Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 25.04.2014 05:22. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 24.04.2014 19:46
Data WIPO: 23.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 23.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 23.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj ÚPV-ČR
(210) Číslo spisu 82772
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(111) Číslo zápisu 174170
(511) Třídy výrobků a služeb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 35, 37, 40, 41
(531) Vídeňské obrazové třídy 5.3.11 ; 24.17.25 ; 26.1.16 ; 26.2.1
(220) Datum podání přihlášky 17.09.1993
(320)Datum práva přednosti:
17.09.1993
(330)Země priority:
CZ
(151) Datum zápisu 24.11.1993
(730) Přihlašovatel/vlastník CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65
Praha 10 CZ
10010
Přihlašovatel/vlastník (historický) CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Kodaňská 10
Praha 10 CZ
10010
od: 29.11.2005 - do:23.08.2013

Přihlašovatel/vlastník (historický) Český ekologický ústav
Kodaňská 10
Praha 10 CZ
10010
od: 16.05.2003 - do:29.11.2005

Přihlašovatel/vlastník (historický) Český ekologický ústav
Údernická 1931/1
Praha 4 - Chodov CZ
14800
od: 24.11.1993 - do:16.05.2003

Stav Platný dokument
Druh Obrazová
OZ obnovena do 17.09.2023
(510) Seznam výrobků a služeb Chemické výrobky pro průmysl, vědu, fotografii, zemědělství, zahradnictví, lesnictví; pryskyřice umělé a syntetické v surovém stavu; plastické hmoty v surovém stavu; půdní hnojiva (přírodní a strojená); hasební prostředky; prostředky pro kalení a přípravky pro svařování kovů; chemické prostředky pro konzervování potravin; třísloviny; průmyslová pojidla a lepidla; barvy, fermeže, laky; ochranné prostředky proti rezu a proti hnilobě dřeva; barviva; mořidla; pryskyřice přírodní v surovém stavu; kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry, tiskaře a umělce; přípravky bělící a jiné prací prostředky; přípravky k čištění, leštění, odmašťování a broušení; mýdla; výrobky voňavkářské; eterické oleje; vodičky na vlasy; zubní pasty; průmyslové oleje a tuky (nikoliv oleje a tuky jedlé); mazadla; prostředky pro pohlcování, zavlažování a vázání prachu; paliva (včetně motorových paliv) a osvětlovací prostředky, svíce; svíčky; knoty; obecné kovy v surovém a polozpracovaném stavu a jejich slitiny; kotvy; kovadliny; zvony; stavební materiál z válcovaného a litého kovu; kolejnice a jiný kovový materiál pro železnice; řetězy (s vyjímkou hnacích řetězů pro vozidla); kovové kabely a neelektrické dráty; zámečnické výrobky; kovové roury; nedobytné pokladny a schránky; ocelové kuličky; podkovy; hřebíky a šrouby; jiné výrobky z kovu (nikoliv z drahých kovů) neobsažené v jiných třídách; rudy; stroje a obráběcí stroje; motory; soukolí a hnací řemeny; zemědělské stroje; líhně; přístroje a nástroje vědecké, navigační, geodetické, elektrické (včetně pro bezdrátovou telegrafii), fotografické, kinematografické, optické, přístroje a nástroje k vážení, měření, signalizování, pro účely kontrolní (inspekční), záchranné a pro výuku; automatické přístroje uváděné v činnost vhozením mince nebo známky; stroje pro záznam, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; zapisovací pokladny a počítací stroje; hasící přístroje; nosiče magnetických záznamů; zvukové disky; automaty na zboží; vybavení pro zpracování informací a pro počítače; zařízení osvětlovací, topná, na výrobu páry; zařízení pro vaření, chlazení, sušení, větrání, pro rozvod vody a zařízení zdravotnická; vozidla; dopravní prostředky pozemní, letecké nebo vodní; papír a výrobky z papíru; lepenka a kartonážní výrobky; tiskoviny; časopisy; periodika; knihy; knihařské výrobky; fotografie; papírnické zboží; lepidla (kancelářská a pro domácnost); potřeby pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby; učební a školní potřeby a pomůcky; hrací karty; tiskařské typy; štočky; obalové materiály z plastických hmot; kaučuk; gutaperča; guma; balata a náhražky; výrobky z těchto hmot; folie; desky a tyče z plastických hmot (polotovary); hmoty těsnící, ucpávkové a izolační; osinek; slída a výrobky z nich; hadice; kůže a imitace kůže, výrobky z nich; surové kůže; kufry a cestovní brašny; deštníky; slunečníky a hole; biče; postroje na koně a sedlářské výrobky; stavební materiál nekovový; kámen přírodní a umělý; cement; vápno; sádra; malta; štěrk; kameninové nebo cementové roury; výrobky pro stavbu cest; asfalt; smola a živce; přenosné domy; kamenné pomníky; krby; komíny; nábytek; zrcadla; rámy; výrobky ze dřeva, korku, třtiny, rákosu, vrbového proutí, rohoviny, kostí, slonoviny, kostic, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, buničiny a výrobky z náhražek těchto hmot nebo z plastických hmot; drobné nářadí a přenosné nádoby pro domácnost a kuchyni (nikoliv z drahých kovů nebo z kovů plátovaných - dublé); hřebeny a mycí houby; kartáče; kartáčnický materiál; pomůcky a látky k čištění; drátěnky; sklo surové a polozpracované; zboží skleněné, porcelánové a kameninové; provazy; šňůry; provázky; sítě; stany; plachty; pytle; vycpávkový materiál (žíně, kapok, peří, mořská tráva ap.); surová textilní vlákna; tkaniny; pokrývky ložní a stolní; textilní výrobky; koberce; rohože; rohožky; linolea a jiné podlahové krytiny; tapety; inzertní a reklamní činnost a poskytování pomoci při provozu obchodu; stavby a opravy; zpracování a úprava materiálu; činnost výchovná a zábavná.

(0) chemical products for industry, science, photography, agriculture, gardening, forestry; artificial and synthetic resins in raw form; plastics in a raw state; Soil manures (natural and artificial); extinguishing agents; agents for metal hardening and agents for metal welding; chemical means for food preservation; tannins; industrial binders and adhesives; colours, oil varnishes, enamels; anticorrosive and wood antidecay protective agents; colouring agents; mordants; natural raw resins; foliated and powder metals for painters and decorators, printers and artists; bleaching agents and other cloths washing means; cleaning preparations, polishing, degreasing and abrasion; soaps; perfumery products; ;essential oils; hair lotions; tooth pastes; industrial oils and fats (no cooking oils and fats); greases; absorption means, dust humidification and bonding; fuels (including engine fuels) and illuminating menas, candles; candles; wicks; base metals in raw and semi-processed state and their alloys; anchores; anvils; bells; building material from rolled and cast metal; rails and other metal material for railway purposes; chains (except driving chains for vehicles); metal cables and non-electric wires; locksmith' s products; metal pipes; safety boxes and desks; steel balls; horse shoes; nails and screws; other metal products (not from precious metals) not included in other classes; ores; machines and machine tools; engines; gear and drive belts; agricultural machines; incubators; apparatuses and instruments - scientific, navigational, geodetic, electric (including for wireless telegraphy), photographic, cinematographic, optic, apparatuses and instruments for weighing, measurement, signalling, for control (inspection) purpose, for rescue and teaching purposes; automatic devices actuated by coin or stamp insertion; sound or picture recording, transmission and reproduction devices; cash registers an calculating machines; fire extinguishers; magnetic data media; audio discs; article machines; accessories for information processing and for computers; equipment for lighting, heating, steam production; equipment for cooking, cooling, drying, ventilation for water distribution and sanitary facilities; vehicles; land, air and water transport means; paper and paper articles; cardboard and boxboard products; printed matter; magazines; periodicals; books; book products; photographs; stationery; adhesives (for office and household); accessories for artists; brushes; typewriters and office articles; teaching and school articles and aids; playing cards; printing patterns; blocks; packing material from plastic; caoutchouc; gutta percha; rubber; balata and substitutes; products of these masses; clingfilms; boards and rods from plastics (semi-finished products); sealing, plugging and isolating matters; asbestos; mica and its products; hoses; leather and leather imitations, products made of these; fells; baggage and passanger´s bags; umbrellas; parasols and canes; whips; harness and saddler's products; non-metal building material; natural and artificial stone; cement; lime; gypsum; mortar; gravel; ceramic or cement pipes; products for construction of roads; asphalt; pitch and bitumen; portable houses; memorial stones; fireplaces; chimneys; furniture; mirrors; frames; products made of wood, cork, reeds, reed, willow osiers, horns, bones, ivory, busks, tortoiseshells, amber, nacres, sea foam, cellulose and products of substitutes of these matters or of plastic matters; small tools and portable containers for household and kitchen (not from precious metals or clad metals - double); combs and bath sponges; brushes; bristle material; cleaning aids and agents; brads raw and semi-processed glass; Goods: glass, porcelain and earthenware; ropes; cords operations; nets; tents; canvases; bags; stuffing material (horsehair, silk cotton, feather, sea weed etc.; raw textile fibres; fabrics; bed and table blankets; textile products; carpets; floor mats; mattings; linoleum and other flooring; wallpapers; advertisement and advertising activities and providing of assistance for business; buildings and repairs; material processing and treatment; educational and entertaining activities.

Přehled položek řízení   Výpis z rejstříku OZ
Pozn.: Stav probíhajícího řízení je zřejmý z Přehledu položek řízení.

UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 25.4.2014 05:22

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.