Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 24/APR/14 10:22 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 23/APR/14 08:09 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 22/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 22/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 22/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 4937926
(540) Mark Reproduction
(511) Nice Classes 9, 35, 38, 41
(531) Vienna Classes 26.4.2 ; 26.4.9 ; 26.4.19
(220) Filing date 03.03.2006
(442) Publication date 09.10.2006
(151) Date of the registration 20.04.2007
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 03.03.2016
(730) Applicant/Holder Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
Burbank, US
91522
(740) Representative Warner Bros. Entertainment Inc.
Ahassim Rashid
Warner Bros Entertainment Europe, Warner House, 98 Theobalds House
London GB
WC1 X 8WB
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours CSČervená (Pantone 485 C); zelená Pantone 3262C; oranžová: Pantone 7408 C; Pantone studená šedá 10 C; Pantone studená šedá 3 C.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ENRed (Pantone 485 C); green (Pantone 376 C); orange (Pantone 7408 C); Pantone cool grey 10 C; Pantone cool grey 3 C.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours FRRouge: Pantone 485C; vert (Pantone 376 C); orange: Pantone 7408 C; Pantone cool gris10 C; Pantone gris 3 C.
(591) Barevná
Status CTM registered
Type Figurative
(510) Nice Classification
9
Vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; elektrická přístroje a nástroje (zahrnuté do třídy 9); přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; zařízení ke zpracování dat a počítače; filmy pro kinematografii (exponované); filmy (exponované) všeho druhu, zejména komedie, akční filmy, dobrodružné filmy a/nebo kreslené filmy; filmy ke stažení, zejména filmy, hrané filmy, televizní filmy, kreslené filmy, dokumentární filmy, propagační filmy, hudební videa; filmy v digitálním formátu, ke stažení prostřednictvím webu nebo jiné elektronické sítě; hudba (ke stažení); počítačové programy (ke stažení); elektronické publikace (s možností stažení); MP3 soubory (stažitelné); CD, DVD, nahrané nebo nenahrané videokazety; audiopásky, audiovizuální pásky, audiovizuální kazety, audiovizuální disky; pocítacový software (nahraný); cartridge (pametové zásuvné moduly) pro videohry; videopásky; počítačový software pro stahování, přenos, příjem, úpravu, kódování, dekódování a záznam dat, včetně obrazových a zvukových dat; kamery pro kina; zarízení na rezání filmu; programy pro počítačové hry; přehrávače kompaktních disků; telefonní aparáty; reproduktory, ampliony; mechanismy, na mince, pro televizi; hrací skríne (hudební); rádia, videohry pro použití pouze s televizními přijímači; programy pro počítačové hry; audio-vizuální vyučovací přístroje; sluchátka; baterie, mobilní telefony; kazetové rekordéry; kreditní, debetní, platební a peněžní karty; ozdobné magnety; televizní přístroje; registrační pokladny.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; film cinématographique impressionné; films (impressionnés) en tous genres, en particulier comédies, films d'action, films d'aventure et/ou dessins animés; films téléchargeables, en particulier films cinématographiques, longs métrages, téléfilms, dessins animés, films documentaires, films promotionnels, vidéos musicales; films exposés sous format numérique, téléchargeables via le world wide web ou un autre réseau électronique; musique (téléchargeable); programmes d'ordinateurs (téléchargeables); publications électroniques (téléchargeables); fichiers MP3 (téléchargeables); CD, DVD, cassettes vidéo enregistrées ou non; bandes audio, bandes audio/vidéo, cassettes audio/vidéo, disques audio/vidéo; logiciels informatiques (enregistrés); cartouches de jeux vidéo; bandes vidéo; logiciels pour téléchargement, transmission, réception, rédaction, codage, décodage et enregistrement de données, y compris données vidéo et audio; caméras cinématographiques; appareils à couper les pellicules; programmes de jeux pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; appareils téléphoniques; haut-parleurs; mécanismes, à prépaiement, pour télévision; juke-boxes; radios, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévision; programmes de jeux pour ordinateurs; appareils d'enseignement audiovisuel; écouteurs; batteries, téléphones mobiles; magnétophones; cartes de crédit, de débit, de paiement et de retrait; aimants décoratifs; appareils de télévision; caisses enregistreuses.

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (as far as included in class 9); apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers; cinematographic films (exposed); films (exposed) of all kind, especially comedy, action films, adventure films and/or animated cartoons; downloadable films, especially movies, feature films, television films, animated cartoons, documentary films, promotional films, music videos; films exposed in digital format, downloadable via the worldwide web or another electronic network; (downloadable) music; computer programs (downloadable); electronic publications (downloadable); MP3 files (downloadable); CDs, DVDs, recorded or not recorded video cassettes; audio tapes, audio video tapes, audio video cassettes, audio video discs; computer software (recorded); video game cartridges; video tapes; computer software for downloading, transmission, receiving, editing, coding, decoding and recording of data, including video and audio data; cinematographic cameras; film cutting apparatus; computer game programs; CD players; telephone apparatus; loudspeakers; mechanisms, coin-operated, for television; juke boxes (musical); radios, video games adapted for use with television receivers only; computer game programs; audiovisual teaching apparatus; headsets; batteries, mobile phones; cassette recorders; credit, debit, payment and money cards; decorative magnets; television apparatus; cash registers.

35
Reklamy; služby v oblasti obchodního rízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; sestavování a systemizace informací do počítačových databází, zejména týkající se informací o filmech; maloobchodní a zásilkové služby týkající se audiokazet, videokazet, videoher, DVD, CD, počítačových her, zejména distribuce prostřednictvím globální počítačové sítě; sestavování informací do počítačových databází týkající se filmů; online reklama prostřednictvím komunikačních sítí; televizní reklama; pronájem reklamního času v komunikačních médiích všeho druhu.

Publicité; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données informatiques, en particulier informations relatives aux films; services de vente au détail et commande par correspondance de cassettes audio, cassettes vidéo, jeux vidéo, DVD, CD, jeux informatiques, en particulier distribution via un réseau informatique mondial; compilation d'informations dans des bases de données informatiques de films; divertissement en ligne via des réseau de communications; publicité télévisée; location de temps publicitaires sur des supports de communications en tous genres.

Advertisement; business management; business administration; office functions; compilation and systemisation of information into computer databases, especially with regard to information about films; retail and mail order services with regard to audio cassettes, video cassettes, video games, DVDs, CDs, computer games, especially distribution via a global computer network; compilation of information into computer databases with regard to films; online advertisement via communication networks; television advertising; rental of advertising time on communication media of all kind.

38
Telekomunikace; poskytování uživatelského prístupu ke globální pocítacové síti; poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti; vysílání prostřednictvím televize, rozhlasu, kabelové televize, vysílání filmů prostřednictvím globální počítačové sítě; zasílání zpráv; pocítacem podporovaný prenos zpráv a obrázku; satelitní prenos; pronájem telekomunikacních zarízení; služby poskytovatelu internetových služeb; poskytování uživatelského přístupu k hudebním nahrávkám online prostřednictvím webu nebo jiných elektronických sítí; vysílání a přenos zvukových, obrazových a jiných multimediálních dat prostřednictvím globální počítačové sítě; vysílání a přenos filmů, hudebních videí, zpráv, zejména prostřednictvím globální počítačové sítě; vysílání videí na požádání, zejména prostřednictvím globální počítačové sítě a/nebo globální komunikační sítě; poskytování uživatelského přístupu k online konferenčním místnostem prostřednictvím globální počítačové sítě; poskytování přístupu k počítačovým databázím, softwaru, hudbě a filmům bez možnosti stažení.

Télécommunications; fourniture à des utilisateurs d'un accès à un réseau informatique mondial; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion, radiodiffusion, télédiffusion par câble, diffusion de films via un réseau informatique mondial; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; transmission par satellite; location d'équipement de télécommunications; services d'offre d'accès à Internet; fourniture d'accès à des enregistrements musicaux en ligne via le world wide web ou d'autres réseaux électroniques; diffusion et transmission de données audio, vidéo et multimédia via un réseau informatique mondial; diffusion et transmission de films, vidéos musicales, messages, en particulier via un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos à la demande, en particulier via un réseau informatique mondial et/ou un réseau mondial de communications; fourniture d'accès à des salons de conversation en ligne via un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à des bases de données informatiques, logiciels, musiques et films non téléchargeables.

Telecommunications; providing user access to a global computer network; providing telecommunications connections to a global computer network; television, radio, cable television broadcasting, broadcasting of films via a global computer network; message sending; computer aided transmission of messages and images; satellite transmission; rental of telecommunication equipment; services of an Internet provider; providing user access to music records online via the worldwide web or other electronic networks; broadcasting and transmission of audio, video and other multimedia data via a global computer network; broadcasting and transmission of films, music videos, messages, especially via a global computer network; broadcasting of videos on demand, especially via a global computer network and/or a global communication network; providing user access to online chat rooms via a global computer network; providing of access to not downloadable computerised databases, software, music and films.

41
Vzdělávání; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní činnosti; poskytování elektronických publikací on-line (bez možnosti stažení); digitální zpracování obrazu; tvorba titulků; produkce rozhlasových a televizních programu; televizní zábava; produkce filmu; pronájem filmu; zajištění kin; strih video pásek; herní služby poskytované online (prostřednictvím počítačové sítě); organizování interaktivních her nabízených prostřednictvím webu; vydávání elektronických knih a časopisů online; dabing; tvorba videofilmů; pronájem filmových promítacek a príslušenství; produkce televizních programů a filmů, včetně kreslených filmů; půjčování filmů, videí, CD a DVD; poskytování informací prostřednictvím elektronických zpráv v oboru zábavy, zejména informací týkajících se hudby, divadel, kin, filmů, rozhlasových a televizních programů prostřednictvím globální počítačové sítě; poskytování filmů všeho druhu prostřednictvím globální počítačové sítě (zařazené do třídy 41); zábavní parky; služby kina; pronájem zvukových a video nahrávek.

Éducation; éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); services d'imagerie numérique; création de sous-titres; production de programmes radiophoniques et télévisés; divertissement télévisé; production de films; location de films cinématographiques; fourniture d'installations de cinéma; montage de bandes vidéo; services de jeux fournis en ligne (via un réseau informatique); organisation de jeux interactifs fournis via le world wide web; publication en ligne de livres et revues électroniques; doublage; production de films vidéo; location d'appareils et accessoires cinématographiques; production d'émissions de télévision, films cinématographiques et films, y compris dessins animés; location de films, vidéos, CD et DVD; fourniture d'informations par le biais de messages électroniques dans le domaine du divertissement, en particulier informations en matière de musique, théâtre, cinéma, films, émissions de radio et de télévision via un réseau informatique mondial; fourniture de films en tous genres via un réseau informatique mondial (compris dans la classe 41); parcs d'attractions; services de cinéma; Location d'enregistrements audio et vidéo.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; providing online electronic publications (not downloadable); digital imaging services; subtitling; production of radio and television programs; television entertainment; film production; rental of cine-films; providing of cinema facilities; videotape editing; game services provided online (via a computer network); organization of interactive games offered via the worldwide web; online publications of electronic books and journals online; dubbing; video film production; rental of movie projectors and accessories; production of television programs, movies and films, including animated cartoons; rental of films, videos, CDs and DVDs; providing of information through electronic messages in the field of entertainment, especially information regarding music, theatre, cinema, films, radio and television programs via a worldwide computer network; providing of films of all kind via a worldwide computer network (as far as included in Class 41); amusement parks; services of a cinema; rental of audio and video recordings.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-24 10:22

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.