Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 17/APR/14 05:50 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 16/APR/14 08:24 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 15/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 15/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 15/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 4491999
(540) Mark THE DUKES OF HAZZARD
(511) Nice Classes 9, 16, 25, 28, 41
(220) Filing date 15.06.2005
(442) Publication date 27.03.2006
(151) Date of the registration 27.09.2006
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 15.06.2015
(730) Applicant/Holder Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Blvd.
Burbank, US
91522
(740) Representative Warner Bros. Entertainment Inc.
Ahassim Rashid
Warner Bros Entertainment Europe, Warner House, 98 Theobalds House
London GB
WC1 X 8WB
Status CTM registered
Type Word
(510) Nice Classification
9
Fotografické, kinematografické a optické prístroje a nástroje; prístroje pro záznam, prenos nebo reprodukci zvuku ci obrazu; magnetické nosice dat, disky k nahrávání; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registracní pokladny, pocítací stroje (kalkulacky), zarízení pro zpracování dat a pocítace; hasicí prístroje; pocítace, pocítacový hardware a pocítacový software, cásti a vybavení veškerého výše uvedeného zboží; elektronické publikace (s možností stažení); interaktivní software; přístroje pro vyhledávání elektronických informací z globální počítačové sítě nebo z internetu; pocítacové programy, konkrétne software pripojující digitalizovaná videomédia a audiomédia k pocítacové informacní síti; arkádové hry upravené pouze pro televizní přijímače; CD ROM hry; počítačové hrací CD-ROM disky; pocítacové programy a programy videoher; software interaktivních počítačových her; disky s videohrami, cartridge (paměťové zásuvné moduly) a kazety; konzoly pro elektronické hry; ovládací panely pro počítače; zvukové nahrávky a videonahrávky ke stažení zaměřené na hudbu, veselohry, dramata, akční, dobrodružné a/nebo animované filmy; digitální hudba (která se dá stahovat) dodávána z Internetu; digitální hudba (která se dá stahovat) dodávaná z internetových MP3 stránek; MP3 prehrávace; filmy zahrnující veselohry, dramata, akcní filmy, filmy pro televizní vysílání zahrnující veselohry, dramata, akcní filmy, dobrodružné nebo animované filmy; předem nahrané gramofonové desky, audiopásky, videokazety, audiovideodisky a digitální univerzální disky s hudbou, komediální nahrávkou, dramatem, akcí, dobrodružstvím a/nebo animací; zvukové pásky (všechno prodávané s buklety) zaměřené na komediální, dramatická, akční, dobrodružná, animovaná a hudební data; stereo sluchátka; baterie; bezdrátové telefony; mobilní telefony; součásti a příslušenství mobilních telefonů; hands-free příslušenství pro mobilní telefony; kryty mobilních telefonů; přední kryty mobilních telefonů; pouzdra na mobilní telefony; pouzdra na mobilní telefony vyrobená z kůže nebo z imitací kůže; obaly na mobilní telefony vyrobené z látky nebo z textilních materiálů; telefonní a/nebo rádiové pagery; rucní kalkulacky; prírucní prehrávace karaoke; kazety s krátkými filmy zahrnující veselohry, dramata, akcní filmy a dobrodružné nebo animované filmy pro použití s rucními promítackami; magnetofony a přehrávače na audio kazety, vidorekordéry a video přehrávače, přehrávače kompaktních disků, nahrávače a přehrávače digitálních univerzálních disků, magnetofony a přehrávače digitálních zvukových pásek, elektronické deníky; rádia; podložky pod myši; cvikry (lornony, skripce), slunecní brýle a pouzdra na ne; kódované magnetické karty, telefonní karty, kreditní karty, karty pro výběr z bankomatů, debetní karty a karty magnetických klíčů; ozdobné magnety; bóje; plavidla; plovací desticky; systémy určení přesné polohy (GPS); navigační přístroje pro vozidla (palubní počítače); části a vybavení výše uvedeného zboží.

Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, matériel informatique et logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; publications électroniques (téléchargeables); logiciels interactifs; appareils de recherche d'informations électroniques à partir d'un réseau informatique mondial ou de l'internet; programmes informatiques, à savoir logiciels de liaison d'un support audio/vidéo numérique à un réseau informatique d'information mondial; jeux d'arcade conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; CD-ROM contenant des jeux; jeux informatiques sur CD-ROM; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques interactifs; disques de jeux vidéo, cartouches et cassettes; consoles de jeux électroniques; consoles à utiliser avec des ordinateurs; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, et/ou de l'animation; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d'Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie à partir de sites web MP3 sur Internet; lecteurs MP3; films cinématographiques de comédie, drame, action, aventure et/ou animation, et films cinématographiques destinés à la télédiffusion contenant comédie, drame, action, aventure et/ou animation; disques acoustiques, bandes audio, bandes audio/vidéo, cassettes audio/vidéo, disques audio/vidéo et DVD préenregistrés de musique, comédie, drame, action, aventure et/ou animation; bandes audio (toutes vendues avec des livres) contenant des comédies, des drames, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des informations musicales; écouteurs stéréo; piles et batteries; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphones mobiles; accessoires mains-libres pour téléphones mobiles; étuis de téléphones mobiles; faces pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en imitations du cuir; housses pour téléphones mobiles en tissus ou matières textiles; téléphones et/ou récepteurs de radiomessagerie; calculatrices portables; lecteurs de karaoké portatifs; cassettes de courts-métrages de comédie, drame, action, aventure et/ou animation à utiliser avec une visionneuse ou un projecteur portable; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs et enregisteurs de disques numériques polyvalents, lecteurs et enregistreurs de bandes audionumériques, agendas électroniques; postes de radio; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis; cartes magnétiques encodées, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à clé magnétique; aimants décoratifs; bouées; dispositifs de flottaison (planches); planches à nager; systèmes de localisation mondiale (GPS); appareils de navigation pour véhicules (calculateurs embarqués); parts and fittings for all the aforesaid goods.

Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; computers, computer hardware and computer software, parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic publications (downloadable); interactive computer software; apparatus for searching electronic information from a global computer network or the Internet; computer programs, namely, software linking digitised video and audio media to a global computer information network; arcade games adapted for use with television receivers only; CD-ROM games; CD-ROM computer game discs; video and computer game programs; interactive computer game software; video game discs, cartridges and cassettes; electronic games consoles; consoles for use with computers; downloadable audio and video recordings featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or animation; digital music (downloadable) provided from the Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 Internet web sites; MP3 players; motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video discs and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; audio tapes (all being sold together with booklets) featuring comedy, drama, action, adventure, animation and music information; stereo headphones; batteries; cordless telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile telephones; hands-free accessories for mobile telephones; mobile telephone covers; mobile telephone face covers; mobile telephone cases; mobile telephone cases made of leather or imitations of leather; mobile telephone covers made of cloth or textile materials; telephone and/or radio pagers; hand-held calculators; hand-held karaoke players; short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; audio cassette recorders and players, video cassette recorders and players, compact disc players, digital versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; encoded magnetic cards, phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key cards; decorative magnets; swimming floats; kickboard flotation devices; swim boards; global positioning systems; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); parts and fittings for all of the aforementioned goods.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z techto materiálu, nezarazené do jiných tríd; tiskoviny; kniharský materiál; fotografie; lepidla ke kancelárským úcelum nebo pro domácnost; materiály pro umelce; štetce; psací stroje a kancelárské potreby (krome nábytku); výukový a ucební materiál (krome prístroju); umelohmotné balicí materiály (nezarazené do jiných tríd); tiskarské typy; tiskarské štocky; tiskoviny a papírové zboží, konkrétně knihy s postavičkami z animovaných, dobrodružných, komediálních a/nebo dramatických pořadů, komiksy, dětské knihy, časopisy s postavičkami z animovaných, dobrodružných, komediálních a/nebo dramatických pořadů, obrázkové knížky, dětské diáře; brožury (prodávané společně s audiopáskami); papírenské výrobky, dopisní papír, obálky, poznámkové bloky, diáře, poznámkové kartičky; blahopřání, směnné karty; litografie; pera, tužky, penály, gumy, pastelové tužky, znackovace, barevné pastelky, malírské sady, krída a tabule; obtisky, tepelné obtisky; plakáty; nepaspartované a paspartované fotografie; obaly knih, záložky do knih, kalendáre, dárkový balicí papír; papírové ozdoby na večírky, jmenovitě papírové ubrousky, papírové podložky, papírová prostírání, krepové papíry, pozvánky, papírové ubrusy, papírové ozdoby na dorty; tištené obtisky na krajky nebo látkové ozdoby; tištené vzory kostýmu, pyžam, mikin a tricek.

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; produits de l'imprimerie et articles en papier, à savoir, livres contenant des personnages animés, d'action, d'aventure, de comédie et/ou de drame, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des personnages animés, d'action, d'aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; livrets vendus (tous vendus avec des bandes audio); papeterie, papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, fiches; cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, et leurs étuis, gommes, pastels, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et tableaux; décalcomanies, décalcomanies à la chaleur; affiches; photographies encadrées ou non; couvertures de livres, signets, calendriers, papier cadeaux; décorations en papier, à savoir serviettes en papier, napperons en papier, sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; modèles imprimés à décalquer pour broderies ou applications sur tissu; patrons préimprimés pour costumes, pyjamas, sweatshirts et t-shirts.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic material for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; printed matter and paper goods, namely, books featuring characters from animated, action, adventure, comedy and/or drama features, comic books, children's books, magazines featuring characters from animated, action adventure, comedy and/or drama features, colouring books, children's activity books; booklets (all being sold together with audio tapes); stationery, writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards; greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts.

25
Odevy, obuv, pokrývky hlavy; pánské, dámské a dětské oděvy, jmenovitě košile, trička, mikiny, joggingové soupravy, kalhoty, džíny, spodky, krátké kalhoty, dámské rovné vestičky, oděvy do deště, látkové bryndáčky pro batolata, sukně, halenky; šaty, podvazky, svetry, saka, pláště, nepromokavé pláště, oteplovací oděvy, kravaty, dámské šaty, klobouky, čepice, sluneční kšilty, pásky, šátky, noční prádlo, pyžama, luxusní prádlo, prádlo (osobní, lněné), boty nad kotníky, polobotky, tenisky, sandály, dětské botičky, domácí ponožky, plavky a kostýmy na maškarní plesy a Halloween a masky prodávané spolu s nimi.

Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir, chemises, t-shirts, sweat-shirts, tenues de jogging, pantalons, jeans, caleçons, shorts, débardeurs, imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, combinaisons de ski, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, souliers, tennis, sandales, chaussons, pantoufles-chaussettes, maillots de bain et masques et costumes d'Halloween.

Clothing, footwear, headgear; clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes.

28
Hry a hracky; gymnastické a sportovní zboží a zarízení nezahrnuté do jiných tríd; hračky a sportovní zboží, jmenovitě figurky na hraní a příslušenství k nim; plyšové hracky; balony; hracky do vany; hracky pro jízdu; hrací karty; zarízení prodávaná jako jednotka pro hraní kartových her; autícka na hraní; panenky; létající talíre (frisbees); zábavní přístroje pro použití v hernách; konzolové zarízení pro video hry s výstupem; elektronické arkádové hry na mince nebo na hrací známky; pinballové hry/hry s míči; rucní elektronické hrací jednotky; hrací zarízení prodávaná jako celek pro hraní stolní/spolecenské hry, karetní hry, manipulacní hry, spolecenské hry, pocítacové hry spolecenského typu, cílové bojové hry; skládacky a manipulacní rébusy; papírové zboží na večírky; papírové klobouky; papírové masky na tváre; maškarní masky a masky na svátek Halloween; skateboardy; brusle (na led); hracky stríkací vodu; míce, jmenovite, hrací míce, fotbalové míce, baseballové míce, basketbalové míce; baseballové rukavice; surfová prkna; plovací kruhy pro rekreacní použití; plovací desticky pro použití ve volném case; plovoucí desticky pro rekreacní použití; ploutve na plavaní; detské zvukové revolvery; kuchynské nádobí na hraní; detské lavicky; sněhové koule; ozdoby na vánocní stromecky.

Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; jouets et articles de sport, à savoir, figurines d'action et leurs accessoires; jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets à monter; cartes à jouer; équipements de jeux de cartes, vendus sous forme d'ensemble; véhicules-jouets; poupées; frisbees; appareils de divertissement pour galeries de jeux; machines autonomes de jeux vidéo; jeux d'arcade à prépaiement ou à jetons; flippers; unité de jeux électroniques portable; jeux et accessoires vendus sous forme d'ensemble comprenant un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu d'adresse, un jeu de société, un jeu de société informatique, un jeu d'action à cible; puzzles d'assemblage et de manipulation; objets de cotillons en papier; chapeaux en papier; masques faciaux en papier; masques d' halloween et de carnaval; planches à roulettes; patins à glace; pistolets à eau; balles, à savoir balles de jeu, ballons de football, ballons de sport, balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de base-ball; planches de surf; bouées à usage récréatif; planches pour flotter à des fins de divertissement; planches à nager à usage récréatif; palmes; armes à feu - jouets; ustensiles-jouets de boulangerie et de cuisine; tirelires; globes de neige (jouets); ornements pour arbres de Noël.

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; toys and sporting goods, namely, action figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; playing cards; equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying discs; amusement apparatus for use in arcades; stand alone video output game machines; coin or counter operated arcade games; pinball game machines; electronic hand-held game units; game equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, a manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game, an action type target game; jigsaw and manipulative puzzles; paper party favors; paper hats; paper face masks; masquerade and Halloween masks; skateboards; ice skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; surfboards; swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices for recreational use; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; Christmas tree ornaments.

41
Vzdelávání; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní cinnosti; zábavní služby ve formě hraných komediálních, dramatických a/nebo animovaných televizních programů; výroba živých komediálních, dramatických a/nebo animovaných televizních programů; distribuce a promítání hraných akčních, komediálních, dramatických a/nebo animovaných kinematografických divadelních filmů; zábavní služby ve formě živých komediálních, dramatických anebo animovaných filmů; výroba živých, komediálních, dramatických a/nebo animovaných filmu; a divadelních představení, animovaných i živých; produkce video a audio záznamů a prezentace recitálů; internetové služby poskytující informace prostřednictvím elektronické globální počítačové sítě v oboru zábavy vztahující se zejména k hudbě, filmům a televizi; poskytování zpráv obecného zájmu, zábavy a vzdělávacích informací přes mezinárodní počítačovou síť nebo přes internet; a poskytování informací o zábavě a poskytování samotné zábavy prostřednictvím elektronické globální komunikační sítě ve formě hraných komedií, dramat a kreslených programů a výroba hraných komedií, akčních a kreslených filmů pro distribuci prostřednictvím globální počítačové sítě; vzdělávání a zábava po globální počítačové síti; informace vztahující se ke vzdělání a zábavě poskytované online z počítačové databáze nebo z internetu; elektronické herní služby poskytované po globální počítačové síti; poskytování online publikací (ne ke stažení); online vydávání elektronických knih a časopisů (ne ke stažení); vydávání tiskovin a nahrávek; vydávání notových partů; organizování zábavních a společenských akcí; rezervace zábavy; služby v oblasti zábavy; zábavní kluby (služby); zajištování tanecních zarízení; služby nočních klubů, diskoték, koncertních síní, koncertů, tančíren, tanečních sálů, kabaretů; cirkusy; služby v oblasti živé zábavy; výroba živé zábavy; zařizování vizuální a hudební zábavy; audiovizuální představení pro zábavní účely; organizování akcí, výstav a představení pro zábavní účely; výroba audio zábavy; výroba zábavních představení s tanečníky a zpěváky; skládání hudby (služby-); organizování plesů; organizace predstavení; provozování karaoke; řízení zábavních služeb; vzdělávání výkonných umělců; poskytování zábavních služeb na výletních lodích; služby videoheren; zábavné arkadní služby; služby půjčování zábavních hracích strojů; tématické zábavní parky (služby); služby zábavních parků s filmovou tématikou; služby zábavních parků s tématikou rozhlasových produkcí; služby zábavních parků s tématikou televizních produkcí; vzdělávací a výcvikové služby vztahující se ke zřízení, provozu, správě, vedení a řízení zábavních a tématických parků; filmová studia; služby nahrávacích studií; televizní zábava; kina (služby); zajištění kin nebo divadel; služby agentur rezervujících lístky do kina; filmové promítačky a jejich příslušenství (pronájem-); filmy (půjčování-); distribuce kinematografických filmů; střih kinematografických filmů; promítání kinematografických filmů; organizace a vedení kin a divadel; vzdělávací a výcvikové služby vztahující se ke zřízení, provozu, správě, vedení a řízení kin a divadel; výcvikové služby pro techniky v kině; zajištování sportovních zarízení; zajištování rekreačních zařízení, služeb a vybavení; centra pro volný cas (služby); zajišťování plaveckých zařízení, služeb a vybavení; služby kuželkářských drah a trávníků pro bowling; golfová hřiště (provozování-); zajišťování tenisových kurtů; služby fitness klubu a klubu zdraví; provozování kasín a herních zařízení; predprodej vstupenek na kulturní akce; organizace kvízů, her a soutěží; soutěže krásy (pořádání-); porádání sportovních souteží; pronájem potápěčských skafandrů; pronájem sportovního vybavení; zařizování, plánování a vedení konferencí, seminářů a výstav; informační, poradenské a konzultační služby týkající se veškerých výše uvedených záležitostí.

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Services de divertissement sous forme de programmes télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou d'animation; production de programmes de télévision en direct, de comédie, de drame et/ou d'animation; distribution et projection de longs métrages en direct, de comédie, de drame et/ou d'animation; services de divertissement sous forme de films cinématographiques d'action, de comédie, de drame et/ou d'animation; production de longs métrages en direct, de comédie, de drame et/ou d'animation; et représentations scéniques animées ou en direct; production d'enregistrements vidéo et audio et présentation de récitals; services internet offrant des informations via un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, concernant notamment la musique, les films et les séries télévisées; fourniture d'actualités générales, d'informations en matière de divertissement et d'éducation via un réseau informatique mondial; et fourniture d'informations de divertissement et divertissements purs et simples via un réseau mondial de communication sous la forme de programmes d'action en direct, comédie, drame et programmes d'animation, et production de programmes d'action en direct, comédies et films et films animation destinés à être diffusés via un réseau informatique mondial; services d'éducation et de divertissements via un réseau informatique mondial; informations concernant le divertissement ou l'éducation fournies en ligne à partir d'une banque de données ou à partir d'Internet; services de jeux informatiques fournis via un réseau informatique mondial; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); publication de produits de l'imprimerie et d'enregistrements; publication de partitions; organisation d'événements récréatifs et sociaux; livres sur le divertissement; services d'artistes de spectacles; services de divertissements de clubs; fourniture d'installations de danse; services de boîtes de nuit, discothèques, music-hall, concerts, salles de danse, salles de bal, cabarets; cirques; divertissements en direct; production de divertissements en direct; organisation de divertissements visuels et musicaux; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; organisation de manifestations, expositions et spectacles à des fins de divertissement; production de divertissements audio; production de spectacles de divertissement avec danseurs et chanteurs; services de concours musicaux; organisation de bals; organisation de spectacles; services de karaoké; gestion de services de divertissement; formation d'artistes de spectacle; services de divertissement sur des bateaux de croisière; services de galeries de jeux vidéo; services de jeux d' arcade; services de location de machines pour galeries de jeux vidéo; services de parcs à thème; services de parcs à thèmes avec un thème de films; services de parcs à thèmes, avec un thème de productions radiophoniques; services de parcs à thèmes, avec un thème de productions télévisées; services d'éducation et formation dans le domaine de l'établissement, fonctionnement, administration, gestion et direction de parcs récréatifs et de parcs à thèmes; studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; divertissement télévisé; services de cinéma; exploitation de salles de cinéma et de théâtre; services d'agences de réservation pour places de cinéma; location et crédit-bail de projecteurs de films et de leurs accessoires; locations de films cinématographiques; distribution de films cinématographiques; édition de films cinématographiques; projection de films cinématographiques; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services d'éducation et de formation concernant l'établissement, l'exploitation, l'administration, la gestion et le fonctionnement de cinémas et de théâtres; services de formation de techniciens de cinémas; mise à disposition d'installations sportives; fourniture d'installations récréatives, services et commodités; services de centres de loisirs; fourniture d'installations, de services et d'équipements de natation; services de bowling à dix quilles et de terrains de boules sur gazon; fourniture d'installations de golf; fourniture de courts de tennis; services de clubs de santé et de remise en forme; mise à disposition de salles de casino et de jeux; réservation de places pour le spectacle; organisation de concours, jeux de questions-réponses et jeux; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions sportives; location d'équipements de plongée; location d'équipements de sport; organisation, planification et conduite de conférences, séminaires et expositions; information, conseils et assistance concernant tous les services précités.

Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; entertainment services in the nature of live-action, comedy, drama and/or animated television programmes; production of live-action comedy, drama and/or animated television programmes; distribution and display of live-action, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films; entertainment services in the nature of live-action comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films; production of live-action, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical performances both animated and live action; video and audio recording production and presentation of recitals; Internet services providing information via an electronic global computer network in the field of entertainment relating specifically to music, movies, and television; providing general interest news, entertainment, and educational information via a global computer network; and providing information for and actual entertainment via electronic global communications network in the nature of live-action, comedy, drama and animated programs and production of live-action, comedy, action and animated motion films for distribution via a global computer network; education and entertainment services provided via a global computer network; information relating to education and entertainment provided on-line from a computer database or the Internet; electronic games services provided via a global computer network; providing on-line publications (non-downloadable); on-line publication of electronic books and journals (non-downloadable); publication of printed matter and recordings; publication of sheet music; organising of entertainment and social events; booking of entertainment; entertainer services; club entertainment services; provision of dancing facilities; nightclub, discotheque, music hall, concert, dance hall, ballroom, cabaret services; circuses; provision of live entertainment; production of live entertainment; arranging of visual and musical entertainment; audio-visual display presentation services for entertainment purposes; organising of events, exhibitions and shows for entertainment purposes; production of audio entertainment; production of entertainment shows featuring dancers and singers; music competition services; organisation of balls; organisation of shows; providing karaoke services; management of entertainment services; training of performance artists; provision of entertainment services on cruise ships; video arcade services; providing amusement arcade services; amusement arcade machine rental services; theme park services; amusement park services with a theme of films; amusement park services with a theme of radio productions; amusement park services with a theme of television productions; education and training services relating to the establishment, operation, administration, management and conduct of amusement and theme parks; movie studios; recording studio services; television entertainment; cinema services; providing cinema and theatre facilities; booking agency services for cinema tickets; rental and leasing of movie projectors and accessories; rental of cinematographic and motion picture films; distribution of cinematographic and motion picture films; editing of cinematographic and motion picture films; showing of cinematographic and motion picture films; organisation and management of cinemas and theatres; education and training services relating to the establishment, operation, administration, management and conduct of cinemas and theatres; training services for cinema technicians; providing of sports facilities; providing of recreation facilities, services and amenities; leisure centre services; provision of swimming facilities, services and amenities; tenpin bowling alley and bowling green services; providing of golf facilities; providing of tennis court facilities; health and fitness club services; providing of casino and gaming facilities; booking of seats for shows; organisation of quizzes, games and competitions; organisation of beauty competitions; organisation of sporting competitions; rental of diving equipment; rental of sports equipment; arranging, planning and conducting of conferences, seminars and exhibitions; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-17 05:50

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.