Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 24.04.2014 01:32. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 23.04.2014 20:09
Data WIPO: 21.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 22.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 21.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 472043
(540) Reprodukce/Znění OZ Papouch
(111) Číslo zápisu 311127
(511) Třídy výrobků a služeb 9, 42
(220) Datum podání přihlášky 11.11.2009
(320)Datum práva přednosti:
11.11.2009
(330)Země priority:
CZ
(442) Datum zveřejnění prihlášky 09.12.2009
(151) Datum zápisu 17.03.2010
(730) Přihlašovatel/vlastník Papouch s.r.o.
Strašnická 3164/1a
Praha 10 CZ
10200
(740) Zástupce Mgr. Ivana Fára, LL.M.
Palladium, Na Poříčí 1079/3a
Praha 1 CZ
110 00
Stav Platný dokument
Druh Slovní
(510) Seznam výrobků a služeb (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 24.4.2014 01:32

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.