Úřad průmyslového vlastnictví

Ochranné známky

Údaje byly získány dne 25.04.2014 05:22. Poslední aktualizace databáze:

Data ÚPV: 24.04.2014 19:46
Data WIPO: 23.04.2014 00:00
Data WIPO v řízení: 23.04.2014 00:00
Data WIPO 6ter: 20.03.2014 00:00
Data OHIM: 23.04.2014 00:00

Databáze obsahuje národní ochranné známky (ÚPV), mezinárodní ochranné známky (WIPO) s designací ČR a EU a komunitární ochranné známky (OHIM). Data získávaná ze zahraničí mohou vykazovat nepřesnosti. Na jejich odstraňování se pracuje.


Zdroj OHIM
(210) Číslo spisu 4202404
(540) Reprodukce/Znění OZ Reprodukce
(511) Třídy výrobků a služeb 7, 9, 11, 12, 37, 38, 41, 42, 45
(531) Vídeňské obrazové třídy 14.3.20 ; 24.17.25 ; 26.1.3
(220) Datum podání přihlášky 15.12.2004
(442) Datum zveřejnění prihlášky 26.09.2005
(151) Datum zápisu 13.04.2006
(180) Datum konce platnosti 15.12.2014
(730) Přihlašovatel/vlastník Robert Bosch GmbH
Wernerstr. 1 Postfach 30 02 20
Stuttgart DE
70442
(740) Zástupce Robert Bosch GmbH
Dieter Alvermann
Wernerstraße 1
Stuttgart DE
704 69
Stav Zapsaná
Druh Obrazová
(510) Seznam výrobků a služeb
7
Elektromotory, startéry (s výjimkou pro pozemní vozidla), generátory, systémy zapalování pro spalovací motory, žhavicí svíčky, zapalovací svíčky, lambda-sondy, rozdělovače zapalování, zapalovací cívky, magnetoelektrické zapalovače, vstřikovací čerpadla, palivová čerpadla, regulátory otáček, vstřikovací trysky a držáky trysky;ventily do strojů;palivové filtry, olejové filtry, vzduchové filtry;hydraulická čerpadla, hydrostatické motory, ventily hydraulických zařízení, hydraulické válce, hydraulické zásobníky, hydraulické filtry;pneumatické ventily, servořízení, pneumatické brzdy, pneumatická zařízení, jmenovitě pneumatické kompresory, vzduchojemy, řídicí ventily, brzdové ventily;turbokompresory;elektronické řídicí přístroje pro výrobní techniku, zařízení odporového svařování, servopohony a hřídele, robotizovaná ovládání;modulové prvky pro automatickou montážní /výrobní techniku, včetně vybavení pracoviště, jmenovitě držáky strojů, zvedací zařízení, stolní lisy, systémy pro přípravu materiálu a uspořádací systémy, jmenovitě výrobní pásy a řetězové dopravníky, vibrační dopravníky, sklápěcí zařízení a programovatelná elektrická zařízení včetně drapáků a jednoramenných robotů;odhrotovací stroje (mechanické, tepelné a elektrochemické); balicí stroje; ruční nářadí s elektrickým pohonem a jejich násady;elektrické zahradní přístroje, jmenovitě nůžky na živý plot, sekačky na trávu, nůžky na trávu, trimry, kosy, čerpadla, vysokotlaké čističe;elektrické kuchyňské roboty a příslušenství;myčky na nádobí, pračky, vysavače;části a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží zařazeného do třídy 7.

Moteurs électriques, démarreurs de moteurs (excepté pour véhicules terrestres), générateurs, systèmes d' allumage pour moteurs à explosion, bougies de préchauffage, bougies, sondes lambda, distributeurs d' allumage, bobines d' allumage, allumages magnétiques, cosses de bougies d' allumage, pompes d' injection, pompes à combustible, régulateurs de vitesse, tuyères d' injection et porte-tuyères;soupapes de machines;filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air;pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques;soupapes pneumatiques, servo-directions, freins à air comprimé, dispositifs à air comprimé, à savoir compresseurs, conteneurs, soupapes de commande, soupapes de freins;turbocompresseurs;appareils électroniques de commande pour les techniques de production, installations de soudage par résistance, servo-moteurs et fuseaux, commandes de robots;éléments modulaires pour les techniques automatiques de montage et de production, y compris l' aménagement des postes de travail, à savoir supports de machines, dispositifs élévateurs, étaux, systèmes de préparation et d' aménagement des matériaux, à savoir bandes glissantes et chaînes transporteuses, couloirs distributeurs, culbuteurs et preneurs et robots à un bras programmables;machines à ébarber (mécaniques, thermiques et électrochimiques); machines d'emballage; outils électriques et leurs outils à fixer;appareils horticoles électriques, à savoir taille-haies, tondeuses à gazon, ciseaux à herbe, coupe-pelouse, faux, broyeurs, pompes, nettoyeurs à haute pression;machines de cuisine électriques et leurs accessoires;lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs;pièces et accessoires de ces articles compris dans la classe 7.

Electric motors, starters (excluding those for land vehicles), generators, ignition systems for internal combustion engines, glow-plugs, sparking plugs, lambda probes, ignition distributors, ignition coils, magnetos, sparking plug connectors, injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection nozzles and nozzle holders; machine valves; fuel filters, oil filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; pneumatic valves, powersteering systems, compressed-air brakes, compressed-air devices, namely air compressors, compressed-air reservoirs, control valves, braking valves; exhaust-gas turbochargers; electronic control devices for production technology, resinstance welding systems, servo drives and drive spindles, robot controllers; modular elements for automatic assembly/production technology, including workplace equipment, namely worktables and workbenches, machine mountings, safety and protective devices, pivotable workplaces, lifting devices, table presses, material provision and management systems, namely conveyor belts and conveying chains, vibratory feeders, tilting devices as well as programmable electrical devices including grippers and single-arm robots; deburring machines (mechanical, thermal and electrochemical);packaging machines; electric power tools and their plug-in tools; electrical garden care appliances, namely hedge shears, lawn movers, grass shears, lawn trimmers, scythes, shredders, pumps, high pressure cleaners; electric kitchen appliances and accessories; dishwashing machines, washing machines, vacuum cleaners, electric irons; parts and accessories for the abovementioned products insofar as they are contained in class 7.

Elektromotoren, Anlasser (ausgenommen für Landfahrzeuge), Generatoren, Zündsysteme für Verbrennungsmotoren, Glühkerzen, Zündkerzen, Lambda-Sonden, Zündverteiler, Zündspulen, Magnetzünder, Zündkerzenstecker, Einspritzpumpen, Kraftstoffpumpen, Drehzahlregler, Einspritz-Düsen und Düsenhalter; Maschinenventile; Kraftstoff-Filter, Ölfilter, Luftfilter; Hydropumpen, Hydromotoren, Hydroventile, Hydrozylinder, Hydrospeicher, Hydrofilter; Pneumatikventile, Servolenkungen, Druckluftbremsen, Drucklufteinrichtungen, nämlich Druckluftkompressoren, Druckluftbehälter, Steuerungsventile, Bremsventile; Abgasturbolader; elektronische Steuergeräte für die Fertigungstechnik, Widerstandsschweißanlagen, Servoantriebe und Getriebespindeln, Robotersteuerungen; Modulelemente für die automatische Montage-/Fertigungstechnik, einschließlich der Arbeitsplatzausstattung, nämlich Maschinenhalterungen, Hubeinrichtungen, Tischpressen, Materialbereitstellungs- und Ordnungssysteme, nämlich Fließbänder und Förderketten, Schüttelförderer, Kippvorrichtungen sowie programmierbare elektrische Vorrichtungen einschließlich Greifer und Einarmroboter; Entgratmaschinen (mechanisch, thermisch und elektrochemisch); Verpackungsmaschinen; Elektrowerkzeuge und deren Einsteckwerkzeuge; elektrische Gartenpflegegeräte, nämlich Heckenscheren, Rasenmäher, Grasscheren, Grastrimmer, Sensen, Schredder, Pumpen, Hochdruckreiniger; elektrische Küchenmaschinen und Zubehör; Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Staubsauger; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten.

Elektromotorer, startmotorer (dog ikke til befordringsmidler til brug på land), generatorer, tændingssystemer til forbrændingsmotorer,gløderør, tændrør, lambdasonder, strømfordelere, tændspoler, tændingsmagneter, tændrørshætter, indsprøjtningspumper, brændstofpumper, omdrejningsregulatorer, indsprøjtningsdyser og dyseholdere;maskinventiler;brændstoffiltre, oliefiltre, luftfiltre;hydrauliske pumper, hydrauliske motorer, hydrauliske ventiler, hydrauliske cylindre, hydrauliske akkumulatorer, hydrauliske filtre;pneumatisk styrede ventiler, servostyringer, trykluftbremser, trykluftanordninger, nemlig trykluftkompressorer, trykluftbeholdere, styreventiler, bremseventiler;turbokompressorer;elektroniske styreenheder til produktionsteknik, modstandssvejseanlæg, servodrev og spindler til gear, robotstyreenheder;modulelementer til automatisk montage-/produktionsteknik, inklusive udstyr til arbejdspladsen, nemlig maskinholdere, løfteindretninger, bordpressere, systemer til klargøring og systematisering af materialer, nemlig samlebånd og transportkæder, rystetransportører, tippeanordninger og programmerbare elektriske anordninger, inklusive gribere og enarmede robotter;maskiner til afgratning (mekaniske, termiske og elektrokemiske); emballeringsmaskiner; elværktøj og indstikningsværktøj hertil;elektriske redskaber til havepleje, nemlig hæksakse, græsslåmaskiner, græsklippere, plænetrimmere, leer, snitteredskaber, pumper, højtryksrensere;elektriske køkkenmaskiner og tilbehør hertil;opvaskemaskiner, vaskemaskiner, støvsugere;dele og tilbehør til førnævnte varer, indeholdt i klasse 7.

Ηλεκτροκινητήρες, διατάξεις εκκίνησης (εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα), γεννήτριες, συστήματα ανάφλεξης για κινητήρες εσωτερικής καύσης, αναφλεκτήρες (μπουζί), σπινθηριστές, αισθητήρες λάμδα, διανομείς, πολλαπλασιαστές (μίζες), πηνία ανάφλεξης, μαγνητικοί αναφλεκτήρες, υποδοχές για αναφλεκτήρες, αντλίες ψεκασμού, αντλίες καυσίμων, ρυθμιστές στροφών κινητήρα, ακροφύσια ψεκασμού και βάσεις αυτών·βαλβίδες μηχανών·φίλτρα καυσίμων, λιπαντικού (λαδιού για τον κινητήρα) και αέρος·υδραυλικές αντλίες , υδραυλικοί κινητήρες, υδραυλικές βαλβίδες, υδραυλικοί κύλινδροι μηχανών, υδραυλικοί συλλέκτες και υδραυλικά φίλτρα νερού·πνευματικές βαλβίδες, υδραυλικά τιμόνια, πέδη με πεπιεσμένο αέρα, διατάξεις πεπιεσμένου αέρα, συγκεκριμένα συμπιεστές και δοχεία πεπιεσμένου αέρα, βαλβίδες ελέγχου, βαλβίδες πέδης·στροβιλοσυμπιεστής καυσαερίων·ηλεκτρονικές συσκευές χειρισμού για την τεχνολογία παραγωγής, εγκαταστάσεις συγκόλλησης με αντίσταση, βοηθητικοί μηχανισμοί κίνησης και σφόνδυλοι κιβωτίων κινητήρων, μηχανισμοί ελέγχου για ρομποτικούς μηχανισμούς·αρθρωτά στοιχεία για την τεχνολογία αυτόματης συναρμολόγησης και κατασκευής, όπου περιλαμβάνονται και οι εξοπλισμοί χώρων εργασίας, συγκεκριμένα, βάσεις στήριξης για μηχανές, διατάξεις ανύψωσης, επιτραπέζια πιεστήρια, συστήματα διάθεσης υλικού και ταξινόμησης, συγκεκριμένα ιμάντες μεταφοράς και αλυσίδες μεταφοράς, παλινδρομικοί μεταφορείς, ανατρεπόμενες διατάξεις, καθώς και προγραμματιζομένες ηλεκτρικές διατάξεις, όπου περιλαμβάνονται βραχίονες άδραξης και ρομποτικοί μηχανισμοί ενός βραχίονα·λειαντικές μηχανές ανώμαλων επιφανειών (μηχανικές, θερμικές και ηλεκτροχημικές)· μηχανές συσκευασίας· ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία ένθεσης αυτών·ηλεκτρικές συσκευές περιποίησης κήπου, συγκεκριμένα θαμνοκόπτες, χορτοκοπτικές μηχανές, ψαλίδια για γρασίδι, κόπτες για γρασίδι, δρέπανα, κατατεμαχιστές, αντλίες, μηχανήματα καθαρισμού με υψηλή πίεση·ηλεκτρικές μηχανές μαγειρικής και εξαρτήματα αυτών·πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες·μέρη και εξαρτήματα για τα προαναφερθέντα προϊόντα, περιλαμβανόμενα στην κλάση 7.

Motores eléctricos, motores de arranque (excepto para vehículos terrestres), generadores, sistemas de encendido para motores de combustión interna, bujías de calentamiento, bujías de encendido, sondas Lambda, distribuidores de encendido, bobinas de encendido, encendidos por magneto, conectores de bujías, bombas de inyección, bombas de carburante, reguladores de revoluciones, toberas de inyección y portatoberas;válvulas de máquinas;filtros de carburante, filtros de aceite, filtros de aire;bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas hidráulicas, cilindros hidráulicos, acumuladores hidráulicos, filtros hidráulicos;válvulas neumáticas, direcciones asistidas, frenos de aire comprimido, dispositivos de aire comprimido, en concreto, compresores de aire, recipientes de aire comprimido, válvulas de control, válvulas de freno;turbocompresores-sobrealimentadores de gases de escape;unidades electrónicas de control para sistemas de fabricación, instalaciones de soldadura por resistencia, servoaccionamientos y husillos de engranaje, controles de robot;elementos modulares para sistemas automáticos de montaje/fabricación, incluyendo el equipamiento del puesto de trabajo, en concreto, soportes de máquinas, dispositivos elevadores, prensas de mesa, sistemas de suministro y ordenación de material, en concreto, cadenas de montaje y cadenas transportadoras, transportadores vibradores, dispositivos basculantes, así como dispositivos eléctricos programables, incluyendo pinzas y robots de un brazo;desbarbadoras (mecánicas, térmicas y electroquímicas); máquinas de embalaje; herramientas eléctricas y sus herramientas insertables;aparatos eléctricos para el cuidado del jardín, a saber, tijeras para setos, cortadoras de césped, tijeras para cortar hierba, recortadores de césped, hoces, trituradoras, bombas, equipos de limpieza por alta presión;máquinas eléctricas para la cocina y accesorios;lavavajillas, lavadoras, aspiradoras de polvo;piezas y accesorios para estos productos, comprendidos en la clase 7.

Elektrimootorid, starterid (muude kui maismaasõidukite jaoks), generaatorid, süütesüsteemid sisepõlemismootorite jaoks, eelkuumutusküünlad, süüteküünlad, lambda-sondid, süütejaoturid, süütepoolid, magneetod, pistikud süüteküünalde jaoks, sissepritsepumbad, kütusepumbad, pöördesagedusregulaatorid, sissepritsedüüsid ja düüsihoidikud;klapid masinatele;kütusefiltrid, õlifiltrid, õhufiltrid;hüdropumbad, hüdromootorid, hüdroventiilid, hüdrosilindrid, hüdroakumulatsioonireservuaarid, hüdrofiltrid;pneumorehvide ventiilid, võimendiga roolimehhanismid, pneumoajamiga pidurisüsteemid, pneumoseadeldised, nimelt pneumokompressorid, pneumomahutid, jaotusklapid, pidurikraanid;turbokompressorid;tootmistehnika elektroonilised juhtimisseadmed, kontaktkeevitusseadmed, servoajamid ja veospindlid, robotite juhtseadmed;automaatpaigaldus/tootmistehnika moodulelemendid, sh töökoha sisseseaded, täpsemalt masinahoidikud, tõsteseadmed, presslauad, materjalide valmisseadmis- ja korrastussüsteemid, nimelt konveierid ja konveierketid, vibrokonveierid, kallutusseadmed, samuti programmeeritavad elektrilised seadeldised, sh haaratsid ja ühekäelised robotid;kraatide lõikemasinad (mehaanilised, termilised ja elektrokeemilised); pakkemasinad; elektritööriistad ja nende pistikühendusega seadmed;elektrilised aiatööriistad, nimelt hekikäärid, muruniidukid, murukäärid, murutrimmerid, vikatid, hekslimasinad, pumbad, kõrgsurvepesurid;elektrilised köögimasinad ja lisavarustus;nõudepesumasinad, pesumasinad, tolmuimejad;kõigi klassi 7 kuuluvate eespool mainitud toodete osad ja lisaseadmed.

Sähkömoottorit, käynnistyslaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin), generaattorit, polttomoottorien sytytysjärjestelmät, hehkutulpat, sytytystulpat, lambda-anturit, virranjakajat, sytytyspuolat, sytytysmagneetot, sytytystulpan pistokkeet, ruiskutuspumput, polttonestepumput, kierrosluvun rajoittimet, ruiskutussuuttimet ja suuttimenpidikkeet;koneventtilit;polttoaineensuodattimet, öljynsuodattimet, ilmansuodattimet;hydropumput, hydromoottorit, hydroventtiilit, hydrosylinterit, hydroakut, hydrosuodattimet;pneumaattiset venttiilit, ohjaustehostimet, paineilmajarrut, paineilmalaitteet, nimittäin paineilmakompressorit, paineilmasäiliöt, ohjausventtiilit, jarruventtiilit;pakokaasuahtimet;elektroniset ohjauslaitteet valmistustekniikkaan, vastushitsauslaitteet, servokäytöt ja voimansiirtovarret, robottiohjauslaitteet;moduulielementit automaattiseen kokoonpano-/valmistustekniikkaan, mukaan lukien työpistevarusteet, nimittäin konetuet, nostolaitteet, pöytäpuristimet, aineiden ylläpito- ja lajittelujärjestelmät, nimittäin kuljetusnauhat ja -ketjut, tärykuljettimet, kippilaitteet sekä ohjelmoitavat sähköiset laitteet mukaan lukien tarttuimet ja yksikätiset robotit;purseenpoistokoneet (mekaaniset, termiset ja sähkökemialliset); paketointikoneet; sähkötyökalut ja niiden vaihtotyökalut;sähkökäyttöiset puutarhanhoitolaitteet, nimittäin pensasleikkurit, ruohonleikkurit, pensassakset, pensastrimmerit, viikatteet, silppurit, pumput, painepesulaitteet;sähköiset keittiökoneet ja tarvikkeet;astianpesukoneet, pesukoneet, pölynimurit;kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet luokassa 7.

Villanymotorok, indítók (nem szárazföldi járművekhez), generátorok, belsőégésű motorok gyújtási rendszerei, izzítógyertyák, gyújtógyetyák, lambdaérzékelők, gyújtáselosztók, gyújtótekercsek, gyújtómágnesek, gyújtógyertya-dugaszok, befecskendező szivattyúk, üzemanyag-szivattyúk, fordulatszám-szabályozók, befecskendező fúvókák és fúvókatartók;szelepek gépekhez;üzemanyagszűrők, olajszűrők, légszűrők;hidroszivattyúk, hidromotorok, hidroszelepek, hidrohengerek, hidrotárolók, hidroszűrők;pneumatikus szelepek, szervokormányok, nyomólégfékek, sűrített levegős berendezések, nevezetesen sűrítettlevegő kompresszorok, sűrítettlevegő-tartályok, vezérlőszelepek, fékszelepek;turbókompresszorok;elektronikus gyártástechnikai vezérlőszelepek, ellenállásos hegesztőberendezések, szervohajtások és hajtó orsók, robotvezérlések;automatikus szerelési/gyártástechnikai modulelemek, ideértve a munkahelyi felszerelést is, nevezetesen géptartók, emelőberendezések, asztali sajtók, anyagelőkészítő és -rendező rendszerek, nevezetesen futószalagok és szállítóláncok, rázó szállító egységek, billentőszerkezetek, valamint programozható elektromos berendezések, ideértve a megfogókat és az egykaros robotokat is;sorjátlanító gépek (mechanikus, termikus és elektrokémiai); csomagológépek; elektromos szerszámok és azok dugószerszámai;elektromos kertápoló készülékek, nevezetesen sövénynyírók, fúnyírógépek, fűnyírók, fűszegélynyírók, kaszák, aprítógépek, szivattyúk, nagynyomású tisztítók;elektromos konyhagépek és tartozékaik;mosogatógépek, mosógépek, porszívók;a 7.

Motori elettrici, motorini d' avviamento (eccetto quelli per veicoli terrestri), generatori, sistemi d' accensione per motori a scoppio, candele di riscaldamento, candele d' accensione, sonde a onda, distributori d' accensione, bobine d' accensione, magneti, sedi per candele d' accensione, pompe d' iniezione, pompe d' alimentazione, regolatori di velocità, ugelli d' iniezione e supporti per polverizzatori;valvole per macchine;filtri del carburante, dell' olio e dell' aria;pompe, motori, valvole, cilindri, serbatoi e filtri idraulici;valvole pneumatiche, servosterzi, freni ad aria compressa, dispositivi ad aria compressa, ovvero compressori pneumatici, serbatoi dell' aria compressa, valvole di comando, valvole per freni;turbocompressori;apparecchi di comando elettronici per tecniche di produzione, impianti di saldatura a resistenza, servocomandi e alberini del cambio, comandi per robot;elementi modulari per tecniche di montaggio e di produzione automatiche, compreso l' equipaggiamento delle postazioni di lavoro, ovvero supporti per macchine, dispositivi di sollevamento, presse a tavole, sistemi di preparazione e disposizione del materiale, ovvero catene di montaggio e catene per trasportatori, trasportatori a scossa, ribaltatori e dispositivi elettrici programmabili, compresi benne prensili e robot monobraccio;sbavatrici meccaniche, termiche ed elettrotermiche; macchine per impaccare; utensili elettrici e relativi attrezzi ad innesto;attrezzature elettriche da giardino, ovvero tosasiepi, tosaerba, forbici da prato, livellatori d' erba, falci, trituratori, pompe, pulitori ad alta pressione;elettrodomestici ed accessori;lavastoviglie, lavatrici, aspirapolveri;parti e accessori per i suddetti articoli, compresi nella classe 7.

Elektros varikliai, paleidikliai (išskyrus sausumos transporto priemonėms), generatoriai, vidaus degimo variklių degimo sistemos, kaitinimo žvakės, uždegimo žvakės, ketvirčio bangos zondai, degimo skirstytuvai, uždegimo ritės, magnetos, uždegimo žvakių kištukai, didelio slėgio siurbliai, degalų tiekimo siurbliai, sukimosi greičio reguliatoriai, purkštuvai ir purkštuvų korpusai;vožtuvai (uždaromieji --- ) (mašinų dalys);degalų filtrai, alyvos filtrai, oro filtrai;hidrauliniai siurbliai, hidrauliniai varikliai, hidrauliniai vožtuvai, hidrauliniai cilindrai, hidrauliniai akumuliatoriai, hidrauliniai filtrai;pneumatiniai vožtuvai, vairo mechanizmai su stiprintuvu, pneumatiniai stabdžiai, pneumatiniai įrenginiai, t.y. pneumatiniai kompresoriai, suslėgtojo oro talpos, valdymo vožtuvai, stabdžių valdymo vožtuvai;turbokompresoriai;gamybos įrangos, taškinio suvirinimo įrangos, valdymo pavarų ir pavarų sraigtų, automatinio valdymo elektroniniai valdymo įtaisai;automatinio surinkimo/gamybos įrangos moduliniai elementai, įskaitant darbo vietos įrangą, t.y. darbo stalus ir darbo suolus, mašinų tvirtinimo elementų, saugos ir apsauginių įtaisų, pasukamų darbo vietų, kėlimo įrangos, stalinių presų, medžiagų pristatymo ir tvarkymo sistemų, t.y. konvejerių ir grandininių transporterių, vibracinių transporterių, išvertimo mechanizmų bei programuojamų elektrinių mechanizmų, įskaitant griebtuvus ir vienarankius robotus;šerpetų šalinimo staklės (mechaninės, terminės ir elektromechaninės); pakavimo mašinos; elektriniai įrankiai ir jų darbiniai antgaliai (įstatomieji įrankiai);elektriniai aplinkotvarkos prietaisai, t.y. gyvatvorės žirklės, vėjapjovės, žolės žirklės, elektriniai dalgiai (trimeriai), dalgiai, rinktuvai, siurbliai, aukšto slėgio plovyklos;elektrinė virtuvės įranga ir priedai;indaplovės, skalbyklės, dulkių siurbliai;visų aukščiau nurodytų 7 klasės prekių dalys ir reikmenys.

Elektromotori, starteri (izņemot sauszemes transportam), ģeneratori, aizdedzes sistēmas iekšdedzes dzinējiem, kvēlsveces, aizdedzes sveces, lambda zondes, aizdedzes sadalītāji, aizdedzes spoles, magnētu aizdedzes, aizdedzes sveču kontaktligzdas, iesmidzināšanas sūkņi, degvielas sūkņi, apgriezienu sakaita regulatori, iesmidzināšanas sprauslas un sprauslu turētāji;mašīnu vārsti;degvielas filtri, eļļas filtri, gaisa filtri;hidrosūkņi, hidromotori, hodrovārsti, hidrocilindri, hidroreģistratori, hidrofiltri;pneimatiskie vārsti, servo stūres sistēmas, saspiesta gaisa bremzes, saspiesta gaisa iekārtas, t.i., saspiesta gaisa kompresori, saspiesta gaisa tvertnes, vadības vārsti, bremžu vārsti;turbokompresori;elektroniskas vadības ierīces ražošanas tehnoloģijām, pretestības metināšanas iekārtas, servopiedziņas mehānismi un pārvadu galvenās vārpstas, robotu vadības mehānismi;moduļu elementi automātiskām montāžas/ražošanas tehnoloģijām, ieskaitot darbavietas aprīkojumu, t.i., mašīnu turētāji, celšanas iekārtas, galdu preses, materiālu sagatavošanas un sakārtošanas sistēmas, t.i., virzīšanas lentes un transportēšanas ķēdes, kratīšanas transportieri, apgāžamas iekārtas, kā arī programmējamas elektriskas iekārtas, ieskaitot satvērējus un vienrokas robotus;atskujošanas iekārtas (mehāniskas, termiskas un elektriski ķīmiskas); iepakošanas mašīnas; elektriski darbarīki un iespraužami to darbarīki;elektriskas dārza kopšanas ierīces, t.i., dzīvžogu šķēres, zāliena pļaujmašīnas, zāliena šķēres, trimmeri, izkaptis, griežņi, sūkņi, augstspiediena tīrīšanas ierīces;elektriskas virtuves ierīces un piederumi;trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas, putekļu sūcēji;visu iepriekš minēto 7.

Muturi ta' l-elettriku, starters (minbarra għall-vetturi tal-art), ġeneraturi, sistemi ta' startjar għall-magni ta' kombustjoni, glow plugs, spark plugs, sondi lambda, distributuri tan-nar, spark coils, manjete, konnetturi ta' l-ispark plugs, pompi ta' l-injezzjoni tal-fjuwil , pompi tal-karburanti, regolaturi tal-veloċità tal-magna, żennuni u kontenituri ta' injezzjoni;valvoli għall-magni;filtri tal-fjuwil, filtri taż-żejt, filtri ta' l-arja;pompi idrawliċi, muturi idrawliċi, valvoli idrowliċi, ċilindri idrawliċi, akkumulaturi idrowliċi, filtri idrawliċi;valvoli pnewmatiċi, power steerings, brejkijiet pnewmatiċi, tagħmir pnewmatiku, jiġifieri kompressuri pnewmatiċi, kontenituri pnewmatiċi, valvoli ta' kontroll, valvoli tal-brejkijiet;turbochargers tal-gassijiet ta' l-egżost;apparat elettroniku ta' kontroll għall-linja tal-produzzjoni, welders resistenti, servo drives u spindle drive powers, kontroll bir-robots;elementi ta' moduli għat-teknika ta' l-immuntar/produzzjoni awtomatika, inkluż it-tagħmir tal-post tax-xogħol, jiġifieri kontenituri tal-magni, mezzi ta' rfigħ, mwejjed tal-pressa, sistemi li jipprovdu materjal u sistemi ta' klassifikazzjoni, jiġifieri linji ta' produzzjoni u ktajjen li jittrasportaw, sistema li titrasmetti ċ-ċaqliq, tagħmir li jmejjel kif ukoll tagħmir elettriku programmabbli inkluż morsi u robots bi driegħ wieħed;magni tat-tindif (mekkaniċi, termiċi u elettrokimiċi); magni ta' l-imballaġġ; għodda ta' l-elettriku u għodda li jeħlu magħhom;tagħmir elettriku għall-kura tal-ġnien, jiġifieri mqassijiet taż-żabra, magni għall-qtugħ tal-ħaxix fil-lôn, mqassijiet kbar għall-qtugħ tal-ħaxix, trimmers il-ħaxix, mnieġel, apparat tat-tqattiegħ, pompi, magni tat-tindif bi pressjoni għolja;magni u aċċessorji ta' l-elettriku tal-kċina;magni tal-ħasil tal-platti, magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ, vacuum cleaners;partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel fil-klassi 7.

Elektromotoren, startmotoren (uitgezonderd voor voertuigen), generatoren, ontstekingssystemen voor explosiemotoren, gloeispiralen, bougies, lambdasondes, stroomverdelers, bobines, ontstekingsmagneten, steekcontacten voor bougies, injectiepompen, brandstofpompen, toerentalregelaars, injectiemondstukken en mondstukhouders;machineventielen;brandstoffilters, oliefilters, luchtfilters;hydropompen, hydraulisch aangedreven motoren, hydraulische kleppen, hydrocilinders, hydroreservoirs, hydrofilters;pneumatische kleppen, servobesturingen, luchtdrukremmen, luchtdrukinstallaties, te weten drukluchtcompressors, persluchtreservoirs, regelkleppen, remkleppen;uitlaatgas-centrifugaalcompressoren;elektronische besturingsapparaten voor de productietechniek, weerstandslasinstallaties, servoaandrijvingen en spillen voor drijfwerken, robotbesturingen;module-elementen voor de automatische montage-/productietechniek, waaronder de inrichting van werkplekken, te weten machinehouders, hefinstallaties, tafelpersen, systemen voor het klaarzetten en ordenen van materiaal, te weten transportbanden en kettingdragers, triltransporteurs, kantelinrichtingen alsmede programmeerbare elektrische inrichtingen waaronder grijpers en eenarmige robots;afbraammachines (mechanisch, thermisch en elektrochemisch); verpakkingsmachines; elektrische gereedschappen en bijbehorende insteekgereedschappen;elektrische tuinonderhoudsapparaten, te weten heggenscharen, grasmaaimachines, grasscharen, grastrimmers, zeisen, shredders, pompen, hogedrukreinigers;elektrische keukenmachines en accessoires;vaatwasmachines, wasmachines, stofzuigers;onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, voorzover begrepen in klasse 7.

Silniki elektryczne, rozruszniki silników (za wyjątkiem do pojazdów lądowych), generatory, systemy zapłonowe do silników spalinowych, świece żarowe, świece zapłonowe, sondy Lambda, rozdzielacze zapłonu, cewki zapłonowe, induktory, wtyki świec zapłonowych, pompy wtryskowe, pompy paliwowe, regulatory obrotów, dysze wtryskowe i uchwyty do dysz;zawory maszynowe;filtry paliwa, filtry olejowe, filtry powietrza;pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, zawory hydrauliczne, cylindry hydrauliczne, zbiorniki hydrauliczne, filtry hydrauliczne;zawory pneumatyczne, systemy wspomagania kierowania, hamulce pneumatyczne, urządzenia pneumatyczne, mianowicie kompresory sprężonego powietrza, zbiorniki sprężonego powietrza, zawory sterujące, zawory hamulcowe;turbosprężarki;elektroniczne sterowniki produkcyjne, zgrzewarki oporowe, siłowniki i wrzeciona napędowe, sterowania robotów;elementy modułowe do automatycznego montażu/produkcji, w tym wyposażenie stanowiska pracy, mianowicie uchwyty maszyn, podnośniki, prasy stołowe, systemy przygotowania i porządkowania materiału, mianowicie przenośniki taśmowe i łańcuchowe, przenośniki wibracyjne, wywrotnice oraz programowalne urządzenia elektryczne, w tym chwytaki i roboty jednoramienne;maszyny do usuwania zadziorów (mechaniczne, termiczne i elektrochemiczne); pakowarki; elektronarzędzia i narzędzia do montowania w nich;elektryczne urządzenia ogrodnicze, mianowicie nożyce do żywopłotu, kosiarki do trawy, nożyce do trawy, podkaszarki, kosy, rozdrabniacze, pompy, wysokociśnieniowe maszyny do czyszczenia;elektryczne urządzenia kuchenne i osprzęt;zmywarki naczyń, pralki, odkurzacze;części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów w klasie 7.

Motores eléctricos, motores de arranque (com excepção dos motores para veículos terrestres), geradores, sistemas de ignição para motores de combustão interna, velas de ignição, velas de incandescência, sondas Lambda, distribuidores de ignição, bobinas de ignição, magnetes de ignição, casquilhos de velas de ignição, bombas de injecção, bombas de combustível, reguladores da velocidade de rotação, injectores e suportes de injectores;válvulas de máquinas;filtros de combustível, filtros de óleo, filtros de ar;bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas hidráulicas, cilindros hidráulicos, depósitos hidráulicos, filtros hidráulicos;válvulas pneumáticas, direcções assistidas, travões a ar comprimido, equipamentos a ar comprimido, nomeadamente compressores de ar comprimido, reservatórios de ar comprimido, válvulas de comando, válvulas de travões;turbocompressores;aparelhos de comando electrónicos para a técnica de produção, instalações de soldadura por resistência, servomotores e veios de transmissões, comandos de robôs;elementos modulares para a automação de montagem e produção, incluindo equipamento de postos de trabalho, nomeadamente suportes de máquinas, dispositivos de elevação, prensas de mesa, sistemas de disponibilização de materiais e ordenamento, nomeadamente correias e correntes transportadoras, transportadores de alcatruzes, dispositivos basculantes, bem como dispositivos eléctricos programáveis, incluindo pinças e robôs monobraço;máquinas de rebarbar (mecânicas, térmicas e electroquímicas); máquinas de embalagem; ferramentas eléctricas e respectivas ferramentas de encaixe;utensílios de jardinagem, nomeadamente corta-sebes, cortadores de relva, tesouras de relva, tesouras de aparar relva, foices, trituradores, bombas, máquinas de lavagem a alta pressão;máquinas de cozinha eléctricas e acessórios;máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, aspiradores;peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, compreendidos na classe 7.

Elektromotory, štartéry (okrem štartérov pozemných vozidiel), generátory, zápalné systémy pre spaľovacie motory, žhaviace sviečky, Lambda-sondy, rozdeľovače zapaľovania, zapaľovacie cievky, magnetické zapaľovače, kolíky zapaľovacích sviečok, vstrekovacie čerpadlá, palivové čerpadlá, regulátory otáčok, vstrekovacie dýzy a držiaky dýz;Elektromotory, štartéry (okrem štartérov pozemných vozidiel), generátory, zápalné systémy pre spaľovacie motory, žhaviace sviečky, Lambda-sondy, rozdeľovače zapaľovania, zapaľovacie cievky, magnetické zapaľovače, kolíky zapaľovacích sviečok, vstrekovacie čerpadlá, palivové čerpadlá, regulátory otáčok, vstrekovacie dýzy a držiaky dýz;ventily strojov;ventily strojov;palivové filtre, olejové filtre, vzduchové filtre;palivové filtre, olejové filtre, vzduchové filtre;hydropumpy, hydromotory, hydroventily, hydrovalce, hydroakumulátory, hydrofiltre;hydropumpy, hydromotory, hydroventily, hydrovalce, hydroakumulátory, hydrofiltre;pneumatické ventily, servo riadenia, tlakové vzduchové brzdy, tlakovzdušné zariadenia, najmä tlakovzdušné kompresory, tlakovzdušné nádrže, riadiace ventily, brzdové ventily; baliace stroje; turbokompresory;turbokompresory;elektronické riadiace prístroje pre výrobnú techniku, zariadenia na odporové zváranie, servopohony a prevodové cievky, riadenia robotov;elektronické riadiace prístroje pre výrobnú techniku, zariadenia na odporové zváranie, servopohony a prevodové cievky, riadenia robotov;modulové elementy na automatickú montáž /výrobnej techniky, vrátane vybavenia pracovísk, najmä pracovné stoly a pracovné lavice, držiaky strojov, bezpečnostné a ochranné zariadenia, výkyvné pracoviská, zdvíhacie zariadenia, stolové lisy, systémy na prípravu a zakladanie materiálu, najmä bežiace pásy a dopravné reťaze, striasadlové dopravníky, výkyvné zariadenia, ako aj programovateľné elektrické zariadenia vrátane chápačov a jednoramenných robotov.

Električni motorji, zaganjalnik (razen za kopenska vozila), generatorji, vžigalni sistemi za zgorevalne motorje, vžigalne svečke, svečke, lambda sonde, razdelilnik vžiga, vžigalne tuljave, magnetni vžigalnik, vtič vžigalne svečke, vbrizgalne črpalke, črpalke za gorivo, regulator števila vrtljajev, vbrizgalne šobe in nosilec šob;strojni ventili;filter za gorivo, oljni filter, zračni filter;hidravlične črpalke, hidravlični motorji, hidravlični ventili, hidravlični cilinder, hidravlični akumulator, hidravlični filter;pnevmatični ventili, servo krmiljenje, pnevmatične zavore, pnevmatična oprema, in sicer, pnevmatični kompresor, krmilni ventili, zavorni ventili;turbo kompresorji;elektronske krmilne naprave za montažno tehniko, uporovne varilne naprave, servo pogoni in gonilno vreteno, robotska krmilja;modulni deli za avtomatično montažno tehniko / montažno tehniko, vključno oprema delovnega mesta, in sicer držala za stroje, dvigalne naprave, namizne stiskalnice, sistemi za pripravo in razvrščanje materialov, in sicer tekoči trakovi in transportne verige, stresalni transporterji, prekucne naprave, kot tudi programibilne električne priprave, vključno prijemalo in enoročni robot;strgalni stroji (mehanski, termični in elektrokemični); stroji za pakiranje; električno orodje in njihovo vstavno orodje;električne naprave za oskrbo vrtov, in sicer škarje za živo mejo, kosilnice za travo, škarje za travo, orodje za obrezovanje in čiščenje trave, kose, drobilnik, črpalke, visokotlačni čistilni stroji;električni kuhinjski stroji in oprema;pomivalni stroji, pralni stroji, sesalniki;deli in montažna oprema za vse omenjeno blago 7.

Elmotorer, startmotorer (ej till landfordon), generatorer, tändsystem för förbränningsmotorer, glödstift, tändstift, lambdasonder, strömfördelare, tändspolar, tändmagneter, stickproppar till tändstift, insprutningspumpar, bränslepumpar, varvtalsregulatorer, insprutningsmunstycken och hållare till munstycken;maskinventiler;bränslefilter, oljefilter, luftfilter;hydraulpumpar, hydraulmotorer, hydraulventiler, hydraulcylindrar, hydrauliska ackumulatorer, hydraulfilter;pneumatiska ventiler, servostyrningsanordningar, tryckluftsbromsar, tryckluftsanordningar, nämligen tryckluftskompressorer, tryckluftsbehållare, styrventiler, bromsventiler;avgasturbokompressorer;elektroniska styrmekanismer för produktionsteknik, motståndssvetsanläggningar, servodrivanordningar och drivaxlar, robotstyrningar;modulelement för automatisk monterings-/produktionsteknik, inkluderande arbetsplatsutrustning, nämligen maskinfästen, lyftanordningar, bordspressar, system för förberedande och iordningställande av material, nämligen monteringsband och transportkedjor, skaktransportörer, tippanordningar samt programmerbara elektriska anordningar, inkluderande gripare och enarmsrobotar;avgradningsmaskiner (mekaniska, termiska och elektrokemiska); emballeringsmaskiner; elverktyg och tillhörande insticksverktyg;elektrisk trädgårdsskötselutrustning, nämligen häcksaxar, gräsklippare, gräsklippare, grästrimmare, liar, hackelsemaskiner, pumpar, högtrycksrengöringsanordningar;elektriska köksmaskiner och tillbehör;diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare;delar och tillbehör till nämnda varor, ingående i klass 7.

9
Elektrické a elektronické měřicí, kontrolní a regulační přístroje;elektrické a elektronické ovládací přístroje;přístroje pro záznam, zpracování, vysílání, příjem a zobrazení signálů, dat, obrazu a zvuku, elektrické a elektromagnetické nosiče dat;videokamery, obrazovky, reproduktory, antény pro rádia a televizní přístroje, telefonní přístroje, autoantény, přenosné vysílačky, autotelefony; poplašné systémy; přístroje pro určování polohy a navigační přístroje k zabudování do pozemních, vzdušných a vodních dopravních prostředků;vysokofrekvenční motory, napájecí zařízení, elektrické filtry, polovodičové součástky, optoelektronické součástky;plošné, leptané a lité obvody, integrované obvody, relé, pojistky, vedení pro elektrické, elektronické a optické signály, kabelové spojky, elektrické vypínače, elektronická přestavení délky světla, elektromotory, čidla, detektory, spínací zařízení/skříně, solární články a solární generátory;analytické přístroje pro motorová vozidla, jmenovitě pro analýzu odpadního plynu, analýzu sazí, funkce brzd, diagnostické nástroje a zařízení pro simulace, zkušební přístroje pro motory, dílenské kontrolní přístroje pro vstřikovací čerpadla, startéry a generátory;baterie, nabíječky, zkoušečky baterií, zesilovače, transformátory, kabelové bubny;elektrické a elektronické dálkoměry, výškoměry, úhloměry, sklonoměry, radiolokační přístroje pro zjišťování kovů a jiných látek;závlahové počítače;části a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží zařazeného do třídy 9.

Appareils électriques et électroniques de mesurage, de contrôle et de réglage;appareils de commande électriques et électroniques;appareils d' enregistrement, de travail, de traitement, d' émission, de réception et d' indication de signaux, de données, d' images et de sons, supports de données électriques et électromagnétiques;caméras vidéo, écrans, haut-parleurs, antennes pour radios et téléviseurs, téléphones, antennes pour automobiles, téléphones portables, téléphones pour automobiles; systèmes d'alarme; appareils de localisation et de navigation pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;générateurs haute-fréquence, dispositifs d' alimentation en électricité, filtres électriques, composants semi-conducteurs, composants opto-électroniques;circuits imprimés, corrodés et coulés, circuits intégrés, relais, fusibles, conduites pour signaux électriques, électroniques et optiques, raccords pour câbles, commutateurs électriques, variateurs de lumière, capteurs, détecteurs, dispositifs de commutation et tableaux électriques, cellules solaires et générateurs solaires;appareils d'analyse pour automobiles, à savoir pour l'analyse des gaz d'échappement, l'analyse des particules de fumée, de la fonction de freinage, instruments de diagnostic et équipements pour simulations, testeurs de moteurs, appareils d'essai d'ateliers pour pompes à injection, démarreurs et générateurs;batteries, chargeurs, testeurs de batteries, amplificateurs, transformateurs, rouleaux de câbles;télémètres électriques et électroniques, altimètres, rapporteurs, inclinomètres, détecteurs de métaux et d' autres matières;ordinateurs d' irrigation;pièces et accessoires de ces articles compris dans la classe 9.

Electrical and electronic measuring and control monitoring devices; electrical and electronic control units; apparatus for recording, conditioning, processing, transmitting, receiving and indicating signals, data, images and sounds, electric and electromagnetic data carriers; video cameras, monitors, loudspeakers, antennas for radios and television receivers, telephones, car aerials, portable radiotelephones, car telephones; alarm systems; devices for location and navigation for installation in land vehicles, aircraft and marine craft; high-frequency generators, power supply devices, electric filters, semiconductor components, optoelectronic components; printed, etched and potted circuits, integrated circuits, relays, fuses, leads for electric, electronic and optical signals, cable connections, electric switches, electronic headlamp beam adjustment, electric motors, sensors, detectors, switching devices/switch boxes, solar cells and solar generators; analysers for motor vehicles, namely for exhaust gas analyses, soot particle analyses, brake function, diagnostic instruments and equipment for simulations, engine testers, workshop test devices for injection pumps, starters and generators; batteries, charging devices, battery testers, amplifiers, transformers, cable drums; electrical and electronic distance meters, altimeters, angle measures, inclinometers, detectors for detecting metal and other material; irrigation computers; parts and accessories for the abovementioned goods insofar as they are contained in class 9.

Elektrische und elektronische Meß-, Kontroll- und Regelgeräte; elektrische und elektronische Steuergeräte; Apparate für das Aufzeichnen, Bearbeiten, Verarbeiten, Senden, Empfangen und Anzeigen von Signalen, Daten, Bildern und Tönen, elektro- und elektromagnetische Datenträger; Videokameras, Bildschirme, Lautsprecher, Antennen für Radios und Fernsehapparate, Telefongeräte, Autoantennen, tragbare Funksprechgeräte, Autotelefone; Alarmsysteme; Geräte für die Ortung und die Navigation zum Einbau in Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge; Hochfrequenzgeneratoren, Stromversorgungseinrichtungen, elektrische Filter, Halbleiterbauelemente, optoelektronische Bauelemente; gedruckte, geätzte und vergossene Schaltungen, integrierte Schaltungen, Relais, Sicherungen, Leitungen für elektrische, elektronische und optische Signale, Kabelverbindungen, elektrische Schalter, elektronische Leuchtweiten-Verstellung, Elektromotoren, Sensoren, Detektoren, Schaltvorrichtungen/-kästen, Solarzellen und Solargeneratoren; Analysegeräte für Kraftfahrzeuge, nämlich für die Abgasanalyse, Rußpartikelanalyse, Bremsfunktion, Diagnoseinstrumente und Einrichtungen für Simulationen, Motortester, Werkstattprüfgeräte für Einspritzpumpen, Anlasser und Generatoren; Batterien, Ladegeräte, Batterietester, Verstärker, Transformatoren, Kabeltrommeln; elektrische und elektronische Entfernungsmesser, Höhenmesser, Winkelmesser, Neigungsmesser, Ortungsgeräte zum Aufspüren von Metall und anderen Stoffen; Bewässerungscomputer; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten.

Elektriske og elektroniske apparater til måling, kontrol og regulering;elektriske og elektroniske apparater til styring;apparater til optagelse, bearbejdning, behandling, transmission, modtagelse og gengivelse af signaler, data, billeder og lyd, elektriske og elektromagnetiske databærere;videokameraer, monitorer, højtalere, antenner til radioer og fjernsynsapparater, telefoner, autoantenner, bærbare apparater til radiokommunikation, biltelefoner; alarmsystemer; apparater til lokalisering og navigation beregnet til montering i befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet;højfrekvensgeneratorer, strømforsyningsanordninger, elektriske filtre, halvlederkomponenter, optoelektroniske komponenter;udstansede, ibrændte og støbte kredsløb, integrerede kredsløb, relæer, sikringer, kabler til elektriske, elektroniske og optiske signaler, kabelforbindelser, elektriske afbrydere, elektroniske anordninger til justering af lyslængde, sensorer, detektorer, kontaktanordninger/-bokse, solceller og generatorer til solenergi;analyseapparater til motorkøretøjer, nemlig til analyse af udstødningsgas, af sodpartikler, bremsefunktion, instrumenter til fejlfinding og simulatorer, motortestere, værkstedsprøveudstyr til indsprøjtningspumper, startere og generatorer;batterier, ladeaggregater, batteritestere, forstærkere, transformatorer, kabeltromler;elektriske og elektroniske afstandsmålere, højdemålere, vinkelmålere, klinometre, apparater til sporing af metal og andre materialer;computere til styring af vandingsanlæg;dele og tilbehør til førnævnte varer, indeholdt i klasse 9.

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης·ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου·συσκευές για την εγγραφή, την επεξεργασία, την κατεργασία, την εκπομπή, τη λήψη και την ένδειξη σημάτων, δεδομένων, εικόνων και ήχων, ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά μέσα δεδομένων·βιντεοκάμερες, οθόνες, μεγάφωνα, κεραίες για ραδιόφωνα και τηλεοπτικές συσκευές, τηλεφωνικές συσκευές, κεραίες αυτοκινήτων, φορητές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας, τηλεφωνικές συσκευές αυτοκινήτων· συστήματα συναγερμού· συσκευές για τον εντοπισμό και την πλοήγηση προοριζόμενες για εγκατάσταση σε οχήματα κίνησης στο έδαφος, στον αέρα και στο νερό·γεννήτριες υψηλής τάσης, διατάξεις τροφοδοσίας με ρεύμα, ηλεκτρικά φίλτρα, δομοστοιχεία ημιαγωγών, οπτικοηλεκτρονικά δομοστοιχεία·τυπωμένα κυκλώματα, κυκλώματα κατασκευασμένα με διεργασία χημικής καύσης και χυτά κυκλώματα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτρονόμοι, ασφάλειες, αγωγοί για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και οπτικά σήματα, συνδέσεις καλωδίων, ηλεκτρικοί διακόπτες, ηλεκτρονικές ρυθμίσεις μακρινού φωτισμού, αισθητήρες, ανιχνευτές, διατάξεις και κιβώτια ελέγχου, ηλιακές κυψέλες και γεννήτριες·συσκευές ανάλυσης για μηχανοκίνητα οχήματα, συγκεκριμένα για την ανάλυση καυσαερίων, σωματιδίων αιθάλης, για τη λειτουργία πέδης, διαγνωστικά όργανα και διατάξεις εξομοίωσης, διατάξεις δοκιμής κινητήρα, συσκευές δοκιμής συνεργείου για αντλίες ψεκασμού, διατάξεις εκκίνησης και γεννήτριες·ηλεκτρικά στοιχεία (μπαταρίες), συσκευές δοκιμής ηλεκτρικών στοιχείων (μπαταριών), ενισχυτές, μετασχηματιστές, καλαμίσκοι (καρούλια) για καλώδια·ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά τηλέμετρα, υψόμετρα, μοιρογνωμόνια, κλισίμετρα, συσκευές εντοπισμού μετάλλων και άλλων υλικών·ηλεκτρονικοί υπολογιστές αρδεύσεων·μέρη και εξαρτήματα για τα προαναφερθέντα προϊόντα, περιλαμβανόμενα στην κλάση 9.

Aparatos eléctricos y electrónicos de medida, de control y de regulación;equipos de mando eléctricos y electrónicos;aparatos para el registro, tratamiento, procesamiento, emisión, recepción y visualización de señales, datos, imágenes y sonidos, soportes de datos eléctricos y electromagnéticos;cámaras de vídeo, pantallas, altavoces, antenas para radios y televisores, teléfonos, antenas de automóvil, puestos radiotelefónicos portátiles, teléfonos de automóvil; sistemas de alarma; aparatos para la localización y navegación para su montaje en vehículos de locomoción terrestres, aéreos y náuticos;generadores de alta frecuencia, dispositivos de alimentación eléctrica, filtros eléctricos, componentes semiconductores, componentes optoelectrónicos;circuitos impresos, grabados al ácido y encapsulados, circuitos integrados, relés, fusibles, conducciones para señales eléctricas, electrónicas y ópticas, conexiones de cables, interruptores eléctricos, ajustes electrónicos del alcance de la iluminación, sensores, detectores, dispositivos/cajas de distribución, células solares y generadores solares;aparatos de análisis para automóviles, en concreto, para el análisis de gases de escape, análisis de partículas de hollín, funcionamiento de frenos, instrumentos de diagnóstico y dispositivos para la simulación, comprobadores de motor, aparatos de comprobación de taller para bombas de inyección, motores de arranque y generadores;baterías, cargadores, comprobadores de batería, amplificadores, transformadores, tambores para cables;telémetros eléctricos y electrónicos, altímetros, transportadores, indicadores de pérdida, detectores de metales y otros materiales;ordenadores para riego;piezas y accesorios para estos productos, comprendidos en la clase 9.

Elektrilised ja elektroonilised mõõte-, kontroll- ja reguleerimisseadmed;elektriline ja elektrooniline juhtaparatuur;aparaadid signaalide, andmete, piltide ja helide jäädvustamiseks, töötlemiseks, ümbertöötlemiseks, saatmiseks, vastuvõtmiseks ja näitamiseks, elektroonilised ja elektromagnetilised andmekandjad;videokaamerad, monitorid, kõlarid, antennid raadiote ja telerite jaoks, telefoniaparaadid, autoantennid, kaasaskantavad raadiotelefonid, autotelefonid; häiresüsteemid; asukoha kindlaksmääramise ja navigatsiooniseadmed paigaldamiseks maismaa-, õhu- ja veesõidukitesse;kõrgsagedusgeneraatorid, toitevooluallikad, elektrilised filtrid, pooljuhtelemendid, optoelektroonilised elemendid;trükitud, söövitatud ja valatud lülitused, integraallülitused, releed, kaitsmed, juhtmed elektriliste, elektrooniliste ja optiliste signaalide jaoks, kaabliühendused, elektrilülitid, elektrooniline tulede kaldenurga regulaator, elektrimootorid, andurid, detektorid, lülitusseadeldised/karbid, päikesepatareielemendid ja päikesegeneraatorid;mootorsõidukite analüüsiseadmed, nimelt heitgaasianalüüsi, tahmaosakeste analüüsi, pidurifunktsiooni jaoks, simulatsiooni diagnostikainstrumendid ja seadeldised, mootoritestrid, sissepritsepumpade, starterite ja generaatorite töökoja testimisseadmed;akud, laadimisseadmed, akutestrid, võimendid, trafod, kaablitrumlid;elektrilised ja elektroonilised kaugusmõõturid, kõrgusmõõturid, kaldemõõturid, asukoha kindlaksmääramise seadmed metalli ja muude materjalide kontrollimiseks;irrigatsioonikompuutrid;kõigi klassi 9 kuuluvate eespool mainitud toodete osad ja lisaseadmed.

Sähköiset ja elektroniset mittaus-, valvonta- ja säätölaitteet;sähkökäyttöiset ja elektroniset ohjauslaitteet;laitteet signaalien, tiedon, kuvien ja äänen tallentamiseen, muokkaamiseen, käsittelemiseen, lähettämiseen, vastaanottamiseen ja näyttämiseen, sähköiset ja sähkömagneettiset tietovälineet;videokamerat, kuvaruudut, kaiuttimet, antennit radio- ja televisiovastaanottimiin, puhelinlaitteet, autoantennit, kannettavat radiopuhelimet, autopuhelimet; hälytysjärjestelmät; suuntimis- ja navigaatiolaitteet asennettaviksi maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoihin;suurtaajuusgeneraattorit, virtalähdeyksiköt, sähköiset suodattimet, puolijohdekomponentit, optoelektroniset osat;painetut, syövytetyt ja valetut piirit, integroidut piirit, releet, varokkeet, johdot sähköisille, elektronisille ja optisille signaaleille, kaapeliliitokset, sähköiset kytkimet, elektroniset valojensäätimet, anturit, ilmaisimet, kytkinlaitteet ja -kaapit, aurinkokennot ja aurinkogeneraattorit;analysointilaitteet moottoriajoneuvoihin, nimittäin pakokaasu- ja nokihiukkasanalyysejä varten, jarrujen toiminta, vianetsintä- ja simulaatiolaitteet, moottorinkoestuslaitteet, korjaamojen koestuslaitteet polttoainepumpuille, käynnistimille ja generaattoreille;akut, latauslaitteet, akkujen testauslaitteet, vahvistimet, muuntajat, kaapelikelat;sähköiset ja elektroniset etäisyysmittarit, korkeusmittarit, astelevyt, kaltevuusmittarit, paikannuslaitteet metallin ja muiden aineiden havaitsemiseen;kasteluun liittyvät tietokoneet;kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet luokassa 9.

Elektromos és elektronikus mérő-, ellenőrző (felügyeleti) és szabályozóberendezések;elektromos és elektronikus vezérlő készülékek;jelek, adatok, képek és hangok rögzítésére, feldolgozására, küldésére, fogadására és kijelzésére szolgáló berendezések, elektromos és elektromágneses adathordozók;videokamerák, monitorok, hangszórók, rádió- és televízóantennák, telefonkészülékek, autonantennák, hordozható rádiótelefonok, autotelefonok; riasztó rendszerek; szárazföldi, légi és vízi közlekedési eszközökbe beépíthető helymeghatározó és tájoló eszközök;nagyfrekvenciás generátorok, áramellátó berendezések, elektromos szűrők, félvezető szerkezeti elemek, optoelektronkus elemek;nyomtatott, kimart és kiöntött áramkörök, integrált áramkörök, relék, biztosítékok, elektromos, elektronikus és optikai jelek vezetői, kábelcsatlakozók, elektromos kapcsolók, elektronikus fénytávolság-beállítás, elektromotorok, érzékelők, detektorok, kapcsolóberendezések/-szekrények, napelemek és napelemes generátorok;elemzőkészülékek gépjárművekhez, nevezetesen kipufogógáz elemzéshez, koromrészecske elemzéshez, fékfunkció elemzéshez, diagnosztizáló műszerek, szimulációs berendezések, motorellenőrző készülékek, befecskendező szivattyút ellenőrző műhelyi készülékek, indítók és generátorok;akkumulátorok, töltőkészülékek, akkumulátorellenőrzők, erősítők, transzformátorok, kábeldobok;elektromos és elektronikus távolságmérők, magasságmérők, szögmérők, dőlésmérők, fémek és más anyagok felkutatására szolgáló helymeghatározó készülékek;öntözőkomputerek;a 9.

Apparecchi elettrici ed elettronici di misura, controllo e regolazione;apparecchi di comando elettrici ed elettronici;apparecchi per la registrazione, il trattamento, l' elaborazione, la trasmissione, la ricezione e la visualizzazione di segnali, dati, immagini e suoni, supporti per dati elettrici ed elettromagnetici;videocamere, schermi, altoparlanti, antenne per radio e apparecchi televisivi, apparecchi telefonici, antenne per auto, radiotelefoni, telefoni per auto; sistemi d'allarme; apparecchi di localizzazione e di navigazione da montare su veicoli terrestri, aerei e nautici;generatori d' alta frequenza, apparecchi d' alimentazione, filtri elettrici, elementi semiconduttori e optoelettronici;circuiti stampati, incisi e collegati a testa fusa, circuiti integrati, relè, fusibili, linee per segnali elettrici, elettronici e ottici, giunti per cavi, commutatori elettrici, regolazioni elettroniche dell' ampiezza d' illuminazione, motori elettrici, sensori, rilevatori, dispositivi/cassette di commutazione, celle e generatori solari;apparecchi d'analisi per autoveicoli, ovvero per l'analisi dei gas di scarico, delle particelle di fuliggine, del funzionamento dei freni, strumenti di diagnosi e dispositivi di simulazione, apparecchi di prova per motori, strumenti di prova da officina per pompe a iniezione, motorini d'avviamento e generatori;batterie, caricabatterie, apparecchi di prova per batterie, amplificatori, trasformatori, tamburi per cavi;elettrici e telemetri elettronici, altimetri, rapportatori, indicatori di pendenza, apparecchi di localizzazione per l' identificazione di metalli e altri materiali;computer per irrigazione;parti e accessori per i suddetti articoli, compresi nella classe 9.

Elektriniai ir elektroniniai matavimo, kontroliniai ir reguliavimo prietaisai;elektriniai ir elektroniniai valdymo aparatai;signalų, duomenų, vaizdo ir garso įrašymo, apdirbimo, apdorojimo, siuntimo, priėmimo ir rodymo aparatai, elektroninės ir elektromagnetinės duomenų laikmenos;vaizdo kameros, vaizduokliai (monitoriai), garsiakalbiai, radijo imtuvų ir televizorių antenos, telefono aparatai, automobilio antenos, nešiojamieji radiotelefonijos prietaisai, automobilių telefonai; signalizacijos sistemos; vietos nustatymo ir navigaciniai prietaisai, skirti montuoti į sausumos, oro ir vandens transporto priemones;aukštadažniai generatoriai, maitinimo blokai, elektriniai filtrai, puslaidininkiniai konstrukcijos elementai, optoelektroniniai konstrukcijos elementai;spausdintinės plokštės, ėsdintosios spausdintinės ir sandarintosios plokštės, integriniai grandynai, relės, saugikliai, elektros, elektroninių ir optinių signalų laidai, kabelių sujungimai, elektriniai jungikliai, elektroninis šviesos pločio reguliavimas, elektros varikliai, jutikliai, detektoriai, skirstomieji įrenginiai / skirstomosios dėžutės, saulės elementai ir saulės generatoriai;analizės prietaisai automobiliams, y.t. išmetamųjų dujų analizei, nuodegų analizei, stabdžių funkcijos analizei, diagnostikos instrumentai ir įrenginiai skirti modeliavimui, variklio diagnostikos prietaisai, dirbtuvių įranga, skirta didelio slėgio siurblių, starterių ir generatorių diagnostikai;baterijos, įkrovikliai, baterijų testeriai, stiprintuvai, transformatoriai, kabelio būgnai;elektriniai ir elektroniniai atstumo matuokliai, aukščio matuokliai, kampo matuokliai, polinkio matuokliai, vietos nustatymo prietaisai, skirti aptikti metalą ir kitas medžiagas;drėkinimo/laistymo kompiuteriai;visų aukščiau nurodytų 9 klasės prekių dalys ir reikmenys.

Elektriskas un elektroniskas mērīšanas, kontroles un regulēšanas ierīces;elektriskie un elektroniskie kontroles aparāti;aparāti signālu, datu, attēlu un skaņas ierakstīšanai, pārstrādei, apstrādei, raidīšanai, uztveršanai un norādīšanai, elektroniski un elektromagnētiski datu nesēji;videokameras, ekrāni, skaļruņi, radio un televīzijas ierīču antenas, tālruņu ierīces, automašīnu antenas, pārvietojamas radiotelefonu ierīces, automašīnu tālruņi; signalizācijas sistēmas; ierīces atrašanās vietas noteikšanai un navigācijai, iebūvēšanai sauszemes, gaisa un ūdens transportlīdzekļos;augstas frekvences ģeneratori, strāvas padeves iekārtas, elektriskie filtri, pusvadītāju detaļas, optoelektroniskas detaļas;iespiestas, kodinātas un atlietas shēmas, integrētas shēmas, releji, drošinātāji, elektrisko, elektronisko un optisko signālu līnijas, kabeļu savienojumi, elektriski slēdži, elektroniska gaismu attālumu regulēšanas mehānismi, elektromotori, sensori, detektori, slēdžu iekārtas/kārbas, solārie bloki un saules ģeneratori;analīžu ierīces transportlīdzekļiem, proti, atgāzu analīzēm, kvēpu daļiņu analīzēm, bremžu funkcijas, diagnostikas instrumenti un simulācijas ietaises, motoru pārbaudes ierīces, darbnīcu pārbaudes ierīces iesmidzināšanas sūkņiem, starteriem un ģeneratoriem;akumulatori, lādētājierīces, akumulatoru pārbaudes ierīces, pastiprinātāji, transformatori, kabeļa spoles;elektriskas un elektroniskas attāluma mērierīces, augstuma mērierīces, leņķa mērierīces, slīpuma mērierīces, atrašanas vietas noteikšanas ierīces metālu un citu vielu atrašanai;apūdeņošanas datori;visu iepriekš minēto 9.

Tagħmir elettriku u elettroniku ta' kejl, kontroll u regolazzjoni;apparat tal-kontroll elettriku u elettroniku;tagħmir għall-irrekordjar, trattament, proċessar, xandir, riċeviment u wiri ta' sinjali, data, stampi u ħsejjes, tagħmir elettriku u elettromanjetiku li jġorr id-data;vidjokameras, moniters, lawdspikers, antenni tar-radjijiet u apparat tat-televiżjoni, apparat tat-telefon, antenni tal-karrozzi, walkie talkies, telefons tal-karozzi; sistemi ta' l-allarm; tagħmir għad-determinazzjoni tal-pożizzjoni u ta' navigazzjoni għall-integrazzjoni ġo vetturi ta' l-art, ta' l-arja u ta' l-ilma;ġeneraturi ta' frekwenza għolja, tagħmir ta' provvista tal-enerġija elettrika, filtri elettriċi, komponenti semikonduttivi, komponenti elettroniċi ottiċi;swiċis stampati, ikkawterizzati u ssiġġillati, ċirkuwiti integrati, relays, fjusijiet, wajers għas-sinjali elettriċi, elettroniċi u ottiċi, konnessjonijiet tal-kejbils, swiċis elettriċi, aġġustament eletrroniku tal-wisa' tar-raġġi tad-dawl, muturi ta' l-elettriku, sensers, ditekters, tagħmir/kaxex tas-sokits, ċelluli solari u ġeneraturi solari;tagħmir ta' analiżi għall-vetturi, jiġifieri għal l-analiżi ta' l-egżost, analiżi tal-ġmied, funzjoni tal-brejkijiet, strumenti dijanjostiċi u tagħmir għas-simulazzjoni, strumenti għall-ittesstjar tal-magna, strumenti tal-ittesstjar fil-workshops għall-pompi tal-fjuwil injection, starters u ġeneraturi;batteriji, strumenti għall-iċċarġjar, strumenti għall-ittesstjar tal-batteriji, amplifikaturi, transformers, rkiekel kbar għall-kejbils tal-elettriku;telemetri elettriċi u elettroniċi, altimetri, gonjometri, inklinometri, tagħmir li jiddetermina l-pożizzjoni għal osservar ta' metall u materjal ieħor;komputer tat-tisqija;partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel fil-klassi 9.

Elektrische en elektronische meet-, controle- (inspectie-) en regelapparaten;elektrische en elektronische besturingsapparaten;apparaten voor het opnemen, bewerken, verwerken, zenden, ontvangen en weergeven van signalen, gegevens, beeld en geluid, elektronische en elektromagnetische gegevensdragers;videocamera's, beeldschermen, luidsprekers, antennes voor radio- en televisietoestellen, telefoontoestellen, auto-antennes, mobilofoons, autotelefoons; alarmsystemen; apparaten voor de lokalisatie en navigatie voor montage in voertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen;hoogfrequentiegeneratoren, voedingsinrichtingen, elektrische filters, halfgeleiderbouwelementen, opto-elektronische bouwelementen;printplaten, geëtste en ingegoten schakelingen, geïntegreerde schakelingen, relais, zekeringen, leidingen voor elektrische, elektronische en optische signalen, kabelverbindingen, elektrische schakelaars, elektronische afstellingen voor koplampen, sensoren, detectoren, schakelinrinchtingen/-dozen, zonnecellen en zonnegeneratoren;analyseapparaten voor automobielen, te weten voor de analyse van uitlaatgassen, de analyse van roetdeeltjes, remfunctie, diagnose-instrumenten en inrichtingen voor simulaties, motortesters, testapparaten voor in de werkplaats voor injectiepompen, starters en generatoren;accu's, laadinrichtingen, accutesters, versterkers, transformatoren, kabelhaspels;elektrische en elektronische afstandmeters, hoogtemeters, graadbogen, hellingmeters, peilers voor het opsoren van metaal en andere stoffen;bevloeiingscomputers;onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, voorzover begrepen in klasse 9.

Elektryczne i elektroniczne urządzenia pomiarowe, kontrolne i regulacyjne;elektryczne i elektroniczne urządzenia sterownicze;aparatura do rejestracji, przetwarzania, nadawania, odbierania i wyświetlania sygnałów, danych, obrazów i dźwięków, elektryczne i elektromagnetyczne nośniki danych;kamery wideo, monitory, głośniki, anteny do aparatów radiowych i telewizyjnych, anteny samochodowe, przenośne radiotelefony, telefony samochodowe; systemy alarmowe; urządzenia do lokalizacji i nawigacji do montażu w pojazdach lądowych, powietrznych i wodnych;generatory wielkiej częstotliwości, zasilacze elektryczne, filtry elektryczne, podzespoły półprzewodnikowe, podzespoły optoelektroniczne;obwody drukowane, wytrawiane i zalewane, układy scalone, przekaźniki, bezpieczniki, przewody do przekazywania sygnałów elektrycznych, elektronicznych i optycznych, złącza kablowe, łączniki elektryczne, elektroniczna regulacja zasięgu reflektorów, silniki elektryczne, sensory, detektory, urządzenia/skrzynki rozdzielcze, ogniwa słoneczne i generatory słoneczne;analizatory do samochodów, mianowicie do analizy spalin, analizy sadzy, hamowania, instrumenty diagnostyczne i urządzenia do symulacji, testów silników, warsztatowe urządzenia kontrolne pomp wtryskowych, rozruszników i generatorów;baterie, ładowarki, testery baterii, wzmacmacze, transformatory, bębny kablowe;elektryczne i elektroniczne mierniki odległości, wysokościomierze, kątomierze, pochyłomierze, urządzenia do lokalizacji do szukania metalu i innych materiałów;komputery do nawadniania;części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów w klasie 9.

Aparelhos de medida, controle (inspecção) e regulação eléctricos e electrónicos;aparelhos de comando eléctricos e electrónicos;aparelhos de registo, tratamento, processamento, envio, recepção e visualização de sinais, dados, imagem e som, suportes de dados electrónicos e electromagnéticos;câmaras de vídeo, unidades de visualização, altifalantes, antenas de rádio e televisão, telefones, antenas de automóvel, walkie-talkies, telefones para automóveis; sistemas de alarme; aparelhos de orientação e navegação para montagem em veículos terrestres, aeronaves e embarcações;geradores de alta frequência, equipamentos de fornecimento de energia, filtros eléctricos, componentes semicondutores, componentes optoelectrónicos;circuitos impressos, gravados a ácido e encapsulados, circuitos integrados, relés, fusíveis, condutores de sinais eléctricos, electrónicos e ópticos, junções de cabos, interruptores eléctricos, reguladores electrónicos do alcance de faróis, sensores, detectores, dispositivos e caixas de derivação, células solares e geradores solares;aparelhos de análise para veículos automóveis, nomeadamente para a análise dos gases de escape, análise de partículas de fuligem, funcionamento dos travões, instrumentos de diagnóstico e equipamentos de simulação, aparelhos de teste de motores, aparelhos de ensaio de oficina para bombas de injecção, motores de arranque e alternadores;baterias, carregadores, aparelhos de teste de baterias, amplificadores, transformadores, cabos de extensão com enrolador;telémetros eléctricos e electrónicos, altímetros, transferidores, inclinómetros, aparelhos de localização para a detecção de metais e outros materiais;sistemas de rega automática;peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, compreendidos na classe 9.

Elektrické a elektronické meracie, kontrolné a regulačné prístroje;Elektrické a elektronické meracie, kontrolné a regulačné prístroje;elektrické a elektronické kontrolné zariadenia;elektrické a elektronické kontrolné zariadenia; poplašné systémy; prístroje na záznam, spracovanie, posielanie, prijímanie a zobrazovanie signálov, údajov, obrazov a zvukov, elektro- a elektromagnetické dátové nosiče;video kamery, obrazovky, reproduktory, antény pre rádiá a televízne prijímače, telefónne prístroje, autoantény, prenosné rádiové vyielačky, autotelefóny;video kamery, obrazovky, reproduktory, antény pre rádiá a televízne prijímače, telefónne prístroje, autoantény, prenosné rádiové vyielačky, autotelefóny;analýzne prístroje pre motorové vozidlá, najmä na analýzu výfukových plynov, na analýzu sadzí, s brzdiacou funkciou, diagnostické nástroje a zariadenia pre simulácie, motorové testy, servisné kontrolné prístroje pre vstrekovacie čerpadlá, štartéry a generátory;batérie, nabíjačky, prístroje na testovanie batérií, zosilňovače, transformátory, káblové bubny;prístroje na polohovanie a navigáciu na zabudovanie do pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkov;prístroje na polohovanie a navigáciu na zabudovanie do pozemných, vzdušných a vodných dopravných prostriedkov;vysokofrekvenčné generátory, zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou, elektrické filtre, polovodičové konštrukčné elementy, optoelektronické konštrukčné súčiastky.

Električne in elektronske merilne, kontrolne in regulacijske naprave;električni in elektronski kontrolni aparati;aparati za snemanje, obdelavo, predelavo, oddajanje, sprejemanje in prikaz signalov, podatkov, slik in zvokov, električni in elektromagnetni nosilci podatkov;video kamere, zasloni, zvočniki, antene za radijske in televizijske aparate, telefonske naprave, avtomobilske antene, prenosne radijske naprave, avto telefoni; alarmni sistemi; naprave za določanje mest in navigacijo za vgraditev v kopenska, zračna in vodna vozila;visokofrekvenčni generatorji, naprave za oskrbo s tokom, električni filter, polprevodniški sestavni deli, optoelektronski sestavni deli;tiskana, jedkana in ulita vezja, integrirana vezja, releji, varovalke, vodi za električne, elektronske in optične signale, kabelske povezave, električno stikalo, elektronska nastavitev svetlobne dolžine, elektromotorji, senzorji, detektorji, stikalne opreme/omare, solarne celice in solarni generatorji;naprave za analizo motornih vozil, in sicer za analizo izpušnih plinov, analize delčkov saj, zavornih funkcij, diagnostični instrumenti in oprema za simulacije, teste motorjev, kontrolne naprave v delavnicah za vbrizgalne črpalke, zaganjalnike in generatorje;baterije, polnilniki, baterijski testerji, ojačevalci, transformatorji, kabelski bobni;električni in elektronski daljinomer, višinomer, kotomer, priprava za merjenje naklonskega kota, lokator za iskanje kovin in drugih snovi;računalniki za namakalne naprave;deli in montažna oprema za vse omenjeno blago 9.

Elektriska och elektroniska mät-, kontroll- och reglerapparater;elektriska och elektroniska styranordningar;apparater för upptagning, bearbetning, behandling, sändning, mottagning och visning av signaler, data, bilder och ljud, elektriska och elektromagnetiska databärare;videokameror, bildskärmar, högtalare, antenner till radio- och TV-apparater, telefoner, bilantenner, bärbara radiotelefonianläggningar, biltelefoner; larmsystem; apparater för lägesbestämning och navigation för installation i fordon samt i luft- och vattenfarkoster;högfrekvensgeneratorer, strömförsörjningsanordningar, elektriska filter, halvledarkomponenter, optoelektroniska komponenter;tryckta, etsade och gjutna kretskort, integrerade kretskort, reläer, säkringar, ledningar för elektriska, elektroniska och optiska signaler, kabelskarvar, elektriska omkopplare, elektroniska reglermekanismer för ljusbredd, sensorer, detektorer, kopplingsanordningar/-lådor, solceller och solgeneratorer;apparater för bilprovning, nämligen för avgasanalys, sotpartikelanalys, bromsfunktion, diagnosinstrument och simuleringsanordningar, testanordningar för motorer, verkstadsprovanordningar för insprutningspumpar, startanordningar och generatorer;batterier, laddningsaggregat, batteritestare, förstärkare, transformatorer, kabeltrummor;elektriska och elektroniska avståndsmätare, höjdmätare, gradskivor, lutningsmätare, lokaliseringsapparater för detektion av metall och andra material;bevattningsdatorer;delar och tillbehör till nämnda varor, ingående i klass 9.

11
Topné, vařicí, grilovací, ohřívací a chladicí přístroje;plynové zapalovače; veškeré výše uvedené zboží zarazené do trídy 11; světlomety a světla včetně světel pro vozidla;chladicí zařízení a přístroje; ventilacní technika; sušice vlasu; kávovary; bubnové sušicky; pražicí stroje; pece, pícky;elektrické vařiče vajíček; toustovace; klimatizacní zarízení; kontrolní a regulační přístroje pro plynové vytápění;hlavice sprchy, jakož i spojovací prvky;zavlažovače;části a příslušenství veškerého výše uvedeného zboží zařazeného do třídy 11.

Appareils de chauffage, de cuisson, de grillade, de réchauffement et de réfrigération;allumeurs de gaz; tous les produits précités compris dans la classe 11; projecteurs et lampes, y compris ceux pour véhicules;dispositifs et appareils de réfrigération; installations de ventilation; sèche-cheveux; cafetières; sèche-linge; torréfacteurs; fours de cuisson;appareils électriques pour cuire les oeufs; grille-pain; climatiseurs; appareils de contrôle et de réglage pour chauffages au gaz;pommes de douche ainsi que leurs pièces de raccordement;aspergeurs d'eau;pièces et accessoires de ces articles compris dans la classe 11.

Heating, cooking, grilling, warming and cooling apparatus; gas igniters, insofar as they are contained in class 11; spotlights and lights including those for vehicles; cooling devices/refrigerators; ventilation systems; hair-dryers, coffee machines; tumble driers; roasters; baking ovens; electric egg-boilers; toasters; air-conditioning systems; monitoring and control devices for gas heaters; water hoses sprinklers and spray heads as well as coupling units for it; water sprinklers; parts and accessories for the abovementioned goods insofar as they are contained in class 11.

Heiz-, Koch-, Grill-, Wärme- und Kühlapparate; Gasanzünder; soweit in Klasse 11 enthalten; Scheinwerfer und Leuchten einschließlich solcher für Fahrzeuge; Kühlvorrichtungen/Kühlgeräte; Lüftungsanlagen; Haartrockner; Kaffeemaschinen; Wäschetrockner; Röster; Backöfen; elektrische Eierkocher; Toaster; Klimaanlagen; Kontroll- und Regelgeräte für Gasheizungen; Brauseköpfe sowie Kupplungsstücke hierfür; Wassersprenkler; Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren soweit in Klasse 11 enthalten.

Apparater til opvarmning, kogning, stegning, varmeapparater og apparater til køling;gastændere; alle ovennævnte varer indeholdt i klasse 11; projektører og lamper, inklusive projektører og lamper til køretøjer;køleanlæg/køleaggregater; apparater til ventilation; hårtørrere; kaffemaskiner; tørretumblere; risteapparater; ovne;elektriske æggekogere; brødristere; luftkonditioneringsanlæg; apparater til kontrol og regulering af gasvarmeanlæg;brusehoveder samt koblinger hertil;vandsprinklere;dele og tilbehør til førnævnte varer, indeholdt i klasse 11.

Συσκευές θέρμανσης, μαγειρικής, ψησίματος και ψύξης·αναφλεκτήρες αερίου· όλα τα προαναφερθέντα είδη περιλαμβανόμενα στην κλάση 11· προβολείς και φώτα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για οχήματα·διατάξεις και συσκευές ψύξης· εγκαταστάσεις αερισμού· στεγνωτήρες μαλλιών· καφετιέρες· στεγνωτήρια ρούχων· συσκευές ψησίματος· φούρνοι ψησίματος·ηλεκτρικοί βραστήρες αυγών· τοστιέρες· συσκευές κλιματισμού· συσκευές ελέγχου (επιθεώρησης) και ρύθμισης για θέρμανση με χρήση αέριου·κεφαλές εκτόξευσης καθώς και τεμάχια σύζευξης αυτών·διατάξεις εκτόξευσης νερού·μέρη και εξαρτήματα για τα προαναφερθέντα προϊόντα, περιλαμβανόμενα στην κλάση 11.

Aparatos de calefacción, de cocción, asadores, de calor y de refrigeración;encendedores de gas; todos los productos mencionados, comprendidos en la clase 11; faros y luces, incluyendo aquellos para vehículos;dispositivos de refrigeración/aparatos de refrigeración; instalaciones de ventilación; secadores de pelo; cafeteras; secadoras para la ropa; torrefactores; hornos de cocina;aparatos eléctricos para cocer huevos; tostadoras; aparatos de aire acondicionado; aparatos de control (inspección) y regulación para calefacciones de gas;rosetas de ducha y piezas de acoplamiento para éstas;aspersores de agua;piezas y accesorios para estos productos, comprendidos en la clase 11.

Kütte-, keedu-, grill-, soojendus- ja külmutusseadmed;gaasisüüteseadised; kõik eelpoolmainitud klassi 11 kuuluvad kaubad; esituled ja laternad, kaasa arvatud sõidukite jaoks;külmutusseadmed ja -masinad; ventillatsiooniseaded; kuivatid (juukse-), juuksekuivatid; kohviaparaadid; trummelkuivatid; röstrid, röstimisseadmed; küpsetusahjud;elektrilised munakeetlid; röstrid; õhukonditsioneerid; gaasikütteseadmete kontroll- ja reguleerimisseadmed;veevoolikud ja dušiotsikud, samuti nende ühendusäärikud;veevihmutid;kõigi klassi 11 kuuluvate eespool mainitud toodete osad ja lisaseadmed.

Kuumennus-, keitto-, grillaus-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet;kaasunsytyttimet; kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 11; valonheittimet ja valaisimet mukaan lukien ajoneuvoille tarkoitetut;jäähdytyslaitteet ja -koneet; tuuletuslaitteet; hiustenkuivaimet; kahvinkeittimet; pyykinkuivauskoneet; paahtimet; uunit;sähköiset munankeittimet; leivänpaahtimet; ilmastointilaitteet; valvonta- ja säätölaitteet kaasulämmitykseen;suihkupäät sekä niiden kytkentäkappaleet;vesisprinklerit;kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet luokassa 11.

Fűtő-, főző-, grillező, melegítő- és hűtőkészülékek;gázgyújtók, gázöngyújtók; a 11. osztályban szereplő összes fent említett áru; fényszórók és lámpák, ideértve a jáművekhez készülteket is;hűtőgépek és készülékek; szellőzőmű; hajszárítók; kávéfőzők; centrifugák; pörkölők; kemencék;elektromos tojásfőzők; kenyérpirítók; légkondicionálók; gázfűtés-ellenőrző- és szabályozókészülékek;zuhanyfejek, valamint ezek csatlakozóelemei;vízsprinklerek;a 11. osztályba tartozó, az összes előbb említett áruk alkatrészei és szerelvényei.

Apparecchi di riscaldamento, di cottura, griglie, apparecchi termici e di refrigerazione;accenditori automatici per becchi a gas; tutti i suddetti prodotti compresi nella classe 11; fari e luci, compresi quelli per veicoli;dispositivi/apparecchi di refrigerazione; impianti di ventilazione; asciugacapelli; macchine per il caffè; asciugatrici per bucato; torrefattori; forni di cottura;bollitori per uova elettrici; tostapane; condizionatori d'aria; apparecchi di controllo e di regolazione per riscaldamenti a gas;bulbi doccia, nonché relativi elementi di raccordo;erogatori d'acqua;parti e accessori per i suddetti articoli, compresi nella classe 11.

Kaitinimo, virimo, kepimo, šildymo ir šaldymo aparatai;dujiniai žiebtuvėliai; visos anksčiau nurodytos prekės, priskirtos prie 11 klasės; žibintai ir šviestuvai, įskaitant ir skirtus automobiliams;šaldymo aparatai ir mašinos; ventiliacijos įranga; plaukų džiovintuvai; kavavirės; elektriniai džiovintuvai; skrudintuvai; krosnys;elektriniai kiaušinių virtuvai; skrudintuvai; oro kondicionieriai; kontroliniai ir reguliavimo prietaisai, skirti dujinio šildymo sistemoms;purkštukai bei jų jungės;vandens purškikliai;visų aukščiau nurodytų 11 klasės prekių dalys ir reikmenys.

Apkures, vārīšanas, grilēšanas, sildīšanas un dzesēšanas aparāti;gāzes šķiltavas; visas iepriekš minētās preces ietvertas 11. klasē; starmeši un gaismas, ieskaitot transportlīdzekļiem paredzētās;dzesēšanas iekārtas/ierīces; vēdināšanas iekārtas; matu žāvētāji (matu fēni); kafijas gatavošanas aparāti; rotējošie žāvētāji; elektriskās cepšanas ierīces; cepeškrāsnis;elektriskās olu vārīšanas ierīces; tosteri; gaisa kondicionētāji; kontroles un regulēšanas ierīces gāzes apkures sistēmām;dušas uzgaļi, kā arī to savienotājelementi;ūdens izsmidzinātāji;visu iepriekš minēto 11. klases preču daļas un armatūra.

Ħiters, kùkers, settijiet tal-barbikju, apparat li jsaħħan u jkessaħ;ħiters;  l-oġġetti kollha msemmija qabel inklużi fil-klassi 11; fanali u lampi inklużi dawk għall-vetturi;mezzi ta' tkessieħ/refriġeraturi; istallazzjonijiet tal-ventilazzjoni; hair driers;  magni tal-kafè; tumble dryers; apparat tax-xiwi; fran;kùkers elettriċi tal-bajd; towsters;  kondizzjonaturi ta' l-arja; tagħmir ta' kontroll u regolazzjoni għall-ħiters tal-gass;truf tal-bexxiexa tad-doċċa kif ukoll konnessjonijiet għalihom;bexxiexa ta' l-ilma;partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel fil-klassi 11.

Verwarmings-, kook-, gril-, warmte- en koelapparaten;gasaanstekers; alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 11; koplampen en lichten, ook voor voertuigen;koelinrichtingen/koeltoestellen; ventilatie-installaties; haardrogers; koffiezetapparaten; wasdrogers; roosters; bakovens;elektrische eierkokers; broodroosters; airconditioninginstallaties; controle- en regelapparaten voor gasverwarmingen;sproeiers alsmede koppelingsstukken hiervoor;watersprenklers;onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen, voorzover begrepen in klasse 11.

Urządzenia grzewcze, do gotowania, opiekania, podgrzewania i chłodzenia;zapalniczki do gazu; wszystkie uprzednio wymienione towary zawarte w klasie 11; reflektory i oprawy oświetleniowe, w tym przeznaczone do pojazdów;aparatura i urządzenia chłodnicze; instalacje wentylacyjne; suszarki do włosów; ekspresy do kawy; bębnowe suszarki do bielizny; piece prażalnicze; piekarniki;elektryczne urządzenia do gotowania jajek; tostery; klimatyzatory; urządzenia kontrolne i regulacyjne do ogrzewania gazowego;słuchawki prysznicowe oraz złączki do nich;rozpylacze wody;części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów w klasie 11.

Aparelhos de destinados a aquecer, cozer, grelhar, manter o calor e refrigerar;isqueiros para acender o gás; todos os produtos atrás referidos incluídos na classe 11; faróis e luzes, incluindo para veículos;dispositivos e aparelhos de refrigeração; instalações de ventilação; secadores de cabelo; máquinas de café; secadores de roupa; torradores; fornos;cozedores eléctricos de ovos; torradeiras; aparelhos de ar condicionado; aparelhos de controlo e regulação para aquecimentos a gás;manetes de duche, bem como respectivas peças de acoplamento;aspersores de água;peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos, compreendidos na classe 11.

Prístroje na vykurovanie, varenie, grilovanie, zohrievanie a chladenie;Prístroje na vykurovanie, varenie, grilovanie, zohrievanie a chladenie; všetky vyššie uvedené tovary zahrnuté v 11. triede; plyn (zapalovace na zapalovanie -);ochladzovacie zariadenia a stroje; ventilačné zariadenia; sušiče na vlasy; kávovary; bubnové sušiče; pražiace stroje; pece, sporáky, piecky;elektrické variče na vajíčka; hriankovače; klimatizačné zariadenia; kontrolné a regulačné prístroje pre plynové kúrenia;vodné hadice a sprchové hlavy, ako aj spojky pre ne;prístroje na kropenie vodou;súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary v 11. triede.

Grelne, kuhalne naprave, naprave za žar, toplotne in hladilne naprave;plinski vžigalniki; vse omenjeno blago iz 11. razreda; žaromet in svetila, vključno takšna za vozila;hladilni aparati in stroji; prezračevalne napeljave; sušilniki za lase; kavni aparati; sušilniki z bobnom; pražilniki; peči;električni kuhalnik za jajca; toasterji; klimatske naprave; kontrolne in regulacijske naprave za plinsko gretje;glave za prhe, kot tudi vezni deli za njih;vodna škropila;deli in montažna oprema za vse omenjeno blago 11. razreda.

Apparater för uppvärmning, kokning, grillning, värmning och kylning;gaständare; alla tidigare nämnda varor ingående i klass 11; strålkastare och lampor inkluderande sådana för fordon;kylanordningar/kylapparater; ventilationsinstallationer; hårtorkar; kaffebryggare; torktumlare; rostningsapparater; bakugnar;elektriska äggkokare; brödrostar; klimatapparater; kontroll- och regleranordningar för gasuppvärmning;duschhandtag samt kopplingsstycken för dessa;vattenspridare;delar och tillbehör till nämnda varor, ingående i klass 11.

12
Bezpečnostní zádržné systémy pro zabudování do motorových vozidel, jmenovitě pásy, airbagy a čidla;zapalovací zařízení pro spalovací motory, rozmrazovací zařízení pro přední skla;servobrzdy a pneumatické brzdy pro pozemní a vzdušné dopravní prostředky, antiblokovací brzdové systémy;regulační systémy hnacího prokluzu;řízení pohonů;regulační systémy jízdní dynamiky; sterace celních skel; hydraulické řídicí mechanizmy pro pozemní, vzdušné a vodní dopravní prostředky;části a příslušenství pro výše uvedené zboží zařazené do třídy 12.

Systèmes de retenue pour automobiles, à savoir rétracteurs de ceintures, coussins gonflables de sécurité et capteurs;dispositifs de démarrage pour moteurs à explosion, installations de dégivrage pour pare-brise;servo-freins et freins à air comprimé pour véhicules terrestres et aériens, systèmes d' anti-blocage des freins;systèmes de réglage du glissement du moteur;commandes de distribution;systèmes de réglage de la dynamique du mouvement; essuie-glace; directions hydrauliques pour véhicules terrestres, aériens et nautiques;pièces et accessoires des articles précités compris dans la classe 12.

Restraining systems for installation in motor vehicles, namely belt tensioners, airbags and sensors; starting devices for internal combustion engines, defrosting systems for windscreens, servobrakes and compressed-air brakes for land vehicles and aircraft, antilock brake systems; traction control systems; gearbox controllers; vehicle dynamics control systems; windscreen wipers; hydraulic steering systems for land vehicles, aircraft and marine craft; and parts and accessories for the abovementioned goods of class 12 insofar as they are contained in class 12.

Rückhaltesysteme für den Einbau in Kraftfahrzeugen, nämlich Gurtstraffer, Airbags und Sensoren; Startvorrichtungen für Verbrennungsmotoren, Abtauanlagen für Windschutzscheiben; Servo- und Druckluftbremsen für Land- und Luftfahrzeuge, Antiblockier-Bremssysteme; Antriebsschlupfregelungssysteme; Getriebesteuerungen; Fahrdynamikregelungssysteme; Scheibenwischer; hydraulische Lenkungen für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge; und Teile und Zubehör für die vorgenannten Waren soweit in Klasse 12 enthalten.

Fastgørelsesanordninger beregnet til montering i motorkøretøjer, nemlig selestrammere, airbags og sensorer;startanordninger til forbrændingsmotorer, antifrostanlæg til autoruder;servo- og trykluftbremser til befordringsmidler til brug på land og i luften, antiblokeringsbremsesystemer;antispinreguleringssystemer;gearstyringer;systemer til regulering af køredynamik; vinduesviskere; hydrauliske styringer til befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet;dele og tilbehør til førnævnte varer, indeholdt i klasse 12.

Συστήματα συγκράτησης για εγκατάσταση σε μηχανοκίνητα οχήματα, συγκεκριμένα μηχανισμών που κρατούν τεντωμένες τις ζώνες ασφαλείας, αερόσακων και αισθητήρων·διατάξεις εκκίνησης για κινητήρες εσωτερικής καύσης, συστήματα τήξης του πάγου για αλεξήνεμα·πέδες βοηθητικές και πεπιεσμένου αέρα για οχήματα κίνησης στο έδαφος και στον αέρα, συστήματα αποφυγής ακινητοποίησης τροχών κατά την πέδηση·συστήματα ελέγχου πρόσφυσης μηχανισμού κίνησης·διατάξεις χειρισμού κιβωτίων ταχυτήτων·συστήματα ρύθμισης της δυναμικής της οδήγησης· υαλοκαθαριστήρες οχημάτων· υδραυλικές διατάξεις διεύθυνσης οχημάτων κίνησης στο έδαφος, στον αέρα και στο νερό·και μέρη και εξαρτήματα για τα προαναφερόμενα προϊόντα περιλαμβανόμενα στην κλάση 12.

Sistemas de retención para su montaje en automóviles, en concreto, tensores de cinturón, airbags y sensores;dispositivos de arranque para motores de combustión interna, instalaciones de descongelación para limpiaparabrisas;servofrenos y frenos de aire comprimido para vehículos terrestres y aéreos, sistemas de antibloqueo de frenos;sistemas de control de tracción;controles de cajas de cambios;sistemas para la regulación de la dinámica de conducción; limpiaparabrisas; direcciones hidráulicas para vehículos de locomoción terrestres, aéreos y marítimos;y piezas y accesorios para estos productos comprendidos en la clase 12.

Turvavöösüsteemid mootorsõidukitesse paigaldamiseks, nimelt vööpingutid, õhkpadjad ja andurid;sisepõlemismootorite automaatsüüteseadmed, tuuleklaaside jäätumisvastased soojendusseadmed;maismaa- ja õhusõidukite servo- ja suruõhkpidurid, blokeerumisvastased pidurdussüsteemid;vedavate rataste libisemise reguleerimissüsteemid;käigukasti juhtseadmed;sõidudünaamika reguleerimisseadmed; klaasipuhastid; hüdraulilised roolimehhanismid maismaa-, õhu- ja veesõidukite jaoks;ja osad ja lisavarustus eelnimetatud kaupadele, mis kuuluvad klassi 12.

Turvajärjestelmät moottoriajoneuvoihin, nimittäin turvavöidenkiristimet, ilmatyynyt ja anturit;käynnistyslaitteet polttomoottoreille, jäänsulatuslaitteet tuulilaseille;tehostetut ja paineilmajarrut maa- ja ilma-ajoneuvoihin, lukkiutumisenestojarrujärjestelmät;luistonestojärjestelmät;voimansiirronohjauslaitteet;ajodynamiikansäätöjärjestelmät; tuulilasinpyyhkijät; hydrauliset ohjauslaitteet maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoille;ja edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet luokassa 12.

Járművekbe beépíthető visszatartó rendszerek, nevezetesen övfeszítők, légzsákok és érzékelők;belsőégésű motorok indítószerkezetei, szélvédő páramentesítő berendezések;szervo- és nyomólégfékek szárazföldi és légi járművekhez, blokkolásgátló fékrendszerek (ABS);hajtómű szlip szabályozó rendszerek;hajtómű vezérlések;menetdinamikát szabályozó rendszerek; ablaktörlők; szárazföldi, légi és vízi járművek hidraulikus kormányai;és azon fent említett termékek alkatrészei és tartozékai, amelyek a 12.

Sistemi di protezione da montare sugli autoveicoli, ovvero pretensionatori, air bag e sensori;dispositivi d' avviamento per motori a scoppio, impianti di sbrinamento per parabrezza;servofreni e freni ad aria compressa per veicoli terrestri e aerei, sistemi frenanti antibloccaggio;sistemi di regolazione dello slittamento del motore;comandi del cambio;sistemi di regolazione della dinamica di guida; tergicristalli; guide idrauliche per veicoli terrestri, aerei e nautici;parti e accessori per i suddetti articoli compresi nella classe 12.

Saugos sistemos, montuojamos į automobilius, t.y. saugos diržų fiksatorius, oro pagalvės ir jutikliai;variklio paleidimo įrenginiai (vidaus degimo varikliams), priekinio stiklo nutirpintuvas;sausumos ir oro transporto priemonių stabdžiai su stiprintuvu ir pneumatiniai stabdžiai, stabdžių sistemos antiblokavimo įtaisai;varančiųjų ratų praslydimo kontrolė;pavarų dėžės valdymo įrenginiai;važiavimo dinamikos reguliavimo sistemos; priekinių stiklų valytuvai; sausumos, oro ir vandens transporto priemonių hidrauliniai valdymai;ir išvardintų prekių dalys ir priedai, priskirti 12 klasei.

aiztures sistēmas iebūvēšanai automašīnās, t.i., jostas nostiepšanas ierīces, gaisa spilveni un sensori;palaišanas ierīces iekšdedzes motoriem, kausēšanas iekārtas vējstikliem;servobremzes un saspiesta gaisa bremzes sauszemes un gaisa transportlīdzekļiem, pretbloķēšanas sistēmas;piedziņas slīdēšanas regulēšanas sistēmas;pārvadmehānismu vadības sistēmas;braukšanas dinamikas regulēšanas sistēmas; vējstikla tīrītāji; hidrauliskas vadības sistēmas sauszemes, gaisa un ūdens transportlīdzekļiem;un iepriekš nosaukto preču daļas un piederumi, ietverti 12.

Sistemi ta' rbit li jinbnew fil-vetturi, jiġifieri ċintorini ta' protezzjoni, airbags u sensers;starters għall-magni bil-kombustjoni interna, apparat li jiddefrostja għall-wipers tal-windscreen;servobrejkijiet u brejkijiet pnewmatiċi għall-vetturi tal-art u ta' l-ajru, sistemi tal- brejkijiet antiblocker;sistemi kontra ż-żlieq;kontrolli bl-ingranaġġi;sistema li tirregola id-dinamika tal-vetturi; windscreen wipers; sterings idrawliċi għal vetturi ta' l-art, ta' l-ajru u ta' l-ilma;u partijiet u tagħmir għall-oġġetti msemmija, inklużi fil-klassi 12.

Ruggensteunsystemen voor installatie in automobielen, te weten gordelspanners, airbags en sensoren;ontstekingsinrichtingen voor explosiemotoren, ontdooi-installaties voor voorruiten van voertuigen;servo- en luchtdrukremmen voor voer- en vliegtuigen, antiblokkeer-remsystemen;slipregelaarsystemen voor de aandrijving;besturingen voor aandrijfmechanismen;regelingssystemen voor de rijdynamiek; ruitenwissers; hydraulische besturingen voor voertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen;en onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen voorzover begrepen in klasse 12.

Systemy zatrzymujące do montażu w samochodach, a mianowicie napinacze pasów, poduszki powietrzne i sensory;urządzenia rozruchowe do silników spalinowych, instalacje do odmrażania szyb przednich;serwohamulce i hamulce pneumatyczne do pojazdów lądowych i powietrznych, systemy hamulcowe zapobiegające blokowaniu kół;systemy regulacji poślizgu napędu;sterowanie przekładni;systemy regulacji dynamiki jazdy; wycieraczki do szyb pojazdów; hydrauliczne systemy kierowania do pojazdów rolniczych, powietrznych i wodnych;oraz części i akcesoria do uprzednio wymienionych towarów ujęte w klasie 12.

Sistemas de retenção para montagem em veículos automóveis, nomeadamente pré-tensores de cintos de segurança, airbags e sensores;dispositivos de arranque para motores de combustão interna, sistemas de descongelação para pára-brisas;travões com servofreio e de ar comprimido para veículos terrestres e aéreos, sistemas ABS;sistemas de controlo de tracção;comandos de transmissões;sistemas de regulação dinâmica da condução; limpa pára-brisas; direcções hidráulicas para veículos terrestres, aeronaves e embarcações;e peças e acessórios para os produtos atrás referidos, incluídos na classe 12.

Retenčné systémy na zabudovanie do motorových vozidiel, najmä zaťahovadlá bezpečnostných pásov, airbagy a čidla;Retenčné systémy na zabudovanie do motorových vozidiel, najmä zaťahovadlá bezpečnostných pásov, airbagy a čidla;zapaľovače spaľovacích motorov, rozmrazovacie zariadenia pre čelné sklá;zapaľovače spaľovacích motorov, rozmrazovacie zariadenia pre čelné sklá;servo a vzduchotlakové brzdy pre pozemné a vzdušné dopravné prostriedky, antiblokovacie brzdové systémy;servo a vzduchotlakové brzdy pre pozemné a vzdušné dopravné prostriedky, antiblokovacie brzdové systémy; stierače; systémy na reguláciu pohonu proti prekĺzaniu;riadenie prevodovky.

Zadrževalni sistemi za vgradnjo v motorna vozila, in sicer napenjalo za pas, zračne blazine in senzorji;naprave za vžig za motorje z notranjim zgorevanjem, odtajalne naprave za vetrobranska stekla;servo in pnevmatične zavore za kopenska in zračna vozila, protiblokovni zavorni sistemi;regulacijski sistemi za drsenje pogonskega motorja;krmiljenje predležja;regulacijski sistemi za vozno dinamiko; brisalci vetrobranskega stekla; hidravlična krmiljenja za kopenska, zračna in vodna vozila;in deli in oprema za omenjeno blago, vključeno v razred 12.

Spärrsystem för installation i bilar, nämligen bilbälten, luftkuddar och sensorer;startanordningar för förbränningsmotorer, avfrostningsaggregat för vindrutor;servo- och tryckluftsbromsar för fordon och luftfarkoster, antiblockerings-bromssystem;reglerbara eftersläpningssystem för drivanordningar;styrmekanismer för växellådor;system för kördynamikreglering för fordon; vindrutetorkare; hydrauliska styrmekanismer för fordon samt luft- och vattenfarkoster;och delar och tillbehör till nämnda varor, ingående i klass 12.

37
Montáž, servis a údržba dílů a příslušenství motorových vozidel, autorádií, přenosných vysílaček, ručních obráběcích strojů, dílenských přístrojů a zařízení, elektrických generátorů, přístrojů pro domácnost a kuchyňských přístrojů, rozhlasových a televizních zařízení, sanitárních zařízení, topných a klimatizačních zařízení a nábytku;servis a údržba motorových vozidel na akcích motoristického sportu.

Construction, entretien et maintenance de pièces et d' accessoires d' automobiles, installations pour autoradios, appareils de téléphonie, machines-outils à main, appareils et dispositifs d' ateliers, générateurs de courant pour appareils ménagers et de cuisine, installations radiophoniques et télévisées, équipements sanitaires, installations de chauffage et de climatisation et meubles;prise en charge et entretien d' automobiles lors de manifestations de sports moteurs.

Installation, maintenance and commissioning of parts and accessories of motor vehiclels, car radio systems, radio telephones, power hand tools, workshop appliances and devices, power generators, of household and kitchen appliances, radio and television systems, sanitary devices, heating and air-conditioning systems and furniture; looking after and overhauling motor vehicles in motor sport organizations.

Einbau, Wartung und Instandsetzung von Teilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen, Autoradio-Anlagen, Sprechfunkgeräten, Handwerkzeugmaschinen, Werkstatt-Geräten und -Vorrichtungen, Stromerzeugern, von Haus- und Küchengeräten, Rundfunk- und Fernsehanlagen, sanitäre Einrichtungen, Heizungs- und Klimaanlagen und Möbeln; Betreuung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen bei Motorsportveranstaltungen.

Montering, vedligeholdelse og reparation af dele og tilbehør til motorkøretøjer, autoradioanlæg, samtaleapparater, håndværktøjsmaskiner, værkstedsapparater og -anordninger, generatorer, af husholdnings- og køkkenapparater, radio- og fjernsynsanlæg, sanitetsinstallationer, varme- og klimaanlæg og møbler;service på og reparation af motorkøretøjer ved motorsportsarrangementer.

Τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, ραδιοφωνικών συστημάτων αυτοκινήτων, συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, εργαλειομηχανών χειρός, συσκευών και διατάξεων συνεργείου, διατάξεων παραγωγής ρεύματος, οικιακών και μαγειρικών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συστημάτων, εγκαταστάσεων υγιεινής, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και επίπλων·φροντίδα και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων σε διοργανώσεις αγώνων ταχύτητας.

Montaje, mantenimiento y reparación de piezas y accesorios de automóviles, instalaciones de autorradio, radioteléfonos, maquinas de herramientas manuales, aparatos y dispositivos de taller, generadores de corriente, de aparatos para el menaje y la cocina, equipos de radio y de televisión, instalaciones sanitarias, instalaciones de calefacción y de climatización y muebles;atención y reparación de automóviles en actos deportivos de vehículos motorizados.

Mootorsõidukite osade ja lisavarustuse, autoraadioseadmete, raadiotelefonide, käsijuhitavate tööpinkide, töökodade seadmete ja seadeldiste, elektrigeneraatorite, majapidamis- ja köögiseadmete, raadio- ja televisiooniseadmete, sanitaarseadmete, kütte- ja kliimaseadmete ja mööbli paigaldamine, tehnohooldus ja remont;mootorsõidukite hooldamine ja remont seoses motospordiüritustega.

Moottoriajoneuvojen osien ja tarvikkeiden, autoradiolaitteiden, radiopuhelimien, käsityökalukoneiden, työpajakoneiden ja -laitteiden, virtageneraattorien, kodin- ja keittiökoneiden, radio- ja televisiolaitteiden, saniteettilaitteiden, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden ja huonekalujen kokoaminen, huolto ja korjaus;moottoriajoneuvojen tekninen tuki ja kunnostus moottoriurheilunäytöksissä.

Gépjármű-alkatrészek és -tartozékok, autórádió-berendezések, rádiótelefonok, kézi szerszámgépek, műhelyi készülékek és eszközök, áramfejlesztők, háztartási és konyhakészülékek, rádió- és televízóberendezések, egészségügyi berendezések, fűtő- és légkondícionáló berendezések és bútorok beépítése, karbantartása és javítása;gépjárművek gondozása és javítása motorsport rendezvényeken.

Montaggio, manutenzione e messa in funzione di parti ed accessori per autoveicoli, impianti autoradio, ricetrasmettitori, macchine utensili manuali, utensili e dispositivi per officina, generatori di corrente, d' apparecchi per la casa e la cucina, apparecchi radiotelevisivi, impianti sanitari, d' impianti di riscaldamento e condizionamento dell' aria e di mobili;assistenza e messa in funzione d' autoveicoli durante manifestazioni sportive.

Automobilių dalių ir priedų, automagnetolų, radiotelefonų, rankinių staklių, dirbtuvių įrangos ir įtaisų, buitinių ir virtuvinių aparatų elektros srovės generatorių, radijo ir televizijos sistemų, sanitarijos įrenginių, šildymo ir kondicionavimo įrangos ir baldų montavimas, techninė priežiūra ir remontas;automobilių priežiūra ir remontas motorizuotų transporto priemonių sporto renginių metu.

Automašīnu, automašīnu radio iekārtu, balss raidierīču, darbmašīnu, darbnīcu ierīču un iekārtu, strāvas devēju, mājsaimniecības un virtuves ierīču, radio un televīzijas iekārtu, sanitārtehnisko ietaišu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu un mēbeļu daļu un piederumu iebūvēšana, apkope un ekspluatācija;automašīnu apkope un ekspluatācija motosporta pasākumos.

Integrazzjoni, manutenzjoni u tiswija ta' partijiet u aċċessorji tal- vetturi bil-mutur, aċċessorji ta' radjijiet tal-karrozzi, walkie talkies, magni ta' l-għodda ta' l-idejn, tagħmir u apparat tal-ħwienet tax-xogħol, kurrenti ta' l-elettriku, ta' apparat tad-dar u tal-kċina, settijiet tar-radju u tat-televiżjoni, tagħmir sanitarju, ħiters u kondizzjonaturi ta' l-arja u għamara;superviżjoni u tiswija ta' vetturi f'attivitajiet ta' sewqan bil-karrozzi.

Installatie, onderhoud en reparatie van onderdelen en accessoires van automobielen, autoradio-installaties, radiotelefonische toestellen, handwerktuigmachines, werkplaats-apparaten en -inrichtingen, generatoren, van huishoudelijke apparaten en keukengereedschappen, radio- en televisie-installaties, sanitaire inrichtingen, verwarmings- en luchtregelingsinstallaties en meubelen;verzorging en reparatie van automobielen bij motorsportevenementen.

Montaż, konserwacja i naprawa części i akcesoriów samochodowych, samochodowych instalacji radiowych, radiotelefonów, obrabiarek ręcznych, urządzeń i przyrządów warsztatowych, generatorów prądu, urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, instalacji radiowych i telewizyjnych, urządzeń sanitarnych, instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych oraz mebli;konserwacja i naprawa samochodów podczas imprez sportów samochodowych.

Montagem, manutenção e reparação de peças e acessórios de veículos automóveis, instalações de auto-rádios, radiotelefones, máquinas-ferramentas portáteis, aparelhos e dispositivos de oficina, geradores de corrente, electrodomésticos, instalações de rádio e televisão, equipamentos sanitários, sistemas de aquecimento e ar condicionado, bem como mobiliário;acompanhamento e reparação de veículos automóveis em provas de desportos motorizados.

Vstavanie, údržba a obnova častí a príslušenstva motorových vozidiel, autorádiá, telefónne vysielacie zariadenia, ručné obrábacie stroje, dielenské prístroje a zariadenia, prístroje na výrobu elektriny, domácich a kuchynských prístrojov, rozhlasové a televízne zariadenia, sanitárne zariadenia, vykurivacie a klimatizacné zariadenia a nábytok;Vstavanie, údržba a obnova častí a príslušenstva motorových vozidiel, autorádiá, telefónne vysielacie zariadenia, ručné obrábacie stroje, dielenské prístroje a zariadenia, prístroje na výrobu elektriny, domácich a kuchynských prístrojov, rozhlasové a televízne zariadenia, sanitárne zariadenia, vykurivacie a klimatizacné zariadenia a nábytok.

Vgradnja, vzdrževanje in popravilo delov in opreme motornih vozil, avto radijskih naprav, naprav za radijske zveze, ročnih orodnih strojev, naprav in opreme za delavnice, proizvajalcev toka, gospodinjskih in kuhinjskih naprav, radijskih in televizijskih naprav, sanitarne opreme, grelnih in klimatskih naprav in pohištva;oskrba in popravilo motornih vozil na motorno športnih prireditvah.

Montering, underhåll och reparation av bildelar och -tillbehör, bilradioanläggningar, radiotelefoniapparater, handverktygsmaskiner, verkstadsredskap och -anordningar, generatorer, samt av hem- och köksanordningar, radio- och televisionsanläggningar, sanitära installationer, uppvärmnings- och luftkonditioneringsanläggningar och möbler;underhåll och reparation av bilar vid motortävlingar.

38
Radiolokační služby, přenos zvuku, dat a obrazů přes satelit.

Téléphonie, transmission de sons, de données et d' images par satellites.

Broadcast service, transmission of sound, data and images via satellites; surveillance of buildings and installations.

Funkdienst, Ton-, Daten- und Bildübertragung über Satelliten.

Radiokommunikationstjeneste, transmission af lyd, data og billede via satellit.

Υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας, μετάδοση ήχου, δεδομένων και εικόνας μέσω δορυφόρου.

Servicio de radiotransmisión vía satélite de sonido, datos e imágenes.

Raadioteenused, heli-, andme- ja pildiülekanded satelliitide kaudu.

Radiopalvelut, äänen-, tiedon- ja kuvanvälitys satelliittien kautta.

Rádiószolgálat, műholdas hang-, adat- és képátvitel.

Servizio radiofonico, trasmissione di suoni, dati e immagini via satellite.

Radijo ryšio, garso, duomenų ir vaizdo perdavimas per palydovą.

Radio pakalpojumi, skaņas, datu un attēlu pārnešana caur satelītu.

Servizz tar-radju, trasmissjoni ta' ħoss, data u stampa minn fuq satelliti.

Radiotelegrafische dienst, geluid-, gegevens- en beeldoverdracht per satelliet.

Komunikacja radiowa, przesyłanie dźwięku, danych i obrazów przez satelitę.

Serviços de rádio, transmissão via satélite de som, dados e imagem.

Vysielanie, prenos zvuku, údajov a obrazu cez satelity.

Radijske storitve, zvočni, podatkovni in slikovni prenos preko satelitov.

Radiotjänst samt överföring av ljud, data och bild via satellit.

41
Školení a vyučování pro třetí osoby v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Education et enseignement de tiers en électrotechnique et électronique.

Training and instruction of third parties in electrical technology and electronics.

Ausbildung und Unterricht Dritter in der Elektrotechnik und Elektronik.

Uddannelse og undervisning af tredjemand inden for området elektroteknik og elektronik.

Επιμόρφωση και εκπαίδευση τρίτων στην ηλεκτροτεχνία και ηλεκτρονική.

Formación e instrucción a terceros en materia de electrotecnia y electrónica.

Elektrotehnika- ja elektroonika-alane koolitus ja õppetöö kolmandatele isikutele.

Sähkötekniikan ja elektroniikan alan koulutus ja opetus kolmansille osapuolille.

Elektrotechnikai és elektronikai képzés és oktatás mások részére.

Formazione ed istruzione di terzi in materia d' elettrotecnica ed elettronica.

Trečiųjų asmenų švietimas ir mokymas elektrotechnikos ir elektronikos srityje.

Izglītība un mācības trešajai personai elektrotehnikas un elektronikas jomās.

Taħriġ u tagħlim għal-terzi persuni fl-elettronika.

Opleiding en onderwijs van derden in de elektrotechniek en de elektronica.

Kształcenie i szkolenie osób trzecich z dziedziny elektrotechniki i elektroniki.

Formação e ensino de terceiros nas áreas da electrotecnia e da electrónica.

Školenie a výučba tretích v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Usposabljanje in poučevanje tretje osebe v elektrotehniki in elektroniki.

Utbildning och undervisning avseende tredje part i elektroteknik och elektronik.

42
Konstrukcní a projektové návrhy a poradenství; vytváření a instalace počítačových programů pro zpracování dat; technické konzultace a provádení znaleckých posudku.

Conseils et planification pour la conception et la construction; création et installations de programmes pour ordinateurs; conseils techniques et expertise.

Building and construction planning and consultancy; creation and installation of programs for data processing; carrying out calculations for third parties; carrying out development, test and research contract; technical consultancy and expert activities.

Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Erstellen und Installation von Programmen für die Datenverarbeitung; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit.

Bygnings- og konstruktionsplanlægning og -rådgivning; programmering og installation af computere; teknisk rådgivning og ekspertudtalelser.

Σχεδιασμός και υπηρεσίες συμβούλου οικοδομικών έργων και κατασκευών· δημιουργία και εγκατάσταση προγραμμάτων για την επεξεργασία δεδομένων· παροχή τεχνικών συμβουλών και γνωματεύσεων.

Planificación y consultoría para el diseño y la construcción; elaboración e instalación de programas para el tratamiento de la información; asesoramiento técnico y peritaje.

Ehituse ja projekteerimise alased konsultatsioonid ja kavandamine; andmetöötlusprogrammide koostamine ja installeerimine; tehniline nõustamine ja ekspertiis.

Rakennusalaan liittyvä suunnittelu ja neuvonta; tietokoneohjelmointi ja ohjelmien asennus; tekninen neuvonta ja asiantuntijalausuntojen antaminen.

Építés- és design-tervezés és konzultáció; adatfeldolgozó programok készítése és telepítése; műszaki tanácsadás és szakértői közreműködés.

Progettazione e consulenza per il disegno e la costruzione; creazione ed installazione di programmi per l'elaborazione dati; consulenza tecnica e perizie.

Statybos ir projektavimo planavimas bei konsultacijos; duomenų dorojimo programų kūrimas ir įdiegimas; techninės konsultacijos ir ekspertizės.

Būvniecības un projektu plānošana, kā arī konsultācijas šajā jomā; datu apstrādes programmu izveide un instalēšana; tehniskās konsultācijas un ekspertīzes nodrošināšana.

Kostruzzjoni u ppjanar ta' disinn u konsulenza; kumpilazzjoni u l-installazzjoni ta' programmi li jiproċessaw id-data; konsulenza teknika u l-provvista ta' pariri minn espert.

Advisering op het gebied van constructie- en bouwplanning; computerprogrammering en installatie van computerprogramma's; technisch advisering en expertise.

Planowanie i konsultacje w dziedzinie budownictwa i projektowania; tworzenie i instalacja programów przetwarzania danych; doradztwo techniczne i sporządzanie ekspertyz.

Consultoria em matéria de construção e elaboração de projectos de construção civil; concepção e instalação de programas para o processamento de dados; consultoria técnica e peritagens.

Stavebníctvo a dizajn plánovania a poradenstvo; vyhotovenie a inštalácia počítačových programov na spracovanie údajov; technická poradenská služba a poskytovanie znaleckého posudku.

Načrtovanje in svetovanje pri konstruiranju in oblikovanju; izdelava in instalacija programov za obdelavo podatkov; tehnično svetovanje in nudenje strokovnega znanja.

Planering och rådgivning vid byggnads- och konstruktionsarbete; datorprogrammering och programinstallation för databehandling; teknisk rådgivning och expertutlåtanden.

45
Bezpečnostní služby na ochranu budov a zařízení.

Surveillance de bâtiments et d' installations.

x

Überwachung von Gebäuden und Anlagen.

Overvågning af bygninger og anlæg.

Επίβλεψη κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Vigilancia de edificios e instalaciones.

Ehitiste ja rajatiste valve.

Rakennusten ja laitteiden vartiointi.

Épületek és létesítmények őrzése.

Sorveglianza d' edifici ed impianti.

Pastatų ir teritorijų apsauga.

Ēku un iekārtu uzraudzība.

Superviżjoni ta' bini u impjanti.

Bewaking van gebouwen en installaties.

Nadzór nad budynkami i instalacjami.

Vigilância de edifícios e instalações.

Stráženie budov a zariadení.

Nadzor stavb in naprav.

Övervakning av byggnader och anläggningar.UPOZORNĚNÍ

Tento výpis má pouze informativní charakter a údaje pro jeho vytvoření byly získány na síti Internet.
Domníváte-li se, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na Úřad průmyslového vlastnictví.
Údaje byly získány na http://www.upv.cz dne 25.4.2014 05:22

logo
Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.