Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 24.04.2014 06:11. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 23.04.2014 20:09
Data WIPO: 22.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 22.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 22.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj OHIM
(210) Číslo spisu 3930245
(540) Reprodukce/Znění OZ AVERY
(511) Třídy výrobků a služeb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(220) Datum podání přihlášky 13.07.2004
(442) Datum zveřejnění prihlášky 21.11.2005
(151) Datum zápisu 06.07.2007
(180) Datum konce platnosti 13.07.2014
(730) Přihlašovatel/vlastník Avery Dennison Corporation
150 N. Orange Grove Boulevard
Pasadena, US
91103-3596
(740) Zástupce SAUNDERS & DOLLEYMORE LLP
9 Rickmansworth Road
Watford, GB
WD1 8 0JU
Stav Zapsaná
Druh Slovní
(510) Seznam výrobků a služeb
1
Lepidla, jmenovitě akrylové emulze pro všeobecné průmyslové použití a použití ve výrobě etiket a folií; tekuté elastomery včetně lepidel a jiných elastomerních směsí; lepidla pro použití na čerstvém ovoci a zelenině a jedlých slupkách; hliníkové disperze pro výrobu inkoustů, barev a nátěrů; specificky formulované chemické nátěry pro standardní průmyslové tiskové technologie, včetně, mimo jiné, digitálního zobrazování, termotransferového, laserového, flexografického, ofsetového, jehličkového tisku, sítotisku a horké ražby; chemické sloučeniny pro výrobu plniv, lepidel a kovových katalyzátorů s vysokou povrchovou plochou; lepidla, jmenovitě termoplastická pryžová lepidla pro použití při výrobě etiket, folií, tapet a nápisů; detektory obsahující činidla, která měří čerstvost potravinářských produktů, ve formě etiket nebo štítků.

Matières adhésives, à savoir émulsion acrylique à usage général industriel et destinées à la production d'étiquettes et de films; élastomères liquides y compris matières adhésives et autres composés élastomères; matières adhésives utilisées sur des fruits et des légumes frais et sur des peaux comestibles; dispersions d'aluminium pour la fabrication d'encres, de peintures et d'enduits; revêtements chimiques spécifiquement conçus pour les technologies standard d'impression industrielle, y compris sans limitation l'imagerie numérique, l'impression par transfert thermique, au laser, par flexographie, par off-set, par matrice de points, la sérigraphie, et l'estampage à chaud; compositions chimiques et méthodes pour la fabrication de matières de remplissage de haute surface, additifs, et catalyseurs de métaux; matières adhésives, à savoir, matières adhésives en caoutchouc thermofusible destinées à la fabrication d'étiquettes, de films, de revêtements muraux et d'affichages; détecteurs contenant des agents réactifs pour mesurer la fraîcheur de produits alimentaires sous forme d'étiquettes et de plaquettes.

Adhesives, namely emulsion acrylic for general industrial use and use in label and film production; liquid elastomers including adhesives and other elastomeric compounds; adhesives for use on fresh fruits and vegetables and on edible skins; aluminium dispersions for manufacturing of inks, paints and coatings; chemical coatings for specifically formulated for industry standard printing technologies, including without limitation digital imaging, thermal transfer, laser, flexography, offset, dot matrix, screen printing, and hot stamping; chemical compositions and methods for making high surface area fillers, additives, and metal catalysts; adhesives, namely, hot melt rubber adhesives for use in the manufacture of labels, films, wall coverings and displays; detectors containing reagents that measure freshness of food products in the form of labels or tags.

Klebstoffe, nämlich Emulsionsacryl für allgemeine industrielle Zwecke und die Verwendung in der Etiketten- und Filmproduktion; flüssige Elastomere einschließlich Klebstoffe und Elastomerverbindungen; Klebstoffe zu Verwendung auf Frischobst und -gemüse und auf essbaren Schalen; Aluminiumdispersionen für die Herstellung von Tinten, Farben und Beschichtungen; chemische Beschichtungen für speziell formulierte industrielle Standarddruckverfahren, einschließlich digitale Bildverarbeitung, Thermotransfer-, Laser-, Flexografie-, Offset-, Punktmatrix-, Siebdruck und Heißprägen ohne Einschränkung; chemische Verbindungen und Methoden zur Herstellung von Füllstoffen mit großer Oberfläche, Zusatzstoffen und Metallkatalysatoren; Klebstoffe, nämlich Heißschmelzgummiklebstoffe für die Verwendung in der Herstellung von Etiketten, Folien, Wandverkleidungen und Displays; Detektoren, die die Frische von Nahrungsmitteln messende Reagenzien enthalten, in Form von Etiketten oder Anhängern.

Bindemidler, nemlig emulsionsakryl til almindelige industrielle formål og til anvendelse i etikette- og filmproduktion; flydende elastomerer, inklusive bindemidler og andre og elastomersammensætninger; bindemidler til anvendelse på friske frugter og grøntsager og på spiseligt skind; aluminiumsdispergeringer til fremstilling af blæk og sværte, maling og belægninger; kemiske belægninger specielt formuleret til standard trykketeknologier inden for industrien, inklusive uden begrænsning digital billeddannelse, termisk overførsel, laser, flexografi, offset, prikmatrix, skabelontryk og varmprægning; kemiske sammensætninger og metoder til fremstilling af fyldstof med stor overflade, additiver og metalkatalysatorer; bindemidler, nemlig bindemidler af smeltegummi til anvendelse i fremstillingen af etiketter, film, vægbeklædninger og visuelle præsentationer; detektorer indeholdende reagenser, der måler fødevarers friskhed i form af etiketter og mærkesedler.

Κόλλες, συγκεκριμένα ακρυλικά σε μορφή γαλακτώματος για γενική βιομηχανική χρήση και για χρήση στην κατασκευή ετικετών και μεμβρανών· υγρά ελαστομερή όπου περιλαμβάνονται κόλλες και άλλα ελαστομερή μείγματα· κόλλες για χρήση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και σε βρώσιμα δέρματα· αιωρήματα αλουμινίου για κατασκευή μελανών, χρωμάτων και επιχρίσεων· χημικές επιχρίσεις ειδικά συντεθιμένες για βιομηχανικές πρότυπες τεχνολογίες εκτύπωσης, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ψηφιακή απεικόνιση, η θερμική μεταφορά, το λέιζερ, η φλεξογραφία, το όφσετ, η εκτύπωση μήτρας ακίδων, η μεταξοτυπία και η θερμή εκτύπωση· χημικά μείγματα και μέθοδοι για την κατασκευή υλικών πλήρωσης περιοχών υψηλών επιφανειών, πρόσθετων και καταλυτών μετάλλων· κόλλες, συγκεκριμένα, θερμοπλαστικές κόλλες καουτσούκ για χρήση στην κατασκευή ετικετών, μεμβρανών, επιστρώσεων τοίχων και γραφικών παρουσιάσεων· ανιχνευτές με αντιδραστήρια για τη μέτρηση της νωπότητας προϊόντων διατροφής με τη μορφή ετικετών ή ταμπελών.

Adhesivos, en concreto acrílico de emulsión para uso industrial general y para su uso en la producción de etiquetas y películas; elastómeros líquidos incluyendo adhesivos y otros compuestos elastoméricos; adhesivos para su uso en frutas y verduras frescas y en pieles comestibles; dispersiones de aluminio para fabricar tintas, pinturas y revestimientos; revestimientos químicos formulados específicamente para tecnologías de impresión estándar industriales incluyendo, entre otros, la imaginería digital, la transferencia térmica, el láser, la flexografía, la impresión en offset, la matriz de puntos, la serigrafía y el embutido en caliente; composiciones y métodos químicos para hacer rellenos de superficies altos, aditivos y catalizadores de metales; adhesivos, en concreto, adhesivos de caucho fundido en caliente para su uso en la fabricación de etiquetas, películas, revestimientos murales y paneles; detectores que contienen reactivos que miden la frescura de productos alimenticios en forma de etiquetas.

Kleebid, nimelt akrüülemulsioon üldiseks tööstuslikuks kasutuseks ning kasutuseks sildi- ja kiletootmises; vedelad elastomeerid, sh liimained ja muud elastomeersed ühendid; liimained kasutuseks värske puuvilja ja köögivilja ning söödavate koorte peal; alumiiniumi dispersioonlahused tintide, värvide ja kattematerjalide tootmises; keemilised katteained, mis on välja töötatud spetsaalselt tööstusstandardi trükitehnoloogiate tarbeks, sealhulgas, kuid mitte ainult, digitaalkuvamise, termoülekande, lasertrüki, fleksograafia, ofsettrüki, punktmaatrikstrüki, siiditrüki ja kuumtemplite jaoks; keemilised ühendid ja meetodid kõrgpinnatäidiste, lisandite ja metallkatalüsaatorite valmistamiseks; liimained, nimelt kuumsulatatud kummiliimid kasutuseks siltide, kilede, tapeetide ja tahvlite tootmises; reaktiive sisaldavad detektorid siltide või lipikute kujul, millega mõõdetakse toiduainete värskust.

Liima-aineet, nimittäin akryyliemulsioliimat yleiseen teollisuuskäyttöön sekä käytettäväksi etikettien ja kalvojen tuotannossa; nestemäiset elastomeerit, mukaan lukien liimat ja muut elastomeeriset yhdisteet; tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekä syötävien kuorien kanssa käytettävät liima-aineet; alumiinidispersiot musteiden, maalien ja päällysteiden valmistukseen; kemialliset päällysteet, jotka on muodostettu erityisesti tavanomaisia painotekniikoita varten, mukaan lukien mutta ei ainoastaan digitaalista kuvantamista, lämpösiirto-, laser-, flekso-, offset-, pistematriisi- ja seripainoa sekä kuumaleimausta varten; kemialliset yhdisteet ja menetelmät suuren pinta-alan täyteaineiden, lisäaineiden ja metallikatalyyttien valmistamiseen; liima-aineet, nimittäin etikettien, kalvojen, seinänpäällysteiden ja näyttöjen valmistuksessa käytettävät sulatekumiliimat; elintarviketuotteiden tuoreutta mittaavia reagensseja sisältävät ilmaisimet etikettien tai nimilappujen muodossa.

Ragasztók, nevezetesen akril emulziók általános ipari felhasználásra és a címke- és filmgyártásban való felhasználásra; folyékony elasztomerek, köztük ragasztók és más elasztomer vegyületek; ragasztók friss gyümölcsökön és zöldségeken és ehető héjakon való felhasználásra; alumínium diszperzió tinták, festékek és bevonatok gyártásához; speciális összetételű vegyi bevonatok ipari típusú nyomtatási technológiákhoz, ideértve a digitális képkészítést, hőnyomtatást, lézert, anilinnyomást, ofszetnyomást, pont mátrix nyomást, selyemszitanyomást és a melegbélyegzést; kémiai vegyületek és módszerek nagy felülettel rendelkező szűrők, adalékanyagok és fémkatalizátorok gyártásához; ragasztók, nevezetesen forró olvasztott gumi ragasztók a címke- és filmgyártásban való felhasználásra, falburkoló anyagok és jelek gyártásához; élelmiszertermékek frissességét mérő reagenseket tartalmazó érzékelők, címkék vagy csíkok formájában.

Adesivi, ovvero emulsioni d'acrilici per uso generico industriale e per la produzione d'etichette e pellicole; elastomeri liquidi, compresi adesivi e altri composti elastomerici; adesivi da utilizzare su frutta e ortaggi freschi e su bucce commestibili; dispersioni d'alluminio per la produzione d'inchiostri, vernici e rivestimenti; rivestimenti chimici progettati specificatamente per tecnologie di stampa standard industriali, comprese, tra l'altro, formazione d'immagini digitali, trasferimento termico, stampa laser, flessografia, stampa offset, a matrice di punti, serigrafia e stampaggio a caldo; composti e metodi chimici per la produzione di riempitivi per ampie superfici, additivi e catalizzatori metallici; adesivi, ovvero, adesivi in gomma fusa a caldo per la produzione d'etichette, pellicole, rivestimenti murali e presentazioni; rivelatori contenenti reagenti che misurano la freschezza di prodotti alimentari sotto forma d'etichette o cartellini.

Lipnios medžiagos, būtent emulsiniai akriliniai dažai bendroms pramonės reikmėms ir etikečių bei juostų gamybai; skysti elastomerai, įskaitant lipnias medžiagas ir kitus elastomerinius junginius; lipalai, skirti naudoti su vaisiais ir daržovėmis bei valgomomis odelėmis; aliumininės dispersijos, skirtos naudoti rašalų, dažų ir dangų gamyboje; cheminių medžiagų dangos, skirtos specifinėms industrinių standartų spausdinimo technologijoms, įskaitant neribojamo skaitmeninio vaizdų kūrimo, terminio perdavimo, lazerinį, fleksografinį, ofsetinį, taškinį matricinį, šilkografinį spausdinimą bei spaudavimą karštuoju būdu; cheminių medžiagų junginiai ir metodai, skirti plačių paviršinių plotų užpildų, priedų ir metalo katalizatorių gamybai; lipnios medžiagos, būtent karštyje tirpūs gumos lipalai, skirti naudoti etikečių, juostų, sienų dangų ir stendų gamyboje; detektoriai su reagentais, kurie nustato maisto produktų šviežumą, etikečių ar kortelių forma.

Līmvielas, proti, akrila emulsija, kas paredzēta vispārējai rūpnieciskai lietošanai un etiķešu un plēves ražošanai; šķīduma elastomēri, ieskaitot līmvielas un citus elastomēru savienojumus; līmvielas, ko izmanto uz svaigiem augļiem, dārzeņiem un ēdamām mizām; alumīnija dispersija tintes, krāsu un pārklājumu ražošanai; ķīmiskie pārklājumi, kas īpaši formulēti rūpnieciskās standarta printēšanas tehnoloģijām, ietverot bezierobežojuma digitālo attēlošanu, termālo transfertu, lāzeru, fleksogrāfiju, atlīdzību punktmatricu ekrāna iespiešanu un karsto zīmogošanu; ķimikāliju maisījumi un metodes, ko izmanto augstvirsmas pildvielu, piedevu un metāla katalizatoru izgatavošanā; līmvielas, proti, karsti kausētas gumijas līmvielas, ko izmanto etiķešu, lenšu, sienu pārklāju un aizslietņu ražošanai; indikatori, kas satur reaģentus, kas nosaka produktu svaigumu atbilstoši etiķetēm vai marķējumam.

Sustanza li twaħħal, b'mod partikulari emulsjoni akrilika għall-użu industrijali ġenerali u għall-użu fil-produzzjoni ta' lejbils u films; lastku naturali likwidu li jixbaħ lill-gomma inklużi sustanzi li jwaħħlu u komposti oħra ta' dan il-lastku; sustanzi li jwaħħlu għall-użu fuq frott u ħxejjex friski u fuq qxur jew ġlud li jittieklu; taħlita ta' aluminju għall-manifattura ta' linka, żebgħa u kisi; kisi kimiku magħmul b'mod speċifiku għat-teknoloġiji ta' l-industriji ta' l-istampar standard, inklużi mingħajr limitazzjoni immaġni diġitali, trasferimenti termali, lejżer, flessografija, offset,dot matrix, stampar fuq l-iskrin u stampar bis-sħana; kompożizzjonijiet u metodi kimiċi għall-għamil ta' high surface area fillers, addittivi, u katalisti tal-metall; sustanzi li jwaħħlu, b'mod partikulari sustanza li twaħħal magħmula minn gomma li tinħall bis-sħana, sustanzi li jwaħħlu għall-użu fil-manifattura ta' lejbils, films, kisi għal mal-ħajt u displays; ditekters li fihom reaġenti f'forma ta' lejbils jew tikketti li jkejlu l-freskezza ta' prodotti ta' l-ikel.

Kleefstoffen, te weten emulsieacryl voor algemeen industrieel gebruik en voor gebruik bij de productie van etiketten en folie; vloeibare elastomeren, waaronder kleefstoffen en andere elastomeersamenstellingen; kleefstoffen voor gebruik op verse vruchten en groenten en op eetbare huiden; aluminiumdispersies voor de fabricage van inkten, verven en deklagen; chemische deklagen, specifiek geformuleerd voor industriële standaard-druktechnologieën, waaronder zonder beperking digitale beeldvorming, overdracht door warmte, laserdruk, flexografie, offsetdruk, matrixprinten, schermdruk en warm stempelen; chemische samenstellingen en methoden voor het vervaardigen van vulmiddelen, additieven en metaalkatalysatoren voor grote oppervlakken; kleefstoffen, te weten kleefstoffen die vastsmelten bij verhitting voor de fabricage van etiketten, folie, wandbekleding en beeldschermen; detectoren met reagentia voor het meten van de versheid van voedselproducten, in de vorm van etiketten of merktekens.

Substancje klejące, mianowicie emulsja akrylowa do ogólnego użytku przemysłowego oraz do użytku w produkcji etykiet i folii; płynne elastomery, w tym substancje klejące i inne mieszanki elastomerowe; substancje klejące do użytku na świeżych owocach i warzywach oraz na skórkach artykułów spożywczych; dyspersje aluminium do produkcji tuszy, farb i powłok; specjalne formuły powłok chemicznych do technologii drukarskich w standardach przemysłowych, w tym obrazowania cyfrowego w pełnym zakresie, transferu termicznego, druku laserowego, fleksograficznego, offsetowego, mozaikowego igłowego, sitowego i pieczętowania na gorąco; mieszanki chemiczne i metody do celów produkcji wypełniaczy, dodatków i katalizatorów metalowych o dużym polu powierzchni; substancje klejące, mianowiecie substancje klejące na bazie kauczuku topionego na gorąco do użytku w produkcji etykiet, folii, obić ściennych i plansz; detektory zawierające odczynniki do pomiaru świeżości produktów spożywczych w formie etykiet lub metek.

Adesivos, nomeadamente emulsões acrílicas para uso industrial em geral e para o fabrico de etiquetas e películas; elastómeros líquidos, incluindo adesivos e outros compostos elastoméricos; adesivos destinados a frutos e legumes frescos e a cascas comestíveis; dispersões de alumínio para o fabrico de tintas e revestimentos; revestimentos químicos especificamente formulados para tecnologias industriais de impressão padrão, incluindo todos os tipos de imagens digitais, transferências térmicas, laser, flexografia, offset, matriz de pontos, serigrafia e estampagem a quente; compostos químicos destinados ao fabrico de materiais de enchimento, aditivos e catalisadores metálicos para superfícies em relevo; adesivos, nomeadamente adesivos em borracha termofundível para o fabrico de etiquetas, películas, revestimentos para paredes e expositores; detectores, sob a forma de etiquetas e rótulos, contendo reagentes que determinam a frescura de produtos alimentares.

Lepidlá, najmä akrylová emulzia na všeobecné priemyselné využitie a na etikety a výrobu fólií; tekuté elastomery vrátane lepidiel a iných kaučukových zmesí; lepiace látky na využitie na čerstvom ovocí a zelenine a na jedlej šupke; hliníkové disperzie na výrobu atramentu, farieb a náterov; špecificky navrhnuté chemické povlaky pre tlačové technológie podľa priemyselných noriem, vrátane digitálneho snímania, termotlače, laseru, flexografie, ofsetu, ihličkovej tlače, sieťotlače, a horúceho razenia; chemické zmesi a postupy na výrobu výškových výplní oblasti, prísad, a katalyzátorov kovov; adhezíva, najmä, rýchloschnúce kaučukové lepidlá na využitie pri výrobe etikiet, fólií, stenových krytín a paravánov; detektory obsahujúce činidlá, ktoré merajú čerstvosť potravín vo forme etikiet a visačiek.

Lepila, in sicer akrilne emulzije za splošno industrijsko uporabo in uporabo v industriji etiket in filmov; tekoči elastomeri, vključno z lepili in drugimi elastomernimi sestavinami; lepila za uporabo na svežem sadju in zelenjavi ter na užitni koži; aluminijske disperzije za proizvodnjo črnil, barv in premazov; kemični premazi, posebno formulirani za standardne industrijske tiskarske tehnologije, vključno z, brez omejitev, digitalnim prelikovanjem, toplotnim nanosom, laserskim tiskanjem, fleksografskim tiskanjem, ofsetnim tiskanjem, matričnim tiskanjem, sitotiskom in vročim žigosanjem; kemične spojine in metode za izdelavo polnil, dodatkov in kovinskih katalizatorjev za tanko prekrivanje velikih površin; lepila, in sicer na vročini topliva gumijasta lepila za proizvodnjo etiket, filmov, stenskih oblog in panojev; detektorji, ki vsebujejo reagente za merjenje svežosti prehrambenih proizvodov, v obliki etiket ali označb.

Bindemedel, nämligen emulsionsakryl för allmän industriell användning och för användning vid etikett- och filmproduktion; flytande elastomerer inklusive bindemedel och elastomeriska sammansättningar; bindemedel för användning på färska frukter och grönsaker och på ätligt skinn; aluminiumdispersioner för tillverkning av bläck, målarfärger och bestrykningar; kemiska bestrykningar som är specialformulerade för industriella standardstryckningstekniker, inklusive utan begränsning digital bildhantering, värmeöverföring, laser, flexografi, offsettryck, punktmatris, screentryckning och värmetryckning; kemiska sammansättningar och metoder för tillverkning av fyllnadsmedel för stora ytor, tillsatser och metallkatalysatorer; bindemedel, nämligen smältgummilim för användning vid tillverkning av etiketter, filmer, väggbeklädnader och skyltar; detektorer innehållande reagenser som mäter färskhet av livsmedelsprodukter i form av etiketter och lappar.

2
Základní a krycí nátěry.

Apprêts et dernières couches.

Primers and topcoats.

Grundiermittel und Deckanstriche.

Grundingsmidler og overfladebelægninger.

Αστάρια και βαφές τελικής επίστρωσης.

Imprimadores y gabanes.

Kruntvärvid ja pealiskatted.

Pohjamaalit ja viimeistelymaalit.

Alapozó bevonatok és felső (védő) bevonatok.

Mani di fondo e ultime mani.

Gruntai ir viršutinės dangos (dažų).

Gruntējumi un apdares slāņi.

Żebgħa ta' l-ewwel passata u żebgħa ta' l-aħħar passata.

Grondverven en deklagen.

Powłoki gruntujące i wierzchnie.

Tintas para apresto e revestimentos.

Základné náterové farby a krycie farby.

Osnovni premazi in vrhnji premazi.

Grundfärger och täckfärger.

4
Vosky určené pro použití výrobci papíru a křídového papíru, tiskaři a litografy.

Cires conçues pour les fabricants de papier et de papier couché, les imprimeurs, les lithographes.

Waxes designed for use by paper and coated paper manufacturers, printers, lithographers.

Wachse, die speziell für die Verwendung durch Hersteller von Papier und beschichtetem Papier, Drucker, Lithografen gedacht sind.

Voks til anvendelse for producenter af papir og bestrøget papir, trykkere og litografer.

Κεριά κατασκευασμένα για χρήση από κατασκευαστές χαρτιού και επιχρισμένου χαρτιού, τυπογράφους, λιθογράφους.

Ceras diseñadas para su uso por parte de fabricantes de papel y de papel revestido, impresores, litógrafos.

Paberi ja pinnatud paberi tootjatele, trükkalitele, litograafidele kasutamiseks mõeldud vahad.

Vahat paperin ja päällystetyn paperin valmistajien, painotöiden ja litografioiden tekijöiden käyttöön.

Papír- és bevonattal ellátott papír gyártóknak, nyomdáknak, litográfusoknak szánt viaszok.

Cere progettate per essere utilizzate da produttori di carta e carta patinata, tipografi, addetti a litografia.

Vaškas, skirtas naudoti popieriaus ir padengto popieriaus gamyboje, spausdinime ir litografijoje.

Vasks, ko izmanto papīra un pārklāta papīra ražotāji, iespiedēji, litogrāfi.

Xama' maħsuba għall-użu mill-manifatturazzjoni tal-karta u l-karta miksija, stampaturi, litografi.

Was ontworpen voor gebruik door fabrikanten van papier en papier met deklaag, door drukkers en lithografen.

Woski zaprojektowane do użytku przez wytwórców papieru i papieru powlekanego, drukarzy i litografów.

Ceras destinadas a fabricantes de papel e papel revestido, impressores, litógrafos.

Vosky určené na využitie výrobcami papiera a kriedového papiera, tlačiarňami, grafikmi.

Voski za proizvajalce papirja in prevlečenega papirja, tiskarje in litografe.

Vaxer för användning av tillverkare av papper och bestruket papper, skrivare, litografer.

5
Lepicí pásky citlivé na tlak pro lékařské použití; lékařské lepici pásky s jedním nebo dvojitým nátěrem.

Ruban adhésif autocollant à usage médical; bandes adhésives médicales couchées une face et double face.

Pressure-sensitive adhesive tape for medical use; single and double coated medical adhesive tapes.

Druckempfindliches Klebeband für medizinische Zwecke; einseitig und doppelseitig beschichtete medizinische Klebebänder.

Trykfølsomt klæbebånd til medicinske formål; enkelt- og dobbeltklæbende klæbebånd til medicinsk brug.

Ευαίσθητες στην πίεση αυτοκόλλητες ταινίες για ιατρική χρήση· αυτοκόλλητες ταινίες για ιατρική χρήση με μονή ή διπλή επίχριση.

Cintas adhesivas para uso médico; cintas adhesivas médicas revestidas con una capa o con doble capa.

Survetundlik kleeplint meditsiiniliseks kasutuseks; ühe- ja kahekihilised meditsiinilised kleeplindid.

Paineherkkä teippi lääkinnälliseen käyttöön; yksi- ja kaksipuolisesti päällystetyt teipit lääkinnälliseen käyttöön.

Nyomásérzékeny ragasztószalag orvosi felhasználásra; egyszeres és kétszeres bevonatú orvosi ragasztószalagok.

Nastri adesivi a pressione per uso medico; nastri adesivi per uso medico singoli e doppi.

Lipni juosta (klijuojama spaudimu) medicinos reikmėms; vienu ir dviem sluoksniais padengtos lipnios medicininės juostos.

Spiedienjutīga līmlente izmantošanai medicīnā; medicīniskās līmlentes ar vienu un diviem pārklājumiem.

Tejp li jeħel sensittiv għall-pressjoni għall-użu mediku; tejps li jeħlu għall-użu mediku b'passata waħda u b'żewġ passati.

Drukgevoelig plakband voor medisch gebruik; medisch plakband met enkel- en dubbelzijdige plaklaag.

Czułe na ciśnienie taśmy przylepne do użytku medycznego; pojedynczo i podwójnie powlekane medyczne taśmy przylepne.

Fitas adesivas a pressão para uso médico; fitas adesivas simples e de revestimento duplo para uso médico.

Lepiaca páska citlivá na dotyk na lekárske využitie; lekárske lepiace pásky s jednou a dvojitou vrstvou.

Na pritisk občutljivi lepilni trakovi za medicinsko uporabo; enostranski in dvostranski medicinski lepilni trakovi.

Häfttejp för medicinska ändamål; enkel- och dubbelhäftande medicinsk tejp.

6
Pružné kovové fólie pro použití při výrobě obalů, etiket, štítků, vrstvených materiálů; kovové listy, sítě, fólie a filmy zezadu nebo zepředu natřené lepidlem pro použití při výrobě obalů, etiket, štítků, vrstvených materiálů; kovy, jmenovitě pružné kovové fólie ve formě listů, sítí a filmů pro použití při výrobě etiket, fólií, nápisů a značek; a kovová upínadla pro pořadače; listy, pásky a sítě, zezadu nebo zepředu natřené lepidlem, z kovu nebo převážně z kovu na zdobení, popisování a etiketování zásob; samolepicí materiály v rolích a listech vyrobené z kovové fólie, pro univerzální použití včetně zdobení, nápisů, automobilových ozdob, značení vozového parku, bezpečnostního a informačního značení; kovové filmy a kovové šupinky a produkty na bázi takových kovových filmů a kovových šupinek; kovová upínadla typu háček a očko pro automobilový a lékařský průmysl.

Feuilles métalliques flexibles destinées à la fabrication de conditionnement, étiquettes, plaquettes, stratifiés; feuilles métalliques à revers adhésif ou adhésives, toiles, feuilles et films destinés à la fabrication de conditionnement, étiquettes, plaquettes, stratifiés; métal, à savoir, feuille métallique flexible sous forme de feuilles, toile et films destinés à la production d'étiquettes, de film, d'affichage et de signalisation; et attaches métalliques pour dossiers; feuilles à revers adhésif ou adhésives, bandes, et toiles métalliques ou essentiellement métalliques pour la décoration, les affichages et les étiquettes en stock; matériaux auto-adhésifs sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux en feuille métallique, tous usages y compris pour la décoration, les affichages, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et d'information; films métalliques et flocons métalliques, et produits à base de ces films métalliques et de ces flocons métalliques; crochets métalliques et attaches de type anneau pour les industries automobile et médicale.

Flexible metal foils for use in the manufacture of packaging, labels, tags, laminates; adhesive backed or adhesive coated metal sheets, webs, foils and film for use in the manufacture of packaging, labels, tags, laminates; metal, namely, flexible metal foil in the form of sheets, webs and films for use in label, film, display and signage production; and metal fasteners for files; adhesive backed or adhesive coated sheets, tapes, and webs of metal or primarily of metal for decoration, displays and label stock; self-adhesive materials in rolls and sheets made from metal foil, for every purpose including decoration, displays, automobile striping, fleeting marking, safety and information marking; metallic films and metallic flakes, and products based upon such metallic films and metallic flakes; metal hook and loop type fasteners for the automotive and medical industries.

Elastische Metallfolien zur Verwendung bei der Herstellung von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Laminaten; Platten, Bahnen, Folien und dünne Folie aus Metall mit Kleberücken oder mit Kleberbeschichtung zur Verwendung bei der Herstellung von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Laminaten; Metall, nämlich elastische Metallfolie in Form von Bögen, Bahnen und Folien zur Verwendung bei der Herstellung von Etiketten, Film, Anzeigetafeln und Schildern; und Befestigungselemente aus Metall für Hefter; Platten, Bänder und Bahnen aus Metall oder hauptsächlich aus Metall mit Kleberücken oder mit Kleberbeschichtung für Dekorationszwecke, Auslagen und als Etikettenunterlage; selbstklebende Materialien in Form von Rollen und Bögen, für alle Zwecke einschließlich Dekoration, Auslagen, Fahrzeugkennzeichnung, Wagenparkkennzeichnung, Sicherheits- und Informationskennzeichnung; Metallfolien und Metallflocken und Produkte auf der Grundlage solcher Metallfolien und Metallflocken; metallhaken- und schlingenartige Verschlüsse für die Automobil- und die medizinische Industrie.

Fleksibelt metalfolie til brug ved fremstilling af emballage, etiketter, mærkesedler, laminater; metalark med klæbende bagside eller bestrøget med klæbemiddel, væv, folie og film til brug ved fremstilling af emballage, etiketter, mærkesedler, laminater; metal, nemlig, fleksibelt metalfolie i form af ark, væv og film til brug i fremstillingen af etiketter, film, visuelle præsentationer og skilte; fastgørelsesanordninger til arkiver; ark med klæbende bagside eller bestrøget med klæbemiddel, bånd og væv af metal eller primært af metal til dekorering, visuelle præsentationer og etikettemateriale; selvklæbende materiale i ruller og ark fremstillet af metalfolie, til formål af enhver art, inklusive dekorering, visuelle præsentationer, striber på biler, markering af vognparker, sikkerhedsafmærkning og informativ afmærkning; metalfolie og metalspåner og produkter baseret på sådanne folier og metalspåner; kroge af metal og løkkelignende fastgørelsesanordninger til bil- og medicinalbranchen.

Εύκαμπτα μεταλλικά φύλλα για χρήση στην κατασκευή συσκευασιών, ετικετών, ταμπελών, υλικών πολλαπλών στρώσεων· μεταλλικά φύλλα, ρολά, λεπτά φύλλα και μεμβράνες αυτοκόλλητα ή με αυτοκόλλητη επίχριση για χρήση στην κατασκευή συσκευασιών, ετικετών, ταμπελών, υλικών πολλαπλών στρώσεων· μέταλλα, συγκεκριμένα εύκαμπτα μεταλλικά φύλλα σε μορφή φύλλων, ρολών και μεμβρανών για χρήση στην κατασκευή ετικετών, φιλμ, γραφικών παρουσιάσεων και επιγραφών· και μεταλλικές συνδέσεις για ντοσιέ· φύλλα, ταινίες και ρολά αυτοκόλλητα ή με αυτοκόλλητη επίχριση από μέταλλο ή κυρίως από μέταλλο για διακόσμηση, γραφικές παραστάσεις και κύβους ετικετών· αυτοκόλλητα υλικά σε μορφή ρολού και φύλλων που κατασκευάζονται από μεταλλικά φύλλα προοριζόμενα για γενική χρήση, όπου περιλαμβάνεται διακόσμηση, γραφική παρουσίαση, διακόσμηση αυτοκινήτων, σήμανση στόλου οχημάτων, σήμανση ασφαλείας και πληροφόρησης· μεταλλικές μεμβράνες και μεταλλικά ρινίσματα και προϊόντα που κατασκευάζονται βάσει μεταλλικών μεμβρανών και μεταλλικών ρινισμάτων· μεταλλικές συνδέσεις τύπου άγκριστρου και βρόχου για την αυτοκινητοβιομηχανία και την ιατρική βιομηχανία.

Hojas metálicas flexibles para su uso en la fabricación de embalajes, etiquetas, etiquetas, laminados; láminas metálicas con refuerzo adhesivo o revestidas con adhesivo, bandas, hojas y película para su uso en la fabricación de embalaje, etiquetas, etiquetas, laminados; metal, en concreto, hoja metálica flexible en forma de láminas, bandas y películas para su uso en la producción de etiquetas, películas, paneles y carteles; y sujeciones metálicas para carpetas; láminas con refuerzo adhesivo o con revestimiento adhesivo, cintas y bandas de metal o principalmente metálicas para decorar, paneles y material para etiquetas; materiales autoadhesivos en rollos y láminas hechos de láminas metálicas, con cualquier finalidad incluyendo la decoración, paneles, bandas para automóviles, marcado de flotas, marcado de seguridad e información; películas metálicas y escamas metálicas y productos basados en dichas películas metálicas y escamas metálicas; sujeciones de tipo gancho y bucle metálicos para los sectores del automóvil y médicos.

Elastsed metallfooliumid kasutuseks pakendite, siltide, lipikute, laminaatide tootmises; liimtagusega või liimiga kaetud metall-lehed, -võrgud, -fooliumid ja -kiled kasutuseks pakendite, siltide, lipikute, laminaatide tootmises; metall, nimelt elastne metallfoolium lehtede, võrkude ja kilede kujul kasutuseks sildi-, kile-, tahvli- ja märgitoodangus; ja kaustade metallkinnitid; liimtagusega või liimiga kaetud metallist või peamiselt metallist lehed, lindid ja võrgud dekoreerimiseks, tahvlitele või varude sildistamiseks; iseliimuvad materjalid rullide ja lehtede kujul, sh metallfooliumist, universaalseks kasutuseks, sh dekoreerimiseks, tahvlitele, autode märgistamiseks, ajutiseks märgistamiseks, turva- ja teabemärgistamiseks; metallkiled ja metallhelbed ning vastavatel metallkiledel ja metallhelvestel põhinevad tooted; metallist konksu ja aasa tüüpi kinnitid autodele ja meditsiinitööstusele.

Joustavat metallifoliot pakkausten, etikettien, nimilappujen ja laminaattien valmistukseen; liimataustaiset tai liimapäällysteiset metallilevyt, -verkot, -foliot ja -kalvot, jotka on tarkoitettu pakkausten, etikettien, nimilappujen ja laminaattien valmistukseen; metalli, nimittäin joustavat metallifoliot arkkeina, verkkoina ja kalvoina etikettien, nimilappujen, kalvojen, näyttöjen ja kylttien tuotantoon; ja kansioiden metallisulkimet; liimataustaiset tai liimapäällysteiset metallista tai pääosin metallista tehdyt arkit, nauhat ja verkot, jotka on tarkoitettu koristeluun, näyttöihin ja etiketteihin; itseliimautuvat aineet rullina ja arkkeina, mukaan lukien metallifoliosta tehdyt, kaikenlaiseen käyttöön, koristeluun, näyttöihin, autojen raidoiksi, ajoneuvojen yritysmerkintään, turvamerkintään ja tietojen merkintään; metallikalvot ja metallihiutaleet sekä tällaisista metallikalvoista ja metallihiutaleista tehdyt tuotteet; metalliset koukkumaiset ja silmukkamaiset kiinnittimet auto- ja lääketeollisuuteen.

Rugalmas fémfóliák csomagolóanyagok, címkék, laminált termékek gyártásához; öntapadós hátú vagy öntapadós bevonatú fémlapok, -fóliák és filmek csomagolóanyagok, címkék, laminált termékek gyártásához; fém, nevezetesen lap, háló és film formájú rugalmas fémfólia címkék, filmek, jelzések és jelek készítéséhez; és fém iratrögzítő eszközök; öntapadós hátú vagy öntapadós bevonatú lapok, szalagok és hálók, fémből vagy elsődlegesen fémből, dekoráció, vitrinek és címkék gyártásához; öntapadós anyagok tekercsben és lapban, ideértve a fémfóliából álló öntapadós anyagokat, minden célra, így dekorációhoz, vitrinekhez, gépkocsik díszítésére, jelölésekre, biztonsági és tájékoztató jelölésekre; fémfóliák és fémhártyák, és ilyen fémfóliákon és fémhártyákon alapuló termékek; fém kampó és gyűrű típusú rögzítőelem a gépkocsigyártás és az egészségügyi ipar számára.

Fogli metallici flessibili per la produzione d'imballaggi, etichette, cartellini, laminati; fogli, bobine, lamine e pellicole in metallo con retro adesivo o rivestiti d'adesivi per la produzione d'imballaggi, etichette, cartellini, laminati; metalli, ovvero, lamine di metalli flessibili sotto forma di fogli, bobine e pellicole per la produzione d'etichette, pellicole, presentazioni e segnaletica; dispositivi di fissaggio metallici per archivi; fogli, nastri e bobine in metallo o principalmente in metallo per decorazione, presentazioni e pellicole vergini; materiali autoadesivi in rotoli e fogli in lamine metalliche, per vari utilizzi, comprese decorazione, presentazioni, sverniciatura d'automobili, segnalazioni per parchi auto, sicurezza e marcatura informativa; pellicole metalliche e scaglie metalliche e prodotti a base delle suddette pellicole e scaglie metalliche; dispositivi di fissaggio a gancio metallico e del tipo a occhiello per i settori automobilistico e medico.

Lanksčios metalo folijos, skirtos naudoti pakuočių, etikečių, kortelių, laminatų gamyboje; metalo lakštai, plėvelės, folijos ir juostos su lipniu pagrindu ar padengtos lipnia medžiaga, skirtos naudoti pakuočių, etikečių, kortelių, laminatų gamyboje; metalai, būtent lanksčios metalo folijos (lakštų, plėvelių ir juostų pavidalu), skirtos etikečių, juostų, stendų ir iškabų gamybai; ir metaliniai segtukai dokumentams; metaliniai ar daugiausia metaliniai lakštai, juostos ir plėvelės su lipniu pagrindu ar padengtos lipnia medžiaga, skirtos puošybai, stendams ir etiketėms; lipnios medžiagos (ritinėliai ir lakštai), įskaitant lipnias medžiagas iš metalo folijos, skirtos įvairioms reikmėms, t.y. puošybai, stendams, automobilių dekoravimui, trumpalaikiam žymėjimui, apsauginiam ir informaciniam žymėjimui; metalo juostos ir plonos metalo plėvelės bei gaminiai iš tokių metalo juostų ir plonų metalo plėvelių; metaliniai kabliukų ir kilpų tipo užsegimai automobilių ir medicinos pramonei.

Elastīga metāla folija iepakojumu, etiķešu, birku un lamināta izgatavošanai; pielīmētas vai apklātas metāla sloksnes, plēves un papīra lapas, iesaiņojumu izstrādāšanai, etiķetes, etiķetes, pārklāšanai ar plānu metāla kārtu; metāls, proti, lokana metāla folija papīra formā, papīra ruļļi un plēves, uzlīmju izgatavošanai, filmas, displeja un virziena rādītāja produkcijai; un metāla saspraužu komplekts; pielīmētas vai apklātas metāla sloksnes, apklātas papīra sloksnes, lentes, un metāla papīra ruļļi vai primāri metāla dekorēšanai, aizslietņi un uzlīmju krājumi; vienkrāsaini - lipīgi materiāli ruļļos un palagi, ieskaitot tos, kas ir no metāla folija, jebkādām vajadzībām ieskaitot dekorēšanu, aizslietņi, automobīļa izjaukšana, īslaicīga marķēšana, drošība un informācijas marķēšana; metāla plēves un metāla plāksnes, un ražojums balstīts uz šādām metāla plēvēm un metāla plāksnēm; metāla āķis un skavu paraugi, saspraudes automobīļiem un medicīnas industrijām.

Fojls flessibbli tal-metall għall-użu fil-manifattura ta' ippakkjar, lejbils, tikketti, laminati; folji tal-metall miksija b'sustanza li twaħħal jew li l-wara tagħhom fiha sustanza li twaħħal, rombli, fojls u film għall-użu fil-manifattura ta' ippakkjar, lejbils, tikketti, laminati; metall, b'mod partikulari fojl flessibbli tal-metall f'forma ta' folji, rombli u films għall-użu fil-produzzjoni ta' tikketti, film, reklami u sinjali; u qfil tal-metall għall-fajls; folji li fuq il-wara tagħhom fihom sustanza li twaħħal jew li huma miksija b'sustanza li twaħħal, tejpijiet, u rombli tal-metall jew b'mod prinċipali tal-metall għal stokk ta' dekorazzjoni, reklami (displays) u lejbils; materjali li jeħlu waħedhom f'rollijiet u folji magħmula minn fojl tal-metall, għal kull skop inklużi dekorazzjoni, reklamar (displays), tpinġija ta' strixxi fuq karrozzi, immarkar ta' flotot, immarkar ta' sigurtà u ta' informazzjoni; film tal-metall u biċċiet żgħar tal-metall (flakes), u prodotti bbażati fuq dan il-film u fuq dawn il-biċċiet żgħar (flakes) tal-metall; qfil f'forma ta' ganċ u ta' ingassa tal-metall għall-industriji awtomotivi u mediċi.

Buigzaam metaalfolie voor de fabricage van verpakkingen, etiketten, labels, laminaten; metalen platen met plaklaag aan voor- of achterzijde, netten en folie voor de fabricage van verpakkingen, etiketten, labels, laminaten; metaal, te weten buigzaam metaalfolie in de vorm van bladen, netten en folies voor de productie van etiketten, folies, beeldschermen en verkeers- en richtingborden; en sluitingen van metaal voor dossiermappen; bladen, banden en netten van metaal, of voornamelijk van metaal, met plaklaag aan voor- of achterzijde, voor versiering, beeldschermen en etikettering van voorraden; zelfklevende materialen in rollen en bladen van metaalfolie, voor alle doeleinden, waaronder versiering, beeldschermen, sierstrips voor auto's, markering van wagenparken, markering voor beveiliging en informatie; metaalfolie en metaalschilfers, en producten op basis van dergelijke metaalfolies en metaalschilfers; haak- en lussluitingen voor de auto-industrie en medische industrieën.

Elastyczne folie metalowe do użytku w produkcji opakowań, etykiet, metek, laminatów; metalowe arkusze, siatki, folie i filmy pokryte lub powlekane substancjami klejącymi, do użytku w produkcji opakowań, etykiet, metek, laminatów; metale, mianowicie elastyczne folie metalowe w formie arkuszy, siatek i filmów do użytku w produkcji etykiet, filmów, plansz i oznakowania; oraz metalowe mocowania do kartotek; arkusze, taśmy, i siatki z metalu lub głównie z metalu pokryte lub powlekane substancjami klejącymi, do dekoracji, plansz i etykiet; materiały samoprzylepne w rolkach i arkuszach wykonane z folii metalowych, do wszelkich celów, w tym do dekoracji, plansz, nalepek samochodowych, oznakowania floty pojazdów, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjnego; folie i płatki metalizowane, oraz produkty na bazie takich folii i płatków metalizowanych; metalowe zapięcia typu haczyk-pętelka do branż samochodowych i medycznych.

Folhas metálicas flexíveis para o fabrico de embalagens, etiquetas, rótulos, laminados; folhas, telas e películas com o reverso adesivo ou com revestimento adesivo para o fabrico de embalagens, etiquetas, rótulos, laminados; metal, nomeadamente folhas metálicas flexíveis sob a forma de folhas, telas e películas para o fabrico de etiquetas, películas, expositores e materiais de sinalização; e fechos metálicos para pastas; folhas, fitas e telas em metal ou principalmente em metal, com o reverso adesivo ou com revestimento adesivo, para decoração, exposição e etiquetagem; materiais autocolantes sob a forma de rolos e folhas metálicas para diversos fins, incluindo decoração, exposição, identificação de automóveis, marcação de frotas, marcação de segurança e informações; películas metálicas e flocos metálicos, bem como produtos à base dos mesmos; ganchos metálicos e fechos de laçadas para as indústrias automóvel e médica.

Kovové fólie na využitie pri výrobe baliacich materiálov, etikiet, visačiek, laminátov; plechy, sieťky, hliníková fólia z kovu, na využitie pri výrobe baliacich materiálov, etikiet, štítkov, laminátov s lepiacou podkladovou vrstvou, alebo krycou vrstvou; kov, najmä, hliníková fólia vo forme plechov, siete a fólií na využitie pri výrobe etikiet, fólií, paravánov a označovacích prvkov; a upínače z kovu pre zakladače; plechy, páska a sieťky z kovu, alebo predovšetkým z kovu na dekoráciu, paravány a etikety s lepiacou podkladovou vrstvou, alebo krycou vrstvou; samolepiace materiály v kotúčoch a plátoch, vrátane tých,ktoré sú vyrobené z hliníkovej fólie, na univerzálne využitie vrátane dekorácie, paravánov, výroby pásov na automobily, označenia vozidiel, bezpečnostného a informačného označenia; metalízová fólia a metalízové šupiny a výrobky na základe spomenutých metalízových fólií a metalízových šupín; kovové háčiky a slučky pre automobilový priemysel a lekárstvo.

Gibke kovinske folije za proizvodnjo embalaže, etiket, označb in laminatov; na zadnji strani z lepilom prevlečene ali v celoti z lepilom prevlečene kovinske plošče, mreže, folije in filmi za proizvodnjo embalaže, etiket, označb in laminatov; kovina, in sicer gibka kovinska folija v obliki plošč, mrež in filmov za proizvodnjo etiket, filmov, panojev in označb; in kovinske sponke za kartoteke; na zadnji strani z lepilom prevlečene ali v celoti z lepilom prevlečene plošče, trakovi in mreže iz kovine ali pretežno iz kovine, za dekoriranje, panoje in označbe; samolepilni materiali v zvitkih in ploščah, vključno s tistimi, izdelanimi iz kovinske folije, za različne namene, vključno z dekoracijami, panoji, avtomobilskim trakovi, začasnimi označbami ter varnostmimi in informacijskimi označbami; kovinski filmi in lističi ter izdelki na osnovi takšnih kovinskih filmov in lističev; kovinski kavlji in pritrdilni elementi v obliki zank, za avtomobilsko industrijo in medicino.

Flexibla metallfolier för användning vid tillverkning av förpackning, etiketter, lappar, laminat; metallark, -nät, -folier och -filmer med vidhäftande baksida eller vidhäftande bestrykning för användning vid tillverkning av förpackningar, etiketter, lappar, laminat; metall, nämligen flexibel metallfolie i form av ark, nät och filmer för användning vid tillverkning av etiketter, film och skyltar; och fästanordningar av metall för mappar; ark, band och nät med vidhäftande baksida eller vidhäftande bestrykning, av metall eller i huvudsak av metall, för dekoration, skyltar och etikettmaterial; självhäftande material i rullar och ark, inkluisve sådana tillverkade av metallfolie, för alla ändamål inklusive dekoration, skyltar, bildekaler, flottmarkering, säkerhets- och informationsmarkering; metallfilmer och metallflingor, och produkter baserade på sådana metallfilmer och metallflingor; metallfästanordningar med krok och ögla för bilindustrin och den medicinska industrin.

7
Dávkovací stroje na lepicí pásky; etiketovací přístroje, s výjimkou těch, které jsou určeny k použití výhradně s vážicími nebo testovacími přístroji, strojní zařízení na odstraňování zadních podložek z lepicích štítků, dávkovače pásek, etiketovací stroje, laminovací stroje, aplikátory štítků, razicí zařízení, s výjimkou těch, které jsou určeny k použití výhradně s vážicími nebo testovacími přístroji; stroje na výrobu samolepicích materiálů (jmenovitě etiket, štítků); motorové nástroje a stroje na tisk a aplikaci etiket, štítků, upínadel a pásků na zboží nebo kolem zboží, a náhradní díly; přenosné aplikátory pro aplikaci etiket na jednotky pro ukládání elektronických dat; zařízení na aplikaci a odstraňování termoplastických materiálů na značení chodníků, fóliové materiály používané při fóliovém laminování oken.

Distributeurs de ruban adhésif; distributeurs d'étiquettes non conçus pour être utilisés uniquement avec des appareils de pesage ou des appareils de test, machines pour éliminer le support d'étiquettes adhésives, distributeurs de ruban, machines à étiqueter, machines de laminage, machines à appliquer des étiquettes, estampeuses conçues pour être utilisées uniquement avec des appareils de pesage ou des appareils de test; machines pour fabriquer des matériaux autocollants, (à savoir, étiquettes, plaquettes); outils électriques et machines pour imprimer et fixer des étiquettes, plaquettes, fixations et liens à ou autour d'articles et de pièces de rechange; applicateur portable pour appliquer des étiquettes sur des unités de stockage de données électroniques; équipements d'application et d'élimination pour matériaux de marquage de revêtement thermoplastique film utilisé sur des stratifiés recouverts d'une feuille pour fenêtres.

Adhesive tape dispensing machines; label dispensers not intended to be used solely in connection with weighing apparatus or testing apparatus, machinery that removes backing from adhesive labels, tape dispensers, labelling machinery, laminating machinery, label applicators, imprinting equipment not intended to be used solely in connection with weighing apparatus or testing apparatus; machines for making self-adhesive materials, (namely, labels, tags); power operated tools and machines for printing and attaching labels, tags, fasteners and ties to or around articles and replacement parts; portable applicator for applying labels on electronic data storage units; application and removal equipment for thermoplastic pavement marking materials film stock used in window film laminates.

Klebestreifenspender (Maschinen); Klebestreifenspender, nicht ausschließlich zur Verwendung in Verbindung mit Wiege- oder Prüfgeräten, Maschinen, die die Rückseite von Klebeetiketten entfernt, Klebebandspender, Etikettiermaschinen, Laminiermaschinen, Etikettenapplikatoren, Druckausrüstungen, nicht ausschließlich zur Verwendung in Verbindung mit Wiegegeräten oder Prüfgeräten; Maschinen zur Herstellung von selbstklebenden Materialien (nämlich Etiketten, Anhänger); kraftbetätigte Werkzeuge und Maschinen zum Drucken und Befestigen von Etiketten, Anhängern, Verschlüssen und Schnüren an oder um Waren und Ersatzteile; tragbarer Applikator zum Anbringen von Etiketten auf elektronischen Datenträgern; Aurüstung zum Aufbringen und Entfernen von thermoplastischen Straßenmarkierungsmaterialien, bei Fensterfolienlaminaten verwendete Folienunterlage.

Maskiner til udmåling og afskæring af klæbebånd; maskiner til udmåling og afskæring af etiketter, ikke til brug udelukkende i forbindelse med vejeapparater eller testapparater, maskiner, der fjerner bagklædningen på klæbende etiketter, holdere til klæbebånd, etiketteringsmaskiner, lamineringsmaskiner, maskiner til påsætning af etiketter, trykkeudstyr ikke til brug udelukkende i forbindelse med vejeapparater eller testapparater; maskiner til fremstilling af selvklæbende materiale, nemlig etiketter, mærkesedler; elektrisk drevet værktøj og maskiner til trykning og påsætning af etiketter, mærkesedler, fastgørelsesanordninger og strækbånd på eller rundt om varer og reservedele hertil; bærbare anordninger til påsætning af etiketter på elektroniske datalagringsenheder; udstyr til påsætning og aftagning af termoplastiske materialer til afmærkninger på fortove, foliemateriale anvendt i laminater til vinduesfolie.

Διανομείς κολλητικής ταινίας· διανομείς ετικετών μη προοριζόμενοι για χρήση αποκλειστικά σε σχέση με συσκευές ζύγισης ή συσκευές δοκιμής, μηχανήματα για την αφαίρεση της οπίσθιας επένδυσης αυτοκόλλητων ετικετών, διανομείς ταινίας, μηχανήματα τοποθέτησης ετικετών, μηχανήματα ελασματοποίησης, εφαρμογείς ετικετών, εξοπλισμός εκτύπωσης μη προοριζόμενος για χρήση αποκλειστικά σε σχέση με συσκευές ζύγισης ή συσκευές δοκιμής· μηχανές για την κατασκευή αυτοκόλλητων υλικών, (συγκεκριμένα, ετικετών, ταμπελών)· ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανές εκτύπωσης και τοποθέτησης ετικετών, ταμπελών, συνδέσεων και συνδέσμων σε και γύρω από είδη και ανταλλακτικά· φορητοί εφαρμογείς ετικετών και τοποθέτηση ετικετών σε ηλεκτρονικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων· εξοπλισμός τοποθέτησης και αφαίρεσης θερμοπλαστικών υλικών σήμανσης πεζοδρομίων, κύβων μεμβράνης για χρήση σε επικολλητά υλικά μεμβράνης για παράθυρα.

Máquinas distribuidoras de cinta adhesiva; distribuidoras de etiquetas destinadas a su uso solamente en relación con aparatos de pesar o aparatos de ensayo, maquinaria que retira la lámina posterior de etiquetas adhesivas, distribuidoras de cinta, maquinaria de etiquetado, maquinaria de laminación, aplicadores de etiqueta, equipos de impresión que no estén destinados a su uso solamente en relación con aparatos de pesar o aparatos de ensayo; máquinas para hacer materiales autoadhesivos (en concreto, etiquetas, etiquetas); herramientas mecánicas y máquinas para imprimir y acoplar etiquetas, etiquetas, sujeciones y amarres en o alrededor de artículos y piezas de repuesto; aplicador portátil para aplicar tarjetas en unidades electrónicas de almacenamiento de datos; equipos de aplicación y eliminación para marcar en pavimento termoplástico material de película de material de marcado utilizado en laminado de películas para ventanas.

Kleeplindi annustamise masinad; sildiannustid, mis ei ole mõeldud kasutuseks ainult seoses kaalude või testritega, masinad, mis eemaldavad liimsiltide taguseid, lindiannustid, sildistusmasinad, lamineerimismasinad, sildiaplikaatorid, jäljendiseadmed, mis ei ole mõeldud kasutuseks ainult seoses kaalude või testritega; masinad iseliimuvate materjalide (nimelt siltide, lipikute) valmistamiseks; elektririistad ja masinad siltide, lipikute, kinnitite ja kinniste trükkimiseks ja manustamiseks esemete peale või ümber ning nende varuosad; teisaldatavad aplikaatorid siltide pealekandmiseks elektroonilistele andmesäilitusüksustele; pealekandmis- ja eemaldamisseadmed termoplastiliste teemärgistusmaterjalide ning aknalaminaatkilede jaoks.

Teipinannostelijat; etikettien annostelulaitteet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan punnitus- tai testauslaitteiden kanssa, koneet, jotka poistavat taustapaperin liimapintaisista etiketeistä, teipinannostelijat, etikettikoneet, laminointikoneet, etiketin kiinnityslaitteet, painokoneet, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan punnitus- tai testauslaitteiden kanssa; koneet itseliimautuvien materiaalien (nimittäin etikettien, nimilappujen) valmistukseen; sähkökäyttöiset työkalut ja koneet etikettien, nimilappujen, kiinnittimien ja siteiden painamiseen ja kiinnittämiseen tavaroihin tai niiden ympärille, sekä niiden vaihto-osat; kannettava kiinnityskone etikettien kiinnittämiseen elektronisiin tiedontallennusyksiköihin; kiinnitys- ja poistolaitteet, jotka liittyvät ikkunakalvolaminaateissa käytettävien lämpömuovautuvien lämpömuovisten merkintämateriaalikalvojen varastorulliin.

Ragasztószalag-adagoló gépek; nem kizárólag súlymérő vagy vizsgáló készülékkel együttes használatra szánt címkék, a ragasztós címkék hátoldalát eltávolító gépek, szalag-adagolók, címkézőgépek, címke-applikátorok, nem kizárólag súlymérő vagy vizsgáló készülékkel együttes használatra szánt nyomtatóberendezések; öntapadós anyagokat (nevezetesen címkéket) gyártó gépek; motoros szerszámok és gépek címkék nyomtatására és felrögzítésére, rögzítőelemek árucikkekhez vagy alkatrészekhez, illetve azok köré történő rögzítéshez; hordozható applikátor elektronikus adattároló egységek címkézéséhez; termoplasztikus járdaburkolat-jelölő és jelölés-eltávolító berendezés, fóliák ablakfóliázáshoz.

Distribuitori di nastro adesivo [macchine]; distributori d'etichette non destinati ad essere utilizzati esclusivamente in relazione ad apparecchi di pesata o apparecchi di verifica, macchinari che rimuovono il retro d'etichette adesive, distributori di nastri, macchinari per etichettatura, macchinari per laminazione, applicatori d'etichette, attrezzature per stampa non destinate ad essere utilizzate esclusivamente in relazione ad apparecchi di pesata o apparecchi di verifica; macchine per la realizzazione di materiali autoadesivi (ovvero etichette, cartellini); utensili elettrici e macchine per stampare e attaccare etichette, cartellini, chiusure e lacci a o attorno ad articoli e pezzi di ricambio; applicatori portatili per l'applicazione d'etichette su dispositivi d'archiviazione dati elettronici; attrezzature per applicazione e rimozione per materiali di tracciatura di pavimentazioni termoplastici, pellicole vergini utilizzate in laminati di pellicole per finestre.

Lipnios juostos dalytuvai; etikečių dalytuvai, pritaikyti ne tik svėrimo ar tyrimo aparatams, įrengimai, kurie pašalina lipnių etikečių pagrindą, juostos dalytuvai, etikečių klijavimo prietaisai, laminavimo aparatai, etikečių aplikatoriai, antspaudavimo įranga, pritaikyta ne tik svėrimo ar tyrimo aparatams; aparatai, gaminantys lipnias medžiagas (būtent etiketes, korteles); elektriniai įrankiai ir aparatai etikečių, kortelių, žymų ir sujungimų spausdinimui bei pritvirtinimui prie ar apie gaminius ir atsargines detales; nešiojami aplikatoriai etikečių klijavimui ant elektroninių duomenų laikmenų; termoplastinių kelio dangos žymėjimo medžiagų, plėvelių, naudojamų vitrinų laminavimui, užklijavimo ir šalinimo įranga.

Lenšu automāti; uzlīmju dispensers nav paredzēts vienīgi saistībā ar svēršanas vai pārbaudes (testēšanas) iekārtām, aparāti, kas novelk atbalstu no etiķešu uzlīmes, lenšu automāti, etiķetēšanas mašīnas, laminēšanas ierīces, uzlīmju aplikatori, nospiedumu aprīkojums, kas nav paredzēts vienīgi saistībā ar svēršanas iekārtām vai pārbaudes (testēšanas) iekārtām; aparāti, kas ražo vienkrāsainus lipīgus materiālus (proti, etiķetes, etiķetes); elektroinstrumenti un drukas iekārtas un piestiprinātām uzlīmēm, etiķetes, spailes un lentes uz vai apkārt virsrakstiem un aizvietojamās daļās; pārnesams aplikatoru uzlīmju uzlikšanai elektroniskas informācijas uzglabāšanai; lietošana un pārvietošanas aprīkojums termoplastiskas ielas segumam marķētiem materiāliem un plēvēm, kas tiek izmantotas logu plēvju sašķelšanai slāņos.

Distributuri ta' tejp li jeħel; distributuri tal-lejbils mhux maħsuba biex jintużaw biss ma' apparat tal-kejl jew apparat ta' l-ittestjar, magna li tneħħi r-rinforz ta' lejbils li jeħlu, distributuri tat-tejp, magni li jwaħħlu l-lejbils, magni (li jagħmlu xogħol) ta' tirqiq jew laminaturi, applikaturi tal-lejbils, tagħmir ta' stampar mhux maħsub biex jintuża biss ma' apparat tal-kejl jew apparat ta' l-ittestjar; magni għall-għamil ta' materjali li jeħlu waħedhom, (jiġifieri, lejbils, tikketti); għodda ta' l-elettriku u magni għall-istampar u t-twaħħil ta' lejbils, tikketti, qafliet u qfil ma' jew madwar affarijiet u biċċiet jew partijiet tal-bdil għalihom; applikatur li jista' jinġarr minn post għall-ieħor li jqiegħed lejbils fuq units li fihom tinżamm data elettronika; tagħmir ta' applikazzjoni u tneħħija ta' materjali termoplastiċi għall-immarkar ta' l-art film stokk użat f'laminati ta' window film.

Afgiftemachines voor plakband; afgifte-inrichtingen voor etiketten om slechts te gebruiken in samenhang met weegtoestellen of testtoestellen, machines voor het verwijderen van onderlagen van kleefetiketten, afgifte-inrichtingen voor plakband, eitketteermachines, lamineermachines, inrichtingen voor het aanbrengen van etiketten, opdrukapparatuur, niet om slechts in samenhang met weegtoestellen of testtoestellen te gebruiken; machines voor het vervaardigen van zelfklevende materialen (te weten etiketten, merktekens); elektrische gereedschappen en machines voor het drukken en bevestigen van etiketten, merktekens, bevestigingen en sluitingen op of rond artikelen en reserveonderdelen; draagbare inrichtingen voor het aanbrengen van etiketten op elektronische gegevensopslageenheden; inrichtingen voor het aanbrengen en verwijderen van thermoplastische plaveiselmarkeringsmaterialen, foliematerialen voor gebruik bij vensterfolielaminaten.

Podajniki taśmy przylepnej; podajniki etykiet nie przeznaczone do użytku wyłącznie w połączeniu z urządzeniami wagowymi lub urządzeniami testującymi, maszyny do usuwania warstwy osłaniającej z etykiet przylepnych, podajniki taśmy, maszyny do etykietowania, laminatory, aplikatory etykiet, sprzęt do nadruków nie przeznaczony do użytku wyłącznie w połączeniu z urządzeniami wagowymi lub urządzeniami testującymi; maszyny do produkcji materiałów samoprzylepnych (mianowicie etykiet, metek); narzędzia i maszyny z napędem mechanicznym do drukowania i nakładania etykiet, metek, zapięć i wiązań na artykułach lub wokół nich i części zamienne; przenośne aplikatory do nakładania etykiet na elektroniczne jednostki przechowywania danych; sprzęt do nakładania i usuwania termoplastycznych materiałów do znakowania chodników oraz folii używanych w laminatach okiennych.

Máquinas distribuidoras de fita adesiva; distribuidores de etiquetas não destinadas apenas a aparelhos de pesagem ou aparelhos de teste, máquinas que retiram o reverso de etiquetas adesivas, distribuidores de fita, máquinas de etiquetagem, máquinas de laminagem, máquinas para aplicação de etiquetas, equipamento de impressão não destinado apenas a aparelhos de pesagem ou aparelhos de teste; máquinas para o fabrico de materiais autocolantes (nomeadamente etiquetas, rótulos); ferramentas e máquinas accionadas mecanicamente para impressão e aplicação de etiquetas, rótulos, fixadores e presilhas em artigos e peças sobresselentes; aplicadores portáteis de etiquetas em unidades electrónicas de armazenamento de dados; equipamento de aplicação e remoção de materiais termoplásticos de marcação de pavimentos, películas em bruto destinadas ao fabrico de películas laminadas para janelas.

Dávkovače lepiacej pásky; etiketovacie prístroje, s výnimkou tých, ktoré sú určené na využitie jedine s vážiacimi prístrojmi, alebo testovacími prístrojmi, stroje, ktoré odstraňujú podklad z nalepovacích etikiet, dávkovače pásky, etiketovacie stroje, laminovacie stroje, stroje na nalepovanie etikiet, stroje na potlač, s výnimkou tých, ktoré sú určené na využitie jedine s vážiacimi prístrojmi, alebo testovacími prístrojmi; stroje na výrobu samolepiacich materiálov, (najmä etikety, štítky); strojové náradie a stroje na tlačenie a nalepovanie etikiet, štítkov, sponiek a šnúrok na okrúhle predmety a vymeniteľné časti; prenosné aplikátory na nalepovanie etikiet na elektronické zariadenia na úschovu dát; zariadenia na nalepovanie a odstraňovanie termoplastických značkovacích materiálov a fólií využívaných v laminátoch na okenné fólie.

Stroji za razdeljevanje lepilnega traku; naprave za lepljenje označb, ki niso namenjene izključno za uporabo s tehtalnimi napravami ali preizkusnimi napravami, stroji, ki odstranjujejo hrbtno stran s samolepilnih etiket, razdeljevalci lepilnega traku, označevalne naprave, naprave za laminiranje, naprave za pritrjevanje oznak, vtiskovalna oprema, ki ni namenjena izključno za uporabo v zvezi s tehtalnimi napravami in preizkuševalnimi napravami; stroji za izdelavo samolepilnih materialov (in sicer etiket, označb); električno orodje in stroji za tiskanje in pritrjevanje nalepk, označb, pritrdilnih elementov in vezi na ali okrog izdelkov ter nadomestni deli zanje; prenosne naprave za nanašanje oznak na elektronske naprave za shranjevanje podatkov; oprema za nanašanje in odstranjevanje termoplastičnih materialov za označevanje pločnikov ter filmov za okenske filmske laminate.

Tejputmatningsmaskiner; etikettautomater, ej avsedda för användning enbart i samband med vägningsapparater eller provningsapparater, maskiner för tar bort baksidan från klisteretiketter, tejphållare, etiketteringsmaskiner, lamineringsmaskiner, etikettapplikatorer, tryckutrustning, ej avsedda för användning enbart i samband med vägningsapparater eller provningsapparater; maskiner för tillverkning av självhäftande material, (nämligen etiketter, lappar); motordrivna verktyg och maskiner för tryckning och fastsättning av etiketter, lappar, fästanordningar och band på eller runt artikla och reservdelar; bärbar applikator för applicering av etiketter på elektroniska datalagringsenheter; applicering och borttagning av utrustning för termoplastiska material för märkning av trottoarer som används i fönsterfilmlaminat.

8
Ruční nástroje pro upevňování upínadel, štítků a etiket na průmyslové zboží a oděvy, a náhradní díly k těmto; ruční nástroje a aplikátory pro aplikování etiket na jednotky pro ukládání elektronických dat; ruční nástroje pro připevňování knoflíků a/nebo jiných výrobků.

Outils à main pour fixer des attaches, plaquettes et étiquettes à des articles de fabrication et des articles vestimentaires, et leurs pièces de rechange; outillage à main et applicateurs pour appliquer des étiquettes sur des unités de stockage de données électroniques; outils à main pour attacher des boutons et/ou autres articles.

Hand-tools for fastening fasteners, tags and labels to articles of manufacture and apparel, and replacement parts therefor; hand tools and applicators for applying labels on electronic data storage units; hand operated tools for attaching buttons and/or other articles.

Handwerkzeuge zur Befestigung von Verschlüssen, Anhängern und Etiketten an Fertigerzeugnissen und Bekleidung und Ersatzteile dafür; Handwerkzeuge und Applikatoren zum Anbringen von Etiketten auf elektronischen Datenträgern; handbetätigte Werkzeuge für die Befestigung von Knöpfen und/oder anderen Artikeln.

Håndværktøj til fastgørelse af fastgørelsesanordninger, mærkesedler og etiketter på varer og beklædningsgenstande og reservedele hertil; håndværktøj og udstyr til påsætning af etiketter på elektroniske datalagringsenheder; håndværktøj til påsætning af knapper og/eller andre artikler.

Εργαλεία χειρός για τη στερέωση συνδέσεων, ταμπέλων και ετικετών σε κατασκευαστικά είδη και ενδύματα και ανταλλακτικά αυτών· εργαλεία χειρός και εφαρμογείς για την τοποθέτηση ετικετών σε ηλεκτρονικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων· χειροκίνητα εργαλεία για την τοποθέτηση κουμπιών και/ή άλλων ειδών.

Herramientas de mano para sujetar sujeciones y etiquetas en artículos de fabricación y prendas de vestir, y sus piezas de repuesto; herramientas manuales y aplicadores para aplicar etiquetas en unidades electrónicas de almacenamiento de datos; herramientas de mano para acoplar botones y/u otros artículos.

Käsi-tööriistad kinnituste, siltide ja lipikute kinnitamiseks tootmis- ja rõivaesemetele ning nende varuosad; käsi-tööriistad ja aplikaatorid siltide pealekandmiseks elektroonilistele andmesäilitusüksustele; käsitsi kasutatavad riistad nuppude ja/või muude esemete kinnitamiseks.

Käsityökalut kiinnittimien, nimilappujen ja etikettien kiinnittämiseen tuotteisiin ja vaatteisiin sekä niiden vaihto-osat; käsityökalut ja kiinnitysvälineet etikettien kiinnittämiseen tiedontallennusyksiköihin; käsityökalut nappien ja/tai muiden tavaroiden irrottamiseen.

Kéziszerszámok rögzítőelemek és címkék árucikkekre és ruházati cikkekre, illetve pótalkatrészekre való rögzítésére; kéziszerszámok és applikátorok elektronikus adattároló eszközök címkézéséhez; kéziszerszámok gombozáshoz és más dolgok felerősítéséhez.

Utensili manuali per fissaggio di chiusure, cartellini ed etichette a prodotti manufatti e indumenti e relative parti di ricambio; utensili a mano e applicatori per l'applicazione d'etichette su dispositivi d'archiviazione di dati elettronici; utensili manuali per attaccare bottoni e/o altri articoli.

Rankiniai įrankiai žymų, kortelių ir etikečių pritvirtinimui prie gaminių ir aprangos, bei jų atsarginės dalys; rankiniai įrankiai ir aplikatoriai etikečių klijavimui ant elektroninių duomenų laikmenų; rankiniai įrankiai sagų ir/ar kitų dirbinių pritvirtinimui.

Roku darbarīki saspraužu stiprināšanai, etiķetes un uzlīmes virsrakstu izgatavošanai un apģērbu izstrādājumi, un tāpēc ir aizvietotāja detaļas; roku darbarīki un aplikatori elektronisku datu uzglabāšanas uzlīmju uzlikšanai; roku vadīšanas darbarīki pogu piestiprināšanai un/vai citu priekšmetu piestiprināšanai.

Għodda ta' l-idejn biex jitwaħħlu qfil, tikketti u lejbils fuq artikli u apparat ta' manifattura u biċċiet jew partijiet tal-bdil għalihom; għodda ta' l-idejn u applikaturi biex jitwaħħlu lejbils fuq units li fihom tinżamm data elettronika; għodda li titħaddem bl-idejn għat-twaħħil ta' buttuni u/jew affarijiet oħra.

Handgereedschappen voor het bevestigen van bevestigingen, merktekens en etiketten op manufacturen en kleding, reserveonderdelen hiervoor; handgereedschappen en inrichtingen voor het aanbrengen van etiketten op elektronische gegevensopslageenheden; handbediende gereedschappen voor het aanbrengen van knopen en/of andere artikelen.

Narzędzia ręczne do nakładania zapięć, etykietek i metek na artykuły przemysłowe i odzież, oraz części zamienne do nich; narzędzia ręczne i aplikatory do nakładania etykiet na elektroniczne jednostki przechowywania danych; narzędzia ręczne do przymocowywania guzików i/lub innych artykułów.

Ferramentas manuais para aplicação de fechos, rótulos e etiquetas em artigos manufacturados e de vestuário, bem como peças sobresselentes para as mesmas; ferramentas manuais e aplicadores de etiquetas em unidades electrónicas de armazenamento de dados; ferramentas manuais para aplicação de botões e/ou outros artigos.

Ručné nástroje na upevňovanie sponiek, štítkov a etikiet na priemyselný tovar a textil, a ich vymeniteľné časti; ručné nástroje a aplikátory na nalepovanie etikiet na elektronické zariadenia na úschovu dát; ručné nástroje na nalepovanie tlačidiel a/alebo iných predmetov.

Ročna orodja za pritrjevanje sponk, označb in etiket na izdelke in oblačila ter nadomestni deli zanje; ročna orodja in pripomočki za nanašanje označb na elektronske naprave za shranjevanje podatkov; ročna orodja za pritrjevanje gumbov in/ali drugih predmetov.

Handverktyg för fastsättning av fästanordningar, lappar och etiketter på tillverkningsartiklar och kläder, och tillhörande reservdelar; handverktyg och applikatorer för applicering av etiketter på elektroniska datalagringsenheter; handmanövrerade verktyg för fastsättning av knappar och/eller andra artiklar.

9
Počítačová periferní zařízení, jmenovitě tiskárny a skenery; počítačový software pro navrhování a tisk etiket a jiných potiskovatelných médií; počítačový software pro použití při automatizaci obchodních transakcí, sledování materiálů a kontrol zásob; počítačový software pro vytváření čárových kódů; tiskárny čárových kódů; počítačový software pro provoz tiskových systémů a přístrojů; počítačový hardware a software pro procesy mikroskopického rytí a obrábění při vytváření replik struktur a mikrostruktur; termotransferové tiskárny a přímé tepelné tiskárny, laserové tiskárny a systémy (jmenovitě počítačový hardware a software, klávesnice a monitory a tiskárny, a příslušenství), které tisknou a aplikují etikety citlivé na tlak na lepenkové krabice, obaly nebo produkty; lístkové a štítkové tiskové systémy s příslušenstvím, jmenovitě ofsetové, laserové a termotransferové tiskárny a počítačový hardware a/nebo software pro přenos různých dat, lístkových formátů, materiálových specifikací a přepravních informací přes globální počítačovou síť elektronicky do vzdálených míst pro vytváření a tisk lístků a štítků; informační a podpůrné systémy dodavatelských řetězců s příslušenstvím, jmenovitě tiskárny a snímače etiket, počítačový hardware a/nebo software pro přenos informací dodavatelského řetězce výrobcům, maloobchodníkům, prodejcům a/nebo speditérům sdružujícím zásilky, včetně informací o balení zásob a přepravních informací; počítačový software pro použití se snímači a tiskárnami v systémech pro ověřování správnosti dodaných produktů proti objednávkám zákazníků; a přenosné elektrické tiskárny pro použití výrobci a maloobchodníky při přípravě etiket a štítků na výrobky; fotografické identifikační systémy s příslušenstvím, jmenovitě klávesnice, monitory, kamery, snímače čárových kódů, tiskárny, visačky s kódem a elektronické visačky s kódem, vložky do visaček s kódem a/nebo počítačový hardware a software pro vytváření identifikačních visaček s kódem opatřených fotografií určených pro jednotlivce, ukládání informací o jednotlivcích, zajišťování kontroly přístupu do budov na základě uložených informací a/nebo poskytování širokého spektra možností vyhledávání a informačního zpracování uložených informací; elektronické a rádiové vložky, etikety a štítky pro použití při sledování a/nebo kontrole zásob; elektronické paměťové etikety a elektronické paměťové etikety pro rádiovou identifikaci (RFID), elektronické štítky, etikety, čidla a indikátory pro indikaci čerstvosti potravin; elektronická zařízení reagující na zařízení pro zadávání informací pro tisk etiket nebo štítků a aplikaci etiket nebo štítků na průmyslové zboží a oděvy; pořadačové listy a obálky ve formě pořadačových listů pro skladování počítačových disket a kompaktních disků; počítačový software pro ukládání nahraných šablon grafických návrhů, umožňující import grafických clipartů a/nebo fotografických obrázků a spojování dat; magnetické tabule pro řemeslnické a kancelářské použití; reliéfní reflexní vodorovné dopravní značky, pro aplikaci na povrchu vozovek, tak na vozovkách ošetřovaných sněhovými pluhy, termoplastové materiály pro značení dlažeb pro pásové značení a dopravní značení vozovek; předtvarovaná termoplastová dopravní značení pro aplikace jak na dálnicích, tak na průmyslových povrchových komunikacích.

Périphériques informatiques, à savoir, imprimantes et scanneurs; logiciels informatiques de conception et impression d'étiquettes et autres supports imprimables; logiciels informatiques destinés à automatiser des transactions commerciales, du matériel de pistage et des inventaires de contrôle; logiciels informatiques pour la création de codes à barres; imprimantes pour codes à barres; logiciels informatiques d'exploitation de systèmes et d'appareils d'impression; matériel et logiciels informatiques pour processus de microgaufrage et outillage pour la création de répliques de structures et de microstructures; imprimantes à transfert thermique et à transfert direct, imprimantes et systèmes laser, (à savoir, matériel et logiciels informatiques, claviers et moniteurs et imprimantes, et accessoires) pour imprimer et appliquer des étiquettes sensibles à la pression à des caisses, conditionnements ou produits; systèmes d'impression de tickets et de plaquettes et leurs accessoires, à savoir, imprimantes off-set, laser et/ou thermiques et matériel et/ou logiciels informatiques pour la transmission sur un réseau informatique mondial de diverses données, formats de ticket, spécifications de matériel et l'acheminement électronique d'informations vers des endroits distants pour produire et imprimer des tickets et des plaquettes; informations en matière de chaîne d'approvisionnement et systèmes de support et leurs accessoires, à savoir, imprimantes et scanneurs d'étiquettes, matériel et/ou logiciels informatiques pour la transmission à des fabricants, détaillants, fournisseurs et/ou groupeurs de fret d'informations en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris informations en matière d'inventaire d'emballage et d'expédition; logiciels informatiques utilisés avec des scanneurs et des imprimantes dans un système pour vérifier l'exactitude de produits fournis à l'encontre des commandes du client; et imprimantes électroniques portables utilisées par des fabricants et détaillants dans la préparation d'étiquettes et de plaquettes pour produits; système d'identification photographique et ses accessoires, à savoir, clavier, moniteur, appareil photographique, scanneur de codes à barres, imprimante, insignes codés et insignes électroniques, inserts pour badges, et/ou matériel et logiciels informatiques pour la production d'insignes d'identification avec photo pour les personnes, stockage d'informations sur des individus, fourniture de contrôle d'accès au bâtiment basé sur les informations stockées et/ou fourniture d'un large éventail de recherche et de traitement de l'information stockée; inserts, plaquettes et étiquettes électroniques et de radiofréquence destinés au suivi et/ou contrôle d'inventaire; étiquettes à puce électronique et étiquettes à puce électronique pour identification par radiofréquence plaquettes, étiquettes, capteurs et indicateurs électroniques pour l'indication de la fraîcheur d'aliments; appareils électroniques réactifs à un dispositif de saisie d'informations pour l'impression d'étiquettes ou de plaquettes et la fixation d'étiquettes ou de plaquettes à des articles de fabrication et des vêtements; pages et manchons de reliure sous forme de pages de reliure pour le stockage de disquettes informatiques et de disques compacts; logiciels informatiques pour la conception graphique stockant des modèles préenregistrés, capables d'importer des cliparts et/ou des photographies-images et de fusionner des données; feuilles magnétiques à usage artisanal et pour la papeterie; dispositifs de marquage en relief réfléchissants utilisés à la fois pour des applications de montage en surface et de chasse-neige, matériaux pour le marquage thermoplastique de la chaussée pour le marquage des routes; marquages préformés thermoplastiques à la fois pour autoroutes et applications de communication dans des surfaces commerciales.

Computer peripherals, namely, printers and scanners; computer software for designing and printing labels and other printable media; computer software for use in automating business transactions, tracking materials and controlling inventory; computer software for generating bar codes; bar code printers; computer software for operating printer systems and apparatus; computer hardware and software for microembossing and tooling processes for creating replicas of structures and microstructures; thermal transfer and direct transfer printers, laser printers and systems, (namely, computer hardware and software, keyboard and monitor and printers, and accessories) that print and apply pressure-sensitive labels to cartons, packages or products; ticket and tag imprinting systems with accessories, namely, offset, laser and/or thermal printers and computer hardware and/or software for transmitting over a global computer network variable data, ticket formats, material specifications and shipping information electronically to remote locations to produce and print tickets and tags; supply chain information and support systems with accessories, namely, label printers and scanners, computer hardware and/or software for transmitting to manufacturers, retailers, vendors and/or freight consolidators supply chain information, including inventory packing and shipping information; computer software for use with scanners and printers in a system for verifying the correctness of products supplied against customer orders; and portable electrically powered printers for use by manufacturers and retailers in preparing product labels and tags; photographic identification system with accessories, namely, keyboard, monitor, camera, bar code scanner, printer, encoded badges and electronic badges, badge inserts, and/or computer hardware and software for generating photo-bearing identification badges for individuals, storing information of the individuals, providing building access control based on the information stored and/or providing a wide variety of searching and information processing of the information stored; electronic and radio-frequency inlays, tags and labels for use in inventory tracking and/or control; electronic smart labels and electronic smart labels for radio frequency identification (RFID) electronic tags, labels, sensors and indicators for indicating food freshness; electronic apparatus responsive to an information input device for printing labels or tags and attaching the labels or tags to articles of manufacture and apparel; binder pages and sleeves in the nature of binder pages for storage of computer diskettes and compact disks; computer software for graphics design storing pre-recorded templates, capable of importing graphics clip art and/or photo-images and merging data; magnetic sheets for crafting and stationery uses; raised reflective markers both for surface-mounted and snowplowable roadway applications, thermoplastic pavement marking materials for striping and marking roadways; preformed thermoplastic markings both for highway and commercial surface communication applications.

Computerperipheriegeräte, nämlich Drucker und Scanner; Computersoftware für das Design und den Druck von Etiketten und anderen bedruckbaren Medien; Computersoftware für die Automatisierung von Geschäftstransaktionen, die Verfolgung von Materialien und die Inventarkontrolle; Computersoftware für die Erstellung von Strichcodes; Strichcodedrucker; Computersoftware zum Betreiben von Druckersystemen und -geräten; Computerhardware und -software für Mikropräge- und Werkzeugbestückungsprozesse zur Schaffung von Nachbildungen von Strukturen und Mikrostrukturen; Thermotransfer- und Direkttransferdrucker, Laserdrucker und -systeme, (nämlich Computerhardware und -software, Tastatur und Monitor und Drucker und Zubehör), die druckempfindliche Etiketten auf Kartons, Packungen oder Produkte drucken und aufbringen; Karten- und Anhängerdrucksysteme mit Zubehör, nämlich Offset-, Laser- und/oder Thermodrucker und Computerhardware und/oder -software zur elektronischen Übertragung von veränderlichen Daten, Ticketformaten, Materialspezifikationen und Versandinformationen über ein weltweites Computernetz zu entfernten Standorten zur Herstellung und zum Drucken von Tickets und Anhängern; Lieferketteninformations- und Unterstützungssysteme mit Zubehör, nämlich Etikettendrucker und Scanner, Computerhardware und/oder -software zur Übertragung von Lieferketteninformationen einschließlich Bestands-, Verpackungs- und Versandinformationen zu Herstellern, Einzelhändlern, Verkäufern und/oder Kommissionierern; Computersoftware zur Verwendung mit Scannern und Druckern in einem System zur Prüfung der Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit der Kundenbestellung; und tragbare elektrische Drucker zur Verwendung durch Hersteller und Einzelhändler bei der Herstellung von Produktetiketten und -anhängern; fotografisches Identifizierungssystem mit Zubehör, nämlich Tastatur, Monitor, Kamera, Strichcode-Scanner, Drucker, codierte Anstecker und elektronische Anstecker, Einsätze für Anstecker und/oder Computerhardware und -software zur Herstellung von Identifizierungsansteckern mit Foto für Einzelpersonen, Speicherung der Informationen der Einzelpersonen, Gebäudezugangskontrolle auf der Grundlage der gespeicherten Informationen und/oder Ermöglichung einer vielfältigen Suche und Informationsverarbeitung der gespeicherten Informationen; elektronische und Funkfrequenz-Einlagen, Anhänger und Etiketten für die Bestandsverfolgung und/oder -steuerung; elektronische Smart-Etiketten und elektronische Smart-Etiketten für die Funkfrequenzerkennung (RFID), elektronische Anhänger, Etiketten, Sensoren und Anzeiger zur Anzeige des Frischegrads von Lebensmitteln; elektronische Geräte, die auf ein Informationseingabegerät zum Druck von Etiketten oder Anhängern und das Anbringen der Etiketten oder Anhängern an Fertigerzeugnissen und Bekleidung ansprechen; Einbandseiten und Hülle in Form von Einbandseiten zum Aufbewahren von Computerdisketten und CDs; Computersoftware für Grafikdesign, die gespeicherte Vorlagen enthält, grafische Cliparts und/oder Fotos importieren und Daten zusammenführen kann; magnetische Bögen für Handwerkszwecke und Schreibwaren; Erhabene reflektierenden Markierungen für auf der Oberfläche angebrachte und für den Einsatz von Schneepflügen geeignete Straßenapplikationen, thermoplastische Straßenmarkierungsmaterialien für die Markierung von Straßen; vorgeformte thermoplastische Markierungen für Anwendungen auf der Autobahn und gewerblichen Verkehrsflächen.

Perifert udstyr til computere, nemlig, printere og skannere; computersoftware til design og trykning af etiketter og andre trykbare medier; computersoftware til anvendelse ved automatisering af virksomhedstransaktioner, sporing af materiale og lagerstyring; computersoftware til generering af stregkoder; stregkodeprintere; computersoftware til styring af trykkesystemer og -apparater; computerhardware og -software for mikroprægning og prægningsprocesser til fremstilling af kopier af strukturer og mikrostrukturer; printere til varmeoverføring og direkte overføring, laserprintere og -systemer, nemlig computerhardware og -software, tastaturer og skærme og printere og tilbehør, der trykker og påsætter trykfølsomme etiketter på æsker, pakker eller produkter; systemer til prægning af billetter og mærkesedler samt tilbehør hertil, nemlig offset-, laser- og/eller termoprintere samt computerhardware og/eller -software til elektronisk transmission af forskellige data, billetformater, materialespecifikationer og forsendelsesoplysninger via et globalt computernetværk til fjerntliggende steder, der skal producere og trykke billetter og mærkesedler; forsyningskædeoplysninger og støttesystemer og tilbehør hertil, nemlig etiketteprintere og skannere, computerhardware og/eller -software til transmission af forsyningskædeinformation, inklusive lagerpakning og information vedrørende spedition til fabrikanter, detailhandlende, sælgere og/eller samlegodsspeditører; computersoftware til brug sammen med skannere og printere i et system, der verificerer, at de leverede produkter svarer til kundens ordre; bærbare elektriske printere til brug for fabrikanter og detailhandlende ved udarbejdelse af produktetiketter og mærkesedler; fotografiske identifikationssystemer og tilbehør hertil, nemlig tastaturer, skærme, kameraer, stregkodeskannere, printere, kodede badges og elektroniske badges, badgeindlæg og/eller computerhardware og -software til udarbejdelse af identitetsbadges med foto til enkeltpersoner, lagring af information om disse enkeltpersoner, tilvejebringelse af kontrolleret bygningsadgang på basis af de lagrede oplysninger og/eller tilvejebringelse af en lang række søgemuligheder og informationsbehandling af de lagrede oplysninger; elektroniske og radiofrekvensstyrede indlæg, mærkesedler og etiketter til brug i sporing af og/eller kontrol med lagervarer; elektroniske smartetiketter og elektroniske smartetiketter til elektroniske mærkesedler, etiketter, sensorer og indikatorer til radiofrekvensstyret identifikation (RFID) til påvisning af levnedsmidlers friskhed; elektroniske apparater, der reagerer på udstyr, der indlæser oplysninger til trykning af etiketter eller mærkesedler og påsætter etiketterne eller mærkesedlerne på varer og beklædningsgenstande; sider og lommer i form af ringbindssider til opbevaring af computerdisketter og cd'er; computersoftware til lagring af indspillede skabeloner til grafisk design og til import af grafiske clip-art og/eller fotobilleder og fletning af data; magnetiske ark til kunsthåndværk og til brug som papirhandlervarer; ophøjede, refleksmærker både til overflademontering og til vejmontering, som tåler sneplove, termoplastisk materiale til markering på belægninger til afstribning og markering af vejbaner; præformede termoplastiske markering til kommunikationsformål på landeveje og kommercielle flader.

Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκεκριμένα, εκτυπωτές και σαρωτές· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για σχεδιασμό και εκτύπωση ετικετών και άλλων εκτυπώσιμων μέσων· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών, εντοπισμό υλικών και έλεγχο αποθεμάτων· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για δημιουργία γραμμικών κωδίκων· εκτυπωτές γραμμικού κώδικα· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για λειτουργία συστημάτων και συσκευών εκτύπωσης· υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για διεργασίες ανάγλυφης μικροαποτύπωσης και διακόσμησης βιβλιοδεσίας για τη δημιουργία αντιγράφων δομών και μικροδομών· εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς και άμεσης μεταφοράς, εκτυπωτές λέιζερ και συστήματα, (συγκεκριμένα, υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληκτρολόγια και οθόνες και εκτυπωτές, και εξαρτήματα) για την εκτύπωση και εφαρμογή ετικετών ευαίσθητων στην πίεση σε χαρτοκιβώτια, συσκευασίες ή προϊόντα· συστήματα εκτύπωσης εισιτηρίων και ταμπελών και εξαρτήματα αυτών, συγκεκριμένα, εκτυπωτές όφσετ, λέιζερ και/ή θερμικοί και υλικό και/ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετάδοση μέσω παγκοσμίου ηλεκτρονικού δικτύου διάφορων δεδομένων, μορφότυπων εισιτηρίων, προδιαγραφών υλικών και τη μετάδοση πληροφοριών ηλεκτρονικά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για την κατασκευή και εκτύπωση εισιτηρίων και ταμπελών· συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης αλυσίδων τροφοδοσίας και εξαρτήματα αυτών, συγκεκριμένα, εκτυπωτές και σαρωτές ετικετών, υλικό και/ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετάδοση πληροφοριών σε κατασκευαστές, λιανεμπόρους, πωλητές και/ή γραφεία ανακατανομής εμπορευμάτων, όπου περιλαμβάνεται η μετάδοση πληροφοριών σε σχέση με τη συσκευασία και αποστολή αποθεμάτων· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση με σαρωτές και εκτυπωτές σε σύστημα για την επαλήθευση της ορθότητας των προϊόντων που δεν συμφωνούν με την παραγγελία του πελάτη· και φορητοί ηλεκτρικοί εκτυπωτές για χρήση από κατασκευαστές και λιανεμπόρους στην κατασκευή ετικετών και ταμπελών για προϊόντα· σύστημα φωτογραφικής αναγνώρισης και εξαρτήματα αυτού, συγκεκριμένα, πληκτρολόγιο, οθόνη, κάμερα, σαρωτής γραμμικού κώδικα, εκτυπωτής, κωδικοποιημένα διακριτικά σήματα και ηλεκτρονικά διακριτικά σήματα, ενθέματα διακριτικών σημάτων, και/ή υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη δημιουργία διακριτικών σημάτων αναγνώρισης ατόμων τα οποία διαθέτουν φωτογραφία, παροχή ελέγχου πρόσβασης σε κτίρια βάσει των αποθηκευμένων πληροφοριών και/ή παροχή ευρείας δυνατότητας αναζήτησης και επεξεργασίας των αποθηκευμένων πληροφοριών· ενθέματα, ταμπέλες και ετικέτες ηλεκτρονικά ή ραδιοσυχνοτήτων για χρήση στον εντοπισμό και/ή έλεγχο αποθεμάτων· ηλεκτρονικές έξυπνες ετικέτες και ηλεκτρονικές έξυπνες ετικέτες για ηλεκτρονικές ταμπέλες, ετικέτες, αισθητήρες και ενδείκτες RFID (αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων) για αναγνώριση της νωπότητας τροφίμων· ηλεκτρονικές συσκευές που ανταποκρίνονται σε διατάξεις εισαγωγής πληροφοριών για την εκτύπωση ετικετών και ταμπελών και για την τοποθέτηση των ετικετών και ταμπελών σε κατασκευαστικά είδη και ενδύματα· σελίδες και φύλλα για κλασέρ με τη μορφή σελίδων για κλασέρ για την αποθήκευση δισκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύμπυκνων δίσκων· λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για γραφικό σχέδιο με αποθηκευμένα προεγγεγραμμένα πρότυπα, με δυνατότητα εισαγωγής προσχεδιασμένων σκίτσων γραφικών και/ή φωτογραφιών και συγχώνευσης δεδομένων· μαγνητικά φύλλα για χειροτεχνίες και χαρτικά· υπερυψωμένες ανακλαστικοί σημαντήρες για οδικές εφαρμογές τόσο σε επιφάνειες όσο και σε σχέση με εκχιονιστήρες, θερμοπλαστικά υλικά σήμανσης πεζοδρομίων για ράβδωση και σήμανση πεζοδρομίων· προδιαμορφωμένες θερμοπλαστικές σημάνσεις για εφαρμογές επικοινωνίας σε αυτοκινητόδρομους και εμπορικές επιφάνειες.

Periféricos de ordenador, en concreto, impresoras y escáneres; software para diseñar e imprimir etiquetas y otros medios impresionables; software para su uso en la automatización de transacciones de negocios, rastreo de materiales y control de inventarios; software para generar códigos de barras; impresoras de código de barras; software para activar sistemas y aparatos de impresora; hardware informático y software para microestampado en relieve y procesos de mecanizado para crear réplicas de estructuras y microestructuras; impresoras de transferencia térmica y transferencia directa, impresoras y sistemas láser (en concreto, hardware informático y software, teclado y monitor e impresoras y accesorios) que imprimen y aplican etiquetas sensibles a la presión en cajas de cartón, paquetes o productos; sistemas de impresión de billetes con accesorios, en concreto, impresoras en offset, láser y/o térmicas y hardware informático y/o software para transmitir a través de una red informática mundial datos variables, formatos de billete, especificaciones de material y enviar información por medios electrónicos a lugares remotos para producir e imprimir billetes y etiquetas; sistemas de información y ayuda de cadenas de suministro con accesorios, en concreto, impresoras de etiquetas y escáneres, hardware informático y/o software para transmitir a fabricantes, vendedores al por menor, vendedores y/o consolidadores de carga, información de cadenas de suministro, incluyendo información sobre envíos y paquetes de inventarios; software para su uso con escáneres e impresoras en un sistema para verificar la corrección de productos suministrados teniendo en cuenta los pedidos de clientes; e impresoras portátiles eléctricas para su uso por parte de fabricantes y vendedores al por menor en la preparación de etiquetas de productos; sistema de identificación fotográfica con accesorios, en concreto, teclado, monitor, cámara, escáner de código de barras, impresora, insignias codificadas y vendajes electrónicos, piezas de inserción de insignia y/o hardware informático y software para generar la identificación con fotografía para personas, almacenar información de personas, controlar el acceso a construcciones basándose en la información almacenada y/o facilitación de una amplia variedad de procesos de búsqueda e información de la información almacenada; incrustaciones y etiquetas electrónicas y de radiofrecuencia para su uso en el rastreo y/o el control de inventarios; etiquetas inteligentes electrónicas y etiquetas inteligentes electrónicas para etiquetas electrónicas de identificación de radiofrecuencia (RFID), etiquetas, etiquetas, sensores e indicadores para indicar la frescura de alimentos; aparatos electrónicos que responden a un dispositivo de entrada de información para imprimir etiquetas y acoplarlas a artículos de confección y prendas de vestir; paginas de encuadernador y manguitos del tipo de páginas de encuadernador para almacenar disquetes informáticos y discos compactos; software para plantillas pregrabadas de almacenamiento de diseños gráficos y que puede importar recortes e/o imágenes fotográficas y fusionar datos; láminas adhesivas para manualidades y para papelería; marcadores reflectantes en relieve para aplicaciones montadas en superficies y en carretera de quitanieves, materiales de marcado de pavimento termoplásticos para bandas y marcas de carretera; marcas termoplásticas preformadas para aplicaciones de comunicación de superficie de autopista y comercial.

Arvutite välisseadmed, nimelt printerid ja skannerid; arvutitarkvara siltide ja teiste prinditavate kandjate kujundamiseks ja printimiseks; arvutitarkvara kasutuseks äritehingute, materjalide otsimise ja inventuuri tegemise automatiseerimiseks; arvutitarkvara vöötkoodide genereerimiseks; vöötkoodiprinterid; arvutitarkvara printerisüsteemide ja -aparaatide käitamiseks; arvutiriistvara ja -tarkvara struktuuride ja mikrostruktuuride jäjendite loomise mikroreljeef- ja -gravüürprotsesside jaoks; termoülekande- ja otseülekandeprinterid, laserprinterid ja -süsteemid (nimelt arvutiriistvara ja -tarkvara, klaviatuur, ja monitor ja printerid ning lisatarvikud), mis prindivad ja kannavad survetundlikke silte karpidele, pakenditele või toodetele; piletite ja siltide vesimärgiga varustamise süsteemid koos lisatarvikutega, nimelt ofset-, laser ja/või termoprinterid ja arvutiriistavara ja/või -tarkvara erinevate andmete, piletiformaatide, materjalispetsifikatsioonide ja transpordiinfo elektrooniliseks edastamiseks kaugetesse paikadesse globaalse arvutivõrgu kaudu, et toota ja printida pileteid ja silte; tarneketi info- ja tugisüsteemid koos lisatarvikutega, nimelt sildiprinterid ja -skannerid, arvutiriistavara ja/või -tarkvara tootjate, edasimüüjate, müüjate ja/või transpordi pakkujate tarneketiteabe edastamiseks, sh inventari pakkimise ja transpordi info; arvutitarkvara kasutuseks koos skannerite ja printeritega süsteemis, mis tõendab tarnitud toote vastavust kliendi tellimusele; ja teisaldatavad elektriprinterid kasutuseks tootjate ja edasimüüjate poolt toodete siltide ja lipikute valmistamiseks; fotograafilised identifitseerimissüsteemid koos lisavarustusega, nimelt klaviatuuri, monitori, kaamera, vöötkoodiskanneri, printeri, kodeeritud identifitseerimiskaartide ja elektrooniliste identifitseerimiskaartide, kaardisisendite ja /või arvutiriistavara ja -tarkvaraga, isikutele fotoga identifitseerimiskaartide valmistamiseks, isikuandmete säilitamiseks ja hoonetesse sissepääsu kontrollimiseks talletatud info alusel ja/või mitmesuguste info otsimis- ja töötlusteenuste pakkumine, tuginedes talletatud andmetele; elektroonilised ja raadiosageduslikud vahekihid, lipikud ja sildid kasutuseks inventari jälitamisel ja/või juhtimisel; elektroonilised kiipsildid ja elektroonilised kiipsildid raadiosageduslikuks identifitseerimiseks (RFID), elektroonilised sildid, lipikud, andurid ja indikaatorid toiduainete värskuse indikeerimiseks; informtasiooni väljastusseadmele vastavad elektroonilised aparaadid siltide või lipikute printimiseks ja siltide ja või lipikute kinnitamiseks toodangu ja rõivaste külge; köitmislehed ja ümbrised köitmislehtede kujul arvutidiskettide ja CD-de hoidmiseks; graafilise kujunduse arvutitarkvara eelsalvestatud šabloonide säilitamiseks, võimalusega impotida graafilisi lõikeid ja/või fotokujutisi ja omandada andmeid; magnetlehed kasutuseks käsitöös ja kirjatarvetena; kõrgendatud reflektiivsusega märgistused nii asfalteeritud kui lumesahaga sõidetavatele maanteerakendustele, termoplastilised teekattemärgistuse materjalid maanteede joonimiseks ja märkimiseks; eelvormitud termoplastist märgistused nii asfalteeritud kui lumesahaga sõidetavatele maanteerakendustele.

Tietokoneiden oheislaitteet, nimittäin tulostimet ja skannerit; tietokoneohjelmistot etikettien ja muiden painettujen välineiden suunnitteluun ja painamiseen; tietokoneohjelmistot liiketoimien automatisointiin, materiaalien jäljittämiseen ja varastonhallintaan; tietokoneohjelmistot viivakoodien tuottamiseen; viivakoodinkirjoittimet; tulostinjärjestelmien ja -laitteiden käyttöön tarkoitetut tietokoneohjelmistot; tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot mikropakotus- ja työstöprosesseihin rakenteiden ja mikrorakenteiden jäljentämistä varten; lämpösiirto- ja suorasiirtotulostimet, lasertulostimet ja laserjärjestelmät (nimittäin tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot, näppäimistöt, näytöt, tulostimet ja tarvikkeet) paineherkkien etikettien tulostamiseen ja niiden kiinnittämiseen pahvilaatikoihin, pakkauksiin tai tuotteisiin; lippujen ja nimilappujen tulostusjärjestelmät ja niiden tarvikkeet, nimittäin offset-, laser- ja/tai lämpötulostimet sekä tietokonelaitteistot ja/tai -ohjelmistot erilaisen tiedon, lippuformaattien, materiaalieritelmien ja kuljetustietojen siirtämiseen elektronisesti maailmanlaajuisen tietokoneverkon välityksellä kaukana sijaitseviin kohteisiin lippujen ja nimilappujen tuottamista ja tulostamista varten; toimitusketjua koskevat tiedotus- ja tukijärjestelmät ja niiden tarvikkeet, nimittäin etikettitulostimet ja skannerit, tietokonelaitteistot ja/tai -ohjelmistot toimitusketjua koskevien tietojen, mukaan lukien varastopakkausta ja kuljetusta koskevien tietojen, siirtämiseen valmistajille, vähittäismyyjille, myyjille ja/tai yhteishuolintaliikkeille; asiakkaiden tilauksesta toimitettujen tuotteiden oikeellisuuden tarkistamiseen tarkoitettuihin järjestelmiin kuuluvissa skannereissa ja tulostimissa käytettävät tietokoneohjelmistot; ja kannettavat sähkökäyttöiset tulostimet valmistajille ja vähittäismyyjille tuotteiden etikettien ja nimilappujen valmistamista varten; valokuvaan perustuvat tunnistusjärjestelmät ja niiden tarvikkeet, nimittäin näppäimistöt, näytöt, kamerat, viivakoodiskannerit, tulostimet, koodatut henkilökortit ja elektroniset henkilökortit, taskuihin tai pidikkeisiiin laitettavat henkilökortit ja/tai tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot sellaisten valokuvalla varustettujen henkilökorttien tuottamiseen yksittäisille henkilöille, jotka sisältävät henkilöä koskevia tietoja, joiden avulla voidaan harjoittaa tähän tietoon perustuvaa kulunvalvontaa rakennuksissa ja/tai joiden sisältämiä tietoja voidaan hakea ja käsitellä monella tavalla; elektroniset ja radiotaajuutta hyödyntävät upotteet, tunnisteet ja etiketit varastonseurantaan ja/tai -hallintaan; elektroniset älyetiketit ja elektroniset älyetiketit radiotaajuiseen tunnistukseen (RFID), elektroniset tunnisteet, etiketit, anturit ja osoittimet, jotka osoittavat ruoan tuoreutta; tiedonsyöttölaitteeseen reagoiva elektroninen laite etikettien tai nimilappujen tulostamiseen ja etikettien tai nimilappujen kiinnittämiseen tuotteisiin ja vaatteisiin; kansioiden irtolehdet ja taskut, jotka ovat tietokonelevykkeiden ja CD-levyjen säilyttämiseen tarkoitettuja kansioiden irtolehtiä; graafiseen suunnitteluun tarkoitetut tietokoneohjelmistot, joihin on tallennettu valmiiksi mallineita ja joilla voidaan tuoda graafisia leikekuvia ja/tai valokuvia sekä yhdistää dataa; magneettiarkit käsityö- ja paperikäyttöön; kohotetut heijastavat merkit sekä pintakiinnitteisiin että aurauksen kestäviin maantiesovelluksiin, lämpömuovautuvat päällysteiden merkintämateriaalit teiden viivoitukseen ja merkintään; esimuotoillut lämpömuovautuvat merkit sekä maanteiden merkintään että kaupallisiin pintasovelluksiin.

Számítógép perifériák, nevezetesen nyomtatók és szkennerek; számítógépes szoftverek címkék és más nyomtatható dolog tervezésére; számítógépes szoftverek üzleti tranzakciók automatizálására, az anyagok nyomon követésére és a készlet ellenőrzésére; szoftverek vonalkódok előállításához; vonalkód-nyomtatók; számítógépes szoftverek nyomtatórendszerek és -berendezések üzemeltetéséhez; számítógépes hardver és szoftver mikro-domborításhoz és eszközök készítéséhez építmények másolatainak, illetve mikro-építmények készítéséhez; hőnyomtatásos és közvetlen nyomtatók, lézerprinterek és -rendszerek (nevezetesen számítógépes hardver és számítógépes szoftver, billentyűzetek és monitorok és printerek, és tartozékok) amelyek nyomásérzékeny címkéket nyomtatnak és rögzítenek kartonokra, csomagokra vagy termékekre; jegy- és címkenyomtató rendszerek és kiegészítőik, nevezetesen ofszet, lézer és/vagy hőnyomtatók, és számítógépes hardver és/vagy szoftver különböző adatok, jegyformátumok, anyagleírások és szállítási információk elektronikus továbbítására egy globális számítógépes hálózaton keresztül más helyekre jegyek és címkék nyomtatása céljából; beszállítói információs és támogató rendszerek és azok tartozékai, nevezetesen címkenyomtatók és szkennerek, számítógépes hardver és/vagy szoftver beszállítói információk, köztük a készletre, csomagolásra és szállításra vonatkozó információk továbbítására a gyártóknak, kiskereskedőknek, kereskedőknek és/vagy szállítmányozóknak; számítógépes szoftver szkennerekhez és nyomtatókhoz, melyek egy olyan rendszer részei, mely a vevő megrendelése alapján ellenőrzi a leszállított áruk helyességét; és hordozható elektromos nyomtatók gyártók és kiskereskedők számára termékfeliratok és címkék készítéséhez; fényképes azonosítórendszer tartozékokkal, nevezetesen billentyűzet, monitor, kamera, vonalkódleolvasó, nyomtató, kódolt kitűzők és elektronikus kitűzők, kitűző-betétek, és/vagy számítógépes hardver és szoftver fényképes azonosító kitűzők készítésére személyek számára, személyek adatainak tárolására, a tárolt adatok alapján az épületbe való belépés szabályozására, és/vagy a tárolt adatokon különféle keresések futtatására és az adatok feldolgozására; elektronikus és rádiós jelölők és címkék az árukészlet nyomon követésére és/vagy ellenőrzésére; elektronikus intelligens címkék és rádiós elektronikus intelligens címkék, címkék, érzékelők és kijelzők az áruk frissességének kijelzésére; adatbeviteli készülék adatai alapján dolgozó elektronikus készülékek címkenyomtatáshoz és árucikkek és ruházati cikkek felcímkézéséhez; lefűzhető lapok és tokok, azaz lefűzhető lapok számítógépes kislemezek és CD-k tárolására; előre felvett sablonokat tároló számítógépes szoftver grafikus tervezéshez, amely képes grafikus clipartok és/vagy fotografikus képek importálására és adatok egyesítésére; mágneses lapok hobby és írás céljára; felületre telepített, illetve hóekézhető kiemelkedő fényvisszaverő jelölések az útra, termoplasztikus burkolatjelölő anyagok az útburkolati jelek készítésére és a csíkok meghúzására; előformázott termoplasztikus jelölések közutakra és kereskedelmi kommunikációs célokra.

Unità periferiche per computer, ovvero stampanti e scanner; software per progettare e stampare etichette e altri supporti stampabili; software per l'automazione di transazioni commerciali, rilevamento di materiali e controllo d'inventari; software per la generazione di codici a barre; stampanti di codici a barre; software per gestione di sistemi e apparecchi di stampa; hardware e software per micro-goffratura e processi di lavorazione con utensili per la creazione di copie di strutture e microstrutture; stampanti a trasferimento termico e trasferimento diretto, stampanti e sistemi laser, (ovvero, hardware e software, tastiere e monitor e stampanti, e accessori) che stampano e applicano etichette autoadesive su cartoni, pacchi o prodotti; sistemi di stampa di biglietti e cartellini muniti d'accessori, ovvero stampanti offset, laser e/o termiche e hardware e/o software per trasmissione su una rete informatica globale di dati variabili, formati di biglietti, specifiche tecniche di materiali e informazioni su spedizioni in formato elettronico a postazioni remote per la produzione e la stampa di biglietti e cartellini; sistemi d'informazione e assistenza riguardo a catene di fornitura muniti d'accessori, ovvero stampanti e dispositivi di scansione per etichette, hardware e/o software per la trasmissione ai produttori, rivenditori, venditori e/o operatori di fusione di carichi d'informazioni sulle catene di fornitura, comprese informazioni su imballaggio e spedizione di scorte; software da utilizzare con scanner e stampanti in un sistema per la verifica della correttezza di prodotti forniti contro le ordinazioni dei clienti; e stampanti portatili funzionanti elettricamente destinate a produttori e rivenditori nella preparazione d'etichette e cartellini su prodotti; sistemi d'identificazione fotografica muniti d'accessori, ovvero tastiera, monitor, apparecchio fotografico, scanner di codici a barre, stampante, tessere codificate e tessere elettroniche, inserti per tessere e/o hardware e software per la produzione di tessere d'identificazione munite di fotografia per le persone, archiviazione delle informazioni delle persone, fornitura di controllo dell'accesso a edifici sulla base delle informazioni archiviate e/o fornitura d'un'ampia gamma di ricerche ed elaborazioni delle informazioni archiviate; retri, cartellini ed etichette elettroniche e a radiofrequenza per il rilevamento e/o il controllo d'inventari; etichette elettroniche intelligenti ed etichette elettroniche intelligenti per cartellini elettronici d'identificazione a radiofrequenze (RFID), etichette, sensori e indicatori per l'indicazione della freschezza di prodotti alimentari; apparecchi elettronici che rispondono a un dispositivo d'immissione d'informazioni per stampare etichette o cartellini e attaccare le etichette o i cartellini a prodotti manufatti e indumenti; pagine di raccoglitori e custodie sotto forma di pagine di raccoglitori per l'archiviazione di dischetti per computer e compact disc; software per la grafica contenenti modelli pre-registrati, in grado di importare cartelline di grafica e/o immagini fotografiche e di unire dati; fogli magnetici per lavori manuali e cartoleria; marcatori riflettenti in rilievo per applicazioni stradali su manti stradali e da spazzaneve, materiali termoplastici di tracciatura di pavimentazioni per sverniciatura e tracciatura di manti stradali; tracciature termoplastiche preformate per applicazioni di comunicazione di superfici d'autostrade e commerciali.

Kompiuterių išorinė įranga, būtent spausdintuvai ir skeneriai; kompiuterių programinė įranga etikečių ir kitų spausdintinų formų kūrimui ir spausdinimui; kompiuterių programinė įranga, skirta naudoti verslo sandorių, stebėjimo priemonių ir inventoriaus tikrinimo automatizavimui; kompiuterių programinė įranga brūkšninių kodų kūrimui; brūkšninių kodų spausdintuvai; kompiuterių programinė įranga spausdinimo sistemų ir aparatų valdymui; kompiuterių aparatinė ir programinė įranga, skirta mikroreljefinių ornamentų įspaudimui ir įspaudimo procesams, leidžianti sukurti tikslias konstrukcijų ir mikrokonstrukcijų kopijas; terminio atspaudimo ir tiesioginio atspaudimo spausdintuvai, lazeriniai spausdintuvai ir sistemos (būtent kompiuterių aparatinė ir programinė įranga, klaviatūros ir monitoriai bei spausdintuvai ir priedai), spausdinančios ir tvirtinančios spaudimu klijuojamas etiketes prie dėžių, pakuočių ar gaminių; bilietų ir kortelių antspaudavimo sistemos su priedais, būtent ofsetiniai, lazeriniai ir/ar terminiai spausdintuvai bei kompiuterių aparatinė ir/ar programinė įranga įvairių duomenų, bilietų formų, medžiagų reikalavimų ir pervežimų informacijos perdavimui pasauliniais kompiuterių tinklais elektroniniu būdu į kitas/tolimesnes bilietų ir kortelių gaminimo bei spausdinimo vietas; tiekėjų tinklo informacijos ir pagalbinės sistemos su priedais, būtent etikečių spausdintuvai ir skeneriai, kompiuterių aparatinė ir/ar programinė įranga, leidžianti perduoti tiekėjų tinklo informaciją, įskaitant prekių pakavimo ir pervežimo informaciją, gamintojams, prekiautojams (mažmenininkams), pardavėjams/prekybininkams ir/ar vežėjų susivienijimams; kompiuterių programinė įranga, skirta naudoti su sistemos skeneriais ir spausdintuvais, gaminių, teikiamų pagal klienų užsakymus, tinkamumo patvirtinimui; ir nešiojami elektriniai spausdintuvai, skirti gamintojams ir prekiautojams (mažmenininkams) gaminių etikečių ir kortelių ruošimui; fotografinė identifikavimo sistema su priedais, būtent klaviatūromis, monitoriais, fotografijos aparatais, brūkšninių kodų skaitytuvais, spausdintuvais, kodinėmis kortelėmis ir elektroninėmis kortelėmis, kortelių intarpais, ir/ar kompiuterių aparatine ir programine įranga, skirta identifikacinių asmeninių kortelių (su fotografija) kūrimui, asmens duomenų kaupimui jose, asmenų patekimo į pastatus kontrolei (pagal esančią informaciją) ir/ar išplėstinei esančios informacijos paieškai ir informacijos apdorojimui; elektroniniai ir radijo dažnio įdėklai, kortelės ir etiketės, skirti prekių stebėjimui ir/ar valdymui; elektroninės integroscheminės etiketės ir radijo dažnio identifikacinių elektroninių kortelių, etikečių, daviklių ir indikatorių elektroninės integroscheminės etiketės maisto šviežumo nustatymui; elektroniniai aparatai, veikiantys pagal informacijos įvestį, skirti etikečių ar kortelių spausdinimui ir etikečių ar kortelių pritvirtinimui prie gaminių ar aprangos; aplankai ir vokai, t.y. aplankai kompiuterių diskečių ir kompaktinių diskų laikymui; kompiuterių programinė įranga, skirta grafikos kūrimui su iš anksto įrašytais šablonais, įgalinanti patalpinti grafikos paveikslėlius ir/ar fotografijas bei sujungti duomenis; magnetiniai lakštai meno dirbiniams ir raštinės reikmėms; reljefiniai atspindintys žymekliai, skirti keliuose įrengtiems sniego valymo kelio ženklams, termoplastinės kelio žymėjimo medžiagos; iš anksto suformuoti termoplastiniai žymekliai, skirti greitkelių ir prekybinių kelių susisiekimo ženklams.

Datoru palīgierīces, proti, printeri un skeneri; datoru programmatūras projektēšana un drukājamās etiķetes un cita veida drukāšanas iespējas; datoru programmatūras, kas tiek pielietotas automātiskā biznesa kārtošanā, izsekošanas piederumi un kontrolēšanas inventārs; datora programmatūra, lai radītu svītrkodus; svītrkoda printeri; datora programmatūra, lai varētu veikt operācijas ar printera iekārtām un ierīcēm; datoru aparatūra un programmatūra un mehāniskās apstrādes procesi dēļ struktūrām un mikrostruktūrām reprodukciju izveidošanai; termiska pārvietošana un tiešā printeru pārvietošana, lāzerprinteri un sistēmas, (proti, datoru aparatūra un datoru programmu nodrošinājumi, klaviatūras un monitori un printeri, un piederumi) kas drukā un lieto viegli hermetizētas etiķetes uz kartona kārbām, iesaiņojumiem vai depilācijas līdzekļiem; biļešu un etiķešu uzspiešanas sistēma ar piederumiem, proti, kompensācija, lāzers un/vai termiskie printeri un datoru aparatūra un/vai datoru programmatisks nodrošinājums pārsūtīšanai pa visu datoru tīklu dažāda veida datus, biļešu noformējums, materiāla specifika un elektroniska informācija nosūtīšana par kravas pārvadājumiem to remote locations uzrādīt un izprintēt biļetes un etiķetes; virkne informatīvu piedāvājumu un sistēmu piedāvājumi ar piederumiem, proti, uzlīmju printeri un skeneri, datoru aparatūra un/vai programmatisks nodrošinājums priekš pārsūtīšanas ražotājiem, mazumtirgotājiem, pārdevējiem un/vai kravas virkne informatīvu piedāvājumu, iekļaujot inventāra iesaiņošanu un informācijas nosūtīšanu; datoru programmatisks nodrošinājums, izmantojot skeneri, un printeri noteiktā sistēmā, lai tādā veidā klientam (pircējam) apliecinātu produktu piegādes pareizību; un pārnesuma elektriskais pašgājēja printeris, ko izmanto ražotāji un mazumtirgotāji, pārlabojot produktu marķējumus un etiķetes; fotogrāfiju identifikācijas sistēma ar piederumiem, proti, klaviatūras, monitori, fotokameras, svītrkoda skeneri, printeri, šifrēta emblēma un elektroniskas emblēmas, emblēmu ielīmes, un/vai datoru aparatūra un programmatisks nodrošinājums foto devīzes identificējošai simbola radīšanai priekš cilvēkiem, indivīdu informācijas uzglabāšanai, nodrošinot ēku piekļūšanas kontroli, kas balstīta uz lielu informācijas daudzuma un/vai nodrošinot plašas meklēšanas iespējas un lielās informācijas daudzuma informācijas apstrādi; elektroniski aparāti un radio frekvences inkrustācijas, etiķetes un uzlīmes, kas domātas, lai varētu izsekot inventāru un/vai kontrolēt; elegantas elektroniskas uzlīmes un elegantas elektroniskas uzlīmes radio frekvenču uztveršanai (RFID) elektroniskas etiķetes, etiķetes, sensori un indikatori, kas norāda pārtikas svaigumu; elektroniski reaģējoši aparāti informācijai - ievietoti ieteikumi uz izprintētām uzlīmēm vai etiķetēm un pievienotām uzlīmēm vai etiķetēm pie produkcijas virsrakstiem un apģērbu izstrādājumiem; iesiešanas lapu un apvāku pamatīpašība - iesiešanas lapas priekš datora diskešu un kompaktdisku uzglabāšanas; datoru programmatūra grafiska dizaina saglabāšanai iepriekš ierakstītos šablonos, kas spēj importēt grafiskas piktogrammas un/vai fotoattēlus un apvienot datus; magnētiskās lapas arodam un rakstāmpiederumu lietošanai; palielinātas atstarotības marķieri gan pie virsmas stiprināmiem, gan ceļa sniega tīrītājiem, termoplastisko gājēju celiņu marķēšanas materiāli ceļu iezīmēšanai; termoplastiskie marķējumi lielceļiem un komerciālo virsmu komunikāciju marķējumiem.

Oġġetti periferali tal-kompjuter, b'mod partikulari, printers u skàners; softwer tal-kompjuter għall-iddisinjar u għall-istampar ta' lejbils u medja oħra li tista' tiġi stampata; softwer tal-kompjuter għall-użu fl-awtomazzjoni ta' transazzjonijiet tan-negozju, materjali għall-ittraċjar u inventarju ta' kontroll; softwer tal-kompjuter għall-ħolqien ta' kowds ta' linji; printers ta' kowds ta' linji; softwer tal-kompjuter għat-tħaddim ta' sistemi u apparat ta' printers; ħardwer u softwer tal-kompjuter għalll-microembossing u proċessi ta' għodda għall-ħolqien ta' repliki ta' strutturi u mikrostrutturi; printers tat-trasferiment tas-sħana u ta' trasferiment dirett, printers u sistemi tal-lejżer ( b'mod partikulari, ħardwer tal-kompjuter u softwer tal-kompjuter, tastieri u moniters u printers, u aċċessorji) li jistampaw u japplikaw lejbils sensittivi għall-pressjoni fuq kartun, pakketti jew prodotti; sistemi ta' stampar ta' biljetti u tikketti bl-aċċessorji, b'mod partikulari, offset, lejżer u printers termali u ħardwer u/jew softwer tal-kompjuter biex jittrasmetti fuq netwerk globali tal-kompjuter data varjabbli, formats ta' biljetti, speċifikazzjoni ta' materjali u informazzjoni dwar tbaħħir jew navigazzjoni b'mod elettroniku lejn lokalitajiet 'il bogħod biex ikunu prodotti u stampati biljetti u tikketti; sistemi ta' informazzjoni dwar il-katina ta' provvista u sistemi ta' appoġġ bl-aċċessorji, b'mod partikulari printers tal-lejbils u skàners, ħardwer tal-kompjuter u/jew softwer għat-trasmissjoni lill-manifatturi, bejjiegħa bl-imnut, bejjiegħa u/jew lil min jikkonsolida t-tagħbija ta' informazzjoni dwar il-katina ta' provvista, inklużi l-ippakkjar ta' inventorju u informazzjoni dwar it-trasport u ġarr bil-baħar; softwer tal-kompjuter għall-użu ma' skàners u printers f'sistema li tivverifika jekk il-prodotti ġewx ipprovduti b'mod korrett skond l-ordnijiet tal-klijenti; u printers li jistgħu jinġarru mħaddma bl-elettriku għall-użu mill-manifatturi u l-bejjiegħa waqt il-preparazzjoni ta' lejbils u tikketti għall-prodotti; sistema ta' identifikazzjoni fotografika bl-aċċessorji, b'mod partikulari, tastieri, moniters, kameras, skàners tal-bar kowd, printers, beġġijiet b'kowd fihom u beġġijiet elettroniċi, inserts għall-beġġijiet, u/jew ħardwer u softwer tal-kompjuter għall-produzzjoni ta' beġġijiet ta' identifikazzjoni bir-ritratt għall-individwi, ħażna ta' informazzjoni dwar individwi, provvista ta' kontroll għall-aċċess f'bini bbażat fuq l-informazzjoni maħżuna u/jew provvista ta' varjetà vasta ta' tiftix u ipproċessar ta' informazzjoni ta' l-informazzjoni maħżuna; intars (inlays) elettroniku u bil-frekwenza tar-radju, tikketti u lejbils għall-użu fl-ittraċjar u/jew kontroll ta' l-inventarju; smart lejbils elettroniċi u smart lejbils elettroniċi għall-identifikazzjoni ta' frekwenza tar-radju (RFID) tikketti elettroniċi, lejbils, sensors u indikaturi li juru l-freskezza ta' l-ikel; apparat elettroniku li jirrispondi għal tagħmir ta' input ta' informazzjoni għall-istampar ta' lejbils jew tikketti u għat-twaħħil ta' lejbils jew tikketti ma' oġġetti ta' manifattura u ħwejjeġ; paġni llegati u envelops fin-natura ta' paġni llegati għall-ħażna ta' diskettes u ta' diski kumpatti tal-kompjuter; softwer tal-kompjuter għad-disinn tal-grafika li jaħżen templates irreġistrati minn qabel, u li għandu l-kapaċità li jimporta clip art grafiċi u/jew ritratti u jgħaqqad flimkien id-data; folji manjetiċi għall-użu fix-xogħol ta' l-idejn u fil-kartolerija; markaturi mqabbżin 'il barra li jirriflettu għall-użu fuq toroq surface-mounted u li minn fuqhom jista' jitneħħa s-silġ, materjali għall-immarkar termoplastiku ta' l-art għall-għamil ta' strixxi u mmarkar fit-toroq; immarkar termoplastiku fformat minn qabel għall-applikazzjonijiet ta' surface communication kemm għall-highways kif ukoll għall-kummerċ.

Computerrrandapparatuur, te weten, printers en scanners; software voor het ontwerpen en afdrukken van etiketten en andere bedrukbare media; software voor het automatiseren van zakelijke transacties, het opsporen van materialen en het sturen van voorraden; software voor het genereren van streepjescodes; streepjescode-printers; software voor het besturen van printersystemen en -toestellen; hardware en software voor microgaufreer- en bewerkingsprocessen voor het creëren van replica's van structuren en microstructuren; printers, laserprinters en systemen met warmteoverdracht en directe overdracht (te weten hardware en software, toetsenborden en beeldschermen en printers, en accessoires) voor het afdrukken en aanbrengen van drukgevoelige etiketten op kartonnen dozen, verpakkingen of producten; systemen voor het bedrukken van plaatsbewijzen (tickets) en labels, met accessoires, te weten offset-, laser- en/of thermische printers en hardware en/of software ter verzending van variabele gegevens, plaatsbewijsformaten, materiaalspecificaties en transportinformatie elektronisch via een wereldwijd computernetwerk naar locaties op afstand voor het produceren en drukken van plaatsbewijzen (tickets) en labels; systemen voor informatie over aanvoerketens en ondersteunende systemen met accessoires, te weten etikettenprinters en -scanners, hardware en/of software voor het verzenden van informatie over aanvoerketens, waaronder voorraadverpakkings- en -transportinformatie, naar fabrikanten, verkopers en/of groepagediensten; software voor gebruik met scanners en printers in een systeem voor het verifiëren van de correctheid van producten in vergelijking met de bestellingen van klanten; en draagbare elektrisch aangedreven printers voor gebruik door fabrikanten en detailhandelaren bij het vervaardigen van productetiketten en -labels; fotografische identificatiesystemen met accessoires, te weten toetsenborden, beeldschermen, camera's, scanners voor het lezen van streepjescodes, printers, gecodeerde badges en elektronische badges, inzetstukken voor badges, en/of hardware en software voor het genereren van identificatiebadges met foto voor individuen, het opslaan van de informatie van de individuen, verschafifng van toegangscontrole in gebouwen op basis van de opgeslagen informatie en/of verschaffing van een breed scala aan zoek- en informatieverwerkingsmogelijkheden voor de opgeslagen informatie; elektronische en radiofrequentie-inlegsels, -labels en -etiketten voor het opsporen en/of beheren van voorraden; elektronische slimme etiketten en elektronische slimme etiketten voor labels, etiketten, sensoren en indicatoren met radiofrequentie-identificatie (rfid) voor het aanduiden van de versheid van voedsel; elektronische toestellen die reageren op en informatie-invoerapparaat voor het afdrukken van etiketten of labels en voor het bevestigen van de etiketten of labels op manufacturen of kledingstukken; mapjes en hoesjes in de vorm van mapjes voor de opslag van diskettes en compactdiscs; software voor grafisch ontwerp voor opslag van geregistreerde sjablonen, die grafische clip-art en/of fotobeelden kunnen importeren en gegevens kunnen samenvoegen; magnetische bladen voor hobby- of kantoorgebruik; verhoogde reflecterende markeringen voor toepassing op het oppervlak van wegen en op sneeuwploegen, thermoplastische plaveiselmarkeringsmaterialen voor strepen en markeringen op wegen; voorgevormde thermoplastische markeringen voor communicatietoepassingen op straatwegen en commerciële oppervlakken.

Komputerowe urządzenia peryferyjne, mianowicie drukarki i skanery; oprogramowanie komputerowe do projektowania i drukowania etykiet i innych drukowalnych nośników; oprogramowanie komputerowe do użytku w automatyzacji transakcji biznesowych, śledzeniu materiałów i inwentaryzacji; oprogramowanie komputerowe do generowania kodów kreskowych; drukarki kodów kreskowych; oprogramowanie komputerowe do obsługi systemów i urządzeń drukarskich; sprzęt i oprogramowanie komputerowe do mikrowytłaczania i procesów narzędziowych do tworzenia replik struktur i mikrostruktur; drukarki termiczne i drukarki transferu bezpośredniego, drukarki i systemy laserowe (mianowicie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, klawiatury oraz monitory, drukarki i akcesoria) do drukowania i nakładania etykiet czułych na ciśnienie na kartony, opakowania lub produkty; systemy do nadruku bilecików i etykietek wraz z akcesoriami, mianowicie drukarki offsetowe, laserowe i/lub termiczne oraz sprzęt i/lub oprogramowanie komputerowe do transmisji różnych danych, formatów bilecików, specyfikacji materiałów i informacji wysyłkowych drogą elektroniczną za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do odległych lokalizacji, w celu produkcji i drukowania bilecików i etykiet; systemy informacyjne i wspierające dla łańcucha zaopatrzeniowego wraz z akcesoriami, mianowicie drukarkami i skanerami etykiet, sprzętem i/lub oprogramowaniem komputerowym do transmisji do producentów, sprzedawców detalicznych, dostawców i/lub konsolidatorów ładunków informacji dotyczących łańcucha zaopatrzeniowego, w tym informacji o opakowaniach i wysyłce towarów z magazynu; oprogramowanie komputerowe do użytku ze skanerami i drukarkami w systemie do weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zamówieniami klienta; oraz przenośne drukarki zasilane elektrycznie do użytku przez wytwórców i sprzedawców detalicznych w przygotowywaniu etykiet i metek do produktów; systemy identyfikacji fotograficznej wraz z akcesoriami, mianowicie klawiatury, monitory, kamery, czytniki kodów kreskowych, drukarki, plakietki kodowane i plakietki elektroniczne, wkładki i/lub sprzęt i oprogramowanie komputerowe do generowania plakietek identyfikacyjnych z fotografiami dla osób, do przchowywania informacji o osobach, do zapewniania kontroli dostępu do budynków na podstawie zapisanych informacji i/lub zapewniania w szerokim zakresie wyszukiwania i przetwarzania przechowywanych informacji; elektroniczne i pracujące na częstotliwościach radiowych wkładki, metki i etykiety do użytku w śledzeniu i/lub kontroli zapasów magazynowych; elektroniczne etykiety inteligentne i elektroniczne etykiety inteligentne do elektronicznych etykiet identyfikacyjnych częstotliwości radiowej RFID, etykiet, czujników i wskaźników świeżości artykułów spożywczych; urządzenia elektroniczne współpracujące z urządzeniami do wprowadzania informacji, do drukowania etykiet lub metek i nakładania etykiet i metek na artykuły przemysłowe i odzież; koszulki i rękawy do segregatorów w postaci koszulek do segregatorów do przechowywania dyskietek i płyt kompaktowych; oprogramowanie komputerowe do projektowania grafiki przechowujące uprzednio zapisane szablony, z możliwością importowania grafiki, gotowych rysunków i/lub obrazów zdjęć oraz scalania danych; arkusze magnetyczne do prac artystycznych i celów papierniczych; odblaskowe markery oznakowania poziomego wystające ponad powierzchnię drogi, montowane na powierzchni i umożliwiające bezkolizyjne odśnieżanie jezdni, termoplastyczne materiały do oznakowania chodników do malowania pasów i oznaczania jezdni; wstępnie formowane oznakowania termoplastyczne do autostrad i komercyjnych nawierzchni komunikacyjnych.

Periféricos de computador, nomeadamente, impressoras e scanners; software para desenhar e imprimir etiquetas e outros materiais que podem ser impressos; software para usar na automatização de transacções comerciais, na localização de materiais e no controlo de inventários; software para a criação de códigos de barras; impressoras de códigos de barras; software para operação de sistemas e aparelhos de impressão; hardware e software para processos de micro-impressão e trabalhos em relevo para a criação de réplicas de estruturas e de microestruturas; impressoras de transferência térmica e de transferência directa, impressoras e sistemas a laser (nomeadamente hardware e software, teclados, monitores, impressoras e acessórios) que imprimem e aplicam etiquetas sensíveis à pressão em caixas de cartão, pacotes ou outros produtos; sistemas e acessórios de impressão de bilhetes e rótulos, nomeadamente impressoras de offset, a laser e/ou térmicas, bem como hardware e/ou software para a transmissão electrónica, através de uma rede informática mundial, de diversos dados, formatos de bilhetes, especificações de materiais e informações de expedição a locais remotos para a produção e impressão de bilhetes e rótulos; sistemas e acessórios de informações e assistência a cadeias de distribuição, nomeadamente impressoras e scanners de etiquetas, hardware e/ou software para a transmissão de informações sobre cadeias de distribuição, incluindo informações sobre existências e expedição, a fabricantes, retalhistas, vendedores e/ou fretadores; software para utilização com scanners e impressoras num sistema destinado a verificar se os produtos fornecidos correspondem aos produtos encomendados pelos clientes; e impressoras eléctricas portáteis destinadas a fabricantes e retalhistas na preparação de etiquetas e rótulos para produtos; sistemas de identificação fotográfica e respectivos acessórios, nomeadamente teclados, monitores, câmaras, scanners de códigos de barras, impressoras, distintivos codificados e distintivos electrónicos, porta-distintivos e/ou hardware e software destinados à criação de distintivos de identificação individual com foto, ao armazenamento de informações sobre indivíduos, ao fornecimento de acessos controlados a edifícios com base nas informações armazenadas e/ou ao fornecimento de uma grande variedade de funcionalidades de pesquisa e de tratamento das informações armazenadas; dispositivos de inserção, rótulos e etiquetas electrónicos e por radiofrequência destinados à localização e/ou controlo de existências; etiquetas inteligentes electrónicas e etiquetas inteligentes electrónicas para identificação de radiofrequências (RFID), rótulos, etiquetas, sensores e indicadores electrónicos da frescura dos alimentos; aparelhos electrónicos que respondem à indicação de um dispositivo de introdução de informações para a impressão de etiquetas ou rótulos e para a aplicação dos mesmos em artigos manufacturados e de vestuário; capas e bolsas de arquivo sob a forma de capas de arquivo para disquetes e discos compactos; software para concepção gráfica contendo modelos pré-gravados, com capacidade de importação de gráficos, colecções de imagens ("clip art") e/ou imagens fotográficas e de fusão de dados; folhas magnéticas para trabalhos manuais e para papelaria; dispositivos de marcação reflectores e elevados para aplicações montadas em superfícies e de remoção de neve em estradas, materiais termoplásticos de marcação de pavimentos para identificar e marcar estradas; dispositivos de marcação termoplásticos para aplicações de comunicações em auto-estradas e superfícies comerciais.

Počítačové periférie, najmä tlačiarne a skenery; počítačový softvér na grafické navrhovanie a tlač etikiet a iných médií, na ktoré je možné realizovať potlač; počítačový softvér navyužitie pri automatizácii obchodných transakcií, vyhľadávaní materiálov a riadení zásob; počítačový softvér na tvorbu čiarového kódu; tlačiarne čiarového kódu; počítačový softvér na prevádzku tlačových systémov a prístrojov; počítačový hardvér a softvér na mikro raziace a obrábacie procesy na tvorbu duplikátov textúr a mikrotextúr; tepelné a priame tepelné tlačiarne, laserové tlačiarne a systémy, (najmä počítačový hardvér a softvér, klávesnice a monitory a tlačiarne a príslušenstvo), ktoré tlačia a nanášajú samolepiace etikety na škatule, balíky, alebo výrobky; systémy na potlač lístkov a štítkov s príslušenstvom, najmä ofsetové, laserové a/alebo tepelné tlačiarne a počítačový hardvér a/alebo softvér na elektronický prenos premenných dát, základnej grafickej úpravy lístkov, špecifikácie materiálu a zasielateľských informácií do vzdialených miest na výrobu lístkov a štítkov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; informačné systémy pre dodávateľské reťazce a podporné systémy s príslušenstvom, najmä tlačiarne na etikety a skenery, počítačový hardvér a/alebo softvér na prenos informácií o dodávateľskom reťazci, vrátane informácií o balení a zasielaní, výrobcom, predajcom, dodávateľom a/alebo špeditérom; počítačový softvér na využitie so skenermi a tlačiarňami na overovanie súladu dodaných výrobkov s objednávakami zákazníkov; a prenosné elektrické tlačiarne na využitie výrobcami a predajcami pri vyhotovovaní etikiet a štítkov na výrobky; fotografické identifikačné systémy s príslušenstvom, najmä klávesnice, monitory, fotoaparáty, snímače čiarového kódu, tlačiarne, visačky s kódom a elektronické visačky, vložky do visačiek, a/alebo počítačový hardvér a softvér na tvorbu identifikačných visačiek s fotografiou pre osoby, ukladanie informácií osôb, zabezpečovanie riadenia vstupu do objektov na základe uložených informácií a/alebo zabezpečovanie vyhľadávania rôzneho druhu informácií a spracovania uložených informácií; elektronické a rádiofrekvenčné vložky, štítky a etikety na využitie pri sledovaní zásob a/alebo riadení; elektronické smart etikety a elektronické smart etikety pre elektronické štítky na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID), etikety, snímače a ukazovatele čerstvosti potravín; elektronické prístroje riadiace sa vstupnými zariadeniami na tlač etikiet, alebo štítkov a nalepovanie etikiet a štítkov na priemyselný tovar a časti odevu; obaly a púzdra povahy obalov na úschovu diskiet a CD; počítačový softvér pre grafický dizajn obsahujúci vopred nahraté šablóny, schopný importu grafických obrazov a/alebo fotografických obrazov a zlučovania dát; magnetické tabule na remeselnícke a papierenské využitie; vystúpené reflexné značky na povrchové využitie na cestných komunikáciach a na odolnosť voči pluhovaniu, termoplastické značkovacie materiály na chodník na nanášanie pásov a značenie cestných komunikácií; vopred tvarované termoplastické značky na diaľničné využitie, ako aj a na povrchy komerčných komunikácií.

Računalniške periferne naprave, in sicer tiskalniki in optični čitalniki; računalniška programska oprema za oblikovanje in tiskanje etiket in drugih medijev, na katere je mogoče tiskati; računalniška programska oprema za avtomatizacijo poslovnih transakcij, sledenje materialnega toka in nadzor zalog; računalniška programska oprema za generiranje črtne kode; tiskalniki črtne kode; računalniška programska oprema za tiskalniške sisteme in naprave; računalniška strojna in programska oprema za izdelavo mikroreliefov in postopki obdelave za izdelavo replik struktur in mikrostruktur; tiskalniki s toplotnim nanosom in neposrednim nanosom, laserski tiskalniki in sistemi (in sicer računalniška strojna in programska oprema, tipkovnice, monitorji, tiskalniki ter pribor), ki tiskajo in nanašajo na pritisk občutljive etikete na karton, pakete ali izdelke; sistemi za tiskanje kartic in označb skupaj s priborom, in sicer ofsetni, laserski in/ali toplotni tiskalniki ter računalniška strojna in/ali programska oprema za elektronski prenos različnih podatkov, kartičnih formatov, materialnih specifikacij in informacij o pošiljki preko svetovnega računalniškega omrežja na oddaljeno lokacijo, za izdelavo in tiskanje kartic in označb; informacijski in podporni sistemi dobavne verige, skupaj s priborom, in sicer tiskalniki in čitalniki etiket, računalniška strojna in/ali programska oprema za prenos informacij o dobavni verigi, vključno z informacijo o paketu in pošiljki, k proizvajalcem, prodajalcem na drobno in/ali združevalnikom tovora; računalniška programska oprema za optične čitalnike in tiskalnike v sistemu preverjanja pravilnosti dobavljenega izdelka glede na naročilo naročnika; in prenosni električni tiskalniki za proizvajalce in prodajalce na drobno, za izdelavo etiket in označb za izdelke; fotografski indentifikacijski sistemi s priborom, in sicer tipkovnice, monitorji, kamere, čitalniki črtne kode, tiskalniki, kodirane priponke in elektronske priponke, vložki za priponke in/ali računalniška strojna in programska oprema za generiranje identifikacijskih priponk s fotografijo za posameznike, za shranjevanje informacij o posameznikih, nudenje nadzora dostopa v stavbe na osnovi shranjenih informacij in/ali nudenje različnih načinov preiskovanja in obdelave shranjenih podatkov; elektronski in radiofrekvenčni vložki, označbe in etikete za sledenje in nadzor zalog; elektronske pametne etikete in elektronske pametne etikete za radiofrekvenčne identifikacijske (RFID) označbe, etikete, senzorje in indikatorje za označevanje svežosti hrane; elektronske naprave, ki se odzivajo na vhodne informacijske naprave za tiskanje etiket ali označb in pritrjevanje etiket in označb na izdelke in oblačila; mape in ovitki v obliki map za shranjevanje računalniških disket in zgoščenk; računalniška programska oprema za grafično oblikovanje s shranjenimi predposnetimi predlogami, z možnostjo uvoza grafičnih izsekov in/ali fotografij in združevanjem podatkov; magnetne plošče za rokodelsko in pisarniško rabo; izbočene odsevne označbe, površinsko montirane in primerne za snežno plužene ceste, termoplastični talni označevalni materiali, za opremljanje cest s črtami in označbami; predoblikovane termoplastične označbe za komunikacijske namene za ceste in poslovne površine.

Kringutrustning för datorer, nämligen skrivare och skannrar; programvara för formgivning och utskrift av etiketter och andra tryckbara medier; programvara för användning vid automatisering av företagstransaktioner, spårning av material och styrning av lager; programvara för att skapa streckkoder; streckkodsskrivare; programvara för drift av skrivarsystem och -apparater; maskinvara och programvara för mikroprägling och verktygsprocesser för skapande av replikor av strukturer och mikrostrukturer; värmeöverförings- och direktöverföringsskrivare, laserskrivare och system, (nämligen maskinvara och programvara, tangentbord och monitor och skrivare och tillbehör) som skriver ut och applicerar tryckkänsliga etiketter på kartonger, förpackningar eller produkter; biljett- och lapputskriftssystem med tillbehör, nämligen offsettryck-, laser- och/eller termoskrivare och maskinvara och/eller programvara för överföring via ett globalt datornät av variabla data, biljettformat, materialspecifikationer och fraktinformation elektroniskt till fjärrplatser för produktion och tryckning av biljetter och lappar; informations- och stödsystem för leveranskedjor med tillbehör, nämligen etikettskrivare och skannrar, maskinvara och/eller programvara för sändning, till tillverkare, detaljister, säljare och/eller speditörer, av leveranskedjeinformation, inkusive lagerpacknings- och fraktinformation; programvara för användning av skannrar och skrivare i ett system för verifiering av att produkter stämmer mot kundbeställningar; och bärbara eldrivna skrivare för användning av tillverkare och detaljister vid framtagning av produktetiketter och -lappar; fotografiska identifieringssystem med tillbehör, nämligen tangentbord, monitor, kamera, streckkodsläsare, skrivare, kodade märken och elektroniska märken, märkesinsatser, och/eller maskinvara och programvara för generering av fotobärande identifieringsmärken för individer, lagring av information om individer, tillhandahållande av tillträdeskontroll av byggnader baserad på information lagrad och/eller tillhandahållande av en mängd olika typer av sökning och informationsbearbetning av lagrad information; elektroniska och radiofrekvensinlägg, märken och etiketter för användning vid lagerspårning och/eller -kontroll; elektroniska smartetiketter och elektroniska smartetiketter för radiofrekvensidentifiering (RFID) elektroniska lappar, etiketter, sensorer och indikatorer för indikering av färskhet av livsmedel; elektroniska apparater som svarar på en informationsinmatningsanordning för utskrift av etiketter eller lappar för tillverkningsartiklar och kläder; pärmsidor och -fickor i form av pärmsidor för förvaring av datordisketter och cd-skivor; programvara för grafisk design, lagring av förinspelade mallar, som kan importera grafisk clipart och/eller fotobilder och sammanslagning av data; magnetiska ark för hantverks- och pappersvaruändamål; upphöjda reflexmarkeringar både för ytmonterade och snöplogabara vägapplikationer, termoplastiska trottoarmarkeringsmaterial för randmarkering och markering av vägar; förformade termoplastiska markeringar både för kommunikationstillämpningar för motorvägar och kommersiella ytor.

10
Lékařské produkty ve formě pásků a polymerových filmů.

Produits médicaux sous forme de bandes et de films polymères.

Medical products in the form of tapes and polymeric films.

Medizinische Produkte in Form von Bändern und Polymerfolien.

Medicinske produkter i form af bånd og polymerfilm.

Ιατρικά προϊόντα με τη μορφή ταινίας και μεμβράνης πολυμερούς.

Productos médicos en forma de películas poliméricas y cintas.

Meditsiinilised tooted lintide ja polümeerkilede kujul.

Lääketieteelliset tuotteet nauhojen ja polymeerikalvojen muodossa.

Egészségügyi termékek, azaz szalagok és polimer filmek.

Prodotti medici sotto forma di nastri e pellicole polimeriche.

Medicininiai produktai (juostos ir polimerinės plėvelės).

Medicīniskie produkti lentes izskatā un polimēriskām filmām.

Prodotti mediċi f'forma ta' tejps u films polimeriċi.

Medische producten in de vorm van banden en polymeerfilms.

Produkty medyczne w postaci taśm i folii polimerowych.

Produtos médicos sob a forma de fitas e películas poliméricas.

Lekárske výrobky vo forme pásky a polymerických filmov.

Medicinski proizvodi v obliki trakov in polimernih filmov.

Medicinska produkter i form av band och polymerfilmer.

12
Brzdové izolátory; brzdové komponenty; zrcátka a plastové kryty zrcátek; vysoce lepivé aplikace pro použití v motorovém prostoru a motoru.

Isolateurs de freins; éléments de freins; miroirs et logements en matières plastiques pour miroirs; applications ultra-adhésives utilisées pour éléments sous le capot et moteurs.

Brake insulators; brake components; mirrors and plastic housings for mirrors; ultra-high adhesion applications for under-hood and engine uses.

Bremsenisolatoren; Bremsenbauteile; Spiegel und Kunststoffgehäuse für Spiegel; Applikationen mit ultrahoher Haftung zur Verwendung im Motorraum und im Motor.

Bremseisolatorer; bremsekomponenter; spejle og plastichuse til spejle; ultrahøjt klæbende applikationer til brug under motorhjelmen og på motorer.

Μονωτές φρένων· εξαρτήματα πέδης· καθρέφτες και πλαστικά περιβλήματα καθρεφτών· εφαρμογείς υπερυψηλής συγκόλλησης για χρήση κάτω από κουκούλες και σε κινητήρες.

Aisladores de freno; componentes de freno; espejos y carcasas de plástico para espejos; aplicaciones de adhesión ultraelevada para su uso en el motor y bajo el capó.

Piduriisolaatorid; pidurikomponendid; peeglid ja plastümbrised peeglitele; ülikõrge liimuvusega rakendused kasutuseks kapotialustes ja mootorites.

Jarrujen eristeet; jarrujen komponentit; peilit ja peilien muovikehykset; konepellin alla ja moottorissa käytettävät tehokkaat liimaussovellukset.

Fékszigetelések; fékek alkatrészei; tükrök és műanyag tükörfoglalatok; rendkívül erős ragasztóanyagok a motorháztető alatt és a motorban való felhasználásra.

Isolatori per freni; componenti di freni; specchi e alloggiamenti in plastica per specchi; applicazioni d'adesione ultra-elevate per parti inferiori di cofani e motori.

Stabdžių izoliacinės medžiagos; sudedamosios stabdžių dalys; veidrodžiai ir plastikiniai veidrodžių rėmai; labai stipraus sukibimo įrenginiai, skirti varikliui.

Bremžu izolatori; bremžu komponenti; spoguļi un plastika apvalks spoguļiem; ļoti augsta salipšana, tiek lietots pārsegumu un motoru lietošanai.

Iżolaturi tal-brejks; komponenti tal-brejks; mirja u housings tal-plastik għall-mirja; applikazzjonijiet ta' adeżjoni għolja ħafna għall-użu taħt il-mantiċi ta' karrozza u fil-magni.

Remisolatoren; onderdelen voor remsystemen; spiegels en plastic behuizingen voor spiegels; toepassingen met hoge kleefkracht voor gebruik onder de motorkap en in de motor.

Izolatory hamulcowe; klocki hamulcowe; lustra i obudowy z tworzyw sztucznych do luster; ultra-trwałe artykuły klejące do użytku pod maską samochodu i w silniku.

Materiais de isolamento para travões; componentes de travões; espelhos e suportes em matérias plásticas para espelhos; aplicações ultra-adesivas para motores e respectivos compartimentos.

Brzdové izolátory; brzdové komponenty; zrkadlá a plastové púzdra pre zrkadlá; vysoko priľnavé prostriedky na využitie v automobiloch a motore.

Izlolatorji za zavore; komponente zavor; ogledala in plastična ohišja za ogledala; izredno močna lepila za uporabo v motorjih in pogonskih mehanizmih.

Bromsisolatorer; bromskomponenter; speglar och plasthöljen för speglar; applikationer med ultrahög vidhäftningsförmåga för användning under huven och för motorändamål.

16
Nepotištěné etikety a čisté etikety zásob; potištěné etikety; etikety pro komerční a průmyslové použití; visacky; vrstvené materiály; samolepky dodávané ve formě listů a/nebo rolí; etikety s čárovým kódem pro komerční, průmyslové a inventární použití; podkladové papíry citlivé na tlak; papírové vrchní materiály; samolepicí materiály v listech a rolích pro výrobu etiket, značek, visaček, grafických obrazů a podobně; etikety s tepelnou aplikací; nepotištěné a částečně potištěné samolepicí etikety, s výjimkou těchto vyrobených z textilu, dodávané pro konvertory etiket a konečné uživatele, kteří mají zařízení schopná tisku zrcadlových obrazů, čárových kódů a alfanumerických znaků; podložky na odstaňování lepidel; specializované etikety a etikety na zakázku, používané k zajištění bezpečnosti a ochrany proti podvodům; bezpečnostní etikety, jmenovitě etikety se zakódovanými identifikačními informacemi; stroje na tisk etiket a kancelářské stroje na aplikaci etiket; etikety na prodejní regály k označení ceny, produktů a/nebo prodejních akcí; etikety na vytištění adresy; balicí papír, lepenka, potištěné a nepotištěné papírové a lepenkové štítky pro univerzální použití; papírové etikety a štítky; vrstvený papír, samolepky dodávané ve formě listů a rolí; prokládané natírané papíry pro kopírování, výrobu nápisů, etiket a fólií; tiskové papíry citlivé na tlak pro etikety a nápisy; papírenské zboží; papír pro tisk fotografií, počítačově vytvářených a/nebo digitálních obrazů; oděvní lepenkové balicí karty a vložky; karty a štítky pro rejstříky, rotační pořadače a vizitky; a pohlednice: zásobníky na samolepicí etikety; zásobníky na samolepicí vizitky; pogumované etikety a výztuhy; nalepovací písmena, čísla a symboly; nalepovací výztuhy; samolepicí papír pro použití v laserových tiskárnách; pečeti s možností vytlačení; poštovní obálky na datová média, diskety a ochranné poštovní obálky; jmenovkové štítky a odznaky; lepicí pásky a opravné pásky; lepidla a tmely pro kancelářské použití nebo použití v domácnosti; kopírovací uhlový papír; poradace; závěsné pořadače; kroužkové bloky; prezentační pořadače; referenční pořadače, skladovací pořadače, stojanové pořadače; desky na zprávy; prezentační desky; stroje na vazbu dokumentů; ochranné desky na papíry; prezentační, referenční a skladovací ochranné desky na papíry, dělené ochranné desky na papíry; průhledné plastové pořadačové desky pro ukládání a vystavování sběratelských karet, vizitek a fotografií; průhledné plastové pořadačové desky se zakládacími štítky; rejstříkové oddělovací listy ochranných desek; průhledné plastové laminovací listy pro ochranu karet, fotografií, osvědčení a podobných dokumentů; oddělovací listy do pořadačů; zvedače listů do pořadačů; zásobníky na samolepicí etikety; skladovací pouzdra pro kancelářské použití, opatřená zipem; průhledné folie pro zpětné projektory s možností potisku; papír do pořadačů; obchodní formuláre; obálky; a knihy na vzkazy; dělicí a obdobné listy pro pořadače se štítky nebo bez nich, a rejstříkové dělicí listy se štítky; potištěné a nepotištěné papírové a lepenkové štítky pro univerzální použití; fotografická alba; průhledné plastové pořadačové stránky se štítky; rejstříkové oddělovací listy ochranných desek; průhledné plastové laminovací listy pro ochranu karet, fotografií, osvědčení a podobných dokumentů; zvedače listů do pořadačů; zásobníky na samolepicí etikety: zásobníky na samolepicí vizitky; oddělovací listy do pořadačů; desky s kapsami; jmenovkové štítky a odznaky; kroužkové bloky; prezentační pořadače; stojanové pořadače; poznámkové knihy; skladovací pouzdra pro kancelářské použití, opatřená zipem; prezentační desky; pogumované etikety a výztuhy; poštovní obálky na datová média, diskety a ochranné poštovní obálky; desky na dokumenty; pořadače (šanony); upínadla pro pořadače; osobní organizéry a organizéry pro kancelářské použití; desky s kapsami; poznámkové knihy; psací potreby; pera, tužky, zvýrazňovače a značkovače; oboustranné psací potřeby; podušky na razítkování; počítačem potisknutelné odznaky a provozní materiál, jmenovitě samolepicí jmenovkové odznaky, bezpečnostní odznaky, samolepicí etikety bezpečnostních odznaků, karty a kartové vložky pro plastové obaly, identifikační odznaky, identifikační visačky a štítky s fotografií; zažehlovací obtisky a nálepky; papír na transparenty a značky; samolepky a obtisky na zdobení těla; výstražné a sledovací papírové etikety, papírové etikety pro trvalé značení komponent ve výrobním procesu, pro identifikaci vozidel a logistiku; ozdobné etikety s obrázky nebo obrazy pro použití s poštovními známkami a/nebo poštovním známkám se podobající; předtištěné lepicí identifikační štítky přenášející alfanumerické symboly; nepotištěné barevné identifikační štítky; štítky s údajem o zaplaceném poštovném; listy, pásky a sítě, zezadu nebo zepředu natřené lepidlem, z papíru nebo převážně z papíru, na zdobení, popisování a etiketování zásob; papírové etikety a štítky; plastové folie a vrstvené materiály pro účely komerčního nebo průmyslového balení, dodávané ve formě listů nebo rolí; reflexní etikety pro komerční, grafické nebo průmyslové použití; samolepicí materiály v rolích a listech vyrobené z papíru, pro univerzální použití včetně zdobení, nápisů, automobilových ozdob, značení vozového parku, bezpečnostního a informačního značení; exteriérové grafiky; grafické nálepky na vnější povrchy automobilů a nákladních automobilů; výstražné a sledovací etikety, s výjimkou těch z textilu,etikety pro trvalé značení komponent ve výrobním procesu, pro identifikaci vozidel a logistiku, s výjimkou těch z textilu; různé ozdobné předměty a etiketové produkty, s výjimkou těch z textilu, pro vnitřní prostory automobilů, jmenovitě teplem aplikované etikety a teplem aplikované nálepky na tkaninové a látkové podklady, výstražné etikety airbagů na sluneční clony a výstražné etikety dětských sedadel na bezpečnostní pásy; etikety s čárovým kódem, s výjimkou těch z textilu, používané ke sledování dílů v pohonných zařízeních.

Étiquettes non imprimées et papier pour étiquettes vierges; étiquettes imprimées; étiquettes à usages commercial et industriel; étiquettes; stratifiés; étiquettes gommées fournies en feuilles et/ou en rouleaux; étiquettes de codes à barres à usage commercial, industriel et d'inventaire; papier support sensible à la pression; papier de face; matériaux autocollants sous forme de feuilles et de rouleaux pour la fabrication d'étiquettes, enseignes, badges, écrans d'affichage graphique, et assimilés; étiquettes thermocollables; étiquettes non imprimées et étiquettes partiellement imprimées autocollantes non en matières textiles, commercialisées à des convertisseurs d'étiquettes et utilisateurs finaux dotés d'équipements capables d'estamper l'image inverse de codes à barres et de caractères alphanumériques; languettes détachables pour adhésifs; étiquettes spécialisées et personnalisées utilisées pour la fourniture de sécurité et de sauvegarde contre les fraudes; étiquettes de sécurité, à savoir, étiquettes codant des informations en matière d'identification; machines d'impression d'étiquettes et machines de bureau pour coller des étiquettes; étiquettes pour étagères de stockage servant à indiquer le prix, les produits et/ou les promotions; étiquettes pour adresses; papier de conditionnement, carton, papier imprimé et non imprimé et plaquettes en carton à usage général; étiquettes et plaquettes en papier; papier laminé, étiquettes gommées fournies sous forme de feuilles et de rouleaux; papier couché antiadhésif pour la copie, la production d'affichages et d'étiquettes et de films; papier autocollant d'imprimerie pour étiquettes et affiches; papier support; papier d'impression pour photographies, images générées par ordinateur et/ou numériques; fiches de conditionnement en carton et inserts pour vêtements; index, classeur rotatif et cartes de visite professionnelles et onglets; et cartes postales: supports pour étiquettes autocollantes; étuis de cartes de visite autocollants; étiquettes gommées et oeillets; lettres, numéros et symboles adhésifs; oeillets adhésifs; papier autocollant destiné aux imprimantes laser; sceaux gaufrables; enveloppes d'envoi pour données, disquettes et de protection; étiquettes et badges nominatifs; ruban adhésif et ruban correcteur; adhésifs et colle pour la papeterie ou le ménage; papier carbone; classeurs; chemises reliure suspendues; classeurs à anneaux; livres de présentation à anneaux; classeurs à anneaux de référence, classeurs à anneaux pour le stockage, classeurs chevalets; chemises pour rapports; portefeuilles de présentation; machines pour la reliure de documents; chemises; protège-documents de présentation, référence et stockage, protège-documents compartimentés; pages de reliure transparentes-plastiques servant à maintenir et présenter des cartes commerciales, cartes de visites, et photographies; pages de reliure à onglets transparentes-plastiques; intercalaires pour protège-documents; feuilles laminées transparentes-plastiques pour la protection de cartes, photographies, certificats, et documents similaires; inserts pour reliure; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs; supports pour étiquettes autocollantes; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie; transparents imprimables pour rétroprojecteurs; papier à classeur; formulaires commerciaux; enveloppes; et livres pour messages; intercalaires compartimentés ou non compartimentés pour classeurs et assimilés, et onglets; plaquettes en papier et en carton imprimées et non imprimées à usage général; albums de photographies; pages de reliure compartimentées transparentes - matières plastiques; intercalaires pour protège-documents; feuilles laminées transparentes en matières plastiques pour la protection de cartes, de photographies, de certificats, et de documents similaires; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs; supports pour étiquettes autocollantes: étuis de cartes de visite autocollants; inserts pour reliure; portefeuilles à pochettes; étiquettes et badges nominatifs; classeurs à anneaux; livres de présentation à anneaux; attaches de chevalet; bloc-notes; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie; portefeuilles de présentation; étiquettes gommées et oeillets; enveloppes d'envoi pour données, disquettes et de protection; classeurs (papeterie); chemises; attaches pour dossiers; organisateurs personnels et organisateurs pour la papeterie; portefeuilles à pochettes; bloc-notes; instruments d'écriture; plumes, crayons, surligneurs et marqueurs; instruments d'écriture à deux pointes; tampons pour sceaux; insignes et fournitures imprimables sur ordinateur, à savoir, insignes nominaux autocollants, insignes de sécurité, étiquettes pour insignes de sécurité autocollants, cartes et inserts pour cartes pour supports en matières plastiques, insignes d'identification, insignes et plaquettes d'identification photographique; décalcomanies thermocollantes; bannières et enseignes en papier; étiquettes gommées et décalcomanies pour art corporel; étiquettes d'avertissement et de suivi en papier, étiquettes en papier pour marquage d'un composant permanent pendant le processus de fabrication, identification de véhicule et logistique; étiquettes décoratives montrant des photographies ou des images conçues pour être utilisées avec et/ou pour ressembler à des timbres postaux; étiquettes d'identification préimprimées autocollantes portant des symboles alphanumériques; étiquettes d'identification colorées vierges; étiquettes pour affranchisseuses; feuilles adhésives ou couchées adhésives, bandes, et toiles en papier ou essentiellement en papier pour la décoration, les affichages et papier pour étiquettes; étiquettes et plaquettes en papier; films laminés et stratifiés pour l'emballage commercial ou industriel fournis sous forme de feuilles ou de rouleaux; étiquettes réfléchissantes à usage commercial, graphique ou industriel; matériaux autocollants sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux en papier, pour tous usages y compris la décoration, les affichages, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage d'informations; graphiques extérieurs; graphiques adhésifs pour l'extérieur d'automobiles et de camions; étiquettes d'avertissement et de suivi non en matières textiles, étiquettes non en matières textiles pour marquage permanent de composants pendant le processus de fabrication, identification de véhicules et logistique; une variété d'articles décoratifs et de produits d'étiquetage non en matières textiles pour l'intérieur de véhicules à moteur, à savoir étiquettes thermosoudables et autocollants thermosoudables pour couches en étoffe ou en textiles, étiquettes d'avertissement pour coussin de sécurité gonflable sur pare-soleil et étiquettes d'avertissement pour siège d'enfants sur ceintures de sécurité; étiquettes de codes à barres non en matières textiles utilisées pour suivre des pièces dans des usines de groupes motopropulseurs.

Unprinted labels and blank label stock; printed labels; labels for commercial and industrial uses; tags; laminates; stickers supplied in sheet and/or roll form; bar code labels for commercial, industrial and inventory uses; pressure-sensitive base papers; paper facestocks; self-adhesive sheet and roll materials for making labels, signs, badges, graphic displays, and the like; heat transfer labels; unprinted and partially printed self-adhesive labels not made of textile, marketed to label converters and end users having equipment capable of mirror image imprinting of bar codes and alphanumeric characters; adhesives release liner; specialized and customized labels used to provide security and safeguard against fraud; security labels, namely, labels which encode identification information; label-printing machines and office label-applying machines; labels for store shelves to indicate price, products and/or promotions; address labels; paper for packaging, cardboard, printed and unprinted paper and cardboard tags for general-purpose use; paper labels and tags; laminated paper, stickers supplied in sheet and roll form; release coated papers for copying, displays and label and film production; pressure sensitive printing papers for labels and displays; paper stock; paper for printing photographs, computer-generated and/or digital images; cardboard packaging cards and inserts for apparel; index, rotary-file and business cards and tabs; and postcards: self-adhesive label holders; self-adhesive business card holders; gummed labels and reinforcements; adhesive letters, numbers and symbols; adhesive reinforcements; self-adhesive paper for use in laser printers; embossable seals; data, floppy-disk and protective mailing envelopes; name tags and badges; adhesive tape and correction tape; adhesives and glue for stationery or household use; carbon paper; binders; hanging file binders; ring binders; presentation binders; reference binders, storage binders easel binders; report covers; presentation portfolios; document binding machines; sheet protectors; presentation, reference and storage sheet protectors, partitioned sheet protectors; transparent-plastic binder pages for holding and displaying trading cards, business cards, and photographs; tabbed transparent-plastic binder pages; sheet protector index dividers; transparent-plastic laminating sheets for protecting cards, photographs, certificates, and similar documents; binder inserts; sheet lifters for binders; self-adhesive label holders; zippered vinyl storage cases for stationery use; printable transparencies for overhead projectors; binder paper; business forms; envelopes; and message books; tabbed and untabbed divider sheets for binders and the like, and index tabs; printed and unprinted paper and cardboard tags for general-purpose use; photography albums; tabbed transparent - plastic binder pages; sheet protector index dividers; transparent plastic laminating sheets for protecting cards, photographs, certificates, and similar documents; sheet lifters for binders; self-adhesive label holders: self-adhesive business card holders; binder inserts; pocket portfolios; name tags and badges; ring binders; presentation binders; easel binders; memo books; zippered vinyl storage cases for stationery use; presentation portfolios; gummed labels and reinforcements; data, floppy disc and protective mailing envelopes; stationery folders; file folders; file folder fasteners; personal organizers and organizers for stationery use; pocket portfolios; memo books; writing instruments; pens, pencils, highlighting markers and marking pens; double-ended writing instruments; stamp pads; computer printable badges and supplies, namely, self-adhesive name badges, security badges, self-adhesive security badge labels, card and card inserts for plastic holders, identification badges, photo identification badges and tags; iron-on transfers and decals; banner and sign paper; body art stickers and decals; warning and tracking labels of paper, labels of paper for permanent component marking during the manufacturing process, vehicle identification and logistics; decorative labels bearing pictures or images for use with and/or to resemble postage stamps; preprinted adhesive identification labels bearing alphanumeric symbols; blank color identification labels; postage meter labels; adhesive backed or adhesive coated sheets, tapes, and webs of paper or primarily for decoration, displays and label stock; paper labels and tags; plastic films and laminates for commercial or industrial packaging purposes supplied in sheet or roll form; reflective labels for commercial, graphic or industrial uses; self-adhesive materials in rolls and sheets made from paper, for every purposes including decoration, displays, automobile striping, fleeting marking, safety and information marking; exterior graphics; adhesive graphics for automobile and truck exteriors; warning and tracking labels not of textile, non textile labels for permanent component marking during the manufacturing process, vehicle identification and logistics; a variety of decorative items and non-textile labels for products for interior of motor vehicles, namely, heat-sealable labels and heat-sealable adhesives for cloth and fabric substrates, airbag warning labels on sun visors and child seat warning labels on seatbelts; non-textile barcole labels used to track parts in powertrain plants.

Nicht bedruckte Etiketten und leere Etikettenunterlagen; Drucketiketten; Etiketten für gewerbliche und industrielle Zwecke; Etiketten; Laminate; Aufkleber in Form von Bögen und/oder Rollen; Strichcodeetiketten für kommerzielle, gewerbliche und Bestandszwecke; druckempfindliche Grundpapiere; Papierobermaterial; selbstklebende Materialien in Form von Bögen und Rollen zur Herstellung von Etiketten, Schildern, Abzeichen, Grafik-Displays und Ähnlichem; Thermotransferetiketten; unbedruckte und teilweise bedruckte selbstklebende Etiketten, nicht aus textilem Material, vertrieben an Etikettenkonverter und Endverbraucher, die Ausrüstungen besitzen, die den Spiegelbildruck von Strichcodes und alphanumerischen Zeichen ausführen können; Haftkleber, Unterlagenmaterial; spezielle und kundenspezifische Etiketten zur Gewährleistung von Sicherheit und Schutz vor Betrug; Sicherheitsetiketten, nämlich Etiketten, auf denen Identifikationsdaten codiert sind; Etikettendruckmaschinen und Etikettenaufbringmaschinen für Bürozwecke; Etiketten für Lagerregale zur Angabe von Preis, Produkten und/oder Verkaufsförderungsaktionen; Adressenetiketten; Papier für Verpackungszwecke, Pappe, bedruckte und unbedruckte Papier- und Pappanhänger für allgemeine Zwecke; Papieretiketten und -anhänger; laminiertes Papier, Aufkleber in Form von Bögen und Rollen; Papier mit Unterlagenbeschichtung für Kopierzwecke, Displays und Etiketten- und Filmproduktion; selbstklebendes Druckpapier für Etiketten und Displays; Papierrohstoff; Papier zum Drucken von Fotografien, Computer- und/oder digitalen Bildern; Pappverpackungskarten und -einlagen für Bekleidung; Index-, Rollkartei- und Visitenkarten und Reiter; und Postkarten, selbstklebende Etikettenhalter; selbstklebende Visitenkartenhalter; gummierte Etiketten und Verstärkungen; Klebebuchstaben, -zahlen und -symbole; Klebeverstärkungen; selbstklebendes Papier zur Verwendung in Laserdruckern; prägbare Siegel; Daten-, Disketten- und Versandschutzumschläge; Namensschilder und Abzeichen; Klebeband und Korrekturband; Klebstoffe und Leime für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Kohlepapier; Hefter; Hefter für Hängeregistratur; Ringordner; Aufstellringbücher; Ringordner, Aufbewahrungsordner, Präsentationsordner; Berichtsumschläge; Präsentationsmappen; Maschinen zum Einbinden von Dokumenten; Schutzhüllen für Papier; Schutzhüllen für Präsentations-, Referenz- und Aufbewahrungsblätter, unterteilter Blattschutz; Hefterseiten aus durchsichtigem Kunststoff zum Aufbewahren und Vorzeigen von Visitenkarten und Fotografien; Hefterseiten aus durchsichtigem Kunststoff mit Reitern; Trrenneinlagen für Blattschutzhüllen; Kaschierbögen aus durchsichtigem Kunststoff zum Schutz von Karten, Fotografien, Zertifikaten und ähnlichen Dokumenten; Heftereinlagen; Blattheber für Hefter; selbstklebende Etikettenhalter; Aufbewahrungsetuis aus Vinyl mit Reißverschluss für Schreibwaren; bedruckbare Folien für Overhead-Projektoren; Heftpapier; Geschäftsvordrucke; Umschläge; und Mitteilungsbücher; Trennblätter mit Reiter und ohne Reiter für Hefter und Ähnliches und Registerreiter; bedruckte und unbedruckte Papier- und Pappanhänger für allgemeine Zwecke; Fotoalben; Hefterseiten aus durchsichtigem Kunststoff mit Reitern; Trrenneinlagen für Blattschutzhüllen; Kaschierbögen aus durchsichtigem Kunststoff zum Schutz von Karten, Fotografien, Zertifikaten und ähnlichen Dokumenten; Blattheber für Hefter; selbstklebende Etikettenhalter: selbstklebende Visitenkartenhalter; Heftereinlagen; Taschenmappen; Namensschilder und Abzeichen; Ringordner; Aufstellringbücher; Staffeleihefter; Merkblöcke; Aufbewahrungsetuis aus Vinyl mit Reißverschluss für Schreibwaren; Präsentationsmappen; gummierte Etiketten und Verstärkungen; Daten-, Disketten- und Versandschutzumschläge; Aktenhüllen; Ordnermappen; Karteihefterlaschen; persönliche Planer und Organisationshilfen für Papier- und Schreibwaren; Taschenmappen; Merkblöcke; Schreibgeräte; Schreibstifte, Bleistifte, Leuchtmarker und Markerstifte; beidseitige Schreibgeräte; Stempelkissen; computerbedruckbare Anstecker und Bedarfsartikel, nämlich selbstklebende Namensanstecker, Sicherheitsanstecker, selbstklebende Sicherheitsansteck-Etiketten, Karten und Karteneinlagen für Halter aus Kunststoff, Identifikationsanstecker, Fotoidentifizierungsanstecker und -anhänger; Aufbügelbilder und Abziehbilder; Banner und Schilder aus Papier; Körperkunstaufkleber und -abziehbilder; Warn- und Verfolgungsetiketten aus Papier, Etiketten aus Papier für die permanente Teilekennzeichnung im Fertigungsprozess, bei der Fahrzeugkennzeichnung und in der Logistik; Schmucketiketten mit Bildern zur Verwendung mit und/oder in Form von Briefmarken; vorgedruckte Identifikationsaufkleber mit alphanumerischen Symbolen; unbedruckte farbige Identifikationsetiketten; Aufkleber für Frankiermaschinen; Bögen, Bänder und Bahnen aus Papier mit Kleberücken oder mit Kleberbeschichtung oder hauptsächlich für Dekorationszwecke, Auslagen und als Etikettenunterlage; Papieretiketten und -anhänger; in Bogen- oder Rollenform gelieferte Kunststofffolien und -laminate für kommerzielle oder gewerbliche Verpackungszwecke; reflektierende Etiketten für kommerzielle, grafische oder gewerbliche Zwecke; selbstklebende Materialien in Form von Rollen und Bögen, für alle Zwecke einschließlich Dekoration, Auslagen, Fahrzeugkennzeichnung, Wagenparkkennzeichnung, Sicherheits- und Informationskennzeichnung; Grafiken für Außenflächen; Klebegrafiken für die Außenflächen von Kraftfahrzeugen und Lastwagen; Warn- und Verfolgungsetiketten nicht aus Textilstoffen, nicht aus Textilstoffen bestehende Etiketten für die permanente Teilekennzeichnung im Fertigungsprozess, bei der Fahrzeugkennzeichnung und in der Logistik; verschiedene Dekorationsartikel und nicht aus Textilstoffen bestehende Etiketten für Produkte für den Inneraum von Kraftfahrzeugen, nämlich Heißklebeetiketten und Heißklebeaufkleber für Stoff- und Gewebeunterlagen, Airbag-Warnetiketten auf Sonnenblenden und Kindersitzwarnetiketten auf Sicherheitsgurten; nicht aus Textilstoffen bestehende Strichcodeetiketten zur Verfolgung von Teilen in Motorenwerken.

Ikke-fortrykte etiketter og utrykt etikettemateriale; trykte etiketter; etiketter til virksomheds- og industriel brug; mærkesedler; laminater; klistermærker leveret i form af ark og/eller ruller; stregkodeetiketter til kommercielle og industrielle formål samt lagerformål; trykfølsomt bagpapir; facestock af papir; selvklæbende materialer i ark eller ruller til fremstilling af etiketter, skilte, emblemer, grafiske præsentationer og lignende; overføringsmærker, der skal opvarmes; utrykte og delvist trykte selvklæbende etiketter, ikke fremstillet af tekstil, solgt til etiketproducenter og slutbrugere, der har udstyr, der er i stand til spejlbilledtrykning af stregkoder og alfanumeriske tegn; slipforinger for bindemidler; specialfremstillede og skræddersyede etiketter til sikerhed mod og beskyttelse mod svindel; sikkerhedsetiketter, nemlig etiketter med indkodede identitetsoplysninger; etikettrykkemaskiner og kontormaskiner til påføring af etiketter; etiketter til butikshylder til visning af pris, produkter og/eller salgsfremmende foranstaltninger; adresseetiketter; papir til emballering, pap, trykte og utrykte papir- og papmærkesedler til almindelige formål; papiretiketter og -mærkesedler; lamineret papir, klistermærker leveret i ark og ruller; papir med sliplet belægning til kopiering, fremstilling af visuelle præsentationer og etiketter og folie; trykfølsomt trykpapir til etiketter og visuelle præsentationer; papirmateriale; papir til trykning af fotografier, computerskabte og/eller digitale billeder; pakkekort af pap samt indlæg til beklædningsgenstande; kartotekskort, roterende arkiveringsanordninger og visitkort og faner; postkort, holdere til selvklæbende etiketter; selvklæbende visitkortholdere; etiketter og forstærkninger med klæbestof; selvklæbende bogstaver, tal og symboler; selvklæbende forstærkninger; selvklæbende papir til brug i laserprintere; prægbare segl; lommer til data, disketter og beskyttende forsendelseskuverter; navnemærker og emblemer; klæbebånd og rettebånd; klæbemidler og lim til papirvarer eller til husholdningsbrug; karbonpapir; bind; hængemapper; ringbind; opretstående ringbind; ringbind til opslag, ringbind til opbevaring, ringbind til præsentationsformål; rapportomslag; præsentationsmapper; maskiner til indbinding af dokumenter; arkomslag; beskyttelsesomslag til præsentation, opslag og opbevaring, ruminddelte omslag til beskyttelse; gennemsigtige plasticsider til ringbind til at rumme og præsentere byttekort, visitkort og fotografier; gennemsigtige plasticsider (med faner) til ringbind; skilleblade med index som arkbeskytter; lamineringsark af gennemsigtigt plastic til beskyttelse af kort, fotografier, eksamensbeviser og lignende dokumenter; indstik til ringbind; arkløftere til ringbind; holdere til selvklæbende etiketter; opbevaringsmapper med lynlås til papirhandlervarer; transparenter (som kan trykkes) til overheadprojektorer; papiromslag; forretningsformularer; konvolutter; bøger til beskeder; inddelingsark med og uden register til ringbind og lignende, og fingerregistre; trykte og utrykte papir- og papmærker til almindelige formål; fotoalbummer; ringbindssider med register af gennemsigtigt plastic; skilleblade med index som arkbeskytter; lamineringsark af gennemsigtigt plastic til beskyttelse af kort, fotografier, eksamensbeviser og lignende dokumenter; arkløftere til ringbind; holdere til selvklæbende etiketter, selvklæbende visitkortholdere; indstik til ringbind; chartekker; navnemærker og emblemer; ringbind; opretstående ringbind; demonstrationsringbind; notesblokke; opbevaringsmapper med lynlås til papirhandlervarer; præsentationsmapper; etiketter og forstærkninger med klæbestof; lommer til data, disketter og beskyttende forsendelseskuverter; omslag (papirhandlervarer); samlemapper; holdere til arkivmapper; personlige planlægningskalendere og bakker og lignende til systematisering til brug sammen med papirhandlervarer; chartekker; notesblokke; skriveinstrumenter; penne, blyanter, markeringspenne og filtpenne; skriveredskaber af plast, hvor begge ender kan skrive; stempelpuder; skilte, der kan trykkes på computer samt forbrugsstoffer, nemlig selvklæbende navneskilte, sikkerhedsemblemer, selvklæbende etiketter til sikkerhedsemblemer, kort og papindstik til plasticholdere, identifikationsskilte, identifikationsskilte med foto samt mærkesedler; overføringsbilleder til påstrygning og overføringsbilleder; bannere og papirskilte; klistermærker og overføringsbilleder til bodyart; advarsels- og sporingsetiketter af papir, etiketter af papir til permanent mærkning af komponenter i fremstillingsprocessen, køretøjsidentifikation og logistik; pynteetiketter med billede til brug med og/eller som skal ligne frimærker; fortrykte, selvklæbende id-mærkater med alfanumeriske symboler; tomme farvede id-mærkater; frimærketælleapparater; ark med klæbende bagside eller bestrøget med klæbemiddel, bånd og væv af papir eller hovedsageligt af papir til dekorering, visuelle præsentationer og etikettemateriale; papiretiketter og -mærkesedler; plasticfilm og laminater til kommercielle og industrielle emballeringsformål leveret i ark- eller rulleform; reflekterende etiketter til kommerciel, grafisk eller industriel brug; selvklæbende materiale i ruller og ark fremstillet af papir til alle formål, inklusive dekorering, visuelle præsentationer, striber på biler, markering af vognparker, sikkerhedsafmærkning og informativ afmærkning; udvendig grafik; klæbende grafik til montering uden på automobiler og lastvogne; advarsels- og sporingsetiketter, ikke af tekstil, etiketter ikke af tekstil til permanent mærkning af komponenter i fremstillingsprocessen, køretøjsidentifikation og logistik; en række pyntegenstande og etiketter, ikke af tekstil, til produkter til bilinteriør, nemlig varmeforseglende etiketter og varmeforseglende bindemidler til stofunderlag, airbagadvarselsmærker til solskærme og advarselsetiketter om barnesæde til sikkerhedsseler; stregkodemærker, ikke af tekstil, anvendt til sporing af dele i transmissionsanlæg.

Μη τυπωμένες ετικέτες και άγραφοι κύβοι ετικετών· έντυπες ετικέτες· ετικές για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση· ετικέτες· υλικά με απανωτές στρώσεις· αυτοκόλλητα σε μορφή φύλλων και/ή ρολών· ετικέτες γραμμικού κώδικα για χρήση εμπορική, βιομηχανική και για χρήση σε αποθέματα· χαρτί βάσης ευαίσθητο στην πίεση· κύβοι χαρτιού· αυτοκόλλητα σε μορφή φύλλων και ρολών για την κατασκευή ετικετών, επιγραφών, διακριτικών σημάτων, γραφικών παρουσιάσεων και παρόμοιων ειδών· ετικέτες σιδερότυπων· μη τυπωμένες ή μερικώς τυπωμένες αυτοκόλλητες ετικέτες μη υφασμάτινες, οι οποίες διατίθενται σε μετατροπείς ετικετών και τελικούς χρήστες με εξοπλισμό ικανό για αντικατοπτρική εκτύπωση γραμμικού κώδικα και αλφαριθμητικών χαρακτήρων· επενδύσεις αποκόλλησης αυτοκόλλητων· εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ετικέτες για χρήση στην παροχή ασφάλειας και προστασίας κατά της απάτης· ετικέτες ασφαλείας, συγκεκριμένα, ετικέτες κωδικοποίησης πληροφοριών αναγνώρισης· μηχανές εκτύπωσης ετικετών και μηχανές τοποθέτησης ετικετών για χρήση γραφείου· ετικέτες για ράφια φύλαξης για την ένδειξη τιμής, προϊόντων και/ή μηνυμάτων προώθησης· ετικέτες διευθύνσεων· χαρτί για συσκευασίες, χαρτόνι, τυπωμένες και μη τυπωμένες χάρτινες και χαρτονένιες ετικέτες γενικής χρήσης· χάρτινες ετικέτες και ταμπέλες· χαρτί πολλαπλών στρώσεων, αυτοκόλλητα σε μορφή φύλλων και ρολών· επιχρισμένα χαρτιά αποκόλλησης για αντιγραφική χρήση, γραφικές παρουσιάσεις, και παραγωγή ετικετών και μεμβρανών· χαρτί εκτύπωσης ευαίσθητο στην πίεση για ετικέτες και παρουσιάσεις· χαρτικά· χαρτί εκτύπωσης φωτογραφιών, εικόνων παραγώμενων από ηλεκτρονικό υπολογιστή και/ή ψηφιακών εικόνων· κάρτες και ενθέματα συσκευασίας από χαρτόνι για ενδύματα· κάρτες και ετικέτες ευρετηρίου, περιστροφικού αρχειοθέτη και επαγγελματικές· και ταχυδρομικές κάρτες: θήκες για αυτοκόλλητες ετικέτες· αυτοκόλλητες θήκες για επαγγελματικές κάρτες· ετικέτες και ενισχύσεις με επίχριση κόμμεος· αυτοκόλλητα γράμματα, αριθμοί και σύμβολα· αυτοκόλλητες ενισχύσεις· αυτοκόλλητο χαρτί για χρήση σε εκτυπωτές λέιζερ· σφραγίδες με δυνατότητα ανάγλυφης αποτύπωσης· προστατευτικοί φάκελοι δεδομένων, δισκετών και αλληλογραφίας· καρτέλες ονόματος και κονκάρδες· κολλητικές ταινίες και διορθωτική ταινία· κολλώδεις ύλες και κόλλες για χαρτικά και οικιακές χρήσεις· μελανωμένο χαρτί (καρμπόν)· κλασέρ με κρίκους· κρεμαστά κλασέρ αρχειοθέτησης· ντοσιέ με κρίκους· ντοσιέ τοποθέτησης με κρίκους· κλασέρ για υλικό αναφοράς, κλασέρ αποθήκευσης, κλασέρ για τρίποδα· καλύμματα εκθέσεων· χαρτοφύλακες παρουσίασης· μηχανές για δέσιμο εγγράφων· προστατευτικά φύλλων· προστατευτικά φύλλων παρουσίασης, αναφοράς και αποθήκευσης, προστατευτικά φύλλων με χωρίσματα· διαφανείς πλαστικές σελίδες για κλασέρ για φύλαξη και παρουσίαση καρτών προς συλλογή, επαγγελματικών καρτών και φωτογραφιών· διαφανείς πλαστικές σελίδες για κλασέρ με αναγνωριστικό καρτελάκι (ετικέτα)· διαχωριστικά ευρετηρίου για προστατευτικά φύλλων· διαφανή πλαστικά φύλλα σε απανωτές στρώσεις για προστασία καρτών, φωτογραφιών, πιστοποιητικών και παρόμοιων εγγράφων· ενθέματα για κλασέρ· διατάξεις ανύψωσης φύλλων για κλασέρ· αυτοκόλλητες θήκες για ετικέτες· θήκες αποθήκευσης με φερμουάρ κατασκευασμένες από βινύλιο για είδη χαρτοπωλείου· εκτυπώσιμες διαφάνειες για οπισθοπροβολείς· χαρτί για κλασέρ· επιχειρηματικά έντυπα για συμπλήρωση· φάκελοι· και σημειωματάρια μηνυμάτων· διαχωριστικά φύλλα με ή χωρίς ετικέτες για κλασέρ και παρόμοια είδη και ετικέτες ευρετηρίασης· τυπωμένες και μη τυπωμένες ετικέτες γενικής χρήσης από χαρτί και χαρτόνι· λευκώματα για φωτογραφίες· διαφανείς πλαστικές σελίδες για κλασέρ με ετικέτες· διαχωριστικά ευρετηρίου για προστατευτικά φύλλων· διαφανή πλαστικά φύλλα σε απανωτές στρώσεις για προστασία καρτών, φωτογραφιών, πιστοποιητικών και παρόμοιων εγγράφων· διατάξεις ανύψωσης φύλλων για κλασέρ· αυτοκόλλητες θήκες για ετικέτες: αυτοκόλλητες θήκες για επαγγελματικές κάρτες· ενθέματα για κλασέρ· χαρτοφύλακες τσέπης· καρτέλες ονόματος και κονκάρδες· ντοσιέ με κρίκους· ντοσιέ τοποθέτησης με κρίκους· κλασέρ παρουσίασης (σε μορφή τριπόδου)· σημειωματάρια· θήκες αποθήκευσης με φερμουάρ κατασκευασμένες από βινύλιο για είδη χαρτοπωλείου· χαρτοφύλακες παρουσίασης· ετικέτες και ενισχύσεις με επίχριση κόμμεος· προστατευτικοί φάκελοι δεδομένων, δισκετών και αλληλογραφίας· χάρτινοι φάκελοι αρχειοθέτησης· φάκελοι αρχειοθέτησης· συνδετήρες για φακέλους αρχειοθέτησης· προσωπικοί οργανωτές και οργανωτές για χρήση ως είδη χαρτοπωλείου· χαρτοφύλακες τσέπης· σημειωματάρια· όργανα γραφής· στυλογράφοι, μολύβια, μαρκαδόροι υπογράμμισης και μαρκαδόροι· όργανα γραφής με μύτη και στα δύο άκρα· ταμπόν για σφραγίδες· διακριτικά σήματα και είδη εκτυπωμένα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, συγκεκριμένα, αυτοκόλλητα διακριτικά σήματα, διακριτικά σήματα ασφαλεία, αυτοκόλλητες ετικέτες διακριτικών σημάτων ασφαλείας, κάρτες και ενθέματα καρτών για πλαστικές θήκες, διακριτικά σήματα αναγνώρισης, διακριτικά σήματα και ταμπέλες αναγνώρισης με φωτογραφία· σιδερότυπα και χαλκομανίες· χαρτί για πανό και επιγραφές· αυτοκόλλητα και χαλκομανίες για χρήση στη ζωγραφική σώματος· ετικέτες προειδοποίησης και εντοπισμού από χαρτί, ετικέτες από χαρτί για τη σήμανση μόνιμων εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής, την αναγνώριση οχημάτων και την εφοδιαστική· διακοσμητικές ετικέτες με φωτογραφίες ή εικόνες για χρήση με και/ή σε απομιμήσεις γραμματοσήμων· προτυπωμένες αυτοκόλλητες ετικέτες ταυτότητας με αλφαριθμητικά σύμβολα· άγραφες έγχρωμες ετικέτες ταυτότητας· ετικέτες μετρητών ταχυδρομικού τέλους· φύλλα, ταινίες και ρολά αυτοκόλλητα ή με αυτοκόλλητη επίχριση από χαρτί ή κυρίως από χαρτί για διακόσμηση, γραφικές παρουσιάσεις και υλικό ετικετών· χάρτινες ετικέτες και ταμπέλες· μεμβράνες και υλικά πολλαπλών στρώσεων από πλαστικό για εμπορική και βιομηχανική συσκευασία, σε μορφή φύλλων και ρολού· ανακλαστικές ετικέτες για εμπορική, γραφιστική ή βιομηχανική χρήση· αυτοκόλλητα υλικά σε μορφή ρολού και φύλλων που κατασκευάζονται από χαρτί προοριζόμενα για γενική χρήση, όπου περιλαμβάνεται διακόσμηση, γραφική παρουσίαση, διακόσμηση αυτοκινήτων, σήμανση στόλου οχημάτων, σήμανση ασφαλείας και πληροφόρησης· γραφικά για εξωτερικές χρήσεις· αυτοκόλλητα γραφικά για το εξωτερικό μέρος αυτοκινήτων και φορτηγών· ετικέτες προειδοποίησης και εντοπισμού μη κατασκευασμένες από ύφασμα, ετικέτες μη κατασκευασμένες από ύφασμα για τη σήμανση μόνιμων εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής, την αναγνώριση οχημάτων και την εφοδιαστική· ποικιλία διακοσμητικών ειδών και μη υφασμάτινων ετικετών για το εσωτερικό μηχανοκίνητων οχημάτων, συγκεκριμένα ετικέτες θερμής επικόλλησης και αυτοκόλλητα θερμής επικόλλησης για πάνινα και υφασμάτινα υποστρώματα, ετικέτες προειδοποίησης για αερόσακους τοποθετημένες σε αλεξήλια και ετικέτες προειδοποίησης παιδικών καθισμάτων τοποθετημένες στη ζώνη ασφαλείας· μη υφασμάτινες ετικέτες γραμμικού κώδικα για χρήση στον εντοπισμό μερών σε μονάδες δυναμικής αλληλουχίας.

Etiquetas que no estén impresas y material de etiquetas vírgenes; etiquetas impresas; etiquetas para uso comercial e industrial; etiquetas; laminados; pegatinas suministradas en forma de hoja y/o rollo; etiquetas de código de barras para usos comercial, industrial y de inventario; papeles con una base sensible a la presión; material de cubierta de papel; materiales autoadhesivos de lámina y rollo para hacer etiquetas, carteles, insignias, paneles gráficos y similares; etiquetas de transferencia térmica; etiquetas autoadhesivas sin imprimir y parcialmente impresas que no estén hechas de materia textil, comercializadas para convertidores de etiquetas y usuarios finales que tienen equipos que pueden imprimir reflejos de códigos de barras y caracteres alfanuméricos; forros para separar adhesivos; etiquetas especializadas y personalizadas utilizadas para proporcionar seguridad y salvaguardar en contra del fraude; etiquetas de seguridad, en concreto, etiquetas que codifican información de identificación; máquinas para imprimir etiquetas y máquinas para aplicar etiquetas de oficina; etiquetas para almacenar estanterías para indicar el precio, productos y/o promociones; etiquetas de direcciones; papel para empaquetar, cartón, etiquetas de papel y cartón impresos y sin imprimir para uso general; etiquetas de papel; papel laminado, pegatinas suministradas en forma de lámina y rollo; papeles revestidos separables para copiar, paneles y producción de etiquetas y películas; papeles de impresión sensibles a la presión para etiquetas y pantallas; almacén de papel; papel para imprimir fotografías, imágenes generadas por ordenador y/o imágenes digitales; tarjetas de embalaje de cartón y piezas de inserción para prendas de vestir; tarjetas de visita, tarjetas y pestañas para índices y archivos giratorios; y postales: soportes de etiquetas autoadhesivas; soportes autoadhesivos para tarjetas; etiquetas y refuerzos engomados; cartas adhesivas, números y símbolos; refuerzos adhesivos; papel autoadhesivo para su uso en impresoras láser; materia sellante engofrable; sobres de envío postal de datos, disquetes y de protección; letreros de nombres y insignias; cinta adhesiva y cinta correctora; adhesivos y pegamentos para la papelería o la casa; papel carbón; encuadernadores; encuadernadores de carpetas colgantes; clasificador de anillas; cuadernos de anillas para levantar en forma de atril; encuadernadores de referencia, encuadernadores de almacenamiento, encuadernadores de caballete; cubiertas de informes; portadocumentos de presentación; máquinas para la encuadernación de documentos; protectores de hojas; protectores de hojas de presentación, referencia y almacenamiento, protectores de hojas separadas; páginas de encuadernador de plástico transparente para sujetar y exponer tarjetas comerciales, tarjetas de visita y fotografías; páginas de encuadernador de plástico transparente con lengüeta; separadores de índice protectores de lámina; hojas de laminación de plástico transparente para proteger tarjetas, fotografías, certificados y documentos similares; piezas de inserción de encuadernador; elevadores de hojas para encuadernadores; soportes de etiquetas autoadhesivas; estuches de almacenamiento de vinilo con cremallera para su uso en papelería; transparencias imprimibles para retroproyectores; papel aglutinante; impresos comerciales; sobres; y libros de mensajes; láminas separadoras con lengüeta y sin ella para encuadernadores y similares, y lengüetas de índice; etiquetas de papel y cartón impresas y sin imprimir para uso general; álbumes de fotos; páginas de encuadernador de plástico transparente con lengüeta; separadores de índice protectores de lámina; hojas de laminación de plástico transparente para proteger tarjetas, fotografías, certificados y documentos similares; elevadores de hojas para encuadernadores; soportes autoadhesivos para etiquetas: soportes autoadhesivos para tarjetas de visita; piezas de inserción de encuadernador; portadocumentos de bolsillo; letreros de nombres y insignias; clasificador de anillas; cuadernos de anillas para levantar en forma de atril; encuadernadores de caballete; blocs [papelería]; estuches de almacenamiento de vinilo con cremallera para su uso en papelería; portadocumentos de presentación; etiquetas y refuerzos engomados; sobres de envío postal de datos, disquetes y de protección; carpetas (papelería); carpetas clasificadoras; sujeciones de carpetas clasificadoras; organizadores personales y organizadores para uso en papelería; portadocumentos de bolsillo; blocs [papelería]; instrumentos de escritura; plumas, lápices, marcadores y rotuladores; instrumentos para escribir con doble terminación; tampones para sellos; insignias impresionables por ordenador y materiales, en concreto, insignias de nombre autoadhesivas, insignias de seguridad, etiquetas de insignia de seguridad autoadhesivas, tarjeta y piezas de inserción de tarjeta para soportes de plástico, insignias de identificación, insignias y etiquetas de identificación de fotos; calcomanías termotransferibles y calcomanías; papel para banderines y para letreros; pegatinas y calcomanías de arte corporal; etiquetas de aviso y rastreo de papel, etiquetas de papel para el marcado permanente de componentes durante el proceso de fabricación, la identificación de vehículos y la logística; etiquetas decorativas con imágenes para su uso con sellos postales y/o que se asemejan a estos; etiquetas de identificación adhesivas preimpresas con símbolos alfanuméricos; etiquetas de identificación de color blanco; etiquetas contadoras de correo postal; láminas con refuerzo adhesivo o con revestimiento adhesivo y bandas de papel o principalmente de papel para decoración, expositores y material para etiquetas; etiquetas de papel; películas plásticas y láminas con una finalidad comercial o con fines industriales suministrados en forma de láminas o de rollo; etiquetas reflectantes para uso comercial, gráfico o industrial; materiales autoadhesivos en rollos y láminas de papel, con cualquier finalidad incluyendo la decoración, la exposición, bandas para automóviles, marcado de flotas, marcado de seguridad e información; gráficos para exterior; gráficos adhesivos para exteriores de automóviles y camiones; etiquetas de aviso y rastreo que no sean textiles, etiquetas que no sean textiles para el marcado permanente de componentes durante el proceso de fabricación, la identificación de vehículos y la logística; una variedad de artículos decorativos y etiquetas no textiles para productos para el interior de vehículos de motor, en concreto, etiquetas termosellables y adhesivos termosellables para sustratos de tela y tejido, etiquetas de aviso de airbag en parasoles y etiquetas de aviso de asiento infantil en cinturones de seguridad; etiquetas de código de barras que no sean textiles utilizadas para rastrear piezas en fábricas de trenes de rodaje.

Trükkimata sildid ja tühjad sildiplokid; trükitud sildid; sildid kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutuseks; lipikud; laminaadid; lehtede ja/või rulli kujul pakutavad kleepsud; vöötkoodisildid kaubanduslikuks, tööstuslikuks ja ladustamisel kasutamiseks; survetundlikud aluspaberid; paberist pealisplokid; iseliimuvad leht- ja rullmaterjalid siltide, lipikute, kaartide, graafiliste kujutiste ja muu sarnase valmistamiseks; kuumusülekandega sildid; trükkimata ja osaliselt trükitud iseliimuvad sildid, mis on valmistatud muust kui tekstiilist, turustatuna sildikonverterite ja lõppkasutajate jaoks, kellel on peegelpildis vöötkoodide ja alfanumeeriliste märkide printimise seadmed; liimainete väljalaskepulgad; spetsialiseeritud ja kohandatud sildid kasutuseks turvalisuse ja kaitse pakkumiseks pettuste vastu; turvasildid, nimelt kodeeritud identifitseerimisinfoga sildid; siltide printimise masinad ja siltide kinnitamise kontorimasinad; hoiuriiulite sildid hinna, toodete ja/või müügiedendusmaterjalide märkimiseks; aadressisildid; pakkepaber, papp, trükitud ja trükkimata paber- ja pappsildid universaalseks kasutuseks; pabersildid ja -lipikud; lamineeritud paber, klaapsud lehtede ja rullide kujul; eemaldatava kattega paberid kopeerimiseks, kuvamiseks ja sildi- ja kiletootmiseks; survetundlikud trükipaberid siltidele ja kuvadele; paberalused; paber fotode, arvutiga genereeritud ja/või digikujutiste trükkimiseks; papist pakkukaardid ja vahelehed rõivastele; registreerimis-, pöördmärkmiku- ja visiitkaardid ja -lehed; ja postkaardid, iseliimuvate siltide hoidikud; iseliimuvate visiitkaartide hoidikud; kummeeritud sildid ja tugevdused; liimuvad tähed, numbrid ja sümbolid; liimuvad tugevdused; iseliimuv paber kasutuseks laserprinterites; reljeefpitsatid; andme-, disketi- ja postikaitseümbrikud; nimesildid ja -märgid; kleeplint ja korrektuurlint; liimained ja liimid kasutuseks kontoris või majapidamises; kopeerpaber; köitjad; raamid kaustade riputamiseks; rõngaskiirköitjad; esitluskaustad; viitekaustad, säilituskaustad, kolmjalakaustad; ettekannete kaaned; esitlusportfooliod; dokumendiköitemasinad; poognakaitsed; esitlus-, viite- ja säilituslehekaitsed, vaheseintega lehekaitsed; läbipaistvast kilest köitelehed vehtuskaartide, visiitkaartide ja fotode hoidmiseks ja näitamiseks; lipikutega läbipaistvast kilest köitelehed; lehekaitse indeksijagajad; läbipaistvast kilest lamineerimislehed kaartide, fotode, sertifikaatide ja vastavate dokumentide kaitseks; köitjate vahelehed; lehetõstjad köitjatele; iseliimuvate siltide hoidikud; tõmblukuga vinüülist hoiukarbid kirjatarvetena; trükitavad lüümikud projektoritele; köitepaber; äriblanketid; ümbrikud; ja sõnumiraamatud; lipikutega ja lipikuteta jaotuslehed köitjatele ja muudele sarnastele ning indeksilipikud; trükitud ja trükkimata paber- ja pappsildid universaalseks kasutuseks; fotoalbumid; lipikutega läbipaistvast plastist köitelehed; lehekaitse indeksijagajad; läbipaistvast plastist lamineerimislehed kaartide, fotode, sertifikaatide ja vastavate dokumentide kaitseks; lehetõstjad köitjatele; iseliimuvate siltide hoidikud: iseliimuvate visiitkaartide hoidikud; köitjate vahelehed; taskuportfooliod; nimesildid ja -märgid; rõngaskiirköitjad; esitluskaustad; molbertikaustad; meelespead; tõmblukuga vinüülist hoiukarbid kirjatarvetena; esitlusportfooliod; kummeeritud sildid ja tugevdused; andme-, disketi- ja postikaitseümbrikud; paberivoltimismasinad (kantseleitarbed); kiirköitjad; kiirköitjakinnitid; isiklikud kalendermärkmikud ja kalendermärkmikud kirjatarvetena; taskuportfooliod; meelespead; kirjutusvahendid; sulepead, pliiatsid, taustavärvipliiatsid ja markerid; kahe otsaga kirjutusvahendid; templipadjad; arvutiga prinditavad sildid ja varustus, nimelt iseliimuvad nimesildid, turvasildid, iseliimuvad turvasildilipikud, kaardid ja kaartide vahelehed plasthoidikutele, identifitseerimissildid, fotoga identifitseerimissildid ja -lipikud; pealetriigitavad siirdepildid ja dekalkomaantrükised; loosungi- ja märgipaber; kleepsud ja siirdepildid keha kaunistamiseks; paberist hoiatus- ja märgistussildid, pabersildid püsiva osamärgistuse tegemiseks tootmisprotsessi jooksul, sõidukite identifitseerimiseks ja logistika tarbeks; pilte või kujutisi kandvad dekoratiivsildid kasutuseks koos postitemplitega ja/või nende sarnaselt; eeltrükitud liimuvad ID-sildid tähemärkide ja numbritega; tühjad värvilised ID-sildid; postiloendussildid; paberist või peamiselt paberist liimtaguse või liimkattega lehed, lindid ja võrgud dekoreerimiseks, millegi esitlemiseks ja lipikuplokkideks; pabersildid ja -lipikud; plastkiled ja -laminaadid kaubandusliku või tööstusliku pakkimise otstarbeks pakutuna lehtede või rullide kujul; helendavad sildid kaubanduslikuks, graafiliseks või tööstuslikuks kasutuseks; universaalotstarbelised iseliimuvad materjalid paberirullide ja -lehtede kujul, sh dekoreerimiseks, millegi esitlemiseks, autode märgistamiseks, ajutiseks märgistamiseks, turva- ja infomärgistamiseks; välispinnagraafika; liimgraafika autode ja veokite välispindadele; muust kui tekstiilist hoiatus- ja märgistussildid, muust kui tekstiilist sildid püsiva osamärgistuse tegemiseks tootmisprotsessi jooksul, sõidukite identifitseerimiseks ja logistika tarbeks; erinevad dekoratiivesemed ja muust kui tekstiilist sildid mootorsõidukite sisepindadele, nimelt kuumusega pealekantavad sildid ja kuumusega pealekantavad liimained riide- ja kangasubstraatidele, õhkpatjade hoiatussildid päikesekaitsetele ja lastetoolide hoiatussildid turvavöödele; muust kui tekstiilist vöötkoodisildid kasutamiseks osade märgistamiseks reastatud elektrieseadmete koostudes.

Painamattomat etiketit ja tyhjät etiketit; painetut etiketit; etiketit kaupallisiin ja teollisiin tarkoituksiin; nimilaput; laminaatit; tarrat arkkeina ja/tai rullina; viivakoodietiketit kaupalliseen, teolliseen ja varastokäyttöön; paineherkät pohjapaperit; pintapaperit; itseliimautuvat materiaalit arkkeina ja rullina etikettien, kylttien, henkilökorttien, graafisten näyttöjen ja vastaavien valmistamiseen; lämpösiirtoetiketit; painamattomat ja osittain painetut itseliimautuvat etiketit, joita ei ole tehty kankaasta ja joita markkinoidaan sellaisille etikettien muuntajille ja loppuasiakkaille, joilla on sellaiset laitteet, joilla viivakoodit sekä kirjain- ja numeromerkit voidaan tulostaa peilikuvana; irrotetiivisteet; erikoisetiketit ja mukautetut etiketit turvallisuuden lisäämiseen ja petoksilta suojautumiseen; turvaetiketit, nimittäin etiketit, joihin on koodattu tunnistetietoja; etikettien tulostuslaitteet ja etikettien kiinnityslaitteet toimistokäyttöön; varastohyllyissä käytettävät etiketit, joissa on tietoa hinnoista, tuotteista ja/tai alennuksista; osoitetarrat; pakkauspaperi, pahvi, painetut ja painamattomat paperiset ja pahviset nimilaput yleiseen käyttöön; paperiset etiketit ja nimilaput; laminoitu paperi, tarrat arkkeina ja rullina; irrotepaperit kopiointiin, näyttöjen ja etikettien sekä kalvojen tuottamiseen; paineherkät painopaperit etiketteihin ja esillepanoihin; paperialustat; paperi valokuvien, tietokoneen avulla luotujen ja/tai digitaalisten kuvien tulostukseen; pahviset pakkauskortit ja laput vaatteisiin; hakemistoissa ja pyörivissä arkistoissa käytettävät kortit, käyntikortit ja etiketit; sekä postikortit, itsekiinnittyvät etiketinpidikkeet; itseliimautuvat käyntikorttipidikkeet; liimataustaiset etiketit ja vahvikkeet; itseliimautuvat kirjaimet, numerot ja symbolit; itseliimautuvat vahvikkeet; itsekiinnittyvä paperi käytettäväksi lasertulostimissa; kohokuvioitavat sinetit; datalevyt, levykkeet ja suojaavat postituskuoret; nimikyltit ja merkit; liimanauha ja korjausnauha; paperi- ja kotitalousliima-aineet ja liimat; hiilipaperi; mapit; riippukansiot; kierrekansiot; esittelyrengaskansiot; hakemistokansiot, säilytyskansiot, maalauskansiot; raporttien kannet; esittelykansiot; asiakirjojen sidontakoneet; arkinsuojukset; esittely-, hakemisto- ja säilytyskäyttöön tarkoitetut taskut paperiarkeille, ositetut taskut paperiarkeille; läpinäkyvästä muovista tehdyt kansiosivut keräilykorttien, käyntikorttien ja valokuvien säilyttämiseen ja esittelyyn; kielekkeellä varustetut läpinäkyvästä muovista tehdyt kansiosivut; arkkeja suojaavat hakemistojen välilehdet; läpinäkyvästä muovista tehdyt laminointiarkit korttien, valokuvien, todistusten ja vastaavien asiakirjojen suojaamiseksi; kansioiden lisälehdet; sivunnostimet kansioihin; itsekiinnittyvät etiketinpidikkeet; vetoketjulla varustetut vinyyliset säilytyskotelot paperikauppatavaroille; tulostettavat kalvot piirtoheittimiä varten; kansiopaperi; yrityslomakkeet; kirjekuoret; ja viestikirjat; kielekkeellä varustetut ja niillä varustamattomat jakoarkit kansioihin ja vastaaviin sekä hakemistokielekkeet; yleiskäyttöiset painetut ja painamattomat paperiset ja pahviset nimilaput; valokuva-albumit; kielekkeellä varustetut läpinäkyvästä muovista tehdyt kansiosivut; arkkeja suojaavat hakemistojen välilehdet; läpinäkyvästä muovista tehdyt laminointiarkit korttien, valokuvien, todistusten ja vastaavien asiakirjojen suojaamiseksi; sivunnostimet kansioihin; itsekiinnittyvät etiketinpidikkeet: itseliimautuvat käyntikorttipidikkeet; kansioiden lisälehdet; taskukansiot; nimikyltit ja merkit; kierrekansiot; esittelyrengaskansiot; maalauskansiot; muistilehtiöt; vetoketjulla varustetut vinyyliset säilytyskotelot paperikauppatavaroille; esittelykansiot; liimataustaiset etiketit ja vahvikkeet; datalevyt, levykkeet ja suojaavat postituskuoret; paperitavarakansiot; mapit; arkistokansioiden kiinnittimet; suunnittelukalenterit ja järjestimet paperikauppatavarana; taskukansiot; muistilehtiöt; kirjoitusvälineet; mustekynät, lyijykynät, korostuskynät ja merkintäkynät; kaksipäiset kirjoitusvälineet; leimatyynyt; tietokoneelta tulostettavat henkilökortit ja niiden tarvikkeet, nimittäin itseliimautuvat nimikortit, turvakortit, itseliimautuvat turvakorttien etiketit, kortit ja muovisiin pidikkeisiin laitettavat kortit, henkilökortit, valokuvalla varustetut henkilökortit ja tunnisteet; silitettävät siirtokuvat ja siirtokuvat; mainosjulisteet ja paperiset kyltit; vartaloon kiinnitettävät tarrat ja siirtokuvat; paperiset varoitus- ja seurantaetiketit, paperietiketit komponenttien pysyvään merkintään valmistusprosessin, ajoneuvojen tunnistamisen ja logistiikan aikana; postimerkkien kanssa käytettävät ja/tai niitä muistuttavat kuvia sisältävät koristeelliset etiketit; valmiiksi tulostetut liimapintaiset tunniste-etiketit, joissa on kirjain- ja numeromerkkejä; tyhjät värilliset tunniste-etiketit; frankeerauskoneiden etiketit; liimataustaiset tai liimapäällysteiset paperista tai pääosin paperista tehdyt arkit, nauhat ja verkot, jotka on tarkoitettu koristeluun, näyttöihin tai etiketteihin; paperiset etiketit ja nimilaput; muovikalvot ja -laminaatit arkkeina ja rullina kaupallisiin ja teollisiin pakkaustarkoituksiin; heijastavat etiketit kaupalliseen, graafiseen tai teolliseen käyttöön; itseliimautuvat materiaalit rullina ja arkkeina, mukaan lukien paperista tehdyt, kaikenlaiseen käyttöön, mukaan lukien koristeluun, näyttöihin, autojen raidoiksi, ajoneuvojen yritysmerkintään, turvamerkintään ja tietojen merkintään; ulkopinnoille tarkoitetut kuvat; itseliimautuvat kuvat autojen ja kuorma-autojen ulkopinnoille; muusta kuin tekstiilistä tehdyt varoitus- ja seurantaetiketit, muusta kuin tekstiilistä tehdyt etiketit komponenttien pysyvään merkintään valmistusprosessin, ajoneuvojen tunnistamisen ja logistiikan aikana; valikoima koriste-esineitä ja muusta kuin tekstiilistä tehtyjä etikettejä moottoriajoneuvojen sisäpinnoille tarkoitettuja tuotteita varten, nimittäin kuumasaumattavat etiketit ja kuumasaumattavat teipit kangasalustoille, turvatyynyn varoitusetiketit häikäisysuojiin ja lasten turvaistuimesta varoittavat etiketit turvavöihin; muut kuin tekstiiliset viivakoodietiketit osien jäljittämiseen voimansiirtolaitteita valmistavissa tehtaissa.

Üres címkék; nyomtatott címkék; címkék kereskedelmi és ipari felhasználásra; címkék; lamináló anyagok; matricák lapban és/vagy tekercsben; vonalkódok kereskedelmi, ipari és leltározási célra; nyomásérzékeny alappapírok (hátlap); papír felső rétegek; öntapadós anyagok lapban és tekercsben címkék, jelek, kitűzők, grafikus jelek és hasonlók készítésére; hőre tapadó matricák; nem textilből készült üres és részben nyomtatott öntapadós címkék, melyeket olyan címkekészítőknek és végfelhasználóknak értékesítenek, akik rendelkeznek vonalkódok és alfanumerikus karakterek tükörképének nyomtatására alkalmas eszközökkel; öntapadós anyagokról lehúzható védőréteg; specializált és egyénre szabott címkék biztonsági célokra és a csalás megelőzésére; vagyonvédelmi címkék, nevezetesen azonosításra szolgáló kódolt információt tartalmazó címkék; címkenyomtató gépek és irodai címkézőgépek; árat, termék nevét és/vagy akciót megadó címkék bolti polcokra; címet tartalmazó címkék; papír csomagoláshoz, kartonpapír, nyomtatott és üres papír és kartonpapír címkék általános célokra; papír címkék; laminált papír, matricák lap és tekercs kiszerelésben; gyárilag bevont papírok másoláshoz, jelzések és címkék és filmek gyártásához; nyomásérzékeny nyomtatópapír címkékhez és jelzésekhez; papír alátét; papír fényképek, számítógéppel készített és/vagy digitális képek nyomtatására; kartonpapír csomagolólapok és betétek ruházati cikkekhez; címjegyzék, forgathatós állományok és névjegykártyák valamint lapok; és levelezőlapok: öntapadós címke tartók; öntapadós névjegykártyatartók; ragasztós címkék és megerősítő elemek; ragasztós számok, betűk és szimbólumok; ragasztós megerősítő elemek; öntapadós, lézernyomtatókban használható papír; domborítható pecsétek; adat, hajlékony lemez és postai védőboríték; névtáblák és -kitűzők; ragasztószalagok és javítószalagok; ragasztók és ragasztóanyagok papíripari vagy háztartási használatra; indigó/karbonpapír; iratlefűzők; függőmappák; gyűrűs könyvek; iratrendező prezentációk számára; iratlefűzők referencia-anyagok számára, lefűzők tároláshoz, rajzlefűzők; gyorsfűzők; irattartók prezentációk számára; okmánykötő gépek; védőtasakok; prezentációs, referenciaanyag-tartó és tároló védőtasakok lapok számára, osztott védőtasakok; átlátszó műanyagból készült gyűrűskönyv-lapok gyűjtögetős kártyák, névjegykártyák és fényképek tárolására és bemutatására; indexált, átlátszó műanyagból készült gyűrűskönyv-lapok; indexált elválasztólapok védőtasakokhoz; átlátszó műanyagból készült lamináló tasakok kártyák, névjegykártyák, bizonyítványok és hasonló dokumentumok védelmére; gyűrűskönyv betétek; lapkiemelők gyűrűskönyvekhez; öntapadós címke tartók; zippzáros vinil tárolótasakok papírokhoz; nyomtatható írásvetítő fóliák; lefűzhető lapok; nyomtatványok; borítékok; és üzenetek írására szolgáló könyv; regiszteres és nem regiszteres elválasztólapok gyűrűskönyvekhez és hasonlókhoz, és index címkék; nyomtatott és üres papír és karton függőcímkék általános célokra; fényképalbumok; regiszteres átlátszó műanyagból készült gyűrűskönyv-lapok; indexált elválasztólapok védőtasakokhoz; átlátszó műanyagból készült lamináló lapok kártyák, fényképek, bizonyítványok és hasonló dokumentumok védelmére; lapkiemelők gyűrűskönyvekhez; öntapadós címke tartók: öntapadós névjegykártyatartók; gyűrűskönyv betétek; kisalakú mappák; névtáblák és -kitűzők; gyűrűs könyvek; iratrendező prezentációk számára; felállítható gyűrűs mappák; jegyzetfüzetek; zippzáros vinil tárolótasakok papírokhoz; irattartók prezentációk számára; ragasztós címkék és megerősítő elemek; adat, hajlékony lemez és postai védőborítékok; hajtogatókartonok (irodai cikkek); irattartók; iratköteg-rögzítők; személyes határidőnaplók és határidőnaplók papíripari használatra; kisalakú mappák; jegyzetfüzetek; íróeszközök; tollak, ceruzák, szövegkiemelők és jelölőfilcek; íróeszközök, melyeknek mindkét végével lehet írni; bélyegzőpárnák; kitűzők és anyagok, melyekre számítógéppel lehet nyomtatni, nevezetesen öntapadős névcímkék, biztonsági kitűzők, öntapadós címkék biztonsági kitűzőkre, kártyák és műanyag tartókba való kártyák, névkitűzők, fényképes névkitűzők és címkék; hőre tapadó matricák és lehúzóképek; papírok zászlók és jelek készítéséhez; tetoválás hatású matricák; figyelmeztető és követést segítő papírcímkék, papírcímkék az állandó komponensek megjelölésére a gyártási folyamat során, járművek azonosítására és logisztikához; képet tartalmazó dekorációs címkék postai bélyegekkel való együttes használatra, illetve postai bélyegek utánzására; alfanumerikus szimbólumokat tartalmazó, előre nyomtatott ragasztós azonosítókártyák; üres színes azonosítókártyák; küldeményszámláló címkék; ragasztós hátoldalú vagy bevonatú lapok, szalagok és hálók papírból vagy főként papírból, dekorációs célokra, jelzések és címkék készítésére; papír címkék; műanyag fóliák és laminált anyagok kereskedelmi és ipari csomagoláshoz, tekercsben és lapban kiszerelve; fényvisszaverő címkék kereskedelmi, grafikai és ipari célokra; öntapadós anyagok tekercsben vagy lapban kiszerelve, köztük papírból készültek, mindenféle célra, így dekorációhoz, jelzésekhez, gépkocsikra való csíkok készítéséhez, gépkocsi jelzésekhez, biztonsági és tájékoztató jelölésekhez; kültéri grafikák; ragasztós minták gépjárművek és tehergépkocsik külső felületére; figyelmeztető és követést megkönnyítő címkék, nem szövetből, nem textil címkék állandó komponens megjelölésére a gyártási folyamat alatt, járművek megjelölésére és logisztikához; gépjárművek belső terébe szánt különféle dekorációs termékek és nem textilből készült címkék, nevezetesen meleg hatására tapadó címkék és meleg hatására tapadó ragasztók textil alapra, légzsák figyelmeztető címke a napellenzőkre, és gyermekülésre vonatkozó figyelmeztető címke a biztonsági övekre; nem textilből készült vonalkód-címkék az alkatrészek nyomon követésére erőátviteli rendszert gyártó üzemekben.

Etichette non stampate ed etichette vergini; etichette stampate per titoli; etichette per uso commerciale e industriale; cartellini; laminati; adesivi forniti in fogli e/o rotoli; etichette per codici a barre per uso commerciale, industriale e d'inventario; carte con base autoadesiva; superfici vergini di carta; materiali autoadesivi in fogli e rotoli per la realizzazione d'etichette, insegne, tessere, presentazioni grafiche e simili; etichette trasferibili a caldo; etichette autoadesive vergini e parzialmente stampate non in materie tessili vendute a convertitori d'etichette ed utenti finali aventi apparecchiature capaci di stampare immagini a specchio di codici a barre e caratteri alfanumerici; rivestimenti interni a rilascio d'adesivi; etichette specializzate e personalizzate utilizzate per fornire sicurezza e protezione contro le frodi; etichette di sicurezza, ovvero etichette che codificano informazioni d'identificazione; macchine per stampa d'etichette e macchine per applicazione d'etichette per ufficio; etichette per scaffali di negozi per l'indicazione di prezzi, prodotti e/o promozioni; etichette per indirizzi; carta per imballaggi, cartone, cartellini in carta e cartone stampati e non stampati per uso generico; etichette e cartellini di carta; carta laminata, adesivi in fogli e in rotoli; carte patinate per copiatura, presentazioni e produzione d'etichette e pellicole; carta da stampa sensibile alla pressione per etichette ed espositori; carta grezza; carta per stampa di fotografie, immagini computerizzate e/o digitali; carte per imballaggio in cartone e custodie per indumenti; schede e cartellini per indici, archivi girevoli; cartoline, porta-etichette autoadesive; portabiglietti da visita autoadesivi; etichette e rinforzi gommati; lettere, numeri e simboli adesivi; rinforzi adesivi; carta autoadesiva per stampanti laser; sigilli goffrabili; buste per dati, floppy disk e di protezione per materiale postale; cartellini per il nome e distintivi; nastri adesivi e nastri correttori; adesivi e colle per cartoleria o per uso domestico; carta carbone; raccoglitori; raccoglitori-archivio da appendere; raccoglitori ad anelli; raccoglitori ad anelli per archivi; raccoglitori di consultazione, raccoglitori per archiviazione, cartelline per cavalletti; copertine per relazioni; portafogli di presentazione; macchine per la rilegatura di documenti; protezioni per fogli; dispositivi di protezione per fogli di presentazione, consultazione e archiviazione, dispositivi di protezione per fogli divisi; pagine in plastica trasparente per raccoglitori per contenere e visualizzare figurine da raccolta, biglietti da visita e fotografie; pagine in plastica trasparente fornite d'etichetta per raccoglitori; divisori per indici di dispositivi di protezione per fogli; fogli laminati in plastica trasparente per la protezione di schede, fotografie, certificati e documenti simili; inserti per raccoglitori; dispositivi per sollevare fogli per raccoglitori; porta-etichette autoadesive; custodie per archiviazione in vinile con chiusura lampo per la cartoleria; lucidi stampabili per lavagne luminose; carta per raccoglitori; moduli commerciali; buste; quaderni per messaggi; fogli divisori muniti d'etichetta e senza etichetta per raccoglitori e simili e cartellini per indici; cartellini di carta e cartone stampati e non stampati per uso generico; album per fotografie; pagine per raccoglitori in plastica trasparente munite d'etichetta; divisori per indici di dispositivi di protezione per fogli; fogli laminati in plastica trasparente per la protezione di schede, fotografie, certificati e documenti simili; dispositivi per sollevare fogli per raccoglitori; porta-etichette autoadesive: portabiglietti da visita autoadesivi; inserti per raccoglitori; portafogli tascabili; cartellini per il nome e distintivi; raccoglitori ad anelli; raccoglitori ad anelli per archivi; raccoglitori a cavalletto; bloc-notes; custodie per archiviazione in vinile con chiusura lampo per la cartoleria; portafogli di presentazione; etichette e rinforzi gommati; buste per dati, floppy disk e di protezione per materiale postale; raccoglitori [per ufficio]; classificatori; chiusure per classificatori; agende personali e agende per cancelleria; portafogli tascabili; bloc-notes; strumenti per scrivere; penne, matite, evidenziatori e pennarelli; strumenti per scrivere a due punte; tamponi per timbrare; distintivi e articoli stampabili con computer, ovvero tessere con nome autoadesive, tessere di sicurezza, etichette per tessere di sicurezza autoadesive, schede e inserti per schede per contenitori in plastica, tessere d'identificazione, tessere e cartellini d'identificazione con fotografia; decalcomanie a caldo o meno; banner e insegne di carta; adesivi e decalcomanie per body art; etichette d'avvertimento e rilevamento in carta, etichette in carta per tracciatura permanente di componenti durante processi di fabbricazione, identificazione di veicoli e logistica; etichette decorative contenenti immagini da utilizzare con francobolli postali e/o che assomigliano a francobolli postali; etichette di identificazione adesive prestampate contenenti simboli alfanumerici; etichette d'identificazione colorate non scritte; etichette di misurazione francobolli; fogli, nastri e bobine con retro adesivo o rivestiti d'adesivi in carta o principalmente in carta per decorazione, presentazione ed etichette vergini; etichette e cartellini di carta; pellicole e laminati in materie plastiche per imballaggio commerciale o industriale, forniti in fogli o rotoli; etichette riflettenti per uso commerciale, grafico o industriale; materiali autoadesivi in rotoli e fogli di carta per vari utilizzi, comprese decorazione, presentazioni, sverniciatura d'automobili, tracciatura di parchi veicoli e marcatura informativa; grafica per esterni; grafica con adesivi per esterni d'automobili e camion; etichette d'avvertimento e rilevamento non in tessuto, etichette non in tessuto per tracciatura permanente di componenti durante processi di fabbricazione, identificazione di veicoli e logistica; una serie d'articoli decorativi e articoli d'etichettatura non in tessuto per interni di veicoli a motore, ovvero etichette stampabili a caldo e adesivi stampabili a caldo per substrati in tela e tessuto, etichette d'avvertimento per airbag su alette parasole ed etichette d'avvertimento per sedili per bambini su cinghie di sicurezza di sedili; etichette a codici a barre non in tessuto per individuazione di parti in impianti d'organi di trasmissione.

Nespausdintos etiketės ir tuščios etiketės; spausdintos etiketės; etiketės prekybos ir pramonės reikmėms; kortelės; laminatai; lipdukai, pateikiami lakštuose ir/ar ritinėliuose; brūkšninio kodo etiketės prekybos, pramonės ir inventorizavimo reikmėms; spaudimu klijuojamas pagrindo popierius; paviršinė popieriaus žaliava; lipnios medžiagos lakštuose ir ritinėliuose, skirtos etikečių, iškabų, ženklų, paveikslinių stendų ir pan. kūrimui; šilumai laidžios etiketės; nespausdintos ar dalinai spausdintos lipnios etiketės (ne iš tekstilės), parduodamos etikečių perdirbėjams ir tiesioginiams vartotojams, turintiems brūkšninių kodų ir raidinių skaitmeninių simbolių veidrodinio atspaudimo įrangą; lipnių medžiagų atskyrimo tarpikliai; specializuotos ir individualios etiketės, naudojamos apsaugai nuo klastočių; saugos etiketės, būtent etiketės, kuriose užkoduota identifikacinė informacija; etikečių spausdinimo aparatai ir įmonių etikečių klijavimo aparatai; parduotuvių lentynų etiketės, nurodančios kainas, gaminius ir/ar reklaminius gaminius; adresų ženklai; pakavimo popierius, kartonas, spausdintos ir nespausdintos popierinės bei kartoninės kortelės bendro pobūdžio reikmėms; popierinės etiketės ir kortelės; laminuotas popierius, lipdukai lakštuose ir ritinėliuose; nulupamas popierius kopijavimui, stendams ir etikečių bei plėvelių gamybai; spaudimu klijuojamas spausdinimo popierius etiketėms ir stendams; popieriniai paklotai; popierius fotografijų, kompiuterinių ir/ar skaitmeninių paveikslų spausdinimui; kartoniniai aprangos pakavimo lapai ir įdėklai; rodyklinės, rotacinių kartotekų ir vizitinės kortelės bei skirtukai; ir atvirukai: lipnių skirtukų dėklai; lipnių vizitinių kortelių dėklai; suklijuotos etiketės ir sutvirtinimai; klijuojamos raidės, skaičiai ir ženklai; klijuojami sutvirtinimai; lipnus popierius, naudojamas lazeriniuose spausdintuvuose; įspaudai; duomenų, diskelių ir apsauginiai pašto vokai; pavadinimų/vardo kortelės ir ženkleliai; lipnioji juostelė ir korekcinė juostelė; lipniosios medžiagos ir klijai raštinės ar buities reikmėms; kalkė (popierius kopijoms daryti); segtuvai ir aplankai; įmaučių segtuvai; žiediniai segtuvai; parodomieji segtuvai; informacinės literatūros segtuvai, kaupiamieji segtuvai, stendų segtuvai; ataskaitų viršeliai; pristatymo portfeliai (dokumentų aplankai); dokumentų įrišimo aparatai; lakštų apsauginiai aplankai; pristatymų, informacinių ir kaupiamųjų žiniaraščių apsauginiai aplankai, išskaidyti žiniaraščių apsauginiai aplankai; skaidraus plastiko segtuvų įmautės prekybinių kortelių, vizitinių kortelių ir fotografijų laikymui; skaidraus plastiko segtuvų įmautės su kortelėmis; apsauginių žiniaraščių aplankų rodyklinio suskirstymo žymos; apsauginiai skaidraus plastiko laminavimo lakštai kortelėms, fotografijoms, pažymėjimams ir panašiems dokumentams; segtuvų intarpai; lapų kėlikliai segtuvams; lipnių etikečių dėklai; užtrauktuku užsegami viniliniai dėklai raštinės reikmėms; skaidrės, ant kurių galima spausdinti, skirtos epidiaskopams; rišamasis popierius; blankai; vokai; ir idėjų knygos; skiriamosios įmautės (su kortelėmis ar be kortelių) segtuvams ir pan., rodyklinės kortelės; spausdintos ir nespausdintos popierinės ir kartoninės kortelės bendro pobūdžio reikmėms; nuotraukų albumai; skaidraus plastiko segtuvų įmautės su kortelėmis; apsauginių žiniaraščių aplankų rodyklinio suskirstymo žymos; apsauginiai skaidraus plastiko laminavimo lakštai kortelėms, fotografijoms, pažymėjimams ir panašiems dokumentams; lapų kėlikliai segtuvams; lipnių etikečių dėklai: lipnių vizitinių kortelių dėklai; segtuvų intarpai; maži dokumentų aplankai; pavadinimų/vardo kortelės ir ženkleliai; žiediniai segtuvai; parodomieji segtuvai; stendų segtuvai; užrašų knygelės; užtrauktuku užsegami viniliniai dėklai raštinės reikmėms; pristatymo portfeliai (dokumentų aplankai); suklijuotos etiketės ir sutvirtinimai; duomenų, diskelių ir apsauginiai pašto vokai; popieriaus lankstymo įtaisai (raštinės reikmenys); bylų segtuvai; bylų segtuvai; asmeninės darbo knygos ir darbo knygos raštinės reikmėms; maži dokumentų aplankai; užrašų knygelės; rašikliai; rašikliai, pieštukai, žymekliai ir markeriai; dvejopos paskirties rašymo priemonės; antspaudų pagalvėlės; kompiuteriniu būdu spausdinamos kortelės ir reikmenys, būtent lipnios pavadinimo/vardo kortelės, saugos kortelės, lipnios saugos kortelių etiketės, kortelės ir kortelių įdėklai plastikiniams dėklams, identifikacinės kortelės, identifikacinės kortelės su fotografija; karštuoju būdu priklijuojami lipdukai ir dekalkomanijos; plakatinis ir iškabų popierius; kūno lipdukai ir dekalkomanijos; įspėjamieji ir stebėjimo popieriniai ženklai, popieriniai žymekliai, naudojami laikinam sudedamųjų dalių žymėjimui gamybos metu, transporto priemonių išskyrimui ir logistikoje; dekoracinės etiketės su piešiniais ar paveikslais, skirtos naudoti su ir/ar kaip pašto ženklai; iš anksto atspausdinti identifikaciniai skirtukai su raidiniais skaitmeniniais simboliais; tušti spalvoti identifikaciniai skirtukai; pašto išlaidų skaičiavimo etiketės; popieriniai ar daugiausia popieriniai lakštai, juostos ir plėvelės su lipniu pagrindu ar padengti lipnia medžiaga, skirti puošybai, stendams ir etiketėms; popierinės etiketės ir kortelės; plastiko plėvelės ir laminatai prekybinio ir pramoninio pakavimo reikmėms, pateikiami lakštuose ar ritinėliuose; atspindinčios etiketės prekybos, grafikos ar pramonės reikmėms; lipnios medžiagos ritinėliuose ir lakštuose, įskaitant ir popierines, skirtos įvairioms reikmėms, t.y. puošybai, stendams, automobilių dekoravimui, trumpalaikiam žymėjimui, apsauginiam ir informaciniam žymėjimui; išorės piešiniai; klijuojami piešiniai automobiliams ir sunkvežimiams (išorėje); įspėjamieji ir stebėjimo ženklai (ne tekstiliniai), ne tekstiliniai žymekliai, naudojami laikinam sudedamųjų dalių žymėjimui gamybos metu, transporto priemonių išskyrimui ir logistikoje; puošybinių elementų ir netekstilinių ženklų įvairovė automobiliams (viduje), būtent karštuoju būdu klijuojami ženklai ir karštuoju būdu klijuojamos medžiagos drobės ir audinių pasluoksniams, įspėjamieji ženklai apie apsauginę oro pagalvę ant saulės skydelių ir vaikų kėdučių įspėjamieji ženklai ant saugos diržų; netekstilinės brūkšninio kodo etiketės, skirtos detalių stebėjimui elektrinių traukinių gamyklose.

Neprintētas uzlīmes un veidlapu šķirnes; printētas uzlīmes; uzlīmes komerciālai un rūpnieciskai lietošanai; etiķetes; pārklāts ar plānu metāla kārtu; afišas piedāvātas sloksnēs un/vai ruļļos; kodētas uzlīmes komerciāliem nolūkiem, rasējumiem un inventāru litošanai; maiga - spiediena vienkārši papīri; papīra ruļļi; paši par sevi lipīgi papīri un materiāli ruļļos, uzlīmju izgatavošanai , izkārtnes, nozīmītes, grafiski displeji, un kaut kas līdzīgs; termoiespiešana; neprintēti un daļēji printēti pašas par sevi lipīgas uzlīmes nevis tekstilprece, pārdotas uzlīmju pārveidotājiem un rezultātā lietotājiem ir aprīkojums iespējams radīt spoguļa efekta zīmoga (nospieduma) un burtu un ciparu rakstu zīmes; līmes atbrīvošanas kontūrzīmulis; differencētas un pieskaņotas uzlīmes, kas tiek lietotas drošības nolūkiem un piesardzībai pret viltojumiem; drošības uzlīmes, proti, uzlīmes, kurās ir iekodēta identifikācijas informācija; digitālas drukāšanas mašīnas lietošanai birojā; uzlīmes veikalu plauktiem, lai norādītu cenu, depilācijas līdzekļi un/vai sekmēšanas pakalpojumi; adrešu etiķetes; papīrs iesaiņošanai, kartons, iespiedmateriāli un neizprintēti papīri un kartona etiķetes vispārējai lietošanai; etiķetes; laminēts papīrs, afišas, kas tiek piedāvātas papīra sloksnēs un ruļļos; brīvi apklāti papīri kopēšanai, aizslietņi un uzlīme un filmu ražošana; viegla spiediena kopējamie papīri uzlīmēm un displejiem; papīra šķirne; papīrs fotogrāfiju printēšanai, datora-ražošanai un/vai digitāliem attēliem; kartonā iesaiņotas atklātnes un ielīmes apģērbiem; indekss, rotējoša-kartotēka un vizītkartes un tabulas; un pastkartes: paši par sevi lipīgi uzlīmju turētāji; galda vizītkaršu turētāji; gumijas uzlīmes un armatūras; lipīgas vēstules, nummuri un simboli; lipīgas armatūras; paši par sevi lipīgi papīri lāzera printeriem; izdobjams aizslēgs; datums, diskete un aizsargātas pasta sūtījumu aploksnes; durvju plāksnītes un nozīmītes; līmlentes un korektors; līmvielas un līme rakstāmpiederumiem vai mājsaimniecības vajadzībām; kopējamais papīrs; iesiešanas materiāli; dokumentiem paredzētās iekaramās mapes; mapes ar gredzeniem; grāmatsējējs dāvināšanai; atsauces sējumi, glabāšanas sējumi, molberta sējumi; vāki ziņojumiem; prezentāciju mapes; dokumentu iesiešana; krekli; prezentāciju, atsauksmju un glabāšanas ļokšņju aizargierīces, nodalījumu lokšņju aizsargierīces; caurskatāmas- plastika grāmatsējēju lapas turēšanai un rūpniecības karšu izstādīšanai, vizītkartes, un fotogrāfijas; uzskaites caurskatāmas- plastika grāmatsējēju lapas; lokšņu aizsargierīču alfabētiskais rādītāja dalītājs; caurskatāmas- plastika lamināta loksnes karšu aizsardzībai, fotogrāfijas, sertifikāti, un līdzīgi dokumenti; grāmatsējēja ieliktņi; lokšņu paceļamā ierīce grāmatsiešanai; paši par sevi lipīgi uzlīmju turētāji; vinila glabāšanas ietvari stacionārai lietošanai; drukājami transparenti gaisa projektoriem; rakstāmlietu mapes; lietišķo darījumu veidlapas; aploksnes; un paziņojumu grāmatas; uzskaitītas un neuzskaitītas dalītājloksnes grāmatsiešanai un tamlīdzīgām lietām, un rādītāju cilpiņas; iespiedmateriāli un neizprintēts papīrs un kartona cilpiņas vispārīgai mērķa lietošanai; fotoalbumi; uzskaites caurskatāmas- plastika grāmatsējēju lapas; lokšņu aizsargierīču alfabētiskais rādītāja dalītājs; caurskatāmas plastika laiminētas loksnes karšu aizsardzībai, fotogrāfijas, sertifikāti, un līdzīgi dokumenti; lokšņu paceļamā ierīce grāmatsiešanai; pašlīmējoši uzlīmju turētāji: pašlīmējoši vizītkaršu turētāji; grāmatsējēja ieliktņi; kabatas portfeļi; durvju plāksnītes un nozīmītes; mapes ar gredzeniem; grāmatsējējs dāvināšanai; molberta grāmtatsējējs; dienesta rakstu grāmatas; vinila glabāšanas ietvari stacionārai lietošanai; prezentāciju mapes; gumijas uzlīmes un armatūras; dati, disketes un aizsargvēstuļu aploksnes; dokumentu mapes; krekli; failu folderu paātrinātāji; personīgie organizatori un organizatori rakstāmpiederumu vajadzībām; kabatas portfeļi; dienesta rakstu grāmatas; rakstīšanas instrumenti; pildspalvas, zīmuļi, marķieri un krāsainās pildspalvas; rakstīšanas instrumenti; zīmogspilventiņi; datora printējamas nozīmes un piedāvājumi, proti, galda apzīmējuma nozīmītes, aizsargunozīmes, galda aizsargnozīmītes, atklātnes un kartīšu ieliktņi plastika turētājos, identifikācijas kartes, foto identifikācijas nozīmītes un etiķetes; termoiespiešana un novelkamās bildītes (dekalkomānijas); transparenti un iezīmēti papīri; ķermeņa mākslas uzlīmes un novelkamās bildītes (dekalkomānijas); brīdinājuma un izsekošanas papīra uzlīmes, papīra uzlīmes ilgstošai elementu iezīmēšanai izgatavošanas procesa laikā, vadītāju identifikācija un materiāltehniskā apgāde; dekoratīvas uzlīmes, nozīmē zīmējumi vai attēli, kas tiek izmantoti ar un/vai atgādinot pasta izdevumu markas; iepriekš drukātas pielīmējamas identifikācijas etiķetes, kas satur alfabētiski numuriskus simbolus; tukšas krāsainas identifikācijas uzlīmes; frankēšanas mašīnas etiķetes; ar līmi nostiprinātas vai ar līmi pārklātas sloksnes, lentes, un papīra ruļļi vai galvenokārt papīri dekorēšanai, aizslietņi un uzlīmju krājumi; etiķetes; plastmasas plēves un lamināti komerciālai vai rūpnieciskas saiņošanas mērķiem piegādāti loksnēs vai ruļļos; atstarojošas uzlīmes komerciālam nolūkam, grafiskiem vai rūpnieciskai lietošanai; pašlīmējoši materiāli ruļļos un palagos, ieskaitot tos, kas pagatavoti no papīra, jebkādam iemeslam, iekļaujot dekorēšanu, aizslietņi, automobīļu izjaukšana, acumirklīga iezīmēšana, drošība un informācijas iezīmēšana; ārtelpu grafika; spilgta līme mašīnām un kravas automašīnu ārienei; brīdinājuma un izsekošanas uzlīmes, kas nav no tekstila, nav tekstila uzlīmes pastāvošai sastāvdaļu iezīmēšanai ražošanas procesa laikā, vadītāju identifikācija un materiāltehniskā apgāde; dekoratīvo atsevišķo priekšmetu dažādība un ne-tekstila uzlīmju produkti satiksmes līdzekļa motora interjeram, proti, siltumu izturošas uzlīmes un siltumu izturošas līmes drēbēm un audumu substrāti, drošības spilveniem brīdinošās uzlīmes uz saules aizsargstikla un bērna sēdeklītim brīdinošā uzlīme uz drošības jostām; svītrkoda etiķetes, kas nav no tekstilmateriāla.

Stokk ta' lejbils mhux stampati u lejbils vojta; lejbils stampati; lejbils għall-użu kummerċjali u industrijali; tikketti; laminati; stikers ipprovduti f'forma ta' folji u/jew rollijiet; lejbils għall-kowds ta' linji għall-użu kummerċjali, industrijali u ta' inventarju; karti għall-bażi (base papers) sensittivi għall-pressjoni; facestocks tal-karti; materjali li jeħlu waħedhom f'forma ta' folji jew rollijiet għall-għamil ta' lejbils, sinjali, beġġijiet, displejs grafiċi, u affarijiet simili; lejbils li jeħlu bit-trasferiment tas-sħana; lejbils li jeħlu waħedhom mhux stampati jew stampati parzjalment li mhux magħmula mid-drapp, li huma maħsuba għall-konverters tal-lejbils u għall-persuni li għandhom apparat li kapaċi jistampa immaġini tal-mera ta' kowds ta' linji u ta' karatti alfanumeriċi; release liner ta' l-adeżivi; lejbils speċjalizzati u magħmula skond l-ordni wżati biex jipprovdu sigurtà u protezzjoni kontra l-frodi; lejbils tas-sigurtà, b'mod partikulari, lejbils li fihom informazzjoni ta' identifikazzjoni f'forma ta' kowd; magni għall-istampar ta' lejbils u magni ta' l-uffiċċju għat-twaħħil ta' lejbils; lejbils għall-ixkafef tal-ħwienet biex jindikaw prezz, prodotti u u/jew promozzjonijiet; lejbils għall-indirizzi; karta għall-ippakkjar, kartonċin, karta stampata u mhux stampata u tikketti tal-kartonċin għall-użu ġenerali; lejbils u tikketti tal-karti; karta laminata, stikers ipprovduti f'forma ta' folji u rollijiet; karta release coated għall-ikkupjar, displejs u produzzjoni ta' lejbils u film; karta għall-istampar sensittiva għall-pressjoni għall-lejbils u displejs; matt tal-karti; karta għall-istampar ta' ritratti, stampi prodotti mill-kompjuter u/jew immaġni diġitali; kards tal-kartunċin għall-ippakkjar u inserts għall-ilbies; biljetti u tikketti tan-negozju, ta' l-indiċi u tal-fajls rotarji; u kartolini: reċipjenti għat-tikketti li jeħlu weħidhom; kontenituri għall-biljetti żgħar bl-isem u d-dettalji ta' dak li jkun; lejbils u rinforzamenti bil-kolla; ittri, numri u simboli li jeħlu; rinforzamenti li jeħlu; karta li teħel waħedha għall-użu fi printers li jaħdmu bil-lejżer; siġilli mbuzzati; envelops għad-data, diski flessibbli u għall-protezzjoni tal-posta; tikketti u beġġijiet għall-isem; tejp li jeħel u tejp li jikkoreġi; sustanza li twaħħal u kolla għall-kartolerija jew għall-użu fid-dar; karta saħħara; qoxra iebsa bi ċrieki tal-metall li fiha jinżammu folji ta' karta; fowlders għall-fajls li jiddendlu; ring binders; legaturi ta' preżentazzjoni; legaturi għar-referenzi, legaturi għall-ħażna, kavalletti; għotjien għar-rapporti; portafolli ta' preżentazzjoni; magni għal-legatura ta' dokumenti; qomos; protetturi f'forma ta' folji għall-preżentazzjoni, għar-referenza u għall-ħżin, protetturi f'forma ta' folji maqsuma f'taqsimiet differenti; paġni llegati tal-plastik trasparenti għaż-żamma u l-wiri ta' kards tan-negozju, kards żgħar bl-isem u bid-dettalji ta' dak li jkun, u ritratti; paġni llegati tal-plastik trasparenti b'marka ta' identifikazzjoni; dividers għall-indiċi bil-protetturi tal-folji; folji laminati tal-plastik trasparenti għall-protezzjoni ta' kards, ritratti, ċertifikati, u dokumenti simili; inserts għal-legaturi; għodda għall-irfiegħ tal-folji għal-legaturi; kontenituri għal-lejbils li jeħlu waħedhom; kaxxetti tal-vinil biż-żip għall-użu fil-kartolerija; slajds li jistgħu jiġu pprintjati għall-projetturi fuq skrin jew ħajt; karta għal-legatura; formoli rigward negozju; enveloppijiet; u kotba għall-messaġġi; folji li jservu ta' taqsimiet kemm jekk b'marka ta' identifikazzjoni u kemm jekk le u affarijiet simili, u tabs ta' l-indiċi; karta stampata u mhux stampata u tikketti tal-kartunċin għall-użu ġenerali; albums tar-ritratti; paġni llegati tal-plastik trasparenti b'marka ta' identifikazzjoni; dividers għall-indiċi bil-protetturi tal-folji; folji laminati tal-plastik trasparenti għall-protezzjoni ta' kards, ritratti, ċertifikati, u dokumenti simili; għodda għall-irfiegħ tal-folji għal-legaturi; kontenituri għal-lejbils li jeħlu waħedhom: kontenituri għall-biljetti żgħar bl-isem u d-dettalji ta' dak li jkun; inserts għal-legaturi; portafolli tal-but; tikketti u beġġijiet għall-isem; ring binders; legaturi ta' preżentazzjoni; legaturi ta' xogħol ta' pittur meħud kollettivament; kotba żgħar li fihom jinżammu noti; kaxxetti tal-vinil biż-żip għall-użu fil-kartolerija; portafolli ta' preżentazzjoni; lejbils u rinforzamenti bil-kolla; envelops għall-protezzjoni tad-data, diski flessibbli u posta; kaxex għad-dokumenti; qomos; qfil għall-fajl fowlders; organizzaturi personali u organizzaturi għall-użu fil-kartolerija; portafolli tal-but; kotba żgħar li fihom jinżammu noti; għodod għall-kitba; pinen, lapsijiet, highlighters u pinen għall-immarkar; għodod għall-kitba b'żewġt itruf; kuxxinetti ta' l-linka għal timbri; beġġijiet li jistgħu jkunu stampati mill-kompjuter u affarijiet relatati, b'mod partikulari, beġġijiet ta' l-isem li jeħlu waħedhom, beġġijiet tas-sigurtà, beġġijiet lejbils tas-sigurtà li jeħlu waħedhom, kards u kard inserts għall-kontenituri tal-plastik, beġġijiet ta' identifikazzjoni, beġġijiet u tikketti ta' identifikazzjoni bir-ritratt; disinn li jitneħħa minn fuq karta u jitwaħħal ma' xi imkien ieħor bil-mogħdija u stampi u disinni magħmula bil-proċess tad-dekalkomanija; karta għall-banners u sinjali; stikers u disinni li jitwaħħlu permezz tad-dekalkomanija li jintużaw bħala tpinġijiet jew arti fuq il-ġisem; lejbils ta' twissija u ta' ittraċjar tal-karti, lejbils tal-karti għall-immarkar permanenti tal-komponenti matul il-proċess ta' manifattura, identifikazzjoni ta' vetturi u loġistika; lejbils dekorattivi li fihom stampi jew immaġni għall-użu ma' u/jew biex jixbħu l-bolol; tikketti adeżivi għall-identifikazzjoni stampati minn qabel li jkun fihom simboli alfanumeriċi; tikketti vojta għall-identifikazzjoni tal-kuluri; tikketti għall-miters tal-postaġġ; folji, tejps, u rombli tal-karti jew tal-karti li fihom kolla fuq in-naħa ta' wara tagħhom jew li huma miksija bil-kollha għad-dekorazzjoni, displejs u stokk ta' lejbils; lejbils u tikketti tal-karti; films tal-plastik u laminati għall-użu fl-ippakkjar kummerċjali u industrijali pprovduti f'forma ta' folji jew rollijiet; lejbils riflettivi għall-użu kummerċjali, grafiku jew industrijali; materjali li jeħlu waħedhom f'rollijiet u folji, inklużi dawk magħmula mill-karta, għal kull skop inklużi d-dekorazzjoni, id-displejs, l-immarkar ta' vetturi bi strixxi, l-immarkar ta' flotot, l-immarkar ta' sigurtà u informazzjon; grafiċi esterjuri; grafiċi li jeħlu fuq barra ta' karrozzi u trakkijiet; lejbils ta' twissija u ta' ittraċjar mhux tad-drapp, lejbils mhux tad-drapp għall-immarkar permanenti tal-komponenti matul il-proċess ta' manifattura, identifikazzjoni ta' vetturi u loġistika; varjetà ta' oġġetti dekorattivi u prodotti ta' lejbils mhux tad-drapp għal prodotti għall-intern ta' vetturi, b'mod partikular, lejbils li jissiġillaw ruħhom bis-sħana u sustanzi li jwaħħlu li jissiġillaw ruħhom bis-sħana għas-substrates ta' drapp u tessuti, lejbils ta' twissija dwar l-airbags fuq viżieri tax-xemx u lejbils tat-twissija għas-sedili tat-tfal dwar iċ-ċinturini ta' sigurtà; lejbils tal-kowds ta' linji mhux tad-drapp użati biex ifittxu partijiet f'bini fejn jiġu manifatturati magni u biċċiet oħra tal-vetturi.

Onbedrukte etiketten en voorraden lege etiketten; voorbedrukte etiketten; etiketten voor commercieel en industrieel gebruik; labels; laminaten; stickers geleverd in blad- en/of rolvorm; streepjescode-etiketten voor commercieel, industrieel en voorraadgebruik; drukgevoelige basispapieren; deklaagmateriaal van papier; zelfklevende blad- en rolmaterialen voor het vervaardigen van etiketten, borden, insignes, grafische beeldstations en dergelijke; warmteoverdrachtetiketten; onbedrukte en gedeeltelijk bedrukte zelfklevende etiketten, niet van textiel, verhandeld aan etikettenomzetters en eindgebruikers met apparatuur voor het door middel van een spiegelbeeld opdrukken van streepjescodes en alfanumerieke karakters; zelfklevende verwijderbare voeringen; gespecialiseerde en aangepaste etiketten ter verschaffing van beveiliging en bescherming tegen oplichting; beveiligingsetiketten, te weten etiketten voor het coderen van identificatie-informatie; machines voor het drukken van etiketten en kantoormachines voor het aanbrengen van etiketten; etiketten voor winkelschappen voor het aanduiden van prijzen, producten en/of aanbiedingen; adresetiketten; papier voor verpakkingen, karton, bedrukte en onbedrukte papieren en kartonnen labels voor algemeen gebruik; papieren labels en etiketten; gelamineerd papier, stickers geleverd in blad- en rolvorm; verwijderbare papieren met deklaag voor het kopiëren, uitstallingen, en productie van etiketten en film; drukgevoelig drukpapier voor etiketten en afbeeldingen; papiervoorraad; papier voor het afdrukken van foto's, door de computer gegenereerde en/of digitale beelden; kartonnen verpakkingkaarten en inlegstukken voor kleding; index-, rotatiebestand- en visitekaartjes en -tabs; en briefkaarten: zelfklevende houders voor etiketten; zelfklevende houders voor visitekaartjes; gegomde etiketten en verstevigingen; kleefletters, -cijfers en -symbolen; klevende verstevigingen; zelfklevend papier voor gebruik bij laserprinters; gaufreerzegels; enveloppen voor gegevens, diskette-enveloppen en beschermende postenveloppen; naamlabels en insignes; plakband en correctieband; kleefstoffen en lijmen voor kantoor- en huishoudelijk gebruik; carbonpapier; ordners; hangmappen; ringbanden; archieven voor organisers; naslagmappen, opslagmappen, mappen voor schildersezels; hoezen voor rapporten; presentatieportfolio's; machines voor het inbinden van documenten; overhemden; beschermers voor presentatie-, naslag- en opslagbladen, beschermers voor ingedeelde bladen; bladzijden van doorzichtig plastic voor mappen voor het bevatten en weergeven van ruilkaartjes, visitekaartjes en foto's; tabbladen voor mappen van doorzichtig plastic; indexscheiders met bladbeschermers; lamineerbladen van doorzichtig plastic ter bescherming van kaarten, foto's, certificaten en vergelijkbare documenten; inlegbladen voor mappen; bladlichters voor mappen; zelfklevende houders voor etiketten; opslaghouders van vinyl met rits voor kantoorgebruik; bedrukbare transparanten voor overheadprojectors; papier voor mappen; zakelijke formulieren; enveloppen; en berichtenboeken; scheidingsbladen, al dan niet met tab, voor mappen en dergelijke, en registertabs; bedrukte en onbedrukte papieren en kartonnen labels voor algemeen gebruik; fotoalbums; tabbladen van doorzichtig plastic voor mappen; indexscheiders met bladbeschermers; lamineerbladen van doorzichtig plastic ter bescherming van kaarten, foto's, certificaten en vergelijkbare documenten; bladlichters voor mappen; zelfklevende houders voor etiketten: zelfklevende houders voor visitekaartjes; inlegbladen voor mappen; zakportefeuilles; naamlabels en insignes; ringbanden; archieven voor organisers; mappen voor schildersezels; memoboekjes; opslaghouders van vinyl met rits voor kantoorgebruik; presentatieportfolio's; gegomde etiketten en verstevigingen; gegevensenveloppen, diskette-enveloppen en beschermende postenveloppen; mappen voor kantoorgebruik; dossiermappen; bevestigingen voor dossiermappen; personal organizers en opbergsystemen voor kantoorgebruik; zakportefeuilles; memoboekjes; schrijfinstrumenten; pennen, potloden, tekstmarkeerstiften en markeerstiften; dubbelzijdig te gebruiken schrijfinstrumenten; stempelkussens; door de computer te bedrukken badges en materialen, te weten zelfklevende naambadges, beveiligingsbadges, zelfklevende beveiligingsbadge-etiketten, karton en kartonnen inlegstukken voor plastic houders, identiteitsbadges, identiteitsbadges en -labels met foto's; strijkoverdrukplaatjes en overdrukplaatjes; banieren en borden van papier; stickers en overdrukplaatjes voor lichaamskunst; waarschuwings- en opsporingsetiketten van papier, etiketten van papier voor permanente markering van componenten tijdens het fabricageproces, voor identificatie van voertuigen en logistiek; sieretiketten met prenten of afbeeldingen voor gebruik met en/of om te lijken op postzegels; voorgedrukte zelfklevende identificatie-etiketten met alfanumerieke symbolen; blanco kleuridentificatielabels; postzegeltelleretiketten; bladen, banden en netten van papier, of voornamelijk van papier, met kleeflaag op voor- of achterzijde, voor versiering, beeldstations en etiketteermaterialen; papieren labels en etiketten; plastic folie en laminaten voor commerciële en industriële doeleinden geleverd in de vorm van vellen en rollen; reflecterende etiketten voor commerciële, grafische of industriële doeleinden; zelfklevende materialen in rollen en vellen van papier, voor alle doeleinden, waaronder versiering, beeldstations, sierstrips voor auto's, markering van wagenparken, markering voor veiligheid en informatie; grafische materialen voor exterieurs; zelfklevende grafische materialen voor interieurs van auto's en vrachtwagens; waarschuwings- en opsporingsetiketten, niet van textiel, etiketten, niet van textiel, voor permamente markering van componenten tijdens het fabricageproces, voor voertuigidentificatie en logistiek; een breed scala aan sierartikelen en niet-textielen etiketten voor producten voor het interieur van motorvoertuigen, te weten door warmte aan te brengen etiketten en door warmte aan te brengen kleefstoffen voor textielen en weefselsubstraten, airbagwaarschuwingetiketten op zonnekleppen en waarschuwingsetiketten op kinderzitjes op autogordels; streepjescode-etiketten, niet van textiel, voor het opsporen van onderdelen in aandrijvingsinstallaties.

Etykiety niedrukowane i etykiety czyste; etykiety drukowane; etykiety do celów handlowych i przemysłowych; etykietki; laminaty; naklejki dostarczane w formie arkuszy i/lub rolek; etykiety z kodami kreskowymi do celów handlowych, przemysłowych i magazynowych; papiery z bazą czułą na ciśnienie; papierowe artykuły do ścian licowych; samoprzylepne arkusze i materiały w rolkach do produkcji etykiet, znaków, plakietek, plansz graficznych i tym podobnych; etykiety naklejane na gorąco; niedrukowane i częściowo drukowane etykiety samoprzylepne nie z materiałów tekstylnych, sprzedawane podmiotom dostosowującym etykiety i użytkownikom końcowym posiadającym sprzęt do lustrzanego nadruku kodów kreskowych i znaków alfanumerycznych; samoprzylepne wkładki do produktów; etykiety specjalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb, używane do zapewniania zabezpieczeń i ochrony przed kradzieżą; etykiety bezpieczeństwa, mianowicie etykiety zawierające kodowane informacje identyfikacyjne; maszyny do drukowania etykiet i biurowe maszyny do nakładania etykiet; etykiety do półek sklepowych do oznakowania cen, produktów i/lub promocji; etykiety adresowe; papier opakowaniowy, karton, drukowane i niedrukowane metki papierowe i kartonowe do użytku ogólnego; etykiety i metki papierowe; papiery laminowane, naklejki dostarczane w formie arkuszy i rolek; papiery pokryte powłokami do kopiowania, produkcji plansz, etykiet i folii; papiery drukarskie czułe na ciśnienie do etykiet i plansz; maty papierowe; papiery do drukowania fotografii, obrazów generowanych komputerowo i/lub cyfrowych; karty opakowaniowe i wkładki z kartonu do odzieży; karty indeksowe, karty do kartotek obrotowych oraz wizytówki i etykiety; a także karty pocztowe: oprawki samoprzylepne na etykiety; samoprzylepne etui na wizytówki; etykiety i wzmocnienia gumowane; litery, cyfry i symbole przylepne; wzmocnienia przylepne; papiery samoprzylepne do użytku w drukarkach laserowych; stemple wytłaczane; koperty pocztowe na dokumenty, dyskietki i ochronne; tabliczki i plakietki z nazwiskami; taśmy przylepne i korektorujące; substancje klejące i kleje do materiałów piśmiennych lub użytku domowego; kalka maszynowa; bindownice; wiszące teczki na dokumenty; oprawy kołowe; segregatory prezentacyjne; segregatory kartotekowe, segregatory do przechowywania dokumentów, segregatory na podstawkach; raportówki; teczki prezentacyjne; maszyny do oprawy dokumentów; koszule zabezpieczające; koszulki prezentacyjne, indeksowe i do przechowywania dokumentów, koszulki dzielone; przezroczyste plastikowe koszulki do segregatorów do przechowywania i prezentacji kart do kolekcjonowania, wizytówek i fotografii; przezroczyste plastikowe koszulki z etykietkami do segregatorów; rozdzielacze indeksowe do koszulek na dokumenty; przeroczyste plastikowe arkusze laminowane do ochrony kart, fotografii, certyfikatów i podobnych dokumentów; wkładki do segregatorów; przyrządy do przewracania stron w segregatorach; samoprzylepne okładki na etykiety; winylowe futerały z zamkiem błyskawicznym do przechowywania materiałów piśmiennych; drukowalne folie przezroczyste do projektorów; papiery introligatorskie; druki handlowe; koperty; i książki do zapisywania wiadomości; rozdzielacze dokumentów z etykietkami lub bez nich, do segregatorów i tym podobnych, oraz etykietki indeksowe; drukowane i niedrukowane metki papierowe i kartonowe do użytku ogólnego; albumy fotograficzne; przezroczyste plastikowe koszulki z etykietkami do segregatorów; rozdzielacze indeksowe do koszulek na dokumenty; przeroczyste plastikowe arkusze laminowane do ochrony kart, fotografii, certyfikatów i podobnych dokumentów; przyrządy do przewracania stron w segregatorach; samoprzylepne okładki na etykiety: samoprzylepne etui na wizytówki; wkładki do segregatorów; portfele kieszonkowe; tabliczki i plakietki z nazwiskami; oprawy kołowe; segregatory prezentacyjne; sztalugi do obrazów; notatniki; winylowe futerały z zamkiem błyskawicznym do przechowywania materiałów piśmiennych; teczki prezentacyjne; etykiety i wzmocnienia gumowane; koperty pocztowe na dokumenty, dyskietki i ochronne; teczki, skoroszyty ( artykuły biurowe); koszule; zatrzaski do miękkich papierowych folderów na akta; organizery osobiste i organizery do materiałów piśmiennych; portfele kieszonkowe; notatniki; przyrządy do pisania; pióra, ołówki, markery fluorescencyjne i markery; przybory do pisania z podwójną końcówką; poduszki do stempli; plakietki i artykuły do nadruków komputerowych, mianowicie samoprzylepne plakietki imienne, plakietki zabezpieczające, samoprzylepne etykiety plakietek zabezpieczających, karty i wkładki kart do etui z tworzyw sztucznych, plakietki identyfikacyjne, fotograficzne plakietki i etykietki identyfikacyjne; kalkomanie do przyprasowania i kalkomanie; papier do transparentów i znaków; naklejki i kalkomanie do ciała (body art); etykiety z papieru ostrzegawcze i informacyjne, etykiety z papieru do trwałego oznaczania elementów w procesach produkcyjnych, identyfikacji pojazdów i logistyki; etykiety dekoracyjne zawierające obrazy lub grafikę do użytku z i/lub przypominające znaczki pocztowe; wstępnie zadrukowane samoprzylepne etykiety identyfikacyjne zawierające symbole alfanumeryczne; czyste kolorowe etykiety identyfikacyjne; etykiety do maszyn do frankowania; arkusze, taśmy i siatki pokryte lub powlekane substancjami klejącymi, z papieru lub głównie do dekoracji, plansz i etykiet; etykiety i metki papierowe; folie i laminaty z tworzyw sztucznych do pakowania handlowego lub przemysłowego dostarczane w formie arkuszy lub rolek; etykiety odblaskowe do celów handlowych, graficznych lub przemysłowych; materiały samoprzylepne w rolkach i arkuszach wykonane z papieru, do wszelkich celów, w tym do dekoracji, plansz, nalepek samochodowych, oznakowania floty pojazdów, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjnego; grafiki zewnętrzne; grafiki przylepne do części zewnętrznych samochodów i ciężarówek; etykiety nie z materiałów tekstylnych ostrzegawcze i informacyjne, etykiety nietekstylne do trwałego oznaczania elementów w procesach produkcyjnych, identyfikacji pojazdów i logistyki; szeroki asortyment artykułów dekoracyjnych i etykiet nietekstylnych do produktów do wnętrz pojazdów silnikowych, mianowicie etykiety i artykuły przyklejane na gorąco do sukien i tkanin, etykiety ostrzegawcze związane z poduszkami powietrznymi na osłony przeciwsłoneczne oraz etykiety ostrzegawcze związane z fotelikami dla dzieci na pasach bezpieczeństwa; nietekstylne etykiety z kodami kreskowymi używane do śledzenia części w zakładach produkujących silniki i skrzynie biegów.

Etiquetas não impressas e etiquetas em branco; etiquetas pré-impressas; etiquetas para uso comercial e industrial; etiquetas; laminados; autocolantes fornecidos sob a forma de folha e/ou rolo; etiquetas com códigos de barras para uso comercial, industrial e em inventários; papéis-base sensíveis à pressão; papéis para rotulagem; materiais autocolantes em folhas e rolos para o fabrico de etiquetas, sinais, emblemas, imagens gráficas e afins; etiquetas termocolantes; etiquetas autocolantes não impressas e parcialmente impressas e não em matérias têxteis, destinadas a conversores de etiquetas e utilizadores finais que possuam equipamento capaz de imprimir códigos de barras e caracteres alfanuméricos; revestimentos de adesivos retiráveis; etiquetas especializadas e personalizadas destinadas a fornecer segurança contra fraudes; etiquetas de segurança, nomeadamente etiquetas com informações de identificação codificadas; máquinas para imprimir etiquetas e máquinas de etiquetagem para escritórios; etiquetas para prateleiras de lojas destinadas a indicar preços, produtos e/ou promoções; etiquetas de endereços; papel para embalagem, cartão, rótulos em papel e cartão impressos e não impressos para uso em geral; etiquetas e rótulos em papel; papel laminado, autocolantes em folha e em rolo; papéis com revestimentos retiráveis para cópia, expositores e para o fabrico de etiquetas e películas; papel de impressão sensível à pressão para etiquetas e mostradores; lote de papel; papel para imprimir fotografias, imagens criadas por computador e/ou digitais; cartões de embalagem e inserções para vestuário; cartões e etiquetas de índices, arquivos rotativos e cartões de visita; e postais, suportes para etiquetas autocolantes; porta-cartões de visita auto-adesivos; etiquetas e reforços gomados; letras, números e símbolos adesivos; reforços adesivos; papel autocolante para impressoras a laser; sinetes que podem ser impressos em relevo; sobrescritos de correspondência para dados, disquetes e de protecção; etiquetas para nome e emblemas; fita adesiva e fita correctora; adesivos (matérias colantes) e cola para papelaria e para uso doméstico; papel químico; arquivadores; pastas de arquivo suspenso; pastas de arquivo com argolas; pastas de arquivo; pastas de arquivo com índice, pastas de arquivo, pastas de apresentação em cavalete; capas para relatórios; pastas de apresentação; máquinas para a encadernação de documentos; protectores de folhas; protectores de folhas para apresentação, consulta e arquivo, protectores de folhas compartimentados; folhas de arquivo em plástico transparente para guardar e apresentar cromos, cartões de visita e fotografias; folhas de arquivo em plástico transparente com etiquetas laterais; separadores de índice para protectores de folhas; bolsas em plástico transparente para a protecção de cartões, fotografias, certificados e documentos afins; bolsas para pastas de arquivo; ilhós para pastas de arquivo; suportes para etiquetas autocolantes; estojos de arquivo em vinil e com fecho para papelaria; acetatos para retroprojectores; arquivadores de papel; formulários comerciais; sobrescritos; e livros de mensagens; separadores com e sem etiquetas laterais para pastas de arquivo e afins e indicadores de índice; etiquetas em papel e cartão impressas e não impressas para uso geral; álbuns de fotografias; bolsas de arquivo em plástico transparente com etiquetas laterais; separadores de índice para protectores de folhas; bolsas em plástico transparente para a protecção de cartões, fotografias, certificados e documentos afins; ilhós para pastas de arquivo; suportes para etiquetas autocolantes: porta-cartões de visita auto-adesivos; bolsas para pastas de arquivo; portefólios de bolso; etiquetas para nome e emblemas; pastas de arquivo com argolas; pastas de arquivo; pastas de apresentação (tipo cavalete); blocos (papelaria); estojos de arquivo em vinil e com fecho para papelaria; pastas de apresentação; etiquetas e reforços gomados; sobrescritos de correspondência para dados, disquetes e de protecção; pastas desdobráveis (artigos de papelaria); pastas para arquivo; dispositivos para prender documentos em pastas de arquivo; agendas pessoais e organizadores para artigos de papelaria; portefólios de bolso; blocos (papelaria); instrumentos de escrita; canetas, lápis, marcadores de realce e marcadores; instrumentos de escrita com duas pontas; almofadas para carimbos; distintivos e artigos que podem ser impressos por computador, nomeadamente distintivos de identidade autocolantes, distintivos de segurança, etiquetas autocolantes para distintivos de segurança, cartões e porta-cartões para suportes em matérias plásticas, distintivos de identificação, distintivos e cartões de identificação com fotografia; decalcomanias de transferência térmica e decalcomanias; estandartes e símbolos em papel; autocolantes e decalcomanias para aplicar no corpo; etiquetas de aviso e localização em papel, etiquetas em papel para marcação permanente de componentes durante o processo de fabrico, identificação de veículos e logística; etiquetas decorativas com fotografias ou imagens destinadas a selos de correio e/ou para utilização com os mesmos; etiquetas de identificação adesivas pré-impressas com símbolos alfanuméricos; etiquetas de identificação em branco; etiquetas de registo postal; folhas, fitas e telas em papel ou principalmente em papel, com o reverso adesivo ou com revestimento adesivo, para decoração, exposição e etiquetagem; etiquetas e rótulos em papel; películas em matérias plásticas e laminados para fins comerciais e de embalagem industrial, fornecidos sob a forma de folha e rolo; etiquetas reflectoras para uso comercial, gráfico ou industrial; materiais autocolantes sob a forma de rolos e folha para diversos fins, nomeadamente decoração, exposição, identificação de automóveis, marcação de frotas, marcação de segurança e informações; imagens gráficas para exteriores; imagens gráficas adesivas para exteriores de automóveis e camiões; etiquetas de aviso e localização não em matérias têxteis, etiquetas não em matérias têxteis para marcação permanente de componentes durante o processo de fabrico, identificação de veículos e logística; uma variedade de artigos decorativos e produtos de etiquetagem não em matérias têxteis para o interior de veículos motorizados, nomeadamente etiquetas termocolantes e adesivos termocolantes para tecidos e substratos de tecidos, etiquetas de aviso de airbag colocadas em palas para o sol de automóveis e etiquetas de aviso de cadeiras de criança colocadas em cintos de segurança; rótulos de códigos de barras não em matérias têxteis destinados a localizar peças em fábricas de unidades de propulsão.

Nepotlačené etikety a čisté etikety; etikety s potlačou; etikety na komerčné a priemyselné využitie; visačky; lamináty; nálepky vo forme listov a/alebo kotúčov; etikety s čiarovým kódom na komerčné, priemyselné a inventarizačné využitie; hárky samolepiaceho papiera; krycí materiál na etikety z papiera; samolepiace listy a kotúče na výrobu etikiet, značiek, visačiek, grafických vývesiek, a podobných predmetov; etikety na tepelnú pretlač; nepotlačené a čiastočné potlačené samolepiace etikety, vyrobené nie z textilu, predávané meničom etikiet a koncovým užívateľom, ktorí disponujú vybavením, umožňujúcim potlač zrkadlového obrazu čiarového kódu a alfanumerických znakov; podložky na odstraňovanie etikiet; špeciálne a upravené etikety využívané na zaistenie bezpečnosti a záruky proti zneužitiu; bezpečnostné etikety, najmä etikety obsahujúce identifikačné informácie; stroje na potlač etikiet a kancelárske stroje na nalepovanie etikiet; etikety s informáciou o cene, výrobku a/alebo reklame; etikety na tlač adresy; papier na balenie, kartón, potlačený a nepotlačený papier a štítky z kartónu na univerzálne využitie; papierové etikety a štítky; tvrdený papier, nálepky dodávané vo forme listov a kotúča; sprievodky (fólie) na kopírovanie, výrobu označení a etikiet a fólií; samolepiaci papier na etikety a označenia; papierovina; papier na tlač fotografií, počítačom vytvorených a/alebo digitálnych obrázkov; obalové štítky a lísky z kartónu do odevov; zoznamy, otočné zoznamy a firemné vizitky a zakladacie štítky; a pohľadnice: zásobníky na samolepiace etikety; zásobníky na samolepiace vizitky; nalepovacie etikety a výstuž; nalepovacie písmená, čísla a symboly; nalepovacia výstuž; samolepiaci papier na využitie pre laserové tlačiarne; pečate s možnosťou razenia; ochranné poštové obálky na dáta, diskety; menovky a visačky; lepiaca páska a korekčná páska; adhezíva a lepidlá na kancelárske, alebo domáce využitie; uhlový, kopírovací papier; šanóny; závesné zakladače; krúžkové šanóny; prezentačné obaly; evidečné zakladače, archivačné zakladače, stojanové zakladače; obaly na zápisnice; prezentačné obalové dosky; stroje na viazanie dokumentov; košele; prezentačné, evidečné a archívne ochranné obaly, ochranné obaly s oddielmi; priehľadné plastové obaly na ukladanie a zobrazovanie obchodných kariet, vizitiek a fotografií; priehľadné plastové obaly so zakladacími štítkami; deliace štítky do ochranných obalov; tvrdené priehľadné listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; oddeľovacie listy do zakladačov; zvíhadlá hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety; vinylové púzdra so zipsom na papierenské využitie; priesvitky s možnosťou potlače pre spätné projektory; papier do zakladačov; firemné tlačivá; obálky; a knihy odkazov; deliace listy pre zakladače a podobný tovar so štítkami a zakladacie štítky; potlačený a nepotlačený papier a kartón na univerzálne využitie; albumy na fotografie; priehľadné plastové obaly s deliacimi štítkami; deliace štítky do ochranných obalov; tvrdené plastové priehľadné listy na ochranu kariet, fotografií, certifikátov a podobných dokumentov pred poškodením; zvíhadlá hárkov do zakladačov; zásobníky na samolepiace etikety: zásobníky na samolepiace vizitky; oddeľovacie listy do zakladačov; miniatúrne obaly; menovky a visačky; krúžkové šanóny; prezentačné obaly; maliarske zakladače; poznámkové bloky; vinylové púzdra so zipsom na papierenské využitie; prezentačné obalové dosky; nalepovacie etikety a výstuž; dáta, diskety a ochranné poštové obálky; knihárske kostice; zakladače; upínače pre šanóny; osobné diáre a diáre na papierenské využitie; miniatúrne obaly; poznámkové bloky; písacie potreby; perá, ceruzky, zvýrazňovače a fixky; písacie potreby so zdvojeným hrotom; podušky na pečiatkovanie; počítačom potlačiteľné visačky a potreby, najmä samolepiace menovky, bezpečnostné visačky, samolepiace etikety, kartón a listy z kartónu na vkladanie do plastových obalov, identifikačné visačky, identifikačné visačky s fotografiou a štítky; nažehľovacie potlače a dekalky; papier na transparenty a značky; nálepky a dekalky na maľovanie na telo; výstražné a kontrolné etikety z papiera, etikety z papiera na trvalé označenie súčastí v priebehu výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a pre logistiku; ozdobné etikety s obrázkami, alebo obrazom na využitie s a/alebo ako napodobeninu poštových známok; predtlačené lepivé identifikačné štítky obsahujúce alfanumerické symboly; prázdne farebné identifikačné etikety; poštové meracie etikety; listy s lepiacou zadnou stranou, alebo s lepiacim povrchom, pásky, a sieťovina z papiera, alebo predovšetkým z papiera na zdobenie, značenie a etikety; papierové etikety a štítky; umelohmotné fólie a laminátys na komerčné, alebo priemyselné balenie, dodávané vo forme listov, alebo kotúčov; reflexné etikety na komerčné, grafické, alebo priemyselné využitie; samolepiace materiály v kotúčoch a listoch, vrátane tých,ktoré sú vyrobené z papiera, na univerzálne využitie vrátane dekorácie, výplne dverí automobilov, dočasného označenia, bezpečnostného a informačného označenia; exteriérová grafika; nalepovacia grafika do interiéru automobilov a nákladných áut; výstražné a kontrolné etikety z textilu, iné než textilné etikety na trvalé označenie súčastí v priebehu výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a pre logistiku; a množstvo dekoračných predmetov a iných než textilných etikiet do interiéru motorových vozidiel, najmä teplom nalepiteľné etikety a teplom nalepiteľné adhezíva na textilný a látkový podklad, výstražné etikety na airbag na slnečnú clonu a výstražné etikety na bezpečnostné pásy detských sedačiek; iné než textilné etikety s čiarovým kódom na kontrolu súčastí v hnacích agregátoch.

Nepotiskane etikete in prazne etikete; natisnjene etikete; etikete za komercialno in industrijsko rabo; nalepke na prtljagi; laminati; nalepke, dobavljene v obliki plošč in/ali zvitkov; etikete s črtno kodo za komercialne, industrijske in skladiščne namene; na pritisk občutljiv temeljni papir; papirnate vrhnje plasti etiket; samolepilni materiali v obliki listov in zvitkov za izdelavo etuket, označb, priponk, grafičnih panojev in podobnega; etikete s toplotnim prenosom; nepotiskane ali delno potiskane samolepilne etikete, ne iz tekstila, v prodaji izdelovalcem etiket in končnim uporabnikom, ki imajo opremo za tiskanje zrcalnih slik črtne kode in alfanumeričnih znakov; podloge za odstranitev lepil; specializirane in po naročilu izdelane etikete za zagotavljanje varnosti in za zaščito pred goljufijo; varnostne etikete, in sicer etikete, ki kodirajo identifikacijske informacije; stroji za tiskanje etiket in pisarniške naprave za nanašanje etiket; etikete za označevanje cen, izdelkov in promocij na policah v trgovinah; etikete z naslovi; pakirni papir, karton, potiskane in nepotiskane papirnate in kartonske označbe za splošne namene; papirnate etikete in označbe; laminirani papir, nalepke, dobavljene v obliki listov in zvitkov; papir s prevleko za lažje odstanjevanje, za fotokopiranje, panoje, etikete in filmsko produkcijo; na pritisk občutljiv tiskarniški papir za etikete in panoje; papirnati podstavki; papir za tiskanje fotografij, računalniško generiranih in/ali digitalnih slik; kartonske pakirne kartice in vložki za oblačila; indeksne kartice, kartice v vrtljivem ohišju in poslovne vizitke in etikete; in razglednice, držala samolepilnih etiket; držala za samolepilne poslovne vizitke; z gumo obložene etikete in ojačitve; samolepilne črke, številke in simboli; samolepilne ojačitve; samolepilni papir za laserske tiskalnike; reliefni žigi; kuverte za podatke, diskete in zaščiteno pošto; identifikacijske označbe in priponke; lepilni in korekcijski trakovi; lepila za pisarniško in domačo uporabo; kopirni papir; ovitki za papir; mape za viseče kartoteke; spiralne mape; predstavitvene mape; referenčne mape, mape za shranjevanje, mape za stojala; etuiji za spričevala; predstavitvene aktovke; naprave za vezavo dokumentov; ščitniki za liste; ščitniki listov za predstavitve in referenčnih listov ter ščitniki za shranjevanje listov, ščitniki listov z razdelki; vpenjalne mape iz prozorne plastike za shranjevanje in prikazovanje izmenjevalnih kartic, vizitk in fotografij; vpenjalne mape iz prozorne plastike, z jezički; ščitniki za liste v obliki indeksnih ločilnikov; listi, laminirani s prozorno plastiko, za zaščito kartic, fotografij, certifikatov in podobnih dokumentov; vložki za mape; dvižni mehanizmi za rednike; držala samolepilnih etiket; vinilne torbice za shranjevanje, z zadrgo, za pisarniško uporabo; natisljive prosojnice za grafoskope; papir za vpenjanje v mape; poslovni obrazci; ovojnice; in zvezki za sporočila; ločilni listi za mape in podobne izdelke, z jezički ali brez, ter indeksni jezički; potiskane in nepotiskane papirnate in kartonske označbe za splošno uporabo; albumi za fotografije; strani iz prozorne plastike, z jezički, za mape; ščitniki za liste v obliki indeksnih ločilnikov; listi, laminirani s prozorno plastiko, za zaščito kartic, fotografij, certifikatov in podobnih dokumentov; dvižni mehanizmi za rednike; držala samolepilnih etiket: držala za samolepilne poslovne vizitke; vložki za mape; žepne mape; identifikacijske označbe in priponke; spiralne mape; predstavitvene mape; mape za slikarska stojala; žepne mape za zapiske; vinilne torbice za shranjevanje, z zadrgo, za pisarniško uporabo; predstavitvene aktovke; z gumo obložene etikete in ojačitve; kuverte za podatke, diskete in zaščiteno pošto; pisarniške mape; mape za spise; sponke za mape; osebni planerji in planerji za pisarniško rabo; žepne mape; žepne mape za zapiske; priprave za pisanje; peresa, svinčniki, markerji za poudarjanje in označevalni flomastri; pisalni pripomočki z dvojno konico; blazinice za štampiljke; računalniško natisljive priponke in izdelki, in sicer samolepilne priponke z imenom, varostne priponke, samolepilne etikete za varnostne priponke, kartice in kartični vložki za plastična držala, identifikacijske priponke, identifikacijske priponke in označbe s fotografijo; prelepnice, ki se nanašajo z likalnikom; papir za zastave in označbe; nalepke in prelepnice za okraševanje telesa; opozorilne in sledilne papirnate etikete, papirnate etikete za trajno označevanje komponent med postopkom proizvodnje, za identifikacijo vozil in logistiko; okrasne etikete s slikami ali podobami za za uporabo skupaj s poštnimi znamkami ali ki posnemajo poštne znamke; prednatisnjene samolepilne identifikacijske oznake z alfanumeričnimi simboli; prazne barvne identifikacijske oznake; nalepke za frankirne stroje; listi, trakovi in mreže iz papirja ali pretežno iz papirja, z lepilno zadnjo stranjo ali v celoti prevlečeni z lepilnim materialom, za okraševanje, panoje in označevanje zalog; papirnate etikete in označbe; plastični filmi in laminati za komercialno in industrijsko embalažo, dobavljeni v obliki listov ali zvitkov; odsevne etikete za komercialno, grafično ali industrijsko rabo; samolepilni materiali v papirnatih zvitkih in listih, za vse namene, vključno z okraševanjem, razstavljanjem, avtomobilskimi trakovi, začasnimi označbami, varnostnimi in informacijskimi označbami; grafike za zunanjo uporabo; samolepilne grafike za zunanjost avtomobilov in kamionov; opozorilne in sledilne netekstilne etikete, netekstilne etikete za trajno označevanje komponent med postopkom proizvodnje, za identifikacijo vozil in logistiko; nabor dekorativnih predmetov in netekstilnih etiket za izdelke za notranjost motornih vozil, in sicer etikete, ki se pritrdijo s segrevanjem in toplotno aktivirana lepila za tekstilne podlage, etikete na sončnih ščitnikih z opozorilom glede zračnih blazin in opozorilni napisi na varnostnih pasovih otroških sedežev; netekstilne etikete s črtno kodo za sledenje gibanja delov v proizvodnih obratih pogonskih elementov.

Icke-tryckta etiketter och otryckt etikettmaterial; tryckta etiketter; etiketter för kommersiell och industriell användning; etiketter; laminat; klistermärken som tillhandahålls i ark- och/eller rullform; streckkodsetiketter för kommersiella, industriella och lagerändamål; tryckkänsliga baspapper; etikettmaterial av papper; självhäftande ark- och rullmaterial för tillverkning av etiketter, skyltar, märken, grafiska skyltar och liknande; värmeöverföringsbilder; otryckta och delvis tryckta självhäftande etiketter, ej av textil, som marknadsförs för etikettomvandlare och slutanvändare med utrustning som kan spegelbildtryckning av streckkoder och alfanumeriska tecken; underlag för att vidhäftande etiketter; specialiserade och anpassade etiketter som används för tillhandahållande av säkerhet och säkring mot bedrägerier; säkerhetsetiketter, nämligen etiketter som kodar identifieringsinformation; etikettryckningsmaskiner och etikettappliceringsmaksiner för kontorsändamål; etiketter för butikshyllor för angivelse av pris, produkter och/eller rabatterbjudande; adressetiketter; papper för förpackning, kartong, tryckta och otryckta pappers- och kartonglappar för allmänna ändamål; märklappar av papper; laminerat papper, klistermärken tillhandahållna i ark- och rullform; släppmedelsbestrukna papper för kopiering, skyltar och etikett- och filmproduktion; tryckkänsligt tryckpapper för etiketter och skyltar; pappersmateriel; papper för tryckning av fotografier, datorgenererade och/eller digitala bilder; förpackningskort och -inlägg av kartong för kläder; register-, snurrkortregister- och visitkort och -flikar; och vykort: hållare för självhäftande etiketter; självhäftande visitkortsfodral; gummerade etiketter och förstärkningar; alfabetiska bokstäver, tal och symboler; vidhäftande förstärkningar; självhäftande papper för användning i laserskrivare; präglingsbara sigill; data-, diskett- och skyddspostkuvert; namnlappar och -brickor; vidhäftande tejp och korrekturtejp; klister och lim för pappersvaror eller hushållsändamål; karbonpapper; pärmar; hängmappar; ringpärmar; stående ringböcker; referenspärmar, förvaringspärmar, stafflipärmar; rapportomslag; visningsfoldrar; maskiner för inbindning av dokument; skyddsark; presentations-, referens- och förvaringsarkskydd, uppdelade arkskydd; transparenta pärmsidor av plast för förvaring och visning av byteskort, visitkort och fotografier; flikförsedda transparenta pärmsidor av plast; arkskyddande registerindelare; transparenta lamineringsark av plast för skydd av kort, fotografier, certifikat och liknande dokument; pärmregister; arklyftare för pärmar; hållare för självhäftande etiketter; dragkedjeförsedda vinylförvaringsfodral för pappersvaruändamål; tryckbara transparanger för overheadprojektorer; papper för mappar; affärsblanketter; kuvert; meddelandeböcker; indelningsark, flikförsedda eller ej, för pärmar och liknande, och registerflikar; tryckta och otryckta pappers- och kartonglappar för allmän användning; fotoalbum; flikförsedda transparenta pärmsidor av plast; arkskyddande registerindelare; transparenta lamineringsark av plast för skydd av kort, fotografier, certifikat och liknande dokument; arklyftare för pärmar; hållare för självhäftande etiketter: hållare för vidhäftande visitkort; pärmregister; fickplånböcker; namnlappar och -brickor; ringpärmar; stående ringböcker; stafflipärmar; anteckningsblock; dragkedjeförsedda vinylförvaringsfodral för pappersvaruändamål; visningsfoldrar; gummerade etiketter och förstärkningar; data-, diskett- och skyddspostkuvert; mappar (pappersvaror); dokumentpärmar; fästanordningar för mappar; personliga planeringskalendrar och planeringskalendrar (pappersvaror); fickplånböcker; anteckningsblock; skrivinstrument; pennor, blyertspennor, överstrykningspennor och märkpennor; skrivredskap; stämpeldynor; datortryckbara brickor och förnödenheter, nämligen självhäftande namnbrickor, säkerhetsbrickor, självhäftande säkerhetsmärkesetiketter, kort och kortinsatser för plasthållare, identitetsbrickor, fotoidentifieringsbrickor och -etiketter; påstrykningsbilder; papper för banderoller och skyltar; klistermärken och dekaler för kroppskonst; varnings- och spårningsetiketter av papper, etiketter av papper för permanent komponentmärkning under tillverkningsprocessen, fordonsidentifiering och logistik; prydnadsetiketter med bilder för användning med och/eller som liknar frimärken; förtryckta vidhäftande id-etiketter med alfanumeriska symboler; tomma färgidentifieringsetiketter; frankeringsmätaretiketter; ark, band och nät med vidhäftande baksida eller vidhäftande bestrykning, av papper eller i huvudsak av papper, för dekoration, skyltar och etikettmaterial; märklappar av papper; plastfilm och -laminat för kommersiella och industriella förpackningsändamål som tillhandahålls i ark- och rullform; reflexetiketter för kommersiella, grafiska eller industriella ändamål; vidhäftande material i form av rullar och ark tillverkade av papper, för alla ändamål inklusive dekoration, skyltar, bildekaler, flottmarkering, säkerhets- och informationsmarkering; utvändig grafik; vidhäftande grafik för utsidan på bilar och lastbilar; varnings- och spårningsetiketter, ej av textil, icke-textila etiketter för permanent komponentmärkning under tillverkningsprocessen, fordonsidentifiering och logistik; en mängd olika prydnadsartiklar och icke-textila etiketetprodukter för användning i motorfordon, nämligen värmeförslutningsbara etiketter och värmeförslutningsbara bindemedel för duk- och tygunderlag, etiketter på solskydd för varning för krockkuddar och barnstolsvarningsetiketter på säkerhetsbälten; icke-textila streckkodsetiketter som används för spårning av delar i transmissioner.

17
Vrstvené folie sestávající převážně z plastu, s kovovou vrstvou nebo bez ní, pro nanášení na povrchy; nálepky pro balení ve formě pásek v listech, foliích nebo sítích, pro průmyslové nebo komerční použití; lepicí tmely pro univerzální použití; plastové listy, folie a sítě, zezadu natřené lepidlem, pro použití při výrobě etiket, značek a nápisů; sítotiskové filmy; folie suché malby; retroreflexní folie se skelnými kuličkami nebo duhové retroreflexní folie na oděvy; lepicí pásky citlivé na tlak, pro průmyslové použití; podkladní materiály citlivé na tlak, sestávající převážně z plastových filmů a kovových folií; foliové vrchní materiály a reflexní pásky pro komerční, dopravní, grafické nebo průmyslové použití; reflexní filmy pro komerční, dopravní, grafické nebo průmyslové použití; retroreflexní folie se skelnými kuličkami nebo duhové retroreflexní folie pro komerční, dopravní, grafické nebo průmyslové použití; retroreflexní pásky se skelnými kuličkami nebo duhové retroreflexní pásky pro komerční, dopravní, grafické nebo průmyslové použití; a folie pro digitální zobrazování pro komerční a průmyslové použití; filmy, pásky a vrstvené materiály pro vnější a vnitřní povrchy automobilových karosérií a oken; samolepicí plastové materiály a folie pro etikety, značky a podobně; světlo odrážející plastové materiály pro etikety, značky a podobně; materiály v rolích, s výjimkou samolepicích; foliové vrchní materiály; vytlačované a lité polymerové folie ve formě listů a rolí; montážní, připevňovací a lepicí listy a proužky z pěnového plastu, natřené lepicí látkou; samolepicí materiály v rolích a listech vyrobené z plastu, pro univerzální použití včetně zdobení, nápisů, automobilových ozdob, značení vozového parku, bezpečnostního a informačního značení; převrstvené folie používané v kompozitních interiérových panelech pro automobily, letadla, lodě a jiné dopravní prostředky a jiné aplikace; folie pro tvarované termoplastové střešní tašky, oplocení, okenice a architektonické členicí prvky; retroreflexní folie a folie pro digitální zobrazování; interiérové vrstvené materiály, praktické samolepicí produkty, fólie; digitální, reflexní a speciální folie pro vysoce trvanlivé grafiky pro vozidla a dopravu; ozdobné folie pro vnitřní povrchy automobilů; folie nahrazující nátěry, s dlouhou životností; samolepicí pásky pro lepení lemů, nášivek, koberců, polštářového čalounění a tkanin v interiéru automobilů; lepicí materiály v listech, páskách a sítích pro zdobení, nápisy, etikety zásob, těsnění, balení, balíkování, tlumicí vrstvy, utěsňování a chemické upínání; lepicí natírané listy a pásky pro těsnění, balení, balíkování, tlumicí vrstvy, utěsňování a chemické upínání; listy, pásky a sítě, zezadu nebo zepředu natřené lepidlem, z plastu nebo převážně z plastu, na zdobení, popisování a etiketování zásob; tvarovatelné ozdobné vrchní nátěry; tištěné ozdobné vrstvené materiály dodávané v širokém sortimentu žilkování dřeva a jiných vzorů; světlo odrážející pružné nebo pevné foliové materiály pro značky, nápisy, etikety, ozdobné prvky, bezpečnostní a informační značení.

Feuilles laminées principalement en plastique avec ou sans couche métallique pour appliquer sur un substrat; adhésifs pour conditionnement sous forme de bande en feuilles, films et toiles à usage industriel et commercial; adhésifs et mastics à usage général; feuilles plastiques, films et toiles adhésifs destinés à la fabrication d'étiquettes, enseignes et affichages; pellicules pour sérigraphie; pellicules de peinture à sec; perles de verre ou film prismatique rétroréfléchissant pour vêtements; ruban adhésif sensible à la pression à usage industriel; matériaux de base sensibles à la pression consistant essentiellement en films de matières plastiques et en feuilles de métal; papier de face pour film, et bandes réfléchissantes à usage commercial, de transport, graphique ou industriel; films réfléchissants à usage commercial, de transport, graphique ou industriel; perles de verre ou film prismatique rétroréfléchissant à usage commercial, de transport, graphique ou industriel; perles de verre ou bande prismatique rétroréfléchissantes à usage commercial, de transport, graphique ou industriel; et films pour imagerie numérique à usage commercial et industriel; films, bandes et stratifiés d'extérieur et d'intérieur pour carrosserie et fenêtres de véhicules; matériaux autocollants en matières plastiques et films pour étiquettes, enseignes et assimilés; matériaux réfléchissant la lumière en matières plastiques pour étiquettes, enseignes et assimilés; matériaux non autocollants sous forme de rouleaux; papier de face pour film; films polymères extrudés et coulés sous forme de feuilles et de rouleaux; feuilles et bandes de montage, fixation et collage en mousse plastique enduites d'une substance adhésive; matériaux autocollants sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux en matières plastiques, tous usages y compris la décoration, les affichages, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage d'informations; films surlaminés utilisés dans des paneaux composites intérieurs pour automobiles, aéronefs, véhicules marins, et autres véhicules et autres applications; films pour tuiles de toiture thermoplastiques moulées, clôtures, volets et accents architecturaux; films rétroréfléchissants et d'imagerie numérique; stratifiés d'intérieur, produits fonctionnels autocollants, pellicule; films numériques, réfléchissants, et spéciaux pour graphiques hautement durables pour véhicules et transport; films décoratifs pour l'intérieur de véhicules; films de remplacement de peinture longue durée; bandes adhésives pour coller les garnitures, les appliques, le tapis, traversins et étoffes dans les automobiles; feuilles, bandes et toiles adhésives pour la décoration, l'affichage, le papier pour étiquettes, le calfeutrage, le conditionnement, le paquetage, le rembourrage, le jointoyage et la fixation chimique; feuilles et bandes adhésives pour le calfeutrage, le conditionnement, le paquetage, le rembourrage, le jointoyage, et la fixation chimique; feuilles, bandes et toiles adhésives ou couchées adhésives en matières plastiques ou essentiellement en matières plastiques pour la décoration, l'affichage et le papier pour étiquettes; finitions décoratives postformables; stratifiés imprimés décoratifs disponibles dans une large variété de similibois ou autres modèles; feuilles réfléchissant la lumière flexibles ou rigides pour enseignes, affichages, étiquettes, décorations, sécurité, et marquages d'informations.

Laminate foil consisting primarily of plastic with or without a metal layer for application to a substrate; adhesives for packaging in the nature of tape in sheets, films and webs for industrial and commercial use; adhesive sealants for general use; adhesive backed plastic sheets, films and webs for use in the manufacture of labels, signs and displays; screen print films; dry paint films; glass beaded or prismatic retroreflective film for apparel; pressure sensitive adhesive tape for industrial use; pressure-sensitive base materials consisting primarily of plastic films and metal foils; film facestocks, and reflective tapes for commercial, transportation, graphic or industrial uses; reflective films for commercial, transportation, graphic or industrial uses; glass beaded or prismatic retroreflective film for commercial, transportation, graphic or industrial uses; glass beaded or prismatic retroreflective tape for commercial, transportation, graphic or industrial uses; and digital imaging films for commercial and industrial uses; films, tapes and laminates for exterior and interior of vehicle body and windows; self-adhesive plastic materials and films for labels, signs and the like; light-reflecting plastic materials for labels, signs and the like; non-self-adhesive roll materials; film facestocks; extruded and cast polymeric films in sheet and roll form; foam-plastic mounting, attaching and bonding sheets and strips coated with an adhesive substance; self-adhesive materials in rolls and sheets made from plastic, for every purpose including decoration, displays, automobile striping, fleeting marking, safety and information marking; overlaminate films used in composite interior panels for automobiles, aircraft, marine, and other vehicles and other applications; films for formed thermoplastic roofing tiles, fencing, shutters and architectural accents; retroreflective and digital imaging films; interior laminates, functional self-adhesive products, film; digital, reflective, and specialty films for highly durable vehicle and transportation graphics; decorative automotive interior films; long-life paint replacement films; self-adhesive tapes for bonding trim, appliques, carpet, bolster pads and cloths inside automobiles; adhesives in sheets, tapes and webs for decoration, displays, label stock, sealing, packaging, bundling, cushioning, gasketing and chemical fastening; adhesive coated sheeting and tapes for sealing, packaging, bundling, cushioning, gasketing, and chemical fastening; adhesive backed or adhesive coated sheets, tapes, and webs of plastic or primarily of plastic for decoration, displays and label stock; formable decorative finishes; printed decorative laminates available in a wide range of woodgrain and other patterns; light reflective flexible or rigid sheeting for signs, displays, labels, decorations, safety, and information markings.

Laminatfolie, hauptsächlich bestehend aus Kunststoff mit oder ohne Metallschicht zum Aufbringen auf ein Substrat; Klebemittel für Verpackung in Form von Band, Bögen, Folien und Bahnen für gewerbliche und kommerzielle Zwecke; Klebe- und Dichtungsmittel für allgemeine Zwecke; Kunststoffbögen mit Kleberücken, Folien und Bahnen zur Verwendung bei der Herstellung von Etiketten, Schildern und Displays; Siebdruckfolien; Trockenfarbfilme; Glasperl- oder prismatische retroreflektive Folie für Bekleidung; druckempfindliches Klebeband für gewerbliche Zwecke; hauptsächlich aus Kunststofffolien und Metallfolien bestehende druckempfindliche Grundmaterialien; Folienobermaterial und reflektierende Bänder für kommerzielle, Transport-, grafische oder gewerbliche Zwecke; reflektierende Folien für kommerzielle, Transport-, grafische oder gewerbliche Zwecke; Glasperl- oder prismatische retroreflektive Folie für kommerzielle, Transport-, grafische oder gewerbliche Zwecke; Glasperl- oder prismatische retroreflektives Band für kommerzielle, Transport-, grafische oder gewerbliche Zwecke; und digitale Bildgebungsfolien für gewerbliche und industrielle Zwecke; Folien, Bänder und Laminate für die Außenflächen und den Innenraum des Wagenkastens von Fahrzeugen und Fenster; selbstklebende Kunststoffmaterialien und Folien für Etiketten, Schilder und Ähnliches; Licht reflektierende Kunststoffmaterialien für Etiketten, Schilder und Ähnliches; nicht selbstklebendes Rollenmaterial; Folienobermaterial; Extrusions- und Gusspolymerfolien in Bogen- und Rollenform; mit einem Klebemittel beschichtete Montage-, Befestigungs- und Bindebögen und -streifen aus Kunststoffschaum; selbstklebende Materialien in Rollen und Bögen aus Kunststoff für alle Zwecke einschließlich Dekoration, Auslagen, Fahrzeugkennzeichnung, Wagenparkkennzeichnung, Sicherheits- und Informationskennzeichnung; in Verbundinnenplatten für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Seefahrzeuge und andere Fahrzeuge und andere Anwendungen verwendete Überlaminatfolien; Folien für geformte Thermoplastikdachziegel, Einzäunungen, Fensterläden und architektonische Akzente; retroreflektive und digitale Bildgebungsfolien; Innenlaminate, funktionelle selbstklebende Produkte, Folien; digitale, reflektierende und Spezialfolien mit hoher Haltbarkeit für Fahrzeug- und Transportgrafiken; dekorative Innenfolien für Kraftfahrzeuge; Farbe ersetzende Folien mit hoher Lebensdauer; Selbstklebebänder zum Befestigen von Verzierungen, Applikationen, Teppich, Polsterrollen und Tüchen in Kraftfahrzeugen; Klebemittel in Form von Bögen, Bändern und Bahnen zur Dekoration, für Displays, als Etikettenunterlage, zum Versiegeln, Verpacken, Bündeln, Abdämpfen, Abdichten und chemischen Befestigen; mit Klebemittel beschichtete Bögen und Bänder zum Versiegeln, Verpacken, Bündeln, Abdämpfen, Abdichten und chemischen Befestigen; Platten, Bänder und Bahnen aus Kunststoff oder hauptsächlich aus Kunststoff mit Kleberücken oder mit Kleberbeschichtung für Dekorationszwecke, Auslagen und als Etikettenunterlage; formbare Dekorationsdeckschichten; dekorative Drucklaminate, die in einer breiten Palette von Holzmaserungen und anderen Mustern verfügbar sind; Licht reflektierende biegsame oder starre Bögen für Schilder, Displays, Etiketten, Dekorationen, Sicherheits- und Informationskennzeichnung.

Laminatfolie bestående fortrinsvis af plastic med eller uden et metallag til påføring på et substrat; klæbemidler til emballage i form af bånd i ark, folie og væv til industriel og kommerciel brug; klæbende tætningsmasse til almen brug; plasticark, folie og væv med klæbende bagside til brug i fremstillingen af etiketter, skilte og visuelle præsentationer; film til serigrafi; tørfarvefilm; glasperlebesat eller prismebesat retroreflekterende film til beklædningsgenstande; trykfølsomt klæbebånd til industrielle formål; trykfølsomme bagmaterialer bestående primært af plasticfolie og metalfolie; etikettefilm og refleksbånd til kommercielle formål, transportformål, grafiske eller industrielle formål; refleksfolie til kommercielle formål, transportformål, grafiske og industrielle formål; glasperlebesat eller prismebesat retroreflekterende film til kommercielle formål, transportformål, grafiske eller industrielle formål; glasperlebesat eller prismebesat retroreflekterende bånd til kommercielle formål, transportformål, grafiske eller industrielle formål; digitale film til billeddannelse til kommercielle og industrielle formål; film, bånd og laminater til brug udvendigt og indvendigt på bilkarosserier og vinduer; selvklæbende plasticmaterialer og film til etiketter, skilte og lignende; lysreflekterende plasticmaterialer til etiketter, skilte og lignende; ikke-selvklæbende materiale i ruller; etikettefilm; ekstruderet og støbt polymerfolie i ark og ruller; skumplastplader og -strimler belagt med et klæbende middel til montering, opsætning og sammenhæftning; selvklæbende materiale i ruller og plader fremstillet af plastic til alle formål, inklusive dekorering, visuelle præsentationer, striber på biler, markering af vognparker, sikkerhedsafmærkning og informativ afmærkning; overlamineringsfolie anvendt i kompositplader til indvendige formål i biler, fly, skibe og andre befrordingsmidler og andre anvendelsesområder; folie til formede termoplastiske tagsten, hegn, skodder og arkitektoniske fremhævelser; retroreflekterende og digitale film til billeddannelse; indvendigt laminat, funktionelle, selvklæbende produkter, film; digitale og reflekterende film samt specialfilm til robust grafik på køretøjer og til transportformål; dekorative film til brug indvendigt i automobiler; langtidsholdbare film som erstatning for maling; selvklæbende bånd til klæbning af udsmykning, applikationer, gulvtæpper, polstrede hynder og klæde indvendigt i automobiler; klæbemidler i plader, bånd og væv til dekorering, visuelle præsentationer, etikettemateriale, tætning, emballering, bundtning, foring, pakning og kemisk fastgørelse; klæbebelagte plader og tape til tætning, emballering, bundtning, foring, pakning og kemisk fastgørelse; plader, tape og væv af plastic eller primært af plastic med klæbende bagside eller klæbende belægning til dekorering, visuelle præsentationer og etikettemateriale; formbare overflader til pynt; trykte, dekorative laminater, der fås i mange forskellige træeffekter og andre mønstre; lysreflekterende, fleksible og stive plader til skilte, visuelle præsentationer, etiketter, dekorationer, sikkerhedsafmærkning og informativ afmærkning.

Φύλλα πολλαπλών στρώσεων αποτελούμενα κυρίως από πλαστικό με ή χωρίς μεταλλική επίστρωση για εφαρμογή σε υπόστρωμα· αυτοκόλλητα συσκευασίας με τη μορφή ταινίας σε μορφή φύλλων, ρολών και μεμβρανών για βιομηχανική και εμπορική χρήση· κόλλες και στεγανοποιητικά μέσα γενικής χρήσης· αυτοκόλλητα πλαστικά φύλλα, μεμβράνες και ρολά για χρήση στην κατασκευή ετικετών, σημάτων και γραφικών παρουσιάσεων· μεμβράνες μεταξοτυπίας· ξηρές μεμβράνες βαφής· μεμβράνες με γυάλινες χάντρες ή πρισματικές φωτοανακλαστικές μεμβράνες για ενδύματα· ευαίσθητη στην πίεση κολλητική ταινία για βιομηχανική χρήση· ευαίσθητα στην πίεση υλικά βάσης αποτελούμενα κυρίως από πλαστικές μεμβράνες και μεταλλικά φύλλα· υλικό επιφάνειας για μεμβράνες και ανακλαστικές ταινίες για εμπορική, μεταφορική, γραφιστική ή βιομηχανική χρήση· ανακλαστικές μεμβράνες για εμπορική, μεταφορική, γραφιστική ή βιομηχανική χρήση· μεμβράνες με γυάλινες χάντρες ή πρισματικές φωτοανακλαστικές μεμβράνες για εμπορική, μεταφορική, γραφιστική ή βιομηχανική χρήση· ταινίες με γυάλινες χάντρες ή πρισματικές φωτοανακλαστικές ταινίες για εμπορική, μεταφορική, γραφιστική ή βιομηχανική χρήση· και μεμβράνες ψηφιακής απεικόνισης για εμπορική και βιομηχανική χρήση· μεμβράνες, ταινίες και υλικά πολλαπλών στρώσεων για το εξωτερικό και εσωτερικό αμαξώματος και παραθύρων οχημάτων· αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά και μεμβράνες για ετικέτες, πινακίδες και συναφή είδη· φωτοανακλαστικά πλαστικά υλικά για ετικέτες, σήματα και παρόμοια είδη· μη αυτοκόλλητα υλικά σε μορφή ρολού· υλικό μεμβράνης για ετικέτες· μεμβράνη πολυμερούς διαμορφωμένη με εξώθηση ή χύτευση σε μορφή φύλλων και ρολού· φύλλα και λωρίδες στερέωσης, προσάρτησης και συγκόλλησης από αφρώδη πλαστικά με επίχριση αυτοκόλλητης ουσίας· αυτοκόλλητα υλικά σε μορφή ρολού και φύλλων που κατασκευάζονται από πλαστικό προοριζόμενα για γενική χρήση, όπου περιλαμβάνεται διακόσμηση, γραφική παρουσίαση, διακόσμηση αυτοκινήτων, σήμανση στόλου οχημάτων, σήμανση ασφαλείας και πληροφόρησης· μεμβράνες σε απανωτές στρώσεις για χρήση σε σύνθετα εσωτερικά φατνώματα για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, θαλάσσια και άλλα οχήματα και άλλες εφαρμογές· μεμβράνες για διαμορφωμένα θερμοπλαστικά κεραμίδια, περιφράξεις, παραθυρόφυλλα και αρχιτεκτονικές δομές· μεμβράνες φωτοανακλαστικές και ψηφιακών εικόνων· υλικά σε απανωτές στρώσεις για εσωτερικούς χώρους, λειτουργικά αυτοκόλλητα προϊόντα, μεμβράνες· ψηφιακές, ανακλαστικές και ειδικές μεμβράνες για υψηλής ανθεκτικότητας γραφικά οχημάτων και μεταφοράς· διακοσμητικές μεμβράνες για το εσωτερικό αυτοκινήτων· μεμβράνες αντικατάστασης χρώματος μακράς διαρκείας· αυτοκόλλητες ταινίες για τη συγκόλληση διακοσμήσεων, απλικέ, ταπήτων, γεμίσεων για μαξιλάρες και υφασμάτων εντός αυτοκινήτων· αυτοκόλλητα σε μορφή φύλλων, ταινιών και ρολών για διακόσμηση, γραφική παρουσίαση, κύβους ετικετών, σφράγιση, συσκευασία, δεματοποίηση, παραγέμισμα, εφαρμογή παρεμβυσμάτων και χημική σύνδεση· αυτοκόλλητα επιχρισμένα φύλλα και ταινίες για σφράγιση, συσκευασία, δεματοποίηση, παραγέμισμα, εφαρμογή παρεμβυσμάτων και χημική σύνδεση· φύλλα, ταινίες και ρολά αυτοκόλλητα ή με αυτοκόλλητη επίχριση από πλαστικό ή κυρίως από πλαστικό για διακόσμηση, γραφικές παρουσιάσεις και κύβους ετικετών· διαμορφώσιμα διακοσμητικά φινιρίσματα· έντυπα διακοσμητικά υλικά σε πολλαπλές στρώσεις διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία νερών ξύλου και άλλων σχεδίων· φωτοανακλαστικά εύκαμπτα ή άκαμπτα φύλλα για σήματα, γραφικές παρουσιάσεις, ετικέτες, διακοσμητικά, σημάνσεις ασφάλειας και πληροφόρησης.

Hoja laminada que consiste principalmente en plástico con o sin una capa metálica para su aplicación sobre un sustrato; adhesivos para embalar del tipo de cinta en láminas, películas y bandas para uso industrial y comercial; adhesivos obturadores de uso general; láminas, películas y bandas de plástico con refuerzo adhesivo para su uso en la fabricación de etiquetas, carteles y paneles; películas de serigrafía; películas con adhesivo seco; película retrorreflectante con cuentas de vidrio o prismática para prendas de vestir; cintas adhesivas sensibles a la presión destinadas a la industria; materiales con una base sensible a la presión que consisten principalmente en películas de plástico y láminas de metal; materiales frontales de película y cintas reflectantes para usos comercial, de transporte, gráfico o industrial; películas reflectantes para uso comercial, de transporte, gráfico o industrial; película retrorreflectante prismática o de cuentas de vidrio para uso comercial, de transporte, gráfico o industrial; cinta autorreflectante prismática o con cuentas de vidrio para uso comercial, de transporte, gráfico o industrial; y películas de representación gráfica digital para uso comercial e industrial; películas, cintas y laminados para el exterior y el interior de carrocerías de vehículos y ventanas; materiales de plástico y películas adhesivos para etiquetas, carteles y similares; materiales de plástico autorreflectantes para etiquetas, carteles y similares; materiales de rollo que no sean autoadhesivos; materiales frontales de película; películas poliméricas extruídas y fundidas en forma de lámina y rollo; ensamblaje de plástico alveolar, láminas de acoplamiento y unión y bandas revestidas con una sustancia adhesiva; materiales autoadhesivos en rollo y láminas de plástico, para cualquier finalidad incluyendo decoración, paneles, bandas para automóviles, marcado de flotas, marcado de seguridad e información; películas de sobrelámina utilizadas en paneles de interior compuestos para aplicaciones automovilísticas, aeronáuticas, marítimas y de otros vehículos o de otro tipo; películas para tejas termoplásticas conformadas, vallas, obturadores y artículos domésticos arquitectónicos; películas retrorreflectantes y de representación gráfica digital; laminados interiores, productos autoadhesivos funcionales, película; películas digitales, reflectantes y especiales para gráficos de vehículos y transporte de alta duración; películas decorativas para interiores de automóviles; películas de repuesto de pinturas de larga duración; cintas autoadhesivas para unir embellecedores, aplicaciones, moquetas, almohadillas de cabezal y telas en interiores de automóviles; adhesivos en láminas, cintas y bandas para decorar, paneles, material de etiquetas, sellar, embalar, empaquetar, acolchar, obturar y sujetar químicamente; laminados y cintas revestidas con adhesivo para sellar, embalar, empaquetar, acolchar, obturar y sujetar químicamente; láminas, cintas y bandas revestidas con adhesivo o reforzadas con adhesivo de plástico o principalmente de plástico para decorar, paneles y material de etiquetas; acabados decorativos conformables; laminados impresos decorativos disponibles en una amplia gama de modelos de veta de madera y otros; láminas flexibles o rígidas reflectantes para carteles, paneles, etiquetas, decoraciones, seguridad y marcado de información.

Laminaatfoolium, mis sisaldab peamiselt plasti koos metallkihiga või ilma, substraadirakenduse jaoks; pakendamiseks mõeldud liimained lintide kujul lehtedes, kiledes ja võrkudes, tööstuslikuks ja kaubanduslikuks kasutuseks; liimtihendid üldiseks kasutuseks; liimtagusega plastist lehed, kiled ja võrgud kasutuseks siltide, märkide ja kuvade tootmises; siidtrükikiled; kuivvärvikiled; klaashelmestega või prismaatiline retroreflektiivkile rõivastele; survetundlik kleeplint tööstuslikuks kasutuseks; survetundlikud alusmaterjalid, mis koosnevad peamiselt plastkiledest ja metallfooliumidest; kilest esiplokid ja helendavad lindid kaubanduslikuks, transpordialaseks, graafiliseks või tööstuslikuks kasutuseks; helendavad kiled kaubanduslikuks, transpordialaseks, graafiliseks või tööstuslikuks kasutuseks; klaashelmestega või prismaatiline retroreflektiivkile kaubanduslikuks, transpordialaseks, graafiliseks või tööstuslikuks kasutuseks; klaashelmestega või prismaatiline retroreflektiivlint kaubanduslikuks, transpordialaseks, graafiliseks või tööstuslikuks kasutuseks; ja digitaalse kuvamise kiled kaubanduslikuks ja tööstuslikuks kasutuseks; filmid, lindid ja laminaadid sõidukikerede ja -akende sise- ja välispindadele; isekleepuvad plastmaterjalid ja kiled siltidele, märkidele ja muule sarnasele; valgust peegeldavad plastmaterjalid siltidele, märkidele ja muul vastavale; mitteisekleepuvad rullmaterjalid; kilest esiplokid; venitatud ja valatud polümeerkiled lehtede ja rullide kujul; vahtplastist paigaldus-, kinnitus- ja sidumislehed ja -paelad, mis on kaetud liimainega; universaalotstarbelised iseliimuvad plastmaterjalid rullide ja lehtede kujul, sh dekoreerimiseks, millegi esitlemiseks, autode märgistamiseks, ajutiseks märgistamiseks, turva- ja infomärgistamiseks; ülelamineerimiskiled kasutamiseks autode, lennukite, laevade ja muude sõidukite ning muude rakenduste segamaterjalist sisepaneelidel; kiled vormitud termoplastist katusplaatide, aedade, luukide ja arhitektuuriliste rõhutuste jaoks; retroreflektiivsed ja digitaalse kuvamise kiled; siseruumilaminaadid, funktsionaalsed iseliimuvad tooted, kile; digitaalsed, refleksiivsed ja spetsiaalsed kiled autode ja transpordivahendite vastupidava graafika jaoks; autode dekoratiivsed sisepinnakiled; kauapüsivad värviasenduskiled; iseliimuvad lindid ehisdetailid, aplikatsioonide, mattide, polstrite ja tekstiilmaterjalide kinnitamiseks autode sees; kleepsud lehtede, lintide ja võrkude kujul dekoreerimiseks, kuvamiseks, sildiplokkide jaoks, pitseerimiseks, pakendamiseks, köitmiseks, polsterdamiseks, tihendamiseks ja keemiliseks kinnitamiseks; liimkattega lehed ja lindid pitseerimiseks, pakendamiseks, köitmiseks, polsterdamiseks, tihendamiseks ja keemiliseks kinnitamiseks; plastist või peamiselt plastist liimtagusega või liimkattega lehed, lindid ja võrgud dekoreerimiseks, kuvamiseks ja sildiplokkide jaoks; vormitavad dekoratiivviimistlused; trükitud dekoratiivlaminaadid, mis on saadaval laias valikus puiduimitatsiooni ja muude mustritena; valgust peegeldavad elastsed või jäigad lehed märkide, tahvlite, siltide, dekoratsioonide jaoks, turva- ja infomärgistuseks.

Alustaan kiinnitettävät pääasiassa muovista koostuvat laminaattikalvot, jotka on tai joita ei ole päällystetty metallikerroksella; liimapintaiset aineet pakkauskäyttöön nauhoina, arkkeina, kalvoina ja verkkoina teolliseen ja kaupalliseen käyttöön; liima-aineet ja tiivistysaineet yleiskäyttöön; liimataustaiset muoviarkit, -kalvot ja -verkot etikettien, kylttien ja näyttöjen valmistukseen; seripainokalvot; kuivakalvot; heijastavat lasihelmi- tai prismakalvot puvustukseen; paineherkkä teippi teollisuuskäyttöön; paineherkät pohja-aineet, jotka koostuvat pääasiassa muovikalvoista ja metallifolioista; pintakalvot ja heijastavat teipit kaupalliseen käyttöön, kuljetuskäyttöön, graafiseen tai teollisuuskäyttöön; heijastavat kalvot kaupalliseen käyttöön, kuljetuskäyttöön, graafiseen tai teolliseen käyttöön; heijastavat lasihelmi- tai prismakalvot kaupalliseen käyttöön, kuljetuskäyttöön, graafiseen tai teolliseen käyttöön; heijastavat lasihelmi- tai prismateipit kaupalliseen käyttöön, kuljetuskäyttöön, graafiseen tai teolliseen käyttöön; ja digitaaliset kuvantamiskalvot kaupalliseen ja teolliseen käyttöön; kalvot, teipit ja laminaatit ajoneuvojen korin ja ikkunoiden ulko- ja sisäpinnoille; itseliimautuvat muoviaineet ja kalvot etikettejä, kylttejä ja vastaavia varten; valoa heijastavat muoviaineet etikettejä, kylttejä ja vastaavia varten; muut kuin itseliimautuvat materiaalit rullina; pintakalvot; suulakepuristetut ja valetut polymeerikalvot arkkeina ja rullina; liima-aineella päällystetyt vaahtomuoviset arkit ja liuskat asennukseen, kiinnitykseen ja sidontaan; itseliimautuvat materiaalit rullina ja arkkeina, mukaan lukien muovista tehdyt, kaikenlaiseen käyttöön, koristeluun, näyttöihin, autojen raidoiksi, ajoneuvojen yritysmerkintään, turvamerkintään ja tietojen merkintään; päällyslaminaattikalvot autojen, ilma-alusten, vesi- ja muiden kulkuneuvojen sisätiloissa käytettäviin komposiittipaneeleihin sekä muihin sovelluksiin; kalvot muotoiltuja lämpömuovautuvia kattotiiliä, aitoja, ikkunaluukkuja ja arkkitehtonisia yksityiskohtia varten; heijastavat ja digitaalisessa kuvantamisessa käytettävät kalvot; sisälaminaatit, toiminnalliset itseliimautuvat tuotteet, kalvot; digitaaliset, heijastavat ja erikoiskalvot erittäin kestäviä ajoneuvoissa ja kuljetusvälineissä käytettäviä kuvia varten; koristeelliset autojen sisäpinnoilla käytettävät kalvot; pitkäkestoiset maalin korvaavat kalvot; itseliimautuvat nauhat reunusten, applikaatioiden, mattojen, pehmusteiden ja kankaiden kiinnitykseen autojen sisätiloihin; liimapintaiset arkit, nauhat ja verkot koristeluun, näyttöihin, etiketteihin, sinetöintiin, pakkaamiseen, käärimiseen, pehmustamiseen, tiivistämiseen ja kemialliseen kiinnitykseen; liimapäällysteiset arkit ja nauhat sinetöintiin, pakkaamiseen, käärimiseen, pehmustamiseen, tiivistämiseen ja kemialliseen kiinnitykseen; liimataustaiset tai liimapäällysteiset muovista tai pääosin muovista tehdyt arkit, nauhat ja verkot koristeluun, näyttöihin ja etiketteihin; muotoiltavat koristepinnoitteet; painetut koristelaminaatit, joita on saatavana monenlaisilla puunsyy- ja muilla kuvioilla; valoa heijastavat taipuisat tai jäykät arkit kyltteihin, näyttöihin, etiketteihin, koristeisiin, turvamerkintään ja tietomerkintään.

Elsődlegesen műanyagból álló lamináló fólia, fémréteggel vagy anélkül, mely más anyagra rögzíthető; csomagoláshoz való ragasztók, azaz lap kiszerelésű szalagok, fóliák és hálók formájában, ipari és kereskedelmi célokra; ragasztós tömítőanyagok általános célokra; ragasztós hátoldalú műanyag lapok, filmek és hálók címkék, jelzések és jelek gyártásához; fóliák szitanyomáshoz; szárazfestő fóliák; üveggyöngyös vagy prizmás fényvisszaverő fólia ruházati cikkekhez; nyomásérzékeny szalag ipari célokra; elsősorban műanyag fóliából és fémfóliából álló nyomásérzékeny alap anyagok; film felső rétegek és fényvisszaverő szalagok kereskedelmi, közlekedési, grafikai és ipari felhasználásra; fényvisszaverő fóliák kereskedelmi, közlekedési, grafikai és ipari felhasználásra; üveggyöngyös vagy prizmás fényvisszaverő fólia kereskedelmi, közlekedési, grafikai és ipari felhasználásra; üveggyöngyös vagy prizmás fényvisszaverő szalag kereskedelmi, közlekedési, grafikai és ipari felhasználásra; és digitális képkészítéshez való filmek kereskedelmi és ipari felhasználásra; filmek, szalagok és lamináló anyagok a járműkarosszéria külső és belső felszínére és az ablakokra; öntapadó műanyag anyagok és szalagok, címkékhez, jelzésekhez és hasonlókhoz; fényvisszaverő műanyagok címkékhez, jelzésekhez és hasonlókhoz; nem öntapadós, tekercsben kiszerelt anyagok; film felső rétegek; sajtolt és öntött polimer fóliák lap vagy tekercs kiszerelésben; műanyag hab lapok más dolgok felerősítésére vagy felragasztására, illetve csíkok, melyek ragasztóanyaggal vannak bevonva; öntapadós anyagok tekercs és lap formában, köztük műanyagból készültek, mindenféle célra, így dekorációhoz, jelzések készítéséhez, gépjárművek csíkjaihoz és jelöléseihez, biztonsági és tájékoztató jelzésekhez; gépkocsik, légi járművek, tengeri járművek és más járművek többrétegű belső válaszfalait alkotó, illetve más célt szolgáló felüllamináló fóliák; fóliák formázott termoplasztikus tetőcseréphez, kerítésekhez, ablakzsalukhoz és építészeti elemek kihangsúlyozására; fényvisszaverő és digitális képkészítéshez való filmek; beltéri laminált anyagok, funkcionális öntapadós termékek, fólia; digitális, fényvisszaverő és speciális fóliák járművekre és közlekedési eszközökre helyezett tartós jelzések készítéséhez; gépkocsik belső terének díszítésére szolgáló fóliák; hosszú élettartamú festékhelyettesítő fóliák; öntapadós szalagok díszítések, rátétek, kárpitok, magasítópárnák és szövetek rögzítésére a gépkocsi belső terében; ragasztók szalag, lap és háló formában dekoráció, jelzés, címkegyártás, lezárás, csomagolás, kötözés, kipárnázás, tömítés, és vegyi rögzítés céljára; ragasztóanyaggal bevont lapok és szalagok lezárás, csomagolás, kötözés, kipárnázás, tömítés, és vegyi rögzítés céljára; ragasztós hátoldalú vagy ragasztóanyaggal bevont lapok, szalagok és hálók műanyagból vagy elsősorban műanyagból, dekoráció, jelölések és címkék céljára; képlékeny dekoratív felületburkolatok; nyomtatott dekorációs lamináló anyagok különféle faerezet, illetve egyéb mintával; fényvisszaverő hajlékony és merev lapok jelek, jelzések, címkék, dekorációk, vagyonvédelem és tájékoztató jelölésekhez.

Fogli laminati principalmente in plastica, con o senza uno strato metallico per l'applicazione ad un substrato; adesivi per imballaggio sotto forma di nastro in fogli, pellicole e bobine per uso industriale e commerciale; adesivi e mastici per uso generico; fogli, pellicole e bobine in plastica con retro adesivo per la fabbricazione d'etichette, insegne e presentazioni; pellicole per serigrafia; pellicole con pittura a secco; pellicole retroriflettenti con perline di vetro o prismatiche per indumenti; nastri adesivi sensibili alla pressione per uso industriale; materiali di base autoadesivi costituiti principalmente da pellicole di plastica e lamine metalliche; superfici vergini per pellicole e nastri riflettenti per uso commerciale, di trasporto, grafico o industriale; pellicole riflettenti per uso commerciale, di trasporto, grafico o industriale; pellicole retroriflettenti in granuli di vetro o prismatiche per uso commerciale, di trasporto, grafico o industriale; nastro retroriflettente in granuli di vetro o prismatico per uso commerciale, di trasporto, grafico o industriale; pellicole per formazione d'immagini digitali per uso commerciale e industriale; pellicole, nastri e laminati per esterni e interni di carrozzerie di veicoli e finestrini; materiali in plastica autoadesivi e pellicole per etichette, insegne e simili; materiali in plastica che riflettono la luce per etichette, insegne e simili; materiali in rotoli non autoadesivi; pellicole vergini; pellicole polimeriche estruse e fuse in fogli e rotoli; fogli e strisce di montaggio, attacco e collegamento in plastica espansa rivestite con una sostanza adesiva; materiali autoadesivi in rotoli e fogli in plastica, per vari utilizzi comprese decorazione, presentazioni, sverniciatura d'automobili, tracciatura di parchi veicoli e marcatura di sicurezza e informativa; pellicole laminate utilizzate in pannelli per interni compositi per automobili, aeronavi, veicoli marittimi e d'altro tipo e altre applicazioni; pellicole per tegole di copertura termoplastiche formate, recinzioni, imposte e rilievi architettonici; pellicole di formazione d'immagini retroriflettenti e digitali; laminati per interni, articoli autoadesivi funzionali, pellicole; pellicole digitali, riflettenti e speciali per grafica altamente durevole per veicoli e trasporti; pellicole decorative per interni d'automobili; pellicole di sostituzione per vernici a lunga durata; nastri autoadesivi per fissaggio di rifiniture, applicazioni, tappeti, imbottiture e tele d'interni d'automobili; adesivi in fogli, nastri e bobine per decorazione, presentazioni, etichette vergini, sigillatura, imballaggio, legatura in fasci, imbottitura, tenuta e fissaggio chimico; materiali in fogli e nastri rivestiti d'adesivi per sigillatura, imballaggio, legatura in fasci, imbottitura, tenuta e fissaggio chimico; fogli, nastri e bobine con retro adesivo o rivestiti d'adesivi in plastica o principalmente in plastica per decorazione, presentazioni ed etichette vergini; rifiniture decorative formabili; laminati decorativi stampati disponibili in un'ampia gamma di venature del legno e altri modelli; materiali in fogli flessibili o rigidi riflettenti per insegne, visualizzazioni, etichette, decorazioni, marcature di sicurezza e informative.

Laminato folija daugiausia iš plastiko su ar be metalo sluoksniu, skirta tvirtinimui prie pasluoksnių; lipnios medžiagos pakavimui, t.y. juostelė lakštuose, juostos ir plėvelės, pramonės ir prekybos reikmėms; klijuojamos sandarinimo medžiagos bendro pobūdžio reikmėms; klijuojami plastiko lakštai, juostos ir plėvelės, skirti naudoti etikečių, iškabų ir stendų gamybai; šilkografinio spausdinimo juostos; sausų dažų juostos; stiklo karoliukais siuvinėtos ar ryškios retroreflekcinės juostos aprangai; spaudimu klijuojama lipni juosta pramonės reikmėms; spaudimu tvirtinamos pamatinės medžiagos, daugiausia iš plastiko juostos ir metalo folijos; paviršinė juostų žaliava ir atspindinti juosta prekybos, transportavimo, grafikos ar pramonės reikmėms; atspindinti juosta prekybos, transportavimo, grafikos ar pramonės reikmėms; stiklo karoliukais siuvinėtos ar ryškios retroreflekcinės juostos prekybos, transportavimo, grafikos ar pramonės reikmėms; stiklo karoliukais siuvinėtos ar ryškios retroreflekcinės juostos prekybos, transportavimo, grafikos ar pramonės reikmėms; ir skaitmeninio vaizdo kūrimo juostos prekybos ir pramonės reikmėms; juostos, juostelės ir laminatai, skirti transporto priemonių kėbului ir stiklams (išorėje ir viduje); lipnios plastiko medžiagos ir juostos, skirtos etiketėms, iškaboms ir pan; šviesą atspindinčios plastiko medžiagos, skirtos etiketėms, iškaboms ir pan; nelipnios medžiagos ritinėliuose; paviršinė juostų žaliava; štampuotos ir išlietos polimerinės juostos lakštuose ir ritinėliuose; putplasčio lakštai ir juostos, padengti lipnia medžiaga, rėminimui, tvirtinimui ir sukabinimui; lipnios medžiagos ritinėliuose ir lakštuose, įskaitant ir plastikines, skirtos įvairioms reikmėms, t.y. puošybai, stendams, automobilių dekoravimui, trumpalaikiam žymėjimui, apsauginiam ir informaciniam žymėjimui; užlaminuotos juostos, naudojamos kaip sudėtinės vidinės/interjero plokštės, skirtos automobiliams, lėktuvams, laivams ir kitoms transporto priemonėms bei kitiems įrenginiams; juostos forminėms termoplastinėms stogo čerpėms, tvoroms, langinėms ir architektūriniams elementams; retroreflekcinės ir skaitmeninio vaizdo kūrimo juostos; interjero reikmėms naudojami laminatai, praktiški lipnūs gaminiai, plėvelė; skaitmeninės, atspindinčios ir specialios juostos ilgalaikiams transporto priemonių ir transportavimo brėžiniams; juostos automobilių vidaus puošimui; ilgalaikės dažus pakeičiančios juostos; lipnios juostos, skirtos papuošimų, aplikacijų, kilimėlių, tarpiklių ir audinių tvirtinimui automobilio viduje; lipnios medžiagos (lakštai, juostos ir plėvelės), skirtos puošybai, stendams, etiketėms, sandarinimui, pakavimui, surišimui, apsaugojimui, intarpams ir cheminam sutvirtinimui; lipniomis medžiagomis padengti lakštai ir juostos sandarinimui, pakavimui, surišimui, apsaugojimui, intarpams ir cheminiam sutvirtinimui; plastiko ar daugiausia plastiko lakštai, juostos ir plėvelės su lipniu pagrindu ar padengti lipnia medžiaga, skirti puošybai, stendams ir etiketėms; formuojami apdailos elementai; spausdinti apdailos laminatai (platus medžio pluošto ir kitų raštų pasirinkimas); šviesą atspindintys lankstūs ar standūs lakštai iškaboms, stendams, etiketėms, puošybai, apsauginiam ir informaciniam žymėjimui.

Laminate foil consisting primarily of plastic with vai without a metal layer for application to a substrate; līmes šaiņošanai un galvenā īpašība - lente loksnēs, filmas un papīra ruļļi rūpnieciskai un komerciālai lietošanai; līvielas vispārējai lietošanai; ar līmi nostiprinātas plastika loksnes, filmas un papīra ruļļi, kas tiek lietoti uzlīmju izgatavošanai, izkārtnes un aizslietņi; pārbaudītas printētas filmas; sausi veidotas lentes; stikla izliektas vai prizmas retroatstarojošas filmas aparātiem; maiga spiediena līmes lente rūpniecības vajadzībām; maiga-spiediena balstīts materiāls, kas galvenokārt sastāv no plastika plēvēm un metāla folija; plēves facestocks, un atstarojošas lentes komerciālam nolūkam, pārvadāšanai, grafikiem vai ražošanas vajadzībām; atstarojošas plēves komerciāliem nolūkiem, transportēšanai, grafikiem vai ražošanas vajadzībām; stikla krelles vai prizmatiska atstarojoša plēve komerciālam nolūkam, pārvadāšana, grafikiem vai ražošanas vajadzībām; stikla krelles vai prizmatiska atstarojoša plēve komerciālam nolūkam, pārvadāšana, grafikiem vai ražošanas vajadzībām; un digitāli atēlveidošana filmas komerciālam nolūkam un ražošanas vajadzībām; filmas, lentes un lamināti satiksmes līdzekļa galvenās daļas ārpusei un iekšpusei un logiem; pašlīmējoša plastmasas plēve dekorēšanas vajadzībām; gaismu-atstarojoši plastika materiāli uzlīmēm, izkārtnēm un līdzīgām lietām; nelīpoši rulveida materiāli; filmu ruļļi; viengabala un rulveida sapresēta un atlietas polimēra plēves; putuplasta montēšana,piestiprināšanas un liekšanas materiāli un sloksnes, kas pārklātas ar līmvbielu; pāslīmējošies materiāli rullītī un plakani,ieskaitot tos, kas izgatavoti no plastmasas jebkuram mērķim ieskaitot dekorēšanu, attēlošanu, automobiļu dek. maliņu līmēšanu, drošības un informācijas marķēšanai; virslamināta plēves, kas izmantotas saliktos iekšējos automobiļu, lidmašīnu, kuģu un citu transportlīdzekļu iekšējiem paneļiem un citam pielietojumam; plēves veidotu termoplastmasas jumtu ailēm, sētām, aivariem un ka arhitektūras akcenti; retro atstarojošas un digitālajiem attēliem paredzētās plēves; interjera lamināts, funkcionāli pašlīmējošies produkti, plēves; digitālās, atstarojošās un speciālās plēves augstvērtīgiem transportlīdzekļiem un transportēšanas grafikiem; dekoratīvās automašīnu iekšējās apdares plēves; ilgnoturīgas krāsojuma aizstāšanas plēves; pašlīmējošās lentas līmēšanas apdarei, pieaklājiem, akmeņkaļa kalts paliktņiem un automobiļu iekšējai apdares drēbei; adhesives in sheets, lentes un webs for decoration, aizslietņi, label stock, sealing, iesaiņošana, bundling, cushioning, gasketing un chemical fastening; pielīmējami pārklājumi un lentas grieztiem, iesiaņošanai, grīstēm, polsterēšanai, grozu pīšanai un ķīmiskajiem nostiprinājumiem; līpošas apdares vai līpošas pārklājumu plāksnes, lentas un plastmasas audumi vai galvenokārt no plastmasas dekorēšanai, attēlošanai un uzlīmēm; veidojama dekoratīvā apdare; iespiests dekoratīvais lamināts, kas pieejams plašā vilnas šķiedru klāstā un citi veidi; gaismu atstarojošs elastīgs vai ciets pārklājums zīmēm, attēliem, uzlīmēm, dekorācijām, drošības vai informēšanas zīmēm.

Fojl laminat li jikkonsisti b'mod prinċipali minn plastik b'saff tal-metall jew mingħajr għall-applikazzjoni ma' substrate; sustanzi li jwaħħlu għall-ippakkjar f'forma ta' tejp ipprovdut f'folji, films u rombli għall-użu industrijali u kummerċjali; sustanza li twaħħal u li ma tħallix l-ilma jgħaddi minnha għall-użu ġenerali; folji tal-plastik, films u rombli b'sustanza li twaħħal fuq in-naħa ta' wara tagħhom għall-użu fil-manifattura ta' lejbils, sinjali u displejs; film li tista' tistampa fuqu minn fuq skrin; films taż-żebgħa niexfa; film b'żibeġ tal-ħġieġ jew priżmatiku li jirrifletti minn wara għall-ħwejjeġ; tejp li jeħel sensittiv għall-pressjoni għall-użu industrijali; materjali għall-bażi sensittivi għall-pressjoni li jikkonsistu b'mod prinċipali f'films tal-plastik u fojls tal-metall; film facestocks, u tejps li jirriflettu għall-użu kummerċjali, għall-użu fit-trasport, għall-użu grafiku u industrijali; films li jirriflettu għall-użu fil-kummerċ, fit-trasport, fil-grafika u fl-industrija; film b'żibeġ tal-ħġieġ jew priżmatiku li jirrifletti minn wara għall-użu kummerċjali, tat-trasport, grafiku u industrijali; tejp b'żibeġ tal-ħġieġ jew priżmatiku li jirrifletti minn wara għall-użu kummerċjali, tat-trasport, grafiku u industrijali; u films għall-imaġini diġitali għall-użu kummerċjali u industrijali; films, tejpijiet u laminati għall-estern u l-intern tal-bodi u t-twieqi tal-vetturi; materjali tal-plastik u films li jeħlu waħedhom għal-lejbils, sinjali u affarijiet simili; materjali tal-plastik li jirriflettu d-dawl għal-lejbils, sinjali u affarijiet simili; materjali f'forma ta' roll li ma jeħlux waħedhom; film facestocks; films polimeriċi estrużi u fil-forma f'forma ta' folji u rollijiet; folji tal-fowm-plastik għall-immuntar, twaħħil u rbit u strippi miksija b'sustanza li twaħħal; materjali li jeħlu waħedhom f'rollijiet u folji magħmula mill-plastik, għal kull skop inklużi d-dekorazzjoni, id-displejs, l-immarkar ta' vetturi bi strixxi, l-immarkar ta' flotot u l-immarkar ta' sigurtà u informazzjoni; films over laminate wżati f'pannelli interni komposti għall-karrozzi, inġenji ta' l-ajru, inġenji tal-baħar u vetturi oħra u applikazzjonijiet oħra; films għall-pavimenti termoplastiċi ffurmati għall-bjut, għamil ta' ħitan u ċnut, persjani u simboli arkitettoniċi; films li jirriflettu minn wara u films għall-immaġini diġitali; laminati interjuri, prodotti funzjonali li jeħlu waħedhom, folji trasparenti rqaq ħafna; films diġitali, li jirriflettu u speċjali għall-grafika li sservi għal żmien twil u li ssir fuq vetturi u mezzi oħra ta' trasport; films dekorattivi għall-intern ta' karrozza; films li jintużaw bħala sostituzzjoni għaż-żebgħa u li jservu għal tul ta' żmien; tejps li jeħlu waħedhom għall-irbit ta' borduri, applikès, twapet, ikkuttunar f'forma ta' mħaded romblu, u drapp ġewwa karrozzi; sustanza li twaħħal f'folji, tejps u rombli għad-dekorazzjoni, displejs, stokk ta' lejbils, issiġillar, ippakkjar, tgeżwir, protezzjoni, rbit ta' qlugħ (gasketing) u qfil jew għeluq bil-kimiċi; folji u tejps miksija b'sustanza li twaħħal għall-issiġillar, ippakkjar, tgeżwir, protezzjoni, rbit ta' qlugħ (gasketing) u qfil jew għeluq bil-kimiċi; folji, tejps u rombli li fuq wara fihom sustanza li twaħħal jew li huma miksija b'sustanza li twaħħal, tal-plastik jew b'mod prinċipali tal-plastik għad-dekorazzjoni, displejs u stokk ta' lejbils; finituri dekorattivi li jsiru bil-forma; laminati dekorattivi stampati disponibbli f'varjetà vasta ta' disinni bil-vina ta' l-injam u disinni oħra; folji ħfief flessibbli li jirriflettu jew folji iebsin għas-sinjali, displejs, lejbils, dekorazzjonijiet, immarkar ta' sigurtà u ta' informazzjoni.

Laminaatfolie bestaande voornamelijk uit plastic al dan niet met een metalen laag om aan te brengen op substraten; kleefstoffen voor verpakking in de vorm van banden in vellen, folie en netten voor industrieel en commercieel gebruik; klevende dichtingsmiddelen voor algemeen gebruik; plastic vellen, folie en netten met kleeflaag op de achterkant voor gebruik bij de fabricage van etiketten, aanwijsborden en uitstallingen; folie voor schermafdruk; droge-verffolie; folie met glazen parels of reflecterende prisma's voor kleding; in water oplosbare kleefband voor industriële doeleinden; drukgevoelige basismaterialen, voornamelijk bestaande uit plasticfolie en metaalfolie; foliedeklagen en reflecterend band voor handel, vervoer, grafisch gebruik of industriële doeleinden; reflecterend folie voor handel, vervoer, grafisch gebruik of industriële doeleinden; folie met glazen parels of reflecterende prisma's voor handel, vervoer, grafisch gebruik of industriële doeleinden; band met glazen parels of reflecterende prisma's voor handel, vervoer, grafisch gebruik of industriële doeleinden; en films voor digitale beeldvorming voor commercieel en industrieel gebruik; folie, banden en laminaat voor het exterieur en interieur van voertuigcarrosserieën en -ramen; zelfklevende plastic materialen en folie voor etiketten, aanwijsborden en dergelijke; licht-reflecterende plastic materialen voor etiketten, aanwijsborden en dergelijke; niet-zelfklevende rolmaterialen; deklaagfolie; geëxtrudeerd en gegoten polymeerfolie in de vorm van bladen en rollen; bladen en stroken van schuimplastic voor montage, bevestiging en verbinding, bedekt met een kleefmiddel; zelfklevende materialen in rollen en vellen van plastic, voor alle doeleinden, waaronder versiering, uitstallingen, sierstrips voor auto's, markering van wagenparken, markering voor veiligheid en informatie; bovenlaminaatfolie voor composietpanelen voor het interieur van auto's, luchtschepen, zeeschepen en andere voertuigen en voor andere toepassingen; folie voor gevormde thermoplastische dakpannen, hekken, luiken en architectonische accenten; reflecterend folie en films voor digitale beeldvorming; interieurlaminaat, functionele zelfklevende producten, folie; digitaal, reflecterend en speciaal folie voor zeer duurzame grafische materialen voor voertuigen en transport; sierfolie voor auto-interieurs; verfvervangend folie met lange levensduur; plakband voor het bevestigen van versieringen, applicaties, vloerkleedjes, vullingen voor peluws en textiel in auto's; kleefstoffen in de vorm van vellen, banden en netten voor versiering, uitstallingen, etikettenmaterialen, afdichting, verpakking, bundeling, opvulling van meubelen, pakking en chemische bevestiging; vellen en banden met kleeflaag voor afdichting, verpakking, bundeling, opvulling, pakking en chemische bevestiging; vellen, banden en netten van plastic, of voornamelijk van plastic, met een zelfklevende voor- of achterzijde, voor versiering, uitstallingen en etikettenmaterialen; vormbare sierafwerkingen; bedrukte sierlaminaten beschikbar in een breed scala aan houtnerf- en andere patronen; lichtreflecterende buigzame of vaste platen voor aanwijsborden, etiketten, versieringen, veiligheids- en informatiemarkeringen.

Folie do laminowania składające się głównie z tworzyw sztucznych z warstwą metalową lub bez niej do stosowania na podkładach; opakowaniowe materiały klejące w postaci taśm w arkuszach, foliach i siatkach do celów przemysłowych i handlowych; szczeliwa klejące do użytku ogólnego; arkusze, folie i siatki z tworzyw sztucznych pokryte substancjami klejącymi, do użytku w produkcji etykiet, znaków i plansz; folie do druku sitowego; folie do druku suchego; folie pokryte szklanymi paciorkami lub pryzmatycznymi substancjami odblaskowymi do odzieży; taśmy klejące czułe na ciśnienie do użytku przemysłowego; materiały podkładowe czułe na ciśnienie składające się głównie z folii z tworzyw sztucznych i folii metalowych; folie na ścinany licowe i taśmy odblaskowe do celów handlowych, transportowych, graficznych lub przemysłowych; folie odblaskowe do celów handlowych, transportowych, graficznych lub przemysłowych; folie pokryte szklanymi paciorkami lub pryzmatycznymi substancjami odblaskowymi do celów handlowych, transportowych, graficznych lub przemysłowych; taśmy pokryte szklanymi paciorkami lub pryzmatycznymi substancjami odblaskowymi do celów handlowych, transportowych, graficznych lub przemysłowych; oraz folie do obrazowania cyfrowego do celów handlowych i przemysłowych; folie, taśmy i laminaty do części zewnętrznych i wnętrz pojazdów i okien; samoprzylepne materiały i folie z tworzyw sztucznych do etykiet, znaków i tym podobnych; odblaskowe materiały z tworzyw sztucznych do etykiet, znaków i tym podobnych; materiały niesamoprzylepne w rolkach; folie do ścian licowych; wytłaczane i odlewane folie polimerowe w formie arkuszy i rolek; arkusze i paski z pianki z tworzyw sztucznych pokryte substancjami klejącymi do montażu, mocowania i wiązania; materiały samoprzylepne w rolkach i arkuszach wykonane z tworzyw sztucznych, do wszelkich celów, w tym do dekoracji, plansz, nalepek samochodowych, oznakowania floty pojazdów, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjnego; folie do laminowania wierzchniego używane w kompozytowych powierzchniach wewnętrznych w samochodach, samolotach, statkach i innych pojazdach oraz do innych zastosowań; folie do formowanych termoplastycznych dachówek, ogrodzeń, okiennic i elementów architektonicznych; folie odblaskowe i do obrazowania cyfrowego; laminaty do wnętrz, funkcjonalne produkty samoprzylepne, folie; folie cyfrowe, odblaskowe i specjalne do grafik odpornych na zniszczenie do pojazdów i celów transportowych; dekoracyjne folie do wnętrz samochodów; odporne na zużycie folie zastępujące farby; taśmy samoprzylepne do mocowania ozdób, aplikacji, dywaników, zagłówków i sukien we wnętrzach samochodów; substancje klejące w arkuszach, taśmach i siatkach do dekoracji, plansz, etykiet, uszczelniania, pakowania, wiązania, tapicerowania, uszczelniania i mocowania chemicznego; arkusze i taśmy powlekane substancjami klejącymi do uszczelniania, pakowania, wiązania, tapicerowania, uszczelniania i mocowania chemicznego; arkusze, taśmy, i siatki z tworzyw sztucznych lub głównie z tworzyw sztucznych pokryte lub powlekane substancjami klejącymi, do dekoracji, plansz i etykiet; formowalne wykończenia dekoracyjne; drukowane laminaty dekoracyjne dostępne w szerokim asortymencie wzorów słojów drewna i innych wzorów; elastyczne lub sztywne arkusze odblaskowe do znaków, plansz, etykiet, dekoracji, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjnego.

Folhas laminadas constituídas principalmente por matérias plásticas, com ou sem revestimento metálico, para aplicação num substrato; adesivos para embalagem sob a forma de fitas em folhas, películas e telas para uso industrial e comercial; adesivos (matérias colantes) e vedantes para uso geral; folhas, películas e telas com o reverso adesivo para o fabrico de etiquetas, sinais e expositores; películas para serigrafia; películas de pintura a seco; películas retrorreflectoras de contas de vidro ou prismáticas para vestuário; fitas adesivas a pressão para uso industrial; materiais base sensíveis à pressão constituídos principalmente por películas plásticas e folhas de metal; películas para rotulagem e fitas reflectoras para uso comercial, em transportes, gráfico ou industrial; películas reflectoras para uso comercial, em transportes, gráfico e industrial; películas retrorreflectoras de contas de vidro ou prismáticas para uso comercial, em transportes, gráfico ou industrial; fitas retrorreflectoras de contas de vidro ou prismáticas para uso comercial, em transportes, gráfico ou industrial; e películas de imagens digitais para uso comercial e industrial; películas, fitas e laminados para exteriores e interiores de carroçarias e janelas de veículos; materiais e películas plásticos autocolantes para etiquetas, sinais e afins; materiais plásticos reflectores da luz para etiquetas, sinais e afins; materiais em rolos não autocolantes; películas de rotulagem; películas poliméricas extrudidas e moldadas sob a forma de folhas e rolos; folhas e tiras revestidas com uma substância adesiva para montar, unir e ligar espuma plástica; materiais autocolantes sob a forma de rolos e folhas de matérias plásticas para diversos fins, nomeadamente decoração, exposição, identificação de automóveis, marcação de frotas, marcação de segurança e informações; películas de laminagem utilizadas em painéis compósitos para interiores de automóveis, aeronaves, embarcações marítimas e outros veículos e aplicações; películas para telhas, vedações, estores e estruturas arquitectónicas termoplásticos; películas de imagens retrorreflectoras e digitais; materiais laminados para interiores, produtos autocolantes funcionais, películas; películas digitais, reflectoras e especiais para imagens gráficas de longa duração para veículos e meios de transporte; películas decorativas para interiores de automóveis; películas de substituição de pintura de longa duração; fitas autocolantes para fixar frisos, aplicações, tapetes, acolchoados para assentos e tecidos no interior de automóveis; adesivos sob a forma de folhas, fitas e telas para decoração, exposição, etiquetagem, colagem, embalagem, união, acolchoamento, junção e fixação química; folhas e fitas com revestimento adesivo para colagem, embalagem, união, acolchoamento, junção e fixação química; folhas, fitas e telas em matérias plásticas ou principalmente em matérias plásticas, com o reverso adesivo ou com revestimento adesivo, para decoração, exposição e etiquetagem; acabamentos deformáveis para decoração; laminados decorativos impressos disponíveis numa vasta gama de fibras de madeira e outros padrões; folhas flexíveis ou rígidas reflectoras da luz para sinais, expositores, etiquetas, decoração, indicação de segurança e informações.

Laminovaná folia pozostávajúca prevažne z plastu obsahujúca, alebo neobsahujúca kovovú vrstvu na aplikovanie na podklad; adhezíva pre baliaci materiál povahy pásky v listoch, fóliach a rotačný papier na priemyselné a komerčné využitie; zalepovacie prostriedky na univerzálne využitie; listy, fólie a sieťovina z plastu s lepiacou zadnou stranou na využitie pri výrobe etikiet, značiek a označenia; fólie pre sieťotlač; fólie na suché farby; fólie odrážajúce svetelné lúče so sklenenými korálmi, alebo prismatické fólie odrážajúce svetelné lúče na odevy; samolepiaca páska na priemyselné využitie; samolepiace základové materiály pozostávajúce prevažne z plastových fólií a kovových fólií; krycie materiály na fólie a reflexná páska na komerčné, prepravné, grafické, alebo priemyselné využitie; reflexné fólie na komerčné, prepravné, grafické, alebo priemyselné využitie; fólie odrážajúce svetelné lúče so sklenenými korálmi, alebo prismatické fólie odrážajúce svetelné lúče na komerčné, prepravné, grafické, alebo priemyselné využitie; páska odrážajúca svetelné lúče so sklenenými korálmi, alebo prismatické fólie odrážajúce svetelné lúče na komerčné, prepravné, grafické, alebo priemyselné využitie; a fólie na digitálne snímanie na komerčné a priemyselné využitie; filmy, pásky a lamináty pre exteriér a interiér karosérie vozidla a okná; samolepiace plastové materiály a fólie na etikety, označenie a podobné; vysokoreflexné plastové materiály na etikety, označenia a podobné; nelepiace materiály v kotúčoch; krycie materiály na fólie; vytlačované a liate polymerické fólie vo forme listov a kotúčov; montážne, upevňovacie a spojovacie pláty a pásy z penového plastu pokryté lepiacou látkou; samolepiace materiály v kotúčoch a plátoch, vrátane tých,ktoré sú vyrobené z penového plastu, na univerzálne využitie vrátane dekorácie, označenia, výplne dverí automobilov, dočasného označenia, bezpečnostného a informačného označenia; na laminovaných fóliach využívaných v kompozitných interiérových paneloch na využitie v automobiloch, vzducholodiach, námorníctve a iných dopravných prostriedkoch a na iné využitie; fólie pre tvarované termoplastické škridle, oplotenie, okenice a architektonické prvky; fólie odrážajúce svetelné lúče a na digitálne snímanie; interiérové lamináty, funkčné samolepiace výrobky, fólia; digitálne, reflexné, a špeciálne fólie pre trvalú grafiku do vozidiel a dopravných prostriedkov; dekoračné interiérové fólie pre automobily; vymeniteľné fólie na maľovanie s predĺženou životnosťou; samolepiace pásky na uchytenie ozdobnej obšívky, nášivky, koberca, hlavových podložiek a látky v automobiloch; adhezíva v plátoch, páskach a tkaninách na dekoráciu, paravány, etikety, zalepovanie, balenie, paketovanie, čalúnenie, utesňovanie a chemické spájanie; fólie a pásky so lepiacou zadnou stranou na zalepovanie, balenie, paketovanie, čalúnenie, utesňovanie a chemické spájanie; listy, fólie, pásky a sieťovina z plastu, alebo prevažne z plastu s lepiacou zadnou stranou, alebo s lepiacim povrchom, na dekoráciu, označenie a etikety; tvarovateľná dekoratívna povrchová úprava; dekoratívne lamináty dostupné v množstve variantov woodgrain (imitácia dreva) a iných vzorov; vysokoreflexné pružné, alebo pevné fólie na značky, označenie, etikety, dekorácie, bezpečnostné a informačné označenie.

Laminatna folija, sestavljena predvsem iz plastike, z ali brez kovinskega sloja za pritrditev na podlago; lepila za embalažo v obliki trakov in listov, filmi in mreže za industrijsko in komercialno uporabo; lepilna tesnilna sredstva za splošno uporabo; plastične plošče, filmi in mreže, z lepilno zadnjo strano, za proizvodnjo etiket, oznak in panojev; filmi za sitotisk; filmi za suho barvanje; filmi z nanizanimi steklenimi elementi ali prizmatični retroreflektivni filmi za oblačila; na pritisk občutljivi lepilni trakovi za industrijsko uporabo; na pritisk občutljivi temeljni materiali, sestavljeni predvsem iz plastičnih filmov in kovinskih folij; vhnje plasti filmov in odsevni trakovi za komercialno rabo, transport ter grafično in industrijsko rabo; odsevni filmi za komercialno rabo, transport ter grafično in industrijsko uporabo; filmi z nanizanimi steklenimi elementi ali prizmatični retroreflektivni filmi za komercialno rabo, transport ter grafično in industrijsko rabo; trakovi z nanizanimi steklenimi elementi ali prizmatični retroreflektivni trakovi za komercialno rabo, transport ter grafično in industrijsko rabo; in filmi za digitalno preslikovanje za komercialno in industrijsko uporabo; filmi, trakovi in laminati za zunanjost in notranjost vozil in za okna; samolepilni plastični materiali in filmi za etikete, označbe in podobne izdelke; svetlobno odbojni plastični materiali za etikete, označbe in podobne izdelke; nesamolepilni materiali v obliki zvitkov; vrhnje plasti filmov; ekstrudirani in liti polimerni filmi v obliki listov in zvitkov; plošče za montažo, pritrjevanje in vezavo, iz penaste plastike, prevlečene z lepilno snovjo; samolepilni materiali v obliki zvitkov in plošč, vključno s plastičnimi, za vse namene, vključno z dekoriranjem, za panoje, avtomobilske trakove, začasne označbe ter varnostne in informacijske označbe; laminirani sloji, uporabljeni v sestavljenih notranjih ploščah avtomobilov, letal, pomorskih in drugih vozil ter za druge namene; filmi za oblikovane termoplastične strešne opeke, ograje, oknice in ahitekturne poudarke; retroreflektivni filmi in filmi za digitalno preslikavanje; materiali za notranjo plastifikacijo, funkcionalni samolepilni izdelki, folija; digitalni, odsevni in posebni filmi za visoko trpežne grafike za vozila in transport; dekorativni filmi za notranjost avtomobilov; filmi kot nadomestek barv, z dolgo življenjsko dobo; samolepilni takovi za pritrjevanje opreme, aplikacij, preprog, blazin in prevlek znotraj avtomobila; lepila v obliki plošč, trakov in mrež, za dekoracijo, panoje, označevanje zalog, zatesnitev, pakiranje, zavijanje, oblazinjenje, zavezovanje in kemično pritrjevanje; z lepilom obložene plošče in trakovi za zatesnitev, pakiranje, zavijanje, oblazinjenje, zavezovanje in kemično pritrjevanje; plošče, trakovi in mreže z lepilno zadno stranjo ali v celoti prevlečene z lepilom, iz plastike ali predvsem iz plastike, za dekoracijo, panoje in označevanje zalog; dekorativni zaključki, ki jih je mogoče oblikovati; tiskani dekorativni laminati, na voljo v velikem številu vzorcev lesne strukture ali drugih vzorcih; svetlobno odbojne gibke ali toge plošče za znake, panoje, etikete, dekoracije, varnostne in informacijske označbe.

Laminatfolie bestående i huvudsak av plast med eller utan ett skikt för applicering på ett underlag; bindemedel för förpackning i form av band i ark, filmer och nät för industriell och kommersiell användning; bindnings- och tätningsmedel för allmänt bruk; plastark, -filmer och -nät med vidhäftande baksida för användning inom tillverkning av etiketter och skyltar; screentrycksfilmer; torrfärgfilm; tillbakareflekterande glaspärls- eller prismatisk film för kläder; tryckkänslig häfttejp för industriellt bruk; tryckkänsliga basmaterial bestående i huvudsak av plastfilmer och metallfolier; filmmaterial och reflexband för kommersiella, transport-, grafiska eller industriella ändamål; reflexfilmer för kommersiella, transport-, grafiska eller industriella ändamål; tillbakareflekterande glaspärls- eller prismatisk film för kommersiella, transport-, grafiska eller industriella ändamål; tillbakareflekterande glaspärls- eller prismatisk tejp för kommersiella, transport-, grafiska eller industriella ändamål; och digitalbildfilmer för kommersiella ändamål och industriella ändamål; filmer, band och laminat för utvändig och invändig användning på fordonskarosser och fönster; självhäftande plastmaterial och filmer för etiketter, skyltar och liknande; ljusreflekterande plastmaterial för etiketter, skyltar och liknande; icke-självhäftande rullmaterial; filmmaterial; strängsprutade och gjutna polymerfilmer i ark- och rullform; monterings-, fastsättnings- och sammanbindningsark och -remsor av skumplast med en vidhäftande substans; självhäftande material i form av rullar och ark, inklusive sådana tillverkade av plast, för alla ändamål inklusive dekoration, skyltar, bildekaler, flottmarkering, säkerhets- och informationsmarkering; överlaminatfilmer som används i invändiga kompositpaneler för bilar, flygplan, marina och andra fordon och andra tillämpningar; filmer för formade termoplastiska rakplattor, staket, fönsterluckor och arkitektoniska utsmyckningar; tillbakareflekterande och digitalbildfilmer; invändiga laminat, funktionella självhäftande produkter, film; digitala, reflekterande och specialfilmer för mycket beständig fordons- och transportgrafik; invändiga prydnadsfilmer för bilar; färgersättningsfilmer med lång livstid; självhäftande tejp för fastsättning av lister, applikationer, mattor, kuddar och dukar i bilar; bindemedel i form av ark, band och nät för dekoration, skyltar, etikettmaterial, tätning, förpackning, buntning, stoppning, packningstätning och kemisk fastsättning; bindemedelsbestrukna ark och band för tätning, förpackning, buntning, stoppning, packningstätning och kemisk fastsättning; ark, band och nät av plast eller i huvudsak av plast, med vidhäftande baksida eller bestrukna med bindemedel, för dekoration, skyltar och etikettmaterial; formbar prydnadsfinish; tryckta prydnadslaminat som är tillgängliga i en mängd olika träimitationer och andra mönster; ljusreflekterande flexibla eller styva ark för skyltar, etiketter, prydnadsföremål, säkerhets- och informationsmärkning.

20
Nekovová nebo plastová upínadla; plastová upínadla a aplikátory pro připevňování štítků ke zboží, oděvům a oděvním produktům; plastová upínadla kabelových spojek; jednokusové spony pro zabezpečení kabelových spojek; laserem ryté nebo spékané keramické barvené znaky; průsvitné a průhledné lepicí plastové štítky (barevné a bezbarvé) pro papírenské použití; nekovová upínadla typu háček a očko pro automobilový a lékařský průmysl.

Attaches non métalliques ou en matières plastiques; fixations en matières plastiques et applicateurs pour fixer des plaquettes à des produits, vêtements et produits vestimentaires; attaches pour colliers de serrage en matières plastiques; attaches monopièces pour colliers de serrage; indice d'encre de céramique gravé ou fritté au laser; étiquettes en matières plastiques transparentes et translucides (colorées ou non) pour la papeterie; crochets non métalliques et attaches en anneau pour les industries automobile et médicale.

Non-metal or plastic fasteners; plastic fasteners and applicators for attaching tags to merchandise, apparel and apparel products; plastic cable-tie fasteners; one-piece ties for securing cable ties; laser etched or sintered ceramic ink indicia; transparent and translucent adhesive plastic labels (with and without color) for stationery use; non metal hook and loop type fasteners for the automotive and medical industries.

Verschlüsse, nicht aus Metall oder Kunststoff; Verschlüsse aus Kunststoff und Applikatoren zur Befestigung von Anhängern an Waren, Bekleidung und Bekleidungserzeugnissen; Kabelbinderverschlüsse aus Kunststoff; einteilige Binder zur Sicherung von Kabelbindern; lasergeätzte oder gesinterte keramische Tintenmarkierungen; transparente und lichtdurchlässige Kunststoffaufkleber (gefärbst und ungefärbt) für Schreibwaren; haken- und schlingenartige Verschlüsse, nicht aus Metall, für die Autmobil- und die medizinische Industrie.

Ikke-metalliske fastgørelsesanordninger eller fastgørelsesanordninger af plastic; fastgørelsesanordninger af plastic og anordninger til fastgørelse af mærkesedler på varer, beklædningsgenstande og tøjprodukter; kabelbindere af plastic; bindere i et stykke til sikring af kabelbindere; laserætsede eller sintrede kendetegn af keramikfarve; gennemsigtige og delvist gennemsigtige mærkater af plastic (med og uden farver) i form af papirhandlervarer; ikke-metalliske kroge og løkkelignende fastgørelseanordninger til bil- og medicinindustrien.

Μη μεταλλικές ή πλαστικές συνδέσεις· πλαστικές συνδέσεις και εφαρμογείς για την τοποθέτηση ετικετών σε εμπορεύματα, ενδύματα και προϊόντα ένδυσης· πλαστικές συνδέσεις ζεύξης καλωδίων· μονοκόμματες ζεύξεις για την ασφάλιση ζεύξεων καλωδίων· χαραγμένα με λέιζερ ή συντηγμένα στοιχεία αναγνώρισης από κεραμική μελάνη· διαφανή και ημιδιαφανείς αυτοκόλλητες πλαστικές ετικέτες (έγχρωμες και μη) για χρήση ως είδη χαρτοπωλείου· μεταλλικές συνδέσεις τύπου άγκριστρου και βρόχου για την αυτοκινητοβιομηχανία και την ιατρική βιομηχανία.

Sujeciones que no sean metálicas o de plástico; sujeciones de plástico y aplicadores para acoplar etiquetas a mercancías, prendas de vestir y productos de prendas de vestir; sujeciones de cable de plástico; ataduras de una pieza para fijar cables; indicios de tinta cerámica sinterizada o de ataque químico por láser; etiquetas de plástico adhesivas transparentes y translúcidas (con y sin color) para su uso en papelería; sujeciones tipo gancho y bucle que no sean metálicas para los sectores automovilístico y médico.

Muust kui metallist või plastist kinnitid; plastist kinnitid ja aplikaatorid siltide kinnitamiseks kaupadele, rõivastele ja rõivatoodetele; plastist kaablisidumiskinnitid; ühes tükis sidumisvahendid kaablisidemete turvamiseks; lasersöövitatud või kuumpressitud keraamilised trükimärgid; läbipaistvad ja läbikumavad liimuvad plastsildid (värvilised või mitte) kontorikasutuseks; muust kui metallist konksu ja aasa tüüpi kinnitid auto- ja meditsiinitööstusele.

Muut kuin metalliset tai muoviset kiinnittimet; muovisulkimet ja -kiinnittimet nimilappujen kiinnittämiseen kauppatavaroihin, vaatteisiin ja vaatetuotteisiin; muoviset kaapelisiteet; yksiosaiset siteet kaapelisiteiden varmistukseen; laseretsatut tai sintratut keraamiset musteleimat; läpinäkyvät ja läpikuultavat liimapintaiset muovietiketit (värilliset ja värittömät) paperitavarakäyttöön; muut kuin metalliset koukkumaiset ja silmukkamaiset kiinnittimet auto- ja lääketeollisuuteen.

Nem fémből készült, illetve műanyag rögzítőeszközök; műanyag rögzítőeszközök és felhelyezők függőcímkék rögzítésére árukra, ruházati termékekre és ruházatra; műanyag kábelrögzítők; egyrészes kapcsok tápvezeték rögzítésére; lézergravírozású vagy szinterelt kerámia tintás postai küldemény-címkék; átlátszó és áttetsző ragasztható műanyag címkék (színezéssel és színezés nélkül) irdoai használatra; nem fém kampó-gyűrű típusú rögzítőeszközök a gépjármű- és az egészségügyi ipar számára.

Dispositivi di fissaggio non metallici o in plastica; dispositivi di fissaggio e applicatori in plastica per attaccare cartellini a prodotti, indumenti e articoli d'abbigliamento; chiusure per ferma-cavi in plastica; tiranti a pezzo unico per il fissaggio di ferma-cavi; segni d'inchiostro su ceramica incisi al laser o sinterizzati; etichette in plastica adesive trasparenti e translucide (colorate e non) per la cartoleria; chiusure a gancio e ad occhiello non in metallo per i settori automobilistico e medico.

Nemetalinės ar plastiko jungtys; plastiko segtukai ir aplikatoriai kortelių prisegimui prie prekių ir aprangos; plastikinės laidų jungtys; vientisi sujungimai laidų apsaugojimui; lazeriu išraižyti ar aglomeruoti keramikos rašaliniai antspaudai; skaidrūs ir matinio skaidrumo lipnūs plastiko skirtukai (spalvoti ar bespalviai), skirti raštinės reikmėms; nemetaliniai kabliukų ir kilpų tipo užsegimai automobilių ir medicinos pramonei.

Plastmasas nostiprinātāji, kas nav no metāla; plastmasas stiprinātāji un aplikatori pārdošanas, apģērba un aģērba produktiem; plastmasas kabeļa auklas nostiprinātāji; viengalaba auklas kabeļa drošības stiprinājumam; lāzera kodinātas vai pildītas keramikas tintes indikators; atstarojošas un caurspīdīgas līmējošas plastmasas uzlīmes (ar krāsu vai bez tās) izmantošanai birojā; nemetāla āķis un apvada veida nostiprinātāji automobiļu un medicīnas industrijām.

Qafliet mhux tal-metall jew tal-plastik; qafliet tal-plastik u applikaturi biex jitwaħħlu tikketti ma' merkanzija, ħwejjeġ u lbies; qfil tal-plastik għall-kejbil-ties; qfil f'biċċa waħda għall-irbit fis-sod ta' kejbil ties; marki jew sinjali inċiżi bil-lejżer jew magħmula bl-linka taċ-ċeramika magħmula mid-depożiti tal-fawwariet; tikketti trasparenti u transluċidi tal-plastik (bil-kulur jew mingħajr kulur) li jintużaw għall-kartolerija; qafla f'forma ta' ganċ u tip ta' ingassa mhux tal-metall għall-industriji awtomotivi u mediċi.

Sluitingen , niet van metaal of van plastic; plastic sluitingen en aanbrengers voor het bevestigen van labels op koopwaar, kleding en kledingproducten; plastic kabelbevestigingen; bevestigingen uit een stuk voor het bevestigen van kabelbevestigingen; met laser geëtste of gesinterde keramische inktfrankeerstempels; doorzichtige en doorschijnende zelfklevende plastic etiketten (met en zonder kleur) voor kantoorgebruik; haak- en lussluitingen, niet van metaal, voor de autoindustrie en de medische industrie.

Mocowania niemetalowe lub z tworzyw sztucznych; mocowania i aplikacje z tworzyw sztucznych do przytwierdzania metek do towarów, odzieży i artykułów odzieżowych; mocowania z tworzyw sztucznych do wiązania kabli; wiązania jednoczęściowe do zabezpieczania wiązań kabli; znaki atramentowe na artykułach ceramicznych rytowane laserowo lub przypiekane; przezroczyste i półprzezroczyste etykiety przylepne z tworzyw sztucznych (kolorowe lub nie) do użytku piśmiennego; niemetalowe zapięcia typu haczyk-pętelka do branż samochodowych i medycznych.

Fechos não metálicos nem em matérias plásticas; fechos e aplicadores em matérias plásticas para aplicar etiquetas em mercadorias, vestuário e artigos de vestuário; cintas de embalagem em matérias plásticas; fechos individuais para fixar cintas de embalagem; artigos pintados gravados a laser ou em cerâmica sinterizada; etiquetas plásticas adesivas transparentes e translúcidas (com e sem cor) para papelaria; fechos não metálicos de ganchos e laçadas para as indústrias automóvel e médica.

Nekovové, alebo plastové upínadlá; plastové upínadlá a aplikátory na pripevnenie štítkov na výrobky, odev a textilné výrobky; plastové upínače na káble; nedelené upínadlá na zabezpečenie káblových zväzkov; laserom vyrývané, alebo sintrované keramické atramentové značky; priehľadné a priesvitné lepivé plastové etikety (s farbou a bez farby) pre kancelárske účely; nekovové upínadlá typu háčika a slučky pre automobilový priemysel a lekárstvo.

Nekovinske ali plastične sponke; plastične sponke in naprave za pritrjevanje označb na trgovsko blago, oblačila in druge izdelke; plastične objemke za kable; enodelne sponke za kabelske objemke; lasersko jedkane oznake ali oznake iz siganega keramičnega črnila; prozorne in prosojne lepilne plastične etikete (barvne ali brezbarvne) za pisarniško uporabo; nekovinski pritrdilni elementi, ki se prilepijo na podlago, za avtomobilsko in medicinsko industrijo.

Fästanordningar, icke-metalliska eller av plast; fästanordningar och applikatorer av plast för fastsättning av lappar på varor, kläder och beklädnadsprodukter; fastsättningsanordningar för kabelband av plast; band i ett stycke för fastsättning av kabelband; laseretsade eller sintrade keramiska bläckstämplar; transparenta eller genomskinliga vidhäftande plastetiketter (med och utan färg) för pappersvaruanvändning; icke-metalliska fästanordningar med krok och ögla för bilindustrin och den medicinska industrin.

22
Látkové, textilní a tkané balicí pásky na oděvy.

Bandes de conditionnement en toile, tissu et matières tissées pour vêtements.

Cloth, fabric and woven packaging bands for garments.

Tuch-, Gewebe- und gewebte Verpackungsbänder für Bekleidung.

Vævede stoffer, tekstilstof og vævede pakkebånd til beklædningsgenstande.

Πάνινες, υφασμάτινες και υφασμένες ταινίες συσκευασίας για ενδύματα.

Bandas de embalaje de tela, textiles y tejidas para prendas.

Riidest, kangast ja kootud pakkepaelad rõivastele.

Kankaat ja kudotut pakkausnauhat vaatteille.

Szövet, textil és szövött csomagolócsíkok ruházati cikkek csomagolására.

Nastri per imballaggio d'indumenti in tela, stoffa e tessuti.

Drobinės, audeklo ir pintos pakavimo juostos drabužiams.

Apģērbs, audums unauduma iesaiņojuma sloksnes apģērbiem.

Drapp, tessut u strixxi minsuġa għall-ippakkjar ta' ħwejjeġ.

Stoffen, textielen en geweven verpakkingsband voor kleding.

Opaski opakowaniowe z sukien i tkanin do odzieży.

Faixas de pano, tecido e matérias têxteis tecidas para a embalagem de vestuário.

Látkové, textilné a tkané pásky na balenie odevu.

Tekstilni in tkani pakirni trakovi za oblačila.

Duk-, tyg- och vävda förpackningsband för kläder.

24
Potištěné a nepotištěné textilní, látkové a tkané štítky a etikety na oděvy; texturovaná plátna a tkaniny ve formě listů pro použití ve stolních tiskárnách; podkladní látky a tkaniny citlivé na tlak; lepicí tkaniny pro vnitřní prostory motorových vozidel, jmenovitě teplem aplikované tkané etikety s látkovými nebo tkaninovými podklady, potištěné a nepotištěné výstražné etikety airbagů na sluneční clony a výstražné etikety dětských sedadel na bezpečnostní pásy; tkané etikety a visačky; samolepicí materiály v rolích a listech vyrobené z tkanin, pro univerzální použití včetně zdobení, nápisů, automobilových ozdob, značení vozového parku, bezpečnostního a informačního značení; výstražné a sledovací etikety, s výjimkou těch z textilu,etikety pro trvalé značení komponent ve výrobním procesu, pro identifikaci vozidel a logistiku, s výjimkou těch z textilu; různé ozdobné předměty a textilní etiketové produkty pro vnitřní prostory automobilů, jmenovitě teplem aplikované etikety a teplem aplikované nálepky na tkaninové a látkové podklady, výstražné etikety airbagů na sluneční clony a výstražné etikety dětských sedaček na bezpečnostní pásy; textilní etikety s čárovým kódem používané ke sledování dílů v pohonných zařízeních.

Toile imprimée et non imprimée, étiquettes et plaquettes en tissu et tissées pour vêtements; toile et tissu texturés sous forme de feuille pour imprimantes de bureau; tissus et matières texiles de base sensibles à la pression; tissus adhésifs pour intérieurs de véhicules à moteur, à savoir, étiquettes tissées thermosoudables sur substrats en toile ou tissu, étiquettes imprimées et non imprimées d'avertissement pour coussins de sécurité gonflables sur pare-soleil et étiquettes d'avertissement pour sièges d'enfants sur ceintures de sécurité; étiquettes tissées; matériaux autocollants sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux fabriqués en toile, pour tous usages y compris la décoration, l'affichage, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage d'informations; étiquettes d'avertissement et de suivi non en matières textiles, étiquettes non en matières textiles pour marquage permanent de composants pendant le processus de fabrication, identification de véhicules et logistique; une variété d'articles décoratifs et de produits d'étiquetage en matières textiles pour l'intérieur de véhicules à moteur, à savoir, étiquettes thermosoudables et adhésifs thermosoudables pour substrats en toile et en tissu, étiquettes d'avertissement pour coussins de sécurité gonflables sur pare-soleil et étiquettes d'avertissement pour sièges d'enfants sur ceintures de sécurité; étiquettes de codes à barres en matières textiles utilisées pour suivre des pièces dans des usines de groupes motopropulseurs.

Printed and unprinted cloth, fabric and woven labels and tags for apparel; textured canvas and fabric in sheet form for use with desk-top printers; pressure-sensitive base fabrics and textiles; adhesive fabrics for motor vehicle interiors, namely, heat-sealable woven labels with cloth or fabric substrates, print and unprinted airbag warning labels on sun visors and child seat warning labels on seatbelts; woven labels and tags; self-adhesive materials in rolls and sheets made from cloth, for every purpose including decoration, displays, automobile striping, fleeting marking, safety and information marking; warming and tracking labels of textile, textile labels for permanent component marking during the manufacturing process, vehicle identification and logistics; a variety of decorative items and textile label products for interior of motor vehicles, namely, heat-sealable labels and heat-sealable adhesives for cloth and fabric substrates, airbag warning labels on sun visors and child seat warning labels on seatbelts; textile barcode labels used to track parts in powertrain plants.

Bedruckte und unbedruckte Tuch-, Stoff- und Webetiketten und -anhänger für Bekleidung; texturiertes Leinen und Gewebe in Bogenform zur Verwendung mit Desktop-Druckern; druckempfindliche Grundgewebe und Textilstoffe; Klebetextilien für den Innenraum von Kraftfahrzeugen, nämlich Heißklebeetiketten und Heißklebe-Gewebeetiketten mit Stoff- und Gewebeunterlagen, bedruckte und unbedruckte Airbag-Warnetiketten auf Sonnenblenden und Kindersitzwarnetiketten auf Sicherheitsgurten; gewebte Geschenketiketten und -anhänger; selbstklebende Materialien in Rollen und Bögen, einschießlich solche aus Tuch, für alle Zwecke einschließlich Dekoration, Auslagen, Fahrzeugkennzeichnung, Wagenparkkennzeichnung, Sicherheits- und Informationskennzeichnung; Warn- und Verfolgungsetiketten aus Textilstoffen, textile Etiketten für die permanente Teilekennzeichnung im Fertigungsprozess, bei der Fahrzeugkennzeichnung und in der Logistik; verschiedene Dekorationsartikel und aus Textilstoffen bestehende Etikettenprodukte für den Inneraum von Kraftfahrzeugen, nämlich Heißklebeetiketten und Heißklebeaufkleber für Stoff- und Gewebeunterlagen, Airbag-Warnetiketten auf Sonnenblenden und Kindersitzwarnetiketten auf Sicherheitsgurten; aus Textilstoffen bestehende Strichcodeetiketten zur Verfolgung von Teilen in Motorenwerken.

Lærreds-, tekstilmærkater og vævede mærkater og -etiketter med og uden tryk til beklædningsgenstande; tekstureret lærred og stof i arkform til brug med desktopprintere; trykfølsomme bundstoffer og -tekstilvarer; klæbende stoffer til indvendig brug i motorkøretøjer, nemlig varmeforseglende vævede etiketter med lærreds- eller stoflag, trykte og utrykte advarselsmærker om airbags på solskærme og advarselsetiketter om barnesæde til sikkerhedsseler; vævede mærkater og etiketter; selvklæbende materiale i ruller og ark fremstillet af lærred, til ethvert formål, inklusive dekorering, visuelle præsentationer, striber på biler, markering af vognparker, sikkerhedsafmærkning og informativ afmærkning; advarsels- og sporingsetiketter af tekstil, etiketter ikke af tekstil til permanent mærkning af komponenter i fremstillingsprocessen, køretøjsidentifikation og logistik; en række pyntegenstande og etiketteprodukter af tekstil til bilinteriør, nemlig varmeforseglende etiketter og varmeforseglende bindemidler til lærreds- og stofunderlag, airbagadvarselsmærker til solskærme og advarselsetiketter om barnesæde til sikkerhedsseler; stregkodemærker af tekstilstoffer anvendt til sporing af dele i transmissionsanlæg.

Τυπωμένες και και μη τυπωμένες πάνινες, υφασμάτινες και υφασμένες ετικέτες και ταμπέλες για ενδύματα· ανάγλυφα καραβόπανα και υφάσματα σε μορφή φύλλων για χρήση με επιτραπέζιους εκτυπωτές· ευαίσθητα στην πίεση υφάσματα και είδη υφαντουργίας βάσης· αυτοκόλλητα υφάσματα για εσωτερικό μηχανοκίνητων οχημάτων, συγκεκριμένα υφασμάτινες ετικέτες θερμής επικόλλησης με πάνινο ή υφασμάτινο υπόστρωμα, τυπωμένες και μη τυπωμένες ετικέτες προειδοποίησης για αερόσακους τοποθετημένες σε αλεξήλια και ετικέτες προειδοποίησης παιδικών καθισμάτων τοποθετημένες στη ζώνη ασφαλείας· υφασμένες ταμπελίτσες και ετικέτες δώρων· αυτοκόλλητα υλικά σε μορφή ρολού και φύλλων από ύφασμα, προοριζόμενα για γενική χρήση, όπου περιλαμβάνεται διακόσμηση, γραφική παρουσίαση, διακόσμηση αυτοκινήτων, σήμανση στόλου οχημάτων, σήμανση ασφαλείας και πληροφόρησης· ετικέτες προειδοποίησης και εντοπισμού κατασκευασμένες από ύφασμα, ετικέτες κατασκευασμένες από ύφασμα για τη σήμανση μόνιμων εξαρτημάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής, την αναγνώριση οχημάτων και την εφοδιαστική· ποικιλία διακοσμητικών ειδών και υφασμάτινων ετικετών για το εσωτερικό μηχανοκίνητων οχημάτων, συγκεκριμένα ετικέτες θερμής επικόλλησης και αυτοκόλλητα θερμής επικόλλησης για πάνινα και υφασμάτινα υποστρώματα, ετικέτες προειδοποίησης για αερόσακους τοποθετημένες σε αλεξήλια και ετικέτες προειδοποίησης παιδικών καθισμάτων τοποθετημένες στη ζώνη ασφαλείας· υφασμάτινες ετικέτες γραμμικού κώδικα για χρήση στον εντοπισμό μερών σε μονάδες δυναμικής αλληλουχίας.

Tela, tejido y etiquetas tejidas para prendas de vestir, impresas o no; lienzos texturizados y tejidos en forma de lámina para su uso con impresoras de sobremesa; tejidos y textiles con una base sensible a la presión; tejidos adhesivos para interiores de vehículos de motor, en concreto, etiquetas tejidas termosellables con sustratos de tela o tejido, etiquetas de aviso de airbag impresas y sin imprimir en parasoles y etiquetas de aviso de asientos infantiles en cinturones de seguridad; etiquetas tejidas; materiales autoadhesivos de tela en rollos y láminas, con cualquier finalidad incluyendo la decoración, paneles, bandas para automóviles, marcado de flotas, seguridad y marcado de información; etiquetas textiles de aviso y rastreo, etiquetas textiles para el marcado permanente de componentes durante el proceso de fabricación, la identificación de vehículos y la logística; una variedad de artículos decorativos y productos de etiquetas textiles para el interior de vehículos de motor, en concreto, etiquetas termosellables y adhesivos termosellables para sustratos de tela y tejidos, etiquetas de aviso de airbag en parasoles y etiquetas de aviso de asientos infantiles en cinturones de seguridad; etiquetas textiles de códigos de barras utilizadas para rastrear partes en plantas de trenes de fuerza.

Trükitud ja trükkimata riidest ja kootud sildid ja lipikud rõivastele; tekstuurne puldan ja riie linade kujul kasutuseks koos lauaprinteritega; survetundliku alusega kangad ja tekstiilid; liimuvad riided mootorsõidukite sisemustele, nimelt kuumusega kinnitatavad kootud sildid riide- või kangasubstraatidega, õhkpatjade trükitud ja trükkimata hoiatussildid päiekekaitsele ja lastetoolide hoiatussildid turvavöödele; kootud sildid ja lipikud; universaalotstarbelised tekstiilkangast iseliimuvad materjalid rullide ja lehtede kujul, sh dekoreerimiseks, millegi esitlemiseks, autode märgistamiseks, ajutiseks märgistamiseks, turva- ja infomärgistamiseks; tekstiilist hoiatus- ja märgistussildid, tekstiilist sildid osade püsivaks märgistamiseks tootmisprotsessi ajal, sõidukite identifitseerimiseks ja logistika tarbeks; erinevad dekoratiivesemed ja tekstiilist sildid mootorsõidukite sisepindadele, nimelt kuumusega pealekantavad sildid ja kuumusega pealekantavad liimained riide- ja kangasubstraatidele, õhkpatjade hoiatussildid päikesekaitsetele ja lastetoolide hoiatussildid turvavöödele; tekstiilist vöötkoodisildid osade märgistamiseks elektrienegriatehastes.

Painetut ja painamattomat kankaiset ja kudotut etiketit ja nimilaput vaatteisiin; kuvioidut kangasarkit pöytätulostimiin; paineherkät pohjakankaat ja -tekstiilit; liimapintaiset kankaat moottoriajoneuvojen sisätiloihin, nimittäin kuumasaumattavat kudotut etiketit kangasalustoille, painetut ja painamattomat turvatyynyn varoitusetiketit häikäisysuojiin ja lasten turvaistuimesta varoittavat etiketit turvavöihin; kudotut kortit ja tarrat; itseliimautuvat materiaalit rullina ja arkkeina, mukaan lukien kankaasta tehdyt, kaikenlaiseen käyttöön, koristeluun, näyttöihin, autojen raidoiksi, ajoneuvojen yritysmerkintään, turvamerkintään ja tietojen merkintään; tekstiilistä tehdyt varoitus- ja seurantaetiketit, muusta kuin tekstiilistä tehdyt etiketit komponenttien pysyvään merkintään valmistusprosessin, ajoneuvojen tunnistamisen ja logistiikan aikana; valikoima koriste-esineitä ja tekstiilistä tehtyjä etikettituotteita moottoriajoneuvojen sisäpinnoille, nimittäin kuumasaumattavat etiketit ja kuumasaumattavat teipit kangasalustoille, turvatyynyn varoitusetiketit häikäisysuojiin ja lasten turvaistuimesta varoittavat etiketit turvavöihin; tekstiiliset viivakoodietiketit osien jäljittämiseen voimansiirtolaitteita valmistavissa tehtaissa.

Nyomtatott és üres vászon, szövet és szőtt címkék és ruházati termékekhez; lapban kiszerelt texturált vászon és textília asztali nyomtatókhoz; nyomásérzékeny alap textíliák és szövetek; ragasztós textíliák gépjárművek belsejébe, nevezetesen hőre tapadó szövött címkék textil vagy szövet alappal, nyomtatott és üres légzsák figyelmeztető címke a napellenzőre, és gyermekülésre vonatkozó figyelmeztető címke a biztonsági öveken; szőtt címkék és címkék; tekercs és lap kiszerelésű öntapadós anyagok, köztük textilből valók is, mindenféle célra, így dekorációhoz, jelölések készítéséhez, gépkocsik csíkjainak és jelöléseinek készítéséhez, biztonsági és tájékoztató jelzésekhez; figyelmeztető és követést megkönnyítő címkék, szövetből, textil címkék állandó komponens megjelölésére a gyártási folyamat alatt, járművek megjelölésére és logisztikához; különféle dekorációs termékek és textil címkék a gépjárművek belső terébe, nevezetesen hőre tapadó címkék és hőre tapadó ragasztók szövet és textil alapra, légzsák figyelmeztető címke a napellenzőre, és gyermekülésre vonatkozó figyelmeztető címke a biztonsági öveken; textil vonalkód címkék az alkatrészek nyomon követésére egy erőátviteli rendszereket gyártó gyárban.

Etichette e cartellini stampati e non stampati in tela e tessuti per indumenti; tele e stoffe testurizzate in fogli per stampanti da scrivania; tessuti e materiali tessili con base autoadesiva; stoffe adesive per interni di veicoli a motore, ovvero etichette tessute sigillabili a caldo con substrati in tela o stoffa, etichette d'avvertimento per airbag stampate e non stampate su alette parasole ed etichette per seggiolini per bambini su cinghie di sicurezza di sedili; etichette e cartellini in tela; materiali autoadesivi in rotoli e fogli in tela, per vari utilizzi, incluse decorazione, presentazioni, sverniciatura d'automobili, tracciatura di parchi veicoli e marcatura di sicurezza e informativa; etichette d'avvertimento e rilevamento in tessuto, etichette in tessuto per tracciatura permanente di componenti durante processi di fabbricazione, identificazione di veicoli e logistica; una serie d'articoli decorativi e articoli d'etichettatura in tessuto per interni di veicoli a motore, ovvero etichette stampabili a caldo e adesivi stampabili a caldo per substrati in tela e tessuto, etichette d'avvertimento per airbag su alette parasole ed etichette d'avvertimento per sedili per bambini su cinghie di sicurezza di sedili; etichette a codici a barre in materie tessili per individuazione di parti in impianti d'organi di trasmissione.

Raštuotos ir neraštuotos drobinės, medžiaginės bei pintos etiketės ir kortelės aprangai; austa drobė ir audeklas lakštų pavidalu, skirti naudoti su staliniais spausdintuvais; spaudimu tvirtinamas pagrindo audeklas ir audiniai; klijuojami audiniai automobiliams (viduje), būtent karštuoju būdu klijuojami pinti ženklai su drobės ar audinio pasluoksniu, raštuoti ir neraštuoti įspėjamieji ženklai apie apsauginę oro pagalvę ant saulės skydelių ir vaikų kėdučių įspėjamieji ženklai ant saugos diržų; austos etiketės ir kortelės; lipnios medžiagos ritinėliuose ir lakštuose, įskaitant drobines, skirtas įvairioms reikmėms, t.y. puošybai, stendams, automobilių dekoravimui, trumpalaikiam žymėjimui, apsauginiam ir informaciniam žymėjimui; įspėjamieji ir stebėjimo ženklai (ne tekstiliniai), ne tekstiliniai žymekliai, naudojami laikinam sudedamųjų dalių žymėjimui gamybos metu, transporto priemonių išskyrimui ir logistikoje; puošybinių elementų ir tekstilinių ženklų įvairovė automobiliams (viduje), būtent karštuoju būdu klijuojami ženklai ir karštuoju būdu klijuojamos medžiagos drobės ir audinių pasluoksniams, įspėjamieji ženklai apie apsauginę oro pagalvę ant saulės skydelių ir įspėjamieji vaikų kėdučių ženklai ant saugos diržų; tekstilinės brūkšninio kodo etiketės, skirtos detalių stebėjimui elektrinių traukinių gamyklose.

Apdrukāti un neapdrukāti audumi, auduma un auduma faktūras etiķetes apģērbam; rakstainas kanvas un audumi vienā gabalā, kas izmantojami printeru desktopiem; spiedienu jutīgas audumu pamatvielas un tekstilizstrādājumi; līpoši audumi motoru transportlīdzekļu salonam, proti, siltumizturīgas vilnas etiķetes ar abģerba vai auduma substrāteim, apdrukātas un neapdrukātas gaisa spilvenu brīdinājuma zīmes un bērnu sēdeklīšu brīdinājuma zīmes; austas etiķetes un birkas; līpoši materiāli ruļļos un viengabala, ieskaitot tos, kas izgatavoti no auduma, jebkuram nolūkam ieskaitot dekorēšanai, atteliem, automobiļu apdarei, marķējumiem, drošības un informējošajiem merķējumiem; brīdinājuma un izsekošanas uzlīmes, kas nav no tekstila, nav tekstila uzlīmes pastāvošai sastāvdaļu iezīmēšanai ražošanas procesa laikā, vadītāju identifikācija un materiāltehniskā apgāde; dekoratīvo priekšmetu klāsts un tekstila marķējumu produkti motora transportlīdzekļu iekšējai apdarei, proti, siltumjutīgs marķējums apģērbam un auduma substrātiem, gaisa spilvenu brīdinājuma zīmes un bērnu sēdeklīšu brīdinājuma zīmes un zīmes uz drošības jostām; tekstila svītru koda zīmes, ko izmanto konveijera daļām elektrisko vilcienu rūpnīcās.

Drapp b'disinn stampat u mingħajr disinn stampat, tikketti minsuġa u tikketti tad-drapp għall-ilbies; kanvas minsuġ u drapp f'forma ta' folji għall-użu ma' printers ta' fuq id-desk; drappijiet u tessuti tal-bażi sensittivi għall-pressjoni; drapp li jeħel għall-intern ta' vetturi, b'mod partikulari, lejbils minsuġa li jeħlu bis-sħana b'substrates tad-drapp jew tessut, lejbils ta' twissija dwar l-airbags stampati jew mhux stampati għall-viżieri tax-xems u lejbils tat-twissija dwar is-sedili tat-tfal għaċ-ċinturini ta' sigurtà; tikketti meħjuta u tikketti; materjali li jeħlu waħedhom f'forma ta' rollijiet u folji magħmula mid-drapp, għal kull skop inklużi d-dekorazzjoni, displejs, għamil ta' strixxi fuq karrozzi, immarkar ta' flotot, immarkar ta' sigurtà u informazzjoni; lejbils ta' twissija u ta' ittraċjar tad-drapp, lejbils tad-drapp għall-immarkar permanenti tal-komponenti matul il-proċess ta' manifattura, identifikazzjoni ta' vetturi u loġistika; varjetà ta' oġġetti dekorattivi u prodotti ta' lejbils tad-drapp għall-intern ta' karrozzi, b'mod partikulari, lejbils li jissiġġillaw ruħhom bis-sħana u sustanza li jeħlu bis-sħana fuq substrates tad-drapp u t-tessut, lejbils ta' twissija dwar l-airbags li jitqiegħdu fuq viżier tax-xems u lejbils tat-twissija dwar is-sedili tat-tfal li jitqiegħdu fuq ic-ċinturini tas-sigurtà; lejbils tal-kowds ta' linji tad-drapp li jintużaw biex jinstabu partijiet f'bini fejn isiru magni u biċċiet oħra tal-vetturi.

Bedrukte en onbedrukte etiketten en labels voor kleding van stof, weefsels en geweven; canvas en textiel met textuur in velvorm voor gebruik met bureauprinters; drukgevoelige basisweefsels en -textielwaren; kleefweefsels voor interieurs van motorvoertuigen, te weten door warmte aan te brengen geweven etiketten met substraten van stof of textiel, bedrukte en onbedrukte airbagwaarschuwingsetiketten op zonnekleppen en waarschuwingsetiketten voor kinderzitjes op autogordels; labels en -etiketten van stof; zelfklevende materialen in rollen en vellen van stof, voor alle doelen, waaronder versiering, uitstallingen, sierstrips voor auto's, markering van wagenparken, markering voor veiligheid en informatie; warm op te brengen en opsporingsetiketten van textiel, etiketten voor permamente markering van componenten tijdens het fabricageproces, voor voertuigidentificatie en logistiek; een breed scala aan sierartikelen en textielen etikettenproducten voor het interieur van motorvoertuigen, te weten door warmte aan te brengen etiketten en door warmte aan te brengen kleefstoffen voor textielen en weefselsubstraten, airbagwaarschuwingetiketten op zonnekleppen en waarschuwingsetiketten op kinderzitjes op autogordels; streepjescode-etiketten van textiel, voor het opsporen van onderdelen in aandrijvingsinstallaties.

Drukowane i niedrukowane etykiety i metki z sukna, tkaniny i dzianiny do odzieży; płótna i tkaniny z fakturą w formie arkuszy do użytku z drukarkami biurkowymi; tkaniny i wyroby tekstylne podkładowe czułe na ciśnienie; tkaniny przylepne do wnętrz pojazdów silnikowych, mianowicie etykiety tkane z podkładem z sukna lub tkanin przyklejane na gorąco, drukowane i niedrukowane etykiety ostrzegawcze związane z poduszkami powietrznymi na osłony przeciwsłoneczne oraz etykiety ostrzegawcze związane z fotelikami dla dzieci na pasach bezpieczeństwa; etykiety tkane i etykietki; materiały samoprzylepne w rolkach i arkuszach wykonane z sukna, do wszelkich celów, w tym do dekoracji, plansz, nalepek samochodowych, oznakowania floty pojazdów, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjnego; etykiety nie z materiałów tekstylnych ostrzegawcze i informacyjne, etykiety nietekstylne do trwałego oznaczania elementów w procesach produkcyjnych, identyfikacji pojazdów i logistyki; szeroki asortyment artykułów dekoracyjnych i etykiet tekstylnych do wnętrz pojazdów silnikowych, mianowicie etykiety i artykuły przyklejane na gorąco do sukien i tkanin, etykiety ostrzegawcze związane z poduszkami powietrznymi na osłony przeciwsłoneczne oraz etykiety ostrzegawcze związane z fotelikami dla dzieci na pasach bezpieczeństwa; tekstylne etykiety z kodami kreskowymi używane do śledzenia części w zakładach produkujących silniki i skrzynie biegów.

Etiquetas e rótulos de pano, tecido e matérias têxteis tecidas, impressas e não impressas, para vestuário; telas e tecidos texturizados sob a forma de folhas destinadas a impressoras de secretária; tecidos e matérias têxteis base sensíveis à pressão; tecidos adesivos para interiores de veículos motorizados, nomeadamente etiquetas tecidas termocolantes com substratos de pano ou tecido, etiquetas impressas e não impressas de aviso de airbag colocadas em palas para o sol de automóveis e etiquetas de aviso de cadeiras de criança colocadas em cintos de segurança; etiquetas e rótulos em tecido; materiais autocolantes sob a forma de rolos e folhas de tecido para diversos fins, nomeadamente decoração, exposição, identificação de automóveis, marcação de frotas, marcação de segurança e informações; etiquetas de aviso e localização em matérias têxteis, etiquetas em matérias têxteis para marcação permanente de componentes durante o processo de fabrico, identificação de veículos e logística; uma variedade de artigos decorativos e produtos de etiquetagem em matérias têxteis para interiores de veículos motorizados, nomeadamente etiquetas termocolantes e adesivos termocolantes para substratos de pano e tecido, etiquetas de aviso de airbag colocadas em palas para o sol de automóveis e etiquetas de aviso de cadeiras de criança colocadas em cintos de segurança; rótulos de códigos de barras em matérias têxteis destinados a localizar peças em fábricas de unidades de propulsão.

Potlačené a nepotlačené látky, textilné a tkané etikety a štítky na odevy s potlačou; plátno a textil s textúrou vo forme plátov na využitie v kombinácii so stolnými tlačiarňami; samolepiace látky a textílie; nalepovacie látky do interiéru motorových vozidiel, najmä teplom zlepiteľné tkané etikety s látkovou, alebo textilnou podložkou, potlačené a nepotlačené výstražné etikety na airbag na slenčnú clonu a výstražné etikety na bezpečnostný pás detských sedačiek; tkané etikety a visačky; samolepiace materiály vo forme kotúčov a plátov, vrátane tých, ktoré sú vyrobené z látky, na univerzálne využitie vrátane dekorácie, označenia, výplne dverí automobilov, dočasného označenia, bezpečnostného a informačného označenia; výstražné a kontrolné etikety z textilu, iné než textilné etikety na trvalé označenie súčastí v priebehu výrobného procesu, identifikáciu vozidiel a pre logistiku; množstvo ozdobných predmetov a etikiet z textilu do interiéru motorových vozidiel, najmä, teplom zlepiteľné etikety a teplom zlepiteľné látky na látkové a textilné podložky, výstražné etikety o airbagu na slnečné clony a výstražné etikety na bezpečnostné pásy detských sedačiek; textilné etikety s čiarovým kódom využívané na kontrolu častí v hnacích agregátoch.

Potiskano in nepotiskano blago, etikete in oznake iz blaga in tkane etikete in oznake za oblačila; teksturirano platno in blago v obliki plošč, za namizne tiskalnike; na pritisk občutljivo osnovno blago in tekstil; samolepilno blago za notranjost motornih vozil, in sicer tkane etikete s podlago iz blaga ali tkanine, ki se pritrdijo s segrevanjem, potiskane in nepotiskane etikete na sončnih ščitnikih z opozorilom glede zračnih blazin ter opozorilni napisi na varnostnih pasovih otroških sedežev; tkane etikete in oznake; samolepilni materiali v obliki zvitkov in plošč, za vse namene, vključno z dekoracijami, panoji, avtomobilskimi trakovi, začasnimi označbami, varnostnimi in informacijskimi označbami; opozorilne in sledilne netekstilne etikete, netekstilne etikete za trajno označevanje komponent med postopkom proizvodnje, za identifikacijo vozil in logistiko; nabor dekorativnih predmetov in tekstilnih označevalnih izdelkov za notranost motornih vozil, in sicer etikete, ki se pritrdijo s segrevanjem in toplotno aktivirana lepila za tekstilne podlage, etikete na sončnih ščitnikih z opozorilom glede zračnih blazin in opozorilni napisi na varnostnih pasovih otroških sedežev; tekstilne etikete s črtno kodo za sledenje gibanja delov v proizvodnih obratih pogonskih elementov.

Tryckta och otryckta duk- och vävda etiketter och lappar, tyg- och vävda etiketter och lappar för kläder; ytstrukturerad duk och tyg i arkform för användning med bordsskrivare; tryckkänsliga bastyger och -textilier; vidhäftande tyger för motorfordonsinteriörer, nämligen värmeförslutningsbara vävda etiketter med duk- eller tygunderlag, trycka och otryckta etiketter på solskydd för varning för krockkuddar och barnstolsvarningsetiketter på säkerhetsbälten; vävda etiketter och lappar; självhäftande material i form av rullar och ark, inklusive sådana tillverkade av duk, för alla ändamål inklusive dekoration, skyltar, bildekaler, flottmarkering, säkerhets- och informationsmarkering; varnings- och spårningsetiketter av textil, textila etiketter för permanent komponentmärkning under tillverkningsprocessen, fordonsidentifiering och logistik; en mängd olika prydnadsartiklar och textila etikettprodukter för användning i motorfordon, nämligen värmeförslutningsbara etiketter och värmeförslutningsbara bindemedel för duk- och tygunderlag, etiketter på solskydd för varning för krockkuddar och barnstolsvarningsetiketter på säkerhetsbälten; textila streckkodsetiketter som används för spårning av delar i motorfabriker.

28
Kostýmové masky na obličej.

Masques de déguisement pour le visage.

Costume face masks.

Kostüm-Gesichtsmasken.

Ansigtsmasker til kostumer.

Καλλυντικές μάσκες προσώπου.

Mascarillas faciales cosméticas.

Näomaskid rõivastena.

Kasvonaamiot puvustukseen.

Jelmezekhez való arcmaszkok.

Maschere di costumi per il viso.

Karnavalinės veido kaukės.

Maskas.

Maskri tal-kostum għall-wiċċ.

Cosmetische gezichtsmaskers.

Kostiumowe maski na twarz.

Máscaras de fantasia.

Kozmetické masky na tvár.

Maske za obraz za kostume.

Maskeradansiktsmasker.

35
Konzultace v oblasti řízení dodavatelských řetězců; služby správy dat.

Assistance dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement; services de gestion de données.

Consulting in area of supply chain management; data management services.

Beratung im Bereich Lieferkettenmanagement; Datenverwaltungsdienste.

Rådgivning i forbindelse med styring af forsyningskæder; administration af data.

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τη διαχείριση αλυσίδας τροφοδοσίας· υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων.

Consultas en materia de gestión de cadenas de suministro; servicios de gestión de datos.

Konsulteerimine tarneketihalduse alal; andmehaldusteenused.

Toimitusketjun hallintaan liittyvät konsultointipalvelut; tietojen hallintapalvelut.

Szaktanácsadás a beszállítói lánc kezelése területén; adatkezelési szolgáltatások.

Consulenza nel settore della gestione di catene di fornitura; servizi di gestione di dati.

Konsultacijos tiekimo grandinės valdymo klausimais; duomenų tvarkymo paslaugos.

Piegādes ķēdes kontroles un integrācijas pakalpojumi; datu bāzes vadības pakalpojumi.

Konsulenza fil-qasam ta' l-immaniġġjar ta' katina ta' provvista; servizzi ta' ġestjoni ta' data.

Raadgeving op het gebied van aanvoerketenbeheer; beheer van gegevens.

Konsultacje w dziedzinie zarządzania łańcuchem zaopatrzeniowym; usługi w zakresie zarządzania danymi.

Consultadoria no domínio da gestão de cadeias de distribuição; serviços de gestão da informação.

Poradenstvo v oblasti riadenia dodávateľského reťazca; služby dátového manažmentu.

Svetovanje na področju upravljanja dobavne verige; storitve upravljanja podatkovnih zbirk.

Konsultation inom området för leveranskedjehantering; datahanteringstjänster.

37
Opravy tiskáren etiket a vydávacích zařízení na etikety.

Services de réparation d'imprimantes et de distributeur d'étiquettes.

Printer and label dispenser repair services.

Reparaturleistungen für Drucker und Etikettenspender.

Reparation af printere og etiketteautomater.

Υπηρεσίες επισκευής εκτυπωτών και διανομέων ετικετών.

Servicios de reparación de distribuidor de etiquetas e impresora.

Printerite ja sildiannustite parandamise teenused.

Tulostinten ja etikettiannostelijoiden korjauspalvelut.

Nyomtató- és címkeadagoló-eszközök javítása.

Servizi di riparazione di stampanti e distributori d'etichette.

Spausdintuvų ir etikečių dalytuvų taisymo paslaugos.

Apdrukas un etiķešu izdales iekārtas labošanas ierīce.

Servizzi ta' tiswija ta' printers u distributuri ta' lejbils.

Reparatie van printers en etikettenafgifte-inrichtingen.

Ułsugi naprawcze drukarek i podajników etykiet.

Serviços de reparação de impressoras e distribuidores de etiquetas.

Opravárenské služby opravy tlačiarní a etiketovacích prístrojov.

Storitve popravila tiskalnikov in naprav za nanašanje etiket.

Reparation av skrivare och etikettutmatare.

38
Elektronické doručování grafických obrázků a grafických návrhů a clipartů prostřednictvím globální počítačové sítě a ostatních počítačových sítí; služby elektronické komunikace pro zadávání objednávek pro druhé, a pro přípravu sledovacích a stavových zpráv, a pro přenos balicích listů k objednávkám třetích stran prodejcům.

Livraison électronique d'images graphiques et de conception graphique et de cliparts via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services de communication électronique pour l'entrée de commandes pour le compte de tiers, et pour la préparation du suivi et de rapports d'état, et de bordereaux d'expédition à la requête de tiers à un fournisseur.

Electronic delivery of graphic images and graphic design and clip art via a global computer network and other computer networks; electronic communication services for the entry of orders for others, and for preparing tracking and status reports, and packing lists on third party orders to a vendor.

Elektronische Übertragung von Grafiken und Grafikdesign und Clipart über ein weltweites Computernetz und andere Computerkommunikationsnetze; Elektronische Kommunikationsleistungen für die Eingabe von Aufträgen für Dritte und für die Erstellung von Verfolgungs- und Statusberichten und Packlisten auf Anweisung Dritter an einen Verkäufer.

Elektronisk levering af grafiske billeder og grafisk design og clip-art via et globalt computernetværk og andre computernetværk; elektronisk kommunikationsvirksomhed til indlæsning af ordrer for andre samt til udarbejdelse af sporings- og statusrapporter og pakkelister på fremmede ordrer til en sælger.

Ηλεκτρονική παράδοση γραφικών εικόνων και γραφικών σχεδίων και προσχεδιασμένων σκίτσων μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου και άλλων ηλεκτρονικών δικτύων· υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την καταχώριση παραγγελιών για λογαριασμό τρίτων και για τη σύνταξη αναφορών εντοπισμού και κατάστασης και καταλόγων συσκευασίας κατά παραγγελία τρίτων στους πωλητές.

Suministro electrónico de imágenes gráficas y diseño gráfico y recortes a través de una red informática mundial y otras redes informáticas; servicios de comunicación electrónica para la entrada de pedidos para terceros y para preparar informes de rastreo y situación, y listas de embalaje de acuerdo con pedidos de terceros a un vendedor.

Graafiliste kujutiste ja graafilise kujunduse ja lõigete elektrooniline edastamine globaalse arvutivõrgu ja muude arvutivõrkude kaudu; elektroonilised sideteenused kolmandate isikute tellimuste sisestamiseks ning jälitus- ja staatusaruannete ning pakkimisnimekirjade koostamiseks kolmandate isikute teelimuste osas müüjale.

Graafisten kuvien ja graafisten mallien ja leikekuvien elektroninen toimitus maailmanlaajuisen tietokoneverkon ja muiden tietokoneverkkojen välityksellä; elektroniset viestintäpalvelut muiden tekemien tilausten vastaan ottamista sekä kolmannen osapuolen myyjälle tekemiä tilauksia koskevien seuranta- ja tilaraporttien ja pakkausluetteloiden laatimista varten.

Grafikus képek és grafikus tervek valamint clipartok elektronikus kézbesítése számítógépes világhálón vagy más számítógépes hálózatokon keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások mások rendeléseinek felvételéhez, és nyomon követési jelentések, helyzetjelentések és csomagolási listák készítéséhez harmadik fél megrendelése alapján, a nagykereskedő felé.

Trasmissione elettronica di immagini grafiche e disegni e cartelline grafiche attraverso una rete informatica globale e altre reti informatiche; servizi di comunicazione elettronica per l'immissione d'ordini per conto terzi e per la preparazione di relazioni d'individuazione e sullo status nonché distinte delle merci spedite su ordine di terzi a un venditore.

Elektroninis grafikos paveikslų ir grafikos kompozicijų bei paveikslėlių perdavimas pasauliniu kompiuterių tinklu ir kitokiais kompiuterių tinklais; elektroninio ryšio paslaugos užsakymų priėmimui (kitiems), trečiųjų šalių užsakymų stebėjimo ir būklės ataskaitų bei pakavimo sąrašų ruošimui prekiautojams.

Grafisku attēlu, grafisku dizainu un piktogrammu piegāde ar globālā darortīkla vai citu datortīklu palīdzību; elektroniskie komunikācijas pakalpojumi citu pašūtījumu ievadei un statusa ziņojumu un iesaiņojuma sarakstu sagatavošanai trešajām personām vai pārdevējam.

It-twassil elettroniku ta' stampi u disinn grafiku u clip art permezz ta' netwerk globali tal-kompjuter u netwerks oħra tal-kompjuter; servizzi elettroniċi ta' komunikazzjoni għat-tniżżil ta' ordnijiet għall-oħrajn, u għall-preparazzjoni ta' rapporti ta' traċjar u status, u listi ta' ippakkjar dwar ordnijiet ta' terzi persuni għall-bejjiegħ.

Elektronische levering van grafische beelden en grafisch ontwerp en clip-art via een wereldwijd computernetwerk en andere computernetwerken; elektronische communicatie voor de invoer van bestellingen voor derden en voor het opstellen van volg- en statusrapporten, en verpakkingslijsten op bestellingen van derden bij een verkoper.

Dostarczanie drogą elektroniczną obrazów graficznych oraz wzorów graficznych i gotowych rysunków przez światową sieć komputerową i inne sieci komputerowe; usługi komunikacji elektronicznej w zakresie składania zamówień na rzecz osób trzecich i przygotowywania raportów śledzenia i stanu oraz list opakowań w zamówieniach od osób trzecich dla dostawców.

Distribuição electrónica de imagens gráficas, concepção gráfica e colecções de imagens ("clip art") através de uma rede informática mundial e outras redes informáticas; serviços de comunicações electrónicas destinados à recepção de encomendas para terceiros e à elaboração de relatórios de localização e estado das mesmas, bem como encaminhamento de listas de encomendas de terceiros para vendedores.

Elektronické dodávanie grafických obrazov a grafický dizajn prostredníctvom globálnej počítačovej siete a iných počítačových sietí; služby elektronickej komunikácie na evidenciu objednávok pre iné subjekty, a na prípravu kontrolných správ a správ o stave, a zasielacieho zoznamu objednávok tretích subjektov pre dodávateľov.

Elektronska dostava grafičnih slik in grafičnega oblikovanja in izrezkov po globalnem računalniškem omrežju in drugih računalniških omrežjih; elektronske komunikacijske storitve vnašanja naročil za druge, priprave poročil o sledenju in stanju ter priprave pakirnih seznamov dobaviteljem za naročila tretjih strank.

Elektronisk leverans av grafiska bilder och grafisk design och clipart via ett globalt datornät och andra datornät; elektroniska kommunikationstjänster för inmatning av beställningar för andra, och för utarbetande av spårnings- och statusrapporter, och packlistor för tredje parts beställningar till en försäljare.

39
Distribuční služby pro výrobce materiálů v rolích.

Services de distribution pour fabricants de matériaux en rouleaux.

Distribution services for roll materials manufacturers.

Vertriebsleistungen für Rollenmaterialhersteller.

Distribution for producenter af materialer i ruller.

Υπηρεσίες διανομής για κατασκευαστές υλικών σε μορφή ρολού.

Servicios de distribución para fabricantes de material en rollo.

Turustusteenused rullmaterjalide tootjatele.

Rullamateriaalien valmistajille tarjottavat jakelupalvelut.

Forgalmazási szolgáltatások tekercs kiszerelésű anyagok gyártói felé.

Servizi di distribuzione per produttori di materiali in rotoli.

Pristatymo paslaugos ruloninių medžiagų gamintojams.

Rulo materiālu ražotāju izplatīšanas pasākumi.

Servizzi ta' distribuzzjoni għall-manifatturi ta' materjali f'rollijiet.

Distributie voor fabrikanten van rolmaterialen.

Usługi dystrybucyjne dla producentów materiałów w rolkach.

Serviços de distribuição para fabricantes de materiais em rolo.

Distribučné služby pre výrobcov zvitkových materiálov.

Distribucijske storitve za proizvajalce materialov v zvitkih.

Distributionstjänster för tillverkare av rullmaterial.

40
Potiskování kabelových spojek; tiskové služby pro přípravu etiket, štítků a lístků na výrobky; služby podélného řezání pro výrobce materiálů v rolích.

Services d'impression de colliers de serrage; services d'impression pour la préparation d'étiquettes, de plaquettes et de tickets pour produits; services de refendage pour fabricants de matériaux en rouleaux.

Cable tie imprinting services; printing services for the preparation of product labels, tags and tickets; slitting services for roll materials manufacturers.

Kabelbinderdruckleistungen; Druckleistungen für die Herstellung von Produktetiketten, Anhängern und Tickets; Schlitzleistungen für Rollenmaterialhersteller.

Trykning af kabelbindere; trykkerivirksomhed i forbindelse med udarbejdelse af produktetiketter, mærkesedler og billetter; opslidsning af materialer i ruller.

Υπηρεσίες αποτύπωσης ζεύξεων καλωδίων· υπηρεσίες εκτύπωσης για την παραγωγή ετικετών προϊόντων, ταμπελών και εισιτηρίων· υπηρεσίες αποκοπής με λείανση για κατασκευαστές υλικών σε μορφή ρολού.

Servicios de impresión de ataduras de cables; servicios de impresión para preparar etiquetas y billetes de productos; servicios de corte longitudinal para fabricantes de materiales en rollo.

Kaablisidemete printimise teenused; trükiteenused seoses tootesiltide, -lipikute ja piletite valmistamisega; pilustamisteenused rullmaterjalide tootjatele.

Kaapelisiteiden painopalvelut; tuotteiden etikettien, nimilappujen ja lippujen valmistamiseen liittyvät tulostuspalvelut; rullamateriaalien valmistajille tarjottavat halkaisupalvelut.

Kábel-nyomtató szolgáltatások; nyomtatási szolgáltatások termékjelölő címkék, függőcímkék és jegyek készítéséhez; vágási szolgáltatások tekercs kiszerelésű anyagok gyártói felé.

Servizi di stampaggio di tiranti per cavi; servizi di stampa per la preparazione d'etichette, cartellini e biglietti per prodotti; servizi di taglio per produttori di materiali in rotoli.

Kabelinių sujungimų antspaudavimo paslaugos; spausdinimo paslaugos, skirtos gaminių etikečių, kortelių ir numeriukų ruošimui; pjaustymo paslaugos ruloninių medžiagų gamintojams.

Kabeļa auklas nostiprinājuma pakalpojumi; produktu etiķešu, birku un kuponu izgatavošana un iespiešana; ruļļveida materiālu ražotāju pāršķelšanas pakalpojumi.

Servizzi ta' stampar ta' kejbil ties; servizzi ta' stampar għall-preparazzjoni ta' lejbils, tikketti u biljetti ta' prodotti; servizzi ta' qtugħ u tiċrit għall-manifatturi ta' materjali f'rollijiet.

Bedrukken van kabelbevestigingen; diensten van drukkerijen voor het vervaardigen van productetiketten, labels en plaatsbewijzen (tickets); opensnijwerkzaamheden voor fabrikanten van rolmaterialen.

Usługi nadruków na wiązaniach do kabli; usługi drukarskie w zakresie przygotowywania etykiet do produktów, metek oraz biletów; usługi cięcia dla producentów materiałów w rolkach.

Serviços de impressão de cintas para embalagem; serviços de impressão para a preparação de etiquetas e rótulos de produtos; serviços de corte para fabricantes de materiais em rolo.

Služby potlače káblových zvitkov; tlačiarenské služby prípravy etikiet, štítkov a lístkov na výrobky; služby rezania pre výrobcov zvitkových materiálov.

Storitve potiskavanja kabelskih objemk; tiskarske storitve priprave etiket, označb in listkov za proizvode; storitve rezanja za proizvajalce materialov v zvitkih.

Tryckning av kabelband; tryckningstjänster för framtagning av produktetiketter, etiketter och biljetter; uppskärningstjänster för tillverkare av rullmaterial.

41
Školení pro uživatele a techniky pro počítačový hardware a software.

Formation pour des utilisateurs et des techniciens de matériel et de logiciels informatiques.

Training for users and technicians for computer hardware and software.

Ausbildung für Nutzer von und Techniker für Computerhardware und -software.

Undervisning af brugere og teknikere i computerhardware og -software.

Κατάρτιση χρηστών και τεχνικών υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Formación para usuarios y técnicos en hardware y software de ordenador.

Kasutajate ja tehnikute koolitamine arvutiriistvara ja -tarkvara alal.

Valmennus tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen käyttäjille ja teknikoille.

Felhasználók és operátorok képzése számítógépes hardverek és szoftverek terén.

Formazione per utenti e tecnici riguardo a hardware e software.

Vartotojų ir specialistų mokymas, susijęs su kompiuterių aparatine ir programine įranga.

Datora aparatūras un programmatūras tehniķu un lietotāju apmācības.

Taħriġ għal persuni li jużaw l-ħardwer u softwer tal-kompjuter u għat-tekniċi tal-ħardwer u s-softwer tal-kompjuter.

Opleiding voor gebruikers en technici in het gebruik van hardware en software.

Szkolenia użytkowników i techników w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Formação para utilizadores e técnicos de hardware e software.

Školenie pre užívateľov počítačového hardvéru a softvéru a technikov.

Usposabljanje za uporabnike in tehnike na področju računalniške strojne in programske opreme.

Handledning/instruktion för användare av och tekniker för maskinvara och programvara.

42
Navrhování produktů pro řešení problémů s tiskem a informačním tokem pracovních činností; služby navrhování a vývoje softwaru pro použití při značení čárovým kódem; online a telefonní podpora pro hardware a/nebo software; služby grafického navrhování štítků a etiket; provoz a údržba webových stránek k ukládání zákaznických objednávek, umožňujících objednávání přes internet a nabízejících možnost stažení informací pro výrobu v závodě nebo přesměrování do vzdálených míst prodeje lístků; navrhování, konzultační služby a služby technické podpory pro lístkové a štítkové tiskové systémy s příslušenstvím, jmenovitě ofsetové, laserové a/nebo termotransferové tiskárny a počítačový hardware a/nebo software pro přenos různých dat, lístkových formátů, materiálových specifikací a přepravních informací elektronicky přes globální počítačovou síť do vzdálených míst pro výrobu a tisk lístků a štítků; navrhování, konzultační služby a služby technické podpory pro informační a podpůrné systémy dodavatelských řetězců s příslušenstvím, jmenovitě tiskárny a snímače etiket, papírových a tkaných etiket a štítků, počítačový hardware a/nebo software pro přenos informací dodavatelského řetězce výrobcům, maloobchodníkům, prodejcům a/nebo speditérům sdružujícím zásilky, včetně informací o balení zásob a přepravě.

Conception de produits pour résoudre des problèmes de flux de travaux d'impression et d'informations; services de conception et développement de logiciels destinés à l'étiquetage de codes à barres; assistance en ligne et par téléphone liée à du matériel et/ou des logiciels; services de conception graphique liés à des plaquettes et à des étiquettes; exploitation et entretien de sites web pour permettre à des clients acheteurs de commander sur l'internet et proposer l'option de télécharger des informations liées à la production sur place ou d'envoyer à des centres de tickets à distance; services de conception, d'assistance et de support technique de systèmes d'impression de tickets et de plaquettes ainsi que leurs accessoires, à savoir, imprimantes off-set, au laser et/ou thermiques et matériel et logiciels informatiques pour la transmission sur un réseau informatique mondial de diverses données, tickets, spécifications matérielles et pour envoyer des informations électroniquement à des endroits distants afin de produire et d'imprimer des tickets et des plaquettes; services de conception, assistance et support technique en matière d'informations sur la chaîne d'approvisionnement et systèmes d'assistance et leurs accessoires, à savoir, imprimantes et scanners d'étiquettes, étiquettes et plaquettes en papier et tissées, matériel et logiciels informatiques pour la transmission à des fabricants, des détaillants, des fournisseurs et/ou des groupeurs de fret d'informations en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris informations en matière d'inventaire, d'emballage et d'expédition.

Product design to solve printing and information workflow problems; software design and development services for use in barcode labelling; on-line and telephone support for hardware and/or software; graphic design services for tags and labels; operate and maintain websites to hold customer purchaser orders allowing ordering over the internet and offer option to download information for in-plant production or forwarding to remote ticket centers; design, consultation and technical support services for ticket and tag imprinting systems with accessories, namely, offset, laser and/or thermal printers and computer hardware and software for transmitting over a global computer network variable data, ticket formats, material specifications and shipping information electronically to remote locations to produce and print tickets and tags; design, consultation and technical support services for supply chain information and support systems with accessories, namely, label printers and scanners, paper and woven labels and tags, computer hardware and software for transmitting to manufacturers, retailers, vendors and/or freight consolidators supply chain information, including inventory packing and shipping information.

Produktdesign zur Lösung von Druck- und Informations-Workflow-Problemen; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware für die Strichcodeetikettierung; Online- und Telefonsupport für Hardware und/oder Software; Grafikdesign für Anhänger und Etiketten; Betrieb und Pflege von Websites für Kundenkaufaufträge, die die Bestellung über das Internet ermöglichen und die Möglichkeit des Herunterladens von Informationen für die innerbetriebliche Produktion oder die Weiterleitung an entfernte Ticketcenter bieten; Entwurf, Beratung und technische Supportleistungen für Ticket- und Anhängerdrucksysteme mit Zubheör, nämlich Offset-, Laser- und/oder Thermodrucker und Computerhardware und -software zur elektronischen Übertragung von veränderlichen Daten, Ticketformaten, Materialspezifikationen und Versandinformationen über ein weltweites Computernetz zu entfernten Standorten zur Herstellung und zum Drucken von Tickets und Anhängern; Entwurf, Beratung und technische Supportleistungen für Lieferketteninformationen und Supportsystems mit Zubehör, nämlich Etikettendrucker und Scanner, Etiketten und Anhänger aus Papier und gewebte Etiketten und Anhänger, Computerhardware und -software zur Übertragung von Lieferketteninformationen einschließlich Bestands-, Verpackungs- und Versandinformationen zu Herstellern, Einzelhändlern, Verkäufern und/oder Kommissionierern.

Produktdesign til løsning af problemer med trykning og informationsstrømme; design og udvikling af software til brug i stregkodemærkning; online- og telefonsupport i forbindelse med hardware og/eller software; grafisk design i forbindelse med mærkesedler og etiketter; drift og vedligeholdelse af websteder, der rummer kunders købsordrer, med mulighed for bestilling via internettet og tilbud om at downloade oplysninger til produktion i eget anlæg eller fremsendelse til fjerncentre for billetter; design, konsulentbistand og teknisk bistand til trykkesystemer, inklusive tilbehør hertil, for billetter og mærkesedler, nemlig offset-, laser- og/eller termoprintere og computerhardware og -software til elektronisk transmission via et globalt computernetværk af diverse data, billetformater, materialespecifikationer og forsendelsesoplysninger til fjerntliggende steder med henblik på produktion og trykning af billetter og mærkesedler; design, konsulentbistand og teknisk bistand til systemer for forsyningskædeoplysninger og -støtte, inklusive tilbehør hertil, nemlig etiketteprintere og skannere, papirmærker og stofmærker og mærkesedler, computerhardware og -software til transmission til producenter, detailhandlende, sælgere og/eller speditører af forsyningskædeoplysninger, inklusive lagerpakning og forsendelsesoplysninger.

Σχεδιασμός προϊόντων για την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και ροής πληροφοριών· υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού για χρήση στην τοποθέτηση ετικετών γραμμικού κώδικα· επιγραμμική και τηλεφωνική υποστήριξη υλικού και/ή λογισμικού· υπηρεσίες γραφικού σχεδίου ταμπελών και ετικετών· λειτουργία και συντήρηση ιστοθέσεων με παραγγελίες πελατών αγοραστών όπου παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας μέσω του Διαδικτύου και τηλεφόρτωσης πληροφοριών για εσωτερική παραγωγή ή προώθηση σε απομακρυσμένα κέντρα έκδοσης εισιτηρίων· υπηρεσίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης για συστήματα εκτύπωσης εισιτηρίων και ταμπελών και εξαρτήματα αυτών, συγκεκριμένα, εκτυπωτές όφσετ, λέιζερ και/ή θερμικοί και υλικό και/ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετάδοση μέσω παγκοσμίου ηλεκτρονικού δικτύου διάφορων δεδομένων, μορφότυπων εισιτηρίων, προδιαγραφών υλικών και τη μετάδοση πληροφοριών ηλεκτρονικά σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για την κατασκευή και εκτύπωση εισιτηρίων και ταμπελών· υπηρεσίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης για συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης αλυσίδων τροφοδοσίας και εξαρτήματα αυτών, συγκεκριμένα, εκτυπωτές και σαρωτές ετικετών, χάρτινες και υφασμένες ετικέτες και ταμπέλες, υλικό και/ή λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη μετάδοση πληροφοριών σε κατασκευαστές, λιανεμπόρους, πωλητές και/ή γραφεία ανακατανομής εμπορευμάτων, όπου περιλαμβάνεται η μετάδοση πληροφοριών σε σχέση με τη συσκευασία και αποστολή αποθεμάτων.

Diseño de productos para resolver problemas de flujo de trabajo de impresión e información; servicios de diseño y desarrollo de software para su uso en etiquetado de códigos de barras; ayuda en línea y por teléfono para hardware y/o software; servicios de diseño gráfico para etiquetas; explotación y mantenimiento de sitios web para acoger pedidos de compradores que permiten la realización de pedidos en Internet y ofrecen la opción de descargar información para la producción en planta o para enviar a centros de billetes remotos; servicios de diseño, consultas y ayuda técnica para sistemas de impresión de billetes y etiquetas con accesorios, en concreto, impresoras en offset, láser y/o térmicas y hardware informático y software para transmitir a través de una red informática mundial datos variables, formatos de billetes, especificaciones de materiales e información de envíos electrónicos a lugares remotos para producir e imprimir billetes y etiquetas; servicios de diseño, consultas y de ayuda técnica para información de cadena de suministro y sistemas de apoyo con accesorios, en concreto, impresoras de etiquetas y escáneres, papel y etiquetas tejidas, hardware y software informáticos para transmitir a fabricantes, vendedores al por menor y/o consolidadores de mercancías, información de cadenas de suministro, incluyendo información de embalaje y envío de inventario.

Tootekujundus printimis- ja infovooprobleemide lahendamiseks; vöötkoodisildistamise kasutuse alased tarkvaraprojekteerimis- ja -arendusteenused; sidus- ja telefonitugiteenused riistvara ja/või tarkvara alal; graafilise kujundamise teenused seoses siltide ja lipikutega; veebisaitide haldus ja hooldus klientide hanketellimuste säilitamiseks, mis võimaldab tellida interneti kaudu ja pakub võimalust laadida alla infot tehasesisese tootmise kohta või edastada seda kaugpiletikeskustesse; projekteerimis-, konsultatsiooni- ja tehnilise toe teenused pileti- ja silditrükkimissüsteemidele ja nende lisavarustusele, nimelt ofset-, laser ja/või termoprinterid ja arvutiriistavara ja/või -tarkvara erinevate andmete, piletiformaatide, materjalispetsifikatsioonide ja transpordiinformatsiooni elektrooniliseks edastamiseks kaugetesse paikadesse globaalse arvutivõrgu kaudu, et toota ja printida pileteid ja silte; projekteerimis-, konsultatsiooni- ja tehnilise toe teenused tarneketiinformatsiooni- ja -tugisüsteemidele ja nende lisavarustusele, nimelt sildiprinterid ja -skannerid, paberist ja kootud sildid ja lipikud, arvutiriistvara ja -tarkvara tootjate, edasimüüjate, müüjate ja/või transpordipakkujate tarneketiinformatsiooni edastamiseks, kaasa arvatud inventari pakkimise ja transpordi informatsioon.

Tuotteiden suunnittelu tulostuksen ja tiedotuksen työvirtaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi; tietokoneohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämispalvelut viivakoodietikettien alalla; laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä online- ja/tai puhelintuki; nimilappujen ja etikettien graafiset suunnittelupalvelut; sellaisten WWW-sivustojen palvelujen tarjoaminen ja ylläpitäminen, joilla säilytetään asiakkaiden ostotilauksia ja joiden avulla mahdollistetaan Internetin kautta tehtävät tilaukset, sekä tietojen latausmahdollisuuden tarjoaminen sisäistä tuotantoa varten tai kaukana sijaitseviin lippukeskuksiin välittämistä varten; suunnittelu-, konsultointi- ja tekniset tukipalvelut, jotka liittyvät lippujen ja nimilappujen tulostusjärjestelmiin ja niiden tarvikkeisiin, nimittäin offset-, laser- ja/tai lämpötulostuskoneisiin sekä sellaisiin tietokonelaitteistoihin ja -ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu erilaisen tiedon, lippuformaattien, materiaalieritelmien ja kuljetustietojen siirtämiseen elektronisesti maailmanlaajuisen tietokoneverkon välityksellä kaukana sijaitseviin kohteisiin lippujen ja nimilappujen tuottamista ja tulostamista varten; suunnittelu-, konsultointi- ja tekniset tukipalvelut, jotka liittyvät toimitusketjua koskeviin tiedotus- ja tukijärjestelmiin ja niiden tarvikkeisiin, nimittäin etikettitulostimiin ja -skannereihin, paperisiin ja kudottuihin etiketteihin ja nimilappuihin, sellaisiin tietokonelaitteistoihin ja -ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu toimitusketjua koskevien tietojen, mukaan lukien varastopakkausta ja kuljetusta koskevien tietojen, siirtämiseen valmistajille, vähittäismyyjille, myyjille ja/tai yhteishuolintaliikkeille.

Termékek tervezése a nyomtatási és információáramlási problémák megoldására; számítógépes szoftver design és fejlesztési szolgáltatások a vonalkódos jelöléshez; online és telefonos támogatás hardver és szoftver témában; grafikai tervezés címkékhez; internetes rendelést lehetővé tévő, megrendeléseket tároló weboldalak üzemeltetése és fenntartása, és a lehetőség felkínálása a gyárban való előállításhoz szükséges információk letöltéséhez, illetve távoli jegykiadó központhoz történő továbbításhoz; tervezési, konzultációs és műszaki támogató szolgáltatások jegyek és címkék nyomtatására szolgáló rendszerekhez és kiegészítőikhez, nevezetesen, ofszet, lézeres és/vagy hőtranszferes nyomtatáshoz, és számítógépes hardver és szoftver különféle adatok, jegyformátumok, anyagleírások, és szállítási információk elektronikus továbbítására egy globális számítógéphálózaton keresztül távoli állomásokra, jegyek és címkék nyomtatásához és előállításához; tervezési, konzultációs és műszaki támogató szolgáltatások a beszállítói láncra vonatkozó információkkal és támogató rendszerekkel és azok tartozékaival kapcsolatban, nevezetesen címkenyomtatók és -leolvasók, papír és szövött címkék, számítógépes hardver és szoftver a szállítói lánccal kapcsolatos információk, közte készletcsomagolási és szállítási információk továbbítására a gyártók, kiskereskedők, forgalmazók és/vagy szállítmányozók felé.

Progettazione di prodotti per risoluzione di problemi relativi al flusso di lavoro per la stampa e l'informazione; servizi di progettazione ed elaborazione di software per etichettatura con codici a barre; assistenza on-line e telefonica per hardware e/o software; servizi di progettazione grafica per etichette e cartellini; gestione e manutenzione di siti Web per contenere ordini di clienti-acquirenti in modo da consentire l'ordinazione su Internet e offrire la possibilità di scaricare informazioni per la produzione nell'ambito di fabbrica o la spedizione a centri di bigliettteria a distanza; servizi di progettazione, consulenza e assistenza tecnica per sistemi di stampa di biglietti e cartellini muniti d'accessori, ovvero stampanti offset, laser e/o termiche e hardware e/o software per trasmissione su una rete informatica globale di dati variabili, formati di biglietti, specifiche tecniche di materiali e informazioni su spedizioni in formato elettronico a postazioni remote per la produzione e la stampa di biglietti e cartellini; servizi di progettazione, consulenza e assistenza tecnica per la fornitura di sistemi d'informazione e assistenza riguardo a catene di fornitura muniti d'accessori, ovvero stampanti e dispositivi di scansione per etichette, hardware e/o software per la trasmissione ai produttori, rivenditori, venditori e/o operatori di fusione di carichi d'informazioni sulle catene di fornitura, comprese informazioni su imballaggio e spedizione di scorte.

Gaminių projektavimas, siekiant išspręsti spausdinimo ir informacijos sričių darbo jėgos problemas; programinės įrangos projektavimo ir kūrimo paslaugos, skirtos brūkšninio kodo etikečių kūrimui; pagalba internetu ir telefonu aparatinės ir/ar programinės įrangos klausimais; grafinio modeliavimo paslaugos, susijusios su kortelėmis ir etiketėmis; tinklalapių, skirtų klientų užsakymams, valdymas ir eksploatavimas, leidžiantis užsisakyti internetu, ir galimybių atsisiųsti informaciją apie gamyklinę produkciją teikimas arba nukreipimas į kitus bilietų centrus; projektavimo, konsultacijų ir techninės pagalbos paslaugos, susijusios su bilietų ir kortelių antspaudavimo sistemomis ir priedais, būtent ofsetiniais, lazeriniais ir/ar terminiais spausdintuvais bei kompiuterių aparatine ir/ar programine įranga įvairių duomenų, bilietų formų, medžiagų reikalavimų ir pervežimų informacijos perdavimui pasauliniais kompiuterių tinklais elektroniniu būdu į kitas/tolimesnes bilietų ir kortelių gaminimo bei spausdinimo vietas; projektavimo, konsultacijų ir techninės pagalbos paslaugos, susijusios su tiekėjų tinklo informacijos ir pagalbinėmis sistemomis bei priedais, būtent etikečių spausdintuvais ir skeneriais, kompiuterių aparatine ir/ar programine įranga, leidžiančia perduoti tiekėjų tinklo informaciją, įskaitant prekių pakavimo ir pervežimo informaciją, gamintojams, prekiautojams (mažmenininkams), pardavėjams/prekybininkams ir/ar vežėjų susivienijimams.

Produkta dizains drukāšanas un informācijas plūsmas problēmu atrisinašanai; datoru programmatūras izstrāde un projektēšana citu vajadzībām; tiešsaistes un telefona pakalpojumiun/vai datoru programmu nodrošinājumi; grafiskā dizaina pakalpojumi zīmēm un etiķetes; tīmekļa vietņu ekspluatācija un tehniskā apkope, lai saglabātu klientu pasūtījumus nodrošinot pasūtījumu veikšanu internetā un piedāvājot lejupielādēt informāciju iekšējā rūpniecības ražošanā vai tālāka nodošana biļešu centriem; zīmju un biļešu projektēšana, konsultāciju untehniskie pakalpojuma dienesti, proti lazera un/vai termālie printeri un datoru aparatūra un programmatūra pārraidei pa globālā datortīkla daudzajiem kabeļiem, biļešu formāti, materialu specifikācijas un elektroniskā kuģošanas informācija, lai noteiktu atrašanās vietu, kā arī lai ražotu undrukatu biļetes un etiķetes; projektēšanas, konsultāciju un tehniskie pakalpojumi informācijas piegādei un atbalsta sistemām ar piederumiem, proti, etiķešu drukatāji un skaneri, papīra un auduma etiķetes un zīmes ,datora aparatūra un programmatūra parraidīšanai ražotājiem, mazumtirgotājiem, pārdevējiem un/avi kravu konsolidatoriem, ieskaitot inventāra iesaiņojumu un transportēšanas informāciju.

Disinn ta' prodott biex isolvi problemi ta' workflow fl-istampar u l-informazzjoni; servizzi ta' disinn u żvilupp ta' softwer għall-użu fit-twaħħil ta' tikketti tal-kowds ta' linji; għajnuna on-line u bit-telefon għall-ħardwer u/jew softwer tal-kompjuter; servizzi ta' disinn grafiku għat-tikketti u lejbils; tħaddim u żamma ta' siti tal-web biex jinżammu ordnijiet ta' xiri tal-klijenti li jippermettu li jsiru ordnijiet fuq l-internet u li joffru l-għażla li titniżżel informazzjoni għall-produzzjoni in-plant jew trasmissjoni lejn ċentri ta' biljetti 'il bogħod; servizzi ta' disinn, konsulenza u appoġġ tekniku għal sistemi ta' stampar ta' biljetti u tikketti bl-aċċessorji, b'mod partikulari offset, lejżer u/jew printers termali u ħardwer u softwer tal-kompjuter għat-trasmissjoni elettronika permezz netwerk globali tal-kompjuter ta' data varjabbli, formats ta' biljetti, speċifikazzjonijiet ta' materjali u informazzjoni dwar ġarr u tagħbija bil-baħar lejn lokalitajiet 'il bogħod biex ikunu prodotti u stampati biljetti u tikketti; servizzi ta' disinn, konsulenza u appoġġ tekniku għal sistemi ta' informazzjoni ta' katina ta' provvista ta' informazzjoni u appoġġ bl-aċċessorji, b'mod partikulari, printers tal-lejbils u skàners, lejbils u tikketti tal-karti u minsuġa, ħardwer u softwer tal-kompjuter għat-trasmissjoni lill-manifatturi, bejjiegħa bl-imnut, bejjiegħa u/jew konsolidaturi tat-tagħbija informazzjoni dwar il-katina ta' provvista, inklużi ppakkjar ta' inventarju u informazzjoni dwar ġarr u trasport bil-baħar.

Productontwerp voor het oplossen van problemen met afdruk- en informatiewerkstromen; softwareontwerp en -ontwikkeling voor streepjescode-etikettering; onlineondersteuning en telefonische ondersteuning voor hardware en/of software; grafisch ontwerp voor labels en etiketten; beheren en onderhouden van websites voor het vasthouden van klanten (kopers) om bestellingen via internet mogelijk te maken en opties aan te bieden voor het downloaden van informatie voor productie in fabrieken of doorzending naar plaatsbewijzencentra op afstand; ontwerp, raadgeving en technische ondersteuning voor systemen voor het bedrukken van plaatsbewijzen (tickets) en labels, met accessoires, te weten offset-, laserprinters en/of thermische printers en hardware en/of software ter verzending van variabele gegevens, plaatsbewijsformaten, materiaalspecificaties en transportinformatie elektronisch via een wereldwijd computernetwerk naar locaties op afstand voor het produceren en drukken van plaatsbewijzen (tickets) en labels; ontwerp, raadgeving en technische ondersteuning voor systemen voor informatie over aanvoerketens en ondersteunende systemen met accessoires, te weten etikettenprinters en -scanners, hardware en/of software voor het verzenden van informatie over aanvoerketens, waaronder voorraadverpakkings- en -transportinformatie, naar fabrikanten, verkopers en/of groepagediensten.

Projektowanie produktów do rozwiązywania problemów z drukowaniem i przepływem informacji; opracowywanie i projektowanie oprogramowania komputerowego do użytku w etykietowaniu z użyciem kodów kreskowych; pomoc techniczna online i telefoniczna dla sprzętu i/lub oprogramowania komputerowego; usługi projektowania graficznego metek i etykiet; obsługa i konserwacja witryn internetowych w celu przyjmowania zamówień kupujących, pozwalających na składanie zamówień za pośrednictwem Internetu oraz pobieranie informacji dla zakładów produkcyjnych lub przesyłanie ich do odległych centrów obsługi dokumentów wysyłkowych; usługi projektowe, konsultacyjne i pomoc techniczna obejmująca systemy do nadruku bilecików i etykietek wraz z akcesoriami, mianowicie drukarki offsetowe, laserowe i/lub termiczne oraz sprzęt i/lub oprogramowanie komputerowe do transmisji różnych danych, formatów bilecików, specyfikacji materiałów i informacji wysyłkowych drogą elektroniczną za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych do odległych lokalizacji, w celu produkcji i drukowania bilecików i etykiet; usługi projektowe, konsultacyjne i pomoc techniczna obejmująca systemy informacyjne i wspierające dla łańcucha zaopatrzeniowego wraz z akcesoriami, mianowicie drukarkami i skanerami etykiet, sprzętem i/lub oprogramowaniem komputerowym do transmisji do producentów, sprzedawców detalicznych, dostawców i/lub konsolidatorów ładunków informacji dotyczących łańcucha dostaw, w tym infomacji o opakowaniach i wysyłce towarów z magazynu.

Concepção de produtos para resolução de problemas de fluxos de impressão e de informações; serviços de concepção e desenvolvimento de software para rotulagem de códigos de barras; assistência em linha e telefónica a hardware e/ou software; serviços de desenho gráfico de rótulos e etiquetas; exploração e manutenção de "websites" destinados a encomendas de clientes, possibilitando encomendas através da Internet e disponibilizando uma opção de descarregamento de informações para a produção no próprio local ou o encaminhamento para centros remotos de bilhetes; serviços de concepção, consultadoria e assistência técnica a sistemas de impressão de bilhetes e etiquetas e respectivos acessórios, nomeadamente impressoras de offset, a laser e/ou térmicas e hardware e software para a transmissão electrónica, através de uma rede informática mundial, de diversos dados, formatos de bilhetes, especificações sobre materiais e informações de expedição a locais remotos, para o fabrico e a impressão de bilhetes e etiquetas; serviços de concepção, consultadoria e assistência técnica a sistemas de informações e assistência a cadeias de distribuição e respectivos acessórios, nomeadamente impressoras e scanners de etiquetas, etiquetas e rótulos em papel e matérias têxteis tecidas, hardware e software para a transmissão de informações sobre cadeias de distribuição, incluindo sobre existências, embalagens e expedição, a fabricantes, retalhistas, vendedores e/ou fretadores.

Nvarhovanie produktov na riešenie problémov spojených s tlačou a tokom informácií na pracovisku; vývoj softvéru a služby vývoja na využívanie pri tlači čiarového kódu; služby on-line a telefonickej podpory pre hardvér a/alebo počítačový softvér; služby grafického navrhovania štítkov a etikiet; prevádzkovanie a údržba webových portálov na evidenciu objednávok zákazníkov, s možnosťou objednania cez internet a ponúknutia možnosti na stiahnutie informácií na vnútropodnikovú výrobu, alebo zasielanie vzdialeným miestam predaja lístkov; navrhovanie, konzultačné služby a služby technickej podpory pre systémy na potlač lístkov a štítkov s príslušenstvom, najmä ofsetové, laserové a/alebo tepelné tlačiarne a počítačový hardvér a/alebo softvér na elektronický prenos premenných dát, základnej grafickej úpravy lístkov, špecifikácie materiálu a zasielateľských informácií do vzdialených miest na výrobu lístkov a štítkov prostredníctvom globálnej počítačovej siete; navrhovanie, konzultačné služby a služby technickej podpory pre informačné systémy pre dodávateľské reťazce a podporné systémy s príslušenstvom, najmä tlačiarne na etikety a skenery, počítačový hardvér a/alebo softvér na prenos informácií o dodávateľskom reťazci, vrátane informácií o balení a zasielaní, výrobcom, predajcom, dodávateľom a/alebo špeditérom.

Načrtovanje izdelkov za reševanje težav s tiskanjem in pretokom dela; storitve načrtovanja in razvoja programske opreme za označevanje s črtno kodo; on-line in telefonska podpora za strojno in/ali programsko opremo; storitve grafičnega oblikovanja označb in etiket; upravljanje in vzdrževanje spletnih strani za sprejemanje naročil kupcev, ki omogočajo naročanje preko interneta in ponujajo možnost nalaganja informacij za proizvodnjo v obratu ali posredovanje v oddaljene kartične centre; storitve načrtovanja, svetovanja in tehnične podpore za sisteme tiskanja kartic in označb skupaj z opremo, in sicer za ofsetne, laserske in/ali toplotne tiskalnike ter računalniško strojno in programsko opremo za elektronski prenos različnih podatkov, oblik kartic, materialnih specifikacij in podatkov o pošiljki preko svetovnega računalniškega omrežja na oddaljene lokacije, za izdelavo in tiskanje kartic in označb; storitve načrtovanja, svetovanja in tehnične podpore za informacijske in podporne sisteme dobavne verige, skupaj s priborom, in sicer tiskalnike in čitalnike etiket, papirnate in tkane etikete in označbe, računalniško strojno in programsko opremo za prenos informacij o dobavni verigi, vključno z informacijo o paketu in pošiljki, k proizvajalcem, prodajalcem na drobno in/ali združevalnikom tovora.

Produktutformning för lösning av problem med tryckning och informationsarbetsflöden; utveckling och utformning av programvara åt andra; direktanslutet stöd och telefonstöd för maskinvara och/eller programvara; grafiska utformningstjänster för lappar och etiketter; drift och underhåll av webbplatser för hantering av kundköpbeställningar som möjliggör beställning via Internet och som erbjuder nedladdning av information för produktion i fabriker eller vidareförmedling till fjärrbiljettcenter; utformning, konsultation och tekniskt stöd för system för tryckning av biljetter och lappar med tillbehör, nämligen offset-, laser- och/eller termoskrivare och maskinvara och programvara för sändning via ett globalt datornöt av variabla data, biljettformat, materialspecifikationer och fraktinformation elektroniskt till fjärrplatser för produktion och tryckning av biljetter och lappar; utformning, konsultation och tekniska stödtjänster för leveranskedjeinformation och stödsystem med tillbehör, nämligen etikettskrivare och skannrar, pappers- och vävda etiketter och lappar, maskinvara och programvara för sändning av leveranskedjeinformation till tillverkare, detaljister, säljare och/eller speditörer, inklusive lagerpacknings- och fraktinformation.UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 24.4.2014 06:11

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.