Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 21/APR/14 04:00 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 20/APR/14 07:01 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 17/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 16/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 17/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 6045355
(540) Mark Reproduction
(511) Nice Classes 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41, 43
(531) Vienna Classes 24.3.7 ; 24.9.6 ; 24.9.9
(220) Filing date 27.06.2007
(442) Publication date 26.11.2007
(151) Date of the registration 05.06.2008
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 27.06.2017
(730) Applicant/Holder Six Nations Rugby Limited
1st Floor Block B, Simmonscourt House, Simmonscourt Road
Dublin IE
4
(740) Representative ANCIENT HUME LIMITED
21 Lansdowne Crescent
Edinburgh GB
EH1 2 5EH
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours CSModrá, červená, žlutá
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ENblue, red, yellow
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours FRBleu, rouge, jaune
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours BGСин, червен, жълт
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours DABlå, rød, gul
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours DEBlau, rot, gelb
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ELΜπλε, κόκκινο, κίτρινο
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ESAzul, rojo, amarillo
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ETSinine, punane, kollane
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours FISininen, punainen, keltainen
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours HUKék, piros, sárga
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ITBlu, giallo, rosso
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours LTMėlyna, raudona, geltona
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours LVZils, sarkans, dzeltens
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours MTIkħal, aħmar, isfar
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours NLBlauw, rood, geel
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours PLNiebieski, czerwony, żółty
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours PTAzul, vermelho, amarelo
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ROAlbastru, rosu, galben
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SKModrá, červená, žltá
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SLModra, rdeča, rumena
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SVBlått, rött, gult
(591) Barevná
Status CTM registered
Type Figurative
(510) Nice Classification
9
Počítačové hry; videohry; programy počítačových her a videoher; videoherní zařízení; video disky; elektronické zábavní přístroje; programové paměťové cartridge pro elektronické zábavní přístroje;kapesní počítače (PDA) s možností satelitní komunikace; elektrické a elektronické komunikační přístroje; přehrávače CD-ROMů;elektronické, elektrické a/nebo mechanické zábavní stroje; hrací automaty; nahrané videodisky a videopásky;hrací automaty, software hracích automatů; DVD-ROM přehrávače; programované a data nesoucí elektronické DVD-ROMy;herní software pro virtuální realitu na kódovaných DVD-ROMech; videoherní software na kódovaných DVD-ROMech; ovladače na kódované video DVD-ROMy;pouzdra na DVD-ROMy;počítačové periferie, periferní zařízení počítačů; optická zařízení a přístroje; počítačový software vztahující se ke sportu nebo zábavě a činnostem ve volném čase nebo ragby; počítačové programy pro použití při komunikaci; počítačový software vztahující se k telekomunikacím; počítače; počítačový software; počítačový software a publikace v elektronické formě dodávané on-line z databází nebo ze zdrojů poskytovaných na internetu (včetně webových stránek); počítačový software a telekomunikační přístroje (včetně modemů) umožňující připojení k databázím a k Internetu; počítačový software umožňující vyhledávání dat; počítačový software pro bezdrátový aplikační protokol; přístroje a nástroje pro bezdrátový aplikační protokol; počítačový herní software a počítačové herní konzoly; zařízení pro hraní her přizpůsobená pouze pro televizní přijímače; nahrávky; videa; DVD; rádia; smart karty; kódované karty a karty se strojově čitelnými informacemi; CD-ROMy; osobní organizéry a osobní stereo soupravy; CD; videorekordéry; DVD přehrávače; přístroje a nástroje pro záznam, převod nebo reprodukci dat, zvuku nebo obrazu; fotoaparáty/kamery, videokamery a fotografické přístroje a nástroje; pouzdra na fotografické přístroje; počítací stroje (kalkulačky); telefony;mobilní telefony, pouzdra, kryty a obaly na mobilní telefony, příslušenství mobilních telefonů; telefonní karty; sluneční brýle a pouzdra na sluneční brýle; brýle a kontaktní čočky; pouzdra na brýle a kontaktní čočky; audio-vizuální vyučovací přístroje; dalekohledy; televize; elektrické a elektronické domácí přístroje; radiobudíky; průkazy totožnosti; debetní karty; obrazovky; šetříce obrazovky; elektronické ukazatele stavu; kreditní karty (kódované); počítačové myši, podložky pod počítačové myši; chrániče zubů; chrániče zubů; ochranné oblečení; bezpečnostní kloboučnické zboží; ochranné přílby; ochranné přilby pro sportovce; ochranné rukavice; clony (stínítka); elektronické hry; počítačové hry.

Jeux informatiques; jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo; disques vidéo; appareils électroniques récréatifs; cartouches de mémoire de programme pour appareils électroniques de divertissement;assistants numériques personnels avec possibilité de communication par satellite; appareils électriques et électroniques de communication; lecteurs de cédérom;machines de jeux électroniques, électriques et/ou mécaniques; machines de jeux automatiques à payement par pièces, jetons ou cartes de paiement; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés;machines de jeux, logiciels pour machine de jeux; lecteurs de DVD-ROM; DVD-ROM électroniques comportant des données programmées;logiciels de jeux de réalité virtuelle encodés sur DVD-ROM; logiciels de jeux vidéo sur DVD-ROM; pilotes de DVD-ROM vidéo encodés;étuis conçus pour DVD-ROM; périphériques informatiques; appareils et instruments optiques; logiciels informatiques liés aux jeux ou au divertissement et aux questions de loisirs ou au rugby ou au football; programmes informatiques utilisés dans les communications; Programmes informatiques en matière de télécommunications; ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels et publications informatiques sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de données ou à partir de services fournis sur Internet (y compris sites web); logiciels et appareils de télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels pour la recherche de données; logiciels pour protocole d'application sans fil; appareils et instruments à protocole d'application sans fil; logiciels de jeux et consoles de jeux informatiques; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; disques; vidéos; DVD; postes de radio; cartes à mémoire; cartes magnétiques et cartes contenant des informations exploitables par une machine; cédéroms; organisateurs personnels et appareils stéréo personnels; disques compacts; magnétoscopes; lecteurs de DVD; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction des données, du son ou des images; caméras, caméras vidéo et appareils et instruments photographiques; étuis pour appareils photographiques; machines à calculer; téléphones;téléphones mobiles, housses, faces et étuis pour téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques; lunettes de soleil et étuis pour lunettes de soleil; lunettes et verres de contact; étuis à lunettes et à lentilles de contact; appareils d'enseignement audiovisuel; jumelles; téléviseurs; appareils ménagers électriques et électroniques; radios-réveils; cartes d'identité; cartes de paiement; écrans; économiseurs d'écran; tableaux indicateurs électroniques; cartes de crédit (codées); souris informatiques, tapis de souris pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents; vêtements de protection; casques de protection; casques de protection; casques de protection pour le sport; gants de protection; protections pour le visage; jeux électroniques; jeux informatiques.

Computer games; video games; computer and video games programmes; video games apparatus; video discs; electronic amusement apparatus; program memory cartridges for electronic amusement apparatus; personal digital assistants with satellite communication capability; electric and electronic communication apparatus; CD-ROM players; electronic, electric and/or mechanical amusement machines; automatic slot machines; recorded video discs and video tapes; game machines, game machine software; DVD-ROM players; programmed-data-carrying electronic DVD-ROMs; DVD-ROM encoded virtual reality game software; DVD-ROM encoded video game software; encoded video DVD-ROM drivers; cases adapted for DVD-ROMS; computer peripherals; optical apparatus and instruments; computer software relating to sports or entertainment and leisure matters or rugby football; computer programs for use in communications; computer programs relating to telecommunications; computers; computer software; computer software and publications in electronic form supplied on-line from databases or from facilities provided on the Internet (including websites); computer software and telecommunications apparatus (including modems) to enable connection to databases and the Internet; computer software to enable searching of data; computer software for wireless application protocol; wireless application protocol apparatus and instruments; computer games software and computer games consoles; games apparatus adapted for use with television receivers; records; videos; DVDs; radios; smart cards; encoded cards and cards bearing machine readable information; CD-ROMs; personal organisers and personal stereos; compact discs; video cassette recorders; DVD players; apparatus and instruments for the recording, transmission or reproduction of data, sound or images; cameras, camcorders and photographic apparatus and instruments; cases for photographic apparatus; calculators; telephones; mobile phones, covers, fascias and cases for mobile phones, accessories for mobile phones; phone cards; sunglasses and cases for sunglasses; spectacles and contact lenses; cases for spectacles and contact lenses; audio visual teaching apparatus; binoculars; televisions; electrical and electronic domestic appliances; radio alarm clocks; identity cards; debit cards; screens; screensavers; electronic scoreboards; credit cards (encoded); computer mouse, computer mouse mats; gum guards; gum shields; protective clothing; protective headwear; protective helmets; protective helmets for use in sports; protective gloves; face protectors; electronic games; computer games.

Computerspiele; Videospiele; Computer- und Videospielprogramme; Videospielgeräte; Videoplatten; elektronische Unterhaltungsapparate; Programmspeicherkassetten für elektronische Unterhaltungsapparate;persönliche digitale Assistenten mit Satellitenkommunikationsfunktion; elektrische und elektronische Kommunikationsgeräte; CD-ROM-Spieler;elektronische, elektrische und/oder mechanische Vergnügungsautomaten; geldbetätigte Spielautomaten; bespielte Videoplatten und Videobänder;Spielgeräte, Software für Spielgeräte; DVD-ROM-Abspielgeräte; programmierte elektronische DVD-ROMs, die Träger von Daten sind;auf DVD-ROM kodierte Virtual-Reality-Spielsoftware; auf DVD-ROM kodierte Videospielsoftware; kodierte Videotreiber für DVD-ROMs;Hüllen speziell für DVD-ROMs; Computerperipheriegeräte; optische Apparate und Instrumente; Computersoftware in Bezug auf Sport oder Unterhaltung und Freizeit oder Rugby; Computerprogramme zur Verwendung in der Kommunikation; Computerprogramme in Bezug auf die Telekommunikation; Computer; Computer-Software; Von Datenbanken oder Einrichtungen des Internet (einschließlich Websites) online gelieferte Computersoftware und Veröffentlichungen in elektronischer Form; Computersoftware und Telekommunikationsapparate (einschließlich Modems) für die Verbindung zu Datenbanken und zum Internet; Computersoftware für die Datensuche; Computersoftware für das drahtlose Anwendungsprotokoll (WAP); WAP-Apparate und -Instrumente; Software für Computerspiele und Computerspielkonsolen; Spielgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Schallplatten; Videos; DVDs; Radios; Smartcards; kodierte Karten und Karten mit maschinenlesbaren Informationen; CD-ROMs; Taschenkalender und Stereogeräte für den persönlichen Gebrauch; Compactdiscs; Videorecorder; DVD-Player; Apparate und Instrumente für die Aufzeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bild; Kameras, Camcorder und Fotoapparate und -instrumente; Etuis für fotografische Apparate; Rechenmaschinen; Telefone;Mobiltelefone, Hüllen und Taschen für Mobiltelefone, Zubehör für Mobiltelefone; Telefonkarten; Sonnenbrillen und Etuis für Sonnenbrillen; Brillen und Kontaktlinsen; Brillen- und Kontaktlinsenetuis; audiovisuelle Unterrichtsgeräte; Ferngläser; Fernseher; elektrische und elektronische Haushaltsgeräte; Radiowecker; Ausweiskarten; Debetkarten; Bildschirme; Bildschirmschoner; elektronische Anzeigen; Kreditkarten (kodiert); Computermäuse, Computer-Mauspads; Schützer aus Gummi; Schoner aus Gummi; Schutzkleidung; Kopfschutz; Schutzhelme; Schutzhelme zur Verwendung beim Sport; Schutzhandschuhe; Gesichtsschutz; elektronische Spiele; Computerspiele.

Компютри игри; видео игри;програми за компютри и видео игри;апарати за видео игри; видеодискове; eлектронни игрални автомати;касети с програмна памет за електронни развлекателни апарати;персонални цифрови помощници с функция за сателитна комуникация;електрически и електронни комуникационни апарати; CD-ROM плейъри;електронни, електрически и/или механични апарти за забавление; автомати с жлеб; записани видео дискове и видео касети;игрални машини, софтуер за игрални машини; DVD-ROM възпроизвеждащи устройства;електронни DVD-ROM дискове, програмирани да носят данни;DVD-ROM кодиран софтуер за игри във виртуална реалност; DVD-ROM кодиран софтуер за видео игри; кодирани видео DVD-ROM драйвери;калъфи, пригодени за DVD-ROM дискове;компютърни периферниустройства; оптични апарати и инструменти;компютърен софтуер, свързан със спортове или развлечения и занимания з свободното време или ръгби;компютърни програми за употреба в комуникации;компютърни програми, свързани с комуникации; компютри; компютърен софтуер; компютърен софтуер и публикации в електронна форма предоставени он-лайн от база данни и от съоръжения доставени чрез интернет ( включително и уеб сайтове); компютърен софтуер и телекомуникационни апарати (включващи модеми) за осигуряване на връзка към база данни и Интернет; компютърен софтуер за позволяване на търсене на данни;компютърен софтуер за безжичен приложен протокол;апарати и уреди за безжичен приложен протокол;компютърен софтуер за игри и конзоли за компютърни игри; игрални апарати, пригодени за използване с телевизионни приемници; записи; видео; DVD; радиоприемници; смарт карти;кодирани карти и карти, носещи информация, която се чете от машини; CD-ROM; персонални органайзери и персонални стереоуредби; компактдискове; видеомагнетофони; DVD плеъри;апарати и уреди за записване, трансмисия или възпроизвеждане на звук, образ или данни;фотоапарати, камери и фотографски апарати и уреди;калъфи за фотографски апарати; сметачни машини; телефони;мобилни телефони, калъфи, панели и кутии за мобилни телефони, аксесоари за мобилни телефони; телефонни карти;очила за слънце и калъфи за очила за слънце; очила и контактни лещи;калъфи за очила и контактни лещи; аудиовизуални апарати за обучение; бинокли; телевизори; електрически и електронни домашни уреди; часовници с радио аларми; лични карти; дебитни карти; екрани; съхранители на екрани;електронни табла, показващи резултати от игри;кредитни карти (кодирани); компютърни мишки, подложки за компютърни мишки;протектори за зъбите;протектори за зъбите; защитно облекло;защитни каски; защитни каски; предпазни каски за спорт; защитни ръкавици;протектори за лице; електронни игри; компютри игри.

Computerspil; videospil; programmer til computer- og videospil; apparater til videospil; videodiske; elektroniske underholdningsapparater; programhukommelsesmoduler til elektroniske underholdningsapparater;personlige digitale assistenter med satellitkommunikationsfunktion; elektriske og elektroniske kommunikationsapparater; cd-rom-afspillere;elektroniske, elektriske og/eller mekaniske underholdningsmaskiner; spilleautomater; indspillede videodiske og videobånd;spillemaskiner, spillemaskinesoftware; dvd-romafspillere; programmerede, databærende, elektroniske dvd' er;dvd-rommer kodede med software med virtual reality-spil; dvd' er kodede med software til videospil; kodede video-dvd-romdrivere;æsker tilpasset dvd-rommer; perifert udstyr til computere; optiske apparater og instrumenter; computersoftware vedrørende sport eller underholdning, fritid eller rugby; computerprogrammer til brug inden for kommunikation; Computerprogrammer vedrørende telekommunikationsvirksomhed; computere; computersoftware; computersoftware og publikationer i elektronisk form leveret online fra databaser eller fra faciliteter på Internettet (inklusive web-sider); computersoftware samt telekommunikationsapparater (inklusive modemmer), der muliggør forbindelse til databaser og Internettet; computersoftware til datasøgning; WAP-computersoftware; WAP-apparater og -instrumenter; computerspilsoftware og styrepulte til computerspil; spilleapparater til brug med fjernsyndmodtagere; plader; videoer; dvd'er; radioer; smart-cards; kodede kort samt kort med maskinlæsbare oplysninger; cd-rommer; personlige planlægningskalendere og walkmen; compactdiske; videooptagere; DVD-afspillere; apparater og instrumenter til optagelse, transmission eller gengivelse af data, lyd eller billeder; kameraer, camcordere og fotografiske apparater og instrumenter; etuier til fotografisk udstyr; regnemaskiner; telefoner;mobiltelefoner, covers, frontplader og etuier til mobiltelefoner, tilbehør til mobiltelefoner; telefonkort; solbriller og etuier til solbriller; briller og kontaktlinser; brilleetuier og beholdere til kontaktlinser; audiovisuelle undervisningsapparater; kikkerter; tv-apparater; elektriske og elektroniske husholdningsapparater; clockradioer; identitetskort; debetkort; skærme; pauseskærme; elektroniske scoringstavler; kreditkort (kodede); computermus, musemåtter; tandbeskyttere; beskyttelsesanordninger til tænderne; beskyttelsesbeklædning; beskyttende hovedbeklædning; beskyttelseshjelme; beskyttelseshjelme til sportsbrug; beskyttelseshandsker; ansigtsbeskyttere; elektroniske spil; computerspil.

Παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· παιχνίδια βίντεο· προγράμματα παιχνιδιών για βίντεο και ηλεκτρονικούς υπολογιστές· συσκευές παιχνιδιών βίντεο· βιντεοδίσκοι· ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας· φυσίγγια μνήμης προγράμματος για ηλεκτρονικές συσκευές αναψυχής·προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί με λειτουργία δορυφορικής επικοινωνίας· ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας· συσκευές σύμπυκνων δίσκων απλής ανάγνωσης (CD-ROM)·ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές και/ή μηχανικές μηχανές ψυχαγωγίας· αυτόματα μηχανήματα παιχνιδιών με κερματοδέκτη· εγγεγραμμένοι δίσκοι και ταινίες βίντεο·παιχνιδομηχανές, λογισμικό παιχνιδομηχανών· συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων απλής ανάγνωσης (DVD-ROM)· προγραμματισμένοι ηλεκτρονικοί ψηφιακοί βιντεοδίσκοι απλής ανάγνωσης (DVD-ROM) ως φορείς δεδομένων·λογισμικό παιχνιδιών εικονικής πραγματικότητας κωδικοποιημένο σε ψηφιακούς δίσκους βίντεο απλής ανάγνωσης(DVD-ROM)· λογισμικό βιντεοπαιχνιδιών κωδικοποιημένο σε ψηφιακούς βιντεοδίσκους απλής ανάγνωσης (DVD-ROM)· οδηγοί ψηφιακών δίσκων βίντεο απλής ανάγνωσης (DVD-ROM) για κωδικοποιημένα βίντεο·θήκες ειδικά προσαρμοσμένες για ψηφιακούς δίσκους βίντεο απλής ανάγνωσης (DVD-ROM)· περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών· οπτικές συσκευές και όργανα· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με θέματα αθλητισμού ή ψυχαγωγίας και αναψυχής ή σε σχέση με το ράγκμπι· προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στις επικοινωνίες· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες· ηλεκτρονικοί υπολογιστές· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχονται απ' ευθείας (οn line) είτε από βάσεις δεδομένων είτε από υπηρεσίες του Ιντερνέτ· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευές τηλεποικινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των modem) για σύνδεση με βάσεις δεδομένων και με το INTERNET· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για την αναζήτηση δεδομένων· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών· συσκευές και όργανα για πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών· λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών και κονσόλες παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών· συσκευές παιχνιδιών προσαρμοσμένες για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες· δίσκοι βινυλίου· βίντεο· ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD)· ραδιόφωνα· έξυπνες κάρτες· κωδικοποιημένες κάρτες και κάρτες που φέρουν πληροφορίες αναγνώσιμες από μηχανή· οπτικοί δίσκοι απλής ανάγνωσης (CD-ROM)· προσωπικοί οργανωτές και προσωπικά στερεοφωνικά· δίσκοι οπτικής ανάγνωσης (CD)· συσκευές εγγραφής μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο)· συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων βίντεο (DVD)· συσκευές και όργανα για την εγγραφή, τη μετάδοση και την αναπαραγωγή δεδομένων, ήχου ή εικόνας· μηχανές λήψης, μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βιντεοκάμερες) και φωτογραφικές συσκευές και όργανα· θήκες για φωτογραφικές συσκευές· αριθμομηχανές (υπολογιστικές μηχανές)· τηλέφωνα·κινητά τηλέφωνα, καλύμματα, προσόψεις και θήκες για κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα για κινητά τηλέφωνα· τηλεκάρτες· γυαλιά ηλίου και θήκες για γυαλιά ηλίου· γυαλιά όρασης και φακοί επαφής· θήκες για γυαλιά και για φακούς επαφής· οπτικοακουστικές συσκευές διδασκαλίας· κιάλια· τηλεοράσεις· ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές· ξυπνητήρια με ραδιόφωνο· ταυτότητες (δελτία)· χρεωστικές κάρτες· οθόνες· προστατευτικά για οθόνες· ηλεκτρονικοί πίνακες βαθμολογίας· πιστωτικές κάρτες (κωδικοποιημένες)· ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεις για ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών· προστατευτικά στοματικής κοιλότητας (ούλων)· προστατευτικά καλύμματα στόματος· προστατευτικά ενδύματα· προστατευτικά καλύμματα κεφαλής· προστατευτικά κράνη· προστατευτικά κράνη για χρήση στον αθλητισμό· προστατευτικά γάντια· προστατευτικά προσώπου· ηλεκτρονικά παιχνίδια· παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Juegos de ordenador; videojuegos; programas de juegos de ordenador y programas de videojuegos; aparatos de videojuegos; videodiscos; aparatos recreativos electrónicos; cartuchos de memoria de programa para aparatos recreativos electrónicos;agendas digitales con capacidad de comunicación vía satélite; aparatos de comunicación eléctricos y electrónicos; lectores de CD-ROM;máquinas recreativas electrónicas, eléctricas y/o mecánicas; máquinas de previo pago; discos de vídeo y cintas de vídeo grabados;máquinas de juego, software para máquinas de juego; reproductores de DVD ROM; DVD-ROM electrónicos con soporte de datos programados;programas de juegos de realidad virtual codificados en DVD-ROM; programas de juegos de vídeo codificados en DVD ROM; lectores de DVD ROM de vídeo codificado;estuches para DVD-ROM; periféricos de ordenador; aparatos e instrumentos ópticos; software relacionado con asuntos de deporte o esparcimiento y ocio o fútbol y rugby; programas informáticos para su uso en las comunicaciones; Programas informáticos relacionados con las telecomunicaciones; ordenadores; software informático; software informático y publicaciones en formato electrónico suministradas en línea desde bases de datos o desde puntos de Internet (inclusive sitios web); software de ordenador y aparatos de telecomunicaciones (inclusive módems) para conectarse a bases de datos y a Internet; software de ordenador para la búsqueda de datos; programas informáticos para el protocolo de aplicaciones inalámbricas; aparatos e instrumentos para el protocolo de aplicaciones inalámbricas; software de juegos de ordenador y consolas de juegos de ordenador; aparatos de juegos concebidos para su utilización con receptores de televisión; discos acústicos; vídeos; DVD; radios; tarjetas inteligentes; tarjetas codificadas y tarjetas con información legible por máquina; CD-ROM; organizadores personales y estéreos personales; discos compactos; grabadoras de vídeo; reproductores de DVD; aparatos e instrumentos para la grabación, transmisión o reproducción de datos, sonido o imágenes; cámaras, grabadoras de vídeo y aparatos e instrumentos fotográficos; estuches para aparatos fotográficos; máquinas calculadoras; teléfonos;teléfonos móviles, fundas, carátulas y estuches para teléfonos móviles, accesorios para teléfonos móviles; tarjetas telefónicas; gafas de sol y estuches de gafas de sol; gafas y lentes de contacto; estuches para gafas y lentes de contacto; aparatos de enseñanza audiovisual; prismáticos; televisores; aparatos domésticos eléctricos y electrónicos; radio-despertadores; tarjetas de identidad; tarjetas de débito; pantallas; salvapantallas; marcadores electrónicos; tarjetas de crédito (codificadas); ratones de ordenador, alfombrillas para ratones de ordenador; protecciones para encías; protectores de encías; ropa de protección; protectores para la cabeza; cascos de protección; cascos de protección para uso deportivo; guantes de protección; protectores faciales; juegos electrónicos; juegos de ordenador.

Arvutimängud; videomängud; arvuti- ja videomängude programmid; videomänguaparatuur; videokettad; elektrooniline meelelahutuseks mõeldud seadmestik; programmi mälukassetid elektroonilistele lõbustusaparaatidele;satelliitsidefunktsiooniga pihuarvutid; elektrilised ja elektroonilised sideseadmed; CD-ROM-mängijad;elektroonilised, elektrilised ja/või mehaanilised mänguautomaadid; mänguautomaadid; salvestatud videolindid ja -plaadid;mänguautomaadid, mänguautomaatide tarkvara; DVD-ROM-i mängijad; programmandmetega elektroonilised DVD-ROM-id;DVD-ROM-ile kodeeritud virtuaalse reaalsuse mängude tarkvara; DVD-ROM-ile kodeeritud videomängutarkvara; kodeeritud video-DVD-ROM-i draivid;DVD-ROM-ide karbid;arvutite välisseadmed, perifeerseadmed; optikaseadmed, optikariistad; spordi või meelelahutuse ja vabaajategevuste või ragbiga seotud arvutitarkvara; sidevahendites kasutatavad arvutiprogrammid; telekommunikatsiooniga seotud arvutitarkvara; arvutid; arvutitarkvara; arvutitarkvara ja elektroonilisel kujul pakutavad publikatsioonid/väljaanded püsiühenduses andmebaasidega või Interneti vahendusel (k.a. veebisaidid); arvutitarkvara ja telekommunikatsiooniaparatuur (k.a. modemid) ühenduseks andmebaaside ja Internetiga; arvutitarkvara andmete otsimiseks; arvutitarkvara juhtmeta rakenduste protokolli jaoks; juhtmeta rakenduste protokolli seadmed ja vahendid; arvutimängutarkvara ja arvutimängukonsoolid; mänguseadmed (teleriga kasutamiseks); plaadid; videod; DVDd; raadiod; kiipkaardid; kodeeritud kaardid ja kaardid, millel on masinloetav info; CD-ROMid; isiklikud märkmikud ja isiklikud stereod; laserplaadid; videomagnetofon; DVD-mängijad; andmete, heli või kujutiste salvestus-, edastus- või taasesitusseadmed ja -vahendid; kaamerad, videokaamerad ja fotoaparaadid ning -seadmed; kaameravutlarid; kalkulaatorid, klahvarvutid; telefonid;mobiiltelefonid, mobiiltelefonide katted, korpused ja ümbrised, mobiiltelefonide tarvikud; telefonikaardid; päikeseprillid ja päikeseprillide karbid; turvaprillid; prillide ja kontaktläätsede karbid; audiovisuaalsed õppevahendid; binoklid; televisiooniseadmed; elektrilised ja elektroonilised majapidamisseadmed; kellraadiod; ID-kaardid, isikutunnistused; deebitkaardid; ekraanid; ekraanisäästjad; elektroonilised punktitabelid; krediitkaardid (kodeeritud); arvutihiired, arvutihiirematid; hambakaitsed; hambakaitsed; kaitserõivad; kaitsekiivrid; kaitsekiivrid; kiivrid (kaitse-) sportimiseks; kaitsekindad; visiirid; elektroonilised mängud; arvutimängud.

Tietokonepelit; videopelit; tietokone- ja videopeliohjelmat; videopelilaitteet; kuvalevyt; elektroniset ajanvietelaitteet; ohjelmamuistikasetit elektronisia viihdelaitteita varten;kynämikrot, joissa on satelliittiviestintäominaisuus; sähköiset ja elektroniset viestintälaitteet; CD-ROM -soittimet;elektroniset, sähköiset ja/tai mekaaniset ajanvietelaitteet; kolikkoautomaatit; valmiiksi tallennetut videolevyt ja videonauhat;pelikoneet, pelikoneohjelmistot; DVD-ROM-soittimet; ohjelmoitua dataa sisältävät elektroniset DVD-ROM-levyt;DVD-ROM-levylle koodatut virtuaalitodellisuuspeliohjelmistot; DVD-ROM-levylle koodatut videopeliohjelmistot; koodatut video-DVD-ROM-ohjaimet;DVD-ROM-kotelot; tietokoneiden oheislaitteet; optiset laitteet ja kojeet; urheiluun tai viihteeseen ja vapaa-aikaan tai rugbyyn liittyvät tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmat käytettäviksi viestinnässä; Tietokoneohjelmat, jotka liittyvät tietoliikenteeseen; tietokoneet; tietokoneohjelmistot; on line -periaatteella tietokannoista tai Internet-palvelimista (mukaan lukien web-sivustot) toimitettavat tietokoneohjelmistot ja sähköisessä muodossa olevat julkaisut; tietokanta- ja Internet-yhteyksien muodostamisessa käytettävät tietokoneohjelmistot ja televiestintälaitteet (mukaan lukien modeemit); tietojen haussa käytettävät tietokoneohjelmistot; tietokoneohjelmistot langatonta sovellusprotokollaa varten; langattomaan sovellusprotokollaan liittyvät laitteet ja välineet; tietokonepeliohjelmistot ja tietokonepelikonsolit; televisiovastaanottimen kanssa käytettävät pelilaitteet; äänilevyt; videot; DVD-levyt; radiot; älykortit; koodatut kortit ja koneella luettavia tietoja sisältävät kortit; CD-ROM-levyt; henkilökohtaiset kalenterit ja henkilökohtaiset stereot; CD-levyt; kuvanauhurit; dvd-soittimet; datan, äänen tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet ja -välineet; kamerat, videokamerat ja valokuvauslaitteet ja -välineet; valokuvauslaitteiden kotelot; laskukoneet; puhelimet;matkapuhelimet, suojukset, kuoret ja kotelot matkapuhelimille, matkapuhelinten varusteet; puhelinkortit; aurinkolasit ja aurinkolasien kotelot; silmälasit ja piilolinssit; silmälasi- ja piilolinssikotelot; audiovisuaaliset opetuslaitteet; kiikarit; televisiot; sähköiset ja elektroniset kotitalouslaitteet; kelloradiot; henkilöllisyyskortit; pankkikortit; näyttöruudut; näytönsäästäjät; sähköiset tulostaulut; luottokortit (koodatut); tietokonehiiret, tietokonehiirien matot; kumisuojukset; kumisuojat; suojavaatteet; suojapäähineet; suojakypärät; suojakypärät urheilukäyttöön; suojakäsineet; kasvosuojukset; elektroniset pelit; tietokonepelit.

Számítógépes játékok; videojátékok; számítógépjáték- és videojáték-programok; videojáték-berendezés; videolemezek; elektronikus szórakoztató készülékek; program memória cartridge-ek elektromos szórakoztató játékokhoz;személyi digitális titkárok műholdas kommunikációs funkcióval; elektromos és elektronikus kommunikációs berendezések; CD-ROM lejátszók;elektronikus, elektromos és/vagy mechanikus szórakoztató gépek; játékgépek; újra-felvett video lemezek és szalagok;játékgépek, játékgép-szoftverek; DVD-ROM lejátszók; programozott elektronikus adathordozó DVD-ROM-ok;DVD-ROM-on kódolt virtuálisvalóság játékszoftverek; DVD-ROM-on kódolt videojátékszoftverek; kódolt video DVD-ROM meghajtók;DVD-ROM-okhoz kialakított tokok;számítógép-perifériák; optikai készülékek és műszerek; sportokhoz vagy szórakoztatáshoz és szabadidőhöz vagy rögbihez kapcsolódó számítógépes szoftverek; kommunikációhoz használt számítógépes programok; telekommunikációra vonatkozó számítógépes szoftver; számítógépek; számítógépes szoftver; adatbázisokból online, vagy az Interneten felkínált eszközökből (beleértve a weboldalakat is) átadott számítógépes szoftver és kiadványok elektronikus formában; adatbázisokhoz és az Internetre kapcsolódást lehetővé tevő számítógép szoftver és távközlési készülékek (modemeket beleértve); adatkeresést engedő számítógépes szoftver; vezeték nélküli alkalmazás protokollhoz használt számítógépes szoftverek; vezeték nélküli alkalmazás protokollhoz használt berendezések és eszközök; számítógépes játékszoftverek és számítógépes játékkonzolok; játék berendezések és készülékek (kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett ~); lemezek; videók; DVD-k; rádiók; smartkártyák; kódolt kártyák és géppel olvasható információt tartalmazó kártyák; CD-ROM-ok; személyi menedzserkalkulátorok és sétálómagnók; CD-lemezek; video felvevők; DVD-lejátszók; adatok, hang és képek felvételére, továbbítására vagy megjelenítésére szolgáló berendezések és eszközök; kamerák, kamkorderek és fényképészeti berendezések és készülékek; fényképezőgép tokok; számológépek; telefonok;mobiltelefonok, borítók, előlapok és tokok mobiltelefonokhoz, mobiltelefon-tartozékok; telefonkártyák; napszemüvegek és napszemüveg tokok; szemüvegek és kontaktlencsék; szemüveg- és kontaktlencsetokok; audio-vizuális oktató készülékek; távcsövek (binokuláris ~); TV-készülékek; elektromos és elektronikus háztartási eszközök; rádió-óra; azonosító kártyák; debit-kártyák; képernyők; screen saver-ek; elektronikus pontozótáblák; hitelkártyák (kódolt); számítógépes egér, számítógépes egéralátétek; fogvédők; fogvédők; védőruházat; védősisakok; védősisakok; sportoláshoz használt védősisakok; védőkesztyű; napellenző; elektronikus játékok; számítógépes játékok.

Giochi informatici; videogiochi; programmi per elaboratori elettronici e videogiochi; apparecchi per videogiochi; dischi video; apparecchi per il divertimento elettronici; cartucce di memoria per programmi per apparecchi di divertimento elettronici;dispositivi d'assistenza personali digitali (PDA) con funzioni di comunicazione satellitare; apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici; lettori di CD-ROM;giochi (macchine) elettronici, elettrici e/o meccanici; slot-machine automatiche; videodischi e videonastri registrati;software per giochi, software per macchine per giochi; lettori di DVD-ROM; DVD-Rom elettronici programmati contenenti dati;software per giochi di realtà virtuale codificati su DVD-ROM; software per videogiochi registrati su DVD-Rom; lettori per DVD-ROM video codificati;custodie per DVD-ROM; periferiche informatiche; apparecchi e strumenti ottici; software in materia di sport o divertimento e tempo libero o rugby; programmi per computer per le comunicazioni; Programmi per computer riguardanti le telecomunicazioni; computer; software per computer; software e pubblicazioni in forma elettronica disponibili on-line tramite banche dati o sistemi su Internet compresi i siti web; software e apparecchi per telecomunicazioni (compresi i modem) per consentire il collegamento con banche dati e Internet; software per la ricerca di dati; software per protocolli di applicazione senza filo (WAP); apparecchi e strumenti WAP; software per giochi per computer e consolle per giochi per computer; giochi (macchine) concepiti per essere utilizzati con un ricevitore televisivo; dischi acustici; video; DVD; radio; schede "intelligenti"; carte codificate e carte contenenti informazioni leggibili da una macchina; CD-ROM; agende elettroniche e stereo portatili; compact disc; videoregistratori; lettori di DVD; apparecchi e strumenti di registrazione, trasmissione o riproduzione di dati, suoni o immagini; macchine fotografiche, videocamere ed apparecchi e strumenti fotografici; astucci per apparecchi fotografici; macchine calcolatrici; telefoni;telefoni cellulari, custodie, fasce ed astucci per telefoni cellulari, accessori per telefoni cellulari; schede telefoniche; occhiali da sole e astucci per occhiali da sole; occhiali e lenti a contatto; astucci e custodie per occhiali e lenti a contatto; apparecchi per l'insegnamento audiovisivo; binocoli; televisori; elettrodomestici ed apparecchi domestici elettronici; radiosveglie; carte d'identità; carte di debito; schermi; salvaschermo; tabelloni segnapunti elettronici; carte di credito (codificate); mouse per computer, tappetini per mouse; proteggi-denti; proteggi-denti; indumenti protettivi; cappelleria protettiva; caschi di protezione; caschi di protezione per lo sport; guanti di protezione; protezioni per il viso; giochi elettronici; giochi informatici.

Kompiuteriniai žaidimai; videožaidimai; kompiuteriai ir vaizdo žaidimų programos; vaizdo žaidimų aparatai; vaizdo diskai; elektroniniai pramogų aparatai; programų atminties kasetės elektroniniams pasilinksminimų aparatams;asmeninės skaitmeninės užrašinės su belaidžio ryšio funkcija; elektriniai ir elektroniniai ryšių aparatai; kompaktinių diskų leistuvai;elektroniniai, elektriniai arba mechaniniai pramogų automatai; žaidimų aparatai; iš anksto įrašyti vaizdo diskai ir juostelės;žaidimų aparatai, žaidimų mašinų programinė įranga; pastoviosios atminties universaliųjų skaitmeninių (optinių) diskų (DVD-ROM) grotuvai; užprogramuoti duomenų kaupimo elektroniniai (DVD-ROM) diskai;DVD-ROM atmintinėse užkoduota kompiuterinių žaidimų programinė įranga; pastovios atminties skaitmeniniame universaliajame diske užkoduota vaizdo žaidimų programinė įranga; užkoduoti vaizdo DVD-ROM atmintinių skaitytuvai;žiūronams pritaikyti dėklai;kompiuterių išoriniai įrenginiai; optiniai aparatai ir prietaisai; kompiuterių programinė įranga, susijusi su sportu ar pramogomis ir laisvalaikio dalykais ar regbiu; kompiuterių programos, skirtos naudoti ryšiams; kompiuterių programinė įranga, skirta telekomunikacijoms; kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga; kompiuterių programinė įranga ir elektroniniai leidiniai, teikiami tiesioginio ryšio linija iš duomenų bazių arba interneto (įskaitant tinklavietes); kompiuterių programinė įranga ir telekomunikacijų aparatai (įskaitant modemus), leidžiantys prisijungti prie duomenų bazių ir interneto; duomenų paieškos kompiuterinė programinė įranga; belaidžių duomenų perdavimo protokolų kompiuterių programinė įranga; belaidžių duomenų perdavimo protokolų aparatai ir prietaisai; kompiuterinių žaidimų programinė įranga ir žaidimų konsolės; žaidimų aparatai, naudojami tik su televizoriais; plokštelės; vaizdajuostės; skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD); radijo aparatai; elektroninės kortelės; koduotosios kortelės ir kortelės su mašininio skaitymo informacija; kompaktiniai diskai (CD-ROM); asmeniniai dienotvarkės užrašai ir asmeniniai įrašai; kompaktiniai diskai; vaizdo magnetofonai; skaitmeninių vaizdo diskų leistuvai; duomenų, garso ar vaizdų įrašymo, perdavimo arba atkūrimo aparatai ir instrumentai; kameros, portatyvinės vaizdo kameros ir magnetofonai bei fotografijos aparatai ir prietaisai; fotoaparato įdėklai; skaičiavimo mašinos; telefonai;mobiliojo ryšio telefonai, dangteliai, skydeliai ir mobiliojo ryšio telefonų dėklai, mobiliojo ryšio telefonų priedai; telefono kortelės; akiniai nuo saulės ir akinių nuo saulės dėklai; akiniai ir kontaktiniai lęšiai; akinių ir kontaktinių lęšių dėklai; audiovizualiniai mokymo aparatai; žiūronai; televizoriai; elektriniai ir elektroniniai namų apyvokos prietaisai; laikrodiniai radijo aparatai; tapatybės kortelės; debeto kortelės; ekranai; ekrano užsklandos; elektroninės rezultatų lentos; kreditinės kortelės (koduotos); kompiuterių pelės, kompiuterių pelių kilimėliai; apsauginiai dantų įtaisai; dantų įtaisai (apsauginiai); apsauginiai drabužiai; apsauginis galvos apdangalas; apsauginiai šalmai; apsauginiai sportiniai šalmai; apsauginės pirštinės; elektroninės užrašų knygelės; elektroniniai žaidimai; kompiuteriniai žaidimai.

Datorspēles; videospēles; datoru un videospēļu programmas; videospēļu aparāti; videodiski; elektroniski izklaides aparāti; programmu atmiņas kasetnes elektroniskiem izklaides aparātiem;personālie ciparasistenti ar satelīta sakaru iespējām; elektriski un elektroniski sakaru aparāti; lasāmatmiņas kompaktdisku (CD-ROM) atskaņotāji;elektroniskas, elektriskas un/vai mehāniskas atrakciju iekārtas; spēļu mašīnas; iepriekš ierakstītās videokasetes un lentes;spēļu automāti, spēļu automātu programmatūra; DVD-ROM atskaņotāji; programmētas datu nesēju elektronisko ciparu videodisku lasāmatmiņas;virtuālās realitātes datorspēļu programmatūra digitālo videodisku dziņu formātā; ciparu videodisku lasāmatmiņā šifrēta videospēļu programmatūra; kodēti video DVD-ROM dziņi;digitālo videodisku dziņu ietvari;datoru perifērās ierīces; optiskie aparāti un instrumenti; datoru programmatūra, kas attiecas uz sportu vai izklaidi un izklaides lietām vai regbiju, futbolu; datorprogrammas, kas izmantojamas sakaros; datorprogrammas, kas saistītas ar telekomunikācijām; datori; datoru programmatūra; datoru programmatūra un publikācijas elektroniskā formā, kas tiešsaistes režīmā tiek piegādātas no datu bāzēm vai no Interneta (arī tīmekļa vietnēm); datoru programmatūras un telekomunikācijas aparāti (arī modemi), lai nodrošinātu pieeju datu bāzēm un Internetam; datoru programmatūra datu meklēšanai; datoru programmatūra bezvadu lietojuma protokolam; bezvadu lietojuma protokola iekārtas un instrumenti; datorspēļu programmatūra un datorspēļu vadības pultis; aparāti spēlēm, kas pielāgotas izmantošanai tikai ar televīzijas uztvērējiem; ieraksti; video ieraksti; ciparvideodiski (DVD); radioaparāti; viedkartes; kodētas kartes un kartes, kas satur mašīnu nolasāmu informāciju; lasāmatmiņas kompaktdiski (CD-ROM); personīgie plānotāji un personālās stereoiekārtas; kompaktdiski; videomagnetofoni; ciparvideodisku (DVD) magnetofoni; datu, skaņas vai attēlu ierakstīšanas, pārraides vai atveides iekārtas un instrumenti; kameras, videomagnetofoni un fotoaparāti, un instrumenti; fotografisko aparātu futlāri; rēķināšanas mašīnas; telefoni;mobilie telefoni, mobilo telefonu vāciņi, savienojumi un ietvari, mobilo telefonu aksesuāri; telefonu kartes; saulesbrilles un saulesbriļļu futrāļi; acu aizsegi; briļļu un kontaktlēcu futrāļi; audiovizuālie apmācības aparāti; binokļi; televizori; elektriskās un elektroniskās mājsaimniecības iekārtas; radioaparāti ar pulksteni; personas apliecības; debetkartes; ekrāni; ekrānsaudzētāji; elektroniskie tablo; kredītkartes (kodētas); datoru pele, datoru peļu paliktņi; mutē liekamie zobu aizsargi; gumijas aizsargi; aizsargtērpi; aizsargķiveres; aizsargķiveres; aizsargķiveres sportam; aizsargcimdi; kreklu uzlīmju pamatnes; elektroniskās spēles; datorspēles.

Logħob tal-kompjuter; logħbiet tal-vidjo; programmi tal-logħob tal-kompjuter u tal-vidjow; apparat għal-logħob tal-vidjo; diski tal-vidjo; apparat tad-divertiment elettroniku; kontenituri għall-memorja ta' programmi għall-apparat elettroniku ta' divertiment;assistenti diġitali personali b'kapaċità ta' komunikazzjoni bis-satellita; apparat elettriku u elettroniku tal-komunikazzjoni; plejers ta' CD-ROM;magni tad-divertiment elettroniċi, elettriċi u/jew mekkaniċi; magni awtomatiċi li jaħdmu bil-flus; diski u tejpijiet vidjo irreġistrati minn qabel;magni tal-logħob, softwer għal magni tal-logħob; plejers tad-DVD-ROM; DVD-ROMs elettroniċi li jġorru dejta programmata;softwer tal-logħob tar-realtà virtwali kodifikat fuq DVD-ROM; DVD-ROM b'softwer tal-logħob tal-vidjow kodifikati; drajvers tad-DVD-ROM tal-vidjow kodifikati;kaxxi adattati għal DVD-ROMS;oġġetti periferali tal-kompjuter; apparat u strumenti ottiċi; softwer tal-kompjuter relatat ma' sport jew divertiment u affarijiet ta' pjaċir jew futbol rugbi; programmi tal-kompjuter għall-użu fil-komunikazzjonijiet; softwer tal-kompjuter relatat mat-telekomunikazzjonijiet; kompjuters; softwer tal-kompjuter; softwer u pubblikazzjonijiet tal-kompjuter f2019 forma elettronika provduti online minn databases jew minn faċilitajiet provduti fuq l-Internet (inklużi web sites); softwer tal-kompjuter u apparat tat-telekomunikazzjoni (inklużi modems) li jippermettu konnessjoni ma2019 databases u ma2019 l-Internet; softwer tal-kompjuter li jippermetti t-tfittxija tad-data; softwer tal-kompjuter għall-protokoll ta' l-applikazzjoni mingħajr fili; apparat u strumenti għall-protokoll ta' l-applikazzjoni mingħajr fili; softwer għal-logħob tal-kompjuter u panils tal-logħob tal-kompjuter; apparat tal-logħob addattat għall-użu ma' riċevituri tat-televixin biss; records; vidjos; DVDs; radjijiet; smart cards; kards kodifikati u kards li jġorru informazzjoni li tinqara bil-magna; CD-ROMs; organizzaturi personali u sterjos personali; compact discs; reġistraturi tal-vidjo; plejers tad-DVD; apparat u strumenti għar-reġistrazzjoni, it-trasmissjoni jew ir-riproduzzjoni ta' data, ħsejjes jew immaġni; kameras, kamkorders u apparat u strumenti fotografiċi; kaxex għall-magna tar-ritratti; magni li jikkalkulaw; telefoni;telefons ċellulari, għotjien, uċuħ u kaxex għat-telefons ċellulari, aċċessorji għat-telefons ċellulari; skedi tat-telefon; nuċċalijiet tax-xemx u kaxxi għan-nuċċalijiet tax-xemx; ilbies ta' l-għajnejn; kaxex għan-nuċċalijiet u għal-lentijiet tal-kuntatt; apparat tat-tagħlim awdjoviżiv; binokli; televixins; strumenti domestiċi elettriċi u elettroniċi; radjo-arloġġi; karti ta' l-identità; karti tad-debitu; skrins; screen savers; bords elettroniċi għall-punteġġi; karti tal-kreditu (kodifikati); maws tal-kompjuter, mattijiet għall-maws tal-kompjuter; protezzjoni għall-ħanek; protetturi tas-snien u l-ħanek; ħwejjeġ protettivi; ilbies protettiv għar-ras; elmi protettivi; elmi protettivi għall-isport; ingwanti protettivi; viżieri; logħob elettroniku; logħob tal-kompjuter.

Computerspellen; videospellen; programma's voor computer- en videospellen; videospelapparatuur; videoplaten; elektronische amusementsapparatuur; programmageheugencartridges voor elektronische amusementsapparatuur;persoonlijke digitale hulptoestellen met satellietcommunicatiefunctie; elektrische en elektronische communicatieapparatuur; cd-rom-spelers;elektronische, elektrische en/of mechanische spelautomaten; speelautomaten met muntinworp; voorbespeelde videoschijven en -banden;spelmachines, software voor spelmachines; dvd-romspelers; geprogrammeerde gegevensdragende elektronische dvd-roms;gecodeerde software voor virtuele-werkelijkheidsspellen op dvd-rom; software voor videospellen gecodeerd voor dvd-rom; gecodeerde video-dvd-romdrivers;koffers voor dvd-roms; computerrandapparatuur; optische toestellen en instrumenten; software met betrekking tot sport of amusement en vrijetijd of rugby; computerprogramma's voor communicatiedoeleinden; Computerprogramma' s met betrekking tot telecommunicatie; computers; computersoftware; software en publicaties in elektronische vorm, on-line verschaft vanuit gegevensbestanden of vanuit faciliteiten geleverd op het Internet (waaronder web-sites); software en telecommunicatieapparatuur (waaronder modems) om verbinding met databases en Internet mogelijk te maken; software voor het zoeken naar gegevens; software voor draadloze toepassingsprotocollen; toestellen en instrumenten voor draadloze toepassingsprotocollen; software met computerspellen en bedieningspanelen voor computerspellen; spelapparaten voor gebruik in combinatie met een tv-apparaat; platen; video's; dvd's; radio's; smartcards; gecodeerde kaarten en kaarten met machineleesbare informatie; cd-roms; personal organizers en stereo-apparaten voor persoonlijk gebruik; compactdiscs; videorecorders; DVD-spelers; toestellen en instrumenten voor het opnemen, het overbrengen of het weergeven van gegevens, geluid of beeld; camera's en camerarecorders en fotografische apparatuur en instrumenten; etuis voor fotografische toestellen; rekenmachines; telefoontoestellen;mobiele telefoons, hoezen, frontjes en houders voor mobiele telefoons, accessoires voor mobiele telefoons; telefoonkaarten; zonnebrillen en etuis voor zonnebrillen; brillen en contactlenzen; houders voor brillen en contactlenzen; audiovisuele onderwijstoestellen; verrekijkers; televisies; elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten; radiowekkers; legitimatiebewijzen; debetkaarten; beeldschermen; screensaver; elektronische scoreborden; creditcards (gecodeerd); computermuizen, computermuismatten; tandbeschermers; tandbeschermers; beschermende kleding; beschermende hoofddeksels; beschermende helmen; beschermende sporthelmen; beschermende handschoenen; gezichtsbeschermers; elektronische spellen; computerspellen.

Gry komputerowe; gry wideo; programy do gier komputerowych i wideo; urządzenia do gier wideo; dyski wideo; elektroniczne urządzenia rozrywkowe; kartridże z pamięcią programu do elektronicznych aparatów rozrywkowych;urządzenia PDA z funkcją łączności satelitarnej; elektryczne i elektroniczne urządzenia komunikacyjne; odtwarzacze dysków CD-ROM;elektroniczne, elektryczne i/lub mechaniczne automaty do gier; maszyny do gier; nagrane dyski i taśmy wideo;automaty do gier, oprogramowanie do automatów do gier; odtwarzacze DVD-ROM; elektroniczne dyski DVD-ROM zawierające zaprogramowane dane;oprogramowanie do gier VR (Virtual Reality) zakodowane na dyskach DVD-ROM; dyski DVD-ROM z kodowanym oprogramowaniem do gier wideo; kodowane sterowniki wideo dysków DVD-ROM;futerały przystosowane do płyt DVD-ROM;komputerowe urządzenia peryferyjne; optyczne (aparatura i instrumenty -); oprogramowanie komputerowe dotyczące sportu lub rozrywki i czasu wolnego lub gry w rugby; programy komputerowe do użytku w komunikacji; programy komputerowe z dziedziny telekomunikacji; komputery; oprogramowanie komputerowe [software]; oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej dostarczane on-line z baz danych lub programów wspomagajacych, udostepnianych w Internecie (łacznie z witrynami WWW); oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne (łacznie z modemami) umożliwiające połaczenie z bazami danych i z Internetem; oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych; oprogramowanie komputerowe do protokołów WAP; urządzenia i przyrządy do protokołów WAP; oprogramowanie do gier komputerowych i konsole do gier komputerowych; urządzenia do gry działające wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi i komputerami; płyty; wideo; DVD; radia; karty inteligentne; karty kodowane i karty do przenoszenia informacji odczytywalnych komputerowo; dyski CD-ROM; terminarze osobiste i osobiste odtwarzacze stereo; płyty kompaktowe; magnetowidy; odtwarzacze DVD; urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji lub odtwarzania danych, dźwięku lub obrazu; aparaty fotograficzne, kamery wideo oraz urządzenia i przyrządy fotograficzne; pokrowce na aparaty fotograficzne; maszyny liczące; telefony;telefony komórkowe, obudowy, paski (smycze) i pokrowce do telefonów komórkowych, akcesoria do telefonów komórkowych; karty telefoniczne; okulary przeciwsłoneczne i etui na okulary przeciwsłoneczne; okulary; etui na okulary i soczewki kontaktowe; audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania]; lornetki; telewizory; sprzęt domowy elektryczny i elektroniczny; radia z zegarem; dokumentów tożsamości; karty debetowe; ekrany [monitory]; wygaszacze ekranu; ogłoszenia elektroniczne; karty kredytowe (kodowane); mysz do komputera, podkładka pod mysz do komputera; ochraniacze zębów; ochraniacze zębów; odzież ochronna; ochronne (kaski -); kaski ochronne; kaski ochronne do uprawiania sportu; rękawice ochronne; daszki; gry elektroniczne; gry komputerowe.

Jogos de computador; jogos de vídeo; programas para jogos de computador e jogos de vídeo; aparelhos para jogos de vídeo; discos de vídeo; aparelhos de divertimento electrónicos; cartuchos de memória de programas para aparelhos de diversão electrónicos;PDA com capacidade de comunicação via satélite; aparelhos eléctricos e electrónicos de comunicação; leitores de CD-ROM;máquinas de diversão electrónicas, eléctricas e/ou mecânicas; máquinas de jogos automáticas de pré-pagamento; discos de vídeo e fitas de vídeo gravados;máquinas de jogos, software para máquinas de jogos; leitores de DVD-ROM; DVD-ROM electrónicos contendo dados programados;software de jogos de realidade virtual codificados em DVD-ROM; software de jogos de vídeo codificado em DVD-ROM; unidades de vídeo codificadas para DVD-ROM;estojos adaptados para guardar DVD-ROM; periféricos de computadores; aparelhos e instrumentos ópticos; software relacionado com desporto, questões relacionadas com entretenimento e lazer ou râguebi; programas de computador para utilizar em comunicações; Programas de computador relacionados com telecomunicações; computadores; software; software e publicações em formato electrónico fornecidos online a partir de bases de dados ou de serviços fornecidos pela Internet (incluindo locais na Web); software e aparelhos de telecomunicações (incluindo modems) para permitir a ligação a bases de dados e à Internet; software que permita a procura de dados; software para protocolo de aplicações sem fios ("WAP"); aparelhos e instrumentos de protocolo de aplicações sem fios ("WAP"); software de jogos de computador e consolas de jogos de computador; aparelhos para jogos concebidos para serem utilizados com um receptor de televisão; discos acústicos; vídeos; DVD; rádios; cartões inteligentes; cartões codificados e cartões contendo informações legíveis por máquina; CD-ROMs; organizadores pessoais e equipamento estereofónico pessoal; discos compactos; gravadores de vídeo; leitores de DVD; aparelhos e instrumentos para o registo, a transmissão ou a reprodução de dados, do som ou das imagens; câmaras, câmaras de vídeo portáteis e aparelhos e instrumentos fotográficos; estojos para aparelhos fotográficos; máquinas de calcular; telefones;telemóveis, capas, tampas e estojos para telemóveis, acessórios para telemóveis; cartões telefónicos; óculos de sol e estojos para os mesmos; óculos e lentes de contacto; estojos de óculos e de lentes de contacto; aparelhos de ensino audiovisuais; binóculos; televisões; aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos; relógios despertadores com rádio; cartões de identificação; cartões de débito; ecrãs; protectores de ecrã; quadros electrónicos para indicação de pontuações; cartões de crédito (codificados); ratos de computador, tapetes para ratos de computador; protecções de borracha; escudos de borracha; vestuário de protecção; artigos de protecção para a cabeça; capacetes de protecção; capacetes de protecção para uso em actividades desportivas; luvas de protecção; protectores para o rosto; jogos electrónicos; jogos de computador.

Jocuri pentru calculatoare; jocuri video;programe pentru jocuri de calculator si video;aparate pentru jocuri video; discuri video; aparate electronice de divertisment;cartuse cu programe de memorie pentru aparatele electronice de divertisment;agende digitale personale cu functie de comunicare prin satelit;aparate de comunicatie electrice si electronice; CD-ROM playere;aparate de amuzament electronice, electrice si/sau mecanice; masini automate; discuri video si benzi video inregistrate;aparate de jocuri, software pentru aparate de jocuri; cititoare DVD-ROM;DVD-ROM-uri electronice programate purtatoare de date;software pentru jocuri de realitate virtuala codate in DVD-ROM; software pentru jocuri de calculator si video codate in DVD-ROM; drivere video codate in DVD-ROM;carcase adaptate pentru DVD-ROMuri;periferice pentru calculator; aparate şi instrumente optice;programe software de calculator legate de sporturi sau divertisment si activitati pentru timpul liber sau rugbi;programe de calculator utilizate in comunicatii;programe de calculator legate de telecomunicatii; calculatoare; software de calculator; software de calculator şi publicaţii în format electronic furnizate on-line din baze de date sau de pe Internet (inclusiv site-uri web); software de calculator şi aparate de telecomunicaţii (inclusiv modemuri) care permit conectarea la baze de date şi la Internet; software de calculator pentru căutarea de date;programe software de calculator pentru WAP (protocol de aplicatie fara fir);aparate si instrumente pentru WAP (protocol de aplicatie fara fir);software pentru jocuri de calculator si console pentru jocuri de calculator; aparate de jocuri concepute pentru a fi utilizate cu receptoare tv; discuri înregistrate; filme video; DVD-uri; aparate de radio; cartele inteligente;cartele codificate si si cartele continand informatii care pot fi citite de aparate; CD-ROM-uri; organizatoare de date personale si aparatura stereo personala; discuri compacte; aparate pentru înregistrarea pe benzi video; DVD playere;aparate si instrumente pentru inregistrarea, transmisia sau reproducerea de date, sunete sau imagini;camere, camere video si aparate si instrumente fotografice;cutii pentru aparatele fotografice; maşini de calculat; telefoane;telefoane mobile, huse, carcase si cutii pentru telefoane mobile, accesorii pentru telefoane mobile; cartele telefonice;ochelari de soare si tocuri pentru ochelari de soare; ochelari de vedere si lentile de contact;cutii pentru ochelari de vedere si lentile de contact; aparate audio-video pentru scopuri didactice; binocluri; televizoare; aparate electrice si electronice de uz casnic; ceasuri desteptatoare cu radio; carti de identitate; cărţi de debit; ecrane; programe de protecţie a ecranului;tabele de marcaj electronice;carti de credit (codificate); mausuri pentru calculator, suporturi pentru maus;proteze pentru dinti;aparatoare pentru dinti; îmbrăcăminte de protecţie;casti de protectie pentru cap; căşti de protecţie; casti de protectie pentru sport; mănuşi de protecţie;protectii pentru fata; jocuri electronice; jocuri pentru calculatoare.

Počítačové hry; video hry; počítačové herné a videoherné programy; zariadenie pre počítačové hry; video disky; elektronické zábavné zariadenia; pamäťové kartridže s programami pre elektronické zábavné prístroje;vreckové počítače s funkciou satelitnej komunikácie; elektrické a elektronické komunikačné zariadenia; prehrávače CD-ROM;elektronické, elektrické a/alebo mechanické zábavné stroje; predajné automaty; vopred zapísané video disky a pásky;herné zariadenia, softvér pre herné zariadenia; DVD-ROM prehrávače; DVD-ROM disky s dátami;DVD-ROM disky s herným softvérom v oblasti virtuálnej reality; videoherný softvér na DVD-ROM diskoch; zakódované video DVD-ROM programy;obaly na DVD-ROM disky;periférne zariadenia počítačov; optické prístroje a nástroje; počítačový softvér v oblasti športu alebo zábavy a oddychových záležitostí alebo ragby; počítačové programy používané v oblasti komunikácie; počítačový programy používané v oblasti telekomunikácií; počítače; počítačové software; počítačový softver a publikácie v elektronickej forme dodávané on-line z databáz alebo z prostriedkov poskytnutých na internete (vrátane webových miest); počítačový softver a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a na internet; počítačový software umožňující hľadanie dát; počítačový softvér pre bezdrôtový aplikačný protokol; zariadenia a prístroje v oblasti bezdrôtového aplikačného protokolu; softvér pre počítačové hry a počítačové herné konzoly; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie s televíznymi prijímačmi,; zápisy; videá; DVD; rádiá; smart karty; kódované karty a karty so strojovo interpretovateľnými informáciami; CD-ROM; osobné organizéry a volkmeny; Í; video nahrávače; DVD prehrávače; zariadenie a prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát a/alebo obrazov; fotoaparáty, kamery a fotografické zariadenia a prístroje; puzdrá pre fotografické zariadenia; počítacie stroje; telefóny;mobilné telefóny, kryty a puzdra pre mobilné telefóny, príslušenstvo pre mobilné telefóny; telefónne karty; slnečné okuliare a puzdrá na slnečné okuliare; doplnky na oči; puzdra pre okuliare a slnečné okuliare; audio-vizuálne vyučovacie prístroje; ďalekohľady; televízie; elektrické a elektronické domáce spotrebiče; rádiobudíky; preukazy totožnosti; debetné karty; obrazovky; obrazovky; elektronické bodovacie tabule; kreditné karty (kódované); počítačová myš, podložky pre počítačové myši; chrániče ďasien; ochrany ďasní; ochranný/záštitný oblek; bezpečnostná ohlávka; ochranné helmy; ochranné prilby na šport; ochranné/bezpečnostné rukavice; clony proti oslneniu; elektronické hry; počítačové hry.

Računalniške igrice; video igre; programi za računalniške in video igre; aparati za video igre; video diski; elektronske naprave za zabavo; programske pomnilniške kartuše za elektronske razvedrilne aparate;dlančniki s funkcijo satelitske komunikacije; električne in elektronske komunikacijske naprave; CD-ROM predvajalniki;elektronski, električni in/ali mehanski zabavni avtomati; igralni avtomati; vnaprej posneti video diski in kasete;igralni avtomati, programska oprema za igralne avtomate; DVD-ROM predvajalniki; DVD-ROM-i, posneti s programiranimi podatki;programska oprema za igre navidezne resničnosti, kodirana na DVD-ROM-u; DVD-ROM-i, posneti s programi za igranje video iger; encoded video DVD-ROM drivers;etuiji, prilagojeni za DVD-ROM-e;računalniške periferne enote; optični aparati in inštrumenti; računalniška programska oprema v zvezi s športi ali zabavnimi in prostočasnimi zadevami ali ragbijem; računalniški programi za uporabo na področju komunikacij; računalniška programska oprema, ki se nanaša na telekomunikacije; računalniki; računalniška programska oprema; računalniška programska oprema in publikacije v elektronski obliki preko spletnih baz podatkov ali internetnih sredstev (vključno s spletnimi stranmi); računalniška programska oprema in telekomunikacijski aparati (vključno z modemi) za omogočanje povezave z bazami podatkov in internetom; računalniška programska oprema, ki omogoča iskanje podatkov; računalniška programska oprema za brezžične aplikacijske protokole; aparati in instrumenti, ki uporabljajo brezžične aplikacijske protokole; programska oprema za računalniške igre in konzole za igranje računalniških iger; igralni aparati, prirejeni za uporabo samo s televizijskimi sprejemniki; glasbene plošče, vinilne plošče; video posnetki, video kasete; DVD-ji; radijski sprejemniki; pametne kartice; kodirane kartice in kartice s strojno berljivimi informacijami; CD-ROM-i; planerji in osebne stereo naprave; zgoščenke; video snemalne naprave; DVD predvajalniki; aparati in instrumenti za snemanje, prenos in reprodukcijo podatkov, zvoka ali slike; fotoaparati, video kamere in fotografski aparati in instrumenti; torbice za fotografske aparate; računski stroji; telefoni, telefonski aparati;mobilni telefoni, pokrovi, vrvice in etuiji za mobilne telefone, dodatki za mobilne telefone; telefonske kartice; sončna očala in etuiji za sončna očala; očala in kontaktne leče; etuiji za očala in kontaktne leče; avdio-vizualne naprave za učenje; daljnogledi; televizije; električne in elektronske naprave za gospodinjstvo; radijske budilke; osebne izkaznice; debetne kartice; zasloni, ekrani; ohranjevalniki zaslona; elektronske table za prikaz rezultatov; kreditne kartice (kodirane); računalniška miška, podlage za računalniško miško; ščitniki za zobe; ščitniki za zobe; zaščitna obleka; zaščitne čelade; zaščitne čelade; športne zaščitne čelade; zaščitne rokavice; ščitniki; elektronske igrice; računalniške igrice.

Datorspel; videospel; dator- och videospelsprogram; videospelapparater; videoskivor; elektroniska underhållningsapparater; programminnespatroner för elektroniska spelapparater;personliga digitala assistenter med satellitkommunikationskapacitet; elektriska och elektroniska kommunikationsapparater; cd-rom-spelare;elektroniska, elektriska och/eller mekaniska nöjesmaskiner; spelautomater; inspelade videoskivor och -band;spelmaskiner, programvara för spelmaskiner; dvd-romspelare; dvd-romskivor innehållande programmerade data;dvd-romskivor med kodad programvara för virtual reality-spel; dvd-romskivor med kodad programvara för videospel; drivenheter för kodade video-dvd-romskivor;fodral anpassade för dvd-rom-skivor; kringutrustning till datorer; optiska apparater och instrument; programvara avseende sport eller underhållning och fritidsanvändning eller rugby fotboll; datorprogram för kommunikation; Datorprogram rörande telekommunikation; datorer; datorprogramvara; datorprogramvara och publikationer i elektronisk form tillhandahållna genom direktanslutning från databaser eller från faciliteter på Internet (inkluderande webbplatser); datorprogram och telekommunikationsapparater (inklusive modem) som möjliggör uppkoppling till databaser och Internet; datorprogramvara som möjliggör sökning av data; programvara för WAP (Wireless Application Protocol); WAP-apparater och -instrument; programvara till datorspel och konsoler till datorspel; spelapparater för användning tillsammans med tv-mottagare; grammofonskivor; videor; dvd-skivor; radioapparater; smarta kort; kodade kort och kort med maskinläsbar information; cd-romskivor; planeringskalendrar och personliga stereoapparater; cd-skivor; videobandspelare; DVD-spelare; apparater och instrument för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av data, ljud eller bilder; kameror, videokameror och fotografiska apparater och instrument; fodral för fotografiska apparater; räknemaskiner; telefoner;mobiltelefoner, höljen, instrumentpaneler och fodral till mobiltelefoner, tillbehör till mobiltelefoner; telefonkort; solglasögon och fodral för solglasögon; glasögon och kontaktlinser; fodral för glasögon och kontaktlinser; audiovisuella undervisningsapparater; kikare; tv-apparater; elektriska och elektroniska hushållsapparater; klockradioapparater; identitetskort; betalkort; bildskärmar; skärmsläckare; elektroniska resultattavlor; kreditkort (kodade); datormöss, datormusmattor; tandskydd; tandskydd; skyddskläder; skyddande huvudbonader; skyddshjälmar; skyddshjälmar för användning vid sport; skyddshandskar; ansiktsskydd; elektroniska spel; datorspel.

16
Papírnické výrobky a kancelářské potřeby; tiskoviny; učební materiály; knihy; fotografie;papír, plastové tašky; obalové materiály a balicí papír; periodické publikace; kalendáře; fotoalba; blahopřání; vánoční pohlednice; pohlednice; kapesní kalendáře; adresáře;osobní organizátory z papíru; informační zpravodaje; prospekty; katalogy; zeměpisné mapy; podložky pod pivní sklenice; portréty; časopisy; programy soutěží; vstupenky na zápasy; brožury; nálepky; pohlednice; alba; pořadače; pouzdra na vizitky; obaly; plakáty; grafika; materiály pro umělce; obrazy; rytecké desky; rytiny; nože na rozřezávání papíru; umělecké litografie; těžítka na papíry; pera; pouzdra na pera a tužky, násadky na pera a spony na pera; rýsovací nástroje, rýsovací potřeby a rýsovací soupravy; pastelové tužky; papírové vlaječky; záložky; ukazovátka na tabulky; šablony; podložky pod nádobí; obaly na šekové knížky a pasy;papírové anglické prostírání a stolní ubrousky; odstranitelná tetování (obtisky); vlajky a klubovní vlajky z papíru.

Papeterie et accessoires de bureaux; produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement; livres; photographies;sacs en papier, en matières plastiques; matériaux d'emballage et papier d'emballage; publications périodiques; calendriers; albums de photographies; cartes de voeux; cartes de Noël; cartes postales; agendas et journaux; carnets d'adresses;organisateurs personnels en papier; bulletins d'information; dépliants; catalogues; cartes géographiques; dessous de chopes à bières; portraits; magazines; programmes de match; tickets pour matches; brochures; autocollants; cartes photographiques; albums; classeurs; étuis pour cartes de visites; emballage; affiches; gravures; matériel pour les artistes; peintures (tableaux); plaques à graver; gravures; coupe-papier; lithographies (objets d'art); presse-papiers; stylos; porte-plume et plumiers, supports de stylos et agrafes de porte-plume; instruments de dessin, fournitures pour le dessin et trousses à dessins; pastels; drapeaux en papier; signets; pointeurs pour tableaux; stencils; dessous de carafe; chéquiers et étuis pour passeport;ronds de table et serviettes de table en papier; tatouages effaçables (décalcomanies); fanions et drapeaux en papier.

Stationery and office requisites; printed matter; teaching materials; books; photographs; paper, plastic bags; wrapping material and packing paper; periodical publications; calendars; photographic albums; greeting cards; christmas cards; postcards; diaries; address books; personal organisers in paper form; newsletters; leaflets; catalogues; geographical maps; mats for beer glasses; portraits; magazines; match programmes; match tickets; brochures; stickers; photocards; albums; binders; business card holders; packaging; posters; prints; artists' materials; paintings; engraving plates; engravings; paper knives; lithographic works of art; paperweights; pens; pen and pencil cases, pen holders and pen clips; drawing instruments, drawing materials and drawing sets; crayons; paper flags; book markers; chart pointers; stencils; coasters; cheque book and passport holders; table mats and table napkins of paper; removable tattoos (decalcomanias); flags and pennants of paper.

Schreibwaren und Büroartikel; Druckereierzeugnisse; Unterrichtsmittel; Bücher; Fotografien;Tüten aus Papier oder Kunststoff; Verpackungsmaterial und Verpackungspapier; regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen; Kalender; Fotoalben; Grußkarten; Weihnachtskarten; Postkarten; Terminkalender und Tagebücher; Adressbücher;persönliche Planer aus Papier; Mitteilungsblätter; Informationsblätter; Kataloge; Landkarten; Bierdeckel; Porträts; Magazine; Spielprogramme; Tickets für Spiele; Broschüren; Aufkleber; Fotokarten; Alben; Hefter; Visitenkartenhüllen; Verpackung; Poster und Plakate; Drucke; Künstlerbedarfsartikel; Gemälde; Gravierplatten; Gravierungen; Papiermesser; Lithografien (Kunstgegenstände); Briefbeschwerer; Füllfederhalter, Kugelschreiber; Stifte und Federkästen, Stifthalter und Federhalterclips; Zeicheninstrumente, Zeichenbedarfsartikel und Zeichenetuis; farbige Wachs- und Kreidestifte; Papierfahnen; Lesezeichen; Zeiger für Landkarten; Schablonen; Untersetzer; Scheckbücher und Passhüllen;Tischmatten und Servietten aus Papier; entfernbare Tattoos (Abziehbilder); Fahnen und Wimpel aus Papier.

Канцеларски принадлежности и офисни принадлежности; печатни произведения; учебни материали; книги; фотографии;полиетиленови, хартиени торби;опаковъчни материали и опаковъчна хартия; периодични публикации; календари; фотографски албуми; поздравителни картички; коледни картички; пощенски картички; бележници; указатели адресници;персонални органайзери в хартиен вид; бюлетини с новини; диплянки; каталози; географски карти;подложки за чаши за бира; портрети; списания; програми-спортни състезания;билети за мачове; брошури; стикери;фотокарти; албуми; свързващи материали; калъф за визитки; пакетиране; афиши; репродукции; материали за художници; картини; гравюрни плочи; гравюри; ножове хартия; литографски произведения на изкуството; преспапиета; моливи;несесери за химикалки и моливи, калъфи за химикалки и щипки за писалки;чертожни инструменти, чертожни материали и чертожни комплекти; моливи; знамена от хартия; ленти за отбелязване на страници в книга;показалки за таблици; шаблони; подложки; калъфи за чекови книжки и паспорти;подложки за сервиране и хартиени салфетки за маса;изтриващи се татуировки (ваденки); знамена и флагове от хартия.

Papirhandlervarer og kontorartikler; tryksager; undervisningsmaterialer; bøger; fotografier;poser af papir eller plastic; indpakningsmaterialer og indpakningspapir; periodiske publikationer; kalendere; fotoalbummer; lykønskningskort; julekort; postkort; lommekalendere og dagbøger; adressebøger;personlige planlægningskalendere i papirudgave; nyhedsbreve; foldere; kataloger; geografiske kort; bordskånere til ølkrus; portrætter; blade; kampprogrammer; billetter til kampe; brochurer; klistermærker; fotokort; albummer; bind; etuier til visitkort; emballage; plakater; tryk; artikler til brug for kunstnere; malerier; plader til gravering; graveringer; papirknive; litografiske kunstværker; brevpressere; kuglepenne, fyldepenne; penalhuse, penholdere og clips til penneskafter; tegneinstrumenter, tegnematerialer og tegneset; farvekridt; papirflag; bogmærker; pegepinde til landkort; stenciler; glas- og flaskebakker; etuier til checkhæfter og pas;dækkeservietter og bordservietter af papir; aftagelige tatoveringer (overføringsbilleder); flag og vimpler af papir.

Είδη χαρτοπωλείου και είδη γραφείου· έντυπη ύλη· εκπαιδευτικό υλικό· βιβλία· φωτογραφίες·τσάντες από χαρτί και πλαστικό· υλικά περιτυλίγματος και χαρτί συσκευασίας· περιοδικές εκδόσεις· ημεροδείκτες· λευκώματα για φωτογραφίες· ευχετήριες κάρτες· χριστουγεννιάτικες κάρτες· ταχυδρομικές κάρτες· προσωπικά ημερολόγια και ατζέντες· ευρετήρια διευθύνσεων·προσωπικοί οργανωτές από χαρτί· ενημερωτικά δελτία· ενημερωτικά φυλλάδια· κατάλογοι· γεωγραφικοί χάρτες· προστατευτικές βάσεις (σου-βέρ) για ποτήρια μπύρας· πορτραίτα· περιοδικά· προγράμματα αγώνων· εισιτήρια αγώνων· μπροσούρες· αυτοκόλλητα· κάρτες με φωτογραφίες· άλμπουμ· κλασέρ με κρίκους· θήκες επαγγελματικών καρτών· συσκευασία· αφίσες· εκτυπώσεις· υλικά για καλλιτέχνες· ζωγραφιές· χαρακτικές πλάκες· έργα χαρακτικής (γκραβούρες)· χαρτοκόπτες· λιθογραφικά έργα τέχνης· βάρη για χαρτιά (πρες-παπιέ)· στυλογράφοι· στυλογράφοι και θήκες μολυβιών, υποδοχές στυλογράφων και άγκιστρα για στυλογράφους· όργανα σχεδίου, υλικά ιχνογραφίας και σετ ιχνογραφίας· έγχρωμο κερί ή κιμωλίες για γράψιμο ή σχεδίαση σε χαρτί· χάρτινες σημαίες· σελιδοδείκτες· δείκτες για διαγράμματα· διάτρητα φύλλα (στένσιλ)· επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις για ποτήρια (σου-βέρ)· βιβλιάρια επιταγών και θήκες διαβατηρίου·πετσέτες φαγητού, τραπεζομάντηλα και επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις από χαρτί· αφαιρέσιμα τατουάζ (χαλκομανίες)· σημαίες και τριγωνικές σημαίες από χαρτί.

Papelería y artículos de oficina; productos de imprenta; materiales de enseñanza; libros; fotografías;bolsas de papel y de plástico; material para envolver y papel de embalaje; publicaciones periódicas; calendarios; álbumes de fotos; tarjetas de felicitación; tarjetas de Navidad; tarjetas postales; agendas y diarios; agendas de direcciones;agendas modulares de cuero y organizadores personales en formato de papel; boletines informativos; folletos; catálogos; mapas geográficos; posavasos para poner bajo las jarras de cerveza [discos]; retratos; revistas; programas de partidos; entradas para partidos; folletos; pegatinas; tarjetas para fotografías; álbumes; encuadernadores; estuches para tarjetas de visita; embalaje; carteles; impresiones; material para artistas; pinturas; planchas para grabar; objetos de arte grabados; abrecartas; trabajos artísticos litografiados; pisapapeles; plumas y bolígrafos; plumas y estuches de lápices, portaplumas y prendedores de plumas; instrumentos de dibujo, artículos de dibujo y estuches de dibujo; ceras y tizas; banderas de papel; marcapáginas; punteros de señalización para gráficos; clichés de multicopista; posavasos; talonarios de cheques y fundas para pasaportes;salvamanteles y servilletas de papel; tatuajes que puedan borrarse (calcomanías); banderas y banderines de papel.

Kirja- ja kantseleitarbed; trükitooted; õppematerjalid; raamatud; fotod;paber-, plastkotid; pakkematerjal ja pakkepaber; perioodikaväljaanded; kalendrid; fotoalbumid; õnnitluskaardid; jõulukaardid; postkaardid; päevikud; aadressraamatud;paberist märkmikud; infolehed; reklaamlehed; kataloogid; kaardid (geograafilised), maakaardid; õllekannualused; portreed; ajakirjad; võistluste programmid; spordivõistluste piletid; brošüürid; kleebised; fotokaardid; albumid; köitjad; visiitkaardihoidikud; pakendid; plakatid; tõmmised; kunstitarbed; maalid; graveerimisplaadid, graveerplaadid; gravüürid, graveeringud; paberinoad; kivitrükktaiesed, litograafilised taiesed; paberipressid; sulepead; pinalid, sulepeahoidikud ja sulepeade klamberkinnitid; joonestusvahendid, joonestustarbed ja sirklikarbid; pastellvärvipliiatsid; paberlipukesed; järjehoidjad; loendid, nimestikud, registrid; šabloonid, trafaretid; rannasõidulaevad; tšekiraamatu- ja passiümbrised;paberlinikud ja paberist lauasalvrätikud; eemaldatavad tätoveeringud (siirdepildid); paberlipud ja -vimplid.

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet; painotuotteet; opetusvälineet; kirjat; valokuvat;paperi-, muovikassit; käärimistarvikkeet ja pakkauspaperi; kausittaiset julkaisut; kalenterit; valokuva-albumit; onnittelukortit; joulukortit; postikortit; päiväkirjat; osoitekirjat;henkilökohtaiset suunnittelukalenterit paperimuodossa; tiedotteet; lehtiset; luettelot; kartat; olutlasinaluset; muotokuvat; aikakauslehdet; otteluohjelmat; pelien pääsyliput; mainoslehtiset; tarrat; valokuvakortit; albumit; mapit; käyntikorttikotelot; pakkaukset; julisteet; painokuvat; taiteilijantarvikkeet; maalaukset; kaiverruslevyt; kaiverrukset; paperiveitset; litografiset taideteokset; paperipainot; mustekynät; kynä- ja lyijykynäkotelot, kynätelineet ja kynänpidikkeet; piirustusvälineet, piirustustarvikkeet ja piirustustarvikesarjat; väriliidut; paperiliput; kirjanmerkit; karttakepit; kaavaimet; aluset; sekkivihot ja passin irtokannet;paperiset pöytäalustat ja lautasliinat; irrotettavat tatuoinnit (siirtokuvat); viirit ja liput paperista.

Írószerek/papíráruk és irodai felszerelések; nyomtatványok; oktató anyagok; könyvek; fényképek;papír-, műanyag zacskók; csomagolóanyag és csomagolópapír; időszakos kiadványok; naptárak; fényképalbumok; üdvözlőlapok; karácsonyi üdvözlőlapok; postai levelezőlapok; naptárak; címregiszterek;személyes iratrendezők papírból; hírlevelek; szórólapok; katalógusok; földrajzi térképek; söröskorsó alátétek; portrék/arcképek; magazinok; mérkőzés programok; meccsjegyek; prospektusok; címkék, matricák; postai levelezőlapok; albumok; iratlefűzők; névjegykártya-tartók; csomagolás; poszterek; nyomatok; (grafikus, képző)művész anyagok; festmények; gravírozásra szolgáló lapok/lemezek; metszetek/vésetek; papírkés; litográfiai műalkotások; papírnyomó ~/levélnehezékek; tollak; toll- és ceruzatartó tokok, tolltartók és tollszárkapcsok; rajzeszközök, rajzanyagok és rajzkészletek; pasztellkréták; papírzászlók; könyvjelzők; tárgymutatók, repertóriumok; stencilek/sablonok; (sör)alátétek; csekk-könyvek és útlevéltokok;papír tányéralátétek és papírszalvéták; eltávolítható tetoválások (lehúzóképek); papírzászlók és zászlócskák.

Cartoleria e articoli per ufficio; stampati; materiale per l'insegnamento; libri; fotografie;sacchi di carta e di materie plastiche; materiali per imballaggio e carta da imballaggio; pubblicazioni periodiche; calendari; album per fotografie; biglietti di auguri; biglietti natalizi; cartoline postali; agende e diari; rubriche per indirizzi;agende personali in carta; bollettini di informazione; depliant; cataloghi; carte geografiche; sottobicchieri per boccali da birra; ritratti; riviste; programmi di manifestazioni sportive (match); biglietti per eventi sportivi; brochure; autoadesivi; tessere con foto; album; raccoglitori; astucci per biglietti da visita; imballaggio; manifesti; stampe; materiale per artisti; dipinti; lastre da incidere; incisioni; tagliacarte; oggetti d'arte litografati; fermacarte; penne; portapenne e portamatite, clip per penne; strumenti per il disegno, materiale da disegno e astucci per disegno; pastelli a cera e gessi colorati; gagliardetti di carta; segnalibri; puntatori per diagrammi; matrici per duplicatori; sottobicchieri; custodie per libretti degli assegni e passaporti;centri tavola e tovaglioli di carta; tatuaggi non permanenti (decalcomanie); bandiere e gagliardetti di carta.

Raštinės ir biuro reikmenys; spaudiniai; mokomoji medžiaga; knygos; fotonuotraukos;popierius, plastikiniai krepšeliai; vyniojimo medžiagos ir pakavimo popierius; periodiniai leidiniai; kalendoriai; nuotraukų albumai; sveikinimo atvirukai; kalėdiniai atvirukai; pašto atvirukai; kalendorinės užrašų knygelės; adresų knygos;popierinės asmeninės tvarkyklės; informaciniai biuleteniai; skrajutės; katalogai; geografiniai žemėlapiai; servetėlės (alaus bokalams); portretai; žurnalai; rungtynių tvarkaraščiai; bilietai į rungtynes; brošiūros; lipdukai; pašto atvirukai; albumai; segtuvai ir aplankai; vizitinių kortelių dėklai; pakuotės; afišos; atspaudai; dailininkų medžiagos; paveikslai; raižymo plokštės; raižiniai; popieriaus peiliai; litografiniai meno dirbiniai; prespapjė; plunksnakočiai; plunksnakočiai ir pieštukų dėklai, plunksnakočių laikikliai ir plunksnakočių spaustukai; braižymo įrankiai, braižymo, piešimo reikmenys ir braižiklinės; spalvoti pieštukai; popierinės vėliavėlės; knygų skirtukai; rodyklės; trafaretai; padėklai; čekių knygelių ir pasų laikikliai;popierinės stalo paklotės ir servetėlės; nuimamos tatuiruotės (dekalkomanijos); popierinės vėliavos ir gairelės.

Rakstāmlietas un biroja piederumi; iespiedprodukcija; mācību materiāli; grāmatas; fotogrāfijas;papīrs, plastmasas maisiņi; ietinamie materiāli un iesaiņojamais papīrs; periodiskie izdevumi; kalendāri; fotoalbumi; apsveikuma kartītes; Ziemassvētku kartītes; pastkartes; dienasgrāmatas; adrešu grāmatas;personīgie plānotāji papīra formā; biļeteni; informatīvas lapas; katalogi; ģeogrāfiskās kartes; alus kausu paliktņi; portreti; žurnāli; sacensību programmas; sacīkšu biļetes; brošūras; uzlīmes; fotokartiņas; albumi; iesiešanas materiāli; etvijas vizītkartēm; iesaiņošana; plakāti; estampi; materiāli māksliniekiem; gleznas; gravēšanas plates; gravīras; papīra naži; litogrāfiskie mākslas darbi; preses (rakstāmgalda piederumi); pildspalvas; pildspalvu un zīmuļu penāļi, rakstāmpiederumu trauciņi un piespraužamās pildspalvas; rasēšanas instrumenti, rasēšanas materiāli un rasēšanas komplekti; krāsainie zīmuļi; papīra karodziņi; grāmatzīmes; grafiku rādāmie kociņi; šabloni; paliktņi; čeku grāmatiņas un pases apvāki;papīra trauku paliktņi un galda salvetes; vienreizlietojamie tetovējumi (novelkamās bildītes (dekalkomanijas)); papīra vimpeļi un karodziņi.

Kartoleriji u oġġetti neċessarji għall-uffiċċju; materjal stampat; materjal għat-tagħlim; kotba; ritratti;karti, boroż tal-plastik; materjali għat-tgeżwir u karti għall-ippakkjar; pubblikazzjonijiet perjodiki; kalendarji; albums tar-ritratti; kartolini ta' xewqat sbieħ; kartolini tal-Milied; kartolini; djarji; ktieb ta' l-indirizzi;organizzaturi personali f'forma ta' karta; rapporti informali; fuljetti; katalogi; mapep ġeografiċi; matt ta' taħt il-birra; ritratt ta' persuna; magażinijiet; programm tal-logħob; biljetti tal-partiti; opuskuli; stikers; kartolini; album; qoxra iebsa bi ċrieki tal-metall li fiha jinżammu folji ta' karta; stoċċijiet għall-biljetti tal-viżta; pakketti; stampi kbar; stampi; materjali għall-artisti; pitturi; pjanċi li jintużaw waqt l-inċiżjoni; inċiżjonijiet; taljakarti; xogħol ta' l-arti litografiku; pożakarti; pinen; kaxex għal-lapsijiet u l-pinen, kontenituri għall-pinen u klipps tal-pinen; strumenti tat-tpinġija, materjal tat-tpinġija u settijiet ta' għodod għat-tpinġija; krejons; bnadar tal-karti; sinjal ta' ktieb li jurik fejn trid tkompli taqra; indikaturi għall-mapep; stensils; sufri; kontenituri għall-kotba taċ-ċekkijiet u għall-passaporti;sottoplatti u srievet tal-karti; tatwaġġi li jistgħu jitneħħew (dekalkomaniji); bnadar tal-karti.

Schrijfbehoeften en kantoorartikelen; drukwerken; onderwijsmateriaal; boeken; foto's;zakken van papier of plastic; verpakkingsmateriaal en pakpapier; periodieke publicaties; kalenders; fotoalbums; wenskaarten; kerstkaarten; briefkaarten; agenda's en dagboeken; adresboeken;personal organizers, in papieren vorm; nieuwsbrieven; folders; catalogussen; geografische kaarten; bierviltjes (onderzetters voor bierglazen); portretten; tijdschriften; wedstrijdprogramma's; kaartjes voor wedstrijden; brochures; stickers; fotokaarten; albums; ordners; etuis voor visitekaartjes; verpakkingen; aanplakbiljetten; afdrukken; materiaal voor kunstenaars; schilderijen; graveerplaten; gravures; briefsnijders; lithografische kunstvoorwerpen; presse-papiers; pennen; pen en potlooddoosjes, pennenhouders en clips voor penhouders; tekeninstrumenten, tekenbenodigdheden en tekenetuis; kleur- en waskrijt; papieren vlaggen; boekenleggers; kaartaanwijsstokken; stencils; onderzetters; chequeboeken en paspoorthouders;tafelmatjes en tafelservetten van papier; verwijderbare tatoeages (overdrukplaatjes); vanen en wimpels van papier.

Artykuły papiernicze i przybory biurowe; materiały drukowane; materiały szkoleniowe; książki; fotografie;torby papierowe, z tworzyw sztucznych; materiały do pakowania i papier pakowy; periodyki; kalendarze; albumy fotograficzne; kartki z życzeniami; karty bożonarodzeniowe; kartki pocztowe; kalendarze; książki adresowe;organizery osobiste w formie papierowej; okólniki; ulotki; katalogi; mapy geograficzne; kufle do piwa (podstawki pod -); portrety; czasopisma; programy meczów; bilety na mecze; broszury; naklejki; papier do drukowania zdjęć; albumy; bindownice; etui na wizytówki; opakowania; plakaty; druki, odbitki; sprzęt dla artystów; obrazy; plansze, płytki grawerskie; sztychy, ryty (grawiura); nożyki do papieru; dzieła litograficzne; przyciski do papieru; pióra; futerały na pióra i ołówki, obsadki do piór i uchwyty do piór; przyrządy kreślarskie, materiały kreślarskie i zestawy kreślarskie; kredki (do rysowania); chorągiewki papierowe; zakładki do książek; indeksy, skorowidze; matryce; podstawki pod karafkę; etui na książeczki czekowe i okładki na paszporty;maty stołowe i serwetki papierowe; tatuaże zmywalne (kalkomanie); flagi i proporce.

Papelaria e artigos de escritório; produtos de impressão; materiais de ensino; livros; fotografias;sacos em papel ou em matérias plásticas; materiais para embrulhar e papel de embalagem; publicações periódicas; calendários; álbuns de fotografias; cartões de felicitações; cartões de Natal; postais; agendas e diários; livros de endereços;organizadores pessoais em papel; boletins informativos; folhetos; catálogos; cartas geográficas; bases para canecas de cerveja; retratos; revistas; programas de jogos (desafios); bilhetes para competições desportivas; brochuras; autocolantes; cartões fotográficos; álbuns; arquivadores; estojos para cartões de visita; embalagem; cartazes; gravuras; material para artistas; quadros; pranchas para gravar; gravuras; facas para cortar papel; litografias (objectos de arte); pisa-papéis; canetas; estojos para canetas e lápis, suportes para canetas e ganchos para canetas; instrumentos de desenho, artigos para desenho e estojos para desenho; lápis de cera; bandeiras de papel; marcadores para livros; ponteiros para gráficos; estênceis; bases para copos e garrafas; livros de cheques e carteiras para passaportes;individuais e guardanapos em papel; tatuagens removíveis (decalcomanias); bandeiras e galhardetes em papel.

Papetărie şi articole de birou; produse de imprimerie; materiale didactice; cărţi; fotografii;pungi de hartie, plastic;materiale pentru ambalaj si hartie de ambalaj; publicaţii periodice; calendare; albume fotografice; felicitări; felicitări de Crăciun; cărţi poştale; jurnale; repertoare de adrese;agende personale sub forma de hartie; buletine informative; fluturaşi; cataloage; hărţi geografice;suporturi pentru pahare de bere; portrete; reviste; programe de meciuri;bilete pentru meciuri; broşuri; etichete;vederi; albume; lianţi; tocuri pentru carti de vizita; ambalaj; afişe; tipărituri; materiale pentru arte plastice; picturi; planşe pentru gravat; gravuri; cuţite de tăiat hârtie; litografii; prespapieruri; stilouri, pixuri;tocuri de stilouri sau creioane, suporturi pentru stilouri si agrafe de stilou;instrumente pentru desen, materiale pentru desen si truse de desen; creioane; steguleţe din hârtie; semne de carte;indicatoare pentru harti; şabloane; suporturi de carton pentru pahare; carnet de cecuri si suporturi pentru pasaport;suporturi pentru masa si servetele de masa din hartie;tatuaje temporare (abtibilduri); steguleţe şi fanioane din hârtie.

Papiernické a kancelárske potreby; tlačoviny; účebné materiály; knihy; fotografie;papierové a plastové tašky; baliaci materiál a baliaci papier; periodické publikácie; kalendáre; fotografické albumy; blahoprajné karty; vianočné pohľadnice; pohľadnice; diáre; adresáre;plánovacie záznamníky a osobné organizéry v papierovej forme; obežníky; dvojlisty; katalógy; zemepisné mapy; podložky na pivové poháre; portréty; časopisy; programy zápasov; vstupenky na zápasy; brožúry; nálepky; papier na tlačenie fotografií; albumy; šanóny; puzdrá na vizitky; obaly; plagáty; grafiky; maliarske materiály; obrazy; rytecké dosky; rytiny; otvárače na listy; umelecké litografie; váhy na papier; perá; puzdra na perá a ceruzky, držiaky a spony na perá; rysovacie nástroje, materiály a súpravy; ceruzky; papierové vlajky; záložky do knihy; tabuľové ukazovadlá; rozmnožovacie blany; podložky; šekové knižky a obaly na pasy;anglické stolové prestierania a obrúsky z papiera; zmývateľné tetovania (obtlače); vlajky a zástavy z papiera.

Pisalne potrebščine in pisarniške potrebščine; tiskani izdelki; učni materiali; knjige; fotografije;vreče iz papirja, umetne snovi; zavijalni materiali in ovojni papir; periodične publikacije; koledarji; fotografski albumi; voščilnice; božične voščilnice; razglednice; žepni koledarčki; adresarji;planerji v papirni obliki; okrožnice; prospekti; katalogi; geografske karte; pokrovi za pivske kozarce; portreti; revije; uskladitveni programi; vstopnice za tekme; brošure; nalepke; fotografski papir; albumi; ovitki za papir; etuiji za vizitke; embalaža; plakati (posterji); kalupi; materiali za umetnike; slike; gravirne plošče; gravure; noži za papir; litografska umetniška dela; pisemski obtežilniki; peresa; etuiji za peresa in svinčnike, držala za peresa in sponke za peresa; risalni pribor, risalni materiali in risalni kompleti; voščenke; papirnate zastavice; bralna znamenja; poslovni registri; matrice, šablone; podstavki za kozarce; čekovne knjižice in ovitki za potne liste;namizni podstavki in namizni prtički iz papirja; odstranljiva tetovaža (prelepnice); papirnate zastave in zastavice.

Pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial) och kontorsförnödenheter; trycksaker; undervisningsmaterial; böcker; fotografier;påsar av papper eller av plast; omslagsmaterial och omslagspapper; periodiska publikationer; kalendrar; fotoalbum; gratulationskort; julkort; vykort; dagböcker och fickkalendrar; adressböcker;personliga planeringskalendrar i pappersform; nyhetsbrev; reklamblad; kataloger; geografiska kartor; underlägg för ölglas; porträtt; magasin; matchprogram; matchbiljetter; broschyrer; klistermärken; vykort; album; pärmar; visitkortsfodral; emballage; affischer; tryck; konstnärsmaterial; målningar; gravyrplåtar; gravyrer; pappersknivar; litografiska konstverk; brevpressar; kulspets- och bläckpennor; pennor och pennfodral, bläckpennhållare och pennclips; ritredskap, ritmaterial och ritbestick; färgkritor; pappersflaggor; bokmärken; pekpinnar för diagram; stenciler; glasunderlägg; check- och passfodral;tallriksunderlägg och servetter av papper; borttagningsbara tatueringar (överföringsbilder); flaggor och vimplar av papper.

18
Výrobky z kůže nebo z imitace kůže;pásky (kožené); kufry; tašky a objemné kabely; zavazadla; kabelky; brašny přes rameno; chlebníky; batohy; univerzální sportovní tašky; neceséry; neceséry; pytle; cestovní obaly na oděvy; cestovní tašky; deštníky a slunečníky; peněženky a náprsní tašky; vycházkové hole; pouzdra na karty, klíčenky a náprsní tašky; schránky z kůže nebo kožené lepenky;řemínky (kožené); tašky na boty; kabely na obleky; pouzdra na vizitky a obaly na doklady;ale žádné z výše uvedeného zboží nezahrnuje postroje a sedlářské výrobky, přikrývky na koně, přehozy na koně, návleky na nohy koní, pomůcky na ochranu nohou koní nebo jiné zboží pro použití na koních nebo v souvislosti s koňmi.

Articles en cuir ou en imitations du cuir;ceintures (en cuir); malles; Fourre-tout et sacs; bagages; sacs à main; sacs à porter à l'épaule; bananes; sacs au dos; sacs de sports tous usages; vanity-case; baluchons; sacs de paquetage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); sacs de voyage; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-monnaie; cannes; porte-cartes, étuis pour clefs et portefeuilles; étuis en cuir ou en carton-cuir;lacets (en cuir); sacs à chaussures; housses à costumes; étuis pour cartes de visite et porte-documents;mais aucun des produits précités ne comprenant des harnais et des articles de sellerie, des couvertures pour chevaux, des guêtres de transport pour chevaux, des guêtres de protection pour chevaux ou d'autres articles à utiliser sur, ou avec des chevaux.

Articles made from leather or from imitation leather; belts (leather); trunks; bags and holdalls; luggage; handbags; shoulder bags; waist bags; rucksacks; all purpose sports bags; vanity cases; overnight bags; duffle bags; garment bags for travel; travelling bags; umbrellas and parasols; wallets and purses; walking sticks; card cases, key cases and notecases; cases of leather or of leather board; laces (leather); boot bags; suit carriers; business card holders and document holders; but none of the aforesaid goods including harness and saddlery, horse bankets, horse covers, horse travelling boots, horse leg protective boots or other goods for use upon, or in connection with, horses.

Artikel aus Leder oder Lederimitationen;Gürtel (Leder); Schrankkoffer; Taschen und Sportreisetaschen; Gepäckstücke; Handtaschen; Schultertaschen; Gürteltaschen; Rucksäcke; Mehrzwecksporttaschen; Kosmetiktaschen; kleine Reisetaschen; Matchsäcke; Kleidersäcke für die Reise; Reisetaschen; Regen- und Sonnenschirme; Brieftaschen und Portemonnaies; Spazierstöcke; Kartentaschen, Schlüsseletuis und Wertpapiertaschen; Koffer aus Leder oder Lederpappe;Schnüre (Leder); Schuhbeutel; Tragetaschen für Anzüge; Visitenkartenhüllen und Ausweishüllen;ausgenommen von den vorstehend genannten Waren jedoch Pferdegeschirre und Sattlerwaren, Pferdedecken, Pferdeschuhe für die Reise, Pferdeschuhe als Beinschutz oder andere Waren zur Verwendung auf oder in Verbindung mit Pferden.

Артикули от кожа или имитация на кожа;колани (кожа); куфари;чанти и несесери; куфари; ръчни дамски чанти; чанти за рамо; чанти за кръста; раници; спортни чанти за всякакви цели; дамски чантички; чанти за тоалетни принадлежности и дрехи от първа необходимост; сакове от дебел мъхест вълнен плат; пътни чанти за облекло; пътни чанти; чадъри и слънчобрани; портфейли и портмонета; бастуни;калъфи за карти, ключодържатели и визитници;калъфи от кожа или кожа и картон;ремъци (кожени); калъфи за ботуши; чанти за носене на костюми;калъфи за визитни картички и калъфи за документи;но никоя от горепосочените стоки не включва сбруи и седларски принадлежности, одеяла за коне, покривала за коне, ботуши за коне, предпазни ботуши за краката на конете или други стоки за употреба или свързани с коне.

Varer fremstillet af læder eller læderimitationer;(læder)bælter; store kufferter; Tasker og vadsække; bagage; håndtasker; skuldertasker; bæltetasker; rygsække; sportstasker til ethvert formål; toiletetuier; weekendtasker; køjesække; dragtposer til rejsebrug; rejsetasker; paraplyer og parasoller; tegnebøger og punge; spadserestokke; kortetuier, nøglepunge og seddelmapper; etuier af læder eller læderpap;(læder)snørebånd; støvletasker; dragtposer; etuier til visitkort og dokumentholdere;førnævnte varer ikke inklusive sadelmagervarer, hestetæpper, hestedækkener, støvler til heste til rejsebrug, benbeskyttere til heste eller andre varer til brug på eller i forbindelse med heste.

Είδη από δέρμα ή απομιμήσεις δέρματος·ζώνες (δερμάτινες)· μπαούλα· τσάντες και σάκοι για μεταφορά κάθε είδους· αποσκευές· τσάντες χειρός· τσάντες με λουρί για τον ώμο· τσάντες που προσαρμόζονται στη μέση· σακίδια ώμου· Αθλητικοί σάκοι γενικής χρήσης· θήκες για καλλυντικά· τσάντες διανυκτέρευσης· μακρόστενοι σάκοι στρατιωτικού τύπου· ιματιοθήκες ταξιδίου· τσάντες ταξιδίου· ομπρέλες και αλεξήλια· πορτοφόλια και πορτοφόλια για κέρματα· ράβδοι περιπάτου· θήκες για κάρτες, κλειδοθήκες και θήκες για σημειώματα· θήκες από δέρμα ή φελλωτό δέρμα·κορδόνια (δερμάτινα)· τσάντες για το αυτοκίνητο (για το πορτ μπαγκάζ)· θήκες μεταφοράς κοστουμιών· θήκες για επαγγελματικές κάρτες και θήκες εγγράφων·στα προαναφερόμενα είδη όμως δεν περιλαμβάνονται ιπποσκευές και είδη σελοποιίας, κουβέρτες για άλογα, καλύμματα για άλογα, μπότες για άλογα, προστατευτικές μπότες για τα πόδια των αλόγων ή άλλα είδη για χρήση σε ή σε σχέση με άλογα.

Artículos de cuero o de imitación de cuero;cinturones (de cuero); baúles; Bolsas y bolsones; equipaje; bolsos de mano; bolsos para colgar al hombro; riñoneras; mochilas; bolsas de deporte multiuso; neceseres; bolsas de pernocta; bolsas de lona; sacos-funda para ropa de viaje; bolsos de viaje; paraguas y sombrillas; billeteras y monederos; bastones; tarjeteros, estuches para llaves y porta-documentos; estuches de cuero o de cartón cuero;cordones (de cuero); bolsas para botas; fundas para transportar trajes; fundas para tarjetas de visita y portadocumentos;pero ninguno de los productos mencionados incluye arneses y guarnicionería, mantas para caballos, cubiertas para caballos, botas de viaje para caballos, botas de protección para patas de caballo u otros productos para su uso en o en relación con caballos.

Nahk- või kunstnahktooted;nahkrihmad; reisikohvrid; kotid ja reisikotid; reisitarbed; käekotid; õlakotid; vöökotid; seljakotid; universaalsed spordikotid; tualetitarvete kotid; ühepäevareisi kotid; spordikotid; kotid (rõiva-), rõivakotid reisimiseks; reisikotid; vihmavarjud ja päikesevarjud; rahakotid ja rahataskud; jalutuskepid; kaarditaskud, võtmetaskud ja rahataskud; mapid, karbid, toosid (nahast või nahkpapist);nahkpaelad; kingakotid; ülikonnakotid; visiitkaardihoidjad ja dokumendihoidikud;v.a rakmed ja sadulsepatooted, hobusetekid, hobusekatted, hobuse reisisaapad, hobusejalgade kaitsesaapad ja muud eelnimetatuga seotud tooted või hobustega seotud tooted.

Nahasta tai keinonahasta valmistetut tuotteet;vyöt (nahkaiset); arkut; Laukut ja tarvikelaukut; matkatavarat; käsilaukut; olkalaukut; vyölaukut; reput; monikäyttöiset urheilukassit; kauneudenhoitolaukut; viikonloppulaukut; putkikassit; pukupussit matkakäyttöön; matkakassit; sateenvarjot ja päivänvarjot; lompakot ja kukkarot; kävelykepit; korttikotelot, avainkotelot ja lehtiökotelot; nahka- tai nahkapahvirasiat;nauhat (nahkaiset); kenkälaukut; pukupussit; käyntikorttikotelot ja asiakirjakotelot;paitsi kaikki edellä mainitut tavarat, mukaan lukien valjaat ja satulavarusteet, hevosten loimet, hevosten kuljetussaappaat, hevosten sääriä suojaavat saappaat tai muut tavarat käytettäväksi hevosia varten tai niiden yhteydessä.

Bőrből vagy műbőrből készült áruk;övek (bőrövek); bőröndök; táskák és sportszatyrok; poggyász; kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; övtáskák; hátizsákok; általános célú sporttáskák; női táska kemény falakkal és rekeszekkel szépítőszerek tárolására; irattáskák, aktatáskák; hengeres utazó- és sporttáskák; öltönyök szállítására alkalmas utazótáskák; utazótáskkák; esernyők és napernyők; pénztárcák és igazolványtokok; sétapálcák; kártyatokok, kulcstartó tokok és jegyzetfüzettokok; tokok/tartók/dobozok (bőr- vagy bőrlemez ~);fűzők (bőrfűzők); cipős zsákok; öltöny útzsákok; névjegytartók és irattartók;de a fent említett termékek egyike sem tartalmaz hámokat és nyergesárukat, lópokrócokat, lótakarókat, lószállító rekeszeket, lovak lábát védő cipőket vagy lovakon vagy velük kapcsolatban használt egyéb termékeket.

Articoli in cuoio o sue imitazioni;cinture (di pelle o cuoio); bauli; Borse e borsoni; bagagli; borsette; borse a tracolla; marsupi; zaini; sacche multiuso per lo sport; nécessaire da toeletta; borse da viaggio; borsoni da viaggio; valigie-fodera per vestiti (da viaggio); borse da viaggio; ombrelli e ombrelloni; portafogli e borsellini; bastoni da passeggio; portacarte, astucci per chiavi e custodie per documenti; astucci in cuoio o in cartone-cuoio;cordoni in cuoio; borse per scarpe; custodie per il trasporto di abiti; porta-biglietti da visita e porta documenti;tranne fruste ed articoli di selleria, gualdrappe per cavalli, teli per cavalli, rivestimenti per gli zoccoli di cavalli da viaggio, gambali protettivili per cavalli o altri articoli per uso su o relativamente a cavalli.

Odos ar dirbtinės odos gaminiai;diržai (odiniai); lagaminai; krepšiai ir kelionės krepšiai; bagažas; rankinės; kuprinės; diržinė piniginė; kuprinės; universalūs sportiniai krepšiai; rankinukai; lagaminai (plokšti --- ) (diplomatai); kelioniniai krepšiai; kelioniniai drabužių maišai; kelionmaišiai; skėčiai ir saulės skėčiai; piniginės ir sulenkiamos piniginės; lazdos; kortelių dėklai, raktų dėklai ir piniginės; dėžės (odinės arba odkartonio);pavadėliai (odiniai); batų krepšiai; kostiumų krepšiai; vizitinių kortelių dėklai ir dokumentų dėklai;bet nei viena iš pirmiau paminėtų prekių, įskaitant jojimo reikmenis ir balnus, žirgų apklotus, žirgų kilimėlius, žirgų keliavimo avalynę, žirgų kojų apsaugas ir kitas prekes, skirtas naudoti žirgų sporte.

Ādas un ādas imitāciju izstrādājumi;ādas jostas; ceļasomas; somas un lielsomas; čemodāni; rokassomas; plecu somas; papīrmaisi sadedzināšanai; mugursomas; sporta somas visiem nolūkiem; tualetes maciņi; ādas koferi; salokamās ceļojuma somas; ceļojumiem paredzētās somas; ceļojumu somas; lietussargi un saulessargi; naudasmaki un kabatas portfeļi; spieķi; karšu maciņi, atslēgu maciņi un kabatas portfeļi; ādas vai ādas imitācijas maciņi;ādas saites; somas zābakiem; somas uzvalkiem; vizītkaršu turētāji un dokumentu turētāji;neviena no iepriekš minētajām precēm neietver iejūgus un zirglietas, zirgu segas, zirgu pārklājus, zirgu pakavus, zirgu kāju aizsargus vai citas zirgiem paredzētas lietas, vai lietas, kas ir saistītas ar zirgiem.

Artikli magħmula mill-ġilda jew imitazzjoni tal-ġilda;ċinturini tal-ġilda; bagoll; basktijiet u holdalls; valiġġi; boroż; basktijiet ta' mara li jiddendel minn fuq l-ispalla; basktijiet żgħar li jinqaflu mal-qadd; barżakki; basktijiet sportivi għal kull użu; vanity cases; valiġetta; xkejjer tal-vjaġġ; boroż tad-drapp għall-ivvjaġġar; boroż tal-vjaġġi; umbrelel u parasol; portmoni u portafolli; bsaten; kaxex għall-kards, kaxex għaċ-ċwievet u kaxxi għad-dokumenti; kaxxetti tal-ġilda u imitazzjoni tal-ġild oħxon;lazzijiet tal-ġilda; boroż għall-istvali; tagħmir għall-ġarr ta' libsa; kontenituri għall-biljetti tan-negozju u kontenituri għad-dokumenti;iżda l-ebda wieħed mill-oġġetti msemmija qabel ma jinkludi arneżi u oġġetti ta' sarraġ, banketti taż-żwiemel, għata taż-żwiemel, stvali taż-żwiemel għall-ivvjaġġar, stvali protettivi għar-riġlejn taż-żwiemel jew oġġetti oħra għall-użu fuq, jew b'konnessjoni maż-żwiemel.

Artikelen van leder of kunstleder;(leren) riemen; hutkoffers; Tassen en weekendtassen; bagage; handtassen; schoudertassen; heuptasjes; ransels; multifunctionele sporttassen; schoonheidscases; weekendtassen; plunjezakken; kledinghoezen (reistassen); reistassen; paraplu's en parasols; portefeuilles en portemonnaies; wandelstokken; kaartenhouders, sleuteletuis en notitiemappen; etuis van leder of lederkarton;koorden van leder; laarzenzakken; kledinghoezen; houders voor visitekaartjes en documenthouders;maar geen van de voornoemde goederen met inbegrip van zwepen en zadelmakerswaren, paardendekens, paardenhoezen, reislaarzen voor paarden, beschermende laarzen voor paardenbenen of andere producten voor gebruik op of in verband met paarden.

Artykuły ze skóry lub imitacji skóry;skórzane paski; kufry; torby i podręczne torby podróżne; bagaż; torebki; torebki na ramię; torebki-paski; plecaki szkolne; uniwersalne torby sportowe; kuferki na kosmetyki; torby na jednodniowy pobyt; worki marynarskie; odzież (torby na -) (podróżne); podróżne (torby -); parasolki i parasole przeciwsłoneczne; portmonetki i portfele; laski; etui na karty, etui na klucze i portfele; walizki ze skóry lub z tektury skórzanej;skórzane (smycze -); torby na buty; torby podrózne na ubrania; etui na wizytówki i teczki na dokumenty;lecz żadne z wyżej wymienionych towarów nie obejmują uprzęży i wyrobów rymarskich, kocy dla koni, derek dla koni, ochraniacze transportowe dla koni, ochraniacze na nogi koni lub inne towary przeznaczone dla koni lub w związku z nimi.

Artigos fabricados em couro ou imitação de couro;loros de couro; baús; Sacos e sacos multiusos; bagagem; malas de mão; sacos de tiracolo; sacos de cintura; mochilas; sacos de desporto multiusos; estojos de toilette; sacos de fim de semana; sacos de equipamento; sacos porta-fatos (para viagem); sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; carteiras e porta-moedas; bengalas; porta-cartões, estojos para chaves e pastas para documentos; estojos em couro ou em cartão-couro (imitação de couro);trelas; sacos para botas; sacos porta-fatos; porta-cartões de visita e porta-documentos;mas nenhum dos artigos atrás referidos incluindo arreios e selaria, coberturas para cavalos, botas para viagem a cavalo, botas de protecção para patas de cavalos ou outros artigos para uso em ou relacionados com cavalos.

Articole din piele sau din imitaţie de piele;curele (piele); cufere;genti si genti universale; bagaje; poşete; rucsacuri; borsete; rucsacuri; genti sport de uz general; portfarduri; genti mici de voiaj; saci de marinar; huse de îmbrăcăminte, pentru voiaj; saci de voiaj; umbrele de ploaie şi umbrele de soare; portofele si portmonee; bastoane;cutii pentru carti de vizita, portchei si portofele;carcase din piele sau din carton-piele;sireturi (piele); huse pentru încălţăminte; huse pentru costume;suporturi pentru carti de vizita si suporturi de documente;dar niciunul dintre articolele de mai sus nu include harnasamente si articole de selarie, cuverturi pentru cai, botine pentru cai, protectii pentru picioarele cailor sau alte articole utilizate pe, sau pentru cai.

Články vyrobené z kože alebo z imitácie kože;remienky (kožené -); kufre; vaky a športové vaky; kufre; kabelky; plecniak; turistické taštičky; ruksaky; univerzálne športové tašky; kufríky s toaletnými potrebami; cestovné kufríky; športové vaky; cestovné obaly na odevy; cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; peňaženky a náprsné tašky; vychádzkové palice; puzdra na karty a kľúčenky; kožené kufre a kufre potiahnuté kožou;kožené šnúrky; kufre; nosiče na šaty; púzdra na navštívenky a stojany na spisy;ale žiadne z vyššie uvedených výrobkov nezahŕňajú postroje a sedlá, prikrývky na kone, obuv na ochranu nôh koní a iné výrobky pre kone.

Izdelki iz usnja ali umetnega usnja;usnjeni trakovi; potovalni kovčki; torbe in večnamenske torbe; prtljaga; ročne torbice; naramne torbice; torbice za okoli pasu; nahrbtniki; večnamenske športne torbe; torbice z ogledali in kozmetiko; majhne potovalke za krajša potovanja; taborniške vreče; potovalne torbe za oblačila; potovalne torbe; dežniki in sončniki; torbice in denarnice; sprehajalne palice; etuiji za kartice, etuiji za ključe in listnice; skrinje iz usnja ali usnjene lepenke;usnjene vajeti; torbe za smučarske čevlje; vrečke za obleke; etuiji za poslovne vizitke in ovitki za dokumente;vendar nobeden od prej omenjenih izdelkov ne obsega sedlarskih izdelkov, odej za konje, pokrival za konje, potovalnih škornjev za konje, zaščitnih škornjev za konjske noge ali drugih izdelkov, ki se uporabljajo na konjih ali v zvezi z njimi.

Artiklar tillverkade av läder eller läderimitationer;livremmar i läder; koffertar; Väskor och stora bagar; bagage; handväskor; axelväskor; midjeväskor; ryggsäckar; sportväskor för alla ändamål; necessärer; övernattningsväskor; persedelpåsar; resegarderober; väskor för resor; paraplyer och parasoller; plånböcker och portmonnäer; promenadkäppar; visitkortsfodral, nyckelfodral och plånböcker; väskor av läder eller läderpapp;läderkoppel; skoväskor; resegarderober för kostymer; visitkortsfodral och dokumentfodral;men ingen av nämnda varor inkluderande seldon och sadelmakerivaror, hästfiltar, hästöverdrag, hästtransportstövlar, häststövlar för skydd av benen eller andra varor för användning på eller i samband med, hästar.

25
Oděvy, obuv, pokrývky hlavy; příslušenství; oděvy z kůže a imitace kůže; opasky; opasky na peníze; trička, polokošile, trička na ragby, saka, kravaty, motýlky, pulovry, kalhoty, ponožky, košile, sukně, šaty, svetry, mikiny, spodky, svetry, šatové sukně, vesty, kilty, pyžama, noční úbory, noční košile, župany; osobní prádlo; trenýrky, kalhotky, podprsenky, dámské prádlo, podvazky, pletené zboží, korzety; dětské kombinézy, bryndáčky;dětské oblečení; svrchní oděvy; blejzry, pláště, vlněné vrchní oděvy a vlněné úbory, vatované bundy; pletené zboží; oděvy pro volný čas; sportovní bundy; sportovní oblečení; teplákové soupravy, tréninkové soupravy, vrchní části fotbalových dresů, fotbalové krátké kalhoty, cvičební trikoty, dámské plavky, bikiny, plavky, plážové oděvy, sportovní podprsenky, suspenzory; kojenecké oděvy; nepromokavé oděvy;voskové pláště, olejované kůže, galoše, nepromokavé větrovky s kapucí, gumové kombinézy pro potápěče; spony; klobouky a čepice; klobouky a čepice pro děti a malé děti;polobotky, sandály, bačkory, cvičební obuv, boty nad kotníky, obuv na ragby, lyžařská obuv; rukavice, palcové rukavice a šály.

Vêtements, chaussures, chapellerie; accessoires; vêtements en cuir et en imitations du cuir; ceintures (habillement); ceintures à monnaie; tee-shirts, polos, chemises de rugby, vestes, liens, noeud-papillons, pull-overs, pantalons, chaussettes, chemises, jupes, robes, chandails, sweat-shirts, pantalons, jerseys, pulls, gilets, kilts, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre; sous-vêtements; shorts boxer, slips, soutiens-gorge, lingerie, jarretières, bonneterie, corsets, camisoles; barboteuses, bavoirs; linge pour enfant; articles d'habillement de dessus; blazers, manteaux, hauts et ensembles molletonnés, vestes matelassées; tricots; tenues de loisirs; maillots; vêtements de sport; tenues de course, tenues d'entraînement, hauts de maillots de rugby, shorts de rugby, collants, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de plage, soutien-gorges de sport, suspensoirs; layettes; imperméables;cirés, toile cirée, galoches, anoraks, combinaisons de plongée; bretelles; chapeaux et casquettes; chapeaux et casquettes pour enfants et pour bébés;souliers, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, bottes, chaussures de rugby, bottes de ski; gants, mitaines et foulards.

Clothing, headwear and footwear; accessories; clothing of leather and of imitation leather; belts (clothing); money belts; t-shirts, polo shirts, rugby shirts, jackets, ties, bow ties, pullovers, trousers, socks, shirts, skirts, dresses, sweaters, sweatshirts, pants, jerseys, jumpers, waistcoats, kilts, pyjama suits, night suits, night shirts, night dresses, dressing robes; underwear; boxer shorts, briefs, bras, lingerie, garters, hosiery, corsets, bodices; romper suits, bibs; children's clothing; articles of outer clothing; blazers, coats, fleece tops and fleece suits, padded jackets; knitwear; leisure suits; sports jerseys; sports clothing; track suits, training suits, rugby tops, rugby shorts, leotards, bathing suits, bikinis, swimming trunks, beachwear, sports bras, jock straps; clothing for babies; waterproof clothing; wax jackets, oil skins, galoshes, anoraks, wet suits; braces; hats and caps; hats and caps for children and for babies; shoes, sandals, slippers, training shoes, boots, rugby boots, ski boots; gloves, mittens and scarves.

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Accessoires; bekleidungsstücke aus Leder und Lederimitationen; Gürtel (Bekleidung); Geldgürtel; T-Shirts, Polo, Rugbyhemden, Jacken, Krawatten, Fliegen, Pullover, Hosen, Socken, Hemden, Röcke, Kleider, Sweater, Sweatshirts, Freizeithosen, Jerseys, Pullover, Westen, Kilts, Pyjamas, Schlafanzüge, Nachthemden, Nachgewänder, Morgenmäntel; Unterwäsche; Boxershorts, Slips, Büstenhalter, Wäsche, Strumpfbänder, Wirkwaren, Korsetts, Mieder; Strampelanzüge, Lätzchen; Kinderwäsche; Oberbekleidungsartikel; Blazer, Mäntel, Vliesoberteile und Vliesanzüge, gepolsterte Jacken; Strickwaren; Freizeitanzüge; Sportjerseys; Sportkleidung; Jogginganzüge, Trainingsanzüge, Rugbyoberteile, Rugbyshorts, Gymnastikanzüge, Badeanzüge, Bikinis, Badehosen, Strandbekleidung, Sport-BHs, Sportsuspensorien; Babywäsche; wasserfeste Bekleidung;Wachsjacken, Oilskin-Hüte, Gummischuhe, Anoraks, wasserdichte Anzüge; Hosenträger; Hüte und Mützen; Hüte und Mützen für Kinder und Babys;Schuhe, Sandalen, Hausschuhe, Trainingsschuhe, Stiefel, Rugbyschuhe, Skistiefel; Handschuhe, Fausthandschuhe und Halstücher.

Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава;аксесоари; дрехи от кожа и имитация на кожа; колани (облекло); пояси за пари;тениски, поло-ризи, тениски за ръгби, якета, вратовръзки, папийонки, пуловери, панталони, къси чорапи, ризи, поли, рокли, пуловери, суичъри, дълги панталони, фланелки, плетени блузи, жилетки за костюми, фустанели, комплекти пижами, спално бельо, нощни ризи, нощници, халати; бельо;шорти, слипове, cутиени, дамско бельо, ластици за чорапи, трикотаж, корсети, бодита; ританки, лигавници;облекло за деца; връхни дрехи; сака, блейзери, палта, тениски с поларна подплата и вълнени костюми, якета с вата; трикотаж; неофициални костюми; фланелки; спортно облекло;екипи за спортисти, екипи за тренировки, футболни горнища, футболни гащета, трика, плувно облекло, бикини, гащета за плуване, бански костюми, спортни сутиени, предпазни мъжки гащета;дрехи за бебета; непромокаеми дрехи;промазани якета, промазани кожи, галоши, анораци, неопренови костюми; презрамки; шапки и каскети; шапки и шапки за деца и бебета;обувки, сандали, пантофи, маратонки, ботуши, обувки за ръгби, скиорски обувки; ръкавици, ръкавици с един пръст и шалчета.

Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; tilbehør; beklædningsgenstande af læder og læderimitationer; bælter (beklædning); bæltepunge; t-shirts, poloskjorter, rugbytrøjer, jakker, slips, butterfly, pullovere, benklæder, sokker, skjorter, nederdele, kjoler, sweatere, sweatshirts, bukser, jerseytrøjer, jumpere, veste, kilte, pyjamasdragter, natdragter, natskjorter, natkjoler, slåbrokke; undertøj; boksershorts, trusser, bh'er, lingeri, strømpebånd, trikotagevarer, korsetter, undertrøjer; legedragter, hagesmække; børnetøj; overtøj; blazere, frakker, fleeceoverdele og fleecedragter, vatterede jakker; strikvarer; fritidsdragter; sportstrøjer; sportsbeklædning; joggingdragter, træningsdragter, rugbytrøjer, rugbyshorts, trikoter, badedragter, bikinier, badebukser, strandtøj, sports-bh'er, skridtbind; babytøj; vandtæt beklædning;voksjakker, oilskindsfrakker, galocher, anorakker, våddragter; seler; hatte og kasketter; hatte og kasketter til børn og spædbørn;sko, sandaler, hjemmesko, kondisko, støvler, fodboldstøvler, skistøvler; handsker, vanter og halstørklæder.

Ενδύματα, υποδήματα και είδη πιλοποιίας· εξαρτήματα· δερμάτινα ενδύματα και απομιμήσεις δέρματος· ζώνες (ένδυση)· ζωστήρες-πορτοφόλια· κοντομάνικες μπλούζες, μπλούζες πόλο, μπλούζες του ράγκμπι, σακάκια, γραβάτες, παπιγιόν, πουλόβερ, παντελόνια, κάλτσες κοντές, πουκάμισα, φούστες, φορέματα, μάλλινες μπλούζες, κολεγιακές μπλούζες, παντελόνια, αθλητικές φανέλες, πουλόβερ, γιλέκα, σκωτσέζικες φούστες (κιλτ), πιτζάμες, ανδρικά νυκτικά, νυκτικά, ρόμπες· εσώρουχα· παντελόνια κοντά τύπου μπόξερ, γυναικείες κυλότες, στηθόδεσμοι, γυναικεία εσώρουχα, γυναικείες καλτσοδέτες, είδη καλτσοποιίας, κορσέδες, καμιζόλες· αμάνικες παιδικές φόρμες με φουφούλα, σαλιάρες· λευκά είδη για παιδιά· είδη εξωτερικής ένδυσης· μπλέιζερ, παλτά, άνω μέρη ένδυσης τύπου φλις και κοστούμια τύπου φλις, μπουφάν με ενίσχυση· πλεκτά ενδύματα· πρόχειρα κοστούμια· αθλητικές φανέλες· αθλητικά ενδύματα· αθλητικές φόρμες, φόρμες προπόνησης, μπλούζες ράγκμπι, κοντά παντελόνια ράγκμπι, κορμάκια, μαγιό, μαγιό μπικίνι, ανδρικά μαγιό τύπου κοντό παντελονάκι, ενδύματα για την παραλία, αθλητικοί στηθόδεσμοι, προστατευτικές περισκελίδες αθλητών· ενδύματα για βρέφη· αδιάβροχα ενδύματα·μπουφάν από κερωμένο υλικό, μπουφάν από μουσαμά (νιτσεράδα), γαλότσες, αδιάβροχα, αδιάβροχες εφαρμοστές φόρμες τύπου καταδύτη· τιράντες· καπέλα και κασκέτα· καπέλα και κασκέτα για παιδιά και για βρέφη·παπούτσια, σανδάλια, παντόφλες, αθλητικά παπούτσια, μπότες, μπότες ράγκμπι, μπότες χιονοδρομίας· γάντια, γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα και μαντίλια για το λαιμό.

Vestidos, calzados, sombrerería; accesorios; prendas de vestir de cuero e imitaciones de cuero; Cinturones (vestimenta); cinturones-monedero; camisetas, polos, camisetas de rugby, chaquetas, corbatas, pajaritas, suéteres, pantalones, calcetines, camisetas, faldas, vestidos, jerseys, sudaderas, calzoncillos, jerseys, monos, justillos, faldas escocesas, pijamas, trajes de dormir, camisetas de dormir, vestidos de noche, batas; ropa interior; calzones, slips, sujetadores, lencería, jarreteras, calcetería, corsés, canesús; monos, baberos; ropa para niños; prendas de vestir exteriores; americanas, abrigos, camisetas de forro polar y trajes de vellón, chaquetas acolchadas; ropa de punto; trajes informales; maillots; prendas deportivas; chándales, trajes para entrenamiento, camisetas de rugby, pantalones cortos de rugby, leotardos, trajes de baño, biquinis, pantalones cortos de natación, ropa para la playa, sujetadores deportivos, suspensorios; ropa para bebés; ropa impermeable;chaquetas de cera, aceites para la piel, chanclos, anoraks, trajes de neopreno; tirantes; sombreros y gorras; sombreros y gorros para niños y bebés;zapatos, sandalias, zapatillas, zapatillas de entrenamiento, botas, botas de rugby, botas de esquí; guantes, mitones y bufandas.

Rõivad, jalatsid, peakatted; manused; nahast ja kunstnahast rõivad; vööd, rihmad (rõivad); rahavööd; T-särgid, polosärgid, rägbisärgid, jakid, lipsud, kikilipsud, pulloverid, püksid, sokid, särgid, seelikud, kleidid, sviitrid, treeningpluusid, püksid, kampsunid, džemprid, vestid, kildid, pidžaamad, ööriided, öösärgid, öökleidid, hommikumantlid; aluspesu; bokserid, lühikesed aluspüksid, rinnahoidjad, naiste aluspesu, sukapaelad, sukakaubad, korsetid, pihikud; lastekombinesoonid, pudipõlled;lasteriided; pealisriided; bleiserid, mantlid, fliisist pluusid ja fliisist komplektid, vooderdatud jakid; kudumid; vaba aja rõivad; spordijakid, -kampsunid (villased); spordiriietus; soojendusdressid, treeningdressid, ragbisärgid, ragbipüksid, võimlemistrikood, ujumistrikood, bikiinid, ujumispüksid, rannarõivad, spordirinnahoidjad, džokirihmad; imikupesu; veekindlad rõivad;vahariidest jakid, vahariie, kalossid, kapuutsiga joped, kummiülikonnad; pandlad; kübarad ja mütsid; laste ja imikute mütsid ja nokkmütsid;kingad, sandaalid, tuhvlid, spordijalatsid, saapad, ragbijalatsid, suusasaapad; sõrmkindad, labakindad ja kaelasallid.

Vaatteet, jalkineet, päähineet; asusteet; nahasta ja nahkajäljitelmistä valmistetut vaatteet; vyöt (vaatteet); rahavyöt; t-paidat, poolopaidat, rugby-paidat, pusakat, solmiot, rusetit, villapaidat, pitkät housut, sukat, paidat, hameet, mekot, neulepuserot, collegepaidat, housut, neuleet, villapuserot, liivit, kiltit, pyjamat, yöpuvut, yöpaidat, iltapuvut, aamutakit; alusvaatteet; bokserit, pikkuhousut, rintaliivit, naisten alusvaatteet, sukkanauhat, sukkahousut, korsetit, liivit; potkupuvut, ruokalaput; lasten alusvaatteet; päällysvaatekappaleet; bleiserit, takit, fleece-paidat ja fleece-asut, toppatakit; neuleet; vapaa-ajan puvut; urheiluneuleet; urheiluvaatteet; lenkkeilyasut, verryttelyasut, rugby-paidat, rugby-sortsit, trikoot, uimapuvut, bikinit, uimahousut, ranta-asut, urheilurintaliivit, alasuojukset; vauvanvaatteet; vedenkestävät vaatteet;vahakangastakit, öljykangasvaatteet, kalossit, anorakit, märkäpuvut; housunkannattimet; hatut ja lakit; hatut ja lakit lapsille ja vauvoille;kengät, sandaalit, tohvelit, lenkkitossut, saappaat, rugbykengät, monot; käsineet, lapaset ja huivit.

Ruházat, lábbelik, fejfedők; tartozékok; bőrből vagy műbőrből készült ruházat; övek (ruhadarabok); pénztartó övek; pólók, pólóingek, rögbipólók, zakók, dzsekik, nyakkendők, csokornyakkendők, pulóverek, nadrágok, zoknik, ingek, szoknyák, női ruhák, pamutpulóverek/szabadidőfelsők, edzőmez, nadrágok, gyapjútrikók, szvetterek, pulóverek, női blúzok, kötényruhák, mellények, skótszoknyák, pizsamák, hálóruhák, hálóingek, női hálóingek, fürdőköpenyek; alsóruházat; boxeralsók, alsónadrágok, bugyik, melltartók, női fehérneműk, harisnya-/zoknitartók, hurkolt/kötöttáruk, fűzők, ingvállak; játszóruhák, partedlik;ruházat (gyermek-); felső ruházati cikkek; blézerek, kabátok, gyapjú felsők és gyapjúkabátok, bélelt dzsekik; kötött ruhadarabok; mindennapi ruházat; sporttrikók; sportruházat; melegítők, tréningruhák, rögbimezek, rögbinadrágok, akrobatatrikók, fürdőruhák, bikinik, úszónadrágok, strandruházat, sport-melltartók, fecskenadrágok; babakelengyék; vízhatlan ruházat;viaszosdzsekik, vízhatlan dzsekik, sárcipők, anorákok, búvárruhák; nadrágtartók; kalapok és sapkák; gyermek- és babakalapok és -sapkák;cipők, szandálok, papucsok, edzőcipők, csizmák, rögbicipők, síbakancsok/sícipők; kesztyűk, ujjatlan/egyujjas kesztyűk és sálak.

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; accessori; abiti in pelle e similpelle; cinture (abbigliamento); cinture portafogli; t-shirt, polo, casacche da rugby, giacche, cravatte, farfallini, pullover, pantaloni, calzini, camicie, gonne, vestiti, maglioni, felpe, pantaloni, maglie, maglioni, panciotti, kilt, pigiama, tute da notte, camicie da notte da uomo e da donna, vestaglie; biancheria intima; boxer, slip da uomo, reggiseni, biancheria intima da donna, giarrettiere, maglieria, busti, corpini; pagliaccetti, bavaglini; biancheria per bambini; articoli d'abbigliamento esterno; blazer, cappotti, magliette di lana e tute in pile, piumini (giacche); indumenti lavorati a maglia; tute per il tempo libero; maglie (indumenti); indumenti sportivi; tute sportive, tute da allenamento, maglie da rugby, pantaloncini da rugby, tutine stretch per lo sport, costumi da bagno, indumenti da spiagga, bikini, pantaloncini da bagno, reggiseni sportivi, sospensori; abbigliamento per neonati; abbigliamento per la pioggia;giacche in tela cerata, tela cerata, galosce, anorak, tute subacquee; bretelle; cappelli e berretti; cappelli e berretti per bambini e neonati;scarpe, sandali, pantofole, calzature da allenamento, stivali, scarpe da rugby, scarponi da sci; guanti, muffole e sciarpe.

Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai; priedai; drabužiai iš odos ir odos pakaitalų; diržai (drabužių); diržai-piniginės; marškinėliai, polo marškinėliai, regbio marškinėliai, švarkai, kaklaraiščiai, kaspinai, puloveriai, kelnės, puskojinės, marškiniai, sijonai, suknelės, megztiniai, medvilniniai sportiniai megztiniai, kelnės (apatinės --- ), megztiniai, liemenės, kiltai, pižamų komplektai, naktinių komplektai, naktiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, chalatai; apatiniai baltiniai; boksininko trumpikės, trumpikės, liemenėlės, moteriškas apatinis trikotažas, keliaraiščiai, trikotažo gaminiai, korsetai, korsažai; šliaužtinukai, seilinukai;vaikų apranga; viršutinės aprangos prekės; trumpi sportiniai švarkeliai, paltai, multino audinio palaidinės ir kostiumai, pamušti švarkai; trikotažo gaminiai; kasdieniniai rūbai; sportiniai marškiniai; sportiniai drabužiai; šilti sportiniai kostiumai, treniruočių kostiumai, viršutinė regbio aprangos dalis, regbio trumpikės, triko, maudymosi kostiumai, bikini, glaudės, sportinės liemenėlės, sportininkų lyties organų apsauginiai raiščiai; kūdikių drabužiai; neperšlampami drabužiai;parafino švarkai, aliejinė oda, kaliošai, striukės su gobtuvu, naro kostiumai; petnešos; skrybėlės ir kepurės; skrybėlės ir kepuraitės vaikams ir kūdikiams;avalynė, sandalai, šliurės, sportiniai bateliai, batai, futbolo batai, slidžių batai; pirštinės, kumštinės pirštinės ir šalikai.

Apģērbi, apavi un galvassegas; piederumi; apģērbi no ādas un ādas imitācijas; siksnas (kā apģērbu piederumi); jostas maki; t-krekli, teniskrekli, regbija krekli, žaketes, kaklasaites, tauriņi, puloveri, bikses, zeķes, krekli, svārki, kleitas, svīteri, sporta krekli, bikses, svīteri, džemperi, vestes, kilti, pidžamas, naktstērpi, nakstskrekli, sieviešu un bērnu naktskrekli, apaģērba kombinezoni; apakšveļa; bokseršorti, īsās apakšbikses, krūšturi, sieviešu apakšveļa, prievītes, trikotāžas izstrādājumi, korsetes, ņieburi; bērnu kombinezoni, krūšautiņi;bērnu apģērbi; virsdrēbes; bleizeri, jakas, aitas vilna augšdaļas un aitas vilnas kostīmi, polsterētas jakas; trikotāžas apģērbi; ikdienas apģērbi; sporta krekli bez piedurknēm; sporta apģērbi; siltie treniņtērpi, treniņu kostīmi, regbija topi, futbola šorti, triko, peldēšanas tērpi, bikini, peldkostīmi, pludmales apaģērbs sporta krūšturi, vingrošanas drēbes; komplekti zīdaiņiem; ūdensnecaurlaidīgi apģērbi;jakas, žaketes, galošas, siltās vējjakas, ūdenssportistu tērpus; bikšturi; platmales un cepures; bērnu un zīdaiņu cepures un platmales;kurpes, sandales, rītakurpes, sporta kurpes, zābaki, regbija apavi, slēpju zābaki; cimdi, dūraiņi un kaklauti.

Ħwejjeġ, xedd is-saqajn, xedd ir-ras; aċċessorji; ħwejjeġ tal-ġilda u ta' imitazzjoni tal-ġilda; ċinturini (bħala artikli ta' ħwejjeġ); ċinturini tal-flus; t-shirts, flokkijiet tal-polo, flokkijiet tar-rugby, ġkieket, ingravati, ċfuf, ġersijiet, qliezet, kalzetti, qomos, dbielet, lbiesi, flokkijiet, flokkijiet tat-tajjer bil-kmiem twal, qliezet, ġersijiet, ġampers, sdieri, kilts, piġjami, flokkijiet għall-irqad, lbiesi għall-irqad, ġagagi; ħwejjeġ ta' taħt; xortsijiet ta' taħt, qliezet ta' taħt, riċipetti, lbies ta' taħt tan-nisa, takkalji, maljerija, kriepet, kriepet; ilbies għat-tfal żgħar għal waqt il-logħob, vavalori;ħwejjeġ tat-tfal; artikli ta' ħwejjeġ għal barra; blejżers, kowtijiet, flokkijiet tas-suf u ġkieket tas-suf, ġkieket ikkuttunati; xogħol tal-malja; lbies informali; singlets; ħwejjeġ sportivi; ilbies għal waqt il-ġiri, ilbies għal waqt l-eżerċizzji fiżiċi, topps għar-ragbi, leotards, ilbies għall-għawm, bikinis, qliezet għall-għawm, ilbies għal fuq ix-xatt, riċipetti għall-isports, ilbies għall-protezzjoni ta' l-organi ġenitali; il-ġhież ta' tarbija; ħwejjeġ li minnu ma jgħaddix l-ilma;ġkieket tax-xama', ġlud taż-żejt, galoxxi, anoraks, wetsjuwts; ċineg; kpiepel u brieret; kpiepel u brieret għat-tfal u għat-trabi;żraben, sandlijiet, papoċċi, żraben għat-taħriġ, stvali, stvali tar-ragbi, stvali għall-iskijjar; ingwanti, ingwanti bil-ponta tas-swaba' mikxufa u xalpi.

Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; accessoires; kledingstukken van leer en kunstleder; ceintuurs (kleding); geldgordels; t-shirts, poloshirts, rugbyshirts, jasjes, dassen, vlinderdassen, pullovers, broeken (lang), sokken, hemden, rokken, jurken, truien, sweatshirts, onderbroeken, jerseys, chemisettes, vesten, kilts, pyjamakostuums, nachtkostuums, nachthemden, nachtjaponnen, peignoirs; ondergoed; boxershorts, slips, beha's, lingerie, kousenbanden, breigoederen, korsetten, lijfjes; kruippakjes, slabbetjes; kinderondergoed; bovenkledingstukken; blazers, mantels, fleece bovenstukjes en fleece pakken, gewatteerde jassen; gebreide kleding; vrijetijdskleding; sportshirts; sportkleding; trainingspakken, joggingpakken, rugbyhemden, korte rugbybroeken, gympakjes, badpakken, bikini's, zwembroeken, strandkleding, sportbeha's, suspensoirs; kinderkleding; waterbestendige kleding;waxjassen, oliegoed, overschoenen, anoraks, wetsuits; bretels; hoeden en petten; hoeden en petten voor kinderen en voor baby's;schoenen, sandalen, pantoffels, sportschoenen, laarzen, voetbalschoenen, skischoenen; handschoenen, wanten en halsdoeken.

Odzież, obuwie, nakrycia głowy; osprzęt; odzież ze skóry i imitacji skóry; paski [odzież]; paski na pieniądze; t-shirty, koszulki polo, koszulki do rugby, żakiety, krawaty, muchy, pulowery, spodnie, skarpetki, koszule, spódnice, sukienki, swetry, bluzy sportowe, majtki, dżerseje, swetry, kamizelki, kilty, komplety nocne, pidżamy, koszule nocne, szlafroki; bielizna osobista; bokserki, slipy męskie, figi damskie, biustonosze, bielizna damska, podwiązki, wyroby pończosznicze, gorsety, body; rampersy, śliniaki;odzież dla dzieci; odzież wierzchnia; blezery, prochowce, kurtki i kombinezony wełniane, kurtki ocieplane; wyroby z dzianin; ubrania sportowe; koszulki sportowe; odzież sportowa; dresy do biegania, dresy, koszulki do gry w rugby, spodenki do gry w rugby, trykoty, kostiumy kąpielowe, bikini, spodenki kąpielowe, odzież plażowa, staniki sportowe, bielizna męska; wyprawki dla niemowląt; odzież wodoodporna;kurtki impregnowane, ubrania nieprzemakalne, śniegowce, anoraki, kombinezony piankowe (dla płetwonurków); szelki; kapelusze i czapki; kapelusze i czapki dla dzieci i niemowląt;buty, sandały, pantofle domowe, tenisówki, botki, buty do rugby, buty narciarskie; rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem i chusty.

Vestuário, calçado e chapelaria; acessórios; vestuário de couro e imitações de couro; cintos (vestuário); cintos para dinheiro; t-shirts, pólos, camisolas de râguebi, casacos curtos, gravatas, laços do pescoço, pulóveres, calças, peúgas, camisas, saias, vestidos, camisolas, sweatshirts, calças justas, artigos de malha, blusões, coletes, saias escocesas ("kilts"), pijamas (calça e casaco), fatos de noite, camisas de noite, camisas de noite compridas, roupões; roupa interior; cuecas com perna, cuecas, soutiens, lingerie, jarreteiras, meias e afins, espartilhos, corpetes; fatinhos inteiros, babeiros; roupa de criança; artigos de vestuário exterior; blazers, casacos, tops e fatos de velo, blusões almofadados; roupa de malha; fatos de lazer; fatos de ginástica; vestuário desportivo; fatos de treino, camisolas de râguebi, calções de râguebi, malhas para ginástica, fatos de banho, biquinis, calções de banho, roupa de praia, soutiens de desporto, suportes atléticos; vestuário infantil; vestuário impermeável;casacos impermeáveis, gabardinas, galochas, anoraques, fatos isotérmicos; suspensórios; chapéus e bonés; chapéus e bonés para crianças e para bebés;sapatos, sandálias, chinelos, sapatos de treino, botas, botas de râguebi, botas de esqui; luvas, mitenes e lenços de pescoço.

Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul;accesorii; imbracaminte din piele si din imitatie de piele; curele (imbracaminte); centuri cu portmoneu;tricouri, tricouri polo, tricouri de rugbi, jachete, cravate, papioane, pulovere, pantaloni, sosete, camasi, fuste, rochii, pulovere, bluze sport, pantaloni, jerseuri, combinezoane, veste, kilturi, pijamale, pijamale in doua piese, camasi de noapte, rochii de seara, halate; lenjerie intimă;chiloti tip boxer, chiloti barbatesti, sutiene, lenjerie, jartiere, dresuri, corsete, corsaje; compleuri cu spilhozeni, bavete;imbracaminte pentru copii; articole de îmbrăcăminte exterioară; sacouri, mantouri, tricouri captusite si haine de blana, sacouri matlasate; articole tricotate; costume pentru timpul liber; palarii; îmbrăcăminte sport;costume pentru alergare, treninguri, bluze pentru rugbi, pantaloni scurti pentru rugbi, costume de gimnastica, costume de baie, bikini, slipi de inot de tip boxer, imbracaminte de plaja, bustiere, suspensoare pentru sport;imbracaminte pentru bebelusi; impermeabile;jachete ceruite, panza uleiata, galosi, hanorace, combinezoane de neopren; bretele; pălării şi şepci; palarii si palarioare pentru copii si sugari;pantofi, sandale, papuci, pantofi de sport, cizme, ghete pentru rugbi, clapari de schi; manusi, mitene si fulare.

Odevy, obuv, pokrývky hlavy; príslušenstvo; oblečenie z kože a imitácie kože; opasky (ako časti oblečenia); opasky na peniaze; tričká, športové košele, ragby košele, bundy, saká, viazanky, motýliky, náprsenky, spodky (pánske), ponožky, košele, sukne, šaty, svetre, teplákové bundy, krátke jazdecké alebo spodné nohavice, pletené svetre, náprsenky, bundy, saká, kilty (škótske sukne), pyžamové súpravy, nočné súpravy, nočné košele, nočné košele, šaty; bielizeň; boxerky, nohavičky, podprsenky, spodná bielizeň, podväzky, pletiarsky tovar, korzety, živôtiky; dupačky, podbradníky;odevy pre deti; časti vrchného ošatenia; športové saká, kabáty, flisové topy a súpravy, bundy s vypchávkou; pleteniny; vychádzkový odev; športové trická, dresy; športové odevy; teplákové súpravy, tréningové súpravy, topy na ragby, šortky na ragby, trikoty, plavky, bikini, pánske plavky, plavky, športové podprsenky, suspenzory; kojenecké výbavičky; nepremokavý odev;nepremokavé plátno, galoše, bundy, neoprénové obleky; traky; klobúky a čiapky; klobúky a čiapky pre deti a bábätká;topánky, sandále, papuče, čižmy, ragbyové topánky, lyžiarske topánky; palčiaky, rukavice a šály.

Oblačila, obutev, pokrivala; oprema; oblačila iz usnja in iz imitacij usnja; pasovi (oblačila); pasovi z denarnico; majice, polo srajce, rugby srajce, suknjiči, kravate, metuljčki, puloverji, hlače, kratke nogavice, moške srajce, ženska krila, ženske obleke, svitri, vpojni puloverji, spodnje hlače, volnene jopice, jopice, telovniki, kilti, pižame, spalne obleke, spalne srajce, nočne obleke, halje; spodnje perilo; boksarice, kratke spodnje hlače, modrčki, fino damsko perilo, podveze za nogavice, pletenine, nogavice, stezniki, životci; otroški igralni pajaci, slinčki;otroška oblačila; vrhnja oblačila; jopiči, plašči, jopiči iz flisa in obleke iz flisa, podloženi jopiči; pletenine; oblačilo za prosti čas; športne majice; športna oblačila; tekaške obleke, telovadna oblačila, zgornji deli oblačil za rugby, kratke hlače za rugby, trikoji, kopalne obleke, bikini kopalke, plavalne hlače, oblačila za plažo, športni nedrčki, suspenzorji; oblačila za dojenčke; dežni plašči;povoščeni suknjiči, z oljem impregnirane kože, galoše, anoraki, potapljaške obleke; naramnice; klobuki in kape; klobuki in kape za otroke in dojenčke;čevlji, sandali, copati, športni čevlji, škornji, čevlji za rugby, smučarski čevlji; rokavice, palčniki in ovratne rute.

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; tillbehör; kläder av läder och läderimitationer; bälten (beklädnad); penningbälten; t-tröjor, polotröjor, rugbytröjor, kavajer, band, flugor, pullovrar, byxor, sockor, skjortor, kjolar, klänningar, sweaters, sweatshirts, långbyxor, jerseytröjor, jumprar, västar, kiltar, pyjamasdräkter, sovdräkter, nattskjortor, nattlinnen, morgonrockar; underkläder; boxershorts, underbyxor, bysthållare, damunderkläder, knästrumpeband, trikå, korsetter, midjekorsetter; lekdräkter, haklappar; barnunderkläder; kläder för utomhusbruk; blazrar, rockar, fleecetoppar och fleecedräkter, vadderade jackor; stickade kläder; fritidsdräkter; sporttröjor; sportkläder; träningsoveraller, träningsdräkter, rugbytröjor, rugbyshorts, trikåer, baddräkter, bikinier, badbyxor, strandkläder, sportbysthållare, suspensoarer; spädbarnskläder; vattentäta kläder;vaxjackor, oljerockar, galoscher, anoraker, våtdräkter; hängslen; hattar och mössor; hattar och mössor för barn och spädbarn;skor, sandaler, tofflor, gymnastikskor, stövlar, rugbyskor, skidpjäxor; handskar, tumvantar och scarves.

28
Hry; stolní hry;automatické hry, kromě mincovních automatů a kromě her přizpůsobených pouze pro televizní přijímače; videohry na mince;přístroj pro elektronické hry; ruční elektronické hry; ruční jednotky pro hraní elektronických her; konzolové zařízení pro video hry s výstupem; konzolové zařízení pro video hry s výstupem; elektronické zábavní přístroje přizpůsobené pro použití s displejem z tekutých krystalů; hry přizpůsobené k použití s displeji z krystalů bodových matic; skládačky; hračky a věci na hraní; sportovní předměty; míče na ragby; sportovní míče; hrací míče; fotbalové míče;mini fotbalové míče a mini ragbyové míče; měkké hračky; plyšoví medvídci; kostky (stolní hra); domina (stolní hra);panenky a figurky na hraní; létající talíře (frisbees); hrací karty; autíčka na hraní; masky a masky na hraní; dětské stavební kostky; kuličky; mobily; společenské hry; chrastítka; vlčky (hračky); šipky (hra); balony; koupací hračky a hračky určené do bazénů; vtípky; kouzelnické potřeby a nástroje a kouzelnické soupravy; gymnastické a posilovací stroje; posilovací stroje; vzpěračské činky; činky; chrániče holení; chrániče na kolena; chrániče loktů (potřeby pro sport); rukavice pro sportovní hry; skateboardy, kolečkové brusle; lední brusle; lyže; surfboardy, lyže pro surfaře, vodní lyže; skútry; paraglidery (padákové kluzáky); rybářské udice, rybářské náčiní a rybářské tašky; golfové hole, pouzdra /vaky pro golf a doplňky pro golf; tašky na boty nad kotníky a sportovní obuv; draci (létající); kuželky; paintballové pušky a kuličky; houpací koně; ozdoby na vánoční stromečky; vánoční prskavky; saně; boby (riditelné); automatické zábavní automaty na mince; konfety;houpačky, skluzavky, prolézačky a zařízení na lezení; hračky a věci na hraní na dálkové ovládání; pohyblivé hračky a předměty na hraní; součásti a vybavení pro všechno výše uvedené zboží.

Jeux; jeux de société;jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux vidéo à prépaiement;équipements de jeu électroniques; jeux électroniques portatifs; jeux électroniques portatifs; machines autonomes de jeux vidéo; machines autonomes de jeux vidéo; appareils électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec des écrans d'affichage à cristaux liquides; jeux adaptés à l'utilisation d'affichage à cristaux liquides par matrice de points; puzzles d'assemblage; jouets et objets pour jouer; articles de sport; ballons de rugby; ballons de sport; balles de jeu; ballons de football;mini ballons de football et mini ballons de rugby; peluches; ours en peluche; dés (jeux); jeux de dominos;poupées et figurines (jouets); frisbees; jeux de cartes (cartes à jouer); véhicules-jouets; masques et masques de carnaval; blocs de construction (jouets); billes; mobiles; jeux de sociétés; hochets; toupies (jouets); fléchettes; ballons; jouets de bain et jouets de piscine; blagues; appareils et instruments de prestidigitation et sets de magiciens; appareils de gymnastique et de culturisme; appareils pour le culturisme; barres à disques; haltères; jambières; genouillères; protège coudes (articles de sport); gants de sport; planches à roulettes, patins à roulettes; bottines de patinage; skis; planche de surf, skis pour le surfing, skis nautiques; trotinettes; parapentes; cannes à pêche, attirails de pêche et sacs de pêche; clubs de golf, sacs de golf et accessoires de golf; sacs pour bottes et tennis; cerfs-volants; quilles de billard; pistolets à balles de peinture et balles de peinture; chevaux à bascule; ornements pour arbres de Noël; bonbons explosifs de Noël; traîneaux; bobsleighs; machines de jeux automatiques et à prépaiement; confettis;balançoires, toboggans, structures d'escalade et appareils d'escalade (jouets); jeux et jouets télécommandés; jouets animés et jouets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Games; board games; automatic games other than coin-operated and those adapted for use with television receivers only; coin-operated video games; electronic game equipment; hand held electronic games; hand held units for playing electronic games; stand alone video output game machines; stand alone video game machines; electronic amusement apparatus adapted for use with liquid crystal displays; games adapted for use with dot matrix crystal displays; jigsaws; toys and playthings; sporting articles; rugby balls; balls for sport; playing balls; footballs; mini footballs and mini rugby balls; soft toys; teddy bears; dice; dominoes; dolls and toy figurines; flying discs; playing cards; toy vehicles; masks and toy masks; building blocks; marbles; mobiles; parlour games; rattles; spinning tops; darts; balloons; bath toys and toys for use in swimming pools; jokes; conjuring apparatus and instruments and magicians' sets; gymnastic and body training apparatus; body building apparatus; bar bells; dumb bells; shin guards; knee guards; elbow guards (sports articles); gloves for games; skateboards, roller skates; skating boots; skis; surfboards, surf skis, water skis; scooters; paragliders; fishing rods, fishing tackle and fishing bags; golf clubs, golf bags and golf accessories; bags for boots and for trainers; kites; skittles; paintball guns and paintballs; rocking horses; ornaments for Christmas trees; christmas crackers; sleighs; bob-sleighs; automatic and coin operated amusement machines; confetti; swings, slides, climbing frames and climbing apparatus (playthings); remote control toys and playthings; animated toys and playthings; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Spiele; Brettspiele;automatische Spiele, nicht geldbetätigt und nicht zur ausschließlichen Verwendung mit Fernsehapparaten; münzbetätigte Videospiele;elektronische Spielausrüstung; elektronische Handspiele; Taschengeräte zum Spielen elektronischer Spiele; unabhängige Spielautomaten mit Videoausgabe; unabhängige Spielautomaten mit Videoausgabe; elektronische Unterhaltungsgeräte zur Verwendung mit Flüssigkristallanzeigen; Spiele zur Verwendung mit Punktmatrix-Kristallanzeigen; Puzzlespiele; Spielzeug und Spielsachen; Sportartikel; Rugbybälle; Sportbälle; Spielkugeln; Fußbälle;Minifußbälle und Minirugbybälle; Plüschspielzeug; Teddybären; Spielwürfel; Dominospiele;Puppen und Spielzeugfigurinen; frisbees; Spielkarten; Spielfahrzeuge; Masken und Spielzeugmasken; Spielzeugbauklötze; Murmeln; Mobiles; Gesellschaftsspiele; Rasseln; Kreisel (Spielwaren); Wurfpfeile; Ballons; Badespielzeug und Spielzeug zur Verwendung in Schwimmbecken; Scherzartikel; Geräte und Instrumente für Zauberkünstler und Zaubersets; Gymnastikgeräte und Körpertrainingsgeräte; Bodybuilding-Geräte; Scheibenhanteln; Kugelhanteln; Schienbeinschützer; Knieschützer; Ellbogenschützer (Sportartikel); Handschuhe für Spiele; Skateboards, Rollerskates; Eislaufstiefel; Skier; Surfbretter, Surfskier, Wasserskier; Roller; Paraglider (Gleitschirme); Angelruten, Angelgeräte und Anglertaschen; Golfschläger, Golftaschen und Golfzubehör; Taschen für Stiefel und Turnschuhe; Drachen; Kegel; Farbballpistolen und Farbkugeln; Schaukelpferde; Christbaumornamente; Knallbonbons; Schlitten; Bobs; automatische und münzbetätigte Spielautomaten; Konfetti;Schaukeln, Rutschen, Klettergerüste und Klettergeräte (Spielsachen); Spielzeug und Spielsachen mit Fernbedienung; bewegliches Spielzeug und bewegliche Spielsachen; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.

Игри; игри, които се играят на табло;автоматични игри, различни от действащите с монети и тези, които се използват само с телевизионни приемници; видеоигри, които се задействат с монети;електронни устройства за залагания; ръчни електронни игри; ръчни устройства за електронни игри; автономни машини за видеоигри; автономни машини за видеоигри; електронни развлекателни апарати, пригодени за употреба с течно-кристални дисплеи; игри, пригодени за употреба с кристални дисплеи с точкова матрица; пъзели картинни мозайки; играчки; спортни артикули; топки за ръгби; топки за спорт; топки за игра; футболни топки;мини футболни топки и мини топки за ръгби; меки играчки; малки мечета детски играчки; зарове; домино игра;кукли и играчки фигурки; фризбита; карти за игра; превозни средства играчки; маски и играчки маски; кубчета строителни играчки; топчета; подвижни бебешки играчки; салонни игри; дрънкалки; пумпали; хвърляне на стрелички; балони; играчки за баня и водни играчки за басейни; артикули за игра;апарати и уреди за фокуси и комплекти за фокусници; гимнастичеки и тренировъчни уреди; уреди, използувани в културизъма; лост за тежести;дъмбели; предпазни кори; наколенки; налакътници (спортни артикули); ръкавици за игри; скейтбордове, кънки;обувки за кънки; ски; сьрфове, сърфови ски, водни ски; скутери; парапланери;въдичарски пръти, рибарски принадлежности и рибарски чанти;стикове за голф, чанти за голф и голф аксесоари;калъфи за ботуши и за маратонки; хвърчила; кегли; пистолети за топчета с боя и топчета с боя; детски люлеещи се кончета; украшения за коледни елхи; коледни бомбички; шейни; бобслей;автоматични и монетни развлекателни автомати; конфети;люлки, пързалки, рамки за катерене и апарати за катерене (играчки); играчки и играчки с дистанционни;анимирани играчки и вещи за игра; части и елементи за всички горепосочени стоки.

Spil; brætspil;automatspil undtagen møntbetjente spil og spil, der kun kan anvendes sammen med fjernsynsmodtagere; møntbetjente videospil;udstyr i forbindelse med elektroniske spil; bærbare elektroniske spil; håndholdte enheder til elektroniske spil; fritstående videospil apparater; fritstående videospil apparater; elektroniske underholdningsapparater tilpasset krystalskærme; spil beregnet til brug sammen med punktmatrixkærme med flydende krystaller; puslespil; legesager; sportsartikler; rugbybolde; bolde til sport; bolde (legetøj); fodbolde;minifodbolde og minirugbybolde; blødt legetøj; teddybjørne; terninger; dominospil;dukker og legetøjsfigurer; frisbee'er; spillekort; legetøjsbiler; masker og legetøjsmasker; legetøjsbyggeklodser; marmorkugler; uroer; selskabsspil; rangler; snurretoppe (legetøj); kastepile (dart); balloner; badelegetøj og legetøj til brug i svømmebassiner; vittigheder; trylleapparater og -instrumenter samt tryllesæt; apparater til gymnastik og til træning af kroppen; apparater til bodybuilding; vægtstænger; håndvægte; benskinner; knæbeskyttere; albuebeskyttere (sportsartikler); sportshandsker; skateboards, rulleskøjter; skøjtestøvler; ski; surfbrætter, surfski, vandski; scootere; paraglidere (firkantede faldskærme, ikke til udspring fra fly); fiskestænger, fiskegrej og fisketasker; golfkøller, golftasker og golftilbehør; poser til støvler og kondisko; drager; kegler til spil; paintball-pistoler og paintball-kugler; gyngeheste; pynt til juletræer; knallerter (julepynt); slæder (sportsartikler); bobslæder; møntautomater og apparater til underholdningsbrug; konfetti;gynger, rutsjebaner, klatrestativer og klatreapparater (legetøj); fjernstyret legetøj og legesager; animeret legetøj og legesager; dele og tilbehør til alle de nævnte varer.

Αθύρματα· επιτραπέζια παιχνίδια·αυτόματα παιχνίδια, εκτός από εκείνα που τίθενται σε κίνηση με την εισαγωγή νομίσματος ή κέρματος και από εκείνα που είναι προσαρμοσμένα για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές· παιχνίδια βίντεο με κερματοδέκτη·εξοπλισμός ηλεκτρονικών παιχνιδιών· ηλεκτρονικά παιχνίδια χειρός· μονάδες χειρός για ηλεκτρονικά παιχνίδια· αυτόνομες μηχανές παιχνιδιών για σύνδεση με βίντεο· αυτόνομες μηχανές παιχνιδιών για σύνδεση με βίντεο· ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας προσαρμοσμένες για χρήση με οθόνες υγρών κρυστάλλων· παιχνίδια προσαρμοσμένα για χρήση με οθόνες κρυστάλλων μήτρας ακίδων· παζλ που απαιτούν συναρμολόγηση· παιχνίδια και αθύρματα· αθλητικά είδη· μπάλες του ράγκμπι· μπάλες για αθλήματα· μπάλες παιχνιδιού· μπάλες ποδοσφαίρου·μπάλες για μίνι φούτμπολ και μπάλες για μίνι ράγκμπι· μαλακά παιχνίδια· αρκουδάκια· ζάρια· ντόμινο·κούκλες και φιγούρες παιχνιδιού· ιπτάμενοι δίσκοι· παιγνιόχαρτα· αυτοκινητάκια· μάσκες και μάσκες (παιχνίδια)· τεμάχια για κατασκευές (αθύρματα)· μπίλιες· μεταβλητά παιχνίδια· επιτραπέζια παιχνίδια· κουδουνίστρες (παιχνίδια)· σβούρες· βελάκια· μπαλόνια· παιχνίδια για το μπάνιο και παιχνίδια για χρήση σε πισίνες· αστεία· συσκευές και όργανα ταχυδακτυλουργίας και σετ μάγου (παιχνίδια)· μηχανήματα γυμναστικής και άσκησης του σώματος· συσκευές σωματοδόμησης (body building)· βαράκια· βαράκια· προστατευτικές περικνημίδες· επιγονατίδες· προστατευτικά αγκώνων (είδη αθλητισμού)· γάντια για χρήση σε αθλητικά παιχνίδια· τροχοσανίδες, τροχοπέδιλα· παγοπέδιλα· χιονοπέδιλα· σανίδες κυματοδρομίας, πέδιλα κυματοδρομίας, πέδιλα για θαλάσσιο σκι· τροχοπέδιλα· αλεξίπτωτα πλαγιάς· καλάμια αλιείας, σύνεργα αλιείας και τσάντες για σύνεργα αλιείας· μπαστούνια του γκολφ, σάκοι του γκολφ και εξαρτήματα του γκολφ· τσάντες για μπότες και για παπούτσια προπόνησης· χαρταετοί· κορίνες· πιστόλια με σφαίρες χρώματος και σφαίρες χρώματος· κουνιστά αλογάκια· διακοσμήσεις για χριστουγεννιάτικα δέντρα· χριστουγεννιάτικες κροτίδες· έλκηθρα· έλκηθρα παγοδρομίας· μηχανές ψυχαγωγίας αυτόματες και με κερματοδέκτη· κομφετί·κούνιες, τσουλήθρες, πλαίσια αναρρίχησης και συσκευές αναρρίχησης (αθύρματα)· τηλεχειριζόμενα παιχνίδια και αθύρματα· παιχνίδια με μηχανισμό κίνησης και αθύρματα· μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.

Juegos; juegos de mesa;juegos automáticos que no sean accionados con monedas ni los concebidos para su exclusiva utilización con receptor de televisión; videojuegos accionados con monedas;equipos de juegos electrónicos; juegos electrónicos de mano; unidades portátiles de juegos electrónicos; máquinas independientes de videojuegos; máquinas independientes de videojuegos; aparatos recreativos electrónicos adaptados para su uso con pantallas de cristal líquido; juegos concebidos para su uso con pantallas de cristal líquido de matriz de puntos; puzzles; juguetes y juguetería; artículos deportivos; balones de rugby; balones para el deporte; pelotas de juego; balones de fútbol;mini balones de fútbol y mini balones de rugby; juguetes de peluche; ositos de peluche; dados (juegos); juegos de dominó;muñecas y figuritas de juguete; discos volantes; juegos de cartas (naipes); vehículos de juguete; máscaras y máscaras de juguete; bloques de construcción para niños; canicas; móviles; juegos de sociedad; sonajeros; peonzas (juguetes); dardos; globos; juguetes para el baño y juguetes para su uso en la piscina; artículos de broma; aparatos e instrumentos de magia y juegos de magia; aparatos de gimnasia y entrenamiento; aparatos para el culturismo; barras de pesas; mancuernas; espinilleras; rodilleras; codera (artículos de deporte); guantes para deportes; monopatines, patines de ruedas; botas para patinaje sobre hielo; esquís; tablas de surf, esquís para surfing, esquíes acuáticos; patines; parapentes; cañas de pescar, aparejos de pesca y morrales de pesca; palos de golf [clubs de golf], bolsas para palos de golf y accesorios de los mismos; bolsas para botas y zapatillas de deporte; cometas; bolos (juego); pistolas de bolas de pintura y bolas llenas de pintura; caballitos de balancín; ornamentos para árboles de Navidad; caramelos explosivos de Navidad; trineos; bobsleighs; máquinas recreativas automáticas y de previo pago; confeti;columpios, toboganes, armazones para escalar y aparatos para escalar (artículos de juego); juguetes y artículos de juego con control remoto; juguetes animados y juguetes; partes y piezas para todos los productos mencionados.

Mängud; lauamängud;mängud (video-), välja arvatud müntkäitatavad ja üksnes teleriga kasutatavad; müntkäitatavad videomängud;elektrooniliste mängude aparatuur; käes hoitavad elektroonilised mängud; käes hoitavad seadmed elektrooniliste mängude mängimiseks; eraldiseisvad videoväljundiga mänguautomaadid; eraldiseisvad videoväljundiga mänguautomaadid; elektroonilised mellelahutusseadmed vedelkristallnäidikutega; mängud, mis on kohandatud maatrikskristallnäidikuga kasutamiseks; jõhvsaed; mänguasjad; spordiartiklid; ragbipallid; spordipallid; mängukuulid; jalgpallipallid;minijalgpallipallid ja miniragbipallid; pehmed mänguasjad; mängukarud; täringud; doominod;nukud ja mängukujukesed; kettaheitemängud; mängukaardid; mängusõidukid; maskid ja mängumaskid; mänguehitusmaterjal; nipsukivid; mobiilid; seltskonnamängud; kõristid; vurrid, vurrkannid (mänguasjad); viskenooled, noolemängud; õhupallid; ujumisbasseinides kasutatavad vannimänguasjad ja mänguasjad; karnevalitarbed, peotarbed; mustkunstiseadmed ja -vahendid ja võlutrikikomplektid; võimlemis- ja treeningseadmed; atleetvõimlemisseadmed; hantlid; tõstekangid; säärekaitsed; põlvekaitsed; küünarnukikaitsmed (spordikaubad); kindad (mänguvahendid); rulad, rulluisud; uisusaapad; suusad; lainelauad, veesuusad; rollerid; liuglangevarjud; õngeridvad, kalastamistarbed ja kalastuskotid; golfikepid, golfikotid ja golfitarvikud; saabaste ja spordijalatsite kotid; tuulelohed; keeglikurikad, veeremängunuiad; värvikuulidega laskemängu relvad ja värvipallid; kiikhobused; jõulupuude kaunistused; pihkarid; saanid; bobikelgud; mänguautomaadid, sh müntkäitatavad; konfetid;kiiged, liumäed, ronimisrajatised ja ronimisseadmed (mänguasjad); kaugjuhitavad mänguasjad ja lelud; patareiga töötavad mänguasjad ja lelud; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud.

Pelit; lautapelit;muut kuin kolikkokäyttöiset ja yksinomaan televisiovastaanottimen avulla pelattavat automaattipelit; kolikkokäyttöiset videopelit;elektroniset pelilaitteet; kädessä pidettävät elektroniikkapelit; elektronisten pelien kädessä pidettävät yksiköt; erilliset videopelilaitteet; erilliset videopelilaitteet; nestekidenäyttöjen kanssa käytettävät elektroniset pelilaitteet; pistematriisikidenäyttöjen kanssa käytettävät pelit; palapelit; lelut ja leikkikalut; urheiluvälineet; rugbypallot; urheilupallot; pelipallot; jalkapallot;pienoiskokoiset jalkapallot ja pienoiskokoiset rugbypallot; pehmolelut; nallekarhut; nopat; dominot;nuket ja pienoishahmot leluina; frisbeet; pelikortit; leluajoneuvot; naamarit ja leikkinaamarit; leikkirakennuspalikat; marmorikuulat; mobilet; seurapelit; helistimet; hyrrät (leikkikalut); tikat (tikkapeleihin); ilmapallot; kylpylelut ja lelut käytettäväksi uima-altaissa; pilailutarvikkeet; ennustuslaitteet ja -välineet sekä taikurintarvikkeet; voimistelu- ja kehonrakennuslaitteet; kehonrakennuslaitteet; painonnostotangot; käsipainot; säärisuojukset; polvisuojukset; kyynärpääsuojat (urheiluvarusteet); urheilukäsineet; rullalaudat, rullaluistimet; luistelukengät; sukset; surffilaudat, lainekanootit, vesisukset; skootterit; liitovarjot; onkivavat, kalastuskelat ja kalastuslaukut; golfmailat, golfmailakassit ja golftarvikkeet; laukut saappaita ja harjoitteluvälineitä varten; leijat; keilapelit; väripanospistoolit ja väripanokset; keinuhevoset;joulukuusenkoristeet; paukkukaramellit joulunviettoon; kelkat; rattikelkat; automaattiset ja kolikkokäyttöiset viihdelaitteet; konfetit;keinut, liukumäet, kiipeilytelineet ja kiipeilylaitteet (leikkikaluja); kauko-ohjattavat lelut ja leikkikalut; liikkuvat lelut ja leikkikalut; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille.

Játékok; társasjátékok (táblán játszott ~);automata játékok (a pénzbedobásos és a kizárólag televíziókészülékekkel történő használatra kifejlesztett játékautomaták kivételével); érmével működő videojátékok;elektronikus játékok szerkezetei; hordozható elektronikus játékok; hordozható egységek elektronikus játékok játszására; független video output játékgépek; független video output játékgépek; folyókristályos lejátszók használatához alklmazott elektronikus szórakoztató készülék; dot matrix kristály display-jel használható játékok; mozaikjáték; játékok és játékszerek; sporttermékek; rögbi labdák; sportlabdák; játéklabdák; futball-labdák;minifocilabdák és minirögbilabdák; lágyjátékok; plüssmackók; kockák (játék-); dominójátékok;játékbabák és játék szobrocskák; frizbik; játékkártyák; játékautók; maszkok és játékálarcok; játék építőkockák; márványszobrok; mobilok; társasjátékok; csörgők; búgócsigák (játékszerek); célbadobó játékok; lufik; fürdőjátékok és uszodákban használt játékok; partiújdonságok; bűvészkellékek és -eszközök valamint máguskészletek; torna- és testedző berendezések; testépítő berendezések/felszerelések; kis kézi súlyzók; súlyzók; sípcsontvédők; térdvédők; könyökvédő (sportcikkek); kesztyűk játékokhoz; gördeszkák, görkorcsolyák; korcsolyák; sílécek; szörfdeszkák, sílécek szörfözéshez, vízisík; robogók; siklóernyők; horgászbotok, horgászfelszerelések és horgásztáskák; golfütők, golftáskák és golffelszerelések; csizma- és edzőcipőtartó táskák; sárkányok (játék-); tekebábuk; paintball-puskák és paintballok; hintalovak; dísztárgyak korácsonyi fákra; karácsonyi sós kekszek; szánkók; bobszánkók; érmebedobásos játékautomaták; konfetti;hinták, csúszdák, mászókák és mászóeszközök (játékszerek); távirányítású játékok és játékszerek; mozgó játékok és játékszerek; az összes fentemlített termékek alkatrészei és tartozékai.

Giochi; giochi di società;giochi automatici tranne quelli funzionanti a moneta o a gettone e quelli concepiti per essere utilizzati soltanto con ricevitori televisivi; videogiochi funzionanti a moneta;apparecchiature elettroniche per giochi; giochi elettronici tascabili; giochi elettronici tascabili; videogiochi (macchine) indipendenti; videogiochi (macchine) indipendenti; apparecchi elettronici per il divertimento da utilizzare con visualizzatori a cristalli liquidi; giochi concepiti per essere utilizzati con schermi a cristalli liquidi a matrice di punti; puzzle; balocchi e giocattoli; articoli sportivi; palloni da rugby; palle per sport; palloni; palloni da calcio;mini palloni e mini palle da rugby; giocattoli morbidi; orsacchiotti di peluche; dadi; giochi di domino;bambole e pupazzi; freesbee; carta da gioco; veicoli giocattolo; maschere e maschere giocattolo; mattoncini da costruzione; biglie; composizioni mobili; giochi di società; sonagli; trottole (giocattoli); freccette; palloni; giocattoli da bagno e giocattoli per piscine; scherzi; apparecchi e strumenti per giochi di prestigio e kit da maghi; apparecchi per la ginnastica e l'allenamento fisico; apparecchi per il body-building; manubri; manubri (esercizio fisico); parastinchi; ginocchiere; protezioni per i gomiti (articoli per lo sport); guanti sportivi; skateboard, pattini a rotelle; stivaletti da pattinaggio; sci; tavole da surf, sci da surf, sci d'acqua; pattini a rotelle; parapendio; canne da pesca, arnesi da pesca e sacche da pesca; mazze da golf, borse per mazze da golf e accessori da golf; borse per stivali e scarpe da ginnastica; aquiloni; birilli da biliardo; pistole per pallottole piene di vernice e pallottole colorate; cavalli a dondolo (giocattoli); ornamenti per alberi di Natale; confetti detonanti; slitte; guidoslitte; giochi automatici (macchine) funzionanti a moneta o a gettone; coriandoli;altalene, scivoli, strutture per arrampicate e apparecchi per arrampicate (giocattoli); giocattoli telecomandati; giocattoli animati e giocattoli; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Žaidimai; stalo žaidimai;automatiniai žaidimai, išskyrus monetinius ir pramogų aparatus, pritaikytus naudoti tik su televizoriais; monetomis valdomi vaizdo žaidimai;elektroninių žaidimų aparatai; rankiniai elektroniniai žaidimai; nešiojamieji įtaisai elektroniniams žaidimams žaisti; autonominiai videožaidimų automatai; autonominiai videožaidimų automatai; elektroniniai pramogų aparatai, pritaikyti naudoti su skystųjų kristalų vaizduokliais; žaidimai, pritaikyti naudoti su matriciniais kristalų vaizduokliais; dėlionės; žaislai ir žaidimo daiktai; sporto reikmenys; regbio kamuoliai; sportiniai kamuoliai; žaidimų sviediniai; futbolo kamuoliai;mini futbolo kamuoliai, mini regbio kamuoliai; minkšti žaislai; žaisliniai meškiukai; kauliukų žaidimai; domino;lėlės ir žaislinės statulėlės; lėkščiasvydžio lėkštės; lošimo kortos; žaislinės transporto priemonės; kaukės ir žaislinės kaukės; žaisliniai statybiniai blokai; marmuro statulėlės; pakabinamieji žaislai; kambariniai žaidimai; barškučiai; vilkeliai (žaislai); strėlės; balionai; vonios žaislai ir plaukiojimo baseinuose naudojami žaislai; prizai (pramoginių renginių --- ); fokusų rodymo aparatai ir instrumentai bei burtininkų rinkiniai; gimnastikos ir fizinių pratimų prietaisai kūnui treniruoti; fizinių pratimų prietaisai (kūnui treniruoti); baro skambučiai; svarmenys (gimnastikos reikmenys); blauzdų apsaugos; antkeliai; antalkūniai (sporto reikmenys); žaidimų pirštinės; riedlentės, riedučiai; pačiūžos; slidės; banglentės, bangslidės, vandens slidės; motoroleriai; sklandymo parašiutai; meškerykočiai, žvejybos reikmenys ir žvejybiniai krepšiai; golfo lazdos, golfo krepšiai ir golfo reikmenys; kelioniniai krepšiai batams ir sportiniams bateliams; aitvarai; kėgliai; dažasvydžio ginklai ir dažų kamuoliukai; arkliukai (sūpynės); Kalėdų eglučių puošmenos; kalėdinės papliauškos; rogės; ledrogės; monetiniai žaidimų automatai; konfeti;sūpuoklės, čiuožyklos, laipiojimo rėmai ir laipiojamosios konstrukcijos; nuotolinio valdymo prietaisai žaislai ir žaidimų reikmenys; judantys žaislai ir žaidimų reikmenys; visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai.

Spēles; galda spēles;automātiskas spēles, izņemot ar monētām darbināmas spēles un tās spēles, kas paredzētas lietošanai tikai ar televīzijas uztvērējiem; ar monētām darbināmas videospēles;elektronisko spēļu aparatūra; rokas elektroniskās spēles; rokas bloki elektronisko spēļu spēlēšanai; autonomas spēļu iekārtas ar videoizvadu; autonomas spēļu iekārtas ar videoizvadu; elektroniskie izklaides aparāti, kas pielāgoti lietošanai ar šķidro kristālu displeju; spēles, kas pielāgotas lietošanai kopā ar punktmatricas displeju; atjautības uzdevumi; rotaļlietas un spēļlietas; sporta preces; regbija bumbas; sporta bumbas; rotaļu bumbas; futbola bumbas;mini futbola bumbas un mini regbija bumbas; mīkstās rotaļlietas; rotaļlācīši; spēļu kauliņi; domino;lelles un leļļu figūriņas; frīzbijs; spēļu kārtis; rotaļu transporta līdzekļi; maskas un rotaļu maskas; rotaļu ēku bloki; marmora bumbiņu spēle; kustīgas rotaļlietas; istabas spēles; grabuļi; topi; šautriņas; baloni; rotaļlietas izmantošanai vannā un rotaļlietas, ko izmanto peldbaseinos; jauninājumi viesībām; iluzionistu iekārtas un instrumenti, un burvju mākslinieku piederumu komplekti; vingrošanas un ķermeņa trenēšanas iekārtas; ķermeņa kopšanas aparāti; bāru zvani; klusi zvani; stilbu aizsargi; ceļgalu sargi; elkoņu aizsargi [sporta preces]; spēlēm domātie cimdi; skrituļdēļi, skrituļslidas; slidas; slēpes; vējdēļi, vējslēpes, ūdensslēpes; riteņu skrejrati; planieri; makšķerkāti, makšķerēšanas piederumi un makšķerēšanas somas; golfa nūjas, golfa somas un golfa piederumi; somas zābakiem un sporta kurpēm; pūķi; ķegļu spēles; peintbola ieroči un krāsu lodītes; šūpuļzirdziņi; Ziemassvētku eglīšu rotājumi; Ziemassvētku petardes; ragaviņas; bobsleja kamanas; automātiskie un ar naudu iedarbināmie atrakciju aparāti; konfeti;šūpoles, slidkalniņi, kāpšanas rāmji un kāpšanas iekārtas (rotaļlietas); tālvadības rotaļlietas un spēles; kustīgas rotaļlietas un spēļu mantas; visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi.

Logħob; logħob tal-bord;magni tal-logħob awtomatiċi, li mhumiex la mħaddma bil-flus u lanqas għall-użu mas-settijiet tat-televixin; logħob tal-vidjo mħaddma bil-flus;apparat tal-logħob elettroniku; logħob elettroniku ta' l-idejn; apparat ta' l-idejn biex fuqu jintlagħab logħob elettroniku; magni tal-logħob elettroniku b' vidjo li jaħdmu mingħajr il-bżonn ta' affarijiet oħra; magni tal-logħob elettroniku b' vidjo li jaħdmu mingħajr il-bżonn ta' affarijiet oħra; logħob tal-magni elettroniku b'apparat addattat għall-użu ma' skrin tal-kristalli likwidi; logħob adattat għall-użu ma' matrix crystal displays; jigsaws; ġugarelli u ġugarelli; artikli sportivi; blalen tar-ragbi; blalen ta' l-isports; blalen għall-logħob; blalen tal-futbôl;blalen tal-futbol żgħar u blalen tar-ragbi żgħar; soft toys; ġugarelli tat-tfal fil-forma ta' ors; dadi; dominò;pupi u figurini bħala ġugarelli; disk tal-plastika; karti tal-logħob; vetturi tal-logħob; maskri u maskri tal-logħob; blokki tal-bini tal-logħob; boċċi żgħar tal-ħġieġ; telefon ċellulari; logħob tad-da; ċuqlajta; topp; darts; bżieżaq; ġugarelli tal-kamra tal-banju u ġugarelli għall-użu fil-pixxini; innovazzjonijiet għall-festini; apparat u strumenti għal-logħob tal-maġija u settijiet għal min jagħmel il-maġija; apparat tal-ġinnastika u għat-taħriġ tal-ġisem; apparat użat fit-taħriġ għat-tisħiħ tal-muskoli bl-eżerċizzji; kanen solidi tal-metall b'żewġ piżijiet ugwali, wieħed f'kull tarf; dumb bells; kuxxinett għal protezzjoni tal-qasba tas-sieq; kuxxinett għal protezzjoni ta' l-irkoppa; ilbies protettiv għall-minkeb ta' l-id (oġġetti sportivi); ingwanti għall-użu fil-logħob; skejtbords, skejz bir-roti; skejz tas-silġ; ġerrejja marbutin taħt is-saqajn biex tiskijja; serfbords, skis għas-serf, skis għall-ilma; skuters; paraglajders; qasab tas-sajd, tagħmir tas-sajd u basktijiet tas-sajd; stikek tal-golf, basktijiet tal-golf u aċċessorji tal-golf; basktijiet għall-istvali u għaż-żraben ta' l-isport; tajr; birilli; xkubetti tal-blalen taż-żebgħa u blalen taż-żebgħa; żiemel li jitbandal; ornamenti tas-siġra tal-Milied; trikkitrakk tal-Milied; slitti; slitti ta' fuq is-silġ; magni tad-divertiment awtomatiċi u mħaddma bil-muniti; kunfetti;bandli, żrieżaq, kannizzati li tixxabbat magħhom u apparat għat-tixbit (oġġetti tal-logħob); ġugarelli b'tagħmir li jikkontrolla mill-bogħod u oġġetti tal-logħob; ġugarelli u oġġetti tal-logħob animati; partijiet u tagħmir għall-affarijiet kollha imsemmija.

Spellen; bordspellen;automatische spellen, uitgezonderd die met muntinworp en die welke uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat worden gebruikt; videospellen met muntinworp;elektronische spelapparatuur; handbediende elektronische spellen; eenheden op handformaat voor het spelen van elektronische spellen; stand-alone spelmachines met video-output; stand-alone spelmachines met video-output; elektronische toestellen voor ontspanning, geschikt voor gebruik met LCD-schermen; spellen voor gebruik met puntmatrix-LCD-schermen; legpuzzels; spellen en speelgoed; sportartikelen; rugbyballen; sportballen; speelballen; ballen voor voetbal;minivoetballen en minirugbyballen; zacht speelgoed; teddyberen; dobbelstenen; dominospellen;poppen; frisbees; speelkaarten; speelgoedvoertuigen; maskers en carnavalsmaskers; speelgoed constructieblokken; knikkers; mobielen; gezelschapsspellen; rammelaars; tollen (speelgoed); werppijltjes; ballonnen; badspeelgoed en speelgoed voor gebruik in zwembaden; schertsartikelen; tovertoestellen en -instrumenten en goocheldozen; ballonnen, toestellen voor gymnastiek en lichaamstraining; toestellen voor lichaamsontwikkeling; gewichten voor halters; handhalters; scheenbeschermers; kniebeschermers; elleboogbeschermers (sportartikelen); handschoenen (speeltoebehoren); skateboards, rolschaatsen; schaatsschoenen; ski's; surfplanken, surfski's, waterski's; rolschaatsen; paragliders; vishengels, vistuig en vistassen; golfclubs, golftassen en accessoires daarvan; zakken voor laarzen en voor gymschoenen; vliegers; biljartkegels; verfkogelpistolen en verfkogels; hobbelpaarden; versierselen voor kerstbomen;knalbonbons; sleden; bobsleden; speelautomaten met muntinworp; confetti;schommels, glijbanen, klimrekken en klimtoestellen (speelgoederen); speelgoed en speelgoederen met afstandsbediening; bewegend speelgoed en speelgoederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.

Gry; gry planszowe;gry automatyczne inne niż uruchamiane przez wrzucenie monety oraz dostosowane do użytku wyłącznie z odbiornikami telewizyjnymi; gry wideo na monetę;sprzęt do gier elektronicznych; przenośne [podręczne] gry elektroniczne; przenośne [podręczne] aparaty do gier elektronicznych; wolnostojące maszyny do gier wideo [output]; wolnostojące maszyny do gier wideo [output]; elektroniczna aparatura rozrywkowa, przystosowana do wyświetlaczy ciekłokrystalicznych [LCD]; gry przystosowane do matrycowych wyświetlaczy krystalicznych; układanki; zabawki i przedmioty do zabawy; artykuły sportowe; piłki do rugby; piłki sportowe; gry (kule do -); piłki do gry w piłkę nożną;minipiłki do gry w piłkę nożną, minipiłki do rugby; zabawki pluszowe; pluszowe misie; kości do gry; domino (gra w -);lalki i figurki do zabawy; latające krążki; karty do gry; pojazdy zabawkowe; maski i maski zabawkowe; klocki do zabawy; kulki do gry; mobile [ruchome zabawki do zawieszania nad łóżeczkami niemowląt]; gry towarzyskie (salonowe); grzechotki; bąki (zabawki); rzutki, lotki (gra); balony; zabawki do kąpieli i zabawki do użytku w basenie; kotyliony; urządzenia i przyrządy do sztuk magicznych oraz zestawy magika; urządzenia do użytku w gimnastyce i kulturystyce; przyrządy stosowane w kulturystyce; paski kreskowe; hantle; nagolenniki; nakolanniki [artykuły sportowe]; nałokietniki (artykuły sportowe); rękawice do gier; deskorolki, rolki; łyżwy; narty; deski surfingowe, narty surfingowe, narty wodne; skutery kołowe; paralotnie; wędki do łowienia, sprzęt i torby do użytku w wędkarstwie; kije golfowe, torby na kije golfowe i akcesoria do gry w golfa; torby na buty wysokie i obuwie sportowe; latawce; kręgle; pistolety do gry w paintball i amunicja do gry w paintball; konie na biegunach (zabawki); ornamenty choinkowe; kolorowe walce z papieru, otwierane na Boże Narodzenie, eksplodujące przy otwarciu i zawierające niespodziankę [tzw. Christmas crackers]; sanki; bobsleje; gry automatyczne lub na żetony; confetti;huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki i urządzenia do wspinaczki (przedmioty do zabawy); zdalnie sterowane zabawki i przedmioty do zabawy; zabawki i przedmioty do zabawy poruszane na baterie; części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów.

Jogos; jogos de tabuleiro;jogos automáticos sem ser de pré-pagamento e os concebidos para serem utilizados apenas com receptores de televisão; jogos de vídeo accionados por moedas;equipamento de jogos electrónicos; jogos electrónicos manuais; jogos electrónicos portáteis; máquinas de jogos de vídeo autónomas; máquinas de jogos de vídeo autónomas; aparelhos electrónicos de diversão adaptados para uso com ecrãs de cristais líquidos; jogos concebidos para utilizar com ecrãs de cristais líquidos de matriz de pontos; puzzles; brinquedos e jogos; artigos de desporto; bolas de rugby; bolas para desporto; bolas de jogo; bolas de futebol;miniaturas de bolas de futebol e de râguebi; brinquedos macios; ursos de pelúcia; dados (jogo); jogos de dominó;bonecas e bonecos; discos voadores; cartas de jogar; veículos de brincar; máscaras e máscaras de brincar; blocos de construção para crianças; berlindes; móbiles; jogos de sociedade; guizos; piões (brinquedos); setas; balões; brinquedos para o banho e brinquedos para utilizar em piscinas; artigos para partidas; aparelhos e instrumentos de prestidigitação e conjuntos para magia; aparelhos de ginástica e de musculação; aparelhos para culturismo; pesos; halteres; caneleiras; joelheiras; cotoveleiras (artigos de desporto); luvas para desportos; skates, patins com rodas; botas para patins; esquis; pranchas de surf, esquis de surf, esquis aquáticos; scooters; pára-quedas de planar (parapente); canas de pesca, aprestos de pesca e sacos para pesca; tacos de golfe, sacos para tacos de golfe, acessórios de golfe; sacos para botas e para sapatos de treino; papagaios de papel; paus de jogo de bilhar; pistolas de paintball e bolas de tinta; cavalos-de-baloiço; ornamentos para árvores de Natal; bombons explosivos de Natal; trenós; bobsleighs; máquinas de jogos automáticas e de pré-pagamento; papelinhos de carnaval;baloiços, escorregas, armações para trepar e aparelhos para trepar (artigos de diversão); brinquedos com comandos à distância; brinquedos animados e brinquedos; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados.

Jocuri; jocuri cu tablă de joc;jocuri automate altele decat cele care functioneaza cu monede si cele adaptate pentru a fi utilizate numai cu receptor tv; jocuri video cu plata actionate prin monede;aparate electronice pentru pariuri; jocuri electronice portabile; componente portabile pentru jocuri electronice; aparate de jocuri mecanice autonome, cu ieşire video; aparate de jocuri mecanice autonome, cu ieşire video; aparatură electronică de divertisment adaptată pentru funcţionare cu monitoare LCD; jocuri adaptate pentru monitoare matriciale cu cristale; jocuri tip mozaic; jucării; articole de sport; mingi de rugby; mingi pentru sport; bule de joc; mingi de fotbal;mingi de mini fotbal si mingi de mini rugbi; jucării moi; uruleţi de pluş; zaruri; jocuri de domino;papusi si figurine de jucarie; frisbee; carti de joc; vehicule de jucărie; masti si masti de jucarie; cuburi de joacă pentru construcţii; jocuri cu bile; structuri mobile; jocuri de societate; zbârnâitori; titirezi; săgeţi; baloane; jucarii pentru baie si piscina; articole concepute pentru a face farse;aparate si instrumente de prestidigitatie si seturi pentru magicieni; aparate de gimnastica si antrenament; dispozitive folosite in culturism; bare pentru greutati;haltere; apărători pentru gambă; genunchiere; cotiere (articole de sport); mănuşi pentru jocuri; planse cu rotile, patine cu rotile;patine; schiuri; acuaplan, schiuri pentru surfing, schiuri acvatice; scutere; parapante;undite, truse de pescuit si plase de pescuit;cluburi de golf, tocuri pentru crose de golf si accesorii pentru golf;huse pentru incaltaminte si genti de antrenament; zmee; popice; pistoale pentru paintball si munitia aferenta; căluţi de lemn-balansoar; ornamente pentru pomul de Crăciun; pocnitori de Crăciun; sănii; boburi;aparate de divertisment automate si cu fise; confeti;balansoare, tobogane, cadre de catarat si aparate de catarat (jucarii); jucarii si articole de jucarie cu control la distanta;jucarii si jocuri animate; piese şi accesorii pentru toate produsele menţionate anterior.

Hry; stolové hry;herné automaty, okrem zariadení na mince a zariadení používaných výlučne spolu s televíznymi prijímačmi; videohry na mince;zariadenia pre elektronické hry; ručné elektronické hry; ručné jednotky pre hranie elektronických hier; konzolové zariadenia pre video hry s výstupom; konzolové zariadenia pre video hry s výstupom; elektronická zábavná aparatura prisposobená pre použitie s displejom tekutých krištálov; hry prispôsobené pre použitie s krištáľovými displejami bodových matric; skladačky; hračky a veci na hranie; športové predmety; lopty na ragby; športové lopty; lopty na hranie; fotbalové lopty;miniatúrne futbalové a ragbyové lopty; mäkké hračky; medvedíky; kocky; domino (kocky);bábiky a hračkárske figúrky; lietajúce taniere (frisbees/; hracie karty; vozidlá na hranie; masky a masky na hranie; stavebnice; guličky; mobily; spoločenské hry; hrkálky; vĺčky (hračky); šípky (hra); balóny; hračky do kúpeľa a hračky do bazéna; drobnosti na večierky; kúzelnícke zariadenia a nástroje a kúzelnické súpravy; gymnastické a posilňovacie zariadenia; posilňovacie zariadenia; činky; činky; chrániče na lýtka; chrániče na kolená; chrániče na lakte (športové potreby); rukavice na hranie; skejtbordy, kolieskové korčule; korčule; lyže; surfovacie dosky, surfovacie lyže, vodné lyže; kolobežky; klzáky; rybárske udice, rybárske náradie a rybárske vrecká; golfové palice, golfové tašky, golfové príslušenstvo; tašky na obuv a tenisky; šarkany; kolky (figúrky); paintballové zbrane a gule (strelivo); hojdacie kone; okrasy na vianočné stromčeky; Vianočné prskavky; sánky; boby; hracie automaty na mince; konfety;hojdačky, šmykľavky, preliezačky; diaľkovo ovládané hračky a hry; animované hračky a hry; diely a fítingy pre všetky zmienené tovary.

Igre; igre na ploščah;igre na avtomatih, razen iger prirejenih za TV sprejemnike; video igre, ki delujejo na kovance;sistem elektronskih igric; ročne elektronske igre; ročni aparati za igranje elektronskih iger; samostoječe igralne naprave z video izhodom; samostoječe igralne naprave z video izhodom; elektronski zabavni avtomati, prirejeni za uporabo z zasloni s tekočimi kristali; igre, prirejene za uporabo z zasloni s tekočimi kristali; slikovne sestavljanke iz kock; igrače in igrala; športne potrebščine; rugby žoge; športne žoge; žoge, manjše; nogometne žoge;žoge za mali nogomet, žoge za mali rugby; mehke igrače; plišasti medvedki; kocke (za kockanje); domine;lutke in igrače v obliki figuric; frizbiji, leteči krožniki; igralne karte; igrače vozila; maske in maske za igro; kosi zgradb (igrače); frnikole; mobilniki, mobilni telefoni; družabne igre; ropotulje; vrtavke; pikado; baloni; igrače za kopel in igrače za plavalne bazene; predmeti, ki se uporabljajo na zabavah (piščalke, klobučki, papirnati trakovi); aparati in instrumenti za izvajanje čarovniških trikov ter kompleti za čarodeje; gimnastična orodja in aparati za telesno vadbo; naprave za body-building; uteži na palicah; telovadne ročke za krepitev mišic; ščitniki za goleni; ščitniki za kolena; komolčni ščitniki (izdelki za šport); rokavice za igre; rolke, kotalke; drsalke; smuči; jadralne deske, snežne deske, vodne smuči; skuterji; jadralna padala; ribiške palice, ribiški pribor in ribiške torbe; rokavice za golf, torbe za golf in pribor za golf; torbe za škornje in športne copate; papirnati zmaji; keglji; puške za paintball in naboji za paintball; gugalni konjički; okraski za božična drevesa; božični zvitki; sani; bob sanke STOP 21356; igralni avtomati, avtomatični in na kovance; konfeti;gugalnice, tobogani, ogrodja za plezanje in plezalne naprave (igrače); igrače in igrala na daljinsko upravljanje; animirane igrače in igrala; deli in oprema za omenjeno blago.

Spel; brädspel;automatiska spel, ej myntstyrda och sådana för användning enbart med tv-apparater; myntstyrda videospel;utrustning för elektroniska spel; elektroniska spel som ryms i handen; bärbara enheter för att spela elektroniska spel; fristående videospelmaskiner; fristående videospelmaskiner; elektroniska nöjesapparater anpassade för användning med bildskärmar med flytande kristall; spel anpassade för användning med punktmatrisskärmar med flytande kristall; vanliga pussel; leksaker och saker att leka med; sportartiklar; rugbybollar; bollar för sporter; bollar för lek; fotbollar;minifotbollar och minirugbybollar; mjuka leksaker; teddybjörnar; speltärningar; dominospel;dockor; frisbees; spelkort; leksaksfordon; masker och leksaksmasker; byggklotsar; spelkulor; mobiler; sällskapsspel; skallror; leksakssnurror; pilar för pilkastning (dart); ballonger; badleksaker och leksaker för användning i simbassänger; skämtartiklar; trolleriapparater och -instrument och trollerilådor; gymnastik- och kroppsträningsapparater; apparater för kroppsträning; skivstänger; hantlar; benskydd; knäskydd; armbågsskydd (sportartiklar); sporthandskar; rullbrädor, rullskridskor; kängor för skridskoåkning; skidor; surfingbrädor, surfingskidor, vattenskidor; sparkcyklar; skärmflygare; fiskespön, fiskeredskap och fiskeväskor; golfklubbor, golfväskor, golftillbehör; väskor för stövlar och träningsskor; drakar; käglor; paintballgevär och paintballs; gunghästar; prydnader för julgranen; smällkarameller; kälkar; bobsleighs; automatiska och myntstyrda spelautomater; konfetti;gungor, rutschkana, klätterställningar och -apparater (leksaker); fjärrstyrda leksaker; animerade leksaker; delar och komponenter till alla nämnda varor.

38
Telekomunikace; komunikační služby; telekomunikační přenos informací (včetně webových stránek) a jakýchkoli jiných dat; rozhlasové a televizní vysílání, vysílání kabelové televize a satelitní vysílání; hudební vysílání; vysílání prostřednictvím bezdrátového aplikačního protokolu (WAP); vysílání prostřednictvím internetu nebo jiných elektronických prostředků; teletextové služby; telefonní a telekomunikační služby; elektronické poštovní služby; poskytování telekomunikačního přístupu a linek k počítačovým databázím a Internetu; přenos rozhlasových a televizních programů; přenos zpráv a obrázků pomocí počítačů; elektronická pošta; přenos zpráv; faxové služby; služby komunikace mobilními telefony; služby elektronických vývěsek; služby zasílání zpráv; telekonferenční služby; satelitní vysílání vztahující se ke sportovním akcím; konzultační, informační a poradenské služby spojené s výše uvedenými službami.

Télécommunications; services de communication; télécommunications d'informations (y compris pages web) et toute autre donnée; radio, télévision et télévision par câble et diffusion par satellite; diffusion de musique; diffusion par protocole d'application sans fil; diffusion via l'internet ou par voie électronique; services de télétexte; services de téléphonie et de télécommunications; services de courrier électronique; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet; activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; transmission de messages; service de télécopie; services de communications par téléphones cellulaires; services de bulletins d'informations électroniques; services de transmission de messages; services de téléconférence; services de diffusion par satellite liés à des événements sportifs; services de consultation, d'information et de conseils pour tous les services précités.

Telecommunications; communication services; telecommunication of information (including web pages) and any other data; radio, television and cable television and satellite broadcasting; musical broadcasting; broadcasting via wireless application protocol; broadcasting via the Internet or by other electronic means; teletext services; telephone and telecommunication services; electronic mail services; provision of telecommunications access and links to computer databases and the Internet; transmission of radio and television programmes; computer aided transmission of messages and images; electronic mail; transmission of messages; facsimile services; cellular telephone communication services; electronic bulletin board services; message sending services; teleconferencing services; satellite broadcasting services relating to sporting events; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services.

Telekommunikation; Kommunikationsdienste; Fernübertragung von Informationen, einschließlich Webseiten, und anderen Daten aller Art; Rundfunk-, Fernseh- und Kabelfernseh- und Satellitenübertragungen; Ausstrahlung von Musik; WAP-Ausstrahlung (Wireless Application Protocol = Protokoll für drahtlose Anwendungen); Ausstrahlung über das Internet oder über andere elektronische Medien; Teletextdienste; Telefon- und Telekommunikationsdienste; E-Mail-Dienste; Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten und Verbindungen zu Computer-Datenbanken und zum Internet mittels Telekommunikation; Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Nachrichten und Bildübermittlung mittels Computer; E-Mail; Nachrichtenübermittlung; Fernkopierdienste; Mobiltelefon-Dienste; Mailbox-Dienste; Nachrichtenübermittlungsdienste; Telekonferenzdienste; Satellitenausstrahlung in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen; Consulting, Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

Телекомуникации; комуникационни услуги;телекомуникация на информация, (включително уеб страници) и всякакви други данни;радио, телевизия и кабелна телевизия и сателитно излъчване;музикално излъчване;излъчване чрез безжичен приложен протокол;излъчване по интернет или чрез други електронни средства; услуги свързани с телетекст; телефонни и телекомуникационни услуги; услуги свързани с електронна поща; предоставяне на телекомуникационен достъп и линкове до компютърни бази данни и Интернет; предаване на радио и телевизионни програми; предаване на съобщения и изображения с помоща на компютър; електронна поща; предаване на съобщения; услуги свързани с факсимилета; комуникационни услуги за клетъчни телефони; услуги свързани с електронни бюлетини; услуги по предаване на съобщения; услуги за телефонна конференция; услуги за сателитно излъчване, свързани със спортни събития; консултационни, информационни и съветнически услуги свързани с преди това споменатите услуги.

Telekommunikationsvirksomhed; kommunikationsvirksomhed; formidling af information (inklusive websider) og af andre data via telekommunikation; radio- og fjernsynsudsendelser, kabel-tv- og satellitudsendelse; udsendelse af musik; udsendelse via WAP-tjenester; udsendelse via internettet eller andre elektroniske midler; teletekstvirksomhed; telefon- og telekommunikationsvirksomhed; tjenester i forbindelse med elektronisk post; telekommunikationsadgang og forbindelser til computerdatabaser og Internettet; transmission af radio- og tv-programmer; Unsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer; elektronisk post; transmission af meddelelser; serviceydelser vedrørende telefax; mobiltelefonkommunikationsvirksomhed; elektroniske opslagstavler; tjeneydelser vedrørende udsendelse af meddelelser; telekonferencetjenester; satellitudsendelsesvirksomhed i forbindelse med sportsbegivenheder; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte.

Τηλεπικοινωνίες· υπηρεσίες επικοινωνίας· τηλεπικοινωνία πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων) και παντός είδους άλλων δεδομένων· ραδιοφωνική εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή, εκπομπή καλωδιακής τηλεόρασης και δορυφορική εκπομπή· εκπομπή μουσικής· εκπομπή μέσω πρωτοκόλλου ασύρματων εφαρμογών· εκπομπή μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων· υπηρεσίες τελετέξτ· τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες· υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου· παροχή τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης και ζεύξεων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και στο INTERNET· δραστηριότητα που συνίσταται στη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών· Μεταφορά μηνυμάτων και εικόνων με την υποστήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή· ηλεκτρονικό ταχυδρομείο· μετάδοση μηνυμάτων· υπηρεσίες τηλεομοιοτυπίας (φαξ)· υπηρεσίες κυψελοειδούς τηλεφωνικής επικοινωνίας· υπηρεσίες ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων· υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων· υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης· υπηρεσίες δορυφορικής εκπομπής σε σχέση με αθλητικές εκδηλώσεις· υπηρεσίες συμβούλων, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Telecomunicaciones; servicios de comunicaciones; telecomunicación de información (incluyendo páginas Web) y cualesquiera otros datos; radio, televisión y televisión por cable y emisiones vía satélite; emisiones de radio musicales; difusión a través del protocolo de aplicaciones inalámbricas; difusión a través de Internet o por otros medios electrónicos; servicios de teletexto; servicios telefónicos y de telecomunicaciones; servicios de correo electrónico; prestación de servicios de acceso a telecomunicaciones y enlaces con bases de datos informáticas y con Internet; actividad consistente en la transmisión de programas radiofónicos y televisivos; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; correo electrónico; transmisión de mensajes; servicios de fax; servicios de comunicación por telefonía celular; servicios de tablones de anuncios electrónicos; servicios de envío de mensajes; servicios de teleconferencia; servicios de difusión vía satélite relacionados con eventos deportivos; servicios de consultoría, información y asesoría relacionados con los servicios mencionados.

Telekommunikatsioon; sideteenused; info- (sh veebilehed) ja muu andmeside; raadio, televisioon ja kaabeltelevisioon ja satelliitsaated; muusikasaated; saated juhtmeta rakenduste protokolli kaudu; saated Interneti või teiste elektrooniliste vahendite kaudu; teletekstiteenused; telefoniside ja telekommunikatsioon; elektroonilise posti teenused; telekommunikatsioonialase juurdepääsuteenuse osutamine, linkide pakkumine andmekogudesse, ja internetti; raadio- ja teleprogrammide edastamine; info- ja kuvaedastus arvuti abil; elektronpost; sõnumite edastamine; faksiteenused; telefoni kärgside (kaugside); elektroonilised bülletääniteenused; teadete edastamise teenused; telekonverentsiteenused; spordiürituste alased satelliitsaated; eelnevate teenuste alased konsultatsioonid ja informatsioon.

Kaukoviestintä; viestintäpalvelut; tiedon ja muun mahdollisen datan välitys (mukaan lukien www-sivut); radio-, televisio- ja kaapelitelevisio- sekä satelliittilähetykset; musiikin lähettäminen; yleisradiolähetystoiminta langattoman sovellusprotokollan välityksellä; lähettäminen Internetin kautta tai kaikki sähköisten välineiden avulla; tekstitelevisiopalvelut; puhelin- ja tietoliikennepalvelut; sähköpostipalvelut; televiestintäyhteyksien ja -linkkien tarjoaminen tietokantoihin ja Internetiin; radio- ja televisio-ohjelmien lähetys; Tietokoneavusteinen viestien ja kuvien siirto; sähköposti; sanomien lähetys; faksipalvelut; matkapuhelinviestintäpalvelut; elektroniset ilmoitustaulupalvelut; sanomanlähetyspalvelut; teleneuvottelupalvelut; urheilutapahtumiin liittyvät satelliittilähetyspalvelut; konsultointi-, tiedotus- ja neuvontapalvelut liittyen edellä mainittuihin palveluihin.

Telekommunikációk; kommunikációs szolgáltatások; információk (köztük weboldalak) és adatok távközlése; rádiós, televíziós, kábeltelevíziós és műholdas televíziós műsorszórás; zenei műsorszórás; műsorszórás vezeték nélküli alkalmazás protokoll (WAP)-szolgáltatáson keresztül; műsorszórás az Interneten és egyéb elektronikus eszközök segítségével; teletext szolgáltatások; telefon és telekommunikációs szolgáltatások; elektronikus levelezési szolgáltatások; számítógépes adatbázisokhoz és Internethez való telekommunikációs hozzáférhetőség és kapcsolatok biztosítása; közvetítés (rádió- és televízióprogram ~); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus posta; átvitel (üzenet-); fax szolgáltatások; mobiltelefon-szolgáltatások; elektronikus bulletin tábla szolgáltatások; üzenetek küldési szolgáltatások; távkonferencia-szolgáltatások; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; a fentemlített szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgáltatások.

Telecomunicazioni; servizi di comunicazione; telecomunicazione d'informazioni (compresi siti Web) e dati d'ogni altro genere; trasmissione via radio, televisione, televisione via cavo e satellitare; trasmissione di musica; trasmissione tramite protocolli d'applicazione senza fili; trasmissione attraverso Internet o altri mezzi elettronici; servizi di teletesti; servizi telefonici e di telecomunicazione; servizi di posta elettronica; fornitura di accesso a servizi di telecomunicazioni e collegamenti con banche dati e con Internet; un'attività consistente nella trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; Servizi di trasmissione di messaggi ed immagini con l'aiuto d'un computer; posta elettronica; trasmissione di messaggi; servizi di fax; radiotelefonia mobile; servizi di bollettini d'informazione elettronici; servizi di trasmissione di messaggi; servizi di teleconferenza; trasmissione satellitare di manifestazioni sportive; servizi informativi e consulenza relativi ai servizi summenzionati.

Telekomunikacijos; ryšių paslaugos; informacijos ir bet kokių duomenų telekomunikacijos (įskaitant tinklalapius); radijo, televizijos ir kabelinės televizijos ir palydovinis transliavimas; muzikos transliavimas; transliavimas belaidžiu duomenų perdavimo protokolu; transliavimas internetu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis; teleteksto paslaugos; telefono ir telekomunikacijų paslaugos; elektroninio pašto paslaugos; telekomunikacijų prieigos ir saitų su kompiuterinėmis duomenų bazėmis ir internetu teikimas; radijo ir televizijos programų transliavimas; kompiuterinis pranešimų ir atvaizdų perdavimas; elektroninis paštas; pranešimų perdavimas; faksimilių paslaugos; mobiliojo [korinio] ryšio telefonas; elektroninių skelbimų lentų paslaugos; pranešimų siuntimo paslaugos; telekonferencijų paslaugos; palydovinės sporto renginių transliacijos; konsultacijų, informacijos ir patarimų paslaugos, susijusios su anksčiau nurodytomis paslaugomis.

Telekomunikācijas; sakaru pakalpojumi; informācijas un citu datu telekomunikācija (tostarp tīmekļa lapas); radio, televīzijas un kabeļtelevīzijas, un satelīta apraide; mūzikas apraide; bezvadu lietotņu protokola apraide; apraide, izmantojot internetu vai citus elektroniskus līdzekļus; teleteksta pakalpojumi; telefona un telekomunikācijas pakalpojumi; elektroniskā pasta pakalpojumi; telekomunikāciju pieslēguma un saišu nodrošināšana piekļuvei datoru datu bāzēm un Internetam; radio un televīzijas programmu pārraide; datorizēta paziņojumu un attēlu pārsūtīšana; elektroniskais pasts; paziņojumu pārraide; faksimila pakalpojumi; mobilo telefonu sakari; elektronisko ziņojumu dēļu pakalpojumi; paziņojumu sūtīšanas pakalpojumi; telekonferences pakalpojumi; satelītapraides pakalpojumi saistībā ar sporta pasākumiem; konsultācijas, informācijas un padomu sniegšana saistībā ar iepriekš minētajiem pakalpojumiem.

Telekomunikazzjonijiet; servizzi ta' komunikazzjoni; it-telekomunikazzjoni ta' informazzjoni (inklużi paġni tal-web) u kull dejta oħra; radju, televiżjoni u kejbil tat-televiżjoni u xandir bis-satellita; xandir tal-mużika; xandir permezz ta' protokoll ta' l-applikazzjoni mingħajr fili; xandir permezz ta' l-Internet jew b'mezzi elettroniċi oħra; servizzi ta' teletekst; servizzi ta' telefon u telekomunikazzjoni; servizzi ta' posta elettronika; il-provvista ta' aċċess għat-telekomunikazzjoni u links għal databases tal-kompjuter u l-Internet; trasmissjoni ta' programmi tar-radju u tat-televiżjoni; it-trasmissjoni bl-għajnuna tal-kompjuter ta' messaġġi u xbihat; posta elettronika; trasmissjoni ta' messaġġi; servizzi ta' faks; komunikazzjoni b'telefon ċellulari; servizzi ta' tabella ta' informazzjoni elettronika; servizzi ta' trasmissjoni ta' messaġġi; servizzi ta' telekonferenzi; servizzi ta' xandir bis-satellita marbuta ma' avvenimenti sportivi; konsulenza, informazzjoni u servizzi ta' pariri relatati mas-servizzi hawn fuq imsemmija.

Telecommunicatie; communicatiediensten; telecommunicatie van informatie (waaronder websites) en alle andere soorten gegevens; radio, televisie en kabeltelevisie en uitzending via satelliet; muziekuitzending; uitzending via protocollen voor draadloze toepassingen; uitzending via Internet of via andere elektronische middelen; diensten op het gebied van teletekst; diensten op het gebied van telefoon en telecommunicatie; diensten op het gebied van e-mail; het verlenen van toegang tot en verbindingen met databases en het Internet door middel van telecommunicatie; activiteiten betreffende de uitzending van radio- en televisieprogramma's; Verzending van mededelingen en beelden aangeleverd via computer; elektronische post; verzending van berichten; faxdiensten; mobilofoondiensten; diensten op het gebied van elektronische bulletin-boards; diensten met betrekking tot verzending van berichten; teleconferentiediensten; uitzendingen per satelliet met betrekking tot sportevenementen; diensten op het gebied van consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.

Telekomunikacja; usługi łączności; telekomunikacyjny przekaz informacji (w tym witryn internetowych) i innych danych; transmisje radiowe, telewizyjne, drogą kablową i satelitarną; transmisja programów muzycznych; transmisje za pośrednictwem protokołu WAP; transmisje przez Internet lub inne środki elektroniczne; usługi związane z telegazetą; usługi telefoniczne i telekomunikacyjne; usługi poczty elektronicznej; przydzielanie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń (linków) z komputerowymi bazami danych i z Internetem; transmisja programów radiowych i telewizyjnych; komputerowa transmisja wiadomości i obrazów; poczta elektroniczna; transmisja wiadomości; usługi faksowe; telefonia komórkowa; usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń; usługi przesyłania wiadomości; obsługa telekonferencji; usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu; usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.

Telecomunicações; serviços de comunicação; telecomunicação de informação (incluindo páginas da Web) e de outros dados; rádio, televisão e televisão por cabo e emissão por satélite; difusão de música; difusão através de protocolo de aplicações sem fios ("WAP"); difusão através da Internet ou de outros meios electrónicos; serviços de teletexto; serviços telefónicos e de telecomunicações; serviços de correio electrónico; fornecimento de acessos e ligações de telecomunicações a bases de dados informáticas e à Internet; transmissão de programas radiofónicos e televisivos; Transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; correio electrónico; transmissão de mensagens; serviços de fax; serviços de comunicações por telefones celulares; serviços de painel de anúncios electrónicos; serviços de envio de mensagens; serviços de teleconferência; serviços de difusão por satélite relacionados com eventos desportivos; serviços de consultoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

Telecomunicaţii; servicii de comunicaţii;telecomunicarea de informatii (inclusiv pagini web) si orice alte date;difuzare radio, de televiziune si televiziune prin cablu si satelit;difuzarea de muzica;difuzare prin WAP (protocal de aplicatie fara fir);difuzare prin internet sau prin alte mijloace electronice; servicii de teletext; servicii telefonice şi de telecomunicaţii; servicii de poştă electronică; furnizarea accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de date computerizate şi la Internet; transmisie de programe radiofonice şi de televiziune; transmisie de mesaje si imagini asistata de calculator; poştă electronică; transmitere de mesaje; servicii de fax; servicii de comunicatii cu telefoane celulare; servicii de afişaj electronic; servicii de transmitere de mesaje; servicii de teleconferinta; servicii de televiziune prin satelit pentru evenimente sportive; servicii de consultanţă, informaţii şi consiliere în domeniul serviciilor menţionate anterior.

Telekomunikácie; komunikačné služby; telekomunikačný prenos informácií (vrátane internetových stránok) a akýchkoľvek iných dát; rozhlasové, televízne a káblové televízne a satelitné vysielanie; hudobné vysielanie; vysielanie prostredníctvom bezdrôtového aplikačného protokolu; vysielanie prostredníctvom internetu alebo inými elektronickými spôsobmi; teletextové služby; telefonické a telekomunikačné služby; služby elektronickej pošty; poskytnutie prístupu oznamovacej techniky a liniek k počítačovým databázam a Internetu; prenos rozhlasových a televíznych programov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; elektronická pošta; prenos správ; faksimilové /FAX/ služby; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; služby stanice elektronickej pošty/elektronického panelu oznamov; služby zasielania správ; telekonferenčné služby; satelitné vysielacie služby v oblasti športových podujatí; poradenské služby, informácie a znalecké služby vzťahujúce sa k hore uvedeným službám.

Telekomunikacije; komunikacijske storitve; telekomunikacija informacij (vključno s spletnimi stranmi) in drugih podatkov; Radijsko, televizijsko, kabelsko in satelitsko oddajanje; glasbeno oddajanje; oddajanje preko brezžičnih aplikacijskih protokolov (WAP); oddajanje preko interneta in drugih elektronskih sredstev; storitve teleteksta; telefonske in telekomunikacijske storitve; elektronske poštne storitve; posredovanje telekomunikacijskega dostopa in povezav do računalniških podatkovnih baz in interneta; prenašanje radijskih in televizijskih programov; računalniško podprto prenašanje sporočil in slik; elektronska pošta; prenos sporočil; faksimilne storitve; komuniciraje preko mobilne telefonije; storitve elektronskih oglasnih desk; storitve pošiljanja sporočil; telekonferenčne storitve; storitve satelitskega oddajanja v zvezi s športnimi prireditvami; svetovanje in informacije v zvezi z omenjenimi storitvami.

Telekommunikation; kommunikationstjänster; telekommunikation av information (inkluderande webbsidor) och andra data; radio, television och kabeltelevision och satellitutsändning; musiksändning; sändning via WAP; sändning via Internet eller alla via elektroniska medier; teletexttjänster; telefon- och telekommunikationstjänster; tjänster avseende elektronisk post; upplåtande av telekommunikationsåtkomst och länkar till datoriserade databaser och till Internet; sändning av radio- och tv-program; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av meddelande; faxtjänster; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; elektroniska anslagstavlor; tjänster avseende sändning av meddelanden; telekonferenstjänster; satellitsändningstjänster avseende idrottsevenemang; konsultation, information och rådgivning relaterade till tidigare nämnda tjänster.

41
Sportovní služby, organizování sportovních akcí a aktivit, rekreační služby; pohostinské služby (zábava); organizování zábavních a společenských akcí;informace vztahující se k zábavě nebo sportu poskytované online z počítačové databáze nebo internetu;poskytování zábavy prostřednictvím počítačových sítí;poskytování softwaru počítačových her, hudby a/nebo obrázků prostřednictvím počítačových sítí;poskytování nových dat pro software počítačových her prostřednictvím počítačových sítí;provozování zábavních zařízení s interaktivními elektronickými médii; poskytování zábavních zařízení počítačovými online systémy;poskytování počítačových her a videoher a softwaru počítačových her a videoher prostřednictvím počítačové databáze, počítačové sítě nebo internetu nebo interaktivní televize; elektronické hry poskytované prostřednictvím internetu nebo počítačových systémů; hudební koncerty; muzea (služby);rezervace vstupenek (na sportovní nebo zábavní akce); služby v oblasti elektronických her poskytovaných prostřednictvím Internetu; klubové služby (výchovnězábavné); realizace živých vystoupení; nakladatelské služby, pořádání a vedení seminářů, tělesné výchovy, tréninku (praktické předvádění), služby sportovního kempu, vzdělávání vztahující se ke sportu a zábavě, organizování sportovních akcí a soutěží, organizování výstav, produkce filmů, poskytování výstavních a muzejních zařízení, představení, poskytování konferenčních a výstavních služeb, pronájem zařízení stadionů a sportovního vybavení; fotografické služby; konzultace, informace a poradní služby spojené s výše uvedenými službami.

Services sportifs, organisation d'événements sportifs et activités, services de divertissement; services d'accueil (divertissement); organisation d'événements récréatifs et sociaux;informations concernant le divertissement ou les sports, fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet;fourniture de divertissement via des réseaux informatiques;fourniture de logiciels de jeux informatiques, de musique et/ou d'images via des réseaux informatiques;fourniture de nouvelles données pour logiciels de jeux informatiques via des réseaux informatiques;exploitation de lieux de divertissements par support électronique interactif; mise à disposition d'infrastructures de divertissement par des systèmes informatiques en ligne;fourniture de jeux informatiques et vidéo, et de logiciels de jeux informatiques et vidéo via une base de données informatique, un réseau informatique ou l'internet, ou la télévision interactive; services de jeux électroniques fournis via l'internet ou via un système informatique; concerts de musique; services de musées;services de réservation de tickets (pour événements sportifs ou récréatifs); services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; services de club (divertissement ou éducation); représentation de spectacles; services d'édition, organisation et conduite de séminaires, éducation physique, formation (démonstrations pratiques), services de camps sportifs, éducation au sport et aux loisirs, organisation d'événements et de compétitions sportifs, organisation d'expositions, production de films, exploitation d'infrastructures d'expositions et de musées, spectacles, services concernant les stades, les conférences et les expositions, location d'infrastructures de stades et d'appareils de sport; services photographiques; services de conseils, d'informations et d'assistance liés à tous les services précités.

Sporting services, organisation of sporting events and activities, recreational services; hospitality services (entertainment); organising of entertainment and social events; information relating to entertainment or sports, provided online from a computer database or the Internet; providing entertainment through computer networks; providing computer game software, music and/or pictures through computer networks; providing new data for computer game software through computer networks; operation of interactive electronic media entertainment facilities; provision of amusement facilities by computer online systems; provision of computer and video games, and computer and video games software via a computer database, a computer network or the Internet, or interactive television; electronic games services provided by means of the internet or via a computer based system; musical concerts; museum services; ticket reservation services (for sports or entertainment events); electronic games services provided by means of the Internet; club services (entertainment or education); presentation of live performances; publishing services, arranging and conducting of seminars, physical education, training (practical demonstrations), sport camp services, education relating to sports and leisure, organisation of sporting events and competitions, organisation of exhibitions, film production, provision of exhibition and museum facilities, performances, provision of stadium conference and exhibition services, rental of stadium facilities and sports apparatus; photographic services; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services.

Dienstleistungen in Bezug auf Sport, Organisation von Sportveranstaltungen und Aktivitäten, Dienstleistungen im Freizeitbereich; Gästebetreuung (Unterhaltung); Organisation von Unterhaltungs- und gesellschaftlichen Veranstaltungen;Online-Informationen in Bezug auf Unterhaltung oder Sport aus einer Computerdatenbank oder aus dem Internet;Bereitstellung von Unterhaltung über Computernetze;Bereitstellung von Computerspielsoftware, Musik und/oder Bildern über Computernetze;Bereitstellung neuer Daten für Computerspielsoftware über Computernetze;Betrieb von interaktiven elektronischen Medien-Unterhaltungseinrichtungen; Bereitstellung von Vergnügungseinrichtungen durch Online-Computersysteme;Bereitstellung von Computer- und Videospielen und Computer- und Videospielsoftware über eine Computerdatenbank, ein Computernetz oder das Internet oder interaktives Fernsehen; elektronische Spiele, die über das Internet oder ein computergestütztes System bereitgestellt werden; Musikkonzerte; Museumsdienstleistungen;Kartenreservierungen (für Sport- oder Unterhaltungsveranstaltungen); über das Internet bereitgestellte Dienste für elektronische Spiele; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht); Durchführung von Live-Veranstaltungen; Verlagsleistungen, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Turnunterricht, Ausbildung (praktische Vorführungen), Betrieb von Sportcamps, Bildung in Bezug auf Sport und Freizeit, Organisation von Sportveranstaltungen und Wettbewerben, Organisation von Ausstellungen, Filmproduktion, Bereitstellung von Ausstellungs- und Museumseinrichtungen, Darbietungen, Bereitstellung von Dienstleistungen für Stadien, Konferenzen und Ausstellungen, Vermietung von Stadieneinrichtungen und Sportgeräten; fotografische Dienstleistungen; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

Спортни услуги, организиране на спортни събития и дейности, възстановителни услуги;услуги свързани с корпоративни приеми на гости (развлечение); организиране на развлекателни и обществени прояви;информация, отнасяща се до развлечение или спортове, предоставяна онлайн от компютърна база данни или интернет;предоставяне на развлечения чрез компютърни мрежи;предоставяне на компютърен игрален софтуер, музика и/или снимки чрез компютърни мрежи;предоставяне на нови данни за компютърен игрален софтуер чрез компютърни мрежи;поддържане на развлекателни съоръжения за интерактивна електронна медия;предоставяне на развлекателни съоръжения чрез компютърни онлайн системи;предоставяне на компютърни и видео игри, и софтуер за компютърни и видео игри, чрез компютърна база данни, компютърна мрежа или интернет, или интеркативна телевизия;услуги за електронни игри, предоставяни от интернет или чрез компютърно базирана система;музикални концерти; услуги в музеи;услуги за резервация на билети (за спортни или забавни мероприятия); услуги свързани с електронни игри осигурени посредством Интернет; клубни услуги (развлечение или образование); представяне на представление на живо;издателски услуги, организиране и провеждане на семинари, физическо образование, обучение (практически демонстрации), услуги на спортен лагер, образование, свързано със спорта и свободното време, организиране на спортни събития и състезания, организиране на изложби, филмови продукции, предоставяне на изложбени и музейни съоръжения, представления, предоставяне на услуги на стадиони, конференции и изложби, даване под наем на стадионни съоръжения и спортни апарати; фотографски услуги;консултационни, информационни и съветнически услуги свързани с преди това споменатите услуги.

Sport, tilrettelæggelse af sportsarrangementer og -aktiviteter, fritidsaktiviteter; indlogeringsvirksomhed (underholdningsvirksomhed); organisering af underholdning og sociale arrangementer;information vedrørende underholdning eller sport, formidlet online fra en computerdatabase eller internettet;formidling af underholdning via computernetværk;formidling af computerspilsoftware, musik og/eller billeder via computernetværk;formidling af nye data til computerspilsoftware via computernetværk;drift af underholdningsfaciliteter med interaktive elektroniske medier; fremskaffelse af underholdningsfaciliteter via computerstyrede onlinesystemer;formidling af computer- og videospil og computer- og videospilsoftware via en computerdatabase, et computernetværk eller internettet eller interaktivt fjernsyn; tjenester i forbindelse med elektroniske spil udbudt via internettet eller via et computerbaseret system; musikkoncerter; museer;reservation af billetter (til sports- eller underholdningsbegivenheder); elektronisk spil via Internet; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning); præsentation af levende optræden; forlagsvirksomhed, arrangering og ledelse af seminarer, idrætsundervisning, træning (praktisk demonstration), sportslejre, uddannelse i forbindelse med sport og fritid, organisation af sportsarrangementer og -konkurrencer, organisering af udstillinger, filmproduktion, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger og museer, optrædener, fremskaffelse af stadioner, konference- og udstillingsvirksomhed, udlejning af stadionfaciliteter og sportsudstyr; tjenesteydelser vedrørende fotografering; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte.

Αθλητικές υπηρεσίες, οργάνωση αθλητικών γεγονότων και δραστηριoτήτων, υπηρεσίες αναψυχής· υπηρεσίες φιλοξενίας (ψυχαγωγία)· οργάνωση ψυχαγωγικών και κοινωνιών εκδηλώσεων·υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με την ψυχαγωγία ή τον αθλητισμό, παρεχόμενες επί γραμμής από ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή από το Διαδίκτυο·παροχή ψυχαγωγίας μέσω ηλεκτρονικών δικτύων·παροχή λογισμικού παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικής και/ή εικόνων μέσω ηλεκτρονικών δικτύων·παροχή νέων δεδομένων για λογισμικό παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων·λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων αμφίδρομων ηλεκτρονικών μέσων· παραχώρηση εγκαταστάσεων διασκέδασης μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών επί γραμμής·παροχή παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιντεοπαιχνιδιών, και λογισμικού παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιντεοπαιχνιδιών από ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ηλεκτρονικό δίκτυο ή το Διαδίκτυο, ή από αλληλεπιδραστική τηλεόραση· υπηρεσίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρεχόμενες μέσω του Διαδικτύου ή μέσω συστημάτων βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών· μουσικές συναυλίες· υπηρεσίες μουσείου·υπηρεσίες κρατήσεων εισιτηρίων για (αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις)· υπηρεσίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρεχόμενες μέσω του INTERNET· υπηρεσίες λεσχών (ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης)· παρουσίαση ζωντανών παραστάσεων· εκδοτικές υπηρεσίες, οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, φυσική αγωγή, προπόνηση (επιδείξεις πρακτικής), υπηρεσίες αθλητικών κατασκηνώσεων, εκπαίδευση με αντικείμενο τον αθλητισμό και τον ελεύθερο χρόνο, οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και διαγωνισμών, οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή ταινιών, παραχώρηση εκθεσιακών και μουσειακών εγκαταστάσεων, παραστάσεις, παραχώρηση σταδίων, υπηρεσίες συνεδριακές και εκθεσιακές, εκμίσθωση εγκαταστάσεων σταδίου και αθλητικού εξοπλισμού· υπηρεσίες φωτογράφησης· υπηρεσίες συμβούλων, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Servicios deportivos, organización de eventos deportivos y actividades, servicios recreativos; servicios de alojamiento (esparcimiento); organización de esparcimiento y eventos sociales;información en materia de esparcimiento o deportes, suministrada en línea desde una base de datos informática o desde Internet;suministro de esparcimiento mediante redes informáticas;suministro de software de juegos informáticos, música y/o imágenes a través de redes informáticas;suministro de nuevos datos para software de juegos informáticos a través de redes informáticas;explotación de instalaciones de medios electrónicos interactivos para el esparcimiento; instalaciones recreativas por medio de sistemas informáticos en línea;suministro de juegos de ordenador y videojuegos y programas informáticos y de videojuegos a través de una base de datos informática, una red informática o Internet o televisión interactiva; servicios de juegos electrónicos prestados por medio de Internet o mediante un sistema basado en ordenadores; conciertos musicales; servicios de museos;servicios de reserva de localidades (para actividades de esparcimiento y deportivas); servicios de juegos electrónicos proporcionados a través de Internet; servicios de club (esparcimiento o educación); representación de espectáculos en vivo; servicios editoriales, organización y celebración de seminarios, educación física, formación (demostraciones prácticas), servicios de campamentos de deporte, educación relacionada con los deportes y el ocio, organización de eventos deportivos y competiciones, organización de exhibiciones, producción de películas, facilitación de instalaciones para exhibiciones y museos, actuaciones, servicios de conferencias y exhibiciones en estadios, alquiler de instalaciones de estadios y aparatos de deporte; servicios fotográficos; servicios de consultoría, información y asesoramiento relacionados con los servicios mencionados.

Sporditeenused, spordiürituste ja -tegevuste korraldamine, puhketeenused; võõrustamisteenused (meelelahutus); meelalhutuse ja ühiskondlike ürituste organiseerimine;meelelahutusalase või spordiinfo siduspakkumine arvutiandmebaasidest või Internetist;meelelahutuse pakkumine arvutivõrkude kaudu;arvutimängutarkvara, muusika ja/või piltide pakkumine arvutivõrkude kaudu;arvutimängutarkvara alaste uute andmete pakkumine arvutivõrkude kaudu;interaktiivsete elektrooniliste meediumide meelelahutusvahendite käitamine; meelelahutusvahendite pakkumine arvutisidussüsteemide kaudu;arvuti- ja videomängude ning arvuti- ja videomängutarkvara pakkumine arvutiandmebaasi, arvutivõrgu või Interneti või interaktiivse televisiooni kaudu; elektrooniliste mänguteenuste pakkumine Interneti või arvutipõhiste süsteemide kaudu; kontserditeenused; muuseumiteenused;meelelahutusürituste ja spordivõistluste piletite ettetellimise teenused; Interneti kaudu pakutavad elektroonilised mänguteenused; klubiteenused (meelelahutus või haridus); esinemised elavettekandena; kirjastamisteenused, seminaride korraldamine ja läbiviimine, kehaline kasvatus, koolitus (praktilised demonstratsioonid), spordilaagriteenused, spordi- ja vabaajaalane haridus, spordiürituste ja -võistluste korraldamine, näituste korraldamine, filmitootmine, näituse- ja muuseumirajatiste pakkumine, etendused, staadionikonverentside ja -näituste teenuste pakkumine, staadionirajatiste ja spordiseadmete laenutus; fotograafiteenused; eelnevate teenuste alased konsultatsioonid ja informatsioon.

Urheiluun liittyvät palvelut, urheilutapahtumien ja -toiminnan järjestäminen, ajanvietepalvelut; kestityspalvelut (ajanviete); ajanvietteen ja sosiaalisten tapahtumien järjestäminen;ajanvietteeseen tai urheiluun liittyvä tiedotus tarjottuna online-periaatteella tietokannasta tai Internetistä;ajanvietteen tarjoaminen tietokoneverkkojen välityksellä;tietokonepeliohjelmistojen, musiikin ja/tai kuvien tarjoaminen tietokoneverkkojen välityksellä;uuden datan tarjoaminen tietokonepeliohjelmistoja varten tietokoneverkkojen välityksellä;interaktiivisille viihde-elektroniikkalaitteille varattujen tilojen hoitaminen; ajanvietemahdollisuuksien tarjoaminen tietokoneen online-järjestelmien kautta;tietokone- ja videopelien sekä tietokone- ja videopeliohjelmistojen tarjoaminen tietokannan, tietokoneverkon tai Internetin tai vuorovaikutteisen television välityksellä; elektroniset pelipalvelut tarjottuina Internetin tai tietokonepohjaisen järjestelmän välityksellä; musiikkikonsertit; museopalvelut;lipunvarauspalvelut (urheilu- tai ajanvietetapahtumiin); Internetin välityksellä tarjottavat elektroniikkapelipalvelut; kerhopalvelut (ajanvietteeseen tai koulutukseen liittyvät); live-esitysten esittäminen; julkaisupalvelut, seminaarien järjestäminen ja ohjaaminen, liikunnanopetus, valmennus (mallisuoritukset), urheiluleiripalvelut, urheiluun ja vapaa-aikaan liittyvä koulutus, urheilutapahtumien ja kilpailujen järjestäminen, näyttelyjen järjestäminen, elokuvatuotanto, näyttely- ja museotilojen tarjoaminen, esitykset, stadion-, konferenssi- ja näyttelypalvelujen tarjoaminen, stadionien ja urheilulaitteiden vuokraus; valokuvauspalvelut; konsultointi-, tiedotus- ja neuvontapalvelut liittyen edellä mainittuihin palveluihin.

Sportszolgáltatások, sportesemények és -rendezvények szervezése, szabadidős szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások (szórakoztatás); szórakoztató és társadalmi események szervezése;számítógépes adatbázisból vagy az Internetről szolgáltatott, oktatáshoz vagy szórakoztatáshoz kapcsolódó online információk;szórakoztatás számítógépes hálózatokon keresztül;számítógépes játékszoftverek, zene és/vagy képek számítógépes hálózaton keresztüli szolgáltatása;új adatok szolgáltatása számítógépes játékszoftverekhez számítógépes hálózatokon keresztül;interaktív elektronikus média szórakozási lehetőségek működtetése; mulattató lehetőségek szolgáltatása számítógépes online rendszerek segítségével;számítógépes és videojátékok valamint számítógépes és videojáték-szoftverek szolgáltatása számítógépes adatbázison, számítógépes hálózaton vagy az Interneten vagy interaktív televízióadáson keresztül keresztül; az internet vagy számítógépalapú rendszer segítségével szolgáltatott elektronikus játékszolgáltatások; zenekoncerti szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások;jegyfoglalási szolgáltatások (sport- és szórakoztató rendezvényekre); az Internet révén használható elektronikus játék szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); élő előadások bemutatása; kiadói szolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, testnevelés, képzés (gyakorlati bemutatók), sporttábori szolgáltatások, sport- és szabadidős oktatás, sportrendezvények és -versenyek szervezése, kiállítások szervezése, filmgyártás, kiállítási és múzeumi létesítmények biztosítása, előadások, stadioni, konferencia- és kiállítási szolgáltatások biztosítása, stadionok és sportfelszerelések bérlete; fényképész szolgáltatás; a fentemlített szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgáltatások.

Servizi sportivi, organizzazione di maifestazioni e attività sportive, servizi ricreativi; servizi di ospitalità (divertimento); Organizzazione d'intrattenimenti e manifestazioni sociali;informazioni relative a divertimento o sport fornite on-line tramite una banca dati o su Internet;programmi di divertimento mediante reti informatiche;software per giochi, musica e/o immagini attraverso reti informatiche;fornitura di nuovi dati per software per giochi per computer attraverso reti informatiche;gestione di locali di supporti elettronici interattivi per divertimento; servizi ricreativi offerti attraverso sistemi informatici on line;fornitura di giochi per computer e videogiochi e di software per videogiochi tramite una banca dati, una rete informatica o Internet o televisione interattiva; giochi elettronici forniti mediante Internet un sistema computerizzato; concerti musicali; servizi di musei;prenotazione di biglietti (per manifestazioni di divertimento e sport); servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; club (divertimento o istruzione); spettacoli dal vivo; editoria, organizzazione e conduzione di seminari, educazione fisica, addestramento (dimostrazioni pratiche), campi sportivi, istruzione in materia di sport e tempo libero, organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive, organizzazione d'esposizioni, produzione di film, fornitura di strutture per esposizioni e musei, spettacoli, fornitura di stadi, servizi relativi a conferenze ed esposizioni, affitto di stadi ed apparecchi sportivi; servizi fotografici; informazione e consulenza relative ai suddetti servizi.

Sporto paslaugos, sportinių renginių ir veiklos organizavimas, poilsio ir pramogų renginių paslaugos; viešojo aptarnavimo paslaugos (pramogos); pramoginių ir visuomeninių renginių rengimas;informacija, susijusi su pramogomis ar sportu, teikiama prijungtiniu būdu iš kompiuterinių duomenų bazių ar interneto;pramogų kompiuterinės programos;kompiuterinių žaidimų programinė įranga ir / ar kompiuterinių žaidimų aparatinė įranga;kompiuterinių žaidimų programinė įranga ir / ar kompiuterinių žaidimų aparatinė įranga;interaktyvių elektroninių informacijos priemonių paslaugų, įskaitant apsipirkimą telefonu ir telefoninę bankininkystę, organizavimas ir valdymas; pramoginių įrenginių teikimas tiesioginio ryšio kompiuterių sistemomis;kompiuterinių ir video žaidimų bei kompiuterinių ir video žaidimų programų teikimas iš kompiuterių duomenų bazių ar internetu; elektroninių žaidimų paslaugos, teikiamos internetu ar kompiuterine sistema; muzikos koncertai; muziejų paslaugos;bilietų rezervavimo paslaugos, skirtos pramogoms ir sporto renginiams; elektroninių žaidimų paslaugos, tiekiamos internetu; pramogų ir švietimo klubų paslaugos; tiesioginių laidų rengimas; leidybos paslaugos, seminarų rengimas ir vedimas, fizinis lavinimas, mokymas (praktiniai pristatymai), sporto stovyklos paslaugos, švietimas sporto ir laisvalaikio tema, sportinių renginių ir varžybų organizavimas, parodų organizavimas, filmų kūrimas, parodų ir muziejų paslaugų, pasirodymų teikimas, stadionų konferencijų ir parodų paslaugų teikimas, stadionų įrenginių nuoma ir sporto aparatai; fotografo paslaugos; konsultacinės, informavimo ir patarimų paslaugos, susijusios su anksčiau paminėtomis paslaugomis.

Sporta pakalpojumi, sporta pasākumu un aktivitāšu rīkošana, atpūtas pakalpojumi; viesmīlības pakalpojumi (izklaide); izklaides un sabiedrisku pasākumu organizēšana;informācija, kas ir saistīta ar izklaidi vai sportu, kas nodrošināta tiešsaistē no datoru datubāzes vai interneta;izklaides nodrošināšana ar datoru tīklu palīdzību;datorspēļu programmatūras, mūzikas un/vai attēlu nodrošināšana ar datoru tīklu palīdzību;jaunu datu nodrošināšana datorspēļu programmatūrai ar datoru tīklu palīdzību;interaktīvu elektronisko mediju izklaides iekārtu vadība; izklaides iespēju nodrošināšana, izmantojot datora tiešsaistes sistēmas;datorspēļu, videospēļu, datorspēļu un videospēļu programmatūras nodrošināšana no datora datubāzes, no datoru tīkla, no interneta, izmantojot interaktīvo televīziju; elektronisko spēļu pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot internetu vai datoru sistēmu; mūzikas koncerti; muzeju pakalpojumi;izklaides un sporta pasākumu biļešu rezervēšanas pakalpojumi; elektronisko spēļu pakalpojumi ar Interneta starpniecību; klubu pakalpojumi izklaides un izglītības nolūkos; tiešraides uzstāšanos un uzvedumu veidošana; izdevējdarbības pakalpojumi, semināru sarīkošana un vadīšana, fiziskā audzināšana, apmācība (praktiskas demonstrācijas), sporta nometņu pakalpojumi, izglītība, kas saistīta ar sportu un izklaidi, sporta pasākumu un sacensību rīkošana, izstāžu rīkošana, filmu ražošana, izstāžu un muzeju iespēju nodrošināšana, uzstāšanās, stadiona konferenču un izstāžu pakalpojumu nodrošināšana, stadiona iekārtu un sporta ierīču noma; fotogrāfa pakalpojumi; konsultāciju, informācijas un padomdevēju pakalpojumi saistībā ar iepriekšminētajiem pakalpojumiem.

Servizzi sportivi, organizzazzjoni ta' manifestazzjonijiet sportivi u attivitajiet, servizzi rikreattivi; servizzi ta' ospitalità (divertiment); l-organizzazzjoni ta' divertiment u avvenimenti soċjali;informazzjoni relatata mad-divertiment jew ma' l-isports, ipprovduta onlajn minn dejtabejż informatiku jew mill-Internet;provvista ta' divertiment permezz ta' netwerks informatiċi;provvista ta' softwer tal-logħob tal-kompjuter, mużika u/jew stampi permezz ta' netwerks informatiċi;provvista ta' dejta ġdida għal softwer tal-logħob tal-kompjuter permezz ta' netwerks informatiċi;tħaddim ta' faċilitajiet ta' mezzi tad-divertiment elettroniċi interattivi; provvista ta' faċilitajiet ta' divertiment b'sistemi onlajn tal-kompjuter;provvista ta' logħob tal-kompjuter u vidjowgejms, u softwer għal logħob tal-kompjuter u vidjowgejms permezz ta' dejtabejż informatiku, netwerk informatiku jew l-Internet, jew televiżjoni interattiv; servizzi ta' logħob elettroniku provduti permezz ta' l-Internet, jew permezz ta' sistema magħmula minn kompjuters; servizzi ta' kunċerti tal-mużika; servizzi ta' mużew;servizzi ta' riservazzjoni ta' biljetti (għal avvenimenti sportivi jew tad-divertiment); servizzi ta' logħob elettroniku provduti permezz ta' l-Internet; servizzi ta' klabb għad-divertiment jew edukazzjoni; preżentazzjoni ta' wirjiet diretti; servizzi ta' ppubblikar, organizzazzjoni u tmexxija ta' seminars, edukazzjoni fiżika, taħriġ (dimostrazzjonijiet prattiċi), servizzi ta' kamp sportiv, servizzi ta' struzzjoni dwar sports u divertiment, organizzazzjoni ta' manifestazzjonijiet sportivi u kompetizzjonijiet, l-organizzazzjoni ta' esebizzjonijiet, produzzjoni ta' film, provvista ta' faċilitajiet għal esibizzjonijiet mużewijiet, spettakli, provvista ta' portijiet għal konferenzi u servizzi ta' esibizzjoni, il-kiri ta' faċilitajiet ta' stadju u apparat ta' l-isports; servizzi ta' fotografu; konsulenza, informazzjoni u servizzi ta' pariri relatati mas-servizzi hawn fuq imsemmija.

Diensten op het gebied van sport, organisatie van sportevenementen en activiteiten, recreatiediensten; ontvangst van gasten (ontspanning); organisatie van ontspanningsevenementen en sociale evenementen;informatie met betrekking tot amusement of sporten, online verstrekt vanuit een computerdatabase of vanaf internet;verschaffing van ontspanning via computernetwerken;verschaffing van computerspelsoftware, muziek en/of prenten via computernetwerken;verschaffing van nieuwe gegevens voor computerspelsoftware via computernetwerken;beheer van ontspanningsfaciliteiten met interactieve elektronische media; verstrekking van amusementsfaciliteiten via on-line computersystemen;verschaffing van computer- en videospellen en computer- en videospelsoftware vanuit een computerdatabase, vanaf een computernetwerk of internet of via interactieve televisie; elektronische spellen, geleverd door middel van internet of via een computersysteem; muziekconcerten; diensten op het gebied van musea;reservering van plaatsbewijzen [tickets] (voor sport- of amusementsevenementen); diensten op het gebied van elektronische spellen geleverd via het Internet; clubs (ontspanning of opleiding); presentatie van live-optredens; uitgeverij, het organiseren en houden van seminars, lichamelijke opvoeding, opleiding (praktische demonstraties), sportkampen, opvoeding op het gebied van sport en vrije tijd, organisatie van sportevenementen en -wedstrijden, organisatie van tentoonstellingen, productie van films, verzorging van faciliteiten voor tentoonstellingen en museums, voorstellingen, verschaffing van conferenties en tentoonstellingen in stadions, verhuur van stadionfaciliteiten en sporttoestellen; fotografische diensten; consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.

Usługi w zakresie sportu, organizowanie imprez i wydarzeń sportowych, usługi rekreacyjne; organizacja występów gościnnych (rozrywka); organizacja imprez rozrywkowych i towarzyskich;informacje dotyczące rozrywki lub sportu, udostępniane online z komputerowej bazy danych lub z internetu;udostępnianie rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych;udostępnianie oprogramowania do gier komputerowych, muzyki i/lub obrazów za pośrednictwem sieci komputerowych;udostępnianie dodatkowych danych do oprogramowania gier komputerowych za pośrednictwem sieci komputerowych;świadczenie interaktywnych usług rozrywkowych za pomocą elektronicznych środków przekazu; urządzenia rozrywkowe za pośrednictwem komputerowych systemów online;dostarczanie gier komputerowych i gier wideo oraz oprogramowania do gier komputerowych i gier wideo z komputerowych baz danych, z sieci komputerowych lub przez internet albo telewizję interaktywną; usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem internetu lub systemów komputerowych; obsługa koncertów muzycznych; usługi świadczone przez muzea;usługi rezerwacji biletów (na imprezy sportowe lub rozrywkowe); usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem Internetu; kluby (rozrywka lub nauczanie); prezentacja przedstawień na żywo; usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie seminariów, kultura fizyczna, szkolenia (pokazy praktyczne), usługi w zakresie obozów sportowych, edukacja w zakresie sportu i czasu wolnego, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie wystaw, produkcja filmów, urządzenia do użytku na wystawach i w muzeach, widowiska, usługi w zakresie obsługi konferencji na stadionach i wystaw, wynajmowanie stadionów i przyrządów sportowych; usługi fotograficzne; usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.

Serviços desportivos, organização de acontecimentos desportivos e actividades, serviços recreativos; serviços de acolhimento (divertimento); organização de eventos recreativos e sociais;informações sobre entretenimento ou desporto, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da Internet;fornecimento de entretenimento através de redes informáticas;fornecimento de software de jogos de computador, música e/ou imagens através de redes informáticas;fornecimento de novos dados para software de jogos de computador através de redes informáticas;operação de instalações de divertimento de meios electrónicos interactivos; fornecimento de instalações para divertimento através de sistemas de computador em linha;fornecimento de jogos de computador e de vídeo e software para jogos de computador e de vídeo através de uma base de dados informática, uma rede informática, a Internet ou de televisão interactiva; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet ou de um sistema informático; concertos de música; serviços de museu;serviços de reserva de bilhetes (para eventos desportivos ou recreativos); serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Internet; serviços de clube (diversão ou educação); apresentação de espectáculos ao vivo; serviços de publicação, organização e realização de seminários, educação física, formação (demonstrações práticas), serviços de campos desportivos, educação associada a desportos e lazer, organização de competições e eventos desportivos, organização de exposições, produção de filmes, fornecimento de instalações para exposições e museus, espectáculos, prestação de serviços de conferências e exposições em estádios, aluguer de estádios e aparelhos de desporto; serviços fotográficos; serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

Servicii in domeniul sportiv, organizare de evenimente si activitati sportive, servicii de recreere;servicii de receptie (divertisment); organizarea de activitati de divertisment si de evenimente sociale;informatii referitoare la divertisment sau sporturi, furnizate online dintr-o baza de date de calculator sau de pe internet;furnizare de divertisment prin intermediul retelelor de calculatoare;furnizare de software pentru jocuri de calculator, muzica si/sau imagini prin intermediul retelelor de calculatoare;furnizarea de date noi pentru software de jocuri de calculator prin intermediul retelelor de calculatoare;operare de mijloace electronice interactive de divertisment media;furnizarea de mijloace de divertisment prin intermediul sistemelor online de calculatoare;furnizare de jocuri de calculator si video si software de jocuri de calculator si video prin intremediul unei baze de date de calculator, unei retele de calculatoare sau internet, sau televiziune interactiva;servicii de jocuri electronice furnizate prin internet sau prin intermediul unui sistem computerizat;concerte muzicale; servicii muzeale;servicii de rezervare de bilete (pentru evenimente sportive si de divertisment); servicii în domeniul jocurilor electronice furnizate prin Internet; servicii de cluburi (divertisment sau educatie); prezentarea de spectacole live;servicii de editare, organizare si coordonare de seminarii, educatie fizica, instruire (demonstratii practice), servicii de tabere sportive, educatie cu privire la activitati sportive si de recreere, organizare de evenimente sportive si competitii, organizare de expozitii, productie de film, furnizare de centre de expozitii si muzee, spectacole, furnizare de servicii de stadioane, conferinte si expozitii, inchiriere de stadioane si aparatura sportiva; servicii fotografice;servicii de consultanta, informatii si consiliere in domeniul serviciilor mentionate anterior.

Športové služby, organizovanie športových podujatí a činnosti, rekreačné služby; pohostinské služby (zábava); organizovanie zábavných a spoločenských podujatí;informácie v oblasti zábavy alebo športu, poskytované prostrednícvom on-line počítačových databáz alebo internetu;poskytovanie zábavy prostredníctvom počítačových sietí;poskytovanie počítačového herného softvéru, hudby a/alebo obrazov prostredníctvom počítačových sietí;poskytovanie nových dát pre počítačový herný softvér prostredníctvom počítačových sietí;prevádzka interaktívnych zariadení v oblasti zábavy; poskytovanie zábavných zariadení prostredníctvom on-line počítačového systému;poskytovanie počítačových hier a videohier a počítačových herných a videoherných programov prostredníctvom počítačovej databázy, počítačovej siete alebo internetu alebo interaktívnej televízie; elektronické herné služby poskytované prostredníctvom internetu alebo počítačových systémov; prevádzkovanie hudobných koncertov; múzea [služby-];služby v oblasti rezervovania vstupeniek (na športové alebo zábavné podujatia); elektronické hry poskytnuté internetom; klubové služby (výchovno-zábavné -); organizovanie živých vystúpení; nakladateľské služby, zabezpečovanie a vedenie seminárov, telesné cvičenie, školenie (praktické predvádzanie), služby športových táborov, vzdelávanie v oblasti športu a oddychu, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie výstav, výroba filmov, poskytovanie výstavných a múzejných priestorov a zariadení, poskytovanie štadiónových konferenčných a výstavných služieb, prenájom štadiónových zariadení a športových zariadení; fotografista [služby-]; poradenské služby, informácie a znalecké služby vzťahujúce sa na uvedené služby.

Športne storitve, organiziranje športnih prireditev in dejavnosti, rekreacijske storitve; storitve sprejemanja gostov (zabava); organiziranje razvedrila in družabnih prireditev;informacije v zvezi z razvedrilom ali športom, nudene spletno iz računalniške podatkovne zbirke ali interneta;nudenje razvedrila prek računalniških omrežij;nudenje programske opreme za računalniške igre, glasbe in/ali slik prek računalniških omrežij;nudenje novih podatkov za programsko opremo za računalniške igre prek računalniških omrežij;vodenje razvedrilnih zmogljivosti z interaktivnimi elektronskimi mediji; nudenje razvedrilnih storitev preko računalniških online sistemov;nudenje računalniških in video iger ter programske opreme za računalniške in video igre prek računalniške podatkovne zbirke, računalniškega omrežja ali interneta ali interaktivne televizije; storitve elektronskih iger, nudene po internetu ali sistemu na osnovi računalnika; storitve glasbenih koncertov; muzejske storitve;storitve rezervacije vstopnic (za športne ali razvedrilne prireditve); storitve elektronskih iger preko interneta; klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje); prezentacija predstav v živo; založniške storitve, urejanje in vodenje seminarjev, telesna vzgoja, usposabljanje (praktični prikazi), storitve športnih taborov, izobraževanje, povezano s športom in prostim časom, organiziranje športnih prireditev in tekmovanj, organiziranje razstav, filmska produkcija, nudenje razstavnih in muzejskih prostorov, predstave, nudenje storitev, povezanih s stadioni, konferencami in razstavami, oddajanje stadionov in športne opreme v najem; fotografske storitve; svetovanje in informacije v zvezi z zgoraj omenjenimi storitvami.

Sportverksamhet, anordnande av sportevenemang och aktiviteter, rekreation; värdtjänster (underhållning); anordnande av underhållnings- och sociala evenemang;information rörande underhållning eller sport, tillhandahållen via direktanslutning från en databas eller från Internet;underhållning via datanät;tillhandahållande av programvara för dataspel, musik och/eller bilder via datanät;tillhandahållande av nya data för datorspel genom datanät;drift av interaktiva elektroniska underhållningsmedieanläggningar; upplåtande av nöjesinrättningar via direktanslutna datorsystem;tillhandahållande av dator- och videospel och dator- och videospelsprogram från en databas, ett datanät eller via Internet, eller interaktiv television; elektroniska speltjänster tillhandahållna med hjälp av Internet eller via ett datorbaserat system; musikkonserter; museer;reservation av biljetter (för sport- och underhållningsevenemang); tjänster avseende elektroniska spel via Internet; klubbverksamhet (underhållning, undervisning/utbildning); framförande av liveföreställningar; förlagsverksamhet, arrangerande och genomförande av seminarier, idrottsutbildning, träning (praktiska demonstrationer), sportlägertjänster, utbildning rörande sport och fritid, anordnande av idrottsevenemang och -tävlingar, anordnande av utställningar, filmproduktion, upplåtande av utställnings- och museianläggningar, framträdanden, upplåtande av utomhusarenor, konferens- och utställningstjänster, uthyrning av utomhusarenaanläggningar och sportapparater; fotografiska tjänster; konsultation, information och rådgivning avseende nämnda tjänster.

43
Klubové služby (zajišťující stravování a nápoje);ubytovací služby klubu;pohostinské služby (stravování a nápoje, ubytování);pohostinské prostory; hotelové služby; služby zajišťující stravování a nápoje; docasné ubytování; zásobování; restaurace; samoobslužné jídelny; restaurace s rychlou a stálou obsluhou; bistra; bary; závodní jídelny; samoobslužné restaurace; služby cestovních agentur a cestovních kancelárí v oblasti rezervace ubytování;konzultační, informační a poradenské služby spojené s výše uvedenými službami.

Services d'un club (pour la fourniture de nourriture et de boissons);services d'un club résidentiel (logement);services touristiques (nourriture et boissons, logement);suites touristiques; services hôteliers; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; traiteur; restaurants; cafétérias; restaurants à service rapide et permanent (snacks-bars); bistros; bars; cantines; restaurants libre-service; services d'agences de voyages pour la réservation de logements;services de conseils, d'informations et d'assistance liés à tous les services précités.

Club services (for the provision of food and drink); residential club services (accommodation); hospitality services (food and drink, accommodation); hospitality suites; hotel services; services for providing food and drink; temporary accommodation; catering; restaurants; cafeterias; snack-bars; bistros; bars; canteens; self service restaurants; travel agency services for booking accommodation; consultancy, information and advisory services relating to the aforesaid services.

Betrieb von Clubs (zur Bereitstellung von Speisen und Getränken);Dienstleistungen eines Wohnclubs (Unterkünfte);Gästebetreuung (Speisen und Getränke, Unterkünfte);Gästelounges; Dienstleistungen von Hotels; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Beherbergung von Gästen; Catering; Restaurants; Cafeterias; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Bistros; Bars; Kantinen; Verpflegung von Gästen in Selbstbedienungsrestaurants; Reiseagenturdienste bei der Buchung von Unterkünften;Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen.

Клубни услуги (за предоставяне на храна и напитки);услуги на клубове за настаняване (жилища);услуги за гостоприемство (храна и напитки, настаняване);апартаменти за настаняване; хотелиерски услуги; Услуги по снабдяване с храната и течности; временно настаняване; Кетъринг; ресторанти; ресторанти на самообслужване; ресторанти за бързо хранене и за постоянно хранене (закусвални);малки ресторанти; барове; столове; ресторанти на самообслужване; услуги на туристическа агенция при резервирането на квартири;консултационни, информационни и съветнически услуги свързани с преди това споменатите услуги.

Klubvirksomhed (der omfatter tilvejebringelse af mad og drikke);boligklubvirksomhed (logi);værtsvirksomhed (mad og drikke, logi);gæsteværelser; hoteltjenester; tilvejebringelse af mad og drikke; værelsesudlejning; cateringvirksomhed; restauranter; cafeterier; fastfoodrestauranter (snackbarer); bistroer; barer; kantiner; selvbetjeningsrestauranter; rejsebureauvirksomhed i forbindelse med reservation af værelser;konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte.

Υπηρεσίες λεσχών (για την παροχή διατροφής και ποτών)·υπηρεσίες λεσχών με δυνατότητα διαμονής (κατάλυσης)·υπηρεσίες φιλοξενίας (παροχή διατροφής και ποτών, κατάλυσης)·παροχή σουιτών φιλοξενίας· ξενοδοχειακές υπηρεσίες· υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών· προσωρινή κατάλυση· υπηρεσίες τροφοδοσίας· εστιατόρια· καφετερίες· εστιατόρια για ελαφρά γεύματα (σνακ-μπαρ)· μπιστρό· μπαρ· κυλικεία· εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για την κράτηση καταλύματος·υπηρεσίες συμβούλων, πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Servicios de clubes (para el suministro de alimentos y bebidas);servicios de club residencial (alojamiento);servicios de hospitalidad (comidas y bebidas, alojamiento);habitaciones de hospitalidad; servicios hoteleros; servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal; comidas preparadas; restaurantes; cafeterías; restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar); servicios de bares donde sirven comidas; bares; comedores; restauración (alimentación) en restaurantes de autoservicio; servicios de agencias de viajes para reservar alojamiento;servicios de consultoría, información y asesoramiento relacionados con los servicios mencionados.

Klubiteenused (toidu ja joogi pakkumiseks);majutuskohtade teenused (majutus);majutusteenused (toit ja jook, majutamine);sviidid; hotelliteenused; toitlustusteenused; lühiajaline majutus; toitlustamine; restoranid; selvekohvikud; toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; bistrooteenused; baarid; asutuste sööklad; selverestoranid; reisibüroo teenused majutuskohtade broneerimiseks;eelnimetatud teenuste alane nõustamine ja teave.

Kerhopalvelut (ruoan ja juomien tarjoamista varten);asumiseen liittyvät kerhopalvelut (majoitus);kestityspalvelut (ruoan ja juoman tarjoaminen, majoitus);kestittämiseen tarkoitetut huoneistot; hotellipalvelut; ravitseminen; tilapäismajoitus; pitopalvelut; ravintolat; kahviot; pikaruokalat ja pikaruokakioskit; bistrot; baarit; ruokalat; itsepalveluravintolat; matkatoimistojen majoitusvarauspalvelut;konsultointi-, tiedotus- ja neuvontapalvelut liittyen edellä mainittuihin palveluihin.

Klubszolgáltatások (étel- és italbiztosítás céljából);lakóklubi szolgáltatások (szállásadás);vendéglátási szolgáltatások (étel és ital, szállás);vendéglátási csomagok; szállodai szolgáltatás; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, beleértve a villákat, lakásokat, vidéki kúriákat, apartmanokat; élelmezés, vendéglátás; éttermek; étkezdék (üzemi/iskolai ~); gyorséttermek (snackbarok); gyorséttermi szolgáltatások; bárok; büfék/ebédlők/kantinok; önkiszolgáló éttermek; utazási irodák szállásfoglaló szolgáltatásai;a fentemlített szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgáltatások.

Servizi di ristorazione forniti da club;servizi di club residenziali (alloggio);servizi d'ospitalità (ristorazione e alloggio);suite d'accoglienza; servizi alberghieri; ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; catering; ristoranti; tavola calda; snack-bar; bistrot; bar; mense; ristoranti self-service; servizi di agenzia di viaggi per prenotazioni alberghiere;informazione e consulenza relative ai suddetti servizi.

Klubų maisto ir gėrimų tiekimo paslaugos;kelionių agentūrų paslaugos (apgyvendinimas);priėmimo paslaugos (apgyvendinimas, maistas ir gėrimai);svečių priėmimas; viešbučių paslaugos; maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas būstas; viešasis maitinimas; restoranai; kavos barai; greito aptarnavimo restoranai ir užkandinės; bistro paslaugos; barai; valgyklos; savitarnos restoranai; kelionių agentūrų paslaugos užsakant laikiną būstą;konsultacinės, informavimo ir patarimų paslaugos, susijusios su anksčiau paminėtomis paslaugomis.

klubu pakalpojumi pārtikas un dzērienu nodrošināšanai;iedzīvotāju klubu pakalpojumi (izmitināšana);viesmīlības pakalpojumi (pārtika un dzērieni, izmitināšana);viesmīlības komplekti; viesnīcu pakalpojumi; apgāde ar uzturu; pagaidu mājvietas; ēdināšana; restorāni; kafetēriju pakalpojumi; bufetes; bistro; bāru pakalpojumi; ēdnīcu pakalpojumi; pašapkalpošanās restorāni; ceļojumu aģentūru pakalpojumi mājvietu rezervēšanai;konsultāciju, informācijas un padomdevēju pakalpojumi saistībā ar iepriekšminētajiem pakalpojumiem.

Servizzi ta' klabb (għall-provvista ta' ikel u xorb);servizzi ta' klabb residenzjali (akkomodazzjoni);servizzi ta' ospitalità (ikel u xorb, akkomodazzjoni);swali ta' l-ospitalità; servizzi ta' lukanda; servizzi għall-provvista ta’ ikel u xorb; akkomodazzjoni temporanja; forniment ta' ikel; restoranti; kafetteriji; barijiet li jagħmlu ikel ta' malajr; servizzi ta' bistro; barijiet; kantinijiet; servizzi ta' restorant fejn wieħed jinqeda waħdu; servizzi ta' aġenzija ta' l-ivvjaġġar għall-prenotazzjoni ta' l-akkomodazzjoni;konsulenza, informazzjoni u servizzi ta' pariri relatati mas-servizzi hawn fuq imsemmija.

Clubdiensten (voor de verstrekking van voedsel en dranken);diensten van woonverenigingen (huisvesting);horeca (voedsel en dranken, huisvesting);het verstrekken van ontvangstruimtes; hoteldiensten; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; catering; restaurants; cafetaria's; snackbars; bistro's; bars; kantines; zelfbedieningsrestaurants; reisbureaudiensten voor het boeken van accommodatie;consultancy, informatie en advisering met betrekking tot de voornoemde diensten.

Usługi klubowe (w zakresie dostarczania żywności i napojów);usługi klubowe w zakresie mieszkań (zakwaterowanie);usługi w zakresie organizacji pobytu (żywność i napoje, zakwaterowanie);apartamenty hotelowe; usługi hotelowe; usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; zakwaterowanie tymczasowe; katering; restauracje; kafeterie; snack-bary; obsluga kafeterii; bary; stołówki; restauracje samoobsługowe; usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania;usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług.

Serviços de clube (para fornecimento de alimentos e bebidas);serviços de clube residencial (alojamento);serviços de acolhimento (alimentos e bebidas, alojamento);suites de acolhimento; serviços hoteleiros; serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário; catering; restaurantes; cafetarias; restaurantes e serviços rápidos e permanentes (snack-bars); cervejarias; bares; cantinas; restaurantes self-service; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento;serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos.

Servicii de club (pentru furnizare de mancare si bauturi);servicii de club rezidential (cazare);servicii de receptie (mancare si bautura, cazare);saloane de receptie; servicii hoteliere; Servicii de aprovizionare cu alimente si bauturi; cazare temporara; Catering; restaurante; cofetarii; restaurante cu servici rapide si permanente (snack-baruri);bistrouri; baruri; cantine; servicii de restaurante cu autoservire; Servicii de agentii turistice pentru rezervarea de locuinte;servicii de consultanta, informatii si consiliere in domeniul serviciilor mentionate anterior.

Klubové služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov;služby ubytovacích klubov;pohostinské služby (ubytovanie, podávanie jedál a nápojov);pohostinské zariadenia; hotelové služby; služby súvisiace s poskytovaním jedla a nápojov; dočasné ubytovanie; zásobovanie; reštaurácie; bufety; bufety; jedálenské služby; bary; jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby cestovných kancelárií pre rezervovanie ubytovania;poradenské služby, informácie a znalecké služby vzťahujúce sa k hore uvedeným službám.

Klubske storitve (za nudenje hrane in pijače);storitve kluba s stanovanji in oskrbo (nastanitev);gostinske storitve (hrana in pijača, nastanitev);stanovanja za goste; storitve hotelov; nudenje hrane in pijače; začasna nastanitev; preskrba s hrano in pijačo; restavracije; kavarniški bifeji; snack bari; bistro storitve; bari; kantine; samopostrežne restavracije; storitve potovalnih agencij za rezervacijo nastanitev;svetovanje in informacije v zvezi z zgoraj omenjenimi storitvami.

Klubbtjänster (avseende utskänkning av och mat och dryck);boendeklubbtjänster (bokning av kortvarigt boende);hotelltjänster (inkvartering, livsmedel och dryck);hotellsviter; hotellverksamhet; utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; catering; restauranger; kafeterior; snackbarer; bistro; barer; lunchserveringar; självserveringar; resebyråtjänster för bokning av inkvartering;konsultation, information och rådgivning avseende nämnda tjänster.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-21 04:00

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.