorduras e óleo;composições químicas para uso industrial, incluindo composições químicas para repelir gorduras e óleo para aplicação em várias superfícies;compostos para vedação, colagem e ligação;composições químicas para ligar superfícies, arestas ou artigos, uns aos outros;cola, compostos adesivos para vedação;enchimentos para uso em carroçarias de automóveis e para uso marítimo;betume para uso como vedante;enchimento para carroçarias de automóveis.

Chimicale folosite în industrie, ştiinţă şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; gunoi de grajd; compoziţii extinctoare; preparate pentru călire şi sudare; substanţe chimice pentru conservarea produselor alimentare; substanţe tanante; adezivi folosiţi în industrie;straturi de protecţie pentru lentile oftalmice, pentru lentile telescopice şi pentru alte lentile optice;adezivi şi materiale adezive pentru uz industrial;adezivi pentru metal şi plastic;adeziv pentru covor;adezivi la cald; adezivi sub formă de spray;adezivi de montaj, compuşi pentru mastic, batoane de lipici, toate pentru scopuri industriale; materiale adezive pentru pansamente chirurgicale; lipici pentru afise;adezivi pentru hârtie şi plăci;bandă adezivă pentru uz industrial;ciment sub formă de adezivi pentru repararea articolelor sparte; rasini epoxi in stare bruta; cleiuri folosite in industrie;cauciuc sub formă de adezivi şi dizolvanţi pentru cauciuc;preparate pentru dizolvare, prevenirea lipirii şi pentru separare;sprayuri pentru acoperire şi pentru izolare, sprayuri pentru sigilare;sprayuri pentru congelare (răcire);sprayuri pentru dezumidificare; produse chimice sub forma de spuma;substanţe pentru generarea sau stabilizarea spumei; compozitii spumante;sprayuri pentru spumă;compoziţii chimice pentru pasta de ciment, plăci ceramice şi pentru satinarea ceramicii, porţelanului şi a porţelanului sticlos; aditivi chimici folosiţi la combustibilii pentru motoarele cu combustie internă; compoziţii extinctoare;compoziţii chimice pentru utilizare în fabricarea generală pentru curăţarea componentelor electronice şi a dispozitivelor medicale;surfactanţi, agenţi activi pentru suprafeţe, compoziţii chimice pentru modificarea caracteristicilor suprafeţei lichidelor, căptuşeli şi cerneluri;lichide folosite pentru transferul la cald, congelare, prelucrarea metalelor şi foraje, curăţarea foliilor, dezvoltarea amprentelor latente, fabricarea de dispozitive medicale, curăţarea umedă a părţilor uscate ale gravorului, curăţarea liniilor de oxigen lichid şi de oxigen gazos, procesarea produselor farmaceutice şi chimice;agenţi de curăţare şi uscare pentru părţi, componente, subansambluri, ansambluri, piese de precizie electronice, instrumente optice, optoelectronice, componente aerospaţiale, motoare pentru aeronave şi aeronave;sprayuri de curăţare a contactului;compoziţii chimice pentru utilizarea la tratarea covoarelor, ţesăturilor şi tapiseriei şi a altor materiale şi suprafeţe, inclusiv pentru protecţie contra petelor, produse chimice rezistente la apă pentru textile, indicatori pentru sterilizare, indicatori colorimetrici, hârtie tratată chimic, indicatori pentru hârtie tratată chimic, compoziţii chimice pentru aplicarea pe ţesături şi pe îmbrăcăminte pentru îndepărtarea petelor, substanţe pentru impregnarea şi finisarea oricărui material, soluţie de răşină fluorochimică pentru a conferi materialelor proprietatea de a îndepărta apa şi uleiul, produse chimice inclusiv compoziţii chimice pentru aplicarea pe diferite suprafeţe, materiale impermeabile la grăsime şi ulei şi pete, amestecuri de acoperire din polimer lichid pentru aplicarea pe o suprafaţă imprimată pentru a conferi imprimeului de pe aceasta o mai bună aderenţă la suprafaţa menţionată, produse fluorinate care asigură impermeabilitatea la apă ş pete, putând fi utilizate în ţesături, piele, covoare din nailon şi polipropilenă, microsfere din sticlă fixate pe o bază de plastic care, atunci când este fixată în ţesătură asigură acesteia proprietăţi retro-reflective care măresc vizibilitatea hainelor din acel material pe timp de noapte;bule din sticlă utilizate în procesul de fabricare;agenţi de îndepărtare a matriţei pentru industria betonului; compusi pentru matrite; preparate de demulare;produse de îngrijire a automobilelor, respectiv materiale de umplere, produse de conservare contra ruginii, folosite pentru automobile;adezivi pentru acoperiş;set de acoperire rezistent la apă care constă în primul rând dintr-un polimer adeziv şi un înveliş de izolare pentru montarea acoperişului;baze pentru adezivi;compus din silicon pentru temperaturi înalte utilizat la modelarea garniturii de etanşare;emulsificatori utilizaţi în fabricarea polimerilor;surfactanţi utilizaţi în fabricarea polimerilor;şi emulgator pentru polimerizarea prin emulsie a monomerilor pentru crearea de fluorpolimeri pentru utilizarea la fabricarea de articole din plastic;produse chimice, respectiv agenţi de filtrare, mijloace de filtrare şi mijloace de separare moleculară pentru utilizare industrială generală, inclusiv pentru industriile farmaceutică, chimică şi a vopselelor;mijloace de filtrare care incorporează absorbanţi din silica pentru îndepărtarea impurităţilor din lichide şi din alte substanţe filtrabile, pentru utilizare în industriile farmaceutică, a alimentaţiei publice, chimică, a vopselelor şi a electronicelor;materiale plastice neprocesate sub formă de materiale de filtrare pentru îndepărtarea impurităţilor din lichide şi din alte substanţe filtrabile, pentru utilizare în industriile farmaceutică, a alimentaţiei publice, chimică, a vopselelor şi a electronicelor;fluoropolimeri, fluoroplastic, fluoroelastomeri, politetrafluoretilenă, elastomeri termoplastici fluorinaţi, elastomeri perfluorinaţi şi plastic perfluorinat, inclusiv supsensii, soluţii, emulsii, dispersii, pudre, pelete, granule, cauciuc şi extrudate din acestea;compoziţii chimice care conţin fluoropolimeri, compoziţii care conţi fluoropolimeri şi/sau polimeri neflourinaţi şi/sau alţi aditivi chimici;compoziţii din fluorcauciuc vulcanizabil, compoziţii cu fluorpolimer umplut, fluorcauciuc conductiv electric şi fluoroplastic şi compuşi din politetrafluoretilenă;compoziţii chimice pentru materiale plastice (inclusiv materiale plastice pentru tehnică), aditivi de prelucrare a poliolefinului, agenţi antiblocare, agenţi nucleici, agenţi de purificare, agenţi de lubrifiere pe bază de produse chimice, agenţi de decofrare şi aditivi de întârziere a flăcării;agenţi de legare pentru fluoropolimer;aditivi pentru prelucrarea cauciucului;produse de reparare din cauciuc;agenţi de decofrare din matriţă internă sau externă pentru cauciuc şi plastic, aditivi chimici care stimulează sau îmbunătăţesc vulcanizarea fluoroelastomerilor sau modifică proprietăţile postvulcanizare ale fluoroelastomerilor;produse chimice utilizate în fabricarea fluoropolimerilor, fluoroelastomerilor, fluorolasticului, monomerilor flouraţi, tetrafluoretilenei, hexafluoropropilenei, fluorură de viniliden, monomeri conţinând eter flourinat, monomeri halogenaţi şi nitrili;agenţi de întărire a vopselei, catalizatoare;învelişuri pentru repararea suprafeţelor din fibră de sticlă şi plastic;aditivi pentru vopseaua pentru automobile;material chimic şi de acoperire pentru îndepărtarea grăsimii şi a uleiului;preparate chimice pentru scopuri industriale, inclusiv compoziţii chimice pentru îndepărtarea grăsimii şi a uleiului pentru aplicarea pe diferite suparfeţe;compuşi de etanşare, lipire şi legare;compoziţii chimice pentru îmbinarea suprafeţelor, marginilor sau articolelor;lipici, compuşi de izolare a adezivului, compuşi adezivi de izolare;materiale de umplere a caroseriei pentru utilizare auto şi navală;chit, folosit ca un produs de izolare;materiale de umplere pentru caroseria maşinii.

Chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii, rovnako ako v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; umelé živice, v surovom stave, plastické hmoty, ako suroviny; hnojivá; hasiace zmesi; zmäkčovacie a spájkovacie prípravky; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; adhezíva používané v priemysle;ochranné nátery pre optické sklá, teleskopické šošovky, fotografické objektívy a iné šošovky;lepidlá a lepiace mateirály na priemyselné účely;lepidlá pre kovy a plasty;kobercové lepidlo;termoplastické lepidlá; striekacie lepidlo;štruktúrne lepidlá, tmeliace zložky, lepidlá v podobe tyčiniek, všetky pre priemyselné účely; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; lepidlá na lepenie plagátov;lepidlá pre dlaždice a papier;lepiace pásky na priemyselné účely;cement v podobe lepidiel pre opravu zlomených a rozbitých predmetov; epoxidové živice, surové; lepidlá na priemyselné účely;živicové lepidlá v podobe lepidiel a rozpúšťadiel;oddeľovacie a odlepovacie prípravky;izolačné a náterové spreje, tesniace spreje;chladiace spreje;odvlhčovacie spreje; chemické výroby v podobe peny;chemické látky pre výrobu alebo stabilizovanie peny; penové zmesi;penové spreje;chemické prípravky pre injektážnu maltu, kermické dlaždice a keramiku, porcelán a sklovité glazúry; chemické prísady na použitie v palivách pre spaľovacie motory; hasiace zmesi;chemikálie na všeobecné výrobné použitie pri čistení elektronických komponentov a lekárskych prístrojov;detergenty, povrchovo aktívne látky, chemické zmesi na upravovanie povrchovej charakteristiky kvapalín, náterov a atramentov;tekutiny na použitie na prechod tepla, chladenie, kovoobrábanie a vŕtanie, čistenie filmov, vyvolávanie skrytých otlačkov prstov, výrobu lekárskych prístrojov, čistenie suchých leptárskych častí za mokra, čistenie potrubí na kvapalný a plynný kyslík, farmaceutické a chemické spracovávanie;čistiace a sušiace látky pre elektronické časti, komponenty, montážne podskupiny, montážne skupiny, presné časti, optika, optoelektronika, vzdušné/kozmické komponenty, letecké motory a lietadlá;kontaktné čistiace spreje;chemické látky na ošetrovanie kobercov, látky a čalúnenia a iných materiálov a povrchov, vrátane ochrany pred škvrnami, chemikálie pre vodotesnú úpravu textílií, inidikátory sterilizácie, kolorimetrické indikátory, chemicky ošetrený papier, indikátory chemicky ošetreného papiera, chemické látky, ktoré sa nanášajú na textílie a odevy za účelom uvoľňovania škvŕn, látky na napúšťanie a povrchovú úpravy akýchkoľvek materiálov, fluórochemické živicové roztoky na opudzovanie vody a olejov, chemické látky určené pre rôzne povrchy, materiály na odpudzovanie masti, oleja a škvŕn, tekuté polymérové náterové zmesi, určené na nanášanie na tlačené povrchy a slúžiace na bezpečnejšie priľnutie tlače k týmto povrchom, fluórované produkty na odpudzovanie vody a škvŕn, ktoré možno používať v tkaných látkach, koži a kobercoch z nylonu a polypropylénu, sklené mikroguľôčky spojené s plastovým podkladom, ktoré slúžia na poskytovanie svetloodrazivosti pre textílie a zvyšovanie viditeľnosti odevov z takýchto látok v noci;sklené bubliny používané pri výrobe;činidlá na uvoľňovanie z foriem, používané v betonárskom priemysle; mastivá/separátory na formy; prípravky na opracovanie odliatkov;prípravky na ošetrovanie automobilov, menovite výplne a antikórozne prípravky pre vozidlá;strešné lepidlá;súpravy náterov pre ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pozostávajúce z polymérového lepidla a utesňujúceho náteru pre strešné systémy;podkladové nátery pre lepidlá;vysokoteplotné silikónové zlúčeniny pre výrobu tesnení;emulgátory používané pri výrobe polymérov;povrchové činidlá používané pri výrobe polymérov;a emulgátory pre emulznú polymerizáciu monomérov za účelom vytváranie fluóropolymérov, používané pri výrobe plastových výrobkov;chemikálie, menovite filtračné činidlá, filtračné médiá a molekulárne oddeľovacie médiá na všeobecné priemyselné účely, vrátane farmaceutického priemyslu, chemického priemyslu a priemyslu výroby farieb a náterov;filtračné médiá s kremičitými absorpčnými látkami na odstraňovanie nečistôt z kvapalín a iných filtrovateľných látok, používané vo farmaceutickom, potravinárskom, chemickom, elektronickom priemysle a priemysle výroby farieb a náterov;nespracovanie plasty v podobe filtračných materiálov na odstraňovanie nečistôt z kvapalín a iných filtrovateľných látok, používané vo farmaceutickom, potravinárskom, chemickom, elektronickom priemysle a priemysle výroby farieb a náterov;fluóropolyméry, fluóroplasty, fluóroelastoméry, polytetrafluóretylén, fluórované termoplastové elastoméry, perfluórované elastoméry a perfluórované plasty, vrátane ich suspenzií, roztokov, emulzií, disperzií, práškov, granúl, lepidiel a extrudátov;chemické látky s obsahom fluóropolymérov, látky s obsahom fluóropolymérov a/alebo nefluórovaných polymérov a/alebo iných chemických prísad;vulkanizovateľné fluórogumené látky, plnené fluóropolymérové zlúčeniny, elektricky vodivé fluórogumy a fluóroplasty a polytetrafluóretylénové zlúčeniny;chemické prísady pre plasty (vrátane inžinierskych plastov), prísady pre spracovanie polyolefínov, protiblokovacie činidlá, činidlá na vytváranie jadier, prečisťovacie činidlá, chemické mazacie činidlá, uvoľňovacie činidlá a prísady na spomaľovanie horenia;fluóropolymérové lepiace činidlá;prísady na spracovanie gumy;prípravky na tvrdenie gumy;činidlá pre vnútorné a vonkajšie uvoľňovanie gumy a plastov z foriem, chemické prísady pre podporu alebo zlepšovanie vulkanizácie fluóroelastomérov a chemické prísady na zlepšovanie alebo úpravu vlastností fluóroelastomérov po vulkanizácii;chemikálie používané pri výrobe fluóropolymérov, fluóroplastov, fluóroelastomérov, fluórovaných monomérov, tetrafluóretylénu, hexafluórpropylénu, vinylidénfluoridu, fluórovaných monomérov s obsahom éteru, halogénových a nitrilových monomérov;prípravky na tvrdenie farieb, katalyzátory;nátery na opravu sklolaminátových a plastových povrchov;prísady pre automobilové nátery;chemické a náterové materiály na odpudzovanie mazív a oleja;chemické látky na priemyselné účely, vrátane chemických látok na odpudzovanie mazív a oleja, určené pre aplikovanie na rôzne povrchy;tesniace, upevňujúce a lepiace látky;chemické látky na lepenie povrchov, okrajov alebo výrobkov;lepidlá na priemyselné účely, lepiace zlúčeniny;výplne pre karosérie vozidiel a lodí;tmel na utesňovanie;výplne pre karosérie vozidiel.

Kemikalije za industrijo, znanost in fotografijo, kot tudi za kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; nepredelane umetne smole, nepredelane umetne snovi; gnojila; zmesi za gašenje ognja; sredstva za kaljenje in varjenje; kemijska sredstva za konzerviranje živil; strojilne substance; lepila za industrijske namene;zaščitni premazi za oftalmične leče, teleskopske leče, leče za fotoaparate in druge optične leče;lepila in lepilni materiali za industrijsko uporabo;lepila za kovine in umetne snovi;lepilo za tapete;termotopljiva lepila; lepilo v obliki razpršila;montažna lepila, lepilni sestavki, lepilo v obliki paličice, vse za industrijske namene; lepilni preparati za kirurške obveze; lepila za plakatiranje;lepila za ploščice in tapete;lepilni trakovi za industrijske namene;cement v obliki lepil za popravila zlomljenih predmetov; epoksidne smole, nepredelane; klej za industrijske namene;lepilne smole v obliki lepil in topila za lepilne smole;proizvodi za razlepljanje, razlepljanje in ločevanje;izolacijska in premazna razpršila, razpršila za tesnjenje;hladilna (hladna) razpršila;dehidracijska razpršila; kemični izdelki v obliki pene;kemične snovi za tvorbo ali stabilizacijo pene; penaste snovi;penasta razpršila;kemični sestavki za malto, keramične ploščice ter keramične, porcelanate in steklene keramične zasteklitve; kemični dodatki za goriva motorjev na notranje izgorevanje; zmesi za gašenje ognja;kemikalije za splošno proizvodno uporabo pri čiščenju elektronskih komponent in medicinskih naprav;površinsko aktivne snovi, površinsko aktivni agenti, kemijske spojine za spreminjanje površinkih lastnosti tekočin, premazov in črnil;tekočine za toplotni prenos, hlajenje, obdelavo in vrtanje kovin, filmsko čiščenje, okrivanje skritih prstnih odtisov, proizvodnjo medicinskih naprav, mokro čiščenje delov za suho jedkanje, čiščenje cevi za tekoči kisik in kisik v plinastem stanju, farmacevtska in kemična obdelava;čistilna in sušilna sredstva za elektronske dele, komponente, podsklope, sklope, precizne dele, optiko, optoeletroniko, zračne komponente, letalske motorje in letala;kontaktna čistilna razpršila;kemični sestavki za obdelavo preprog, tkanin in materialov za polnjenje in tapeciranje ter drugih materialov in površin, vkjučno z zaščito proti madežem, vodoodporni kemični proizvodi za tkanine, indikatorji sterilizacije, kolorimetrični indikatorji, kemično obdelani papir, indikatorji kemično obdelanega papirja, kemični sestavki za nanos na tkanino in oblačila za sproščanje madežev, snovi za impregnacijo in apreturo katerega koli materiala, raztopina fluorokemičnih smol za, materiali odbijajo vodo in olje, kemični proizvodi, vključno s kemičnimi sestavki za nanos na različne površine, materiali, ki odbijajo maščobo in olje in madeže, tekoče polimerske premzane mešanice za nanos na tiskano površino za nudenje tiskanja, ki se bolj gotovo drži omenjene površine, fluorinirani proizvodi, ki nudijo odbijanje vode in madežev, in se lahko uporabljajo na tkanih tkaninah, usnju in preprogah iz poliamida in polipropilena, steklene mikrosfere, vezano na osnovo iz umetnih snovi, ki, ko se vežejo na tkanino, nudijo tkanini odbojne lastnosti, ki izboljšajo vidnost oblek iz tkanin v nočnem času;stekleni mehurčki za proizvodnjo;proizvodi za sproščanje oblike za betonsko industrijo; spojine za sproščanje kalupa; sredstva za razkalupljenje;proizvodi za nego avtomobilov, in sicer polnila in proizvodi za preprečevanje rje na avtomobilih;strešna lepila;premazni komplet, odporen proti vremenskim vplivom, sestavljen predvsem iz polimerskega lepila in tesnilnega premaza za montažo strehe;prajmer za lepila;visokotemperaturni silikonski sestavek za oblikovanje tesnil;emulgatorji za proizvodnjo polimerov;površinsko aktivne snovi za proizvodnjo polimerov;in emulgator za polimerizacijo emulzij monomerov za tvorjenje fluoropolimerov za proizvodnjo proizvodov iz umetnih snovi;kemični proizvodi, in sicer filtracijski proizvodi, filtrirni mediji in mediji za ločevanje molekul za splošno industrijsko uporabo, vključno s farmacevtsko, kemično industrijo in industrijo barv;filtrirni mediji z absorbenti silicijevega dioksida za odstranjevanje nečistoč iz tekočin in drugih snovi, ki se jih lahko filtrira, za farmacevtsko industrijo, industrijo hrane in pijače, kemično industrijo, industrijo barv in elektronsko industrijo;umetne snovi v surovem stanju v obliki filtrirnih materialov za odstranjevanje nečistoč iz tekočin in drugih snovi, ki se jih lahko filtrira, za farmacevtsko industrijo, industrijo hrane in pijače, kemično industrijo, industrijo barv in elektronsko industrijo;fluoropolimeri, umetne snovi iz fluora, fluoroelastomeri, politetrafluoroetilen, fluorirani termoplastični elastomeri, perfluorirani elastomeri in perfluorirane umetne snovi, vključno s suspenzijami, raztopinami, emulzijami, disperzijami, praški, peleti, granulami, lepilnimi smolami in gume in ekstrudati le teh;kemični sestavki s fluoropolimeri, sestavki s fluoropolimeri in/ali nefluoriranimi polimeri in/ali drugimi kemični aditivi;vulkanizacijski sestavki fluora in kavčuka, polnjeni fluoropolimerski sestavki, električno prevodni sestavki fluora in kavčuka in umetne snovi iz fluora in politetrafluoroetilenski sestavki;kemični aditivi za umetne snovi (vključno s tehničnimi umetnimi snovmi), aditivi za obdelavo poliolefina, proizvodi proti blokiranju, nukleacijski proizvodi, bistrilni proizvodi, kemični mazivni proizvodi, proizvodi za odstranjevanje in protipožarni aditivi;fluoropolimerski vezni proizvodi;aditivi za obdelavo kavčuka;kavčukovi proizvodi;proizvodi za sproščanje notranjih in zunanjih kalupov za kavčuk in umetne snovi, kemični aditivi za pospeševanje ali izboljšanje vulkanizacije fluoroelastomerov in kemični aditivi za izboljšanje ali spreminajnje post-vulkanizacijskih lastnosti fluoroelastomerov;kemični proizvodi za proizvodnjo fluoropolimerov, fluoroelastomerov, umetnih snovi iz fluora, fluoriranih monomerov, tetrafluoroetilena, heksafluoropropilena, vinilden fluorida, fluoriranih monomerov z estri, halogeniranih in nitrilnih monomerov;proizvodi za utrjevanje, katalizatorji za barve;premazi za popravilo steklenih vlaken in površin iz umetnih snovi;aditivi za barve za avtomobile;kemični in premazni material za odbijanje maščobe in olja;kemični sestavki za industrijo, vključno s kemičnimi sestavki za odbijanje maščobe in olja, za nanos na različne pvršine;tesnilni, lepilni in vezivni sestavki;kemični sestavki za vezanje površin, robov ali izdelkov;lepilo, lepilni tesnilni sestavki, tesnilni lepilni sestavki;polnila trupa za avtomobilske karoserije in pomorsko upooabo;kit kot tesnilo;polnilo za avtomobilsko karoserijo.

Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning;skyddsbeläggningar för ögonlinser, teleskoplinser, kameraobjektiv och andra optiska linser;bindemedel och vidhäftande material för industriell användning;lim för metall och plaster;mattlim;smältlim; sprutlim;strukturbindemedel, mastixsammansättningar, limstift, alla för industriella ändamål; kirurgiska bandage, klistermedel för; affischering, klistermedel för;bindemedel för kakel och tapetsering;häfttejp för industriella ändamål;cement i form av bindemedel för reparation av trasiga artiklar; obearbetade epoxihartser; lim för industriella ändamål;gummi i form av bindemedel och gummilösningsmedel;avklistringsmedel, limlösningsmedel;isolerings- och beläggningssprejer, tätningssprejer;kylsprejer;avfuktningssprejer; kemiska produkter i form av skum;kemiska ämnen för generering eller stabilisering av skum; skumpreparat;skumsprejer;kemiska sammansättningar för puts, keramikplattor, och lasur för keramik, porslin och glasartat porslin; kemiska tillsatser för användning med bränslen till förbränningsmotorer; kemiska sammansättningar för eldsläckning;kemikalier för allmän tillverkning av elektroniska rengöringskomponenter och medicinska apparater;ytaktiva medel, ytaktiva preparat, kemiska sammansättningar för modifiering av vätskors, bestrykningars och bläcks ytegenskaper;vätskor för användning vid värmeöverföring, kylning, metallbearbetning och -borrning, filmrengöring, framkallning av latenta fingeravtryck, tillverkning av medicinska anordningar, våtrengöring av torretsningsdelar, rengöring av ledningar för flytande och gasformigt syre, farmaceutisk och kemisk bearbetning;rengörings- och torkmedel för elektroniska delar, komponenter, underenheter, monteringar, precisionsdelar, optik, optoelektronik, rymdkomponenter, flygmotorer och flygplan;kontaktrengöringssprejer;kemiska sammansättningar för behandling av mattor, tyger och stoppning och andra material och ytor inklusive skydd mot fläckar, och vattentätande kemikalier för textilier, steriliseringsindikatorer, kolorimetriska indikatorer, kemiskt behandlat papper, kemiskt behandlade pappersindikatorer, kemiska sammansättningar för applicering till tyg och kläder för att lösa fläckar, ämnen för impregnering och slutbehandling av vilket material som helst, fluorkemisk hartslösning för att ge avvisande effekt till material för vatten och olja, kemikalier inklusive kemiska sammansättningar för applicering till olika ytor, material för att avvisa fett och olja och fläckar, flytande polymeriska bestrykningsblandningar för applicering till en tryckt yta för att ge trycket därav säkrare vidhäftning på nämnda yta, fluorprodukter som ombesörjer avvisande effekt på vatten och smuts, kan användas i vävda tyger, läder, och mattor av nylon och polypropylen, glasmikrosfärer bundna till en plastbas som, när de är bundna till ett tyg ombesörjer tyget med retroflexiva egenskaper som förbättrar nattsynligheten av kläder gjorda av tyg;glasbubblor för användning i produktionen;formsläppmedel för användning inom betongindustrin; släppmedel för gjutformar; släppmedel;bilvårdsprodukter, nämligen spackelmassa, och bilrostskyddsmedel;takbindemedel;väderbeständig bestrykningssats bestående huvudsakligen av ett polymert bindemedel och en tätande bestrykning för takinstallation;grundfärg för vidhäftningsmedel;högtemperaturkiselmassa använd för formning av packningar;emulgeringsmedel för framställning av polymerer;ytaktiva ämnen för tillverkning av polymerer;och emulgeringsmedel för emulsionspolymerisation av monomerer för att skapa fluorpolymerer för tillverkning av plastartiklar;kemikalier, nämligen filtreringsagenser, filtreringsmedier, och molekylära avskiljningsmedier för allmänt industriellt bruk, inklusive läkemedels-, kemikalie- och färgindustrierna;filtermedier innefattande silikatabsorbermedel för borttagning av orenheter ur vätskor och andra filtrerbara substanser, för läkemedels-, livsmedels- och dryckes-, kemikalie-, målarfärgs- och elektronikindustrierna;obehandlade plaster i form av filtreringsmaterial för borttagning av orenheter ur vätskor och andra filtreringssubstanser, för läkemedels-, livsmedels- och dryckes-, kemikalie-, målarfärgs- och elektronikindustrierna;fluorpolymerer, fluorplast, fluorelastomerer, polytetrafluoretylen, fluorinerade termoplastiska elastomerer, perfluorinerade elastomerer och perfluorinerade plaster, inklusive suspensioner, lösningar, emulsioner, dispersioner, pulver, kulor, granulat, gummin och strängsprutningar av desamma;kemikaliesammansättningar innehållande fluorpolymerer, sammansättningar innehållande fluorpolymerer och/eller icke-fluoriserade polymerer och/eller andra kemiska tillsatser;vulkaniserbara fluorgummisammansättningar, fyllda fluorpolymersammansättningar, elektriskt ledande fluorgummin och fluorplaster, och sammansättningar av polytetrafluoretylen;kemikalietillsatser för plast (inklusive teknisk plast), polyolefinbahandlande tillsatser, blockningshindrande medel, kärnbildande ämnen, klarningsmedel, kemikaliebaserade smörjmedel, lösningsmedel och svårantändliga tillsatser;fluorpolymerbindningsagenser;gummibearbetningstillsatser;gummibotemedel;interna och externa formsläppmedel för gummin och plaster, kemiska tillsatser som främjar eller förbättrar vulkaniseringen av fluorelastomer och kemiska tillsatser som främjar eller modifierar eftervulkaniseringsegenskaperna hod fluorelastomerer;kemikalier använda i tillverkningen av fluorpolymerer, fluorelastomerer, fluorplaster, fluorinerade monomerer, tetrafluoretylen, hexafluorpropylen, vinylidenfluorid, fluorinerade eterinnehållande monomerer, halogena och nitrila vulkplatsmonomerer;målarfärghärdare, katalysatorer;beläggningar för reparation av ytor av fiberglas och plast;tillsatser till billacker;kemiska och bestrykningsmaterial för frånstötande av fett och olja;kemiska sammansättningar för industriändamål, inklusive fett- och oljeavvisande kemiska sammansättningar för applicering till olika ytor;tätnings, fastgörande och sammansättningar för bindemedel;kemiska sammansättningar för sammanfogning av ytor, kanter eller artiklar;lim, vidhäftande tätningsmedel, vidhäftande tätningsmedel;fyllnadsmassa för bilkarosserier och båtskrov;kitt, för användning som tätningsmedel;fyllnadsmedel för bilkarosser.

2
Barvy, fermeže, laky; konzervační prostředky proti korozi a poškození dřeva; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě;ochranné nátěry a těsnicí vrstvy pro cementové malty, keramické dlaždice, dřevěné podlahy, betonové podlahy a povrchy, tapety, dřevěný nábytek, vodoinstalace a vybavení do koupelen, fontánky na pitnou vodu, koupací vany, sprchy, toalety, pisoáry, bidety, dřezy, umyvadla, police na ručníky, držáky na mýdlo, držáky šálků, držáky na zubní kartáčky, zrcadlová skla, lyžařskou výstroj, lyžařský oděv a lyžařské přilby;nátěry do interiérů a exteriérů domů a budov;nátěry ve formě barev, čisticí přípravky a leštidel;ochranných nátěry pro elektronické komponenty;chemické sloučeniny pro aplikaci na dřevěné podklady na vytvoření ochranné vrstvy odolné proti skvrnám, rozpouštědlům a oděru;materiály odrážející světlo (nikoli v tabulích);reflexní nátěrové směsi;ochranné vrstvy pro oční čočky, čočky fotoaparátů a jiné optické čočky;ochranné nátěry na bázi epoxidových pryskyřic pro průmyslové použití určené k aplikaci na svařované potrubní spoje a součásti a jiné kovové, dřevěné, betonové a podobné materiály pro jejich ochranu před rzí, korozí a poškozením, jak u nadzemních, tak u podzemních konstrukcí; emaily;podvozky vozidel (ochranné nátěry pro-); ředidla nátěrových hmot; základní nátěry na povrchy, které se mají natírat;podkladové nátěry, nátěry, ředidla a glazury;vrstvy, které chrání nástřik stěn před barvou a základní nátěr před přestříkáním, pro použití v automobilovém průmyslu;kaučukové protiskluzné směsi v podobě barev pro aplikaci do uliček uvnitř námořních vozidel a kolem nich;gelové nátěrové pryskyřice a jejich barviva pro aplikace na povrchy lodí k ochraně před jejich korozí a poškozením;ochranné polymerové nátěry v podobě povrchových nátěrů pro automobily;laky pro elektrické izolace.

Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;enduits de protection et enduits d'étanchéité pour mortier, carrelages en céramique, planchers en bois, planchers et surfaces en béton, papier peint, meubles en bois, installations de plomberie et de salle de bains, bornes-fontaines, baignoires, douches, toilettes, urinoirs, bidets, éviers, lavabos, porte-serviettes, porte-savons, supports pour tasses, supports pour brosses à dents, verre de miroir, équipements de ski, vêtements de ski, et casques de ski;peinture intérieure et extérieure de maisons et de bâtiments;enduits sous forme de peintures, nettoyants et cirages;enduits de protection pour composants électroniques;compositions chimiques à appliquer sur des substrats en bois leur conférant un enduit de protection contre les taches, les solvants et l'abrasion;matériaux réfléchissant la lumière (autres qu'en feuilles);compositions d'enduit réfléchissantes;enduits de protection pour lentilles ophtalmiques, objectifs photographiques et autres lentilles optiques;enduit de protection à base de résine époxy à usage industriel conçu pour être appliqué sur des joints de tuyaux soudés et des accessoires et autres matériaux en métal, en bois, en béton, et assimilés afin de les protéger contre la rouille, la corrosion et la détérioration, à la fois au-dessus et en-dessous du sol; émaux;revêtements de protection pour châssis de véhicules; diluants pour peintures; revêtements de protection de surfaces à peindre;couches primaires d'accrochage, enduits, diluants et glaçures;enduit pour la protection des cloisons de cabine de pulvérisation contre l'excès de peinture et de projection destiné à l'industrie automobile;composé antidérapant caoutchouté sous forme d'une peinture à appliquer sur les appontements flottants dans et autour des véhicules marins;résines d'enduit gélatineux et leurs agents de coloration à appliquer sur des surfaces maritimes afin d'empêcher leur corrosion et leur détérioration;enduits polymères de protection sous forme d'apprêtage automobile;laque pour l'isolation électrique.

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; protective coatings and sealer coatings for grout, ceramic tiles, wood floors, concrete floors and surfaces, wallpaper, wood furniture, plumbing and bathroom fixtures, drinking fountains, bath tubs, showers, toilets, urinals, bidets, sinks, wash basins, towel racks, soap holders, cup holders, toothbrush holders, mirror glass, ski equipment, ski apparel, and ski helmets; interior and exterior house and building paints; coatings in the nature of paints, cleaners and polishes; protective coatings for electronic components; chemical compositions for application to wood substrates to provide a protective stain, solvent and abrasion-resistant coating thereon; light-reflective materials (not in sheets); reflective coating compositions; protective coatings for ophthalmic lenses, camera lenses and other optical lenses; epoxy resin protective coating for industrial use designed for application to welded pipe joints and fittings and other metal, wood, concrete, and similar materials to protect them from rust, corrosion and deterioration, both above and below ground; enamels; undercoatings and undersealings for vehicle chassis; paint thinners; undercoatings for surfaces to be painted; paint primers, coatings, thinners and glazes; coating which protects spray booth walls from paint and primer over spray for use in the automotive industry; rubberized non-skid compound in the nature of a paint for application to walkways in and around marine vehicles; gel coat resins and coloring agents therefor for application to marine surfaces to prevent corrosion and deterioration thereof; protective polymeric coatings in the nature of automobile finishing; lacquer for electrical insulation.

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;Schutzbeschichtungen und Versiegelungsbeschichtungen für Vergussmörtel, Keramikfliesen, Holzböden, Betonböden und -oberflächen, Tapeten, Holzmöbel, Sanitärinstallationen und Badarmaturen, Trinkwasserspender, Badewannen, Duschen, Toiletten, Urinale, Bidets, Spülen, Waschbecken, Handtuchhalter, Seifenhalter, Becherhalter, Zahnbürstenhalter, Spiegelglas, Skiausrüstung, Skibekleidung und Skihelme;Haus- und Gebäudefarben für den Innen- und Außenbereich;Beschichtungsmittel in Form von Farben, Reinigungsmitteln und Polituren;Schutzbeschichtungen für elektronische Bauteile;chemische Verbindungen zum Auftragen auf Holzuntergründe zur Erzielung einer fleckunempfindlichen, lösungsmittelbeständigen und abriebfeste Schutzbeschichtung;lichtreflektierende Materialien (nicht in Folienform);reflektierende Beschichtungsmittel;Schutzbeschichtungen für ophthalmische Linsen, Kameraobjektive und andere optische Linsen;Epoxidharzschutzbeschichtungen für gewerbliche Zwecke zur Aufbringung auf geschweißte Rohrverbindungen und Armaturen und andere Metall-, Holz-, Beton- und ähnliche Materialien für deren Rost-, Korrosions- und Verschleißschutz bei ober- und unterirdischen Anwendungen; Emaillen;Unterbodenschutz und Versiegelung des Unterbodens bei Fahrzeugkarosserien; Farbverdünner; Grundierungen für zu streichende Oberflächen;Farbgrundierung, Anstriche, Verdünner und Glasuren;Beschichtungen zum Schutz von Spritzkabinenwänden gegen Lack- und Grundiermittelübersprühung zur Verwendung in der Kraftfahrzeugindustrie;gummierte Gleitschutzmittel in Form von Farben zur Aufbringung auf Gänge/Brücken auf Wasserfahrzeugen und in deren Umfeld;Gelbeschichtungsharze und Färbemittel dafür zur Aufbringung auf Schiffs- und Bootflächen zwecks Verhinderung von Korrosion und Verschleiß;Polymerschutzbeschichtungen in Form von Endlackierungen für Kraftfahrzeuge;Lacke zur Elektroisolierung.

Бои, лакове, политури; антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; оцветители; байцове; необработени естествени смоли; метално фолио и прахообразни метали за бояджии, декоратори, печатари и художници;защитни покрития и уплътнения за циментов разтвор, керамични плочки, дървени подове, бетонни подове и повърхности, тапети, дървени мебели, водопроводни изделия и аксесоари за бани, фонтани с чешмичка за пиене, вани, душове, масажни столове, уринатори, бидета, мивки, умивалници, закачалки за кърпи, поставки за сапун, поставки за чаши, поставки за четки за зъби, огледала, ски оборудване, ски облекла и ски каски;интериорни и екстериорни бои за къщи и сгради;покрития във вид на бои, почистващи средства и политури;защитни покрития за електронни компоненти;химически вещества за приложение върху дървени субстрати за осигуряване на защитни политури, разтворители и устойчиви на изтъркване повърхности от тях;слабоотразителни материали (не на листове);отразителни покривни вещества;предпазни покрития за офталмологични лещи, лещи на камера и други оптични лещи;защитни покрития от епоксидни смоли за промишлени цели, проектирани за приложение върху заварени тръбни свръзки и фитинги и други метални, дървени, бетонни и подобни материали за защитата им от ръжда, корозия и разваляне, и над и под земята; емайл;водонепромокаемо и грундиращо покритие за шаситата на превозни средства; разредители за бои; водонепромокаемо покритие за повърхности, които се боядисват;преварителен печат, покрития, разредители и лакови покрития;покрития, защитаващи стени на кабини за боядисване с пистолет от боя и първични спрейове за ползване в автомобилната промишленост;гумирани неплъзгащи се вещества във вид на бои за приложение върху пешеходни алеи в и около морски превозни средства;смоли с гелово покритие и оцветяващи агенти за тях за приложение върху морски повърхности за превенция на корозия и детериорация;защитни полимерни покрития във вид на автомобилни апретури;лакове за електрическа изолация.

Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere;beskyttende belægning og forseglende belægning til svummelag, keramiske fliser, trægulve, betongulve og -overflader, tapet, træmøbler, sanitetsinstallationer og badeværelsesarmaturer, drikkefontæner, badekar, brusere, toiletter, urinaler, bideter, vaske, vaskekummer, håndklædestativer, sæbeskåle, kopholdere, tandbørsteholdere, spejlglas, skiudstyr, skitøj og skihjelme;indendørs og udendørs maling til huse og bygninger;overfladebehandlingsmidler i form af maling, rensemidler og polermidler;beskyttende belægninger til elektroniske komponenter;kemiske sammensætninger til påføring på træstoffer, hvilket danner en beskyttende belægning mod pletter, opløsningsmidler og slitage;lysreflekterende materialer (ikke i pladeform);reflekterende belægningsmidler;beskyttende belægninger til oftalmologiske linser, kameralinser og andre optiske linser;beskyttende belægninger med epoxyharpiks til industrielle formål til påføring på svejsede rørsamlinger, fittings og andre materialer af metal, træ, beton og lignende materialer til beskyttelse mod rust, korrosion og nedbrydning, såvel over som under jorden; emaljer;undervognsbehandling; fortyndere til maling; bindelag til overflader, som skal males;grunder (i forbindelse med maling), overfladebehandlingsmidler, fortyndere og glasur;belægninger til beskyttelse af vægge i sprøjtekabiner mod maling og grunder, til brug inden for bilindustrien;gummierede skridhindrende sammensætninger i form af maling til påføring på gangbroer på og omkring fartøjer;harpiksholdige gelbelægninger og farvestoffer hertil mod rust og nedbrydning, til påføring på overflader på fartøjer;beskyttende polymerholdige belægninger i form af midler til efterbehandling af biler;lak til elektrisk isolering.

Χρώματα, βερνίκια, λάκες· μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και μέσα συντηρήσεως ξύλου· χρωστικές ουσίες· αντιδιαβρωτικά· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες·προστατευτικές και στεγανοποιητικές επιστρώσεις για ρευστοκονίαμα, κεραμικά πλακίδια, ξύλινα πατώματα, δάπεδα και επιφάνεια σκυροδέματος, ταπετσαρίες, ξύλινα έπιπλα, υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μπάνιων, κρουνούς πόσιμου νερού, λουτήρες (μπανιέρες), ντουζιέρες, λεκάνες τουαλέτας, ουρητήρες, πυγονιπτήρες (μπιντέ), νεροχύτες, νιπτήρες, σχάρες πετσετών, σαπουνοθήκες, θήκες για κύπελλα, θήκες οδοντόβουρτσας, γυαλί καθρέπτη, εξοπλισμό χιονοδρομίας (σκι), ενδύματα χιονοδρομίας και κράνη χιονοδρομίας·χρώματα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατοικιών και κτιρίων·επιστρώσεις σε μορφή βαφής, προϊόντα καθαρισμού και βερνίκια·προστατευτικές επιστρώσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα·χημικές συνθέσεις για εφαρμογή σε ξύλινα υποστρώματα για παροχή προστατευτικής επίστρωσης για ανθεκτικότητα σε λεκέδες, διαλύματα και απόξεση αυτών·φωτοανακλαστικά υλικά (όχι σε μορφή φύλλων)·συνθέσεις ανακλαστικής επίστρωσης·προστατευτικές επιστρώσεις για οφθαλμικούς φακούς, φακούς φωτογραφικών μηχανών και άλλους οπτικούς φακούς·προστατευτικές επιστρώσεις με εποξεικές ρητίνες για βιομηχανική χρήση σχεδιασμένες για εφαρμογή σε συγκολημμένες ενώσεις σωλήνων και προσαρτήματα και λοιπά υλικά από μέταλλο, ξύλο, σκυρόδεμα, και παρόμοια υλικά για προστασία αυτών από σκωρία, διάβρωση και φθορά, και υπεργείως και υπογείως· σμαλτοχρώματα·βασικές επιστρώσεις και αντιδιαβρωτικά μέσα για πλαίσια οχημάτων· μέσα αραίωσης χρώματος· παρασκευάσματα βασικής επίστρωσης για επιφάνειες οι οποίες πρόκειται να βαφούν·μέσα πρώτης επίστρωσης (ασταρώματος) χρώματος, επιστρώσεις, αραιωτικά μέσα και εφυαλώματα·επιστρώσεις για προστασία τοίχων θαλάμων ψεκασμού από χρώματα και αστάρια πάνω σε σπρέι για χρήση στην αυτοκινητιστική βιομηχανία·αντιολισθητικές συνθέσεις με καουτσούκ με τη μορφή χρωμάτων για εφαρμογή σε διαδρόμους εντός και γύρω από θαλάσσια οχήματα·ρητίνες επίστρωσης με γέλη και μέσα χρωματισμού αυτών για εφαρμογή σε θαλάσσιες επιφάνειες για πρόληψη διάβρωσης και για προστασία αυτών·προστατευτικές πολυμερείς επιστρώσεις με τη μορφή φινιρισμάτων για αυτοκίνητα·λάκες ηλεκτρομόνωσης.

Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas;revestimientos protectores y revestimientos de sellado para lechada, baldosas cerámicas, suelos de madera, suelos y superficies de hormigón, papel pintado, muebles de madera, fontanería y apliques de baño, fuentes para beber, bañeras, duchas, inodoros, orinales, bidés, fregaderos, lavabos, toalleros, jaboneras, soportes para tazas, soportes para cepillos de dientes, espejos, equipos de esquí, vestimenta de esquí y cascos de esquí;pinturas de interior y exterior para casas y edificios;revestimientos en forma de pinturas, limpiadores y pulimentos;revestimientos protectores para componentes electrónicos;composiciones químicas para su aplicacion en sustratos de madera para proporcionar un revestimiento protector contra manchas, resistente a disolventes y resistente a abrasiones sobre los mismos;materiales reflectantes de la luz (que no sean en forma de láminas);composiciones de revestimiento reflectante;revestimientos protectores para lentes oftálmicas, lentes para cámaras y otras lentes ópticas;revestimiento protector de resina epoxídica para uso industrial diseñado para su aplicación a juntas y accesorios de tuberías soldadas y otros materiales de metal, madera, hormigón y similares para protegerlos contra el óxido, la corrosión y el deterioro, tanto por encima como bajo tierra; esmaltes;revestimientos de protección para chasis de vehículos; disolventes de pintura; revestimientos en superficies que vayan a pintarse;imprimaciones de pintura, revestimientos, diluyentes y vidriados;revestimiento que protege las paredes de cabinas de pulverización contra la pulverización de pinturas e imprimaciones para su uso en la industria de los automóviles;compuesto antideslizante cauchutado del tipo de una pintura para su aplicación a pasarelas dentro y alrededor de vehículos marinos;resinas de revestimiento gelatinoso y agentes colorantes para las mismas para su aplicación a superficies marinas para evitar la corrosión y el deterioro de las mismas;revestimientos poliméricos protectores del tipo de acabados para automóviles;laca para aislamiento eléctrico.

Värvid, polituurid, lakid; rooste- ja puumädaniku vastased konservandid; värvained; söövitid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; metallifooliumid ja -pulbrid (maalimis-, ehis- ja trükitööks);kaitsvad kattekihid ja isolatsioonikattekihid mördile, keraamilised plaadid, puitpõrandad, betoonpõrandad ja -pinnad, tapeet, puitmööbel, torulukksepatööd ja tarvikud (vanni- ), vannitarvikud, joogikraanid, vannid, dušid, vesikäimlad, pissuaarid, bideed, valamud, kraanikausid, käterätihoidjad, seebialused, tassihoidjad, hambaharjahoidikud, peegelklaas, suusavarustus, suusarõivad, ja suusakiivrid;ehitiste ja majade sise- ja välispindade värvid;kattekihid värvide, puhastite ja poleerimisvahendite kujul;elektroonikakomponentide kaitsekatted;keemilised segud puidust aluspindade katmiseks, et muuta need pleki-, lahusti- ja kriipimiskindlaks;valgustpeegeldavad materjalid (mitte lehtedena);peegeldavad kattesegud;kaitsekatted oftalmilistele läätsedele, kaameraläätsedele ja teistele optilistele läätsedele;epoksüvaigust kaitsekate tööstuskasutuseks, mõeldud pealekandmiseks keevistoruõmblustele ja -paigaldistele ja teistele metall-, puit-, betoon- ja sarnastele materjalidele nende kaitsmiseks rooste, korrosiooni ja lagunemise vastu maa peal ja maa all; emailid;šassiide kruntvärvid; värvivedeldid; krundid värvitavatele pindadele;kruntvärvid, kattematerjalid, vedeldid ja glasuurid;kattematerjal, mis kaitseb pritsimiskabiini seinu värvi ja kruntvärvi pritsmete eest, kasutamiseks autotööstuses;kummeeritud mittelibisev segu värvina, pealekandmiseks käiguteedele meresõidukite pardal ja nende ümber;geeljas kattevaik ja selle värvained, pealekandmiseks merega kokkupuutuvatele pindadele nende kaitsmiseks korrosiooni ja lagunemise eest;kaitsev polümeerkate autoviimistlusvahendi kujul;elektriisolatsioonilakk.

Maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin;suojapinnoitteet ja tiivistepinnoitteet laastia, keramiikkalaattoja, puulattioita, betonilattioita ja -pintoja, tapetteja, puisia kalusteita, putki- ja kylpyhuonelaitteistoja, juomasuihkuja, kylpyammeita, suihkuja, WC-altaita, urinaaleja, bideitä, lavuaareja, pesualtaita, pyyhetelineitä, saippuatelineitä, kuppitelineitä, hammasharjatelineitä, peilejä, hiihtovälineitä, hiihtovarusteita ja hiihtokypäriä varten;talojen ja rakennusten sisä- ja ulkotilojen maalit;pinnoitteet maalin, puhdistusaineiden ja kiillotusaineiden muodossa;suojapinnoitteet elektroniikkakomponentteja varten;kemialliset yhdisteet puualustoille levitettäväksi tahroilta suojaamista varten, niille tarkoitetut liuottimia ja hankausta kestävät pinnoitteet;valoa heijastavat aineet (muussa kuin arkkien muodossa);heijastavat pinnoiteyhdisteet;oftalmisten linssien, kameran linssien ja muiden optisten linssien suojapinnoitteet;teolliseen käyttöön tarkoitetut epoksihartsia sisältävät suojapinnoitteet, jotka on tarkoitettu levitettäväksi hitsatuille putkiliitoksille ja liitososille ja muille metalli-, puu-, betoni- ja vastaaville materiaaleille ruosteelta, korroosiolta ja kulumiselta suojaamiseen, sekä maan päällä että alla; emalit;kulkuneuvojen runkojen suojapinnoitteet; maalien ohenteet; pohjamaalit maalattaville pinnoille;pohjamaalit, pinnoitteet, ohenteet ja lasitteet;pinnoitteet ruiskutustilojen seinien suojaamiseen maali- ja pohjamaaliroiskeilta autoteollisuuden käyttöön;kumitetut liukumisenestoyhdisteet maalin muodossa vesialusten astinlaudoille ja niiden ympärille levitettäväksi;geelipinnoitehartsit ja niiden väriaineet levitettäväksi vesialusten pinnoille korroosion ja kulumisen estämiseksi;suojaavat polymeeripinnoitteet autojen viimeistelyyn;lakka sähköeristystä varten.

Festékek, fénymázak, lakkok; rozsdagátlók és farothadás gátlók; színezőanyagok; festőpácok/pácfestékek; nyers természetes gyanta; fémfóliák és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére;védőbevonatok és lezáró bevonatok habarcshoz, kerámia burkolólapokhoz, fapadlókhoz, betonpadlókhoz és -felületekhez, tapétákhoz, fabútorokhoz, vízvezetékekhez és fürdőszoba-szerelvényekhez, ivókutakhoz, fürdőkádakhoz, zuhanyzókhoz, vécékhez, pisszoárokhoz, bidékhez, lefolyókhoz, mosdókagylókhoz, törölközőtartó állványokhoz, szappantartókhoz, pohártartókhoz, fogkefetartókhoz, tükörüveghez, sífelszerelésekhez, síöltözékekhez és sísisakokhoz;belső és külső festékek házakhoz és épületekhez;bevonatok festékek, tisztítóanyagok és fényezőszerek formájában;védőbevonatok elektronikus komponensekhez;faalapokra felvihető kémiai vegyületek egy folt-, oldószer- és dörzsölésálló védőbevonat kialakításához azon;fényvisszaverő anyagok (nem lapokban);visszaverő bevonóvegyületek;védőbevonatok szemészeti lencsékhez, kameralencsékhez és egyéb optikai lencsékhez;védőbevonatok epoxigyantából ipari használatra, hegesztett csőillesztésekre és -szerelvényekre, valamint egyéb fémre, fára, betonra és hasonló anyagokra való felvitelhez tervezve azok rozsda, korrózió és kopás elleni védelméhez, mind föld felett, mind föld alatt; zománcok;védőbevonatok járműalvázakhoz; festékhígítók; alapmázak festett felületekre;alapozófestékek, bevonófestékek, oldószerek, hígítók és mázak;az autóiparban használatos bevonat, amely megvédi a fényezőfülke falait a túlfújt festéktől és alapozótól;gumírozott csúszásgátló vegyület tengerészeti járművek és az azok körüli járófelületekre felvihető festék formájában;tengerészeti járművek felületeire felvihető zselés bevonógyanták és ezek színezőszerei korrózió és kopás elleni védelemhez;polimeres védőbevonatok autófényezések formájában;lakkok elektromos szigeteléshez.

Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti;rivestimenti protettivi e rivestimenti sigillanti per malta, piastrelle in ceramica, pavimenti in legno, pavimenti e superfici in calcestruzzo, carta da parati, mobili in legno, impianti idraulici e per bagni, fontane d'acqua potabile, vasche da bagno, docce, gabinetti, orinatoi, bidet, lavandini, lavabi, portasciugamani, portasapone, portabicchieri, portaspazzolini da denti, vetro per specchi, attrezzature da sci, indumenti da sci e caschi da sci;pitture per la casa ed edifici da interni e da esterni;rivestimenti sotto forma di vernici, detergenti e lucidi;rivestimenti protettivi per componenti elettronici;composti chimici da applicare su substrati in legno per fornire un rivestimento antimacchia, resistente a solventi ed abrasioni;materiali riflettenti della luce (non in fogli);composti di rivestimento riflettenti;rivestimenti protettivi per lenti oftalmiche, lenti per apparecchi fotografici ed altre lenti ottiche;rivestimenti protettivi a base di resine epossidiche per uso industriale, da applicare su giunti e raccordi di tubi saldati ed altri materiali in metallo, legno, calcestruzzo e simili per protezione dalla ruggine, dalla corrosione e dal deterioramento, a livello del terreno e sotterraneo; smalti;rivestimenti e rivestimenti di protezione per telai di veicoli; diluenti per vernici; rivestimenti di protezione per superfici da verniciare;mani di fondo per pitture, rivestimenti, diluenti e smalti;rivestimenti per protezione di pareti di cabine di verniciatura da pitture e spray di mani di fondo per l'industria automobilistica;composti gommati antisdrucciolevoli sotto forma di pitture da applicare su passerelle d'e intorno a veicoli marittimi;resine di rivestimento in gel ed agenti coloranti da applicare su superfici marittime allo scopo di prevenire la corrosione e il deterioramento relativi;rivestimenti polimerici protettivi sotto forma di finiture automobilistiche;lacche per isolamento elettrico.

Dažai, politūros, lakai; medžiagos, apsaugančios nuo korozijos ir medžio gedimo; dažiosios medžiagos; beicai [kandikai]; neapdorotos natūralios dervos; metalų folijos ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams;skiedinio, keraminių plytelių, medinių grindų, betoninių grindų ir paviršių, sienų apmušalų, medinių baldų, santechnikos ir vonios įrenginių, geriamųjų fontanų, vonių, dušų, tualetų, pisuarų, bidė, plautuvių, praustuvių, rankšluosčių kabyklų, muilinių, puodelio laikiklių, dantų šeeptėlių laikiklių, veidrodžių stiklo, slidinėjimo įrangos, slidinėjimo aprangos ir slidininkų šalmų apsauginės dangos bei grunto dangos;namų ir pastatų vidaus bei lauko dažai;dangos, būtent dažai, valikliai ir poliroliai;apsauginės elektronikos komponentų dangos;cheminiai mišiniai, skirti naudoti ant medinių pagrindų ir suteikti jiems apsauginę dangą nuo dėmių, atsparią tirpikliams bei dildymui;šviesą atspindinčiosios medžiagos (ne lakštinės);sudėtinės atspindinčiosios dangos;apsauginės oftalminių lęšių, fotoaparatų objektyvų ir kitų optinių lęšių dangos;pramoninio naudojimo apsauginės epoksidinės dervos dangos, skirtos naudoti ant vamzdžių suvirinimo siūlių, armatūros ir metalo, medžio, betono bei kitų panašių medžiagų, kad apsaugotų jas nuo rūdžių, korozijos ir irimo žemės paviršiuje bei po žeme; emaliai;apsauginės dangos (važiuoklių --- ); dažų skiedikliai; paviršių, kuriuos ketinama dažyti, gruntai;dažų gruntai, dangos, skiedikliai ir glajus;danga, apsauganti purškimo kabinos sienas nuo purškiamų dažų ir grunto, skirta naudoti automobilių pramonėje;dažų pobūdžio gumuotasis mišinys nuo slydimo, skirtas tepti ant pėsčiųjų takų ir vandens transporto priemonių;gelinių dangų dervos ir jų spalvikliai, skirti tepti ant jūrinių paviršių apsaugoti nuo korozijos bei irimo;automobilių apdailos pobūdžio apsauginės polimerinės dangos;lakas elektros izoliacijos reikmėms.

Krāsas, pernicas, lakas; pret korozijas līdzekļi un koksnes konservēšanas līdzekļi; krāsvielas; kodnes; neapstrādāti dabiskie sveķi; lokšņveida un pulverveida metāli mākslinieciskiem, dekoratīviem nolūkiem un iespieddarbiem;aizsargājošs pārklājums un blīvējoši javas pārklājumi, keramikas flīzes, koka grīdas, betona grīdas un virsmas, tapetes, koka mēbeles, cauruļvadu un vannas istabas stiprinājumi, dzeramūdens strūklakas, vannas, dušas, klozetpodi, pisuāri, bidē, izlietnes, izlietnes, dvieļu pakaramie, ziepju turētāji, krūžu turētāji, zobu suku turētāji, spoguļi, slēpošanas aprīkojums, slēpošanas apģērbs un ķiveres;interjera un eksterjera ēku un celtņu krāsas;krāsu, tīrītāju un pulēšanas pārklājumi;aizsargājoši pārklājumi elektroiekārtu komponentiem;ķīmiskie maisījumi klāšanai uz kokmateriāla pamatiem, lai nodrošinātu aizsargājošu kārtu, pret šķīdumiem un mehāniskiem defektiem izturīgu pārklājumu;gaismu atstarojoši materiāli (ne lokšņu veidā);atstarojoši pārklājuma materiāli;aizsargājoši pārklājumo oftalmikas objektīviem, kameru objektīviem un citiem optiskajiem objektīviem;epoksīdsveķu aizsargājošie pārklājumi rūpnieciskām vajadzībām, paredzēti uzklāšanai uz virs un zem zemes izvietotiem metinātiem cauruļvadu savienojumiem un veidgabaliem, kā arī citiem metāla, kokmateriāla, betona un tamlīdzīgiem materiāliem, lai tos aizsargātu no rūsas, korozijas un bojāšanās; emaljas;pamatkrāsa transportlīdzekļu šasijai; krāsas atšķaidītāji; krāsojamās virsmas pamatpārklājumi;gruntējumi, pārklājumi, šķīdinātāji un apšuvumi;pārklājums, kas aizsargā sienas no krāsas un grunts traipiem, izmantošanai automobiļu rūpniecībā;gumijots neslīdošs maisījums krāsas veidā, kas uzklājams uz celiņiem, kas atrodas uz vai ap jūras transportlīdzekļiem;želejas pārklājuma sveķi un krāsojoši līdzekļi jūras transportlīdzekļu virsmas apstrādāšanai, lai aizsargātu pret koroziju un bojājumiem;aizsargājoši polimēriski pārklājumi automobiļu apdares veidā;laka elektriskās izolācijas vajadzībām.

Żebgħa, verniċ, żmalt; preservanti kontra s-sadid u kontra d-deterjorazzjoni ta' l-injam; koloranti; mordenti; raża naturali mhux ipproċessata; metalli f' folji rqaq u trab għall-bajjada, għad-dekoraturi, għall-istampaturi u għall-artisti;kisjiet protettivi u kisjiet tas-siġilli għall-ħalib tat-tajn, madum taċ-ċeramika, pavimenti tal-injam, pavimenti u uċuħ tal-konkrit, kisja karti tal-ħajt, għamara tal-injam, xogħol ta' plaming u armar tal-kamra tal-banju, għejun tax-xorb, banjijiet, doċċi, twaletti, awrinarji, bidets, sinkijiet, friskaturi, xtillieri tax-xugamani, kontenituri tas-sapun, kontenituri għat-tazzi, kontenituri għall-ixkupili tas-snien, mirja, tagħmir tal-iskijjar, ħwejjeġ tal-iskijjar, u elmi tal-iskijjar;tiżbigħ ta' ġewwa u ta' barra tad-djar u tal-bini;kisi fil-forma ta' żebgħa, aġenti tat-tindif u preparazzjonijiet għall-illustrar;kisi protettiv għal komponenti elettroniċi;kompożizzjonijiet kimiċi għall-applikazzjoni fuq sustrati tal-injam biex jipprovdu kisja protettiva fuqhom reżistenti għat-tbajja', solventi u għall-brix;materjali li jirriflettu d-dawl (mhux bħala folji);kompożizzjonijiet tal-kisi reflettivi;kisi protettiv għal-lentijiet oftalmiċi, lentijiet tal-kamera u lentijiet ottiċi oħra;kisi protettiv tar-raża epossika għall-użu industrijali intiżi għall-applikazzjoni fuq ġonot u fitings tal-pajpijiet iwweldjati u metall ieħor, injam, konkrit, u materjali simili għall-protezzjoni mis-sadid, korrużjoni u deterjorament, kemm fuq kif ukoll taħt l-art; żmalt;underseal għax-xasijs tal-vetturi; thinner taż-żebgħa; kisi ta' taħt għall-uċuħ sabiex jinżebgħu;żebgħa tal-ewwel passata, kisi, tinners u kisi ta' barra;kisi għall-protezzjoni tal-ħitan tal-kabini tal-isprejjar miż-żebgħa u żebgħa bażi fuq l-isprej għall-użu fl-industrija awtomottiva;kompożizzjoni magħmula lastiku li ma jiżloqx f'għamla ta' żebgħa għall-applikazzjoni fuq passaġġi fi u madwar vetturi tal-baħar;raża bil-kisi tal-ġellijiet u aġenti koloranti għalihom għall-applikazzjoni fuq użuħ tal-baħar għall-prevenzjoni tal-korrużjoni u d-deterjorazzjoni tagħhom;kisi polimeriku protettiv f'għamla ta' finitura tal-karozzi;verniċ għall-iżolazzjoni mill-elettriku.

Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars;beschermende coatings en afsluitende coatings voor voegspecie, keramische tegels, houten vloeren, betonnen vloeren en oppervlakken, behang, houten meubelen, loodgieterij en badkamerleidingen, drinkfonteinen, badkuipen, douches, toiletten, urinoirs, bidets, gootstenen, wasbakken, handdoekrekken, zeephouders, bekerhouders, houders voor tandenborstels, spiegelglas, ski-uitrusting, skikleding en skihelmen;binnen- en buitenverf voor huizen en gebouwen;deklagen in de vorm van verven, reinigingsmiddelen en polijstmiddelen;beschermende coatings voor elektronische componenten;chemische samenstellingen om aan te brengen op houtsubstraten om vlekbestendige, oplosmiddelbestendige en schuurbestendige coatings te verkrijgen;lichtreflecterende materialen (niet in vellen);reflecterende coatingmengsels;beschermende deklagen voor oogheelkundige lenzen, cameralenzen en andere optische lenzen;beschermende coating van epoxyhars voor industrieel gebruik, ontworpen om aan te brengen op gelaste pijpverbindingen en -accessoires, en andere metalen, houten, betonnen en gelijksoortige materialen om ze te beschermen tegen roest, corrosie en verslechtering, zowel boven als onder de grond; email;onderlagen en tectyl voor voertuigchassis; verfverdunners; onderlagen voor te verven oppervlakken;grondverf, coatings, verdunningsmiddelen en glazuren;beschermlaag die de wanden van spuitcabines beschermt tegen verf en grondverf bij te veel spuiten, voor gebruik in de auto-industrie;antislipsamenstelling met rubber in de vorm van een verf om aan te brengen op looppaden in en om vaartuigen;harsen voor gelcoatings en kleurstoffen daarvoor, om aan te brengen op scheepsoppervlakken ter voorkoming van corrosie en verslechtering daarvan;beschermende polymere coatings in de vorm van afwerkingsmiddelen voor auto's;lak voor elektrische isolatie.

Farby, pokosty, lakiery; środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem się drewna; barwniki; bejce; żywice naturalne w stanie surowym; metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów;powłoki ochronne i powłoki uszczelniające do fug, płytek ceramicznych, podłóg drewnianych, podłóg i powierzchni betonowych, tapet, mebli drewnianych, armatury hydraulicznej i łazienkowej, fontann z wodą pitną, wanien łazienkowych, natrysków, toalet, pisuarów, bidetów, zlewozmywaków, umywalek, uchwytów na ręczniki, mydelniczek, uchwytów na kubki, uchwytów na szczoteczki do zębów, luster szklanych, sprzętu narciarskiego, odzieży narciarskiej i kasków narciarskich;farby do wewnętrznych i zewnętrznych części domów i budynków;powłoki w postaci farb, środków czyszczących i past;powłoki ochronne do komponentów elektronicznych;mieszaniny chemiczne do nakładania na powierzchnie drewniane w celu wytworzenia powłoki do ochrony przez plamami, rozpuszczalnikami i ścieraniem;materiały odbijające światło (nie w arkuszach);odblaskowe mieszaniny na powłoki;powłoki ochronne do soczewek okulistycznych, obiektywów do aparatów fotograficznych i innych soczewek optycznych;powłoki ochronne z żywic epoksydowych do użytku przemysłowego, przeznaczone do nakładania na zespawane złącza i akcesoria rurowe oraz na inne materiały metalowe, drewniane, betonowe i tym podobne materiały, w celu chronienia ich przed rdzą, korozją i niszczeniem, zarówno na powierzchni, jak i pod powierzchnią ziemi; emalie;powłoki zabezpieczające podwozie pojazdów; zagęszczacze do farb; podkłady do powierzchni przeznaczonych do malowania;podkłady, powłoki, rozcieńczalniki i szkliwa;powłoki chorniące ściany komory natryskowej przed powstawaniem mgły farby i mgły farby do gruntowania, do użytku w przemyśle samochodowym;gumowane mieszaniny przeciwpoślizgowe w postaci farb do nakładania na chodniki i w otoczeniu pojazdów morskich;żywice żelowe do powlekania i środki barwiące do nich do nakładania na powierzchnie okrętowe w celu zapobiegania korozji i nieszczeniu tychże;ochronne powłoki polimerowe w postaci materiałów do wykańczania samochodów;lakier do izolacji elektrycznej.

Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas;revestimentos de protecção e revestimentos de selagem para argamassa, azulejos cerâmicos, pavimentos de madeira, pavimentos e superfícies de betão, papel de parede, mobiliário de madeira, acessórios para canalização e de casa de banho, fontes de água potável, banheiras, chuveiros, casas de banho, urinóis, bidés, lava-loiças, lavatórios, toalheiros, saboneteiras, suportes para copos, suportes para escovas de dentes, espelhos, vestuário de esqui, equipamento de esqui e capacetes de esqui;tintas para interiores e exteriores de casas e edifícios;revestimentos sob a forma de tintas, produtos de limpeza e de polimento;revestimentos protectores para componentes electrónicos;composições químicas para aplicação a substratos de madeira para lhes fornecer um revestimento de protecção contra nódoas, solventes e abrasão;materiais reflectores de luz (sem ser em chapas);composições de revestimento reflector;revestimentos protectores para lentes oftálmicas, lentes de máquinas fotográficas e outras lentes ópticas;revestimento de protecção em resina epoxídica para uso industrial concebida para aplicação a juntas e acessórios de tubos soldados e outros metais, madeiras, betão e materiais similares pra os proteger contra ferrugem, corrosão e deterioração, tanto à superfície como no subsolo; esmaltes;revestimentos de protecção para chassis de veículos; diluentes para tintas; revestimentos de protecção para superfícies a pintar;tintas para apresto, revestimentos, diluentes e esmaltes transparentes;revestimentos para protecção de aerossóis, tanto para na protecção de paredes contra tintas como primários sobre aerossóis para uso na indústria automóvel;componente de borracha anti-derrapagem sob a forma de uma tinta para aplicação em passadiços e no interior e em redor de veículos marítimos;resinas de revestimento em gel e agentes de coloração para os mesmos, para aplicação a superfícies marítimas, para evitar a corrosão e deterioração das mesmas;revestimentos poliméricos de protecção sob a forma de acabamentos para automóveis;laca para isolamento eléctrico.

Vopsele, lacuri; agenţi împotriva oxidării metalelor şi împotriva deteriorării lemnului; coloranţi; decapanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti;învelişuri de protecţie şi de izolare pentru: pasta de ciment, plăci ceramice, pardoseli de lemn, pardoseli şi suparfeţe din beton, tapete, mobilier din lemn, instalaţii sanitare şi băi, fântâni cu apă potabilă, căzi, duşuri, scaune de toaletă, ploşti, bideuri, chiuvete pentru spălat vasele, chiuvete pentru baie, suporturi pentru prosoape, suporturi pentru săpunuri, suporturi pentru pahare, suporturi pentru periuţe de dinţi, geamul oglinzii, echipament de schi, haine de schi şi căşti de schi;vopsele de interior şi exterior pentru locuinţe şi clădiri;straturi sub formă de vopsea, produse de curăţare şi lustruire;învelişuri de protecţie pentru componente electronice;compoziţii chimice pentru aplicarea pe substraturi din lemn pentru a asigura un înveliş de protecţia contra petelor, solveţilor şi rezistent la frecare;materiale care reflectă lumina (nu sub formă de coli);compoziţii de acoperire reflexive;straturi de protecţie pentru lentile oftalmice, pentru lentile telescopice şi pentru alte lentile optice;înveliş de protecţie din răşină epoxi pentru uz industrial, conceput pentru aplicarea pe îmbinări şi fitinguri ale conductelor sudate şi pe alt material, lemn, beton, şi alte materiale similare pentru a le proteja contra ruginii, coroziunii şi deteriorării, atât subteran cât şi suprateran; emailuri;subcăptuşeli şi produse de subizolare pentru şasiurile vehiculelor; diluanţi pentru vopsele; substraturi pentru suprafeţele care urmează să fie vopsite;amorse pentru vopsea, căptuşeli, diluanţi şi emailuri;înveliş care protejează sprayul pereţilor cabinelor de telefon contra vopselei şi amorsei peste spray, pentru utilizare în industria auto;compus cauciucat antiderapare sub formă de vopsea pentru aplicarea pe culoarele în şi din jurul vehiculelor maritime;răşini sub formă de gel pentru înveliş şi agenţi de colorare pentru aplicarea pe suprafeţe maritime pentru a preveni coroziunea şi deteriorarea acestora;învelişuri polimerice de portecţie sub formă de materiale de finisare pentru automobile;lac pentru izolare electrică.

Farby, fermeže, laky; konzervačné prísady proti korózii a proti skazeniu dreva; farbivá, pigmenty; moridlá; živice v surovom stave; kovy vo forme fólie a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov;ochranné nátery a tesnenia pre tmely, keramické dlaždice, drevené podlahy, betónové podlahy a povrchy, tapety, drevený nábytok, inštalatérske a kúpeľňové súčiastky, fontánky na pitie, vane, sprchy, toalety, pisoáre, bidety, drezy, umývadlá, držiaky na uteráky, držiaky na mydlo, držiaky na šálky, stojany na zubné kefky, zrkadlá, lyžiarska výstroj, lyžiarske odevy a prilby;exteriérové a interiérové farby a nátery;nátery v podobe farieb, čističov a leštidiel;ochranné nátery pre elektronické komponenty;chemické látky určené na aplikovanie na drevo, určené na ochranu pred škvrnami, rozpúšťadlami a obrúsením;svetloodrazné materiály (okrem materiálov v podobe listov);reflexné náterové látky;ochranné nátery pre optické sklá, teleskopické šošovky, fotografické objektívy a iné šošovky;ochranné nátery z epoxidových živíc na priemyselné účely, určené na nanášanie na zvary potrubí a potrubné súčiastky a iné kovové, drevené , betónové a podobné materiály za účelom ochrany pred hrdzou, koróziou a rozpadom, či už nad zemou alebo pod zemou; emaily;ochranné nátery na podvozky automobilov; riedidlá náterov; základné nátery pre povrchy;základné farby, nátery, riedidlá a glazúry;nátery, ktoré chránia steny striekacích kabín pred prestreknutím automobilových farieb;pogumované protišmykové látky v podobe náterov pre paluby plavidiel;gélové náterové živice a farbiace činidlá, určené na ochranu povrchov plavidiel pred koróziou a rozkladom;ochranné polymérové nátery v podobe automobilových povrchových náterov;laky pre elektrickú izoláciu.

Barve, firneži, laki; sredstva proti rji in propadanju lesa; barvila; lužilna sredstva; surova rastlinska smola; kovine v obliki folije in prahu za slikarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike;zaščitni premazi in tesnilni premazi za malto, keramične ploščice, lesena tla, betonska tla in površine, tapete, leseno pohištvo, vodovodno in kopalniško napeljavo, vodnjake s pitno vodo, kopalne kadi, prhe, stranišča, pisoarje, bideje, korita, umivalnike, držala za brisače, posodice za milo, podstavke za skodelice, držala za zobne ščetke, steklena ogledala, smučarsko opremo, smučarsko opremo in smučarske čelade;barve za notranjost in zunanjost hiš in zgradb;premazi v obliki barv, čistil in loščil;zaščitni premazi za elektronske komponente;kemični sestavki za nanos na lesene substrate za nudenje premaza za zaščito pred madeži, odpornega na topila in drgnjenje;materiali, ki odbijajo svetlobo in niso v obliki plošč;odbojni premazni sestavki;zaščitni premazi za oftalmične leče, leče za fotoaparate in druge optične leče;zaščitni premaz iz epoksidne smole za industrijo za nanos na zvarjene spojke in vezne dele za cevi ter druge kovinske, lesene, betonske in podobne materiale za zaščito proti rji, rji in propadanju, nad in pod tlemi; laki;prvi premaz za šasije vozil; razredčila za barve; osnovni premazi za površine, ki se bodo barvale;prajmerji, premazi, rezredčila in glazure;premaz, ki ščiti stene kabine za pršenje pred prekomernim pršenjem barv in prajmerjev, za avtomobilsko industrijo;gumirani sestavki proti zdrsavanju v obliki barve za nanos na pešpoti in okoli pomorskih vozil;premazne smole v obliki gela in barvilna sredstva zanje za nanos na pomorske površine za preprečevanje rje in njihovega propadanja;zaščitni polimerski premazi v obliki avtomobilskih apretur;lak za električno izolacijo.

Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer;skyddsbeläggningar och tätningsbeläggningar för puts, keramikplattor, trägolv, betonggolv och -ytor, tapeter, trämöbler, rörsystem- och badrumsarmaturer, dricksfontäner, badkar, duschar, toaletter, urinoarer, bidéer, diskhoar, tvättställ, handduksställ, tvålhållare, kopphållare, tandbordshållare, spegelglas, skidutrustning, skidkläder och skidhjälmar;målarfärger för in- och utvändig användning i/på hus och byggnader;ytbeläggningar i form av färger, rengöringsmedel och polermedel;skyddsbeläggningar för elektroniska komponenter;kemiska sammansättningar för applicering träsubstrat för att ge en skyddande färg, lösning och slittålig beläggning därpå;ljusreflekterande material (ej i skivor);reflexbeläggningssammansättningar;skyddsbeläggningar för oftalmiska linser, kameraobjektiv och andra optiska linser;skyddande epoxihartsbeläggning för industriellt bruk designad för applicering till svetsade rörkopplingar och rörkomponenter och andra metall-, trä-, betong-, och liknande material för att skydda dem mot rost, korrosion och slitage, både ovan och under mark; emaljer;beläggningar och tätningar för fordonsunderreden; förtunningsmedel för målarfärg; grundbestrykningar för ytor som skall målas;grundfärger, ytbeläggningar, förtunningsmedel och lasyrer;beläggning som skyddar sprejbåsväggar från färg och grundfärg över sprej för bilindustrin;gummerad halkfri sammansättning i form av en målarfärg för applicering till gångbanor i och runt marina farkoster;gelbestrykningshartser och färgningsmedel därtill för applicering till marina ytor för att förebygga korrosion och slitage därav;skyddande polymeriska beläggningar i form av bilfinish;lacker för elektrisk isolering.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; Čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů;odmašťovací a čisticí prostředky ve spreji; přípravky pro broušení *;abrazivní směsi;brusné přípravky pro průmyslové a domácí použití včerně smirkového papíru;brusné materiály, brusné papíry, brusné podložky; brusné plátno;přípravky pro broušení a leštění;šampony pro použití na koberce, tkaniny a čalounění;rozpouštědla pro čištění zasucha;chemické sloučeniny na odstraňování barev a laků z dřevěných povrchů; deodoranty pro osobní potřebu;epilační krém;fixační pásky do hlasů pro použití při úpravě účesu;houby napuštěné mýdly; houbičky napuštěné toaletními přípravky; kosmetika pro zvířata;vonné tyčinky, kosmetické masky na obličej, přípravky pro čištění, leštění, tmelení, voskování, obnovu nebo konzervaci vrchního laku motorových vozidel;brusné pasty, leštěnky, leštěnky na plasty, chróm a kovy, čisticí přípravky na plasty, čisticí a regenerační přípravky na vinylové díly, čisticí přípravky na pneumatiky a kola, leštěnky na pneumatiky pro motorová vozidla;ochranné krémy na ruce, přípravky pro péči o ruce; přípravky na mytí rukou; přípravky na čištění rukou; krémy na ruce;výrobky pro péči o auto, jmenovitě leštěnky, vosky, plniva;chemické látky pro použití při obnažování dřeva za účelem obnovy povrchové úpravy nábytku a pro jiné účely;podložky na ostraňování lehké povrchové koroze z vnějších ploch karoserií vozidel a jejich zdrsňování.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Produits et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;pulvérisateurs de nettoyage et de dégraissage; préparations pour abraser *; Produits abrasifs;abrasifs à usage industriel et domestique, y compris papier abrasif;matières abrasives, feuilles abrasives, bandes abrasives; tissu abrasif;produits abrasifs pour polir;shampooings pour tapis, tissus et capitonnages;solvants pour le nettoyage à sec;compositions chimiques pour l'élimination de la peinture et du vernis sur des surfaces en bois; déodorants;crème épilatoire;bandes de fixation des cheveux pour coiffure;éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées de produits de toilette; cosmétiques pour animaux;encens, masques cosmétiques pour le visage, préparations pour nettoyer, polir, lustrer, cirer, restaurer ou préserver des surfaces finies de véhicules motorisés;pâte à polir, produit pour faire briller, produit à polir pour matières plastiques, le chrome et le métal, produit nettoyant pour matières plastiques, produit nettoyant et restaurateur pour vinyle, produit nettoyant pour pneus et roues, rénovateur de pneus pour véhicules motorisés;crème de protection pour les mains, produits pour le soins des mains; produits pour le nettoyage des mains; produits pour nettoyer les mains; crèmes pour les mains;produits d'entretien automobile, à savoir produits à polir, cires, mastic plastique pour carrosserie;produits chimiques destinés à l'écôtage du bois pour le revernissage de meubles et à d'autres fins;tampons pour éliminer la rouille superficielle et la formation d'éraflures sur la surface extérieure de carrosseries de véhicules.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations and products; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; degreasing and cleaning sprays; abrasives; abrasive compounds; abrasives for industrial and domestic use, including sandpaper; abrasive materials, abrasive sheets, abrasive pads; abrasive cloth; abrasive preparations for polishing; shampoos for use on carpets, fabrics and upholstery; dry cleaning solvents; chemical compositions for removing paint and varnish from wood surfaces; deodorants for personal use; depilatory cream; hair setting tape for use in styling hair; sponges impregnated with soaps; sponges impregnated with toiletries; cosmetics for animals; incenses, cosmetic face masks, preparations for cleaning, polishing, glazing, waxing, restoring or preserving finished surfaces of motorized vehicles; rubbing compound, gloss enhancer, plastic chrome and metal polish, plastic cleaner, vinyl cleaner and restorer, tire and wheel cleaner, tire dressing for motorized vehicles; hand barrier creams, hand care preparations; hand cleaning preparations; hand cleansers; hand cream; automotive care products, namely polishes, waxes, fillers; chemicals for use in stripping wood for refinishing furniture and other purposes; pads for removing light surface rust from and scuffing the exterior surface of vehicle bodies.

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;Entfettungs- und Reinigungssprays; Schleifmittel *; Verbindungen zum Schleifen;Schleifmittel für gewerbliche und Haushaltszwecke, einschließlich Sandpapier;Schleifmaterialien, Schleifpapierbögen, Scheuerkissen; Schleifleinen;Schleifmittel für Polierzwecke;Shampoos für Teppiche, Webstoffe und Polsterwaren;Lösungsmittel für die chemische Reinigung;chemische Verbindungen zur Entfernung von Farben und Lacken auf Holzoberflächen; Deodorants für den persönlichen Gebrauch;Epiliercreme;Band zum Legen des Haars zur Verwendung beim Haarstyling;Mit Seifen imprägnierte Schwämme; mit Toilettemitteln imprägnierte Schwämme; kosmetische Präparate für Tiere;Räuchermittel, kosmetische Gesichtsmasken, Mittel zum Putzen, Polieren, Nachbearbeiten, Lasieren, Wachsen, Restaurieren oder Konservieren von fertigbearbeiteten Oberflächen von Kraftfahrzeugen;Scheuermittel, Glanzmittel, Kunststoff-, Chrom- und Metallpoliermittel, Kunststoffreiniger, Reinigungs- und Auffrischungsmittel für Vinyl, Reifen- und Radreiniger, Reifenpflegemittel für Kraftfahrzeuge;Handschutzcremes, Handpflegepräparate; Handreinigungsmittel; Handreinigungsmittel; Handcreme;Kraftfahrzeugpflegemittel, nämlich Polituren, Wachse, Spachtelmassen;chemische Erzeugnisse zum Abbeizen von Holz für die Nachbearbeitung von Möbeln und für andere Zwecke;Scheuerschwämme zum Entfernen von leichtem Oberflächenrost und zum Abschleifen von Fahrzeugkarosserieaußenflächen.

Препарати за избелване и пране; Препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; средства за почистване на зъби;спрейове за премахване на мазнини и почистване; препарати за шлифоване;абразивни съставки;абразивни продукти за промишлено и битово ползване, включително шкурка;абразивни материали, абразивни листове, гъби за изтъркване; платнена шкурка;абразивни препарати за полиране;шампоани за ползване върху килими, тъкани и тапицерии;разтвори за сухо почистване;химически вещства за премахване на боя и безир от дървени повърхности; дезодоранти за лична употреба;депилатоарни кремове;ленти за оформяне на коса за стилизиране на коса;гъби, напоени със сапун; гъби, напоени с тоалетни препарати; козметични средства за животни;тамян, козметични маски за лице, препарати за почистване, полиране гланциране, намазване с восък, поправка или консервиране на повърхности от моторни превозни средства;абразивни вещества, вещества за подобряване на блясъка, пластмасови хромови и метални политури, пластмасови почистващи средства, винилни почистващи средства и материали за възстановяване, почистващи средства за гуми и колела, покрития за гуми за моторни превозни средства;кремове за ръцете, препарати за грижа за ръцете; препарати за почистване на ръце; препарати за измиване на ръце; крем за ръце;продукти за грижа за автомобили, а именно политури, вакси, пълнители;химикали за ползване при обелване на дърво за изработване на мебели и за други цели;тампони за премахване на лека ръжда от повърхности на и излъскването на външни повърхности от каросерии на превозни средства.

Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Produkter og præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler;spray til affedtning og rengøring; slibemidler; Slibemiddelblandinger;slibemidler til industrielle formål og til husholdningsbrug, inklusive sandpapir;slibematerialer, slibeduge, slibesvampe; slibelærred;slibemidler til polering;shampoo til gulvtæpper, tekstiler og polstring;opøsningsmidler til rensning;kemiske sammensætninger til fjernelse af maling og lak fra træoverflader; deodoranter til personlig brug;cremer til hårfjerning;tape til hårsætning;svampe imprægneret med sæbe; svampe imprægnerede med toiletartikler; kosmetiske præparater til dyr;røgelse, kosmetiske ansigtsmasker, præparater til rengøring, polering, højglanspolering, voksbehandling, istandsættelse eller konservering af behandlede overflader på motorkøretøjer;gummiblandinger, glansmidler, poleremidler til plastic, chrom og metal, rensemidler til plastic, midler til rensning og retablering af vinyl, rengøringsmidler til dæk og hjul, midler til efterbehandling af dæk på motorkøretøjer;beskyttende håndcremer, præparater til pleje af hænder; renseprodukter til hænderne; håndrensemidler; håndcreme;produkter til bilpleje, nemlig poleremidler, voks, spartelmasse;kemiske produkter til afsyring af træ ved efterbearbejdning af møbler og til andre formål;svampe til fjernelse af overfladerust fra karosserier på køretøjer og til slibning af overflader på karosserier på køretøjer.

Λευκαντικά παρασκευάσματα και άλλες oυσίες για πλύσιμο· Προϊόντα και παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση· σαπούνια· είδη αρωματοποιϊας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά· οδοντοσκευάσματα·σπρέι αφαίρεσης λίπους και καθαρισμού· παρασκευάσματα για απόξεση *· λειαντικά μίγματα·μέσα λείανσης για βιομηχανική και οικιακή χρήση, όπου περιλαμβάνεται γυαλόχαρτο·υλικά λείανσης, λειαντικά φύλλα, λειαντικά επιθέματα· λειαντικό ύφασμα·λειαντικά παρασκευάσματα στίλβωσης·σαμπουάν για χρήση σε τάπητες, υφάσματα και ταπετσαρίες·διαλύματα για στεγνό καθάρισμα·χημικές συνθέσεις για την αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών από ξύλινες επιφάνειες· αποσμητικά για προσωπική χρήση·αποτριχωτικές κρέμες·ταινίες φορμαρίσματος μαλλιών που χρησιμοποιούνται για το φορμάρισμα των μαλλιών·σφουγγάρια εμποτισμένα με σαπούνια· σφουγγάρια εμποτισμένα με είδη ατομικής περιποίησης· καλλυντικά για ζώα·θυμιάματα, καλλυντικές μάσκες προσώπου, παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, εφυάλωση, κέρωμα, αποκατάσταση ή συντήρηση κατεργασμένων επιφανειών μηχανοκίνητων οχημάτων·μείγματα τριβής, μέσα ενίσχυσης λάμψης, μέσα στίλβωσης για πλαστικό χρώμιο και μέταλλο, μέσα καθαρισμού πλαστικών, μέσα καθαρισμού και αποκατάστασης βινυλίου, μέσα καθαρισμού ελαστικών και τροχών, μέσα επικάλυψης ελαστικών για μηχανοκίνητα οχήματα·προστατευτικές κρέμες για τα χέρια, παρασκευάσματα περιποίησης των χεριών· παρασκευάσματα καθαρισμού των χεριών· είδη καθαρισμού των χεριών· κρέμες χεριών·προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων, συγκεκριμένα μέσα στίλβωσης, κεριά, στόκοι·χημικά προϊόντα για χρήση στη στεγανοποίηση με ταινίες του ξύλου για την επανεπεξεργασία επίπλων και για άλλες χρήσεις·επιθέματα για απομάκρυνση ελαφράς μορφής σκωρία από επιφάνειες και για προστασία από φθορά των αμαξωμάτων οχημάτων.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; Preparaciones y productos para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos;pulverizadores desengrasantes y de limpieza; abrasivos*; Compuestos abrasivos;abrasivos para uso industrial y doméstico, incluyendo papel de lija;materias abrasivas, láminas abrasivas, almohadillas abrasivas; tela abrasiva;preparaciones abrasivas para pulir;champús para alfombras, telas y tapicerías;disolventes de limpieza en seco;compuestos químicos para eliminar pintura y barniz de superficies de madera; desodorantes para uso personal;crema depilatoria;cinta de fijación del cabello para peinar el cabello;esponjas impregnadas con jabones; esponjas impregnadas con artículos de tocador; cosméticos para animales;inciensos, mascarillas faciales cosméticas, preparaciones para limpiar, lijar, pulir, vidriar, encerar, restaurar o conservar superficies acabadas de vehículos de motor;compuestos de cauchutado, potenciador de brillo, limpiador de metales y cromado de plástico, limpiador de plástico, limpiador y restaurador de vinilo, limpiador de neumáticos y ruedas, acondicionador de neumáticos para vehículos motorizados;cremas barrera para las manos, preparados para el cuidado de las manos; productos para lavarse las manos; productos para limpiar las manos; crema para las manos;productos para el cuidado del automóvil, en concreto, pulidores, ceras y plastes de relleno;productos químicos para el decapado de maderas, para la renovación del acabado de muebles y otros fines;almohadillas para eliminar óxido superficial ligero y para desgaste por fricción de superficies exteriores de carrocerías de vehículos.

Pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; Puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja -pastad;pihustatavad ained rasva eemaldamiseks ja puhastamiseks; abrasiivtöötlusvahendid;abrasiivsed ühendid;tööstus- ja majapidamiskasutseks mõeldud abrasiivid, sh liivapaber;abrasiivmaterjalid, lihvpaberi lehed, lihvklotsid; liivariie;abrasiivpreparaadid poleerimiseks;šampoonid vaipade, kangaste ja mööbliriide puhastamiseks;kuivpuhastuslahused;keemilised segud värvi ja laki eemaldamiseks puidu pinnalt; deodorandid (isiklikuks tarbeks);karvaärastuskreem;soengutegemisteip soengu kujundamiseks;seepidedega immutatud käsnad; tualett-toodetega immutatud kosmeetilised käsnad; loomakosmeetikavahendid;viirukid, kosmeetilised näomaskid, preparaadid mootorsõidukite viimistletud pindade puhastamiseks, poleerimiseks, glaseerimiseks, vahatamiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks;hõõrumissegud, läiketugevdajad, plastiku, kroomi ja metallipuhastusained, plastiku puhastuaine, vinüülipuhastus- ja taastusaine, rehvi ja velje puhastusvahendid, mootorsõiduki rehvide hooldusvahend;kätekaitsekreemid, kätehoolduspreparaadid; kätepesuvahendid; kätepuhastusvahendid; kätekreem;autohooldusvahendid, täpsemalt poleerid, vahad, täidised;mööbli välimuse taastamiseks ja muudel eesmärkidel kasutatavad puidu koorimiskemikaalid;padjakesed sõidukikerede sisepindadelt kerge pinnarooste eemaldamiseks ja pühkimiseks.

Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; Puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontatuotteet ja -valmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet;rasvanpoisto- ja puhdistussuihkeet; hioma-aineet; Hiontayhdisteet;hionta-aineet teollisuus- ja kotitalouskäyttöön, mukaan lukien hiekkapaperi;hiontatarvikkeet, hiomapaperit, hankaustyynyt; hiomakankaat;hiontavalmisteet kiillotukseen;sampoot matoille, kankaille ja verhoiluille;kuivapesuliuottimet;kemialliset yhdisteet maalin ja lakan poistoon puupinnoilta; henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit;ihokarvojen poistovoiteet;hiustenmuotoilussa käytettävä nauha;saippualla kyllästetyt pesusienet; toilettiaineilla kyllästetyt pesusienet; eläinten kosmeettiset tuotteet;tuoksutuotteet, kosmeettiset kasvonaamiot, valmisteet moottoriajoneuvojen viimeisteltyjen pintojen puhdistukseen, kiillotukseen, vahaukseen, kunnostukseen ja suojaamiseen;hankausyhdisteet, kiillonparannusaineet, muovin, kromin ja metallin kiillotusaineet, muovin puhdistusaineet, vinyylin puhdistus- ja entisöintiaineet, renkaiden ja pyörien puhdistusaineet, renkaiden päällystysaineet moottoriajoneuvoille;käsiensuojavoiteet, käsienhoitoaineet; käsienpesuvalmisteet; käsienpesuaineet; käsivoiteet;autonhoitotuotteet, nimittäin kiillotusaineet, vahat, täyteaineet;kemikaalit puupinnan puhdistukseen huonekalujen viimeistelyyn ja muihin tarkoituksiin;tyynyt ajoneuvojen korien kevyen pintaruosteen poistamiseen ja niiden ulkopinnan hankaamiseen.

Fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; Tisztító, fényesítő és dörzsölő készítmények; szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok, hajvizek/-szeszek; fogkrémek;zsírtalanító és tisztító spray-k; csiszolószerek;súrolóvegyületek;dörzsölőszerek ipari és otthoni használatra, többek között csiszolópapír;csiszolóanyagok, csiszolólapok, csiszolópárnák; csiszolóvászon;csiszolószerek polírozáshoz;szőnyegekhez, szövetekhez és kárpitokhoz használatos samponok;vegytisztításhoz használt anyagok;kémiai vegyületek festékek és mázak eltávolításához fafelületekről; dezodorok személyes használatra;szőrtelenítő krém;hajformázáshoz használatos hajbeállító szalag;szappannal átitatott szivacsok; piperecikkekkel átitatott szappanok; kozmetikumok (állatok ápolására szolgáló ~);füstölők, kozmetikai arcpakolások, készítmények gépjárművek fedőrétegeinek tisztításához, fényezéséhez, polírozásához, viaszolásához, helyreállításához vagy tartósításához;csiszolókeverékek, fényességnövelők, műanyag-, króm- és fémfényesítők, műanyagtisztítók, viniltisztítók és -helyreállítók, abroncs- és keréktisztítók, abroncsfények gépjárművekhez;kézvédő krémek, kézápoló készítmények; kézmosószerek; kéztisztítók; kézkenőcs;autóápoló termékek, nevezetesen fényesítők, viaszok, kitöltőanyagok;facsupaszításhoz használatos vegyszerek bútorok újra-kikészítéséhez, valamint egyéb célokra;párnácskák könnyű felületi rozsda eltávolításához járműkarosszériákról és azok külső felületének fényesítéséhez.

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici;spray sgrassanti e detergenti; lucidanti *; Composti abrasivi;abrasivi per uso industriale e domestico, compresa carta vetrata;materiali abrasivi, fogli abrasivi, tamponi abrasivi; tessuto abrasivo;prodotti abrasivi per lucidare;shampoo per tappeti, tessuti e tappezzerie;solventi per il lavaggio a secco;composti chimici per rimozione di pitture e vernici da superfici in legno; deodoranti per uso personale;creme depilatorie;nastro per la messa in piega da utilizzare nell'ambito delle acconciature;spugne imbevute di sapone; spugne imbevute d'articoli da toeletta; cosmetici per animali;incensi, maschere cosmetiche per il viso, prodotti per pulire, lucidare, incerare, rigenerare o conservare superfici finite di veicoli motorizzati;composti per strofinare, ottimizzatori di lucentezza, lucidi per plastica cromata e metallo, detersivi per plastica, detersivi e prodotti rigeneratori per vinile, detersivi per pneumatici e ruote, trattamenti per pneumatici per veicoli motorizzati;creme protettive per le mani, prodotti per la cura delle mani; prodotti per la pulizia manuale; detergenti per le mani; crema per le mani;prodotti per automobili, ovvero lucidi, cere, riempitivi;prodotti chimici per sbiancamento del legno per rifinitura di mobili e altri utilizzi;tamponi per rimozione di ruggine leggera di superficie e levigare la superficie esterna di carrozzerie di veicoli.

Balinimo preparatai ir kitos medžiagos skalbyklų reikmėms; Valantieji, poliruojantys ir šveičiantieji abrazyviniai preparatai; muilas; parfumerijos gaminiai, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų pastos, milteliai;riebalų šalinimo ir valymo purškalai; šlifavimo priemonės *;abrazyviniai junginiai;pramoniniai ir buitiniai abrazyvai, įskaitant švitrinį popierių;švitrinamojo apdirbimo medžiagos, abrazyviniai lakštai, abrazyvinės kempinės; švitriniai audiniai;šlifavimo preparatai blizginimo reikmėms;šampūnai, skirti naudoti ant kilimų, audinių ir apmušalų;sausojo valymo tirpiklis;cheminiai mišiniai dažams ir lakui nuo medinių paviršių valyti; dezodorantai (asmeniniai);depiliaciniai kremai;šukuosenos formavimo juosta, skirta naudoti šukuosenai formuoti;kempinės, prisotintos muilo; kempinės, prisotintos tualeto reikmenų; gyvūnų kosmetika;smilkalai, kosmetinės veido kaukės, variklinių transporto priemonių paviršiaus apdailos valymo, poliravimo, glazūravimo, vaškavimo, atkūrimo ar apsaugos preparatai;variklinių transporto priemonių poliravimo mastikos, blizgesio stipriklis, plastikų, chromo ir metalo tepalas, plastikų valiklis, vinilo valiklis ir atkūrimo priemonė, padangų ir ratų valiklis, padangų apsauginės apdailos priemonės;apsauginiai rankų kremai, rankų priežiūros preparatai; rankų plovimo preparatai; rankų valikliai; rankų kremai;automobilių priežiūros produktai, būtent tepalai, vaškas, glaistai;chemikalai, skirti naudoti medžiui valyti baldų apdailai pakeisti ir kitoms reikmėms;kempinėlės rūdims nuo nesmarkiai aprūdijusių transporto priemonių kėbulų šalinti ir jų paviršiui šveisti.

Balināšanas līdzekļi un citi līdzekļi mazgāšanas vajadzībām; Tīrīšanas, spodrināšanas, beršanas un abrazīvie līdzekļi; ziepes; parfimērijas izstrādājumi, ēteriskās eļļas, kosmētiskie līdzekļi, matu losjoni; zobu pulveri un pastas;attaukošanas un tīrīšanas aerosoli; abrazīvie līdzekļi *;abrazīvi savienojumi;abrazīvi materiāli rūpnieciskām un mājsaimniecības vajadzībām, tostarp smilšpapīrs;abrazīvi materiāli, smilšpapīrs, sūklīši beršanai; smilšpapīrs;abrazīvi preparāti spodrināšanai;šampūni paklāju, audumu un polsterējumu apstrādāšanai;sausie tīrīšanas līdzekļi;ķīmiskie maisījumi krāsas un lakas notīrīšanai no kokmateriālu virsmām; ķermeņa dezodoranti;epilācijas krēms;matu nostiprināšanas lente matu ieveidošanas vajadzībām;sūkļi, kas piesūcināti ar ziepēm; kosmētikas sūkļi, kas ir piesūcināti ar parfimēriju; kosmētiskie līdzekļi dzīvniekiem;vīraki, kosmētiskās sejas maskas, motorizēto transportlīdzekļu virsbūves tīrīšanas, pulēšanas, spodrināšanas, vaskošanas, atjaunošanas vai konservēšanas preparāti;transportlīdzekļu beršanas maisījumi, spīduma uzlabošanas līdzeklis, plastmasas hromējuma un metāla pulēšanas līdzeklis, plastmasas tīrīšanas līdzeklis, vinila tīrīšanas un atjaunošanas līdzeklis, riepu un disku tīrīšanas līdzeklis, riepu apstrādāšanas līdzeklis;roku aizsargkrēmi, roku kopšanas līdzekļi; roku tīrīšanas līdzekļi; roku tīrīšanas līdzekļi; roku krēmi;automobiļu kopšanas līdzekļi, proti, pulēšanas, vaskošanas, pildvielu līdzekļi;ķimikālijas kokmateriālu attīrīšanai mēbeļu atjaunošanas un citām vajadzībām;tīrīšanas līdzekļi, lai no transportlīdzekļu virsbūves notīrītu rūsu un citus traipus.

Preparazzjonijiet għall-għotja ta' bliċ u sustanzi oħrajn għall-użu fil-ħasil tal-ħwejjeġ; Preparazzjonijiet għat-tindif, għall-lustrar, biex togħrok u li joborxu; spapen; fwejjaħ, żjut essenzjali, kożmetiċi, lozjonijiet tax-xagħar; dentifriċi;sprejs għat-tneħħija tal-grass u tat-tindif; preparazzjonijiet li joborxu *;komposti li joborxu;oġġetti għall-brix għall-użu industrijali u domestiku, inkluż karta tal-ixkatlar;materjali tal-brix, folji li joborxu, materjal li jobrox; drapp li tobrox;preparazzjonijiet tal-brix għal-lostru;xampus għall-użu fuq twapet, drappijiet u tapizzerija;solventi għall-ħasil fix-xott;kompożizzjonijiet kimiċi għat-tneħħija taż-żebgħa u tal-verniċ mill-uċuħ tal-injam; deodoranti għall-użu personali;krema epilatorja;tejp għall-issettjar tax-xagħar għall-użu fl-istilizzar tax-xagħar;sponoż mimlija bis-sapun; sponoż mimlija bl-oġġetti tal-kamra tal-banju; kożmetiċi għall-annimali;inċens, masks kożmetiċi tal-wiċċ, preparazzjonijiet għat-tindif, illustrar, igglejżjar, applikazzjoni tax-xama', restawr u preservazzjoni ta' uċuħ lesti ta' vetturi bil-mutur;komposti tal-għerik, aġenti li jsaħħu l-leħħa, lostru tal-kromju tal-plastik u tal-metall, sustanzi għat-tindif tal-plastik, sustanzi għat-tindif u tar-restawr tal-vinil, sustanzi għat-tindif tat-tajers u tar-roti, tlibbis tat-tajers għall-vetturi bil-mutur;kremi tal-idejn, preparazzjonijiet għall-kura tal-ġisem u l-idejn; preparazzjonijiet għall-ħasil ta' l-idejn; likwidu għat-tindif ta' l-idejn; krema ta' l-idejn;preparazzjonijiet għall-manutenzjoni tal-karozza, jiġifieri lostri, xama', mili;kimiċi għall-użu fit-tqaxxir tal-injam għar-rifinitura tal-għamara u skopijiet oħra;kuxxinetti għat-tneħħija ta' ftit sadid mill-uċuħ u brix tal-uċuħ ta' barra tal-bodi tal-vetturi.

Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen;ontvettings- en reinigingssprays; schuurmiddelen; Schuursamenstellingen;schuurmiddelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik, waaronder schuurpapier;schuurmaterialen, vellen schuurpapier, schuurkussentjes; politoersel;schuurmiddelen voor het polijsten;shampoo voor gebruik op vloerkleden, weefsels en meubelstoffen;oplosmiddelen voor de stomerij;chemische samenstellingen voor het verwijderen van verf en lak van houten oppervlakken; deodorants voor persoonlijk gebruik;epileercrème;haarplakband voor het in model brengen van het haar;sponsjes geïmpregneerd met zeep; sponsjes geïmpregneerd met toiletverzorgingsmiddelen; cosmetische middelen voor dieren;wierook, cosmetische gezichtsmaskers, middelen voor het reinigen, polijsten, laten glanzen, in de was zetten, herstellen of conserveren van afgewerkte oppervlakken van motorvoertuigen;poetsmiddelen, glansverhoger, polijstmiddelen voor plastic, chroom en metaal, reinigingsmiddelen voor plastic, reinigings- en herstelmiddel voor vinyl, reinigingsmiddel voor banden en wielen, bandverzorgingsmiddel voor motorvoertuigen;beschermende handcrème, handverzorgingsproducten; reinigingsmiddelen voor de handen; handreinigers; handcrème;verzorgingsproducten voor auto's, te weten polijstmiddelen, was, plamuren;chemische producten voor het afbijten van hout voor het opnieuw afwerken van meubelen en voor andere doeleinden;schijfjes voor het verwijderen van lichte roest op oppervlakken en het schuren van de buitenkant van voertuigcarrosserieën.

Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów;spraye odtwłuszczające i czyszczące; środki szlifujące;związki ścierne;środki ścierne do użytku przemysłowego i domowego, w tym papier ścierny;materiały ścierne, papier ścierny w arkuszach, ściereczki ścierne; płótno ścierne;preparaty ścierne do polerowania;szampony do dywanów, tkanin i tapicerek;rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho;mieszaniny chemiczne do usuwania farb i lakierów z powierzchni drewnianych; dezodoranty do użytku osobistego;krem do depilacji;taśma do układania włosów;gąbki nasączone mydłem; gąbki nasączone środkami toaletowymi; kosmetyki dla zwierząt;kadzidła, maseczki kosmetyczne do twarzy, preparaty do czyszczenia, polerowania nadawania połysku, woskowania, przywracania lub konserwacji powierzchni wykończonych pojazdów mechanicznych;mieszaniny ścierające, środki do nabłyszczania, chrom do tworzyw sztucznych i pasty metaliczne, środki czyszczące do tworzyw sztucznych, środki czyszczące do winylu i środki do regeneracji winylu, środki do czyszczenia opon i kół, środki do nabłyszczania opon pojazdów mechanicznych;kremy do ochrony rąk, preparaty do pielęgnacji rąk; preparaty do mycia rąk; środki do mycia rak; krem do rak;produkty do pielęgnacji samochodów, mianowicie pasty, woski, wypełniacze;środki chemiczne do zdzierania drewna, stosowane do powtórnej obróbki wykańczającej drewna i do innych celów;płatki do usuwania drobnej rdzy z powierzchni i zcierania zewnętrznej powierzchni nadwozi pojazdów.

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; Produtos e preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos;produtos de pulverizar para limpar e desengordurar; abrasivos; Compostos abrasivos;produtos abrasivos para uso industrial e doméstico, incluindo lixa;materiais abrasivos, folhas abrasivas, esfregões abrasivos; tecido abrasivo;produtos abrasivos para polir;champôs para uso em carpetes, tecidos e estofos;solventes de limpeza a seco;composições químicas para a remoção de tintas e vernizes de superfícies de madeira; desodorizantes para uso pessoal;cremes depilatórios;fita de cabelo para fazer penteados;esponjas impregnadas de sabão; esponjas impregnadas de produtos de toilette; cosméticos para animais;incenso, máscaras cosméticas para o rosto, preparações para limpeza, para polir, envidraçar, aplicação de cera, reabilitação ou preservação de superfícies acabadas de veículos motorizados;composto para fricção, para melhorar o brilho, plástico cromado e metal polido, produtos de limpeza para plásticos, produtos de limpeza e restauro para vinilo, produtos de limpeza para pneus e rodas, recauchutagem de pneus para veículos motorizados;cremes de protecção para as mãos, produtos para os cuidados das mãos; produtos para a limpeza das mãos; produtos para limpar as mãos; creme para as mãos;produtos para os cuidados dos automóveis, nomeadamente verniz, cera, material de enchimento;produtos químicos para uso como decapantes de madeira para tratamento de mobiliário e para outros fins;almofadas para remoção de ferrugem ligeira e superficial de e para abrasão da superfície exterior da carroçaria de veículos.

Înălbitori şi alte substanţe pentru rufe; Preparate pentru curatare, lustruire, spalare si preparate abrazive; săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni de păr; produse pentru curăţarea dinţilor;sprayuri de degresare şi de curăţare; materiale de slefuit;compuşi abrazivi;produse abrazive pentru uz industrial şi menajer, inclusiv hârtie abrazivă;materiale abrazive, folii abrazive, bureţi abrazivi; pânză abrazivă;produse abrazive pentru lustruire;şampoane pentru carpete, materiale textile şi pentru tapiţerie;solvenţi pentru curăţare uscată;compoziţii chimice pentru îndepărtarea vopselei şi lacului de pe suprafeţe din lemn; dezodorizante de uz personal;cremă epilatoare;benzi de susţinere a părului pentru aranjarea coafurii;bureţi impregnaţi cu săpunuri; bureti impregnati cu produse de toaleta; cosmetice pentru animale;tămâie, măşti cosmetice pentru faţă, preparate pentru curăţare, lustruire, satinare, ceruire, recondiţionare sau conservarea a suprafeţelor finisate ale vehiculelor cu motor;compus din cauciu, produs de intensificare a luciului, produs pentru cromarea plasticului şi produs de lustruire a metalului, produs de curăţare a plasticului, produs de curăţare şi recondiţionare a vinilinului şi produs de curăţare a roţii, petic pentru anvelopele vehiculelor cu motor;cremă protectoare pentru mâini, preparate pentru îngrijirea mâinilor; produse pentru curatarea mainilor; produse pentru curăţarea mâinilor; cremă pentru mâini;produse de îngrijire a automobilelor, respectiv produse de lustruit, ceară, materiale de umplere;produse chimice folosite în decojirea lemnului pentru refinisarea mobilei şi în alte scopuri;tampoane pentru îndepărtarea ruginii de pe suprafeţe sensibile şi a uzurii prin frecare de pe suprafaţa exterioară a caroseriei maşinii.

Bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; Čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov;odmasťovacie a čistiace spreje; brúsne prípravky;brúsne látky;brúsne látky na priemyselné účely a do domácnosti, vrátane brúsneho papiera;brúsne materiály, brúsne papiere, brúsne listy; brúsne plátno;brúsne prípravky na leštenie;šampóny pre koberce, látky a čalúnenie;roztoky na chemické čistenie;chemické látky na odstraňovanie farby a fermeže z drevených povrchov; dezodoranty na osobnú potrebu;epilačné krémy;pásky na úpravu účesov;tampóny impregnované mydlom; tampóny impregnované toaletnými prípravkami; kozmetické prípravky pre zvieratá;kadidlá, kozmetické masky na tvár, prípravky na čistenie, leštenie, glazúrovanie, voskovanie, renováciu alebo konzervovanie povrchov motorových vozidiel;brúsne zmesi, prípravky na zvyšovanie lesku, leštidlá na plasty, chróm a kov, prípravky na čistenie plastov, prípravky na čistenie a renováciu vinylu, prípravky na čistenie pneumatík a kolies, prípravky na ošetrovanie pneumatík vozidiel;krémy na ruky, prípravky pre starostlivosť o ruky; čističe na ruky; čističe na ruky; krém na ruky;výrobky na ošetrovanie automobilov, menovite leštidlá, vosky, výplňové materiály;chemikálie používané pri odstraňovaní náterov pri renovácii nábytku a na iné účely;utierky na odstraňovanie jemnej povrchovej hrdze a odieranie exteriérového povrchu karosérie vozidiel.

Preparati za beljenje in ostale snovi za pranje perila; Pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski proizvodi, eterična olja, kozmetika, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob;razpršila za razmaščevanje in čiščenje; pripravki za brušenje *;zmesi za brušenje;pripravki za brušenje za industrijsko in domačo uporabo, vključno s smirkovim papirjem;brusilni materiali, brusilne plošče, brusilne blazine; abrazivno blago;brusilni pripravki za poliranje;šamponi za preproge, tkanine in oblazinjeno pohištvo;raztopine za kemično čiščenje;kemični sestavki za odstranjevanje barve in firneža z lesenih površin; deodoranti za osebno rabo;depilacijska krema;trak za nameščanje las za oblikovanje pričeske;gobe, prepojene z mili; kozmetične gobice, prepojene s toaletnimi sredstvi; kozmetika za živali;kadila, kozmetične maske za obraz, pripravki za čiščenje, poliranje, zasteljevanje, voskanje, obnovo ali konzerviranje končanih površin motornih vozil;gumijasti sestavki, pripravki za poudarjanje sijaja, pripravki za poliranje kroma in kovine umetnih snovi, pripravki za čiščenje umetnih snovi, pripravki za čiščenje in obnovo vinila, pripravki za čiščenje pnevmatik in koles, priprava pnevmatik za motorna vozila;zaščitne kreme za roke, pripravki za nego rok; preparati za pranje las; čistila za roke; krema za roke;pripravki za nego avtomobilov, in sicer pripravki za poliranje, voski, polnila;kemični proizvodi za golitev lesa za ličanje pohištva in druge namene;blazinice za odstranjevanje rje z lahkih površin in guljenje zunanje površine karoserij vozil.

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; Rengörings-, poler-, skur- och slipmedel och produkter; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor;avfettnings- och rengöringssprejer; slipmedel; Slipmedelssammansättningar;slipmedel för industri- och hushållsbruk, inklusive sandpapper;slipmaterial, slipark, slipkuddar; slipdukar;slipmedel för polering;schampon för mattor, tyger och möbeltyger;torra lösningsmedel för rengöringsändamål;kemiska sammansättningar för avlägsnande av färg och fernissa från träytor; deodoranter för personligt bruk;hårborttagningskräm;håruppsättningstejp för användning vid hårfrisering;tvättsvampar impregnerade med tvål; tvättsvampar impregnerade med toalettpreparat; kosmetika för djur;rökelse, kosmetiska ansiktsmasker, preparat för rengöring, polering, glasering, vaxbehandling, restaurering eller bevarande av slutbehandlade ytor på motorfordon;gummisammansättning, glansförbättrare, plastiskt krom- och metallpolermedel, plastrengörare, vinylrengörare och restaurator, däck- och hjulrengöringsmedel, däcksglans för motorfordon;skyddskrämer för händerna, handvårdspreparat; handrengöringspreparat; handrengöringsmedel; handkräm;bilvårdsprodukter, nämligen polermedel, vaxer, fyllnadsmassa;kemikalier för användning vid avskrapning av trä för ombehandling av möbler och andra ändamål;dynor för borttagning av lätt ytrost från och repning av utvändig yta på fordonskarosser.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty;hořlavá paliva a vonné svíčky; univerzální maziva; průmyslová mazadla; mazadla pro letadlové motory; mazadla pro průmyslová strojní zařízení; automobilová mazadla; mazadla na řemeny.

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;huiles combustibles, électricité et bougies parfumées; lubrifiants multiusages; lubrifiants industriels; lubrifiants pour moteurs d'avions; lubrifiants pour machines industrielles; lubrifiants pour automobiles; cire à courroie.

Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; combustible fuels and scented candles; all-purpose lubricants; industrial lubricants; lubricants for aircraft engines; lubricants for industrial machinery; automobile lubricants; belt dressings.

Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;Verbrennungskraftstoffe und Duftkerzen; Mehrzweckschmiermittel; industrielle Schmiermittel; Schmiermittel für Luftfahrzeugmotoren; Schmiermittel für Industriemaschinen; Schmiermittel für Kraftfahrzeuge; Riemenfette.

Промишлени масла и греси; смазки; препарати за абсорбиране на прах, омокрящи и свързващи средства; гориво (включително моторно гориво) и осветителни вещества; свещи, фитили;горива за отопление и ароматизирани свещи; многофункционални смазочни масла; промишлени масла;смазочни продукти за самолетни двигатели;масла за промишлена употреба;автомобилни лубриканти; смазка за ремъци.

Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning;brændstoffer og duftlys; universalsmøremidler; smøremidler til industrielle formål; smøremidler til flymotorer; smøremidler til industrimaskiner; smøremidler til automobiler; remfedt.

Βιομηχανικά έλαια και λίπη· λιπαντικά· συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες· κεριά και θρυαλλίδες·καύσιμα και αρωματικά κεριά· λιπαντικά γενικής χρήσεως· βιομηχανικά λιπαντικά· λιπαντικά για μηχανές αεροσκαφών· λιπαντικά για βιομηχανικά μηχανήματα· λιπαντικά αυτοκινήτων· λιπαντικά για ιμάντες.

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (inclusive gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para encender;combustibles y velas aromáticas; lubricantes multiuso; lubricantes industriales; lubricantes para motores de aeronaves; lubricantes para maquinaria industrial; lubricantes de automóviles; curtidos de correas.

Õlid ja määrded (tööstuslikud); määrdeained; tolmu neelavad, niisutavad ja siduvad segud; kütused (kaasa arvatud autobensiin) ja valgustuspõlevained; küünlad, tahid;põlevkütused ja lõhnaküünlad; universaalmäärded; tööstuslikud määrdeained; õhusõidukite mootorite määrdeained; määrdeained tööstuslike mehhanismide jaoks; autode määrdeained; masinarihma katted.

Teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (sisältäen bensiinin ja moottorialkoholin) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet valaistukseen;polttoaineet ja tuoksukynttilät; yleisvoiteluaineet; teolliset voiteluaineet; lentokoneiden moottoreiden voiteluaineet; teollisuuskoneiden voiteluaineet; autojen voiteluaineet; hihnasuojat.

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; por elnyelő, -megkötő és légnedvesítő anyagok; üzemanyagok (beleértve a motoralkoholt) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek;éghető tüzelőanyagok és illatosított gyertyák; általános célú kenőanyagok; ipari kenőanyagok; repülőgépmotor kenőanyagai; kenőanyagok ipari gépekhez; kenőanyagok személygépkocsikhoz; szíjkenőcsök.

Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione;combustibili e candele profumate; lubrificanti multiuso; lubrificanti industriali; lubrificanti per motori di aeronavi; lubrificanti per macchine industriali; lubrificanti per automobili; fasciature a cinghia.

Pramoninės alyvos ir tepalai; tepalai; dulkių sugėrimo, drėkinimo ir surišimo mišiniai; degalai (įskaitant variklinį spiritą) ir švytinčiosios medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai;degieji degalai ir kvapiosios žvakės; universalūs lubrikantai; pramoniniai lubrikantai; lėktuvų variklių lubrikantai; lubrikantai pramonės įrengimams; Automobiliniai tepalai; konvejerio juostos sutvirtinimo medžiagos.

Tehniskās eļļas un ziedes; smērvielas; putekļus absorbcijas, mitrināšanas un piesaistīšanas līdzekļi; kurināmie (arī motoru degvielas) un vielas apgaismošanas nolūkiem; sveces un daktis apgaismošanai;pārstrādājams kurināmais un aromātiskās sveces; universālas smērvielas; rūpnieciskas smērvielas; lidmašīnu dzinēju smērvielas; smērvielas rūpnieciskajiem mehānismiem; automašīnu smērvielas; siksnu pārsegi.

Żjut u grassi industrijali; lubrikanti; kompożizzjonijiet li jassorbu t-trab, ixarrbu u jorbtu; karburanti (inklużi spirti tal-muturi) u illuminanti; xemgħat u ftieli għad-dawl;karburanti li jaqbdu u xemgħat ifuħu; lubrikanti għal kull skop; lubrikanti industrijali; lubrikanti għall-magni ta' l-inġenji ta' l-ajru; lubrifikanti għall-makkinarju industrijali; lubrifikanti għall-karrozzi; materjali li jitqiegħdu maċ-ċintura.

Industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting;brandstoffen en geurkaarsen; smeermiddelen voor allerlei doeleinden; industriële smeermiddelen; smeermiddelen voor vliegtuigmotoren; smeermiddelen voor industriële machines; smeermiddelen voor auto's; drijfriempasta's.

Oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (łącznie z benzyna) i materiały oświetlające; świece i knoty do oświetlenia;paliwa palne i świece perfumowane; smary uniwersalne; smary przemysłowe; smary do silników samolotowych; smary do maszyn przemysłowych; smary samochodowe; pasty do smarowania pasa napędowego.

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação;carburantes combustíveis e velas perfumadas; lubrificantes multiusos; lubrificantes industriais; lubrificantes para motores de aeronaves; lubrificantes para máquinas industriais; lubrificantes para automóveis; produtos para tratar correias.

Uleiuri industriale şi unsori; lubrifianţi; compoziţii pentru desprăfuire, umectare şi lianţi; combustibili (inclusiv benzine auto) şi materiale de iluminat; lumânări, fitiluri;carburanţi combustibili şi lumânări parfumate; lubrifianti de uz general; lubrifianti industriali;lubrifianţi pentru motoarele avioanelor;lubrifianţi pentru maşini industriale;lubrifianţi auto; substante pentru protectia curelelor.

Priemyselné oleje a mazivá; mazadlá; zmesi absorbujúce prach, zmáčacie a spojovacie; palivá (vrátane motorových benzínov) a osvetľovadlá; sviečky a knôty pre osvetlenie;horľavé palivá a vonné sviečky; univerzálne mazivá; priemyselné mazivá; mazivá pre letecké motory; mazivá na priemyselné strojové zariadenia; automobilové mazivá; mazivá pre remene.

Industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno z bencinom) in sredstva za razsvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje;vnetljiva goriva in dišeče sveče; večnamenska maziva; industrijska maziva; maziva za letalske motorje; maziva za industrijske stroje; avtomobilska maziva; pasovni premazi.

Industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning;brännbara bränslen och doftljus; smörjmedel för alla ändamål; industriella smörjmedel; smörjmedel för flygmotorer; smörjmedel för industrimaskiner; bilsmörjmedel; remförband.

5
Farmaceutické, veterinární a hygienické přípravky;farmaceutické přípravky týkající se zdraví žen, sexuálního zdraví, kardiologického a respiračního lékařství; hygienické přípravky pro využití v lékařství;hygienické výrobky pro zvířata, včetně léčivých šamponů pro domácí zvířata, hygienických ubrousků;sádry a materiály pro ošetřování ran zvířat, včetně obvazových materiálů; dezinfekční přípravky pro zvířata;antiseptika a antibakteriální látky pro zvířata; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; přípravky na hubení obtížného hmyzu; fungicidy, herbicidy;dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; foods a beverages which are adapted for medical purposes; repelenty proti hmyzu;přípravky proti hmyzu a parazitům;modifikátory reakce imunitního systému pro použití při léčbě nebo prevenci infekcí, virů, tumorů, chorob, chirurgických vpichů, řezů, ran, bradavic a poškozené kůže;houby napuštěné léčivými přípravky;houby pro hojení ran; houby napuštěné dezinfekčními přípravky; náplasti; bandáže; lepicí obvazy; chirurgické obvazy;materiály na chirurgické obvazy;obvazy pro pokožku;chirurgické, lékařské a hygienické obvazy, obinadla, ručníky a podložky;tekuté nebo gelové obvazy;lepicí pásky pro chirurgické použití; chirurgické roušky;pěnové podložky pro chirurgické použití; lepicí pásky pro léčebné účely; lepicí proužky na uzavření ran;obvazy pro první pomoc; gáza;nelepící podložky;transparentní obvazy;hydrokoloidní obvazy;elastické a podpůrné oviny;lepicí pásky pro lékařské účely (náplasti), pro papírenství, domácnost a jiné použití;léčivé fólie, ochranné vrstvy, krémy a roztoky antiseptické použití na pokožku chirurgů a jejich pacientů; antiseptika; germicidy; Léčivé krémy;léčivé masti;ubrousky napuštěné léčivými přípravky;znovu použitelné gelové zábaly na uvolnění bolesti řezů, modřin, nevolností, výronů, popálenin a kousnutí hmyzem;nosní pásky; oční záslepky; plombovací materiál;materiály na obnovu zubů;zubní plomby; zubní vosk; cementy zubní; zubní laky; kompozitní materiály pro zubní a zubní technické účely;látky na utěsnění štěrbin pro zubní účely a zubní laboratoře;materiály na otisky pro zubní účely a zubní laboratoře;materiály na otisky k registraci zkusu pro zubní účely a zubní laboratoře;materiály na duplikáty pro zubní účely a zubní laboratoře;vestavbový materiál pro zubní účely a zubní laboratoře;pojivové a podkladové materiály pro zubní účely a zubní laboratoře;vyřezávací materiál pro zubní účely a zubní laboratoře;materiál na zubní korunky a zubní můstky pro zubní účely a zubní laboratoře;materiál na můstky typu Maryland pro zubní účely a zubní laboratoře; zubní keramika; pročišťující přípravky; plyn pro lékařské účely;přípravky na čištění kontaktních čoček;kultury mikroorganismů pro lékařské a veterinářské použití, lékařské soupravy, absorpční tampony, ušní obvazy, algicidy pro použití při výrobě střešních šindelů a tašek a pro použití při jiných aplikacích střech a střešních materiálů; bandáže; elastické obvazy;obvazy obsahující chladivé látky pro aplikaci na tělo;obvazy obsahující hřejivé látky pro aplikaci na tělo.

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;produits pharmaceutiques liés à la santé des femmes, à la santé sexuelle, à la cardiologie et à la médecine respiratoire; produits hygiéniques pour la médecine;produits hygiéniques pour animaux, y compris shampooing médicinal pour animaux de compagnie, lingettes assainissantes;emplâtres et matériel pour pansements pour animaux, y compris matériel de pansement; désinfectants pour animaux;antiseptiques et substances antibactériennes pour animaux; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;produits diététiques à usage médical, aliments pour nourrissons; aliments et boissons adaptés à l'usage médical; insectifuges;produits contre les insectes et les parasites;modificateurs de la réponse immunitaire utilisés pour le traitement ou la prévention d'infections, virus, tumeurs, maladies, incisions chirurgicales, coupures, blessures, verrues et lésions dermatologiques;éponges imprégnées de produits médicinaux;éponges pour cicatriser les blessures; éponges imprégnées de désinfectant; emplâtres; bandages; Bandages adhésifs; pansements chirurgicaux;matériel pour pansements chirurgicaux;pansements pour la peau;bandages, pansements, serviettes et tampons hygiéniques, médicaux et chirurgicaux;bandages liquides ou sous forme de gel;bandes adhésives à usage chirurgical; tissus chirurgicaux;tampons en mousse à usage chirurgical; bandes adhésifs à usage médical; bandes adhésives pour la fermeture de plaies;pansements médicaux de premiers soins; gaze;tampons non autocollants;pansements transparents;pansements hydrocolloïdes;enveloppes élastiques et de maintien;bandes adhésives à usage médical (rubans), pour la papeterie, à usage ménager et autre;films médicinaux, couches de protection, crèmes et lotions antiseptiques pour la peau des chirurgiens et de leurs patients; antiseptiques; germicides; crèmes médicinales;onguents médicinaux;serviettes imprégnées de produits médicinaux;pochettes de gel réutilisables et flexibles pour soulager la douleur causée par des coupures, des ecchymoses, des douleurs, des entorses, des brûlures et des piqûres d'insectes;bandes nasales; couvre-oeil; matières pour plomber les dents;matières de restauration dentaire;plombages dentaires; cire pour empreintes dentaires; amalgames, amalgames en or et autres alliages en métaux précieux à des fins dentaires; laques dentaires; matériaux composites à usage dentaire et technique dentaire;mastic pour fissures à usage dentaire et technique dentaire;matériau pour empreintes à usage dentaire et technique dentaire;matériau pour empreintes servant à l'enregistrement de morsures à usage dentaire et technique dentaire;matériau de reproduction à usage dentaire et technique dentaire;matériau d'inclusion à usage dentaire et technique dentaire;matériaux de liaison et couche primaire à usage dentaire et technique dentaire;matériau de taille à usage dentaire et technique dentaire;matériau pour couronnes dentaires et ponts dentaires à usage dentaire et technique dentaire;matériau pour ponts Maryland à usage dentaire et technique dentaire; céramique dentaire; dépuratifs; gaz à usage médical;préparations pour le nettoyage de verres de contact;cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, trousses médicales, ouate hydrophile, bandages pour les oreilles, algicide destiné à la fabrication de bardeaux et de tuiles de toiture, et destiné à d'autres applications pour toitures et matériaux de couverture; bandages; bandages élastiques;bandages contenant des substances rafraîchissantes à appliquer sur le corps;bandages contenant des substances réchauffantes à appliquer sur le corps.

Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; pharmaceutical preparations relating to women’s health, to sexual health, to cardiology and to respiratory medicine; sanitary preparations for medical purposes; sanitary preparations for animals, including medicated pet shampoo, sanitizing wipes; plasters and materials for dressings for animals, including bandaging materials; disinfectants for animals; antiseptics and antibacterial substances for animals; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic preparations for medical use, infants' food; foods and beverages which are adapted for medical purposes; insect repellents; preparations against insects and parasites; immune response modifiers for use in treating or preventing infections, viruses, tumors, diseases, surgical incisions, cuts, wounds, warts and damaged skin; sponges impregnated with medical preparations; sponges for healing wounds; sponges impregnated with disinfectant; plasters; bandages; adhesive bandages; surgical dressings; material for surgical dressings; dressings for skin; surgical, medical and hygienic bandages, dressings, towels and pads; liquid or gel bandages; adhesive tape for surgical use; surgical tissues; foam pads for surgical use; adhesive tape for medical use; wound closure adhesive strips; first aid medical dressings; gauze; non-stick pads; transparent dressings; hydrocolloid dressings; elastic and support wraps; adhesive bands for medical purposes (ribbons), stationery, household and other use; medicated films, protection layers, creams and lotions for antiseptic use on the skin of surgeons and their patients; antiseptics; germicides; medicated creams; medicated ointments; tissues impregnated with medical preparations; reusable flexible gel packs for relief of pain of cuts, bruises, aches, sprains, burns and insect bites; nasal strips; eye patches; material for stopping teeth; materials for tooth restoration; tooth fillings; dental wax; dental cements; dental lacquers; composite materials for dental and dental technical purposes; fissure sealant for dental and dental technical purposes; impression material for dental and dental technical purposes; impression material for bite registration for dental and dental technical purposes; duplicating material for dental and dental technical purposes; embedding material for dental and dental technical purposes; bonding materials and primer for dental and dental technical purposes; carving material for dental and dental technical purposes; material for tooth crowns and tooth bridges for dental and dental technical purposes; material for Maryland bridges for dental and dental technical purposes; dental ceramics; depuratives; gases for medical purposes; cleaning preparations for contact lens; cultures of microorganisms for medical and veterinary use, medical kits, absorbent cotton, ear bandages, algaecide for use in the manufacture of roof shingles and tiles, and for use in other applications to roofs and roofing materials; bandages; elastic bandages; bandages incorporating cooling substances for application to the body; bandages incorporating warming substances for application to the body.

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege;pharmazeutische Erzeugnisse in Bezug auf Gynäkologie, sexuelle Gesundheit, Kardiologie und Atemwegsmedizin; Hygieneartikel für medizinische Zwecke;Hygienepräparate für Tiere, einschließlich medizinische Shampoos für Haustiere, Wischtücher mit keimhemmender Wirkung;Pflaster und Verbandmaterial für Tiere, einschließlich Bandagiermaterial; Desinfektionsmittel für Tiere;Antiseptika und antibakterielle Substanzen für Tiere; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;diätetische Präparate für medizinische Zwecke, Kindernahrung; diätetische Speisen und Getränke für medizinische Zwecke; Insektenabwehrmittel;Präparate gegen Insekten und Parasiten;Mittel zur Modifizierung der Immunantwort zur Behandlung oder Verhinderung von Infektionen, Viren, Tumoren, Erkrankungen, chirurgischen Inzisionen, Schnitten, Wunden, Warzen und geschädigter Haut;mit medizinischen Präparaten imprägnierte Schwämme;Schwämme für die Wundheilung; mit Desinfektionsmitteln imprägnierte Schwämme; Pflaster; Bandagen; Haftverbände; chirurgisches Verbandmaterial;chirurgisches Verbandmaterial;Verbände für die Haut;chirurgische, medizinische und Hygiene-Bandagen, Verbandmaterial, Handtücher und Tupfer;Flüssig- oder Gelverbände;Klebstreifen für chirurgische Zwecke; chirurgische Gewebe;Schaumpolster für chirurgische Zwecke; Klebestreifen für medizinische Zwecke; Wundverschluss-Klebestreifen;Erste-Hilfe-Verbände; Gaze;nicht klebende Tupfer;transparente Verbände;Hydrokolloidverbände;elastische und Stützbandagen;Klebebänder für medizinische Zwecke (Klebestreifen), Papier- und Schreibwaren, Haushalts- und andere Zwecke;arzneimittelhaltige Folien, Schutzschichten, Cremes und Lotionen als Antiseptikum zur Verwendung auf der Haut von Chirurgen und deren Patienten; Antiseptika; keimtötende Mittel; medizinische Cremes;medizinische Salben;mit medizinischen Präparaten getränkte Tücher;wiederverwendbare flexible Gelpackungen zur Schmerzlinderung bei Schnitten, Prellungen, Schmerzen, Verstauchungen, Verbrennungen und Insektenstichen;Nasenpflaster; Augenklappen; Zahnfüllmittel;Material für die Zahnsanierung;Zahnfüllungen; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Amalgam, Goldamalgam und andere Edelmetall-Legierungen für dentale Zwecke; Zahnlacke; Verbundmaterialien für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Fissurenversiegelungsmittel für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Abdruckmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Abdruckmassen zur Bissabdruckerfassung für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Kopiermaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Einbettungsmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Verbundmaterial und Grundiermittel für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Modelliermaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Zahnkronen- und Zahnbrückenmaterial für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke;Material für Maryland-Brücken für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Dentalkeramik; blutreinigende Mittel; Gase für medizinische Zwecke;Reinigungsmittel für Kontaktlinsen;Kulturen von Mikroorganismen für medizinische und veterinärmedizinische Zwecke, Arzneimittel-Sets, Verbandwatte, Ohrenbandagen, Algenbekämpfungsmittel zur Verwendung bei der Herstellung von Dachschindeln und Dachziegeln sowie für andere Anwendungen für Dächer und Bedachungsmaterialien; Bandagen; elastische Bandagen;mit Kühlmitteln imprägnierte Bandagen zur Anwendung am Körper;Bandagen mit Wärmemitteln zur Anwendung am Körper.

Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати;фармацевтични продукти свързани с женско здраве, сексиално здраве, кардиология и респираторна медицина; хигиенни продукти за медицината;хигиенни продукти за животни, включително медицински шампоани за домашни любимци, почистващи кърпички;пластири и материали за превързване на животни, включително превързочни материали; дезинфектанти (не за животни);антисептични и антибактериални вещества за ивотни; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; пластири,превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди;диетични препарати за медицинска употреба, храна за бебета; храни и напитки пригодени за медицински цели; репеленти за насекоми;препарати срещу насекоми и паразити;имуномодификатори за ползване при лечение или предотвратяване на инфекции, вируси, тумори, заболявания, хирургически разрези, разрези, рани, брадавици и наранена кожа;гъби напоени с медицински препарати;гъби за оздравяване на рани; гъби, напоени с дезинфектант; пластири; превръзки; залепващи превръзки; хирургични превръзки;материали за хирургически превръзки;превръзки за кожа;хирурически, медицински и хигиенни превръзки, превръзки, кърпи и тампони;течни или гелообразни превръзки;лепящи ленти за хирургическо ползване; хирургични тъкани;пенообразни тампони за хирургическо ползване; лейкопласт за медицинска употреба; залепващи ленти за хващане на насекоми;медицински превръзки за първа помощ; бинтове за превързване;незалепващи тампони;прозрачни превръзки;хидроколоидни превръзки;еластични и поддържащи превръзки;лепящи ленти за медицински цели (ленти), за ползване в офиса, в бита и а друг вид ползване;медицински филми, защитни слоеве, кремове и лосиони за антисептично ползване върху кожата на хирурзи и техни пациенти; антисептици; противомикробни средства; лечебни кремове;медицински мехлеми;кърпички, напоени с медицински препарати;гъвкави гел опаковки за многократно ползване за намаляване на болката при разрези, одрасквания, болки, навяхвания, изгаряния и ухапвания от насекоми;назални ленти; превръзки за очи; материали за пломбиране на зъби;материали за възстановяване на зъби;пълнители за зъби; зъбни отливки; стоматологичен цимент; зъбни лакове; смесени материали за зъболекарски и зъболекаро-технични цели;материали за запечатване на фисури за стоматологични и стоматологично-технически цели;материали за отпечатване за стоматологични и стоматологично-технически цели;материали за отпечатване за установяване на захапака за стоматологични и стоматологично-технически цели;дублиращи материали за стоматологични и стоматологично-технически цели;материали за поместване за стоматологични и стоматологично-технически цели;свързващи материали и грундове за стоматологични и стоматологично-технически цели;материали за резбоване за стоматологични и зъботехнически цели;материали за зъбни корони и звъбни мостове за стоматологични и зъботехнически цели;материали за мериленд мостове за стоматологични и зъботехнически цели; зъбна керамика; кръвопочистващи средства; газове за медицниски цели;препарати за почистване на контактни лещи;култури от микроорганизми за медицински и ветеринарни цели, медицински комплекти, абсорбиращ памук, превръзки за ухо, алгаециди за производство на покривни шинди и плочи и за ползване в други приложения за покриви и покривни материали; превръзки; еластични бандажи;превръзки, съдържащи охлаждащи субстанции за приложение върху тялото;превръзки, съдържащи затоплящи субстанции за приложение върху тялото.

Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje;farmaceutiske helsepræparater til kvinder, seksuelt stimulerende præparater, farmaceutiske præparater inden for kardiologi og i forbindelse med åndedrætslidelser; præparater til sundhedspleje til medicinske formål;sanitære præparater til dyr, inklusive medicinsk shampoo til kæledyr, klude til desinfektion;plastre og materialer til forbindsstoffer til dyr, inklusive bandagestoffer; desinfektionsmidler til dyr;antiseptiske og antibakterielle midler til dyr; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler;diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; fødevarer og drikke tilpasset medicinsk brug; insektfordrivende midler;præparater mod insekter og parasitter;immunresponsmodifikatorer til brug inden for behandling eller forebyggelse af infektioner, vira, svulster, sygdomme, kirurgiske snit, snitsår, sår, vorter og beskadiget hud;svampe imprægneret med medicinske præparater;svampe til brug ved sårheling; svampe imprægnerede med desinficerende præparater; plastre; bandager; Selvklæbende bandager; kirurgiske forbindsstoffer;materiale til kirurgiske forbindsstoffer;forbindsstoffer til huden;kirurgiske, medicinske og hygiejniske bandager, forbindinger, håndklæder og svampe;bandager med væske eller gele;klæbebånd til kirurgiske formål; kirurgiske servietter;skumpuder til kirurgisk brug; klæbebånd til medicinske formål; tape til sårbandager;forbindsstoffer til førstehjælp; gaze;ikke-klæbende svampe;transparente forbindsstoffer;hydrokolloid-plastre;elastiske bind og støttebind;selvklæbende bånd til medicinske formål, til papirhandlervarer, til husholdningsbrug og til andre formål;medicinsk folie, beskyttende lag, antiseptiske hudcremer og -lotioner til brug for kirurger og deres patienter; antiseptiske midler; kimdræbende midler; medicinske cremer;medicinske salver;servietter imprægneret med medicinske præparater;genanvendelige fleksible gelpakker til lindring af smerte i forbindelse med snit, blå mærker, ømme steder, forstuvninger, forbrændinger og insektbid;næsestrips; øjenklapper; materiale til tandplombering;materialer til genopbygning af tænder;tandplomberinger; materiale til tandaftryk; amalgam, guldamalgam og andre legeringer af ædle metaller til odontologiske formål; dentallak; kompositmaterialer til odontologiske formål samt til tandteknik;revneforseglende midler til odontologiske og tandtekniske formål;materiale til tandaftryk til odontologiske og tandtekniske formål;materiale til tandaftryk til registrering af bid, til odontologiske og tandtekniske formål;kopieringsmateriale til odontologiske og tandtekniske formål;indlejringsmateriale til odontologiske og tandtekniske formål;bindemateriale og primer til odontologiske og tandtekniske formål;skæremateriale til odontologiske og tandtekniske formål;materiale til tandkroner og tandbroer til odontologiske og tandtekniske formål;materiale til Maryland-broer til odontologiske og tandtekniske formål; keramik til odontologiske formål; udtømningsmidler; gas til medicinsk brug;præparater til rengøring af kontaktlinser;kulturer af mikroorganismer til medicinske og veterinærmedicinske formål, medicinske sæt, absorberende bomuld, øreforbindinger, midler til algebekæmpelse til brug ved fremstilling af tagspån og tagsten, og til andre formål i forbindelse med tage og tagdækningsmaterialer; bandager; elastiske bandager;bandager med kølende substanser til at lægge på kroppen;bandager med varmende substanser til at lægge på kroppen.

Παρασκευάσματα φαρμακευτικά, κτηνιατρικά και υγιεινής·φαρμακευτικά παρασκευάσματα σε σχέση με γυναικεία υγεία, με σεξουαλική υγεία, με καρδιολογία και με αναπνευστική ιατρική· προϊόντα υγιεινής για ιατρική χρήση·παρασκευάσματα υγιεινής για ζώα, όπου περιλαμβάνονται φαρμακευτικά σαμπουάν για κατοικίδια ζώα, μαντιλάκια αποστείρωσης·έμπλαστρα και υλικά επιδέσμων για ζώα, όπου περιλαμβάνονται υλικά επίδεσης· απολυμαντικά για ζώα·αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ουσίες για ζώα· διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις, παιδικές τροφές· έμπλαστρα, υλικό επιδέσμων· υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί· απολυμαντικά· παρασκευάσματα προς καταπολέμηση ζιζανίων και επιβλαβών ζώων· μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα·διαιτητικά παρασκευάσματα για ιατρική χρήση, βρεφικές τροφές· τρόφιμα και ποτά προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση· εντομοαπωθητικά·εντομοκτόνα και αντιπαρασιτικά·τροποποιητές ανοσοαπόκρισης που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ή στην πρόληψη μολύνσεων, ιών, όγκων, ασθενειών, χειρουργικών τομών, κοψιμάτων, τραυμάτων, μυρμηκίας και δέρματος που έχει υποστεί βλάβη·σπόγγοι εμποτισμένοι με ιατρικά παρασκευάσματα·σπόγγοι επούλωσης τραυμάτων· σφουγγάρια εμποτισμένα με απολυμαντικά· έμπλαστρα· επίδεσμοι· Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι· χειρουργικά υλικά επίδεσης·υλικό χειρουργικών επιδέσμων·επίδεσμοι για το δέρμα·επίδεσμοι, υλικά επίδεσης, πετσέτες και επιθέματα χειρουργικά, ιατρικά και υγιεινής·υγροί επίδεσμοι ή επίδεσμοι με γέλη·κολλητική ταινία για χειρουργική χρήση· χειρουργικά μαντιλάκια·επιθέματα από αφρώδη υλικά για χειρουργική χρήση· κολλητική ταινία για ιατρική χρήση· αυτοκόλλητες ταινίες για την κάλυψη τραυμάτων·ιατρικοί επίδεσμοι πρώτων βοηθειών· γάζες·αντικολλητικά επιθέματα·διάφανεις επίδεσμοι·υδροκολλοειδείς επίδεσμοι·ελαστικές γάζες και γάζες υποστήριξης·αυτοκόλλητες ταινίες για ιατρική χρήση (ταινίες), χαρτικά, για οικιακή χρήση και λοιπές χρήσεις·μεμβράνες για ιατρική χρήση, αντισηπτικά προστατευτικά επιθέματα, κρέμες και λοσιόν για χρήση στο δέρμα χειρούργων και ασθενών· αντισηπτικά· μικροβιοκτόνα· φαρμακευτικές κρέμες·φαρμακευτικές αλοιφές·μαντιλάκια εμποτισμένα με ιατρικά παρασκευάσματα·επαναχρησιμοποιούμενα εύπλαστα επιθέματα με γέλη για ανακούφιση του πόνου από κοψίματα, μώλωπες, άλγη, διαστρέμματα, εγκαύματα και τσιμπήματα εντόμων·ρινικές ταινίες· επιθέματα για τα μάτια· υλικά σφραγίσεως δοντιών·υλικά οδοντικής αποκατάστασης·μέσα σφραγίσεως των δοντιών· οδοντιατρικό κερί· οδοντική κονία· οδοντικά βερνίκια· σύνθετα υλικά για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·μέσα πλήρωσης ρωγμών για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά αποτύπωσης για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά αποτύπωσης για καταγραφή δηγμάτων για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά αντιγραφής για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά εμφύτευσης για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά συγκόλλησης και αστάρια για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά εγχάραξης για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά για κορώνες και γέφυρες δοντιών για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση·υλικά για γέφυρες δοντιών τύπου Maryland για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση· κεραμικά υλικά για οδοντιατρική χρήση· καθαριστικά προϊόντα· αέρια προοριζόμενα για ιατρική χρήση·παρασκευάσματα καθαρισμού για φακούς επαφής·καλλιέργειες μικροοργανισμών για ιατρική και κτηνιατρική χρήση, ιατρικά σετ, απορροφητικό βαμβάκι, επίδεσμοι για τα αφτιά, αλγοκτόνα για χρήση στην παρασκευή σανιδών πετσώματος και πλακιδίων για στέγες, και για χρήση σε άλλες εφαρμογές σε στέγες και υλικά στεγών· επίδεσμοι· ελαστικοί επίδεσμοι·επίδεσμοι που περιέχουν ουσίες που προκαλούν ψύξη για εφαρμογή στο σώμα·επίδεσμοι που περιέχουν ουσίες που προκαλούν θερμότητα για εφαρμογή στο σώμα.

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos;preparaciones farmacéuticas relacionadas con la salud de mujeres, la salud sexual, la cardiología y la medicina respiratoria; productos sanitarios para uso médico;productos higiénicos para animales, incluyendo champús medicinales para animales de compañía, toallitas desinfectantes;emplastos y materiales de apósitos para animales, incluyendo materiales de vendaje; desinfectantes para animales;sustancias antisépticas y antibacterianas para animales; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas;preparaciones dietéticas para uso médico, alimentos para niños; alimentos y bebidas adaptados para fines médicos; insectífugos;preparaciones contra insectos y parásitos;modificadores de respuesta inmunológica para su uso en el tratamiento o prevención de infecciones, virus, tumores, enfermedades, incisiones quirúrgicas, cortes, heridas, verrugas y piel dañada;esponjas impregnadas con preparaciones médicas;esponjas para cura de heridas; esponjas impregnadas con desinfectante; emplastos; vendajes; Vendajes adhesivos; apósitos quirúrgicos;acolchados quirúrgicos;vendas para la piel;vendajes quirúrgicos, médicos e higiénicos, apósitos, toallas y almohadillas;vendajes de líquidos o geles;cinta adhesiva para uso quirúrgico; tejidos quirúrgicos;acolchados de espuma para uso quirúrgico; cinta adhesiva para uso médico; tiras adhesivas de cierre de heridas;apósitos médicos de primeros auxilios; gasa;almohadillas que no sean adhesivas;apósitos transparentes;apósitos hidrocoloidales;envoltorios elásticos y de soporte;bandas adhesivas para la medicina (cintas), para papelería, para el hogar y para otros usos;películas medicinales, capas de protección, cremas y lociones para uso antiséptico en la piel de cirujanos y sus pacientes; antisépticos; germicidas; cremas medicinales;ungüentos medicinales;tejidos impregnados con preparaciones médicas;paquetes de gel flexibles y reutilizables para aliviar el dolor producido por cortes, moratones, pinchazos, esguinces, quemaduras y picaduras de insectos;tiras nasales; parches oculares; material para empastar los dientes;materiales para restauración dental;rellenos de dientes; materiales para moldes dentales; amalgama, amalgama de oro y otras aleaciones de metales preciosos para uso odontológico; lacas dentales; materiales compuestos para fines dentales y de técnicas dentales;sellador de fisuras para fines dentales y de técnica dental;material para impresiones para fines dentales y de técnica dental;material para impresiones para registro de mordeduras para fines dentales y de técnica dental;material para duplicación para fines dentales y de técnica dental;material para inclusión para fines dentales y de técnica dental;materiales de unión e imprimación para fines dentales y de técnica dental;material para tallado para fines dentales y de técnica dental;material para coronas dentales y puentes dentales para fines dentales y de técnica dental;material para puentes de tipo maryland para fines dentales y de técnica dental; cerámica dental; depurativos; gas para uso médico;preparados de limpieza para lentes de contacto;cultivos de microorganismos para uso médico y veterinario, carteras sanitarias, algodón hidrófilo, vendajes de orejas, algicida para su uso en la fabricación de tejas y tablillas para tejados, y para su uso en otras aplicaciones en tejados y materiales para techar; vendajes; vendajes elásticos;vendajes que incorporan sustancias refrigerantes para su aplicación al cuerpo;vendajes que incorporan sustancias calentadoras para su aplicación sobre el cuerpo.

Farmatseutilised, veterinaar- ja sanitaarsed preparaadid;naiste tervise, seksuaaltervise, kardioloogia ja respiratoortsete haigustega seotud farmaatsiapreparaadid; meditsiinilised hügieenitooted;loomade hügieenipreparaadid, sh ravitoimega lemmikloomašampoonid, steriliseerivad lapid;plaastrid ja materjalid sidemete tegemiseks loomadele, sh sidumismaterjalid; loomade desinfektsioonivahendid;antiseptikumid ja antibakteriaalsed vahendid loomadele; dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; plaastrid, sidumismaterjalid; hambaplommimismaterjal, hambavaha; desinfektsioonivahendid; parasiite hävitavad preparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid;dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; raviotstarbeks kohaldatud toit ja jook; repellendid, putukatõrjevahendid;putukate ja parasiitide vastased preparaadid;immuunsuse mõju modifikaatorid kasutamiseks infektsioonide, viiruste, kasvajate, haiguste, kirurgiliste lõigete, sisselõigete, haavade, tüügaste ja kahjustunud naha ravimiseks või ärahoidmiseks;meditsiinipreparaatidega immutatud käsnad;käsnad haavade ravimiseks; desinfektsioonivahendiga immutatud käsnad; plaastrid; sidemed; Kleepsidemed; haavasidemed;kirurgilised sidumismaterjalid;naha sidumismaterjal;kirurgilised, meditsiinilised ja hügieenilised sidemed, sidumismaterjal, kuivatusrätikud ja padjakesed;vedelad või geeljad haavakatted;kleepriba kirurgiliseks kasutamiseks; haavariie;kirurgias kasutatavad vahupadjad; kleepriba, raviteip (meditsiiniline); kleeppaber haavade sulgemiseks;esmaabisidemed; marli;mittekleepuvad padjad;läbipaistev haavakatted;hüdrokolloidhaavakatted;elastik- ja tugisidemed;kleepribad kasutamiseks meditsiinis (lindid), kirjutustarvetena, majapidamises ja muul otstarbel;ravimkiled, kaitsekatted, kreemid ja emulsioonid antiseptiliseks kasutuseks kirurgide ja nende patsientide nahal; antiseptikumid; bakteritsiidid; Ravitoimega kreemid;ravimisisaldusega salvid;meditsiiniliste preparaatidega immutatud salvrätid;korduvkasutatavad elastsed geelipakid haavadest, sisselõigetest, valudest, nikastustest, põletustest ja putukahammustustest tuleneva valu leevendamiseks;ninarihmad; silmasidemed; hambaplommimismaterjal;hambataastusmaterjalid;hambatäidised; hambavaha; hambatsemendid; hambalakid; stomatoloogilised ja hambatehnilised komposiitmaterjalid;pragude tihendid hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;jäljendi võtmise materjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;hammustuse registreerimiseks kasutatav jäljendi võtmise materja hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;dubleerimismaterjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;fikseerimismaterjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;siduvmaterjalid ja alusmaterjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;nikerdusmaterjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;hambakroonide ja -sildade materjal hambaravi ja hambatehnika otstarbeks;materjal Marylandi sildade ehitamiseks hambaravi ja hambatehnika otstarbeks; hambakeraamika; verepuhastid; gaasid (meditsiinilised);kontaktläätsede puhastusvahendid;mikroorganismide kultuurid meditsiiniliseks ja veterinaarseks kasutuseks, meditsiinikomplektid, hügroskoopne vatt, kõrvasidemed, katusekivide ja keraamiliste plaatide valmistamiseks ja teistes seostes katuste ja katusematerjalidega kasutatav algatsiid; sidemed; elastsed sidemed;jahutavaid aineid sisaldavad sidemed kehale kandmiseks;soojendavaid aineid sisaldavad sidemed kehale kandmiseks.

Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet;farmaseuttiset valmisteet, jotka liittyvät naisten terveyteen, seksuaaliterveyteen, kardiologiaan ja hengitystiesairauksiin käytettäviin lääkkeisiin; hygieniatuotteet lääkinnälliseen käyttöön;hygieniatuotteet eläimille, mukaan lukien lemmikkieläinten lääkesampoot, desinfioivat pyyhkeet;laastarit ja sidontatarvikkeet eläimille, mukaan lukien haavasidokset; desinfiointiaineet eläimille;antiseptiset aineet ja bakteereja tuhoavat aineet eläimille; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, vauvanruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt;dieettivalmisteet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruuat; dieettiruuat ja -juomat lääkinnällisiin tarkoituksiin; hyönteiskarkotteet;hyönteisten ja loisten hävitysvalmisteet;immuunireaktioita muuntavat aineet käytettäväksi tulehdusten, virusten, kasvainten, sairauksien, leikkausarpien, viiltohaavojen, haavojen, syylien ja loukkaantuneen ihon hoidossa tai tällaisten estämisessä;lääkevalmisteilla kyllästetyt sienet;sienet haavojen parantamiseen; desinfiointiaineilla kyllästetyt pesusienet; laastarit; siteet; Liimasiteet; kirurgiset sidontatarvikkeet;kirurgisten sidontatarvikkeiden materiaali;iholle tarkoitetut sidontatarvikkeet;kirurgiset, lääketieteelliset ja hygieeniset siteet, kääreet, pyyhkeet ja tyynyt;neste- tai geelimäiset laastarit;liimapintainen teippi kirurgiseen käyttöön; kirurgiset liinat;vaahtomuovityynyt kirurgiseen käyttöön; liimapintainen teippi lääkinnälliseen käyttöön; liimanauhat haavojen sulkemiseen;ensiapusiteet; sideharso;tarrattomat tyynyt;läpinäkyvät siteet;hydrokolloidisiteet;joustavat ja tukevat kääreet;liimapintaiset nauhat lääkinnällisiin tarkoituksiin, paperi-, kotitalous- ja muuhun käyttöön;lääkeaineita sisältävät kalvot, suojapeitteet, voiteet ja emulsiot antiseptiseen käyttöön kirurgien ja heidän potilaidensa iholla; antiseptiset aineet; germisidit; lääkeaineita sisältävät voiteet;lääkeaineita sisältävät salvat;lääkintävalmisteilla kostutetut pyyhkeet;uudelleen käytettävät joustavat geelipakkaukset leikkuuhaavojen, ruhjeiden, särkyjen, nyrjähdysten, palovammojen ja hyönteisten pistosten aiheuttamien kipujen lievittämiseen;sierainnauhat; silmälaput; hampaiden täyteaineet;hampaiden korjausaineet;hampaiden täyteaineet; hampaiden jäljennösaineet; amalgaami, kulta-amalgaami ja muut jalometalliseokset hammaslääketieteelliseen käyttöön; hammaslakat; komposiittimateriaalit hammaslääketieteellisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;hampaiden paikkausaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;muottiaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;muottiaineet purennan jäljentämiseen hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;jäljennösaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;valuaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;sideaineet ja pohjustusaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;kaiverrusaineet hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;aineet hammaskruunuja ja hammassiltoja varten hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin;aineet Maryland-siltoihin hammaslääkinnällisiin ja hammasteknisiin tarkoituksiin; hammaskeramiikka; vertapuhdistavat aineet; kaasut lääkintäkäyttöön;piilolinssien puhdistusvalmisteet;mikro-organismiviljelmät lääkinnälliseen ja eläinlääkinnälliseen käyttöön, sairaanhoidossa käytettävät valmispakkaukset, imukykyinen puuvilla, korvasiteet, levämyrkyt käytettäväksi kattopaanujen ja -tiilien valmistuksessa ja muissa kattotarvikkeissa ja kateaineissa; siteet; joustavat siteet;jäähdyttäviä aineita sisältävät siteet asetettavaksi keholle;lämmittäviä aineita sisältävät siteet asetettavaksi keholle.

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények;nők egészségével, szexuális egészséggel, kardiológiával és légzésgyógyászattal kapcsolatos gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek orvosi célra;higiéniai készítmények állatoknak, többek között gyógyhatású kisállat-samponok, fertőtlenítő törlőkendők;sebtapaszok és sebkötöző anyagok állatok számára, beleértve sebpólyázó anyagok; fertőtlenítőszerek állatok számára;fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek és baktériumölő anyagok állatok számára; diétás anyagok (egészségügyi használatra készült ~), csecsemők számára készült élelmiszerek/bébiételek; sebtapaszok, sebkötöző anyagok; fogtömo anyag, fogászati viasz; fertőtlenítők; féregirtó készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek);étrendi készítmények gyógyászati használatra, bébiételek; gyógyászati célokra alkalmassá tett ételek és italok; rovarriasztók;rovarok és paraziták elleni készítmények;fertőzések, vírusok, tumorok, betegségek, műtéti bemetszések, vágások, sebek, szemölcsök és sérült bőr kezeléséhez vagy megelőzéséhez használatos immunválasz-módosítók;gyógyászati készítményekkel átitatott szivacsok;sebgyógyító szivacsok; fertőtlenítővel átitatott szivacsok; sebtapaszok; kötszerek; Ragasztós kötözőszerek; sebészeti kötszerek;sebészeti kötözőanyagok;kötszerek bőrre;sebészeti, orvosi és egészségügyi kötések, kötszerek, törlők és párnák;folyékony vagy gél kötések;ragtapasz sebészeti használatra; sebészeti szövetek;habpárnák sebészeti használatra; ragtapasz orvosi célokra; sebzáró ragtapaszok;elsősegély kötszerek; géz (fátyolszövet);nem tapadó párnák;átlátszó kötszerek;hidrokolloid kötések;rugalmas és támasztópólyák;ragtapasz gyógyászati célokra (szalagok), papírárukhoz, háztartási és egyéb használatra;gyógyfilmek, védőrétegek, krémek és folyadékok sebészek és betegeik bőrének fertőtlenítésére; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; csíraölő szerek (germicidek); Gyógyanyagokat tartalmazó kérmek;gyógyhatású kenőcsök;gyógyászati készítményekkel átitatott szövetek;újrafelhasználható hajlékony gélcsomagok vágások, horzsolások, fájdalmak, húzódások, égések és rovarcsípések okozta fájdalom csökkentéséhez;orrtapaszok; szemvédő kendők; fogtömo anyag;anyagok fogak helyreállításához;fogtömések; fogászati viasz; fogcementek; fogászati lakkok; kompozit anyagok fogászati és fogtechnikai célokra;repedéstömítések fogászati és fogtechnikai célokra;lenyomatanyagok fogászati és fogtechnikai célokra;lenyomatanyagok harapásminta-vételhez fogászati és fogtechnikai célokra;másolóanyagok fogászati és fogtechnikai célokra;beágyazóanyagok fogászati és fogtechnikai célokra;ragasztóanyagok és alapozók fogászati és fogtechnikai célokra;vésőanyagok fogászati és fogtechnikai célokra;anyagok fogkoronákhoz és foghidakhoz fogászati és fogtechnikai célokra;anyagok Maryland-hidakhoz fogászati és fogtechnikai célokra; fogászati kerámia; vértisztító szerek; gázok gyógyászati használatra;tisztítószerek kontaktlencsékhez;mikroorganizmus-kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra, gyógyászati készletek, nedvszívó tampon, fülkötések, tetőzsindelyek és -burkoló lapok gyártásához, valamint egyéb tetőkkel és tetőfedő anyagokkal kapcsolatos alkalmazásokhoz használatos algaölők; kötszerek; rugalmas kötszerek;a testen alkalmazandó hűtőanyagot tartalmazó kötések;a testen alkalmazandó, melegítőanyagot tartalmazó kötések.

Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici;prodotti farmaceutici in materia di salute delle donne, salute sessuale, cardiologia e pneumologia; prodotti igienici per la medicina;prodotti igienici per animali, compresi shampoo medicati per animali domestici, salviette igienizzanti;cerotti e materiali per fasciature per animali, compresi materiali per fasciature; disinfettanti per animali;sostanze antisettiche ed antibatteriche per animali; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebé; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi;prodotti dietetici per uso medico, alimenti per neonati; alimenti e bevande adatti per uso medico; insettifughi;prodotti contro insetti e parassiti;modificatori di responso immunitario per la cura o la prevenzione d'infezioni, virus, tumori, malattie, incisioni chirurgiche, tagli, ferite, verruche e danni alla pelle;spugne imbevute di prodotti medici;spugne per curare ferite; spugne imbevute di disinfettanti; impiastri; fasciature; Bende adesive; fasciature chirurgiche;materiale per fasciature chirurgiche;fasciature per la pelle;fasciature, bende, batuffoli e fazzoletti per uso chirurgico, medico ed igienico;medicazioni liquide o in gel;nastro adesivo per uso chirurgico; salviette di carta per uso chirurgico;imbottiture in espanso per uso chirurgico; nastro adesivo per uso medico; strisce adesive per la chiusura di ferite;fasciature mediche per pronto soccorso; garze;blocchetti anti-aderenti;fasciature trasparenti;fasciature idrocolloidi;bendaggi elastici e di sostegno;nastri adesivi per uso medico (nastri), per la cartoleria, per uso domestico e per altri scopi;pellicole medicate, strati protettivi, creme e lozioni per uso antisettico sulla pelle da parte di chirurghi e loro pazienti; antisettici; germicidi; creme medicinali;unguenti medicinali;salviette di carta imbevute di prodotti medici;impacchi di gel flessibili riutilizzabili per l'alleviamento del dolore di tagli, lividi, dolori, distorsioni, bruciature e punture d'insetti;cerotti per il naso; pezze per gli occhi; materiale per otturare i denti;materiali per ricostruzioni dentarie;otturazioni dentarie; materiali per impronte dentarie; amalgama, amalgama in oro e altre leghe di metalli preziosi per uso odontoiatrico; lacche dentarie; materiali compositi per uso odontoiatrico e odontotecnico;sigillanti per fessure per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali per impronte dentarie per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali per impronte dentarie per registrazione del morso per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali di duplicazione per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali d'incorporamento per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali adesivi e imprimiture per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali di modellazione per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali per corone dentarie e ponti dentari per uso odontoiatrico e odontotecnico;materiali per ponti Maryland per uso odontoiatrico e odontotecnico; ceramica per uso dentario; depurativi; gas per uso medico;prodotti detergenti per lenti a contatto;colture di microrganismi per uso medico e veterinario, kit medici, cotone idrofilo, bende per le orecchie, alghicidi per fabbricazione d'assicelle e tegole per tetti e da utilizzare in altre applicazioni per tetti e materiali di copertura; fasciature; fasciature elastiche;fasciature contenenti sostanze refrigeranti per applicazione sul corpo;bende contenenti sostanze di riscaldamento da applicare sul corpo.

Farmaciniai, veterinariniai, sanitariniai preparatai;farmacijos preparatai, susiję su moterų sveikata, lytine sveikata, kardiologija ir respiracine medicina; higienos produktai medicinos reikmėms;gyvūnų higienos preparatai, įskaitant gydomąjį kambarinių gyvūnų šampūną, dezinfekavimo servetėles;pleistrai ir tvarstomosios medžiagos gyvūnams, įskaitant tvarsčius; dezinfekavimo produktai gyvūnams;antiseptikai ir antibakterinės medžiagos gyvūnams; dietinės medžiagos medicinos reikmėms, kūdikių maistas; pleistrai, tvarstomosios medžiagos; dantų plombavimo medžiagos, dantų vaškas; dezinfekavimo priemonės; preparatai nuo parazitų; fungicidai, piktžolių naikinimo preparatai;dietinės medžiagos (medicinos reikmėms), maistas (kūdikiams); maistas ir gėrimai, pritaikyti medicininėms reikmėms; vabzdžių repelentai;preparatai nuo vabzdžių ir parazitų;imuninio atsako modifikatoriai, skirti naudoti infekcijoms, virusams, augliams, ligoms, chirurginiams pjūviams, įpjovimams, žaizdoms, karpoms ir odos pažeidimams gydyti arba nuo jų apsaugoti;kempinės, įmirkytos gydomaisiais preparatais;kempinės žaizdoms gydyti; kempinės, prisotintos dezinfekcinių priemonių; pleistrai; tvarsčiai; Lipnūs tvarsčiai; chirurginė tvarsliava;tvarsliavos medžiaga;odos tvarsčiai;chirurginiai, medicinos ir higieniniai tvarsčiai, tvarstliava, rankšluosčiai ir padėklai;skysčio ar gelio tvarsčiai;chirurginė lipnioji juosta; chirurginiai audiniai;chirurginės putplasčio pagalvėlės; juostelės (lipniosios --- ) (medicinos reikmėms); pleistrai žaizdoms užklijuoti;pirmosios medicinos pagalbos tvarsčiai; marlė;sterilūs pleistrai;permatoma tvarstliava;hidrokokloidiniai tvarsčiai;elastiniai ir įtveriamieji vyturai;lipniosios juostos medicinos reikmėms (juostos), raštinės reikmenys, naudojami buityje ir kitur;vaistų plėvelės, apsauginiai sluoksniai, kremai ir losjonai, antiseptiniam naudojimui chirurgų ir jų pacientų odai; antiseptikai; bakterijas žudantys vaistai; Vaistiniai kremai;gydomieji tepalai;audiniai prisotinti medicinos preparatų;daugkartiniai lankstieji gelio kompresai įpjovimų, nubrozdinimų, ilgalaikių skausmų, patempimų, nudegimų ir vabzdžių įkandimų skausmui mažinti;nosies pleistrai kvėpavimui palengvinti; akių raiščiai; dantų plombavimo medžiagos;dantų plombavimo medžiagos;dantų plombos; dantų vaškas; dantų cementavimo medžiagos; dantų lakai; kompozitai stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;dantų vagelių silantas stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;atspaudų medžiaga stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;atspaudų medžiaga sąkandžiui nustatyti stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;kopijuojamoji medžiaga stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;užpildai stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;rišikliai ir gruntai stomatologijos bei dantų technikos reikmėms;raižomoji medžiaga stomatologijos ir dantų technikos reikmėms;dantų vainikėlių ir dantų tiltų medžiaga stomatologijos bei dantų technikos reikmėms;prie vidinės gretimų dantų pusės tvirtinamų tiltų medžiaga stomatologijos ir dantų technikos reikmėms; dantų keramika; vidurius valantys vaistai; dujos (medicinos reikmėms);kontaktinių akių lęšių valymo preparatai;mikroorganizmų kultūros medicinos ir veterinarijos reikmėms, medicininiai rinkiniai, higroskopinė vata, ausų tvarsčiai, algicidai, skirti naudoti stogo malksnoms ir čerpėms gaminti bei kitose stogų ir stogdengystės medžiagų naudojimo srityse; tvarsčiai; eleastiniai tvarsčiai;tvarsčiai su šaldomosiomis medžiagomis, skirti naudoti ant kūno;tvarsčiai su šildomosiomis medžiagomis, skirti naudoti ant kūno.

Farmaceitiskie, veterinārie preparāti un higiēnas līdzekļi;farmaceitiski preparāti saistībā ar sieviešu veselību, dzimuma veselību, kardioloģiju un elpošanas orgānu medicīnu; medicīnā lietojami higiēnas produkti;higiēniskie preparāti dzīvniekiem, tostarp medikamentus saturoši mājdzīvnieku šampūni, higiēniskās salvetes;plāksteri un pārsienamie materiāli dzīvniekiem, tostarp saišu materiāli; dzīvnieku dezinfekcijas līdzekļi;dzīvnieku antiseptiskās un antibakteriālās vielas; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem, mazbērnu uzturs; plāksteri, pārsienamie materiāli; materiāli zobu plombēšanai un zobu nospiedumu izgatavošanai; dezinfekcijas līdzekļi; preparāti kaitēkļu iznīcināšanai; fungicīdi, herbicīdi;diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem, mazuļu uzturs; ēdieni un dzērieni, kas paredzēti medicīniskam nolūkam; kukaiņu repelenti;preparāti pret kaitēkļiem un parazītiem;imūnsistēmas reakcijas modifikatori, lai ārstētu vai novērstu infekcijas, vīrusus, audzējus, slimības, ķirurģiskās incīzijas, griezumus, brūces, kārpas un ādas bojājumus;sūkļi, kas piesūcināti ar medicīniskiem preparātiem;sūkļi traumu sadziedēšanai; sūkļi, kas piesūcināti ar dezinfekcijas līdzekļiem; plāksteri; higiēniskās saites; Līpoši apsēji; ķirurģiskie pārsēji;ķirurģiski pārsiešanas materiāli;ādas pārsiešanas materiāli;ķirurģiskās, medicīniskās un higiēniskās saites, pārsēji, dvieļi un paketes;šķidrumu vai želeju saturoši pārsēji;līmlentes ķiruģiskām vajadzībām; ķirurģiskie dvieļi;putu paketes kiruģiskām vajadzībām; līmējošas lentes medicīniskiem nolūkiem; brūci aizvelkošas ķirurģiskās loksnes;pirmās palīdzības medicīniskie pārsiešanas materiāli; marle;nelipīgas paketes;caurspīdīgi pārsiešanas materiāli;hidrokoloīdu pārsiešanas materiāli;elastīgās un balsta saites;līmējošas saites medicīniskām vajadzībām (lentes), kancelejas, mājsaimniecības un citām vajadzībām;ar medikamentiem piesūcinātas plēves, aizsargājoši slāņi, krēmi un losjoni antiseptiskai izmantošanai uz ķirurģu un pacientu ādas; antiseptiskie līdzekļi; baktericīdi; Ārstnieciski krēmi;medicīniskas ziedes;salvetes, kas piesūcinātas ar medicīniskiem preparātiem;vairākkārtīgi lietojamas želejas paketes griezumu, noberzumu sāpju, smeldzošu sāpju, sastiepumu, apdegumu un insektu kodumu sāpju mazināšanai;deguna lentes; acu aizsargi; materiāli zobu plombēšanai;materiāli zobu atjaunošanai;zobu plombes; materiāli zobu nospiedumu izgatavošanai; zobu cements; zobārstniecības laka; kompozītmateriāli zobārstniecības un zobu tehnikas vajadzībām;plaisu blīvmateriāli zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;nospieduma materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;nospieduma materiāls sakodiena reģistrēšanai zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;dublikātu materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;iedarināšanas materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;sasaistes materiāls un gruntējums zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;griešanas materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;zobu kronīšu un zobu tiltu materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām;merilendas tiltu materiāls zobārstniecības un zobārstniecības tehniskajām vajadzībām; zobu keramika; depuratīvi; gāzes medicīniskam nolūkam;kontaktlēcu tīrīšanas līdzekļi;mikroorganismu kultūras medicīniskām un veterinārām vajadzībām, medicīniskie komplekti, absorbējoši kokvilnas materiāli, ausu pārsēji, algicīdi izmantošanai jumta lubiņu un dakstiņu ražošanā, kā arī citu jumta segumu un jumta materiālu apstrādei; higiēniskās saites; elastīgi pārsēji;ar atdzesējošām vielām piesūcināti ķermeņa pārsēji;pārsēji ar sildošām vielām uzklāšanai uz ķermeņa.

Preparazzjonijiet farmaċewtiċi, veterinarji u sanitarji;preparazzjonijiet farmaċewtiċi dwar is-saħħa tan-nisa, dwar is-saħħa sesswali, dwar il-kardjoloġija u dwar mediċina għar-respirazzjoni; prodotti ta' iġjene għall-mediċina;preparazzjonijiet sanitarji għall-annimali, inklużi xampus mhux immedikati għall-annimali domestiċi, tixus imxarrba għas-sanitazzjoni;ġibs u materjali għall-ilbies tal-feriti għall-annimali, inklużi materjali għall-infaxxar; diżinfettanti għall-annimali;sustanzi antisettiċi u għal kontra l-batterji għall-annimali; sustanzi djetetiċi addattati għall-użu mediku, ikel għat-trabi; plasters, materjali għall-ilbies ta' feriti; materjali biex jinżammu s-snien, xama' dentali; diżinfettanti; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; fungiċidji, erbiċidji;preparazzjonijiet tad-dietà għal użu mediku, ikel għat-trabi; ikel u xorb adattati għal skopijiet mediċi; ripellenti ta' l-insetti;preparazzjonijiet kontra l-insetti u l-parassiti;modifikaturi tar-risposta immunitarja għall-użu fit-trattament jew il-prevenzjoni tal-infezzjonijiet, viruses, tumuri, mard, inċiżjonijiet kirurġiċi, qtugħ, ġrieħi, felul u ħsara fil-ġilda;sponoż imxarrba bi preparazzjonijiet mediċi;sponoż għall-fejqan tal-feriti; sponoż mimlija bid-diżinfettant; plasters; faxex; faxex adesivi; lbies kiruriċi għall-feriti;materjali għall-infaxxar kirurġiku;infaxxar għall-ġilda;faxex kirurġiċi, mediċi u iġjeniċi, tlibbis ta' feriti, xugamani u kuttunar;faxex b'likwidu jew bil-ġell;tejp adeżiv għall-użu kirurġiku; tessuti kirurġiċi;kuxxinetti tal-fowm għall-użu kirurġiku; tapes adesivi għall-użu mediku; strixxi adeżivi għall-għeluq tal-feriti;lbies mediku ta' feriti ta' l-ewwel għajnuna; garża;kuttunar li ma jeħilx;ilbies trasparenti ta' feriti;ilbies ta' feriti tal-idrokollojde;tgeżwir ortopediku u għall-appoġġ;strixex adeżivi għall-użu mediku (ċfuf), kartoleriji, użu tad-dar u użu ieħor;films medikati, strati għall-protezzjoni, kremi u lozjonijiet għal użu antisettiku fuq il-ġilda tal-kirurgi u l-pazjenti tagħhom; antisettiċi; ġermiċidji; Kremi mmedikati;ungwenti mmedikati;karti assorbenti mimlija bi preparazzjonijiet mediċi;pakketti tal-ġell flessibbli li jistgħu jerġgħu jintużaw għal serħan mill-uġigħ ta' qtugħ, tbenġil, weġgħat, tfekkik, ħarqiet u gdim ta' l-insetti;strixxi ta' l-imnieħer; għata ta' l-għajnejn; materjali biex jinżammu s-snien;materjali għar-restawr tas-snien;mili tas-snien; xama' dentali; siment dentali; lostru tas-snien; materjali komposti għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;siġill tal-kanali għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal tal-impressjoni għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal tal-impressjoni għar-reġistrazzjoni tal-gdim għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal tad-duplikazzjoni għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal tat-twaħħil għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal għat-twaħħil u tal-ewwel passata għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal tat-tnaqqix għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal għall-kuruni tas-snien u l-forom tas-snien għal skopijiet dentali u tekniċi dentali;materjal għall-forom Maryland għal skopijiet dentali u tekniċi dentali; ċeramiki għas-snien; preparazzjonijiet għall-purifikazzjoni tad-demm; gassijiet għal skopijiet mediċinali;preparazzjonijiet għat-tindif tal-lentijiet tal-kuntatt;kulturi tal-mikroorganiżmi għall-użu mediku u veterinarji, kitts mediċi, suf tal-qoton, faxex tal-widnejn, algaċidi għall-użu fil-manifattura ta' planki u madum tas-soqfa, u għall-użu f'applikazzjonijiet oħra fuq is-soqfa u materjal għas-soqfa; faxex; faxex tal-lastku;faxex li fihom sustanzi li jkessħu biex jiġu applikati fuq il-ġisem;faxex li fihom sustanzi li jsaħħnu għall-applikazzjoni fuq il-ġisem.

Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten;farmaceutische producten met betrekking tot medicijnen voor de gezondheid, seksuele gezondheid, het hart en de ademhaling van vrouwen; hygiënische producten voor geneeskundig gebruik;hygiënische producten voor dieren, waaronder medicinale shampoo voor huisdieren, hygiënische doekjes;pleisters en verbandmiddelen voor gebruik bij dieren, waaronder verbandmaterialen; ontsmettingsmiddelen voor dieren;antiseptische middelen en antibacteriële substanties voor dieren; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen;diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor kinderen; voedingsmiddelen en dranken voor medische doeleinden; insectenwerende middelen;producten voor het bestrijden van insecten en parasieten;immuunresponsmodificatoren voor het behandelen of voorkomen van infecties, virussen, tumors, ziekten, chirurgische incisies, snijwonden, wonden, wratten en beschadigde huid;sponzen geïmpregneerd met medische preparaten;sponzen voor het genezen van wonden; sponsjes geïmpregneerd met desinfecterende middelen; pleisters; verbanden; Kleefverband; chirurgische verbanden;materiaal voor verbandstoffen;verbandmiddelen voor de huid;chirurgisch, medisch en hygiënisch verband, verbandmiddelen, handdoeken en onderleggers;verbandmiddelen met vloeistof of gel;kleefband voor chirurgisch gebruik; chirurgische weefsels;schuimrubber kussentjes voor chirurgisch gebruik; tape voor medisch gebruik; hechtstrips voor wondsluiters;verbandmiddelen voor gebruik bij eerste hulp; gaas;niet-klevende onderleggers;transparente verbandmiddelen;hydrocolloïde verbandmiddelen;elastische en steunwikkels;plakband voor medisch gebruik (linten), voor kantoorgebruik, huishoudelijk en ander gebruik;medicinale films, beschermlagen, crèmes en lotions voor antiseptisch gebruik op de huid van chirurgen en hun patiënten; antiseptische middelen; kiemdodende middelen; medicinale crèmes;medicinale zalven;doekjes geïmpregneerd met medische producten;herbruikbare flexibele pakkingen met gel ter verlichting van pijn van snijwonden, kneuzingen, voortdurende pijn, verstuikingen, brandwonden en insectenbeten;neusstrips; ooglapjes; tandvulmiddelen;materialen voor het herstellen van tanden;tandvulmiddelen; afdrukmateriaal voor tandartsen; amalgaam, goudamalgaam en andere edelmetaallegeringen voor tandheelkundige doeleinden; tandlakken; composietmaterialen voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;materiaal voor het dichten van spleetjes voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;materiaal voor het maken van afdrukken voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;materiaal voor het maken van afdrukken voor het vastleggen van de beet voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;dupliceermateriaal voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;bevestigingsmaterialen voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;bindmiddelen en primer voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;graveermateriaal voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;materiaal voor kronen en bruggen voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden;materiaal voor Marylandbruggen voor tandheelkundige en tandtechnische doeleinden; tandheelkundige keramiek; bloedzuiverende middelen; gassen voor medisch gebruik;reinigingsvloeistoffen voor contactlenzen;culturen van micro-organismen voor medisch en diergeneeskundig gebruik, medische sets, hydrofiele watten, oorverbanden, algendodende middelen voor de vervaardiging van daksingels en -pannen, en voor gebruik in andere toepassingen op daken en dakbedekkingsmaterialen; verbanden; (zelf-) klevende bandages;zwachtels met verkoelende substanties om op het lichaam aan te brengen;zwachtels met verwarmende substanties om op het lichaam aan te brengen.

Preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne;preparaty farmaceutyczne dotyczące zdrowia kobiet, zdrowia seksualnego, kardiologii i układu oddechowego; produkty higieniczne do celów medycznych;środki higieniczne dla zwierząt, w tym lecznicze szampony dla zwierząt domowych, chusteczki dezynfekcyjne;plastry i materiały do opatrywania ran zwierząt, w tym materiały do bandażowania; dezynfektanty dla zwierząt;antyseptyki i substancje antybakteryjne dla zwierząt; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy;preparaty dietetyczne do użytku medycznego, żywność dla niemowląt; żyeność i napoje dostosowane do celów medycznych; owady (środki odstraszające -);preparaty przeciw owadom i pasożytom;modyfikatory reakcji odpornościowej do użytku w leczeniu lub zapobieganiu infekcjom, wirusom, guzom, chorobom, operacjom chirurgicznym, zranieniom, ranom, brodawkom i zniszczeniom skóry;gąbki nasączone preparatami medycznymi;gąbki do leczenia ran; gąbki nasączone środkami odkażającymi; plastry; bandaże; Bandaże przylepne; chirurgiczne materiały opatrunkowe;materiały na opatrunki chirurgiczne;opatrunki stosowane na skórze;bandaże, opatrunki, ręczniki i wkładki chirurgiczne, medyczne i higieniczne;bandaże płynne lub żelowe;taśma przylepna do użytku chirurgicznego; tkaniny chirurgiczne;płatki piankowe do użytku chirurgicznego; plastry samoprzylepne do celów medycznych; paski samoprzylepne do zamykania ran;medyczne środki opatrunkowe do pierwszej pomocy; gaza;wkładki inne niż samoprzylepne;opatrunki przezroczyste;opatrunki hydrokoloidalne;opatrunki elastyczne i podtrzymujące;taśmy przylepne do celów medycznych (taśmy), materiały piśmienne, do użytku domowego i do innego użytku;folie medyczne, warstwy ochronne, kremy i lotiony do użytku antyseptycznego na skórę, dla chirurgów i ich pacjentów; antyseptyki; bakteriobójcze (środki -); Kremy medyczne;maści lecznicze;chusteczki nasączone preparatami medycznymi;elastyczne opatrunki żelowe wielokrotnego użytku, uśmierzające ból w przypadku ran, siniaków, bólu, zwichnięć, poparzeń i ukąszeń owadów;paski donosowe; obturatory (do oczu); preparaty do plombowania zębów;materiały do leczenia zębów;wypełnienia zębowe; wosk dentystyczny; cementy dentystyczne; lakiery dentystyczne; materiały złożone do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;środki do uszczelniania szczelin do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały do odciskania do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały do odciskania do rejestrowania zgryzu do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały duplikatowe do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały do osadzania do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały wiążące i gruntujące do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały do rzeźbienia do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały na korony i mostki zębów do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej;materiały do mostków Maryland do celów dentystycznych i do celów techniki dentystycznej; ceramika dentystyczna; czyszczenie rur odpływowych (preparaty do -); gazy do celów medycznych;preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych;kultury mikroorganizmów do użytku medycznego i weterynaryjnego, zestawy medyczne, wata higroskopijna, bandaże na uszy, algicydy do użytku w produkcji płytek dachowych i dachówek oraz do innych zastosowań przy dachach i materiałach do pokrywania dachów; bandaże; bandaże elastyczne;bandaże nasycone substancjami chłodzącymi do stosowania na ciało;bandaże nasycone substancjami ogrzewającymi do stosowania na ciało.

Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos;produtos farmacêuticos relacionados com a saúde feminina, para a saúde sexual, cardiologia e saúde respiratória; produtos higiénicos para uso medicinal;produtos higiénicos para animais, incluindo champôs medicinais para animais de estimação, toalhetes de limpeza com propriedades desinfectantes;emplastros e material para pensos destinados a animais, incluindo material para ligaduras; desinfectantes para animais;substâncias anti-sépticas e antibacterianas para animais; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas;produtos dietéticos para uso medicinal, alimentos para bebés; alimentos e bebidas adaptados para uso medicinal; repelentes de insectos;produtos contra os insectos e parasitas;modificadores da resposta imunológica para uso no tratamento ou prevenção de infecções, vírus, tumores, doenças, incisões cirúrgicas, cortes, feridas, verrugas e pele lesionada;esponjas impregnadas de produtos medicinais;esponjas para curar feridas; esponjas impregnadas com desinfectantes; emplastros; ligaduras; Ligaduras adesivas; pensos cirúrgicos;material para pensos cirúrgicos;pensos para a pele;ligaduras, pensos, toalhas e compressas cirúrgicos, médicos e higiénicos;ligaduras em líquido ou em gel;fitas adesivas para uso cirúrgico; tecidos cirúrgicos;almofadas de espuma para uso cirúrgico; fitas adesivas para uso médico; tiras adesivas para fechar feridas;pensos medicinais para primeiros socorros; gaze;pensos não aderentes;pensos transparentes;pensos hidrocolóides;mantas elásticas e de apoio;fitas adesivas para fins medicinais (laços), para uso em papelaria, uso doméstico e outros fins;películas medicinais, coberturas, cremes e loções protectores para uso anti-séptico, destinados à pele de cirurgiões e respectivos doentes; anti-sépticos; germicidas; cremes medicinais;unguentos medicinais;toalhetes impregnados com produtos medicinais;embalagens de gel, flexíveis e reutilizáveis, para o alívio de cortes, contusões, dores, entorses, queimaduras e picadas de insectos;fitas nasais; compressas para os olhos; matérias para chumbar os dentes;materiais para restauro de dentes;matérias para obturações dentárias; matérias para impressões dentárias; amálgama, amálgama de ouro e outras ligas de metais preciosos para fins dentários; lacas dentárias; materiais compósitos utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias;vedantes de fissuras utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias;material de impressão utilizado para fins de odontologia e de técnicas dentárias;material de impressão para registo da dentada, utilizado para fins de odontologia e de técnicas dentárias;material de duplicação utilizado para fins de odontologia e de técnicas dentárias;material de embebimento utilizado para fins de odontologia e de técnicas dentárias;produtos de fixação e primários utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias;materiais de corte utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias;materiais para coroas dentárias e pontes dentárias utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias;materiais para pontes Maryland utilizados para fins de odontologia e de técnicas dentárias; materiais cerâmicos para uso dentário; depurativos; gases para uso médico;produtos de limpeza para lentes de contacto;culturas de microorganismos para uso médico e veterinário, kits médicos, algodão em rama hidrófilo, ligaduras para os ouvidos, algicidas para o fabrico de ripas para telhado e ladrilhos e para utilização em outras aplicações para telhados e para materiais para telhados; ligaduras; ligaduras elásticas;ligaduras com substâncias de arrefecimento incorporadas para aplicação no corpo;ligaduras com substâncias de aquecimento incorporadas para aplicação no corpo.

Preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare;preparate farmaceutice pentru sănătatea fememilor, sănătatea sexuală, pentru medicina cardiologică şi respiratorie; produse igienice pentru medicina;produse igienice pentru animale, inclusiv şampoane medicinale pentru animale de companie, şerveţele de igienizare;plasturi şi materiale pentru pansarea animalelor, inclusiv materiale de bandajare; produse dezinfectante pentru animale;substanţe antiseptice şi antibacteriene pentru animale; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, feşi pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară pentru modele dentare; dezinfectanţi; preparate pentru distrugerea insectelor sau animalelor parazite; fungicide, erbicide;substanţe dietetice de uz medical, mâncare pentru sugari; alimente si bauturi adaptate scopurilor medicale; insectifuge;preparate contra insectelor şi paraziţilor;agenţi de modificare a răspunsului imunitar pentru utilizarea în tratarea sau prevenirea infecţiilor, viruşilor, tumorilor, bolilor, inciziilor chirurgicale, tăieturilor, rănilor, negilor şi pielii afectate;bureţi impregnaţi cu preparate medicamentoase;bureţi pentru vindecarea rănilor; bureţi impregnaţi cu dezinfectant; plasturi; pansamente; bandaje adezive; pansamente chirurgicale;materiale pentru bandaje chirurgicale;bandaje pentru piele;bandaje chirurgicale, medicinale şi igienice, pansamente, prosoape şi tampoane;bandaje lichide sau gel;bandă adezivă de uz chirurgical; tesaturi chirurgicale;tampoane din spumă de uz chirurgical; bandă adezivă de uz medical; benzi adezive pentru închiderea rănilor;pansamente medicale pentru prim ajutor; fesi pentru pansamente;tampoane, nu sub formă de baton;pansamente transparente;pansamente cu hidrocoloid;feşi elastice şi de susţinere;benzi adezive pentru scopuri medicale, articole de papetărie, de menaj şi pentru altă utilizare;filme medicale, starturi de protecţie, creme şi loţiuni pentru uz antiseptic pe pielea chirurgilor şi a pacienţilor acestora; antiseptice; germicide; creme medicinale;unguente medicinale;şervete impregnate cu preparate medicamentoase;pachete cu gel, flexibile, reutilizabile folosite pentru calmarea durerii provocate de tăieturi, vânătăi, dureri, entorse, arsuri şi muşcături de insecte;benzi pentru nas; ocluzoare; materiale pentru plombarea dinţilor;materiale pentru repararea danturii;materiale de umplere pentru dinţi; ceară dentară; ciment dentar; lacuri dentare; materiale compozite pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;produs de etanşare a fisurii pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material pentru amprentare pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material pentru amprentare pentru înregistrarea muşcăturii, pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material de copiere pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material pentru inserţii pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;materiale de legătură şi de amorsare pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material de havaj pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material pentru coroane dentare şi pentru punţi dentare pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară;material pentru punţi Maryland pentru scopuri stomatologice şi pentru tehnica dentară; ceramica dentara; substante de curatare a sangelui; gaze de uz medical;preparate pentru curăţarea lentilelor de contact;culturi de mircoorganisme pentru uz medical şi veterinar, truse medicale, vată pentru bandaje, bandaje pentru urechi, algicide pentru fabricarea şindrilei şi plăcilor de acoperiş şi pentru utilizare la alte operaţiuni pentru acoperiş şi pentru materiale de acoperiş; pansamente; bandaje elastice;bandaje care conţin substanţe pentru răcire în vederea aplicării pe corp;bandaje care conţin substanţe pentru încălzire în vederea aplicării pe corp.

Farmaceutické, zverolekárske a zdravotné prípravky;farmaceutické prípravky v oblasti ženského zdravia, sexuálneho zdravia, kardiológie a dýchacieho traktu; hygienické potreby pre medicínu;hygienické prípravky pre zvieratá, menovite liečivé šampóny pre domáce zvieratá, dezinfekčné utierky;náplaste a obväzový materiál pre zvieratá vrátane bandáží; dezinfekčné látky pre zvieratá;antiseptické prípravky a antibakteriálne prípravky pre zvieratá; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre kojencov; náplaste, materiály na ošetrovanie rán; materiál na zubnú výplň, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy;dietetické prípravky na lekárske použitie, potrava pre kojencov; potraviny a nápoje upravené na lekárske využitie; repelenty proti hmyzu;prípravky proti hmyzu a parazitom;prípravky na úpravu imunitnej reakcie organizmu, používané pri prevencii alebo liečení infekcií, vírusov, nádorov, ochorení, chirurgických rezov, poranení, bradavíc a poškodenej pokožky;špongie napustené liečivými prípravkami;tampóny na hojenie rán; tampóny impregnované dezinfekčnými prípravkami; náplaste; bandáže; náplaste; chirurgické obväzy;materiály pre chirurgické obväzy;obväzy na pokožku;chirurgické, lekárske a hygienické bandáže, obväzy, obrúsky a tampóny;tekuté, alebo gélové obväzy;lepiace pásky na chirurgické účely; chirurgické tkaniny;penové podložky na chirurgické účely; náplasti pre lekárske účely; lepiace prúžky na uzatváranie rán;obväzový materiál na poskytovanie prvej pomoci; gáza, závoj (textília);nenalepovacie tampóny;priehľadné obväzy;hydrokoloidné obväzy;elastické a oporné zábaly;náplasti na lekárske účely (stuhy), kancelárske účely, do domácnosti a na iné účely;liečivé fólie, ochranné vrstvy, krémy a mlieka pre antiseptické využitie na pokožku chirurgov a ich pacientov; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; germicídy; krémy s liečivými prísadami;liečivé masti;obrúsky impregnované lekárskymi prípravkami;opätovne použiteľné pružné gélové balíčky na zmiernenie bolesti pri porezaní, pomliaždeninách, bolesti, vytknutí, popálení a uhryznutí hmyzom;nosné prúžky; pásky na oči; materiál na zubnú výplň;materiály pre renováciu zubov;zubné plomby; zubársky vosk; zubné cementy; zubné laky; kompozitné materiály na stomatologické a stomatologické technické účely;tmely na pukliny na stomatologické a zubné technické účely;odtlačkové materiály na stomatologické a zubné technické účely;odtlačkové materiály pre zaznamenávanie hryzu pre stomatologické a zubné technické účely;duplikačné materiály na stomatologické a zubné technické účely;zalievacie materiály na stomatologické a zubné technické účely;spájacie materiály a podkladové látky na stomatologické a zubné technické účely;vyrezávacie materiály na stomatologické a zubné technické účely;materiály pre zubné korunky a mostíky, určené na stomatologické a zubné technické účely;materiály pre adhezívne mostíky (Maryland), určené na stomatologické a zubné technické účely; zubárska keramika; čistiace prípravky (preháňadlá); plyny na lekárske účely;prípravky na čistenie kontaktných šošoviek;kultúry mikroorganizmov na lekárske a veterinárne účely, lekárske súpravy, absorpčná vata, obväzy uší, prípravky na hubenie rias, používané pri výrobe strešných šindľov a dlaždíc a pre iné aplikácie v oblasti strešných krytín; bandáže; elastické obväzy;bandáže obsahujúce chladiace látky na použitie na telo;telové obväzy obsahujúce hrejivé látky.

Farmacevtski, veterinarski in sanitarni preparati;farmacevtski proizvodi v zvezi z zdravjem žensk, seksualnim zdravjem, kardiološko in respiratorno medicino; sanitetni material za uporabo v medicini;sanitarni proizvodi za živali, vključno s šamponom za hišne ljubljenčke s primešanimi zdravilnimi učinkovinami, higienskimi robčki;obliži in obvezilni materiali za živali, vključno z obvezami; dezinfekcijska sredstva za živali;antiseptične in baktericidne snovi za živali; dietetične substance, prirejene za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, materiali za obveze; material za plombe, snov za zobne odtise; razkužila; insekticidi; fungicidi, herbicidi;dietetične substance, prirejene za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; hrana in pijače, prilagoje za medicinske namene; odganjalci insektov;pripravki proti mrčesu in zajedalcem;spreminjevalci imunskega odziva za zdravljenje ali preprečevanje okužb, virusov, tumorjev, bolezni, kirurških rezov, ureznin, ran, bradavic in poškodovane kože;gobe, prepojene z medicinskimi proizvodi;gobe za zdravljenje ran; gobe, prepojene z dezinfekcijskim sredstvom; obliži; povoji; Lepilni povoji; kirurške obveze;kirurški obvezilni material;obveze za kožo;kirurški, mediicnski in higienski povoji, obveze, brisače in blazinice;povoji s tekočino ali gelom;lepilni trak za kirurško uporabo; kirurško blago;penaste blazinice za kirurško uporabo; lepilni trakovi za medicinske namene; lepilni trakovi za zapiranje ran;obveze za prvo pomoč; gaze;nelepljive blazinice;prosojne obveze;hidrokoloidne obveze;elastični in kompresijski ovoji;lepilni trakovi za medicinske namene (trakovi), pisarniški material, gospodinjstvo in drugo uporabo;folije, zaščitne plasti, kreme in losioni s primešanimi zdravilnimi učinkovinami za antiseptično uporabo na koži za kirurge in njihove bolnike; antiseptiki; germicidi; Kreme z zdravilnimi učinkovinami;mazila s primešanimi zdravilnimi učinkovinami;robčki, prepojeni z medicinskimi proizvodi;fleksibilni paketi gela za večkratno uporabo za lajšanje bolečine pri urezninah, modricah, bolečinah, izpahih, opeklinah in pikih mrčesa;nosni trakovi; preveze za oči; material za plombe;materiali za obnovo zob;polnila za zobe; snovi za zobne odtise; dentalna lepila; dentalni lak; zmesi za zobne in zobotehnične namene;proizvodi za tesnjenje razpok za zobne in zobotehnične namene;snovi za zobne odtise za zobne in zobotehnične namene;snovi za zobne odtise za registracijo ugriza za zobne in zobotehnične namene;snovi za kopije za zobne in zobotehnične namene;snovi za vgrajevanje za zobne in zobotehnične namene;vezne snovi in prajmer za zobne in zobotehnične namene;snovi za klesanje za zobne in zobotehnične namene;snovi za zobne krone in mostičke za zobne in zobotehnične namene;snovi za maryland mostičke za zobne in zobotehnične namene; zobna keramika; depurativi; plini za medicinske namene;preparati za čiščenje kontaktnih leč;kulture mikroorganizmov za medicinsko in veterinarsko uporabo, medicinski kompleti, vpojna vata, obveze za ušesa, algecidi za proizvodnjo skodel in ploščic za strehe ter za uporabo za druge nanose na strehe in strešne materiale; povoji; elastični povoji;povoji, ki vsebujejo hladilne snovi, za nanos na telo;povoji, ki vsebujejo snovi za ogrevanje, za nanos na telo.

Farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat;farmaceutiska preparat relaterade till kvinnors hälsa, till sexuell hälsa, till kardiologi och till respiratorisk medicin; hygieniska preparat för medicinska ändamål;sanitära preparat för djur, inklusive medicinskt husdjursschampo, steriliserande servetter;plåster och förbandsmaterial för djur, inkluderande bandagematerial; desinfektionsmedel för djur;antiseptiska medel och och substanser mot bakterier för djur; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel;dietiska preparat för medicinskt bruk, spädbarnsmat; livsmedel och drycker anpassade för medicinskt bruk; insektsbortstötande medel;preparat mot insekter och parasiter;modifikatorer av immunrespons för behandling eller förebyggande av infektioner, virus, tumörer, sjukdomar, kirurgiska snitt, skärsår, sår, vårtor och skadad hud;tvättsvampar impregnerade med medicinska preparat;tvättsvampar för läkning av sår; tvättsvampar impregnerade med desinfektionsmedel; plåster; bandage; Självhäftande bandage; kirurgiska förband;material för kirurgiska förband;förband för hud;kirurgiska, medicinska och hygieniska bandage, förband, handdukar och dynor;vätske- eller geléförband;häfttape för kirurgiska ändamål; kirurgiska dukar;kirurgiska skumdynor; häfttape för medicinska ändamål; klisterremsor för sårtillslutning;medicinska förstahjälpenförband; gas (väv);icke-vidhäftande dynor;transparenta förband;hydrokolloidförband;elastiska och stödjande förband;häftband för medicinska ändamål (band), skrivmateriel, hushåll och annan användning;medicinska filmer, skyddsskikt, -krämer och -lotioner för antiseptisk användning på huden av kirurger och deras patienter; antiseptiska medel; germicidmedel; medicinskt preparerade krämer;medicinskt preparerade salvor;servetter impregnerade med medicinska preparat;återanvändningsbara flexibla gelépaket för smärtlindring av skärsår, blåmärken, värk, vrickningar, brännskador och insektsbett;nasala remsor; ögonlappar; tandfyllningsmaterial;materiel för tandåterställning;tandfyllningar; dentala avtryckningsmassor; amalgam, guldamalgam och andra ädelmetallegeringar för tandändamål; dentallack; kompositmaterial för odontologiska, tandtekniska ändamål;spricktätningsmedel för dentala och dentaltekniska ändamål;avtrycksmaterial för odontologiska och tandtekniska ändamål;avtrycksmaterial för bettregistrering för dentala och tandtekniska ändamål;kopieringsmaterial för odontologiska och tandtekniska ändamål;inbäddningsmaterial för odontologiska och tandtekniska ändamål;bondingmaterial och primer för odontologiska och tandtekniska ändamål;skärmaterial för odontologiska och tandtekniska ändamål;material till tandkronor och tandbryggor för dentala och tandtekniska ändamål;material till (Maryland-) etsbroar för dentala och tandtekniska ändamål; tandkeramik; blodrenande medel; gaser för medicinska ändamål;rengöringspreparat för kontaktlinser;kulturer av mikroorganismer för medicinskt och veterinärt bruk, medicinska satser, absorberande vadd, öronförband, algicid för tillverkning av takspån och -pannor, och för andra appliceringar till tak och takläggningsmaterial; bandage; elastiska bandage;förband innehållande kylämnen för applicering på kroppen;förband innehållande värmeämnen för applicering på kroppen.

6
Obecné kovy a jejich slitiny; kovové stavební materiály; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; zboží z běžných kovů nezahrnuté do jiných tříd; rudy;surové a částečně zpracované obecné kovy a jednoduché výrobky z takových kovů; Okna a dveře (kovové); zimní zahrady s kovovou kostrou;svorky, kroužky na sevření kabelů; kovové háčky (věšáčky) na šaty; nábytkové kování (kovové);kovové zámky s výjimkou elektrických; kovové kontejnery; štíty vývěsní (kovové); kovové pájecí dráty; umělecká díla z obecných kovů;bloky z kovu, automaty z kovu pro uchovávání brusných kotoučů;kovové kontejnery a kryty pro odstranění nebezpečného materiálu;kovové pásky na provádění oprav;kovové pásky na provádění oprav (nikoli pro domácnost).

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;métaux communs bruts ou mi-ouvrés ainsi que simples produits en ces matières; Fenêtres et portes (métalliques); jardins d'hiver à structures métalliques;colliers de fixation, bagues de serrage pour câbles; patères métalliques; garnitures de meubles [métalliques];serrures métalliques [autres qu'électriques]; conteneurs métalliques; enseignes en métal; baguettes de soudure métalliques; objets d'art en métaux communs;monuments métalliques, distributeurs métalliques contenant des disques abrasifs;conteneurs et protections pour l'élimination de matériaux dangereux métalliques;rubans métalliques pour réparations;rubans métalliques pour réparations (non à usage domestique).

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; unwrought and partly wrought common metals as well as simple products made of them; metallic windows and doors; metallic framed conservatories; clamps, cable clamping rings; clothes hooks of metal; fittings of metal for furniture; metal locks other than electric; metal containers; signboards of metal; rods of metal for welding; works of art of common metal; monuments of metal, dispensers of metal for holding abrasive discs; containers and covers for hazardous material removal of metal; metal tapes for making repairs; metal tapes for making repairs (not for household purposes).

Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze;rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle sowie hieraus hergestellte einfache Erzeugnisse; Fenster und Türen (aus Metall); Wintergärten mit Metallrahmen;Zwingen, Kabelklemmringe; Kleiderhaken aus Metall; Möbelbeschläge aus Metall;Schlösser aus Metall, ausgenommen elektrische; Metallcontainer; Schilder aus Metall; Lötstäbe aus Metall; Kunstgegenstände aus unedlen Metallen;Denkmäler aus Metall, Spender aus Metall zur Aufbewahrung von Schleifscheiben;Behälter und Abdeckungen aus Metall zur Entsorgung von Gefahrgut;Metallbänder für Reparaturzwecke;Metallbänder für Reparaturzwecke (nicht für Haushaltszwecke).

Неблагородни метали и техните сплави; метални строителни материали; преносими метални конструкции; метални материали за железопътни линии; неелектрически метални кабели и жици; железария, метална кинкалерия; метални тръби; метални каси; метални продукти, които не са включени в други класове; руди;необработени и частично обработени блогжрждни метали, както и прости продукти, изработени от тях; Прозорци и врати от метал; оранжерии с метални рамки;клампи, кабелни пръстени за клампи; Метални лакачалки (кукички) за дрехи; мебелни обковки от метал;ключалки от метал [неелектрически]; метални контейнери; знаци от метал; метални пръчки за спояване; предмети на изкуството от общи метали;метални паметници, дозатори от метал за поставяне на абразивни дискове;метални контейнери и покрития за премахване на опасни материали;метални ленти за поправки;метални ленти за поправки (не за домакински цели).

Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); malm;ikke-smedede og delvist smedede uædle metaller samt enkle produkter fremstillet heraf; Vinduer og døre (af metal); vinterhaver med metalramme;skruetvinger, spænderinge til kabler; knager (af metal); metalbeslag til møbler;låse af metal, ikke elektriske; containere af metal; skilte af metal; metalstænger til svejsning; kunstgenstande af uædle metaller;monumenter af metal, dispensere af metal til opbevaring af slibeskiver;beholdere og dæksler af metal til bortskaffelse af farlige materialer;tape af metal til reparationsbrug;tape af metal til reparationsbrug (ikke til husholdningsbrug).

Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών· μεταλλικά υλικά οικοδομών· λυόμενες μεταλλικές κατασκευές· μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές· μη ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα από κοινό μέταλλο· είδη κλειθροποιϊας και σιδηροπωλείου· μεταλλικοί σωλήνες· χρηματοκιβώτια· άλλα μεταλλικά προϊόντα μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· μεταλλεύματα·ακατέργαστα και ημικατεργασμένα κοινά μέταλλα, καθώς και απλά προϊόντα απο αυτά· Μεταλλικές θύρες και παράθυρα· θερμοκήπια με μεταλλικό σκελετό·σφιγκτήρες, δακτύλιοι σύσφιγξης καλωδίων· μεταλλικά άγκιστρα για ενδύματα· μεταλλικά εξαρτήματα επίπλων·μεταλλικές κλειδαριές, μη ηλεκτρικές· μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια· μεταλλικές πινακίδες· μεταλλικές ράβδοι συγκόλλησης· αντικείμενα τέχνης από κοινά μέταλλα·μεταλλικά μνημεία, μεταλλικοί διανομείς για τοποθέτηση δίσκων λείανσης·δοχεία και καλύμματα για απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών μετάλλων·μεταλλικές ταινίες για πραγματοποίηση επισκευών·μεταλλικές ταινίες που χρησιμοποιούνται σε επισκευές (μη προοριζόμενες για οικιακή χρήση).

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálicas; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales;metales comunes labrados y semilabrados, así como productos sencillos hechos con estos materiales; Ventanas y puertas metálicas; jardines de invierno con marcos metálicos;abrazaderas, aros para sujeción de cables; percheros metálicos; guarniciones metálicas de muebles;cerraduras metálicas distintas de las eléctricas; contenedores metálicos; insignias de metal; varillas metálicas para la soldadura; objetos de arte de metales comunes;monumentos metálicos, dispensadores de metal para sujetar discos abrasivos;recipientes y cubiertas para eliminar material peligroso de metal;cintas de metal para realizar reparaciones;cintas de metal para realizar reparaciones (que no sean para fines domésticos).

Mitteväärismetallid ja nende sulamid; metallist ehitusmaterjalid; ehitised, tarindid (teisaldatavad) (metallist); metallmaterjalid raudteeliinidele; kaablid (v.a. elektri-), traadid (lihtmetallist); rauakaubad, metallist väikeesemed; torud (metallist); seifid; teistesse klassidesse mittekuuluvad põhimetalltooted; maagid;töötlemata ja osaliselt töödeldud muud kui väärismetallid ning nendest valmistatud lihtsad tooted; Aknad ja uksed (metallist); metallraamiga talveaiad;klambrid, kaabliklammerdusvõrud; riidenagid (konksud) (metallist); mööblimanused (metallist);metallist lukud, v.a elektrilised; metallmahutid; sildid (metallist); metallist jootekolvid; taiesed, kunstiteosed (lihtmetallist);metallist monumendid, metallist nõud abrasiivketaste hoidmiseks;konteinerid ja katted metallidest ohtlike materjalide eemaldamiseks;paranduste tegemiseks kasutatav metallteip;paranduste tegemiseks kasutatav metallteip (v.a majapidamise otstarbeks).

Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; kassakaapit; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; malmit;työstämättömät ja osittain työstetyt epäjalot metallit sekä niistä tehdyt yksinkertaiset tuotteet; Ikkunat ja ovet (metalliset); metallikehikoilla varustetut kasvihuoneet;puristimet, kaapelien kiristysrenkaat; metalliset vaatekoukut; huonekalujen metalliset varusteet;muut kuin sähkökäyttöiset metallilukot; metalliset kontit; kilvet (metalliset); metalliset hitsauspuikot; Taideteokset epäjaloista metalleista;metalliset monumentit, hiontalevyjen pidikkeinä käytettävät metallitelineet;metallisäiliöt ja -kannet vaarallisten aineiden poistoon;metalliteipit korjausten tekemiseen;metalliteipit korjausten tekemiseen (muuhun kuin kotitalouskäyttöön).

Közönséges fémek és ötvözeteik; fém építőanyagok; szállítható épületek (fémből készült ~); vasúti sínek fémanyagai; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; vas- és fémáru, kisméretű fémtárgyak; csövek, csővezetékek (fém-); széfek, páncélszekrények; más osztályokba nem sorolt közönséges fémáru; ércek;nyers vagy félig megmunkált nem nemesfémek valamint ilyen anyagokból készült egyszerű termékek; Fémből készült ajtók és ablakok; fémvázas melegházak;csőbilincsek, kábelszorító gyűrűk; ruhaakasztók fémből; bútorszerelvények (fémből);fémzárak az elektromosak kivételével; fémkonténer; cégtáblák, cégérek fémből; fém forrasztópálcák; művészeti tárgyak fémből;fém emlékművek, fém adagolók csiszolótárcsák tárolásához;fém konténerek és fedők veszélyes anyagok eltávolításához;fémszalagok javítások végzéséhez;fémszalagok javítások végzéséhez (nem háztartási célokra).

Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali;metalli comuni grezzi e semilavorati e prodotti semplici in questi materiali; Finestre e porte metalliche; serre con telaio in metallo;ganasce, anelli per il bloccaggio di cavi; ganci metallici per abiti; guarnizioni metalliche per mobili;serrature in metallo non elettriche; contenitori in metallo; insegne in metallo; bacchette metalliche per la saldatura; oggetti d'arte in metalli comuni;monumenti in metallo, distributori in metallo per contenere dischi abrasivi;contenitori e coperture in metallo per rimozione di materiali pericolosi;nastri in metallo per effettuare riparazioni;nastri in metallo per effettuare riparazioni (non per uso domestico).

Paprastieji metalai ir jų lydiniai; metalinės statybinės medžiagos; kilnojamieji metaliniai statiniai; metalinės geležinkelių medžiagos; paprastųjų metalų kabeliai ir laidai (ne elektriniai); geležies dirbiniai, smulkūs metalo dirbiniai; metaliniai vamzdžiai; seifai; prekės iš paprastųjų metalų, nepriskirtos prie kitų klasių; rūdos;nekaltiniai ir iš dalies kaltiniai paprastieji metalai, taip pat iš jų pagaminti paprasti gaminiai; Langai ir durys (metaliniai); metalinio karkaso oranžerijos;kabės, laidų suveržimo žiedai; drabužių kabliukai (pakabos) (metaliniai); baldų furnitūra;metalinės spynos, išskyrus elektrines; metaliniai konteineriai; metalinės iškabos; metalinė litavimo viela; paprastųjų metalų meno dirbiniai;metaliniai paminklai, metaliniai dalytuvai abrazyviniams diskams laikyti;metaliniai kenksmingųjų medžiagų šalinimo konteineriai ir dangčiai;metalinės juostos taisymo reikmėms;metalinės juostos taisymo reikmėms (išskyrus buities reikmėms).

Parasti metāli un to sakausējumi; būvmateriāli no metāla; pārvietojamas metāla būves; sliežu ceļu materiāli; metāla troses un stieples (ne elektriskiem nolūkiem); būvapkalumi, atslēdznieku izstrādājumi; metāla caurules; seifi; izstrādājumi no parastiem metāliem, kas nav ietverti citās klasēs; rūdas;neapstrādāti un daļēji apstrādāti parastie metāli, kā arī vienkāršas no parastā metāla veidotas preces; Logi un durvis (no metāla); metāliskas rāmētas konservatorijas;skavas, kabeļu fiksācijas gredzeni; p?teras??? (pakaramie) apģērbiem (no metāla); metāla piederumi mēbelēm;slēdzenes no metāla, izņemot elektriskas; metāla konteineri; izkārtnes no metāla; lodēšanas stieņi no metāla; mākslas priekšmeti no parastajiem metāliem;metāla pieminekļi, metāla statīvi abrazīvo disku nofiksēšanai;metāla konteineri un pārsegi bīstamu materiāli transportēšanai;metāla lentes remontdarbiem;metāla lentes remontdarbiem (ne mājsaimniecības vajadzībām).

Metalli komuni u l-ligi tagħhom; materjali tal-metall għall-bini; bini tal-metall trasportabbli; materjali tal-metall għall-binarji tal-ferroviji; kejbils u wajers mhux ta' l-elettriku tal-metall komuni; ironmongery, oġġetti zgħar tal-metall; pajpijiet u tubi tal-metall; armarji; oġġetti tal-metall komuni mhux inklużi f' klassijiet oħrajn; metall mhux maħdum;metalli komuni mhux maħduma u parzjalment maħduma u wkoll prodotti sempliċi magħmulin minnhom; Twieqi u bibien (tal-metall); serer b'qafas tal-metall;klampi, ċrieki tal-klampi tal-kejbils; plattini (pendenti) għall-ilbies (tal-metall); kisi ta' l-għamara tal-metall;serraturi tal-metall, minbarra dawk elettriċi; kontenituri tal-metall; kartelluni tal-metall; vireg ta' l-issaldjar tal-metall; oġġetti artistiċi tal-metall komuni;monumenti tal-metall, dispensers tal-metall biex iżommu diski tal-brix;kontenituri u għata għat-tneħħija ta' materjal perikoluż tal-metall;tejps tal-metall biex isiru t-tiswijiet;tejps tal-metall biex isiru t-tiswijiet (mhux għal skopijiet domestiċi).

Onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen;onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte onedele metalen alsmede hieruit vervaardigde enkelvoudige producten; Vensters en deuren (van metaal); kassen met metalen geraamte;klemmen, kabelklemringen; kleerhaken (van metaal); garnituren van metaal voor meubelen;sloten van metaal, niet elektrisch; metalen containers; uithangborden van metaal; lasstaven van metaal; kunstvoorwerpen van onedele metalen;monumenten van metaal, afgifteapparaten van metaal voor het bevatten van schuursponsjes;metalen vaten en deksels voor verwijdering van gevaarlijk materiaal;metalen banden voor reparaties;metalen banden voor reparaties (niet voor huishoudelijke doeleinden).

Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; rudy metali;surowe lub częściowo obrobione metale nieszlachetne a także wytworzone z nich produkty proste; Okna i drzwi (z metalu); metalowe konstrukcje cieplarni;zaciski, obejmy do kabli; haki (wieszaki) do ubrań (metalowe); okucia metalowe do mebli;zamki metalowe, inne niż elektryczne; metalowe kontenery; szyldy metalowe; pałeczki do lutowania z metalu; przedmioty artystyczne z metali nieszlachetnych;pomniki z metalu, pojemniki metalowe do przechowywania tarcz ściernych;metalowe pojemniki i pokrywy do usuwania materiałów niebezpiecznych;taśmy metalowe do wykonywania napraw;taśmy metalowe do wykonywania napraw (nie do użytku domowego).

Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálicas; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais;metais comuns em bruto e semitrabalhados, bem como produtos simples nestas matérias; Janelas e portas metálicas; jardins de Inverno com caixilhos metálicos;pinças, anéis para prender cabos; cabides metálicos; guarnições de móveis metálicas;fechaduras metálicas sem serem eléctricas; contentores metálicos; placas metálicas; varetas de soldadura metálicas; objectos de arte em metais comuns;monumentos metálicos, distribuidores metálicos para suporte de discos abrasivos;recipientes e coberturas metálicos para a remoção de materiais perigosos;fitas metálicas para reparações;fitas metálicas para reparações (sem ser para uso doméstico).

Metale comune şi aliajele lor; materiale pentru construcţii metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru şine de cale ferată; cabluri şi fire neelectrice din metale obişnuite; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse din metale comune necuprinse în alte clase; minereuri;metale comune brute şi semiprelucrate, precum şi produse simple fabricate din acestea; Ferestre si usi metalice; sere cu rama metalica;etriere, inele de prindere a cablului; Cuiere (carlige) metalice pentru haine; garnituri pentru mobile din metal;închizătoare cu excepţia celor electrice; containere metalice; firme metalice; baghete metalice pentru sudat; obiecte de arta din metale comune;monumente din metal, distribuitoare din metal pentru susţinerea discurilor abrazive;recipiente şi învelitori metalice pentru îndepărtarea materialelor periculoase;benzi metalice folosite pentru reparaţii;benzi metalice folosite pentru reparaţii (nu de uz menajer).

Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé súčiastky kovového hardveru; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných triedach; rudy;surové a čiastočne opracované obyčajné kovy, ako aj z nich vyrobené jednoduché výrobky; okná a dvere (z kovu); kovové skeletové skleníky;svorky, svorky na zväzovanie káblov; háčiky (kovové -) na šaty; kovanie na nábytok;kovové zámky, okrem elektrických zámkov; Kovové kontajnery; vývesné štíty; tyčinka spájky z kovu; umelecké diela z obyčajných kovov;kovové pomníky, kovové dávkovače na brúsne kotúče;kovové kontajnery a kryty na odstraňovanie nebezpečných materiálov;kovové pásky pre opravy;kovové pásky pre opravy (okrem pások do domácnosti).

Navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni materiali; kovinske prenosne zgradbe; kovinski materiali za železniške tračnice; neelektrični kabli in žice iz navadnih kovin; železna roba, majhni železninski predmeti; kovinske cevi; trezorji; proizvodi iz navadnih kovin, ki jih ne obsegajo drugi razredi; rude;surove in delno obdelane neplemenite kovine, kot tudi iz njih izdelani enostavni izdelki; Okna in vrata (kovinska); zimski vrtovi s kovinskim okvirjem;objemke, objemni obročki za kable; kovinske rozete (obešala) za obleke; okovje kovinsko za pohištvo;kovinske ključavnice, razen električnih; kovinski zabojniki; signalne plošče kovinske; kovinske palice za lotanje; umetnostna dela iz navadnih kovin;kovinski spomeniki, kovinske posode za abrazivne kolute;kovinski posode in okrovi za odstranjevanje nevarnih snovi;kovinski trakovi za popravila;kovinski trakovi za popravila, ki niso za gospodinjske namene.

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer;obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller samt av detta tillverkade enkla produkter; Fönster och dörrar (av metall); växthus med metallstomme;klämmor, kabelklämringar; klädkrokar (av metall); metallbeslag för möbler;lås av metall, icke-elektriska; metallcontainrar; metallskyltar; svetsstavar av metall; konstföremål av oädel metall;monument av metall, dispensrar av metall för hållande av slipskivor;behållare och höljen för bortskaffande av vådligt material av metall;metalltejper för reparationer;metalltejper för reparationer (ej för hushållsändamål).

7
Stroje a obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; umělé líhně; části motorů;části vozidel, vysavače;stroje a obráběcí stroje, všechno pro použití při balení a obalování, čištění, leštění, pískování, stříkání, údržbě podlah, povrchových úpravách, broušení vozovek, aplikacích pásek a etiket, výrobě a upevňování uzávěrů a lepicích pásek, elektrických vodičů, tisku, výrobě spojek a transmisních zařízení, zemědělských nástrojů, líhní pro vejce, elektronický průmysl, brusné procesy, obrábění a kovoobrábění, regulace nečistot a prachu, filtrace, kladkostroje a čerpadla a dezinfekce;přístroje na stříkání a dávkování;stříkací pistole, nádoby a pánve na míchání a dávkování kapalin;části a součásti pro kterýkoliv z výše uvedených strojů, obráběcích strojů, motorů, součástek a nástrojů;průmyslové brusné materiály, včetně disků, kol, pásů a kartáčů, všechno jako části strojních zařízení;brusné pásy, disky, podložky, potahy a kola pro elektricky poháněné brusy a brusky, všechno, co je upraveno pro použití s elektricky poháněnými brusy a bruskami, obrušovacím a lešticími stroji a co je jejich částmi;vnitřní, výfukové a motorové filtry pro vysavače; sáčky do vysavačů;filtrační zařízení, jmenovitě filtry, filtrační vložky, filtrační média a krytů filtrů pro odstraňování nečistot z tekutin a jiných filtrovatelných látek;části strojů, jmenovitě vzduchové filtry, filtry uvnitř strojů, filtrů odsávání vzduchu a motorových filtrů pro vysavače a vzduchové filtry pro mechanické účely; textilní průmysl (stroje pro-);stroje na výrobu potravin a nápojů; šicí stroje;elektrické roboty na zpracování potravin; pračky;elektrické stroje pro chemický průmysl;přístroje pro nakládání a vykládání; čerpadla (části strojů, motorů a hnacích strojů); ventily (součásti strojů); kompresory (stroje);chrániče a čističe pro oděvy, koberce a nábytek; ruční nástroje;kruhové nosné podložky pro připevnění k rotačním strojům a vyrovnávací, obrušovací a lešticí podložky pro připevnění k těmto strojům k použití na vnější povrchy motorových vozidel;elektricky poháněné přístroje na tyčinky vysokoteplotních lepidel;upevňovací systémy pro brusné materiály a brusné pomůcky skládající se z brusných disků a nosných podložek; sáčky do vysavačů.

Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; pièces de moteurs;pièces pour véhicules, aspirateurs;machines et machines-outils, toutes destinées à l'emballage et au conditionnement, au nettoyage, à l'émeulage, au ponçage, à la vaporisation, à l'entretien des sols, à la finition, au décoffrage de pavements, à l'application de rubans et étiquettes, à la fabrication et à la fixation de fermetures et adhésifs, aux conducteurs électriques, à l'impression, à la fabrication, aux accouplements et à la transmission de machines, à l'agriculture, à l'incubation des oeufs, à l'industrie électronique, aux procédés abrasifs, au travail du bois et au travail des métaux, à la lutte contre la saleté et la poussière, au filtrage, aux poulies et aux pompes et à l'assainissement;appareils de vaporisation et de distribution;pulvérisateurs, couvercles et revêtements pour mélanger et distribuer des liquides;pièces et parties constitutives des machines, machines-outils, moteurs, composants et appareils précités;abrasifs industriels, y compris disques, roues, courroies et brosses, tous étant des parties de machines;courroies, disques, tampons, feuilles et roues abrasifs pour ponceuses et broyeurs électriques, tous conçus pour être utilisés avec, et étant des parties de, ponceuses et broyeurs électriques, machines à émeuler et à polir;machinerie interne, évacuation d'air et filtres de moteur pour aspirateurs; sacs d'aspirateurs;dispositifs filtrants, à savoir, filtres, cartouches filtrantes, supports filtrants et boîtiers filtrants pour l'élimination des impuretés dans les fluides et d'autres substances filtrables;pièces de machines, à savoir, filtres à air, filtres internes pour machines, échappements et moteurs pour aspirateurs et filtres à air à usage mécanique; machines pour l'industrie textile;machines pour la fabrication d'aliments et de boissons; machines à coudre;robots ménagers électriques; machines à laver;machines électriques pour l'industrie chimique;appareils de chargement et de déchargement; pompes (parties de machines ou de moteurs); soupapes (parties de machines); compresseurs (machines);protection et produit nettoyant pour vêtements, tapis, et meubles; outils portables;tampons circulaires de soutien à fixer sur des machines rotatives et tampons de mélange, émeulage et polissage à fixer sur celles-ci à utiliser sur des surfaces extérieures de véhicules à moteur;support électrique pour bâtonnets de colle thermofusible;systèmes de fixation pour abrasifs et supports abrasifs composés d'un disque abrasif et d'un tampon de support; sacs d'aspirateurs.

Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; parts of engines and motors; parts for vehicles, vacuum cleaners; machines and machine tools, all for use in packing and packaging, cleaning, buffing, sanding, spraying, floor maintenance, finishing, pavement stripping, application of tape and labels, manufacture and attachment of closures and adhesives, electrical conductors, printing, manufacturing, machine coupling and transmission, agriculture, egg incubation, the electronics industry, abrasive processes, woodworking and metalworking, dirt and dust control, filtering, pulleys and pumps and sanitizing; spraying and dispensing apparatus; spray guns, cups and liners for mixing and dispensing liquids; parts and fittings for any of the aforesaid machines, machine tools, motors, engines, components and implements; industrial abrasives, including discs, wheels, belts and brushes, all being parts of machinery; abrasive belts, discs, pads, sheets and wheels for power-operated sanders and grinders, all being adapted for use with, and being part of, power-operated sanders and grinders, buffing and polishing machines; internal-machine, air exhaust and motor filters for vacuum cleaners; vacuum cleaner bags; filtering devices, namely, filters, filter cartridges, filter media and filter housings for the removal of impurities from fluids and other filterable substances; machines parts, namely, air filters, internal-machine, air exhaust and motor filters for vacuum cleaners and air filters for mechanical purposes; machines for the textile industry; machines for making foods and drinks; sewing machines; electric foods processors; washing machines; electric machines for chemical industry; apparatus for loading and unloading; pumps (parts of machines, engines or motors); valves (parts of machines); compressors (machines); protector and cleaner for clothes, carpet, and furniture; hand-held tools; circular backup pads for attachment to rotary machines and compounding, buffing and polishing pads for attachment thereto for use on the exterior surfaces of motor vehicles; electrically operated holder for sticks of a hot melt adhesive; fastening systems for abrasives and abrasive holders comprising of abrasive disc and holder pad; vacuum cleaner bags.

Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Teile für Maschinen und Motoren;Teile für Fahrzeuge, Staubsauger;Maschinen und Werkzeugmaschinen, alle zur Verwendung beim Packen und Verpacken, Reinigen, Schwabbeln, Sandstrahlen, Spritzen, bei der Fußbodenpflege, Feinbearbeitung, beim Abziehen von Oberflächen, Applizieren von Bändern und Etiketten, Herstellen und Anbringen von Verschlüssen und Klebemitteln, für elektrische Leiter, beim Drucken, in der Fertigung, für Maschinenkupplungen und -getriebe, in der Landwirtschaft, beim Ausbrüten von Eiern, in der Elektronikindustrie, bei Schleifverfahren, bei der Holz- und Metallbearbeitung, bei der Schmutz- und Staubunterdrückung, beim Filtrieren, für Seilscheiben und Pumpen und für Desinfektionszwecke;Spritz- und Ausgabegeräte;Spritzpistolen, Schalen und Auskleidungen zum Mischen und Spenden von Flüssigkeiten;Teile und Bestandteile der vorstehend genannten Maschinen, Werkzeugmaschinen, Motoren, Bauteile und Geräte;Industrieschleifmittel, einschließlich Schleifkörper, Schleifscheiben, Riemen und Bürsten, alle in Form von Maschinenteilen;Schleifriemen, -körper, -kissen, -bögen und -scheiben für kraftbetriebene Schmirgel- und Schleifmaschinen, alle zur Verwendung mit und als Teile von kraftbetriebenen Schmirgel- und Schleifmaschinen, Schwabbel- und Poliermaschinen;Innen-, Abluft- und Motorfilter für Staubsauger; Beutel (Staubsauger -);Filtriergeräte, nämlich Filter, Filterpatronen, Filterstoffe und Filterghäuse zur Beseitigung von Verunreinigungen aus Flüssigkeiten und anderen filtrierbaren Substanzen;Maschinenteile, nämlich Luftfilter, Innen-, Abluft- und Motorfilter für Staubsauger und Luftfilter für mechanische Zwecke; Maschinen für die Textilindustrie;Maschinen zur Herstellung von Lebensmitteln und Getränken; Nähmaschinen;elektrische Universal-Küchenmaschinen; Waschmaschinen;elektrische Maschinen für die chemische Industrie;Apparate zum Laden und Entladen; Pumpen als Maschinen- oder Motorenteile; Ventile (Maschinenteile); Kompressoren (Maschinen);Schutz- und Reinigungsmittel für Bekleidungsstücke, Teppiche und Möbel; Handwerkzeuge;runde Schleifteller zur Anbringung an Rotationsmaschinen und Kompoundier-, Schwabbel- und Polierscheiben zur Anbringung daran zur Anwendung an Außenflächen von Kraftfahrzeugen;elektrisch betriebene Halter für Heißschmelzklebestifte;Befestigungssysteme für Schleifmittel und Schleifteller, bestehend aus Schleifscheibe und Halteteller; Beutel (Staubsauger -).

Машини и машинни инструменти; електродвигатели и двигатели с вътрешно горене (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); селскостопански сечива, с изключение на ръчни; инкубатори за яйца; части от за двигатели и мотори;части за превозни средства, прахосмукачки;машини и механични инструменти, всички за опаковане и опаковане, почистване, излъскване, изшкурване, пръскане със спрей, поддръжка на подове, завършване, махане на тротоарни настилки, приложения на ленти и етикети, производство и поставяне на затварящи приспособления и адхезиви, електрически проводници, печатане, производство, свързване и предаване на машини, селско стопанство, инкубатори за яйца, електронната промишленост, абразивни процеси, дървообработване и металообработване, контрол на замърсяванията и праха, филтриране, макари и помпи и саниране;уреди за разпръскване и диспенсиране;пулверизатори, купи и гилзи за смесване и разпръскване на течности;части и принадлежности за всяка от горепосочените машини, машинни инструменти, мотори, двигатели, компоненти и приспособления;промишлени абразивни средства, включително дискове, колела, колани и четки, всички като части от машини;абразивни колани, дискове, подложки, листове и колела за електрически пясъкоструйни уредби и точила, всички пригодени за ползване с и като част от електрически пясъкоструйни уредби и точила, машини за излъскване и полиране;вътрешни механизми, изпускателни тръби и моторни филтри за прахосмукачки; торбички за прахосмукачки;филтриращи устройства, а именно филтри, филтърни касети, филтърни средства и филтърни корпуси за премахване на замърсявания и други субстанции за филтриране;машинни елементи, а именно въздушни филтри, вътрешни механизми, изпускателни тръби и моторни филтри за прахосмукачки и въздушни филтри за механични цели; машини за текстилната индустрия;машини за приготвяне на храни и напитки; шевни машини;електрически средства за обработка на храна; перални машини;електрически машини за химическата промишленост;апарати за товарене и разтоварване; помпи [машинни или двигателни части]; клапани (части на машини); компресори (машини);предпазни и почистващи средства за дрехи, килими и мебели; инструменти [задвижвани ръчно];циркулярни резервни тампони за поставяне на ротационни машини и смеси, тампони за излъскване и полиране за поставяне в тях за ползване върху външни повърхности на моторни превозни средства;електрически поставки за пръчки от адхезиви за горещ метал;фиксиращи системи за абразиви и поставки за абразиви, състоящи се от абразивни дискове и подложки за поставки; торбички за прахосмукачки.

Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; dele til motorer;dele til køretøjer, støvsugere;maskiner og værktøjsmaskiner, alt i forbindelse med pakning og emballering, rengøring, højglanspolering, slibning, sprøjtning, vedligeholdelse af gulve, efterbehandling, fjernelse af overfladelag på fortove, påføring af bånd og mærkater, fremstilling og påsætning/påføring af lukkeindretninger og bindemidler, elektriske ledere, til trykkevirksomhed, fremstillingsbrug, i forbindelse med koblinger og transmissionsdele til maskiner, til anvendelse i landbrugsøjemed, i forbindelse med rugemaskiner, inden for elektronikindustrien, til brug ved slibning, bearbejdning af træ og metal, til fjernelse af smuds og støv, til filtrering samt i forbindelse med remskiver og pumper og til desinfektion;apparater til sprøjtning og dosering;sprøjtepistoler, kopper og indsatser til blanding og uddeling af væsker;dele og tilbehør til alle førnævnte maskiner, værktøjsmaskiner, motorer, komponenter og redskaber;slibemidler til industrielle formål, inklusive skiver, hjul, remme og børster, alt i form af dele til maskiner;remme, skiver, rondeller, plader og hjul til slibning til elektriske pudse- og slibemaskiner, alt til brug sammen med og som dele til elektriske pudse- og slibemaskiner, maskiner til højglanspolering og polering;maskin-, luftudslips- og motorfiltre til støvsugere; poser (støvsuger -);filtreringsindretninger, nemlig filtre, filterpatroner, filtreringsmedier og filterhuse til fjernelse af urenheder fra væsker og andre stoffer, der kan filtreres;maskindele, nemlig luftfiltre, interne maskinfiltre, luftudblæsnings- og motorfiltre til støvsugere og luftfiltre til mekaniske formål; maskiner til tekstilindustrien;maskiner til fremstilling af næringsmidler og drikke; symaskiner;elektriske foodprocessorer; vaskemaskiner;elektriske maskiner til den kemiske industri;apparater til af- og pålæsning; pumper (dele af maskiner eller motorer); ventiler (dele af maskiner); kompressorer (maskiner);redskaber til beskyttelse og rengøring af beklædningsgenstande, tæpper og møbler; håndholdte værktøjer;runde bagplader til montering på roterende maskiner og rondeller til blanding, højglanspolering og polering til montering på førnævnte plader og til brug på udvendige overflader på motorkøretøjer;eldrevne holdere til stave med smeltelim;systemer til fastgørelse af slibemidler og holdere til slibemidler bestående af slibeskiver og holdeplader; poser (støvsuger -).

Μηχανές και εργαλειομηχανές· μηχανοκινητήρες και κινητήρες (εκτός αυτών για οχήματα ξηράς)· συμπλέκτες και όργανα μεταδόσεως κινήσεως (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα ξηράς)· γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων· εκκολαπτικές μηχανές· μέρη για μηχανές και κινητήρες·μέρη οχημάτων, ηλεκτρικές σκούπες·μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας, στο σύνολό τους για χρήση σε συσκευασία και συσκευασία, καθαρισμό, λείανση, αμμοβολή, ψεκασμό, συντήρηση δαπέδων, τελική επεξεργασία, αφαίρεση οδοστρωμάτων, εφαρμογή ταινιών και ετικετών, κατασκευή και προσάρτηση μέσων κλεισίματος και κολλών, ηλεκτρικούς αγωγούς, εκτυπώσεις, κατασκευή, σύζευξη και μετάδοση κίνησης σε μηχανές, γεωργία, εκκόλαψη αυγών, τομέα των ηλεκτρονικών ειδών, διεργασίες λείανσης, κατεργασία ξύλου και κατεργασία μετάλλων, έλεγχο ρύπων και σκόνης, διήθηση, τροχαλίες και αντλίες και συσκευές για απολύμανση·συσκευές για ψεκασμό και διανομή·πιστόλια ψεκασμού, κύπελλα και επενδύσεις ανάμιξης και διανομής υγρών·μέρη και εξαρτήματα για οιαδήποτε από τις προαναφερόμενες μηχανές, μηχανήματα κατεργασίας, κινητήρες, μηχανές, στοιχεία και εξαρτήματα·βιομηχανικά λειαντικά μέσα, όπου περιλαμβάνονται δίσκοι, τροχοί, ιμάντες και βούρτσες, στο σύνολό τους ως μέρη μηχανημάτων·λειαντικοί ιμάντες, δίσκοι, επιθέματα, φύλλα και τροχοί για ηλεκτρικά τριβεία και λειαντήρες, στο σύνολό τους προσαρμοσμένα για χρήση με και ως μέρη ηλεκτρικών τριβείων και λειαντήρων, μηχανών λείανσης και στίλβωσης·φίλτρα εσωτερικών μηχανών, εξαγωγής αέρα και κινητήρα για ηλεκτρικές σκούπες· σακούλες (για ηλεκτρικές σκούπες)·διατάξεις διήθησης, συγκεκριμένα, φίλτρα, φυσίγγια φίλτρου, μέσα διήθησης και περιβλήματα φίλτρου για την απομάκρυνση ακαθαρσιών από ρευστά και λοιπές διηθήσιμες ουσίες·μέρη μηχανών, συγκεκριμένα, φίλτρα αέρος, εσωτερικές μηχανές, φίλτρα καυσαερίων και κινητήρων για ηλεκτρικές σκούπες και φίλτρα αέρος για μηχανολογική χρήση· κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα·μηχανές παρασκευής τροφίμων και ποτών· ραπτομηχανές·ηλεκτρικοί επεξεργαστές τροφίμων· πλυντήρια·ηλεκτρικές μηχανές για τη χημική βιομηχανία·συσκευές φόρτωσης και εκφόρτωσης· αντλίες (μέρη μηχανών ή κινητήρων)· βαλβίδες (μέρη μηχανών)· συμπιεστές (μηχανές)·μέσα προστασίας και μέσα καθαρισμού για ενδύματα, τάπητες, και έπιπλα· εργαλεία χειρός·κυκλικά εφεδρικά επιθέματα για προσάρτηση σε περιστροφικές μηχανές και επιθέματα σύνθεσης, λείανσης και στίλβωσης για προσάρτηση σε αυτές για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες μηχανοκίνητων οχημάτων·ηλεκτροκίνητες υποδοχές για στικ κόλλας θερμής τήξης·συστήματα πρόσδεσης για μέσα λείανσης και υποδοχές μέσων λείανσης με δίσκους λείανσης και επιθέματα υποδοχών· σακούλες (για ηλεκτρικές σκούπες).

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; piezas para motores;partes para vehículos, aspiradores de polvo;máquinas y máquinas herramientas, para su uso en embalaje y empaquetado, limpieza, pulido, lijado, pulverización, mantenimiento de suelos, acabado, decapado de pavimentos, aplicación de cinta y etiquetas, fabricación y fijación de cierres y adhesivos, conductores eléctricos, impresión, fabricación, acolamientos de máquinas y transmisión, agricultura, incubación de huevos, la industria electrónica, procesos abrasivos, ebanistería y metalistería, control de suciedad y polvo, filtrado, poleas y bombas y desinfección;aparatos pulverizadores y distribuidores;pistolas rociadoras, tazas y forros para mezcar y distribuir líquidos;partes y piezas de cualquiera de las máquinas mencionadas, máquinas herramientas, motores, componentes e instrumentos;abrasivos industriales, incluyendo discos, ruedas, correas y cepillos, siendo todo partes de máquinas;correas abrasivas, discos, almohadillas, hojas y ruedas para lijadoras y amoladoras eléctricas, todo ello para su uso con, y como parte de, lijadoras y amoladoras eléctricas, máquinas abrillantadoras y pulidoras;filtros interiores de máquinas, de escape de aire y de motor para aspiradoras; bolsas (aspiradores de polvo);dispositivos de filtrado, en concreto, filtros, cartuchos de filtros, medios filtrantes y carcasas de filtros para eliminar impurezas de fluidos y otras sustancias filtrables;partes de máquinas, en concreto, filtros de aire, máquinas internas, filtros de escape de aire y de motores para aspiradoras y filtros de aire para fines mecánicos; máquinas para la industria textil;máquinas para elaborar alimentos y bebidas; máquinas de coser;robots de cocina eléctricos; lavadoras;máquinas eléctricas para la industria química;aparatos de carga y descarga; bombas (partes de máquinas o de motores); válvulas (partes de máquinas); compresores (máquinas);protector y limpiador para prendas de vestir, alfombras y muebles; herramientas manuales;almohadillas de soporte circulares para su fijación a máquinas giratorias y almohadillas de composición, bruñido y pulido para su fijación a las mismas para su uso en superficies exteriores de vehículos de motor;soporte accionado eléctricamente para barras de un adhesivo de aplicación en caliente;sistemas de fijación para abrasivos y soportes de abrasivos que comprenden un disco abrasivo y una almohadilla de soporte; bolsas (aspiradores de polvo).

Masinad ja mehaanilised tööpingid, töömasinad; mootorid (v.a. maismaasõidukite); masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); inkubaatorid (muna-), munainkubaatorid; mootorite ja elektrimootorite osad;sõidukite osad, tolmuimejad;masinad ja tööpingid, kõik kasutamiseks pakkimiseks ja pakendamiseks, puhastamiseks, poleerimiseks, abrasiivpoleerimiseks, pihustamiseks, põrandahoolduseks, viimistlemiseks, kõnnitee ülesvõtmiseks, teibi ja siltide pealekandmiseks, sulgurite ja liimide tootmiseks ja kinnitamiseks, elektriliste juhtide juures, trükkimiseks, tootmiseks, masinühenduste ja ülekannete tegemiseks, põllumajanduses, munade inkubeerimiseks, elektroonikatööstuses, abrasiivprotsessides, puidu- ja metallitööks, mustuse ja tolmu kontrollimiseks, filtreerimiseks, plokkide ja pumpade juures, sanitariseerimiseks;pihustid ja jaoturid;värvipüstolid, tassid ja hülsid vedelike segamiseks ja jaotamiseks;kõigi eelmainitud masinate, tööpinkide, mootorite, jõuseadmete, komponentide ja seadeldiste osad ja tarvikud;tööstuslikud abrasiivid, sh kettad, rattad, rihmad ja harjad, kõik mehhanismide osadena;abrasiivrihmad, kettad, padjad, lehed ja rattad elektri jõul töötavatele lihv- ja jahvatusmasinatele, kõik kohaldatud kasutamiseks elektriliselt töötavate lihvmasinate, jahvatusmasinate ja poleermasinatega kui viimaste osad;tolmuimejate sisemasinad, õhu väljalaskjad ja mootorifiltrid; tolmuimejakotid;filtrimisseadmed, täpsemalt filtrid, filtripadrunid, filtermaterjalid ja filtrikorpused lisandite eemaldamiseks vedelikest ja muudest filreeritavatest ainetest;masinaosad, täpsemalt masinasisesed õhufiltrid, tolmuimejate õhuväljalaske- ja mootorifiltrid ning mehaanilised õhufiltrid; tekstiilitööstuse masinad;toidu ja jookide valmistamise masinad; õmblusmasinad;elektrilised köögikombainid; pesemismasinad, pesumasinad, pesurid;keemiatööstuse elektrimasinad;peale- ja mahalaadimisseadmed; pumbad (masina- või mootoriosad); sulgeklapid, ventiilid (masinaosad); kompressorid (masinad);riiete, vaipade ja mööbli kaitsevahendid ja puhastajad; käsitööriistad;ümmargused varupadjad kinnitamiseks pöörlevatele masinatele, nende külge kinnitamiseks mõeldud segamis- ja poleerpadjad kasutamiseks mootorsõidukite välispindadel;kuumsulatuskleepmaterjali varraste hoidmiseks mõeldud elektriline hoidja;kinnitussüsteemid abrasiividele ja abrasiivide hoidjad, mis koosnevad abrasiivkettast ja hoidepadjast; tolmuimejakotid.

Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet; moottoreiden osat;ajoneuvojen osat, imurit;koneet ja työstökoneet, kaikki seuraaviin käyttötarkoituksiin: pakkaaminen, puhdistaminen, laikkakiillotus, hiekoittaminen, ruiskuttaminen, lattioiden ylläpito, viimeistely, jalkakäytävien purku, nauhojen ja kylttien asennus, sulku- ja liima-aineiden valmistus ja kiinnitys, virtajohdot, kirjapainotoiminta, valmistusprosessit, koneiden kytkimet ja vaihteet, maatalous, munanhaudonta, elektroniikkateollisuus, hankausprosessit, puuntyöstö ja metallintyöstö, lian ja pölyn torjunta, suodattaminen, rummut ja pumput ja desinfiointi;ruiskutus- ja syöttölaitteet;ruiskupistoolit, purkit ja tiivisteet nesteiden sekoittamiseen ja annosteluun;kaikkien edellä mainittujen koneiden osat ja tarvikkeet, työstökoneet, moottorit, koneet, komponentit ja välineet;teollisuudessa käytettävät hiomavälineet, mukaan lukien levyt, laikat, hihnat ja harjat, kaikki ovat koneiden osia;sähkökäyttöisten hankaus- ja hiomalaitteiden hiomahihnat, -levyt, -tyynyt, -kalvot ja -laikat, kaikki on tarkoitettu käytettäväksi sähkökäyttöisten hankaus- ja hiomalaitteiden sekä hioma- ja kiillotuskoneiden kanssa ja niiden osina;pölynimurien sisä-, poistoilman- ja moottorisuodattimet; pussit (pölynimureihin);suodatuslaitteet, nimittäin suodattimet, suodatinpatruunat, suodatinvälineet ja suodatinkotelot, epäpuhtauksien poistamiseksi nesteistä ja muista suodatettavista aineista;koneiden osat, nimittäin ilmansuodattimet, sisäiset koneet, ilman poisto- ja moottorisuodattimet pölynimureita varten sekä ilmansuodattimet mekaanisiin tarkoituksiin; tekstiiliteollisuudessa käytettävät koneet;ruokien ja juomien valmistuskoneet; ompelukoneet;sähkökäyttöiset yleiskoneet; pesukoneet;sähkökoneet kemianteollisuuteen;lastaus- ja purkulaitteet; pumput (koneen tai moottorin osat); venttiilit (koneiden osat); kompressorit (koneet);vaatteiden, mattojen ja huonekalujen suojaus- ja puhdistusaineet; käsityökalut;pyöreät varatyynyt pyöröhiomakoneisiin ja hiomatarkoituksiin, niihin kiinnitettävät hioma- ja kiillotustyynyt käytettäväksi moottoriajoneuvojen ulkopinnoissa;sähkötoimiset kuumaliimapuikkojen pidikkeet;hankausaineiden ja niiden pidikkeiden kiinnitysjärjestelmät, jotka koostuvat hankauslevystä ja pidiketyynystä; pussit (pölynimureihin).

Gépek és szerszámgépek; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek meghajtására szolgáló ~); gép tengelykapcsoló és meghajtó alkatrészek (szárazföldi járművekhez valókat kivéve); mezőgazdasági eszközök és szerszámok [nem kézzel működtetett]; keltetőgépek; hajtógépek és motorok részei;járművek, porszívók alkatrészei;gépek és szerszámgépek, mindezek az alábbiakhoz használatosak: csomagolás és dobozolás, tisztítás, fényesítés, homokfúvás, permetezés, padlókarbantartás, kikészítés, útburkolat-felszedés, szalagok és címkék felvitele, fedelek és ragasztók gyártása és felrögzítése, elektromos vezetők, nyomtatás, gyártás, gépek tengelykapcsolói és váltók, mezőgazdaság, tojáskeltetés, az elektronikai ipar, csiszolási folyamatok, famegmunkálás és fémmegmunkálás, piszok- és porgátlás, szűrés, emelőcsigák és szivattyúk, valamint fertőtlenítés;permetező és adagoló készülékek;szórópisztolyok, csészék és betétek folyadékok keveréséhez és adagolásához;a fent említett gépek, szerszámgépek, motorok, hajtógépek, összetevők és eszközök bármelyikének alkatrészei és tartozékai;ipari csiszolók, többek között korongok, kerekek, szíjak és kefék, mindezek gépalkatrészek;csiszolószalagok, -korongok, -tömbök, -lapok és -kerekek gépi hajtású csiszológépek és köszörűgépek, mindezek az alábbiakhoz való használathoz kialakítottak és az alábbiak részei: gépi hajtású csiszológépek és köszörűgépek, fényesítő- és fényezőgépek;belsőgép-, légelszívó- és motorszűrők porszívókhoz; zsákok (porszívó -);szűrőeszközök, nevezetesen szűrők, szűrőbetétek, szűrőközegek és szűrőházak szennyeződések eltávolításához folyadékokból és egyéb szűrhető anyagokból;gépalkatrészek, nevezetesen légszűrők, belsőgép-, légelszívó- és motorszűrők porszívókhoz, valamint légszűrők mechanikai célokra; textilipari gépek;gépek ételek és italok készítéséhez; varrógépek;elektromos háztartási robotgépek; mosógépek;elektromos gépek a vegyipar számára;berakodó- és kirakodóberendezések; pumpák (gépek vagy motorok részei); szelepek (géprészek); kompresszorok (gépek);védő- és tisztítóeszközök ruhákhoz, szőnyegekhez és bútorokhoz; kézi szerszámok;forgógépekhez kapcsolható körkörös tartalékpárnák, valamint ezekhez kapcsolható vegyítő-, fényező- és fényesítőpárnák, melyek gépjárművek külső felületein használatosak;elektromosan működtetett tárolók stiftes hotmelt-ragasztókhoz;csiszolókorongból és tartópárnából álló rögzítőrendszerek csiszolókhoz és csiszolótartókhoz; zsákok (porszívó -).

Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; parti di motori;parti per veicoli, aspirapolveri;macchine e macchine utensili, tutte per imballaggio, pulizia, lucidatura, sabbiatura, spruzzatura, manutenzione di pavimenti, finitura, smontaggio di pavimenti, applicazione di nastri ed etichette, fabbricazione e fissaggio di chiusure e adesivi, conduttori elettrici, stampa, fabbricazione, giunti e organi di trasmissione per macchine, agricoltura, incubazione d'uova, industria elettronica, processi abrasivi, lavorazione del legno e lavorazione del metallo, eliminazione di sporcizia e polvere, filtrazione, pulegge e pompe ed igienizzazione;apparecchi di spruzzatura e distribuzione;pistole a spruzzo, coppe e guarnizioni per miscelare e distribuire liquidi;parti e accessori per le suddette macchine, macchine utensili, motori, componenti e arnesi;abrasivi industriali, compresi dischi, mole, nastri e spazzole, tutti parti di macchinari;nastri, dischi, tamponi, fogli e mole abrasive per smerigliatrici e molatrici elettriche, da utilizzare con e come parti di smerigliatrici e molatrici elettriche, macchine per lucidare;filtri interni per macchine, scarichi dell'aria e motori per aspirapolvere; sacchetti per aspirapolvere;dispositivi di filtrazione, ovvero, filtri, cartucce filtranti, mezzi di filtrazione ed alloggiamenti per filtri, per rimozione d'impurità da liquidi e da altre sostanze filtrabili;parti di macchine, ovvero filtri dell'aria, macchine interne, uscite d'aria e filtri di motori per aspirapolvere e filtri dell'aria per uso meccanico; macchine per l'industria tessile;macchine per produzione d'alimenti e bevande; macchine da cucire;robot da cucina elettrici; lavatrici;macchine elettriche per l'industria chimica;apparecchi di carico e scarico; pompe (parti di macchine o di motori); valvole (parti di macchine); compressori (macchine);protezioni e detersivi per abiti, tappeti e mobili; Utensili manuali;tamponi circolari di supporto da fissare su macchine rotanti e tamponi per mescolare e lucidare relativi da utilizzare su superfici esterne di veicoli a motore;supporti elettrici per bacchette d'un adesivo a caldo;sistemi di fissaggio per abrasivi e supporti abrasivi costituiti da dischi abrasivi e tamponi di supporto; sacchetti per aspirapolvere.

Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų dėžių detalės (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio inventorius (ne rankinis); perėtuvai (inkubatoriai); variklių ir motorų dalys;transporto priemonių dalys, dulkių siurbliai;mašinos ir staklės, viskas skirta naudoti pakavimo ir paketavimo, valymo, poliravimo, šlifavimo, purškimo, grindų priežiūros, apdailos, grindinio valymo, juostos ir etikečių klijavimo, uždorių ir klijų gamybos bei tvirtinimo, elektros laidininkų, spausdinimo, gamybos, mašinų movų ir transmisijų, žemės ūkio, kiaušinių perinimo, elektronikos pramonės, švitrinamojo apdirbimo operacijų, medžio ir metalo apdirbimo, nešvarumų ir dulkių valdymo, filtravimo, skriemulių, siurblių ir dezinfekavimo srityje;purškimo ir dalijimo aparatai;pistoletiniai purkštuvai, indeliai ir įdėklai skysčiams maišyti bei dalyti;bet kokių pirmiau minėtų mašinų, staklių, variklių, sudedamųjų dalių bei reikmenų dalys ir priedai;pramoniniai švitrinamojo apdirbimo reikmenys, įskaitant diskus, ratus, juostas ir šepečius, visi yra mašinų dalys;elektrinių juostinių šlifavimo staklių ir šlifuotuvų šlifavimo juostos, diskai, letenėlės, lapai bei ratai, visi pritaikyti naudoti su elektrinėmis juostinėmis šlifavimo staklėmis, šlifuotuvais ir poliravimo staklėmis bei yra jų dalis;dulkių siurblių vidiniai, oro išmetimo ir variklio filtrai; krepšeliai (dulkių siurbliai -);filtravimo įtaisai, būtent filtrai, filtrų kasetės, filtravimo terpė ir filtrų korpusai nešvarumams iš skysčių ir kitų filtruojamųjų medžiagų šalinti;mašinų dalys, būtent oro filtrai, dulkių siurblių vidiniai, oro išmetimo ir variklio filtrai, oro filtrai mechaninėms reikmėms; mašinos (tekstilės pramonės --- );maisto ir gėrimų gamybos mašinos; siuvamosios mašinos;elektriniai maisto dorojimo įrenginiai; plovimo mašinos;elektrinės chemijos pramonės mašinos;krovimo ir iškrovimo aparatai; siurbliai (mašinų ar variklių dalys); vožtuvai (mašinų dalys); kompresoriai (mašinų);drabužių, kilimų ir baldų apsaugos bei valymo preparatas; įrankiai;sukieji atsarginiai antgaliai, skirti tvirtinti prie rotacinių mašinų, ir prie jų skirti tvirtinti kompaundavimo bei poliravimo antgaliai, skirti naudoti ant variklinių transporto priemonių išorinių paviršių;elektrinis lydalinių klijų lazdelių laikiklis;abrazyvų tvirtinimo sistemos ir abrazyvo laikikliai, sudaryti iš abrazyvinio disko ir laikiklio antgalio; krepšeliai (dulkių siurbliai -).

Mašīnas un darbmašīnas; motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); lauksaimniecības mehānismi (izņemot ar roku darbināmos); olu inkubatori; motora daļas un motori;transportlīdzekļu daļas, putekļsūcēji;mašīnas un darbmašīnas, viss izmantošanai iepakošanā un iesaiņošanā, tīrīšanā, pulēšanā, apstrādāšanā ar smilšu strūklu, smidzināšanā, grīdu uzkopšanā, apstrādāšanā, bruģa noņemšanā, lenšu un etiķešu piestiprināšanā, apdares materiālu un līmvielu ražošanā un uzklāšanā, elektrības vadītāju ražošanā, drukāšanā, ražošanā, sajūgu un transmisiju ražošanā, lauksaimniecībā, olu inkubatoru ražošanā, elektroiekārtu nozarē, abrazīvās apstrādes, kokapstrādes un metālapstrādes nozarēs, netīrumu un putekļu ierobežošanā, filtrēšanā, trīšu un sūkņu ražošanā un apstrādāšanā;smidzināšanas un tirdzniecības automāti;aerosolu pistoles, trauki un ieliktņi šķidrumu maisīšanai un izsmidzināšanai;jebkādu iepriekš minēto mašīnu, darbmašīnu, motoru, dzinēju, komponentu un ierīču daļas un piederumi;rūpnieciskie abrazīvi, tostarp diski, rati, lentes un birstes, viss kā iekārtu daļas;abrazīvas lentes, diski, paliktņi, sloksnes un rati mehāniskajām slīpmašīnām un malšanas mašīnām, viss piemērots lietošanai ar un uzstādīšanai mehāniskajās slīpmašīnās, malšanas mašīnās, pulēšanas mašīnās;putekļsūcēju iekšējie, gaisa izplūdes un motora filtri; (putekļsūcēju) maisiņi;filtrēšanas ierīces, proti, filtri, filtra kasetnes, filtra materiāli un filtra korpusi netīrumu atfiltrēšanai no šķidrumiem un citām filtrējamām vielām;mašīnu daļas, proti, gaisa filtri, putekļsūcēju iekšējie, gaisa izplūdes un motora filtri, kā arī gaisa filtri mehāniskām vajadzībām; tekstilrūpniecības iekārtas;iekārtas pārtikas un dzērienu gatavošanai; šujmašīnas;pārtikas apstrādes elektriskās ierīces; veļas mazgājamās mašīnas;elektroiekārtas, kas izmantojams ķīmijas rūpniecībā;iekraušanas un izkraušanas aparāti; sūkņi (mašīnu vai dzinēju daļas); vārsti (mašīnu daļas); kompresori (mašīnas);drēbju, paklāju un mēbeļu aizsarglīdzekļi un tīrīšanas līdzekļi; roku darbarīki;cirkulējošas pamatnes piestiprināšanai pie rotējošām iekārtām un maisīšanas, beršanas un pulēšanas pamatnes piestiprināšanai pie iepriekš minētajām iekārtām, lai apstrādātu transportlīdzekļus virsbūves virsmu;karstu un izkausētu līmvielas gabalu elektriski darbināms turētājs;abrazīvu nostiprināšanas sistēmas un abrazīvu turētāji, kas sastāv no abrazīvu diska un turētāja paliktņa; (putekļsūcēju) maisiņi.

Magni u għodda tal-magni; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); komponenti li jigganċjaw l-magni u tat-trasmissjoni (ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art); implimenti agrikulturali minbarra dawk maħduma bl-idejn; inkubaturi għall-bajd; parts ta' magni u ta' muturi;partjiet għall-vetturi, vacuum cleaners;magni u għodda mekkanika, kollha għall-użu fl-ippakkjar u l-ippakkettjar, tindif, lostru, għorik, sprejjar, manutenzjoni tal-pavimenti, rifinitura, tqaxxir tal-pavimenti, applikazzjoni tat-tejp u lejbils, manifattura u twaħħil ta' għeluq u adeżivi, kondutturi elettriċi, stampar, manifattura, igganċjar u trażmissjoni tal-magni, agrikoltura, inkubaturi għall-bajd, industrija tal-elettronika, proċessi tal-brix, tħaddim tal-injam u tħaddim tal-metall, kontroll tal-ħmieġ u tat-trab, filtrazzjoni, taljoli u pompi u sanitizzazzjoni;apparat tal-isprej u tad-distribituri;tagħmir tal-isprejjar, kikkri u kontenituri ggradati għat-taħlit u tqassim ta' likwidi;partijiet u aċċessorji għal kwalunkwe magni msemmija qabel, għodda tal-magni, muturi, magni, komponenti u implimenti;apparat industrijali għall-brix, inklużi diski, roti, ċineg u xkupilji, kollha partijiet ta' magni;ċinturini għall-brix, diski, pads, folji u roti għall-apparat ta' l-ixkatlar u tat-tħin li jaħdmu bl-elettriku, kollha adattati għall-użu ma', u huma parti minn, apparat tal-ixkatlar u tat-tħin li jaħdmu bl-elettriku, magni tal-għorik u tal-illustrar;filtri ta' ġewwa l-magna, tal-egżost tal-arja u tal-mutur għall-vacuum cleaners; boroż (tal-vacuum cleaners );strumenti tal-filtrazzjoni, jiġifieri filtri, kartriġis tal-filtri, mezzi tal-filtri u kaxex tal-filtri għat-tneħħija ta' impuritajiet minn fluwidi u sustanzi oħrajn li jistgħu jkunu ffiltrati;partijiet tal-magni, jiġifieri, filtri tal-arja, filtri ta' ġewwa l-magna, tal-egżost tal-arja u tal-mutur għall-vacuum cleaners u filtri tal-arja għal skopijiet mekkaniċi; magni għall-industrija tat-tessuti;magni għat-tħejjija ta' ikel u xorb; magni tal-ħjata;magni tal-elettriku li jipproċessaw l-ikel; magni tal-ħasil;magni elettriċi għall-industrija tal-kimika;apparat għat-tagħbija u l-ħatt; pompi (partijiet tal-magni jew ta' muturi); valvoli (partijiet ta' magni); kumpressuri (magni);protetturi u aġenti tat-tindif għall-ħwejjeġ, twapet, u għamara; għodda ta' l-idejn;kuxxinetti ċirkolari tal-irkupru biex jeħlu ma' magni rotarji u kuxxinetti tal-kompożizzjoni, tal-illustrar u tal-għerik biex jeħlu magħhom għall-użu fuq uċuħ ta' barra ta' vetturi bil-mutur;kontenituri imħaddma bl-elettrika għall-istikek ta' adeżiv li jinħall b'temperaturi għoljin;sistemi tal-irbit għall-barraxa u kontenituri tal-barraxa magħmulin minn diski tal-brix u kuxxinetti għall-kontenitur; boroż (tal-vacuum cleaners ).

Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; broedmachines voor eieren; motoronderdelen;onderdelen voor voertuigen, stofzuigers;machines en werktuigmachines, allemaal voor verpakking en emballage, reinigen, polijsten, schuren, sproeien, vloeronderhoud, afwerken, verwijderen van stoepen, het aanbrengen van band en etiketten, fabricage en bevestiging van sluitingen en kleefmiddelen, stroomgeleiders, drukkerij, de productie, machinekoppelingen en -transmissies, de landbouw, broedmachines, de elektronica-industrie, schuurprocessen, houtbewerking en metaalbewerking, grond- en stofbeheersing, filtering, takels en pompen en zuivering;sproei- en afgifteapparaten;sproeipistolen, kopjes en lijntoestellen voor het mengen en afgeven van vloeistoffen;onderdelen en toebehoren voor alle voornoemde machines, werktuigmachines, motoren, componenten en instrumenten;industriële schuurmiddelen, waaronder schijven, wielen, banden en borstels, allemaal onderdelen van machines;schuurbanden, -schijven, -kussentjes, -vellen en -wielen voor elektrische schuur- en slijpmachines, alle aangepast voor gebruik met en als onderdeel van elektrische schuur- en slijpmachines, boen- en polijstmachines;interne machinefilters, luchtuitlaatfilters en motorfilters voor stofzuigers; zakken (stofzuiger -);filtertoestellen, te weten filters, filterpatronen, filtermedia en -behuizingen voor het verwijderen van onzuiverheden uit vloeistoffen en andere filtreerbare substanties;machineonderdelen, te weten luchtfilters, interne machines, luchtuitlaten en motorfilters voor stofzuigers en luchtfilters voor mechanische doeleinden; machines voor de textielindustrie;machines voor het bereiden van voedsel en dranken; naaimachines;elektrische keukenmachines; wasmachines;elektrische machines voor de chemische industrie;laad- en lostoestellen; pompen (machine- of motoronderdelen); kleppen (machineonderdelen); compressoren (machines);beschermer en reiniger voor doeken, tapijten en meubelen; handgereedschappen;cirkelvormige reserveschijven voor bevestiging aan draaiende machines en compound- en polijstschijven voor bevestiging daaraan, voor gebruik op de buitenkant van motorvoertuigen;elektrisch bediende houders voor smeltlijmstaafjes;bevestigingssystemen voor schuurmiddelen en houders voor schuurmiddelen bestaande uit een schuurschijf en schijfhouder; zakken (stofzuiger -).

Maszyny i obrabiarki; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); rolnicze (narzędzia -) inne niż o napędzie ręcznym; inkubatory do jaj; części silników i silników elektrycznych;części do pojazdów, odkurzacze;maszyny i obrabiarki, wszystkie do użytku w pakowaniu i opakowywaniu, czyszczeniu, polerowaniu, piaskowaniu, natryskiwaniu, konserwacji podłogi, wykańczaniu, zdzieraniu nawierzchni, stosowaniu taśm i etykiet, produkcji i przymocowywaniu zamknięć i materiałów klejących, w przewodnikach elektrycznych, drukowaniu, produkcji, w sprzęgłach i przekłądniach do maszyn, rolnictwie, inkubacji jaj, w przemyśle elektronicznym, procesach ścierania, obróbce drewna i metali, likwidacji brudu i pyłu, filtrowaniu, w kołach pasowych i pompach oraz w odkażaniu;aparatura do spryskiwania i dozowania;pistolety natryskowe, miski i wkładki do mieszania i dozowania cieczy;części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych maszyn, obrabiarek, silników elektrycznych, silników, części i urządzeń;przemysłowe materiały ścierne, w tym dyski, tarcze, paski i szczotki ścierne, wszystkie będące częściami maszyn;paski, dyski, płatki, arkusze i tarcze ścierne do szlifierek i szlifierek z napędem mechanicznym, wszystkie przystosowane do użytku wraz z i będące częściami szlifierek i szlifierek z napędem mechanicznym, maszyn do polerowania i polerowania;filtry wewnętrzne, wylotu powietrza i silnika do odkurzaczy; worki (do odkurzaczy);urządzenia filtracyjne, mianowicie filtry, wkłady filtrów, nośniki filtracyjne i obudowy do filtrów do usuwania zanieczyszczeń z cieczy i innych substancji przesączalnych;części do maszyn, mianowicie filtry powietrza, filtry wewnętrzne, wylotu powietrza i silnika do odkurzaczy oraz filtry powietrza do celów mechanicznych; maszyny dla włókiennictwa;maszyny do sporządzania żywności i napojów; maszyny do szycia;elektryczne urządzenia do przetwarzania żywności; pralki;maszyny elektryczne dla przemysłu chemicznego;urządzenia do załadunku i rozładunku; pompy [części maszyn lub silników]; zawory (części maszyn); sprężarki (maszyny);środki do ochrony i czyszczenia odzieży, dywanów i mebli; narzędzia ręczne;okrągłe podkładki zapasowe do doczepiania do maszyn obrotowych oraz podkładki do zwiększania efektu, polerowania i polerowania do dołączania do nich, do użytku na zewnętrznych powierzchniach pojazdów mechanicznych;uchwyty elektryczne do tubek z klejem topliwym;systemy mocujące do materiałów ściernych i oprawek ściernych, składające się z tarcz ściernych i podkładek do obsadek; worki (do odkurzaczy).

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas (com excepção dos accionados manualmente); chocadeiras para ovos; peças para motores;peças para veículos, aspiradores;máquinas e máquinas-ferramentas, todas para uso na embalagem, limpeza, polimento, areação, pulverização, manutenção de pavimentos, acabamento, remoção revestimentos em pavimentos, aplicação de fitas e etiquetas, fabrico e ligação de fechos e adesivos, condutores eléctricos, impressão, fabrico, acoplamentos e transmissões de máquinas,agricultura, incubação de ovos, indústria electrónica, processos abrasivos, marcenaria e metalurgia, controlo da sujidade e de poeiras, filtração, roldanas e bombas e desinfecção;aparelhos de pulverização e distribuição;pistolas pulverizadoras, taças e revestimentos para misturar e distribuir líquidos;peças e acessórios para quaisquer das máquinas, máquinas-ferramentas, motores, componentes e dos utensílios atrás referidos;abrasivos industriais, incluindo discos, rodas, cintos e escovas, sendo todos peças de máquinas;cintos abrasivos, discos, almofadas, folhas e rodas para lixadoras e esmeriladoras eléctricas, todos concebidos para utilização com, e fazendo parte de lixadoras e esmeriladoras eléctricas, máquinas de polir e de arear;filtros interiores, de saída de ar e de motor para aspiradores de pó; sacos (de aspirador);dispositivos de filtragem, nomeadamente, filtros, cartuchos de filtros, meios de filtragem e invólucros de filtragem para a remoção de impurezas de fluídos e de outras substâncias filtráveis;peças de máquinas, nomeadamente, filtros de ar, internos de máquinas, escapes e filtros de motores para aspiradores e filtros de ar fins mecânicos; máquinas para a indústria têxtil;máquinas para fazer alimentos e bebidas; máquinas de costura;máquinas de cozinha eléctricas; máquinas de lavar roupa;máquinas eléctricas para a indústria química;aparelhos para carga e descarga; bombas (peças de máquinas ou de motores); válvulas (peças de máquinas); compressores (máquinas);produtos para protecção e limpeza de vestuário, tapetes e mobiliário; ferramentas manuais;almofadas circulares de apoio para acoplar a máquinas rotativas e almofadas para misturar e polir para acoplar às mesmas para uso nas superfícies exteriores de veículos motorizados;suportes eléctricos para barras de uma cola de fusão a quente;sistemas de ligação para abrasivos e suportes de abrasão constituídos por discos abrasivos e suportes de almofadas; sacos (de aspirador).

Maşini şi maşini-unelte; motoare electrice şi cu combustie internă (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje de maşini şi componente de transmisii (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole altele decât cele manuale; incubatoare pentru ouă; piese pentru motoare cu combustie interna si motoare;piese de schimb pentru vehicule, aspiratoare;maşini şi maşini-unelte, toate utilizate la împachetat şi ambalat, curăţenie, lustruire, şlefuire, pulverizare, întreţinere de podele, finisare, tocirea pavajului, aplicarea de benzi şi etichete, fabricarea şi ataşarea de închizători şi adezivi, conductoare electrice, imprimare, fabricare, ambreiaje şi transmisii pentru maşini, agricultură, incubarea ouălor, industria electronicelor, procese abrazive, lucrări pentru lemn şi metal, controlul murdăriei şi prafului, filtrare, scripeţi şi pompe şi igienizare;aparate de pulverizare şi distribuire;pistoale de pulverizat, recipiente şi manşoane pentru amestecarea şi distribuirea lichidelor;piese şi accesorii pentru oricare dintre maşinile, maşinile-unelte, motoarele, motoarele, componentele şi instrumentele susmenţionate;produse abrazive industriale, inclusiv discuri, rotoare, centuri şi perii, toate fiind piese de maşinării;discuri abarzive, discuri, tampoane, coli şi roţi pentru aparate de şlefuit şi polizoare acţionate electric, toate find adaptate pentru utilizare cu, şi fiind părţi ale, aparatelor de şlefuit şi polizoarelor acţionate electric, ale maşinilor de polizat şi de lustruit;maşini interne, filtre pentru evacuarea aerului şi filtre de motor pentru aspiratoare; pungi pentru aspirator;dispozitive de filtrare, şi anume, filtre, cartuşe pentru filtre, mijloace de filtrare şi carcase pentru flitru, pentru îndepărtarea impurităţilor din lichide şi din alte substanţe filtrabile;piese de maşini, şi anume, filtre de aer, maşini interne, filtre pentru evacuarea aerului şi filtre de motor pentru aspiratoare şi filtre de aer pentru scopuri mecanice; masini pentru industria textila;maşini pentru prepararea alimentelor şi băuturilor; maşini de cusut;roboţi electrici de bucătărie; maşini de spălat;maşini electrice pentru industria chimică;aparate de încărcare şi descărcare; pompe (piese de masini sau motoare); supape (piese de maşină); compresoare (maşini);produs de protecţie şi de curăţare pentru haine, covor şi mobilă; scule actionate manual;tampoane backup circulare pentru maşinile rotative şi tampoane pentru amestecare, şlefurie şi polizare pentru ataşarea la acestea, pentru utilizarea pe suprafeţele exterioare ale vehiuclelor cu motor;dispozitiv de susţinere acţionat electric pentru lipirea unui adeziv care se topeşte la cald;sisteme de închidere pentru produse abrazive şi pentru suporturi abrazive, compuse dintr-un disc abraziv şi un tampon de susţinere; pungi pentru aspirator.

Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na vajcia; časti motorov;časti pre vozidlá, vysávače;stroje a strojové nástroje používané pri balení, čistení, leštení, brúsení, sprejovaní, údržbe podláh, opracovaní, odstraňovaní vozovkového krytu, aplikovaní pások a štítkov, výrobe a nasadzovaní uzáverov a lepidiel, v elektrických vodičoch, pri tlačení (polygrafii), výrobe, v strojových spojkách a prevodoch, v poľnohospodárstve, pri liahnutí vajec, v elektronickom priemysle, pri obrusovaní, opracovaní dreva a kovov, čistení a odstraňovaní prachu a špiny, filtrovaní, dezinfekcii a v kladkách a čerpadlách;striekacie a dávkovacie zariadenia;striekacie pištole, misky a vedenia na miešanie a dávkovanie tekutín;časti a súčiastky pre akékoľvek vyššie uvedené stroje, obrábacie stroje, motory, komponenty a náradie;priemyselné brúsne látky, vrátane kotúčov, kolies, pásov a kief, všetky sú časťami strojov;brúsne pásy, kotúče, listy a kolesá pre elektrické/motorové brúsky, všetky upravené pre používanie alebo ako časti elektrických/motorových brúsiek, leštiacich strojov;strojové filtre, výfukové filtre a motorové filtre pre vysávače; vrecká (pre vysávače -);filtračné zariadenia, menovite filtre, filtračné kazety, filtračné médiá a kryty filtrov na odstraňovanie nečistôt z kvapalín a iných filtrovateľných látok;časti strojov, menovite vzduchové filtre, vnútorné strojové filtre, výfukové filtre a motorové filtre pre vysávače a vzduchové filtre na mechanické účely; stroje pre textilný priemysel;stroje na výrobu potravín a nápojov; šijacie stroje;elektrické kuchynské roboty; pracie stroje;elektrické stroje pre chemický priemysel;nakladacie a vykladacie zariadenia; čerpadlá (ako súčasti strojov a motorov ); ventily (časti strojov); kompresory (stroje);zariadenia na ochranu a čistenie odevov, kobercov a nábytku; ručné nástroje;okrúhle podložky, ktoré sa pripevňujú k rotačným strojom a príslušné leštiace príslušenstvo, určené pre vonkajšie povrchy motorových vozidiel;elektricky ovládané držiaky pre tyčinky s termoplastickým lepidlom;upevňovacie systémy pre držiaky brúsnych materiálov, pozostávajúce z brúsneho kotúča a podložky na pridržiavanie; vrecká (pre vysávače -).

Stroji in strojna orodja; motorji in stroji (razen za kopenska vozila); strojni sklopi in pogonske komponente (razen za kopenska vozila); kmetijska orodja razen ročnih; valilniki za jajca; deli strojev in motorjev;deli za vozila, sesalce;stroji in orodni stroji, vse za pakiranje in embalažo, čiščenje, loščenje, peskanje, razprševanje, vzdrževanje tal, plemenitenje, luščenje pločnikov, nanos traku in etiket, proizvodnjo in pritrjevanje zaključkov in lepil, električne prevodnike, tiskanje, proizvodnjo, sklopke in pogonske dele, poljedeljske storitve, valilnike, industrijo elektronike, procese brušenja, tesarska dela in oblikovanje kovin, nadzor prahu in umazanij, filtriranje, škripce in črpalke in sanitacijo;stroji za razprševanje in razdeljevanje;brizgalne pištole, skodelice in podloge zamešanje in razdeljevanje tekočin;deli in oprema za vse omenjene stroje, strojno orodje, motorje, stroje, komponente in pripomočke;industrijski abrazivi, vključno s koluti, kolesi, pasovi in ščetkami, ki so vse deli strojev;brusilni pasovi, koluti, blazinice, plošče in kolesa za električne brusilnike in brusilnike, ki so vsi prirejeni za uporabo z in ki so deli električnih brusilnikov in brusilnikov, strojev za loščenje in poliranje;notranji strojni, izpušni in motorni filtri za sesalce; vrečke (za sesalce);filtrirne naprave, in sicer filtri, ohišja filtrov, filtrirni mediji in ohišja filtrov za odstranjevanje nečistoč iz tekočin in drugih snovi, ki se jih lahko filtrira;deli strojev, in sicer zračni filtri, notranji strojni, izpušni in motorni filtri za sesalce in zračni filtri za mehanične namene; stroji za tekstilno industrijo;stroji za proizvodnjo živil in pijač; šivalni stroji;električni aparati za procesiranje hrane; pralni stroji;električni stroji za kemično industrijo;aparati za natovarjanje in raztovarjanje; črpalke (deli strojev ali motorjev); ventili (deli strojev); kompresorji (stroji);zaščita in čistilo za obleke, preproge in pohištvo; ročna orodja;krožne podporne blazinice za pritrditev na rotacijske stroje ter blazinice za zmesi, loščenje in poliranje za pritrditev nanje za uporabo na zunanjih površinah motornih vozil;električno držalo za paličice termotopljivega lepila;sistemi za pritrditev za abrazive in držala za abrazive, sestavljeni iz abrazivnega koluta in blazinice za držalo; vrečke (za sesalce).

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; motordelar;fordonsdelar, dammsugare;maskiner och maskinverktyg, allt för paketering och förpackning, rengöring, polering med sämskskinn, slipning, sprutning, golvunderhåll, förädling, trottoarskrapning, applicering av tejp och etiketter, tillverkning och fastsättning av förslutningar och bindemedel, elektriska ledare, tryckningstjänster, tillverkning, maskinkoppling och överföring, agrikultur, äggkläckning, elektronikindustrin, slipprocesser, träförädling och metallsmide, smuts- och dammkontroll, filtrering, trissor och pumpar och sanering;sprutnings- och utmatningsapparater;sprutpistoler, bägare och insatser för blandning och utmatning av vätskor;delar och komponenter för alla nämnda maskiner, maskinverktyg, motorer, motorer, komponenter och redskap;industriella slipmedel, inklusive skivor, hjul, remmar och borstar, samtliga utgörande maskindelar;slipband, -skivor, -dynor, -ark och -hjul för motordrivna sandslipnings- och slipmaskiner, alla anpassade för användning med och utgörande delar av motordrivna sandslipnings- och slipmaskiner, puts- och polermaskiner;interna maskin-, luftutblås- och motorfilter för dammsugare; påsar (dammsugare -);filtreringsanordningar, nämligen, filter, filterkassetter, filtreringsmedier och filterhus för borttagning av orenheter ur vätskor och andra filtrerbara ämnen;maskindelar, nämligen, luftfilter, invändiga maskiner, luftavlopps- och motorfilter till dammsugare och luftfilter för mekaniska ändamål; maskiner för textilindustrin;maskiner för tillredning av mat och dryck; symaskiner;elektriska matberedare; tvättmaskiner;elektriska maskiner för kemisk industri;apparater för lastning och lossning; pumpar (delar av maskiner och motorer); ventiler (maskindelar); kompressorer (maskiner);skydd och renare till kläder, matta, och möbler; handverktyg;cirkulära stöddynor för fastsättning på roterande maskiner och blandningar, puts- och polerdynor för fastsättning därpå för externa ytor på motorfordon;elektriskt drivna hållare för pinnar med ett smältbindemedel;fästsystem för slipmedel och sliphållare bestående av slipskivor och dynhållare; påsar (dammsugare -).

8
Ruční nástroje a nářadí (ovládané ručně); příbory; poboční zbraně (bodné a sečné);zařízení pro aplikaci vaků do balíčků a balíků;nástroje s ručním ovládáním a zařízení pro použití v elektrotechnologii, stavebnictví, jakož i v kanceláři a obecně domácnosti, zejména pro dávkování proužků a pásků různého materiálu, také opatřených lepidlem;ruční přístroje pro aplikaci trhacích proužků;dávkovače, laminátory, ruční tahací a trhací dávkovače pro aplikaci pásek, lepicích pásek, lepicích fólií, těsnicích látek a znovu použitelných upevňovacích materiálů;venkovní a zahradnické nářadí, rýče, motyky, lopaty a vidle pro použití venku a na zahradě;zahradnické nářadí pro děti; příbory;špachtle, nože, vidličky, lžíce; kameny brusné;disky z vulkánfíbru;držadla pro ruční nářadí; universální nože; příbory z vzácných kovů;ruční nářadí, včetně obrušovacích bloků pro uchycení brusného tabulového materiálu pro ruční obrušování;brusné materiály pro průmyslové použití, včetně disků, kol, pásů a kartáčů, všechno, co je upraveno pro použití s ručním nářadím a co je jeho částmi;nářadí pro opravy vnitřních a vnějších povrchů u automobilů, jmenovitě špachtle, nože na tmel a holicí čepelky;ruční dávkovače výplňového materiálu pro karoserie;dávkovače lepicích pásek pro průmyslové nebo komerční použití;nože na motouzy.

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;dispositifs pour l'application de pochettes sur des colis et des paquets;outils et dispositifs manuels destinés aux technologies de l'électricité, à la construction, ainsi que pour le bureau et le ménage, en particulier pour la distribution de bandes en diverses matières, également fournis avec des adhésifs;applicateurs manuels de rubans à décoller;distributeurs, laminoirs, distributeurs manuels pour appliquer (en tirant puis déchirant) des rubans, rubans adhésifs, pellicules adhésives, compositions d'étanchéité et matériaux de fixation réutilisables;outils d'extérieur et de jardin, bêches, binettes, pelles et fourches pour l'extérieur et le jardin;outils de jardin pour enfants; coutellerie, fourchettes et cuillers;spatules, couteaux, fourchettes, cuillers; pierres à aiguiser;disques en fibre vulcanisée;manches pour outils à main; couteaux utilitaires; coutellerie en métaux précieux;outils portables, y compris blocs de ponçage contenant des feuilles abrasives enduites destinées au ponçage manuel;abrasifs à usage industriel, y compris disques, roues, courroies et brosses, tous conçus pour être utilisés avec, et étant des parties d'outils à main;outils pour la réparation de surfaces automobiles intérieures et extérieures, à savoir, grattoirs à peinture, couteaux à mastiquer, et lames de rasoir;pompe entraînée manuellement pour la distribution d'un mastic pour carrosserie;distributeurs de ruban adhésif à usage industriel ou commercial;appareils pour couper des cordons.

Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; devices for applying pouches to parcels and packages; hand-operated tools and devices for use in electrical technology, construction as well as office and general household, especially for dispensing strips and tapes of various materials, also provided with adhesives; manual tear strip applicators; dispensers, laminators, manual pull and tear dispensers for applying tapes, adhesive tapes, adhesive films, sealing compositions and reusable fastening materials; outdoor and garden tools, spades, hoes, shovels and forks for outdoor and garden use; garden tools for children; cutlery; spatulas, knives, forks, spoons; sharpening stones; vulcanized fiber discs; handle grips for hand tools; utility knives; cutlery made of precious metal; hand-held tools, including sanding blocks for holding abrasive coated sheet material for hand sanding; abrasives for industrial use, including discs, wheels, belts and brushes, all being adapted for use with, and being part of, hand held tools; tools for repair of interior and exterior automobile surfaces, namely, paint scrapers, putty knives, and razor blades; hand operated body filler compound pump dispenser; adhesive tape dispensers for industrial or commercial use; line cutters.

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen;Geräte zum Anbringen von Taschen auf Päckchen und Paketen;handbetätigte Werkzeuge und Geräte zur Verwendung für Elektrotechnik, Bau sowie für Büro- und allgemeine Haushaltszwecke, insbesondere zur Ausgabe von Streifen und Bändern aus verschiedenen Materialien, auch mit Klebstoffen;manuelle Applikatoren für Aufreißstreifen;Spender, Laminatoren, manuell betätigte Spender zum Herausziehen und Abreißen zum Anbringen von Bändern, Klebebändern, Klebefolien, Abdichtungsmitteln und wiederverwendbaren Befestigungsmaterialien;Werkzeuge für den Außenbereich und Gartenwerkzeuge, Spaten, Hacken, Schaufeln und Forken zur Verwendung im Außenbereich und im Garten;Gartenwerkzeuge für Kinder; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel;Spachtel, Messer, Gabeln, Löffel; Schleifsteine;Vulkanfiberscheiben;Handgriffe für handbetätigte Werkzeuge; Mehrzweckmesser; Beteck aus Edelmetall;handbetätigte Werkzeuge, einschließlich Schleifklötze zur Aufnahme von mit Schleifmitteln beschichteten Bögen für manuelle Schmirgelarbeiten;Schleifmittel für gewerbliche Zwecke, einschließlich Schleifkörper, Schleifscheiben, Riemen und Bürsten, alle zur Verwendung mit und als Teile von handbetätigten Werkzeugen;Werkzeuge zur Reparatur von inneren und äußeren Kraftfahrzeugoberflächen, nämlich Spachtel, Kittmesser und Rasierklingen;handbetätigte Pumpspender für Karosseriespachtelmassen;Klebebandspender für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke;Apparate zum Schneiden von Seilen.

Ръчни, ръчно задвижвани инструменти и сечива; ножарски изделия и прибори за хранене; хладни оръжия;устройства за поставяне на торбички на пакети и пакети;ръчни инструменти и устройства за ползване в електрическите технологии, строителството както и за офиси и общия бит, по-специално за подаване на ленти и ленти от различни материали, предоставяни и с лепила;ръчни апликатори за разкъсване на ленти;дозатори, ламинатори, ръчни дозатори за дръпване и късане за приложение на ленти, адхезивни ленти, адхезивни филми, запечатващи вещества и фиксиращи материали за многократно ползване;иснтрументи за ползване на открито и в градината, прави лопати, маркучи, лопати и вили за ползване на открито и в градината;градински инструменти за деца; ножарски изделия и прибори за хранене;шпатули, ножове, вилици, лъжици; шлифовъчни камъни;вулканизирани фибродискове;дръжки на ръчни инструменти; ножове за домакинството; инструменти за рязане, изработени от благороден метал;ръчни инструменти, включително блокове за шлифоване със шкурка за поставяне на листови материали с абразивно покритие за ръчно шлифоване;абразиви за промишлено ползване, включително дискове, колела, колани и четки, всички пригодени за ползване с и като част от ръчни инструменти;инструменти за ремонт на интериорни и екстериорни автомобилни повърхности, а именно уреди за изстъргване на боя, ножове за маджун и остриета;ръчни дозатори за помпи с пълнители за каросерии;дозатори за адхезивни ленти за промишлено и търговско ползване;линейни режещи устройства.

Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben;anordninger til påsættelse af lommer på pakker;håndbetjent værktøj og anordninger til brug i el-teknologi, konstruktionsmæssige samt kontormæssige og almindelige husholdningsmæssige formål, navnlig til holdere til strimler og tape af forskelligt materiale, fås også med klæbemiddel;applikatorer til manuel afrivning af strimler;dispensere, lamineringsmaskiner, dispensere med manuel afrivningsfunktion til påsætning af tape, klæbebånd, klæbefilm, tætningsmasse og fastgørelsesanordninger, der kan genbruges;håndværktøj til udendørs brug og haveredskaber, spader, hakker, skovle og grebe til udendørs brug og til havebrug;haveredskaber til børn; knivsmedevarer, gafler og skeer;spatler, knive, gafler, skeer; slibesten;skiver af vulkanfibre;greb til håndværktøj; universalknive; knivsmedevarer af ædle metaller;håndværktøj, inklusive slibeklodser til fastholdelse af ark beklædt med slibemateriale til slibning i hånden;slibemidler til industrielle formål, inklusive skiver, hjul, remme og børster, alt til brug sammen med og som dele til håndværktøj;værktøj til reparation af indvendige og udvendige overflader på biler, nemlig skrabere til maling, kitknive og barberblade;hånddrevne pumper til afgivelse af spartelmasse til karosserier;holdere til klæbebånd til industrielle eller kommercielle formål;linesakse.

Χειροκίνητα εργαλεία και μηχανήματα· όργανα κοπής, πιρούνια, κουτάλια· αιχμηρά όπλα·συσκευές εφαρμογής θηκών σε πακέτα και συσκευασίες·χειροκίνητα εργαλεία και διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική τεχνολογία, στις κατασκευές, σε χρήσεις γραφείου και σε γενικές οικιακές χρήσεις, ειδικότερα για τη διανομή λωρίδων και ταινιών από διάφορα υλικά, οι οποίες μπορεί να είναι εφοδιασμένες με κόλλα·χειροκίνητες διατάξεις εφαρμογής αποσπώμενων ταινιών·διανομείς, μηχανές ελασματοποίησης, διανομείς ταινίας με χειροκίνητη έλξη και κοπή, κολλητικές ταινίες, κολλητικές μεμβράνες, μείγματα στεγανοποίησης και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σύνδεσης·εργαλεία για χρήση σε υπαίθριους χώρους και κήπους, σκαπάνες, σκαλιστήρια, φτυάρια και διχάλες για χρήση σε υπαίθριους χώρους και στον κήπο·εργαλεία κηπουρικής για παιδιά· όργανα κοπής, πιρούνια, κουτάλια·σπάτουλες, μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια· ακονόπετρες·δίσκοι από βουλκανισμένες ίνες·λαβές για εργαλεία χειρός· μαχαίρια πολλαπλών χρήσεων· όργανα κοπής από πολύτιμα μέταλλα·εργαλεία χειρός, όπου περιλαμβάνονται τεμάχια λείανσης στα οποία προσαρμόζεται επιστρωμένο λειαντικό υλικό σε μορφή φύλλου για λείανση χειρός·λειαντικά μέσα για βιομηχανική χρήση, όπου περιλαμβάνονται δίσκοι, τροχοί, ιμάντες και βούρτσες, στο σύνολό τους προσαρμοσμένα για χρήση με και ως μέρη εργαλείων χειρός·εργαλεία για επισκευή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών αυτοκινήτων, συγκεκριμένα, ξέστρα χρώματος, σπάτουλες στοκαρίσματος, και λεπίδες ξυραφιών·χειροκίνητοι διανομείς αντλίας συνθέσεων μέσων πλήρωσης αμαξώματος·διανομείς κολλητικής ταινίας για βιομηχανική ή εμπορική χρήση·κόπτες συρμάτων.

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas;dispositivos para aplicar bolsas a paquetes;herramientas y dispositivos manuales para su uso en tecnología eléctrica, en la construcción, así como para uso en la oficina y doméstico en general, en concreto, para la distribución de tiras y cintas de diversos materiales, también suministrados con adhesivos;aplicadores manuales de cintas que se rasgan;distribuidores, laminadores, distribuidores manuales de tirar y romper para la aplicación de cintas, cintas adhesivas, películas adhesivas, composiciones para sellar y materiales de cierres reutilizables;herramientas para exteriores y de jardinería, palas, azadas, palas de mango largo y horcas para uso en exteriores y jardines;herramientas de jardinería para niños; cuchillería, tenedores y cucharas;espátulas, cuchillos, tenedores, cucharas; piedras para afilar;discos de fibra vulcanizada;empuñaduras de asas para herramientas de mano; cuchillos multiuso; cubertería hecha de metales preciosos;herramientas manuales, incluyendo bloques de lija para colocar hojas de material recubierto con abrasivos para el lijado manual;abrasivos de uso industrial, incluyendo papel de lija, discos, ruedas, correas y cepillos, todos para su uso con, y como parte de, herramientas manuales;herramientas para reparar superficies interiores y exteriores de automóviles, en concreto, raspadores de pintura, cuchillos para masilla y cuchillas de maquinillas de afeitar;dispensador de bomba para compuestos de relleno de carrocerías accionado a mano;dispensadores de cinta adhesiva para uso industrial o comercial;cortadores de cable.

Tööriistad ja -vahendid (käsi-); lõikeriistad; relvad (vööl kantavad külm-);pakkidele ja pakenditele taskute kinnitamise seadeldis;käsi-tööriistad ja seadmed kasutamiseks elektrotehnoloogias, ehituses, aga ka kontorites ja majapidamises üldiselt, eriti erinevast materjalist ribade ja teipide, ka kleepidega varustatute, jaotamiseks;manuaalsed rebitavate ribade aplikaatorid;jaoturid, laminaatorid, manuaalsed rebitavate ribade aplikaatorid teipide pealekandmiseks, kleeplindid, kleepuvad kiled, isoleersegud ja taaskasutatavad kinnitusmaterjalid;õue- ja aiatööriistad, labidad, kõplad, kühvlid ja hargid õues ja aias kasutamiseks;aiatööriistad lastele; lõikeriistad;spaatlid, noad, kahvlid, lusikad; luisud;vulkaniseeritud kiust kettad;käsi-tööriistade varte käepidemed; mitmesugused noad; väärismetallidest valmistatud söögiriistad;käsi-tööriistad, sh liivapaberi klotsid abrasiivkattega lehtmaterjali hoidmiseks käsilihvimisel;tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud abrasiivid, sh kettad, rattad, rihmad ja harjad, kõik kohaldatud kasutamiseks käsi-tööriistadega, olles viimaste osad;autode sise- ja välispindade remonditööriistad, täpsemalt värvikraabitsad, pahtlilabidad ja žiletiterad;käsitsi käitatav kere täitesegu pumpjaotur;kleeplindiannustid tööstuslikuks või kaubanduslikuks kasutamiseks;joonlõikurid.

Käsityökalut ja -välineet; aterimet; teräaseet;välineet pussien kiinnittämiseen pakkauksiin tai paketteihin;käsikäyttöiset työkalut ja -välineet käytettäväksi sähkötekniikassa, rakentamisessa sekä toimistoissa ja kotitalouksissa, erityisesti eri materiaaleista valmistettujen liuskojen ja nauhojen annosteluun, tarjotaan myös liima-aineilla varustettuna;käsikäyttöiset repäisynauhalaitteet;annostelijat, laminointilaitteet, käsikäyttöiset vedä-ja-repäise-annostelijat teippien, liimanauhat, liimakalvojen, tiivistysyhdisteet ja uudelleenkäytettävien kiinnitysmateriaalien annosteluun;ulko- ja puutarhatyökalut, lapiot, kuokat, hiekkalapiot ja talikot ulko- ja puutarhakäyttöön;puutarhatyökalut lapsille; aterimet;lastat, veitset, haarukat ja lusikat; teroituskivet;vulkanoidut kuitulevyt;käsityökalujen kädensijat; yleisveitset; jalometalliset aterimet;kädessä pidettävät työkalut, mukaan lukien käsinhiontaan tarkoitetut hiomakappaleet, joihin kiinnitetään hionta-aineella päällystetty materiaali;hioma-aineet teollisuuskäyttöön, mukaan lukien levyt, laikat, hihnat ja harjat, kaikki on tarkoitettu käytettäväksi kädessä pidettävien työkalujen kanssa ja niiden osina;työkalut auton sisä- ja ulkopintojen korjaukseen, nimittäin maalinkaapimet, kittausveitset ja veitsen terät;käsikäyttöiset täyttölaitteet hioma-ainepumppuihin;teippauskoneet teolliseen tai kaupalliseen käyttöön;johtoleikkurit.

Kéziszerszámok és berendezések; késáru/evőeszközök; oldalfegyverek/szúró- és vágófegyverek;eszközök tasakok rögzítéséhez csomagokhoz és dobozokhoz;kézi működtetésű szerszámok és eszközök elektromos technológiai, építkezési, valamint irodai és általános háztartási használatra, különösen különböző, ragasztókkal is ellátott anyagcsíkok és -szalagok adagolásához;kézi tépőszalag-applikátorok;adagolók, laminálók, kézi lehúzós és tépős adagolók szalagok, ragasztószalagok, ragasztófóliák, tömítővegyületek és újrafelhasználható rögzítőanyagok felviteléhez;szabadtéri és kerti szerszámok, ásók, kapák, lapátok és vasvillák szabadtéri és kerti használatra;kerti szerszámok gyermekeknek; késáru/evőeszközök;tortakanalak, kések, villák, kanalak; köszörűkövek, fenőkövek;vulkánfíber korongok;fogantyúk kéziszerszámokhoz; nagy kések; nemesfémből készült evőeszközök;kéziszerszámok, többek között csiszolótömbök csiszoló bevonatú lapanyagok tartásához, kézi csiszoláshoz;csiszolók ipari használatra, többek között korongok, kerekek, szíjak és kefék, mindezek az alábbiakhoz való használathoz kialakítottak és az alábbiak részei: kézi szerszámok;szerszámok autók belső és külső felületeinek javításához, nevezetesen festékkaparók, simítókések és borotvapengék;kézi működtetésű pumpás adagoló karosszéria-kitöltő vegyületekhez;ragasztószalag-adagolók ipari vagy kereskedelmi használatra;drótvágók.

Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche;dispositivi per applicazione di buste su pacchi;strumenti e dispositivi manuali per tecnologia elettrica, costruzione e per ufficio e uso domestico generico, in particolare per distribuzione di strisce e nastri di materiali diversi, disponibili anche con adesivi;applicatori manuali di strisce da strappare;distributori, laminatoi, distributori manuali da tirare e strappare per nastri, nastri adesivi, pellicole adesive, composti sigillanti e materiali di fissaggio riutilizzabili;strumenti per uso esterno e da giardino, vanghe, zappe, pale e forche per uso esterno e da giardino;strumenti da giardino per bambini; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai;spatole, coltelli, forchette, cucchiai; pietre per arrotare;dischi in fibre vulcanizzate;impugnature per utensili manuali; coltelli multiuso; coltelleria in metallo prezioso;utensili portatili, compresi blocchi per smerigliare per supporto di materiali in fogli rivestiti d'abrasivi per smerigliatura a mano;abrasivi per uso industriale, compresi dischi, mole, nastri e spazzole, tutti da utilizzare con e come parte d'utensili manuali;utensili per riparazione di superfici interne ed esterne d'automobili, ovvero spatole per pitture, spatole per mastice e lame per rasoi;distributori manuali a pompa per composti di riempimento per carrozzerie;distributori di nastro adesivo per uso industriale o commerciale;taglia-cime.

Įrankiai ir padargai (valdomi rankomis); valgomieji įrankiai; juosiamieji ginklai;įtaisai maišeliams ant siuntų ir paketų mauti;rankiniai mechaniniai įrankiai ir įtaisai, skirti naudoti elektrotechnikoje, statyboje, biuro ir bendrosioms buities reikmėms, ypač juostelėms ir juostoms iš įvairių medžiagų dalyti, taip pat teikiami su klijais;rankiniai plėšiamosios juostos įtaisai;dalytuvai, laminavimo mašinos, rankiniai traukiamieji ir plėšiamieji dalytuvai juostoms, lipniosioms juostoms, lipniosioms plėvelėms, hermetikams ir daugkartinio naudojimo tvirtinamosioms medžiagoms klijuoti;lauko ir sodo įrankiai, kastuvai, kauptukai, semtuviniai kastuvai ir šakės, skirti naudoti lauke bei sode;vaikiški sodo įrankiai; valgomieji įrankiai;mentelės, peiliai, šakutės, šaukštai; galąstuvai;vulkanizuoto pluošto diskai;rankinių įrankių koto rankenos; universalūs peiliai; peiliai, pagaminti iš brangiojo metalo;rankiniai įrankiai, įskaitant šlifavimo trinkeles abrazyvu dengtai lakštinei medžiagai laikyti, skirtas rankinio šlifavimo reikmėms;pramoniniai abrazyvai, įskaitant diskus, ratus, juostas ir šepečius, visi pritaikyti naudoti su rankiniais įrankiais ir yra jų dalis;įrankiai automobilio vidaus ir išorės paviršiams taisyti, būtent dažų skutikliai, glaistikliai ir skutimo peiliukai;rankinis mechaninis kėbulo glaisto mišinio dalytuvas su pompa;lipniosios juostos dalytuvai pramonės ar komercijos reikmėms;lyno pjovimo įtaisai.

Rokas darbarīki, ar roku darbināmas ierīces; galda piederumi; aukstie ieroči;ierīces pasta maisu piestiprināšanai pie saiņiem un pakām;rokas darbarīki un ierīces izmantošanai elektrotehnoloģijā, celtniecībā, kā arī biroja un mājsaimniecības vajadzībām, jo īpaši dažādu materiālu slokšņu un lenšu izsniegšanai, aprīkotas arī ar līmvielu;manuālie noplēšanas slokšņu aplikatori;dozatori, laminatori, manuālie noplēšamo slokšņu dozatori lenšu, līmlenšu, līmplēvju, blīvēšanas materiālu un vairākkārtīgi lietojamu fiksācijas materiālu izmantošanai;ārtelpu un dārza darbarīki, lāpstas, kapļi, liekšķeres un dakšas izmantošanai ārpus telpām un dārzā;dārza darbarīki bērniem; galda piederumi;lāpstiņas, naži, dakšiņas, karotes; asmeņi asināšanai;vulkanizētu šķiedru diski;rokas darbarīku rokturi; servisa naži; galda piederumi, kas izgatavoti no dārgmetāla;roku darbarīki, tostarp slīpēšanas bloki abrazīvo materiālu rokas slīpēšanas vajadzībām;abrazīvi rūpnieciskām vajadzībām, tostarp diski, rati, siksnas un birstes, viss pielāgots lietošanai ar un piestiprināšanai pie rokas darbarīkiem;darbarīki automobiļu interjera un eksterjera virsmu remontam, proti, krāsas skrāpji, tepes naži un žiletes;rokas pildvielu sūkņa dozatori;līmlentes dozatori rūpnieciskām vai komerciālām vajadzībām;līnijas griezēji.

Għodda ta' l-idejn u implimenti (imħaddma bl-idejn); pożati; xwabel;strumenti li jwaħħlu bwiet mal-pakketti u l-pakki;għodda u strumenti mħaddma bl-idejn għall-użu fit-teknoloġija elettrika, kostruzzjoni kif ukoll tal-uffiċċju u domestiċi ġenerali, b'mod speċjali għat-tqassim ta' strippi u tejps ta' diversi materjali, ipprovduti wkoll b'adeżivi;applikaturi manwali tal-istrippa li titqatta';distribituri, apparat għat-tirqiq, distribituri manwali li tiġbed u taqta', tejps adeżivi, films adesivi, kompożizzjonijiet tas-siġill u materjal tal-issikkar li jerġa' jintuża;għodda ta' barra u tal-ġnien, pali, mgħażaq, zpapen u frieket għall-użu barra u tal-ġnien;għodda tal-ġnien għat-tfal; pożati;spatuli, skieken, frieket, mgħaref; roti li jitħnu;diski tal-fibra vvulkanizzata;mankijiet għall-għodda tal-idejn; skieken ta' l-utilità; pożati magħmula minn metall prezzjuż;għodda li jinżammu fl-idejn, inklużi blokok tal-ixkatlar għaż-żamma tal-folji miksijin tal-materjal tal-brix għall-ixkatlar bl-idejn;apparat għall-brix għall-użu industrijali, inklużi diski, roti, ċinturini u pniezel, kollha adattati għall-użu ma', jew huma parti minn, għodda li jinżammu fl-idejn;għodda għat-tiswija ta' uċuħ ta' ġewwa u ta' barra tal-karozzi, jiġifieri, paletti għall-brix taż-żebgħa, skieken tal-istokk, u xfafar tal-mwies;distribitur bil-pompa mħaddma bl-idejn tal-kompożizzjoni tal-mili tal-bodi;distributuri tat-tejp adeżiv għall-użu industrijali jew kummerċjali;qattiegħa tal-linji.

Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen;apparaten voor het aanbrengen van zakjes op pakjes en verpakkingen;handbediende gereedschappen en apparaten voor gebruik in elektrische technologie, bouw, alsmede voor kantoor en algemene huishouding, met name voor de afgifte van stroken en banden van allerlei materialen, eveneens verschaft met kleefstoffen;aanbrenginrichtingen voor met de hand af te scheuren stroken;afgifteapparaten, lamineerinrichtingen, inrichtingen voor de afgifte van met de hand af te trekken of te scheuren banden, plakband, plakfolie, dichtende samenstellingen en te hergebruiken bevestigingsmaterialen;gereedschappen voor buiten en in de tuin, spaden, schoffels, schoppen en hooivorken voor gebruik buiten en in de tuin;tuingereedschap voor kinderen; messenmakerswaren, vorken en lepels;spatels, messen, vorken, lepels; slijpstenen (wetstenen);schijven van gevulkaniseerde vezels;handgrepen voor handgereedschappen; zakmessen; bestek (messen, vorken, lepels) van edele metalen;handgereedschappen, waaronder schuurblokken voor het vasthouden van met een schuurmiddel bedekte vellen voor het schuren met de hand;schuurmiddelen voor industrieel gebruik, waaronder schijven, wielen, banden en borstels, alle aangepast voor gebruik met en als onderdeel van handgereedschappen;gereedschappen voor het herstellen van de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant van auto's, te weten verfschrapers, stopverfspatels en scheermesjes;handbediende pomp voor het afgeven van een samengesteld vulmiddel voor de carrosserie;afgifteapparaten voor plakband, voor industrieel of commercieel gebruik;lijnsnijders.

Narzędzia i przyrządy ręczne (sterowane ręcznie); nożownicze (wyroby -); broń biała;urządzenia do wkładania paczek i paczek do worków;narzędzia i urządzenia obsługiwane ręcznie do użytku w technologii elektrycznej, budownictwie, jak również w biurze i ogólnie w domu, w szczególności do dozowania pasków i taśm wykonanych z różnych materiałów, dostarczane również z materiałami klejącymi;manualne aplikatory tasiemek do automatycznego otwierania opakowania;dozowniki, laminatory, manualne dozowniki typu pciągnij i urwij do stosowania taśm, taśm przylepnych, folii samoprzylepnych, mieszanin uszczelniających i materiałów mocujących wielokrotnego użytku;narzędzia do użytku na zewnątrz i ogrodnicze, łopaty, motyki, szufle i widły do użytku na zewnątrz i w ogrodzie;narzędzia ogrodnicze dla dzieci; nożownicze (wyroby -);łopatki, noże, widelce, łyżki; osełki do ostrzenia;tarcze z włókien wulkanizowanych;uchwyty do narzędzi ręcznych; noże uniwersalne; sztućce z metali szlachetnych;narzędzia ręczne, w tym bloczki do mocowania materiałów ściernych w arkuszach, do użytku w szlifowaniu ręcznym;materiały ścierne do użytku przemysłowego, w tym dyski, tarcze, paski i szczotki, wszystkie przystosowane do użytku wraz z i będące elementami narzędzi ręcznych;narzędzia do naprawiania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni pojazdów, mianowicie skrobaki do farby, nożyki do kitu i żyletki;ręczne dozowniki pompkowe mieszaniny wypełniającej do nadwozi pojazdów;dozowniki taśmy klejącej do użytku przemysłowego lub komercyjnego;narzędzia do cięcia sznurów.

Ferramentas e instrumentos manuais conduzidos manualmente; cutelaria, garfos e colheres; armas brancas;dispositivos para aplicar bolsas a pacotes e embalagens;ferramentas e dispositivos conduzidos manualmente para utilização em tecnologia eléctrica, construção, assim como para escritório e uso doméstico em geral, em especial para distribuição de tiras e fitas de diversos materiais, fornecidos igualmente com adesivos (matérias colantes);aplicadores manuais para cortar fitas;distribuidores, laminadores, distribuidores manuais de puxar e cortar para aplicação de fitas, fitas adesivas, películas adesivas, compostos vedantes e materiais de fixação reutilizáveis;ferramentas para uso ao ar livre e em jardins, enxadas, sachos, pás e forquilhas para uso ao ar livre e em jardins;ferramentas de jardim para crianças; cutelaria, garfos e colheres;espátulas, facas, garfos, colheres; pedras de afiar;discos de fibra vulcanizada;pegas para cabos de ferramentas manuais; facas utilitárias; cutelaria feita num metal precioso;ferramentas manuais, incluindo blocos de lixar para suportar material em chapa com cobertura abrasiva para lixar manualmente;produtos abrasivos para uso industrial, incluindo discos, rodas, cintos e escovas, todos concebidos para utilização com e fazendo parte de ferramentas manuais;ferramentas para reparar superfícies interiores e exteriores de automóveis, nomeadamente, raspadores de tinta, facas para mastique e lâminas;bomba distribuidora manual para um componente de preenchimento para carroçaria;distribuidoras de fita adesiva para uso industrial ou comercial;cortadores de linhas.

Scule manuale şi instrumente (operate manual); cuţite; arme albe;dispozitive pentru aplicarea de buzunare pachetelor şi ambalajelor;scule şi dispozitive acţionate manual pentru utilizare în tehnologia electrică, pentru construirea atât a birourilor, cât şi a locuinţelor, în special pentru distribuirea de benzi şi de fâşii din diferite materiale, de asemenea, prevăzute cu adezivi;aplicatoare manuale de benzi pentru rupturi;dozatoare, maşini de laminat, distribuitoare manuale pentru tragere şi rupere, pentru aplicarea de benzi, benzi adezive, compoziţii de etanşare şi materiale reutilizabile de fixare;unelte pentru exterior şi pentru grădinărit, cazmale, sape, lopeţi şi furci pentru exterior şi pentru grădinărit;unelte de grădină pentru copii; cuţite;spatule, cuţite, furculiţe, linguri; Pietre de slefuit;discuri din fibră vulcanizată;mânere pentru unelte de mână; cuţite; tacamuri realizate din metale pretioase;scule acţionate manual, inclusiv blocuri de şlefuire pentru susţinerea materialul abraziv pentru înveliş, pentru şlefuire manuală;produse abrazive industriale, inclusiv discuri, rotoare, centuri şi perii, toate fiind adaptate pentru utilizarea cu, şi fiind părţi ale uneltelor de mână;unelte pentru repararea suprafeţelor exterioare şi interioare ale automobilelor, respectiv raşchete pentru vopsea, cuţite pentru chit şi lame pentru brici;distribuitor cu pompă acţionat manual, pentru compus de umplere pentru caroserie;distribuitoare de bandă adezivă de uz industrial sau comercial;cuţit de tăiat frânghii.

Ručné prístroje a náčinia (ručne ovládané); nožiarsky tovar, príbor; pobočné zbrane;zariadenia na pripevňovanie vreciek k balíkom a zásielkam;ručné náradie a zariadenia pre elektrické technológie, stavebníctvo, ako aj do kancelárie a domácnosti, predovšetkým na dávkovanie pruhov a pások z rôznych materiálov, poskytované taktiež spolu s lepidlami;ručné aplikátory pások, ktoré možno odtrhnúť;dávkovače, laminovacie prístroje, ručné trhacie a vyťahovacie dávkovače pások, lepiacich pások, lepiacich fólií, utesňovacích látok a opätovne použiteľných upevňujúcich materiálov;vonkajšie a záhradné náradie, rýle, hrable, motyky, lopaty a vidly;záhradné náradie pre deti; nožiarsky tovar, príbor;varešky, nože, vidličky, lyžice; brúsne kamene na ostrenie (brúsenie);kotúče z vulkanizovaných vlákien;rukoväte pre ručné náradie; univerzálne nože; príbory z drahých kovov;ručné náradie, vrátane blokov na pridržiavanie brúsnych listových materiálov;brusivá na priemyselné účely, vrátane kotúčov, pásov a kief, všetky sú upravené na používanie spolu s ručným náradím;náradie na opravu vnútorných a vonkajších automobilových povrchov, menovite škrabky, nože na tmel a žiletky;ručné dávkovače tmelov na vypĺňanie karosérie;dákovače lepiacej pásky na priemyselné alebo komerčné účely;nástroje na rezanie.

Ročno orodje in oprema (ročno operirana); jedilni pribor; bočno orožje (meč, sablja, bajonet);naprave za nanos torbic na pakete in pakete;ročno orodje in naprave za električno tehnologijo, gradnjo kot tudi pisarne in gospodinjstva, zlasti za razdeljevanje trakov in trakov različnih materialov, ki so ponujeni tudi z lepili;aplikatorji trakov za ročno trganje;razdelilniki, laminatorji, razdelilniki za ročni poteg in trganje za nanašanje trakov, lepilnih trakov, lepilnih folij, tesnilnih zmesi in materialov za pritrjevanje za ponovno uporabo;orodje za uporabo na prostem in na vrtu, lopate, krampi, lopate in vile za uporabo na prostem in na vrtu;vrtno orodje za otroke; jedilni pribor;lopatice, noži, vilice, žlice; brusni kamni;koluti vulkaniziranih vlaken;držala za ročno orodje; kuhinjski noži; jedilni pribor iz žlahtnih kovin;ročno orodje, vključno s smirkovimi bloki za material v ploščah, premazan z abrazvii, za ročno brušenje;abrazivi za industrijsko uporabo, vključno s koluti, kolesi, pasovi in ščetkami, ki je vse prirejeno za uporabo z in ki so del ročnega orodja;orodje za popravilo notranjih in zunanjih avtomobilskih površin, in sicer lopatice, noži za kit in kline za britve;ročni razdelilnik s črpalko za polnilo za karoserijo;držala za lepilni trak za industrijsko ali komercialno uporabo;orodje za rezanje linij.

Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen;anordningar för applicering av påsar på paket och förpackningar;handdrivna verktyg och anordningar för användning inom elteknik, byggnation samt för kontors- och hushållsändamål, speciellt för utmatning av remsor och tejp av olika material, även försedda med klister;manuella applikatorer för rivremsor;utmatare, lamineringsmaskiner, manuella drag- och rivutmatare för applicering av tejp, häftband, vidhäftande film, tätningsmaterial och återanvändningsbara fastsättningsmaterial;utomhus- och trädgårdsredskap, spadar, hackor, skyfflar och grepar för utomhus- och trädgårdsbruk;trädgårdsredskap för barn; knivsmidesvaror, bestick;spatlar, knivar, gafflar, skedar; slipstenar;vulkanfiberskivor;handtag för handverktyg; nyttoknivar; bestick av ädelmetall;handhållna verktyg, inklusive slipblock för att hålla slipmedelsöverdragna arkmaterial för handslipning;slipmedel för industriellt bruk, inklusive skivor, hjul, bälten och borstar, alla anpassade för användning med och utgörande del av handverktyg;verktyg för reparation av invändiga och utvändiga bilytor, nämligen, färgskrapor, kittknivar, och rakblad;handdriven pumpdispenser avseende karosserifyllnadsmassa;klistertejpmatare för industriellt eller kommersiellt bruk;ledningsskärare.

9
Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; automatické distributory a mechanismy pro přístroje na mince; registrační pokladny; počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; hasicí přístroje; počítačový hardware, firmware a software; zařízení ke zpracování dat; dotykové obrazovky; počítačová periferní zařízení; počítačové myši; počítačový hardware a software pro interaktivní propojování v počítačových systémech a počítačových periferních a telekomunikačních zařízeních a systémech; displeje s tekutými krystaly; webové prohlížeče; vybavení počítačových her upravené pro použití s televizními přijímači; podložky pod myši;počítačové monitorové obrazovky, displeje pro laptopy a jiné počítače, prohlížecí obrazovky a velké a malé displeje pro telefony, pagery, televizní přijímače a video monitory, zobrazovací terminály, displeje s virtuálním obrazem a okulárové prohlížeče, elektronické instrumentační displeje, displeje pro pokladny, počítačové obrazové projektory, zpětné projektory a projektory na průsvitky, projektory se zadní projekcí a přední a zadní promítací plátna, všechno se zvýšeným nebo řízeným jasem, směrem světla, kontrastem, zobrazitelností nebo parametry spotřeby elektrické energie; součásti pro veškeré výše uvedené zboží, včetně filtrů, polarizátorů, modulů iluminátorů, děličů svazků a kombinérů, difuzérů, reflektorů, prizem, polymerických zrcadel a Fresnelových čoček; počítačové příslušenství, včetně neoslňujících a privátních obrazovek nebo filtrů pro použití primárně před počítačovými monitory a displeji; počítačový software (včetně softwaru ke stažení z internetu); počítačový software pro použití v oblasti zdravotní péče; digitální hudba (ke stažení z internetu); Počítačový software a hardware pro shromažďování, správu a ukládání dat, vyplňování elektronických objednávek a poskytování řešení pro řízení skladů;počítačový software pro použití ve vztahu k léčbě a péči o pacienty a se souvisejícími správními a platební službami;předem nahrané audio a video pásky, disky a filmy; nahraný počítačový software; CD; čističe hlav přehrávačů videopásek, čističe hlav přehrávačů audiopásek, čističe čoček CD laserů, radiální čističe CD; ochranná pouzdra, obaly a přebaly pro uchovávání a balení kompaktních disků, CD-ROMů, CDR, DVD, počítačových disků a pásek a dalších digitálních a/nebo audio nebo optických paměťových médií; telekomunikační přístroje; příslušenství mobilních telefonů; mobilní telefony a jiná ruční komunikační nebo počítačová zařízení; digitalní zařízení pro osobní pomoc; optická vlákna; kabely s optickými vlákny;kabely a vodiče pro telekomunikace; telekomunikační systémy a linky;zakončovací/spojovací integrovaný systém pro telekomunikační sítě na bázi optických vláken;optovláknové konektory;elektronické části a komponenty pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu;elektrické a elektronické spojky; konektory a propojky vedení a kabelů pro použití v telekomunikacích a pro datovou komunikaci; pružná propojení pro velkokapacitní aplikace propojení, včetně balíčků s integrovanými obvody, diskovými jednotkami, lékařským zařízením, LCD moduly, balíčkem optoelektronických zařízení a tiskárnami; kontaktní čočky, brýle a sluneční brýle; bezpečnostní a ochranné/záštitné oblečení, kloboučnické zboží, obuv, vybavení, přístroje a nástroje; ochranné nebo bezpečnostní masky na obličej, dýchací přístroje, rukavice a zátky do uší pro domácí a průmyslové použití; respirační masky, filtry pro dýchací masky a ochranný dýchací přístroj; protiprachové dýchací masky a protiplynové dýchací masky; špunty do uší nikoli pro léčebné účely; ochranné nebo bezpečnostní přilby; protihlukové přilby; brýle a ochranné brýle; oblečení chránící proti úrazům, radiaci a ohni; ochranné masky na obličej pro prevenci šíření bakterií, prachu, pylu a pro ochranu před vdechováním chladného vzduchu; masky na ohřívání vzduchu; filtry pro dýchací masky; reflexní značky;materiály odrážející světlo, které se skládají ze skleněných kuliček zabudovaných v plastovém materiálu na textilním nebo papírovém podkladu pro výrobu odrazových značek; retroreflexní materiály pro automobilové účely a jiné bezpečnostní použití; ukazatele teploty, teploměry; zařízení pro zaznamenávání času; rentgenový film;oční klapky s ochrannou funkcí;nástroje na údržbu telefonů, jmenovitě přístroje na detekci a lokalizaci poruch u kabelů a kalibrátory a propojovací kabely pro takové přístroje;komunikační sítě, systémy a komponenty, jmenovitě kabelové systémy pro lokální počítačové sítě;strukturované kabelové systémy;konektory, spojky a ochrany spojek;zakončovací zařízení pro kabely, zařízení na lokalizaci kabelů/poruch; panely rozvodné;reflektometry časových oblastí, čisticí soupravy pro optická vlákna, spojovací vedení, sítové rozbočovače, vedení, konektory pro optické rozhraní, zástrčky, zásuvky, spojovací přípravky;elektronické zásuvky užitečné při testování elektrických a elektronických komponentů, svářečské přilby, pomůcky na ochranu sluchu, jmenovitě ucpávky do uší nikoli pro lékařské účely;ochranné pomůcky - jmenovitě jednorázové hubice a dýchací trubice na dodávku čerstvého vzduchu lakýrníkům při nástřiku vozidel;elektrické konektory pro použití v automobilech.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; matériel d'ordinateurs, micrologiciels et logiciels; équipement pour le traitement de l'information; écrans tactiles; périphériques pour ordinateurs; souris d' ordinateurs; matériel informatique et logiciels d'interface interactif dans des systèmes informatiques et périphériques informatiques et dispositifs de télécommunication et systèmes; écrans à cristaux liquides; navigateurs pour le web; équipement de jeux électroniques conçu pour être utilisé avec des récepteurs de télévision; tapis de souris;écrans d'ordinateurs, affichages pour ordinateurs portatifs et autres ordinateurs, écrans de visualisation et petits et grands affichages pour téléphones, téléavertisseurs, écrans de postes de télévision et vidéo, terminaux d'affichage vidéo, affichages d'images virtuelles et lecteurs oculaires, affichages d'instruments électroniques, affichages de machines de points de vente, projecteurs d'images informatisées, rétroprojecteurs et projecteurs de diapositives, rétroprojecteurs, et écrans de projection frontaux et arrière, tous dotés de fonctions permettant d'améliorer ou de contrôler la luminosité, la direction de la lumière, le contraste, la qualité de l'image ou la consommation d'électricité; composants de tous les produits précités, y compris filtres, polariseurs, modules d'illuminateur, diviseurs et combineurs de faisceaux, diffuseurs, réflecteurs, prismes, miroirs polymères et lentilles Fresnel; accessoires d'ordinateurs, y compris écrans antiéblouissants et de confidentialité ou filtres utilisés essentiellement devant des moniteurs et affichages d'ordinateurs; logiciels, y compris logiciels téléchargeables à partir de l'internet; logiciels utilisés destinés au domaine des soins de santé; musique numérique (téléchargeable fournie à partir de l'internet); Logiciels et matériel informatique de collecte, gestion et entreposage de données, exécution de commandes électroniques, et fourniture de solutions de gestion d'entrepôts;logiciels utilisés en rapport avec le traitement et le soin des patients, et services d'administration et de paiement correspondants;cassettes audio et vidéo, disques et films préenregistrés; logiciels préenregistrés; disques compacts; appareils pour nettoyer les têtes de lecture de magnétoscopes, appareils pour nettoyer les têtes de lecture de lecteurs de cassettes audio, appareils pour nettoyer les lentilles des lecteurs CD laser, appareils pour nettoyer les CD radiaux; étuis de protection, manchons et couvertures pour le stockage et l'emballage de disques compacts, CD-ROMs, CDRs, DVDs, disques informatiques et bandes et autres supports de stockage numériques et/ou audio ou optiques; appareils de télécommunications; accessoires de téléphones mobiles; téléphones cellulaires et autres dispositifs portables de communication ou informatiques; dispositifs numériques d'aide personnelle; fibres optiques; câbles à fibres optiques;câbles et conducteurs de télécommunications; systèmes et lignes de télécommunication;système intégré de terminaison/jonction en fibres optiques pour réseaux de télécommunications; connecteurs à fibres optiques;pièces et composants électroniques pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité;électronique et connecteurs électriques; connecteurs et interconnexions de fils et de câbles pour télécommunications et communications de données; interconnexions de circuits flexibles pour applications d'interconnexion à haute densité, y compris emballages de circuits intégrés, lecteurs de disques, dispositifs médicaux, modules d'affichages à cristaux liquides, emballages de dispositifs opto-électroniques et imprimantes; lentilles de contact, lunettes et lunettes solaires; vêtements, chapellerie, chaussures, équipements, appareils et instruments de sécurité et de protection; masques de protection ou de sécurité pour le visage, masques à gaz, gants et bouchons d'oreille à usage domestique et industriel; masques respiratoires, filtres pour masques respiratoires et appareils respiratoires de protection; masques respiratoires antipoussières et masques respiratoires antigaz; bouchons pour les oreilles à usage médical; casques de protection ou de sécurité; casques antibruits; lunettes de protection et de sécurité; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations ou l'incendie; masques de protection pour le visage pour empêcher la propagation de bactéries, poudre, pollen et pour empêcher de respirer de l'air froid; masques pour réchauffer l'air; masques pour filtrer les germes; signaux réfléchissants;matériau réfléchissant consistant en sphères de verre intégrées à une matière plastique sur un substrat en textile ou en papier pour la préparation de signaux réfléchissants; matériaux auto-réfléchissants à usage automobile et autres applications de sécurité; indicateurs de température; appareils pour l'enregistrement de temps; films radiographiques;cache-yeux de protection;instruments de maintenance téléphonique à savoir, détecteurs et localisateurs de défauts de câbles, et calibreurs et câbles de connexion pour ces instruments;réseaux, systèmes et composants de communications à savoir, systèmes de câblage pour réseau local;câblages structurés;connecteurs, épissures et protections d'épissures;terminateurs de câbles, équipements de localisation de défauts de câbles; tableaux de connexion;réflectomètres de la disponibilité du temps, kits de nettoyage en fibres optiques, cordons de raccordement, concentrateurs de réseaux, conduits, connecteurs d'interface optique, fiches d'alimentation électrique, prises, dispositifs d'épissage;prise électrique destinée au test de composants électriques et électroniques, casques de soudage, dispositifs de protection auditive à savoir bouchons d'oreilles non à usage médical;équipements de protection - à savoir, capuches et tubes respiratoires jetables fournissant de l'air frais aux peintres pendant la vaporisation de peinture de véhicules;connecteurs électriques à usage automobile.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers; calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; computer hardware, firmware and software; data processing equipment; touch screens; computer peripheral devices; computer mice; computer hardware and software for interactive interfacing in computer systems and computer peripherals and telecommunications devices and systems; liquid crystal displays; web browsers; computer games equipment adapted for use with TV receivers; mouse mats; computer monitor screens, displays for laptops and other computers, viewing screens and large and small displays for telephones, pagers, television set and video monitor screens, video display terminals, virtual-image displays and eyepiece viewers, electronic instrumentation displays, point-of-purchase machine displays, computer image projectors, overhead and transparency projectors, rear-screen projectors, and front and rear projection screens, all having enhanced or controlled brightness, light-direction, contrast, viewability or power-consumption characteristics; components for all the above goods, including filters, polarizers, illuminator modules, beam splitters and combiners, diffusers, reflectors, prisms, polymeric mirrors and fresnel lenses; computer accessories, including anti-glare and privacy screens or filters for use primarily in front of computer monitors and displays; computer software (including software downloadable from the Internet); computer software for use in the health care field; digital music (downloadable from the Internet); computer software and hardware for collecting, managing and warehousing data, fulfilling electronic orders, and providing warehouse management solutions; computer software for use in relation to patient treatment and care, and administration and payment services thereto; pre-recorded audio and video cassettes, discs and films; pre-recorded software; compact discs; video tape player head cleaners, audio cassette player head cleaners, CD laser lens cleaners, CD radial cleaners; protective cases, sleeves and jackets for the storage and packaging of compact discs, CD-ROMs, CDRs, DVDs, computer discs and tapes and other digital and/or audio or optical storage media; telecommunications apparatus; mobile telephone accessories; cellular telephones and other handheld communications or computing devices; personal digital assistants; optical fibers; optical fiber cables; telecommunications cables and conductors; telecommunications systems and lines; fiber optic termination/junction integrated system for telecommunication networks; fiber optic connectors; electronic parts and components for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electronic and electrical connectors; wire and cable connectors and interconnects for use in telecommunications and data communication; flex circuitry interconnects for high-density interconnect applications, including integrated circuit packaging, disk drives, medical devices, liquid crystal display modules, opto-electronic device packaging and printers; contact lenses, spectacles and sunglasses; safety and protective clothing, headgear, footwear, equipment, apparatus and instruments; protective or safety facial masks, respirators, gloves and ear plugs for domestic and industrial use; respiratory masks, respiratory mask filters and protective breathing apparatus; anti-dust breathing masks and anti-gas breathing masks; ear plugs not for medical purposes; protective or safety helmets; anti-noise helmets; protective eyeglasses and safety goggles; clothing for protection against accident, irradiation or fire; protective face masks for the prevention of the spread of bacteria, dust, pollen and for protection against breathing cold air; air warming masks; germ filter masks; signs being reflective; light reflecting material consisting of glass spheres embedded in a plastic material on a textile or paper substrate for preparing light reflective signs; retro-reflective materials for automotive use and other safety applications; temperature indicators; time recording apparatus; x-ray film; eye patches with protective function; telephone maintenance instruments namely, cable fault detecting and locating instruments, and calibrators and connecting cables for such instruments; communication networks, systems and components namely, local area network cabling systems; structured cabling systems; connectors, splices and splice protectors; cable terminators, cable/fault locating equipment; patch panels; time domain reflectometers, fiber optic cleaning kits, patch cords, network hubs, conduit, optical interface connectors, plugs, sockets, splicing rigs; electronic socket useful in the testing of electrical and electronic components, welding helmets, hearing protection devices namely earplugs not for medical purposes; protective equipment - namely, disposable hoods and breathing tubes for supplying fresh air to painters during spray painting of vehicles; electrical connectors for automotive use.

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; Computerhardware, -firmware und -software; Datenverarbeitungsgeräte; Touch-Screens; Computerperipheriegeräte; Computermäuse; Computerhardware und -software für interaktive Schnittstellenverbindungen in Computersystemen und Computerperipheriegeräten sowie Telekommunikationsgeräten und -systemen; Flüssigkristall-Displays; Web-Browser; Ausrüstungen für Computerspiele zur Verwendung mit Fernsehapparaten; Mausunterlagen;Computermonitore, Bildschirme für Taschencomputer und andere Computer, Bildschirme und große und kleine Displays für Telefone, Personenrufgeräte, Fernsehbildschirme und Videomonitore, Videobildschirmterminals, Displays für virtuelle Bilder und Okularbetrachter, elektronische Instrumentanzeigen, Anzeigen für Ladenkassenterminals, Computerbildprojektoren, Overhead- und Diaprojektoren, Projektoren für die Durchprojektion und Aufprojektions- und Durchprojektionsschirme, alle mit verbesserten oder gesteuerten Helligkeits-, Lichtrichtungs-, Kontrast-, Betrachtungs- oder Stromverbrauchseigenschaften; Bauteile für alle vorstehend genannten Waren einschließlich Filter, Polarisatoren, Beleuchtungsmodule, Strahlteiler und -kombinatoren, Diffusoren, Reflektoren, Prismen, Polymerspiegel und Fresnel-Linsen; Computerzubehör einschließlich blendfreie Abschirmungen oder Filter sowie Abschirmungen oder Filter zum Schutz der Privatsphäre, vorwiegend zur Verwendung vor Computermonitoren und -anzeigen; Computersoftware einschließlich aus dem Internet herunterladbare Software; Computersoftware zur Verwendung im Gesundheitswesen; (herunterladbare) digitale Musik aus dem Internet; Computersoftware und -hardware zur Erfassung, Verwaltung und Lagerung von Daten, zur Ausführung von elektronischen Bestellungen und zur Bereitstellung von Lagerverwaltungslösungen;Computersoftware zur Verwendung bei der Behandlung und Pflege von Patienten und damit verbundenen Verwaltungs- und Zahlungsleistungen;bespielte Audio- und Videokassetten, Platten und Filme; gespeicherte Software; Compactdiscs; Kopfreiniger für Videobandabspielgeräte, Kopfreiniger für Tonkassettenabspielgeräte, CD-Laserlinsenreiniger, CD-Reiniger; Schutzetuis, -hüllen und -umschläge zur Aufbewahrung und Verpackung von CDs, CD-ROMs, CD-Rs, DVDs, Computerplatten und -bändern und anderen digitalen und/oder Audio- oder optischen Speichermedien; Telekommunikationsapparate; Zubehör für Mobiltelefone; Mobiltelefone und andere Taschenkommunikations- oder -computergeräte; persönliche digitale Assistenten (PDA); optische Fasern; Lichtleiterkabel;Kabel und Leiter für die Telekommunikation; Telekommunikationssysteme und -leitungen;integrierte Systeme für faseroptische Abschluss-/Anschlussstellen für Telekommunikationsnetze; Lichtleiterverbindungselemente;elektronische Teile und Bauteile zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität;elektronische und elektrische Verbindungsteile; Draht- und Kabelverbindungselemente und Zwischenverbindungen zur Verwendung in der Telekommunikation und Datenkommunikation; flexible Schaltkreisverbindungen für High-Density-Interkonnektanwendungen einschließlich Pakete aus integrierten Schaltkreisen, Plattenlaufwerke, medizinische Geräte, LCD-Module, optoelektronische Gerätepakete und Drucker; Kontaktlinsen, Brillen und Sonnenbrillen; Sicherheits- und Schutzbekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Ausrüstungen, Apparate und Instrumente; Gesichtsmasken oder Schutzmasken für das Gesicht, Atemgeräte, Handschuhe und Ohrstöpsel für Haushalts- und gewerbliche Zwecke; Atemmasken, Filter für Atemmasken und Atemschutzgeräte; Staubschutzatemmasken und Gasmasken; Gehörschutzstöpsel, nicht für medizinische Zwecke; Schutz- oder Sicherheitshelme; Lärmschutzhelme; Schutz- und Sicherheitsbrillen; Unfall-, Strahlen- und Feuerschutzkleidung; Gesichtsschutzmasken gegen die Verbreitung von Bakterien, Staub, Pollen und zum Schutz vor dem Einatmen kalter Luft; Luft erwärmende Masken; Keimfiltermasken; reflektierende Zeichen;lichtreflektierendes Material, bestehend aus in Kunststoff eingebetteten Glaskugeln auf einem Textil- oder Papiersubstrat zur Herstellung von lichtreflektierenden Schildern; rückstrahlende Materialien zur Verwendung für Kraftfahrzeuge und andere Sicherheitsanwendungen; Temperaturanzeiger; Zeitaufzeichnungsgeräte; Röntgenfilme;Augenpflaster mit Schutzfunktion;Telefonwartungsinstrumente, nämlich Instrumente zur Feststellung und Ortung von Kabelfehlern und Eichgeräte und Anschlusskabel für solche Instrumente;Kommunikationsnetze, -systeme und -komponenten, nämlich LAN-Verkabelungssysteme;strukturierte Verkabelungssysteme;Verbinder, Spleißverbindungen und Spleißschutzvorrichtungen;Kabelabschlussstecker, Kabel-/Fehlerortungsgeräte; Schalttafeln;Zeit-Bezirk-Reflektometer, faseroptische Reinigungs-Kits, Verbindungsleitungen, Netzvermittlungsknoten, Leitungsrohre, optische Schnittstellenverbinder, Stecker, Steckdosen, Spleißvorrichtungen;elektronische Steckdosen zur Prüfung von elektrischen und elektronischen Bauteilen, Schweißerschutzhelme, Gehörschutz, nämlich Ohrstöpsel (nicht für medizinische Zwecke);Schutzausrüstung, nämlich Einweghauben und Atemschläuche für die Frischluftzufuhr zu Lackierern beim Spritzen von Fahrzeugen;Elektrische Verbindungselemente für Kraftfahrzeuge.

Научна, морска, изследователна, фотографична, кинематографична, оптична, претегляща, сигнална, проверяваща (надзор), животоспасяваща и обучаваща апаратура и инструменти; уредите и приспособленията на електирическата мрежа, могат да се включват, обновяват, регулират и управляват; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни,записващи дискове; разпределителни автоматични машини и механизми за предплащане; касови апарати; изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и за компютри; пожарогасители; компютърен хардуер,фърмуер и софтуер; оборудване за обработка на данни; тъчскрийн монитори; компютърни периферни устройства; мишка за компютър; компютърен хардуер и софтуер за интерактивно взаимодействие в компютърни системи и компютърна периферия и телекомуникационни устройства и системи; течно кристални дисплеи; уеб браузъри; оборудване за компютърни игри, пригодено за употреба с телевизионни приемници; положки за копмпютърни мишки;компютърни монитори, дисплеи за преносими компютри и други компютри, проекционни екрани и големи и малки дисплеи за телефони, пейджъри, както и други преносими електронни устройства, екрани за телевизори и видео монитори, видео дисплей терминали, дисплеи за виртуални изображения и устройства за гледане с лещи, дисплеи за електронни уреди, дисплеи за машини за покупки на място, проектори за компютърни изображения, висящи проектори и проектори за диапозитиви, проектори за заден екран, и предни и задни проекционни екрани, всички със засилено или контролирани характеристики за яркост, посока на светлина, контраст, наблюдаемост или консумация на енергия; компоненти за всички гореспоменати стоки, включително филтри, поляризатори, модули за рефлектори, делители и комбинатори на лъчи, дифузори, отразители, призми, полимерни огледала и лещи на Френел; аксесоари за компютри, включително екрани срещу блестене и екрани за поверителност или филтри за употреба предимно пред компютърни монитори и екрани; компютърен софтуер (включително софтуер, който може да бъде записван на локално ниво от интернет); компютърен софтуер за употреба в областта на здравните грижи; дигитална музика (с възможност за сваляне от Интернет); компютърен софтуер и хардуер за събиране, управление и съхранение на данни, изпълнение на електронни поръчки, както и предоставяне на решения за управление на склад;компютърен софтуер за употреба във връзка с лечението и грижите за пациенти, административни и разплащателни услуги, свързани с това;предварително записани видео и аудио касети, дискове и филми; предварително записан софтуер; компактдискове; средства за почистване на глави на видео магнетофони, средства за почистване на глави на аудио касетофони, средства за почистване на CD лазерни лещи, CD радиални средства за почистване; защитни кутии, калъфи и обложки за съхранение и опаковане на компактдискове, CD-ROM дискове, CDR дискове, DVD дискове, компютърни дискове и касети и други цифрови и/или аудио или оптични носители; телекомуникационна апаратура; аксесоари за мобилни телефони; клетъчни телефони и други преносими комуникационни или изчислителни устройства; дигитални носители за лична помощ; оптични кабели; фиброоптични кабели;телекомуникационни кабели и проводници; телекомуникационни системи и връзки;фиброоптична спираща/съединяваща интегрална система за телекомуникационни мрежи;фиброоптични съединители;електронни части и компоненти за провеждане, превключване, преобразуване, акумулиране, регулиране и контролиране на електричество;електронни и електрически конектори; съединители и свръзки за проводници и кабели за употреба в телекомуникациите и комуникациите на данни; свръзки за гъвкави проводници за свързани приложения с висока плътност, включително опаковки за интегрални схеми, дискови устройства, медицинско оборудване, модули за течно-кристален дисплей, опаковки за оптоелектронни устройства и принтери; контактни лещи, очила и очила за слънце; защитни и предпазни облекла, каски, обувки, оборудване, апарати и уреди; предпазни или защитни маски за лице, респиратори, ръкавици и ушни тапи за домашна и промишлена употреба; респираторни маски, филтри за респираторни маски и защитни респираторни апарати; дихателни маски срещу прах и дихателни маски срещу газ; запушалки за уши, не за медицински цели; предпазни или защитни каски; каски срещу шум; предпазни очила и защитни очила; облекло за защита от злополуки, радиация или огън; предпазни маски за лице за превенция на разпространението на бактерии, прах, цветен прашец, както и за защита срещу вдишване на студен въздух; маски за затопляне на въздуха; маски с филтър срещу микроби; отразителни знаци;светлоотразителни материали, състоящи се от стъклени сфери, поставени в пластмасов материал върху текстилни или хартиени субстрати за изработване на светлоотразителни табели; ретро-отразяващи материали за автомобилна употреба и други приложения за безопасност; температурни индикатори; времезаписващи апарати; рентгенов филм;тампони за очи със защитна функция;инструменти за поддръжка на телефони, а именно инструменти за установяване и локализиране на дефекти на кабели и калибратори и свързващи кабели за такива инструменти;комуникационни мрежи, системи и компонети, а именно кабелни системи за локални мрежи;структурирани кабелни системи;съединители, челни съединения и предпазители за челни съединения;кабелни прекъсвачи, оборудване за локализиране на дефекти в кабели; превключвателни табла;времеви рефлектомери, фиброоптични почистващи комплекти, въжета, мрежови капаци, проводници, оптични интерфейс свръзки, щепсели, контакти, наставящи устройства;електронни гензда използвани за тестване на електрически и електронни компоненти, каски за заваряване, устройства за предпазване на слуха, а именно тампони за уши не за медицински цели;предпазно обордуване - а именно, качулки за еднократно ползване и тръби за дишане за снабдяване със свеж въздух забояджии докато нанасят бои със спрей върху превозни средства;електрически конектори за ползване в автомобили.

Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater; regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; computerhardware, -firmware og -software; databehandlingsudstyr; berøringsfølsomme skærme; perifert computerudstyr; computermus; computerhardware og -software til interaktiv sammenkobling af computersystemer og perifere enheder til computere samt anordninger og systemer til telekommunikationsvirksomhed; flydende-krystal-skærme; webbrowsere; udstyr til computerspil, kun til brug med fjernsynsapparater; musemåtter;computerskærme, skærme til bærbare computere og andre computere, skærme samt store og små displays til telefoner, personsøgere, fjernsynsapparater og videoskærme til overvågning, skærme til videogengivelse og til virtuelle billeder samt okularskærme, displays til elektroniske instrumenter, displays til kasseterminaler, projektorer til computerbilleder, overheadprojektorer, projektorer til placering bag skærm eller lærred samt lærreder eller skærme til projektion fra for- eller bagside, alle med forbedret eller styret lysstyrke, lysindfald, kontrast, billedkvalitet eller strømforbrug; komponenter til alle ovennævnte varer, inklusive filtre, polarisatorer, belysningsmoduler, strålespaltere og kombinationsenheder, diffusorer, reflektorer, prismer, polymeriske spejle og Fresnel-linser; computertilbehør, inklusive refleksfri skærme og afskærmning eller filtre overvejende til brug foran computerskærme; computersoftware (inklusive software, der kan downloades fra internettet); computersoftware til anvendelse inden for sundhedspleje; digital musik (der kan downloades fra internettet); Computersoftware og -hardware til indsamling, styring og lagring af data, ekspedition af elektroniske ordrer og tilvejebringelse af lagerstyringsløsninger;computersoftware til brug i forbindelse med patientbehandling og -pleje samt administration og betalingsvirksomhed i forbindelse hermed;indspillede lyd- og videokassetter, diske og film; lagret software; compactdiske; rengøringsvæske til videobåndafspilningshoveder, rengøringsvæske til lydbåndafspillerhoveder, rengøringsvæske til cd-laserlinser, cd-radialvæsker; beskyttelsesetuier, -hylstre og -omslag til opbevaring og emballering af cd'er, cd-rommer, cd-r'er, dvd'er, computerdiske og -bånd samt andre digitale og/eller lyd- eller optiske lagringsmedier; telekommunikationsapparater; tilbehør til mobiltelefoner; mobiltelefoner og andre håndholdte kommunikations- eller databehandlingsanordninger; personlige digitale hjælpeindretninger; optiske fibre; optiske fiberkabler;kabler og ledere til telekommunikation; telekommunikationssystemer og -linier;integrerede lysledersystemer til afbrydelse/forbindelse til telekommunikationsnetværk; fiberoptiske konnektorer;elektroniske dele og komponenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet;elektroniske og elektriske konnektorer; konnektorer til ledninger og kabler samt sammenkoblere til brug inden for telekommunikation og datakommunikation; ledninger til forbindelse af kredsløb og HD-forbindelsesapplikationer, pakker med integrerede kredsløb, diskdrev, medicinsk udstyr, LCD-moduler (skærme med flydende krystaller), pakker med optoelektronisk udstyr og printere; kontaktlinser, briller og solbriller; sikkerheds- og beskyttelsesbeklædning, -hovedbeklædning, -fodtøj, -udstyr, -apparater og -instrumenter; beskyttende ansigtsmasker eller sikkerhedsmasker til ansigtet, respiratorer, handsker og ørepropper til husholdningsbrug og industrielle formål; indåndingsmasker, filtre til indåndingsmasker og beskyttende indåndingsapparater; støvbeskyttende indåndingsapparater og gasbeskyttende indåndingsapparater; ørepropper, ikke til medicinsk brug; beskyttelses- eller sikkerhedshjelme; støjbeskyttelseshjelme; beskyttelsesbriller og sikkerhedsbriller; beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; beskyttelsesmasker til at hindre spredning af bakterier, støv, pollen og til beskyttelse mod indånding af kold luft; luftopvarmende masker; masker med bakteriefiltrerende funktion; reflekterende skilte;lysreflekterende materiale bestående af glaskugler indlejret i et plasticmateriale på et substrat af tekstil eller papir til fremstilling af lysreflekterende skilte; retro-reflekterende materialer til automobiler og andre sikkerhedsformål; temperaturvisere; tidsregistreringsapparater; røntgenfilm;beskyttende øjenklapper;instrumenter til vedligeholdelse af telefonapparater, nemlig instrumenter til detektering og lokalisering af kabelfejl, og instrumenter til kalibrering samt forbindelseskabler til disse instrumenter;netværk, systemer og komponenter til kommunikation, nemlig kabelsystemer til lokalnet;strukturerede kabelsystemer;konnektorer, samlinger og beskyttere hertil;udstyr til kabelterminering, udstyr til lokalisering af kabelfejl; koblingspaneler;reflektometre til tidsdomæner, sæt til rensning af lysledere, strømlinjekabler, netværkshubs, ledere, konnektorer til optiske interfaces, stikpropper, stik, indretninger til splejsning;elektroniske stik til testning af elektriske og elektroniske komponenter, svejsehjelme, høreværn, nemlig ørepropper, ikke til medicinske formål;beskyttelsesudstyr, nemlig engangshætter og udluftningsslanger til tilledning af friskluft til malere ved sprøjtelakering af køretøjer;elektriske konnektorer til befordringsmidler.

Συσκευές και όργανα επιστημονικά (με εξαίρεση όσα προορίζονται για ιατρική χρήση), ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σηματοδότησης, ελέγχου (επιτήρησης), βοηθείας (διάσωσης) και διδασκαλίας· συσκευές και όργανα για τη μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· αυτόματοι πωλητές και μηχανισμοί με κερματοδέκτη· ταμειακές μηχανές· αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές) και εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· συσκευές πυρόσβεσης· υλικός εξοπλισμός, σταθερό λογισμικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων· οθόνες αγγίγματος (touch screens)· περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών· ποντίκια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για αλληλεπιδραστική διασύνδεση σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε συσκευές και συστήματα τηλεπικοινωνιών· οθόνες υγρών κρυστάλλων· φυλλομετρητές παγκόσμιου ιστού (web)· εξοπλισμός παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών προσαρμοσμένος για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες· προστατευτικές βάσεις για ποντίκια (ηλεκτρονικών υπολογιστών)·οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες για φορητούς υπολογιστές και άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και μεγάλες και μικρές οθόνες για τηλέφωνα, δέκτες τηλεειδοποίησης, συσκευές τηλεόρασης και οθόνες παρακολούθησης βίντεο, τερματικά οπτικής παρουσίασηςβίντεο, οθόνες εικονικής πραγματικότητας και εικονοσκόπια, οθόνες ηλεκτρονικών οργάνων, μηχανικές διατάξεις παρουσίασης σημείων πώλησης, μηχανές προβολής εικόνας ηλεκτρονικού υπολογιστή, οπισθοπροβολείς και προβολείς διαφανειών, προβολείς με οπίσθια οθόνη και πρόσθιες και οπίσθιες οθόνες προβολής, που έχουν στο σύνολό τους χαρακτηριστικά ενισχυμένης ή ελεγχόμενης φωτεινότητας, κατεύθυνσης φωτός, αντίθεσης, δυνατότητας παρακολούθησης και κατανάλωσης ισχύος· εξαρτήματα για το σύνολο των προαναφερθέντων ειδών, όπου περιλαμβάνονται, φίλτρα, πολωτές, δομοστοιχεία πηγών φωτισμού, διχαστές και συνδυαστές δέσμης, διαχυτήρες, ανακλαστήρες, πρίσματα, πολυμερή κάτοπτρα και φακοί Fresnel· εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου περιλαμβάνονται διαχωριστικά ή φίλτρα αντιθαμβωτικά και διαφύλαξης απορρήτου για χρήση κυρίως μπροστά από μηνύτορες και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (όπου περιλαμβάνεται και λογισμικό που τηλεφορτώνεται από το Διαδίκτυο)· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης· ψηφιακή μουσική (τηλεφορτώσιμη από το Διαδίκτυο)· Λογισμικό και υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη συλλογή, διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων, τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών και την παροχή λύσεων διαχείρισης αποθηκών·λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη θεραπεία και περίθαλψη ασθενών, και σχετικές υπηρεσίες διαχείρισης και πληρωμής·προεγγεγραμμένες κασέτες ήχου και βίντεο, δίσκοι και κινηματογραφικές ταινίες· προεγγεγραμμένο λογισμικό· δίσκοι οπτικής ανάγνωσης (CD)· διατάξεις καθαρισμού κεφαλών για συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, διατάξεις καθαρισμού κεφαλών για κασετόφωνα, διατάξεις καθαρισμού φακών λέιζερ για συσκευές σύμπυκνων δίσκων (CD), ακτινικές διατάξεις καθαρισμού για σύμπυκνους δίσκους (CD)· προστατευτικές θήκες, περιβλήματα και χιτώνια για την αποθήκευση και τη συσκευασία σύμπυκνων δίσκων (CD), σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM), εγγράψιμων σύμπυκνων δίσκων (CDR), ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD), δίσκων και ταινιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλα μέσα αποθήκευσης ψηφιακά και/ή ήχου ή οπτικά· τηλεπικοινωνιακές συσκευές· εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων· κυψελοειδή τηλέφωνα και άλλες συσκευές επικοινωνιών ή υπολογιστικές συσκευές χειρός· προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί· οπτικές ίνες· Καλώδια οπτικών ινών·τηλεπικοινωνιακά καλώδια και αγωγοί· συστήματα και γραμμές τηλεπικοινωνίας·ολοκληρωμένα συστήματα τερματισμού/σύνδεσης οπτικών ινών για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα· σύνδεσμοι οπτικών ινών·ηλεκτρονικά μέρη και εξαρτήματα για τη διανομή, μεταγωγή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος·ηλεκτρονικοί και ηλεκτρικοί σύνδεσμοι· σύρμα και σύνδεσμοι καλωδίων και διασυνδέσεις για χρήση στις τηλεπικοινωνίες και στις επικοινωνίες δεδομένων· διασυνδέσεις ευέλικτου κυκλώματος για εφαρμογές διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας, όπου περιλαμβάνονται πακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οδηγοί δίσκου, ιατρικές διατάξεις, δομοστοιχεία οθονών υγρών κρυστάλλων, πακέτα οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων και εκτυπωτές· φακοί επαφής, γυαλιά οράσεως και γυαλιά ηλίου· ενδύματα ασφαλείας και προστατευτικά, είδη πιλοποιίας, υποδήματα, εξοπλισμός, συσκευές και όργανα· προσωπίδες, αναπνευστήρες, γάντια και ωτοασπίδες στο σύνολό τους προστατευτικά ή ασφαλείας για οικιακή και βιομηχανική χρήση· αναπνευστικές μάσκες, φίλτρα για αναπνευστικές μάσκες και προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές· αναπνευστικές μάσκες κατά της σκόνης και αναπνευστικές μάσκες κατά των αερίων· Ωτοασπίδες όχι για ιατρική χρήση· κράνη προστατευτικά ή ασφαλείας· αντιθορυβικά κράνη· προστατευτικά γυαλιά όρασης και προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας· ενδύματα για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία ή πυρκαγιά· προστατευτικές μάσκες προσώπου για την πρόληψη της εξάπλωσης βακτηρίων, σκόνης, γύρης και για την αποφυγή εισπνοής κρύου αέρα· μάσκες θέρμανσης αέρα· μάσκες με φίλτρο μικροβίων· ανακλαστικά σήματα·φωτοανακλαστικά υλικά με γυάλινες σφαίρες ενσωματωμένες σε πλαστικό υλικό σε υφασμάτινο ή χάρτινο υπόστρωμα για προετοιμασία φωτοανακλαστικών πινακίδων· οπισθοανακλαστικά υλικά για χρήση σε αυτοκίνητα και άλλες εφαρμογές ασφάλειας· ενδεικτικά όργανα θερμοκρασίας· συσκευές καταγραφής χρόνου· φιλμ ακτινογραφίας·οφθαλμικά επιθέματα με προστατευτική λειτουργία·όργανα συντήρησης τηλεφώνων συγκεκριμένα, όργανα ανίχνευσης και εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων, και βαθμονομητές και καλώδια σύνδεσης για τα εν λόγω όργανα·δίκτυα, συστήματα και εξαρτήματα επικοινωνίας συγκεκριμένα, συστήματα καλωδίωσης τοπικών δικτύων·δομημένα συστήματα καλωδιώσεων·σύνδεσμοι, συνενώσεις και προστατευτικά συνενώσεων·τερματιστές καλωδίων, εξοπλισμό εντοπισμού καλωδίων/σφαλμάτων· πίνακες διασύνδεσης·ανακλασιόμετρα χρονικής ζώνης, σετ καθαρισμού οπτικών ινών, καλώδια προσωρινής σύνδεσης, πλήμνες δικτύου, αγωγοί, σύνδεσμοι οπτικής διεπαφής, βύσματα, υποδοχές, εξέδρες συνένωσης·ηλεκτρονικοί ρευματολήπτες χρήσιμοι για δοκιμή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κράνη για χρήση κατά τη συγκόλληση, διατάξεις προστασίας ακοής συγκεκριμένα ωτοασπίδες μη προοριζόμενες για ιατρική χρήση·προστατευτικός εξοπλισμός - συγκεκριμένα, κουκούλες μιας χρήσης και αναπνευστικοί σωλήνες για παροχή φρέσκου αέρα σε χρωματιστές κατά τη βαφή οχημάτων με σπρέι·ηλεκτρικές συνδέσεις για χρήση σε αυτοκίνητα.

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; hardware, firmware y software informático; equipo para el tratamiento de la información; pantallas táctiles; dispositivos periféricos de ordenador; ratones de ordenador; hardware y software informático para la interconexión interactiva de sistemas informáticos y periféricos de ordenador y dispositivos y sistemas de telecomunicaciones; pantallas de cristal líquido; navegadores de red; equipos para juegos de ordenador para su uso con receptores de televisión; alfombrillas para ratones;pantallas de monitor de ordenador, pantallas para ordenadores portátiles y otros ordenadores, pantallas de visualización y pantallas grandes y pequeñas para teléfonos, buscapersonas, pantallas de televisor y de vídeo, terminales de visualización de vídeo, pantallas de imagen virtual y visores individuales, pantallas de instrumentación electrónica, pantallas para máquinas de punto de venta, proyectores de imágenes informáticas, retroproyectores y proyectores de transparencias, proyectores traseros y pantallas de proyectores frontales y traseros, todos con brillo, dirección de luz, contraste, visibilidad y consumo de energía mejorados o controlados; componentes para todos los productos mencionados, incluyendo filtros, polarizadores, módulos de iluminación, separadores y combinadores de haces, difusores, reflectores, prismas, espejos poliméricos y lentes Fresnel; accesorios informáticos, incluyendo pantallas antideslumbrantes y privadas o filtros para su uso principalmente en frente de monitores y pantallas de ordenador; software de ordenador (incluyendo software descargable desde Internet); software de ordenador para su uso en el campo del cuidado de la salud; música digital (descargable desde Internet); Software y hardware informático para la recopilación, gestión y almacenamiento de datos, cumplimentación de pedidos electrónicos y facilitación de soluciones de gestión de almacenamiento;software informático para su uso en relación con el tratamiento y cuidado de pacientes y servicios de administración y pago de los mismos;casetes de audio y vídeo, discos y películas pregrabados; software pregrabado; discos compactos; limpiadores de cabezales de reproductores de vídeo, limpiadores de cabezales de reproductores de audiocassettes, limpiadores de lentes láser de CD, limpiadores radiales de CD; estuches, fundas y cubiertas de protección para almacenar y embalar discos compactos, CD-Rom, CDR, DVD, discos y cintas de ordenador y otros soportes de almacenamiento digitales y/o de audio u ópticos; aparatos de telecomunicaciones; accesorios para teléfonos móviles; teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicaciones o informáticos de mano; asistentes digitales personales; fibras ópticas; cables de fibra óptica;cables y conductores de telecomunicaciones; sistemas y líneas de telecomunicación;sistemas integrados de terminación/conexión de fibra óptica para redes de telecomunicaciones; conectores de fibra óptica;partes y componentes electrónicos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad;conectores electrónicos y eléctricos; conectores e interconexiones de hilos y cables para su uso en las telecomunicaciones y comunicación de datos; interconectores de circuitos flexibles para aplicaciones de interconexión de alta densidad, incluyendo paquetes de circuitos integrados, mecanismos de arrastre de discos, dispositivos médicos, módulos de visualización de cristal líquido, paquetes de dispositivos opto-electrónicos e impresoras; lentes de contacto, gafas y cristales sol; ropa, sombrerería, calzado, equipos, aparatos e instrumentos de seguridad y protección; mascarillas faciales protectoras o de seguridad, respiradores, guantes y tapones de oídos para uso doméstico e industrial; mascarillas respiratorias, filtros para mascarillas respiratorias y aparatos protectores para respirar; mascarillas de respiración antipolvo y mascarillas de respiración antigás; tapones para los oídos de uso no médico; cascos de protección o seguridad; cascos antirruido; gafas protectoras y gafas de seguridad; ropa de protección contra los accidentes, radiaciones y fuego; mascarillas faciales de protección para prevenir la extensión de bacterias, polvo, polen y de protección para no respirar aire frío; mascarillas para caldear el aire; máscaras de filtro contra gérmenes; señales reflectantes;material reflectante de la luz que consiste en esferas de vidrio integradas en un material plástico sobre un sustrato textil o de papel para preparar señales reflectantes de la luz; materiales autorreflectantes para automóviles y otras aplicaciones de seguridad; indicadores de temperatura; aparatos registradores de tiempo; película para rayos x;parches para los ojos con función de protección;instrumentos para mantenimiento de teléfonos, en concreto, instrumentos para detectar y localizar fallos de cables, y calibradores y cables de conexión para dichos instrumentos;redes, sistemas y componentes de comunicaciones, en concreto, sistemas de cableado para redes de área local;sistemas de cableado estructurado;conectores, empalmes y protectores de empalmes;terminadores de cable, equipos para localizar fallos/cables; paneles de parcheado;reflectómetros de dominios de tiempo, conjuntos de limpieza de óptica de fibra, interconectores, hubs de red, conductos, conectores de interface óptica, tapones, enchufes, aparejos de empalme;enchufe electrónico útil para ensayar componentes eléctricos y electrónicos, cascos para soldar, dispositivos de protección de la audición, en concreto, tapones de oídos que no sean para fines médicos;equipos de protección, en concreto, capuchas desechables y tubos de respiración para suministrar aire fresco a pintores durante la pintura por pulverización de vehículos;conectores eléctricos para automóviles.

Teadus-, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõtmis-, signaliseerimis-, kontrolli- (järelevalve), abistamis- (päästetööd) ja õppeaparaadid ning -instrumendid; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; aparatuur helide või kujundite salvestuseks, edastamiseks või reprodutseerimiseks; magnetandmekandjad, helisalvestusplaadid; müügiautomaadid ja ?mehhanismid; kassaaparaadid; arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutusseadmed; arvutiriistvara, -püsivara ja -tarkvara; andmetöötlusdseadmed; puuteekraanid; arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; arvutihiired; arvuti riist- ja tarkvara arvutisüsteemide interaktiivseks ünenduseks ja arvuti lisaseadmed ning telekommunikatsiooniseadmed ja süsteemid; vedelkristallnäidikud; veebilehitsejad; arvutimängude varustus, mis on kohandatud kasutamiseks koos teleritega; hiirematid;kõik võimendatud või reguleeritud helenduse, valgustsuunavate, kontrastsete, visuaalvõimelisuse või voolutarbimisomadustega arvutimonitorid, sülearvuti kuvarid ja muud arvutid, näidikud ning suured ja väikesed kuvarid telefonidele, piiparitele, teleritele ja videomonitoride ekraanidele, videoterminalidele, virtuaalkujutiste projektoritele ja optiliste instrumentide läätsedele, elektroonilise aparatuuri kuvaritele, kassaaparaatide kuvaritele, arvutikujundite projektoritele, dia- ja grafoprojektoritele, tagantprojektsiooniga projektoritele, eest- ja tagantprojektsiooniekraanidele; kõikide eelpoolmainitud kaupade osad, sh filtrid, polarisaatorid, valgustusmoodulid, valgusejaoturid ning kiirepoolitajad ja -koondajad, hajutid, reflektorid, prismad, polümeerpeeglid ja Fresneli läätsed; arvutitarvikud, sh helgitõrje ja privaatsuskaitsed või arvutimonitoride ja kuvarite ees kasutatavad filtrid; arvutitarkvara (kaasa arvatud tarkvara, mis on Internetist allalaaditav); arvutitarkvara kautuseks tervishoiu valdkonnas; digitaalmuusika (Internetist allalaaditav); Arvutitarkvara ja riistvara andmete kogumiseks, haldamiseks ja säilitamiseks, elektrooniliste tellimuste täitmiseks ja laohalduslahenduste pakkumiseks;patsientide ravi ja hooldusega seoses kasutatav arvutitarkvara ja sellega kaasnevad administreerimis- ja makseteenused;salvestusega audio- ja videolindid ning plaadid; arvutitarkvara (salvestatud); laserplaadid; videomagnetofoni magnetpea puhastid, audiokassetimängija magnetpea puhastid, CD-plaadi laserläätse puhastid, CD radiaalpuhastid; kompaktplaatide CD-ROM-ide, CDR-de, DVD-de arvutiketaste ja lintide ning muude digitaalsete ja/või audio või optiliste infokandjate kaitsekiled, ümbrised ja ümbrikud; telekommunikatsiooniaparaadid; mobiiltelefonitarvikud; mobiiltelefonid ja muud pihu-sidevahendid või andmetöötlusseadmed; elektronmärkmikud; optilised kiud; kiudoptilised kaablid;sidekaablid ja -juhtmed; telekommunikatsioonisüsteemid ja -liinid;integreeritud kiudoptiliste väljundseadmete/liitmike süsteem sidevõrkudele;kiudoptilised konnektorid;elektroonilised elektrijuhtimis-, -lülitus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- või -kontrollimiskomponendid ja -osad;elektrilised ja elektroonilised konnektorid; juhtme- ja kaablikonnektorid ning ühendused kasutamiseks telekommunikatsioonis ja andmesides; paindskeemide kokkuühendused suure tihedusega kokkuühendusrakendustes, sh integraalskeemide paketid, kettadraivid, meditsiiniseadmed, vedelkristallekraanimoodulid, optoelektroonilise seade pakend ja printerid; kontaktläätsed, prillid ja päikeseprillid; turva- ja kaitserõivad, peakatted, jalatsid, seadmed, aparatuur ja tööriistad; kaitse- või turvamaskid, respiraatorid, kindad ja kõrvatropid koduseks ja tööstuslikuks kasutuseks; respiraatormaskid, respiraatorifiltrid ja hingamiskaitse aparatuur; tolmu- ja gaasivastased respiraatorid; kõrvatropid muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; turva- või kaitsekiivrid; mürakaitse kiivrid; prillid ja kaitseprillid; kaitserõivad, kaitseriietus (tulekindel, kiirguskindel); bakterite levikut, tolmu, õietolmu ja külma õhu sissehingamist tõkestavad näokaitsemaskid; õhusoojendusmaskid; filtrid (respiraatori- ), respiraatorifiltrid; peegeldavad sildid;valgustpeegeldavate märkide valmistamiseks kasutatav valgustpeegeldav materjal, mis koosneb tekstiilist või paberist aluspõhjal plastikmaterjali sisse kinnitatud klaaskeradest; helkpeegeldusega materjalid autonduses kasutamiseks ja muud turvarakendused; temperatuuriindikaatorid, temperatuurimõõturid; ajaregistraatorid, ajaregistreerimisaparaadid; röntgenfilm;kaitsefunktsiooniga silmaplaastrid;telefonihooldeinstrumendid, täpsemalt kaablivigade tuvastuse ja lokeerimise instrumendid, ja kalibraatorid ja taoliste instrumentide ühenduskaablid;sidevõrgud, süsteemid ja komponendid, täpsemalt kohtvõrgu kaabeldussüsteemid;struktureeritud kaabeldussüsteemid;konnektorid, tihendid ja liitmiskohtade kaitsevahendid;kaabli terminaatorid, kaabli/vea lokeerimise varustus; lülituskilbid;aja määramispiirkonna reflektomeetrid, fiiberoptika puhastuskomplektid, ühendusjuhtmed, võrgupoolid, isoleertoru, optikaliidese konnektorid, pistikud, pistikupesad, pleissingu seadmed;elektroonikapistik, abiks elektri- ja elektroonikakomponentide testimisel, keevitajakiivrid, kõrvakuulmise kaitsevahendid, täpsemalt kõrvatropid, v. a meditsiiniliseks kasutuseks;kaitsevarustus - teisisõnu ühekordseks kasutamiseks mõeldud kapuutsid ja hingamistorud värvijatele värske õhu andmiseks sõidukite spreivärvimise ajal;autode juures kasutamiseks mõeldud elektrikonnektorid.

Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöiset koneistot; kassakoneet; Laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet; tietokonelaitteistot, -valmisohjelmistot ja -ohjelmistot; tietojenkäsittelylaitteet; kosketusnäytöt; tietokoneiden oheislaitteet; tietokoneiden hiiret; tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot vuorovaikutteiseen liitäntään tietokonejärjestelmissä ja tietokoneiden oheislaitteissa ja tietoliikennelaitteissa ja -järjestelmissä; nestekidenäytöt; WWW-selaimet; televisiovastaanottimen kanssa käytettävät tietokonepelilaitteet; hiirimatot;tietokoneiden näyttöruudut, sylimikrojen ja muiden tietokoneiden näytöt, näyttöruudut ja isot ja pienet näytöt puhelimia, hakulaitteita varten, televisiovastaanotin- ja videonäyttöruudut, videonäyttöpäätteet, virtuaalikuvanäytöt, okulaarikatselulaitteet, elektroniset välinenäytöt, ostopisteiden koneiden näytöt, tietokonekuvaprojektorit, piirtoheittimet, taustaprojektorit sekä etu- ja takaprojektorien näytöt, kaikissa on parannettuja tai ohjattuja kirkkaus-, valonsuuntaus-, kontrasti-, katseltavuus- tai energiankulutusominaisuuksia; edellä mainittujen tuotteiden komponentit, mukaan lukien suodattimet, polaraattorit, valaistusmoduulit, säteenjakajat ja -yhdistimet, hajottimet, heijastimet, prismat, polymeeripeilit ja Fresnelin linssit; tietokoneiden varusteet, mukaan lukien heijastuksenesto- ja irtonäytöt tai -suodattimet käytettäväksi pääasiassa tietokonenäyttöjen edessä; tietokoneohjelmistot, mukaan lukien Internetistä ladattavat tietokoneohjelmistot; terveydenhuollon alalla käytettävät tietokoneohjelmistot; digitaalinen musiikki (Internetistä ladattava); Tietokoneohjelmistot ja -laitteistot tietojen keräämiseen, hallintaan ja varastointiin, elektronisten tilausten toteuttamiseen ja varastonhallintaratkaisujen tarjoamiseen;tietokoneohjelmistot, joita käytetään potilaiden hoidossa sekä tähän liittyvissä hallinto- ja maksupalveluissa;valmiiksi tallennetut ääni- ja videokasetit, -levyt ja -nauhat; rekisteröidyt tietokoneohjelmistot; CD-levyt; videonauhurin päiden puhdistusaineet, äänikasettisoitinten päiden puhdistusaineet, CD-laserlinssien puhdistusaineet, CD-säteiden puhdistimet; suojalaatikot, -kotelot, ja -kuoret CD-levyjen, CD-ROM-levyjen, CDR-levyjen ja DVD-levyjen, tietokonelevyjen ja -nauhojen sekä muiden digitaalisten ja/tai optisten tallennusvälineiden säilytykseen ja pakkaukseen; televiestintälaitteet; matkapuhelinten varusteet; matkapuhelimet ja muut kädessä pidettävät viestintä- tai tietojenkäsittelylaitteet; henkilökohtaiset digitaaliset apulaitteet; optiset kuidut; kuituoptiset kaapelit;tietoliikennekaapelit ja -johtimet; tietoliikennejärjestelmät ja -linjat;integroidut valokuitupääte-/liitäntäjärjestelmät tietoliikenneverkkoihin; kuituoptiikka;elektroniset osat ja komponentit sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan;elektroniset ja sähköliittimet; johto- ja kaapeliliittimet ja väliliitännät käytettäviksi tietoliikenteessä ja dataviestinnässä; taipuisat johdotusliitännät suurtiheyksisiä liitäntäsovelluksia varten, mukaan lukien integroidut piirikotelot, levyasemat, lääketieteelliset laitteet, nestekidenäyttömoduulit, optoelektroniset laitekotelot ja tulostimet; piilolasit, silmälasit ja aurinkolasit; turva- ja suojavaatteet, -päähineet, -jalkineet, -varusteet, -laitteet ja -kojeet; suoja- tai turvanaamarit, hengityssuojaimet, käsineet ja korvatulpat talous- ja teollisuuskäyttöön; hengitysnaamarit, hengitysnaamarien suodattimet ja suojaavat hengityslaitteet; pölyltä suojaavat hengitysnaamarit ja kaasulta suojaavat hengitysnaamarit; korvatulpat muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön; suoja- tai turvakypärät; melulta suojaavat kypärät; suojasilmälasit ja suojalasit; suojavaatteet onnettomuuksien, säteilyn ja tulipalon varalta; suojanaamiot bakteerien, pölyn ja siitepölyn leviämisen ehkäisemiseen sekä kylmän ilman hengittämisen suojaamiseen; ilmanlämmitysnaamiot; bakteerisuodatinnaamiot; heijastavat merkit;muovimateriaaliin upotetuista lasipalloista koostuvat valoa heijastavat aineet kangas- tai paperialustalla valoa heijastavien kylttien valmistukseen; autoissa käytettävät heijastavat materiaalit ja muut turvasovellukset; tarkkuuslämpömittarit; ajanmittauslaitteet; röntgenfilmit;suojaavat silmälaput;puhelinten kunnossapitovälineet, nimittäin kaapelivian ilmaisin- ja paikannusvälineet sekä kyseisten välineiden kalibraattorit ja kytkentäkaapelit;viestintäverkot, -järjestelmät ja -komponentit, nimittäin lähiverkon kaapelointijärjestelmät;järjestetyt kaapelointijärjestelmät;liittimet, liitoskappaleet ja liitoskappaleiden suojukset;kaapelipäätteet, kaapelin-/vianpaikannuslaitteet; ristikytkentätaulut;aikatason heijastusmittarit, valokuitupuhdistussarjat, kytkentäjohdot, verkkokeskittimet, johdot, optiset käyttöliittymän liittimet, pistokkeet, pistorasiat, liitännät;elektroniset koskettimet sähkö- ja elektronisten komponenttien testaamiseen, hitsauskypärät, kuulonsuojalaitteet, nimittäin korvatulpat muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin;suojalaitteet, nimittäin kertakäyttöiset huput ja hengitysletkut raikkaan ilman toimittamiseen maalareille ajoneuvojen ruiskumaalauksen aikana;autoissa käytettävät sähköliittimet.

Tudományos, hajózási, geodéziai,fényképészeti, mozgóképes, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, ellenőrző (vizsgáló), segélyhívó (mentő-) és oktatóberendezések és -készülékek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló készülék; mágneses adathordozók, (jel)hordozó lemezek; árusító automaták és érmebedobással működő berendezésekhez készült szerkezetek; pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógép hardver, förmver és szoftver; adatfeldolgozási berendezések; érintőképernyők; számítógépperifériák; egér számítógéphez; számítógépes hardverek és szoftverek inetartív felhasználói felület-kezeléshez számítógépes rendszerekhez és számítógépes perifériákhoz, valamint távközlési eszközökhöz és rendszerekhez; folyékony-kristály display; webes böngészők; TV-készülékekkel történő használatra kifejlesztett számítógépes játékberendezés; egérszetek;számítógépes monitorok, kijelzők laptopokhoz és egyéb számítógépekhez, nézegető képernyők, valamint nagy és kis kijelzők telefonokhoz, személyihívók, televíziókészülék- és videomonitorok, videós kijelzőterminálok, virtuális-kép kijelzők és nézegetőszemüvegek, elektronikus műszerkijelzők, vásárlási-ponti gépkijelzők, számítógépes képkivetítők, mennyezeti- és diavetítők, háttérvetítők, valamint elő- és háttérvetítő vásznak, mindezek megnövelt vagy vezérelt fényességgel, fényirányzással, kontraszttal, nézhetőséggel vagy áramfogyasztási jellemzőkkel; a fenti termékek mindegyikének összetevői, többek között szűrők, polarizátorok, megvilágító modulok, sugárosztók és -keverők, sugározók, fényvisszaverők, prizmák, polimer tükrök és Fresnel-lencsék; számítógépes tartozékok, többek között elsősorban számítógépes monitorokkal és kijelzőkkel szemben használatos vakításgátlók és sötétítők vagy szűrők; számítógépes szoftver (ideértve Internetről letölthető szoftver); az egészség-megőrzés területén használatos számítógépes szoftverek; digitális zene (Internetről letölthető); Számítógépes szoftverek és hardverek adatok, végrehajtott elektronikus utasítások gyűjtéséhez, kezeléséhez és raktározásához, valamint raktárkezelési megoldások biztosításához;betegek kezelésével és ápolásával, valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs és fizetési szolgáltatásokkal kapcsolatosan használatos számítógépes szoftverek;műsoros hang- és videokazetták, -lemezek és -filmek; rögzített számítógép szoftverek; CD-lemezek; videoszalagos lejátszók fejtisztítói, hangkazettás lejátszók fejtisztítói, CD-s lézerlencse-tisztítók, CD-s radiáltisztítók; védőtokok, -hüvelyek és -burkolatok CD-k, CD-ROM-ok, CDR-ek, DVD-k, számítógépes lemezek és szalagok és egyéb digitális és/vagy hangos vagy optikai tárolómédiák tárolásához és csomagolásához; telekommunikációs készülékek; mobiltelefon tartozékok; mobiltelefonok és egyéb kézi kommunikációs vagy számítógépes eszközök; személyes segítségre szolgáló digitális berendezések; optikai rostszálak; száloptikai kábelek;távközlési kábelek és vezetők; telekommunikációs rendszerek és vonalak;végződésbe/elágazásba épített száloptikai rendszerek távközlési hálózatokhoz;száloptikás csatlakozók;elektronikus alkatrészek és komponensek elektromosság vezetéséhez, kapcsolásához, átalakításához, akkumulálásához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez;elektronikus és elektromos csatlakozók; távközléshez és adatkommunikációhoz használatos vezeték- és kábelcsatlakozók és -összekapcsolók; áramköri huzalösszekapcsolók nagy sűrűségű összekapcsoló eszközökhöz, többek között integrált áramköri csomagokhoz, lemezmeghajtókhoz, gyógyászati eszközökhöz, folyadékkristályos kijelzőmodulokhoz, optoelektronikus eszközcsomagokhoz és nyomtatókhoz; kontaktlencsék, szemüvegek és napszemüvegek; biztonsági- és védőruházat, -fejfedők, -lábbelik, -felszerelések, -készülékek és -eszközök; védő- vagy biztonsági arcmaszkok, légzőkészülékek, kesztyűk és füldugók ottoni és ipari használatra; légzőmaszkok, légzőmaszk-szűrők és védő lélegeztető készülékek; por elleni légzőmaszkok és gáz elleni légzőmaszkok; füldugók nem orvosi célokra; védő- vagy biztonsági sisakok; zaj elleni védősisakok; szemüveg és védőszemüveg; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőmaszkok a baktériumok, por, virágpor terjedésének, valamint hideg levegő belélegzésének megakadályozására; légmelegítő maszkok; baktériumszűrő maszkok; fényvisszaverő jelzések;textil vagy papír alapon rögzített műanyag anyagba ágyazott üveggömbökből álló fényvisszaverő anyag fényvisszaverő jelzések készítéséhez; autókkal használatos fényvisszaverő anyagok és egyéb biztonsági eszközök; hőmérsékletjelzők; időregisztráló berendezések/blokkolóórák; röntgen-film;szemtapaszok védő funkcióval;telefonkarbantartó műszerek, nevezetesen kábelhiba-észlelő és -meghatározó műszerek, valamint kalibrálóeszközök és összekötő kábelek ilyen műszerekhez;kommunikációs hálózatok, rendszerek és komponensek, nevezetesen helyi hálózati kábelrendszerek;strukturált kábelrendszerek;összekötők, forrasztások és forrasztásvédők;kábelvégződések, kábel/hiba-meghatározó felszerelések; kapcsolótáblák;visszaverődési időtartammérők, száloptikás tisztítókészletek, összekötődrótok, hálózati hubok, vezetékek, optikai interfész-csatlakozók, dugós csatlakozók, dugaljak, vezetékbefűző eszközök;elektronikus dugaljak, melyek elektromos és elektronikus komponensek tesztelésekor hasznosak, hegesztősisakok, hallásvédő eszközök, nevezetesen füldugók nem gyógyászati célokra;védőfelszerelések - nevezetesen eldobható ellenzők és légzőcsövek friss levegő szolgáltatásához festők számára járművek permetfestése során;elektromos összekötők autóipari használatra.

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi di pre pagamento; registratori di cassa; macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione ed elaboratori elettronici; estintori; hardware, firmware e software informatici; corredo per il trattamento dell'informazione; touch screen; unità periferiche per computer; mouse per computer; hardware e software per interfacciamenti interattivi in sistemi informatici e unità periferiche per computer e apparecchi e sistemi di telecomunicazione; schermi a cristalli liquidi; browser; attrezzature per giochi per computer, concepiti per essere utilizzati con ricevitori televisivi; tappetini per il mouse;monitor per computer, visualizzatori per computer portatili e d'altro tipo, visori e visualizzatori grandi e piccoli per telefoni, cercapersone, televisori e schermi video, videoterminali, visualizzatori e visori oculari per immagini virtuali, visualizzatori per strumentazione elettronica, visualizzatori per macchinari per punti vendita, proiettori d'immagini computerizzate, lavagne luminose e proiettori di diapositive, retroproiettori e schermi per proiezione e retroproiezione, tutti con caratteristiche potenziate o controllate di luminosità, direzione d'illuminazione, contrasto, visibilità o consumo di corrente; componenti per tutti i suddetti articoli, compresi filtri, polarizzatori, moduli di illuminazione, sdoppiatori di fasci e combinatori di raggi, diffusori, riflettori, prismi, specchi polimerici e lenti di Fresnel; accessori per computer, compresi schermi anti-riverbero o per la riservatezza o filtri da utilizzare principalmente davanti a monitor e schermi per computer; software (compresi software scaricabili da Internet); software da utilizzare nel settore dei servizi per la salute; musica digitale (scaricabile da Internet); Software e hardware per raccolta, gestione e immagazzinamento di dati, espletamento d'ordini elettronici e fornitura di soluzioni per la gestione di magazzini;software da utilizzare in relazione a trattamento e cura di pazienti e relativi servizi d'amministrazione e pagamento;audio e videocassette, dischi e pellicole preregistrati; software preregistrati; compact disc; detergenti per testine di lettori di videonastri, detergenti per testine di lettori di audiocassette, detergenti per lenti laser di compact disc, detergenti radiali per compact disc; custodie protettive e copertine per contenere e confezionare compact disc, CD-ROM, CDR, DVD, dischi e nastri per computer ed altri supporti di archiviazione digitali e/o audio o ottici; apparecchi per telecomunicazioni; accessori per telefoni cellulari; telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione o elaborazione portatili; dispositivi d'assistenza personali digitali; fibre ottiche; cavi a fibre ottiche;cavi e conduttori per telecomunicazioni; sistemi e linee di telecomunicazione;sistemi integrati di terminazione/giunzione a fibre ottiche per reti di telecomunicazione; connettori in fibre ottiche;parti e componenti elettronici per conduzione, commutazione, trasformazione, accumulo, regolazione o controllo dell'elettricità;connettori elettronici ed elettrici; connettori per fili e cavi e interconnessioni da utilizzare nelle telecomunicazioni e nella comunicazione di dati; interconnessioni flessibili per circuiti per applicazioni d'interconnessione ad alta densità, tra cui pacchetti di circuiti integrati, unità disco, dispositivi medici, moduli con schermi a cristalli liquidi, imballaggi per dispositivi ottico-elettronici e stampanti; lenti a contatto, occhiali e occhiali da sole; articoli di abbigliamento, cappelleria, calzature, apparecchiature, apparecchi e strumenti di protezione e di sicurezza; maschere protettive o di sicurezza per il viso, respiratori, guanti e tappi per le orecchie per uso domestico e industriale; maschere respiratorie, filtri per maschere respiratorie e apparecchi respiratori protettivi; maschere respiratorie anti-polvere e maschere respiratorie antigas; tappi auricolari non per uso medico; caschi di protezione o di sicurezza; caschi anti-rumore; occhiali di protezione e occhiali protettivi di sicurezza; indumenti di protezione contro gli infortuni, le irradiazioni o il fuoco; maschere protettive per il viso per prevenire la diffusione di batteri, polvere, polline e per la protezione dal respiro di aria fredda; maschere per riscaldamento dell'aria; maschere a filtro contro i germi; segnali catarifrangenti;materiali catarifrangenti costituiti da sfere di vetro integrate in un materiale plastico su un substrato in tessuto o carta per preparazione di segnali catarifrangenti; materiali retroriflettenti per uso automobilistico e altre applicazioni di sicurezza; indicatori di temperatura; apparecchi per la registrazione del tempo; pellicole radiografiche;bende per occhi protettive;strumenti per manutenzione di telefoni, ovvero strumenti per rilevamento e localizzazione di guasti di cavi e calibratori e cavi di connessione per i suddetti strumenti;reti, sistemi e componenti di comunicazione, ovvero sistemi di cablaggio per reti locali;sistemi di cablaggio strutturati;connettori, giunzioni e protezioni per giunzioni;terminazioni per cavi, apparecchiature per localizzazione di cavi/guasti; quadri per collegamenti provvisori;riflettometri nel dominio del tempo, kit di pulizia per fibre ottiche, cordoni di connessione, hub di rete, condotti, connettori per interfacce ottiche, spine, prese, attrezzature di giunzione;prese elettroniche per collaudo di componenti elettrici ed elettronici, caschi per saldatura, dispositivi di protezione dell'udito, ovvero tappi per le orecchie non per uso medico;apparecchiature protettive, ovvero cappucci monouso e tubi respiratori per fornitura d'aria fresca a verniciatori durante la verniciatura a spruzzo di veicoli;connettori elettrici per uso automobilistico.

Moksliniai, navigaciniai, geodezijos, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizacijos, kontrolės (tikrinimo), gelbėjimo ir mokymo aparatai bei prietaisai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso arba vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatai; magnetinės duomenų laikmenos, įrašomieji diskai; automatiniai pardavimo aparatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai; skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įranga ir kompiuteriai; ugnies gesinimo aparatai; kompiuterių aparatinė įranga, programinė įranga ir aparatinė-programinė įranga; duomenų apdorojimo įranga; jutikliniai ekranai; kompiuterių išoriniai įtaisai; kompiuterio pelė; kompiuterių aparatinė ir programinė įranga, skirta dialoginiam sąveikavimui tarp kompiuterių sistemų ir kompiuterių išorinių įrenginių bei telekomunikacijos prietaisų ir sistemų; skystųjų kristalų vaizduokliai; žiniatinklio naršyklės; kompiuterinių žaidimų įranga, pritaikyta naudoti su televizoriais; pelių kilimėliai;kompiuterių monitoriaus ekranai, skreitinių ir kitų kompiuterių ekranai, ekranai, dideli ir maži telefonų, ieškų vaizduokliai, televizorių ir vaizdo stebėsenos ekranai, vaizdo terminalai, virtualaus vaizdo ekranai ir okuliariniai žiūrikliai, elektroninių matavimo prietaisų vaizduokliai, kasos aparato vaizduokliai, kompiuterinio vaizdo projektoriai, viršutinės padėties ir skaidrių projektoriai, užpakalinės projekcijos ekranai, priekinės projekcijos ir užpakalinės projekcijos ekranai, visi su patobulintomis ar reguliuojamomis ryškumo, šviesos kreipimo, kontrasto, matomumo ar energijos vartojimo savybėmis; visų pirmiau minėtų prekių sudedamosios dalys, įskaitant filtrus, poliarizatorius, iliuminatorių modulius, spindulių dalytuvus ir sujungimo blokus, difuzorius, reflektorius, prizmes, polimerinius veidrodėlius ir Frenelio lęšius; kompiuterių priedai, įskaitant ekranus nuo akinimo ir privatumo filtrus ar filtrus, skirtus naudoti daugiausia kompiuterių monitorių ir ekranų priekyje; kompiuterių programinė įranga (įskaitant programinę įrangą, parsisiunčiamą iš interneto); kompiuterių programinė įranga, naudojama sveikatos priežiūros srityje; skaitmeninio formato muzika (parsisiunčiama iš interneto); Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga duomenims rinkti, valdyti ir kaupti, elektroniniams užsakymams atlikti ir sukauptos informacijos valdymo sprendimams teikti;kompiuterių programinė įranga, skirta naudoti pacientams gydyti ir prižiūrėti, bei su tuo susijusios administravimo ir mokėjimo paslaugos;įrašytos garso ir vaizdo kasetės, diskai ir juostelės; įrašyta kompiuterių programinė įranga; kompaktiniai diskai; vaizdajuosčių leistuvų galvučių valymo prietaisai, garso kasečių grotuvų galvučių valymo prietaisai, kompaktinių diskų (CD) lazerių lęšių valymo prietaisai, kompaktinių diskų (CD) radialiniai valikliai; kompaktinių diskų, pastoviosios atminties kompaktinių diskų (CD-ROM), įrašymo kompaktinių diskų (CDR), skaitmeninių vaizdo diskų (DVD), kompiuterių diskų bei juostelių ir kitų skaitmeninių ir/ar garso, ar optinių laikmenų laikymo ir pakavimo apsauginiai dėklai, įmautės ir aplankai; telekomunikacijų aparatai; mobiliųjų telefonų aksesuarai; korinio ryšio telefonai ir kiti nešiojami ryšio ar kompiuteriniai prietaisai; skatimeniniai įrenginiai asmeniniam naudojimui; optinės skaidulos; optinio pluošto kabeliai;telekomunikacijų kabeliai ir laidai; telekomunikacijų sistemos ir linijos;telekomunikacijų tinklų optinio pluošto nutraukimo/jungimo suvienytoji sistema;optinių skaidulų jungtys;elektroninės elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ar valdymo dalys ir komponentai;elektroninės ir elektrinės jungtys; laidų ir kabelių jungtys ir siejikliai, skirti telekomunikacijų ir duomenų perdavimo reikmės; lankstūs grandinių vidiniai sujungimai, skirti didelio tankio sujungimams, įskaitant integrinių grandinių pakuotes, diskasukius, medicininę įrangą, skystųjų kristalų vaizduoklių modulius, optinių elektroninių prietaisų pakuotes ir spausdintuvus; glaustiniai (kontaktiniai) lęšiai, akiniai ir saulės akiniai; saugos ir apsauginiai drabužiai, galvos apdangalai, avalynė, prietaisai, aparatai ir instrumentai; apsauginės ar saugos veido kaukės, respiratoriai, pirštinės ir ausų kamštukai, skirti buitinėms ir pramonės reikmėms; kvėpavimo kaukės, respiratorių filtrai ir apsauginiai kvėpavimo aparatai; kvėpavimo kaukės, apsaugančios nuo dulkių ir dujų; nemedicininiai ausų kamščiai; saugos ir apsauginiai šalmai; šalmai apsaugantys nuo triukšmo; akiniai ir apsauginiai akiniai; drabužiai nuo nelaimingų atsitikimų, jonizuojančios spinduliuotės ir ugnies; apsauginės veido kaukės apsaugai nuo bakterijų, dulkių, žiedadulkių išplitimo ir nuo šalto oro įkvėpimo; orą šildančios kaukės; filtrai (respiratorių --- ); atspindintys ženklai;šviesą atspindinti medžiaga iš stiklo rutuliukų, įtaisytų į plastikinę medžiagą ant tekstilinio ar popierinio pagrindo, skirta šviesą atspindintiems ženklams ruošti; atgalinio atspindžio medžiagos, skirtos automobilių reikmėms ir kitoms saugos reikmėms; temperatūros indikatoriai; laiko registravimo aparatai; rentgeno aparato juosta;apsauginiai akių pleistrai;telefono priežiūros prietaisai, būtent laido gedimo aptikimo ir vietos nustatymo prietaisai, kalibratoriai ir tokių prietaisų jungiamieji laidai;ryšių tinklai, sistemos ir komponentai, būtent vietinio tinklo kabelio tiesimo sistemos;struktūrinės kabelių sistemos;jungtys, sandūros ir sandūrų apsaugai;galiniai kabelio suderintuvai, kabelio/gedimo vietos nustatymo įranga; komutacinės lentos;laiko srities atspindžiamačiai, optinių skaidulų valymo rinkiniai, kabelinės jungės, tinklo telktuvai, vamzdelių ir optinio sietuvo jungtys, kištukai, lizdai, išardomieji žiedai;elektroninės aparatūros lizdas, naudojamas elektros ir elektronikos komponentams tikrinti, suvirintojo šalmai, klausos apsaugos įtaisai, būtent ausų kamštukai ne medicinos reikmėms;apsauginė įranga, būtent vienkartinės kameros ir kvėpavimo vamzdeliai šviežiam orui tiekti dažytojams, purškiantiems dažus ant transporto priemonių;automobilinės elektros jungtys.

Zinātniskās, navigācijas, uzraudzības, fotogrāfiskās, kinematogrāfiskās, optiskās, svēršanas, mērīšanas, signalizēšanas, pārbaudes (uzraudzības), glābšanas un mācību iekārtas un instrumenti; aparāti, ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei; aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; tirdzniecības automāti un mehānismi ar naudu iedarbināmiem aparātiem; kases aparāti; kalkulatori, datu apstrādes iekārtas un datori; ugunsdzēsības ierīces; datoru aparatūra, programmaparatūra un programmatūra; datu apstrādes iekārtas; skārienekrāni; datoru perifērijas ierīces; datorpeles; datoru aparatūra un programmatūra interaktīvai saskarnēšanai datoru sistēmās un datoru perifērajās ierīcēs, un telekomunikāciju ierīcēs un sistēmās; šķidro kristālu displeji; tīmekļa pārlūkprogramma; datorspēļu aprīkojums, kas ir pielāgots lietošanai ar TV uztvērējiem; paliktņi datorpelēm;datoru monitori, klēpjdatoru un citu datoru displeji, tālruņu, peidžeru ekrāni un lielizmēra un mazizmēra displeji, televizori un video ekrāni, video displeja termināļi, virtuālā attēla displeji un okulāru skatītāji, elektronisku instrumentu displeji, tirdzniecības vietu automātu displeji, datoru attēlu projektori, lielizmēra un caurspīdīgie projektori, aizmugurējā ekrāna projektori un priekšējie un aizmugurējie projekcijas ekrāni, viss aprīkots ar pastiprināta vai noteikta spilgtuma, gaismas vadības, kontrasta, skatāmības vai elektropatēriņa īpašībām; visu iepriekš minēto preču sastāvdaļas, tostarp filtri, polarizētāji, apgaismes ķermeņu moduļi, staru sadalītāji un apvienotāji, izkliedētāji, atstarotāji, prizmas, polimēra spoguļi un Fresnela lēcas; datoru piederumi, tostarp pretapžilbšanas un personīgās telpas ekrāni vai filtri izmantošanai galvenokārt datoru monitoru un displeju priekšā; datoru programmu nodrošinājumi (ieskaitot programmatūru, kas ir lejupielādējama no interneta); datoru programmatūra izmantošanai veselības aprūpes jomā; digitāla mūzika (kas ir lejupielādējama no interneta); Datoru programmu nodrošinājumi un aparatūra datu apkopošanai, vadībai un uzglabāšanai, elektronisku pasūtinājumu aizpildīšanai un nodrošināšanai ar uzglabāšanas vadības risinājumiem;datoru programmatūra izmantošanai saistībā ar pacientu ārstēšanu un kopšanu, kā arī saistītie administratīvie un maksājumu pakalpojumi;iepriekš ierakstītas audio un video kasetes, diski un filmas; ierakstītas datoru programmatūras; kompaktdiski; videolenšu atskaņotāju galviņu tīrītāji, audiokasešu atskaņotāja galviņu tīrītāji, CD diski lāzera lēcu tīrītāji, CD disku radiālie tīrītāji; CD disku, CD-ROM disku, CD-R disku, DVD disku, datordisku un lenšu, un citas ciparu un/vai audio, vai optiskas atmiņu vides uzglabāšanas un iepakošanas aizsargfutrāļi, uzmavas un pārklāji; telekomunikācijas aparāti; mobilā telefona piederumi; šūnveida tālruņi un citas rokas komunikāciju vai skaitļošanas ierīces; individuālas palīdzības ciparierīces; optiskās šķiedras; šķiedroptiskie kabeļi;telekomunikāciju kabeļi un vadītāji; telekomunikāciju sistēmas un līnijas;šķiedru optikas beigu/savienošanas integrētā sistēma telesakaru tīkliem;šķiedru optikas savienotāji;elektroniskās detaļas un komponenti elektrības vadīšanai, pārslēgšanai, transformēšanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolēšanai;elektriski un elektroniski savienotāji; vadu un kabeļu savienotāji un savstarpējie savienotāji izmantošanai telekomunikācijās un datu komunikācijā; vada elektriskās shēmas savstarpējie savienotāji augsta blīvuma savstarpēji savienotām lietotnēm, tostarp integrēto shēmu iepakojums, diskdziņi, medicīniskas ierīces, šķidro kristālu displeja moduļi, optiski elektronisku ierīču iepakojums un printeri; kontaktlēcas, brilles un saulesbrilles; drošības un aizsargtērpi, galvassegas, apavi, aprīkojums, iekārtas un instrumenti; drošības un aizsargmaskas, gāzmaskas, cimdi un ausu aizbāžņi mājas un rūpnieciskai izmantošanai; respiratoru maskas, filtri respiratoru maskām un elpošanas aizsargierīces; elpošanas maskas, kas aiztur putekļus, un elpošanas maskas, kas aiztur gāzes; ausu aizbāžņi neārstnieciskiem mērķiem; drošības vai aizsargķiveres; aizsargķiveres, kas slāpē trokšņus; aizsargbrilles un drošības brilles; apģērbi aizzsardzībai pret nelaimes gadījumiem, starojumu un uguni; sejas aizsargmaskas baktēriju, putekļu, ziedputekšņu izplatīšanās novēršanai un aizsardzībai pret auksta gaisa ieelpošanu; gaisa sasildīšanas maskas; filtri respiratoru maskām; atstarojošas zīmes;gaismu atstarojošs materiāls, kas ir veidots no stikla lodītēm, kas iedarinātas plastmasas materiālā uz tekstilmateriāla vai plastmasas pamatnes, lai atstarotu gaismas signālus; retroreflektīvi materiāli izmantošanai automobiļu un citās drošības lietotnēs; temperatūras indikatori; laika reģistrēšanas iekārtas; rentgena filma;acu pārsēji ar aizsargājošām funkcijām;tālruņa tehniskās apkopes instrumenti, proti, kabeļa kļūmes noteikšanas un lokalizēšanas instrumenti, kalibrēšanas ierīces un šādu instrumentu pieslēgšanas kabeļi;sakaru tīkli, sistēmas un komponenti, proti, lokālā tīkla tīklošanas kabeļu sistēmas;strukturētas kabeļu sistēmas;savienotāji, pārlaidsavienojumi un pārlaidsavienojumu aizsargi;kabeļa galiekārtas, kabeļa/kļūmes lokalizēšanas aprīkojums; kontrolplates;laika domēna reflektometri, šķiedru optikas tīrīšanas instrumenti, ielāpa vadi, tīkla centrmezgli, izolācijas vadi, optiskās saskarnes savienotāji, spraudņi, ligzdas, pārlaidsavienojuma gredzeni;elektroniskās ligzdas, kas ir piemērotas elektrisko un elektronisko komponentu testēšanai, metināšanas ķiveres, dzirdes aizsargierīces, proti, ausu spraudņi, kas nav paredzēti medicīniskām vajadzībām;aizsargājošs aprīkojums, proti, vienreizlietojamas kapuces un elpošanas caurules, kas krāsotājiem automobiļu krāsošanas laikā nodrošina svaigu gaisu;elektriskie savienotāji izmantošanai automobiļos.

Apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, stimi, fotografiċi, ċinematografiċi, ottiċi, ta' l-użin, tal-kejl, tas-sinjalar, tal-kontroll (superviżjoni), tas-sokkors (salvataġġ) u tat-tagħlim; apparat u strumenti li jittrażmettu, jikkonnettjaw, ibiddlu, jakkumulaw, jirregolaw u jikkontrollaw l-elettriku; apparat għar-reġistrazzjoni, trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes jew stampi; data carriers manjetiċi, diski li jirreġistraw; magni tal-bejgħ awtomatiċi u mekkaniżmi għall-apparat imħaddem bi ħlas minn qabel; cash registers; kalkjulejters, tagħmir għall-ipproċessar ta' l-informazzjoni u kompjuters; apparat għat-tifi tan-nar; ħardwer, softwer u fermwer tal-kompjuter; tagħmir li jipproċessa d-data; skrins tal-mess; oġġetti periferali tal-kompjuter; muss; ħardwer u softwer tal-kompjuter għall-konnessjoni interattiva fis-sistemi tal-kompjuter u l-periferali tal-kompjuter u l-istrumenti u s-sistemi tat-telekomunikazzjonijiet; displays tal-kristalli likwidi; browsers tal-web; tagħmir tal-logħob tal-kompjuter addattat għall-użu ma' riċevituri tat-televixin; matts tal-maws;skrins tal-monitor tal-kompjuter, displejs għal-leptops u kompjuters oħra, skrins għall-wiri u displejs kbar u żgħar għat-telefowns, pejġers, settijiet tat-televiżjoni u skrins tal-monitor tal-vidjo, terminals għall-wiri tal-vidjow, displejs għall-immaġni virtwali u projetturi ta' mal-għajnejn, displejs għall-istrumenti elettroniċi, displejs għall-magni tax-xiri fuq il-post, projetturi tal-immaġni tal-kompjuter, projetturi tal-għoli u tas-slajds, projetturi bi skrin fuq wara, skrins għall-projezzjoni quddiem u wara, kollha fihom leħħa msaħħa jew ikkontrollata, direzzjoni tad-dawl, kuntrast, li jistgħu jidhru jew karatteristiċi għall-konsum tal-elettriku; komponenti għall-oġġetti kollha msemmijin hawn fuq, inklużi filtri, polarizzaturi, moduli tal-illuminazzjoni, splitters u tgħaqqid tar-raġġ, difjużers, rifletturi, priżmi, mirja polimeriċi u lentijiet ta' Fresnel; aċċessorji tal-kompjuter, inklużi skrins ta' kontra l-leħħ u għall-privatezza jew filtri għall-użu l-aktar quddiem monitors u displejs tal-kompjuter; softwer tal-kompjuter (inkluż softwer li jista' jitniżżel mill-Internet); softwer tal-kompjuter għall-użu fil-qasam tal-kura tas-saħħa; mużika diġitali (li tista' titniżżel mill-Internet); Softwer u ħardwer tal-kompjuter għall-ġbir, il-ġestjoni u l-ħżin ta' data, l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet elettroniċi, u l-provvista ta' soluzzjonijiet għall-ġestjoni ta' ħżin;softwer tal-kompjuter għall-użu mat-trattament u l-kura tal-pazjent, u amministrazzjoni u servizzi tal-ħlasijiet tagħhom;każetts irreġistrati minn qabel tal-awdjo u tal-vidjow, diski u films; softwer tal-kompjuter irreġistrat; compact discs; apparat li jnaddaf il-ħed tal-plejers tat-tejp tal-vidjow, apparat li jnaddaf il-plejers tal-kasetts tal-awdjo, apparat li jnaddaf il-lentijiet tal-lejżer tas-CDs, apparat li jnaddaf fit-tond is-CDs; kaxxetti protettivi, fowlders u ġkieket għall-ħażna u l-ippakkjar ta' compact discs, CD-ROMs, CDRs, DVDs, diski u tejps tal-kompjuter u mezzi oħra diġitali u/jew tal-awdjo jew ottiċi għall-ħażna; apparat tat-telekomunikazzjoni; aċċessorji għat-telefons ċellulari; telefowns ċellulari u strumenti oħra li jinżammu fl-idejn tal-komunikazzjonijiet jew tal-kompjuting; strumenti diġitali għall-assistenza personali; fibri ottiċi; kejbils tal-fibri ottiċi;kejbils u kondutturi għat-tekekomunikazzjonijiet; sistemi u linji tat-telekomunikazzjoni;sistema integrata tat-terminazzjoni/konnessjoni tal-fibri ottiċi għal netwerk tat-telekomunikazzjoni;konnetturi tal-fibri ottiċi;partijiet u komponenti elettroniċi għall-konduzzjoni, swiċjar, trasformazzjoni, akkumulazzjoni, regolazzjoni jew il-kontroll tal-elettriku;konnetturi elettriċi u elettroniċi; konnetturi tal-wajers u tal-kejbils u interkonnessjonijiet għall-użu fit-telekomunikazzjonijiet u fil-komunikazzjoni tad-dejta; interkonnetturi taċ-ċirkwiti flessibbli għall-applikazzjonijiet tal-interkonnetturi b'densità għolja, inklużi pakki taċ-ċirkwiti integrati, drajvs tad-diski, strumenti mediċi, moduli ta' displejs tal-kristalli likwidi, pakki tal-istrumenti otto-elettriċi u printers; lentijiet tal-kuntatt, nuċċalijiet u nuċċalijiet tax-xemx; ħwejjeġ, xedd ir-ras, xedd is-saqajn, reklamar, apparat u strumenti tas-sigurtà u protettivi; maskri tal-wiċċ, respiraturi, ingwanti u plaggs għall-widnejn protettivi jew tas-sigurtà għall-użu domestiku u industrijali; maskri respiratorji, filtri għall-maskri respiratorji u apparat protettiv għan-nifs; maskri tan-nifs għal kontra t-trab u maskri tan-nifs għal kontra l-gass; tappijiet għall-widnejn mhux għal skopijiet mediċi; elmi protettivi jew tas-sigurtà; elmi għal kontra l-ħsejjes; goggles u goggles tas-sigurtà; lbies għall-protezzjoni kontra l-inċidenti, ir-radjazzjonijiet jew in-nirien; maskri tal-wiċċ protettivi għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-batterja, trab, polline u għall-protezzjoni kontra r-respirazzjoni tal-arja kiesħa; maskri li jsaħħnu l-arja; maskri li fihom filtru kontra l-mikrobi; sinjali li jirriflettu;materjal li jirrifletti d-dawl magħmul minn sferi tal-ħġieġ mgħammra ġo materjal tal-plastik fuq sustrat tad-drapp jew tal-karti għall-preparazzjoni ta' tabelli li jirriflettu d-dawl; materjal retroriflettiv għall-użu awtomotiv u applikazzjonijiet oħra tas-sigurtà; indikaturi tat-temperaturi; apparat li jirreġistra l-ħin; films tar-raġġi-x;rqajja' tal-għajn b'għan protettiv;strumenti tal-manutenzjoni tat-telefown jiġifieri, strumenti għad-ditezzjoni u għal-lokalizzazzjoni ta' ħsarat fil-kejbils, u kalibraturi u kejbils tal-konnessjoni għal dawn l-istrumenti;netwerks, sistemi u komponenti tal-komunikazzjoni jiġifieri, sistemi tal-kejbils għal netwerk tal-erja lokali;sistemi ta' kejbils strutturati;konnetturi, siġilli u protetturi ta' partijiet mgħaqqda flimkien;tagħmir li jtemm il-kejbil, tagħmir għal-lokalizzazzjoni ta' kejbils/ħsarat; pannelli ta' kontroll;riflettometri tad-dominju tal-ħin, kitts għat-tindif tal-fibri ottiċi, kejbils konnetturi, ħubs tan-netwerk, kondjuwit, konnetturi ottiċi tal-interfejs, plakek, sokits, spliters;sokit elettroniku utli fl-ittestjar ta' komponenti elettriċi u elettroniċi, elmi tal-iwweldjar, strumenti għall-protezzjoni tas-smigħ jiġifieri plakek tal-widnejn mhux għal skopijiet mediċi;tagħmir protettiv - jiġifieri, maskri u tubi tan-nifs li jintremew wara l-użu għall-provvista ta' arja friska lill-isprejers waqt l-isprejjar ta' vetturi;konnetturi elettriċi għall-użu awtomottiv.

Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen met vooruitbetaling; kasregisters; rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; hardware, firmware en software; gegevensverwerkende apparatuur; touch screens; computer-randapparaten; computermuizen; hardware en software voor interactieve koppelingen van computersystemen en -randapparatuur en telecommunicatietoestellen en -systemen; LCD-schermen; webbrowsers; computerspelapparatuur, in samenhang met een tv-toestel te gebruiken; muismatjes;computermonitoren, schermen voor laptops en andere computers, beeldschermen en grote en kleine schermen voor telefoons, semafoons, televisies en videoschermen, videoschermterminals, weergaveapparatuur voor virtuele beelden en kijkers in de vorm van brillen, elektronische instrumentschermen, schermen voor verkooppuntapparatuur, computerbeeldprojectors, overheadprojectors en sheetprojectors, projectors voor weergave op een scherm achter het apparaat, en schermen voor voor- en achterprojectie, allemaal met geavanceerde of regelbare karakteristieken inzake helderheid, lichtrichting, contrast, kijkbaarheid of stroomverbruik; componenten voor alle voornoemde goederen, waaronder filters, polarisatieapparatuur, verlichtingsmodules, straalsplitters en -combineerders, diffuseerapparatuur, reflectors, prisma's, polymere spiegels en Fresnel-lenzen; computeraccessoires, waaronder antiverblindings- en privacyschermen of -filters voor gebruik voornamelijk voor computermonitors en -weergaveschermen; software (waaronder van internet geladen software); software voor gebruik op het gebied van de gezondheidszorg; digitale muziek (laadbaar van internet); Software en hardware voor het verzamelen, beheren en opslaan van gegevens, het uitvoeren van elektronische bestellingen en het verschaffen van oplossingen voor opslagbeheer;software voor gebruik met betrekking tot behandeling en verzorging en administratie en betalingen hiervoor;voorbespeelde audio- en videocassettes, -schijven en -films; vooraf geregistreerde software; compactdiscs; reinigingsinrichtingen voor koppen van videobandspelers, reinigingsinrichtingen voor koppen van audiocassettespelers, reinigingsinrichtingen voor laserlenzen voor cd's, cd-radiaalreinigingsinrichtingen; beschermende houders, hoezen en omslagen voor de opslag en verpakking van compactdiscs, cd-roms, cd-r's, dvd's, computerschijven en -banden en andere digitale en/of audio-opslagmedia of optische opslagmedia; telecommunicatieapparaten; accessoires voor mobiele telefoons; cellulaire telefoons en andere met de hand te bedienen communicatie- of computerapparatuur; PDA's; optische vezels; optische-vezelkabels;telecommunicatiekabels en -geleiders; telecommunicatiesystemen en -lijnen;glasvezelsysteem dat eindstations/splitsingen integreert voor telecommunicatienetwerken; glasvezel-verbindingsstukken,;elektronische onderdelen en componenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit;elektronische en elektrische connectors; draad- en kabelconnectors en onderlinge aansluitingen voor gebruik bij telecommunicatie en gegevenscommunicatie; onderlinge verbindingen voor buigbare printplaten voor verbindingen met hoge dichtheid, waaronder ic-verpakking, diskdrives, medische toestellen, lcd-modules, verpakking van opto-elektronische toestellen en printers; contactlenzen, brillen en zonnebrillen; veiligheids- en beschermende kleding, hoofddeksels, schoeisel, toestellen, apparaten en instrumenten; beschermende of veiligheidsgezichtsmaskers, respiratoren, handschoenen en oordopjes voor huishoudelijk en industrieel gebruik; ademhalingsmaskers, -filters en beschermende ademhalingsapparatuur; ademhalingsmaskers tegen stof en gassen; oordopjes niet voor medisch gebruik; beschermende en veiligheidshelmen; geluidswerende helmen; beschermende brillen en veiligheidsbrillen; beschermende kleding tegen ongevallen, straling of vuur; beschermende gezichtsmaskers ter voorkoming van verspreiding van bacteriën, stof, pollen en ter bescherming bij het inademen van koude lucht; luchtverwarmingsmaskers; maskers voor het filteren van ziektekiemen; reflecterende borden;lichtreflecterende materialen bestaande uit glazen bolletjes gevat in een plastic materiaal op een textiel- of papiersubstraat voor het vervaardigen van lichtreflecterende borden; retroreflectieve materialen voor auto's en voor andere veiligheidstoepassingen; temperatuurmeters; tijdopname-apparatuur; röntgenfilm;ooglapjes met een beschermende functie;instrumenten voor telefoononderhoud, te weten instrumenten voor het opsporen en lokaliseren van kabelstoringen alsmede ijkinstallaties en aansluitkabels voor dergelijke instrumenten;communicatienetwerken, -systemen en -componenten, te weten kabelsystemen voor lan-netwerken;gestructureerde kabelsystemen;connectoren, verbindingen en verbindingsbeschermers;kabeleindsluitingen, apparatuur voor kabel-/foutlokalisering; schakelborden;tijdsdomeinreflectometers, glasvezelsreinigingssets, verbindingskabels, netwerkcentra, leidingen, optische verbindingsaansluitingen, stekkers, contactdozen, lasmoffen;elektronische stekkerdoos voor het testen van elektrische en elektronische onderdelen, lashelmen, gehoorbeschermers, te weten oordopjes, niet voor medische doeleinden;beschermingsuitrusting, te weten wegwerpkappen en ademhalingsbuisjes voor het aanvoeren van verse lucht naar schilders, gedurende het spuiten van voertuigen;elektrische connectors voor auto's.

Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia (ratownictwo) i edukacyjne; urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do aparatów uruchamianych żetonami; kasy rejestrujące; maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery; gaszenia ognia (urządzenia do -); sprzęt komputerowy, oprogramowanie układowe, oprogramowanie komputerowe; sprzet do przetwarzania danych; ekrany dotykowe; komputerowe urządzenia peryferyjne; myszy (informatyka); sprzęt i oprogramowanie komputerowe do interaktywnego sprzęgania w ramach systemów komputerowych i komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń i systemów telekomunikacyjnych; monitory [wyświetlacze] ciekłokrystaliczne [LCD]; przeglądarki sieciowe; urządzenia do gier komputerowych przystosowane do wykorzystania z odbiornikami telewizyjnymi; podkładki pod myszy;ekrany do monitorów komputerowych, wyświetlacze do komputerów przenośnych i innych komputerów, ekrany podglądowe oraz duże i małe wyświetlacze do telefonów, pagery, telewizory i ekrany do monitorów wideo, terminale do wyświetlania wideo, wyświetlacze obrazów wirtualnych i wizjery, wyświetlacze do przyrządów elektronicznych, wyświetlacze do urządzeń w punktach sprzedaży, projektory obrazów komputerowych, rzutniki i rzutniki do foliogramów, projektory z projekcją wsteczną oraz ekrany z projekcją przednią i tylną, wszystkie posiadające funkcje zaawansowanej lub sterowanej jasności, kierunku świata, kontrastu, widoczności obrazu lub zużycia energii; komponenty do wszystkich wyżej wymienionych towarów, w tym filtry, polaryzatory, moduły oświetlacza, dzielniki i mieszacze wiązki, dyfuzory, reflektory, pryzmaty, lustra polimerowe i soczewki Fresnela; akcesoria do komputerów, w tym ekrany lub filtry przeciwoślepieniowe i do ochrony prywatności, do użytku w szczególności z przodu monitorów i wyświetlaczy komputerowych; oprogramowanie komputerowe [software] (w tym oprogramowanie pobierane z Internetu); oprogramowanie komputerowe do stosowania w dziedzinie opieki zdrowotnej; cyfrowe nagrania muzyczne (do pobierania z internetu); Oprogramowanie i sprzęt komputerowy do gromadzenia, zarządzania i magazynowania danych, wypełniania elektronicznych zamówień i udostępniania rozwiązań z zakresu zarządzania hurtownią;oprogramowanie komputerowe do użytku w odniesieniu do leczenia i opieki nad pacjentem oraz do usług zarządzania i płatności w zakresie tychże;nagrane kasety, dyski i filmy audio i wideo; zapisane oprogramowanie komputerowe; płyty kompaktowe; wyroby do czyszczenia głowic magnetowidów, wyroby do czyszczenia głowic magnetofonów, wyroby do czyszczenia głowic laserowych CD, urządzenia do czyszczenia płyt CD; pudełka, okładki i koszulki do przechowywania i pakowania płyt kompaktowych, płyt CD-ROM, płyt CD-R, płyt DVD, dysków komputerowych i taśm oraz innych nośników pamięci cyfrowych i/lub audio lub optycznych; urządzenia telekomunikacyjne; akcesoria do telefonów komórkowych; telefony komórkowe oraz inne podręczne urządzenia łącznościowe lub komputerowe; urządzenia cyfrowe do pomocy osobistej; światłowody; światłowody;kable i przewodniki telekomunikacyjne; systemy i linie telekomunikacyjne;światłowodowe, zintegrowane systemy końcowo-połączeniowe do sieci telekomunikacyjnych;złącza światłowodowe;elementy i komponenty elektroniczne do przewodzenia, przełączania, transformowania, gromadzenia, regulacji lub kontroli energii elektrycznej;łączniki elektryczne i elektroniczne; złączki i łączniki drutowe i kablowe do użytku w telekomunikacji i przesyłaniu danych; połączenia sprzęgające zespołu obwodów elektrycznych z przewodów giętkich izolowanych do zastosowań związanych z połączeniami dużej gęstości zapisu, w tym obudowy układów scalonych, napędy dysków, przyrządy medyczne, moduły wyświetlające ciekłokrystaliczne, obudowy przyrządów optoelektronicznych i drukarki; szkła kontaktowe, okulary i okulary przeciwsłoneczne; zabezpieczająca i ochronna odzież, nakrycia głowy, obuwie, sprzęt, urządzenia i przyrządy; zabezpieczające i ochronne maski na twarz, aparaty oddechowe, rękawice i zatyczki do uszu do zastosowań domowych i przemysłowych; maski do oddychania, filtry do masek do oddychania i ochronna aparatura do oddychania; przeciwpyłowe i przeciwgazowe maski do oddychania; zatyczki do uszu nie do użytku medycznego; kaski bezpieczeństwa lub ochronne; kaski chroniące przed hałasem; gogle i okulary ochronne; ubrania zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowamem i ogniem; maseczki ochronne na twarz zapobiegające rozprzestrzenianiu bakterii, kurzu, pyłków oraz przeciwko wdychaniu zimnego powietrza; maski ogrzewające powietrze; maski z filtrami przeciwko zarazkom; znaki odblaskowe;materiał odblaskowy składający się z kuleczek szklanych zawartych w materiale z tworzyw sztucznych na podłożu tekstylnym lub papierowym, służący do produkcji znaków odblaskowych; materiały odblaskowe do użytku w motoryzacji oraz do innych zastosowań związanych z bezpieczeństwem; wskaźniki temperatury; przyrządy do rejestrowania czasu; filmy rentgenowskie;ochronne przepaski na oko;przyrządy do konserwacji telefonicznej, mianowicie przyrządy do wykrywania i lokalizowania uszkodzeń kabli oraz kalibratory i kable połączeniowe do tychże przyrządów;sieci, systemy i komponenty łącznościowe, mianowicie systemy okablowania do komputerowych sieci lokalnych (LAN);systemy okablowania strukturalnego;konektory, sploty i osłony do splotów;końcówki do kabli, sprzęt do lokalizowania kabli/uszkodzeń; tablice połączeń;urządzenia do lokalizacji uszkodzeń w kablach metalowych, zestawy do czyszczenia światłowodów, sznury połączeniowe, koncentratory sieciowe, przewody, łączniki optyczne, wtyczki, gniazdka, pierścienie do splotów;gniazda elektroniczne przydatne do testowania komponentów elektrycznych i elektronicznych, maski spawalnicze, urządzenia do ochrony słuchu, mianowicie zatyczki do uszu, nieprzeznaczone do celów medycznych;sprzęt ochronny - mianowicie osłony i rurki do oddychania jednorazowego użytku, służące do dostarczania świeżego powietrza malarzom podczas malowania natryskowego pojazdów;łączniki elektryczne do użytku w motoryzacji.

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos de pré-pagamento; caixas registadoras; Máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores; hardware, software e firmware; equipamentos para o tratamento da informação; ecrãs tácteis; dispositivos periféricos para computador; ratos de computador; hardware e software para interface interactiva em sistemas informáticos e periféricos de computador e dispositivos e sistemas de telecomunicações; unidades de visualização de cristais líquidos; "folheadores" (browsers) da Web; equipamento para jogos de computador adaptados á utilização com receptores de televisão; tapetes para o rato;ecrãs de computador, ecrãs para computadores portáteis e outros computadores, ecrãs de visualização e ecrãs grandes e pequenos para telefones, pagers, televisores e monitores de vídeo, terminais de visualização de vídeo, ecrãs de imagens virtuais e visualizadores oculares, ecrãs de instrumentação electrónica, ecrãs para máquinas de pontos de venda, projectores de imagens informáticas, retroprojectores e projectores de transparências, projectores de ecrã posterior, ecrãs de projecção anteriores e posteriores, tendo todos características melhoradas ou controlo de brilho, direcção de luz, contraste, visibilidade ou consumo de energia; componentes para todos os produtos atrás referidos, incluindo filtros, polarizadores, módulos de agentes iluminantes, divisores e combinadores de feixes, difusores, reflectores, prismas, espelhos poliméricos e lentes de Fresnel; acessórios de computador, incluindo ecrãs ou filtros anti-reflexo ou para privacidade destinados a serem utilizados principalmente em frente de monitores e ecrãs de computador; software (software descarregável a partir da Internet); software para ser utilizado no domínio dos cuidados de saúde; música digital (transferível) a partir da Internet; Software e hardware para recolha, gestão e armazenamento de dados, execução de encomendas electrónicas e fornecimento de soluções de gestão de armazéns;software para utilizar em relação com o tratamento e os cuidados a pacientes, e serviços de administração e pagamentos para os mesmos;cassetes, discos e películas de áudio e de vídeo pré-gravados; software pré-gravado; discos compactos; dispositivos para limpar cabeças de leitores de fitas de vídeo, dispositivos para limpar cabeças de leitores de cassetes de áudio, dispositivos para limpar lentes de laser de discos compactos, dispositivos para limpar discos compactos; invólucros, mangas e capas protectoras para a embalagem e o armazenamento de discos compactos, CD-ROM, CDR, DVD, disquetes de computador, fitas e outros suportes de armazenamento digitais e/ou de áudio ou ópticos; aparelhos de telecomunicações; acessórios para telemóveis; telefones celulares e outros dispositivos manuais de comunicações ou informáticos; dispositivos digitais de ajuda pessoal; fibras ópticas; cabos de fibra óptica;cabos e condutores de telecomunicações; sistemas e linhas de telecomunicações;sistema integrado de terminais/junções de fibra óptica para redes de telecomunicações; conectores de fibras ópticas;peças e componentes electrónicos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade;conectores electrónicos e eléctricos; elementos de ligação de fios e cabos e interligações para utilização em telecomunicações e comunicação de dados; interconexões de circuitos flexíveis para aplicações de interconexões de alta densidade, incluindo embalagem de circuitos integrados, unidades de disco rígido, dispositivos médicos, módulos de ecrãs de cristais líquidos, embalagem de dispositivos optoelectrónicos e impressoras; lentes de contacto, óculos e óculos de sol; vestuário, chapelaria, calçado, equipamento, aparelhos e instrumentos de segurança e de protecção; máscaras para o rosto, respiradores, luvas e tampões para os ouvidos, de protecção ou de segurança, para uso doméstico e industrial; máscaras respiratórias, filtros para máscaras respiratórias e aparelhos de respiração de protecção; máscaras respiratórias antipoeiras e máscaras respiratórias antigás; tampões para os ouvidos não para uso medicinal; capacetes protectores ou de segurança; capacetes anti-ruídos; lunetas de protecção e óculos de protecção; vestuário de protecção contra acidentes, radiações ou fogo; máscaras de protecção para o rosto para a prevenção da disseminação de bactérias, pó e pólenes, bem como para impedir a inalação de ar frio; máscaras para aquecimento do ar; máscaras para filtração de germes; sinais reflectores;material reflector de luz constituído por esferas de vidro embebidas num material plástico num substrato têxtil ou de papel, para preparar sinais reflectores de luz; materiais retrorreflectores destinados a automóveis e outras aplicações de segurança; indicadores de temperatura; aparelhos para o registo de tempo; películas radiográficas;palas para os olhos, com funções de protecção;instrumentos de manutenção telefónica nomeadamente, detectores e instrumentos para localização de falhas em cabos, calibradores e cabos de ligação para esses instrumentos;redes, sistemas e componentes de comunicação nomeadamente, sistemas de cablagem para redes de área local;sistemas de cablagem estruturada;conexões, uniões e protectores de união;terminais de cabos, equipamento de localização de falhas em cabos; painéis de ligação;reflectómetros temporizados, conjuntos de limpeza para fibra óptica, cabos de ligação, enroladores de rede, condutas, conexões de interface óptica, tomadas, encaixes, apetrechos de união;encaixes electrónicos úteis para testar componentes eléctricos e electrónicos, capacetes de soldar, dispositivos de protecção auricular nomeadamente tampões para os ouvidos, sem ser para fins médicos;equipamento de protecção - nomeadamente, capuzes e tubos de respiração descartáveis para fornecer ar fresco a pintores durante a pintura de automóveis com vaporizador;conectores eléctricos destinados a automóveis.

Aparate si instrumente didactice stiintifice, nautice, de expertiza, fotografice, cinematografice, optice, de cantarire, masurare, semnalizare, verificare (supraveghere), de salvare; dispozitive si instrumente pentru conducerea, transformarea, rezervarea, reglarea, controlul si conectarea la curent electric; aparate pentru înregistrarea, transmisia sau reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri de înregistrare; distribuitoare automate si mecanisme pentru aparate de preplata; case de bani înregistratoare; masini de calculat, echipament pentru prelucrarea informatiei si calculatoare; extinctoare; hardware, software şi firmware de calculator; echipamente pentru prelucrarea informaţiilor; monitoare cu senzori; dispozitive periferice de calculator; mouse-uri de calculator; hardware si software de calculator pentru interfatarea interactiva in sisteme de calculator si periferice de calculator si dispozitive si sisteme de telecomunicatii; afişaje cu cristale lichide; browsere de internet; echipamente pentru jocuri pe calculator adaptate pentru utilizare cu receptoare TV; suporturi de mouse;ecrane pentru monitoare de calculator, ecrane pentru laptopuri şi pentru alte calculatoare, ecrane de vizualizare şi ecrane mari şi mici pentru telefoane, pagere, ecrane de televizor şi monitoare video, terminale de afişaj video, afişaje de imagini virtuale şi dispozitive optice de afişare, afişaje de instrumentaţie electronică, afişaje pentru aparate destinate punctelor de vânzare, proiectoare de imagini de calculator, proiectoare de perete şi cu foi transparente, proiectoare plasate în spatele ecranului, şi ecrane de proiecţie plasate în faţă şi în spate, toate având caracteristicile de luminozitate, direcţie a luminii, contrast, vizibilitate sau consum de energie îmbunătăţite sau controlate; componente pentru toate bnurile de mai sus, inclusiv filtre, polarizatoare, module de iluminare, separatoare şi combinatoare de fascicule, difuzoare, reflectoare, prisme, oglinzi polimerice şi lentile Fresnel; accesorii pentru calculatoare, inclusiv ecrane sau filtre antireflex şi de securitate pentru utilizare în primul rând în faţa monitoarelor şi ecranelor de calculator; software de calculator (inclusiv descarcabile de pe internet); software de calculator pentru utilizare în domeniul sănătăţii; muzica digitala (descarcabila de pe internet); software si hardware de calculator pentru colectarea, gestionarea si stocarea de date, indeplinirea comenzilor electronice si furnizarea solutiilor de admnistrare a depozitului de date;software de calculator utilizat pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor şi servicii de administrare şi plată a acestora;casete, discuri şi filme audio şi video preînregistrate; software preinregistrat; discuri compacte; dispozitive de curatare de capete de playere de benzi video, dispozitive de curatare de capete de playere de casete audio, dispozitive de curatare de lentile de CD-uri laser, dispozitive de curatare radiala a CD-urilor; carcase, buzunare si huse de protectie pentru stocarea si ambalarea compact-discurilor, CD-ROM-urilor, CDR-urilor, DVD-urilor, discurilor si bezilor de calculator si a altor medii de stocare digitale si/sau audio sau optice; aparate pentru telecomunicaţii; accesorii pentru telefoane mobile; telefoane celulare si alte dispozitive portabile de comunicatii sau calculator; dispozitive digitale pentru ajutor personal; fibre optice; cabluri din fibra optica;cabluri şi circuite conductoare pentru telecomunicaţii; sisteme şi linii pentru telecomunicaţii;sistem integrat de terminaţii/legături optice pentru reţele de telecomunicaţie;dispozitive de conectare a fibrei optice;componente şi piese electronice pentru conducerea, întreruperea, transformarea, stocarea, reglarea sau controlul electricităţii;dispozitive electronice şi electrice de conectare; racorduri pentru fire si cabluri si legaturi pentru utilizare in telecomunicatii si comunicatii de date; legături flexibile de circuit pentru aplicaţii de interconectare de înaltă desitate, inclusiv ambalare de circuite integrate, ambalare de unităţi de disc, aparate medicale, module de afişare cu cristale lichide, dispozitive optoelectronice şi imprimante; lentile de contact, ochelari de vedere si ochelari de soare; imbracaminte echipamente sportive pentru cap, articole de incaltaminte, echipamente, aparate si instrumente de siguranta si protectie; măşti, respiratoare, mănuşi şi dopuri de urechi de protecţie sau siguranţă pentru uz casnic şi industrial; masti respiratorii, filtre de masti respiratorii si aparate protectoare pentru respiratie; masti respiratoare impotriva prafului si masti respiratoare impotriva gazelor; dopuri pentru protectia auzului, nu de uz medical; casti de protectie sau siguranta; casti antifonice; ochelari de protectie si ochelari de protectie; imbracaminte de protectie contra accidentelor, iradierilor si focului; masti de protectie pentru fata pentru prevenirea imprastierii bacteriilor, prafului, polenului si pentru protectia impotriva respirarii aerului rece; măşti pentru încălzirea aerului; măşti de filtrare a microbilor; semne care sunt reflectoare;material reflectorizant care conţin sfere de sticlă fixate într-un material plastic pe substrat textil sau din hârtie, pentru pregătirea indicatoarelor reflectorizante; materiale retroreflectoare pentru automobile si alte aplicatii de protectie; indicatoare de temperatură; aparate pentru înregistrarea timpilor; peliculă de raze x;bandaj pentru ochi cu funcţie de protecţie;instrumente de întreţinere a telefonului, respectiv instrumente pentru detectarea defecţiunilor cablului şi de localizare, şi calibratoare şi cabluri de conectare pentru astfel de instrumente;reţele, sisteme şi componente de comunicare, respectiv sisteme de cablare a reţelei de zonă locală;sisteme de cablare strucurată;conectoare, îmbinări şi protecţii de îmbinări;terminaţii de cablu, echipament pentru localizarea cablului/defecţiunii; tablouri de conexiune;reflectometre din sfera timpului, seturi de curăţare a fibrei optice, cabluri de legătură, hub-uri de reţea, canal, conectoare optice de intefaţă, ştecăre, prize, inele de întărire;priză electronică utilă în testarea componentelor electrice şi electronice, căşti de sudură, dispozitive de protecţie a auzului, respectiv dopuri pentru urechi, nu de uz medical;echipament de protecţie - respectiv, căşti şi tuburi de respirat de unică folosinţă, pentru alimentarea cu aer proaspăt a vopsitorilor în timp ce pulverizează vopsea pe vehicule;conectoare electrice pentru automobile.

Vedecké, lodné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, kontrolné (dohľad), záchranné (núdzové) a didaktické prístroje a zariadenia; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na mincové zariadenia; registračné pokladnice; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje; počítačový hardver, mikropočítačové vybavenie a softver; vybavenie na spracovanie údajov; dotykom ovládané obrazovky; periférne zariadenia počítačov; peny; počítačový hardvér a softvér pre interaktívne rozhranie pre počítačové systémy, počítačové periférie, telekomunikačné zariadenia a systémy; displeje s tekutými krištálmi; internetové prehliadače; herné počítačové vybavenie prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi; platne/podložky pod myš;počítačové obrazovky, displeje pre laptopy a iné počítače, obrazovky a veľké a malé displeje pre telefóny, pagery, televízne súpravy a videoobrazovky, videoterminály, virtuálne obrazovky a obrazovky v podobe okulárov, elektronické prístrojové panely, displeje pre platobné terminály, počítačové obrazové projektory, spätné projektory, premietacie plátna, všetky sa vyznačujú zlepšenou alebo riadenou svetlosťou, jasom, smerom svetla, kontrastom, pozerateľnosťou alebo spotrebou elektriny; komponenty pre všetky vyššie uvedené výrobky, vrátane filtrov, polarizátorov, osvetľovacích modulov, zariadenia na delenie a spájania svetla, rozptyľovačov, reflektorov, optických hranolov, polymérových zrkadiel a Fresnelových šošoviek; počítačové príslušenstvo, vrátane filtrov na znižovanie jasu alebo na ochranu súkromia, ktoré sa používajú predovšetkým pred počítačovými monitormi a obrazovkami; počítačový softvér (vrátane softvéru stiahnuteľného z internetu); počítačový softvér používaný v oblasti zdravotnej starostlivosti; digitálna hudba (stiahnuteľná z internetu); počítačový softvér a hardvér pre zber, riadenie a uchovávanie dát, vypĺňanie elektronických objednávok a poskytovanie riešení skladového hospodárstva;počítačový softvér v oblasti ošetrovania a starostlivosti o pacientov a súvisiacich platobných služieb;nahraté zvukové a video kazety, disky a filmy; nahrané počítačové programy; Í; zariadenia na čistenie hláv videoprehrávačov, zariadenia na čistenie hláv zvukových prehrávačov, zariadenia na čistenie šošoviek laserov v CD mechanikách; ochranné puzdra a obaly na skladovanie a balenie CD diskov, CD-ROM diskov, CD-R diskov, DVD diskov, počítačových diskov a pások a iných digitálnych a/alebo zvukových alebo optických pamäťových médií; telekomunikačné prístroje; príslušenstvo pre mobilné telefóny; mobilné telefóny a iné vreckové komunikačné alebo výpočtové zariadenia; Digitálne zariadenia na osobnú pomoc; optické vlákna; káble z optických vláken;telekomunikačné káble a vodiče; telekomunikačné systémy a linky;optické vláknové prepojovacie integrované systémy pre telekomunikačné siete;optické vláknové konektory;elektronické časti a komponenty na vedenie, prepínanie, transformovanie, prenos, akumulovanie, regulovanie alebo riadenie elektriny;elektrické a elektronické konektory; drôtené a káblové konektory a prepojenia pre telekomunikáciu a dátovú komunikáciu; pružné obvodové prepojenia pre prepojovacie aplikácie s vysokou hustotou, vrátane obalov integrovaných obvodov, diskových mechaník, lekárskych zariadení, LCD displejových modulov, obalov pre opticko-elektronické zariadenia a tlačiarní; kontaktné šošovky, okuliare a slnečné okuliare; bezpečnostné a ochranné odevy, pokrývky hlavy, obuv, náčinie, prístroje a nástroje; ochranné alebo bezpečnostné tvárové masky, rukavice a zátky do uší, používané v domácnosti alebo na priemyselné účely; dýchacie masky, filtre pre dýchacie masky a ochranné dýchacie zariadenia; protiprachové dýhacie masky a protiplynové dýchacie masky; upchávky do uší nie na lekárske účely; ochranné alebo bezpečnostné prilby; protihlukové prilby; ochranné okuliare a bezpečnostné okuliare; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné masky na tvár na prevenciu rozšírenia baktérií, prachu, peľu a na ochranu pred vdychovaním studeného vzduchu; masky na ohrievanie vzduchu; masky s filtrom na mikróby; reflexívne značky;svetloodrazné materiály, obsahujúce sklené guľôčky zaliete plastovým materiálom na textilnom alebo papierovom podklade, určené na prípravu svetloodrazných značiek; spätné svetloodrazné materiály pre automobily a pre iné bezpečnostné aplikácie; indikátory teploty; prístroje na zaznamenávanie času; rontgenové filmy;ochranné náplasti na oči;nástroje pre údržbu telefónov, menovite nástroje na odhaľovanie a vyhľadávanie porúch káblov a kalibrátory a prepojovacie káble pre takéto nástroje;komunikačné siete, systémy a komponenty, menovite LAN káblové systémy;štruktúrované káblové systémy;konektory, spoje a chrániče spojov;káblové koncovky, zariadenia na vyhľadávanie káblov a porúch; ovládacie panely;časové reflektomery, súpravy na čistenie optických káblov, zapojovacie šnúry, sieťové rozbočovače, vedenie, optické prepojovacie konektory, zásuvky, spojovacie nástroje;elektronické zásuvky na testovanie elektrických a elektronických komponentov, zváracie prilby, zariadenia na ochranu sluchu, menovite zátky do uší na iné ako lekárske účely;ochranné zariadenia, menovite jednorazové masky a dýchacie hadičky na dodávanie čerstvého vzduchu natieračom počas striekania vozidiel;elektrické konektory na automobilové účely.

Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni (rešilni) in učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo zvoka ali slik; magnetni podatkovni nosilci, snemalni diski; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; blagajne z avtomatskim registriranjem iztržka; računski stroji, oprema za obdelavo podatkov in računalniki; gasilni aparati; računalniška strojna oprema, gonilniki in programska oprema; oprema za obdelavo podatkov; zasloni na dotik; računalniške periferne naprave; zmrznjeni smetanovi deserti; računalniška strojna in programska oprema za interaktivne vmesnike v računalniških sistemih in računalniških perifernih enotah ter telekomunikacijskih aparatih in sistemih; zasloni iz tekočih kristalov; spletni brskalniki; oprema za računalniške igre, prilagojena za uporabo s televizijskimi sprejemniki; podloge za miške;zasloni za računalniške monitorje, zasloni za prenosne računalnike in druge računalnike, prikazovalni zasloni ter veliki in mali zasloni za telefone, osebne pozivnike, zasloni za televizijske sprejemnike in video monitorje, terminali z video prikazom, prikazovalniki virtualnih podob in pregledovalniki z okularjem, prikazovalniki elektronskih instrumentov, zasloni za prodajne avtomate, projektorji računalniške slike, grafoskopi in diaprojektorji, projektorji za vzvratno projekcijo, platna za vzvratno in navadno projekcijo, vse s funkcijo nastavitve svetlosti, smeri svetlobe, kontrasta, vidljivosti ali karakteristike porabe moči; sestavni deli za vse prej omenjene izdelke, vključno s filtri, polarizatorji, osvetlitvenimi moduli, napravami za razdelitev in združevanje žarka, difuzorji, reflektorji, prizmami, polimerskimi ogledali in fresnelovimi lečami; računalniški dodatki, vključno z zasloni proti bleščanju in zasloni za zaščito zasebnosti ali filtri, predvsem za uporabo pred računalniškimi monitorji in zasloni; računalniška programska oprema (vključno z računalniško programsko opremo naložljivo z interneta); računalniška programska oprema za uporabo na področju zdravstva; digitalna glasba (naložljiva z interneta); Računalniška programska oprema in strojna oprema za zbiranje, upravljanje in skladiščenje podatkov, izpolnjevanje elektronskih nalogov in posredovanje rešitev za upravljanje skladišč;računalniška programska oprema za uporabo v zvezi z zdravljenjem in nego bolnikov ter storitvami administracije in plačil v zvezi s tem;predposnete avdio in video kasete, diski in filmi; posneta računalniška programska oprema; zgoščenke; čistilci glav za predvajalnike video trakov, čistilci glav za predvajalnike avdio kaset, čistilci laserskih leč za zgoščenke, radialni čistilci za zgoščenke; zaščitni etuiji, torbice in ovoji za shranjevanje in pakiranje zgoščenk, CD-ROM-ov, CDR-jev, DVD-jev, računalniških diskov in trakov ter drugih digitalnih in/ali avdio ali optičnih hranilnih medijev; telekomunikacijski aparati; dodatna oprema za prenosne telefone; mobilni telefoni in drugi ročni komunikacijski ali računski aparati; digitalne naprave za osebno pomoč; optična vlakna; kabli iz optičnih vlaken;telekomunikacijski kabli in prevodniki; telekomunikacijski sistemi in povezave;integrirani sistem za zaključevanje/priključevanje optičnih vlaken za telekomunikacijska omrežja;konektorji iz optičnih vlaken;elektronski deli in komponente za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije;elektronski in električni konektorji; žični in kabelski konektorji in interkonektorji za telekomunikacije in komunikacije informacij; interkonektorji fleksibilnega vezja za povezovalne aplikacije z visoko gostoto, vključno s paketi integriranih vezij, diskovni pogoni, medicinski aparati, moduli za zaslone s tekočimi kristali, embalaža in tiskalniki za opto-elektronske aparate; kontaktne leče, očala in sončna očala; varnostna in zaščitna obleka, pokrivala, obutev, oprema, aparati in instrumenti; zaščitne in varnostne obrazne maske, respiratorji, rokavice in ušesni čepi za domačo in industrijsko uporabo; dihalne maske, filtri za dihalne maske in zaščitni dihalni aparati; protiprašne dihalne maske in protiplinske dihalne maske; ušesni čepi, razen tistih za medicinske namene; zaščitne ali varnostne čelade; protihrupne čelade; naočniki in varovalni naočniki; zaščitna oblačila proti poškodbam, sevanju in ognju; zaščitne obrazne maske za preprečevanje širjenja bakterij, prahu, cvetnega prahu in za zaščito proti vdihavanju mrzlega zraka; maske za ogrevanje zraka; filtri za zaščitne maske; znaki, ki odbijajo svetlobo;material, ki odbija svetlobo, sestavljen iz steklenih sfer, vgrajenih v material iz umetnih snovi na tekstilnem ali papirnatem substratu za pripravo znakov, ki odbijajo svetlobo; retro reflektivni materiali za avtomobile in druge varnostne uporabe; kazalniki temperature; aparati za beleženje časa; rentgenski film;očesne zaplate z zaščitno funkcijo;instrumenti za vzdrževanje telefonov, in sicer instrumenti za odkrivanje in lociranje napak na kablu ter kalibratorji in povezovalni kabli za take instrumente;komunikacijska omrežja, sistemi in komponente, in sicer kabelski sistemi lokalnih omrežij;strukturirani kabelski sistemi;konektorji, pečati in ščitniki za sklepne spoje;kabelski terminatorjii, oprema za kable/lociranje napak; stikalne plošče;reflektometri za časovne domene, kompleti za čiščebnje iz optičnih vlaken, povezovalni vodi, omrežna zvezdišča, vodi, optični vmesniški konektorji, vtikači, vtičnice, spojne plošče;elektronske vtičnice za testiranje električnih in elektronskih komponent, čelad za varjenje, aparatov za zaščito sluha, in sicer ušesnih čepkov, ki niso za medicinske namene;zaščitna oprema, in sicer pokrovi in dihalne cevke za enkratno uporabo za dovajanje svežega zraka pleskarjem med barvanjem vozil;električni konektorji za avtomobilsko uporabo.

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater; Räknemaskiner, databehandlingsutrustning och datorer; eldsläckningsapparatur; maskinvara, fast programvara och programvara för datorer; databehandlingsutrustningar; pekskärmar; kringutrustning till datorer; datormöss; datorutrustning och programvara för interaktiva gränssnitt i datorsystem och kringutrustningar för datorer och telekommunikationsapparater och system; bildskärmar med flytande kristaller; webbläsare; datorspelsutrustning för användning tillsammans med tv-apparater; musmattor;datorbildskärmar, displayer för bärbara datorer och andra datorer, bildskärmar samt stora och små displayer för telefoner, personsökare, tv- och videobildskärmar, videoterminaler, displayer och okular för beskådning av virtuella bilder, displayer för elektronisk instrumentering, maskinedisplayer för inköpsställen, datorbildprojektorer, overhead- och diabildsprojektorer, bakgrundsprojektorer samt skärmar för front- och bakgrundsprojektion, alla med förbättrade eller kontrollerade egenskaper avseende klarhet, ljusdirigering, kontrast, skärpa eller elkonsumtion; komponenter till alla ovannämnda varor, inklusive filter, polarisatorer, belysningsmoduler, stråldelare och -blandare, diffusorer, reflektorer, prismor, polymeriska speglar och Fresnellinser; datortillbehör, inklusive skärmar och filter som förhindrar bländning och insyn för användning i huvudsak framför datorbildskärmar och -displayer; programvara, inkluderande programvara nedladdad från Internet; programvara för användning inom hälsovårdsområdet; digital musik (nedladdningsbar) från Internet; Program- och maskinvara för insamling, hantering och lagring av data, slutförande av elektroniska beställningar och tillhandahållande av lagerhanteringslösningar;programvara för användning i samband med patientbehandling och -vård, samt administrations- och betalningstjänster i samband därmed;inspelade ljud- och videokassetter, -skivor och -filmer; registrerad programvara; cd-skivor; in- och avspelningshuvudrengörare för videobandspelare och kassettbandspelare, laserlinsrengörare för cd-spelare, radialrengörare för cd-spelare; skyddsfodral, -höljen och -fickor för förpackning och förvaring av cd-skivor, cd-romskivor, cdr-skivor, dvd-skivor, datorskivor och band och andra digitala och/eller optiska lagringsmedier; telekommunikationsapparater; tillbehör för mobiltelefoner; mobiltelefoner och andra handhållna kommunikations- eller databehandlingsapparater; personliga digitala assistenter; optiska fibrer; fiberoptiska kablar;telekommunikationskablar och -ledare; system och linjer för telekommunikation;integrerade fiberoptiska terminerings-/anslutningssystem för telekommunikationsnät; fiberoptiska anslutningar;elektroniska delar och komponenter för ledning, omkoppling, överföring, lagring, reglering eller kontroll av elektricitet;elektroniska och elektriska anslutningar; tråd- och kabelanslutningar och -sammankopplingar för telekommunikation och datakommunikation; flexkretsförbindelser för tillämpningar för mycket täta förbindelser, inklusive paket med integrerade kretsar, diskettenheter, medicinska anordningar, LCD-visningsmoduler, paket med optisk-elektroniska anordningar och printrar; kontaktlinser, glasögon och solglasögon; säkerhets- och skyddskläder, huvudbonader, fotbeklädnader, utrustning, apparater och instrument; skydds- eller säkerhetsansiktsmasker, respiratorer, handskar och öronproppar för hushålls- och industriändamål; andningsmasker, filter till andningsmasker och skyddsandningsapparater; dammskyddsmasker och gasmasker; öronproppar, ej för medicinska ändamål; skydds- eller säkerhetshjälmar; hjälmar med hörselskydd; skydds- och säkerhetsglasögon; skyddskläder mot olyckor, strålning och eld; skyddsansiktsmasker fär förebyggande av spridning av bakterier, damm, pollen och för skydd mot inandning av kall luft; luftvärmningsmasker; bakteriefiltermasker; reflekterande skyltar;ljusreflekterande material bestående av glaskulor inbäddade i ett plastmaterial på ett textil- eller papperssubstrat för förberedande av ljusreflekterande tecken; bakreflekterande material för bilanvändning och andra säkerhetstillämpningar; temperaturindikatorer; tidregistreringsapparater; röntgenfilm;ögonlappar med skyddsfunktion;telefonunderhållsinstrument nämligen, instrument för detektering och lokalisering av kabelfel, och kalibratorer och anslutningskablar till sådana instrument;kommunikationsnät, -system och -komponenter nämligen, kabelföringssystem för lokala nät;strukturerade kabelföringssystem;kontaktdon, hopfogningar och splitsskydd;kabeländstickproppar, utrustning för lokalisering av kabelfel; kopplingspaneler;tidsdomänreflektometrar, fiberoptiska rengöringssatser, kopplingssladdar, näthubbar, ledningar, optiska gränssnittskontaktdon, pluggar, socklar, skarvriggar;elektroniskt uttag användbart vid test av elektriska och elektroniska komponenter, svetshjälmar, hörselskyddsanordningar nämligen öronproppar ej för medicinska ändamål;skyddsutrustning - nämligen engångsskydd och andningstuber för leverans av frisk luft till målare till sprutmålning av fordon;elektriska anslutningsdon för användning i bilar.

10
Chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje; ortopedické výrobky; šicí materiál; elektrolékařské nebo chirurgické přístroje; stetoskopy;přístroje a zařízení pro výrobu rentgenového záření; masážní zařízení; Stomatologicko-ortopedické zařízení a přístroje;ortodontická zařízení, včetně světelných jednotek, které vytvrzují pojící lepidla, pro použití v oboru ortodoncie a stomatologie;zubní přístroje a nástroje pro odběr digitálních zubních otisků;zubní nástroje pro výrobu zubních protéz; zubní přístroje a nástroje;zubní dávkovače;umělé oči, údy a zuby;inhalační zařízení (na podávání léků);zařízení na podávání léků přes kůži (transdermální); lepicí obvazy;obvazy pro podpůrné účely, tlakové obvazy;přizpůsobování obvazů; elastická kompresní obinadla pro léčebné účely;elastické tlakové obvazy pro chirurgické účely; ortopedické obvazy;elastické a podpůrné oviny;elastické a podpůrné obvazy pro prevenci poranění;ortopedické elastické a podpůrné oviny;znovu použitelné pružné tepelné gelové zábaly na uvolnění bolesti řezů, modřin, nevolností, výronů, popálenin a kousnutí hmyzem;podložky pro aplikaci tepla nebo chladu na vnější části těla pro lékařské účely a účely první pomoci;obličejové masky;anestetické masky; obličejové masky pro léčebné použití;ochranné klapky na oči pro lékařské použití;chirurgický a lékařský materiál; chirurgické pláště; Chirurgické masky;umístění ECG (elektrokardiogram);jednorázové rukavice pro použití osobami, které pracují v lékařských, veterinářských, zubních nebo ortodontických ordinacích;ochranné masky pro chirurgy; chirurgické roušky.

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; appareils électromédicaux ou chirurgicaux; stéthoscopes;appareils et installations de production de rayons x; appareils de massage; Appareils et dispositifs d'orthopédie maxillaire;équipements d'orthodontie, y compris dispositifs électroluminescents pour durcir des adhésifs liants, destinés aux domaines de l'orthodontie et de la dentisterie;appareils et instruments dentaires pour prélever des empreintes dentaires numériques;instruments dentaires pour la fabrication de prothèses dentaires; appareils dentaires;distributeurs dentaires;yeux, membres et dents artificiels;dispositifs d'inhalation (administration de médicaments);dispositifs d'administration intradermique de médicaments; bandages adhésifs;bandages à des fins de soutien, bandages de compression;bandages ajustés; bandages de compression élastiques à usage médical;bandages de compression élastiques à usage chirurgical; bandages orthopédiques;enveloppes élastiques et de maintien;bandages élastiques et de soutien pour la prévention des blessures;vêtements orthopédiques élastiques et de maintien;pochettes de gel thermique flexibles et réutilisables pour soulager la douleur causée par des coupures, ecchymoses, douleurs continues, entorses, brûlures et piqûres d'insectes;tampons pour appliquer du chaud ou du froid à l'extérieur du corps à des fins médicales ou de premiers soins;masques;masques d'anesthésie; masques à usage médical;pansements oculaires de protection à usage médical;matériel chirurgical et médical; tabliers chirurgicaux; Masques chirurgicaux;montants d'électrocardiogramme;gants jetables utilisés par les personnes travaillant dans des services médicaux, vétérinaires, dentaires ou orthodontiques;masques de protection pour chirurgiens; draps chirurgicaux.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; orthopedic articles; suture materials; electro-medical or surgical apparatus; stethoscopes; apparatus and installations for the production of x-rays; massage apparatus; orthodontic apparatus and instruments; orthodontic equipment, including light emitting units that cure bonding adhesives, for use in the fields of orthodontics and dentistry; dental apparatus and instruments for taking digital dental impressions; dental instruments for fabricating dental prostheses; dental apparatus; dental dispensers; artificial eyes, limbs and teeth; inhalation (drug delivery) devices; transdermal (drug delivery) devices; adhesive bandages; bandages for support purposescompression bandages; conforming bandages; elastic compression bandages for medical purposes; elastic compression bandages for surgical purposes; orthopedic bandages; elastic and support wraps; elastic and support bandages for preventing injury; orthopedic elastic and support wraps; reusable flexible thermal gel packs for relief of pain of cuts, bruises, aches, sprains, burns and insect bites; pads for applying heat or cold to the exterior of the body for medical and first aid purposes; face masks; anesthetic masks; face masks for medical use; protective eye patches for medical use; surgical and medical material; surgical gowns; surgical masks; ECG (Electrocardiogram) mounts; disposable gloves for use by persons working in medical, veterinary, dental or orthodontist services; protective masks for surgeons; surgical drapes.

Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate und Instrumente; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; elektromedizinische oder chirurgische Apparate; Stethoskope;Apparate und Anlagen zur Erzeugung von Röntgenstrahlen; Massagegeräte; kieferorthopädische Apparaturen und -Geräte;kieferorthopädische Geräte, einschließlich lichtemittierende Geräte für die Härtung von Haftmitteln zur Verwendung in der Kieferorthopädie und Zahnmedizin;zahnärztliche Apparate und Instrumente zur Abnahme von digitalen Zahnabdrücken;zahnärztliche Instrumente zur Anfertigung von Zahnprothesen; zahnärztliche Geräte;Spender für die Zahnbehandlung;künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne;Inhalationsgeräte (Arzneimittelverabreichungsgeräte);Vorrichtungen zur transdermalen Gabe von Medikamenten; Haftverbände;Stützbandagen, Kompressionsbandagen;therapiegerechte Bandagen; elastische Kompressionsbandagen für medizinische Zwecke;elastische Kompressionsbandagen für chirurgische Zwecke; orthopädische Bandagen;elastische und Stützbandagen;elastische und Stützbandagen zum Schutz vor Verletzungen;orthopädische elastische und Stützwickel;wiederverwendbare flexible Wärmegelpackungen zur Linderung der Beschwerden bei Schnitten, Prellungen, Schmerzen, Verstauchungen, Verbrennungen und Insektenstichen;Kompressen zur äußerlichen Wärme- oder Kältebehandlung für medizinische oder Erste-Hilfe-Zwecke;Gesichtsmasken;Anästhesiemasken; Gesichtsmasken für medizinische Zwecke;Abdeckungen zum Schutz der Augen für medizinische Zwecke;chirurgische und medizinische Materialien; Operationskittel; Chirurgische Masken;EKG-(Elektrokardiogramm)-Halterungen;Einweghandschuhe zur Verwendung durch Personen, die in den Bereichen Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin oder Kieferorthopädie tätig sind;Schutzmasken für Chirurgen; chirurgische Abdecktücher.

Хирургически, медицински, стоматологични и ветеринарни апарати и инструменти; ортопедични изделия; хирургически материали; електро-медицински и хирургически апарати; стетоскопи;апаратура и съоръжения, всички за произвеждането на рентгенови лъчи; апарати за масажиране; Ортодонтски апарати и уреди;ортодонтско оборудване, включително светлоизлъчващи компоненти, които втвърдяват свързващи лепила, за ползване в областите ортодонтия и стоматология;стоматологични апарати и инструменти за дигитални зъбни отпечатъци;стоматологични инструменти за производство на стоматологични протези; зъболекарски апарати;стоматологични дозатори;изкуствени крайници, очи и зъби;инхалатори (за поставяне на лекарства);трансдермални устройства за поставяне на лекарства; адхезивни ленти;превръзки за придържащи цели, компресионни превръзки;превръзки за приспособяване; еластични компресиращи превръзки за медицински цели;еластични компресионни превръзки за хирургически цели; ортопедични превръзки;еластични и поддържащи превръзки;еластични и поддържащи превръзки за предотвратяване на травми;ортопедични еластични и поддържащи превръзки;гъвкави термо-гел опаковки за многократно ползване за облекчаване на болката от порязвания, охлузвания, болки, навяхвания, изгаряния и ухапвания от насекоми;тампони за затопляне или охлаждане на външната част на тялото за медицински цели и за първа помощ;маски за лице;маски за анестезия; маски за лице за медицинска употреба;предпазни тампони за очи за медицински цели;хирургически и медицински материали; хирургически престилки; хирургически маски;ЕКГ (електрокардиограма) поставки;ръкавици за еднократна употреба за ползване от хора, работещи в сферата на медицинските, ветеринарните, стоматологичните и ортодонтските услуги;предпазни маски за хирурзи; хирургически стерилни покривки за операции.

Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; ortopædiske artikler; suturmaterialer; elektromedicinske eller kirurgiske apparater; stetoskoper;apparater og installationer til frembringelse af røntgenstråler; massageapparater; Apparater og indretninger til kæbeortopædiske formål;ortodontisk udstyr, inklusive lysemitterende enheder til hærdning af forseglende klæbemidler, til brug inden for ortodonti og odontologi;odontologiske apparater og instrumenter til udarbejdelse af digitale tandaftryk;dentale instrumenter til fremstilling af tandproteser; tandlægeapparater;odontologiske dispensere;kunstige øjne, lemmer og tænder;inhalatorer (til medicindosering);anordninger til transdermal medicinindgivelse; selvklæbende bandager;støttebandager, kompressionsbandager;bandager med tilpasningsfunktion; elastiske kompressionsbandager til medicinske formål;elastiske kompressionsbandager til kirurgiske formål; ortopædiske bandager;elastiske bind og støttebind;elastiske bandager og støttebandager til forebyggelse af skader;ortopædiske elastiske bind og støttebind;genanvendelige fleksible termiske gelepakker til lindring af smerte i forbindelse med snit, blå mærker, ømme steder, forstuvninger, forbrændinger og insektbid;puder til at påføre det udvendige af kroppen varme eller kulde til medicinske formål og førstehjælpsformål;ansigtsmasker;anæstesimasker; ansigtsmasker til medicinske formål;beskyttende øjenklapper til medicinske formål;kirurgiske og medicinske materialer; kirurgiske kitler; Kirurgmasker;montagebeslag til elektrokardiografisk udstyr;engangshandsker til personer, der arbejder inden for medicin, veterinærmedicin, odontologi eller ortodonti;beskyttelsesmasker til kirurger; kirurgiske afdækningsstykker.

Οργανα και εργαλεία χειρουργικά, ιατρικά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά· ορθοπεδικά είδη· υλικό χειρουργικών ραμμάτων· ηλεκτροϊατρικές ή χειρουργικές συσκευές· στηθοσκόπια·συσκευές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή ακτίνων Χ· συσκευές μάλαξης (μασάζ)· Γναθο-ορθοδοντικές συσκευές και όργανα·εξοπλισμός ορθοδοντικής, όπου περιλαμβάνονται μονάδες εκπομπής φωτός για τη σκλήρυνση συνδετικών κολλωδών ουσιών, για χρήση στους τομείς της ορθοδοντικής και της οδοντιατρικής·συσκευές και όργανα οδοντιατρικά για ψηφιακή λήψη οδοντιατρικών αποτυπώσεων·οδοντιατρικά όργανα για την κατασκευή οδοντιατρικών προθέσεων· οδοντιατρικές συσκευές·οδοντιατρικοί διανομείς·τεχνητά μάτια, μέλη και δόντια·διατάξεις εισπνοής (χορήγησης φαρμάκων)·συσκευές διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων· αυτοκόλλητοι επίδεσμοι·επίδεσμοι για υποστήριξη, επίδεσμοι συμπίεσης·διαμορφώσιμοι επίδεσμοι· ελαστικοί επίδεσμοι συμπίεσης για ιατρική χρήση·ελαστικοί επίδεσμοι συμπίεσης για χειρουργική χρήση· ορθοπεδικοί επίδεσμοι·ελαστικές γάζες και γάζες υποστήριξης·ελαστικοί επίδεσμοι και επίδεσμοι υποστήριξης για την πρόληψη τραυματισμών·ορθοπεδικές ελαστικές γάζες και γάζες υποστήριξης·επαναχρησιμοποιούμενα εύπλαστα θερμικά επιθέματα για ανακούφιση του πόνου από κοψίματα, μώλωπες, άλγη, διαστρέμματα, εγκαύματα και τσιμπήματα εντόμων·ζεστά ή κρύα επιθέματα για εξωτερική χρήση στο σώμα για σκοπούς ιατρικούς και παροχής πρώτων βοηθειών·προσωπίδες·μάσκες αναισθησίας· μάσκες προσώπου για ιατρική χρήση·προστατευτικές καλύπτρες για τα μάτια για ιατρική χρήση·χειρουργικά και ιατρικά υλικά· χειρουργικές μπλούζες· Χειρουργικές μάσκες·μέσα τοποθέτησης ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογραφημάτων)·γάντια μιας χρήσης για χρήση από άτομα που εργάζονται σε υπηρεσίες ιατρικής, κτηνιατρικής, οδοντιατρικής και ορθοδοντικής·προστατευτικές μάσκες για χειρούργους· χωρίσματα χειρουργίου.

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; artículos ortopédicos; material de sutura; aparatos quirúrgicos o electromédicos; estetoscopios;aparatos e instalaciones para la producción de rayos X; aparatos de masaje; Aparatos y equipos maxilortopédicos;equipos de ortodoncia, incluyendo unidades de emisión de luz que curan adhesivos de pegado para su uso en el campo de la ortodoncia y odontología;aparatos e instrumentos dentales para la toma de impresiones dentales;instrumentos dentales para fabricar prótesis dentales; aparatos dentales;dispensadores dentales;ojos, miembros y dientes artificiales;dispositivos de inhalación (para administración de fármacos);dispositivos transdérmicos (de administración de fármacos); vendajes adhesivos;vendajes con una finalidad de sujeción, vendajes de compresión;vendajes de conformación; vendajes de compresión elásticos con una finalidad médica;vendajes de compresión elásticos con una finalidad quirúrgica; vendajes ortopédicos;envoltorios elásticos y de soporte;vendajes elásticos y de soporte para impedir lesiones;envoltorios ortopédicos elásticos y de sujeción;paquetes de gel térmico flexible y reutilizable para aliviar el dolor producido por cortes, moratones, pinchazos, esguinces, quemaduras y picaduras de insectos;acolchados para aplicar calor o frío sobre el exterior del cuerpo, con fines médicos y de primeros auxilios;máscaras faciales;máscara anestésica; mascarillas faciales para uso médico;parches de protección para los ojos para uso médico;materiales quirúrgicos y médicos; batas quirúrgicas; Mascarillas quirúrgicas;ensamblajes de ECG (electrocardiograma);guantes desechables para su uso por personas que trabajan en servicios médicos, veterinarios, dentales y ortodónticos;máscaras de protección para cirujanos; paños quirúrgicos.

Kirurgiline-, meditsiiniline-, stomatoloogiline ja veterinaarne aparatuur ja instrumendid; ortopeediatooted, ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; elektromeditsiini- või kirurgiaaparaadid; stetoskoobid;meditsiinilised röntgenkiirgusseadmed ja -allikad; massaažiaparaadid; Lõualuu ortopeedia aparaadid ja seadmed;ortodontiline varustus, sh valguslambid ühenduskleepide töötlemiseks, kasutamiseks ortodontias ja hambaravis;hambaraviaparaadid ja -instrumendid digitaalsete hambajäljendite võtmiseks;hambaravi riistad hambaproteeside valmistamiseks; hambaraviaparaadid ja -seadmed;dentaaljaoturid;silma-, hamba- ja jäsemeproteesid;inhalatsiooniseadmed (ravimite manustamiseks);nahakaudsed ravimimanustusseadmed; kleepsidemed;tugisidemed, kompressioonisidemed;kohalduvad sidemed; elastsed kompressioonisidemed meditsiiniliseks kasutamiseks;kirurgias kasutatavad elastsed kompressioonhaavakatted; ortopeedilised sidemed;elastik- ja tugisidemed;elastik- ja tugisidemed vigastuste vältimiseks;ortopeedilised elastik- ja tugisidemed;taaskasutatavad elastsed termilise geeli pakid sisselõigetest, muljumisest, valudest, nikastustest, põletustest ja putukahammustustest põhjustatud valu leevendamiseks;padjad keha välispinna mõjutamiseks külma või kuumaga meditsiinilistel ja esmaabi eesmärkidel;näomaskid;anesteesiamaskid; näomaskid meditsiiniliseks kasutuseks;kaitsvad silmaplaastrid meditsiiniliseks kasutamiseks;kirurgilised ja meditsiinilised materjalid; kirurgikitlid; Kirurgimaskid;EKG (elektriokardiogrammi) kinnitused;ühekordsed kindad meditsiini-, veterinaar-, hambaravi- või ortodondi teenuseid pakkuvatele isikutele;kirurgide kaitsemaskid; kirurgilised steriilsed riided.

Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet; sähkökäyttöiset lääketieteelliset tai kirurgiset laitteet; stetoskoopit;laitteet ja laitteistot röntgensäteiden tuottamiseen; hierontavälineet; Leukaortopediset kojeet ja laitteet;hampaiden oikomisvälineet, mukaan lukien valoa säteilevät yksiköt, jotka kovettavat sitovia liima-aineita, joita käytetään oikomishoidoissa ja hammaslääketieteessä;hammaslääketieteelliset laitteet ja välineet digitaalisten jäljennösten ottamiseen hampaista;hammaslääketieteelliset välineet hammasproteesien valmistamiseen; hammaslääketieteelliset laitteet;hammaslääketieteelliset annostelulaitteet;tekosilmät, -jäsenet ja -hampaat;inhalaattorit (lääkkeiden annosteluun);transdermaaliset välineet (lääkkeiden annostelu); liimasiteet;tukisiteet, puristussiteet;mukautuvat siteet; joustavat puristussiteet lääketieteellisiin tarkoituksiin;joustavat puristussiteet kirurgisiin tarkoituksiin; ortopediset siteet;joustavat ja tukevat kääreet;joustavat siteet ja tukisiteet vammojen ehkäisemiseen;ortopediset joustavat ja tukevat kääreet;uudelleen käytettävät lämpögeelipakkaukset leikkuuhaavojen, ruhjeiden, särkyjen, nyrjähdysten, palovammojen ja hyönteisten pistosten aiheuttamien kipujen lievittämiseen;tyynyt, joilla kehon pintaa lämmitetään tai jäähdytetään lääkinnällisessä tai ensiaputarkoituksessa;kasvonaamiot;anestesianaamarit; naamiot lääketieteelliseen käyttöön;suojaavat silmälaput lääketieteelliseen käyttöön;kirurgiset ja lääketieteelliset aineet; kirurgintakit; Kirurgiset kasvosuojukset;EKG-laitteiden telineet;kertakäyttökäsineet lääketieteen, eläinlääketieteen, hammaslääketieteen tai hampaiden oikomishoidon alan palvelujen parissa työskentelevien henkilöiden käyttöön;suojanaamiot kirurgeille; kirurgiset liinat.

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi berendezések és műszerek; ortopédiai cikkek; varróanyagok; elektromos orvosi vagy sebészeti készülékek; sztetoszkópok;röntgensugár előállítására szolgáló készülékek és berendezések; masszázs készülékek; Fogszabályozási berendezések és készülékek;fogszabályozási felszerelések, többek között a fogszabályozás és a fogászat területén használatos fénykibocsátó egységek, melyek ragasztóanyagokat kezelnek;fogászati készülékek és műszerek digitális foglenyomat-vételhez;fogászati műszerek fogászati protézisek készítéséhez; fogászati készülékek és eszközök;fogászati adagolók;műszemek, művégtagok és műfogak;inhalációs (gyógyszerbejuttató) eszközök;transzdermális (gyógyszerbeviteli) eszközök; ragasztós kötözőszerek;támasztókötések szorítókötések;illeszkedő kötések; rugalmas szorítókötések gyógyászati célokra;rugalmas szorítókötések sebészeti célokra; ortopédiai kötések;rugalmas és támasztópólyák;rugalmas és támasztókötések sérülések megelőzésére;ortopéd rugalmas és támaszópólyák;újrahasználható rugalmas melegítőgél csomagok vágások, horzsolások, fájdalmak, húzódások, égések és rovarcsípések okozta fájdalom csökkentésére;a test külső felületének melegítéséhez vagy hűtéséhez használatos párnák gyógyászati és elsősegély-nyújtási célokra;arcmaszkok;érzéstelenítő maszkok; arcmaszkok gyógyászati használatra;szemvédő párnák gyógyászati használatra;sebészeti és gyógyászati anyagok; sebészeti köpenyek; Sebészmaszkok;EKG- (elektrokardiogram-) állványok;gyógyászati, állatgyógyászati, fogászati vagy fogszabályozási szolgáltatásokban dolgozó személyek által használatos eldobható kesztyűk;védőmaszkok sebészek számára; steril kendők/szövetek [sebészet].

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; articoli ortopedici; materiale di sutura; apparecchi elettromedici o chirurgici; stetoscopi;apparecchi ed impianti per la produzione di raggi X; apparecchi per il massaggio; Apparecchi e strumenti per ortopedia maxillo-facciale;apparecchiature ortodontiche, compresi dispositivi ad emissione luminosa che polimerizzano adesivi (leganti), da utilizzare nei settori dell'ortodonzia e dell'odontoiatria;apparecchi e strumenti dentali per impronte dentarie digitali;strumenti dentistici per la fabbricazione di protesi dentarie; apparecchi e strumenti dentari;distributori per uso dentistico;occhi, arti e denti artificiali;dispositivi d'inalazione (somministrazione di farmaci);dispositivi per la somministrazione transdermica di farmaci; bende adesive;bende di supporto, bende a compressione;bende universali; bende elastiche a compressione per uso medico;bende elastiche a compressione per uso chirurgico; bendaggi ortopedici;bendaggi elastici e di sostegno;fasciature elastiche e di supporto per la prevenzione d'infortuni;bendaggi elastici e di supporto per uso ortopedico;impacchi di gel termici flessibili riutilizzabili per l'alleviamento del dolore di tagli, lividi, dolori, distorsioni, bruciature e punture d'insetti;tamponi per applicare calore o freddo all'esterno del corpo per scopi medici e di primo soccorso;maschere;maschere per anestesia; maschere per il viso per uso medico;bende protettive per gli occhi per uso medico;materiale chirurgico e medico; camici per uso chirurgico; Maschere chirurgiche;supporti per ECG (elettrocardiogramma);guanti monouso per persone che lavorano in ambito medico, veterinario, odontoiatrico o ortodontico;maschere di protezione per chirurghi; teli chirurgici.

Chirurginiai, medicininiai, dantų gydymo ir veterinariniai aparatai ir instrumentai; ortopediniai gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos; elektrinė medicininė ar chirurginė aparatūra; stetoskopai;rentgeno spindulius skleidžiantys aparatai ir įrenginiai; masažo aparatai; Žandikaulių ortopedijos aparatai ir prietaisai;ortodontijos įranga, įskaitant šviesos įrenginius, kietinančius rišiklius, skirta naudoti ortodontijos ir stomatologijos srityse;stomatologijos aparatai ir instrumentai skaitmeniniams dantų atspaudams daryti;stomatologijos instrumentai dantų protezams gaminti; stomatologijos aparatūra;stomatologiniai dalytuvai;akies, rankų ir kojų bei dantų protezai;inhaliacijos (vaistų leidimo) prietaisai;poodiniai (vaistų leidimo) prietaisai; lipnūs tvarsčiai;tvarsčiai įtvarų reikmėms, kompresiniai tvarsčiai;elastiniai bintai; elastiniai kompresiniai bintai medicinos reikmėms;elastiniai kompresiniai bintai chirurgijos reikmėms; ortopediniai tvarsčiai;elastiniai ir įtveriamieji vyturai;elastiniai ir prilaikantys tvarsčiai siekiant išvengti sužeidimo;ortopediniai elastiniai ir įtveriamieji vyturai;daugkartinio naudojimo lankstūs šildantys gelio kompresai, skirti palengvinti įpjovimų, nubrozdinimų, ilgo skausmo, nudegimų ir vabzdžių įkandimų skausmą;kompresai kūnui iš išorės šildyti arba šaldyti, skirti medicinos ir pirmosios pagalbos reikmėms;veido kaukės;anestezijos kaukės; veido kaukės, naudojamos medicinoje;apsauginiai akių raiščiai, naudojami medicinoje;chirurgijos ir medicinos medžiagos; chirurgo operaciniai chalatai; Chirurginės kaukės;elektrokardiogramos (ECG) gembės;vienkartinės pirštinės, skirtos naudoti asmenims, teikiantiems medicinos, veterinarijos, stomatologijos ar ortodontijos paslaugas;kaukės (apsauginės --- ) chirurgams; chirurginiai drabužiai.

Ķirurģijas, medicīnas, zobārstniecības un veterinārijas aparāti, ierīces un instrumenti; ortopēdiskās preces; ķirurģiskie šuvju materiāli; elektromedicīniski vai ķirurģiskie aparāti; stetoskopi;aparāti un iekārtas rentgena staru ieguvei; masāžas aparāti; Ortodontijas aparatūra un ierīces;ortodontiskais aprīkojums, tostarp gaismu izstarojošas iekārtas, kas veicina saistvielu sacietēšanu, izmantošanai ortodontijas un zobārstniecības jomās;zobārstniecības iekārtas un instrumenti, lai uzņemtu digitālus zobus nospiedumu attēlus;zobārstniecības instrumenti zobu protēžu izgatavošanai; zobu iekārtas un instrumenti;zobu diega dozatori;mākslīgās acis, locekļi un zobi;inhalācijas (medikamentu ievades) ierīces;transdermālas (medikamentu ievades) ierīces; līpoši apsēji;saites kompresijas saišu balstīšanai;elastīgās saites; elastīgas kompresijas bandāžas medicīniskiem nolūkiem;elastīgās kompresijas saites ķirurģiskām vajadzībām; ortopēdiskās saites;elastīgās un balsta saites;elastīgie un balsta pārsēji ievainojumu novēršanai;ortopēdiskie elastīgie un balsta pārsēji;vairākkārtīgi lietojamas elastīgas termiskās želejas paketes griezumu, noberzumu sāpju mazināšanai, sāpju remdēšanai, sastiepumu, apdegumu un insektu kodumu remdēšanai;paketes ķermeņa virsmas sildīšanai vai atdzesēšanai medicīniskās un pirmās palīdzības vajadzībām;maskas;anestēzijas maskas; sejas maskas izmantošanai medicīnā;aizsargājoši acu aizsegi medicīniskām vajadzībām;ķiruģiskie un ārstnieciskie materiāli; ķirurgu halāti; Ķirurģiskas maskas;EKG (elektrokardiogrammas) stiprinājumi;vienreizlietojami cimdi personām, kas strādā medicīnas, veterinārijas, zobārstniecības un ortodontijas jomās;ķirurgu aizsargmaskas; ķirurģiskie aizkari.

 apparat u strumenti kirurġiċi, mediċi, dentali u veterinarji; oġġetti ortopediċi; materjali tal-ponti; apparat elettromediku jew kirurġiku; stetoskopji;apparat u sistemi għall-ġenerazzjoni tar-raġġi-X;  apparat tal-massaġġi; Apparat u tagħmir ortodontiku;tagħmir ortodontiku, inklużi unitajiet li jarmu d-dawl li jirranġaw l-adeżivi li jgħaqqdu, għall-użu fl-oqsma tal-ortodontiċi u d-dentistrija;apparat u strumenti tas-snien biex jittieħdu impressjonijiet diġitali tas-snien;strumenti tas-snien għall-manifattura ta' prostesi tas-snien; apparat u strumenti tas-snien;distribituri dentali;għajnejn, dirgħajn u snien artifiċjali;strumenti tal-inalaturi (kunsinna tal-mediċini);strumenti tranżdermali (kunsinna tal-mediċini); faxex adeżivi;faxex għal skopijiet ta' appoġġ, faxex tal-kompressjoni;faxex tal-konformità; faxex elastiċi tal-kompressjoni għal skopijiet mediċi;faxex elastiċi tal-kompressjoni għal skopijiet kirurġiċi; faxex ortopediċi;tgeżwir ortopediku u għall-appoġġ;faxex tal-lastku u ta' sapport għall-prevenzjoni tal-feriti;qratas tal-lastku ortopediċi u tal-appoġġ;pakketti tal-ġell termali flessibbli li jistgħu jerġgħu jintużaw għal serħan mill-uġigħ ta' qtugħ, tbenġil, weġgħat, tfekkik, ħarqiet u gdim ta' l-insetti;peds għall-applikazzjoni tas-sħana jew tal-kesħa fuq barra tal-ġisem għal skopijiet mediċi u tal-ewwel għajnuna;maskli għall-wiċċ;maskri tal-loppju; maskri tal-wiċċ għall-użu mediku;għata ta' l-għajnejn għal użu mediku;materjal kirurġiku u mediku; ġagagi kirurġiċi; Maskri kirurġiċi;immuntar tal-ECG (Elettrokardjugramm);ingwanti li jintremew wara l-użu biex jintużaw minn nies li jaħdmu fis-servizzi mediċi, veterinarji, dentali jew ortodontisti;maskri protettivi għall-kirurgi; drappijiet kirurġiċi.

Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten; orthopedische artikelen; hechtmateriaal; elektro-medische of chirurgische toestellen; stethoscopen;apparaten en installaties voor het opwekken van röntgenstralen; massageapparaten; Kaakorthopedische apparatuur en toestellen;orthodontische apparatuur, waaronder lichtgevende eenheden voor het uitharden van bindende kleefmiddelen, voor gebruik op het gebied van orthodontie en tandheelkunde;tandheelkundige apparaten en instrumenten voor het nemen van digitale tandafdrukken;tandheelkundige instrumenten voor het vervaardigen van tandheelkundige protheses; tandheelkundige apparaten;tandheelkundige afgifteapparaten;kunstogen, -ledematen en -tanden;inhaleerapparaten (voor geneesmiddelentoediening);inrichtingen voor transdermale afgifte van geneesmiddelen; kleefverband;verbanden voor ondersteuningsdoeleinden, drukverband;conformerende verbandmiddelen; elastische drukverbanden voor medische doeleinden;elastische drukverbanden voor chirurgische doeleinden; orthopedische verbanden;elastische en steunwikkels;elastische verbanden en zwachtels ter voorkoming van letsel;orthopedische elastische verbanden en zwachtels;herbruikbare flexibele pakkingen met thermische gel ter verlichting van pijn van snijwonden, kneuzingen, voortdurende pijn, verstuikingen, brandwonden en insectenbeten;verbanden voor het aanbrengen van warmte of koude op de buitenkant van het lichaam voor medisch gebruik en voor eerste hulp;gezichtsmaskers;anesthesiemasker; gezichtsmaskers voor medisch gebruik;beschermende ooglapjes voor medisch gebruik;chirurgische en medische materialen; operatieschorten; Chirurgische maskers;ecg-bevestigingen (elektrocardiogram);wegwerphandschoenen voor gebruik door personen die werkzaam zijn in medische, diergeneeskundige, tandheelkundige of orthodontische diensten;veiligheidsmaskers voor chirurgen; chirurgische lakens.

Urządzenia i instrumenty chirurgiczne, medyczne dentystyczne i weterynaryjne; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania; urządzenia elektromedyczne lub chirurgiczne; stetoskopy;aparaty i urządzenia do generowania promieni rentgenowskich; aparaty do masażu; Aparaty i urządzenie dla ortopedii szczękowej;sprzęt ortodontyczny, w tym urządzenia emitujące światło do utwardzania środków wiążących, do użytku w dziedzinie ortodoncji i stomatologii;urządzenia i przyrządy stomatologiczne do pobierania cyfrowych odcisków zębów;przyrządy stomatologiczne do tworzenia protez dentystycznych; dentystyczne (aparatura i instrumenty -);dozowniki stomatologiczne;protezy oczu, kończyn i zębów;urządzenia inhalacyjne (do podawania lekarstw);urządzenia transdermalne (do podawania lekarstw); bandaże przylepne;bandaże podtrzymujące, bandaże uciskowe;bandaże samodopasowujące się; elastyczne bandaże uciskowe do celów medycznych;elastyczne bandaże uciskowe do celów chirurgicznych; bandaże ortopedyczne;opatrunki elastyczne i podtrzymujące;bandaże elastyczne i podtrzymujące zapobiegające zranieniom;ortopedyczne opaski elastyczne i podtrzymujące;elastyczne termiczne opatrunki żelowe wielokrotnego użytku, uśmierzające ból w przypadku ran, siniaków, bólu, zwichnięć, poparzeń i ukąszeń owadów;podkładki do dostarczania ciepła lub zimna na zewnętrzne powierzchnie ciała, do celów medycznych i celów pierwszej pomocy;maseczki do twarzy;maski anestezjologiczne; maseczki na twarz do użytku medycznego;przepaski ochronne na oczy do użytku medycznego;materiały chirurgiczne i medyczne; fartuchy chirurgiczne; Maski chirurgiczne;teczki na elektrokardiogramy (EKG);rękawiczki jednorazowego użytku do użytku przez osoby pracujące w usługach medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych lub ortodontycznych;maski ochronne dla chirurgów; prześcieradła chirurgiczne.

Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; artigos ortopédicos; material de sutura; aparelhos electromédicos ou cirúrgicos; estetoscópios;aparelhos e instalações para a produção de raios X; aparelhos de massagem; Aparelhos e instrumentos ortodônticos;equipamento de ortodontia, incluindo unidades emissoras de luz que endurecem adesivos (matérias colantes) de ligação, para utilizar nos domínios da odontologia e das técnicas dentárias;aparelhos e instrumentos dentários para tirar impressões dentárias digitais;instrumentos dentário para o fabrico de próteses dentárias; aparelhos e instrumentos dentários;distribuidores para uso dentário;olhos, membros e dentes artificiais;dispositivos de inalação para administração de fármacos;dispositivos percutâneos (administração de medicamentos); ligaduras adesivas;ligaduras para apoio, ligaduras de compressão;ligaduras de conformidade; ligaduras elásticas de compressão para uso médico;ligaduras elásticas de compressão para fins cirúrgicos; ligaduras ortopédicas;mantas elásticas e de apoio;ligaduras elásticas e de suporte para a prevenção de lesões;envoltórios elásticos e de suporte ortopédicos;embalagens térmicas de gel, flexíveis e reutilizáveis, para o alívio de cortes, contusões, dores, entorses, queimaduras e picadas de insectos;almofadas para aplicar calor ou frio no exterior do corpo para fins medicinais ou de primeiros socorros;máscaras para o rosto;máscara de anestesia; máscaras faciais para uso médico;pensos de protecção para os olhos para uso médico;material cirúrgico e medicinal; batas cirúrgicas; Máscaras cirúrgicas;apoios para electrocardiograma;luvas descartáveis para uso por pessoas que trabalham em serviços médicos, veterinários, dentários ou ortodônticos;máscaras de protecção para cirurgiões; panos cirúrgicos.

Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi veterinare; articole ortopedice; materiale pentru suturi; aparate electromedicale sau chirurgicale; Stetoscoape;aparate şi instalatii pentru producerea de raze x; aparate pentru masaj; aparate şi instrumente ortodontice;echipament ortodontic, inclusiv unităţi care emit lumină întărind adezivii, pentru utilizare în domeniile ortodontice şi somatologice;aparate şi instrumente pentru luarea de amprente dentare;instrumente stomatologice pentru fabricarea de proteze dentare; aparate dentare;distribuitoare stomatologice;membre, ochi şi dinţi artificiali;dispozitive de inhalare (administrarea de medicamente);dispozitive transdermale (administrarea de medicamente); bandaje adezive;bandaje pentru scopuri de susţinere, bandaje de compresie;bandaje conformatoare; bandaje elastice de compresie, de uz medical;bandaje elastice de compresie, de uz chirurgical; bandaje ortopedice;feşi elastice şi de susţinere;bandaje elastice şi de susţinere pentru prevenirea leziunilor;feşi ortopedice, elastice şi de susţinere;pachete cu gel, flexibile, termice, reutilizabile, folosite pentru calmarea durerii provocate de tăieturi, vânătăi, dureri, entorse, arsuri şi muşcături de insecte;tampoane pentru aplicare rece sau caldă în exteriorul corpului pentru scopuri medicale şi de prim ajutor;măşti de faţă;măşti anestezice; măşti pentru faţă de uz medical;bandaje de protecţie pentru ochi, de uz medical;material chirurgical şi medical; halate de uz chirurgical; masti chirurgicale;rame pentru ECG (Electrocardiogramă);mănuşi de unică folosinţă, pentru persoanele care lucrează în servicii medicale, vetrinare sau ortodontice;măşti de protecţie pentru chirurgi; pânzeturi de uz chirurgical.

Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske prístroje a nástroje; ortopedické výrobky; materiály na chirurgické šitie; elektrické lekárske alebo chirurgické zariadenia; stetoskopy;aparáty a zariadenia na produkciu röntgenového žiarenia; masážne prístroje; ortopedické aparatúry a prístroje týkajúce sa sánky;ortodontické zariadenia, vrátane prístrojov vyžarujúcich svetlo pre tvrdenie lepidiel, používaných v oblasti ortodontie a stomatológie;stomatologické zariadenia a prístroje pre snímanie digitálnych zubných odtlačkov;stomatologické zariadenia pre výrobu zubných protéz; zubné prístroje a nástroje;stomatologické dávkovače;umelé oči, končatiny a zuby;inhalátory (pre dodávanie liečiv);zariadenia na cezkožné dodávanie liekov; lepiace obväzy;podporné obväzy, sťahovacie obväzy;prispôsobené obväzy; elastické sťahovacie obväzy na lekárske účely;elastické sťahovacie obväzy na chirurgické účely; ortopedické obväzy;elastické a oporné zábaly;elastické a podporné bandáže na prevenciu zranenia;ortopedické elastické a oporné zábaly;znovu použiteľné pružné termálne gélové balíčky na zmiernenie bolesti pri porezaní, pomliaždeninách, bolesti, vytknutí, popálení a uhryznutí hmyzom;podložky na aplikovanie tepla alebo chladu na povrch tela, určené na lekárske účely a na podávanie prvej pomoci;masky;masky (anesteziologické -); masky na tvár pre lekárske využitie;ochranné náplaste na oči pre lekárske využitie;chirurgické a lekárske materiály; chirurgické rúcha; Chirurgické masky;montážne podstavce pre EKG zariadenia;jednorazové rukavice pre osoby pracujúce v lekárskej, veterinárnej, stomatologickej alebo ortodontickej oblasti;ochranné masky pre chirurgov; chirurgické rúška.

Kirurški, medicinski, zobozdravstveni in veterinarski aparati in instrumenti; ortopedski pripomočki; material za šivanje (kirurški); elektro-medicinski ali kirurški aparati; stetoskopi;aparati in naprave za proizvodnjo rentgenskih žarkov; masažni aparati; Aparature in naprave za čeljustno ortopedijo;ortodontska oprema, vključno s svetlobnimi enotami, ki sušijo vezivna lepila, za uporabo na področjih ortodontike in zobozdravstva;zobni aparati in instrumenti za odvzem digitalnih zobnih odtisov;zobni instrumenti za izdelavo zobnih protez; zobozdravstveni aparati;zobne posodice;umetni udi, oči in zobje;inhalacijski aparati za dajanje zdravil;naprave za aplikacijo (zdravil) skozi kožo; lepilni povoji;povoji za namene podpore, kompresijski povoji;prilagodljivi povoji; elastični kompresijski povoji za medicinske namene;elastični kompresijski povoji za kirurške namene; ortopedski povoji;elastični in kompresijski ovoji;elastični in podporni povoji za preprečevanje poškodb;ortopedski elastični in podporni ovoji;fleksibilni paketi toplega gela za večkratno uporabo za lajšanje bolečine pri urezninah, modricah, bolečinah, izpahih, opeklinah in pikih mrčesa;blazinice za nanos toplote ali hladu na zunanjost telesa za medicinske namene in namene prve pomoči;maske za obraz;anestezijske maske; obrazne maske za medicinsko uporabo;zaščitni očesni obliži za medicinsko uporabo;kirurški in medicinski material; kirurški plašči; Kirurške maske;nosilci za EKG;rokavice za enkratno uporabo za ljudi, ki delajo v medicinskih, veterinarskih, zobnih ali ortodontskih storitvah;zaščitne maske za kirurge; kirurške zavese.

Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; ortopediska artiklar; suturmaterial; elektromedicinska eller kirurgiska apparater; stetoskop;apparater och anläggningar för alstring av röntgenstrålar; massageapparater; Käkortopediska apparater och utrustning;ortodontisk utrustning, inklusive ljusavgivande enheter som härdar bindemedel för användning inom det ortodontiska och tandmedicinska området;odontologiska apparater och instrument för tagning av digitala tandavtryck;dentala instrument för tillverkning av tandproteser; tandläkarapparater;dentala utmatare;konstgjorda lemmar, ögon och tänder;inandningsanordningar (tillförsel av läkemedel);anordningar för transdermal administrering av läkemedel; självhäftande bandage;bandage för stödändamål, tryckförband;formningsbandage; elastiska tryckförband för medicinska ändamål;elastiska tryckförband för kirurgiska ändamål; ortopediska bandage;elastiska och stödjande förband;elastiska förband och stödförband för förebyggande av skador;ortopediska elastiska omslag och stödomslag;återanvändningsbara flexibla värmegelépaket för smärtlindring av skärsår, blåmärken, värk, vrickningar, brännskador och insektsbett;dynor för applicering av värme eller kyla på kroppens utsida för medicinska och förstahjälpen ändamål;ansiktsmasker;anestesimask; ansiktsmasker för medicinska ändamål;skyddsögonlappar för medicinsk användning;kirurgiskt och medicinskt material; kirurgiska rockar; Kirurgiska masker;EKG (elektrokardiogram) -monteringar;engångshandskar för personer arbetande inom medicinsk, veterinär, dental eller ortodontisk vård;skyddsmasker för kirurger; kirurgiska dukar.

11
Přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; klimatizační zařízení;zařízení na vysoušení místnosti;větrací skříně a sušicí skříně;elektrické panely na ohřev vzduchu a jejich části a součásti;filtry, sáčky do filtrů;vzduchové filtry pro pece; elektrické konvice; plynové a elektrické sporáky; světlomety;kovové a nekovové fólie a tabule, používané ke zlepšení, změnám a regulaci využití světla z osvětlovacích těles a osvětlovacích žárovek a zářivek;fólie odrážející světlo; reflektory;sterilizační přístroje;topná a chladicí zařízení pro respirátory; sestavy pro filtrování tekutin pro obecné použití v domácnosti a průmyslu, včetně použití v průmyslu, farmacii a potravinářském a nápojovém průmyslu;filtrační zařízení, jmenovitě filtry, filtrační vložky, filtrační média, kryty filtrů, membrány, filtrační disky a jejich části, pro filtrování tekutin pro domácí a obchodní použití, včetně zařízení pro výrobu ledu pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu, a pro čištění kapalin a plynů a pro separaci biomolekul v biofarmaceutické výrobě; zařízení pro změkčování, úpravu a provzdušnění vody, včetně filtračních zařízení pro akvária; systém pro čištění vody reverzní osmózou a omezovače průtoku pro systémy pro čištění vody reverzní osmózou; vláknitá filtrační média pro obecné použití v domácnosti a průmyslu při čištění vzduchu a tekutin; neelektrická zařízení pro čištění vody; nádoby na filtrování vody prodávané prázdné; nádrže na horkou vodu;materiály pro vzduchové filtry a vzduchové filtry pro průmyslové a domácí použití v pecích, klimatizačních zařízeních, přístrojích na čištění vzduchu v místnostech, zařízení pro topení, ventilaci a klimatizaci v domech a budovách, zařízení pro výměnu a čištění vzduchu;jednotky na čištění a purifikaci vzduchu; zařízení na zvlhčování a vysoušení vzduchu;elektrické pistole na lepení a jejich části pro ohřev a aplikaci termoplastových lepidel;světla pro použití při slaďování odstínů barev v automobilovém průmyslu.

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de conditionnement d'air;dispositifs pour assécher les locaux;armoires de ventilation et armoires de séchage;panneaux électriques à air chaud et leurs pièces et accessoires;filtres, sacs filtrants;filtres à air pour fours; bouilloires électriques; cuisinières électriques et/ou à gaz; phares de voiture;films et feuilles en matières plastiques métalliques et non métalliques servant à améliorer, altérer et contrôler la lumière des accessoires d'éclairage et ampoules et tubes d'éclairage;film réfléchissant; réflecteurs;appareils de stérilisation;dispositifs de chauffage et de refroidissement pour respirateurs; dispositifs de filtration des liquides contenus dans les cartouches à usage industriel et domestique, destinés y compris aux entreprises industrielles, pharmaceutiques, et alimentaires de boissons;dispositifs filtrants, à savoir, filtres, cartouches filtrantes, supports filtrants, boîtiers filtrants, membranes, disques filtrants et leurs pièces pour la filtration des fluides à usage domestique et commercial, y compris équipements pour faire de la glace destinés à l'industrie des aliments et boissons, et pour l'épuration des liquides et des gaz et pour la séparation des biomolécules dans la production biopharmaceutique; unités de gazéification, traitement et adoucissement de l'eau, y compris appareils de filtration pour aquariums; système d'épuration de l'eau par osmose inverse et réducteurs de débit pour systèmes d'épuration de l'eau par osmose inverse; supports de filtration fibreux à usage domestique et industriel destinés à la purification de l'air et de liquides; dispositifs non électriques pour l'épuration de l'eau; carafe pour la filtration de l'eau, vendue vide; chauffe-bains;matériau pour filtres à air et filtres à air à usage industriel et domestique destiné aux fours, aux climatiseurs, aux épurateurs d'air ambiant, aux équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, de ventilation et d'épuration de l'air dans des résidences et des bâtiments;épurateurs d'air; humidificateurs et déshumidificateurs d'air;pistoles à colle électriques et leurs pièces pour chauffer et appliquer des adhésifs thermoplastiques;lampes destinées au nuançage des couleurs de peinture dans l'industrie automobile.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air conditioning apparatus; dehydration device for rooms; aeration cabinets and drying cabinets; electric air heating panels and parts and fittings therefor; filters, filter bags; air filters for furnaces; electric kettles; gas and electric cookers; vehicle lights; metallic and non-metallic plastic film and sheets, used to enhance, alter and control light usage in lighting fixtures and light bulbs and tubes; light reflecting film; reflectors; sterilizing apparatus; heating and cooling devices for respirators; cartridge fluid filtering assemblies for general domestic and industrial use, including use in the industrial, pharmaceutical, and food and beverage industries; filtering devices, namely, filters, filter cartridges, filter media, filter housings, membranes, filter discs and parts thereof for fluid filtration for domestic and commercial use, including ice-making equipment for use in the food and beverage industry, and the purification of liquids and gases and for separation of biomolecules in biopharmaceutical production; water softening, conditioning and aerating units, including aquarium filtration apparatus; reverse osmosis water purification system and flow restrictors for reverse osmosis water purification systems; fibrous filtering media for general domestic and industrial use in the purification of air and fluids; non-electrical water purification units; water filtration pitcher sold empty; hot water tanks; air filter material and air filters for industrial and domestic use in furnaces, air conditioners, room air cleaners, home and building HVAC air ventilation and cleaning equipment; air cleaning and purification units; air humidifiers and dehumidifiers; electric powered glue guns and parts thereof for heating and applying thermoplastic adhesives; lights for use in matching paint colors in the automotive industry.

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Klimaapparate;Entfeuchtungsgeräte für Räume;Belüftungsschränke und Trockenschränke;elektrische Luftheizungsplatten und Teile und Bestandteile dafür;Filter, Filterbeutel;Luftfilter für Öfen; Elektrokessel; Gas- und Elektroherde; Fahrzeugleuchten;Metallische und nicht metallische Folien und Bögen aus Kunststoff zur Verbesserung, Änderung und Steuerung der Lichtnutzung in Beleuchtungskörpern und Glühbirnen und Röhren für Beleuchtungszwecke;lichtreflektierende Folie; Reflektoren;Sterilisierungsgeräte;Heizungs- und Kühlvorrichtungen für Beatmungsgeräte; Patronenfilterbaugruppen für Flüssigkeiten für allgemeine Haushalts- und gewerbliche Zwecke, einschließlich der Verwendung in der gewerblichen, pharmazeutischen sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie;Filtriervorrichtungen, nämlich Filter, Filterpatronen, Filtermedien, Filtergehäuse, Membranen, Filterscheiben und deren Teilen zur Filterung von Flüssigkeiten für Haushalts- und Gewerbezwecke, einschließlich Eiserzeugungsgeräte zur Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sowie zur Reinigung von Flüssigkeiten und Gasen und zur Trennung von Biomolekülen in der biopharmazeutischen Produktion; Wasserenthärtungs-, -aufbereitungs- und -belüftungsanlagen, einschließlich Filtergeräten für Aquarien; Wasserreinigungssysteme nach dem Umkehrosmoseprinzip und Durchflussbegrenzer für Wasserreinigungssysteme nach dem Umkehrosmoseprinzip; faserhaltige Filterstoffe für allgemeine Haushalts- und gewerbliche Zwecke bei der Reinigung von Luft und Flüssigkeiten; nicht elektrische Wassereinigungsanlagen; Wasserfiltrierkrüge, ungefüllt; Warmwasserspeicher;Luftfiltermaterial und Luftfilter für gewerbliche und Haushaltszwecke zur Verwendung in Öfen, Klimageräten, Raumluftreinigern, HLK-Geräten, Lüftungs- und Luftreinigungsgeräten für Haushalte und Gebäude;Luftreiniger und Luftreinigungsgeräte; Luftbefeuchter und -entfeuchter;elektrisch betriebene Klebepistolen und deren Teile zur Erhitzung und Aufbringung von thermoplastischen Klebstoffen;Leuchten zur Verwendung bei der farblichen Anpassung von Lacken in der Kraftfahrzeugindustrie.

Уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели; Климатични апарати;дехидратиращи устройства за помещения;вентилационни шкафове и сушилни шкафове;електрически панели за загряване на въздуха и части и фитинги за тях;филтри, филтърни торби;въздушни филтри за фурни; електрически котли; газови и електрически готварски печки; светлини на превозни средства;метални и неметални пластмасови филми и листове, използвани за повишаване, промяна и контрол на използване на светлина в осветителни приспособления и осветителни крушки и тръби;светлоотразителни филми; рефлектори;стерилизационни апарати;устройства за затопляне и охлаждане за респиратори; флуидни касети с филтриращи механизми за универсална домашна и промишлена употреба, включително употреба в индустрилната, фармацевтичната и хранителната промишлености;филтриращи устройства, а именно филтри, филтърни касети, филтърни средства, филтърни корпуси, мембрани, филтърни дискове и части от тях за филтриране на течности за битови и търговски цели, включително оборудване за генериране на лед за ползване в пронишлеността за производство на храни и напитки и пречистването на течности и газове и за разделянето на биомолекули в биофармацевтичното производство; омекотяване на водата, съоражения за регулиране и аериране, включително апарати за филтриране на аквариуми; водни пречиствателни системи за обратна осмоза и хидродинамични ограничители за обратна осмоза за водни пречиствателни системи за обратна осмоза; влакнести филтърни материали за универсална домашна и промишлена употреба при пречистването на въздух и течности; неелектрически съоражения за пречистване на вода; кани за филтриране на вода, продавани празни; резервоари за топла вода;материали за филтриране на въздуха и въздушни филтри за промишлено и битово ползване във фурми, климатици, почистващи средства за въздуха в помещения, битови и сградни HVAC въздушни вентилации и почистващо оборудване;елементи за почистване и пречистване на въздуха; въздушни обезвлажнители и овлажнители;електрически пистолети с лепило и части от тях за загряване и поставяне на термопластични адхезиви;светлини използвани при подбиране по сходство на бои в автомобилната индустрия.

Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; luftkonditioneringsapparater;dehydreringsanordninger til rum;ventilations- og tørreskabe;elektriske panelovne samt dele og tilbehør hertil;filtre, filterposer;luftfiltre til ovne; elektriske kedler; gaskomfurer og elektriske komfurer; lygter til automobiler;metalliske og ikke-metalliske plasticfilm og -ark anvendt til at forbedre, ændre og styre lyset i lysarmaturer samt pærer og rør til belysning;lysreflekterende folie; reflektorer;sterilisationsapparater;varme- og køleudstyr til respiratorer; enheder med patroner til væskefiltrering til anvendelse i hjemmet og til industrielle formål generelt, også til brug inden for industrien, til farmaceutiske formål og til næringsmiddel- og drikkevareindustrien;filtreringsindretninger, nemlig filtre, filterpatroner, filtreringsmedier, filterhuse, membraner, filterskiver og dele hertil til væskefiltrering til anvendelse i hjemmet og til industrielle formål, inklusive udstyr til fremstilling af is til brug inden for næringsmiddel- og drikkevareindustrien, samt rensning af væsker og gasser og til separation af biomolekyler ved produktion af biofarmaceutiske præparater; enheder til blødgøring, behandling og iltning af vand, inklusive filtreringsapparater til akvarier; vandrensesystemer på basis af omvendt osmose og strømningsbegrænsende indretninger hertil; fiberholdige filtreringsmedier til anvendelse i hjemmet og til industrielle formål generelt til brug ved rensning af luft og væsker; ikke-elektriske vandrensningsenheder; vandfiltreringskander solgt uden indhold; varmtvandsbeholdere;luftfiltreringsmateriale og luftfiltre til ovne til industrielle formål og til anvendelse i hjemmet, luftkonditioneringsinstallationer, luftopfriskere, HVAC-luftventilations- og -renseudstyr til boliger og bygninger;luftrensningsenheder; luftbefugtere og -affugtere;eldrevne limpistoler og dele hertil til opvarmning og påføring af termoplastiske bindemidler;lamper til sammenligning af lakfarver inden for bilindustrien.

Συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού, διανομής ύδατος (υδροδότησης) και εγκαταστάσεις υγιεινής· κλιματιστικές συσκευές·διατάξεις αφύγρανσης για δωμάτια·θάλαμοι αερισμού και θάλαμοι αποξήρανσης·ηλεκτρικοί συλλέκτες θέρμανσης αέρα και μέρη και εξαρτήματα αυτών·φίλτρα, σάκοι διήθησης·φίλτρα αέρα για κλιβάνους· ηλεκτρικοί βραστήρες· μαγειρικές εστίες αερίου και ηλεκτρικές· φώτα αυτοκινήτου·μεταλλικές και μη μεταλλικές πλαστικές μεμβράνες και φύλλα, που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν, αλλάξουν και να ελέγξουν τη χρήση φωτός σε σταθερά εξαρτήματα φωτός και σε λαμπτήρες φωτισμού και σε λυχνίες·μεμβράνες ανάκλασης φωτός· ανακλαστήρες·συσκευές αποστείρωσης·διατάξεις θέρμανσης και ψύξης για αναπνευστήρες· συγκροτήματα φυσιγγίων διήθησης ρευστών για γενική οικιακή και βιομηχανική χρήση, όπου περιλαμβάνεται χρήση στη βιομηχανία και στους τομείς φαρμάκων και τροφίμων και ποτών·διατάξεις διήθησης, συγκεκριμένα, φίλτρα, φυσίγγια διήθησης, μέσα διήθησης, υποδοχές φίλτρων, διαφράγματα, δίσκοι φίλτρου και μέρη αυτών για τη διήθηση ρευστών για οικιακή και εμπορική χρήση, όπου περιλαμβάνεται εξοπλισμός παρασκευής παγωτού για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, και για τον καθαρισμό υγρών και αερίων και για τον διαχωρισμό βιομορίων στη βιοφαρμακευτική παραγωγή· μονάδες αποσκλήρυνσης, βελτίωσης και αερισμού νερού, όπου περιλαμβάνονται συσκευές διήθησης ενυδρείων· συστήματα καθαρισμού ύδατος αντίστροφης ώσμωσης και αναστολείς ροής για συστήματα καθαρισμού ύδατος αντίστροφης ώσμωσης· ινώδη μέσα διήθησης για γενική οικιακή και βιομηχανική χρήση στον καθαρισμό αέρα και ρευστών· μη ηλεκτρικές μονάδες καθαρισμού νερού· κανάτες διήθησης νερού πωλούμενες κενές· θερμοσίφωνες·υλικά φίλτρου αέρα και φίλτρα αέρα για βιομηχανική και οικιακή χρήση σε κλιβάνους, συσκευές κλιματισμού, συσκευές καθαρισμού του αέρα, εξοπλισμό αερισμού και καθαρισμού συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού αέρα (HVAC) για κατοικίες και κτίρια·μονάδες καθαρισμού και εξυγίανσης αέρα· συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα·ηλεκτροκίνητα πιστόλια κόλλας και μέρη αυτών για θέρμανση και εφαρμογή θερμοπλαστικών κολλωδών ουσιών·φώτα για χρήση σε αντιστοίχιση χρωμάτων βαφών στην αυτοκινητιστική βιομηχανία.

Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; aparatos de acondicionamiento del aire;dispositivos de deshumidificación para habitaciones;cabinas de ventilación y cabinas de secado;paneles de calentamiento de aire eléctricos y partes y piezas para los mismos;filtros, bolsas de filtro;filtros de aire para hornos; hervidores eléctricos; cocinas de gas y eléctricas; faros de coche;películas y hojas de plástico metálico y no metálico utilizadas para mejorar, alterar y controlar el uso de la luz en apliques de alumbrado y bombillas y tubos de luz;película reflectora de la luz; reflectores;aparatos esterilizadores;dispositivos de caldeo y de refrigeración para respiradores; ensamblajes de filtrado de fluido de cartuchos para uso industrial y doméstico en general, incluyendo utilización en las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas;dispositivos de filtrado, en concreto, filtros, cartuchos de filtro, medios filtrantes, cascasas de filtros, membranas, discos de filtro y partes de los mismos para el filtrado de fluidos para uso doméstico y comercial, incluyendo equipos de elaboración de hielo para su uso en el sector de los alimentos y las bebidas, y la depuración de líquidos y gases y para la separación de biomoléculas en la producción biofarmacéutica; ablandamiento del agua, unidades de acondicionamiento y aireación, incluyendo aparatos de filtrado para acuarios; sistema de depuración de aguas por ósmosis inversa y restricciones de flujo para sistemas de depuración de agua por ósmosis inversa; medios de filtrado fibrosos para uso general doméstico e industrial en la depuración de aire y fluidos; unidades de depuración de agua que no sean eléctricas; jarra de filtración de agua vendida vacía; botellas de agua caliente;material de filtrado de aire y filtros de aire para uso industrial y doméstico en hornos, aparatos de aire acondicionado, limpiadores del aire de estancias, equipos de HVAC, ventilación de aire y limpieza de viviendas y edificios;unidades de limpieza y depuración del aire; humidificadores y deshumidificadores de aire;pistolas de cola eléctricas y partes de las mismas para calentar y aplicar adhesivos termoplásticos;luces para su uso en la combinación de colores de pinturas en la industria del automóvil.

Aparatuur valgustamiseks, kütteks, auru genereerimiseks, söögivalmistamiseks, külmutamiseks, kuivatamiseks, ventileerimiseks, veevarustuseks ja sanitaarotstarbeks; kliimaseadmed, klimaatorid;ruumide dehüdreerimisseadmed;aeratsiooni- ja kuivatuskapid;elektrilised õhusoojenduspaneelid ja nende osad ja tarvikud;filtrid, filtrikotid;õhufiltrid sulatusahjudele; veekeedukannud (elektrilised), elektrikannud; gaasi- ja elektripliidid; sõidukituled;metallist ja mitte-metallist plastkile ja -lehed, kasutamiseks valguse kasutamise võimendamiseks, mõjutamiseks ja juhtimiseks valguspaigaldistes ja elektripirnides ja valgustorudes;valgustpeegeldav kile; reflektorid;steriliseerimisseade;kuumutus- ja jahutusseadmed respiraatoritele; vedelike padrunfiltrid üldiseks kodu- ja tööstuskasutuseks, sh kasutamiseks tööstuses, farmaatsias ning toiduaine- ja joogitööstuses;filtrimisseadmed, täpsemalt filtrid, filterpadrunid, filtermaterjalid, filtrikorpused, membraanid, filterkettad ja nende osad vedeliku filtreerimiseks kodu- ja kommertskasutuses, sh toiduaine- ja joogitööstuse jäätootmisseadmetes ning vedelike ja gaaside puhastamisel ja biomolekulide eraldamisel biofarmaatsias; vee pehmendus-, töötlemis- ja õhustamisseadmed, sh akvaariumifiltrid; vee pöördosmoospuhastussüsteemid ja vee pöördosmoospuhastusseadmete voolupiirikud; kiuline filtermatjerjal üldiseks kodu- ja tööstuskasutuseks õhu ning vedelike puhastamisel; mitte-elektrilised veepuhastusseadmed; tühjalt müüdavad veefilterkannud; kuumaveepaagid;õhufiltri materjal ja õhufiltrid tööstuslikuks ja koduseks kasutamiseks sulatusahjudes, konditsioneerides, õhupuhastites, kodu ja hoonete HVAC ventilatsiooni ja puhastsvarustuses;õhupuhastusseadmed; õhuniisutid ja niiskuseärastid;elektritoitega liimipüstolid ja nende osad termoplastiliste kleepide soojendamiseks ja pealekandmiseks;valgustid värvitoonide valimiseks autotööstuses.

Valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; ilmastointilaitteet;kosteudenpoistovälineet huoneisiin;ilmastuskaapit ja kuivatuskaapit;sähkökäyttöiset ilmanlämmityspaneelit ja niiden osat ja tarvikkeet;suodattimet, suodatinpussit;uunien ilmansuodattimet; sähköiset vedenkeittimet; kaasu- ja sähkökeittimet; autonvalot;metalliset ja ei-metalliset muovikalvot ja -kelmut käytettäväksi tehostamaan, muuttamaan ja ohjaamaan valaisimia ja lamppuja ja putkia;valoa heijastava kalvo; heijastimet;sterilointilaitteet;hengityskoneiden lämmitys- ja jäähdytyslaitteet; patruunanesteen suodatinkokoonpanot yleiseen kotitalous- ja teolliseen käyttöön, myös käytettäviksi teollisuudessa, farmasian- sekä ruoka- ja juomateollisuudessa;suodatuslaitteet, nimittäin suodattimet, suodatinpatruunat, suodatinvälineet, suodatinkotelot, -kalvot, suodatinlevyt ja niiden osat nesteen suodattamiseen kotitalous- ja kaupalliseen käyttöön, mukaan lukien jääntekolaitteet käytettäväksi ruoka- ja juomateollisuudessa sekä nesteiden ja kaasujen puhdistamisessa sekä biomolekyylien erottamisessa biofarmaseuttisessa tuotannossa; veden pehmennys-, puhdistus- ja ilmastusyksiköt, mukaan lukien akvaarioiden suodatuslaitteet; käänteisosmoosiin perustuvat vedenpuhdistusjärjestelmät ja virtauksen rajoittimet käänteisosmoosiin perustuvia vedenpuhdistusjärjestelmiä varten; kuitusuodatusvälineet yleiseen kotitalous- ja teolliseen käyttöön ilman ja nesteiden puhdistamisessa; muut kuin sähkökäyttöiset vedenpuhdistusyksiköt; tyhjänä myytävät vedensuodatuskannut; kuumavesikattilat;ilmansuodatusaineet ja ilmansuodattimet teolliseen ja kotitalouskäyttöön uuneissa, ilmastointilaitteissa, huoneilman puhdistimissa, kodin ja rakennusten LVI-laitteiden ilmastointi- ja puhdistuslaitteissa;ilmanpuhdistusyksiköt; ilmankostuttimet ja -kuivattimet;termoplastisten liimojen lämmittämiseen ja levittämiseen tarkoitetut sähkökäyttöiset liimapistoolit ja niiden osat;valot käytettäväksi maalin värien yhteensovittamiseen autoteollisuudessa.

Világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő/fagyasztó, szárító, szellőztető berendezések vízszolgáltatási és szaniter célokra; klímaberendezések;víztelenítő eszközök szobákhoz;levegőztető szekrények és szárítószekrények;elektromos levegőfűtő panelek, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei;szűrők, szűrőzacskók;légszűrők kemencékhez; elektromos vízforralók; gáz- és elektromos sütők; gépjárművilágítás, - fényszóró;világítótestek, valamint villanykörték és fénycsövek fényfelhasználásának növeléséhez, megváltoztatásához és vezérléséhez használt fémes és nem-fémes műanyag fóliák és lapok;fényvisszaverő fóliák; reflektorok/hővisszaverők;sterilizáló készülékek;fűtő- és hűtőeszközök légzőkészülékekhez; kazettás folyadékszűrő alkatrészek általános otthoni és ipari használatra, többek között ipari, gyógyszerészeti, valamint étel- és italipari használatra;szűrőeszközök, nevezetesen szűrők, szűrőkazetták, szűrőközegek, szűrőtokok, membránok, szűrőkorongok és ezek alkatrészei folyadékszűréshez otthoni és ipari használatra, többek között az étel- és italiparban, valamint folyadékok és gázok tisztításához, továbbá biomolekulák biogyógyszerészeti készítmények gyártása során való szétválasztásához használatos jégkészítő felszerelések; vízlágyító, -kondicionáló és -levegőztető egységek, többek között akváriumi szűrőkészülékek; fordított ozmózisos víztisztító rendszerek és áramláskorlátozók fordított ozmózisos víztisztító rendszerekhez; rostszálas szűrőközegek általános otthoni és ipari használatra levegő és folyadékok tisztításához; nem elektromos víztisztító egységek; üresen árusított vízszűrő kancsók; melegvíz-tárolók;légszűrő anyagok és légszűrők kazánokban, légkondicionálókban, szobalevegő-tisztítókban, lakások és épületek HVAC légszellőztető és -tisztító felszereléseiben való ipari és otthoni használatra;légtisztító egységek; légnedvesítők és -szárítók;elektromos hajtású ragasztópisztolyok és ezek alkatrészei hőre lágyuló ragasztók melegítéséhez és felviteléhez;az autóiparban festékszínek összevetéséhez használatos lámpák.

Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; apparecchi di condizionamento dell'aria;dispositivi di disidratazione per ambienti;camere d'aerazione e camere d'essiccazione;pannelli di riscaldamento dell'aria elettrici e parti ed accessori relativi;filtri, sacchi filtranti;filtri dell'aria per forni; bollitori elettrici; cucine economiche a gas e/o elettriche; fari d'autovetture;pellicole e fogli metallici e non metallici in plastica per il potenziamento, la modifica ed il controllo dell'uso della luce in impianti d'illuminazione, lampadine e tubi d'illuminazione;pellicole per riflessione della luce; riflettori;apparecchi di sterilizzazione;dispositivi di riscaldamento e raffreddamento per respiratori; gruppi di filtrazione a cartuccia per liquidi, per uso domestico ed industriale generico, anche nei settori industriale, farmaceutico ed alimentare;dispositivi di filtrazione, ovvero filtri, cartucce per filtri, mezzi di filtrazione, alloggiamenti per filtri, membrane, dischi per filtri e parti relative per filtrazione di liquidi per uso domestico e commerciale, comprese apparecchiature per fare il ghiaccio per l'industria alimentare e depurazione di liquidi e gas e per separazione di biomolecole nell'ambito della produzione biofarmaceutica; unità per addolcimento, trattamento ed aerazione dell'acqua, compresi apparecchi di filtrazione per acquari; sistemi di depurazione dell'acqua ad osmosi inversa e riduttori di flusso per sistemi di depurazione dell'acqua ad osmosi inversa; mezzi di filtrazione fibrosi per uso domestico ed industriale generico nell'ambito della depurazione di aria e liquidi; unità di depurazione dell'acqua non elettrici; caraffe di filtrazione dell'acqua vendute vuote; scaldabagni;materiali per filtri dell'aria e filtri dell'aria per uso industriale e domestico, per fornaci, condizionatori d'aria, depuratori dell'aria per ambienti, apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), di ventilazione e depurazione dell'aria per uso domestico e per edifici;unità di pulizia e depurazione dell'aria; umidificatori e deumidificatori dell'aria;pistole per colla elettriche e parti relative per riscaldamento ed applicazione d'adesivi termoplastici;luci per abbinamento di colori di pitture nell'industria automobilistica.

Apšvietimo, šildymo, garų surinkimo, virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitarinėms reikmėms skirti aparatai; oro kondicionavimo aparatai;vandens šalinimo prietaisas patalpų reikmėms;aeravimo spintos ir džiovinimo spintos;elektrinės oro šildymo plokštės, jų dalys ir priedai;filtrai, filtrų maišai;krosnių oro filtrai; elektriniai virduliai; dujinės ir elektrinės orkaitės; transporto priemonių lempos;metalinė ir nemetalinė plastikinė plėvelė bei lakštai, naudojami šviesos vartojimui apšvietimo įrenginiuose, apšvietimo lempose ir vamzdžiuose stiprinti, keisti ir reguliuoti;šviesą atspindinti plėvelė; reflektoriai;sterilizavimo įrenginiai;respiratorių šildymo ir šaldymo įtaisai; skysčių filtravimo kasetės bendrosioms buitinėms ir pramoninėms reikmėms, įskaitant tokių prietaisų naudojimą pramonės, farmacijos ir maisto bei gėrimų pramonės srityse;filtravimo įtaisai, būtent filtrai, filtro kasetės, filtravimo terpė, filtro korpusai, membranos, filtravimo diskai, jų dalys skysčiui filtruoti buities ir komercinėms reikmėms, įskaitant ledo gamybos įrangą, skirti naudoti maisto ir gėrimų pramonėje, skysčiams ir dujoms gryninti, biomolekulėms iš biofarmacijos gaminių atskirti; vandens minkštinimo, gerinimo ir ventiliavimo blokai, įskaitant akvariumų filtrus; atvirkštinė osmosinė vandens valymo sistema ir tėkmės ribotuvai atvirkštinėms osmosinėms vandens valymo sistemoms; pluoštinė filtravimo terpė bendrosios buitinėms ir pramoninėms reikmėms orui ir skysčiam valyti; neelektriniai vandens valymo įrenginiai; vandens filtravimo ąsočiai, parduodami tušti; karšto vandens rezervuarai;pramoninio ir buitinio naudojimo oro filtruojamoji medžiaga bei oro filtrai, naudojami krosnyse, oro kondicionieriuose, patalpų oro valytuvuose, namų ir pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų oro ventiliacijos ir valymo įrangoje;oro valymo ir gryninimo įrenginiai; oro drėkintuvai ir drėgmės šalinimo prietaisai;elektriniai pistoletiniai klijų purkštuvai ir jų dalys termoplastiniams klijams šildyti bei tepti;lempos, skirtos naudoti automobilių pramonėje dažų spalvoms derinti.

Apgaismošanas, apsildes, tvaika ražošanas, ēdiena termiskās apstrādes, dzesēšanas, žāvēšanas, vēdināšanas, ūdensapgādes un sanitārtehniskās ierīces un aparāti; gaisa kondicionēšanas aparāti;dehidratācijas ierīces telpām;aerācijas kameras un žāvēšanas kameras;elektriskie matu sildīšanas paneļi un to daļas un piederumi;filtri, filtru maisiņi;gaisa filtri krāsnīm; elektriskie katli; gāze un elektriskās krāsnis; transportlīdzekļu gaismas;metāliskas un nemetāliskas plastmasas plēves un sloksnes, ko izmanto, lai uzlabotu, mainītu un kontrolētu gaismas intensitāti apgaismes ķermeņos un gaismas spuldzēs, un lampās;gaismu atstarojošas plēves; atstarotāji;sterilizēšanas aparāti;sildīšanas un dzesēšanas ierīces respiratoriem; kasetņu šķidrumu filtrēšanas piederumi vispārējai mājas un rūpnieciskai lietošanai, tostarp lietošanai rūpniecības, farmācijas un pārtikas, un dzērienu rūpniecībā;filtrēšanas ierīces, proti, filtri, filtra kasetnes, filtrēšanas materiāli, filtra korpusi, membrānas, filtra diski un daļas šķidrumu filtrēšanai mājsaimniecības un komerciālām vajadzībām, tostarp ledus pagatavošanas aprīkojumam, ko paredzēts izmantot pārtikas un dzērienu nozarē, šķidrumu un gāzu attīrīšanai, kā arī biomolekulu atdalīšanai biofarmācijas ražošanas procesos; ūdens mīkstināšanas, kondicionēšanas un gāzēšanas iekārtas, tostarp ūdens filtrēšanas aparāti; atgriezeniskās osmozes ūdens attīrīšanas sistēma un plūsmas ierobežotāji atgriezeniskās osmozes ūdens attīrīšanas sistēmām; šķiedru filtrēšanas mediji vispārējai mājas un rūpnieciskai lietošanai gaisa un šķidrumu attīrīšanā; neeletriskas ūdens attīrīšanas iekārtas; ūdens filtrēšanas krūka, kas tiek pārdota tukša; karsta ūdens cisternas;gaisa filtrēšanas materiāls un gaisa filtri izmantošanai rūpniecībā un mājsaimniecībā krāsnīs, gaisa kondicionieros, istabas gaisa attīrīšanas iekārtās, māju un ēku HVAC gaisa ventilācijas un tīrīšanas aprīkojumā;gaisa tīrīšanas un attīrīšanas iekārtas; gaisa mitrinātāji un sausinātāji;elektriskās līmes pistoles un to daļas termoplasta līmvielu sildīšana un uzklāšanai;gaismas krāsu saskaņošanai automobiļu rūpniecībā.

Apparat li jdawwal, li jsaħħan, jiġġenera l-fwar, isajjar, inixxef, ta' ventilazzjoni, u għal skopijiet tal-provvista ta' l-ilma u sanitarji; apparat ta' kondizzjonar ta' l-arja;strument tad-deidratazzjoni għall-kmamar;armarji b'sistema tal-arja u apparat li jnixxef;panewijiet elettriċi għat-tisħin tal-arja u partijiet u fitings għalihom;filtri, boroż tal-filtri;filtri tal-arja għall-fran; ktieli ta' l-elettriku; fran tal-gass u ta' l-elettriku; fanali ta' vetturi;film u folji tal-metall u mhux tal-metall, użati biex isaħħu, ibiddlu u jikkontrollaw l-użu tad-dawl fl-armar tad-dawl u l-bozoz u t-tubi tad-dawl;film li jirrifletti d-dawl; rifletturi;apparat tal-isterilizzazzjoni;strumenti tat-tisħin u tat-tkessiħ għar-respiraturi; immuntar tal-filtrazzjoni tal-fluwidu bil-kartriġ għall-użu domestiku ġenerali u industrijali, inkluż l-użu fl-industriji industrijali ta' farmaċewtiċi, u ta' l-ikel u x-xorb;strumenti tal-filtrazzjoni, jiġifieri filtri, kartriġis tal-filtri, mezzi tal-filtri, kaxex tal-filtri, membrani, diski tal-filtrazzjoni u partijiet għalihom għall-filtrazzjoni tal-fluwidi għall-użu domestiku u kummerċjali, inkluż tagħmir li jagħmel is-silġ għall-użu fl-industrija tal-ikel u x-xorb, u l-purifikazzjoni ta' likwidi u gassijiet u għas-separazzjoni ta' bijomolekoli fil-produzzjoni bijofarmaċewtika; unitajiet għat-trattib, ikkondizzjonar u tfexfix ta' l-ilma, inkluż apparat għall-filtrazzjoni ta' l-akkwarju; sistema tal-purifikazzjoni ta' l-ilma tar-revers osmosis u restritturi tal-fluss għas-sistema tal-purifikazzjoni ta' l-ilma tar-revers osmosi; mezzi fibrużi tal-filtrazzjoni għall-użu domestiku ġenerali u industrijali fil-purifikazzjoni ta' l-arja u tal-fluwidi; unitajiet mhux ta' l-elettriku għall-purifikazzjoni ta' l-ilma; ġarer għall-filtrazzjoni ta' l-ilma mibjugħin vojta; tankijiet ta' l-ilma sħun;materjal tal-filtru tal-arja u filtri tal-arja għall-użu industrijali u domestiku fil-fran, kondizzjonaturi tal-arja, tagħmir li jnaddaf l-arja fil-kmamar, tagħmir għall-ventilazzjoni u t-tindif tal-arja ta' l-HVAC tad-djar u tal-bini;unitajiet tat-tindif u tal-purifikazzjoni tal-arja; umdaturi u deumdaturi ta' l-arja;tagħmir imħaddem bl-elettriku għall-kolla u partijiet għalihom għat-tisħin u għall-applikazzjoni ta' adeżivi termoplastiċi;dwal għall-użu fit-tqabbil ta' kuluri taż-żebgħa fl-industrija awtomottiva.

Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; apparaten voor klimaatregeling;ontvochtigingsapparaten voor kamers;beluchtingskasten en droogkasten;elektrische luchtverwarmingspanelen alsmede onderdelen en accessoires daarvoor;filters, filterzakken;luchtfilters voor ovens; elektrische ketels; gasfornuizen en /of elektrische fornuizen; lichten voor rijtuigen;metalen en niet-metalen plasticfolie en -vellen, gebruikt om lichtgebruik in lichtarmaturen, gloeilampen en tl-buizen te verbeteren, veranderen en beheersen;lichtreflecterend folie; reflectors;sterilisatieapparatuur;verwarmings- en koelapparaten voor respiratoren; vloeistoffilterbenodigdheden voor algemeen huishoudelijk en industrieel gebruik, waaronder voor industrie, farmacie en de levensmiddelen- en drankenindustrie;filtertoestellen, te weten filters, filterpatronen, filtermedia, filterhuizen, membranen, filterschijven en onderdelen daarvan voor vloeistoffiltratie voor huishoudelijk en commercieel gebruik, waaronder ijsmakers voor de voedsel- en drankenindustrie, en de zuivering van vloeistoffen en gassen en voor scheiding van biomoleculen in biofarmaceutische productie; wateronthardings-, klimaatregelings- en ventilatie-installaties, waaronder aquariumfiltertoestellen; waterzuiveringssystemen op basis van omgekeerde osmose en stromingsbeperkers voor waterzuiveringssystemen op basis van omgekeerde osmose; vezelige filtermedia voor algemeen huishoudelijk en industrieel gebruik bij lucht- en vloeistofzuivering; niet-elektrische waterzuiveringstoestellen; waterfilterkan, leeg verkocht; warmwatercilinders;luchtfiltermateriaal en luchtfilters voor industrieel en huishoudelijk gebruik in ovens, klimaatregelingsinstallaties, luchtreinigers voor gebruik in huis, hvac-luchtventilatie- en -reinigingsapparaten voor woningen en gebouwen;luchtzuiveringsinstallaties; luchtbevochtigers en -ontvochtigers;elektrische lijmpistolen en onderdelen daarvoor, voor het verwarmen en aanbrengen van thermoplastische kleefstoffen;lampen voor gebruik bij het vergelijken van verfkleuren in de auto-industrie.

Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych; urządzenia do klimatyzacji;urządzenia do odwadniania pomieszczeń;szafki do napowietrzania i szafki do osuszania;elektryczne panele do podgrzewania powietrza oraz cześci i akcesoria do nich;filtry, wkłady filtracyjne z tkaniny;filtry powietrza do pieców; czajniki elektryczne; kuchenki gazowe i elektryczne; światła do pojazdów;metalowe i niemetalowe folie z tworzyw sztucznych i arkusze, wykorzystywane do polepszania, różnicowania i sterowania wykorzystaniem światła w oprawach oświetleniowych oraz żarówkach i świetlówkach;folia odbijająca światło; reflektory;aparatura do sterylizacji;urządzenia grzewcze i chłodnicze do respiratorów; zespoły wkładów do filtracji cieczy do ogólnego użytku w domu i w przemyśle, w tym w branży przemysłowej, farmaceutycznej i spożywczej;urządzenia filtrujące, mianowicie filtry, wkłady filtracyjne, czynniki filtracyjne, obudowy do filtrów, membrany, filtry dyskowe i części do tychże, przeznaczone do filtracji cieczy, do użytku domowego i komercyjnego, w tym sprzęt do wytwarzania lodu do użytku w branży spożywczej, do oczyszczania cieczy i gazów oraz do oddzielania biomolekuł w produkcji biofarmaceutycznej; urządzenia do zmiękczania, polepszania i natleniania wody, w tym urządzenia do filtrowania akwariów; systemy oczyszczania wody przy użyciu osmozy odwrotnej oraz ograniczniki przepływu do systemów oczyszczania wody przy użyciu osmozy odwrotnej; włókniste czynniki filtracyjne do ogólnego użytku domowego i przemysłowego w oczyszczaniu powietrza i cieczy; nieelektryczne urządzenia do uzdatniania wody; dzbanki do filtracji wody, sprzedawane bez zawartości; zbiorniki na gorącą wodę;materiały do filtracji powietrza i filtry powietrza do użytku przemysłowego i domowego w piecach, klimatyzatorach, urządzeniach do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, domowych i budynkowych systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz w sprzęcie czyszczącym;urządzenia do oczyszczania i oczyszczania powietrza; nawilżacze i odwilżacze powietrza;elektryczne pistolety do dozowania kleju oraz części do nich, służące do ogrzewania i nakładania termoplastycznych materiałów klejących;światła stosowane do dopasowywania koloru farby w branży motoryzacyjnej.

Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; aparelhos de condicionamento de ar;dispositivos de desidratação para interiores;armários de aeração e armários para secar;painéis eléctricos para de aquecimento do ar e peças e acessórios para os mesmos;filtros, sacos de filtros;filtros de ar para fornos; chaleiras eléctricas; fogões a gás e eléctricos; luzes para viaturas;película e folhas de plástico, metalizadas e não metalizadas, utilizadas para optimizar, alterar e regular a utilização da luz em acessórios de iluminação e em lâmpadas e tubos de iluminação;películas reflectoras de luz; reflectores;aparelhos de esterilização;dispositivos de aquecimento e refrigeração para respiradouros; unidades de filtragem de fluidos de cartucho para uso doméstico e industrial em geral, incluindo uso nas indústrias transformadora, farmacêutica e dos alimentos e bebidas;dispositivos de filtragem, nomeadamente, filtros, cartuchos de filtros, meios de filtragem, armações para filtros, membranas, discos de filtragem e peças para os mesmos para filtragem de fluídos para uso doméstico e comercial, incluindo equipamento para fazer gelo, para uso na indústria alimentar e na indústria das bebidas e purificação de líquidos e gases e para a separação de biomoléculas na produção biofarmacêutica; unidades de amaciamento, condicionamento e arejamento de água, incluindo aparelhos de filtragem de aquários; sistemas de purificação da água por osmose inversa e restringidores de fluxo para sistemas de purificação da água por osmose inversa; meios de filtragem fibrosos para uso doméstico e industrial em geral na purificação de ar e fluidos; unidades de purificação de água não eléctricas; reservatórios de filtragem da água vendidos vazios; cilindros de água quente (termoacumuladores);material de filtragem do ar e filtros de ar para uso industrial e doméstico em fornalhas, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para limpeza do ar em quartos, casa e edifícios, ventilação e limpeza de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado);unidades de limpeza e purificação do ar; humidificadores e desumidificadores do ar;pistolas eléctricas de cola e peças para as mesmas para aquecimento e aplicação de colas termoplásticas;luzes para uso na correspondência de cores de tintas para a indústria automóvel.

Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de alimentare cu apă şi de uz sanitar; Aparate de climatizare;dispozitive pentru dezumidificarea camerelor;dulapuri de aerisire şi dulapuri de uscare;panouri electrice de încălzire a aerului şi piese şi accesorii pentru acestea;filtre, saci de filtrare;filtre de aer pentru cuptoare; fierbătoare electrice; masini de gatit cu gaz si electrice; dispozitive de iluminat pentru vehicule;pelicule şi coli metalice sau nemetalice, din plastic, utilizate pentru intensificarea, modificarea sau controlul utilizării luminii în armăturile de iluminare şi în becuri sau tuburi;pelicule care reflectă lumina; reflectoare;aparate de sterilizare;dispozitive de încălzire şi răcire pentru aparatele de respirat; ansambluri de filtrare a lichidului din cartuş, pentru uz menajer sau industrial general, inclusiv pentru utilizare în domeniul industrial, farmaceutic şi al alimentaţiei publice;dispozitive de filtrare, şi anume, filtre, cartuşe pentru filtre, mijloace de filtrare, carcase pentru filtre, membrane, discuri de filtre şi piese pentru acestea, pentru filtrarea lichidelor, e uz menajer ş comercial, inclusiv echipament pentru fabricarea gheţii pentru utilizare în industria alimentaţiei publice, precum şi pentru purificarea lichidelor şi gazelor şi pentru separarea biomoleculelor în producţia biofarmaceutică; unităţi pentru dedurizarea, îmbunătăţirea şi aerarea apei, inclusiv aparate de filtrare pentru acvarii; sistem de purificare a apei prin osmoză inversă şi dispozitive de restricţionare a fluxului pentru sisteme de purificare a apei prin osmoză inversă, sistem de purificare a apei prin osmoză inversă; mijloace de filtrare fibroase pentru uz menajer şi industrial de purificare a apei şi a licidelor; unităţi neelectrice de purificare a apei; carafe pentru filtrarea apei vandute comercializate goale; rezervoare de apa calda;material pentru filtrarea aerului şi filtre de aer pentru uz industrial şi menajer, în cuptoare, în aparate de aer condiţionat, în dispozitive de curăţare a aerului din cameră, echipament pentru curăţarea şi ventilarea aerului din locuinţă şi din clădiri HVAC;unităţi de curăţare şi purificare a aerului; umidificatoare si dezumidificatoare de aer;pistoale de lipit acţionate electric şi piese pentru acestea, pentru încălzirea şi aplicarea adezivilor termoplastici;lumini pentru potrivirea nuanţelor de vopsea în industria auto.

Zariadenia na osvetlenie, zohrievanie, výrobu pary, varenie, mrazenie, sušenie, ventilovanie, zásobovanie vodou a na hygienické účely; klimatizačné prístroje;vysušujúce zariadenia pre miestnosti;prevzdušňovacie a sušiace skrine;elektrické panely na ohrievanie vzduchu a príslušné časti a súčiastky;filtre, filtračné vrecká;vzduchové filtre pre pece; elektrické kanvice; plynové a elektrické variče; automobilové svetlá;kovové a nekovové plastové fólie a listy, použávané pre zlepšovanie, zmenu a ovládanie využívania svetla v osvetľovacích prístrojoch a svetelných žiarovkách a trubiciach;fólie na odrážanie svetla; reflektory;sterilizačné zariadenia;vykurovacie a chladiace zariadenia pre respirátory; kazetové súčiastky na filtrovanie kvapalín, určené do domácnosti a na priemyselné účely, vrátane farmaceutického a potravinárskeho priemyslu;filtračné zariadenia, menovite filtre, filtračné kazety, filtračné médiá, kryty pre filtre, membrány, filtračné kotúče a ich časti na filtrovanie kvapalín, určené do domácnosti a na priemyselné účely, vrátane zariadení na výrobu ľadu pre potravinársky priemysel a na čistenie tekutín a plynov a na oddeľovanie biomolekúl pri výrobe biofarmaceutických látok; zariadenia na zmäkčovanie, úpravu a prevzdušňovanie vody, vrátane zariadení na filtrovanie vody v akváriách; reverzný osmózny systém na čistenie vody a škriace ventily toku pre reverzné osmózne systémy na čistenie vody; vláknité filtračné médiá do domácnosti a na priemyselné účely, používané pri čistení vzduchu a tekutín; neelektrické systémy na čistenie vody; džbány na filtrovanie vody (predávané prázdne); nádrže s horúcou vodou;materiály na filtrovanie vzduchu a vzduchové filtre na priemyselné účely a do domácnosti, určené pre pece, klimatizačné zariadenia, práčky vzduchu, zariadenia na vetranie a čistenie vzduchu v domácnosti a v budovách;zariadenia na čistenie vzduchu; zvlhčovače a odvlhčovače;elektricky poháňané lepiace pištole a ich časti na ohrievanie a nanášanie termoplastových lepidiel;svetlá na priraďovanie farieb náterov v automobilovom priemysle.

Aparati za razsvetljavo, ogrevanje, proizvajanje pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, dovajanje vode in sanitarne namene; klimatske naprave;naprave za sušenje sob;omarice za prezračevanje in omarice za sušenje;električne plošče za ogrevanje zraka ter deli in oprema zanje;filtri, filtrirne vreče;zračni filtri za peči; električni kotlički za gretje vode; plinski in električni štedilniki; luči za vozila;kovinske in nekovinske foilje in plošče iz umetnih snovi za izboljašnje, spreminajnje in nadzor porabe svetlobe v svetlobnih instalacijah ter žarnicah in ceveh;folija, ki odbija svetlobo; reflektorji;naprave za sterilizacijo;naprave za ogrevanje in hlajenje za respiratorje; sestavi za filtre za tekočine za splošno domačo in industrijsko uporabo, vključno z uporabo v industriji, farmaciji ter prehrambeni industriji in industriji pijač;naprave za filtriranje, in sicer filtri, kasete s filtri, filtrirni mediji, ohišja za filtre, opne, plošče s filtri ter deli zanje za filtracijo tekočin za domačo in komercialno uproabo, vključno z opremo za izdelavo ledu za uporabo v industriji živil in pijač, ter čiščenje tekočin in plinov ter za ločevanje biomolekul v biofarmacevtski proizvodnji; mehčanje vode, enote za obdelavo in zračenje, vključno z aparati za filtracijo akvarijev; sistem za čiščenje vode s povratno osmozo in omejevalci pretoka za sisteme za čiščenje vode s povratno osmozo; vlaknasti filtrirni mediji za splošno domačo in industrijsko uporabo pri čiščenju zraka in tekočin; neelektrične enote za čiščenje vode; vrči za filtriranje vode, v prodaji prazni; rezervoarji za vročo vodo;material za filtracijo zraka in zračni filtri za industrijsko in domačo uporabo v pečeh, klimatskih napravah, čistilcih zraka v prostorih, HVAC opremi za prezračevanje in čiščenje zraka za dom in zgradbe;enote za čiščenje in čiščenje zraka; aparati za vlaženje in odstranjevanje vlage;električne lepilne pištole ter njihovi deli za ogrevanje in nanos termoplastičnih lepil;luči za uporabo pri usklajevanju barv v avtomobilski industriji.

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; luftkonditioneringsapparater;avfuktningsanordning för rum;genomluftnings- och torkskåp;elektriska luftuppvärmningspaneler och delar och komponenter därtill;filter, filterpåsar;luftfilter för ugnar; elektriska vattenkokare; gas- och elspisar; fordonsljus;plastfilm och -folier, av metall eller ej, som används för att förbättra, förändra och kontrollera ljusförbrukning i belysningsarmaturer, glödlampor och lysrör;ljusreflekteringsfilm; reflektorer;steriliseringsapparater;uppvärmnings- och kylanordningar till respiratorer; patronfiltreringsaggregat avseende vätskor för allmänt hushålls- och industribruk, inklusive användning inom industriella, farmaceutiska, och mat- och dryckesindustrierna;filtreringsanordningar, nämligen, filter, filterkassetter, filtreringsmedier, filterhus, membran, filterskivor och delar därtill för vätskefiltrering för hushållsmässigt och kommersiellt bruk, inklusive istillverkningsutrustning för mat- och dryckesindustrin, och rening av vätskor och gaser och för separering av biomolekyler i produktion av bioläkemedel; vattenmjukgöring, konditionering och luftningsenheter, inklusive filtreringsapparater för akvarier; vattenreningssystem med omvänd osmos och flödesstrypningar för omvänd osmos avseende vattenreningssystem; fiberfiltreringsmedia för allmänt hushålls- och industribruk avseende rening av luft och vätskor; icke-elektriska vattenreningsenheter; vattenfiltreringskannor sålda tomma; varmvattencylindrar;luftfiltreringsmaterial och luftfilter för industri- och hushållsbruk i värmepannor, luftkonditioneringsapparater, rumsluftsrenare, hemmet och byggnads-HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering) luftventilations- och rengöringsutrustning;luftrenings- och rensningsenheter; luftfuktare och -avfuktare;elektriska pulverlimpistoler och delar därtill för uppvärmning och applicering av termoplastiska bindemedel;ljus för matchning av målarfärger inom bilindustrin.

12
Vozidla; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě;součásti aut a jízdních kol;motory a spalovací motory pro pozemní vozidla a určité jiné části a součásti; karosérie vozidel a převodová ústrojí; pneumatiky pro kola vozidel;tepelné zábrany nezhotovené z kovu pro použití jako izolační komponenty pro přepravní vozidla; plachty na míru pro vozidla; částečně přizpůsobené plachty na zakrytí vozidel;kabiny automobilů a jiných motorových vozidel;držadla a omotávky držadel pro sportovní výbavu, jmenovitě pro řídítka jízdních kol.

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;accessoires d'automobiles et vélo;moteurs et motrices pour véhicules terrestres et quelques autres pièces et accessoires; pièces de carrosserie et transmissions pour véhicules; bandages de roues pour véhicules;barrières thermiques non métalliques utilisées comme composants d'isolation pour véhicules de transport; housses pour véhicules; demi-housses pour véhicules;cabines pour automobiles et autres véhicules à moteur;poignées et rubans antidérapants de poignées pour équipements de sport, à savoir pour guidons de bicyclettes.

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; fittings for cars and bicycles; motors and engines for land vehicles and certain other parts and fittings; vehicle body parts and transmissions; tires for vehicle wheels; thermal barriers not made of metal for use as insulation components for transportation vehicles; fitted covers for vehicles; semi-fitted covers for vehicles; automobile and other motor vehicle cabins; handle grips and grip tapes for sporting equipment, namely for bicycle handlebars.

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser;Bestandteile für Fahrzeuge und Fahrräder;Motoren für Landfahrzeuge und verschiedene andere Teile und Bestandteile; Karosseriebauteile und Getriebe für Fahrzeuge; Reifen für Fahrzeugräder;Wärmeschutzschilde (nicht aus Metall) zur Verwendung als Isolierungselemente für Transportfahrzeuge; Karosserieabdeckungen für Fahrzeuge; teilweise ausgearbeitete Fahrzeugabdeckungen;Kabinen für Autos und andere Kraftfahrzeuge;Handgriffe und Griffbänder für Sportgeräte, nämlich für Fahrradlenkerstangen.

Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух;принадлевности за автомобили и велосипеди;двигатели и двигатели за сухопътни превозни средства и определени други части и фитинги; монтажни елементи от каросерията и трансмисии за превозни средства; гуми за колелата на превозни средства;термобариери не от метал за ползване в изолационни компоненти за транспортни превозни средства; калъфи за превозни средства; полу-пригодени покрития за превозни средства;кабини за автомобили и други моторни превозни средства;дръжки и ленти за дръжки за спортно оборудване, а именно за кормила на велосипеди.

Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet;tilbehør til biler og cykler;motorer til befordringsmidler til brug på land samt visse andre dele og tilbehør hertil; karosseridele og transmissioner til køretøjer; dæk til hjul til befordringsmidler;varmebarrierer, ikke af metal, til brug som isoleringskomponenter til transportkøretøjer; bildækkener; delvist tilpassede overtræk til køretøjer;kabiner til automobiler og andre motorkøretøjer;greb og tape hertil til sportsudstyr, nemlig til cykelstyr.

Οχήματα· μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, στον αέρα ή στο νερό·εξαρτήματα για αυτοκίνητα και ποδήλατα·κινητήρες και μηχανές για χερσαία οχήματα και συγκεκριμένα άλλα μέρη και εξαρτήματα· μέρη αμαξώματος και μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης για οχήματα· ελαστικά για τροχούς οχημάτων·θερμικά φράγματα μη κατασκευασμένα από μέταλλα για χρήση ως μονωτικά εξαρτήματα για οχήματα μεταφορών· καλύμματα αμαξώματος για οχήματα· μερικώς εφαρμοστά καλύμματα για οχήματα·καμπίνες αυτοκινήτων και λοιπών μηχανοκίνητων οχημάτων·λαβές και ταινίες λαβών για αθλητικό εξοπλισμό, συγκεκριμένα για τιμόνια ποδηλάτου.

Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima;piezas para coches y bicicletas;motores y motores para vehículos terrestres y otras partes y piezas determinadas; partes y transmisiones de carrocería de vehículos; cubiertas de ruedas para vehículos;barreras térmicas que no sean de metal para su uso como componentes de aislamiento para vehículos de transporte; fundas para carrocerías de vehículos; asientos de vehículos (fundas para);cabinas de automóviles y de otros vehículos de motor;empuñaduras de mango y cintas de empuñadura para equipos deportivos, en concreto, para manillares de bicicletas.

Sõidukid; aparatuur liikumiseks maas, õhus või vees;autode ja jalgrataste tarvikud;mootorid maismaasõidukitele ja teatud teised osad ja paigaldised; sõidukikerede osad ja ülekanded; rehvid (sõiduki- ), sõidukirehvid;mitte-metallist termilised barjäärid kasutamiseks isolatsioonivahendina kaubaveokites; sobitatud katted sõidukite jaoks; sõidukite poolsobitatud katted;autode ja teiste mootorsõidukite kabiinid;spordivarustuse lenkstangide käepidemed ja käepidemeteibid, täpsemalt jalgratta juhtraudadele.

Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot;tarvikkeet autoja ja polkupyöriä varten;maa-ajoneuvojen koneet ja moottorit sekä tietyt muut osat ja tarvikkeet; ajoneuvojen runko-osat ja vaihteet; renkaat ajoneuvojen pyöriä varten;muusta kuin metallista tehdyt lämpöesteet käytettäväksi eristävinä rakenneosina kuljetusajoneuvoissa; ajoneuvojen korin suojukset; osittain kokoon sovitetut ajoneuvojen suojukset;autojen ja muiden moottoriajoneuvojen matkustamot;kädensijat ja oteteipit urheiluvälineisiin, nimittäin polkupyörien ohjaustankoihin.

Járművek sajtolt szerkezetei; eszközök/szerkezetek/járművek (szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztatásra szolgáló ~);autó- és kerékpártartozékok;motorok és hajtóművek szárazföldi járművekhez, valamint bizonyos egyéb alkatrészek és szerelvények; járműkarosszéria-elemek és erőátviteli elemek; abroncsok járműkerekekhez;szállítójárművek szigetelő komponenseiként használatos, nem fémből készült hőálló korlátok; méretre készült ponyvák járművekhez; félig rögzített járműhuzatok;autó- és egyéb gépjárműkabinok;fogantyúk és fogantyúszalagok sportfelszerelésekhez, nevezetesen kerékpárkormányokhoz.

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici;accessori per automobili e biciclette;motori per veicoli terrestri ed altre parti ed accessori; carrozzerie e trasmissioni per veicoli; cerchioni di ruote per veicoli;barriere termiche non in metallo da utilizzare come componenti isolanti per veicoli di trasporto; fodere per carrozzerie di veicoli; copri sedili per veicoli;cabine per automobili e per altri veicoli a motore;impugnature e nastri per impugnature per attrezzature sportive, ovvero per manubri di biciclette.

Transporto priemonės; antžeminės, oro ir vandens transporto priemonės;automobilių ir dviračių dalys bei priedai;antžeminių transporto priemonių varikliai ir kitos dalys bei priedai; transporto priemonių kėbulai ir transmisijos; transporto priemonių padangos;nemetaliniai šiluminiai barjerai, skirti naudoti kaip vežimo transporto priemonių izoliacijos komponentai; uždangalai automobiliams; transporto priemonių sėdynių apvalkalai;automobilių ir kitų variklinių transporto priemonių kabinos;sporto įrangos, būtent dviračių vairų rankenos ir rankenos juostos.

Transporta līdzekļi; pārvietošanās līdzekļi pa sauszemi, gaisu vai ūdeni;automobiļu un velosipēdu piederumi;sauszemes transportlīdzekļu motori un dzinēji, kā arī citas daļas un piederumi; transportlīdzekļu detaļas un pārnesumkārbas; riepas transportlīdzekļu riteņiem, pneimatiskās;termiskās barjeras, kas nav izgatavotas no metāla, izmantošanai transportlīdzekļu izolācijā; transportlīdzekļiem piemēroti pārsegi; daļēji pielāgoti pārvalki transportlīdzekļiem;automobiļu un citu motorizēto transportlīdzekļu kabīnes;rokturi un rokturu lentes sporta aprīkojumam, proti, velosipēdu rokturi.

Vetturi; apparat għal lokomozzjoni fuq l-art, arja jew ilma;partijiet u aċċessorji għall-karozzi u r-roti;muturi u magni għall-vetturi tal-art u ċerti partijiet u fitings oħra; partijiet tal-bodi u trasmissjonijiet ta' vettura; tajers għar-roti tal-vetturi, pnewmatiċi;barrieri termiċi mhux magħmula mill-metall għall-użu bħala komponenti tal-iżolazzjoni għall-vetturi tat-trasport; għotjien addattati għall-qjies tal-vetturi; kavers nofshom imwaħħla għall-vetturi;kabini ta' karozzi u ta' vetturi bil-mutur oħrajn;imqabad tal-manubriji u tejps tal-qbid għal tagħmir sportiv, jiġifieri għall-manubriji tar-roti.

Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water;accessoires voor auto's en rijwielen;motoren voor voertuigen en bepaalde andere onderdelen en accessoires; carrosserie-onderdelen en transmissie-organen; banden voor voertuigwielen;thermische barrières, niet van metaal, voor gebruik als isolatieonderdeel voor transportwagens; carrosseriehoezen voor voertuigen; gedeeltelijk voorgevormde hoezen voor voertuigen;cabines voor auto's en andere motorvoertuigen;handgrepen en gripbanden voor sportuitrustingen, te weten voor fietssturen.

Pojazdy; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne;akcesoria do samochodów i rowerów;silniki elektryczne i silniki do pojazdów lądowych oraz inne części i akcesoria; części karoserii do pojazdów i skrzynie zmiany biegów; opony do kół pojazdów;bariery termiczne niemetalowe do użytku jako elementy izolacji do pojazdów transportowych; pokrowce na pojazdy; pokrowce na siedzenia pojazdów;kabiny do samochodów i do innych pojazdów mechanicznych;uchwyty i taśmy poprawiające chwyt do sprzętu sportowego, mianowicie do kierownic rowerów.

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água;acessórios para automóveis e bicicletas;motores para veículos terrestres e outras peças e acessórios específicos; peças de carroçaria e transmissões de veículos; bandagens de rodas para veículos;barreiras térmicas sem serem feitas de metal, para uso como componentes de isolamento para veículos de transporte; coberturas para carroçarias de veículos; capas semi-ajustadas para veículos;habitáculos para automóveis e outros veículos motorizados;pegas e fitas de protecção para equipamento de desporto, nomeadamente barras de transporte para bicicletas.

Vehicule; aparate de locomoţie pe pământ, în aer sau pe apă;accesorii pentru maşini şi biciclete;motoare şi motoare pentru vehicule de teren şi anumite piese şi accesorii; piese si transmisii de vehicule; anvelope pentru vehicule;bariere termice, nu din metal, utilizate ca nişte componente de izolare pentru vehicule de transport; huse pentru vehicule; huse semiadaptate pentru vehicule;cabine pentru automobile şi pentru alte vehicule cu motor;mânere de prindere şi benzi de prindere pentru echipamentul sportiv, resepctiv pentru barele de prindere a mâinilor, pentru biciclete.

Vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode;súčiastky pre automobily a bicykle;motory pre pozemné vozidlá a iné časti a súčiastky; časti karosérie vozidiel a prevody; duše na kolesá automobilov;nekovové tepelné štíty, používané ako izolačné súčiastky dopravných prostriedkov; vozové plachty; čiastočne prispôsobené poťahy pre automobily;kabíny pre automobily a iné motorové vozidlá;rukoväte a pásky pre športové náčinie, menovite pre riadidlá bicyklov.

Vozila; vozila za premikanje po zemlji, zraku ali vodi;oprema za avtomobile in kolesa;motorji za suhozemska vozila ter določeni drugi deli in oprema; karoserije in prenosni mehanizmi vozil; plašči za kolesa vozil;toplotne pregrade, ki niso iz kovine, kot izolacijske komponente za transportna vozila; opremljene ponjave za vozila; delno opremljene prevleke za vozila;kabine za avtomobile in druga motorna vozila;ročaji in trakovi za držala za športno opremo, in sicer balance za kolesa.

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten;tillbehör för bilar och cyklar;motorer och maskiner för fordon och vissa andra delar och tillbehör; fordonskarosseridelar och transmissioner; däck för fordonshjul;värmebarriärer ej gjorda av metall för användning som isoleringskomponenter för transportfordon; karosseriskydd för fordon; halvformsydda överdrag för fordon;bil- och andra fordonshytter;handtag och grepptejp till sportutrustning, nämligen till cykelstyrhandtag.

13
Střelné zbraně; střelivo (munice) a střely, výbušniny;a ohňostroje.

Armes à feu; munitions et projectiles, substances explosives;et feux d'artifice.

Firearms; ammunition and projectiles, explosives; and fireworks.

Schusswaffen; Munition und Geschosse, Sprengstoffe;Feuerwerkskörper.

Огнестрелни оръжия; боеприпаси и снаряди, експлозиви;и фойерверки.

Skydevåben; ammunition og projektiler, sprængstoffer;og fyrværkeri.

Πυροβόλα όπλα· πυρομαχικά και βλήματα, εκρηκτικά·και πυροτεχνήματα.

Armas de fuego; municiones y proyectiles, explosivos;y fuegos artificiales.

Tulirelvad; laskemoon ja mürsud, lõhkeaine;ja ilutulestikud.

Tuliaseet; ammukset ja ampumatarvikkeet, räjähdysaineet;ja ilotulitustarvikkeet.

Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek, robbanóanyagok;és tűzijátékok.

Armi da fuoco; munizioni e proiettili, esplosivi;e fuochi artificiali.

Šaunamieji ginklai; amunicija ir šoviniai, sviediniai, sprogstamosios medžiagos;ir fejerverkai.

Šaujamieroči; munīcija un lādiņi, sprāgstvielas;un raķetes.

Armi tan-nar; ammunizzjon u projettili, splussivi;u logħob tan-nar.

Vuurwapenen; munitie en projectielen, springstoffen;en vuurwerk.

Broń palna; amunicja i pociski, materiały wybuchowe;i ognie sztuczne.

Armas de fogo; munições e projécteis, explosivos;e fogos de artifício.

Arme de foc; munitii si proiectile, explozivi;şi focuri de artificii.

Strelné zbrane; munícia a projektily, výbušniny;a ohňostroje.

Strelno orožje; strelivo in projektili, razstreliva;in ognjemet.

Eldvapen; ammunition och projektiler, sprängämnen;och fyrverkerier.

14
Drahé kovy a jejich slitiny a zboží z drahých kovů nebo jimi potažené, nezahrnuté do jiných tříd; šperky, drahé kameny; homologické a chronometrické přístroje; hodiny a hodinky; bižuterie.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horloges et montres; bijouterie fantaisie.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry, precious stones; homological and chronometric instruments; clocks and watches; costume jewelry.

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhren und Armbanduhren; Modeschmuck.

Благородни метали и техните сплави, и изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижутерия, скъпоценни камъни;часовници ихронометрични уреди; часовници; бижутерийна имитация.

Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter; ure og armbåndsure; bijouteri.

Πολύτιμα μέταλλα και κράματά αυτών, είδη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με τα υλικά αυτά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι· είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα· ρολόγια· κοσμήματα από ημιπολύτιμους λίθους.

Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; instrumentos de relojería y cronométricos; relojes de pulsera y de otros tipos; bisutería.

Väärismetallid ja nende sulamid ning väärismetallist või väärismetalliga kaetud esemed, mis ei kuulu muudesse klassidesse; ehted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid; kellad; odavad ehted.

Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet; kellot ja rannekellot; asustekorut.

Más osztályokba nem sorolt nemesfémek és ötvözeteik, nemesfémből készült vagy azzal bevont áruk; ékszerek, drágakövek; időmérő eszközök; órák és karórák; ruhán viselt ékszerek.

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologerie e strumenti cronometrici; orologi; gioielleria artificiale.

Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų dirbiniai arba dirbiniai, padengti brangiaisiais metalais, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laiko matavimo arba chronometriniai prietaisai; laikrodžiai (sieniniai, staliniai, bokšto, kišeniniai, rankiniai); drabužių papuošalai.

Cēlmetāli un to sakausējumi, no cēlmetāliem izgatavoti vai ar tiem pārklāti izstrādājumi, kas nav ietverti citās klasēs; juvelierizstrādājumi, rotaslietas, dārgakmeņi; homoloģiski un hronometriskie instrumenti; pulksteņi un rokas pulksteņi; bižutērija.

Materjal prezzjuż u l-ligi tagħhom u oġġetti ta' metall prezzjuż jew miksija b'dan, mhux inklużi fi klassijiet oħra; ġojjelli, ħaġar prezzjuż; strumenti omoloġiċi u kronometriċi; arloġġi u arloġġi ta' l-id; ġojjelli magħmulin minn ħaġar artifiċjali.

Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; klokken en horloges; imitatiebijouterie.

Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; zegary i zegarki; sztuczna biżuteria.

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; bijutaria de fantasia.

Metale preţioase şi aliaje de metale preţioase, produse din metale preţioase sau placate cu metale preţioase, necuprinse în alte clase; articole de bijuterie, pietre preţioase;instrumente de ceasornicărie şi cronometrice; ceasornice şi ceasuri de mână; bijuterii fantezie, imitaţii.

Vzácne kovy a ich zliatiny a tovary zo vzácnych kovov alebo nimi pokryté, nezahrnuté v iných triedach; šperky, klenoty, drahé kamene; hodinárske a chronometrické prístroje; hodiny a hodinky; bižutéria.

Žlahtne kovine in njihove zlitine in izdelki iz žlahtnih kovin ali prevlečeni z njimi, ki niso zajeti v drugih razredih; nakit, dragi kamni; homologni in kronometrični inštrumenti; stenske in ročne ure; bižuterija.

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument; klockor och armbandsur; bijouterier.

15
Hudební nástroje;stojany a pouzdra na hudební nástroje, dusítka k hudebním nástrojům.

Instruments de musique;supports et boîtiers pour instruments de musique, sourdines.

Musical instruments; stands and cases adapted for musical instruments, dampers for musical instruments.

Musikinstrumente;Ständer und Koffer für Musikinstrumente, Dämpfer für Musikinstrumente.

Музикални инструменти;поставки и калъфи, пригодени за музикални инструменти, сурдини за музикални инструменти.

Musikinstrumenter;stativer og kasser til musikinstrumenter, støddæmpere til musikinstrumenter.

Μουσικά όργανα·βάσεις και θήκες για μουσικά όργανα, σουρντίνες.

Instrumentos de música;soportes y estuches adaptados para instrumentos de música, sordinas para instrumentos de música.

Muusikariistad, pillid;muusikariistadele kohandatud alused ja ümbrised, muusikariistade summutid.

Soittimet;soittimille tarkoitetut seisontajalat ja kotelot, sordiinot.

Hangszerek;hangszerekhez kialakított állványok és tokok, hangszerekhez való hangfogók.

Strumenti musicali;supporti e custodie per strumenti musicali, sordine.

Muzikos instrumentai;stovai ir dėklai, pritaikyti muzikos instrumentų, muzikos instrumentų dempferių reikmėms.

Mūzikas instrumenti;mūzikas instrumentu statīvi un futrāļi, mūzikas instrumentu klusinātāji.

Strumenti mużikali;tagħmir għaż-żamma ta' xi ħaġa u kaxex għall-istrumenti mużikali, klampi għal strumenti mużikali.

Muziekinstrumenten;standaards en houders aangepast voor muziekinstrumenten, dempers voor muziekinstrumenten.

Instrumenty muzyczne;stojaki i futerały na instrumenty muzyczne, tłumiki do instrumentów muzycznych.

Instrumentos de música;suportes e estojos concebidos para instrumentos de música, surdinas.

Instrumente muzicale;suporturi şi carcase adaptate pentru instrumente muzicale, surdine.

Hudobné nástroje;stojany a puzdrá pre hudobné nástroje, dusítka na hudobné nástroje.

Glasbeni inštrumenti;stojala in etuiji, prirejeni za glasbene inštrumente, dušilci za glasbene instrumente.

Musikinstrument;stativ och fodral anpassade för musikinstrument, dämpare för musikinstrument.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskoviny; potřeby pro knižní vazby; fotografie;fotografický papír; papírnické výrobky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); výukový a učební materiál (kromě přístrojů); umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; tiskařské štočky; samolepicí poznámkové lístky; papírenské bloky s lepidlem na jedné straně listu k přilepení na různé povrchy; papír pro malířské stojany a malířské stojací bloky s lepicí zadní stranou; vývěsní tabule; papírový a lepenkový podložkový materiál s lepicí vrstvou na obou stranách pro připevnění ke zdím a jiným svislým povrchům za účelem připevnění displejů a jiných zpráv na své místo; lepicí pásky;lepicí pásky, samolepicí pásky a oboustranné lepicí pásky pro použití v domácnosti, kanceláři nebo papírenství;pásky pro knižní vazbu; papírové pásky;pruhy pásek;pásky na označování sáčků na potraviny a nádob na potraviny pro použití v mrazničce;pásky na kreslení pro použití s papírovými výkresy; páska;upevňovací pásky, fóliové pásky, etiketovací pásky, balicí pásky, ochranné pásky, papírové pásky a plastové pásky;krycí pásky na papír; lepicí záložky;lepicí proužky prodávané společně se závěsy na obrázky, háčky, ozdobné svorky, koncové svorky ke šňůrám a pružinové svorky pro použití v domácnosti a kanceláři k zavěšení nebo zajištění předmětů na stěnách, dveřích a jiných rovných plochách;lepidla k přilepení pomocných háčků a jiných předmětů na rovné plochy pro použití v domácnosti a kanceláři;lepidla prodávaná jako komponent háčků a závěsných páskových smyček; papírnické výrobky;lepidla pro domácnost;lepicí tyčinky pro domácnost, kancelář a papírenství; etikety;expediční štítky;rozprašovací lepidla, tužková lepidla, lepicí fólie;lepidlo na dřevo; lepidla, gumy a pasty pro domácí, kancelářské nebo papírenské účely;pogumované tkaniny a pogumované pásky pro domácnost, kancelář nebo papírenství;lepidla prodávaná s háčky, sponkami a závěsy pro použití při upevňování předmětů na stěny a jiné plochy;dávkovače lepicích pásek pro domácnost, kancelář nebo papírenství;dávkovače na páskové proužky;dávkovače pro lepicí pásky, samolepicí poznámkové lístky a značkovače;dávkovače, ruční vytahovací a trhací dávkovače pro aplikaci pásek, lepicích pásek, fólií, těsnicích látek a znovu použitelných upevňovacích materiálů; balicí materiály;obálky s vycpávkou, balíky a obálky, také se samolepicími komponenty;pásky s lepicí nebo bez lepicí strany, zejména z papíru nebo tkaniny; psací potřeby; pera; tužky; mechanické tužky a jejich hroty; plnicí pera; značkovače; kuličková pera; jak zasunovací, tak nezasunovací; speciální inkoustové náplně a všechny vyměnitelné části pro taková pera; kuličková pera;značkovače, zvýrazňovače a značkovače;zvýrazňovací pera a značkovače obsahující indikační pásky;a jiné nástroje na psaní;pera s korekční tekutinou na strojopis a inkoust;korekční pásky na strojopis a inkoust a dávkovače prodávané jako celek, plastové bublinkové obaly a balíčky pro účely balení, vycpávání a ukládání; lepenkové krabice; lepenkové poštovní tubusy;papírové poštovní obálky s vycpávkou;plastové poštovní obálky s vycpávkou;fotografické poštovní obálky;antistatické poštovní obálky nebo návleky pro zasílání disků CD-ROM, počítačových disket, videokazet a jiných multimédií;plastové obálky pro poštovní styk; balicí papír; řemeslný balicí papír; balicí papír;nafukovací plastové sáčky pro použití při balení, vycpávání a ukládání; etikety na vytištění adresy; tištěné publikace; knihy a manuály; tištěné záznamové formuláře; tištěné zápisy se vzkazy, obrázky nebo ozdobnými návrhy;papír pro plakáty, vrstvené materiály a vinylové materiály;stojany a rámy na obrazy; aplikátory barev;plastová písmena ozdobné prvky;pružné čelní stěny nápisů;reflexní křída; stolní organizéry;ochranné obaly na dokumenty a štítky; papírové plenky pro kojence na jedno použití;visačky k upevnění na výrobky rychle podléhající zkáze, které nesou údaj o čase a teplotě, kdy se výrobek přijímá;kovové lepicí pásky pro umělecké a ozdobné použití;montážní pásky a lepicí čtverce pro použití při upevňování nápisů, plakátů, obrazů a předmětů na povrchy;montážní pásky a lepicí čtverce pro použití při upevňování nápisů, plakátů, obrazů a předmětů na povrchy (nikoli pro papírenství nebo domácnost);vaky vyrobené z plastů pro balení potravin a upravené pro použití jako nádoba k vaření;pružná tkaninová páska ze skleněných vláken (nelepící) pro námořní účely;syntetická vlákna zabudovaná do pryskyřičného podkladového materiálu a prodávaná ve formě tabulí, disků, pásů nebo nepřetržitých rolí pro všeobecné použití v průmyslových technikách.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;papier pour photo; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; notes auto-adhésives; Notes de papeterie adhésives sur un côté pour être collées sur des surfaces; papier et blocs ayant un côté autocollant pour chevalets; tableaux d'affichage; et feuilles en papier et en carton dont les deux faces sont autocollantes pour fixer sur des murs ou d'autres surfaces verticales et tenir en place des dispositifs d'affichage ou d'autres messages; rubans adhésifs;rubans adhésifs, rubans autocollants et rubans double face pour le ménage, le bureau ou la papeterie;rubans à brocher; bandes en papier;bandes de ruban;rubans de marquage de sacs alimentaires et récipients alimentaires pour congélation;bandes à dessins pour dessins sur papier; adhésifs;ruban de fixation, ruban de collage pour films, ruban à étiquette, ruban d'emballage, ruban de protection, ruban en papier et ruban en matières plastiques;ruban de couverture pour papier; drapeaux en ruban;bandes adhésives vendues sous forme d'ensemble avec des suspensions pour images, des crochets, des fixations décoratives, des fixations avec cordelette, des fixations à ressort, pour le ménage et le bureau, pour suspendre ou fixer des objets sur des murs, des portes et d'autres surfaces plates;adhésifs pour la fixation de crochets et autres objets sur des surfaces plates, pour la maison ou le bureau;adhésifs vendus en tant qu'éléments de systèmes de fixation à agrafes et oeillets; papeterie;colle à usage ménager;bâtons de colle pour le ménage, le bureau ou la papeterie; étiquettes;étiquettes d'expédition;adhésifs à vaporiser, bâtons de colle, films adhésifs;colle à bois; colles, gommes et pâtes pour le ménage, le bureau ou la papeterie;toile gommée et bande gommée pour le ménage, le bureau ou la papeterie;colles vendues avec des crochets, fixations à ressort et crochets de suspension destinées à accrocher des objets aux murs et à d'autres surfaces;distributeurs de ruban adhésif pour le ménage, le bureau ou la papeterie;distributeurs de bandes de ruban;distributeurs de ruban adhésif, notes auto-adhésives et marqueurs;distributeurs, distributeurs manuels pour l'application (en tirant puis en déchirant) de rubans, rubans adhésifs, films, compositions d'étanchéité et matériaux de fixation réutilisables; matériels d'emballage;enveloppes rembourrées, paquets et enveloppes, aussi avec composants auto-adhésifs;rubans, avec ou sans support adhésif, en particulier en papier ou en tissu; instruments d'écriture; stylos; crayons; crayons mécaniques et leurs mines; stylos; marqueurs; stylos; rétractables et non rétractables; cartouches d'encre spéciales et toutes pièces de rechange pour ces plumes; stylos à bille;surligneurs et marqueurs;surligneurs et marqueurs contenant des languettes adhésives;et autres instruments d'écriture;plumes contenant un correcteur liquide pour caractères et de l'encre;ruban correcteur pour caractères et encre et distributeurs vendus sous forme d'ensemble, film à bulles d'air et sacs en matières plastiques à des fins d'emballage, de rembourrage et de stockage; boîtes en carton; tubes en carton pour expédition;enveloppes rembourrées en papier pour expédition;enveloppes rembourrées en plastique pour expédition;enveloppes à photos pour expédition;enveloppes et pochettes antistatiques pour expédition de CD-ROM, disquettes informatiques, cassettes vidéo et autres supports multimédias;enveloppes en plastique pour expédition; papier pour l'emballage et l'empaquetage; papier kraft d'emballage; et papier d'emballage en papier léger;sacs gonflables en plastique pour emballage, rembourrage et stockage; étiquettes pour adresses; publications imprimées; livres et manuels; formulaires de note imprimés; notes imprimées contenant des messages, des images ou des dessins décoratifs;papier pour affiches, laminés et vinyles;montants et cadres pour photographies; applicateurs de peinture;lettres et dessins en matières plastiques;faces d'enseigne flexibles;craie réfléchissante; organisateurs de bureau;feuilles de protection pour documents et etiquettes; langes en papier jetables pour bébés;étiquettes à fixer sur des produits périssables et qui enregistrent le temps et la température auxquels les produits sont exposés;ruban adhésif métallique à usage artistique ou décoratif;rubans de montage et carreaux adhésifs destinés à la fixation d'enseignes, d'affiches, d'images, et d'objets sur des surfaces;rubans de montage et carreaux adhésifs destinés à la fixation d'enseignes, d'affiches, d'images, et d'objets sur des surfaces (autres que pour la papeterie ou le ménage);pochettes en matières plastiques pour l'emballage des aliments et traitées pour servir de récipients de cuisson;adhésif à support toile flexible et en fibres de verre (non autocollant) à usage marin;fibres synthétiques intégrées à un support résineux et vendues sous forme de feuilles, disques, bandes ou rouleaux continus, à usage général pour les arts industriels.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; photo paper; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; self-stick notes; stationery notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces; adhesive-backed easel paper and easel pads; bulletin boards; paper and cardboard sheet material having adhesive coatings on both sides for attachment to walls or other vertical surfaces to hold displays or other messages in place; adhesive tapes; adhesive tapes, self-adhesive tapes and double sided tapes for household, office or stationery use; bookbinding tapes; paper tapes; tape strips; food bag and food container marking tape for freezer use; drafting tape for use with paper drawings; tape; fastening tape, film tape, label tape, packaging tape, protective tape, paper tape and plastic tape; cover-up tape for paper; tape flags; adhesive strips sold together with picture hangers, hooks, decorating clips, cord clips, and spring clips, for household and office use for hanging or securing objects on walls, doors and other flat surfaces; adhesives for attaching utility hooks and other objects to flat surfaces for household and office use; adhesives sold as a component of hook and loop fastener tape strips; stationery; glue for household use; glue sticks for household, office or stationery use; labels; shipping labels; spray adhesives, adhesive sticks, adhesive films; wood glue; glues, gums and pastes for household, office or stationery purposes; gummed cloth and gummed tape for household, office or stationery purposes; adhesives sold with hooks, clips and hangers for use in holding objects to walls and other surfaces; adhesive tape dispensers for household, office or stationery use; dispensers for tape strips; dispensers for adhesive tapes, self-stick notes and markers; dispensers, manual pull and tear dispensers for applying tapes, adhesive tapes, films, sealing compositions and reusable fastening materials; packaging materials; padded envelopes, packages and envelopes, also with self-stick component; tapes, with or without adhesive backing, especially of paper or fabric; writing instruments; pens; pencils; mechanical pencils and leads therefor; fountain pens; marking pens; ball point pens; both retractable and non-retractable; special ink cartridges and all replaceable parts for such pens; roller ball pens; markers highlighting pens and markers; highlighting pens and markers containing tape flags; and other writing instruments; pens with correction fluid for type and ink; correction tape for type and ink and dispensers sold as a unit, plastic bubble wrap and packs for packing, cushioning and storage purposes; cardboard boxes; cardboard mailing tubes; paper cushioned mailing envelopes; plastic cushioned mailing envelopes; photo mailing envelopes; anti-static mailing envelopes or sleeves for sending CD-ROMs, computer floppy discs, video cassettes and other multi-media; plastic envelopes for mailing; paper for wrapping and packaging; craft wrapping paper; tissue wrapping paper; inflatable plastic bags for use in packing, cushioning and storage purposes; address labels; printed publications; books and manuals; printed note forms; printed notes featuring messages, pictures or ornamental designs; paper for posters, laminates and vinyls; mounts and frames for pictures; paint applicators; plastic letters and designs; flexible sign faces; reflective chalk; desk organizers; protective foils for documents and labels; disposable nappies of paper for babies; tags for attachment to perishable products which record the time and temperature exposure which the products receive; metallic adhesive tape for artistic or decorative use; mounting tapes and adhesive squares for use in affixing signs, posters, pictures, and objects to surfaces; mounting tapes and adhesive squares for use in affixing signs, posters, pictures, and objects to surfaces (not for stationery or household purposes); pouches made of plastics for packaging foodstuffs and treated for use as a cooking container; flexible fiberglass cloth tape (non-self-adhesive) for marine use; synthetic fibers embedded in a resinous backing and sold in the form of sheets, discs, strips or continuous rolls, for general use in the industrial arts.

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien;Fotopapier; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Haft-Notizen; Notizzettel, auf einer Seite mit Klebstoff versehen, zum Befestigen auf Oberflächen; Staffeleipapier und Staffeleiunterlagen mit Kleberücken; Anschlagtafeln; Papier und Pappe in Bogenform, mit Klebstoff auf beiden Seiten zum Befestigen an Wänden oder anderen vertikalen Flächen zum Anbringen von Anzeigen oder anderen Mitteilungen vor Ort; Klebebänder;Klebebänder, selbstklebende Bänder und doppelseitige Klebebänder für Haushalts- und Bürozwecke oder für Papier- und Schreibwaren;Buchklebebänder; Papierbänder;Klebestreifen;Markierungsband für Lebensmittelbeutel und Lebensmittelbehälter zur Verwendung im Gefrierschrank;Zeichenklebeband zur Verwendung mit Papierzeichnungen; Band;Befestigungsbänder, Folienbänder, Etikettenbänder, Verpackungsbänder, Schutzbänder, Papierbänder und Kunststoffbänder;Abdeckband für Papier; selbstklebende Reiter;zusammen mit Aufhängern für Bilder, Haken, Dekorationsclips, Schnurclips und Federklemmen verkaufte Klebestreifen für Haushalts- und Bürozwecke zum Aufhängen oder Befestigen von Gegenständen an Wänden, Türen und anderen ebenen Oberflächen;Klebstoffe zum Befestigen von Mehrzweckhaken und anderen Objekten an glatten Oberflächen für Haushalts- und Bürozwecke;Klebstoffe, verkauft als Bestandteil von Hakenbandbefestigungsstreifen; Schreibwaren;Kleber für Haushaltszwecke;Klebestifte für Haushalts- und Bürozwecke oder für Papier- und Schreibwaren; Etiketten;Versandetiketten;Sprühkleber, Klebestifte, Klebefolien;Holzleim; Leim, Klebstoffe und Kleister für Haushalt, Büro oder Schreibwaren;Gummitücher und gummierte Bänder für Haushaltszwecke;zusammen mit Haken, Clips und Aufhändevorrichtungen verkaufte Klebstoffe zur Anbringung von Gegenständen an Wänden und anderen Oberflächen;Klebebandspender für Haushalts- und Bürozwecke oder für Papier- und Schreibwaren;Klebestreifenspender;Spender für Klebebänder, Haftnotizen und Marker;Spender, manuell betätigte Spender zum Herausziehen und Abreißen zum Anbringen von Bändern, Klebebändern, Folien, Abdichtungsmitteln und wiederverwendbaren Befestigungsmaterialien; Verpackungsmaterial;gepolsterte Umschläge, Verpackungen und Umschläge, auch mit selbsthaftenden Bestandteilen;Bänder, mit oder ohne klebende Rückseite, insbesondere aus Papier oder Stoff; Schreibgeräte; Füllfederhalter, Kugelschreiber; Bleistifte; Mechanische Bleistifte und Minen dafür; Füllfederhalter; Markerstifte; Kugelschreiber; sowohl einziehbare als auch nicht einziehbare; Spezialtintenpatronen und alle ersetzbaren Teile für solche Stifte; Tintenkugelschreiber;Textmarker, Leuchtstifte und Textmarker;Leuchtmarker und Textmarker mit Haftstreifen;und andere Schreibgeräte;Stifte mit Korrekturflüssigkeit für Schreibmaschinentext und Tinte;Korrekturband für Schreibmaschinentext und Tinte und als Einheit verkaufte Spender, Luftkissenfolien aus Kunststoff für Verpackungs-, Polsterungs- und Aufbewahrungszwecke; Schachteln aus Pappe (Karton); Versandrohre aus Karton;gepolsterte Versandhüllen aus Papier;gepolsterte Versandhüllen aus Kunststoff;Versandhüllen für Fotografien;antistatische Versandhüllen oder Umschläge zum Versenden von CD-ROMs, Disketten, Videokassetten und anderen Multimediamaterialien;Versandhüllen aus Kunststoff; Papier zum Einwickeln und Einpacken; kunstgewerbliches Verpackungspapier; Seidenpapier zu Verpackungszwecken;aufblasbare Kunststofftaschen für Verpackungs-, Polster- und Lagerungszwecke; Adressenetiketten; gedruckte Veröffentlichungen; Bücher und Handbücher; bedruckte Notizblätter; mit Nachrichten, Bildern oder Ornamenten bedruckte Notizzettel;Papier für Poster und Plakate, Laminate und Vinyle;Halter und Rahmen für Bilder; Farbauftraggeräte;Kunststoffbuchstaben und -muster;flexible Schilderoberflächen;reflektierende Kreide; Schreibtischablagen;Schutzfolien für Dokumente und Etiketten; Einwegwindeln aus Papier für Babys;Anhängeschilder zur Anbringung an verderblichen Produkten zur Aufzeichnung der Lagerungszeit und -temperatur der Produkte;metallische Klebestreifen für künstlerische oder dekorative Zwecke;Befestigungsbänder und Klebepads zur Befestigung von Schildern, Postern, Bildern und Gegenständen an Oberflächen;Befestigungsbänder und Klebepads zur Befestigung von Schildern, Postern, Bildern und Gegenständen an Oberflächen (nicht für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke);Kunststoffbeutel zur Verpackung von Lebensmitteln und mit Behandlung zur Verwendung als Kochbehältnis;Bänder aus flexiblem Glasfaserstoff (nicht selbstklebend) zur Verwendung für Schiffe und Boote;in einer Harzunterlage eingebettete synthetische Fasern zum Verkauf in Form von Tafeln, Scheiben, Streifen oder Rollen für allgemeine geberbliche Zwecke.

Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързванена книги; фотографии;фотографска хартия; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета; самозалепващи се бележки; Канцеларски бележки със залепваща лента от едната страна за прикачване към повърхности; хартия за чертожна маса, с лепящ се гръб и подложки за чертожна маса; табла за съобщения; хартиен и картонен листов материал, покрит със залепващ слой от двете си страни, за закрепяне към стени и други вертикални повърхности, приспособени да държат афиши или други съобщения на място; самозалепващи ленти;ленти за залепване за употреба в опаковане на самозалепващи се ленти и двойнозалепващи се ленти за домакинска, офис и канцеларска употреба;книговезки ленти;хартиени ленти;ленти;маркиращи ленти за торби за храна и контейенри за храна за използване във фризери;чертожни ленти за ползване с хартиени скици; лента;фиксиращи ленти, тиксо, етикети, опаковащи ленти, предпазни ленти, хартиени ленти и пластмасови ленти;покривни ленти за хартия; лентови флагчета;адхезивни ленти продавани заедно с окачвания, кукички, декоративни кламери, корди и пружинни клипсове за картини, за домакинството и офиса за окачване или подсигурявае на предмети на стената, вратите и други плоски повърхности;адхезиви за поставяне на кукички и други предмети върху плоски повърхности за ползване в бита и офиса;адхезиви продавани като части от фиксиращи чрез кукичка и клуп ленти; канцеларски принадлежности;лепила за домакинска употреба;стик-лепила за ползване в домакинството, офиса или за канцеларски цели; етикети;етикети за експедиране;спрей лепила, стик-лепила, адхезивни филми;туткали за дърво; лепила, смоли и пасти за домакинцки, офис и канцеларски цели;гумирани текстилни изделия и гумирани ленти за битови, офис или канцеларски цели;адхезиви продавани с куки, клипсове и окачалки за поставяне на предмети на стена и други повърхности;дозатори за тиксо за битови, офис или канцеларски цели;дозатори за ленти;диспенсери за тиксо, самозалепващи се бележки и маркери;диспенсери, ръчни диспенсери за дръпване и късане за поставяне на ленти, тиксо, филми, запечатващи компоненти и фиксиращи материали за многократно ползване; опаковъчни материали;пликове с подложки, пакети и пликове, също със самозелепващи се компоненти;ленти, с или без адхезивен гръб, по-специално от хартия или плат; инструменти за писане; моливи; моливи; механични моливи и графити за тях; автоматични писалки; маркери; химикалки; и прибиращи се и неприбиращи се; специални мастилени касети и всички резервни части за такива химикалки; химикалки с точка;маркери, химикалки за подчертаване и маркери;моливи и маркери за подчертаване, съдържащи лентови флагчета;и други приспособления за писане;моливи с течност за поправки за печатане и мастило;коригиращи ленти за печатане и мастили и диспенсери продавани в комплект, пластмасови опаковки с балончета и опаковки за опаковане, подложки и съхранение; картонени кутии; картонени тръби за поща;пощенски пликове с хартиени подложки;пощенски пликове с пластмасови подложки;фото пощенски пликове;антистатични пощенски пликове или пликове за изпращане на CD-ROM дискове, компютърни дискети, видео касети и друга мултимедия;пластмасови пликове за поща; амбалажна хартия и хартия за опаковане; материали от хартия за опаковане; хартия за опаковане на кърпички;надуваеми пластмасови чанти за ползване при опаковане, подлагане и съхранение; етикети с адрес; печатни публикации; книги и наръчници; печатни търговски формуляри; печатни бележки съдържащи съобщения, картини или орнаментни дизайни;хартия за плакати, ламинати и винили;подпори и рамки за снимки; уреди за нанасяне на боя;пластмасови букви и дизайни;гъвкави фасади на табели;отразителни тебешири; настолни органайзери;предпазни фолиа за документи и етикети; бебешки хартиени пелени за еднократна употреба;етикети за поставяне на нетрайни продукти, на които е отбелязано времети и температурното изложение на продуктите;метални самозалепващи ленти за художествени или декоративни цели;фиксиращи ленти и адхезивни квадрати за ползване при фиксиране на табели, постери, картини и предмети върху повърхности;фиксиращи ленти и адхезивни квадрати за ползване при фиксиране на табели, постери, картини и предмети върху повърхности (не за канцеларски или битови цели);пластмасови торби за опаковане на храни и третирани за ползване като съдове за готвене;гъвкави фибростъклени платнени ленти (не самозалепващи) за ползване в областта на морските дейности;синтетични влакна поставени в смолисти основи и продавани във вид на листове, дискове, ленти или продължаващи ролки, за общо ползване в промишлените изкуства.

Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til indbinding af bøger; fotografier;fotografisk papir; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klicheer; selvklæbende notesblokke; Notesblokke med klæbemiddel på den ene side til påklæbning på en overflade; staffelipapir og staffeliblokke med klæbende bagside; opslagstavler; papir og karton i ark med klæbemiddel på begge sider til påklæbning på vægge eller andre lodrette flader til fastgørelse af visuelle præsentationer eller andre meddelelser; klæbebånd;tape, selvklæbende tape og dobbeltklæbende tape til husholdnings- og kontorbrug eller til papirhandlervarer;tape til bogbinding; papirbånd;tapestrimler;markeringstape til poser og beholdere med næringsmidler til brug ved frysning;tape til brug ved tegning på papir; tape;fastgøringsbånd, foliebånd, etiketbånd, tape til emballeringsbrug, beskyttelsesbånd, papirbånd og plasticbånd;afdækningstape til papir; klisterflag;klæbestrimler solgt sammen med billedophæng, kroge, pynteclips, snoreclips og fjederclips til husholdnings- og kontorbrug til brug ved ophængning eller sikring af genstande på vægge, døre og på andre plane overflader;klæbemidler til fastgørelse af brugskroge og andre genstande på plane overfalder til husholdnings- og kontorbrug;klæbemidler solgt som en del til kroge og klæbestrimler til fastholdelse af løkker; papirhandlervarer;lim til husholdningsbrug;limstifter til husholdnings- og kontorbrug eller til papirhandlervarer; etiketter;etiketter til spedition;spraylim, limstifter, klæbefolie;trælim; lim, gummi og pasta til husholdnings-, kontor- eller papirbrug;gummieret dug og gummieret tape til husholdnings- og kontorbrug eller til papirhandlervarer;klæbemidler solgt med kroge, clips og knager til fastgøring af objekter på vægge og andre overflader;tapeholdere til husholdnings- og kontorbrug eller til papirhandlervarer;holdere til klæbestrimler;dispensere til klæbebånd, selvklæbende notesblokke og markeringspenne;tapeholdere, holdere med manuel afrivningsfunktion til påsætning af tape, klæbebånd, folie, tætningsmasser og fastgørelsesanordninger, der kan genbruges; emballeringsmaterialer;forede konvolutter, pakker og konvolutter, fås også med selvklæbende komponent;bånd, med eller uden klæbemiddel, særlig af papir eller tekstil; skriveinstrumenter; kuglepenne, fyldepenne; blyanter; mekaniske blyanter og stifter hertil; fyldepenne; filtpenne; kuglepenne; der kan trækkes tilbage eller ikke kan trækkes tilbage; særlige blækpatroner og udskiftelige dele af enhver art til sådanne penne; kuglepenne;markeringspenne og markere;markeringspenne indeholdende klæbeflag;andre skriveredskaber;penne med korrekturlak til skrivemaskiner og blæk;rettebånd til skrivemaskiner og blæk og dispensere solgt hermed som en enhed, bobleplastfolie og pakker til emballering, polstring og opbevaring; papkasser; postrør af pap;konvolutter polstret med papir;konvolutter polstret med plastic;konvolutter med fotografier;antistatiske konvolutter eller hylstre til brug ved forsendelse af cd-rommer, floppydiske til computere, videokassetter og andre multimedier;plastickonvolutter; papir til indpakning og emballering; håndlavet indpakningspapir; papirindpakningsmaterialer;oppustelige plasticposer til pakning, polstring og opbevaring; adresseetiketter; trykte publikationer; bøger, manualer og håndbøger; fortrykte notesformularer; trykte sedler med beskeder, billeder eller mønstre;papir til plakater, laminater og vinyl;beslag og rammer til billeder; påføringsudstyr til maling;bogstaver og mærker af plastic;fleksible flader til skilte;reflekterende kridt; skrivebordsbakker;beskyttende folie til dokumenter og etiketter; engangsbleer af papir til spædbørn;mærkater til påsætning på letfordærvelige varer, som registrerer tid og temperaturpåvirkning i forbindelse med disse varer;tape af metal til brug for kunstnere eller til dekorative formål;tape til montage og selvklæbende kvadrater til fastgørelse af skilte, plakater, billeder og objekter på overflader;tape til montage og selvklæbende kvadrater til fastgørelse af skilte, plakater, billeder og objekter på overflader (ikke til papirvarer eller til husholdningsbrug);plasticposer til emballering af næringsmidler og med en behandling, så de kan anvendes som en beholder til brug ved madlavning;fleksibel glasfibertape (ikke selvklæbende) til maritime formål;syntetiske fibre indlejret i et harpiksmateriale og solgt som plader, skiver, strimler eller endeløse ruller, til generelle formål inden for industriel design.

Χαρτί, χαρτόνι και είδη απ΄αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· έντυπη ύλη· υλικό βιβλιοδεσίας· φωτογραφίες·φωτογραφικό χαρτί· χαρτικά είδη· κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις· υλικά για καλλιτέχνες· χρωστήρες (πινέλα)· γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)· παιδαγωγικό ή εκπαιδευτικό υλικό (εκτός συσκευών)· πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)· τυπογραφικά στοιχεία· στερεότυπα (κλισέ)· αυτοκόλλητες σημειώσεις· Χάρτινες σημειώσεις με κολλώδη ουσία στη μία τους πλευρά για επικόλληση σε επιφάνειες· χαρτί καβαλέτου με κόλλα στην οπίσθια πλευρά και μπλοκ για τρίποδα· πίνακες ανακοινώσεων· χαρτί και χαρτόνι σε μορφή φύλλων με κόλλα και στις δύο πλευρές του για επικόλληση σε τοίχους ή άλλες κάθετες επιφάνειες με σκοπό τη στήριξη οπτικών παρουσιάσεων ή άλλων μηνυμάτων· κολλητικές ταινίες·κολλητικές ταινίες, αυτοκόλλητες ταινίες και ταινίες με κολλητική επίστρωση για χρήση οικιακή, γραφείου ή για χαρτικά·ταινίες βιβλιοδεσίας· χαρτοταινίες·λωρίδες με ταινία·τσάντες για τρόφιμα και ταινίες επισήμανσης για δοχεία τροφίμων για χρήση σε καταψύκτες·ταινίες σχεδίασης που χρησιμοποιούνται για σχέδια σε χαρτί· ταινία·ταινίες στερέωσης, ταινίες μεμβράνης, ταινίες ετικετών, ταινίες συσκευασίας, προστατευτικές ταινίες, χαρτοταινίες και πλαστικές ταινίες·ταινία κάλυψης για χαρτί· αυτοκόλλητα σημαιάκια·κολλητικές ταινίες πωλούμενες μαζί με αναρτήρες εικόνων, άγκιστρα, διακοσμητικούς συνδετήρες, συνδετήρες σχοινιού, συνδετήρες ελατηρίου, για χρήση οικιακή ή γραφείου, για την ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων σε τοίχους, θύρες και άλλες επίπεδες επιφάνειες·κόλλες για τη συγκόλληση αγκίστρων γενικής χρήσης και άλλων αντικειμένων σε επίπεδες επιφάνειες για χρήση οικιακή ή γραφείου·κόλλες πωλούμενες ως μέρος ταινιών για διατάξεις σύνδεσης με θηλύκωμα και άγκιστρο· χαρτικά είδη·κόλλα οικιακής χρήσης·κόλλα σε μορφή στικ για χρήση οικιακή, γραφείου ή για χαρτικά· ετικέτες·ετικέτες αποστολής·κόλλες που εφαρμόζονται με ψεκασμό, κόλλα σε μορφή στικ, κολλητικές μεμβράνες·ξυλόκολλα· κόλλες, κόμμι και κολλώδεις ουσίες για χρήση οικιακή, γραφείου ή για χαρτικά·υφάσματα και ταινίες με επίχριση κόμμεος για χρήση οικιακή, γραφείου ή για χαρτικά·κόλλες πωλούμενες με άγκιστρα, συνδετήρες και αναρτήρες για χρήση στη στερέωση αντικειμένων σε τοίχους και άλλες επιφάνειες·διανομείς κολλητικής ταινίας για χρήση οικιακή, γραφείου ή για χαρτικά·διανομείς για λωρίδες ταινιών·διανομείς κολλητικής ταινίας, αυτοκόλλητες σημειώσεις και μαρκαδόροι·διανομείς, διανομείς με χειροκίνητη έλξη και κοπή για ταινίες, κολλητικές ταινίες, μεμβράνες, μείγματα στεγανοποίησης και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σύνδεσης· υλικά συσκευασίας·φάκελοι με επένδυση, συσκευασίες και φάκελοι, καθώς και με αυτοκόλλητα εξαρτήματα·ταινίες, με ή χωρίς κολλητική ενίσχυση, ειδικότερα κατασκευασμένα από χαρτί ή ύφασμα· όργανα γραφής· στυλογράφοι· μολύβια· μηχανικά μολύβια και μύτες για αυτά· στυλογράφοι· μαρκαδόροι· Στυλογράφοι διαρκείας· και με και χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης· ειδικά φυσίγγια μελάνης και ανταλλακτικά μέρη κάθε είδους για τους στυλογράφους αυτούς· στυλογράφοι με σφαιρίδιο·στυλογράφοι υπογράμμισης και μαρκαδόροι·στυλογράφοι και μαρκαδόροι επισήμανσης με αυτοκόλλητους σελιδοδείκτες·και λοιπά όργανα γραφής·στυλογράφοι με διορθωτικό υγρό για γραφή και μελάνη·στυλογράφοι με διορθωτικό υγρό για γραφή και μελάνη και διανομείς πωλούμενοι ως σύνολο, πλαστικά υλικά περιτυλίγματος με αεροκυψέλες και πακέτα για χρήση σε συσκευασία, ταπετσάρισμα επίπλων και αποθήκευση· χαρτοκιβώτια· κύλινδροι από χαρτόνι ταχυδρομικής αποστολής·ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση από χαρτί·ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση από πλαστικό·φάκελοι ταχυδρομικής αποστολής φωτογραφιών·αντιστατικοί ταχυδρομικοί φάκελοι ή περιβλήματα για την αποστολή σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης, δισκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών, κασετών βίντεο και άλλων πολυμέσων·πλαστικοί ταχυδρομικοί φάκελοι· χαρτί περιτυλίγματος και συσκευασίας· χαρτί κραφτ για περιτύλιξη· χαρτί περιτυλίγματος από ύφασμα·φουσκωτές πλαστικές σακούλες για χρήση στη συσκευασία, ως προστατευτική επένδυση και στην αποθήκευση· ετικέτες διευθύνσεων· έντυπες εκδόσεις· βιβλία και εγχειρίδια· έντυπα σημειώσεων· έντυπες σημειώσεις με περιεχόμενο μηνύματα, φωτογραφίες ή διακοσμητικά σχέδια·χαρτί για αφίσες, επικολλητά προϊόντα και προϊόντα βινυλίου·στηρίγματα και πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες· μέσα επίχρισης χρώματος·πλαστικοί χαρακτήρες και σχέδια·εύκαμπτες προσόψεις πινακίδων·ανακλαστικές κιμωλίες· επιτραπέζιοι οργανωτές·προστατευτικά φύλλα για έγγραφα και ετικέτες· πάνες μίας χρήσης από χαρτί για βρέφη·ετικέτες για προσάρτηση σε ευπαθή προϊόντα για καταγραφή του χρόνου και της έκθεσης σε θερμοκρασία που λαμβάνουν τα προϊόντα·μεταλλικές κολλητικές ταινίες για καλλιτεχνική ή διακοσμητική χρήση·ταινίες στήριξης και κολλητικοί γνώμονες για χρήση στην κόλληση πινακίδων, αφισών, εικόνων και αντικειμένων σε επιφάνειες·ταινίες στήριξης και κολλητικοί γνώμονες για χρήση στην κόλληση πινακίδων, αφισών, εικόνων και αντικειμένων σε επιφάνειες (μη προοριζόμενα για χαρτικά ή για οικιακή χρήση)·θήκες από πλαστικό για συσκευασία τροφίμων και για χρήση ως δοχεία μαγειρέματος·εύκαμπτη υφασμάτινη ταινία από υαλοβάμβακα (μη αυτοκόλλητη) για θαλάσσια χρήση·συνθετικές ίνες ενσωματωμένες σε ρητινώδη επένδυση και πωλούμενες με τη μορφή φύλλων, δίσκων, λωρίδων ή ρολών σε συνέχειες, για γενική χρήση στις βιομηχανικές τέχνες.

Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales para la encuadernación de libros; fotografías;papel fotográfico; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; notas autoadhesivas; Notas de papelería que contienen adhesivo por una cara, para adherir a superficies; papel de caballete con reverso adhesivo y blocs para caballetes; tablones de anuncios; y material en hojas de papel o cartón con adhesivo en ambos lados para su fijación en paredes o otras superficies verticales para la sujeción de expositores u otros mensajes; cintas adhesivas;cintas adhesivas, cintas autoadhesivas y cintas de doble cara para uso doméstico, de oficina o papelería;cintas de encuadernación; cintas de papel;tiras de cinta;cinta para marcar bolsas de alimentos y recipientes de alimentos para su uso en congeladores;cinta de borrador para su uso con dibujos en papel; cinta;cinta de sujeción, película en cinta, cintas de etiquetas, cinta para embalar, cinta de protección, cinta de papel y cinta de plástico;cinta correctora para papel; banderas de cinta;bandas adhesivas vendidas junto con colgadores de cuadros, ganchos, clips decorativos, clips de cuerda y clips de muelle, de uso doméstico y en oficinas para colgar o asegurar objetos en paredes, puertas y otras superficies lisas;adhesivos para adherir ganchos prácticos y otros objetos a superficies lisas de uso doméstico y de oficina;adhesivos vendidos como componente de bandas de cinta de fijación de ganchos y lazos; papelería;cola para uso doméstico;barras de pegamento para uso doméstico, para la oficina o para la papelería; etiquetas;etiquetas de envíos;adhesivo por pulverización, barritas de adhesivo sólido, películas adhesivas;pegamento para madera; colas, gomas y pegamentos para uso doméstico, de oficina o papelería;tela engomada y cinta engomada de uso doméstico, para la oficina o para la papelería;adhesivos vendidos con ganchos, clips y colgadores para colgar objetos en la pared y otras superficies;distribuidores de cinta adhesiva para uso doméstico, para la oficina o para papelería;dispensadores de cintas;distribuidores de cintas adhesivas, notas autoadhesivas y rotuladores;distribuidores, distribuidores manuales de tirar y romper para aplicar cintas, cintas adhesivas, películas, composiciones para sellar y materiales de cierre reutilizables; material de embalaje;sobres acolchados, embalajes y sobres, también con componente autoadhesivo;cintas, con o sin reverso adhesivo, especialmente, de papel o de tela; instrumentos de escritura; plumas y bolígrafos; lápices; lápices portaminas y minas para los mismos; plumas estilográficas; rotuladores; bolígrafos; retráctiles y no retráctiles; cartuchos de tinta especiales y todas las partes reemplazables de dichas plumas; bolígrafos de bola;rotuladores, bolígrafos y rotuladores subrayadores;bolígrafos para destacar y rotuladores que contienen banderas de cinta;y otros instrumentos para escribir;plumas con líquido corrector para tipos de imprenta y tinta;cinta correctora para tipos de imprenta y tinta y dispensadores vendidos como una unidad, envoltorio de burbujas de plástico y paquetes para fines de empaquetado, acolchado y almacenamiento; cajas de cartón; tubos de cartón para mensajería;sobres de papel amortiguados para mensajería;sobres de plástico amortiguados para mensajería;sobres para fotografías de mensajería;sobres o fundas antiestáticos de mensajería para enviar CD-ROM, disquetes de ordenador, videocasetes y otros medios multimedia;sobres de plástico de mensajería; papel para envoltorios y embalajes; papel de embalaje artesano; y papel de tejido de embalaje;bolsas de plástico hinchables para su uso en el embalaje, el amortiguamiento y el almacenamiento; etiquetas de direcciones; publicaciones impresas; libros y manuales; formularios de notas impresos; notas impresas con mensajes, ilustraciones o diseños ornamentales;papel para carteles, laminados y vinilos;monturas y marcos para cuadros; aplicadores de pintura;caracteres y diseños de plástico;superficies frontales de letreros flexibles;tiza reflectante; organizadores de escritorio;láminas protectoras para documentos y etiquetas; pañales desechables de papel para bebés;etiquetas para su fijación a productos perecederos que registran el tiempo y la temperatura de exposición de dichos productos;cinta adhesiva metálica para uso artístico o decorativo;cintas de montaje y cuadros adhesivos para su uso en la fijación de señales, carteles, imágenes y objetos en superficies;cintas de montaje y cuadros adhesivos para su uso en la fijación de señales, carteles, imágenes y objetos en superficies (que no sean para fines de papelería o domésticos);bolsas hechas de plástico para embalaje de alimentos y tratadas para su uso como recipiente para cocinar;cinta de tela de fibra de vidrio flexible (no autoadhesiva) para uso marítimo;fibras sintéticas incorporadas en una base resinosa y vendidas en forma de láminas, discos, bandas o rollos continuos, para uso general en las artes industriales.

Paber, kartong ja tooted nendest materjalidest, mis ei ole loetletud teistes klassides; trükitooted; köitematerjalid; fotod;fotopaber; kirjatarbed; liim (kontori- või koduatrbed); kunstitarbed; värvipintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid (v.a seadmed); plastikust pakkematerjalid (väljaspool teisi kaubaklasse); trükitüübid; klišeed; isekleepuvad märkmed; Kirjatarbelipikud, mille ühel küljel on kleepriba pindadele kinnitamiseks; molbertipaber ja molbertiplokid kleepuva tagaküljega; teadetetahvlid; paberist ja papist lehtmaterjal, mille mõlemad küljed on kaetud liimiga seintele või muudele vertikaalsetele pindadele kinnitamiseks hoidmaks paigal väljapanekuid või muid sõnumeid; kleeplindid;kleeplindid, isekleepuvad teibid ja kahepoolsed teibid kasutamiseks majapidamises, kontoris või kirjatarvetena;raamatuköiteteibid; paberiribad;kleepribad;toidukottide ja -anumate markeerimisteip sügavkülmikus kasutamiseks;paberjoonistuste tegemisega seoses kasutatav visanditeip; lint;kinnitusteip, kileteip, silditeip, pakenditeip, kaitseteip, paberteip ja plastteip;paberi katteteip; teiplipikud;kleepribad, mida müüakse koos pildiriputite, konksude, dekoratiivklambrite, nööriklambrite, vedruklambritega kasutamiseks kodus ja kontoris või esemete kinnitamiseks seintele, ustele ja teistele tasastele pindadele;kleebid majapidamiskonksude ja teiste esemete kinnitamiseks tasastele pindadele kodus ja kontoris;kleebid, mida müüakse komplektis konksu ja aasa kinnitamise ribadega; kirjatarbed;majapidamises kasutatavad liimid;liimipulgad kirja-, kantselei- ja kodutarbeks; lipikud ja sildid;saadetiste sildid;pihustatav liim, liimipulgad, kleepuvad kiled;puiduliimid; majapidamises, kontoris ja kirjatarvetega kasutatavad liimid, kummid ja pastad;kummeeritud kangas ja kummeeritud teip kirja-, kantselei- ja kodutarbeks;kleebid, mida müüakse koos esemete seintele ja teistele tasastele pindadele riputamiseks kasutatavate konksude, klambrite ja riputitega;kleeplindiannustid kirja-, kantselei- ja kodutarbeks;kleepribade annustid;jaoturid teipidele, isekleepuvatele märkmepaberitele ja järjehoidjatele;jaoturid, manuaalsed tõmba-ja-rebi jaoturid teipide, kleepribade, kilede, isoleermaterjalide ja korduvkasutatavate kinnitusmaterjalide pealekandmiseks; pakkematerjalid;polsterdatud ümbrikud, pakendid ja ümbrikud, ka isekleepuva komponendiga;ribad, kleepuva tagapõhjaga või ilma, täpsemalt paberi või kanga jaoks; kirjutusvahendid; sulepead; pliiatsid; mehaanilised pliiatsid ja nende süsid; täitesulepead; markeerpliiatsid; pastapliiatsid; sissetõmmatavad ja mittesissetõmmatavad; spetsiaalsed tindipadrunid ja kõik selliste pliiatsite kuluosad; pastapliiatsid;markerid, markerpliiatsid ja märkimispliiatsid;markerpliiatsid ja markerid, mis sisaldavad lintlipukesi;ja muud kirjutusvahendid;trükivärvi ja tindi korrigeerimise vedelikuga korrektorpliiatsid;trükivärvi ja tindi korrektorlint ja jaotur, müügil komplektina, mullikile ja pakendid pakkimiseks, pehmendamiseks ja säilitamiseks; pappkarbid; papptorud (postipakendid);paberpehmendusega kirjaümbrikud;plastikpehmendusega kirjaümbrikud;fotopostitusümbrikud;antistaatilised kirjaümbrikud või ümbrised CD-ROM-ide, flopiketaste, videokassettide ja teiste multimeediumite saatmiseks;plastümbrised kirjade saatmiseks; pakkepaber; paberist pakkematerjalid; pakkepaber;täispuhutavad kilekotid pehmendamiseks, pakkimiseks ja säilitamiseks; aadressisildid; trükiväljaanded; raamatud ja käsiraamatud; trükitud märkmepaberid; trükitud märkmelehed sõnumite, piltide või kaunistustega;paber plakatitele, laminaatidele ja vinüülidele;pildikinnitused ja -raamid; värviaplikaatorid;plasttähed ja kujunduselemendid;elastsed märgipinnad;peegeldav kriit; kirjutuslauakorrastajad;dokumentide ja siltide kaitsefooliumid; imikute ühekordselt kasutatavad pabermähkmed;sildid kinnitamiseks riknevatele toodetele, kus on kirjas tooteid mõjutav aja- ja temperatuurivahemik;metallist kleepriba kunstipäraseks või dekoratiivseks kasutuseks;kinnitusteibid ja kleeperuudud märkide, plakatite, piltide ja objektide kinnitamiseks pindadele;kinnitusteibid ja kleeperuudud märkide, plakatite, piltide ja objektide kinnitamiseks pindadele (v. a kirjatarvetena või koduseks kasutamiseks);plasttaskud toiduainete pakkimiseks, töödeldud kasutamiseks küpsetuskottidena;elastne fiiberklaasist kangasteip (mitte isekleepuv) merel kasutamiseks;sünteetilised kiud, kinnitatud vaigust aluspõhja sisse, müüakse lehtede, ketaste, ribade ja tervete rullidena, üldiseks kasutamiseks tarbekunstis.

Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat;valokuvapaperi; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat; itseliimautuvat muistilaput; Paperiset muistilaput, joissa on liima-ainetta toisella puolella pinnoille kiinnittämistä varten; liimapintainen maalaustelinepaperi ja maalaustelinelehtiöt; ilmoitustaulut; paperiset ja pahviset arkkimateriaalit, joiden molemmilla puolilla on pinnoitteita ja joilla kiinnitetään esityksiä tai muita viestejä seinille tai muille pystysuorille pinnoille; teipit;liimanauhat, teipit ja kaksipuoliset teipit kotitalous-, toimisto- tai paperitarkoituksiin;kirjansidontateipit; paperinauhat;teippinauhat;elintarvikkeiden pakkauspussien ja -astioiden merkintäteippi pakastuskäyttöön;teipit paperille tehtävien piirustusten hahmotteluun; teippi;kiinnitysteippi, kalvoteippi, etikettiteippi, pakkausteippi, suojateippi, paperiteippi ja muoviteippi;peiteteippi paperille; teippiliput;liimanauhat, jotka myydään yhdessä taulunripustimien, koukkujen, koristepidikkeiden, jännepidikkeiden ja jousipidikkeiden kanssa ja jotka on tarkoitettu kotitalous- ja toimistokäyttöön esineiden ripustamiseksi tai kiinnittämiseksi seiniin, oviin ja muihin tasaisiin pintoihin;liimat yleiskoukkujen ja muiden esineiden kiinnittämiseen tasaisiin pintoihin kotitalous- ja toimistokäyttöön;liimat, jotka myydään koukkujen ja silmukoiden kiinnitysnauhojen osana; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet;kotitalousliima;liimapuikot kotitalous-, toimisto- tai paperitarkoituksiin; nimilaput;kuljetustarrat;suihkutusliimat, liimapuikot, liimapintaiset kalvot;puuliima; liimat, kumit ja liisterit kotitalous-, toimisto- tai paperitarkoituksiin;liimakangas ja liimateippi kotitalous-, toimisto- tai paperitarkoituksiin;liimat, joita myydään sellaisten koukkujen, pidikkeiden ja ripustinten kanssa, jotka on tarkoitettu esineiden kiinnittämiseen seinälle ja muille pinnoille;teippauskoneet kotitalous-, toimisto- tai paperitarkoituksiin;teippinauhakoneet;liimanauhojen annostelijat, itseliimautuvat muistilaput ja merkit;annostelijat, käsikäyttöiset vedä-ja-repäise-annostelijat teippien, liimanauhojen, liimapintaisten kalvojen, sinetöintiyhdisteiden ja uudelleenkäytettävien kiinnitysmateriaalien annosteluun; pakkaustarvikkeet;pehmustetut kirjekuoret, paketit ja kirjekuoret, myös itseliimautuvalla osalla;liimapintaiset tai muut kuin liimapintaiset nauhat, erityisesti paperista tai kankaasta; kirjoitusvälineet; mustekynät; lyijykynät; lyijytäytekynät ja niiden lyijyt; täytekynät; merkintäkynät; kuulakärkikynät; sisäänvetäytyvät ja muut; tällaisille mustekynille tarkoitetut erikoismustesäiliöt ja kaikki vaihto-osat; kuulakynät;korostuskynät ja merkintäkynät;korostuskynät ja merkintäkynät, jotka sisältävät tarramerkkejä;ja muut kirjoitusvälineet;kynät, joissa on korjausnestettä konekirjoitusta ja kirjoitusmustetta varten;korjausteipit konekirjoitusta ja kirjoitusmustetta varten ja niiden annostelijat yhtenä yksikkönä myytyinä, kuplamuovikääreet ja -pakkaukset pakkaamiseen, pehmustamiseen ja varastointiin; pahvilaatikot; pahviset postitusputket;paperilla pehmustetut kirjekuoret;muovilla pehmustetut kirjekuoret;valokuvien postituskuoret;antistaattiset kirjekuoret tai taskut CD-ROM-levyjen, tietokoneiden levykkeiden, videokasettien ja muiden multimediavälineiden postitukseen;muoviset kirjekuoret postituskäyttöön; käärimis- ja pakkauspaperit; käärepaperi askarteluun; silkkipaperi käärimiseen;ilmalla täytettävät muovipussit pakkaus-, pehmustus- ja säilytystarkoituksiin; osoitetarrat; painetut julkaisut; kirjat ja käyttöoppaat; painetut muistilomakkeet; painetut muistilaput, joissa on sanomia, kuvia tai koristekuvioita;paperi julisteita varten, laminaatit ja vinyylit;pidikkeet ja kehykset tauluille; maalauslaitteet;muoviset kirjaimet ja kuviot;joustavat kyltit;heijastava liitu; pöytäpäivyrit;suojakalvot asiakirjoille ja tarraetiketit; vauvojen paperiset kertakäyttövaipat;herkästi pilaantuviin tuotteisiin kiinnitettävät merkkilaput, joissa ilmoitetaan tuotteiden säilytysaika ja -lämpötila;metalliset liimanauhat taide- tai koristelutarkoituksiin;kiinnitysteipit ja asennustarrat kylttien, julisteiden, kuvien ja esineiden kiinnittämiseen pinnoille;kiinnitysteipit ja asennustarrat kylttien, julisteiden, kuvien ja esineiden kiinnittämiseen pinnoille (muuhun kuin paperi- tai kotitalouskäyttöön);ruoanvalmistuksessa käyttöä varten käsitellyt muovipussit elintarvikkeiden pakkaamiseen;joustavat lasikuidusta tehdyt kangasnauhat (muut kuin itsekiinnittyvät) veneilykäyttöön;synteettiset kuidut, jotka on upotettu hartsimaiselle taustalle ja myydään arkkeina, levyinä, nauhoina ja rullina, yleiseen teolliseen taidekäyttöön.

Papír, kartonpapír, és ezekből az anyagokból készült, máshová nem sorolt áruk; nyomtatványok; könyvkötészeti cikkek; fényképek;fotópapír; írószerek/papíráruk; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/papíráruhoz vagy háztartási használatra; (grafikus, képző)művész anyagok; festőecsetek; írógépek és irodaszerek (bútor kivételével); oktatási és képzési anyag (készülékek kivételével); műanyag csomagolóanyagok (más osztályban nem szereplő); nyomdabetűk/betűtípusok; nyomódúcok; öntapadós jegyzetlapok; Felületekre ragasztható, egyik oldalán öntapadós papírjegyzetek; papír állványra és papírblokkok ragasztós háttal; hirdetőtáblák; falakra vagy más függőleges felületekre erősítendő, mindkét oldalán ragasztóval bevont íves papír és karton anyag display-k vagy más üzenetek tartására; ragasztószalagok;ragasztószalagok, öntapadó szalagok és kétoldalú szalagok háztartási, irodai használatra vagy papírárukhoz;könyvkötészeti szalagok; papírszalagok;szalagcsíkok;fagyasztókban használatos jelzőszalagok ételtartó tasakokhoz és ételtárolókhoz;papírrajzokkal használatos szerkesztőszalagok; szalag;rögzítőszalagok, filmszalagok, címkézőszalagok, csomagolószalagok, védőszalagok, papírszalagok és műanyag szalagok;fedőszalagok papírhoz; szalagszerű zászlók;képakasztókkal, kampókkal, díszkapcsokkal, kötélkapcsokkal és rugós kapcsokkal együtt árusított ragasztócsíkok háztartási és irodai használatra tárgyak falakra, ajtókra és egyéb sík felületekre való felakasztásához vagy azokon való biztosításához;ragasztók eszköztartó kampók és egyéb tárgyak sík felületekre való felhelyezéséhez, háztartási és irodai használatra;kampó- és hurokrögzítő szalagcsíkok komponenseiként árusított ragasztók; írószerek/papíráruk;háztartási ragasztó;stiftes ragasztók háztartási, irodai használatra vagy papírárukhoz; címkék;szállítócímkék;ragasztópermetek, ragasztóstiftek, ragasztófóliák;faenyvek; enyvek, gumik és paszták háztartási, irodai használatra vagy papírárukhoz;gumírozott rongyok és gumírozott szalagok háztartási, irodai használatra vagy papírárukhoz;tárgyak falakon és egyéb felületeken való megtartásához használatos kampókkal, csíptetőkkel és akasztókkal árusított ragasztók;ragasztószalag-adagolók háztartási, irodai használatra vagy papírárukhoz;szalagcsík-adagolók;adagolók ragasztószalagokhoz, öntapadós jegyzetlapokhoz és markerekhez;adagolók, kézi húzós és nyomós adagolók szalagok, ragasztószalagok, filmek, tömítővegyületek és újrahasznosítható rögzítőanyagok felviteléhez; csomagolóanyagok;bélelt borítékok, csomagok és borítékok, öntapadó komponenssel is;szalagok, ragasztós hátoldallal vagy anélkül, különösen papírból vagy szövetből; íróeszközök; tollak; ceruzák; töltőceruzák és azok betétei; töltőtollak; markerek; golyóstollak; behúzható és nem behúzható; különleges tintapatron és az ilyen tollakhoz való mindenféle cserealkatrész; golyóstollak;jelölőtollak, kihúzótollak és markerek;szalagzászlókat tartalmazó szövegkiemelő tollak és markerek;és más íróeszközök;tollak javítófolyadékkal gépíráshoz és tintához;hibajavító szalagok gépíráshoz és tintához, valamint adagolók egységként árusítva, műanyag buborékfóliás csomagolások és csomagok csomagolási, kipárnázási és tárolási célokra; kartondobozok; karton postai csövek;kipárnázott postai papírborítékok;kipárnázott postai műanyag borítékok;postai fényképborítékok;antisztatikus postai borítékok vagy tasakok CD-ROM-ok, számítógépes hajlékonylemezek, videokazetták és egyéb multimédia küldéséhez;műanyag borítékok postázáshoz; csomagolópapír; erős csomagolópapír; csomagolópapír;felfújható műanyag dobozok csomagolási, kipárnázási és tárolási célokra; címet tartalmazó címkék; nyomtatott kiadványok/publikációk; könyvek és kézikönyvek; nyomtatott jegyzetnyomtatványok; nyomtatott üzenők, képek vagy díszítések;papír poszterekhez, laminátumokhoz és vinilekhez;állványok és keretek képekhez; festékfelhordók;műanyag betűk és ábrák;hajlékony előlapok jelekhez;fényvisszaverő kréta; asztali rendezők;védőfóliák dokumentumokhoz és címkékhez; eldobható papírpelenka csecsemőknek;romlandó termékekre rögzíthető címkék, melyek jelzik az időt és a hőmérsékletet, aminek a termék ki van téve;fémes ragasztószalagok művészeti vagy dekorációs használatra;jelek, poszterek, képek és tárgyak felületekre rögzítéséhez használatos szerelőszalagok és ragasztós négyzetek;jelek, poszterek, képek és tárgyak felületekre rögzítéséhez használatos szerelőszalagok és ragasztós négyzetek (nem papírárukhoz vagy háztartási célokra);műanyagokból készült tasakok élelmiszerek csomagolásához, valamint főzőtartályként való használathoz kezelve;hajlékony üveggyapot szalagok (nem öntapadós) tengerészeti használatra;gyantás hátlapba ágyazott szintetikus szálak lapok, korongok, csíkok vagy folyamatos tekercsek formájában, általános iparművészeti használatra.

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie;carta fotografica; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché; biglietti autoadesivi; Biglietti adesivi da un lato incollabili su superfici; carta adesiva per cavalletti e blocchi per cavalletti; bacheche; materiale in fogli in carta e cartone con adesivo su entrambi i lati per attaccarli a parei o altre superfici verticali al fine di mantenere esposizioni o altri messaggi al posto designato; nastri adesivi;nastri adesivi, nastri autoadesivi e nastri biadesivi per la casa, l'ufficio o la cartoleria;nastri per legatoria; nastri di carta;strisce di nastro;nastro per la marcatura di sacchetti per alimenti e contenitori per alimenti da utilizzare in congelatori;nastro da disegno da utilizzare con disegni di carta; nastri;nastri di fissaggio, nastri di pellicole, nastri d'etichette, nastri per imballaggio, nastri protettivi, nastri in carta e nastri in plastica;nastri di copertura per la carta; bandierine di nastro;strisce adesive vendute insieme a ganci per appendere quadri, ganci, graffette decorative, graffette a filo e graffette a molla per la casa e l'ufficio, destinati ad appendere o fissare oggetti a pareti, porte ed altre superfici piatte;materie collanti per fissare ganci ed altri oggetti a superfici piatte, per la casa e per l'ufficio;adesivi venduti come componenti di ganci e strisce di nastro per chiusure ad occhiello; cartoleria;colla per uso domestico;colle stick per la casa, l'ufficio o la cartoleria; etichette;etichette per spedizioni;adesivi spray, colle stick, pellicole adesive;colla per legno; colle, materie collanti e mastici per la casa, l'ufficio o la cartoleria;tela gommata e nastro gommato per la casa, l'ufficio o la cartoleria;adesivi venduti con ganci e graffe per fissare oggetti a pareti e altre superfici;distributori di nastro adesivo per la casa, l'ufficio o la cartoleria;distributori per nastri;distributori per nastri adesivi, biglietti autoadesivi e pennarelli;distributori, distributori manuali da tirare e strappare per applicare nastri, nastri adesivi, pellicole, composti sigillanti e materiali di fissaggio riutilizzabili; materiali per imballaggio;buste imbottite, imballaggi e buste, aventi anche componenti autoadesivi;nastri, con o senza retro adesivo, in particolare in carta o tessuto; strumenti per scrivere; penne; matite; matite meccaniche e mine relative; penne stilografiche; pennarelli; sfere per penne a sfera; retrattili e non retrattili; cartucce d'inchiostro speciali e parti di ricambio d'ogni tipo per le suddette penne; penne a sfera;penne per evidenziare e pennarelli;penne per evidenziare e marcatori contenenti nastri indicatori;e altri strumenti per scrivere;penne contenenti liquidi correttivi per macchine da scrivere ed inchiostro;nastri correttivi per macchine da scrivere e inchiostro e distributori venduti come un unico articolo, involucri a bolle in plastica e confezioni per imballaggio, imbottitura e conservazione; Scatole di cartone; tubi in cartone per corrispondenza;buste imbottite in carta per corrispondenza;buste imbottite in plastica per corrispondenza;buste per corrispondenza per fotografie;buste e custodie antistatiche per corrispondenza per la spedizione di CD-Rom, floppy disc, videocassette e altri articoli multimediali;buste in plastica per corrispondenza; carta per imballaggi e confezioni; carta per confezionamento, per l' hobbistica; carta sottile da imballaggio;borse gonfiabili in plastica per confezione, imbottiture e deposito; etichette per indirizzi; pubblicazioni stampate; libri e manuali; moduli stampati per appunti; biglietti stampati contenenti messaggi, illustrazioni o disegni ornamentali;carta per manifesti, laminati e vinili;cornici per immagini; strumenti per l'applicazione di vernici;lettere e disegni in plastica;insegne flessibili;gessetti riflettenti; agende da tavolo;fogli protettivi per documenti ed etichette; pannolini usa e getta di carta per neonati;cartellini da fissare su prodotti deperibili per registrazione di valori di tempo e temperatura dei prodotti;nastri adesivi metallici per uso artistico o decorativo;nastri di montaggio e quadretti adesivi per attaccare insegne, manifesti, quadri ed oggetti su superfici;nastri di montaggio e quadretti adesivi per attaccare insegne, manifesti, quadri ed oggetti su superfici (non per la cartoleria o la casa);sacchetti in materie plastiche per imballaggio d'alimenti e trattati, da utilizzare come contenitori per la cottura;nastri di tela in fibre di vetro flessibili (non autoadesivi) per uso marittimo;fibre sintetiche integrate in rivestimenti posteriori resinosi sotto forma di fogli, dischi, strisce o bobine, per uso generico in ambito industriale.

Popierius, kartonas ir prekės iš šių medžiagų, nepriskirtos prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos;fotografinis popierius; raštinės reikmenys; klijai raštinės arba buities reikmėms; dailininkų medžiagos; dažų teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga (išskyrus aparatus); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); spaustuvinis šriftas; spaustuvinės klišės; lipnieji lapeliai; Užrašų lapeliai su iš vienos pusės lipnia juosta, skirta jiems prie įvairių paviršių pritvirtinti; piešimo popierius ir piešimo popieriaus blokai galine prilimpančia puse; skelbimų lentos; popierinė ir kartoninė lakštinė medžiaga, iš abiejų pusių dengta lipnia danga, skirta tvirtinti prie sienų ar kitų statmenų paviršių rodomiesiems įtaisams ar kitiems pranešimams vienoje vietoje laikyti; lipniosios juostelės;lipniosios juostos ir dvipusės lipniosios juostos buities, biuro arba raštinės reikmėms;įrišimo juostos; popierinės juostos;juostelės;maisto maišelių ir maisto talpyklų ženklinimo juosta, naudojama šaldiklyje;ženklinimo juosta, skirta naudoti ant popierinių brėžinių; juosta;tvirtinimo juosta, fotojuosta, ženklinimo juosta, pakavimo juosta, apsauginė juosta, popierinė juosta ir plastikinė juosta;popieriaus maskuojamoji juosta; siauros lipniosios spalvoto popieriaus juostelės;lipniosios juostos, parduodamos kartu su paveikslų gembėmis, kabliukais, dekoratyviniais spaustukais, laido spaustukais ir spyruokliniais spaustukais, naudojamos buityje ar biure daiktams ant sienų, durų ir kitų plokščių paviršių kabinti ar tvirtinti;klijai bendrosios paskirties kabliukams ir kitiems daiktams prie plokščių paviršių tvirtinti, naudojami buities ir biuro reikmėms;klijai, parduodami kaip užsegimo lipukų juostelės komponentas; raštinės reikmenys;klijai, skirti buities reikmėms;pieštukiniai klijai buities, biuro ar raštinės reikmėms; etiketės;vežimo jūrų laivais etiketės;purškiamieji klijai, pieštukiniai klijai, lipniosios plėvelės;medžio klijai; klijai namų apyvokos, biuro arba raštinės reikmėms;lipnusis audinys ir lipnioji juosta buities, biuro arba raštinės reikmėms;klijai, parduodami su kabliukais, spaustukais ir laikikliais, skirtais naudoti daiktams ant sienų ir kitų paviršių laikyti;lipniosios juostos dalytuvai buities, biuro ar raštinės reikmėms;juostelių dalytuvai;lipniųjų juostų, lipniųjų lapelių ir žymeklių dalytuvai;dalytuvai, rankiniai traukiami ir plėšiami dalytuvai juostoms, lipniosioms juostoms, plėvelėms klijuoti, glaistui ir daugkartinio naudojimo tvirtinamosioms medžiagoms tepti; pakavimo medžiagos;minkštieji vokai, pakuotės ir vokai, taip pat su lipnia sudedamąja dalimi;juostos su lipniu pagrindu arba be jo, ypač iš popieriaus ar audinio; rašikliai; plunksnakočiai; pieštukai; mechaniniai pieštukai ir jų šerdelės; automatiniai plunksnakočiai [parkeriai]; žymekliai; šratinukai; išstumiamieji ir neišstumiamieji; specialios rašalo kapsulės ir visos tokių rašiklių keičiamosios dalys; šratinukai;ženklų paryškinamieji rašikliai ir žymikliai;ryškieji rašikliai ir žymikliai su siauromis lipniosiomis spalvoto popieriaus juostelėmis;ir kitos rašymo priemonės;rašikliai su spausdinto teksto ir rašalo tepikliu;korekcinė spausdinto teksto ir rašalo juosta bei dalytuvai, parduodami kaip rinkinys, plastikinės pūslinės pakuotės ir tara pakavimo, apsaugos nuo mechaninio poveikio bei laikymo reikmėms; kartoninės dėžės; kartoninės pašto siuntimo tūtos;pašto vokai su minkštu apsauginiu popieriaus sluoksniu;pašto vokai su minkštu apsauginiu plastikiniu sluoksniu;fotonuotraukų pašto vokai;antistatiniai pašto vokai ar įmautės pastoviosios atminties kompaktiniams diskams, kompiuterių diskeliams, vaizdo kasetėms ir kitoms daugialypės terpės laikmenoms siųsti;plastikiniai pašto vokai; pakavimo popierius; rankdarbių vyniojimo popierius; pakavimo popierius;pripučiamieji plastikiniai maišeliai, skirti naudoti pakavimo, apsaugos nuo mechaninio poveikio ir laikymo reikmėms; adresų ženklai; spausdintiniai leidiniai; knygos ir žinynai; atspausdinti užrašų blankai; atspausdinti lapeliai su užrašais, paveikslėliais ar dekoratyviniais elementais;plakatų, sluoksninių gaminių ir vinilinių plokštelių popierius;paveikslų gembės ir rėmai; dažų tepimo priemonės;plastikinės raidės ir meninio apipavidalinimo elementai;lanksčiųjų iškabų apdaila;atspindinčioji kreida; rašomojo stalo dėklės;apsauginės dokumentų ir etikečių plėvelės; vienkartiniai popieriniai kūdikių vystyklai;etiketės, tvirtinamos prie gendančių produktų, su įrašais apie laiką ir aplinkos temperatūrą, kurioje laikomi produktai;metalinė lipnioji juosta meninėms ar dekoratyvinėms reikmėms;tvirtinimo juostos ir lipnūs kvadratėliai, skirti naudoti iškaboms, plakatams, paveikslams ir daiktams prie paviršių tvirtinti;tvirtinimo juostos ir lipnūs kvadratėliai, skirti naudoti iškaboms, plakatams, paveikslams ir daiktams prie paviršių tvirtinti (išskyrus raštinės ar buities reikmėms);plastikiniai maišeliai maisto produktams fasuoti, pritaikyti naudoti kaip valgio gaminimo talpykla;lanksčioji stiklo pluošto audinio juosta (nelipnioji), naudojama laivuose;sintetiniai pluoštai ant kaučiukinio pagrindo, parduodami lakštų, diskų, juostų ar rulonų forma, skirti naudoti bendrosioms pramoninio dizaino reikmėms.

Papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs; iespiedprodukcija; grāmatsiešanas materiāli; fotogrāfijas;fotopapīrs; rakstāmlietas; līmvielas biroja vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem; otas; rakstāmmašīnas un kancelejas piederumi (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparatūru); sintētiskie iesaiņojuma materiāli (kas nav ietverti citās klasēs); iespiedburti; klišejas; līmlapiņas; Stacionāras piezīmjlapiņas ar līmvielu vienā pusē pievienošanai pie virsmas; molberta papīrs un molberta bloki, kuriem ir lipīga aizmugurējā puse; ziņojumu dēļi; papīra un kartona loksnes ar lipīgu pārklājumu no abām pusēm to pievienošanai sienām un citām vertikālām virsmām, lai turētu skatlogus vai citus ziņojumus vietā; līmlentes;līmlentes, pašlīmējošas lentes un abpusējas līmlentes izmantošanai mājsaimniecības, biroja vai kancelejas vajadzībām;grāmatsiešanas lentes; papīra lentes;lentes sloksnes;ledusskapī ievietoto pārtikas maisu un pārtikas konteineru marķēšanas lentes;rasēšanas lente lietošanai ar papīra rasējumiem; lentes;nostiprināšanas lente, plēves lente, marķēšanas lente, iesaiņošanas lente, aizsargājoša lente, papīra lente un plastmasas lente;papīra pārklāšanas lente; lenšu karodziņi;līmējošas sloksnes, kas pārdodas kopā ar attēlu kronšteiniem, āķīšiem, dekorēšanas skavām, vada skavām un atsperes skavām izmantošanai mājsaimniecībā un birojos priekšmetu piestiprināšanai un nofiksēšanai pie sienām, durbīm un citām līdzenām virsmām;mājsaimniecībās un birojos izmantojamas līmlentes āķīšu un citu priekšmetu piestiprināšanai pie līdzenām virsmām;līmlentes, kas pārdodas komplektā ar āķīšu un skavu nostiprināšanas lentes sloksnēm; rakstāmlietas;mājsaimniecībā izmantojama līme;līmes zīmuļi mājsaimniecības, biroja vai kancelejas vajadzībām; etiķetes;transportēšanas birkas;izsmidzināmas līmes, līmes zīmuļi, līmējamās plēves;koka līmes; līmes, gumijas un pastas izmantošanai mājās, birojā vai kancelejas vajadzībām;gumētais audums un gumētā lente mājsaimniecības, biroja vai kancelejas vajadzībām;līmvielas, kas pārdodas kopā ar āķīšiem, skavām un pakaramajiem, izmantošanai priekšmetu nostiprināšanai pie sienas un citām virsmām;līmlentes dozatori mājsaimniecības, biroju vai kancelejas vajadzībām;lentes slokšņu dozatori;līmlentes, pašlīmējošu piezīmju lapiņu un marķieru dozatori;dozatori, manuālas noplēšanas dozatori līmlenšu, lipīgu lentu, plēvju, blīvēšanas maisījumu un vairākkārtīgi stiprināmu materiālu lietošanai; iesaiņojuma materiāli;polsterētas aploksnes, iesaiņojumi un aploksnes, arī ar pašlīmējošu sastāvdaļu;lentes ar vai bez lipīgas pamatnes, jo īpaši no papīra un auduma; rakstīšanas instrumenti; pildspalvas; zīmuļi; mehāniskie zīmuļi un to kodoliņi; tintes pildspalvas; marķieri; lodīšu pildspalvas; gan ievelkami, gan neievelkami; īpašas tintes kasetnes un visas šādu pildspalvu nomaināmās daļas; lodīšu pildspalvas;marķēšanas pildspalvas un marķieri;marķēšanas pildspalvas un marķieri ar lenšu karodziņiem;un citi instrumenti rakstīšanai;pildspalvas ar korekcijas šķidrumu un tinti;korekcijas lente un tinte, kā arī dozatori, kas pārdodas komplektā, plastmasas burbuļu iepakošanas materiāls un pakas iepakošanas, aizsargāšanas un glabāšanas vajadzībām; kartona kastes; kartona pasta caurules;papīra polsterētas pasta aploksnes;plastmasas polsterētas pasta aploksnes;fotoattēlu sūtīšanas aploksnes;antistatiskas pasta aploksnes vai ieliktņi lasāmatmiņas kompaktdisku, datora diskešu, videokasešu un citu multimediju sūtīšanai;plastmasas aploksnes pasta sūtījumiem; ietinamais papīrs; amatniecības iesaiņošanas papīrs; ietinamais papīrs;piepūšami plastmasas maisi iepakošanas, aizsargāšanas un glabāšanas vajadzībām; adrešu etiķetes; iespiestas publikācijas; grāmatas un rokasgrāmatas; drukātas ziņojumu formas; drukātas zīmītes ar ziņojumu, attēliem vai ornamentiem;papīrs plakātiem, laminātiem un vinila materiāliem;attēlu stiprinājumi un ietvari; krāsas aplikatori;plastmasas burti un rasējumi;elastīgas zīmju virsmas;gaismu atstarojošs krīts; galda plānotāji;aizsargājoša folija dokumentiem un zīmēm; vienreizlietojami mazuļiem paredzēti autiņi;birkas, kas piestiprināmas ātri bojājošiem izstrādājumiem, lai reģistrētu produkta ekspluatācijas laiku un temperatūru;metāliskas līmlentes mākslinieciskām vai dekoratīvām vajadzībām;fiksācijas lentes un kvadrāta formas līmlentes zīmju, plakātu, attēlu un priekšmetu piestiprināšanai pie virsmām;fiksācijas lentes un kvadrāta formas līmlentes zīmju, plakātu, attēlu un priekšmetu piestiprināšanai pie virsmām (ne kancelejas vai mājsaimniecības vajadzībām);plastmasas maisiņi pārtikas produktu iepakošanai, kā arī piemēroti produktu gatavošanai;elastīga stiklplasta lente (ne pašlīmējoša) jūrniecības vajadzībām;sintētiskās šķiedras, kas iedarinātas sveķu pamatnē un pārdodas slokšņu, disku, lentu un ruļļu veidā, paredzētas izmantošanai rūpnieciskā dizaina nozarē.

Karti, kartunċin u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali mhux inklużi fi klassijiet oħra; materjal stampat; materjal għall-legatura tal-kotba; ritratti;karta fotografika; kartoleriji; sustanza li twaħħal għall-użu ta' kartolerija jew tad-dar; materjali għall-artisti; pniezel taż-żebgħa; tajprajters u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju (apparti l-għamara); materjal istruttiv u ta' tagħlim (ħlief apparat); materjali tal-plastik għall-ippakjar (mhux inkluż fi klassijiet oħra); tipa tal-printer; inċiżjonijiet ta' l-istampar; noti li jeħlu minnhom infushom; noti tal-kartolerija li fihom il-kolla fuq naħa waħda biex jeħlu fuq l-uċuħ; karti għall-kavalletti u peds għall-kavalletti bi strixxa adeżiva fuq wara; tabelli; materjal tal-folji tal-karta u tal-kartunċin li fih kisi adeżiv fuq iż-żewġ naħat biex jeħel mal-ħitan u wċuħ vertikali oħra biex iżomm displejs jew messaġġi oħra f'posthom; tejp li jeħel;tejp li jeħel, tejp li jeħel minnu u tejp li jwaħħal miż-żewġ naħat għall-użu tad-dar, tal-uffiċċju jew tal-kartolerija;tejps għal-legatura tal-kotba; romblu tal-karti;strippi tat-tejp;tejp għall-immarkar fuq il-boroż tal-ikel u fuq il-kontenitur tal-ikel għall-użu fil-friża;tejp għall-abbozzi għall-użu mat-tpinġijiet tal-karti; tejp;tejp għall-irbit, tejp tal-films, tejps għat-twaħħil ta' tikketti, żagarelli għat-tgeżwir, tejp protettiv, romblu tal-karti u tejp tal-plastik;tejp biex jgħatti għall-karti; trufijiet tat-tejp;strippi adeżivi mibjugħin flimkien ma' oġġetti biex jiddendlu l-istampi, ganċijiet, klipps dekorattivi, u klipps bil-molla, għall-użu fid-dar u fl-uffiċċju biex jiddendlu jew jitwaħħlu oġġetti fuq il-ħitan, bibieb u uċuħ ċatti oħra;adeżivi biex jitwaħħlu l-ganċijiet tal-utilità u oġġetti oħra għal uċuħ ċatti għall-użu fid-dar u fl-uffiċċju;adeżivi mibjugħin bħala komponent ta' rbit b'ganċ u ħolqa tal-istrippi tat-tejp; kartoleriji;kolla għall-użu domestiku;stikk tal-kolla għall-użu fid-dar, tal-uffiċċju jew tal-kartolerija; lejbils;lejbils tat-trasport bil-baħar;kolla fil-forma ta' sprej, stoċċijiet tal-kolla, films adeżivi;kolla tal-injam; kolla, gomma u pejsts għal skopijiet domestiċi, tal-uffiċċju jew il-kartolerija;drapp tal-gomma u tejp tal-gomma għal skopijiet tad-dar, tal-uffiċċju jew tal-kartolerija;adeżivi mibjugħin ma' ganċijie, klipep u tagħmir tad-dendil għall-użu biex iżommu oġġetti mal-ħajt u uċuħ oħra;distribituri ta' tejp li jeħel għall-użu domestiku, tal-uffiċċju jew tal-kartolerija;distribituri tal-istrippi tat-tejp;distribituri tat-tejp li jeħel, noti li jeħlu minnhom u pinen li jimmarkaw;distribituri, distribituri manwali li tiġbed u taqta' għall-applikazzjoni tat-tejp, tejp adeżiv, films, komposti tas-siġill u materjal tal-issikkar li jerġa' jintuża; materjali għall-ippakjar;envelops infurrati, pakketti u envelops, ukoll b'komponent li jeħel minnu;tejp, bi jew mingħajr wara jwaħħal, b'mod speċjali tal-karti jew drapp; għodod għall-kitba; pinen; lapsijiet; lapsijiet mekkaniċi u ċ-ċomb tagħhom; fawntinn-penn; pinnen għall-immarkar; bajrowijiet; kemm li jinġibed lura kif ukoll li ma jinġibidx lura; kartriġis speċjali għall-inka u l-parts li jinbidlu għal dawn il-bajrows; bajrowijiet;markers li jimmarkaw jixgħel u markers oħra;pinen tal-ħajlajter u markaturi li fihom tikketti tas-sinjali adeżivi;u strumenti oħra tal-kitba;pinen bil-fluwidu tal-korrezzjoni għat-tipa u linka;tejp għall-korrezzjoni tat-tipa u linka u dispensers mibjugħa bħala unità, tgeżwir tal-bżieżaq tal-plastik u pakki għal skopijiet tal-ippakkjar, kuxxini u tal-ħażna; kaxex tal-kartun; tubi tal-kartunċin għall-posta;envelops infurrati bil-karti għall-posta;envelops infurrati bil-plastik għall-posta;envelops għall-posta tar-ritratti;envelops jew fowlders antistatiċi għall-posta biex jintbagħtu CD-ROMs, disketti tal-kompjuter, kasetts tal-vidjow u multimedja oħra;envelops tal-plastik għall-posta; karta għat-tgeżwir ta' pakketti; karti tat-tgeżwir tas-snajja'; karta għat-tgeżwir ta' pakketti;boroż tal-plastik li jintefħu għall-użu ta' skopijiet ta' ppakkjar, ta' kkuttunar u tal-ħażna; lejbils għall-indirizzi; pubblikazzjonijiet stampati; kotba u manwali; formoli stampati; noti stampati b'messaġġi, stampi jew tiżjin;karta għall-kartelluni, laminati u vinil;muntaturi u gwarniċi għar-ritratti; applikaturi taż-żebgħa;ittri u disinji tal-plastik;uċuħ flessibbli tat-tabelli;ġibs riflettiv; organizzaturi ta' l-iskrivanija;fojl protettiv għad-dokumenti u l-lejbils; ħrieqi tal-karti għat-trabi li jintremew wara li jintuzaw;tikketti biex jitwaħħlu ma' prodotti li jmorru li jirreġistraw il-ħin u l-espożizzjoni għat-temperatura li jirċievu l-prodotti;tejp metallika adeżiv għall-użu artistiku jew dekorattiv;tejp tal-immuntar u kaxex adeżivi għall-użu fit-twaħħil ta' tabelli, kartelluni, stampi, u oġġetti għal ma' uċuħ;tejp tal-immuntar u kaxex adeżivi għall-użu fit-twaħħil ta' tabelli, kartelluni, stampi, u oġġetti għal ma' uċuħ (mhux għall-kartolerija jew għal skopijiet domestiċi);boroż li jinqaflu tal-plastik għall-ippakkjar tal-affarijiet ta' l-ikel u ttrattati għall-użu bħala kontenitur tal-ikel;tejp tad-drapp tal-ħġieġ tal-fibri flessibbli (li ma jwaħħalx minnu) għall-użu tal-baħar;fibri sintetiċi mgħammra f'ilqugħ tar-raża u mibjugħ f'forma ta' folji, diski, strippi jew rollijiet kontinwi, għall-użu ġenerali fl-arti industrijali.

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's;fotopapier; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; zelfklevende notitieblaadjes; Notitieblaadjes met kleefmiddel aan een zijde voor vasthechting aan oppervlakken; ezelpapier en ezelblokken met klevende achterzijde; aanplakborden; papieren en kartonnen plaatmateriaal met kleeflagen op beide zijden voor bevestiging op muren of andere verticale oppervlakken om afbeeldingen of andere berichten op hun plaats te houden; plakband;plakband, zelfklevend kleefband en tweezijdig plakband voor kantoorgebruik of voor de huishouding;boekbindplakband; papieren banden;bandstrips;markeerplakband voor zakken voor voedsel en voor vaatwerk voor voedsel voor gebruik in de vriezer;tekenplakband voor gebruik met papieren tekeningen; band;tape voor bevestiging, folietape, tape voor etiketten, tape voor verpakking, beschermende tape, papierband en plasticband;maskeerband voor papier; bandvlaggen;kleefstrips als eenheid verkocht bij fotohangers, haken, sierklemmen, snoerklemmen en borgveren, voor huishoudelijk en kantoorgebruik voor het ophangen of vastzetten van objecten aan wanden, deuren en andere platte oppervlakken;kleefstoffen voor het bevestigen van nuttige haken en andere objecten aan platte oppervlakken voor huishoudelijk en kantoorgebruik;kleefstoffen verkocht als een onderdeel van bandstrips voor het bevestigen van haken en lussen; schrijfbehoeften;lijm voor huishoudelijk gebruik;lijmstaafjes voor huishoudelijk en kantoorgebruik; etiketten;verzendetiketten;sproeikleefmiddelen, plakstiften, kleeffolie;houtlijm; lijmen, gom en pasta's voor kantoorgebruik of voor de huishouding;gegomd textielband en kleefband voor huishoudelijk gebruik of kantoorgebruik;kleefstoffen verkocht bij haken, klemmen en hangers voor het bevestigen van voorwerpen op wanden en andere oppervlakken;afgifteapparaten voor plakband voor huishoudelijk of kantoorgebruik;afgifte-inrichtingen voor stroken tape;afgifte-inrichtingen voor plakband, zelfklevende notitieblaadjes en markeerstiften;afgifteapparaten, inrichtingen voor de afgifte van met de hand af te trekken of te scheuren banden, plakband, folie, dichtende samenstellingen en te hergebruiken bevestigingsmaterialen; verpakkingsmateriaal;gewatteerde enveloppen, verpakkingen en enveloppen, eveneens met een zelfklevende component;banden, met of zonder klevende achterzijde, met name van papier of stof; schrijfinstrumenten; pennen; potloden; mechanische potloden en stiften hiervoor; vulpennen; markeerstiften; balpennen; al dan niet intrekbaar; speciale inktpatronen en alle vervangingsonderdelen voor dergelijke pennen; rollerbalpennen;markeerpennen en markeerstiften;markeerpennen en markeerstiften met bandvlaggetjes;en andere schrijfinstrumenten;pennen met correctievloeistof voor het typen en voor inkt;correctieband voor het typen en voor inkt en afgifteapparaten als eenheid verkocht, plastic luchtkussenfolie en -pakketten voor verpakkings-, opvullings- en opslagdoeleinden; dozen van karton; verzendkokers van karton;met papier opgevulde enveloppen;met plastic beklede enveloppen;enveloppen voor het versturen van foto's;antistatische enveloppen of kokers voor het versturen van cd-roms, diskettes, vidoecassettes en andere multimediamaterialen;plastic enveloppen voor verzending; pakpapier; pakpapier voor hobbydoeleinden; zijdepapier voor verpakkingsdoeleinden;opblaasbare plastic tassen voor verpakking, opvulling en opslag; adresetiketten; gedrukte publicaties; boeken en handboeken; gedrukte notitieformulieren; gedrukte notities met boodschappen, prenten of sierontwerp;papier voor aanplakbiljetten, laminaten en vinyl;opzetkaarten en lijsten voor afbeeldingen; verfinstrumenten;plastic letters en tekeningen;flexibele uithangborden;reflecterende kalk; bureau-organizers;beschermend folie voor documenten en etiketten; wegwerpluiers van papier voor zuigelingen;etiketten voor bevestiging aan bederfelijke producten voor het vastleggen van de tijd en de blootstelling aan temperatuur die het product ontvangt;metalliek plakband voor artistieke of decoratieve doeleinden;bevestigingsplakband en kleefvierkantjes voor het bevestigen van uithangborden, aanplakbiljetten, prenten en objecten op oppervlakken;bevestigingsplakband en kleefvierkantjes voor het bevestigen van uithangborden, aanplakbiljetten, prenten en objecten op oppervlakken (niet voor huishoudelijk of kantoorgebruik);zakjes van plastic voor het verpakken van voedingsmiddelen en behandeld voor gebruik als houder om mee te koken;stoffen plakband voor buigzaam glasvezel (niet zelfklevend) voor de scheepvaart;synthetische weefsels gevat in een harshoudende rug en verkocht in de vorm van platen, schijven, banden of doorlopende rollen, voor algemeen gebruik in industriële kunst.

Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; materiały introligatorskie; fotografie;papier fotograficzny; artykuły papiernicze; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; sprzęt dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach); taśmy drukarskie; matryce do druku ręcznego; kartki samoprzylepne; karteczki na notatki z klejem po jednej stronie do przyklejania do powierzchni; papier i wkłady samoprzylepne do tablic; tablice ogłoszeniowe; dwustronnie klejące arkusze papieru i tektury do przyklejania do ścian lub innych powierzchni pionowych, do wywieszania ogłoszeń lub innych wiadomości; taśmy klejące;taśmy klejące, taśmy samoprzylepne i taśmy dwustronne do użytku domowego, biurowego lub do materiałów piśmiennych;taśmy introligatorskie; wstążki papierowe;kawałki taśm;taśma do odnaczania toreb i pojemników na żywność do użytku w zamrażarkach;taśma do kreślenia do użytku wraz z rysunkami na papierze; taśma;taśma mocująca, taśma z folii, taśma na etykiety, taśma do pakowania, taśma ochronna, taśma papierowa i taśma z tworzyw sztucznych;taśma do nanoszenia poprawek na papierze; znaczniki z taśmy;paski przylepne sprzedawane wraz z wieszakami na obrazy, haczykami, klipsami ozdobnymi, zaciskami do kabli i zaciskami sprężynowymi, do użytku domowego i burowego przy wieszaniu lub przymocowywaniu przedmiotów do ścian, drzwi i innych powierzchni płaskich;środki klejące do przymocowywania haczyków i innych przedmiotów do powierzchni płaskich, do użytku domowego i biurowego;środki klejące będące komponentami pasków z taśmy do mocowania haczyków i pętelek; artykuły papiernicze;kleje do celów domowych;kleje w sztyfcie do użytku domowego, biurowego lub do materiałów piśmiennych; etykiety;etykiety na przesyłki;materiały klejące w sparyu, kleje w sztyfcie, folie przylepne;kleje do drewna; kleje, gumy i pasty do celów gospodarstwa domowego, biurowych lub do materiałów piśmiennych;tkaniny gumowane i taśmy gumowane do celów domowych, biurowych lub do materiałów piśmiennych;materiały klejące sprzedawane wraz z haczykami, klipsami i wieszakami do użytku przy przytwierdzaniu przedmiotów do ścian i innych powierzchni;dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego, biurowego lub do materiałów piśmiennych;dozowniki pasków z taśmy;dozowniki taśmy klejącej, kartki i znaczniki samoprzylepne;dozowniki, manualne dozowniki typu pociągnij i urwij do nakładania taśm, taśm przylepnych, folii, mieszanin do uszczelniania i materiałów mocujących wielokrotnego użytku; opakowania;koperty wyściełane, opakowania i koperty, również z elementem samoprzylepnym;taśmy, z lub bez podłoża klejącego, w szczególności wykonane z papieru lub tkanin; przyrządy do pisania; pióra; ołówki; ołówki automatyczne i grafity do takich ołówków; pióra wieczne; cienkopisy; pióra z wkładem kulkowym; zarówno chowane, jak i niechowane; specjalne naboje i wszystkie części zamienne do takich pisaków; pióra z wkładem kulkowym;markery, pisaki fluorescencyjne i markery;markery i markery z paskami kolorowymi;i inne przyrządy do pisania;pióra z korektorem do tekstu drukowanego i pisanego tuszem;korektory w postaci taśmy do tekstu drukowanego i pisanego tuszem oraz dozowniki sprzedawane jako zestawy, folia bąbelkowa z tworzyw sztucznych i opakowania z tworzyw sztucznych do pakowania, amortyzacji wstrząsów i przechowywania; pudełka kartonowe; rolki kartonowe na pocztę;papierowe, wyściełane koperty pocztowe;wyściełane koperty pocztowe z tworzyw sztucznych;koperty do wysyłania zdjęć;antystatyczne koperty lub okładki pocztowe do wysyłania płyt CD-ROM, dyskietek komputerowych, kaset wideo i innych nośników multimedialnych;koperty pocztowe z tworzyw sztucznych; papier pakowy; papier do pakowania; papier pakowy;nadmuchiwane torby z tworzyw sztucznych do pakowania, amortyzacji wstrząsów i przechowywania; etykiety adresowe; publikacje; książki i podręczniki; drukowane formularze do notowania; drukowane notatniki na zakupy, obrazki i artykuły ozdobne;papier na plakaty, laminaty i winyle;uchwyty i ramy do obrazów; aplikatory do farb;litery i wzorki z tworzyw sztucznych;elastyczne powierzchnie do znaków;kreda odblaskowa; organizery biurkowe;folie ochronne na dokumenty i etykiety; papierowe pieluszki jednorazowego użytku dla niemowląt;etykiety do przymocowywania do produktów łatwo psujących się, zawierające czas i temperaturę, w której produkty mogą przebywać;metalowe taśmy przylepne do użytku artystycznego lub ozdobnego;taśmy montażowe i przylepne płaty kwadratowe do użytku w przymocowywaniu znaków, plakatów, obrazów i przedmiotów do powierzchni;taśmy montażowe i przylepne płaty kwadratowe do użytku w przymocowywaniu znaków, plakatów, obrazów i przedmiotów do powierzchni (nie do celów biurowych lub domowych);woreczki z tworzyw sztucznych do pakowania artykułów spożywczych oraz woreczki z tworzyw sztucznych przetworzone w celu umożliwienia ich użytkowania jako pojemniki do gotowania;elastyczne taśmy z włókna szklanego (niesamoprzylepne) do użytku okrętowego;włókna syntetyczne zanurzone w podłożu żywicznym i sprzedawane w postaci arkuszy, tarcz, pasków lub rolek, do użytku ogólnego w sztuce przemysłowej.

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias;papel de fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; clichés (estereótipos); papel de notas autocolante; Papel de notas (papelaria) com adesivo (matéria colante) num dos lados para fixar em superfícies; papel e blocos de papel para cavaletes autocolantes por trás; painéis de afixação; material em folhas de papel ou de cartão com revestimento adesivo em ambas as faces para fixação a paredes ou outras superfícies verticais, para fixação de expositores ou outras mensagens no lugar; fitas adesivas;fitas adesivas, fitas autocolantes e fitas autocolantes de dupla face para uso doméstico, de escritório ou de papelaria;fitas para encadernação; fitas de papel;faixas de fita;fita para marcação de sacos e recipientes de alimentos para utilização em congeladores;fita de esboço para utilização em papel de desenho; fita (isoladora);fita de fixação, fita de película, fita para rotular, fita para embalagem, fita de protecção, fita de papel e fita de plástico;fita para cobrir papel; bandeiras de fita;fitas adesivas vendidas em conjunto com ganchos para pendurar quadros, ganchos, molas decorativas, molas de cordão e molas, para uso doméstico e em escritórios, destinados a suspender e fixar objectos em paredes, portas ou outras superfícies lisas;adesivos (matérias colantes) para ligar ganchos e outros objectos de uso geral a superfícies lisas para uso doméstico e em escritórios;adesivos (matérias colantes) vendidos como um componente de ganchos e laçadas (do tipo fecho por pressão ou ganchos e fitas de correr); papelaria;cola para uso doméstico;batons de cola para uso doméstico em escritórios e em papelaria; rótulos;etiquetas de expedição;colas em spray, batons de cola, películas adesivas;cola para madeira; colas, gomas e matérias colantes para uso doméstico, de escritório e de papelaria;tela gomada e fita gomada para uso doméstico, de escritório e de papelaria;adesivos (matérias colantes) vendidos com ganchos, molas e suportes para pendurar objectos nas paredes e outras superfícies;distribuidores de fita adesiva para uso doméstico, de escritório e de papelaria;distribuidores de faixas de fita;distribuidores para fitas adesivas, papel de notas autocolante e marcadores;distribuidores, distribuidores manuais de puxar e cortar para aplicação de fitas, fitas adesivas, películas, compostos vedantes e materiais de fixação reutilizáveis; materiais de embalagem;envelopes, embalagens e sobrescritos almofadados, inclusive com componente autocolante;fitas, com ou sem a parte posterior colante, em especial de papel ou de tecido; instrumentos de escrita; canetas; lápis; lapiseiras e minas para as mesmas; canetas de tinta permanente; marcadores (canetas); esferográficas; tanto retrácteis como não retrácteis; cartuchos especiais de tinta e todas as peças sobresselentes para este tipo de canetas; esferográficas;canetas e marcadores de tinta fluorescente para realçar;canetas e marcadores fluorescentes contendo marcadores de páginas adesivos;e outros instrumentos de escrita;canetas com líquido corrector para máquinas de escrever e para tinta;fita correctora para máquinas de escrever e para tinta e distribuidores vendidos em conjunto, embrulhos de plástico com bolhas e caixas para embalar, acondicionar e para fins de armazenagem; caixas em cartão; tubos em cartão para expedição postal;sobrescritos de papel almofadados para expedição postal;sobrescritos de plástico almofadados para expedição postal;sobrescritos para a expedição postal de fotografias;sobrescritos ou mangas anti-estáticos para a expedição postal de CD-ROM, disquetes, cassetes de vídeo e outros artigos multimédia;sobrescritos de plástico para expedição postal; papel para o embrulho e a embalagem; papel para trabalhos manuais para embrulho; papel de embalagem;sacos de plástico insufláveis para embalagem, protecção e acondicionamento; etiquetas de endereços; publicações impressas; livros e manuais; formulários impressos; notas impressas contendo mensagens, gravuras ou desenhos decorativos;papel para cartazes, laminados e vinil;suportes e molduras para quadros; aplicadores de tintas;letras e desenhos de plástico;faces flexíveis de sinais;giz reflector; organizadores de secretária;folhas de protecção para documentos e etiquetas; fraldas descartáveis de papel para bebés;etiquetas para anexar a produtos perecíveis com o registo do tempo e temperatura a que os produtos estão expostos;fita adesiva metálica para uso artístico ou decorativo;fitas de fixação e quadrados adesivos para afixação de sinais, cartazes, fotografias e objectos em superfícies;fitas de fixação e quadrados adesivos para afixação de sinais, cartazes, fotografias e objectos em superfícies (sem ser para fins de papelaria ou domésticos);bolsas feitas de plástico para embalagem de alimentos e tratadas para uso como recipientes para cozinhar;fita flexível de tecido de fibra de vidro (sem ser autocolante) para uso marítimo;fibras sintéticas embebidas num fundo resinoso e vendidas sob a forma de chapas, discos, tiras ou rolo contínuo, para uso genérico nas artes industriais.

Hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; materiale pentru legat carti,; fotografii;hârtie fotografică; articole de papetărie; adezivi pentru papetărie sau pentru menaj; materiale pentru arte plastice; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); materiale didactice şi de instruire (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase); caractere tipografice; clişee de imprimerie; foi de notiţe autocolante; bileţele de papetărie care conţin un adeziv pe o parte pentru ataşarea pe suprafeţe; hartie cu spate adeziv pentru sevalete si suporturi pentru sevalete; buletine informative; materiale de foi din hartie si carton, cu acoperire de adeziv pe ambele parti pentru atasarea pe pereti sau alte suprafete verticale pentru a sustine afisajele sau alte mesaje pe loc; benzi adezive;benzi adezive, benzi autoadezive şi benzi cu două feţe, de uz casnic, pentru birou sau de papetărie;benzi de legare a cărţilor;benzi din hârtie;benzi;bandă de marcare pentru geantă de mâncare şi pentru recipient de mâncare, folosite pentru congelare;bandă de laminare pentru utilizare cu hârtia de laminare; bandă;bandă de închidere, bandă sub formă de peliculă, bandă pentru etichetă, bandă de împachetare, bandă de protecţie, bandă din hârtie şi bandă din plastic;bandă de acoperire pentru hârtie; biletele pentru insemnari;benzi adezive vândute cu agăţători pentru tablouri, cârlige, clipsuri decorative, clipsuri pentru şnururi şi clipsuri cu arc, pentru uz menajer şi pentru birou, pentru agăţarea sau securizarea obiectelor mici pe pereţi, pe uşi sau pe alte suprafeţe;adezivi pentru ataşarea de cârlige utilitare şi de alte obiecte pe suparfeţe plate, pentru uz menajer şi pentru birou;adezivi vânduţi ca o parte componentă a benzilor cu închidere de tipul "moş şi babă"; articole de papetărie;lipici de uz casnic;batoane de lipici pentru uz menajer, pentru birou sau de papetărie; etichete;etichete pentru transport;adezivi sub formă de spray, batoane de lipici, folii autocolante;clei pentru lemn; lipici, răşini şi clei de uz casnic, pentru birou sau de papetărie;cârpe gumate sau benzi gumate, de uz casnic, pentru birou sau de papetărie;produse vândute cu cârlige, clipsuri şi agăţători, pentru utilizare în susţinerea obiectelor pe pereţi sau pe alte suparfeţe;distribuitoare de bandă adezivă de uz menajer, pentru birou sau de papetărie;distribuitoare de benzi;distribuitoare de benzi adezive, foi de notiţe autocolante şi creioane pentru marcare;distribuitoare, distribuitoare manuale pentru tragere şi rupere, pentru aplicarea de benzi, benzi adezive, compoziţii de etanşare şi materiale reutilizabile de fixare; materiale de împachetat;plicuri cu căptuşeală, ambalaje şi coperte, de asemenea cu o componentă autoadezivă;benzi, cu sau fără spate adeziv, speciale pentru hârtie sau ţesături; instrumente de scris; stilouri, pixuri; creioane; creioane mecanice şi mine pentru creioane mecanice; stilografe; creioane pentru marcare; pixuri cu bila; retractabile si neretractabile; cartuşe cu cerneală specială şi toate piesele de schimb pentru astfel de stilouri; stilouri cu bila;creioane fosforescente şi markere;creioane fosforescente şi markere care conţin fanioane pe bandă;şi alte instrumente de scris;creioane care conţin lichid corectori pentru tipărire şi cerneală;bandă corectoare pentru tipărire şi cerneală şi distribuitoare vândute ca o unitate, folii din plastic cu bule şi pachete pentru ambalat, căptuşit sau depozitat; cutii de carton; tuburi de corespondenta din carton;plicuri din hârtie, pentru poştă, căptuşite;plicuri din plastic, pentru poştă, căptuşite;plicuri pentru expedierea fotografiilor;plicuri sau manşoane poştale antistatice pentru expedierea de CD-ROM-uri, dischete, casete video şi de alte materiale multmedia;plicuri din plastic pentru expediere prin poştă; hartie de invelit si impachetat; hârtie pentru uz meşteşugăresc; şerveţele de hârtie pentru ambalat;pungi din plasic, gonflabile, utilizate în ambalare, căptuşire sau depozitare; etichete pentru adrese; publicaţii tipărite; cărţi şi manuale; formulare comerciale tiparite; note tiparite care contin mesaje, poze sau design ornamental;hârtii pentru afişe, articole laminate şi vinilin;suporturi şi rame pentru tablouri; aparate pentru aplicarea vopselei;litere şi desene din plastic;suprafeţe de indicatoare flexibile;cretă reflectorizantă; organizatoare de birou;folii de protecţie pentru documente şi etichete; scutece de hartie de unica folosinta pentru bebelusi;etichete pentru ataşarea la produsele perisabile care înregistrează timpul şi temperatura de expunere la care a fost păstrat produsul;benzi metalice adezive pentru uz artisic sau decorativ;benzi pentru înrămare şi pătrate adezive pentru utilizarea la fixarea semnelor, afişelor, tablourilor şi obiectelor pe suprafeţe;benzi pentru înrămare şi pătrate adezive pentru utilizarea la fixarea semnelor, afişelor, tablourilor şi obiectelor pe suprafeţe (nu pentru papetărie şi nici de uz menajer);saci din plastic pentru ambalarea alimentelor şi tratate pentru utilizare ca un recipient de răcire;bandă din material din fibră de sticlă flexibilă (nu autoadezivă) pentru uz marin;fibre sintetice fixate pe o întăritură răşinoasă şi vândute sub formă de coli, discuri, benzi sau role întregi, de uz general în artele industriale.

Papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov, nezahrnuté v iných triedach; tlačoviny; materiál na viazanie kníh; fotografie;fotografický papier; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); tlačové písmo; štočky; samolepiace poznámky; poznámkové lístky s naneseným lepidlom na jednej strane; papiere alebo bloky s lepiacou zadnou stranou do maliarskych stojanov; nástenky; papierové a kartónové listové materiály, ktoré na jednej alebo oboch stranách obsahujú lepidlo a sú určené na prichytávanie k stenám alebo iným zvislým povrchom a na pridržiavanie správ a odkazov na mieste; lepiace pásky;lepiace pásky, samolepiace pásky a obojstranné lepiace pásky do domácnosti a na kancelárske účely;kníhviazačské pásky; papierové pásky ako papierové pásy;pásky;pásky na označovanie vreciek a nádob na jedlo v mrazničke;rysovacie pásky pre papierové nákresy; pásky;upevňovacie pásky, filmové pásky, baliace pásky, ochranné pásky, papierové pásky a plastové pásky;korekčné pásky pre papier; páskové vlajky;lepiace pásky, predávané spolu s výrobkami na vešanie obrazov, háčikmi, ozdobnými sponami, svokrami a pružinovými sponami, používané v domácnosti a kanceláriách na vešanie alebo zabezpečovanie predmetov na stenách, dverách a iných plochých povrchoch;lepidlá na pripevňovanie háčikov a iných predmetov na ploché povrchy, určené do domácnosti a na kancelárske účely;lepidlá predávané ako súčasť pásov s upevňovacím systémom v podobe háčikov a očiek; papiernický tovar;lepidlo do domácnosti;lepiace tyčinky do domácnosti a na kancelárske účely; etikety;poštové štítky,;striekacie lepidlo, lepidlo vo forme ceruzky, lepiace fólie;glej na drevo; lepidlá a pasty do domácnosti a na kancelárske účely;pogumované látky a pásky do domácnosti a na kancelárske účely;lepidlá predávané spolu s háčikmi, sponami a vešiakmi, určené na pripevňovanie predmetov na stene a iných povrchoch;dávkovače lepiacej pásky do domácnosti a na kancelárske účely;páskové dávkovače;dávkovače lepiacej pásky, samolepiacich lístkov a štítkov;dávkovače, ručné dávkovače (pre ťahanie a odtrhávanie) pre aplikovanie pásiek, lepiacich pásiek, filmov, tesniacich látok a viacnásobne použiteľných upevňovacích látok; baliace materiály;vystlané obálky, balíky a obálky, taktiež so samolepiacimi časťami;pásky s lepiacou zadnou stranou alebo bez nej, vyrobené predovšetkým z papiera alebo látky; písacie potreby; perá; ceruzky; mechanické ceruzky a príslušné tuhy; plniace perá; zvýrazňovacie perá; guličkové perá; zatiahnuteľné a nezatiahnuteľné; náplne so špeciálnym atramentom a všetký náhradné diely pre takéto perá; guľôčkové perá;zvýrazňovacie perá a popisovače;zvýrazňovače a fixy obsahujúce lepiace pásky;a iné písacie potreby;perá s korekčnou tekutinou a atramentom;korekčné pásky pre tlačové písmo a atrament a dávkovače, predávané v celku, plastové bublinové obaly na skladovacie účely; kartónové krabice; kartónové poštové trubicové obaly;papierové vystlané poštové obálky;plastové vystlané poštové obálky;poštové obálky na posielanie fotografií;antistatické poštové obálky alebo puzdrá pre posielanie CD-ROM diskov, počítačových diskiet, videokaziet a iných multimédií;plastové poštové bálky; baliaci papier; umelecký baliaci papier; papierové servítky na balenie;nafukovacie plastové vrecká na baliace, čalúniace a skladovacie účely; etikety na tlač adresy; publikácie; knihy a rukoväte; tlačené poznámkové formuláre; tlačené poznámkové lístky s odkazmi, grafikou alebo dekoratívnymi návrhmi;papier pre plagáty, lamináty a vinyl;konzoly a rámy na obrazy; aplikátory farieb;plastové písmená a vzory;pružné značky;reflexná krieda; stolové sady na kancelárske potreby;ochranné fólie na dokumenty a štítky; Jednorazové papierové plienky pre deti;štítky pre kaziace sa výrobky, ktoré zaznamenávajú čas a teplotu;kovové lepiace pásky na umelecké alebo ozdobné účely;montážne pásky na pripevňovanie značiek, plagátov, obrazov a predmetov k povrchom;montážne pásky na pripevňovanie značiek, plagátov, obrazov a predmetov k povrchom (nie na kancelárske účely alebo do domácnosti);plastové vrecká na balenie potravín a používané ako nádoby na varenie;pružné sklolaminátové pásky (okrem lepiacich) na námorné účely;syntetické vlákna na živicovom podklade, predávané v podobe listov, kotúčov alebo pások, používané v oblasti priemyslu.

Papir, lepenka in izdelki iz teh materialov, ki jih ne zajemajo drugi razredi; tiskani izdelki; materiali za vezavo knjig; fotografije;fotografski papir; pisalne potrebščine; lepila za pisarniške ali gospodinjske namene; materiali za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pripomočki (razen pohištva); poučevalni material (razen naprav); plastični materiali za paketiranje (ne iz drugih razredov); tiskarske črke; klišeji; samolepilne nalepke za zapiske; Pisarniške beležnice z lepilom na eni strani, za pritrditev na površine; slikarski papir in slikarski bloki z lepljivo zadnjo stranjo; oglasne deske; papir in material iz lepenke v polah, ki ima na obeh straneh lepljiv premaz za pritrjevanje na stene ali druge navpične površine za držanje prikazov ali drugih sporočil na mestu; lepilni trakovi;lepilni trakovi, samolepilni trakovi in obojestransko lepilni trakovi za gospodinjstvo, pisarno ali pisarniški material;knjigoveški trakovi; papirni trakovi;kosi trakov;označevalni trak za vrečke za hrano in posode za hrano za zamrzovalnike;načrtovalni trak za risbe na papirju; trak;pritrjevalni trak, filmski trak, trak za označevanje, zavijalni trak, zaščitni trak, papirni trak in trak iz umetnih snovi;trak za pokrivanje za papir; lepljivi lističi za označevanje;lepilni trakovi, v prodaji skupaj z obešali za slike, kljukami, okrasnimi sponkami, vrvičnimi sponkami in vzmetnimi sponkami, za gospodinjstvo in pisarne za obešanje in varovanje predmetov na stenah, vratih in drugih ravnih površinah;lepila za pritrjevanje kljuk in drugih predmetov na ravne površine za gospodinjstvo in pisarne;adhesives sold as a component of hook in loop fastener tape strips; pisalne potrebščine;lepilo za gospodinjstvo;lepilo v paličicah za gospodinjstvo, pisarne ali pisarniški material; etikete;etikete za odpremo;lepila v obliki razpršila, lepilo v paličicah, lepilne folije;lepila za les; lepila, gume in paste za gospodinjsko, pisarniško ali papirniško uporabo;gumirano blago in gumirani trak za gospodinjstvo, pisarne ali pisarniški material;lepila, v prodaji s kljukami, objemke in obešali za držanje predmetov na stenah in drugih površinah;držala za lepilni trak za gospodinjstvo, pisarne ali pisarniški material;držala za trakove;držala za lepilne trakove, samolepilne nalepke in markerje;držala, držala za ročno potegovanje in trganje za nanos trakov, lepilnih trakov, folij, tesnilnih sestavkov in materialov za pritrjevanje za enkratno uporabo; embalažni materiali;podložene ovojnice, paketi in ovojnice, tudi s samolepljivimi deli;trakovi, z ali brez lepljive zadnje strani, zlasti iz papirja ali tkanine; priprave za pisanje; peresa; svinčniki; tehnični svinčniki in mine zanje; nalivna peresa; markirna pisala; kemični svinčniki; tako s potiskom kot brez potiska mine; posebne črnilni vložki in nadomestni deli za takšna peresa; kemični svinčniki;markerji, peresa za označevanje in markerji;peresa za označevanje besedila in markerji, ki vsebujejo lepljive lističe za označevanje;in drugi pripomočki za pisanje;peresa s korekcijsko tekočino za tisk in črnilo;korekcijski trak za tisk in črnilo ter posodice, v prodaji kot enota, mehurčkasti ovoj iz umetnih snovi in paketi za namene zavijanja, oblazinjenja in shranjevanja; kartonske škatle; tulci iz kartona za pošiljanje po pošti;ovojnice za pošiljanje, oblazinjene s papirjem;ovojnice za pošiljanje, oblazinjene z umetnimi snovmi;ovojnice za pošiljanje fotografij;antistatične ovojnice za pošiljanje in ovitki za pošiljanje CD-ROM-ov, disket za računalnike, video kaset in druge multimedije;ovojnice za pošiljanje iz umetnih snovi; ovojni papir; papir za zavijanje del umetne obrti; ovojni papir;napihljive vrečke iz umetnih snovi za namene zavijanja, oblazinjenja in shranjevanja; etikete z naslovi; tiskane publikacije; knjige in priročniki; natisnjeni obrazci za zapiske; natisnjene beležke s sporočili, odtisi ali okrasnim predmetom;papir za plakate (posterje), laminate in vinil;*nosilci in okviri za slike; pripomočki za nanašanje barv;črke in dizajni iz umetnih snovi;fleksibilne sprednje strani znakov;odsevna kreda; namizni planerji;zaščitne folije za dokumente in etikete; papirnate plenice za enkratno uporabo za dojenčke;ploščice, ki se pritrdijo na pokvarljive izdelke, ki beležijo čas in izpostavljenost temperaturi, ki jo sprejmejo izdelki;kovinski lepilni trak za umetniško ali okrasno uporabo;trakovi za nameščanje in lepilni kvadrati za pritrjevanje znakov, plakatov (posterjev), slik in predmetov na površine;trakovi za nameščanje in lepilni kvadrati za pritrjevanje znakov, plakatov (posterjev), slik in predmetov na površine, ki niso za pisarniški material ali za gospodinjstvo;vrečke iz umetnih snovi za zavijanje živil in za uporabo kot posoda za kuhanje;fleksibilni trak iz blaga s steklenimi vlakni, ki ni samolepilni, za pomorsko uporabo;sintetična vlakna, vgrajena v smolnati zadnji del in v prodaji v obliki plošč, diskov, trakov ali rol, za splošno uporabo v industrijski umetnosti.

Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; Material för bokomslag; fotografier;fotopapper; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer; självhäftande anteckningslappar; Papperslappar med klister på ena sidan för fastsättning på ytor; stafflipapper och staffliblock med klisterförsedd baksida; anslagstavlor; pappers- och pappskivmaterial försett med klisteröverdrag på båda sidor för fastsättning på väggar eller andra lodrätta ytor för att hålla skyltar eller andra meddelanden på plats; klistertejp;klistertejper, självhäftande tejper och dubbelsidhäftande tejper för hushålls-, kontors- eller pappersändamål;bokbinderitejp; pappersband;tejpremsor;tejp för markering av matpåsar och -behållare för användning i frysen;rittejp för användning med pappersritningar; tejp;fästtejp, filmtejp, etikettejp, förpackningstejp, skyddstejp, papperstejp och plasttejp;överdragstejp för papper; tejpflaggor;självhäftande remsor sålda tillsammans med tavelhängare, krokar, dekorationsclips, sladdclips, och fjäderclips för hushålls- och kontorsbruk, för upphängning eller fästning av föremål på väggar, dörrar och andra plana ytor;bindemedel för montering av universalkrokar och andra objekt på plana ytor för hushålls- och kontorsbruk;bindemedel som säljs som en del av en fästanordning med krok och ögla, tejpremsor; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);klister för hushållsändamål;limstift för hushålls-, kontors- och skrivmaterielbruk; etiketter;fraktetiketter;sprutlim, limstift, vidhäftande filmer;trälim; klistermaterial, lim och klister för hushålls-, kontors- eller pappersändamål;gummerad duk och gummerad tejp för hushålls-, kontors- eller skrivmaterielbruk;bindemedel sålda med krokar, klämmor och hängare för att hänga föremål på väggar och andra ytor;häfttejphållare för hushålls-, kontors- eller skrivmaterielbruk;hållare till tejpremsor;utmatare för häfttejp, självhäftande anteckningslappar och märkpennor;utmatare, manuella drag- och rivutmatare för applicering av tejper, häfttejper, filmer, tätningsmaterial och återanvändningsbara fastsättningsmaterial; förpackningsmaterial;vadderade kuvert, förpackningar och kuvert, även med självhäftande komponent;tejper, med eller utan vidhäftande baksida, speciellt av papper eller tyg; skrivinstrument; kulspets- och bläckpennor; blyertspennor; mekaniska blyertspennor och stift till dessa; reservoarpennor; märkpennor; kulspetspennor; både indragningsbara och ej indragningsbara; speciella bläckpatroner och alla utbytbara delar till sådana pennor; kulspetspennor;märkpennor, överstrykningspennor och märkpennor;överstrykningspennor och märkpennor innehållande tejpflaggor;och andra skrivredskap;pennor med korrekturvätska för trycktyper och bläck;korrekturtejp för tryck och bläck och hållare sålda som en enhet, plastbubbelomslag och -förpackningar för paketerings-, stoppnings- och förvaringsändamål; lådor av kartong; papprör för post;vadderade postkuvert av papper;vadderade postkuvert av plast;fotopostkuvert;antistatiska postkuvert eller -fodral för sändning av cd-romskivor, datordisketter, videokassetter och andra multimedier;postkuvert av plast; papper för förpackning och emballering; hantverkspapper för omslag; omslagspapper (mjukpapper);uppblåsningsbara plastpåsar för packnings-, vadderings- och förvaringsändamål; adressetiketter; tryckta publikationer; böcker och manualer; tryckta anteckningsblanketter; tryckta anteckningslappar med meddelanden, bilder eller prydnadsmönster;papper för affischer, laminat och vinylmaterial;stativ och ramar till bilder; färgpåstrykare;plastbokstäver och mönster;flexibla teckensnitt;reflekterande krita; skrivbordskalendrar;skyddsfolier för dokument och etiketter; engångsblöjor av papper för spädbarn;lappar för fastsättning på ömtåliga produkter som registrerar tid och temperaturexponering som produkterna får;metalliskt klistertejp för konstnärligt eller dekorativt bruk;monteringstejper och vidhäftande kvadrater för fastsättning av skyltar, affischer, tavlor, och föremål på ytor;monteringstejper och vidhäftande kvadrater för fastsättning av skyltar, affischer, tavlor, och föremål på ytor (ej för skrivmateriels- eller hushållsändamål);fodral gjorda av plast för paketering av livsmedel och behandlade för användning som matlagningsbehållare;flexibel duktejp av fiberglas (ej självhäftande) för marint bruk;syntetiska fibrer inbakade i en hartsig baksida och sålda i form av plattor, skivor, remsor eller kontinuerliga rullar, för allmänt bruk inom industriella konster.

17
Pryž, gutaperča, guma, azbest, slída a zboží vyrobené z těchto materiálů a nezařazené do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; těsnicí, výplňové a izolační materiály; ohebné trubky nekovové; Plastové polotovary pro použití při další výrobě; lepidla; lepicí pásky pro průmyslové a komerční účely;lepicí páska s výjimkou papírenského zboží a pro nelékařské účely nebo pro domácnost; samolepicí pásky, s výjimkou pro léčebné účely, pro papírenské zboží a psací potřeby nebo pro domácnost;lepicí pásky pro použití v automobilovém průmyslu;lepicí pásky pro použití v malířství a/nebo natěračství;lepicí pásky pro průmyslové nebo komerční použití;pásky pro potrubí; Elektrické pásky; lepicí pásky;krycí pásky prvotřídní kvality;lepicí pěnové pásky, oboustranně lepicí pásky, všechno pro průmyslové účely;fixační pásky;pásky na švy koberců;plastové pásky k provádění oprav;fotografické řezové a opravné pásky;lepicí pásky a upevňovací materiály pro rohože a koberce; Izolační přípravky; lepicí fólie;lepicí pásky pro kabely;pásky s lepicí stranou nebo bez ní, zejména z plastů nebo pěnovky; lepicí fólie pro použití v průmyslu;pásky na ochranu předmětů proti korozi;lepicí pásky k použití na skla oken, zrcadla a ostatní sklo za účelem tvorby zešikmeného nebo leptaného vzhledu;tmely pro utěsnění a izolaci elektrických spojů;plastové tabule pro vizuální odraz světla, pro použití ve vztahu k silničním a dopravním značkám a bezpečnostnímu značení vozidel;reflexní pásky pro použití v oboru bezpečnosti a automobilů;reflexní pásky, proužky a tabule na zlepšení viditelnosti a bezpečnosti;plastové fólie a tabule;plastové fólie pro ochranu grafických povrchů a ploch před poškozením nebo hrubým zacházením; plastové fólie pro použití při laminování papíru;lepidlem potažené plastové fólie používané pro dekoraci vnitřních stěn, venkovních stěn, dveří, nábytku, podlah a jiných ploch; umělohmotné výlisky používané při výrobě;ucpávací materiály; ohebné trubky nekovové;příchytky a kabelové příchytné kroužky vyrobené z plastů; těsnicí, výplňové a izolační materiály;izolační pásky, elektrické izolační pásky;těsnicí a stabilizační tmely;lepicí těsnicí materiály a těsnicí lepidla;aplikátory a pistole pro všechny výše uvedené výrobky;balicí vycpávky a výplně z plastu pro expediční kontejnery;tepelné izolační materiály zhotovené z netkaných syntetických vláken pro použití v oděvech, spacích pytlích, povlacích na matrace, povlacích na polštáře, prachových ložní pokrývkách, prošívaných přikrývkách, podložkách, potazích, obuvi a rukavicích;omotávky řidítek jízdních kol;plastové, termoplastové a polymerové fólie a tabule k řízení světla používané pro zlepšení a řízení jasu, směru světla, kontrastu, zobrazitelnosti nebo spotřeby elektrické energie v počítačových monitorových obrazovkách, displejích pro laptopy a jiné počítače, prohlížecích obrazovkách a velkých a malých displejích pro telefony, pagery a jiná ruční elektronická zařízení, obrazovkách pro televizní přijímače a video monitory, zobrazovacích terminálech, displejích s virtuálním obrazem a okulárových prohlížečích, elektronických instrumentačních displejích, displejích pro pokladny, projektorech, projektorech s přední a zadní projekcí a svítivých a nesvítivých nápisech;plastové, termoplastové a polymerové fólie a tabule k řízení světla používané pro zlepšení a řízení jasu, směru světla, kontrastu, zobrazitelnosti a zachování tepelné energie oken a jiných skel v automobilech a jiných vozidlech a jiných skel; těsnicí, výplňové a izolační materiály;spojování a spojovací materiály; Pružné ohebné trubky; umělohmotné výlisky;tepelné smršťování spojů;izolační výrobky;kaučukové nebo plastové tlumicí podložky, materiály pro akustickou izolaci, plastové tabulové materiály užitečné pro aplikaci na sklo za účelem zbarvení skla, plastové fólie pro připevnění na různé povrchy za účelem poskytnutí prostředků k detekci pokusů o narušení úpravy takových povrchů nebo pro potvrzování podpisů, etiket, nálepek nebo visaček;těsnicí, balicí a izolační materiály, kaučuk, surový nebo částečně zpracovaný; gutaperča; Guma, surová nebo jako polotovar; azbest; slída surová nebo jako polotovar; elastomery; umělohmotné výlisky používané při výrobě;balicí, stabilizační a izolační materiály (zhotovené z kaučuku, plastů, polyuretanu, pěny, fólií nebo netkaných materiálů z kaučuku nebo plastů) a izolační materiály, fólie z kovů pro izolace; ohebné trubky nekovové; Plastové polotovary pro použití při další výrobě;lepidla neurčená pro papírenství, domácnost nebo lékařství;lepicí pásky pro broušení optických čoček (neurčené pro lékařské účely nebo domácnost);pásky pro potrubní vedení neurčená pro papírenství nebo domácnost;krycí pásky neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;krycí papír a fólie a lepicí krycí papír a fólie neurčené pro papírenství a domácnost;oboustranné a jednostranné pásky s akrylovou pěnou neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;bezpečnostní vyztužovací pásky neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;krycí pásky prvotřídní kvality neučené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;fixační pásky neučené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;pásky na lemy koberců neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;plastové pásky k provádění oprav (neurčené pro domácnost);fóliové pásky neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;fotografické řezné a opravné pásky neurčené pro domácnost;lepicí pásky a upevňovací materiály pro rohože a koberce (neurčené pro domácnost);těsnicí látky (neurčené pro lékařské účely nebo domácnost);lepicí fólie (neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely);lepidlem pokryté vinylové materiály a fólie neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;lepicí pásky pro kabely (neurčené pro domácnost);pásky s lepicí vrstvou nebo bez ní, zejména z plastu nebo pěnovky (neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely); lepicí fólie pro použití v průmyslu;pásky na ochranu předmětů proti korozi neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;lepicí pásky k použití na skla oken, zrcadla a jiné sklo za účelem vytvoření zešikmeného nebo leptaného vzhledu (neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely);těsnicí a obalové materiály z kaučuku, plastů, polyuretanu, pěnovky, fólií nebo netkaných materiálů;tepelně odolné, houževnaté montážní rohožky;tepelně odolné materiály včetně materiálů obsahujících keramická vlákna, skleněná vlákna a tepelně rozpínavé materiály;těsnicí pásky proti povětrnostním vlivům neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;těsnicí, lepicí a pojící sloučeniny (neurčené pro lékařské účely nebo domácnost);lepicí tmely (neurčené pro domácnost), těsnicí lepidla (neurčená pro domácnost);lepicí těsnicí materiály a těsnicí lepidla (neurčená pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely);syntetická a polosyntetická vlákna používaná při výrobě netkaných filtračních médií;umělá vlna používaná při výrobě netkaných filtračních médií;spojování a spojovací materiály z kaučuku, plastů nebo pěny;teplem se smršťující epoxidová spojovací plniva;akustické izolace;pěnové materiály používané na ochranu před zvukem a snížení vibrací v automobilech, nákladních automobilech, autobusech, vlacích a jiných typech vozidel;termoplasty a jiné plasty a syntetické pryskyřice ve formě filmů, fólií a tabulí; filtrační (hmoty-) (umělé hmoty nebo polozpracované pěny);kaučukové podkladové materiály na povrchy;látky tkané z keramických vláken pro použití jako izolace;plastové pěnové materiály a lepidlem potažené plastové pěnové materiály ve formě desek, tabulí, bloků, tyčí a trubek pro průmyslové a výrobní použití;lepidlem potažené tabulové materiály citlivé na tlak a odolné proti oděru pro výrobu šablon používaných při čištění tryskáním písku;viskózové fólie a tabule;celulózové fólie a tabule;lisované samolepicí chrániče vyrobené z polyuretanu neurčené pro papírenství, domácnost nebo lékařské účely;lepidlem potažené plastové pěnové materiály citlivé na tlak, které se používají ve výrobě;vyztužené plastové výplňové tmely a plastová plniva;opravárenský materiál ze skleněných vláken pro opravy karoserií automobilů;polyesterová plniva plášťů lodí pro námořní použití;ozdobné a/nebo ochranné plastové doplňky a úpravy karoserie a ozdobné prvky pro použití u vozidel; tmel; filmy proti oslnění na okna [barevné filmy]; Umělé pryskyřice (polotovary);umělohmotná vlákna, nikoliv pro textilní účely; vulkánfíbr; materiály zabraňující sálání tepla; skelná vata pro izolaci;minerální vlna k izolaci;strusková vlna izolační; těsnicí materiály k opravě a údržbě vnitřních a vnějších automobilových povrchů;těsnicí materiály pro lemy karoserií vozidel;tvarované elastomerní chrániče pokryté z jedné strany lepidlem pro připevnění k různým plochám za účelem poskytnutí odpružení a ochrany pro tyto plochy;lepicí opěrné elastomerní tvary pro připevnění k předmětům za účelem jejich ochrany;plastová balicí nudlovitá výplň;antikorozní páska pro použití jako těsnicí materiál.

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques semi-finies pour fabrication ultérieure; matières adhésives; Rubans adhésifs à usage industriel et commercial;rubans adhésifs autres que pour la papeterie et non à usage médical ou domestique; rubans auto-adhésifs autres que pour la papeterie et non à usage médical ou domestique;rubans adhésifs destinés à l'industrie automobile;rubans adhésifs destinés à la décoration et/ou à l'industrie de la peinture;ruban adhésif à usage industriel ou commercial;rubans adhésifs en toile; Rubans isolants; papier-cache;ruban-cache de première qualité;rubans adhésifs en mousse, rubans adhésifs double face, tous à usage industriel;bandes de serrage;bandes collantes pour tapis;rubans en matières plastiques pour réparations;bandes de découpage et réparation de photographies;rubans adhésifs et matériaux de fixation pour carpettes et tapis; Compositions isolantes; films adhésifs;ruban adhésif pour câbles;rubans, avec ou sans support adhésif, en particulier en mousses ou en matières plastiques; films adhésifs destinés à l'industrie;bandes pour protéger les objets contre la corrosion;bandes adhésives destinées à être utilisées sur les vitres, les miroirs et autre verre afin de produire un effet biseauté ou gravé;mastics pour jointoyer et isoler des connexions électriques;feuilles en matières plastiques réfléchissant la lumière, à utiliser avec des panneaux routiers et de signalisation routière et des marquages pour la sécurité des véhicules;rubans réfléchissants destinés aux domaines de la sécurité et de l'automobile;ruban, bandes et feuilles réfléchissants pour améliorer la visibilité et la sécurité;feuilles et films en matières plastiques;films plastiques pour protéger des graphiques et des surfaces des dommages ou des mauvais traitements; film en matières plastiques destiné à la stratification du papier;pellicule plastique recouverte de matières adhésives utilisée pour décorer les murs intérieurs, les murs extérieurs, les portes, les meubles, les sols et autres surfaces; produits en matières plastiques mi-ouvrées;matières à étouper; tuyaux flexibles non métalliques;colliers de fixation et bagues de serrage pour câbles en matières plastiques; matières à calfeutrer, emballer et isoler;bandes isolantes, bandes isolantes électriques;composants à calfeutrer et à étouper;mastics adhésifs et adhésifs d'étanchéité;applicateurs et pistolets pour tous les produits précités;emballage et rembourrage en plastique pour conteneurs d'expédition;matériaux d'isolation thermique en fibres synthétiques non tissées, destinés aux vêtements, aux sacs de couchage, aux protège-matelas, aux taies d'oreillers, aux couettes, aux couvertures piquées, aux sous-couvertures, aux couvertures, aux chaussures et aux gants;bandes de guidon pour bicyclettes;films et feuilles pour la gestion de la lumière, en matières plastiques, thermoplastiques, et polymères utilisés pour améliorer et contrôler la luminosité, la direction de la lumière, le contraste, la qualité de l'image ou la consommation d'électricité des écrans d'ordinateurs, des écrans d'ordinateurs portatifs et d'autres ordinateurs, des écrans de visualisation et de petits et grands écrans de téléphones, téléavertisseurs, et autres dispositifs électroniques portables, des écrans de postes de télévision et vidéo, des terminaux d'affichage vidéo, des affichages d'images virtuelles et des lecteurs oculaires, des affichages d'instruments électroniques, des affichages pour machines de points de vente, des projecteurs, des écrans de projection frontale et arrière, et des enseignes lumineuses et non lumineuses;films et feuilles pour la gestion de la lumière et des infrarouges, en matières plastiques, thermoplastiques et polymères utilisés pour améliorer et contrôler la luminosité, la direction de la lumière, le contraste, la qualité de l'image et la conservation de l'énergie thermique des vitres et d'autres parties en verre dans des automobiles et autres véhicules et autres articles en verre; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;jonctions et matériaux de jonction; Tuyaux flexibles; matières plastiques mi-ouvrées;jonctions thermorétractables;produits d'isolation;protections rembourrées en caoutchouc ou en matières plastiques, matériau d'isolation acoustique, feuilles en matières plastiques à appliquer sur du verre afin de teinter le verre, film en matières plastiques à fixer sur diverses surfaces permettant de détecter les tentatives de sabotage ou d'altération de ces surfaces ou pour la validation d'enseignes, d'étiquettes, d'autocollants ou de plaquettes;matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, caoutchouc, à l'état brut ou mi-ouvré; gutta-percha; Gomme brute ou mi-ouvrée; amiante; mica brut ou mi-ouvré; élastomères; produits en matières plastiques mi-ouvrées;matières à calfeutrer, à étouper et à isoler (en caoutchouc, matières plastiques, polyuréthane, mousse, feuilles, ou en matières non tissées à base de caoutchouc ou de matières plastiques) et matières à isoler, feuilles métalliques isolantes; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques semi-finies pour fabrication ultérieure;adhésifs (matières collantes) autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;ruban adhésif pour le meulage de lentilles optiques (ni à usage médical ni à usage domestique);rubans adhésifs en toile autres que pour la papeterie ou le ménage;rubans-cache autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;papier-cache et films masques et papier-cache et films masques adhésifs, autres que pour la papeterie ou le ménage;rubans en mousse acrylique à double et simple face, autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;rubans de renfort de sécurité autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;ruban-cache de première qualité autre que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;rubans de cerclage autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;ruban de couture pour tapis autre que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;rubans en matières plastiques pour réparations (non à usage ménager);ruban en feuilles autre que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;ruban pour le découpage et la réparation de photographies, non à usage ménager;rubans adhésifs et matériel de fixation pour carpettes et tapis (non à usage ménager);compositions d'étanchéité (autres que pour la médecine ou le ménage);films adhésifs (autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine);matériaux vinyliques et films adhésifs autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;rubans adhésifs pour câbles (autres que pour le ménage);rubans, avec ou sans support adhésif, en particulier en matières plastiques ou en mousse (autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine); films adhésifs destinés à l'industrie;rubans pour la protection d'objets contre la corrosion, autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;ruban adhésif à utiliser sur du verre à vitres, des miroirs et d'autres articles en verre pour créer une apparence biseautée ou gravée (autre que pour la papeterie, le ménage ou la médecine);matériaux d'étanchéité et d'emballage en caoutchouc, matières plastiques, polyuréthane, mousse, feuilles, ou matériaux non tissés;tapis de montage thermorésistants, résilients;matériaux thermorésistants y compris ceux contenant de la fibre céramique, de la fibre de verre et des matériaux thermoextensibles;rubans résistants aux intempéries, autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;composés d'étanchéité, d'adhérence et de collage (autres que pour la médecine ou le ménage);composés d'étanchéité adhésifs (autres que pour le ménage), composés adhésifs d'étanchéité (autres que pour le ménage);mastics adhésifs et adhésifs à base de mastic (autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine);fibre synthétique et semi-synthétique destinée à la fabrication de supports filtrants non tissés;laine artificielle destinée à la fabrication de supports filtrants non tissés;matériaux de jonction et de jointoiement en caoutchouc, matières plastiques ou mousse;matière de jointoiement époxyde et thermorétractable;isolation acoustique;mousses utilisées pour l'insonorisation et la réduction des vibrations dans les automobiles, les camions, les autobus, les trains et d'autres types de véhicules;plâtres thermiques, et autres matières plastiques et résines synthétiques sous forme de films et de feuilles; matières filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées];matériaux caoutchoutés pour sous-couches de surfaces;étoffe tissée à partir de fibres céramiques utilisée pour l'isolation;mousse en matières plastiques et mousse en matières plastiques adhésives sous forme de dalles, feuilles, blocs, tiges, et tubes à usage industriel et pour la fabrication;feuilles autocollantes résistant à l'abrasion pour la fabrication de stencils destinés au sablage par jet;film et feuille en viscose;film et feuille en cellulose;protections autocollantes moulées en polyuréthane, autres que pour la papeterie, le ménage ou la médecine;mousse autocollante en matières plastiques, destinée aux usines;matières de remplissage en matières plastiques renforcées, mastic et matières de remplissage en matières plastiques;matériel de réparation en fibre de verre pour la réparation de carrosseries automobiles;mastics en polyester pour carrosseries à usage marin;finitions, garnitures et motifs en matières plastiques pour carrosseries, pour la décoration et/ou la protection, à appliquer sur des véhicules; lut; Films antireflets pour vitres (films teintés); Résines synthétiques [produits semi-finis];fibres en matières plastiques non à usage textile; fibre vulcanisée; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; laine de verre pour l'isolation;laine minérale pour l'isolation;laine de laitier pour l'isolation; adhésifs pour la réparation et l'entretien de surfaces automobiles intérieures et extérieures;mastics pour rivures de carrosseries de véhicules;protections élastomères préformées possédant une face adhésive à fixer sur diverses surfaces et fournissant un rembourrage et une protection à ces surfaces;formes élastomères adhésives à fixer sur des articles, à des fins de protection;flocons d'emballage en matières plastiques;ruban de protection contre la corrosion, utilisé comme mastic.

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; semi-finished plastics materials for use in further manufacture; adhesives; adhesive tapes for industrial and commercial use; adhesive tape other than stationery and not for medical or household purposes; self-adhesive tapes other than stationery and not for medical or household purposes; adhesive tape for use in the automotive industry; adhesive tape for use in decorating and/or the paint industry; adhesives tapes for industrial or commercial use; duct tapes; electrical tapes; masking tapes; premium quality masking tape; adhesive foam tapes, double sided adhesive tapes, all for industrial purposes; strapping tapes; carpet seam tape; plastic tapes for making repairs; photographic slicing and repair tape; adhesive tapes and fastening materials for rugs and carpets; sealing compositions; adhesive films; adhesive tapes for cables; tapes, with or without adhesive backing, especially of plastic or foam; adhesive films for use in industry; tapes for the protection of objects against corrosion; adhesive tape to be used on window glass, mirrors and other glass to create a bevelled or etched appearance; mastic for sealing and insulating electrical connections; plastic sheeting for reflecting light visually, for use in relation to road and traffic signs and vehicle safety markings; reflective tapes for use in the safety and automotive fields; reflective tape, strips and sheets to enhance visibility and safety; plastic film and sheeting; plastic film for protecting graphics and surfaces from damage or abuse; plastic film for use in laminating paper; adhesive-coated plastic film used to decorate indoor walls, outdoor walls, doors, furniture, floors and other surfaces; plastics in extruded form for use in manufacture; stopping materials; flexible pipes, not of metal; clamps and cable clamping rings made of plastic; sealing, packaging and insulating materials; insulating tapes, electric insulating tapes; caulking and stopping compounds; adhesive sealants and sealant adhesives; applicators and guns for all the aforesaid goods; packing padding and fill of plastic for shipping containers; thermal insulating materials made of non-woven synthetic fibres, for use in clothing, sleeping bags, mattress covers, pillow protectors, duvets, quilts, under-quilts, blanketing, footwear and gloves; bicycle handlebar tape; plastic, thermoplastic, and polymeric light-management films and sheeting used to enhance and control brightness, light direction, contrast, viewability or power consumption in computer monitor screens, displays for laptops and other computers, viewing screens and large and small displays for phones, pagers, and other hand-held electronic devices, television sets and video monitor screens, video display terminals, virtual-image displays and eyepiece viewers, electronic instrumentation displays, point-of-purchase machine displays, projectors, front and rear projection screens, and luminous and non-luminous signs; plastic, thermoplastic and polymeric light and infrared management films and sheeting used to enhance and control brightness, light direction, contrast viewability and thermal energy conservation of windows and other glass in automobiles and other vehicles and other glass; packing, stopping and insulating materials; joining and jointing materials; flexible pipes; plastics in extruded form; heat shrinking jointing; insulating products; rubber or plastic bumper pads, material for acoustical insulation, plastic sheet material useful for application to glass in order to provide a tint to the glass, plastic film for attachment to various surfaces to provide means for detecting attempts to tamper with or alter such surfaces or for validating signs, labels, sticker or tags; sealing, packaging and insulating materials, rubber, raw or semi-worked; gutta-percha; gum, raw or partly processed; asbestos; mica, raw or partly processed; elastomers; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials (made of rubbers, plastics, polyurethane, foam, foil, or non-woven materials of rubber or plastics) and insulating materials, foils of metal for insulating; flexible pipes, not of metal; semi-finished plastics materials for use in further manufacture; adhesives not for stationery, household or medical purposes; adhesive tape for optical lens grinding (not for medical or household purposes); duct tapes not for stationery or household purposes; masking tapes not for stationery, household or medical purposes; masking paper and films and adhesive masking paper and films, not for stationery or household purposes; double and single-sided acrylic foam tapes not for stationery, household or medical purposes; safety backing tapes not for stationery, household or medical purposes; premium quality masking tape not for stationery, household or medical purposes; strapping tapes not for stationery, household or medical purposes; carpet seam tape not for stationery, household or medical purposes; plastic tapes for making repairs (not for household purposes); foil tape not for stationery, household or medical purposes; photographic slicing and repair tape not for household purposes; adhesive tapes and fastening materials for rugs and carpets (not for household purposes); sealing compositions (not for medical or household purposes); adhesive films (not for stationery, household or medical purposes); adhesive-backed vinyl materials and film not for stationery, household or medical purposes; adhesive tapes for cables (not for household purposes); tapes, with or without adhesive backing, especially of plastic or foam (not for stationery, household or medical purposes); adhesive films for use in industry; tapes for the protection of objects against corrosion not for stationery, household or medical purposes; adhesive tape to be used on window glass, mirrors and other glass to create a beveled or etched appearance (not for stationery, household or medical purposes); sealing and packaging materials of rubbers, plastics, polyurethane, foam, foil, or non-woven materials; thermal resistant, resilient mounting mats; thermal resistant materials including those containing ceramic fiber, glass fiber and heat expandable materials; weather seal tapes not for stationery, household or medical purposes; sealing, sticking and bonding compounds (not for medical or household purposes); adhesive sealing compounds (not for household purposes), sealing adhesive compounds (not for household purposes); adhesive sealants and sealant adhesives (not for stationery, household or medical purposes); synthetic and semi-synthetic fiber used in the manufacture of non-woven filter media; artificial wool used in the manufacture of non-woven filter media; joining and jointing materials of rubber, plastics or foam; heat shrinking epoxy jointing filler; acoustic insulation; foams used for sound proofing and vibration reduction in automobiles, trucks, buses, trains and other types of vehicles; thermoplasters, and other plastics and synthetic resins in film form, folio form and sheet; filtering materials (semi-processed foams or films of plastic); rubberized undercoating materials for surfaces; fabric woven from ceramic fibers foruse as insulation; plastic foam and adhesive-coated plastic foam in the form of slabs, sheets, blocks, rods, and tubes for industrial and manufacture use; pressure sensitive adhesive coated abrasion resistant sheet material for making stencils used in sand blasting; viscose film and sheeting; cellulose film and sheeting; molded self-adhesive protectors made of polyurethane not for stationery, household or medical purposes; pressure sensitive adhesive coated plastic foam, being used in manufactures; reinforced plastic fillers putty and plastic fillers; fiberglass repair material for autobody repairs; polyester body fillers for marine use; decorative and/or protective plastic finishing and body trim and designs for application to vehicles; lute; anti-dazzle films for windows [tinted films]; artificial resins [semi-finished products]; plastic fibers, not for use in textiles; vulcanized fiber; compositions to prevent the radiation of heat; glass wool for insulation; mineral wool for insulation; slag wool for insulation; sealants for repair and maintenance of interior and exterior automobile surfaces; vehicle body seam sealers; shaped elastomeric protectors having an adhesive on one side thereof for attachment to various surfaces to provide cushioning and protection for said surfaces; adhesive backed elastomeric shapes for attachment to articles, for protective purposes; plastic packing noodles; corrosion protection tape, for use as sealant.

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Halbfabrikate aus Kunststoff für die Weiterverarbeitung; Kleber; Klebeband für gewerbliche und kommerzielle Zwecke;Klebestreifen außer für Papier- und Schreibwaren und nicht für medizinische oder für Haushaltszwecke; Selbstklebebänder, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke;Klebeband zur Verwendung in der Automobilindustrie;Klebeband zur Verwendung für die Dekoration und/oder Farbenindustrie;Klebeband für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke;Gewebeklebebänder; Elektro-Isolierbänder; Maskierbänder;Qualitätsmaskierband;Klebeband aus Schaumstoff, doppelseitige Klebebänder, alle für gewerbliche Zwecke;Banderolierbänder;Nahtband für Teppiche;Kunststoffbänder für Reparaturzwecke;Schneide- und Reparaturband für die Fotografie;Klebebänder und Befestigungsmaterial für Läufer und Teppiche; Isolierverbindungen; Klebefolien;Klebebänder für Kabel;Bänder, mit oder ohne klebende Rückseite, insbesondere aus Kunststoff oder Schaumstoff; Klebefolien für gewerbliche Zwecke;Bänder zum Schutz von Objekten vor Korrosion;Klebeband zur Verwendung für Fensterglas, Spiegel und anderes Glas zum Erzeugen eines abgeschrägten oder geätzten Aussehens;Mastixharz zum Abdichten und Isolieren von elektrischen Verbindungsteilen;Kunststofffolien zur visuellen Lichtreflexion, zur Verwendung im Zusammenhang mit Straßen- und Verkehrsschildern und Sicherheitsmarkierungen an Fahrzeugen;reflektierende Bänder zur Verwendung in den Bereichen Sicherheit und Kraftfahrzeuge;reflektierende Bänder, Streifen und Folien zur Verbesserung der Sichtbarkeit und Sicherheit;Kunststofffolien und -bögen;Kunststofffolie zum Schutz von Grafiken und Oberflächen gegen Beschädigung oder falschen Gebrauch; Kunststofffolie zur Verwendung beim Laminieren von Papier;Kunststofffolie mit Haftbeschichtung zur Dekoration von Innenwänden, Außenwänden, Türen, Möbeln, Fußböden und anderen Oberflächen; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate);Packungsmaterial; Schläuche (nicht aus Metall);Zwingen und Kabelklemmringe aus Kunststoff; Dichtungs-, Verpackungs- und Isoliermaterial;Isolierband, elektrisch isolierende Bänder;Dichtungs- und Füllmittel;klebende Abdicht- und abdichtende Klebemittel;Applikatoren und Pistolen für alle vorstehend genannten Waren;Verpackungspolster und Füllmaterial aus Kunststoff für Versandbehälter;wärmeisolierende Materialien aus Synthetikfaservlies zur Verwendung für Bekleidungsstücke, Schlafsäcke, Matratzenüberzüge, Kissenbezüge, Federbetten, Steppdecken, Untersteppdecken, Decken, Schuhwaren und Handschuhe;Band für Fahrradlenker;Kunststoff-, thermoplastische und Polymerfolien und -bahnen für das Beleuchtungs-Management zur Verbesserung und Steuerung von Helligkeit, Lichtrichtung, Kontrast, Betrachtbarkeit und Stromverbrauch von Computermonitoren, Bildschirmen für Taschencomputer und andere Computer, Bildschirmen und großen und kleinen Displays für Telefone, Personenrufgeräte und andere elektronische Taschengeräte, Fernsehgeräten und Videomonitoren, Videobildschirmterminals, Displays für virtuelle Bilder und Okularbetrachtern, elektronischen Instrumentanzeigen, Anzeigen für Ladenkassenterminals, Projektoren, Aufprojektions- und Durchprojektionsschirmen sowie von leuchtenden und nicht leuchtenden Schildern;Kunststoff-, thermoplastische und Polymerfolien und -bahnen für das Beleuchtungs- und Infrarot-Management zur Verbesserung und Steuerung von Helligkeit, Lichtrichtung, Kontrast, Betrachtbarkeit und Wärmeenergieeinsparung von Fenstern und anderen Glasteilen in Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen sowie von anderem Glas; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial;Verbindungs- und Fugenmaterial; Flexible Schläuche; Kunststoffe in extrudierter Form;Wärmeschrumpfverbindungen;Artikel zur Isolierung;Stoßstangenpolster aus Gummi oder Kunststoff, Material für die Schalldämmung, Kunststofffolienmaterial zur Anbringung an Glas für Farbtönungszwecke, Kunststofffolien zur Anbringung an verschiedenen Oberflächen zur Ermöglichung der Feststellung von Versuchen zur Manipulation oder Abänderung solcher Oberflächen oder zur Gültigkeitsprüfung von Schildern, Etiketten, Aufklebern oder Anhängern;Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Kautschuk im Rohzustand oder als Halbfabrikat; Guttapercha; Gummi, roh oder teilweise bearbeitet; Asbest; Glimmer, roh oder teilweise bearbeitet; Elastomere; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate);Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial (aus Kautschuk, Kunststoffen, Polyurethan, Schaumstoff, Folie oder Vliesmaterial aus Kautschuk oder Kunststoffen) und Isoliermaterial, Isolierfolien aus Metall; Schläuche (nicht aus Metall); Halbfabrikate aus Kunststoff für die Weiterverarbeitung;Klebstoffe, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Klebebänder zum Schleifen von optischen Linsen (nicht für medizinische oder Haushaltszwecke);Gewebeklebebänder, nicht für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke;Maskierbänder, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Abdeckpapier und -folien und Abdeckpapier und -folien mit Klebeschicht, nicht für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke;doppel- und einseitige Akrylschaumstoffbänder, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Sicherheitsbänder zur Rückseitenverstärkung, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Qualitätsmaskierband, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Umreifungsbänder, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Teppichband, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Kunststoffbänder für Reparaturzwecke (nicht für Haushaltszwecke);Folienbänder, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Fotoklebe- und -reparaturband, nicht für Haushaltszwecke;Klebebänder und Befestigungsmaterial für Läufer und Teppiche (nicht für Haushaltszwecke);Versiegelungsmittel (nicht für medizinische oder Haushaltszwecke);Klebefolien (nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke);Vinylmaterialien und -folien mit Kleberückseite, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Klebebänder für Kabel (nicht für Haushaltszwecke);Bänder, mit oder ohne klebende Rückseite, insbesondere aus Kunststoff oder Schaumstoff (nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke); Klebefolien für gewerbliche Zwecke;Bänder zum Schutz von Gegenständen vor Korrosion, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Klebeband zur Verwendung für Fensterglas, Spiegel und anderes Glas zur Erzeugung eines abgeschrägten oder geätzten Aussehens (nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke);Versiegelungs- und Verpackungsmaterial aus Kautschuk, Kunststoffen, Polyurethan, Schaumstoff, Folie oder Vliesmaterial;hitzebeständige, elastische Montagematten;hitzebeständiges Material, einschließlich Material mit Keramikfasern, Glasfasern und wärmeaktivierbare Materialien;Versiegelungsbänder zum Witterungsschutz, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;Versiegelungs-, Haft- und Klebmassen (nicht für medizinische oder Haushaltszwecke);klebende Dichtungsmittel (nicht für Haushaltszwecke), abdichtende Klebmassen (nicht für Haushaltszwecke);klebende Dichtungsmittel und abdichtende Klebstoffe (nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke);synthetische und halbsynthetische Fasern zur Verwendung bei der Herstellung von Filtermaterialien aus Vliesstoffen;künstliche Wolle zur Verwendung bei der Herstellung von Filtermaterialien aus Vliesstoffen;Verbindungs- und Fugenmaterial aus Kautschuk, Kunststoffen oder Schaumstoff;Wärmeschrumpf-Fugenfüllmasse aus Epoxidharz;Schalldämmstoffe;Schaumstoffe zur Verwendung für den Schallschutz und die Schwingungsminderung in Kraftfahrzeugen, Lastkraftwagen, Bussen, Zügen und anderen Fahrzeugtypen;Thermoputz und anderen Kunststoffe und Kunstharze in Form von Folien, Bahnen und Bögen; Filtermaterial [Kunststoff- oder Schaumstoffhalbfabrikate];gummierte Grundierungsmaterialien für Oberflächen;Webstoffe aus Keramikfasern zur Verwendung als Isolierung;Schaumkunststoffe und mit Klebstoff beschichtete Schaumkunststoffe in Form von Platten, Tafeln, Blöcken, Stangen und Rohren für gewerbliche Zwecke und zur Weiterverarbeitung;mit Haftkleber beschichtetes abriebfestes Folienmaterial für die Anfertigung von Schablonen zur Verwendung beim Sandstrahlen;Viskosefolien und -bögen;Zellulosefolien und -bögen;geformte selbstklebende Schutzvorrichtungen aus Polyurethan, nicht für Papier- und Schreibwaren, Haushalts- oder medizinische Zwecke;mit Haftkleber beschichtete Schaumkunststoffe zur Weiterverarbeitung;verstärkte Kunststofffüllstoffe, Kitt und Kunststofffüllstoffe;Glasfaserreparaturmaterial zur Reparatur von Kraftfahrzeugkarosserien;Polyesterspachtelmassen für Schiffe und Boote;dekorative und/oder schützende Beschichtungen und Karosserieverzierungen und -muster aus Kunststoff zur Anbringung an Fahrzeugen; Kitt; Blendschutzfolien für Fenster [getönte Folien]; Künstliche Harze (Halbfabrikate);Kunststofffasern, nicht für Textilzwecke; Vulkanfiber; Mittel gegen Wärmeabstrahlung; Glaswolle zur Isolierung;Mineralwolle zur Isolierung;Schlackenwolle zur Isolierung; Dichtungsmassen für die Reparatur und Instandhaltung der Innen- und Außenoberflächen von Kraftfahrzeugen;Nahtversiegelungsmassen für Fahrzeugkarrosserien;geformte Elastomer-Schutzprofile mit einseitiger Klebstoffbeschichtung zur Anbringung auf verschiedenen Oberflächen zur Polsterung und zum Schutz dieser Flächen;Elastomerformteile mit klebender Rückseite zur Anbringung an Artikeln für Schutzzwecke;Verpackungschips aus Kunststoff;Korrosionsschutzband zur Verwendung als Dichtungsmittel.

Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; формувани пластмаси за производството; материали за уплътняване, запушване и изолиране; неметални гъвкави тръби; полуготови пластмасови материали за употреба в по-нататъшно производство; слепващи вещества;адхезивни ленти за промишлени и търговски цели;ленти със залепващо покритие, различни от тези за канцеларски цели и тези за медицински или домакински цели; самозалепващи се ленти, освен за медицински цели, за хартия и канцеларски принадлежности или за домакинството;адхезивни ленти за употреба в автомобилната индустрия;адхезивни ленти за ползване при декориране и/или боядисване;адхезивни ленти за промишлени или търговски цели;ленти за тръбопроводи; Електрически ленти; самозалепващи ленти;първокачествено тиксо за замаскирване;адхезивни пенообразни ленти, двустранни адхезивни ленти, всички за промишлени цели;лейкопластени ленти;ленти за съшиване на мокет;пластмасови ленти за поправка;фотографски ленти за наслояване и поправка;адхезивни ленти и фиксиращи материали за постелки и мокети;херметизиращи (уплътняващи) средства; залепващи фолия;адхезивни ленти за кабели;ленти, с или без залепващо покритие, по-специално от пластмаса или пяна; адхезивни филми за ползване в промишлеността;ленти за предпазване на предмети от корозия;адхезивни ленти използвани за стъкла на прозорци, огледала и друго стъкло за скосен или гравиран вид;маджун за уплътняване и изолиране на електрически съединения;пластмасови обшивки за светлоотразяване, за ползване във връзка с пътни и транспортни знаци и обезопасителни маркировки за превозни средства;отразителни ленти за ползване в областите безопасност и автомобили;отразителни ленти, ленти и листове за повишаване на видимостта и безопасността;пластмасови филми и обшивки;пластмасови филми за предпазване на графики и повърхности от повреди или злоупотреба; пластмасов филм за употреба в ламинирането на хартия;пластмасови филми с адхезивно покритие използвани за декориране на вътрешни стени, външни стени, врати, мебели, подове и други повърхности; формувани пластмаси за производството;уплътняващи материали; неметални гъвкави тръби;скоби и кабелни затягащи пръстени изработени от пластмаса; уплътняващи, опаковъчни и изолационни материали;изолационни ленти, електрически изолационни ленти;вещества за чеканене и за запушване;адхезивни уплътнения и уплътнителни адхезиви;апликатори и пистолети за всички горепосочени стоки;опаковъчни подложки и пълнежи от пластмаса за контейнери за експедиране;термоизолационни материали изработени от нетъкани синтетични нишки, за ползване в облекла, спални чували, покрития за матраци, предпазители за възглавници, юргани, шалтета, подложки за шалтета, одеяла, обувки и ръкавици;ленти за дръжки за колело;пластмасови, термопастични и полимерни светлоуправляващи филми и покрития използвани за повишаване и контрол на яркостта, посоката на светлината, контраста, видимостта или енергопотреблението в компютърни монитори, дисплеи за преносими компютри и други компютри, проекционни екрани и големи и малки дисплеи за телефони, пейджъри, както и други преносими електронни устройства, екрани за телевизори и видео монитори, видео дисплей терминали, дисплеи за виртуални изображения и устройства за гледане с лещи, дисплеи за електронни уреди, дисплеи за машини за покупки на място, проектори за компютърни изображения, предни и светещи и несветещи табели;пластмасови, термопластични и полимерни филми и покрития за управление на светлина и инфрачервена светлина, използвани за увеличаване и контрол на яркостта, посоката на светлината, контраста, видимостта и термоенергийното съхранение на прозорци и други стъкла в автомобили и други превозни средства и друго стъкло; материали за уплътняване, запушване и изолиране;свързващи и свързващи материали; огъващи се маркучи; пластмаси в екструдирана (пресована) форма;съединения, свиващи се при топлина;изолационни продукти;гумени или пластмасови буферни подложки, материали за звукоизолация, пластмасови листови материали използвани за приложение върху стъкло с цел поставяне на боя върху стъклото, пластмасови филми за приложение върху различни повърхности, предоставящи средства за установяване на опити за запушване с или промяната на такива повърхности или за валидизиране на табели, етикети, стикери или етикети;запечатващи, изолиращи и изолиращи материали, гума,необработени или полуобработени; гута перча (гума);лепило, сурово или частично обработено; азбест; необработена или полуобработена слюда; еластомери; формувани пластмаси за производството;опаковъчни, запушващи и изолационни атериали (изработени от гума, пластмаса, полиуретан, пяна, фолио или нетъкани материали от гума или пластмаса) и изолационни материали, фолиа от метал за изолация; неметални гъвкави тръби; полуготови пластмасови материали за употреба в по-нататъшно производство;адхезиви не за канцеларски, битови или медицински цели;адхезивни ленти за шлифоване на оптични лещи (не за медицински или битови цели);тръбопроводни ленти не за канцеларски или битови цели;замаскиращи ленти не за стационарни, битови или медицински цели;замаскиращи хартии и филми и адхезивни замаскиращи хартии и филми, не за стационарни или битови цели;дву- и едностранни акрилни пенообразни ленти не за канцеларски, битови или медицински цели;ленти с обезопасена основа за канцеларски, битови или медицински цели;първокачествени замаскиращи ленти не за канцеларски, битови или медицински цели;стягащи ленти не за канцеларски, битови или медицински цели;ленти за пришиване на мокети не за канцеларски, битови или медицински цели;пластмасови ленти за поправки (не за битови цели);ленти от фолио не за канцеларски, битови или медицински цели;фотографски разслояващи ленти и ленти за поправяне не за битови цели;адхезивни ленти и фиксиращи материали за постелки и мокети (не за битови цели);уплътняващи вещества (не за медицински или битови цели);адхезивни филми (не за канцеларски, битови или медицински цели);адхезивни винилови материали и филми не за стационарни, битови или медицински цели;адхезивни ленти за кабели (не за битови цели);ленти, с или без адхезивно покритие, по-специално от пластмаса или пяна (не за канцеларски, битови или медицински цели); адхезивни филми за ползване в промишлеността;ленти за предпазване на предмети от корозия не за канцеларски, битови или медицински цели;адхезивни ленти използвани за прозорци, огледала и други видео стъкла за създаване на скосен или гравиран вид (не за канцеларски, битови или медицински цели);уплътняващи и опаковащи материали от гума, пластмаса, полиуретан, пяна, фолио или нетъкани материали;термоустойчиви, гъвкави подложки за монтиране;термоустойчиви материали, включително такива съдържащи керамични нишки, стъклени нишки и терморазширяващи се материали;метеорологични уплътнителни ленти не за канцеларски, битови или медицински цели;изолационни, набиващи и свързващи вещества (не за медицински или битови цели);адхезивни уплътнителни вещества (не за битови цели), уплътнителни адхезивни вещества (не за битови цели);адхезивни уплътнения и уплътнителни адхезиви (не за канцеларски, битови или медицински цели);синтетични и полусинтетични влакна използвани при производството на нетъкани филтриращи средства;изкуствена вълна използвана при производството на нетъкани филтриращи средства;свързващи и свързващи материали от гума, пластмаса или пяна;епокси свързващи пълнители свиващи се на топлина;звукоизолации;пяни, използвани за звукоизолация и намаляване на вибрациите в автомобили, камиони, автобуси, влакове и други видове превозни средства;термопластмаси и дурги пластмаси и синтетични смоли във вид на филми, фолио и листове; Материали за филтриране (полуобработени пластмасови пенести);гумирани подпокривни материали за повърхности;тъкани от керамични нишки за изолация;пластмасови пяни и адхезивни пластмасови пяни във вид на плочи, листове, блокове, пръчки и тръби за промишлени и производствени цели;адхезивно покрити устойчиви на протриване, чувствителни на натиск листови материали за изработване на шаблони използвани в пясъкоструйната обработка;вискозни филми и покрития;целулозни филми и покрития;лети самозалепващи се предпазители, изработени от полиуретан не за канцеларски, битови или медицински цели;пластмасови пяни с адхесивно покритие чувствителни на натиск, използвани в производството;подсилени маджун с пластмасови пълнители и пластмасови филъри;материали за поправка от фибростъкло за автомобилни каросерии;полиестерни пънители за каросерии за корабно ползване;декоративни и/или предпазни пластмасови апретури и декорации за каросерии и дизайни за приложение върху превозни средства; фин хоросан; Филми против заслепяване за прозорци [цветни филми]; изкуствени смоли [полуоготови продукти];пластмасови влакна, не за текстилни цели; вулканизирани нишки; материали за спиране на топлинното лъчение; стъклена вата за изолация;минерална вълна за изолация;изолация от естествено дърво; уплътнители за поправка и поддръжка на вътрешни и външни автомобилни повърхности;материали за уплътняване на фуги за автомобилни каросерии;формовани еластомерни предпазители с адхезиви върху едната страна за приложение върху различни повърхности за изолация и предпазване за посочените повърхности;адхезивни еластомерни форми за поставяне върху изделия, за защита;пластмасови опаковки;ленти за предпазване от корозия, за ползване като уплътнения.

Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; slanger, dog ikke af metal; halvforarbejdede plasticmaterialer til brug ved videreforarbejdning; bindemidler; Klæbebånd til industriel og erhvervsmæssig brug;klæbebånd, ikke papirhandlervarer og ikke til medicinske formål eller husholdningsformål; selvklæbende bånd, ikke papirhandlervarer og ikke til medicinske formål eller til husholdningsbrug;selvklæbende tape til brug i automobilindustrien;selvklæbende tape til anvendelse ved industriel udsmykning og/eller maling;klæbebånd til industrielle eller kommercielle formål;tape til kanaler; Eltape; afdækningstape;afdækningstape i høj kvalitet;klæbebånd med skum på den ene side, dobbeltklæbende tape, alt til industrielle formål;bånd til sammenføjning;tape til fastgørelse af gulvtæpper;tape af plastic til reparationsformål;tape til brug ved fotografisk klipning og reparation;tape og fastgørelsesmateriale til tæpper og gulvtæpper; Isoleringsmidler; klæbefilm;klæbebånd til kabler;bånd, med eller uden klæbemiddel, især af plastic eller skum; klæbefilm til industrielle formål;bånd til beskyttelse af objekter mod korrosion;klæbende tape til anvendelse på vinduesglas, spejle og andet glas for at give et affaset eller ætset udseende;mastiks til forsegling og isolering af elektriske forbindelser;plasticark til synlig lysreflektering til brug i forbindelse med vej- og trafikskilte og sikkerhedsafmærkning til køretøjer;reflekterende tape til sikkerhedsformål og til biler;refleksbånd, -strimler og -ark til forbedring af synlighed og sikkerhed;plasticfilm og -ark;plasticfolie til beskyttelse af grafik og overflader mod ødelæggelse eller mishandling; plasticfilm til laminering af papir;plasticfolie belagt med bindemiddel til dekoration af indvendige vægge, ydervægge, døre, møbler, gulve og andre overflader; plastic i halvforarbejdet tilstand;pakningsmateriale; slanger, dog ikke af metal;klemmer og spænderinge til kabler fremstillet af plastic; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale;isolerbånd, elektrisk isolerende bånd;sammensætninger til kalfatring og tætning;klæbende forseglingsmaterialer og tætnende klæbemidler;applikatorer og pistoler til alle ovennævnte varer;emballeringspolstring og fyld fremstillet af plastic til transportcontainere;varmeisolerende materialer fremstillet af ikke-vævede syntetiske fibre til brug i beklædningsgenstande, soveposer, madrasbetræk, pudebeskyttere, dundyner, vattæpper, rullemadrasser, tæpper, fodtøj og handsker;tape til cykelstyr;film og ark af plastic, termoplastic og polymerer til forbedring og styring af lysstyrke, lysretning, kontrast, visning eller strømforbrug på computerskærme, skærme til bærbare computere og andre computere, skærme samt store og små displays til telefoner, personsøgere, og andet håndholdt elektronisk udstyr, fjernsynsapparater og videoskærme, skærme til videogengivelse og til virtuelle billeder samt okularskærme, displays til elektroniske instrumenter, displays til kasseterminaler, projektorer, lærreder eller skærme til projektion fra for- eller bagside, og lysende og ikke-lysende skilte;film og ark af plastic, termoplastic og polymerer til styring af lys og infrarøde stråler anvendt til at forbedre og styre klarhed, lysretning, kontrast, gennemsyn og termisk energibevaring på ruder og andet glas i biler og andre køretøjer, samt andre glastyper; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale;materialer til sammenføjning; Fleksible slanger; plastic i ekstruderet form;varmekrympende materiale til sammenføjning;produkter til isolering;stødabsorberende puder af gummi eller plastic, materiale til lydisolering, plademateriale af plastic til påføring på glas med henblik på at tone glasset, plasticfolie til påføring på forskellige overflader til brug ved påvisning af forsøg på at foretage indgreb på eller ændre disse overflader eller til validering af skilte, etiketter, klistermærker eller mærkater;tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, gummi i rå eller halvforarbejdet tilstand; guttaperka; Gummi, rå eller halvforarbejdet; asbest; glimmer i rå eller halvforarbejdet tilstand; elastomerer; plastic i halvforarbejdet tilstand;tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale (fremstillet af gummi, plastic, polyurethan, skum, folie, eller ikke-vævede materialer af gummi eller plastic) og isoleringsmaterialer, folie af metal til isolering; slanger, dog ikke af metal; halvforarbejdede plasticmaterialer til brug ved videreforarbejdning;klæbemidler, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til brug ved slibning af optiske linser (ikke til medicinske formål eller til husholdningsbrug);tape til kanaler, ikke til papirvarer eller til husholdningsbrug;afdækningstape, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;afdækningspapir og -folie samt selvklæbende afdækningspapir og -folie, ikke til papirvarer eller til husholdningsbrug;dobbeltklæbende og enkeltklæbende tape med akrylskum, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;sikringstape til bagklædning, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;afdækningstape af høj kvalitet, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til fastspænding, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til tæppesamlinger, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape af plastic til reparationsformål (ikke til husholdningsbrug);folietape, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til beskæring og reparation af fotografier, ikke til husholdningsbrug;tape og fastgørelsesmateriale til tæpper og gulvtæpper (ikke til husholdningsbrug);tætningsmasse (ikke til medicinske formål eller til husholdningsbrug);klæbefolie (ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål);vinylmateriale og folie med klæbemidler, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til kabler (ikke til husholdningsbrug);tape med eller uden klæbemidler, særlig af plastic eller skum (ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål); klæbefilm til industrielle formål;tape til beskyttelse af objekter mod korrosion, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tape til anvendelse på vinduesglas, spejle og andet glas for at give et affaset eller ætset udseende (ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål);tætnings- og pakningsmateriale af gummi, plastic, polyurethan, skum, folie eller ikke-vævede materialer;varmeisolerende, elastiske monteringsmåtter;varmeisolerende materialer, herunder materialer indeholdende keramisk fiber, glasfiber og materialer, der udvider sig ved varme;vejrbestandig tape, ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål;tætnings- og klæbemasse (ikke til medicinske formål eller til husholdningsbrug);klæbende tætningsmasse (ikke til husholdningsbrug);klæbende tætningsmateriale (ikke til papirvarer, husholdningsbrug eller til medicinske formål);kunstige og halvsyntetiske fibre til brug ved fremstilling af ikke-vævede filtreringsmedier;kunstig uld til brug ved fremstilling af ikke-vævede filtreringsmedier;sammenføjningsmaterialer af gummi, plastic eller skum;varmekrympende epoxyfyldmasse til sammenføjning;akustisk isolering;skum til lydisolering og vibrationsdæmpning i biler, lastvogne, busser, tog og andre typer af køretøjer;termoplastisk materiale og andre plasticmaterialer og kunstig harpiks i form af folie og ark; filtrermateriale (halvforarbejdet plastic, skum eller film);materialer med gummiunderlag til overflader;stoffer vævet af keramiske fibre til brug som isoleringsmateriale;opskummet plastic og opskummet plastic belagt med bindemidler i form af plader, ark, blokke, stænger og rør til industrielle formål og til fremstillingsbrug;trykfølsomt slidfast plademateriale belagt med bindemidler til fremstilling af skabeloner til brug ved sandblæsning;viskosefolie og -ark;folie og ark af cellulose;støbte selvklæbende beskyttelsesindretninger af polyurethan, ikke til papirvarer, til husholdningsbrug eller til medicinske formål;trykfølsom opskummet plastic belagt med bindemidler og til fremstillingsbrug;forstærket plasticfyldmasse, kit og plasticfyldmasse;glasfibermateriale til reparation af karosserier;spartelmasse med polyester til maritime formål;dekorative og/eller beskyttende plasticdele til efterbehandling samt pyntelister og mærker til montering på køretøjer; lerkit; blændfri vinduesfolie [tonet folie]; Kunstig harpiks (halvforarbejdet produkt);plasticfibre, ikke til anvendelse inden for tekstilvarer; vulkanfiber; materiale til forhindring af varmeudstråling; glasuld til isolation;mineraluld til isolation;slaggeuld til isolation; tætningsmasse til reparation og vedligeholdelse af indre og ydre overflader i automobiler;tætningsmasse til samlinger i karosserier;formede elastomerholdige beskyttelsesindretninger med klæbemiddel på den ene side til montering på forskellige overflader, hvilket giver en stødabsorberende effekt og beskytter førnævnte overflader;elastomerholdige formdele med klæbemiddel på bagsiden til montering på artikler, til beskyttelsesbrug;plastickugler til emballeringsbrug;rustbeskyttende tape til tætningsbrug.

Καουτσούκ, γουταπέρκα, ελαστικόν κόμμι, αμίαντος, μαρμαρυγίας (μίκα) και προϊόντα από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· προϊόντα από ημι-κατεργασμένες πλαστικές ύλες· υλικά έμφραξης, στεγάνωσης και μόνωσης· εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες· ημικατεργασμένες πλαστικές ύλες για περαιτέρω κατεργασία· κολλώδεις ύλες· κολλητική ταινία για βιομηχανική και εμπορική χρήση·κολλητικές ταινίες εκτός όσων προορίζονται για χαρτικά και για ιατρική ή οικιακή χρήση· αυτοκόλλητες ταινίες εκτός όσων προορίζονται για χαρτικά και για ιατρική ή οικιακή χρήση·κολλητική ταινία για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία·κολλητική ταινία για χρήση στη διακόσμηση και/ή τη ζωγραφική·αυτοκόλλητες ταινίες για βιομηχανική ή εμπορική χρήση·μονωτικές ταινίες· Ηλεκτρικές ταινίες· ταινίες κάλυψης·ταινίες κάλυψης άριστης ποιότητας·κολλητικές ταινίες από αφρώδες υλικό, κολλητικές ταινίες διπλής όψης, στο σύνολό τους για βιομηχανικές χρήσεις·ταινίες πρόσδεσης·ταινίες για την στερέωση ραφών ταπήτων·πλαστικές ταινίες που χρησιμοποιούνται σε επισκευές·ταινίες κοπής και επισκευής φωτογραφιών·κολλητικές ταινίες και υλικά στερέωσης για ψάθες και τάπητες· Μονωτικές συνθέσεις· κολλητικές μεμβράνες·κολλητικές ταινίες για καλώδια·ταινίες, με ή χωρίς κολλητική ενίσχυση, ειδικότερα από πλαστικό ή αφρό· κολλητικές μεμβράνες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία·ταινίες για προστασία αντικειμένων από τη διάβρωση·κολλητική ταινία που προορίζεται για χρήση σε υαλοπίνακες, καθρέφτες και άλλα είδη υάλου για τη δημιουργία λοξοτομημένης ή χαραγμένης εμφάνισης·μαστίχη στεγανοποίησης και μόνωσης ηλεκτρικών συνδέσεων·πλαστικά φύλλα για την οπτική ανάκλαση του φωτός, για χρήση σε σχέση με οδικά και κυκλοφοριακά σήματα και σημάνσεις ασφαλείας οχημάτων·ανακλαστικές ταινίες για χρήση στους τομείς ασφάλειας και αυτοκινήτων·ανακλαστικές ταινίες, λωρίδες και φύλλα που ενισχύουν την ορατότητα και την ασφάλεια·πλαστικές μεμβράνες και φύλλα·πλαστική μεμβράνη για προστασία γραφικών και επιφανειών από φθορά ή κακή χρήση· πλαστικές μεμβράνες για χρήση σε στρωματοποίηση χαρτιού·αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη για τη διακόσμηση εσωτερικών τοίχων, εξωτερικών τοίχων, θυρών, επίπλων, δαπέδων και άλλων επιφανειών· προϊόντα από ημι-κατεργασμένες πλαστικές ύλες·υλικά στεγανοποίησης· εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες·πλαστικοί σφιγκτήρες και δακτύλιοι σύσφιγξης καλωδίων· υλικά στεγανοποίησης, συσκευασίας και μόνωσης·μονωτικές ταινίες, ταινίες ηλεκτρομόνωσης·μείγματα διάναξης (καλαφατίσματος) και έμφραξης·κολλώδη στεγανοποιητικά μέσα και στεγανοποιητικές κόλλες·μέσα εφαρμογής και πιστόλια ψεκασμού για τα προαναφερθέντα είδη στο σύνολό τους·υλικά έμφραξης και παραγεμίσματος από πλαστικές ύλες για εμπορευματοκιβώτια αποστολής·θερμομονωτικά υλικά από μη υφασμένες συνθετικές ίνες για χρήση στον ρουχισμό, τους υπνόσακους, τα καλύμματα στρωμάτων, προστατευτικά μαξιλαριών, παπλώματα, καπιτονέ παπλώματα, υποστρώματα για καπιτονέ παπλώματα, κουβέρτες, υποδήματα και γάντια·ταινία για ράβδους τιμονιού ποδηλάτου·πλαστικές, θερμοπλαστικές, και πολυμερικές μεμβράνες και φύλλα διαχείρισης φωτός που χρησιμοποιούνται για να ενισχύουν και να ελέγχουν τη φωτεινότητα, την κατεύθυνση του φωτός, την αντίθεση, τη δυνατότητα παρακολούθησης ή την κατανάλωση ισχύος σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες για φορητούς υπολογιστές και άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες και μεγάλες και μικρές οθόνες για τηλέφωνα, δέκτες τηλεειδοποίησης, και άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις χειρός, συσκευές τηλεόρασης και οθόνες παρακολούθησης βίντεο, τερματικά οπτικής παρουσίασηςβίντεο, οθόνες εικονικής πραγματικότητας και εικονοσκόπια, οθόνες ηλεκτρονικών οργάνων, μηχανικές διατάξεις παρουσίασης σημείων πώλησης, προβολείς, εμπρόσθιες και οπίσθιες οθόνες προβολής, και φωτεινά και μη φωτεινά σήματα·πλαστικές, θερμοπλαστικές, και πολυμερικές μεμβράνες διαχείρισης φωτός και υπερύθρων και φύλλα που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν και να ελέγξουν τη φωτεινότητα, την κατεύθυνση φωτός, την αντίθεση, την ικανότητα θέασης και την εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας παραθύρων και άλλων γυάλινων επιφανειών σε αυτοκίνητα και σε άλλα οχήματα και άλλες γυάλινες επιφάνειες· υλικά έμφραξης, στεγάνωσης και μόνωσης·υλικά ένωσης και αρμογεμίσματος· Εύκαμπτοι ελαστικοί σωλήνες· πλαστικές ύλες σε εξωθημένη μορφή·αρμογεμίσματα από κάμψη με θερμότητα·μονωτικά προϊόντα·επιθέματα προφυλακτήρα από καουτσούκ ή πλαστικό, υλικά ηχομόνωσης, υλικά πλαστικών φύλλων για εφαρμογή σε γυαλί για παραλλαγή απόχρωσης σε γυάλινες επιφάνειες, πλαστικές μεμβράνες για προσάρτηση σε διάφορες επιφάνειες για παροχή μέσων για ανίχνευση προσπαθειών παραβίασης ή τροποποίησης των επιφανειών αυτών ή για επικύρωση πινακίδων, ετικετών, αυτοκόλλητων ή ταμπελών·υλικά έμφραξης, συσκευασίας και μόνωσης, από καουτσούκ, ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα· γουταπέρκα· Ελαστικό κόμμι, ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένο· αμίαντος· μαρμαρυγίας (μίκα), ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένο· ελαστομερή· προϊόντα από ημι-κατεργασμένες πλαστικές ύλες·υλικά συσκευασίας, υλικά έμφραξης και μόνωσης (από καουτσούκ, πλαστικό, πολυουρεθάνη, αφρώδες υλικό, φύλλα, ή μη υφασμένα υλικά από καουτσούκ ή πλαστικό) και μονωτικά υλικά, μεταλλικά φύλλα μόνωσης· εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες· ημικατεργασμένες πλαστικές ύλες για περαιτέρω κατεργασία·κόλλες όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·κολλητικές ταινίες για εγχάραξη οπτικών φακών (όχι για ιατρική ή οικιακή χρήση)·μονωτικές ταινίες όχι για χαρτικά ή για οικιακή χρήση·ταινίες επικάλυψης όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·χαρτί και μεμβράνες επικάλυψης και κολλητικό χαρτί και κολλητικές μεμβράνες επικάλυψης, όχι για χαρτικά ή οικιακή χρήση·ταινίες διπλής και μονής όψης από ακρυλικό αφρώδες υλικό όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·ταινίες επένδυσης ασφαλείας όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·ταινίες επικάλυψης άριστης ποιότητας όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·ταινίες πρόσδεσης όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·ταινίες για τη στερέωση ραφών ταπήτων όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·πλαστικές που χρησιμοποιούνται σε επισκευές (όχι για οικιακή χρήση)·ταινίες αλουμινίου όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·ταινίες κοπής και επισκευής φωτογραφιών όχι για οικιακή χρήση·κολλητικές ταινίες και υλικά στερέωσης για ψάθες και τάπητες (όχι για οικιακή χρήση)·μείγματα στεγανοποίησης (όχι για ιατρική ή οικιακή χρήση)·αυτοκόλλητες ταινίες (όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση)·υλικά και μεμβράνες από βινύλιο με αυτοκόλλητη επένδυση όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·αυτοκόλλητες ταινίες για καλώδια (όχι για οικιακή χρήση)·ταινίες, με ή χωρίς αυτοκόλλητη επένδυση, ειδικότερα από πλαστικό ή αφρώδες υλικό (όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση)· κολλητικές μεμβράνες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία·ταινίες για την προστασία αντικειμένων από διάβρωση όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·κολλητική ταινία για χρήση σε γυαλί παραθύρων, καθρέφτες και άλλες γυάλινες επιφάνειες για τη δημιουργία λοξοτομημένης ή χαραγμένης εμφάνισης (όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση)·υλικά στεγανοποίησης και συσκευασίας από καουτσούκ, πλαστικό, πολυουρεθάνη, αφρώδες υλικό, αλουμίνιο, ή μη υφασμένα υλικά·θερμοάντοχα, ελαστικά χαλάκια στερέωσης·θερμοάντοχα υλικά όπου περιλαμβάνονται όσα περιέχουν κεραμικές ίνες, ίνες υάλου και θερμοδιαστελλόμενα υλικά·ταινίες σφράγισης όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·μείγματα στεγανοποίησης, συγκόλλησης και συναρμογής (όχι για ιατρική ή οικιακή χρήση)·κολλώδη μίγματα στεγανοποίησης (όχι για οικιακή χρήση), στεγανοποιητικά κολλητικά μίγματα (όχι για οικιακή χρήση)·κολλητικά στεγανοποιητικά μέσα και κολλητικά μέσα στεγανοποίησης (όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση)·συνθετικές και ημισυνθετικές ίνες για χρήση στην κατασκευή μη υφασμένων υλικών διήθησης·τεχνητό μαλλί για χρήση στην κατασκευή μη υφασμένων υλικών διήθησης·υλικά ένωσης και αρμογεμίσματος από καουτσούκ, πλαστικό ή αφρώδες υλικό·θερμοσυρρικνούμενα εποξειδικά μέσα πλήρωσης αρμογεμίσματος·ακουστική μόνωση·αφρώδη υλικά για χρήση σε ηχομόνωση και μείωση δονήσεων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, τρένα και άλλους τύπους οχημάτων·θερμοπλαστικά υλικά, και λοιπά πλαστικά και συνθετικές ρητίνες σε μορφή μεμβράνης, σε μορφή φύλλου· υλικά διήθησης (ημικατεργασμένοι αφροί ή μεμβράνες πλαστικού)·υλικά βασικής επίστρωσης από καουτσούκ για επιφάνειες·υφάσματα υφασμένα από κεραμικές ίνες για χρήση ως μέσα μόνωσης·πλαστικά αφρώδη υλικά και πλαστικά αφρώδη υλικά με αυτοκόλλητη επίστρωση με τη μορφή πλακών, φύλλων, κυβόσχημων τεμαχίων, ράβδων και σωλήνων για βιομηχανική και κατασκευαστική χρήση·υλικό σε μορφή φύλλου ανθεκτικό σε απόξεση με αυτοκόλλητη επίστρωση και ευαίσθητο σε πίεση για δημιουργία διάτρητων φύλλων (στένσιλ) για χρήση σε αμμοβολή·μεμβράνες και φύλλα βισκόζης·μεμβράνες και φύλλα κυτταρίνης·χυτά αυτοκόλλητα προστατευτικά μέσα από πολυουρεθάνη όχι για χαρτικά, οικιακή ή ιατρική χρήση·πλαστικά αφρώδη υλικά με αυτοκόλλητη επίστρωση και ευαίσθητα σε πίεση, για χρήση σε κατασκευές·ενισχυμένα πλαστικά μέσα πλήρωσης, στόκος και πλαστικά μέσα πλήρωσης·υλικό επισκευής ινών υάλου για επισκευές αμαξωμάτων αυτοκινήτων·μέσα πλήρωσης από πολυεστέρα για κύρια τμήματα για θαλάσσια χρήση·μέσα τελικής επεξεργασίας διακοσμητικά και/ή προστατευτικά και διακοσμητικά μέσα και σχέδια αμαξωμάτων για εφαρμογή σε οχήματα· κονίαμα· Αντιθαμβωτικές μεμβράνες για παράθυρα [έγχρωμες μεμβράνες]· Συνθετικές ρητίνες (ημικατεργασμένα προϊόντα)·πλαστικές ίνες, όχι για χρήση στην κλωστοϋφαντουργία· βουλκανισμένη ίνα· συνθέσεις για αποτροπή της εκπομπής θερμότητας· υαλοβάμβακας για μονωτική χρήση·ορυκτό μαλλί για μονωτική χρήση·σκωριοβάμβακας για μονωτική χρήση· στεγανοποιητικά μέσα για την επισκευή και συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών αυτοκινήτων·στεγανοποιητικά μέσα για συνενώσεις σε αμαξώματα οχημάτων·διαμορφωμένα ελαστομερή προστατευτικά μέσα με αυτοκόλλητο στη μία πλευρά για προσάρτηση σε διάφορες επιφάνειες για παροχή προστασίας για τις προαναφερόμενες επιφάνειες·ελαστομερή σχήματα με αυτοκόλλητη επένδυση για προσάρτηση σε είδη, για προστατευτική χρήση·πλαστικά μέσα συσκευασίας·ταινίες αντιδιαβρωτικής προστασίας, για χρήση ως στεγανοποιητικό μέσο.

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos; materias plásticas semiacabadas para su uso en la fabricación ulterior; adhesivos (pegamentos); Cintas adhesivas para uso industrial y comercial;cinta adhesiva no de papelería y no para usos médicos o domésticos; cintas autoadhesivas que no sean para la medicina, la papelería o la casa;cintas adhesivas para su uso en el sector de la automoción;cinta adhesiva para su uso en decoración o en el sector de la pintura;cintas adhesivas para uso industrial o comercial;cintas para conductos; Cintas eléctricas; cintas adhesivas;cinta adhesiva protectora de calidad especial;cintas de espuma adhesiva, cintas adhesivas de doble cara, todas para uso industrial;cintas de sujeción;cinta para costuras de alfombras;cintas de plástico para hacer reparaciones;cinta de reparación y seccionamiento fotográficos;cintas adhesivas y materiales de fijación para esteras y alfombras; Composiciones aislantes; películas adhesivas;cintas adhesivas para cables;cintas, con o sin reverso adhesivo, en concreto, de plástico o espuma; películas adhesivas destinadas a la industria;cintas para la protección de objetos contra la corrosión;cinta adhesiva para su uso en cristales de ventanas, espejos y otros cristales para producir un aspecto biselado o tallado;masilla para sellar y aislar conexiones eléctricas;fundas de materias plásticas para la reflexión visual de la luz, para usar en carreteras y señales de tráfico y marcas de seguridad para vehículos;cintas reflectantes para su uso en la seguridad y la automoción;cinta, tiras y láminas reflectantes para mejorar la visibilidad y la seguridad;película y hojas de materias plásticas;película plástica para proteger gráficos y superficies contra daños o maltrato; película de plástico para su uso en la laminación de papel;película con adhesivo utilizada para decorar paredes de interior, paredes de exterior, puertas, muebles, suelos y otras superficies; productos en materias plásticas semielaboradas;materias que sirven para cerrar con estopa; tubos flexibles no metálicos;abrazaderas y aros para sujeción de cables hechos de plástico; materias para sellar, embalar y aislar;cintas aislantes, cintas electroaislantes;compuestos para calafatear y cerrar con estopa;sellantes adhesivos y adhesivos sellantes;aplicadores y pistolas para todos los productos mencionados;relleno para embalaje de plástico para transporte de recipientes;materiales de aislamiento térmico hechos de fibras sintéticas no tejidas, para su uso en prendas de vestir, sacos de dormir, fundas de colchones, protectores de almohadas, edredones, colchas, cubrecolchones, mantas, calzado y guantes;cinta para manillares de bicicletas;películas y láminas plásticas, termoplásticas y poliméricas para el control de luz utilizadas para mejorar y controlar el brillo, dirección de la luz, contraste, visibilidad o consumo energético en pantallas de ordenador, pantallas para ordenadores portátiles y otros ordenadores, pantallas de visualización y pantallas grandes y pequeñas para teléfonos, buscapersonas y otros dispositivos electrónicos de mano, pantallas de televisor y de vídeo, terminales de visualización de vídeo, pantallas de imagen virtual y visores individuales, pantallas de instrumentación electrónica, pantallas para máquinas de punto de venta, proyectores, pantallas de proyectores frontales o traseros y carteles luminosos y no luminosos;películas y hojas plásticas, termoplásticas y poliméricas de control de luz e infrarrojos para mejorar y controlar el brillo, dirección de la luz, contraste, visibilidad o conservación de energía térmica de ventanas y otros cristales en automóviles y otros vehículos y otros cristales; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar;materiales de unión y empalme; Mangueras flexibles; productos en materias plásticas extrusionadas;productos de unión termocontráctiles;productos aislantes;almohadillas amortiguadoras de caucho o plástico, material para aislamiento acústico, material en forma de lámina de plástico que sirve para su aplicación sobre vidrio con el fin de proporcionar color al vidrio, película de plástico para su fijación sobre diversas superficies para proporcionar medios para detectar intentos de manipulación o alteración de dichas superficies o para validar señales, etiquetas, pegatinas o rótulos;materiales de sellado, empaquetado y aislantes, caucho en bruto o semielaborado; gutapercha; Goma en bruto o semielaborada; amianto; mica en bruto o semielaborada; elastómeros; productos en materias plásticas semielaboradas;materiales para calafatear, cerrar con estopa y aislar (de caucho, materias plásticas, poliuretano, espuma, lámina o materiales no tejidos de caucho o materias plásticas) y materiales aislantes, hojas metálicas aislantes; tubos flexibles no metálicos; materias plásticas semiacabadas para su uso en la fabricación ulterior;adhesivos que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cinta adhesiva para rectificación de lentes ópticas (que no sean para fines médicos o domésticos);cintas aislantes que no sean para fines de papelería o para la casa;cintas protectoras que no sean para la medicina, la papelería o la casa;papel y películas de enmascarar y papel y películas adhesivos de enmascarar, que no sean para papelería o uso doméstico;cintas de espuma acrílica de una cara o de dos caras que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cintas de refuerzo de seguridad que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cintas de enmascarar de calidad especial que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cintas de conexión que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cinta para costuras de alfombras que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cintas de plástico para hacer reparaciones (que no sean para fines domésticos);cinta de aluminio que no sea para fines de papelería, domésticos o médicos;cinta para reparar y cortar fotografías que no sea para fines domésticos;cintas adhesivas y materiales de fijación para esteras y alfombras (que no sean para fines domésticos);composiciones sellantes (que no sean para la medicina o la casa);películas adhesivas (que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos);materiales y película de vinilo con parte posterior adhesiva que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cintas adhesivas para cables (que no sean para la casa);cintas, con parte posterior adhesiva o no, especialmente de plástico o espuma (que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos); películas adhesivas destinadas a la industria;cintas para la protección de objetos contra la corrosión, que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;cinta adhesiva para su uso en cristales de ventanas, espejos y otros cristales para producir un aspecto biselado o tallado (que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos);materiales de sellado y embalaje de caucho, materias plásticas, poliuretano, espuma, hojas o materiales no tejidos;esteras de montaje termorresistentes y resilientes;materiales termorresistentes incluyendo aquellos que contienen fibra cerámica, fibra de vidrio y materiales termoexpandibles;cintas aislantes contra la intemperie que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;compuestos para sellar, pegar y unir (que no sean para fines domésticos o médicos);compuestos adhesivos para sellar (que no sean para uso doméstico), compuestos selladores adhesivos (que no sean para uso doméstico);obturadores adhesivos y adhesivos sellantes (que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos);fibra sintética o semisintética utilizada para la fabricación de medios filtrantes no tejidos;madera artificial utilizada en la fabricación de medios filtrantes no tejidos;materias de unión y empalme de caucho, materias plásticas o espuma;relleno de unión de epoxí termotráctil;aislamientos acústicos;espumas utilizadas para insonorización y reducción de vibraciones en automóviles, camiones, autobuses, trenes y otros tipos de vehículos;yesos térmicos y otras materias plásticas y resinas sintéticas en forma de película, en forma de folio y lámina; materias filtrantes [materias plásticas o espumas semielaboradas];materiales cauchutados para bases de revestimiento de superficies;tela tejida a partir de fibras cerámicas para su uso como aislante;espuma de plástico y espuma de plástico con una capa de adhesivo en forma de losas, láminas, bloques, varillas y tubos para uso industrial y en fabricación;material en forma de lámina resistente a la abrasión recubierto con adhesivo sensible a la presión para hacer plantillas utilizadas en granallado;hojas y películas de viscosa;hojas y películas de celulosa;protectores autoadhesivos moldeados hechos de poliuretano que no sean para fines de papelería, domésticos o médicos;espuma de plástico recubierto con adhesivo sensible a la presión que se utiliza en fabricación;rellenos de plástico reforzado, rellenos de masilla y materias plásticas;material de reparación de fibra de vidrio para reparaciones de carrocerías de automóviles;rellenos de poliéster para carrocerías para uso marítimo;acabado decorativo o protector de plástico y guarniciones y diseño de carrocería para su aplicación en vehículos; zulaque; Películas antideslumbrantes para ventanas [películas tintadas]; resinas sintéticas [productos semielaborados];fibras de materias plásticas para uso no textil; fibra vulcanizada; materias para impedir la irradiación del calor; lana de vidrio para aislamiento;lana mineral para aislamiento;lana de escoria para aislamiento; material de sellado para su reparación y mantenimeinto de superficies de automóviles de interior y exterior;selladores de costuras de carrocerías de vehículos;protectores elastoméricos conformados que tienen un adhesivo en una cara de los mismos para su fijación sobre diversas superficies para proporcionar acolchado y protección a dichas superficies;formas elastoméricas con parte posterior adhesiva para su fijación sobre artículos, para fines de protección;hilos de plástico para calafatear;cintas protegidas frente a la corrosión, para su uso como selladores.

Kumm, gutapertš, asbest, vilgukivi ja neist materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; pressplastid tootmiseks; tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid; paindtorud, voolikud (v.a metallist); Pooltöödeldud plastmaterjalid kasutuseks järeltööstuses; liimained; tööstuslikud ja ärilised teibid;kleeplint (v.a kirjatarvetena ja meditsiini- või kodukasutuseks); iseliimuvad mittemeditsiinilised teibid, paberi- ja kirjatarvete jaoks või majapidamisotstarbeks;kleepribad autotööstuses kasutamiseks;dekoreerimiseks ja/või värvimistööstuses kasutatav kleeplint;kleeplindid tööstuslikuks või kaubanduslikuks kasutuseks;toruteibid; Isoleerpaelad; kleepribad;kõrgeima kvaliteediga maalriteip;isekinnituvad vahtteibid, kahepoolsed kleeplindid, kõik tööstuslikuks kasutamiseks;rihmkinnituslindid;vaiba servateip;parandustöödeks kasutatavad plastteibid;fototükeldus- ja parandusteip;kleeplindid ja kinnitusmaterjalid vapadele; Isoleerivad materjalid; kleepuvad kiled;kleeplindid juhtmetele;ribad, kleepja küljega või ilma, täpsemalt plastikust või vahust; tööstuses kasutatavad kleepkiled;teibid esemete kaitsmiseks korrisiooni eest;kleeplint kasutamiseks aknalaasil, peeglitel ja teistel klaasidel viltulõigatud või söövitatud välimuse andmiseks;mastiks elektriühenduste tihendamiseks ja isoleerimiseks;plastiklehed valguse visuaalseks peegeldamiseks, kasutamiseks tee- ja liiklusmärkidel ja sõidukite turvamärgistuseks;peegeldavad teibid kasutamiseks ohutuse ja autode valdkonnas;peegeldav lint, ribad ja lehed nähtavuse ja ohutuse tõstmiseks;plastkiled ja -lehed;plastkile graafika ja pindade kaitsmiseks kahjustumise või rikkumise eest; paberi lamineerimiseks kasutatav plastkile;kleepkattega plastkile, kasutamiseks siseseinte, välisseinte, uste, mööbli, põradate ja teiste pindade kaunistamiseks; pressplastid tootmiseks;pahteldusmaterjalid; paindtorud, voolikud (v.a metallist);plastist klambrid ja juhtmete kinnitusklambrid; tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid;isoleerlindid, elektrilised isoleerlindid;temmimis- ja pahteldussegud;liimtihendid ja tihendavad kleebid;aplikaatorid ja kõikide eeltoodud kaupade püssid;pakkepolster ja transpordimahutite plastiktäitematerjal;termoisolatsioonimaterjalid, valmistatud mittekootud sünteetilistest kiududest, kasutamiseks rõivaste, magamiskottide, madratsikatete, padjakatete, sulgtekkide, vatitekkide, alustekkide, tekiriide, jalatsite ja kinnaste juures;jalgratta juhtraua käepideme teip;plastik-, termoplast- ja polümeersed valgustreguleerivad kiled ja lehed, kasutamiseks ereduse, valguse suuna, kontrasti, nähtavuse või elektritarbimise suurendamiseks ja reguleerimiseks arvutimonitorides, sülearvuti ja muudel arvutikuvaritel, ekraanidel ja suurtel ja väikestel telefoni, piipari ja muude pihuelektroonikaseadmete kuvaritel, telerites ja videomonitoride ekraanidel, videoterminalides, virtuaalkujutiste projektorites ja optiliste instrumentide läätsedes, elektroonilise aparatuuri kuvaritel, kassaaparaatide kuvaritel, projektoritel, dia- ja grafoprojektori ekraanidel, ja valgustatud ja mittevalgustatud märkidel;plastik-, termoplast- ja polümeersed valgust ja infrapunavalgust reguleerivad kiled ja lehed, kasutamiseks ereduse, valguse suuna, kontrastnähtavuse ja termaalenergia säästmiseks akendel ja teistel klaasidel autodes ja teistes sõidukites ja teistel klaasidel; tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid;ühendus- ja vuugimaterjalid; Paindvoolikud; plastid pressitud kujul;kuumkokkutõmbeühendused;isoleertooted;kummist või plastist põrkeraua padjad, heliisolatsiooni materjal, plastikust lehtmaterjal, kantav klaasile värvitooni andmiseks, plastkile erinevatele pindadele paigaldamiseks vahendina avastada katseid nimetatud pindu rikkuda või mõjutada või märkide, siltide, kleebiste või lipikute kehtivaks tegemiseks;pitseerimis-, pakke- ja tihendusmaterjalid, toor- või pooltöödeldud kummi; gutapertš; Kummivaik (töötlemata või pooltöödel-dud); asbest; vilgukivi (töötlemata või pooltöödeldud); elastomeerid; pressplastid tootmiseks;pakendid, täite- ja isoleermaterjalid (valmistatud kummimaterjalidest, plastikust, polüuretaanist, vahust, fooliumist või mittekootud kummi- või plastikmaterjalist) ja isoleermaterjalid, metallist isolatsioonifoolium; paindtorud, voolikud (v.a metallist); Pooltöödeldud plastmaterjalid kasutuseks järeltööstuses;kleebid kasutamiseks mitte kirjatarvetena, majapidamises ega medisiinilistel eesmärkidel;kleepteibid optiliste läätsede lihvimiseks (mitte meditsiiniliseks ega majapidamiskasutuseks);toruteibid, mitte kirja- ega majapidamistarvetena;maalriteip kasutamiseks mitte kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinilistel eesmärkidel;kattepaber ja kiled ja kleepuv kattepaber ja kiled, mitte kasutamiseks kirjatarvetena ega majapidamises;kahepoolsed ja ühepoolsed akrüülvahtteibid, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;turvakiled, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;kõrgeima kvaliteediga maalriteip, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;kinnitusteip, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;vaipade ääristusteip, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;plastikteibid parandustöödeks (mitte majapidamise otstarbeks);fooliumteip kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises või meditsiinis;fototükeldus- ja parandusteip, mitte kasutamiseks majapidamises;kleeplindid ja vaipade kinnitusmaterjalid (mitte majapidamise otstarbeks);isoleersegud (mitte kasutamiseks meditsiinis ega majapidamises);iseliimuvad kiled (mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis);liimseljaga vinüülmaterjalid ja kile, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;kleepribad juhtmetele (mitte kasutamiseks majapidamises);teibid, kleepuva tagaküljega või mitte, täpsemalt plastikust või vahust (mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis); tööstuses kasutatavad kleepkiled;teibid objektide kaitsmiseks korrosiooni vastu, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;kleeplint kasutamiseks aknaklaasil, peeglitel ja teistel klaasidel viltulõigatud või söövitatud välimuse andmiseks (mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis);tihend- ja pakkematerjal, valmistatud kummimaterjalidest, plastikust, polüuretaanist, vahust, fooliumist või mittekootud kummi- või plastikmaterjalidest;termiliselt vastupidavad, vetruvad montaažimatid;termiliselt vastupidavad materjalid, sh sellised, mis sisaldavad keraamilist kiudu, klaaskiudu ja kuumpaisuvaid materjale;aknateibid, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis;isolatsiooni, kinnitus- ja sidumissegud (mitte kasutamiseks meditsiinis ega majapidamises);liimivad tihendussegud (mitte majapidamise otstarbeks), tihendavad liimsegud (mitte majapidamise otstarbeks);liimtihendid ja tihendavad kleebid (mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapidamises ega meditsiinis);sünteetilised ja poolsünteetilised kiud, mida kasutatakse mittekootud filtervahendite tootmisel;kunstvill, mida kasutatakse mittekootud filtervahendite tootmisel;kummist, plastikust või vahust ühendus- ja vuukimismaterjalid;kuumkahanev epoksütäidis vuukimiseks;akustiline isoleerimine;vahud, mida kasutatakse heli katsetamiseks ja vibratsiooni vähendamiseks autodes, veoautodes, bussides, rongides ja teistes sõidukites;termoplastid ja teised plastik- ja sünteetilised vaigud kile kujul, fooliumi kujul ja lehtedena; filtermaterjalid (pooltöödeldud plastkile või vahtplast);pindade kummist kruntmaterjalid;isolatsiooniks kasutatav keraamilistest kiududest kootud kangas;plastvaht ja kleepkihiga kaetud plastvaht tahvlite, lehtede, blokkide, varraste ja torudena tööstuslikuks ja töötlevaks kasutamiseks;vajutustundlik kleepkattega abrasioonikindel lehtmaterjal liivapritsi šabloonide valmistamiseks;viskooskiled ja -lehed;tsellulooskiled ja -lehed;vormitud iseliimuvad polüuretaanist protektorid, mitte kasutamiseks kirjatarvetena, majapdamises ega meditsiinis;vajutustundlik kleepkattega plastikvaht tootmises kasutamiseks;sarrustatud plasttäidised, pahtel ja plasttäidised;fiiberklaasist parandusmaterjal autode keretöödeks;merenduslikuks kasutamiseks polüestrist keretäited;sõidukitele pealekandmiseks mõeldud dekoratiivne ja/või kaitsev plastviimistlus ja kere korrastamise ja -kujundamise materjal; tihenduskitt; Peegeldusvastased aknakiled (toonitud kiled); Sünteesvaigud, sünteetilised vaigud [pooltooted];süsinikkiud mitte tekstiilialaseks kasutuseks; vulkaniseeritud kiud; materjalid soojuskiirguse takistamiseks; klaasvatt (isoleermaterjal);isoleerotstarbeline mineraalvill;räbuvill isolatsiooniks; autode sise- ja välispindade remondi ja hooldamise tihendid;sõidukikerede ühenduskohtade tihendused;teatud kujuga elastomeerist protektorid, mille ühel küljel on kleep, kinnitamiseks erinevatele pindadele nende polsterdamiseks ja kaitsmiseks;tagaküljekleebiga varustatud elastomeerist vormid kinnitamiseks esemetele nende kaitsmise eesmärgil;plastikust pakkenuudlid;roostevastane lint, kasutamiseks tihendina.

Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset; muoviset puolivalmistemateriaalit jatkotuotannossa käytettäviksi; liima-aineet; Teipit teolliseen ja kaupalliseen käyttöön;liimanauhat, muut kuin paperikauppatavarat ja muihin kuin lääkinnällisiin tai kotitaloustarkoituksiin; itseliimautuvat teipit, muut kuin paperikauppatavarat ja muihin kuin lääkinnällisiin tai kotitaloustarkoituksiin;teipit käytettäviksi autoteollisuudessa;teipit käytettäväksi koristelu- ja/tai maaliteollisuudessa;teipit teolliseen tai kaupalliseen käyttöön;eristysteipit; Sähköteipit; suojateipit;ensiluokkaiset maskiteipit;liimavaahtonauhat, kaksipuoliset liimanauhat, kaikki teollisiin tarkoituksiin;hihnasidontateipit;mattojen saumausteipit;muoviteipit korjausten tekemiseen;teipit valokuvien rajaukseen ja korjaukseen;liimanauhat ja kiinnitysaineet matoille; Eristysyhdisteet; liimapintaiset kalvot;liimanauhat kaapeleita varten;nauhat, joissa on tai ei ole liimapintaa, erityisesti muovista tai vaahtomuovista; liimakalvot teollisiin tarkoituksiin;ruosteenestoteipit esineille;ikkunalasissa, peileissä tai muilla lasipinnoilla käytettävä teippi, jolla luodaan viistottu tai syövytetty vaikutelma;mastiksi sähköliitäntöjen tiivistämiseen ja eristämiseen;valoa heijastavat muovilevyt käytettäväksi tie- ja liikennemerkkien sekä ajoneuvojen turvamerkintöjen yhteydessä;heijastinnauhat turvallisuustarkoituksiin ja autoihin liittyvään käyttöön;heijastavat nauhat, kaistaleet ja arkit näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen;muovikelmut ja -arkit;muovikalvot grafiikan ja pintojen suojaamiseen vaurioilta ja vahingonteolta; paperin laminoinnissa käytettävät muovikalvot;liimapäällysteinen muovikalvo sisäseinien, ulkoseinien, ovien, kalusteiden, lattioiden ja muiden pintojen koristeluun; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön;täyteaineet; taipuisat putket, ei-metalliset;muoviset puristimet ja kaapelien kiristysrenkaat; tiivistys-, pakkaus- ja eristysaineet;eristysnauhat, sähköiset eristysnauhat;tilkintä- ja eristysyhdisteet;liimatiivisteet ja tiivistysliimat;kaikkien edellä mainittujen tavaroiden levittimet ja ruiskut;muoviset pakkauspehmusteet ja täytteet kuljetuslaatikoita varten;kuitukankaisista synteettisistä kuiduista valmistetut lämpöeristemateriaalit käytettäväksi vaatteissa, makuupusseissa, patjanpäällisissä, tyynyliinoissa, peitoissa, täkeissä, petauspatjoissa, vilteissä, jalkineissa ja käsineissä;polkupyörän ohjaustangon teippi;muoviset, termoplastiset ja polymeeriset valonhallintakalvot ja -kelmut käytettäviksi parantamaan ja ohjaamaan kirkkautta, valonsuuntausta, kontrastia, katseltavuutta tai energiankulutusta tietokonenäytöissä, sylimikrojen ja muiden tietokoneiden näytöissä, näyttöruuduissa ja suurissa ja pienissä näytöissä puhelimia, hakulaitteita ja muita kädessä pidettäviä elektronisia laitteita varten, televisiovastaanottimien ja videoiden näytöissä, videonäyttöpäätteissä, virtuaalikuvanäytöissä ja okulaarinäyttölaitteissa, elektronisissa välinenäytöissä, ostopisteiden koneiden näytöissä, projektoreissa, etu- ja takaprojektorien näytöissä sekä valaistuissa ja ei-valaistuissa kylteissä;muoviset, termoplastiset ja polymeeriset valo- ja infrapunahallintakalvot ja -kelmut käytettäväksi tehostamaan ja ohjaamaan kirkkautta, valonsuuntausta, kontrastia, katseltavuutta ja lämpöenergian säilytystä ikkunoissa ja muissa autojen ja muiden ajoneuvojen laseissa sekä muussa lasissa; tiivistys- ja eristysaineet;liitos- ja saumausaineet; Taipuisat putket; muovit suulakepuristetussa muodossa;lämpökutistuvat saumausaineet;eristystuotteet;kumiset tai muoviset pehmusteet, materiaalit äänieristykseen, muoviset levymäiset aineet lasiin levitettäväksi sen tummentamiseksi, eri pinnoille kiinnitettävä muovikalvo kyseisten pintojen väärinkäyttöä tai muuttelua vastaan tai kylttien, merkkien, tarrojen tai merkintälappujen todentamiseen;tiivistys- ja eristysaineet, raakakumi tai kumi puolivalmisteena; guttaperkka; Kumi, raakakumi tai osittain käsitelty; asbesti; kiille, raaka tai osittain työstetty; elastomeerit; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön;tiivistys-, täyte- ja eristysaineet (kaikki on valmistettu kumista, muovista, polyuretaanista, vaahdosta, metallista tai muista kuin kudotuista kumi- tai muovimateriaaleista) ja eristysaineet, metalliset eristekalvot; taipuisat putket, ei-metalliset; muoviset puolivalmistemateriaalit jatkotuotannossa käytettäviksi;liimat muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;liimanauhat optisten linssien hiontaan (muuhun kuin kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön);eristeteipit muuhun kuin paperi- tai kotitalouskäyttöön;maskiteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;maskipaperi ja -kalvot sekä liimapintaiset maskipaperit ja -kalvot muuhun kuin paperi- tai kotitalouskäyttöön;kaksipuoliset ja yksipuoliset akryylivaahtoteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;taustateipit turvallisuustarkoituksiin muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;ensiluokkaiset maskiteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;kiristysteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;matonsaumausteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;muoviteipit korjausten tekemiseen (muuhun kuin kotitalouskäyttöön);metalliteipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;valokuvien leikkaus- ja korjausteipit muuhun kuin kotitalouskäyttöön;liimanauhat ja kiinnitysaineet matoille (muuhun kuin kotitalouskäyttöön);tiivistysyhdisteet (muuhun kuin lääketieteelliseen tai kotitalouskäyttöön);liimakalvot (muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön);liimataustaiset vinyylimateriaalit ja -kalvot muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;liimanauhat kaapeleille (muuhun kuin kotitalouskäyttöön);liimataustaiset tai muut kuin liimataustaiset nauhat, erityisesti muovista tai vaahdosta (muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön); liimakalvot teollisiin tarkoituksiin;ruosteenestoteipit esineille muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;ikkunalasissa, peileissä tai muilla lasipinnoilla käytettävä liimanauha, jolla luodaan fasetti- tai etsattu vaikutelma (muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön);saumaus- ja täyttöaineet kumista, muovista, polyuretaanista, vaahdosta, metallista tai muista kuin kudotuista aineista;lämpöä kestävät, joustavat kiinnitysalustat;lämpöä kestävät materiaalit, mukaan lukien keraamisia kuituja, lasikuituja ja lämpölaajenevia materiaaleja sisältävät;ikkunateipit muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;saumaus-, kiinnitys- ja sideaineet (muuhun kuin kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön);liimamaiset saumausaineet (muuhun kuin kotitalouskäyttöön), liima-aineet tiivistämiseen (muuhun kuin kotitalouskäyttöön);liimasaumausaineet ja liimatiivisteaineet (muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön);synteettiset ja puolisynteettiset kuidut käytettäväksi kuitukankaisten suodatinvälineiden valmistuksessa;teko käytettäväksi kuitukankaisten suodatinvälineiden valmistuksessa;kiinnitys- ja tiivistysaineet kumista, muovista tai vaahdosta;lämpökutistuvat epoksiset liikuntasaumojen täyteaineet;äänieristeet;autojen, kuorma-autojen, linja-autojen, junien ja muiden kulkuneuvojen äänieristeinä ja tärinän vaimennukseen käytettävät vaahdot;lämpöaktiiviset muovit ja muut muovit ja synteettiset hartsit kalvon, metallifolion ja levyn muodossa; suodatusmateriaalit (puolivalmiit muovivaahdot ja -kalvot);kumitetut alustusaineet pinnoille;keraamisista kuiduista kudottu kangas eristeenä käytettäväksi;muovivaahdot ja liimapintaiset muovivaahdot levyinä, arkkeina, harkkoina, tankoina ja putkina teollisuudessa ja tuotannossa käytettäväksi;kontaktiliimalla päällystetty hankausta kestävä arkkimainen aine mallinneen valmistukseen hiekkapuhallusta varten;viskoosikelmut ja -arkit;selluloosakelmut ja -arkit;polyuretaanista tehdyt muotoillut itsekiinnittyvät suojukset muuhun kuin paperi-, kotitalous- tai lääketieteelliseen käyttöön;kontaktiliimalla päällystetyt muovivaahdot valmistusteollisuuteen;lujitetut muoviset täytekitit ja muoviset täyteaineet;lasikuituiset korjausaineet autonkorien korjaamiseen;polyesteriset rungon täyteaineet veneilykäyttöön;koristeelliset ja/tai suojaavat muoviset viimeistelyaineet ja rungon viritysosat ja kuva-aiheet ajoneuvoihin kiinnitettäväksi; savilaasti; häikäisyä estävät ikkunakalvot (sävytetyt kalvot); Tekohartsit (puolivalmisteena);muovikuidut, ei tekstiilikäyttöön; vulkanoidut kuidut; aineet lämpöhävikin estoon; lasivilla eristykseen;vuorivilla eristykseen;kuonavilla eristykseen; tiivisteet autojen sisä- ja ulkopintojen korjaukseen ja kunnossapitoon;ajoneuvojen rungon saumojen tiivisteet;toiselta puolelta liimapintaiset muotoillut elastomeeriset suojukset kiinnitettäväksi eri pinnoille niiden pehmusteeksi ja suojaksi;liimataustaiset elastomeeriset muotokappaleet kiinnitettäväksi esineisiin suojaustarkoituksessa;muoviset tiivistystäyttöaineet;korroosionsuojateipit tiivisteeksi.

Gumi, guttapercsa, nyersgumi, azbeszt, csillámpala és ezekből az anyagokból készült, más osztályba nem sorolt áruk; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra; tömítő, dugaszoló/elzáró és szigetelő anyagok; flexibilis csövek (nem fémből készült ~); Továbbgyártáshoz használt félkész műanyagok; ragasztók; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok;ragasztószalagok nem papíripari, orvosi vagy háztartási használatra; öntapadó szalagok, a gyógyászati használatúak, papíripari vagy háztartási használatúak kivételével;az autóiparban használatos ragasztószalagok;dekorációhoz és/vagy a festékiparban használatos ragasztószalagok;ragasztószalagok ipari vagy kereskedelmi használatra;szigetelőszalagok; Szigetelőszalagok; ragtapaszok, ragasztószalagok;kiváló minőségű maszkoló szalag;ragasztóhabos szalagok, kétoldalas ragasztószalagok, mindezek ipari használatra;bélelőszalagok;szőnyegszegély-ragasztó szalagok;műanyag szalagok javításokhoz;fényképészeti daraboló és javító szalagok;ragasztószalagok és rögzítő anyagok rongyszőnyegekhez és szőnyegekhez; Szigetelőanyagok; ragasztófóliák;ragasztószalagok kábelekhez;szalagok, ragasztós hátlappal, vagy a nélkül, különösen műanyagból vagy habból; ragasztós fóliák ipari használatra;szalagok tárgyak korrózió elleni védelméhez;ragasztó szalagok ablaküvegen, tükrökön vagy más üvegen való használatra, levágott és vésett hatás eléréséhez;ragasztómézga elektromos csatlakozások tömítéséhez és szigeteléséhez;műanyag lapok fény visszaveréséhez, közúti és közlekedési jelzőtáblákkal, valamint járművek biztonsági jelzéseivel kapcsolatos használatra;a biztonság és az autóipar területén használatos fényvisszaverő szalagok;fényvisszaverő szalagok, csíkok és lapok láthatóság és biztonság növeléséhez;műanyag filmek és lapok;műanyag filmek grafikák és felületek sérülés vagy helytelen használat elleni védelméhez; papír rétegeléséhez használt műanyag fólia;beltéri falak, kültéri falak, ajtók, bútorok, padlók és egyéb felületek dekorálásához használt ragasztós bevonatú műanyag filmek; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra;tömítőanyagok; flexibilis csövek (nem fémből készült ~);műanyagból készült csőbilincsek és kábelszorító gyűrűk; tömítő, dugaszoló/elzáró és szigetelő anyagok;szigetelőszalagok, elektromos szigetelőszalagok;tömítő- és tömővegyületek;ragasztó tömítőanyagok és tömítő ragasztók;applikátorok és pisztolyok a fentebb említett termékek mindegyikéhez;műanyag csomagpárnázások és kitöltések szállítókonténerekhez;nem-szőtt szintetikus szálakból készült hőszigetelő anyagok ruházathoz, hálózsákokhoz, matrachuzatokhoz, párnavédő huzatokhoz, dunyhákhoz, ágyterítőkhöz, alsó ágyterítőkhöz, takarókhoz, lábbelikhez és kesztyűkhöz;kerékpárkormány-szalagok;műanyag, hőre lágyuló műanyag és polimer fénykezelő filmek és lapok fényesség, fényirányzás, kontraszt, nézhetőség vagy áramfogyasztás növeléséhez és vezérléséhez használva az alábbiakban: számítógépes monitorok, kijelzők laptopokhoz és egyéb számítógépekhez, nézegető képernyők, valamint nagy és kis kijelzők telefonokhoz, személyihívók, televíziókészülék- és videomonitorok, videós kijelzőterminálok, virtuális-kép kijelzők és nézegetőszemüvegek, elektronikus műszerkijelzők, vásárlási-ponti gépkijelzők, számítógépes képkivetítők, mennyezeti- és diavetítők, háttérvetítők, elő- és háttérvetítő vásznak, valamint világító és nem-világító jelzések;műanyag, hőre lágyuló műanyag és polimer fény- és infravörösfény-kezelő filmek és lapok autók és egyéb járművek ablakai és egyéb üvegei, valamint egyéb üvegek fényességének, fényirányzásának, kontrasztjának, nézhetőségének vagy áramfogyasztásának növeléséhez és vezérléséhez használva; tömítő, dugaszoló/elzáró és szigetelő anyagok;összekötő- és illesztőanyagok; Rugalmas csövek; extrudált műanyag;hőre zsugorodó illesztések;szigetelő termékek;gumi vagy műanyag ütközőpárnák, zajszigetelő anyagok, üvegre felvihető üvegszínező műanyag lapok, különböző felületekre felvihető műanyag fóliák, melyek lehetővé teszik az ilyen felületek befolyásolására vagy megváltoztatására tett kísérletek észlelését, illetve jelek, címkék, matricák vagy cédulák érvényesítését;tömítő-, csomagoló- és szigetelőanyagok, gumi, nyers vagy félig megmunkált; guttapercha; Gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; azbeszt; csillám, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; elasztomerek, elasztok; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra;tömítő-, tömő- és szigetelőanyagok (gumikból, műanyagokból, poliuretánból, habokból, fóliákból vagy nem-szőtt gumi- vagy műanyagokból), valamint szigetelőanyagok, fémfóliák szigeteléshez; flexibilis csövek (nem fémből készült ~); Továbbgyártáshoz használt félkész műanyagok;ragasztók nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;ragasztószalagok optikai lencsék csiszolásához (nem gyógyászati vagy háztartási célokra);szigetelőszalagok nem papírárukhoz vagy háztartási célokra;maszkoló szalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;maszkolópapír és -filmek, valamint ragasztós maszkolópapír és -filmek, nem papírárukhoz vagy háztartási célokra;két- és egyoldalas akrilhab-szalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;biztonsági tartószalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;kiváló minőségű maszkoló szalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;szíjazószalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;szőnyegszegély-ragasztó szalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;műanyag szalagok javítások elvégzéséhez (nem háztartási célokra);fóliaszalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;fényképészeti daraboló- és javítószalagok nem háztartási célokra;ragasztószalagok és rögzítőanyagok rongyszőnyegekhez és szőnyegekhez (nem háztartási célokra);tömítővegyületek (nem gyógyászati vagy háztartási célokra);ragasztófóliák (nem papíráruhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra);ragasztós hátú vinilanyagok és -fóliák nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;ragasztószalagok kábelekhez (nem háztartási célokra);szalagok ragasztós hátoldallal vagy anélkül, különösen műanyagból vagy habból (nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra); ragasztós fóliák ipari használatra;szalagok tárgyak korrózió elleni védelméhez, nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;ablaküvegen, tükrökön és egyéb üvegeken használatos ragasztószalagok levágott és vésett hatás eléréséhez (nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra);szigetelő- és tömítőanyagok gumiból, műanyagokból, poliuretánból, habokból, fóliákból vagy nem-szőtt anyagokból;hőálló, rugalmas rögzítőpárnák;hőálló anyagok, többek között a kerámiaszálakat, üvegszálakat és hőre nyújtható anyagokat tartalmazóak;időjárásálló szigetelőszalagok nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;szigetelő-, tapasztó- és kötővegyületek (nem gyógyászati vagy háztartási célokra);ragasztós szigetelővegyületek (nem háztartási célokra), szigetelő ragasztóvegyületek (nem háztartási célokra);ragasztós szigetelőanyagok és szigetelő ragasztóanyagok (nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra);nem-szőtt szűrő közegek gyártásában használatos szintetikus és félszintetikus szálak;nem-szőtt szűrő közegek gyártásában használatos műgyapjú;illesztő és összekötő anyagok gumiból, műanyagból vagy habból;hőre zsugorodó epoxi összekötő kitöltőanyagok;zajszigetelések;gépkocsikban, teherautókban, buszokban, vonatokon és más típusú járműveken hangszigeteléshez és lengéscsillapításhoz használatos habok;hőre lágyuló anyagok és más műanyagok, valamint műgyanták fólia formában, folió formában és lapokként; szűrőanyagok (félig megmunkált műanyagok vagy habok);gumírozott alsóbevonó-anyagok felületekhez;szigetelésekként használatos kerámiaszálakból szőtt textilek;műanyaghabok és ragasztó bevonatú műanyaghabok lemezek, lapok, tömbök, rudak, és csövek formájában ipari és gyártási használatra;nyomásérzékeny ragasztó bevonatú kopásálló lapanyagok homokfúváshoz használatos sablonok készítéséhez;viszkózfóliák és -lapok;cellulózfóliák és lapok;poliuretánból készült formázott öntapadó védőeszközök nem papírárukhoz, háztartási vagy gyógyászati célokra;gyártásban használatos nyomásérzékeny ragasztó bevonatú műanyaghabok;megerősített műanyag kitöltő gittek és műanyag kitöltők;üvegszálas javítóanyagok autókarosszériák javításához;poliészter karosszériakitöltők tengerészeti használatra;járművekre felvihető díszítő és/vagy védő műanyag fedő- és karosszéria bevonatok és ábrák; tömítőkitt; vakításmentes rétegek ablakokhoz [színezett fóliák]; Mesterséges rezinek [félkész termékek];szénszálak nem textilben való felhasználásra; vulkánfíber; hőkisugárzást gátló anyagok; üveggyapot szigetelési célra;ásványgyapot szigetelési célra;salakgyapot szigetelési célra; autók belső és külső felületeinek javítására és karbantartására szolgáló tömítőanyagok;szigetelőanyagok járműkarosszéria-repedésekhez;különböző felületekre ragasztható formázott elasztomer védőeszközök egyik oldalukon ragasztóval az említett felületek kipárnázásához és védelméhez;cikkekre ragasztható, ragasztós hátú elasztomer formák védelmi célokra;műanyag habpárnák csomagoláshoz;szigetelőanyagokként használatos, korrózió elleni védőszalagok.

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici; materie plastiche semilavorate per lavorazione successiva; adesivi (materie collanti); Nastro adesivo per uso industriale e commerciale;nastri adesivi, esclusi quelli per la cartoleria, la medicina o la casa; nastri autoadesivi esclusi quelli per la medicina, la cartoleria o la casa;nastri adesivi destinati all'industria automobilistica;nastri adesivi per il settore della decorazione e/o della verniciatura;nastro adesivo per uso industriale o commerciale;nastri per condotti; Nastri elettrici; nastri per mascheratura;nastri adesivi protettivi di qualità superiore;nastri adesivi in schiuma, nastri biadesivi, tutti per uso industriale;nastri di collegamento;nastro di cucitura per tappeti;nastri in plastica per effettuare riparazioni;nastro per taglio e riparazione di fotografie;nastri adesivi e materiali di fissaggio per tappeti; Composti isolanti; pellicole adesive;nastri adesivi per cavi;nastri, con o senza retro adesivo, in particolare di plastica o d'espanso; pellicole adesive per l'industria;nastri per la protezione d'oggetti contro la corrosione;nastri adesivi da utilizzare su vetri di finestre, specchi e altri vetri al fine di fornire un aspetto smussato o inciso;mastici per sigillare e isolare collegamenti elettrici;materiale in fogli di plastica per riflettere la luce visualmente, per contrassegni di sicurezza per veicoli e segnali stradali e per il traffico;nastri riflettenti per i settori della sicurezza ed automobilistico;nastri, strisce e fogli riflettenti per migliorare la visibilità e la sicurezza;pellicole e fogli di plastica;pellicole di plastica per la protezione di grafica e superfici da danni o cattivo uso; pellicole in plastica per laminazione della carta;pellicole in plastica rivestite d'adesivo per la decorazione di pareti interne, pareti esterne, porte, mobili, pavimenti e altre superfici; prodotti in materie plastiche semilavorate;materie per stoppare; tubi flessibili non metallici;ganasce e anelli per il bloccaggio di cavi in plastica; materiali per sigillare, imballare e isolare;nastri isolanti, nastri isolanti elettrici;composti per calafataggio ed otturazione;mastici e adesivi;applicatori e pistole per tutti i suddetti articoli;imbottiture d'imballaggio e di riempitura in plastica per contenitori per spedizioni;materiali termoisolanti in fibre sintetiche non tessute, per abbigliamento, sacchi a pelo, coprimaterassi, fodere per guanciali, piumini, trapunte, sottocoperte, coperte, calzature e guanti;nastro per manubri di biciclette;pellicole e fogli plastici, termoplastici e polimerici per gestione della luce, utilizzati per potenziamento e controllo di luminosità, direzione della luce, contrasto, visibilità o consumo di corrente in monitor per computer, visualizzatori per computer portatili e d'altro tipo, visori e visualizzatori grandi e piccoli per telefoni, cercapersone ed altri dispositivi elettronici, televisori e schermi video, videoterminali, visualizzatori e visori oculari per immagini virtuali, visualizzatori per strumentazione elettronica, visualizzatori per macchinari per punti vendita, proiettori, schermi per proiezione e retroproiezione ed insegne luminose e non luminose;pellicole e fogli plastici, termoplastici e polimerici di gestione della luce e dei raggi infrarossi, utilizzati per potenziamento e controllo di luminosità, direzione della luce, contrasto, visibilità e conservazione dell'energia termica di finestrini ed altri vetri in automobili ed altri veicoli, nonché altri vetri; materie per turare, stoppare e isolare;materiali di giunzione; Tubi flessibili; materiali plastici estrusi;giunzioni termoretraibili;prodotti isolanti;respingenti in gomma o plastica, materiali per isolamento acustico, materiali plastici in fogli da applicare su vetri allo scopo di colorare vetri, pellicole in plastica da fissare su varie superfici per rilevare tentativi di manomissione o alterazione delle suddette superfici o per convalida d'insegne, etichette, adesivi o cartellini;materiali per sigillare, imballare ed isolare, in gomma, grezzi o semilavorati; guttaperca; Gomma grezza o semilavorata; amianto; mica grezza o semilavorata; elastomeri; prodotti in materie plastiche semilavorate;materiali per turare, stoppare ed isolare (in gomma, materie plastiche, poliuretano, schiuma, fogli o materiali non tessuti in gomma o materie plastiche) e materiali isolanti, fogli isolanti in metallo; tubi flessibili non metallici; materie plastiche semilavorate per lavorazione successiva;adesivi non per la cartoleria, per uso domestico o medico;nastri adesivi per smerigliatura di lenti ottiche (non per uso medico o domestico);nastri per condotti non per la cartoleria o la casa;nastri per mascheratura non per la cartoleria o per uso domestico o medico;carta e pellicole per mascheratura e carta e pellicole adesive per mascheratura, non per la cartoleria o la casa;nastri, anche biadesivi, in schiuma acrilica, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri con retro adesivo di sicurezza, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri per mascheratura di qualità superiore, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri robusti, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri di giunzione per tappeti, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri in plastica per effettuare riparazioni (non per uso domestico);nastri in fogli, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri fotografici per giunzione e riparazione, non per uso domestico;nastri adesivi e materiali di fissaggio per tappeti (non per uso domestico);composti sigillanti (non per uso medico o domestico);pellicole adesive (non per la cartoleria o per uso domestico o medico);materiali e pellicole in vinile con retro adesivo, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri adesivi per cavi (non per uso domestico);nastri, con o senza retro adesivo, in particolare in plastica o schiuma (non per la cartoleria o per uso domestico o medico); pellicole adesive per l'industria;nastri anticorrosivi per oggetti, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;nastri adesivi da utilizzare su vetri di finestre, specchi ed altri vetri al fine di fornire un aspetto smussato o inciso (non per la cartoleria o per uso domestico o medico);materiali per sigillare ed imballare in gomma, materie plastiche, poliuretano, schiuma, fogli o materiali non tessuti;passe-partout termoresistenti, resilienti;materiali termoresistenti, compresi quelli contenenti fibre di ceramica, fibre di vetro e materiali dilatabili con il calore;nastri impermeabili, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;composti per sigillare, incollare e legare (non per uso medico o domestico);composti sigillanti adesivi (non per uso domestico);sigillanti adesivi ed adesivi sigillanti (non per la cartoleria o per uso domestico o medico);fibre sintetiche e semisintetiche per la fabbricazione di mezzi di filtrazione non tessuti;lana artificiale per la fabbricazione di mezzi di filtrazione non tessuti;materiali di giunzione in gomma, materie plastiche o schiuma;riempitivi di giunzione epossidici termoretraibili;isolamento acustico;schiume per insonorizzazione e riduzione delle vibrazioni in automobili, camion, autobus, treni ed altri tipi di veicoli;materiali termoplastici, altre materie plastiche e resine sintetiche sotto forma di pellicole e fogli; materie filtranti [materie plastiche o schiume semilavorate];materiali gommati di protezione per superfici;stoffe tessute a base di fibre in ceramica per l'isolamento;schiume di plastica, anche rivestite con materiali adesivi, sotto forma di lastre, fogli, blocchi, listelli e tubi per l'industria e la fabbricazione;materiali in fogli adesivi a pressione resistenti all'abrasione per fabbricazione di mascherine per sabbiatura;pellicole e fogli in viscosa;pellicole e fogli in cellulosa;protezioni autoadesive stampate a base di poliuretano, non per la cartoleria o per uso domestico o medico;schiume in plastica adesive a pressione, per la fabbricazione;riempitivi in plastica rinforzati, stucco e riempitivi in plastica;materiali di riparazione in fibre di vetro per riparazione di carrozzerie d'automobili;riempitivi per carrozzerie a base di poliestere, per uso marittimo;finiture decorative e/o in plastica e rifiniture e disegni per la carrozzeria da applicare su veicoli; luto; Pellicole antiabbaglianti per finestre [pellicole colorate]; resine sintetiche [prodotti semilavorati];fibre di materie plastiche non per uso tessile; fibra vulcanizzata; Materie per impedire l'irradiamento del calore; lana di vetro per l'isolamento;lana minerale per l'isolamento;lana di scorie per l'isolamento; mastici per la riparazione e manutenzione di superfici interne ed esterne di automobili;sigillanti di giunzione per carrozzerie di veicoli;protezioni elastomeriche sagomate con un lato adesivo da attaccare su varie superfici allo scopo d'imbottirle e di proteggerle;forme elastomeriche con retro adesivo da attaccare su articoli, a scopo protettivo;patatine in plastica per imballaggio;nastri anticorrosivi, da utilizzare come sigillanti.

Guma, gutaperčia, kaučiukas, asbestas, žėrutis ir prekės, pagamintos iš šių medžiagų ir nepriskirtos prie kitų klasių; štampuoti plastikai gamybos reikmėms; kamšymo ir izoliacinės medžiagos; lankstieji vamzdžiai, ne metaliniai; Pusiau apdoroti plastikai, skirti naudoti tolimesnėje gamyboje; limpančios medžiagos; lipnioji juosta pramonės ir komercijos reikmėms;lipniosios juostelės ne raštinės ir ne medicinos ar buities reikmėms; raštinės ir buitinės lipdžiosios juostelės, išskyrus medicinos reikmėms;lipnioji juosta, skirta naudoti automobilių pramonėje;lipnioji juosta, skirta naudoti dekoravimo ir/ar dažų pramonėje;lipniosios juostos pramonės ar komercinėms reikmėms;vamzdžių izoliacinės juostos; Elektrinės juostelės; lipdės (juostelės);aukščiausios kokybės maskuojamoji juosta;lipniosios poliuretano putplasčio juostos, dvipusės lipniosios juostos, visos pramonės reikmėms;rišamosios juostos;kilimo siūlių juosta;plastikinės juostos taisymo reikmėms;fotografinės juostos klijavimo ir taisymo juosta;patiesalų ir kilimų lipniosios juostos bei tvirtinamosios medžiagos; Izoliacinės medžiagos; lipnios juostelės;kabelių lipniosios juostos;juostos su lipniu pagrindu arba be jo, ypač plastikinės ar poliuretano putplasčio; lipniosios juostos, skirtos naudoti pramonėje;juostos daiktams nuo korozijos apsaugoti;lipnioji juosta, skirta naudoti ant langų stiklo, veidrodžių ir kito stiklo nusklembtai ar ėsdintai išvaizdai kurti;mastika elektros jungtims sandarinti ir izoliuoti;plastikinė plėvelė šviesai atspindėti, skirta naudoti su kelio ir eismo ženklais bei transporto priemonių įspėjamaisiais ženklais;atspindinės juostos, skirtos naudoti saugumo ir automobilių srityse;atspindinė juosta, juostelės ir lapai matomumui bei saugai gerinti;plastikinė plėvelė ir lapai;plastikinė plėvelė grafiniams atvaizdams ir paviršiams nuo pažeidimų ar gadinimo apsaugoti; plastiko plėvelė, skirta naudoti gamyboje;lipnioji plastikinė juosta, naudojama vidaus sienoms, lauko sienoms, durims, baldams, grindims ir kitiems paviršiams dekoruoti; štampuoti plastikai gamybos reikmėms;kamšalai; lankstieji vamzdžiai, ne metaliniai;plastikiniai spaustukai ir laidų suveržimo žiedai; kamšymo, sulaikančios ir izoliacinės medžiagos;izoliacinės juostos, elektrinės izoliacinės juostos;kamšymo ir izoliavimo mišiniai;lipnieji sandarikliai ir sandarinamieji klijai;visų minėtų prekių tepimo įtaisai ir pistoletai;plastikinis pakuočių pamušalas ir užpildas laivų konteinerių reikmėms;šilumos izoliacijos medžiagos iš neaustinių sintetinių pluoštų, skirtos naudoti drabužiuose, miegmaišiuose, čiužinių antvalkčiuose, apsauginiuose pagalvių užvalkaluose, pūkinėse antklodėse, dygsniuotose antklodėse, skiautinių paklotuose, apsauginiuose audiniuose, avalynėje ir pirštinėse;dviračių vairo juosta;plastikinės, termoplastinės ir polimerinės šviesos reguliavimo plėvelės bei lakštai, naudojami kompiuterių monitoriaus ekranų, skreitinių ir kitų kompiuterių ekranų, ekranų, didelių ir mažų telefonų, ieškų ir kitų delninių elektronikos prietaisų, televizorių, vaizdo stebėsenos ekranų, vaizdo terminalų, virtualaus vaizdo ekranų ir okuliarinių žiūriklių, elektroninių matavimo prietaisų vaizduoklių, kasos aparato vaizduoklių, projektorių, priekinės ir užpakalinės projekcijos ekranų, švytinčių ir nešvytinčių ženklų ryškumui, šviesos kreipimui, kontrastui, matomumui ar energijos vartojimui gerinti bei valdyti;plastikinės, termoplastinės ir polimerinės šviesos bei infraraudonųjų spindulių valdymo plėvelės ir lakštai, naudojami automobilių ir kitų transporto priemonių langų bei kito stiklo ryškumui, šviesos kreipimui, matomumo kontrastui ir šilumos energijos taupymui gerinti bei valdyti; kamšymo ir izoliacinės medžiagos;jungiamosios ir sandarinamosios medžiagos; Lanksčios žarnos; štampuoti plastikai;traukiosios siūlės;izoliavimo gaminiai;kaučiukiniai arba plastikiniai apsauginiai antdėklai, garso izoliacijos medžiaga, plastikinė lakštinė medžiaga, klijuojama ant stiklo jam tonuoti, plastikinė plėvelė, klijuojama ant įvairių paviršių, skirta nustatyti mėginimams sugadinti ar perdaryti tokius paviršius, arba ženklų, etikečių, lipdukų ar žymenų tikrumui patvirtinti;sandarinamosios, užpildo ir izoliacinės medžiagos, žaliavinis ar iš dalies apdirbtas kaučiukas; gutaperčia; Kaučiukas (natūralusis ar iš dalies apdirbtas); asbestas; žėrutis (neapdirbtas ar iš dalies apdirbtas); elastomerai; štampuoti plastikai gamybos reikmėms;užpildai, sandarinamosios ir izoliuojamosios medžiagos (kaučiukinės, plastikinės, poliuretaninės, iš putplasčio, folijos ar neaustinių kaučiukinių arba plastikinių medžiagų), izoliacinės medžiagos, izoliuojamosios metalų folijos; lankstieji vamzdžiai, ne metaliniai; Pusiau apdoroti plastikai, skirti naudoti tolimesnėje gamyboje;klijai, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;lipnioji juosta optiniams lęšiams šlifuoti (išskyrus medicinos ar buities reikmėms);vamzdžių izoliacinės juostos, išskyrus raštinės ar buities reikmėms;maskuojamosios juostos, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;maskuojamasis popierius ir plėvelės bei lipnusis maskavimo popierius ir plėvelės, išskyrus raštinės ar buities reikmėms;**dvipusės ir vienpusės akytosios akrilo juostos, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;juostos su apsauginiu pagrindu, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;aukščiausios kokybės maskuojamoji juosta, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;rišamosios juostos, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;kilimo siūlių juosta, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;plastikinės juostos taisymo reikmėms (išskyrus buities reikmėms);folijos juosta, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;fotografinės juostos klijavimo ir taisymo juosta, išskyrus buities reikmėms;patiesalų ir kilimų lipniosios juostos bei tvirtinamosios medžiagos (išskyrus buities reikmėms);hermetikai (išskyrus medicinos ar buities reikmėms);lipniosios juostos (išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms);klijais pateptos vinilinės medžiagos ir plėvelė, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;kabelių lipniosios juostos (išskyrus buities reikmėms);juostos su lipniu pagrindu arba be jo, ypač plastikinės ar poliuretano putplasčio (išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms); lipniosios juostos, skirtos naudoti pramonėje;juostos daiktams nuo korozijos apsaugoti, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;lipnioji juosta, skirta naudoti ant langų stiklo, veidrodžių ir kito stiklo nusklembtai ar ėsdintai išvaizdai kurti (išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms);sandarinamosios ir užpildo medžiagos iš kaučiuko, plastikų, poliuretano, putų, folijos ar neaustinių medžiagų;karščiui atsparūs elastiniai tvirtinimo kilimėliai;karščiui atsparios medžiagos, įskaitant medžiagas su keraminiais pluoštais, stiklo pluoštais ir nuo šilumos besiplečiančiomis medžiagomis;langų ir durų sandarinimo juostos, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;sandarinimo, klijavimo ir tvirtinimo mišiniai (išskyrus medicinos ar buities reikmėms);sandarinimo klijais mišiniai (išskyrus buities reikmėms), sandarinimo klijų mišiniai (išskyrus buities reikmėms);lipnieji sandarikliai ir sandarinamieji klijai (išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms);sintetinis ir iš dalies sintetinis pluoštas, naudojamas neaustinės filtravimo terpės gamyboje;dirbtinė vilna, naudojama neaustinės filtravimo terpės gamyboje;jungiamosios ir sandarinamosios medžiagos iš kaučiuko, plastikų arba putų;traukusis epoksidinis siūlių užpildas;garso izoliacija;putos, naudojamos garsui izoliuoti bei vibracijai mažinti automobiliuose, sunkvežimiuose, autobusuose, traukiniuose ir kitų rūšių transporto priemonėse;*plėvelės, folijos ir lakštų formos termoplastikai, kiti plastikai bei sintetinės dervos; filtravimo medžiagos (iš dalies apdirbti putplasčiai arba plastiko plėvelės);gumuotosios paviršių pakloto medžiagos;iš keraminių pluoštų austas audinys, skirtas naudoti kaip izoliacija;plokščiųjų ruošinių, lakštų, luitų, strypų ir vamzdžių formos putplastis bei klijais dengtas putplastis, naudojamas pramonėje ir gamyboje;klijais dengta spaudimui jautri ir dildymui atspari lakštinė medžiaga trafaretams gaminti, naudojama smėliasraučio apdirbimo reikmėms;viskozinė plėvelė ir lakštai;celiuliozinė plėvelė ir lakštai;forminiai lipnūs apsaugai iš poliuretano, išskyrus raštinės, buities ar medicinos reikmėms;spaudimui jautrus klijais dengtas putplastis, naudojamas gamyboje;sustiprintieji plastikiniai užpildai, glaistas ir plastikiniai užpildai;stiklo pluošto medžiaga automobilių kėbulams taisyti;poliesteriniai korpuso glaistai jūrinėms reikmėms;dekoratyvinė ir/ar apsauginė plastikinė apdaila, kėbulo apdaila ir meninio apipavidalinimo elementai, skirti klijuoti ant transporto priemonių; glaistas; Langų plėvelės nuo akinimo [tamsintos plėvelės]; Dirbtinės gumos;plastiko pluoštas, ne tekstilės reikmėms; vulkanizuotas pluoštas; šilumos spinduliavimą sulaikančios medžiagos; stiklo vata (izoliacijai);mineralinė vata izoliacinėms reikmėms;šlako vata izoliacinėms reikmėms; sandarikliai vidiniams ir išoriniams automobilių paviršiams taisyti bei prižiūrėti;transporto priemonių kėbulo siūlių sandarikliai;forminiai elastomeriniai apsaugai, kurių viena pusė dengta klijais, skirti tvirtinti prie įvairių paviršių jų paklotams bei apsaugai sudaryti;lipnaus pagrindo elastomerinės formos, skirtos tvirtinti prie daiktų apsaugos reikmėms;plastikinės pakavimo įmautės;antikorozinė juosta, skirta naudoti kaip sandariklis.

Kaučuks, gutaperča, gumija, azbests, vizla un izstrādājumi no šiem materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs; plastmasu pusfabrikāti rūpnieciskiem nolūkiem; drīvēšanas, blīvēšanas un izolācijas materiāli; lokanas nemetāliskas caurules; Daļēji apstrādātas plastmasas materiāli izmantošanai turpmākā ražošanā; līmvielas; rūpniecībā un komercijā izmantojamas līmvielas;līmlente, izņemot birojā izmantojamo, kā arī nav paredzēta lietošanai medicīnā vai mājsaimniecībā; Pašlīmējošas lentes, kas nav paredzētas izmantošanai medicīnā, papīra izstrādājumiem un rakstāmprecēm vai mājsaimniecības vajadzībām;līmlentes izmantošanai automobiļu nozarē;līmlentes izmantošanai dekorēšanas un/vai krāsošanas nozarē;līmlentes izmantošanai rūpniecībā vai tirdzniecībā;kanālu lentes; Elektriskas lentes; līmlente;augstākās kvalitātes maskēšanas lente;līmējošas putu lentes, abpusējās līmlentes, viss rūpnieciskām vajadzībām;elastīgās lentes;paklāja salaiduma vietu lente;plastmasas lentes remonta vajadzībām;fotografiku griešana šķēlēs un remonta lente;līmlentes un nostiprināšanas materiāli grīdsegām un paklājiem; Izolējoši savienojumi; lipīgas plēves;līmlentes kabeļiem;lentes ar vai bez līmlentes pamatnes, jo īpaši plastmasas vai putu; līmplēves izmantošanai nozarē;lentes priekšmetu aizsargāšanai pret koroziju;līmlente līmēšanai uz logu stikliem, spoguļiem un citiem stikliem, lai piešķirtu apstrādātas vai izkodinātas virsmas izskatu;mastikas elektrisko savienojumu blīvēšanai un izolēšanai;plastmasas loksnes gaismas atstarošanai, izmantošanai saistībā ar ceļa un satiksmes regulēšanas zīmēm, kā arī transportlīdzekļu drošības marķējumiem;atstarojošas lentes izmantošanai drošības un automobiļu jomās;atstarojoša lentes, sloksnes un loksnes, lai uzlabotu redzamību un drošību;plastmasas plēves un sloksnes;plastmasas plēves grafiku un virsmu aizsargāšanai pret bojājumiem; plastmasas plēve, kas ir paredzēta papīra laminēšanai;ar līmvielu pārklāta plastmasas plēve, ko izmanto iekštelpu un ārtelpu sienu, durvju, mēbeļu, grīdu un citu virsmu dekorēšanai; plastmasu pusfabrikāti rūpnieciskiem nolūkiem;pildvielas; lokanas nemetāliskas caurules;skavas un kabeļa skavu gredzeni, kas izgatavoti no plastmasas; noslēgšanas, iepakojuma un izolācijas materiāli;izolācijas lentes, elektroizolācijas lentes;drīvēšanas un blīvēšanas maisījumi;līmējoši blīvmateriāli un blīvējošas līmvielas;aplikatori un pistoles, kas paredzētas visām iepriekš minētajām precēm;iepakojuma polsterējums un plastmasas pildmateriāli transportēšanas konteineriem;termiskaie izolācijas materiāli, kas izgatavoti no neaustiem sintētiskajiem materiāliem, izmantošanai apģērbu guļammaisu, matraču pārklāju, spilvenu aizsargu, porolona segu, vatēto segu, pikē pārklāju, segu materiāla, apavu un cimdu ražošanai;velosipēdu stūres lente;plastmasas, termoplastmasas un polimēru gaismas vadības plēves un sloksnes, ko izmanto spilgtuma, gaismas virziena, kontrasta un redzamības vai datoru ekrānu, klēpjdatoru displeju un citu datoru displeju energopatēriņa, tālruņu, peidžeru un citu rokas elektronisko ierīču lielizmēra un mazizmēra displeju, televizoru un video monitoru ekrānu, video displeja galiekārtu, virtuālā attēla displeju un okulāru skatītāju, elektronisko instrumentu displeju, tirdzniecības vietu automātu displeju, projektoru, priekšējās un aizmugurējās projekcijas ekrānu un spīdošu un nespīdošu zīmju redzamības uzlabošanai un regulēšanai;plastmasas materiāli, termoplastmasas un polimēris