Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 17/APR/14 03:56 PM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 16/APR/14 08:24 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 15/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 15/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 15/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 6024715
(540) Mark Scouty
(511) Nice Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
(220) Filing date 21.06.2007
(442) Publication date 28.01.2008
(151) Date of the registration 05.08.2010
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 21.06.2017
(730) Applicant/Holder Scout24 Holding GmbH
Dingolfinger Str. 1-15
München DE
81673
(740) Representative HARMSEN UTESCHER
Neuer Wall 80
Hamburg DE
203 54
Status CTM registered
Type Word
(510) Nice Classification
1
Chemické výrobky určené pro průmysl, vědy a fotografii, chemické výrobky pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, přípravky pro uchování květin v čerstvém stavu, sůl pro konzervování potravin, chemické a přírodní přípravky pro zkvalitnění půdy, přípravky pro čištění vody, algecidy; Nezpracované umělé pryskyřice a plastické hmoty;hnojiva, zejména hnojiva pro trávníky, hnojiva pro růže, dendritická hnojiva, hnojiva pro květiny, plná hnojiva a hnojiva pro rododendrony;humus, zahradní rašelina, prostředky pro zkypření půdy; hasicí prostředky; temperovací a pájecí přípravky; třísloviny; lepidla používaná v průmyslu;lepicí tmely pro průmysl a pro domácnost;chemické výrobky k udržování čerstvosti a trvanlivosti potravin, neexponované filmy; sůl pro solení namrzlých silnic.

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture, produits pour la conservation des fleurs, sels nutritifs, agents chimiques et naturels d'amélioration des sols, agents d'épuration des eaux, produits pour détruire les algues; résines artificielles et matières plastiques à l'état brut;engrais, en particulier engrais pour gazons, engrais pour roses, engrais pour sapins, engrais pour fleurs, engrais complets, engrais pour rhododendrons;terreau, tourbe pour jardin, produits pour ameublir les sols; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;mastics adhésifs pour l'industrie et le ménage;produits chimiques destinés à conserver les aliments, films non exposés; sel pour routes glissantes.

Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, preparations for keeping flowers fresh, nutrient salts, chemical and natural soil conditioning preparations, preparations for clarifying water, algicides; unprocessed artificial resins and plastics;manures, in particular lawn fertilizers, rose fertilizers, conifer fertilizers, flower fertilizers, compound fertilizers and rhododendron fertilizers;potting compost, garden peat, soil loosening preparations; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; tanning substances; adhesives used in industry;adhesive cement for industrial and household purposes;chemical substances for preserving foodstuffs, unexposed films; salt for icy roads.

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche oder fotografische Zwecke, chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, Blumenfrischhaltemittel, Nährsalze, chemische und natürliche Bodenverbesserungsmittel, Mittel zum Klären von Wasser, Algezide; Kunstharze und Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel, insbesondere Rasendünger, Rosendünger, Tannendünger, Blumendünger, Volldünger und Rhododendrondünger; Blumenerde, Gartentorf, Bodenauflockerungsmittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebekitte für gewerbliche und für Haushaltszwecke; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, unbelichtete Filme; Streusalz.

2
Barvy, laky, nátěry, ochranné výrobky proti korozi, ochranné výrobky proti deteriorizaci dřeva, barviva;mořidla, jmenovitě mořidla na dřevo, kůži a lešticí mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy pro malíře a natěrače, malíře pokojů, tiskaře a výtvarné umělce ve fóliové a práškové formě.

Couleurs, vernis, laques, produits anti-rouille, produits pour la conservation du bois, matières tinctoriales;mordants, à savoir mordants pour bois, le cuir et pour polir; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants;mordants, namely wood, leather and polishing mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

Farben, Lacke, Firnisse, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel; Beizen nämlich Holz-, Leder- und Polierbeizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní;čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky;mýdla, škrob na prádlo, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, deodoranty pro péči o tělo, vlasové vody, laky a tužidla na vlasy, zubní pasty, vonné spreje a osvěžovače vzduchu ve spreji (zařazené do třídy 3), vonné oleje pro potraviny.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons, amidon pour le linge, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants corporels, lotions pour les cheveux, bombes de laque et fixateurs pour les cheveux, dentifrices, vaporisateurs d'intérieur (compris dans la classe 3), huiles essentielles à usage alimentaire.

Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;soaps, laundry starch, perfumery, essential oils, cosmetics, deodorants for hygienic purposes, hair lotions, hair sprays, dentifrices, scented sprays and room sprays (included in class 3), essential oils for foods.

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier- Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Wäschestärke, Parfümeriewaren, ätheri-sche Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants für die Körperpflege, Haarwässer, Haarsprays und -festiger, Zahnputzmittel, Duft- und Raumsprays (soweit in Klasse 3 enthalten), ätherische Öle für Nahrungsmittel.

4
Průmyslové oleje a mazací tuky;mazadla, přípravky pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu;pevná, kapalná a plynná paliva, zejména uhlí, dřevěné uhlí, koks, podpalovací pasty a kostky, rašelina, dřevo, benzin, nafta, topný olej, pohonné hmoty pro zážehové motory, benzol, petrolej, líh, zkapalněný plyn jako propanový plyn a butanový plyn, acetylen, kyslík a vodík; zdroje světla;svíčky, voskové svíčky, noční světla a knoty na svícení, zapalovače jako materiál.

Huiles et graisses industrielles;lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière;combustibles solides, liquides et gazeux, en particulier charbon, charbon de bois, coke, pâtes et cubes d'allumage, tourbe, bois, essence, Diesel, mazout de chauffage, combustibles pour moteurs à explosion, benzol, pétrole, alcool, gaz liquide tels que propane et butane, acétylène, oxygène, hydrogène; matières éclairantes;bougies, chandelles, veilleuses et mèches, matériaux d'allumage.

Industrial oils and greases;lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions;solid, liquid and gaseous fuels, in particular coal, charcoal, coke, firelighters in paste and cube form, peat, wood, petrol, diesel, fuel oils, motor spirit for internal combustion engines, benzol, petroleum, methylated spirits, liquid gas including propane gas and butane gas, acetylene, oxygen and hydrogen; illuminants;candles, nightlights and wicks, lighters being equipment.

Technische Öle und Fette; Schmiermittel, Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Koks, Anzündepasten und -würfel, Torf, Holz, Benzin, Diesel, Heizöl, Treibstoffe für Explosionsmotoren, Benzol, Petroleum, Spiritus, Flüssiggas wie Propangas und Butangas, Acetylen, Sauerstoff und Wasserstoff; Leuchtstoffe; Kerzen, Wachslichte, Nachtlichte und Dochte, Anzünder als Material.

5
Chemické výrobky, jakož i přípravky pro zdravotní péči, insekticidy, fungicidy, herbicidy, moluskicidy, nematocidy;léky (pokud nepodléhají povinnosti prodeje v lékárnách), dietetické výrobky pro léčebné účely, dietetické výrobky na bázi vitaminů jako potraviny pro nutričně a/nebo kaloricky redukovanou výživu;léčivé byliny v sušené nebo konzervované formě, výtažky z léčivých roslin, potravinové doplňky, jmenovitě přípravky pro obohacení lidské stravy stopovými prvky, vitaminy, příchutěmi, ochucovadly a balastními látkami; vitaminové přípravky; dietetická dětská strava; náplasti, obvazový materiál; antiseptika a dezinfekční prostředky; léčivé čaje a drogy;výrobky pro hubení škodlivých zvířat, zejména rodenticidy; lepidla (zubní-);deodoranty pro zdravotní účely, dezodorační osvěžovače vzduchu; hygienické potřeby pro ženy, konkrétně dámské vložky, slipové vložky, tampony, menstruační kalhotky;dietetické výrobky na bázi bílkovin a/nebo na bázi uhlohydrátů jako potraviny pro stravu s nižší nutriční hodnotou a/nebo kaloricky kontrolovanou stravu.

Produits chimiques et préparations de soins de santé, insecticides, fongicides, herbicides, molluscicides, produits pour éliminer les nématodes;médicaments (non soumis à prescription), produits diététiques à usage médical, produits diététiques à base de vitamines en tant que nutriments pour l'alimentation à valeur nutritionnelle réduite et/ou avec contrôle des calories;herbes médicinales sous forme séchée ou conservée, extraits d' herbes médicinales, compléments alimentaires, à savoir préparations pour enrichir l'alimentation humaine en oligo-éléments, vitamines, aromates, exhausteurs de goût et fibres alimentaires; produits vitaminés; aliments diététiques pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; antiseptiques et désinfectants; thés et drogues médicinaux;produits pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier rodenticides; colles pour dentiers;déodorants à usage hygiénique, vaporisateurs désodorisants d'intérieur; articles pour l'hygiène féminine, à savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, slips périodiques;produits diététiques à base de protéines et/ou d' hydrates de carbone, à savoir aliments pour alimentation à faible valeur nutritive et/ou à valeur calorique contrôlée.

Chemical and sanitary preparations, insecticides, fungicides, herbicides, molluscicides, nematicides;medicines (non-prescription), dietetic substances adapted for medical use, dietetic substances with a vitamin base, being foodstuffs for nutrient-reduced and/or calorie-controlled consumption;medicinal herbs in dried or preserved form, medicinal herb extracts, food supplements, namely preparations for enriching food for human consumption with trace elements, vitamins, flavouring and flavour-enhancing substances and roughage; vitamin preparations; dietetic food for babies; plasters, materials for dressings; antiseptics and disinfectants; medicinal teas and drugs;preparations for destroying vermin, in particular rodenticides; adhesives for dentures;deodorants for sanitary purposes, deodorising room sprays; hygienic articles for women, namely sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants;dietetic substances with a protein and/or carbohydrate base, being foodstuffs for nutrient-reduced and/or calorie-controlled consumption.

Chemische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Insektizide, Fungizide, Herbizide, Molluszide, Nematozide; Arzneimittel (soweit sie nicht der Apothekerpflicht unter-liegen), diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse auf der Basis von Vitaminen als Nahrungsmittel für die nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung; Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form, Heilkräuter-Extrakte, Nahrungsergänzungsmittel, nämliche Präparate zum Anreichern der menschlichen Nahrung mit Spurenelementen, Vitaminen, Geschmacksstoffen, Geschmacksverstärkern und Ballaststoffen; Vitaminpräparate; diätetische Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Antiseptika und Desinfektionsmittel; medizinische Tees und Drogen; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, insbesondere Rodentizide; Haftmittel für Zahnprothesen; Deodorants für gesundheitliche Zwecke, desodorierende Raumsprays; frauenhygienische Artikel, nämlich Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Monatshöschen; diätetische Erzeugnisse auf der Basis von Eiweiß und/oder auf der Basis von Kohlenhydraten als Nahrungsmittel für die nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung.

6
Kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; kovové stavební materiály;přenosné kovové konstrukce, zejména hotové garáže; kovové roury a trubky;bezpečnostní schránky a příruční pokladny; drobné kovové předměty;kovové potřeby zámečnické a popelnice a sudy na vodu z kovu a umělé hmoty, láhve na propanový plyn;výrobky z obecných kovů, jmenovitě řetězy, kohoutky na sudy, uzávěry lahví, spojovací části potrubních vedení z kovu s plastické hmoty, klapkové ventily z kovu pro drenážní trubky a vodovody, ventily a tlakové ventily jako části strojů, termostatické ventily jako části zařízení pro topení, ventilky pro pneumatiky vozidel, mřížky, kolečka k nábytku, štítky, přepravní kontejnery, nádrže, jakož i okenní, dveřní a nábytková kování.

Câbles et fils métalliques non électriques; matériaux de construction métalliques;constructions transportables métalliques, en particulier garages préfabriqués; tuyaux métalliques;coffres-forts et cassettes à argent; petits articles métalliques;serrurerie, poubelles et réservoirs d'eau métalliques et en matières plastiques, bouteilles de propane;articles en métaux communs, à savoir chaînes, robinets de tonneaux, capsules de bouteille, raccords de tuyaux métalliques et en matières plastiques, vannes à clapets métalliques de tuyaux de drainage et de conduites de distribution d'eau, soupapes et soupapes de refoulement en tant que pièces de machines, vannes thermostatiques en tant que pièces d'installations de chauffage, soupapes pour pneumatiques de véhicules, grilles, roulettes pour meubles, panonceaux, conteneurs de transport, réservoirs ainsi que garnitures pour fenêtres, portes et meubles.

Non-electric cables and wires of common metal; metal building materials;transportable buildings of metal, in particular prefabricated garages; pipes and tubes of metal;safes and cash boxes; small items of metal hardware;ironmongery and rubbish bins and water-butts of metal and plastic, propane gas bottles;goods of common metals, namely chains, barrel taps, bottle caps, junctions of metal and plastic for pipelines, drain traps (valves) of metal for drainpipes and water conduits, valves and pressure valves being machine parts, thermostatic valves being parts of heating installations, valves for vehicle tyres, grilles, furniture casters, signs, transport containers, tanks, and window, door and furniture fittings.

Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall, insbesondere Fertiggaragen; Metallrohre; Geldschränke und -kassetten; Kleineisenwaren; Schlosserwaren und Müll- und Wassertonnen aus Metall und Kunststoff, Propangasflaschen; Waren aus unedlen Metallen, nämlich Ketten, Fasshähne, Flaschenkapseln, Rohrleitungsverbindungsstücke aus Metall und Kunststoff, Klappenventile aus Metall für Drainagerohre und Wasserleitungen, Ventile und Druckventile als Maschinenteile, Thermostatventile als Teile von Heizungsanlagen, Ventile für Fahrzeugreifen, Gitter, Möbelrollen, Schilder, Transportbehälter, Tanks sowie Fenster-, Tür- und Möbelbeschläge.

7
Elektrické kuchyňské přístroje pro drcení, sekání, mletí, řezání, lisování, míchání nebo šlehání, mlýnky na maso strojní, elektrické a s ručním pohonem, šicí stroje, myčky na nádobí, pračky, ždímačky; motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; zemědělské a zahradní přístroje poháněné strojem; zemědělské stroje; umělé líhně;elektrické čisticí stroje, strojní filtrační přístroje; filtry (části strojů nebo motorů); elektrické sekačky na trávu, elektrické hrábě, elektrické řezačky; generátory proudu;tlakové ventily a regulátory tlaku jako části strojů;stroje pro zpracování kovu, dřeva, plastické hmoty, kompresory, autogeny, zametací stroje,;pletací stroje, žehlicí stroje, elektricky poháněné přístroje pro domácnost a kuchyň (zařazené do třídy 7), svařovačky na fólie, strojní, elektrické a ručně poháněné kráječe chleba a nářezové stroje a otvíráky na konzervy, strojní, elektrické a ručně poháněné mixery, odšťavňovače, elektrické nože, elektrické drtiče, elektrické univerzální kuchyňské stroje, strojky na výrobu nudlí, strojní, elektrické a ručně poháněné mixéry, sekáčky na maso, mlýnky na obilí, mlýnky na kávu a univerzální kráječe, lisy pro domácnost;elektricky poháněné nástroje pro domácí kutily, přístroje pro řezání, vrtání, příklepové vrtání, hoblování, šroubování, broušení a frézování, vrtací kladiva, aku šroubováky, vrtací a frézovací stanice, frézovací brusné motory, soustruhy, elektrické pily, kolébkové pily, řetězové pily, děrovky, kruhové pily, kotoučové stolové pily, řezací zařízení a pracovní stoly pro výše uvedené nástroje, elektrické hoblíky, brusné přístroje a stroje, elektrické sešívací pistole, elektrické pájky a letovací stanice, letovací pistole, pistole na horké lepení, svěráky, elektrické generátory, generátory proudu, generátory horkého vzduchu, přístroje pro stříkání barvy, strojní, elektrické a ručně poháněné přístroje pro odstranění tapet, horkovzdušné přístroje a dmychadla, také pro odstranění laku, přístroje pro oddělování a řezání dlaždic, elektrické svařovací přístroje a stroje, vysokotlaké čističe, přístroje na opískování, přístroje na ostření vrtáků jako přístroje a jako nástavce pro vrtací stroje, detektory kovů a zkoušečky napětí, otvírače garážových vrat, žaluzie z kovu a plastické hmoty, motory a zdvihače žaluzií; vysokotlaké čističe;kompresory a příslušenství, jmenovitě pistole pro nástřik barvy, tlakoměry pro pneumatiky, stříkací pistole, přístroje na opískování;strojně poháněné lanové zviháky a kladkostroje, také elektrické;strojové, elektrické navijáky lan;elektrické vyžínače, aku nůžky na živý plot, vertikulátory, motyčky, křovinořezy, řezačky, kosy, mulčovače, benzinové a elektrické sekačky na trávu, sekačky na trávu ve formě traktorů a jiných vozidel.

Ustensiles de cuisine électriques pour broyer, hacher, moudre, couper, presser, mélanger ou battre, hachoirs à viande mécaniques électriques, machines à coudre, lave-vaisselle, lave-linge, essoreuses; moteurs autres que pour véhicules terrestres; appareils agricoles et horticoles à entraînement mécanique; machines agricoles; couveuses pour les oeufs;machines de nettoyage électriques, appareils de filtrage mécaniques; filtres, à savoir pièces de machines ou de moteurs; tondeuses à gazon électriques, râteaux électriques, hacheuses électriques; générateurs de courant;soupapes de refoulement et régulateurs de pression en tant que pièces de machines;machines pour le travail du métal, du bois, des matières plastiques, compresseurs, postes à souder autogènes, balayeuses;machines à tricoter, machines à repasser, appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), appareils pour souder les films, machines à couper le pain, trancheuses et ouvre-boîtes mécaniques et électriques, mixeurs mécaniques et électriques, extracteurs de jus, couteaux électriques, broyeurs électriques, robots de cuisine motorisés, machines pour faire des pâtes, batteurs mécaniques et électriques, hachoirs à viande, moulins à céréales, moulins à café et coupe-tout, pressoirs pour le ménage;outils électriques pour le bricolage, coupeuses, perceuses, perceuses à percussion, raboteuses, visseuses, ponceuses et fraiseuses, marteaux perforateurs, visseuses-perceuses, postes de perçage et de fraisage, moteurs pour fraiseuses-ponceuses, tours, scies électriques, scies à bascule, scies à chaîne, scies à guichet, scies circulaires, scies circulaires d'établi, dispositifs de découpage et établis adaptés aux outils précités, rabots électriques, appareils et machines à abraser, lampes à souder et postes de soudage électriques, pistolets à souder, pistolet pour thermocollage, étaux, générateurs électriques, générateurs de courant, générateurs d'air chaud, équipements pour la peinture au pistolet, détapisseuses mécaniques et électriques, appareils et soufflantes à air chaud, également pour décaper la peinture, machines pour séparer et couper les carrelages, équipements et machines de soudage électrique, nettoyeurs à haute pression, appareils de sablage, appareils pour aiguiser les forets en tant qu'appareils et compléments de perceuses, détecteurs de métaux et de tension, ouvre-portes de garages, volets roulants métalliques et en matières plastiques, moteurs et élévateurs pour volets roulants; appareils de rinçage à pression;compresseurs et accessoires, à savoir pistolets à peinture, manomètres pour pneumatiques, pistolets pulvérisateurs, appareils à jet de sable;poulies et palans mécaniques, également électriques;enrouleurs de câbles mécaniques, électriques;tondeuses à gazon électriques, taille-haies à accumulateur, aérateurs de gazon, houes pour jardin, faux à moteur, hachoirs, déchiqueteuses, faucheuses, tondeuses à gazon à essence et électriques, tondeuses à gazon sous forme de tracteurs et autres véhicules.

Electric kitchen machines for crushing, chopping, grinding, cutting, pressing, stirring or beating, mechanical, electric meat mincing machines, sewing machines, dishwashers, washing machines, spin dryers; motors and engines (except for land vehicles); mechanically-operated agricultural and horticultural apparatus; agricultural machines; incubators for eggs;electric cleaning machines, mechanical filtering apparatus; filters being parts of machines, motors or engines; electric lawn mowers, electric rakes, electric chaff cutters; current generators;pressure valves and pressure regulators being machine parts;metalworking, woodworking and plastic processing machines, compressors, autogenous welding apparatus, sweeping machines;knitting machines, ironing machines, electric household and kitchen appliances (included in class 7), foil sealing devices, mechanical and electric bread cutters and slicers, and can openers, mechanical and electric mixers, juicers, electric knives, electric crushers, power-operated food processors, pasta machines, mechanical and electricstirrers, meat choppers, flour mills, coffee grinders and multi-purpose cutters, presses for household purposes;electrically driven tools for DIY, cutting, drilling, percussion drilling, planing, screwing, grinding and milling machines, drill hammers, drilling screws, drilling and milling stations, milling grinding motors, lathes, electric saws, rocker saws, chain saws, piercing saws, circular saws, circular saw benches, cutting implements and work benches adapted for the aforesaid tools, electric planes, grinding apparatus and machines, electric tackers, electric soldering irons and soldering stations, solder guns, hot-melt adhesive guns, vices, electric generators, current generators, hot air generators, paint spraying apparatus, mechanical and electric apparatus for stripping wall hangings, hot-air apparatus and blowers, including hot-air apparatus and blowers for removing lacquer, tile dividing and cutting machines, electric welding apparatus machines, high-pressure cleaners, sand blasting apparatus, drill sharpeners being apparatus and attachments for drilling machines, metal detectors and voltage detection apparatus, garage door openers, roller blinds of metal and plastic, motors and lifting devices for roller blinds; pressure flushing apparatus;compressors and accessories, namely spray guns for paint, tyre inflation pressure gauges, spray guns, sand blasting apparatus;mechanical rope hoists and pulley lifting tackle, including electric rope hoists and pulley lifting tackle;mechanical and electric rope winches;electric lawn trimmers, battery-operated hedge cutters, soil aerating devices, garden hoes, motor scythes, choppers, shredders, mulch mowers, petrol-driven and electric lawn mowers, lawn mowers in the form of tractors and other vehicles.

Elektrische Küchenmaschinen zum Zerkleinern, Hacken, Mahlen, Schneiden, Pressen, Rühren oder Schlagen, maschinelle, elektrische Fleischwölfe, Nähmaschinen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Schleudern; Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); maschinell angetriebene land- und gartenwirtschaftliche Geräte; landwirtschaftliche Maschinen; Brutapparate für Eier; elektrische Reinigungsmaschinen, maschinelle Filtriergeräte; Filter als Teile für Maschinen oder Motoren; elektrische Rasenmäher, elektrische Harken, elektrische Häcksler; Stromgeneratoren; Druckventile und Druckregler als Maschinenteile; Maschinen für Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Kompressoren, autogene Schweißgeräte, Kehrmaschinen; Strickmaschinen, Bügelmaschinen, elektrisch angetriebene Geräte für Haushalt und Küche (soweit in Klasse 7 enthalten), Folienschweißer, maschinelle und elektrische Brot- und Aufschnittsschneider und Dosenöffner, maschinelle und elektrische Mixer, Entsafter, Elektromesser, Elektrozerkleinerer, energiebetriebene Universalküchenmaschinen, Nudelmaschinen, maschinelle, elektrische Rührgeräte, Fleischhacker, Getreidemühlen, Kaffeemühlen und Allesschneider, Pressen für Haushaltszwecke; elektrisch angetriebene Werkzeuge für den Heimwerker, Schneide-, Bohr- Schlagbohr-, Hobel-, Schraub-, Schleif- und Fräsemaschinen, Bohrhammer, Bohrschrauber, Bohr- und Frässtationen, Fräsenschleifmotoren, Drehmaschinen, Elektrosägen, Wippsägen, Kettensägen, Stichsägen, Kreissägen, Tischkreissägen, Schneidevorrichtungen und für vorgenannte Werkzeuge angepasste Arbeitstische, Elektrohobel, Schleifgeräte und -maschinen, Elektrotacker, elektrische Lötkolben und Lötstationen, Lötpistolen, Heißklebepistolen, Schraubstöcke, elektrische Generatoren, Stromgeneratoren, Heißluftgeneratoren, Farbspritzgeräte, maschinelle, elektrische Tapetenablösegeräte, Heißluftgeräte und -gebläse, auch zur Lackentfernung, Fliesentrenn- und -schneidemaschinen, elektrische Schweißgeräte und -maschinen, Hochdruckreiniger, Sandstrahlgeräte, Bohrerschärfer als Geräte und als Aufsatz für Bohrmaschinen, Metall- und Spannungssuchgeräte, Garagentoröffner, Rolladen aus Metall und Kunststoff, Rolladenmotor und -lift; Druckspülgeräte; Kompressoren und Zubehör, nämlich Farbspritzpistole, Reifenfüllmesser, Sprühpistolen, Sandstrahlgeräte; maschinell betriebener Seilhebezug und Flaschenhebezug, auch elektrisch; maschinelle, elektrische Seilwinde; elektrische Rasentrimmer, Akku-Heckenscheren, Vertikutierer, Gartenhacken, Motosensen, Häcksler, Schredder, Mulchmäher, benzin- und Elektrorasenmäher, Rasenmäher in Form von Traktoren und andern Fahrzeugen.

8
Nástroje s ručním pohonem, nástroje a nářadí s ručním pohonem pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, pro výrobu strojů, přístrojů a vozidel, jakož i pro stavební techniku;mechanické sekačky na trávu s ručním pohonem, mechanické trimmery na trávu s ručním pohonem, mechanické nůžky na plot s ručním pohonem; příbory; poboční zbraně (bodné a sečné); holicí strojky;elektrické přístroje pro stříhání; kleště na nehty;přístroje pro stříhání psů;zdviháky s ručním pohonem;ruční sešívací pistole;čerpadla pro čerpání kapalin, pevných látek a vzduchu, s ručním pohonem nebo jako příslušenství pro přístroje nebo stroje s ručním pohonem;přístroje pro odklízení sněhu s ručním pohonem.

Outils à main, instruments et équipements entraînés manuellement pour l'agriculture, l' horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la construction;tondeuses à gazon mécaniques manuelles, coupe-pelouse mécaniques manuels, taille-haies mécaniques manuels; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs;tondeuses électriques; pinces à ongles;tondeuses pour chiens;appareils de levage actionnés manuellement;agrafeuses manuelles;pompes pour le transport de liquides, de matières solides et d'air, actionnées manuellement, ou servant d'accessoires pour machines et appareils actionnés manuellement;appareils à déneiger actionnés manuellement.

Hand tools, instruments and implements (hand operated) used in agriculture, horticulture and forestry, for the construction of machines, apparatus and vehicles, and for structural engineering;hand-operated mechanical lawn mowers, hand-operated mechanical lawn trimmers, hand-operated mechanical hedge cutters; cutlery; side arms; razors;electric clippers; nail cutting apparatus;trimmers for dogs;hand operated lifting apparatus;hand tackers;pumps for conveying liquids, solids and air, hand-operated or being attachments for hand-operated apparatus or machines;hand-operated snow clearing apparatus.

Handbetätigte Werkzeuge, Instrumente und handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zweck, für den Maschinen-, Apparaten- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; handbetätigte mechanische Rasenmäher, handbetätigte mechanische Rasentrimmer, handbeätigte mechanische Heckenscheren; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; elektrische Schermaschinen; Nagelschneidegeräte; Hundetrimmer; handbetätigte Hebegeräte; Handtacker; Pumpen zur Förderung von Flüssigkeiten, Feststoffen und Luft, handbetätigt oder als Aufsatz zu handbetätigten Geräten oder Maschinen; handbetätigte Schneeräumungsgeräte.

9
Elektrické, elektrotechnické, elektronické přístroje a nástroje (zařazené do třídy 9); přístroje a nástroje pro komunikační inženýrské práce, konkrétně pro komunikační, vysokofrekvenční a kontrolní inženýrské práce; vědecké přístroje a nástroje pro vědecký výzkum v laboratořích;přístroje a nástroje námořní, geodetické, fotografické, filmovací, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; brýle, dalekohledy; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; projektory, zvětšující zařízení, trojnožky nebo stativy pro fotografické přístroje a kamery;barevné kopírovací přístroje a stroje, včetně elektrostatických a termických, kopírovací přístroje a jiné rozmnožovací přístroje;rozhlasové a telefonní přístroje, mluvicí stroje, zábavní přístroje jako přídavné přístroje pro televizory;magnetické nosiče zvukových záznamů ve formě pásků, fólií, disků, kazet, gramofonových desek; prodejní automaty a mechanizmy pro mincovní automaty; registrační pokladny, počítací stroje (kalkulačky), zařízení pro zpracování dat a počítače;elektronické, magnetické a optické paměti, paměti ROM, PROM, EAROM, EPROM, paměti CD-ROM, čipy (integrované obvody), diskety, magnetické disky;elektrické programové desky s pamětovými jednotkami, všechno výše uvedené zboží bez informací a s informacemi na nich zaznamenanými; mikroprocesory;periferní přístroje pro počítače, zejména tiskárny, obrazovky, elektromechanické, elektronické, optické a akustické vstupní a výstupní přístroje, klávesnice, propojovací zařízení;počítačový hardware, zejména kurzorové řídicí přístroje pro použití s počítačovými indikačními přístroji a počítačovými programovými deskami; přístroje, spojovací kabely a konektory k připojení nebo zesíťování přístrojů na zpracování dat a přístrojů sdělovací techniky; Zábavní přístroje používané výhradně s televizním přijímačem nebo počítačem; počítačové programy a databáze; hasicí přístroje; výstražné trojúhelníky; elektrické kabely, dráty, vodiče a spojovací příslušenství k nim, jakož i spínače a desky nebo skříně rozvaděčů; baterie, tachometry, transformátory; exponované filmy;ochranné oděvy proti úrazu, včetně obuvi, speciální oděvy pro záchranné účely, štíty pro ochranu obličeje, ochranné brýle nebo ochranné masky pro dělníky;oděvy pro potápěče, brýle pro potápěče, brýle pro lyžaře; ochranné přilby pro zimní sporty a jízdu na koni, cyklistické a motocyklistické ochranné přilby;vysavače prachu, elektrické a neelektrické leštiče parket, elektrické žehličky; přístroje pro svařování fólií; elektrické pájky, elektrické svářečky, nabíječky pro baterie;speciální nádoby, které jsou upraveny na výše uvedené přístroje a nástroje.

Appareils et instruments électriques, électrotechniques, électroniques (compris dans la classe 9); appareils et instruments utilisant la technique des courants faibles, à savoir la technique des communications, la technique de la haute fréquence et la technique de régulation; appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire;appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes, jumelles; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; projecteurs, appareils pour agrandissements, trépieds pour appareils photographiques;appareils et machines de copie en couleurs, y compris photocopieuses électrostatiques et thermiques et autres duplicateurs;appareils de radiophonie et de téléphonie, machines parlantes, appareils pour le divertissement en tant que périphériques de téléviseurs;supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes, de films, de disques, de cassettes, de disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;mémoires électroniques, magnétiques et optiques, mémoires ROM, PROM, EAROM, EPROM, CD-ROM, puces (circuits intégrés), disquettes, disques magnétiques;plaquettes électriques de circuits imprimés à composants de mémoire, tous les articles précités avec ou sans informations enregistrées; micro-processeurs;périphériques pour ordinateurs, en particulier imprimantes, écrans, périphériques d'entrée et de sortie électromécaniques, électroniques, optiques et acoustiques, claviers, interfaces;matériel informatique, en particulier appareils de commande à curseur destinés aux appareils d'affichage informatiques et circuits électroniques d'ordinateurs; appareils, câbles de connexion et fiches pour connecter et mettre en réseau des dispositifs de traitement de l'information et des appareils de télécommunications; Appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; programmes informatiques, bases de données; extincteurs; triangles de signalisation; câbles électriques, fils, conducteurs et garnitures de liaison afférentes et tableaux, tableaux ou armoires de distribution; batteries, tachymètres, transformateurs; pellicules impressionnées;vêtements de protection contre les accidents, y compris chaussures, vêtements spéciaux pour le sauvetage, écrans de protection pour le visage, lunettes de protection ou masques de protection pour ouvriers;combinaisons de plongée, lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour sports d' hiver, cavaliers, cyclistes et motocyclistes;aspirateurs, cireuses électriques ou non, fers à repasser électriques; appareils pour souder les films; appareils de brasage électriques, appareils de soudage électriques, chargeurs d'accumulateurs;conteneurs spéciaux adaptés aux appareils et instruments précités.

Electric and electronic apparatus and instruments (included in class 9); apparatus and instruments for communications engineering, namely for communications, high frequency and control engineering; scientific apparatus and instruments for scientific research in laboratories;nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; spectacles, binoculars; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; projectors, enlarging equipment, tripods for cameras;colour photocopying equipment and machines, including electrostatic and thermal colour photocopying equipment and machines, photocopiers and other copying apparatus;radio and television apparatus, voice machines, entertainment equipment, being adapted for use with television apparatus;magnetic data carriers in the form of tapes, films, discs, cassettes, sound recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers;electronic, magnetic and optical memories, ROM, PROM, EAROM and EPROM memories, CD-ROM memories, chips (integrated circuits), floppy discs, magnetic discs;electric circuit boards with memory components, all the aforesaid goods with and without recorded information; microprocessors;peripheral devices for computers, in particular printers, screens, electromechanical, electronic, optical and acoustic input and output apparatus, keyboards, interfaces;computer hardware, in particular cursor control apparatus for use with computer display apparatus and computer circuit boards; apparatus, connecting cables and plugs for connecting or networking data processing equipment and communications devices; amusement apparatus adapted for use with television receivers or computers only; computer programms, databases; fire-extinguishing apparatus; warning triangles; electric cables, wires, conductor and connection fittings therefor, commutators, distribution boards and distributing boxes; batteries, tachometers, transformers; exposed films;clothing for protection against accidents, including shoes, special clothing for life-saving purposes, face protection shields, protective goggles or protective masks for workers;diving suits, diving goggles, ski goggles; protective helmets for people engaging in winter sports, riders, cyclists and motorcyclists;vacuum cleaners, electric and non-electric wax polishers, electric irons; foil sealing devices; electric soldering apparatus, electric welding apparatus, battery-charging apparatus;special-purpose containers, specially adapted for the aforesaid apparatus and instruments.

Elektrische, elektrotechnische, elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; wissenschaftliche Apparate und Instrumente für die Forschung in Laboratorien; Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Brillen, Ferngläser; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Bildprojektoren, Vergrößerungsapparate, Stative für Kameras; Farbkopiergeräte und -maschinen, einschließlich elektrostatische und thermische, Fotokopierer und andere Vervielfältigungsgeräte; Funk- und Fernsprechgeräte, Sprechmaschinen, Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernseher; Magnetaufzeichnungsträger in Form von Bändern, Folien, Platten, Kassetten, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische, magnetische und optische Speicher, ROM-, PROM-, EAROM-, EPROM-Speicher, CD-ROM-Speicher, Chips (integrierte Schaltkreise), Disketten, Magnetplatten; elektrische Schaltplatten mit Speicherbausteinen, sämtliche vorgenannten Waren ohne und mit darin aufgezeichneten Informationen; Microprozessoren; Peripheriegeräte für Computer, insbesondere Drucker, Bildschirme, elektromechanische, elektronische, optische und akustische Ein- und Ausgabegeräte, Tastaturen, Schnittstellengeräte; Computerhardware, insbesondere Cursor-Steuerungsgeräte für die Verwendung von Computeranzeigegeräten und Computer-Schaltplatten; Geräte, Verbindungskabel und -stecker zum Verbinden oder Vernetzen von Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Nachrichtentechnik; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehgeräte oder Computer; Computerprogramme, Datenbanken; Feuerlöschgeräte; Warndreiecke; elektrische Kabel, Drähte, Leiter- und Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln oder -schränke; Batterien, Tachometer, Transformatoren; belichtete Filme; Unfallschutzbekleidung, einschließlich Schuhe, Spezialkleidung für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken für Arbeiter; Taucheranzüge, Taucherbrillen, Skibrillen; Schutzhelme für Wintersportler, Reiter, Radfahrer und Motorradfahrer; Staubsauger, elektische und nicht elektrische Bohnermaschinen, elektrische Bügeleisen; Folienschweißgeräte; elektrische Lötapparate, elektrische Schweißgeräte, Ladegeräte für Akkus; Spezialbehälter, die an vorgenannte Apparate und Instrumente speziell angepasst sind.

10
Ortopedické potřeby, jmenovitě ortopedické bandáže, korzety, punčochy a obuv; šicí materiál; elektrické výhřevné polštáře a deky pro léčebné účely;zdravotnické přístroje, jmenovitě přístroje na měření krevního tlaku, naslouchadla, teploměry, přístroje pro měření krevního cukru, inhalátory, přístroje pro akupunkturu, opalovací přístroje, masážní přístroje, přístroje pro rehabilitační tělocvik, stimulační přístroje, stetoskopy pro přístroje pro měření krevního tlaku, termopodušky, přístroje pro ozařování infračervenými paprsky, opěrné polštáře, kolečková křesla, pomůcky pro chůzi, přístroje pro měření tepu, perličkové koupele, přístroje pro leštění zubů, kondomy, uzávěry na dětské láhve, dudlíky.

Articles orthopédiques, à savoir bandes, corseterie, bas et chaussures orthopédiques; matériel de suture; coussins chauffés électriquement et couvertures chauffantes à usage médical;appareils sanitaires, à savoir appareils de mesure de la tension artérielle, appareils auditifs, thermomètres médicaux, dispositifs de mesure du taux de glucose dans le sang, inhalateurs, équipements d'acupuncture, appareils de bronzage, appareils de massage, appareils pour la rééducation de patients, stimulateurs électriques, stéthoscopes et appareils pour mesurer la tension artérielle, coussins chauffants, appareils à rayonnement infrarouge, coussins de soutien, chaises roulantes, aides à la marche, appareils pour prendre le pouls, bains à bulles, appareils à polir les dents, préservatifs, capuchons de biberons, tétines.

Orthopaedic articles, namely orthopaedic bandages, corsetry, hosiery and shoes; suture materials; heated cushions and electric blankets for medical purposes;healthcare apparatus, namely arterial blood-pressure measuring apparatus, hearing aids, thermometers, blood-sugar measuring apparatus, inhalers, acupuncture apparatus, tanning apparatus, massage apparatus, apparatus for physiotherapy, electric current stimulator apparatus, stethoscopes for blood-pressure measuring apparatus, infrared radiation apparatus, support cushions, wheelchairs, walking aids, pulse meters, whirlpool baths for medical purposes, teeth-polishing apparatus, condoms, feeding bottle closures, teats.

Orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirurgisches Nahtmaterial; Heizkissen und Heizdecken für medizinische Zwecke; gesundheitliche Geräte, nämlich Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte, Fieberthermometer, Blutzuckermessgeräte, Inhalationsgeräte, Akupunkturgeräte, Bräunungsgeräte, Massagegeräte, Geräte für die Krankengymnastik, Reizstromgeräte, Stethoskop für Blutduckmessgeräte, Thermokissen, Infrarotbestrahlungsgeräte, Stützkissen, Rollstühle, Gehhilfen, Pulsmessgeräte, Luftsprudelbäder, Zahnpoliergeräte, Kondome, Saugflaschenverschlüsse, Sauger.

11
Elektrické termofory, elektrické zahřívače nohou;přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci a rozvod vody a sanitární zařízení, sušičky prádla; vyhřívané podušky a deky pro neléčebné účely;tepelná čerpadla, elektrická zařízení na přípravu ledu a jogurtovače; ventily a kohouty.

Bouteilles chauffantes électriques, chauffe-pieds électriques;appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, sèche-linge; coussins chauffés électriquement et couvertures chauffantes à usage non médical;pompes à chaleur, appareils électriques pour la préparation d'aliments et yaourtières; robinets.

Electric hot-water bottles, electrically-heated footwarmers;apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, tumble driers; heated cushions and electric blankets, not for medical purposes;heat pumps, electric edible ice and yoghurt makers; taps and cocks.

Elektrische Wärmflaschen, elektrisch beheizte Fußwärmer; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Wäschetrockner; Heizkissen und Heizdecken für nichtmedizinische Zwecke; Wärmepumpen, elektrische Speiseeiszubereiter und Joghurtbereiter; Hähne und Hahnventile.

12
Dopravní prostředky pozemní a vodní, zejména přívěsy a přívěsy na lodě za osobní automobily, motorová kola, motocykly, jízdní kola, kajaky a veslařské čluny a plachetnice, sněhové pluhy a pásová vozidla na sníh; trakaře, zahradní kolečka, kolečková křesla pro nemocné, dětské kočárky, golfové vozíky, vozíky na hadice, nafukovací čluny;části dopravních prostředků pozemních a vodních, zejména startéry, výfukové tlumiče, brzdy, ukazatele směru (směrovky), signalizační zařízení automobilů pro jízdu vzad, klaksony, ozubená kola, spojky, motory a hnací řemeny, ventilátory a válce pro motory, sedadla vozidel, volanty, kola, pneumatiky, ráfky kol, ventily pneumatik, tlumiče, spojky, autopříslušenství a příslušenství pro jízdní kola, jmenovitě nosiče zavazadel a lyží, sněhové řetězy, spoilery, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy, bezpečnostní dětské sedačky, ochranné kryty pro jízdní kola, zvonky a hustilky, záplaty pro duše pneumatik;střešní boxy, všechny výše uvedené výrobky s výjimkou minivozů.

Véhicules terrestres et nautiques, en particulier remorques et remorques pour bateaux pour voitures, cyclomoteurs, motocyclettes, vélos, kayaks, ainsi que bateaux à rames et à voiles, chasse-neige et véhicules à chenilles pour déplacement sur la neige; brouettes, chariots de jardin, chaises roulantes pour malades, voitures d'enfants, chariots de golf, voitures gonflables, bateaux gonflables;pièces de véhicules de locomotion par terre et par eau, en particulier démarreurs, pots d'échappement, freins, indicateurs de direction, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs, transmissions, embrayages, moteurs et courroies de transmission, ventilateurs et cylindres pour moteurs, sièges de véhicules, volants, roues, pneumatiques, jantes, valves de pneumatiques, amortisseurs, accouplements, accessoires de voitures et de bicyclettes, à savoir porte-bagages et porte-skis, chaînes à neige, becquets, appui-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, filets pour vélos, sonnettes et pompes à air, trousses de réparation;coffres de toit, tous les articles précités à l'exception des cyclecars.

Land and water vehicles, in particular trailers and boat trailers for automobiles, mopeds, motorcycles, bicycles, kayaks, rowing boats and sailing boats, snow ploughs, snow caterpillar tractors; wheelbarrows, wheelchairs for invalids, pushchairs, golf carts, hose carts, dinghies;parts for land and water vehicles, in particular starters, silencers, brakes, direction indicators, reversing alarms, horns, gear boxes, couplings, motors and engines and driving belts, fans and cylinders for engines, vehicle seats, steering wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, shock absorbers, accessories for automobiles and bicycles, namely luggage and ski racks, snow chains, spoilers, head rests, safety belts, safety seats for children, dress guards for bicycles, bells and air pumps, puncture repair kits;roof boxes, all the aforesaid goods, except micro cars.

Land- und Wasserfahrzeuge, insbesondere Anhänger und Bootsanhänger für PKW, Mofas, Motorräder, Fahrräder, Kajaks sowie Ruder- und Segelboote, Schneepflüge und Schneeraupenfahrzeuge; Schubkarren, Gartenkarren, Krankenrollstühle, Kinderwagen, Golfkarren, Schlauchwagen, Schlauchboote; Teile von Land- und Wasserfahrzeugen, insbesondere Anlasser, Auspufftöpfe, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückfahrwarngeräte, Hupen, Getriebe, Kupplungen, Motoren und Treibriemen, Ventilatoren und Zylinder für Motoren, Fahrzeugsitze, Lenkräder, Räder, Reifen, Felgen, Reifenventile, Stoßdämpfer, Kupplungen, Auto- und Fahrradzubehör, nämlich Gebäck- und Skiträger, Schneeketten, Spoiler, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Fahrradnetze, Klingeln und Luftpumpen, Flickzeug; Dachkoffer, alle vorgenannten Waren ausgenommen Kleinstwagen.

13
Ohňostroje.

Feux d'artifice.

Fireworks.

Feuerwerkskörper.

14
Vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo postříbřeného nebo pozlaceného kovu, jmenovitě umělecké předměty, gagátové ornamenty a ozdoby, pásky k náramkovým hodinkám, medaile a medailony, klenoty, bižuterie, módní šperky, drahokamy a ozdobné kameny; hodiny a chronometrické přístroje.

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets artisanaux, ornements et décorations en jais, bracelets de montres, médailles et médaillons, joaillerie, bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses et pierres de bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques.

Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely works of art, ornaments and decorations, watch straps, medals and medallions, jewellery, costume jewellery, precious stones and gemstones; horological and chronometric instruments.

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Gagatornamente und -verzierungen, Uhrarmbänder, Medaillen und Medaillons, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeschmuck, Edelsteine und Schmucksteine; Uhren und andere Zeitmessinstrumente.

15
Hudební nástroje.

Instruments de musique.

Musical instruments.

Musikinstrumente.

16
Papír a lepenka (zařazené do třídy 16);výrobky z papíru a lepenky (karton), jmenovitě papírové ručníky, papírové ubrousky, fitrační papír, papírové kapesníky, toaletní papír, papírové pleny, obalové nádoby, balicí sáčky, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, jmenovitě příze, plátno a jiné texitlní látky pro knižní vazby;fotografie, papírenské zboží, fotoalba, lepidla pro papírenství nebo domácnost, také pro kutily; samolepicí pásky ke kancelářským účelům nebo pro domácnost;materiál pro umělce, jmenovitě modelovací hmoty, plátna, tuše, malířské palety a stojany, mořidla a lístkové kovy pro umělce; štětce;elektrické a elektronické psací stroje, kancelářské potřeby (výjímaje nábytek), jmenovitě adresovací stroje, frankovací stroje, pořadače na spisy, krabice na poštu, pomůcky k otevírání dopisů, psací podložky, děrovačky, sešívačky, diktafony, kancelářské spony a sešívací svorky, barvicí pásky, korekční prostředky pro kancelářské účely, razítka, razítkovací podušky, razítková barva, inkoust pro psaní a kreslení, tuše, svorky pro písemnosti, pořadače a desky na písemnosti, desky pro pořadače a obaly na dokumenty, držáky na propisky a tužky, ořezávátka, soupravy na psací stoly, násady na pera, kartoteční krabice, pultové pořadače, kovové nebo nekovové koše na papír, kancelářské nůžky, řezačky na papír, listovní váhy, logaritmická pravítka;učební a vyučovací pomůcky (s výjimkou přístrojů) ve formě tiskárenských výrobků, her, preparátů zvířat a rostlin pro výuku, geologických modelů a preparátů, globusů, kreslicích potřeb na tabuli;kroužkové bloky, konferenční pořadače, penály, pouzdra na doklady, sešity na psaní a počítání, sešity na poznámky, sešity na slovíčka, sešity na úkoly, balicí materiály z plastické hmoty, jmenovitě obaly, sáčky a fólie; tiskařské typy a tiskařské štočky.

Papier et carton (compris dans la classe 16);produits en papier et en carton, à savoir essuie-mains et serviettes en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, langes en papier, récipients pour l'emballage, sacs d'emballage, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, à savoir fils, toiles et autres matières textiles pour la reliure;photographies, papeterie, albums pour photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, aussi pour le bricolage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes, à savoir pâte à modeler, toile, encres de Chine, palettes et chevalets pour peintres, mordants et métaux en feuille pour artistes; pinceaux;machines à écrire électriques et électroniques, articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir machines à adresser, machines à affranchir, classeurs, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, sous-mains, perforatrices, agrafeuses, dictaphones, agrafes et trombones, rubans encreurs, produits correcteurs pour le bureau, tampons, tampons encreurs, encre pour tampons, encres pour écrire et dessiner, encre de Chine, supports de fixation pour écrits, classeurs et dossiers, dos pour classeurs et dossiers, pots à stylos à bille et crayons, taille-crayons, garnitures de bureau, coupelles pour porte-plumes, fichiers, classeurs à soufflets, corbeilles à papier métalliques ou non, ciseaux de bureau, coupe-papier, pèse-lettres, règles à calcul;matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, préparations animales et végétales à usage éducatif, maquettes et préparations géologiques, globes terrestres, outils pour dessiner sur les tableaux muraux;livres à anneaux, pochettes de conférence, écritoires et pochettes d'information, cahiers d'écriture et d'arithmétique, bloc-notes, cahiers de vocabulaire, cahiers de devoirs, matériel d'emballage en matières plastiques, à savoir housses, sachets et feuilles; caractères d'imprimerie et clichés.

Paper and cardboard (included in class 16);goods of paper and cardboard, namely paper towels, napkins of paper, filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, napkins of paper, containers for packaging, bags for packaging, printed matter, bookbinding material, namely bookbinding yarn, linen and other textile materials for bookbinding;photographs, stationery, photograph albums, adhesives for stationery or household purposes, including adhesives for handicraft work; self-adhesive tapes for stationery or household purposes;artists' materials, namely modelling clay, canvas, Indian inks, palettes and easels for painters, mordants and sheet metals for artists; paint brushes;electric and electronic typewriters, office requisites (except furniture), namely addressing machines, franking machines, document files, letter trays, letter openers, writing tablets, perforators, stapling presses, dictating machines, paper clips and staples, inking ribbons, correcting agents for offices, stamps (seals), inking pads, ink for stamps, inks for writing and drawing, Indian ink, fastening holders for documents, files and file covers for documents, spines for files and file covers, holders for pens and pencils, pencil sharpeners, desk furniture, fountain pen cups, card index boxes, desk files, waste paper baskets of metal and not of metal, office scissors, paper cutters, letter scales, slide rules;instructional and teaching material (except apparatus) in the form of printed matter, games, animal and plant preparations for instructional purposes, geological models and preparations, globes, drawing implements for wall boards;ring binders, conference folders, correspondence folders, document folders, writing and accounting pads, note books, vocabulary books, homework diaries, packaging material of plastic, namely sleeves, bags and films; printers' type and printing blocks.

Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, -servietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Toilettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien, Schreibwaren, Fotoalben, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, auch zum Basteln; Selbstklebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Modelliermasse, Leinwand, Tuschen, Malerpaletten und -staffeleien, Beizen und Blattmetalle für Künstler; Pinsel; elektrische und elektronische Schreibmaschinen, Büroartikel (ausgenommen Möbel), nämlich Adressiermaschinen, Frankiermaschinen, Aktenordner, Briefkörbe, Brieföffner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Diktiergeräte, Büro- und Heftklammern, Farbbänder, Korrekturmittel für Bürozwecke, Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Tinten zum Schreiben und Zeichnen, Tusche, Befestigungshalter für Schriftstücke, Ordner und Aktendeckel für Schriftstücke, Rücken für Ordner und Aktendeckel, Halter für Kugelschreiber und Bleistifte, Bleistiftspitzer, Schreibtischgarnituren, Federhalterschalen, Karteikästen, Pultordner, metallische und nicht metallische Papierkörbe, Büroscheren, Papierschneider, Briefwaagen, Rechenschieber; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten für Lehrzwecke, geologischen Modellen und Präparaten, Globen, Wandtafelzeichengeräten; Ringbücher, Konferenzmappen, Schreibmappen, Dokumentenmappen, Schreib- und Rechenhefte, Notenhefte, Vokabelhefte, Aufgabenhefte, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien; Drucklettern und -stöcke.

17
Fólie, desky a tyče z plastické hmoty jako polotovary; těsnicí, výplňové a izolační materiály;azbest, slída a výrobky z těchto materiálů, jmenovitě protipožární tkaniny a izolační obleky; ohebné trubky nekovové; pásky samolepicí, kromě pásek pro léčebné účely, pro kancelářské účely a pro použití v domácnosti.

Feuilles, plaques et barres en matières plastiques, à savoir produits semi-finis; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;amiante, mica et articles en ces matières, à savoir tissus ignifuges et combinaisons isolantes; tuyaux flexibles non métalliques; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage.

Films, sheets, and rods of plastic in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials;asbestos, mica and goods thereof, namely fire-proof cloths and insulating suits; flexible pipes, not of metal; self-adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes.

Folien, Platten und Stangen aus Kunststoff als Halbfabrikate; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermittel; Asbest, Glimmer und Waren daraus, nämlich feuerschützende Tücher und Isolieranzüge; Schläuche (nicht aus Metall); Selbstklebebänder, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für den Haushalt.

18
Kůže a imitace kůže a výrobky z těchto materiálů, jmenovitě tašky a jiné nádoby neurčené pro konkrétní předměty, jakož i drobné kožené zboží, zejména peněženky, náprsní tašky a klíčenky; stažené zvířecí kůže, kufry a kufříky;deštníky, slunečníky, slunečníky a hole, kabelky, aktovky, nákupní tašky, školní brašny, vaky, ruksaky.

Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières, à savoir sacs et autres récipients non adaptés spécialement aux objets qu'ils contiennent ainsi que maroquinerie, en particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis à clés; peaux d'animaux, malles et valises;parapluies, parasols et cannes, sacs à main, serviettes, sacs à provision, cartables, cartables, sacs d'emballage, sacs à dos.

Leather and imitations of leather and goods made from these materials, namely bags and other containers not specifically designed for the objects being carried, and small goods of leather, in particular purses, pocket wallets, key wallets; animal skins, trunks and suitcases;umbrellas, parasols and walking sticks, handbags, briefcases, shopping bags, satchels, backpacks, rucksacks.

Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Handtaschen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Packsäcke, Rucksäcke.

19
Stavební materiály (nekovové), zejména čátečně opracované dřevo, jakož i trámy, prkna a desky, překližka, stavební sklo, zejména dlaždice a okenní sklo, s výjimkou skla pro okna vozidel, trubky (nekovové) pro stavební účely;přenosné konstrukce (nekovové), zejména hotové garáže, zahradní domky, kůlny.

Matériaux de construction (non métalliques), en particulier bois mi-ouvré ainsi que poutres, planches et plaques, contreplaqué, verre de construction, en particulier carreaux et verre à vitre, excepté verre pour vitres de véhicules, tuyaux (non métalliques) pour la construction;constructions transportables non métalliques, en particulier garages préfabriqués, serres, hangars.

Building materials (non-metallic), in particular semi-worked wood, and beams, boards and panels, plywood, building glass, in particular tiles and window glass, except glass for vehicle windows, non-metallic rigid pipes for building;transportable buildings, not of metal, in particular prefabricated garages, summer houses, storage sheds.

Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere teilweise bearbeitetes Holz sowie Balken, Bretter und Platten, Sperrholz, Bauglas, insbesondere Fliesen und Fensterglas, ausgenommen Glas für Fahrzeugfenster, Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall), insbesondere Fertiggaragen, Gartenhäuser, Vorratsschuppen.

20
Nábytek, kempinkový nábytek, lůžkoviny (s výjimkou ložního prádla), matrace, polštáře, spací pytle pro kempování; zrcadla, obrazové rámy;výrobky ze dřeva nebo náhražek dřeva, jmenovitě profilové lišty na obrazové rámy, lišty na záclony, hmoždinky, bedny, přepravní palety, sudy, kontejnery, truhly, pracovní stoly, nádrže, kohouty, laťky, násady na nářadí, cívky na nitě, ramínka na oděvy, kolíčky na prádlo, umělecké předměty;výrobky z plastické hmoty, jmenovitě profilové lišty na obrazové rámy, lišty na záclony, hmoždinky, bedny, přepravní palety, sudy, kontejnery, truhly, nádrže, nýty, šrouby, kolíky, štítky, nábytkové, okenní, dveřní kování, lišty na záclony a háčky na záclony, vnitřní lamelové stóry, obaly na oděvy, ramínka na oděvy, kolíčky na prádlo, uzávěry na láhve, tyčky k rostlinám; poštovní schránky, kromě zděných a kovových;výrobky (zařazené do třídy 20) z korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostic, želvoviny, jantaru, perleti a mořské pěny.

Meubles, meubles de camping, literie (excepté linge de literie), matelas, oreillers, sacs de couchage pour le camping; glaces (miroirs), cadres;produits en bois ou en substituts du bois, à savoir profilés pour cadres d'images, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux, conteneurs, bahuts, établis, réservoirs, robinets, lattes d'espalier, manches d'outils, bobines de fils, cintres à vêtements, pinces à linge, objets d'art;produits en matières plastiques, à savoir profilés pour cadres d'images, tringles à rideaux, chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux, conteneurs, bahuts, réservoirs, rivets, vis, tiges, panonceaux, garnitures de meubles, fenêtres et portes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles, cintres pour vêtements, couvercles de bouteilles, barres d'espalier; boîtes aux lettres non métalliques ou en maçonnerie;produits (compris dans la classe 20) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.

Furniture, camping furniture, bedding (except bed linen), mattresses, pillows, sleeping bags for camping; mirrors, picture frames;goods of wood or wood substitute materials, namely mouldings for picture frames, curtain rails, pegs, cases, transport pallets, casks, containers, chests, work benches, tanks, laths, tool handles, spools, coat hangers, clothes-pegs, works of art;goods of plastic, namely mouldings for picture frames, curtain rails, pegs, cases, transport pallets, casks, containers, chests, tanks, rivets, screws, pins, signs, furniture, window and door fittings, curtain rails and curtain hooks, slatted indoor blinds, coat hangers, stoppers for bottles, stakes for plants or trees; letterboxes, not of metal or masonry;goods, (included in class 20) of reed, cork, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum.

Möbel, Campingmöbel, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Matratzen, Kopfkissen, Schlafsäcke für Campingzwecke; Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz- oder Holzersatzstoffen, nämlich Profilleisten für Bilderrahmen, Vorhangleisten, Dübel, Kisten, Transportpaletten, Fässer, Container, Truhen, Werkbänke, Tanks, Spalierlatten, Werkzeugstiele, Garnspulen, Kleiderbügel, Wäscheklammern, Kunstgegenstände; Waren aus Kunststoff, nämlich Profilleisten für Bilderrahmen, Vorhangleisten, Dübel, Kisten, Transportpaletten, Fässer, Container, Truhen, Tanks, Nieten, Schrauben, Stifte, Schilder, Möbel-, Fenster-, Türbeschläge, Gardinenleisten und Gardinenhaken, Innenlamellenstores, Kleiderbügel, Flaschenverschlüsse, Spalierstäbe; Briefkästen, nicht aus Metall oder Mauerwerk; Waren (soweit in Klasse 20 enthalten) aus Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter und Meerschaum.

21
Drobné ruční náčiní pro domácnost a kuchyň (s výjimkou stříkaček a rozprašovačů na kapaliny a prášky všeho druhu), jakož i přenosné nádoby pro domácnost a kuchyň;elektrické hřebeny a zubní kartáčky, elektrické nástroje na manikúru, ústní sprchy, postřikovače trávníku; hřebeny a houby; štětce (s výjimkou malířských); čisticí potřeby, drátěnky;kovové kuchyňské nádobí jako hrnce, pánve a kotle, vědra, sklo, porcelán a majolika pro domácnost a kuchyň, jmenovitě talíře, šálky, podšálky, pánve, mísy, dózy, teriny, pivní korbele, pivní sklenice, sklenice na víno a vodu, vázy, poháry, mísy, nádoby na marmeládu a džem, soupravy na cukr a šlehačku, soupravy na ocet, pepř a olej, mísy na ovoce, šejkry, karafy a láhve;stolní náčiní a nástavce (s výjimkou příborů), hrnce na vaření;strojky na maso s ručním pohonem;kráječe chleba a plátků a otvíráky konzerv s ručním pohonem;mixéry, odšťavňovače s ručním pohonem;přístroje pro míchání, sekáčky na maso, obilní mlýnky, mlýnky na kávu a univerzální sekáčky, lisy pro domácnost s ručním pohonem;univerzální kuchyňské stroje s ručním pohonem.

Petits ustensiles pour le ménage ou la cuisine entraînés manuellement (à l'exception des vaporisateurs et pulvérisateurs pour liquides et poudres de tous types) ainsi que récipients portables pour le ménage ou la cuisine;peignes électriques et brosses à dents, appareils de manucure électriques, douches buccales, arroseurs; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage, paille de fer;batteries de cuisine en métal telles que casseroles, poêles, marmites, seaux, produits en verre, porcelaine et terre cuite pour le ménage et la cuisine, à savoir assiettes, tasses, sous-tasses, poêles, saladiers, boîtes, terrines, chopes, verres à bière, verres à vin et à eau, vases, gobelets, jattes, pots à marmelades et à confitures, sucriers et pots à lait, vinaigriers, huiliers, corbeilles à fruits, mélangeurs manuels [shakers], carafes et bouteilles;vaisselle et ornements de table (excepté couverts), marmites;hachoirs à viande manuels;découpeuses, trancheuses à pain et ouvre-boîtes manuels;mixeurs et extracteurs de jus manuels;mélangeurs manuels, hachoirs à viande, moulins à blé, moulins à café et coupe-tout, presses à usage ménager;robots de cuisine manuels.

Small hand-operated household and kitchen apparatus (except vaporisers and spraying machines for liquids and powders of all kinds) and portable containers for household and kitchen use;electric combs and toothbrushes, electric manicure equipment, water apparatus for cleaning teeth and gums, sprinklers; combs, sponges; brushes (except paint brushes); articles for cleaning purposes, steel wool;cooking utensils of metal, including pots, pans and kettles, buckets, goods of glass, porcelain and earthenware for household and kitchen use, namely plates, cups, saucers, pans, bowls, jars, tureens, beer mugs, beer glasses, wine and water glasses, vases, glasses, dishes, marmalade and jam containers, sugar and cream sets, sets for vinegar, pepper and oil, fruit bowls, mixing bowls, carafes and bottles;tableware and epergnes (except cutlery), saucepans;hand-operated meat mincing machines;hand-operated bread cutters and slicers and tin openers;hand-operated mixers, juicers;hand-operated stirrers, meat cleavers, flour mills, coffee-grinders and multi-purpose cutters, presses for household purposes;hand-operated food processors.

Kleine handbetätigte Haus- und Küchengeräte (ausgenommen Spritzen und Zerstäuber für Flüssigkeiten und Pulver aller Art) sowie tragbare Behälter für Haushalt und Küche; elektrische Kämme und Zahnbürsten, elektrische Manikürgeräte, Mundduschen, Rasensprenger; Kämme, Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug, Stahlspäne; Kochgeschirr aus Metall wie Töpfe, Pfannen und Kessel, Eimer, Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, nämlich Teller, Tassen, Untertassen, Pfannen, Schüsseln, Dosen, Terrinen, Bierseidel, Biergläser, Wein- und Wassergläser, Vasen, Becher, Schalen, Marmeladen- und Konfitürenbehälter, Zucker- und Sahnegarnituren, Garnituren für Essig, Pfeffer und Öl, Obstschüsseln, Mixbecher, Karaffen und Flaschen; Tafelgeschirr und -aufsätze (ausgenommen Bestecke), Kochtöpfe; handbetätigte Fleischwölfe; handbetätigte Brot- und Aufschnittschneider und Dosenöffner; handbetätigte Mixer, Entsafter; handbetätigte Rührgeräte, Fleischhacker, Getreidemühlen, Kaffeemühlen und Allesschneider, Pressen für Haushaltszwecke; handgetriebene Universalküchenmaschinen.

22
Lana, provazy, síťky, jmenovitě rybářské a nákupní síťky;stany, plachty, plachtoviny, obalové pytle z textilního materiálu; pytle pro přepravu a skladování zboží.

Cordes, ficelles, filets à savoir filets de pêche et filets à provisions;tentes, bâches, voiles, sacs d'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises.

Rope, string, nets, namely fishing nets and net bags for shopping;tents, awnings, sails, bags for packaging of textile material; bags (sacks) for the transport and storage of goods.

Seile, Bindfäden, Netze nämlich Fischer- und Einkaufsnetze; Zelte, Planen, Segel, Verpackungsbeutel aus textilem Material; Säcke für den Transport und die Lagerung von Gütern.

23
Příze a vlákna, pro použití v textilním průmyslu.

Fils à usage textile.

Yarns and threads, for textile use.

Garne und Fäden für textile Zwecke.

24
Tkaniny, textilní výrobky, jmenovitě textilie, záclony, rolety, prádlo pro domácnost, stolní a ložní prádlo, pokrývky ložní a ubrusy, textilní potahy na nábytek, dekorační látky.

Tissus et matières textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de literie, couvertures de lit et de table, tissus pour couvrir les meubles, tissus d'ameublement.

Textiles and textile goods, namely fabrics, curtains, blinds, household linen, table and bed linen, bed and table covers, materials for furniture covers, interior decorating fabrics.

Webstoffe, Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Bett- und Tischdecken, Möbelbezugsstoffe, Dekorstoffe.

25
Oděvy, včetně bot, holínky, domácí obuv a pokrývky hlavy.

Vêtements, y compris bottes, chaussures, pantoufles et chapellerie.

Clothing, including shoes, boots, slippers and headgear.

Bekleidungsstücke, einschließlich Schuhe, Stiefel, Hausschuhe und Kopfbedeckungen.

26
Krajky a výšivky, stuhy a stužky; knoflíky, háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny.

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen.

27
Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné obklady podlah z gumy, umělé hmoty nebo textilního materiálu, zejména celopodlahové koberce, kobercové obklady, orámování postelí, můstky a běhouny, tapety na stěny (nikoliv textilní).

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières textiles, en particulier moquettes, carrelages, descentes de lits, tapis et tapis d'allée, tapisseries (non en matières textiles).

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors of rubber, plastic or textile materials, in particular carpeting, carpet tiles, bedside rugs, bridges and runners, wall hangings (non-textile).

Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und Bodenbeläge aus Gummi, Kunststoff oder textilem Material, insbesondere Teppichböden, Teppichfliesen, Bettumrandungen, Brücken und Läufer, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).

28
Hračky, hrací karty, hry, zejména elektronické a elektronické hry (včetně videoher), s výjimkou jako přídavné přístroje pro televizory;potřeby pro gymnastiku a sport, dýchací trubice (šnorchly); ozdoby na vánoční stromečky.

Jouets, cartes à jouer, jeux, en particulier jeux électriques et électroniques (y compris jeux vidéo), excepté en tant que compléments de téléviseurs;appareils de gymnastique et de sport, tubas; décorations pour arbres de Noël.

Playthings, playing cards, games, in particular electric and electronic games (including video games), other than those adapted for use with television receivers only;gymnastic and sporting appliances, snorkels; decorations for Christmas trees.

Spielzeug, Spielkarten, Spiele, insbesondere elektrische und elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Turn- und Sportgeräte, Schnorchel; Christbaumschmuck.

29
Maso, ryby, živí a neživí měkkýši, drůbež a zvěřina, také konzervované, upravené nebo mražené, ovoce a zelenina konzervované, sušené nebo mražené;masové výtažky, masová, rybí, ovocná a zeleninová želé; džemy a marmelády; vejce, mléko, mléčné produkty, jmenovitě máslo, sýry, smetana, jogurt, mléko v prášku pro potravinářské účely; jedlé oleje a tuky; hotová jídla, skládající se převážně z masa, ryb, živých a neživých měkkýšů, drůbeže, zvěřiny, zeleniny nebo zpracovaného ovoce (také mraženého), dezerty z jogurtu, tvarohu nebo smetany.

Viande, poisson, crustacés vivants ou non, volaille et gibier, également conservés, préparés ou surgelés, fruits et légumes conservés, séchés ou surgelés;extraits de viande, gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures et marmelades; œufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème fraîche, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; plats préparés, essentiellement composés de viande, poisson, crustacés vivants ou non, volaille, gibier, légumes ou fruits préparés (également surgelés), desserts à base de yaourt, de fromage blanc ou de crème fraîche.

Meat, fish, shellfish, live and not live, poultry and game, including preserved, prepared or frozen meat, fish, shellfish, poultry and game, preserved, dried or frozen fruits and vegetables;meat extracts, meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams and marmalade; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for food; edible oils and fats; prepared meals, mainly consisting of meat, fish, shellfish, live and not live, poultry, game, vegetables or prepared fruit (including the aforesaid goods in frozen form), desserts of yoghurt, quark or cream.

Fleisch, Fisch, lebende und nicht lebende Schalentiere, Geflügel und Wild, auch konserviert, zubereitet oder tiefgefroren, konserviertes, getrocknetes oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse; Fleischextrakte, Fleisch-, Fisch- Obst- und Gemüsegallerten; Konfitüren und Marmeladen; Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette; Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, lebenden und nicht lebenden Schalentieren, Geflügel, Wild, Gemüse oder zubereitetem Obst (auch tiefgefroren), Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne.

30
Salátové zálivky, majonézy; káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, náhražky kávy a čaje, mouka a obilninové výrobky (s výjimkou krmiv), zejména snídaňové cereálie;těstoviny, čokoláda a čokoládové výrobky, pralinky, také s tekutou náplní z vín a/nebo lihovin, cukrovinky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, jmenovitě jedlá sůl; hořčice, ocet, omáčky (s výjimkou salátových zálivek); koření a jejich směsi; aromatické látky pro potraviny (s výjimkou éterických olejů).

Sauces à salade, mayonnaise; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café et du thé, farines, préparations à base de céréales (excepté aliments pour animaux), en particulier céréales pour le petit déjeuner;pâtes, chocolat et produits à base de chocolat, chocolats, également avec fourrage liquide à base de vins, de spiritueux, confiserie, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, à savoir sel de table; moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces pour salade); épices et mélanges d'épices; Arômes alimentaires (à l'exception des huiles essentielles).

Salad dressings, mayonnaise; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee and tea, flour and preparations made from cereals (except foodstuffs for animals), in particular breakfast cereals;pasta, chocolate and chocolate goods, pralines, including pralines with a liquid filling of wine and/or spirits, sweets, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, namely edible salt; mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices and spice mixes; Food flavourings (except essential oils).

Salatsoßen, Mayonnaisen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee- und Tee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), insbesondere Frühstückscerealien; Teigwaren, Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung aus Weinen und/oder Spirituosen, Zuckerwaren, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassisirup, Hefe, Backpulver, Salz, nämlich Speisesalz; Senf, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen); Gewürze und Gewürzmischungen; Aromastoffe für Nahrungsmittel (ausgenommen ätherische Öle).

31
Výrobky zemědělské, zahradnické a lesní, jmenovitě zrní a jiný reprodukční materiál, nezpracované obilniny, nezpracované dřevo;rostliny a přírodní květiny, květinové cibule a hlízy;čerstvé ovoce a zelenina, zejména brambory, semena;sušené rostliny, mulčovací hmota a rašelina jako stelivo, kočicí stelivo, krmivo pro zvířata, zejména krmivo pro psy a kočky;živá zvířata, zejména ozdobné ryby.

Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir graines et autres matériaux à semer, céréales non préparées, bois non travaillé;plantes vivantes et fleurs naturelles, bulbes et tubercules de fleursES;fruits et légumes frais, en particulier pommes de terre, graines;plantes séchées, paillis et tourbe, litière pour chat, aliments pour animaux, en particulier aliments pour chiens et chats;animaux vivants, en particulier poissons d'aquarium.

Agricultural, horticultural and forestry products, namely grains and other propagation material, unprocessed grains, undressed timber;natural plants and flowers, flower bulbs and tubers;fresh fruit and vegetables, in particular potatoes, seeds;dried plants, straw mulch and litter peat, cat litter, foodstuffs for animals, in particular dog and cat food;live animals, in particular ornamental fish.

Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Getreide, unverarbeitetes Holz; lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Blumenzwiebeln und -knollen; frisches Obst und Gemüse, insbesondere Kartoffeln, Sämereien; getrocknete Pflanzen, Mulch- und Torfstreu, Katzenstreu, Futtermittel, insbesondere Hunde- und Katzenfutter; lebende Tiere, insbesondere Zierfische.

32
Pivo, minerálky a šumivé vody a jiné nealkoholické nápoje; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; ovocné nápoje a ovocné džusy.

Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons de fruits et jus de fruits.

Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for making beverages; fruit drinks and fruit juices.

Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte.

33
Alkoholické nápoje (s výjimkou piva), zejména víno, lihoviny a likéry.

Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en particulier vins, spiritueux et liqueurs.

Alcoholic beverages (except beers), in particular wines, spirits and liqueurs.

Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine, Spirituosen und Liköre.

35
Propagační činnost, reklama, marketing, průzkum trhu, rešerše sortimentu a cen; obchodní vedení, obchodní administrativa, kancelářské práce;zprostředkování a uzavírání obchodů pro jiné, zprostředkování smluv o nákupu a prodeji zboží a služeb všeho druhu; služby poskytovatele elektronického obchodu, jmenovitě příjem objednávek a dodavatelský servis pro elektronické objednávkové systémy; reklama; personální poradenství a personální agentury; zprostředkovatelny práce; obchodní, organizační a odborné obchodní poradenství;poradenství se zřetelem na použití počítačového hardwaru a počítačového softwaru, jakož i nových médií a internetu pro podnikání a v podnikání; organizační plánování projektů a organizační správa projektů pro reklamu a výstupy podniků na internetu, jakož i v ostatních médiích a všeobecně ve vztahu k elektronickému zpracování dat; zajišťování a pronájem reklamních ploch, zejména na Internetu a na jiných nových médiích; poskytování prostoru pro reklamu pomocí malých inzerátů prostřednictvím celosvětových počítačových sítí a bezdrátových sítí; poskytování počítačem podporovaného trhu, jmenovitě shromažďování, aktualizace, poskytování, nákup, dodávání, archivace, ukládání a vyvolávání dat, textů, obrazů a informací prostřednictvím nabídek a poptávek po zboží a službách, sjednocování a posuzování nabídek zboží, služeb a informací v elektronické formě, jakož i práce, které se k tomu vztahují, jako například klasifikace a údržba, online služby na internetu a mimo internet, jmenovitě poskytování nabídek třetích stran pro prodej zboží a služeb všeho druhu, jakož i poskytování online seznamu s obchodními informacemi v celosvětových počítačových sítích a bezdrátových sítích; poskytování online databáze se seznamy (informací) řazenými podle kategorií, zejména seznamy a soupisy ve vztahu ke službám, inzerátům o prodeji, inzerátům o nákupu, zaměstnání, nemovitostem, akcím, aktivitám, spolkům a tématům obecného zájmu pro veřejnost, správa, indexování a elektronické zpracování informačních materiálů, sestavování indexů pro informace, webové stránky a jiné zdroje informací, ukládání dat a zpracování dat pro třetí strany; organizování prodejních akcí a veletrhů pro hospodářské a reklamní účely.

Publicité, marketing, études de marché, recherches d'assortiments et de prix; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau;courtage et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats d'achat et de vente de produits et de services de tous types; services de commerce électronique, à savoir prise de commandes et livraison pour systèmes électroniques de commande; publicité; conseils en matière de personnel et services de placement en matière de personnel; médiation en matière de travail et d'emploi; conseils d'entreprise, d'organisation et consultation professionnelle d'affaires;conseils en rapport avec la mise en oeuvre de matériel informatique et de logiciels, ainsi que des nouveaux médias et de l'internet pour et dans des entreprises; planification et gestion organisationnelles de projets pour la publicité et les apparitions d'entreprises sur l'internet, ainsi que sur d'autres médias, et en général dans une perspective de traitement de l'information; location et courtage d'espaces publicitaires, en particulier sur Internet et d'autres nouveaux médias; fourniture d'espace pour petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; fourniture d'un marché informatique, à savoir collecte, actualisation, préparation, acquisition, livraison, archivage, stockage et consultation de données, textes, images et informations sur des offres et des demandes de biens et services, regroupement et évaluation d'offres de biens, services et informations sous forme électronique, ainsi que travaux afférents comme p.ex. le classement et l'entretien de services en ligne dans et hors de l'internet, à savoir fourniture d'offres de tiers pour la vente de biens et services en tout genre, fourniture de répertoires en ligne d'informations commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; fourniture de bases de données en ligne contenant des listes (d'informations) classées par catégories, en particulier de listes de services, offres de vente, d'achat, d'emploi, immobilières, de manifestations, d'activités, communales et d'intérêt public général, gestion, indexation et traitement électronique de matériels d'information, création d'index pour informations, sites web et autres sources d'information, stockage de données et traitement de données pour le compte de tiers; organisation de manifestations de vente et de foires à buts économique et publicitaire.

Advertising, marketing, market research, product range and price research; business management, business administration, office functions;arranging and concluding commercial transactions for others, arranging contracts for the buying and selling of goods and services of all kinds; e-commerce provider services, namely order placement and delivery service for electronic ordering systems; advertising; personnel consultancy and recruitment agencies; employment agencies; business, organisation and professional business consultancy;consultancy with regard to the use of computer hardware and computer software, as well as new media and the Internet, for and in companies; organisational project planning and project management for advertising and presentation of companies on the Internet and other media and generally with regard to EDP; arranging and rental of advertising space, in particular on the Internet and other new media; providing space for classified advertisements via global computer and wireless networks; providing computer-aided markets, namely gathering, updating, providing, procuring, supplying, archiving, storage and retrieval of data, texts, images and information on the supply and demand for goods and services, collating and evaluating offers in electronic form for goods, services and information, and services relating thereto, including classification and maintenance, online services on the Internet and outside the Internet, namely providing offers, for others, for the selling of goods and services of all kinds, and providing online directories containing business information on global computer networks and wireless networks; providing online databases with (information) lists arranged according to category, in particular lists and listings with regard to services, sold notes, bought notes, employment, real estate, events, activities, community affairs and topics of general interest, for the public administration, indexing and electronic processing of information materials, creating indices for information, websites and other information sources, data storage and data processing, for others; organisation of sales events and trade fairs for commercial or advertising purposes.

Werbung, Marketing, Marktforschung, Sortiments- und Preisrecherchen; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere, Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen aller Art; Dienstleistungen eines E-Commerce-Anbieters, nämlich Bestellannahme und Lieferservice für elektronische Bestellsysteme; Werbemittlung; Personalberatung und Personalvermittlung; Arbeits- und Arbeitsplatzvermittlung; Unternehmens-, Organisations- und betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung im Hinblick auf den Einsatz von Computerhardware und Computersoftware, sowie die neuen Medien und des Internets für und in Unternehmen; Organisatorische Projektplanung und organisatorisches Projektmanagement für Werbung und Auftritte von Unternehmen im Internet, sowie sonstiger Medien und allgemein im Hinblick auf EDV; Vermittlung und Vermietung von Werbeflächen, insbesondere im Internet und sonstigen neuen Medien; Bereitstellung von Raum für Kleinanzeigenwerbung über weltweite Computernetze und drahtlose Netze; Bereitstellen eines computergestützten Marktes, nämlich Sammeln, Aktualisieren, Bereitstellen, Beschaffen, Liefern, Archivieren, Speichern und Abrufen von Daten, Texten, Bildern und Informationen über Angebote und Nachfragen nach Waren und Dienstleistungen Zusammenstellung und Bewertung von Waren-, Dienstleistungs- und Informationsangeboten in elektronischer Form, sowie damit in Verbindung stehender Arbeiten wie zB klassifizieren und pflegen Online-Dienstleistungen in und ausserhalb des Internets, nämlich Bereitstellen von Angeboten Dritter für die Veräusserung von Waren und Dienstleistungen aller Art, sowie Bereitstellen eines Online-Verzeichnisses mit Geschäftsinformationen in weltweiten Computernetzen und drahtlosen Netzen; Bereitstellung einer Online-Datenbank mit nach Kategorien geordneten (Informations-)Listen, insbesondere Listen und Auflistungen hinsichtlich Dienstleistungen, Verkaufsanzeigen, Kaufanzeigen, Beschäftigung, Immobilien, Veranstaltungen, Aktivitäten, Gemeinde und Themen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit Verwaltung, Indexierung und elektronische Verarbeitung von Informationsmaterialien Indexerstellung für Informationen, Websites und andere Informationsquellen Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte; Organisation von Verkaufsveranstaltungen und Messen für wirtschaftliche Zwecke und für Werbezwecke.

36
Pojištění; finanční obchody; peněžní záležitosti; činnosti související s nemovitostmi.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

37
Pozemní stavitelství;opravy a údržba výše uvedeného zboží; instalační služby.

Construction;réparation et entretien de tous les articles précités; services d'installation.

Building construction;repair and maintenance of all the aforesaid goods; installation services.

Bauwesen; Reparaturwesen und Instandhaltung aller vorgenannter Waren; Installationsarbeiten.

38
Spoje (komunikace), včetně online služeb, internetových a extranetových služeb; doručování dat v online službách a na internetu, služby elektronické pošty (doručování elektonické pošty); poskytování přístupu k databázím; doručování dat z databází; poskytování telekomunikačního vybavení pro podávání objednávek na výrobky a služby prostřednictvím elektronické datové komunikace; poskytování přístupu k datům, informacím, textům a obrazům a jejich dodávání (doručování);zprostředkování zpráv a informací jiným prostřednictvím audiovizuálních a/nebo digitálních médií, například v online službách, systémech poštovních schránek, mezinárodních a tuzemských sítích, jakož i digitálních médiích, která budou k dispozici v budoucnosti, poskytování online fór a diskusních skupin pro přenos zpráv mezi uživateli celosvětových počítačových sítí a bezdrátových sítí;poskytování přístupu k online databázi s (informačními) seznamy řazenými po kategoriích, zejména seznamy a sestavy s ohledem na služby, prodejní inzeráty, inzeráty na koupi, zaměstnání, nemovitosti, akce, aktivity, obce a témata obecného zájmu pro veřejnost;správa, indexování a elektronické zpracování informačních materiálů, tvorba indexů pro informace, webové stránky a jiné informační prameny;uchovávání a zpracování dat pro ostatní; zprostředkování a pronájem času přístupu k internetu.

Télécommunications, y compris services en ligne, de l'internet et de l'extranet; transmission de données par services en ligne et l'internet, services de messagerie électronique (transmission de courrier électronique); fourniture d'accès à des bases de données; transmission de données émanant de banques de données; services de télécommunications pour le placement de commandes de produits et services par le biais de communications électroniques de données; mise à disposition d'accès à et livraison (transmission) de données, d'informations, de textes et d'images;transmission de nouvelles et d'informations à des tiers via des supports audiovisuels et/ou numériques, p.ex. services en ligne, systèmes de boîtes aux lettres, réseaux internationaux et nationaux ainsi que mise à disposition future des médias numériques, mise à disposition de forums en ligne et de groupes de discussion pour transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil;fourniture d'une base de données en ligne avec listes ( d' informations) rangées par catégories, en particulier listes et répertoires du point de vue des services, annonces de vente, annonces d'achat, offres d'emploi, biens immobiliers, manifestations, activités, commune et thèmes d'intérêt général pour l'opinion publique;administration, indexation et traitement électronique de matériels d'information, création de répertoires d'informations, sites web et autres sources d'information;sauvegarde et traitement des données pour le compte de tiers; offre et location de temps d'accès à l'internet.

Telecommunications, including online, Internet and extranet services; transmission of data in online services and on the Internet, electronic mail; providing access to databases; transmission of data contained in databases; providing telecommunication facilities for the placing of orders for products and services via electronic data communication; providing access to, and supplying (transmission) of, data, information, texts and images;sending of messages and information to others by means of audio-visual and/or digital media, including in online services, mailbox systems, international and national networks, and digital media available in the future, providing online forums and discussion groups for the transmission of messages between users of global computer networks and wireless networks;providing online databases with (information) lists arranged according to category, in particular lists and listings with regard to services, sold notes, bought notes, employment, real estate, events, activities, community affairs and topics of general interest, for the public;management, indexing and electronic processing of information materials, creating indexes of information, websites and other information sources;data storage and data processing, for others; providing and leasing access time to the Internet.

Telekommunikation, einschließlich Online-, Internet- und Extranet-Diensten; Übermittlung von Daten in Online-Diensten und im Internet, E-Mail-Dienste (Übermittlung von elektronischer Post); Bereitstellen des Zugangs zu Datenbanken; Übermitteln von Daten aus Datenbanken; Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen für die Bestellung von Produkten und Dienstleistungen mittels elektronischer Datenkommunikation; Bereitstellen des Zugangs zu und Liefern (Übermitteln) von Daten, Informationen, Texten und Bildern; Übermittlung von Nachrichten und Informationen an andere mittels audiovisueller und/oder digitaler Medien, zB in Online-Diensten, Mailboxsystemen, internationalen und nationalen Netzwerken sowie künftig zur Verfügung stehenden digitalen Medien Bereitstellung von Online-Foren und Diskussionsgruppen zur Übertragung von Mitteilungen zwischen Nutzern von weltweiten Computernetzen und drahtlosen Netzen; Bereitstellung einer Online-Datenbank mit nach Kategorien geordneten (Informations-)Listen, insbesondere Listen und Auflistungen hinsichtlich Dienstleistungen, Verkaufsanzeigen, Kaufanzeigen, Beschäftigung, Immobilien, Veranstaltungen, Aktivitäten, Gemeinde und Themen von allgemeinem Interesse für Öffentlichkeit; Verwaltung, Indexierung und elektronische Verarbeitung von Informationsmateriallen, Indexerstellung für Informationen, Websites und andere Informationsquellen; Datenspeicherung und Datenverarbeitung für Dritte; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zum Internet.

39
Doprava, zejména doručování balíků a zboží, služby spedice (přeprava nákladů), přepravního makléře, přepravního podniku (přeprava nákladů) a dopravního makléře, doručování zboží zásilkového obchodu; balení a skladování zboží; organizace a zařizování cest;doplňování prodejních stánků a prodejních regálů; informace související se skladováním; parkování osobních aut;pronájem vozidel a příslušenství vozidel (nosiče zavazadel).

Transport, en particulier livraison de paquets et de produits, services d'un expéditeur (transport de marchandises), d'un affréteur, d'une messagerie (transport de marchandises) et d'un courtier en transports, livraison de marchandises expédiées; emballage et entreposage de marchandises; organisation et médiation de voyages;réassortiment des points de vente et des rayons; information en matière d'entreposage; services de parcs de stationnement;location de véhicules et d'accessoires de véhicules (porte-bagages).

Transport, in particular delivery of parcels and goods, freight forwarding (freight transport), freight brokerage, haulage (freight transport) and transport brokerage, delivery of mail order goods; packaging and storage of goods; organizing and arranging travel;replenishment of sales stands and sales racks; storage information; car parking;rental of vehicles and vehicle fittings (luggage carriers).

Transportwesen, insbesondere die Auslieferung von Paketen und Waren, Dienstleistungen einer Spedition (Güterbeförderung), eines Frachtmaklers, eines Fuhrunternehmens (Güterbeförderung) und eines Transportmaklers, die Zustellung von Versandhandelsware; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Auffüllen von Verkaufsständen und Verkaufsregalen; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Parkplatzdienste; Vermietung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör (Gepäckträger).

40
Zpracování materiálů, zejména tiskařské práce, vyvolávání fotografických filmů, zhotovování fotografických snímků, zpracování filmů (také digitálně), recyklace odpadu a odpadků, spalování a likvidace odpadu a odpadků.

Traitement de matériaux, en particulier travaux d'impression, développement de pellicules photographiques, tirage d'épreuves photographiques, traitement des films (également numérique), recyclage de déchets et de résidus, incinération et destruction de déchets et de résidus.

Treatment of materials, in particular printing, photographic film development, photographic printing services, film processing (including digital), recycling of rubbish and waste, incineration and destruction of rubbish and waste.

Materialbearbeitung, insbesondere Druckarbeiten, Entwicklung von fotografischen Filmen, Erstellen von fotografischen Abzügen, Filmbearbeitung (auch digital), Müll- und Abfallrecycling, Verbrennung und Vernichtung von Müll und Abfall.

41
Vzdělávání; školení; zábava, sportovní a kulturní aktivity;organizování a pořádání konferencí, kongresů a sympozií, pronájem audio a videopřístrojů; on-line nabízené sportovní služby; vydávání a redigování knih, novin a periodických tiskovin.

Éducation; formation; divertissement, activités sportives et culturelles;organisation et mise sur pieds de conférences, congrès et symposiums, location d'appareils audio et vidéo; jeux proposés en ligne; publication et édition de livres, de journaux et de périodiques.

Education; providing of training; entertainment, sporting and cultural activities;organising and arranging of conferences, congresses and symposiums, rental of audio and video apparatus; online services regarding games; publication and edition of books, newspapers and periodicals.

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien, Vermietung von Audio- und Videogeräten; Online angebotene Spieldienstleistungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.

42
Provoz serverů a internetových terminálů; poskytování platforem pro zprostředkování nabídek zboží a služeb v elektronicky vyvolatelných databázích s interaktivním přístupem a možností bezprostředního objednání, počítačové služby, jmenovitě umisťování webových stránek na internet pro třetí strany (webhosting) a hosting online webových zařízení pro třetí strany pro organizaci a provádění online setkání, schůzek a interaktivních online diskusí; počítačové služby ve formě webových stránek upravených podle přání zákazníka s informacemi definovanými uživatelem a osobními profily a informacemi; služby vyhledávácího stroje webových stránek;tvorba a provoz online počítačové databáze a online databáze s možností vyhledávání s informacemi k široké paletě témat, zejména s oborovými seznamy a seznamy pro ohlašování, akce, aktivity, zábavu, kontakty, bydlení a nemovitosti, zaměstnání, kulturní nabídky, prodejní inzeráty, žádosti o koupi, služby, veřejné věci, osobní inzeráty a témata obecného zájmu pro veřejnost, jakož i poskytování přístupu k takové databázi.

Exploitation de serveurs et de terminaux internet; fourniture de plateformes de courtage d'offres de biens et services dans des bases de données consultables électroniquement avec accès interactif et possibilité de commande immédiate, services informatiques, à savoir configuration de sites web sur l'internet pour le compte de tiers (hébergement web) et hébergement de dispositifs web en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la conduite de réunions et de discussions interactives en ligne; services informatiques sous forme de sites web spécifiques au client avec des informations définies par l'utilisateur et des profils et informations personnels; services de moteur de recherche de sites web;création et gestion d'une base de données informatique en ligne et d'une banque de données consultable en ligne avec des informations sur une large palette de thèmes, en particulier avec des annuaires par secteur et annuaires pour annonces, manifestations, activités, loisirs, contacts, maisons et biens immobiliers, offres d'emploi, offres culturelles, annonces de vente, offres d'achat, services, affaires communales, annonces personnelles et thèmes d'intérêt général pour l'opinion publique, ainsi que fourniture d'accès à une telle base de données.

Providing servers and Internet terminals; providing platforms for the providing of goods and services in databases with electronic, interactive access for immediate order placement, computer services, namely installation of websites on the Internet, for others (webhosting), and hosting of online web facilities for others, for organising and conducting online meetings and interactive online discussions; computer services in the nature of customized web pages featuring user-defined information and personal profiles and information; website search engine services;creating and operating online computer databases and online searchable databases containing information on a broad range of topics, in particular with classified directories and directories for advertisements, events, activities, entertainment, contacts, housing, real estate affairs, employment, cultural attractions, sold notes, bought notes, services, community affairs, personal ads and topics of general interest for the public, and providing access to the aforesaid databases.

Betrieb von Servern und Internet-Terminals; Bereitstellung von Plattformen zur Vermittlung von Waren- und Dienstleistungsangeboten in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit Computerdienstleistungen, nämlich Einstellen von Webseiten in das Internet für Dritte (Web-Hosting) und Hosting von Online-Web-Einrichtungen für Dritte zur Organisation und Durchführung von Online-Meetings, - Zusammenkünften und interaktiven Online-Diskussionen; Computerdienstleistungen in Form von kundenspezifischen Webseiten mit benutzerdefinierten Informationen und persönlichen Profilen und Informationen; Website-Suchmaschinendienste; Erstellen und Betreiben einer Online-Computerdatenbank und online durchsuchbaren Datenbank mit Informationen zu einer breiten Palette von Themen, insbesondere mit Branchenverzeichnissen und Verzeichnissen für Ankündigungen, Veranstaltungen, Aktivitäten, Unterhaltung, Kontakte, Wohnungs- und Immobilienwesen, Beschäftigung, kulturelle Angebote, Verkaufsanzeigen, Kaufgesuche, Dienstleistungen, Gemeinwesen, persönliche Anzeigen und Themen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit sowie Bereistellung des Zugangs zu einer solchen Datenbank.

43
Služby pro stravování a ubytování hostů.

Services de restauration et hébergement temporaire.

Providing of food and drink and temporary accommodation.

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

44
Lékařské a veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby.

Services médicaux et vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services agricoles, horticoles ou sylvicoles.

Medical services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture or forestry services.

Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.

45
Osobní a společenské služby poskytované třetími osobami k uspokojení potřeb jednotlivců; bezpečnostní služby na ochranu majetku a osob.

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour protection de la propriété et des personnes.

Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and, individuals.

Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-17 15:56

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.