Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 24/APR/14 07:48 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 23/APR/14 08:09 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 22/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 22/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 22/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 6501845
(540) Mark Reproduction
(511) Nice Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(531) Vienna Classes 27.5.1 ; 29.1.1
(220) Filing date 10.12.2007
(442) Publication date 08.06.2009
(151) Date of the registration 07.10.2009
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 10.12.2017
(730) Applicant/Holder Rio Tinto London Limited
2 Eastbourne Terrace
London GB
W2 6LG
(740) Representative MCDERMOTT WILL & EMERY UK LLP
Heron Tower, 110 Bishopsgate
London GB
EC2 N 4AY
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours CSČervená (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ENRed (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours FRRouge - Pantone 185.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours BGЧервен (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours DARød Pantone 185.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours DERot (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ELΚόκκινο (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ESRojo (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ETPunane (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours FIPunainen (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours HUVörös (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours ITRosso Pantone 185.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours LTRaudona (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours LVSarkans (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours MTAħmar (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours NLRood (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours PLCzerwony (pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours PTVermelho Pantone 185.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours RORosu (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SKČervená (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SLRdeča (Pantone 185).
(558) Mark consisting exclusively of one or several colours SVRött (Pantone 185).
(591) Barevná
Status Registration published
Type Figurative
(510) Nice Classification
1
Chemické výrobky a minerály určené pro průmysl, vědy a fotografii, jmenovitě hliník, oxid hlinitý, bauxit, fluorid hlinitý, kryolit, kazivec a hydroxid hořečnatý, vápno, vápenec, uhlík, chlor, fluor, fluorovodík, fluorid vápenatý, síran hlinitý, borax a boritany, kaolin, minerální písky, molybden, monazit, oxid titaničitý, ilmenit, rutil, mastkový prášek, vermikulit, perlity, fosforečnany, slídy a evapority, potaš (uhličitan draselný), dusičnany, zirkon, organicko hliníkové směsi, hořčík (magnesium), galium, zirkonium a měď a směsi z nich vyrobené; hořčík (magnesium), směsi hořčíku a vápence, hydroxid hlinitý, chlór, chlorid hořečnatý a hliníkový prášek pro použití jako posilovač ve výbušných směsích; chlorid hlinitý; hliníkové barevné pigmenty; fluorid sodný; sůl, slídový mastek, křemičitan hořečnatý, chlorit; mastek pro použití při výrobě různého zboží, jmenovitě plastické hmoty, barvy, papír, tuhá mýdla, kosmetika, farmaceutické přípravky, kaučuk, tmely a stavební materiály; Chemické přípravky pro úpravu vody; mastek pro použití při zpracování vody, zpracování potravinových výrobků, ochraně slupky ovoce a v zemědělství; chemické směsi používané jako zhášedla, přísady do barev a polymerů, nebo jako hnojiva pro zemědělské a domácí účely; chemické směsi pro použití při výrobě prostředků na ochranu dřeva a domácích a průmyslových čisticích přípravků; kovové soli, oxidy, cíničitany a hydroxidy, kovové fluoridy; minerální výrobky v dělené formě určené k začlenění do natíracích směsí pro výrobu papíru; natírací směsi pro výrobu papíru; papírovina (papírenská drť); chemikálie a minerály pro použití v průmyslu a vědě, jmenovitě, mastek, sůl, sádrovec, sádra, potaš, slída, slídový mastek, křemičitan hořečnatý, chlorit; bělicí jíl, odbarvovací jíl a valchářská hlinka; kyselina boritá, průmyslové boritany, chemické směsi používané jako retardéry hoření, přísady do barev a polymerů, nebo jako hnojiva pro průmyslové a domácí použití; kysličník titaničitý jako surovina; minerální výrobky určené pro průmysl, včetně průmyslových diamantů; oxid uranu na výrobu energie; oxid uranu; chemikálie používané v průmyslu, vědě a při fotografování; chemikálie používané v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé a akrylové pryskyřice v surovém stavu; nezpracované plastické hmoty; umělá hnojiva; temperovací a pájecí přípravky; chemické látky pro konzervování potravin; lepidla používaná v průmyslu; alkalické kovy; soli alkalických kovů; kovy alkalických zemin; kamenec, ledek; oxid hlinitý; barvící soli pro kovy; soli alkalických kovů; dehydratační prostředky pro průmyslové účely; disperzní látky z plastů; dřevná kaše, drť; boritany; bauxit; borax a kyselina sírová; sodík; talek [křemičitan hořečnatý]; surová sůl; potaš (uhličitan draselný); Odbarvovací přípravky pro průmyslové účely; formovací písek pro textilní průmysl; valchářské přípravky; chemické přípravky na bělení olejů; bělicí přípravky organické; kyselina boritá pro průmyslové účely; retardéry hoření; protipožární přípravky; hasicí prostředky; Chemické přísady pro paliva a pohonné hmoty; chemické přísady do motorových olejů; detergentní přísady do motorového benzínu nebo motorového benzínu; vrtné emulze (chemické přísady k-) (výplach kalů); chemické přísady do insekticidů; chemické přísady do fungicidů; oxid titaničitý pro průmyslové účely.

Produits chimiques et minéraux destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie, à savoir, aluminium, alumine, bauxite, fluorure d'aluminium, cryolithe, spath-fluor et fines particules de brucite, chaux, calcaire, carbone, chlore, fluor, fluorure d'hydrogène, fluorure de calcium, sulfate d'aluminium, borax et borates, kaolin, sables minéraux, molybdène, monazite, dioxyde de titane, ilmanite, rutile, talc, vermiculite, perlite, phosphates, micas et évaporites, potasse, nitrates, zircon, composés d'aluminium organique, magnésium, gallium, zirconium et cuivre et leurs composés; magnésie, mélanges de magnésie et d'oxyde de calcium, chlorure d'hydroxyde d'aluminium, chlorure de magnésium, et poudre d'aluminium utilisés comme agents renforçateurs dans des compositions explosives; chlorure d'aluminium; pigment pour peinture à l'aluminium; fluorure de sodium; sel, talc micacé, silicate de magnésium, chlorite; talc destiné à la production de divers produits, à savoir, matières plastiques, peinture, papier, savon (pain), produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, caoutchouc, mastics, et matériaux de construction; Produits chimiques de traitement de l'eau; talc destiné au traitement de l'eau, à la transformation des produits alimentaires, à la protection de l'épiderme des fruits, et à l'agriculture; compositions chimiques utilisées comme ignifuges, additifs pour peintures et polymériques, ou en tant que fertilisants à des fins agricoles et domestiques; compositions chimiques destinées à la fabrication de produits pour la conservation du bois et de produits de nettoyage à usage domestique et industriel; sels métalliques, oxydes, stannates et hydroxydes, fluorures métalliques; produits minéraux sous forme divisée destinés à être incorporés dans des compositions de couchage pour la fabrication du papier; compositions de couchage pour la fabrication du papier; pâte à papier; produits chimiques et minéraux destinés à l'industrie et aux sciences, à savoir, talc, sel, gypse, potasse, mica, talc micacé, silicate de magnésium, chlorite; argile décolorante et terre à foulon; acide borique, borates industriels, compositions chimiques utilisées comme produits ignifuges, peintures et additifs polymériques, ou comme fertilisants à usage agricole et domestique; produit de départ à base de dioxyde de titane; produits minéraux destinés à l'industrie y compris diamants industriels; oxyde d'uranium destiné à la production d'électricité; urane; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et acryliques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; Métaux alcalins; sels de métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alun; Alumine,; sels pour colorer les métaux; sels de métaux alcalins; déshydratants à usage industriel; dispersions de matières plastiques; pâte de bois; borates; bauxite; borax et acide sulfurique; sodium; talc [silicate de magnésium]; sel brut; potasse; décolorants à usage industriel; terre de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon; produits pour blanchir les huiles; produits pour blanchir les matières organiques; acide borique à usage industriel; produit ignifuge; produits ignifuges; compositions extinctrices; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huile pour moteur; additifs détergents pour l'essence ou la benzine; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour insecticides; additifs chimiques aux fongicides; anhydride titanique à usage industriel.

Chemicals and minerals used in industry, science and photography, namely, aluminium, alumina, bauxite, aluminum fluoride, cryolite, fluorspar and brucite fines, lime, limestone, carbon, chlorine, fluorine, hydrogen fluoride, calcium fluoride, aluminum sulphate, borax and borates, kaolin, mineral sands, molybdenum, monazite, titanium dioxide, ilmanite, rutile, talc, vermiculite, perlite, phosphates, micas and evaporites, potash, nitrates, zircon, organo-aluminum compounds, magnesium, gallium, zirconium and copper and compounds made therefrom; magnesia, mixtures of magnesia and lime, alumina hydrate chlorine, magnesium chloride, and aluminum powder for use as a booster in explosive compositions; aluminum chloride; aluminum paint pigment; sodium fluoride; salt, micaceous talc, magnesium silicate, chlorite; talc for use in the production of various goods, namely, plastics, paint, paper, bar soap, cosmetics, pharmaceuticals, rubber, putties, and building materials; water treatment chemicals; talc for use in the treatment of water, the processing of food products, protecting the skin of fruit, and in agriculture; chemical compositions used as fire retardants, paint and polymer additives, or as fertilizers for agricultural and domestic use; chemical compositions for use in the manufacture of wood preservatives and household and industrial cleaning preparations; metal salts, oxides, stannates and hydroxides, metal fluorides; separated mineral products for incorporating into coating compositions for making paper; coating compositions for making paper; paper pulp; chemicals and minerals for use in industry and science, namely, talc, salt, gypsum, potash, mica, micaceous talc, magnesium silicate, chlorite; bleaching clay, decolorizing clay and fuller's earth; boric acid, industrial borates, chemical compositions used as fire retardants, paint and polymer additives, or as fertilizers for agricultural and domestic use; titanium dioxide feedstock; mineral products for use in industry including industrial diamonds; uranium oxide for power generation; uranium oxide; chemicals used in industry, science and photography; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial and acrylic resins; unprocessed plastics; fertilizers; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used in industry; alkaline metals; salts of alkaline metals; alkaline-earth metals; alum; alumina; salts for colouring metals; salts of alkaline metals; dehydrating preparations for industrial purposes; dispersions of plastics; wood pulp; borates; bauxite; borax and sulphuric acid; sodium; talc (magnesium silicate); raw salt; potash; decolorants for industrial purposes; fuller's earth for use in textile industry; fulling preparations; oil-bleaching chemicals; organic-bleaching chemicals; boric acid for industrial purposes; fire retarder; fireproofing preparations; fire extinguishing compositions; chemical additives to motor fuel; chemical additives to motor oil; detergent additives to petrol or gasoline; chemical additives to drilling muds; chemical additives to insecticides; chemical additives to fungicides; titanium dioxide for industrial purposes.

Chemische Erzeugnisse und Mineralien zu Verwendung in Industie, Wissenschaft und Fotografie, nämlich Aluminium, Tonerde, Bauxit, Aluminiumfluorid, Kryolith, Flussspat und Magnesiumhydroxidschlamm, Kalk, Kalkstein, Kohlenstoff, Chlor, Fluor, Hydrogenfluorid, Calciumfluorid, Aluminiumsulfat, Borax und Borate, Kaolin, Mineralsand, Molybdän, Monazit, Titandioxid, Ilmanit, Rutil, Talkum, Vermiculit, Perlit, Phosphate, Glimmermineralien und Evaporit, Pottasche, Nitrate, Zirkon, Organoaluminumverbindungen, Magnesium, Gallium, Zirkonium und Kupfer und Verbindungen daraus; Magnesia, Mischungen aus Magnesia und Kalk, Aluminiumoxidhydratchlor, Magnesiumchlorid und Aluminiumpulver zur Verwendung als Verstärkungsmittel in explosiven Mischungen; Aluminiumchlorid; Aluminiumfarbpigmente; Natriumfluorid; Salz, Glimmertalk, Magnesiumsilikat, Chlorit; Talkum zur Verwendung bei der Produktion von verschiedenen Waren, nämlich Kunststoffen, Farben, Papier, Seifenstücken, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutischen Erzeugnissen, Kautschuk, Kitten und Baustoffen; Chemische Mittel zur Wasseraufbereitung; Talkum zur Verwendung für die Aufbereitung von Wasser, die Verarbeitung von Nahrungsmitteln, den Schutz von Obstschale und in der Landwirtschaft; chemische Verbindungen zur Verwendung als flammhemmende Mittel, Farb- und Polymeradditive oder als Düngemittel für landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Zwecke; chemische Verbindungen zur Verwendung bei der Herstellung von Holzkonservierungsmitteln sowie von Reinigungsmitteln für Haushalt und Industrie; Metallsalze, -oxide, -stannate und -hydroxide, Metallfluoride; mineralische Erzeugnisse in zerteilter Form zur Einlagerung in Beschichtungsverbindungen für die Papierherstellung; Beschichtungsverbindungen für die Papierherstellung; Papierbrei; chemische Erzeugnisse und Mineralien zur Verwendung in Industrie und Wissenschaft, nämlich Talkum, Salz, Gips, Pottasche, Glimmer, Glimmertalk, Magnesiumsilikat, Chlorit; Bleicherde, Entfärbungserde und Fullererde; Borsäure, industrielle Borate, chemische Verbindungen zur Verwendung als Feuerhemmstoffe, Farben- und Polymerzusatzstoffe, oder als Düngemittel für landwirtschaftliche und Haushaltszwecke; Titandioxid-Aufgabegut; mineralische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, einschließlich Industriediamanten; Uranoxyd für die Stromerzeugung; Uranoxyd; chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche und fotografische Zwecke; chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunst- und Akrylharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Alkalimetalle; Alkalisalze; Erdalkalimetalle; Alaun; Tonerde; Färbesalze für Metalle; Alkalisalze; Entwässerungsmittel für gewerbliche Zwecke; Kunststoffdispersionen; Holzzellstoff; Borate; Bauxit; Borax und Schwefelsäure; Natrium; Talk [Magnesiumsilikat]; Rohsalz; Pottasche; Entfärbungsmittel für industrielle Zwecke; Walkerde für die Textilindustrie; Walkmittel; Ölbleichmittel; Bleichmittel für organische Stoffe; Borsäure für industrielle Zwecke; Feuerhemmstoffe; Feuerschutzmittel; Feuerlöschmittel; chemische Treibstoffzusätze; chemische Zusatzstoffe für Motorenöle; Reinigungszusätze für Benzin; Bohrschlammzusätze; chemische Zusatzmittel für Insektizide; chemische Zusatzmittel für Fungizide; Titananhydrid für gewerbliche Zwecke.

Химикали и минерали, използвани в промишлеността, науката и фотографията, а именно алуминий, двуалуминиев триокис, боксит, алуминиев флуорид, криолит, флуорид и частици брусит, вар, варовик, въглерод, хлор, флуор, водороден флуорид, калциев флуорид, алуминиев сулфат, боракс и борат, каолин, минерален пясък, молибден, монацит, тотан диоксид, илманит, рутил, талк, вермикулит, перлит, фосфат, слюди и евапорити, поташ, нитрати, циркон, органо- алуминиеви компоненти, магнезий, галий, зирконий и мед, и съединения, направени от тях; magnesia, mixtures of magnesia и lime, alumina hydrate chlorine, магнезиев (хлорид-), и aluminum powder for use as a booster in explosive compositions; Алуминиев хлорид; Алуминиеви пигменти за бои; Натриев флуорид; сол, micaceous talc, magnesium silicate, chlorite; Талк за ползване при производство на различни стоки, а именно пластмаси, бои, хартия, сапуни, козметика, фармацевтични продукти, гума, маджуни и строителни материали; Химически средства за пречистване на вода; Талк за ползване при обработка на вода, преработка на хранителни продукти, за защита ципите на плодове и в селското стопанство; chemical compositions used as fire retardants, paint и polymer additives, или as fertilizers for agricultural и domestic use; Химически вещества за използване при производство на консерванти за дърво и домакински и промишлени почистващи препарати; metal salts, oxides, stannates и hydroxides, metal fluorides; отделени минерални продукти за включване в покривни смеси за производство на хартия; Покривни смеси за производство на хартия; хартиен пулп; химикали и минерали за употреба в промишлеността и науката, а именно талк, сол, гипс, поташ, слюда, слюдест талк, магнезий, силикат, хлорит; bleaching clay, decolorizing clay и fuller's earth; Борова киселина, промишлен борат, химически смеси използвани за забавяне на огън/пожар, добавки към бои и полимери или като торове за селското стопанство и за домашна употреба; Титаниеви диоксидни захранващи смеси; Минерални продукти за използване в промишлеността, включително промишлени диаманти; uranium oxide for power generation; ураниев оксид; химически продукти, предназначени за промишлеността, науката и фотографията; химически продукти, предназначени за селското стопанство, градинарството и горското стопанство; Необработени изкуствени и акрилни смоли; пластмаси в необработено състояние; торове; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на хранителни продукти; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността; алкални метали; Алкални соли; алкалоземни метали; стипца; глинеста почва; соли за оцветяване на метали; Алкални соли; дехидратиращи средства за промишлени цели; дисперсии на пластмаси; дървесна маса; borates; боксит; боракс и сярна киселина; натрий; талк [магнезиев силикат]; чиста селитра; поташ; обезцветители за индустриални цели; инфузорна пръст за текстилната промишленост; средства за валяне (на плат); почистващи мазнини препарати; избелващи средства за органични материи; борова киселина за индустриални цели; Вещества за забавяне разпространението на огън; огнеупорни препарати; пожарогасителни състави; химични добавки за моторно гориво; Химически добавки за моторни масла; пречистващи добавки за бензин или газолин; химически добавки за глинести разтвори; химични допълнения в инсектицидите; Химически добавки за фунгициди; титанов двуокис за промишлени цели.

Kemikalier og mineraler til anvendelse inden for industri, videnskab og fotografering, nemlig aluminium, aluminiumoxid, bauxit, aluminiumflourid, kryolit, flusspat og brucitstøv, kalk, kalksten, kulstof, klor, flour, hydrogenflourid, kalciumflourid, aluminiumsulfat, boraks og borat, kaolin, mineralsand, molybdæn, monazit, titandioxid, ilmanit, titanoxid, talkum, vermiculit, perlit, fosfater, mica og evaporit, potaske, nitrater, zircon, organiske aluminiumsforbindelser, magnesium, gallium, zirconium og kobber og forbindelser fremstillet heraf; magnesium, blandinger af magnesium og kalk, aluminiumoxidhydratchlor, magniumchlorid og aluminiumspulver til anvendelse som eksplosionsfremmende middel i eksplosive stoffer; aluminiumchlorid; aluminiumsmalingspigment; natriumflourid; salt, glimmerholdigt talkum, magnesiumsilikat, chlorit; talkum til brug ved fremstilling af forskellige varer, nemlig plasticmaterialer, maling, papir, håndsæbe, kosmetik, farmaceutiske præparater, gummi, kit og byggematerialer; Kemiske produkter til behandling af vand; talkum til brug ved behandling af vand, behandling af næringsmidler, beskyttelse af skind på frugter samt i landbrug; kemiske forbindelser til anvendelse som brandhæmmende midler, tilsætningsstoffer til maling og polymerer eller som gødningsmidler til landbrugs- og husholdningsbrug; kemiske sammensætninger til anvendelse i fremstilling af træbeskyttelsesmidler og rengøringsmidler til husholdningsbrug og industriel anvendelse; metalsalte, oxider, stannater og hydroxider, metalflourider; mineraler i fraktioneret form, beregnet til at indgå i de forskellige lag ved papirfremstilling; forskellige lag ved papirfremstilling; papirmasse; kemikalier og mineraler til anvendelse i industri og videnskab, nemlig talkum, salt, gips, potaske, glimmer, glimmerholdigt talkum, magnesiumsilikat, chlorit; blegende ler, affarvende ler og valkejord; borsyre, industriel borat, kemiske forbindelse til anvendelse som brandhæmmende midler, tilsætningsstoffer til maling og polymerer eller som gødningsmidler til landbrugs- og husholdningsbrug; titandioxidråstoffer; mineralprodukter til industrielle formål, inklusive industrielle diamanter; uranoxid til kraftproduktion; uranoxyd; kemiske produkter til industriel, videnskabelig og fotografisk anvendelse; kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks og akrylharpiks i rå tilstand; ubehandlet plastic; gødning; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; bindemidler til industrielle formål; Alkaliske metaller; alkaliske salte; jordalkalimetaller; alun; Ler; salt til farvning af metaller; alkaliske salte; præparater til dehydrering til industrielle formål; plastic i form af dispersioner; træmasse; boraks; bauxit; boraks og svovlsyre; natrium; talk [magnesiumsilikat]; råsalt; potaske; blegemidler til industriel brug; valkejord til brug i tekstilindustrien; valkemidler; kemiske blegemidler til olie; blegemidler til organiske stoffer; borsyre til industrielle formål; brandhæmmende midler; brandbeskyttelsesmidler; ildslukningsmidler; kemiske additiver til brændstof; kemiske additiver til motorolie; rensende additiver til benzin; boreslam (kemiske additiver til -); kemiske tilsætningsstoffer til insekticider; kemiske additiver til fungicider; titandioxyd til industrielle formål.

Χημικά προϊόντα και μεταλλεύματα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, την επιστήμη και τη φωτογραφία, συγκεκριμένα, αλουμίνιο, οξείδιο του αργιλίου, βωξίτης, φθοριούχο αργίλιο, κρυόλιθος, κονιορτοποιημένος φθορίτης και βρουσίτης, άσβεστος, ασβεστόλιθος, άνθρακας, χλώριο, φθόριο, υδροφθόριο, φθοριούχο ασβέστιο, ασβεστιοφθορίδιο, θειικό αργίλιο, βόρακας και βορικά άλατα, καολίνης, ορυκτά άλατα, μολυβδένιο, μοναζίτης, διοξείδιο του τιτανίου, ιλμενίτης, ρουτίλιο, τάλκης, βερμικουλίτης, περλίτης, φωσφορικά άλατα, μαρμαρυγίες και εβαπορίτες, ανθρακικό κάλιο (ποτάσα), νιτρικά άλατα, ζιρκόνιο, οργανοαργιλικές ενώσεις, μαγνήσιο, γάλλιο, ζιρκόνιο και χαλκός και ενώσεις αυτών· μαγνησία, μείγματα μαγησίας και ασβέστου, ένυδρο χλωρίδιο του αργιλίου, χλωριούχο μαγνήσιο και κόνις αργιλίου για χρήση ως ενισχυτικά σε εκρηκτικές συνθέσεις· χλωριούχο αργίλιο· χρώματα και χρωστικές ουσίες αργιλίου· φθοριούχο νάτριο· άλας, μαρμαρυγιακός τάλκης, πυριτικό μαγνήσιο, χλωρίτης· τάλκη για χρήση σε παρασκευή διαφόρων ειδών, συγκεκριμένα, πλαστικών υλών, χρωμάτων, χαρτιού, πλακών σαπουνιού, καλλυντικών, φαρμακευτικών προϊόντων, καουτσούκ, στόκου, και υλικώνά οικοδομών· Χημικά μέσα για την επεξεργασία νερού· τάλκη για χρήση στην επεξεργασία νερού, επεξεργασία προϊόντων διατροφής, προστασία της φλούδας των φρούτων και στη γεωργία· χημικές ενώσεις για χρήση ως φλογοεπιβραδυντικά μέσα, χρώματα και πρόσθετα για πολυμερή, ή ως λιπάσματα για γεωργική και οικιακή χρήση· χημικές συνθέσεις για χρήση στην παρασκευή μέσων συντηρήσεως ξύλου και παρασκευασμάτων καθαρισμού οικιακής και βομηχανικής χρήσης· άλατα μετάλλων, οξείδια, κασσιτερικά μέσα και υδροξείδια, φθοριούχα μέταλλα· κατατμημένα ορυκτά προοριζόμενα να ενσωματωθούν σε συνθέσεις επίχρισης κατά την παραγωγή χάρτου· συνθέσεις επίχρισης για την χαρτοβιομηχανία· χαρτοπολτός· χημικά προϊόντα και μεταλλεύματα για χρήση στη βιομηχανία και την επιστήμη, συγκεκριμένα, τάλκης, άλας, γύψος, ανθρακικό κάλιο (ποτάσα), μαρμαρυγία (μίκα), μαρμαρυγιακός τάλκης, πυριτικό μαγνήσιο, χλωρίτης· άργιλος λεύκανσης, άργιλος αποχρωματισμού και αποχρωστική γη· βορικό οξύ, βορικά άλατα βιομηχανικής χρήσης, χημικές συνθέσεις για χρήση ως φλογοεπιβραδυντικά, ως πρόσθετα χρωμάτων και πολυμερών ή ως λιπάσματα για γεωργική και οικιακή χρήση· πρώτες ύλες που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου· ορυκτά προϊόντα για χρήση στη βιομηχανία όπου περιλαμβάνονται βιομηχανικά διαμάντια· οξείδιο του ουρανίου για παραγωγή ισχύος· οξείδιο του ουρανίου· χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, την επιστήμη και τη φωτογραφία· χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία· ακατέργαστες τεχνητές και ακρυλικές ρητίνες· ακατέργαστα πλαστικά υλικά· λιπάσματα· παρασκευάσματα για τη βαφή και τη συγκόλληση μετάλλων· χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων· κολλώδεις ουσίες για βιομηχανική χρήση· Αλκαλικά μέταλλα· αλκαλικά άλατα· μέταλλα αλκαλικών γαιών· αλουνίτης· οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα)· άλατα για χρωματισμό των μετάλλων· αλκαλικά άλατα· μέσα αφυδάτωσης για τη βιομηχανία· εναιωρήματα πλαστικών υλών· ξυλοπολτός· βορικά άλατα· βωξίτης· βόρακας και θειικό οξύ· νάτριο· τάλκης [πυριτικό μαγνήσιο]· ακατέργαστο άλας· ανθρακικό κάλιο (ποτάσα)· ουσίες αποχρωματισμού για βιομηχανική χρήση· πηλός καλουπώματος για την κλωστοϋφαντουργία· λευκαντικές ύλες· χημικά προϊόντα λεύκανσης ελαίου· λευκαντικά παρασκευάσματα για οργανικές ουσίες· βορικό οξύ για βιομηχανική χρήση· ουσίες με επιβραδυντικές ιδιότητες σε περίπτωση πυρκαγιάς· μέσα πυροπροστασίας· μίγματα για πυρόσβεση· χημικά πρόσθετα για καύσιμα κινητήρα· χημικά πρόσθετα για έλαια κινητήρα· απορρυπαντικά πρόσθετα για πετρέλαιο· χημικά προσθετικά για λάσπη γεώτρησης· χημικά πρόσθετα για εντομοκτόνα· χημικά πρόσθετα για μυκητοκτόνα· ανυδρικό τιτάνιο για βιομηχανική χρήση.

Productos químicos y minerales utilizados en la industria, ciencia y fotografía, en concreto, aluminio, alúmina, bauxita, fluoruro de aluminio, criolito, flúor espato y finos de brucita, cal, piedra caliza, carbono, cloro, flúor, fluoruro de hidrógeno, fluoruro de calcio, sulfato de aluminio, bórax y boratis, caolín, arenas minerales, molibdeno, monazita, dióxido de titanio, ilmanita, rutilo, talco, vermiculita, perlita, fosfatos, micas y evaporita, potasa, nitratos, circón, componentes de aluminio orgánico, magnesio, galio, circonio, cobre y sus componentes; magnesia, mezclas de magnesia y cal, clorohidrato de aluminio, cloruro de magnesio, y polvo de aluminio para uso como un reforzante en composiciones explosivas; cloruro de aluminio; pigmento de pintura de aluminio; fluoruro de sodio; sal, talco micáceo, silicato de magnesio, clorito; talco para uso en la producción de distintos productos, en concreto, materias plásticas, pintura, papel, pastillas de jabón, cosméticos, productos farmacéuticos, caucho, masillas, y materiales de construcción; Productos químicos para el tratamiento del agua; talco para uso en el tratamiento de agua, el procesamiento de productos alimenticios, la protección de la piel de la fruta, y en agricultura; compuestos químicos utilizados como retardantes del fuego, pintura y aditivos poliméricos, o como fertilizantes para uso agrícola y doméstico; composiciones químicas para su uso en la fabricación de conservantes de la madera y de preparados de limpieza doméstica e industrial; sales metálicas, óxidos, estanatos e hidróxidos, fluoruros metálicos; productos minerales en forma dividida para ser incorporados en composiciones de baño para la fabricación del papel; composiciones de baño para la fabricación de papel; pasta de papel; productos químicos y minerales para uso industrial y científico, en concreto, talco, sal, yeso, potasa, mica, talco micáceo, silicato de magnesio, clorito; arcilla blanqueadora, arcilla para decolorar y tierra de batán; ácido bórico, boratos industriales, composiciones químicas usadas como productos ignífugos, pintura y aditivos poliméricos, o como fertilizantes para uso agrícola y uso doméstico; material de piensos de dióxido de titanio; productos minerales para su uso en la industria incluyendo diamantes industriales; óxido de uranio para la producción de electricidad; urano; productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía; productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas acrílicas y artificiales sin procesar; materias plásticas en estado bruto; fertilizantes; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria; Metales alcalinos; sales de metales alcalinos; metales alcalino-térreos; alumbre; alúmina; sales para colorear metales; sales de metales alcalinos; deshidratantes para uso industrial; dispersiones de materias plásticas; pasta de madera; boratos; bauxita; bórax y ácido sulfúrico; sodio; talco [silicato de magnesio]; sal en bruto; potasa; decolorantes para uso industrial; tierra de moldeo para la industria textil; materias para batanear; productos para blanquear los aceites; productos para blanquear las materias orgánicas; ácido bórico para usos industriales; productos ignífugos; productos ignífugos; composiciones extintoras; aditivos químicos para carburantes; aditivos químicos para aceite de motor; aditivos detergentes para combustible o gasolina; aditivos químicos para barros de perforación; aditivos químicos para los insecticidas; aditivos químicos para los fungicidas; anhídrido titánico para uso industrial.

Tööstuses, teaduses ja fotograafias kasutatavad kemikaalid, nimelt alumiinium, alumiiniumoksiidi, boksiidi, alumiiniumfluoriidi, krüoliidi, fluoriidi ja brusiidi peenesed, lubi, lubjakivi, süsinik, kloor, fluor, vesinikfluoriid, kaltsiumfluoriid, alumiiniumsulfaat, booraks ja boraadid, kaoliin, mineraalliivad, molübdeen, monatsiit, titaandioksiid, ilmeniit, rutiil, talk, vermikuliit, perliidid, fosfaadid, vilgukivid ja evaporiidid, potas, nitraadid, tsirkoon, alumiiniumorgaanilised ühendid, magneesium, gallium, tsirkoonium ja vask ning nendest valmistatud ühendid; magneesiumoksiid, magneesiumoksiidi ja lubja segud, alumiiniumoksiidi hüdraatkloriin, magneesiumkloriid ja alumiiniumpulber lõhkeainesegude võimendina; alumiiniumkloriid; alumiiniumvärvi pigment; naatriumfluoriid; sool, vilgusisaldusega talk, magneesiumsilikaat, kloriit; talk mitmesuguste toodete tootmiseks, nimelt plastid, värvid, paber, tükkseep, kosmeetikavahendid, ravimid, kumm, kitt ja ehitusmaterjalid; Veetöötluskemikaalid; talk kasutuseks veetöötluses, toiduainete töötluses, puuviljakoore kaitseks ja põllumajanduses; leegiaeglustite, värvide ja polümeerilisanditena või põllunduses ja kodus kasutatavate väetistena kasutatavad keemilised ühendid; keemilised ained kasutuseks puidukaitsevahendite ja majapidamises kasutatavate ning tööstuslike puhastuspreparaatide tootmisel; metallisoolad, oksiidid, stannaadid ja hüdroksiidid, metallifluoriidid; mineraalsed tooted jaotatud kujul, mida pannakse paberi valmistamiseks määratud toormaterjalikihtidesse; liitmaterjalid paberi valmistamiseks; möss (paberi-), paberimöss; tööstuses ja teaduses kasutatavad kemikaalid ja mineraalid, nimelt talk, sool, kips, potas, vilgukivi, vilgusisaldusega talk, magneesiumsilikaat, kloriit; pleegitussavi, värvieemaldussavi ja fullermuld; boorhape, tööstuslikud boraadid, keemilised ained kasutuseks tuletõkestite, värvi- ja polümeerlisanditena, värvide või põllumajandus- ja majapidamisväetistena; titaandioksiidained; tööstuses kasutatavad mineraaltooted, sh tööstuslikud teemantid; uraanoksiid elektrienergia genereerimiseks; uraniniit, uranüül; kemikaalid kasutuseks tööstuses, teaduses ja fotograafias; kemikaalid kasutuseks põllunduses, aianduses ja metsanduses; töötlemata tehis- ja akrüülvaigud; plastid (töötlemata); väetised; karastus- ja jootepreparaadid; konservimissoolad (toiduainete); tööstuses kasutatavad liimid; leelismetallid; leelismetallide soolad; leelismuldmetallid; maarjas; alumiiniumoksiid; metallide värvisoolad; leelismetallide soolad; veetustamisained (tööstuslikud); dispergaatorid (plasti-), plastidispergaatorid; puitmass; boraadid; boksiit; booraks ja väävelhape; naatrium; talk [magneesiumsilikaat]; toorsool; potas; pleegitid tööstuslikuks otstarbeks; tekstiilitööstuses kasutatav fullermuld; vanutusained; õlipleegituskemikaalid, õlipleegitid; orgaaniliste ainete pleegitid; tööstuslik boorhape; tuleaeglusti; tulekindlad ained; kustutussegud (tule-), tulekustutussegud; Mootorikütuse ja kütuse keemilised lisaained; mootoriõli keemilised lisandid; bensiinipuhastuslisandid; lisandid (puurimispulpide keemilised); insektitsiidid (keemilised lisandid nendele); fungitsiidide keemilised lisandid; tööstuslik titaandioksiid.

Kemikaalit ja kivennäisaineet teollisiin, tieteellisiin ja valokuvaustarkoituksiin, nimittäin alumiini, alumiinioksidi, bauksiitti, alumiinifluoridi, kryoliitti, fluorisälpä ja hienorakeiset brusiitit, kalkki, kalkkikivi, hiili, kloori, fluori, fluorivety, kalsiumfluoridi, alumiinisulfaatti, booraksi ja boraatit, kaoliini, mineraalihiekat, molybdeeni, monatsiitti, titaanidioksidi, ilmeniitti, rutiili, talkki, vermikuliitti, perliitti, fosfaatit, kiilteet ja evaporiitit, potaska, nitraatit, sirkoni, orgaanisen alumiinin yhdisteet, magnesium, gallium, sirkonium ja kupari ja niistä tehdyt yhdisteet; magnesiumoksidit, magnesium- ja kalkkisekoitukset, alumiinikloorihydroksidi, magnesiumkloridi ja alumiinijauhe käytettäväksi tehosteena räjähdysyhdisteissä; alumiinikloridi; alumiinimaaliipigmentti; natriumfluoridi; suola, kiilletalkki, magnesiumsilikaatti, kloriitti; talkki käytettäväksi eri tuotteiden, nimittäin muovin, maalien, paperin, palasaippuan, kosmeettisten tuotteiden, farmaseuttisten tuotteiden, kumin, tasoitteiden ja rakennusaineiden tuotannossa; Kemikaalit vedenkäsittelyyn; talkki käytettäväksi vedenkäsittelyssä, elintarvikkeiden jalostuksessa, hedelmien pinnan suojaamisessa ja maataloudessa; palosuoja-aineina käytettävät kemikaaliyhdisteet, maalit ja lisäaineet polymeereihin tai lannoitteina maatalous- ja kotitaloustarkoituksiin; kemialliset yhdisteet käytettäviksi puunsuoja-aineiden sekä kotitalous- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen puhdistusaineiden valmistuksessa; metallisuolat, oksidit, stannaatit ja hydroksidit, metallifluoridit; hienonnetut mineraalituotteet, jotka on tarkoitettu lisättäviksi paperin valmistuksessa käytettäviin päällystysyhdisteisiin; paperin valmistuksessa käytettävät päällystysyhdisteet; paperimassa; kemikaalit ja kivennäisaineet käytettäväksi teollisuudessa ja tieteessä, nimittäin talkki, suola, kipsi, potaska, kiille, kiilletalkki, magnesiumsilikaatti, kloriitti; valkaisumaa, valkaisusavi ja kuohusavi; boorihappo, teollisuusboraatit, kemialliset yhdisteet käytettäväksi paloa hidastavina aineina, maalien ja polymeerien lisäaineina tai lannoitteina maatalous- ja kotitalouskäyttöön; syötettävät titaanidioksidiraaka-aineet; mineraalituotteet teollisuuskäyttöön, mukaan lukien teollisuustimantit; uraanioksidi energian tuottamiseen; uraanioksidi; kemikaalit teollisiin, tieteellisiin ja valokuvaustarkoituksiin; kemikaalit maataloudessa, puutarhanhoidossa ja metsätaloudessa käytettäväksi; jalostamattomat teko- ja akryylihartsit; jalostamattomat muovit; lannoitusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; Alkalimetallit; alkalisuolat; alkalimaametallit; aluna; alumiinioksidi; suolat metallien värjäykseen; alkalisuolat; vedenpoistotuotteet teolliseen käyttöön; muoviset dispersiot; puuhioke; boraatit; bauksiitti; booraksi ja rikkihappo; natrium; talkit (magnesiumsilikaatti); raakasuola; potaska; värinpoistajat teolliseen käyttöön; kuohusavi tekstiiliteollisuuteen; vanutusvalmisteet; öljyä valkaisevat kemikaalit; orgaanisten aineiden valkaisuaineet; boorihappo teolliseen käyttöön; paloa hidastavat aineet; palonsuoja-aineet; tulensammutusaineet; moottoripolttoaineiden kemialliset lisäaineet; moottoriöljyn kemialliset lisäaineet; moottoribensiinin tai bensiinin puhdistavat lisäaineet; porauslietteen kemialliset lisäaineet; hyönteismyrkkyjen kemialliset lisäaineet; sienimyrkkyjen kemialliset lisäaineet; titaanin anhydridi teollisuuskäyttöön.

Az iparban, tudományban és a fényképészetben használatos vegyszerek, azaz alumínium, timföld, bauxit, alumínium-fluorid, kriolit, folypát és brucit apró érc formájában, mész, mészkő, szén, klór, fluor, hidrogénfluorid, kalciumfluorid, alumíniumszulfát, bórax és borátok, kaolin, ásványi homokok, molibdén, monacit, titándioxid, ilmanit, rutil, zsírkő, vermikulit, perlit, foszfátok, csillámok és evaporitok, lúgkő, hamuzsír, nitrátok, cirkon, szerves alumíniumvegyületek, magnézium, gallium, cirkónium és réz és ezekből készült vegyületek; magnézia, magnézia és mész keveréke, alumíniumhidrát-klór, magnéziumklorid és alumíniumpor robbanókeverékek erejének fokozóanyagaként történő használatra; alumínium-klorid; alumínium festékpor; nátrium-fluorid; só, csillámos zsírkő, magnézium-szilikát, klorit; zsírkő különféle termékek, azaz műanyagok, festékek, papír, rúdszappan, kozmetikumok, gyógyszerek, gumi, gitt és építőanyagok gyártásához; Vízkezelő vegyianyagok; vízkezelésre, élelmiszeripari termékek feldolgozására, gyümölcsök héjának védelmére valamint mezőgazdasági célokra használt zsírkő (talkum); kémiai vegyületek tűzkésleltetőként, festékként és polimer-adalékként, vagy mezőgazdasági és otthoni használatú műtrágyaként való használatra; kémiai vegyületek fakonzerváló szerek és háztartási és ipari tisztító készítmények gyártásához; fémek sói, oxidjai, sztannátjai és hidroxidjai, fémfluoridok; ásványi termékek osztott formában papírgyártásnál a mázolási összetételekben való felhasználásra; bevonóanyagok papírgyártáshoz; papírpép/papírnyersanyag; vegyszerek és ásványok az ipar és a tudomány számára, azaz zsírkő, só, gipsz, kálium, csillám, csillámos talkum, magnézium-szilikát, klorit; fehérítő agyag, színtelenítő agyag és derítőföld; bórsav, ipari borátok, kémiai vegyületek tűzkésleltetőként, festékként és polimer-adalékként, vagy mezőgazdasági és otthoni használatú műtrágyaként való használatra; titándioxid nyersanyag; az iparban használatos ásványi termékek, beleértve az ipari gyémántot; uránoxid az energiatermeléshez; uránium-oxid; iparban, tudományban és fényképészetben használatos vegyi anyagok; mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használatos vegyi anyagok; feldolgozatlan mesterséges és akrilgyanták; feldolgozatlan műanyagok; műtrágyák; edző és forrasztó készítmények; vegyi anyagok/vegyszerek (élelmiszerek tartósítására használt ~); ipari ragasztók; alkálifémek; alkálifémek sói; alkáliföldfémek; timsó; timföld, korund, alumínium-oxid; sók fémek színezésére; alkálifémek sói; szárító készítmények (szikkatívok) ipari használatra; műanyag diszperziók; farostanyag; borátok; bauxit; bórax és kénsav; nátrium; talkum [magnézium-szilikát]; nyers só; lúgkő, kálisó; Színtelenítő szerek ipari használatra; kallóföld textilipari használatra; ványolószerek textilipari használatra; olajfehérítő szerek; szerves anyagok fehérítésére szolgáló termékek; bórsav ipari használatra; tűzkésleltető; tűzállóvá tevő készítmények; tűzoltásra használt vegyületek; Vegyi adalékanyagok üzemanyagokhoz; motorolajokhoz használt vegyi adalékanyagok; benzinhez vagy gázolajhoz használt tisztító adalékanyagok; vegyi adalékanyagok fúróiszapokhoz; rovarirtó szerek (inszekticidek) (vegyi adalékok ezekhez); vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; titánanhidrid ipari használatra.

Prodotti chimici e minerali per l'industria, la scienza e la fotografia, ovvero, alluminio, allumina, bauxite, fluoruro di allumino, criolite, fluorite e brucite fini, pietre calcaree, carbone, cloro, fluoro, fluoruro di idrogeno, fluoruro di calcio, solfato di alluminio, borace e brati, caolino, sabbie minerali, molibdeno, monazite, anidride titanica, ilmanite, rutilo, talco, vermiculite, perlite, fosfati, mica e evaporati, potassa, nitrati, zirconi, composti organici di alluminio, magnesio, gallio, zirconio e rame e composti relativi; magnesio, miscele di magnesio e calce, cloruro di idrato di alluminio, cloruro di magnesio e polvere di alluminio per potenziare composti esplosivi; cloruro d'alluminio; pigmenti per pitture all'alluminio; fluoruro di sodio; sale, talco micaceo, silicato di magnesio, clorite; talco per la produzione di diversi articoli, ovvero materie plastiche, pitture, carta, saponette, cosmetici, prodotti farmaceutici, gomma, stucchi e materiali da costruzione; Prodotti chimici per la depurazione dell'acqua; talco per il trattamento dell'acqua, la lavorazione di prodotti alimentari, la protezione della pelle della frutta e l'agricoltura; composti chimici per uso come sostanze ignifughe, additivi per pitture e polimerici o come concimi per l'agricoltura e uso domestico; composti chimici per la produzione di prodotti per la pulizia industriali e per la casa e conservanti per il legno; sali metallici, ossidi, stannati ed idrossidi, fluoruri di metallo; prodotti minerali sotto forma divisa destinati ad essere inseriti in composti di patinatura per la fabbricazione della carta; composti per la patinatura della carta; pasta usata nella fabbricazione della carta; prodotti chimici e minerali per l'industria e la scienza, ovvero talco, sale, gesso, potassa, mica, talco micaceo, silicato di magnesio, clorite; argilla per sbiancare, argilla per decolorare e terra per follatura; acido borico, borati industriali, composti chimici per uso come sostanze ignifughe, additivi per pitture e polimerici o come concimi per l'agricoltura e uso domestico; materie prime a base di biossido di titanio; prodotti minerali per l'industria, compresi diamanti industriali; ossido d'uranio per la generazione d'energia; ossido d'uranio; prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze e alla fotografia; prodotti chimici destinati all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine allo stato grezzo artificiali ed acriliche; materie plastiche allo stato grezzo; fertilizzanti; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria; Metalli alcalini; sali di metalli alcalini; metalli alcalino-terrosi; allume; allumina; sali per colorare i metalli; sali di metalli alcalini; disidratanti per uso industriale; dispersioni di materie plastiche; pasta di legno; borati; bauxite; borace e acido solforico; sodio; talco [silicato di magnesio]; sali grezzi; potassa; Prodotti di sbianca (decoloranti) per uso industriale; terra per la follatura per l'industria tessile; materie per follature; prodotti per sbiancare gli olii; prodotti per sbiancare le materie organiche; acido borico per uso industriale; sostanze ignifughe; preparati ignifughi; composizioni per estinguere il fuoco; additivi chimici per carburanti; additivi chimici per oli di motori; additivi detergenti per la benzina; additivi chimici per fanghi di trivellazione; additivi chimici agli insetticidi; additivi chimici ai fungicidi; anidride titanica per uso industriale.

Chemijos produktai ir mineralai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms ir fotografijoje, būtent aliuminis, aliuminio oksidas, boksitas, aliuminio fluoridas, kriolitas, fluorito ir brusito skaldos, kalkės, kalkakmenis, anglis, chloras, fluoras, vandenilio fluoridas, kalcio fluoridas, aliuminio sulfatas, boraksas ir boratai, kaolinas, mineralinis smėlis, molibdenas, monacitas, titano dioksidas, ilmenitas, rutilas, talkas, vermikulitas, perlitas, fosfatai, žėručiai ir evaporitai, alūnas, nitratai, cirkonas, organiniai aliuminio junginiai, magnis, galis, cirkonis, varis ir jų junginiai; magnis, magnio ir kalkių mišiniai, aliuminio hidratas, chloras, magnio chloridas ir aliuminio milteliai, skirti naudoti kaip detonavimo stiprintuvas sprogstamuosiuose mišiniuose; aliuminio chloridas; aliuminio dažų pigmentas; natrio fluoridas; druska, pluoštinis talkas, magnio silikatas, chloritas; talkas, naudojamas įvairių prekių gamyboje, būtent plastikų, dažų, popieriaus, tualetini muilo, kosmetikos, farmacijos preparatų, kaučiuko, glaisto ir statybinių medžiagų gamyboje; Cheminės medžiagos vandens apdorojimui; talkas, skirtas naudoti vandeniui valyti, maisto produktams perdirbti, vaisių odelei apsaugoti ir žemės ūkio reikmėms; cheminiai mišiniai, naudojami kaip antipirenai, dažų ir polimerų priedai arba trąšos žemės ūkio ir buities reikmėms; cheminiai mišiniai, skirti naudoti medienos konservantų, buitinių ir pramoninių valymo preparatų gamyboje; metalų druskos, oksidai, stanatai ir hidroksidai, metalų fluoridai; mineraliniai preparatai (atskiromis dalimis), naudojami ruošiant aptepų masę, skirtą popieriui gaminti; aptepų masė, skirta popieriui gaminti; popieriaus masė; chemijos produktai ir mineralai, skirti naudoti pramonėje ir mokslo reikmėms, būtent talkas, druska, gipsas, alūnas, žėrutis, pluoštinis talkas, magnio silikatas, chloritas; baltmolis, bespalvis molis ir balinančiosios žemės; boro rūgštis, pramoniniai boratai, cheminiai mišiniai, naudojami kaip antipirenai, dažų ir polimerų priedai arba trąšos žemės ūkio ir buities reikmėms; titano dioksido pramonės žaliavos; mineraliniai produktai, skirti naudoti pramonėje, įskaitant pramoninius deimantus; urano oksidas elektros gamybos reikmėms; urano oksidas; chemikalai pramonės, mokslo ir fotografijos reikmėms; chemikalai žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės reikmėms; neapdirbtos sintetinės ir akrilinės dervos; neapdoroti plastikai; trąšos; grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; klijai pramonės reikmėms; šarminiai metalai; šarminių metalų druskos; šarminių žemių metalai; alūnas; aliuminio oksidas; spalvota druska metalams; šarminių metalų druskos; dehidratacijos preparatai (pramonės reikmėms); plastikų dispersijos; medienos masė; boratai; boksitai; boraksas ir sieros rūgštis; natris; talkas (magnio silikatas); nevalyta druska; potašas (kalio karbonatas); blukikliai (pramonės reikmėms); balinančiosios žemės (tekstilės pramonei); vėlimo preparatai; aliejų skaidrinimo chemikalai; balikliai (organiniai --- ); borato rūgštys (pramonės reikmėms); ugniai atsparios medžiagos; ugniai atsparūs preparatai; ugnies gesinimo mišiniai; Cheminiai variklių degalų priedai; cheminiai variklių tepalų priedai; plaunamieji benzino priedai; gręžimo skiedinių cheminiai priedai; cheminiai priedai insekticidams; cheminiai fungicidų priedai; dioksidas (titano --- ) (pramonės reikmėms).

Ķimikālijas un minerāli, ko izmanto rūpniecībā, zinātnē un fotogrāfijā, proti, alumīnijs, alumīnijs, boksīts, alumīnija fluorīds, kriolīts, fluorīts un brusīta daļiņas, kaļķis, kaļķakmens, ogleklis, hlors, fluors, hidrogēnu fluorīds, kalcija fluorīds, alumīnija sulfāts, boraks un borāti, kaolīns, minerālu smiltis, molibdēns, monacīts, titāna dioksids, ilmenīts, rutils, talka pūderis, vermikulīts, perlīts, fosfāti, vizlas un nogulsnes, potaša, nitrāti, cirkons, organiskā alumīnija maisījumi, magnijs, gallijs, cirkonijs un varš, un no tiem izgatavoti maisījumi; magnija oksīds, magnija oksīda un kaļķu maisījumi, alumīnija hidrāta hlorīns, magnija oksīda hlorīds un alumīnija pulveris sprāgstvielu uzlabošanai; alumīnija hlorīds; alumīnija krāsas pigmenti; nātrija fluorīds; sāls, vizlas talks, magnija silikāts, hlorīts; talks, kas tiek izmantots dažādu preču izgatavošanā, proti, plastmasas, krāsas, papīra, ziepju, kosmētikas, farmaceitisku preparātu, gumijas, blīvējuma materiālu un celtniecības materiālu izgatavošanā; Ūdens apstrādes ķimikālijas; talks ūdens apstrādei, pārtikas produktu apstrādei, augļu mizas aizsardzībai un zemkopībai; ķīmiski savienojumi, kas tiek izmantoti kā liesmu slāpētāji, krāsu un polimēru piedevas vai arī kā mēslojums zemkopībai un mājsaimniecībai; ķīmiski savienojumi, kas tiek izmantoti koksnes saglabātāju un mājsaimniecības un rūpniecisko tīrīšanas līdzekļu ražošanā; metāla sāļi, oksīdi, stanāti un hidroksīdi, metāla fluorīdi; No neorganiskām vielām izgatavoti izstrādājumi, kas tiek sadalīti ražošanas laikā un ir paredzēti izmantošanai papīra ražošanā; saliktas vielas papīra ražošanai; papīra masa; ķimikālijas un minerāli izmantošanai rūpniecībā un zinātnē, proti, talks, sāls, ģipsis, potaša, vizla, vizlas talks, magnija silikāts, hlorīts; balināšanas māls, krāsas noņemšanas māls un pigmentu pildvielas; borskābe, rūpnieciski borāti, ķīmiski savienojumi, kas tiek izmantoti kā liesmu slāpētāji, krāsu un polimēru piedevas vai kā mēslojums zemkopībā un mājsaimniecībā; titāna dioksīda rūpniecības izejvielas; rūpniecībā lietojami minerālu izstrādājumi, tostarp rūpnieciski dimanti; urāna oksīds strāvas ģenerēšanai; urāna oksīds; ķimikālijas rūpnieciskiem, zinātniskiem un fotogrāfijas nolūkiem; ķimikālijas lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nolūkiem; neapstrādāti mākslīgie un akrila sveķi; neapstrādātas plastmasas; mēslojumi; ķīmiskie līdzekļi metālu rūdīšanai un lodēšanai; ķīmiskās vielas pārtikas produktu konservēšanai; līmvielas rūpnieciskiem nolūkiem; sārmu metāli; sārmainu metālu sāls; sārmzemju metāli; alaunakmeņi; alumīnija oksīds; metālam paredzēti krāsojoši sāļi; sārmainu metālu sāls; atūdeņošanas līdzekļi izmantošanai rūpniecībā; plastmasas dispersijas; koka celuloze; borāti; boksīts; boraks un sērskābe; nātrijs; talks [magnija silikāts]; neapstrādāts sāls; potaša; Krāsas noņemšanas līdzekļi rūpnieciskiem mērķiem; tekstilrūpniecībā izmantojams veidņu zeme; velšanas materiāli; eļļu balinoši līdezkļi; organisku vielu balinātāji; borskābe izmantošanai rūpniecībā; liesmu aizturētājs; ugunsdroši līdzekļi; ķīmiskie ugunsdzēšanas līdzekļi; Ķīmiskās piedevas degvielām; motoreļļas ķīmiskās piedevas; benzīna vai degvielas attīrīšanas piedevas; urbšanas dubļu piedevas; insekticīdi (ķīmiskas piedevas -); ķīmiskas piedevas fungicīdiem; titāna dioksīds rūpnieciskiem mērķiem.

Prodotti kimiċi u minerali għall-industrija, ix-xjenza u l-fotografija, jiġifieri aluminju, alumina, bawxite, fluworur ta' l-aluminju, krijolite, fluworospar u materjali fini tal-bruċite, ġir, ħaġar tal-ġir, karbonju, kloru, fluworu, fluworur ta' l-idroġenu, fluworur tal-kalċju, solfat ta' l-aluminju, boraċe u borati, kaolin, ramel minerali, molibdenu, monazite, dijossidu tat-titanju, ilmenite, rutilu, talku, vermikulite, perlite, fosfati, majka u evaporiti, potassa, nitrati, zirkonji, komposti ta' organo-aluminju, manjeżju, gallju, żirkonju u ram u komposti relatati; manjeżju, taħlit ta' manjeżju u ġir, kloru u idrat ta' l-alumina, klorur tal-manjeżju, u trab ta' l-aluminju għall-użu bħala booster f'kompożizzjonijiet ta' splussivi; klorur ta' l-aluminju; pigmenti taż-żebgħa ta' l-aluminju; fluworur tas-sodju; melħ, talku tal-majka, silikat tal-manjeżju, klorite; talku għall-użu fil-produzzjoni ta' diversi oġġetti, jiġifieri, plastiks, żebgħa, karta, sapun, kosmetiċi, farmaċewtiċi, lastku, stukki, u materjali tal-bini; Kimiċi għat-trattament ta' l-ilma; talku għall-użu fit-trattament ta' l-ilma, l-ipproċessar ta' prodotti ta' l-ikel, il-protezzjoni tal-qoxra tal-frott, u fl-agrikoltura; kompożizzjonijiet kimiċi użati bħala aġenti li jirritardjaw in-nar, addittivi taż-żebgħa u tal-polimeri, jew bħala fertilizzanti għall-użu agrikolu u domestiku; kompożizzjonijiet kimiċi għall-użu fil-manifattura ta' sustanzi preservanti ta' l-injam u preparazzjonijiet tat-tindif domestiċi u industrijali; imlielaħ tal-metall, ossidi, stannates u idro-ossidi, fluworidi tal-metall; prodotti minerali taħt forma diviża maħsuba sabiex tiġi inkorporata f'komposizzjonijiet ta' imbottitura għall-manifattura tal-karta; komposizzjonijiet ta' imbottitura għall-manifattura tal-karta; polpa tal-karti; prodotti kimiċi u minerali għall-użu fl-industrija u x-xjenza, jiġifieri, talku, melħ, ġibs, potassa, majka, talku tal-majka, silikat tal-manjeżju, klorite; tafal ta' l-ibbliċjar, tafal tat-tneħħija tal-kulur u fuller's earth; aċidu boriku, borati industrijali, kompożizzjonijiet kimiċi użati biex jirritardjaw in-nar, żebgħa u addittivi tal-polimeri, jew bħala fertilizzanti għall-użu agrikolu jew domestiku; ikel tad-dijossidu tat-titanju; prodotti minerali għall-użu fl-industrija inkluż djamanti industrijali; ossidu ta' l-uranju għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija; ossidu ta' l-uranju; kimiċi użati fl-industrija, fix-xjenza u fil-fotografija; kimiċi użati fl-agrikultra, l-ortikultura u l-istudju tal-foresti; reżini artifiċjali u akriliċi mhux ipproċessati; plastiks mhux ipproċessati; fertiliżżanti; preparazzjonijiet għall-moderazzjoni u s-saldjar; sustanzi kimiċi għall-preservazzjoni ta' l-ikel; adeżivi użati fl-industrija; metalli alkali; melħ alkalin; ossidi metalliċi ta' l-alkalin; ġebel ta' l-allumi; aluminju; melħ taż-żebgħa għall-metalli; melħ alkalin; prodotti li jneħħu l-ilma għal skopijiet industrijali; dispersjonijiet tal-plastiks; għaġna ta' l-injam biex minnu ssir il-karta; borat; boksajt; boraċe u aċidu sulfuriku; sodju; terra [silika tal-manjesju]; melħ mhux maħdum; potassa; prodotti li jneħħu l-kulur għall-użu industrijali; ħamrija għall-forom użata fl-industrija tat-tessuti; materjali għall-mili; prodotti għall-ibbliċċjar miż-żejt; sustanzi għall-ibbliċjar ta' materjal organiku; aċidu boriku għal skopijiet industrijali; aġent li jirritardja n-nar; preparazzjonijiet għal kontra n-nar; kompożizzjonijiet għat-tifi tan-nar; Addittivi kimiċi għal karburanti u fjuwil; addittivi kimiċi taż-żejt tal-muturi; addittivi tad-diterġenti mal-petrol jew diżil; addittivi għat-tajn tat-tħaffir; insettiċidi (addittivi kimiċi għalihom -); addittivi kimiċi għall-fungiċidi; dijossidu tat-titanju għal skopijiet industrijali.

Chemische producten en mineralen voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, te weten aluminium, aluminiumoxyde, bauxiet, aluminiumfluoride, kryoliet, vloeispaat en fijne fracties bruciet, kalksteen, koolstof, chloor, fluor, waterstoffluoride, calciumfluoride, aluminumsulfaat, borax en boraten, porseleinaarde, mineralenzand, molybdeen, monaziet, titaandioxide, ilmaniet, rutiel, talk, vermiculiet, perliet, fosfaten, kaliglimmer en evaporieten, potas, nitraten, zirkoon, organoaluminiumverbindingen, magnesium, gallium, zirkonium en koper en samenstellingen hieruit vervaardigd; magnesia, mengsels van magnesia en kalk, aluminiumoxidehydraat, chloor, magnesiumchloride en aluminiumpoeder voor gebruik als versterkende stof bij explosieve samenstellingen; aluminiumchloride; aluminiumverfpigmenten; natriumfluoride; zout, glimmerhoudende talk, magnesiumsilicaat, chloriet; talk voor gebruik bij de productie van verschillende goederen, te weten plastics, verf, papier, stukken zeep, cosmetische middelen, farmaceutische producten, rubber, stopverf en bouwmaterialen; Chemische middelen voor de waterbehandeling; talk voor gebruik bij de behandeling van water, de verwerking van voedingsmiddelen, de bescherming van de schil van vruchten en voor landbouwkundige doeleinden; chemische verbindingen gebruikt als brandvertragers, additieven voor verf en polymeer, of als meststoffen voor landbouwkundige en huishoudelijke doeleinden; chemische samenstellingen voor de vervaardiging van houtconserveringsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik; metaalzouten, oxiden, stannaten en hydroxiden, metaalfluoriden; minerale producten in gescheiden vorm voor inbreng in strijksamenstellingen voor vervaardiging van papier; strijksamenstellingen voor vervaardiging van papier; papierpulp; chemische producten en mineralen voor industriële en wetenschappelijke doeleinden, te weten talk, zout, gips, potas, mica, glimmerhoudende talk, magnesiumsilicaat, chloriet; bleekaarde, bleekklei en bentoniet; boorzuur, industriële boraten, chemische verbindingen gebruikt als brandvertragers, additieven voor verf en polymeer, of als meststoffen voor landbouwkundige en huishoudelijke doeleinden; titaniumdioxidegrondstoffen; minerale producten voor industriële doeleinden, waaronder industriële diamanten; uraniumoxide voor het opwekken van elektriciteit; uraniumoxide; chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; kunstharsen en acrylharsen als grondstof; plastics als grondstof; mest; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; kleefstoffen voor industriële doeleinden; Alkalimetalen; alkalimetaalzouten; aardalkalimetalen; aluin; aluminiumoxyde; kleurzouten voor metalen; alkalimetaalzouten; droogmiddelen voor industrieel gebruik; dispersies van plastic stoffen; houtpulp; boraten; bauxiet; borax en zwavelzuur; natrium; talk [magnesiumsilikaat]; zout (grondstof); potas; ontkleuringsmiddelen voor industrieel gebruik; vollersaarde voor de textielindustrie; vollersmiddelen; producten voor het bleken van oliën; producten voor het bleken van organische stoffen; boorzuur voor industrieel gebruik; vuurremmende stoffen; brandwerende preparaten; brandblusmiddelen; chemische toevoegsels voor motorbrandstoffen; chemische additieven voor motoroliën; reinigende toevoegsels voor benzine of gasoline; chemische toevoegsels voor boorslijk; chemische additieven voor insekticiden; chemische additieven voor schimmeldodende middelen; titaandioxide voor industrieel gebruik.

Substancje chemiczne i minerały stosowane w przemyśle, nauce i fotografii, mianowicie aluminium, korund, boksyt, fluorek glinu, kryolit, fluoryt i brucyt drobno zmielony, wapno, wapień, węgiel, chlor, fluor, fluorowodór, fluorek wapnia, siarczan glinu, boraks rodzimy i boran, kaolin, piaski mineralne, molibden, monacyt, dwutlenek tytanu, ilmenit, rutyl, talk, wermikulit, perlit, fosforan, mika i ewaporyt, potaż, azotan, cyrkon, mieszanki organiczno-aluminiowe, magnez, gal, cyrkon i miedź oraz mieszanki z nich wykonane; magnez, mieszanki magnezji i wapna, chlorek wodzianu glinu, clorek magnezu i proszek aluminiowy stosowany jako katalizator w związkach wybuchowych; chlorek glinu; aluminiowy pigment do farb; fluorek sodu; sól, talk mikowy, metakrzemian magnezu, chlorany; talk stosowany do produkcji rozmaitych towarów, mianowicie tworzywa sztuczne, farby, papier, kostki mydła toaletowego, kosmetyki, preparaty farmaceutyczne, kauczuk, szczeliwa i materiały budowlane; Substancje chemiczne do uzdatniania wody; talk stosowany w oczyszczaniu wody, przetwarzaniu produktów żywnościowych, ochronie skórki owoców, a także w rolnictwie; mieszaniny chemiczne stosowane jako środki zmniejszające palność, jako dodatki do farb i dodatki polimerowe lub jako nawozy do użytku rolniczego i domowego; związki chemiczne do produkcji preparatów do konserwacji drewna i domowych i przemysłowych środków czyszczących; sole metali, tlenki, cyniany i wodorotlenki, fluorki metali; produkty mineralne w formie podzielonej przeznaczone jako składnik do związków do kredowania do produkcji papieru; związki do kredowania do produkcji papieru; masa celulozowa; substancje chemiczne i minerały stosowane w przemyśle i nauce, mianowicie talk, sól, gips, potaż, mika, talk mikowy, metakrzemian magnezu, chloran; ziemia bieląca, ziemia odbarwiająca i ziemia fulerska; kwas borowy, borany przemysłowe, związki chemiczne używane jako opóźniacze pożarów, dodatki do farb i polimerów lub jako nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie i gospodarstwie domowym; dwutlenek tytanu [materiał podawany]; produkty mineralne stosowane w przemyśle, w tym diamenty przemysłowe; tlenek uranu do wytwarzania energii; tlenek uranu; chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii; chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nieprzetworzone żywice sztuczne i akrylowe; tworzywa sztuczne nieprzetworzone; nawozy; preparaty do odpuszczania i lutowania; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; kleje do celów przemysłowych; metale alkaliczne; sole metali alkalicznych; metale ziem alkalicznych; ałun; glin; sole do kolorowania metali; sole metali alkalicznych; dehydranty do celów przemysłowych; dyspersje tworzyw sztucznych; miazga drzewna; borany; boksyt; kwas borny i kwas siarkowy; sód; talk [krzemian magnezu]; sól w stanie surowym; potaż; środki odbarwiające do celów przemysłowych; ziemia folerska dla przemysłu włókienniczego; materiał na bębny garbarskie; oleje (środki do wybielania -); octan ołowiu; kwas borny do celów przemysłowych; środki ogniodporne; preparaty ognioodporne; mieszanki do gaszenia ognia; Dodatki chemiczne do paliw i paliw silnikowych; dodatki chemiczne do oleju silnikowego; detergenty używane w procesach produkcyjnych; dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych; dodatki chemiczne do środków owadobójczych; dodatki chemiczne do fungicydów; bezwodnik tytanu do celów przemysłowych.

Produtos químicos e minerais destinados à indústria, às ciências e à fotografia, nomeadamente, alumínio, alumina, bauxite, fluoreto de alumínio, criolite, partículas finas de fluorina e brucita, cal, calcário, carbono, cloro, flúor, fluoreto de hidrogénio, fluoreto de cálcio, sulfato de alumínio, bórax e boratos, caulino, areias minerais, molibdénio, monazita, anidrido titânico, ilmenite, rutilo, talco, vermiculite, perlite, fosfatos, partículas de mica e evaporitos, potassa, nitratos, zircão, compostos orgânicos de alumínio, magnésio, gálio, zircónio e cobre e compostos formados a partir destes; magnésia, misturas de magnésia e cal, cloridrato de alumínio, cloreto de magnésio e pó de alumínio para utilizar como acelerador em composições explosivas; cloreto de alumínio; pigmentos de alumínio para tintas; fluoreto de sódio; sal, talco micáceo, silicato de magnésio, clorite; talco destinado à produção de diversos produtos, nomeadamente matérias plásticas, tinta, papel, sabão em barra, cosméticos, produtos farmacêuticos, borracha, mastiques e materiais de construção; Produtos químicos para o tratamento da água; talco destinado ao tratamento da água, à transformação de produtos alimentares, protecção da casca da fruta e à agricultura; compostos químicos utilizados como retardantes de fogo, aditivos para tintas e polímeros ou como fertilizantes para uso e agrícola e doméstico; compostos químicos para utilizar no fabrico de produtos para a conservação da madeira e produtos de limpeza doméstica e industrial; sais, óxidos, estanatos e hidróxidos de metais, fluoretos de metais; produtos minerais sob forma dividida destinados a serem incorporados em composições de revestimento para o fabrico de papel; composições de revestimento para o fabrico de papel; pasta de papel; produtos químicos e minerais para utilizar na indústria e na ciência, nomeadamente talco, sal, gesso, potassa, mica, talco micáceo, silicato de magnésio, clorite; argila de branqueamento, argila descorante e terra de pisoagem; ácido bórico, boratos industriais, compostos químicos utilizados como retardantes de fogo, aditivos para tinta e polímeros ou como fertilizantes para uso agrícola e doméstico; matéria-prima óxido de titânio; produtos minerais destinados à indústria, incluindo diamantes para uso industrial; óxido de urânio para produção de energia; óxido de urânio; produtos químicos destinados à indústria, à ciência e à fotografia; produtos químicos destinados à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais e acrílicas em estado bruto; matérias plásticas em estado bruto; fertilizantes; preparações para a têmpera e soldadura dos metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria; Metais alcalinos; sais de metais alcalinos; metais alcalino-terrosos; alume; alumina; sais para a coloração dos metais; sais de metais alcalinos; desidratantes para uso industrial; dispersões de matérias plásticas; pasta de madeira; boratos; bauxita; bórax e ácido sulfúrico; sódio; talco [silicato de magnésio]; sal em estado bruto; potassa; descorantes para uso industrial; terra de pisoagem para indústria têxtil; matérias para pisoeiro; produtos para branquear os óleos; produtos para branquear as matérias orgânicas; ácido bórico para uso industrial; produto retardador do fogo; produtos de protecção contra o fogo; composições extintoras; aditivos químicos para combustíveis; aditivos químicos para óleos de motor; aditivos detergentes para gasolina; aditivos químicos para lamas de furação; aditivos químicos aos insecticidas; aditivos químicos para fungicidas; anidrido titânico para uso industrial.

Chimicale si minerale folosite in industrie, stiinta si fotografie, si anume, aluminiu, alumina, bauxita, fluorura de aluminiu, criolita, fluorina si praf de brucit, var, calcar, carbon, clor, fluor, acid fluorhidric, fluorura de calciu, sulfat de aluminiu, borax si borat, caolin, nisipuri minerale, molibden, monazit, bioxid de titan, ilmanit, rutil, talc, vermiculit, perlit, fosfati, mica si evaporit, potasa, azotati, zircon, compusi de organo-aluminiu, magneziu, galiu, zirconiu si cupru si compusi din acestea; magneziu, amestecuri de magneziu si var, aluminiu clorhidrat, clorura de magneziu, si praf de aluminiu utilizat ca amplificator in compozitiie explozive; clorura de aluminiu; pigment de vopsea din aluminiu; fluorura de sodiu; sare, talc micaceu, silicat de magneziu, clorura; talc utilizat in producerea de diverse bunuri, si anume, plasticuri , vopsea, hartie, sapun, cosmetice, produse farmacetutice, cauciuc, mastic si materiale de constructii; Mijloace chimice pentru tratarea apei; talc utilizat in tratarea apei, prelucrarea produselor alimentare, protejarea invelisului fructelor si in agricultura; compusi chimici folositi pe post de agenti de ignifugare, vopsea si aditivi de polimer sau ca ingrasaminte pentru agricultura si de uz casnic; compusi chimici utilizati in fabricarea produselor pentru conservarea lemnului si a preparatelor de curatenie de uz industrial si casnic; saruri de metal, oxizi, stanati si hidroxizi, fluoruri de metal; produse minerale separate pentru a fi introdusi in compozitiile straturilor protectoare pentru fabricarea hartiei; compozitii de protectie pentru fabricarea hartiei; pastă de hârtie; chimicale si minerale folosite in industrie si stiinta, si anume, talc, sare, ipsos, potasa, mica, talc micaceu, silicat de magneziu, clorura; argila de inalbit, argila de decolororat si pamant fuller; acid boric, borati industriali, compusi chimici utilizati ca agenti de retinere a flacarilor, ca aditivi de vopsea si polimeri sau ca fertilizator utilizat in scopuri agricole si domestice; materie prima - bioxidul de titan; produse minerale utilizate in industrie, inclusiv diamantele industriale; oxid de uraniu pentru producerea de energie; oxid de uraniu; chimicale folosite în industrie, ştiinţă şi fotografie; chimicale folosite în agricultură, horticultură şi silvicultură; rasini artificiale si acrilice neprelucrate; materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; preparate pentru călire şi sudare; substanţe chimice pentru conservarea produselor alimentare; adezivi folosiţi în industrie; metale alcaline; Saruri alcaline; metale alcalino-pamantoase; alaun; argila; saruri colorante pentru metale; Saruri alcaline; substante de deshidratare de uz industrial; dispersii de materiale plastice; celuloza; borati; bauxita; borax si acid sulfuric; sodiu; talc [silicat de magneziu]; sare bruta; silicat de potasiu; agenti de decolorare pentru uz industrial; argila de piuat pentru industria textila; agent de piuat; agenti de purificare a uleiului; agenti de albire pentru substante organice; acid boric de uz industrial; agent de ignifugare; preparate ignifuge; compoziţii extinctoare; adaosuri chimice pentru combustibili si carburanti); aditivi chimici pentru uleiul de motor; aditivi detergenti pentru benzina sau carburanti; aditivi pentru namol de foraj; aditivi chimici pentru insecticide; aditivi chimici la fungicide; anhidrid de titan de uz industrial.

Chemikálie a minerály používané v priemysle, vede a fotografii, menovite, hliník, oxid hlinitý, bauxit, fluorid hlinitý, kryolit, fluorit a brucit, vápno, vápenec, uhlík, chlór, fluór, fluorovodík, fluorid vápenatý, síran hlinitý, tetraboritan disodný (bórax) boritany, kaolín, minerálne piesky, molybdén, monazit, oxid titaničitý, ilmanit, oxid titaničitý (rutil), vermikulit, perlity, fosfáty, sľudy a evapority, potaš (uhličitan draselný), dusičnany, oxid zirkóničitý, organo-hlinité zmesi, horčík, gálium, zirkón a meď a zlúčeniny z nich vyrobené; dolomit, zmes dolomitu a vápna, chlorid hlinitý, chlorid horečnatý a hliníkový prášok, používané ako podporné látky vo výbušných zmesiach; chlorid hlinitý; hliníkové farebné pigmenty; flourid sodný; soľ, sľuda, kremičitan horečnatý, chloritan; mastenec na výrobu rôznych tovarov, akými sú plastické hmoty, maliarske materiály, papiere, toaletné mydlá, kozmetika, farmaceutické výrobky, guma, tmely a stavebné materiály; Chemikálie na úpravu vody; mastenec používaný pri úprave vody, spracovaní potravinových výrobkov, ochrane pokožky ovocia a v poľnohospodárstve; chemické zmesi používané ako látky na spomaľovanie horenia, farby a polymérové prísady alebo ako hnojivá na poľnohospodárske účely alebo do domácnosti; chemické zlúčeniny používané pri výrobe prípravkov na konzervovanie dreva a čistiacich prípravkov na priemyselné účely a do domácnosti; soli, oxidy, ciničitany a hydroxidy kovov, fluoridy kovov; minerálne produkty v delenej forme, ktoré sa pridávajú do ovrstvovacích zmesí na výrobu papiera; ovrstvovacie zmesi na výrobu papiera; papierenská buničina; chemikálie a minerály používané v priemysle a vede, menovite mastenec, soľ, sadra, potaš (uhličitan draselný), kremičitan horečnatý, chloritan; bieliaca hlina, odfarbovacia hlina a valchárska hlina; bórová voda, priemyselné boritany, chemické zlúčeniny používané pri spomaľovaní horenia, náterové a polymérové prísady, alebo ako hnojivá na poľnohospodárske účely a do domácnosti; oxid titaničitý ako surovina; minerálne produkty používané v priemysle, vrátane priemyselných diamantov; smolinec na výrobu energie; oxid uránu; chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii; chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; nespracované umelé a akrylové živice; plastické hmoty ako suroviny; priemyselné hnojivá; zmäkčovacie a spájkovacie prípravky; chemické látky na konzervovanie potravín; adhezíva používané v priemysle; alkalické kovy; soli alkalických kovov; zemné draselné kovy; kamenec; oxid hlinitý; farfarbiace soli pre kovy; soli alkalických kovov; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; disperzia plastov; drevná buničina; boritany; bauxit; tetraboritan disodný (bórax) a kyselina sírová; sodík; telový púder [magnéziumsilikát]; nespracovaná soľ; potaš [uhličitan draselný]; odfarbovacie prípravky na priemyselné účely; valchovacia hlina pre textilný priemysel; valchovanie (prípravky na -); olejové bieliace prípravky; organické čistiace prípravky; kyselina boritá na priemyselné úcely; látky spomaľujúce horenie; ohňovzdorné prípravky; hasiace zmesi; Pridané chemikálie do pohonných hmôt; chemické prísady pre motorové oleje; detergentné prísady do benzínu alebo ropy; prísady, chemické, do vrtných kalov; chemické prísady pre insekticídy; chemické prísady pre fungicídy; titánanhydrid na priemyselné účely.

Kemični proizvodi in minerali za industrijo, znanost in fotografijo, in sicer aluminij, aluminijev oksid, boksit, aluminijev fluorid, kriolit, fluorid in drobni kristali brucita, apno, apnenec, ogljik, klor, fluor, vodikov fluorid, kalcijev fluorid, aluminijev sulfat, boraks in borati, kaolin, mineralni peski, molibden, monazit, titanov dioksid, ilmanit, rutil, smukec, vermikulit, perlit, fosfati, sljuda in evaporiti, kalijev karbonat, nitrati, cirkonijev silikat, organske aluminijeve zmesi, magnezij, galij, cirkonij in baker ter zmesi, izdelane iz tega; magnezija, mešanice magnezije in apnenca, boksitni klorovodik, magnezijev klorid in aluminijev prašek za uporabo kot spodbujevalec pri eksplozivnih sestavkih; aluminijev klorid; aluminijev barvni pigment; natrijev fluorid; sol, sljudasti smukec, magnezijev silikat, klorit; smukec za proizvodnjo raznovrstnega blaga, in sicer umetnih snovi, barv, papirja, mila, kozmetičnih sredstev, farmacevtskih izdelkov, kavčuka, kitov in gradbenih materialov; Kemikalije za obdelavo vode; smukec za uporabo pri čiščenju vode, obdelavi živilskih izdelkov, zaščiti sadnih lupin in v poljedelstvu; kemični sestavki, ki se uporabljajo kot zaviralci gorenja, dodatki k barvam in polimerom ali kot umetna gnojila za uporabo v poljedelstvu in gospodinjstvih; kemični sestavki za uporabo pri proizvodnji sredstev za konzerviranje lesa ter gospodinjskih in industrijskih čistilnih sredstev; kovinske soli, oksidi, kositrni oksidi in hidroksidi, kovinski fluoridi; mineralni proizvodi v razcepljeni obliki za vključevanje v zmesi za nanašanje za proizvodnjo papirja; zmesi za nanašanje za proizvodnjo papirja; papirna kaša (pulpa); kemični proizvodi in minerali za industrijo in znanost, in sicer smukec, sol, sadra, kalijev karbonat, sljuda, sljudin smukec, magnezijev silikat, klorit; glina za beljenje, glina za razbarvanje in suknjarska glina; borova kislina, industrijski borati, kemični sestavki za gašenje požara, dodatki za barve in polimere ali kot gnojila za poljedelstvo ali domačo rabo; polproizvod titanovega dioksida; mineralni izdelki za uporabo v industriji, vključno industriji diamantov; uranov oksid za proizvodnjo energije; uranov oksid; kemikalije za uporabo v industriji, znanosti in fotografiji; kemikalije za kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne in akrilne smole v surovem stanju; nepredelane umetne snovi; gnojila; sredstva za kaljenje in varjenje; kemijska sredstva za konzerviranje živil; lepila za industrijske namene; alkalijske kovine; soli alkalijskih kovin; zemljoalkalijske kovine; galunovec; aluminijev oksid, boksit; barvne soli za kovine; soli alkalijskih kovin; sredstva za dehidriranje za uporabo v industriji; disperzije umetnih mas; lesna kaša; borati; boksit; boraks in žveplena kislina; natrij; smukec [magnezijev silikat]; sol v surovem stanju; kalij; sredstva za razbarvanje za industrijske namene; suknjarska zemlja za uporabo v textilni industriji; suknjarska sredstva; kemikalije za beljenje olj; organska belilna sredstva; borna kislina za industrijske namene; zaviralec gorenja; preparati za zaščito pred ognjem; zmesi za gašenje ognja; Kemični dodatki za goriva in pogonska goriva; kemični dodatki za motorno olje; dodatki detergentov za bencin; aditivi, kemijski, k vrtalnim suspenzijam; kemijski aditivi k insekticidom; aditivi, kemijski, k fungicidom; titanov dioksid za industrijske namene.

Kemikalier och mineraler som används inom industri, vetenskap och fotografering, nämligen aluminium, aluminiumoxid, bauxit, aluminumfluorid, kryolit, flusspat och brucite fines, bränd kalk, kalksten, kol, klor, fluor, vätefluorid, calciumfluorid, aluminumsulfat, borax och borater, kaolin, mineralsand, molybden, monazit, titandioxid, ilmenit, rutil, talk, vermikulit, perlit, fosfater, glimmer och evaporiter, pottaska, nitrat, zirkon, organiska aluminumföreningar, magnesium, gallium, zirkon och koppar och föreningar därav; magnesium, blandningar av magnesium och bränd kalk, aluminiumoxidhydratklor, magnesiumklorid, och aluminiumpulver för användning som förstärkning i explosiva sammansättningar; aluminiumklorid; aluminiumfärgpigment; natriumfluorid; salt, glimmerhaltigt talk, magnesiumsilikat, klorit; talk för användning i produktion av olika varor, nämligen, plaster, målarfärg, papper, tvålar, kosmetika, farmaceutiska produkter, gummi, kitt, och byggnadsmaterial; Kemiska preparat för behandling av vatten; talk för användning av vid behandling av vatten, livsmedelsprodukter, skydd av fruktskal och inom jordbruk; kemiska föreningar som används för brändhämmande medel, målarfärg och polymertillsatser, eller som gödningsmedel för jordbruks- och hushållsändamål; sammansättningar för användning vid tillverkning av träkonserveringsmedel och rengöringspreparat för hushåll och industri; metallsalter, oxider, stannater och hydroxider, metallfluorider; mineralprodukter i uppdelad form avsedda att blandas i bestrykningspreparat för papperstillverkning; bestrykningspreparat för papperstillverkning; pappersmassa; kemikalier och mineraler för användning inom industri, vetenskap, nämligen, talk, salt, gips, pottaska, glimmer, glimmerhaltigt talk, magnesiumsilikat, klorit; blekningslera, blekningslera och blekjord; borsyra, industriella borater, kemiska sammansättningar använda för brandbekämpning, målarfärg och polymertillsatser, eller som gödningsämnen för jordbruks- och hushållsanvändning; titandioxid (råmaterial); mineralprodukter för industriell användning inklusive industriella diamanter; uranoxid för kraftgenerering; uranoxid; kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning; kemikalier för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konst- och akrylhartser; obearbetade plaster; gödningsmedel; kemiska preparat för härdning och lödning; kemiska ämnen för konservering av livsmedel; bindemedel för industriell användning; Alkalimetaller; alkalimetallsalter; jordmetaller, alkaliska; alun; aluminiumoxid; salter för metallfärgning; alkalimetallsalter; urvattningsmedel för industriella ändamål; plastdispersioner; trämassa; borater; bauxit; borax och svavelsyra; natrium; talk [magnesiumsilikat]; råsalt; pottaska; avfärgningsmedel för industriella ändamål; valklera; valkningspreparat; oljeblekningsmedel; organiska blekningsmedel; borsyra för industriella ändamål; brandskyddsmedel; eldskyddspreparat; kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska drivmedelstillsatser; kemiska motoroljetillsatser; bensin, rengörande tillsatser för; borrslam, kemiska tillsatser till; kemiska tillsatser till insektsdödande medel; kemiska tillsatser till svampdödande medel; titandioxid för industriella ändamål.

2
Krouticí spojité klíče a razidla a příslušenství; nedokončené hliníkové kování a kování z hliníkových slitin; ochranné výrobky proti korozi; barvy, fermeže, laky; barviva; mořidla; surové přírodní pryskyřice; kovy ve formě fólie nebo prášku pro malování, dekorace a tisk; inkoustové pigmenty; pigmenty do barev; kovové inkoustové pigmenty; kovové barevné pigmenty; prostředky na ochranu a konzervaci dřeva; omítky na dřevo [nátěrové hmoty]; aluminiové barvy; práškový hliník na natírání; prostředky proti zmatnění kovů; antikorozní látky; kovové fólie pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce; barvy na keramiku.

Clés et matrices et pinces-câbles pour torsader des joints; forgeages en aluminium ou en alliage d'aluminium, à l'état brut; produits antirouille (préservatifs contre la rouille); couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, et l'impression; pigments pour encre; pigments pour peinture; pigments pour encre métallique; pigments pour peinture métallique; produits de protection pour le bois, produits pour la conservation du bois; enduits pour le bois; peintures aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; produits contre la ternissure des métaux; produits anti-corrosion; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; couleurs pour articles en céramique.

Twisting joint wrenches & dies & come alongs; unfinished aluminum and aluminum alloy forgings; anti-rust preparations for preservation; paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painting, decorating, and printing; ink pigments; paint pigments; metallic ink pigments; metallic paint pigments; preservatives against deterioration of wood; wood preservatives; aluminium paints; aluminium powder for painting; anti-tarnishing preparations for metals; anti-corrosives; metal foil for painters, decorators, printers and artists; paints for ceramics.

Kreuzschlüssel und Schneideisen und Zubehör; Schmiedeteile im Rohzustand aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; Rostschutzmittel; Farben, Firnisse, Lacke; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Metalle in Blatt- und Pulverform zum Malen, Verzieren und Drucken; Tintenpigmente; Farbpigmente; metallische Tintenpigmente; metallische Farbpigmente; Holzschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Holzanstrichmittel; Aluminiumfarben; Aluminiumpulver für Malzwecke; Mittel gegen Anlaufen von Metallen; Antikorrosionsmittel; Metallfolien für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Keramikfarben.

Гаечни ключове за завинтване на съединителни сглобки и щанци и принадлежности; Незавършени изделия от алуминий и алумиеви сплави; Препарати за предпазване от ръжда, за консервация; бои, лакове, политури; оцветители; байцове; необработени естествени смоли; метали във вид на фолио и прах за боядисване, декориране и печатане; ink pigments; Пигменти за бои; metallic ink pigments; Метални пигменти за бои; средства за предпазване на дърво от разрушаване; бои за дървен материал [бои]; алуминиеви бои; боя на базата на алуминиев прах; продукти срещу потъмняване на метали; антикорозиви; фолио (метално) за бояджии, декоратори, печатари и художници; paints for ceramics.

Skruenøgler med bøjelige led og gevindskærere og skralder; uforarbejdet aluminium og smedearbejder af aluminiumslegeringer; rustbeskyttende præparater til konservering; maling, fernis, lak; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; metaller i folie- og pulverform til maling, dekorering og trykning; blækpigmenter; malingpigmenter; metalliske blækpigmenter; metalliske malingpigmenter; træbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmidler; træmaling; aluminiumbronzemaling; aluminiumspulver til maling; præparater mod anløbning til metal; rustbeskyttere; metalfolie til malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; malinger til keramik.

Κλειδιά σύνδεσης για περιστροφή και μήτρα και συνοδευτικά είδη· σφυρήλατα τεμάχια από ακατέργαστο αργίλιο και κράματα αργιλίου· αντιοξειδωτικές ύλες (μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας)· χρώματα, βερνίκια, λάκες· χρωστικές ουσίες· αντιδιαβρωτικά· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· μέταλλα σε φύλλα και σε μορφή σκόνης για ζωγραφική, διακόσμηση και εκτύπωση· χρωστικές ουσίες για μελάνες· χρωστικές ουσίες για χρώματα· μεταλλικές χρωστικές ουσίες για μελάνες· μεταλλικές χρωστικές ουσίες για χρώματα· μέσα προστασίας και συντήρησης του ξύλου· επενδύσεις για το ξύλο· Βαφές αλουμινίου· σκόνη αλουμινίου για χρήση στη ζωγραφική· μέσα κατά του θαμπώματος των μετάλλων· αντιδιαβρωτικά· φύλλα μετάλλου για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· χρώματα για κεραμικά είδη.

Herramientas de enroscar uniones & de fundición & prensoras; fraguado en bruto de aluminio y aleaciones de aluminio; productos antioxidantes (preservativos contra la herrumbre); colores, barnices, lacas; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hoja y en polvo para pintra, decorar e imprimir; pigmentos de tinta; pigmentos de pintura; pigmentos para tinta metálica; pigmentos de pintura metálica; productos de protección para la madera, conservantes de la madera; enlucidos para la madera [pinturas]; pinturas de aluminio; polvo de aluminio para la pintura; productos contra el deslustre de los metales; anticorrosivos; metales en hojas para pintores, decoradores, impresores y artistas; pinturas para cerámica.

Väändeseadmed ja tõmbesilmad ja põrktõmbevahendid; töötlemata alumiinium ja alumiiniumisulamist sepised; roostetõrjevahendid (konserveerimiseks); värvid, polituurid, lakid; värvained; söövitid, sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; värvimisel, dekoreerimisel ja trükkimisel kasutatavad metallid lehtede või pulbrite kujul; tükivärvipigmendid; värvipigmendid; metalsed trükivärvipigmendid; metallist värvipigmendid; puidukonservandid; puiduvärvid; alumiiniumvärvid; alumiiniumipulber (maalimiseks); metallide tuhmumisvastased ained; korrosioonitõrjevahendid; foolium maalimis-, ehis- ja trükitööks; keraamikavärvid.

Nivelvääntimet ja meistit ja tarvikkeet; viimeistelemättömät alumiini- ja alumiiniseosharkot; hapettumisenestotuotteet (ruosteenestovalmisteet); maalit, vernissat, lakat; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus- ja kirjapainotarkoituksiin; mustepigmentit; maalipigmentit; metalliset mustepigmentit; metalliset maalipigmentit; puunsuoja-aineet, puunsuojavalmisteet; puunsuoja-aineet; alumiinimaalit; alumiinijauhe maalaamiseen; metallien tummumisenestovalmisteet; korroosionestoaineet; taidemaalareille, somistajille, kirjanpainajille ja taiteilijoille tarkoitettu metallifolio; maalit keramiikkaa varten.

Csuklócsatlakozó kulcsok & kockák & huzalfeszítő kulcsok; kidolgozatlan kovácsdarabok alumíniumból és alumíniumötvözetből; antioxidáns készítmények (rozsdagátlók); festékek, fénymázak, lakkok; színezőanyagok; festőpácok/pácfestékek; nyers természetes gyanta; fémek fólia és por alakjában festéshez, díszítéshez és nyomtatáshoz; tinták pigmentjei; festékporok; tintákhoz való fémes festékporok; fémes festékporok; fakonzerváló termékek; fabevonók (festékek); alumíniumfestékek; alumíniumpor festéshez; fémek elhomályosodása elleni készítmények; korróziógátlók; fémek fólia alakjában festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek számára; kerámiafestékek.

Chiavi per svergolamento di giunti e stampi e morsetti tirafilo; pezzi forgiani in alluminio e leghe di alluminio grezzi; prodotti antiossidanti (per preservare dalla ruggine); colori, vernici, lacche; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e polveri per pittura, decorazione e stampa; pigmenti per inchiostro; pigmenti per pitture; pigmenti per inchiostri metallici; pigmenti per pitture metallici; prodotti per la protezione del legno, prodotti per la conservazione del legno; pitture per legno; vernici all'alluminio; polvere d'alluminio per vernici; prodotti contro l'offuscamento dei metalli; anticorrosivi; metalli in fogli per pittori, decoratori, tipografi ed artisti; colori per la ceramica.

Susuktųjų jungčių veržliarakčiai, sriegpjovės ir tempiamosios replės; iš dalies apdirbti aliuminio ir aliuminio liejinių kaliniai; rūdžių šalinimo preparatai (nuo rūdžių apsaugančios priemonės); dažai, politūros, lakai; dažiosios medžiagos; beicai [kandikai]; neapdorotos natūralios dervos; metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams ir spaustuvininkams; rašalo pigmentai; dažų pigmentai; metaliniai rašalo pigmentai; metaliniai dažų pigmentai; apsauginės medžiagos (medienos --- ); tinkas medžiui [dažai]; aliuminio dažai; aliuminio milteliai (dažymui); preparatai nuo dulsvėjimo (metalams); antikorozinės medžiagos; metalo folija dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams; keramikos dažai.

Griežamās savienojumu atslēgas un krāsas, un piederumi; nepabeigti alumīnija un alumīnija savienojumu kalumi; pretkorozijas konservanti; krāsas, pernicas, lakas; krāsvielas; kodnes; neapstrādāti dabiskie sveķi; metāli folijas un pulvera veidā krāsošanai, dekorēšanai un drukāšanai; tintes pigmenti; krāsu pigmenti; metāliski tintes pigmenti; metāla krāsu pigmenti; koksnes saglabāšanas līdzekļi; apmetums kokam [krāsvielas]; alumīnija krāsas; alumīnija pulveris krāsām; līdzeklis pret metāla absūbēšanu; prekorozijas līdzekļi; metāla folijas krāsotājiem, dekorētājiem, drukātājiem un māksliniekiem; keramikas krāsas.

Manilji li jilwu l-ġonot u forom u oġġetti li jiġu magħhom; aluminju mhux lest u forom tal-ligi ta' l-aluminju; preservanti kontra s-sadid; żebgħa, verniċ, żmalt; koloranti; mordenti; raża naturali mhux ipproċessata; metalli fil-forma ta' fojl jew trab għat-tibjid, tiżjin, jew stampar; pigmenti tal-linka; pigmenti taż-żebgħa; pigmenti tal-linka metallika; pigmenti metalliċi taż-żebgħa; preservanti ta' l-injam; filler għall-injam [żebgħa]; żebgħa ta' l-aluminju; trab ta' l-aluminju għaż-żebgħa; sustanzi kontra it-titbigħ tal-metall; anti-korrużivi; folji tal-metall għall-pitturi, dekoraturi, printers u artisti; żebgħa għaċ-ċeramika.

Moersleutels met draaiende scharnieren en snij-ijzers en hulpstukken; onafgewerkte smeedstukken van aluminium of aluminiumlegeringen; antiroestproducten (ter voorkoming van roest); verven, vernissen, lakken; kleurstoffen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in folie- en in poedervorm voor schilder-, inrichtings- en afdrukdoeleinden; inktpigmenten; verfpigmenten; metalen inktpigmenten; metalen verfpigmenten; houtbeschermingsmiddelen, houtconserveringsmiddelen; dekmiddelen voor hout; aluminiumverven; aluminiumpoeder als kleurstof; producten ter voorkoming van het dof worden van metalen; corrosiewerende producten; metaalfolie voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars; verf voor keramiek.

Klucze do przykręcania połączeń i tłoczniki i dodatki; niewykończone aluminium i odkuwki stopów aluminiowych; preparaty przeciwrdzewne (preparaty zabezpieczające przed rdzą); farby, pokosty, lakiery; barwniki; bejce; żywice naturalne w stanie surowym; metale w postaci folii i proszku do malowania, dekorowania i drukowania; pigmenty do tuszu; pigmenty do farb; metaliczne pigmenty do tuszów; metaliczne pigmenty do farb; konserwacja drewna; powłoki do drewna (farby); farby aluminiowe; proszek glinu do malowania; metale (preparaty zapobiegające matowieniu -); środki antykorozyjne; metalowe (folie -) dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów; farby do ceramiki.

Chaves de torção para juntas, punções e ferramentas de aperto com anel; peças forjadas de alumínio e de liga de alumínio, não acabadas; produtos antioxidantes (preservativos contra a ferrugem); tintas, vernizes, lacas; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folha e em pó para a pintura, decoração e impressão; pigmentos para tintas de escrever; pigmentos para tintas; pigmentos para tintas metálicas; pigmentos para tintas metálicas; produtos para a protecção da madeira, produtos para a conservação da madeira; pinturas de revestimento (indutos) para madeira; pinturas de alumínio; pó de alumínio para a pintura; produtos contra o embaciamento dos metais; anticorrosivos; metais em folhas para pintores, decoradores, impressores e artistas; tintas para cerâmicas.

Chei de racord cu torsiune & vopseluri & mecanisme cu clichet; aluminiu neprelucrat si forjari de aliaje de aluminiu; preparate anti-rugina pentru conservare; vopsele, lacuri; coloranţi; decapanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub forma de folii si pudra pentru pictori, decoratori si tipografi; pigmenti de cerneala; pigmenti de vopsea; pigmenti de cerneala metalici; pigmenti de vopsea metalici; conservati impotriva deteriorarii lemnului; tencuieli pentru lemn [vopsele]; vopsele pe baza de aluminiu; pulbere de aluminiu pentru vopsele; produse contra pierderii luciului metalelor; substanţe anticorozive; folii metalice pentru pictori, decoratori, tipografi si artisti; vopsele pentru ceramica.

Kľúče a matice na vytáčanie spojov; neopracované výkovky z hliníka alebo hliníkových zliatin; protikorózne prípravky (ochranné); farby, fermeže, laky; farbivá, pigmenty; moridlá; živice v surovom stave; kovy v podobe fólie a prášku na maľovanie, zdobenie a tlač; atramentové pigmenty; pigmenty pre farby; kovové atramentové pigmenty; kovové pigmenty pre farby; konzervačné prípravky na drevo; nátery na drevo (farby); alumíniové farby; hliníkový prášok na farbenie; prípravky proti matneniu kovov; antikorózne prípravky; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlaciarov a umelcov; farby na keramiku.

Ukrivljeni ključi & matice & pripadajoče; nedokončan aluminij in odkovki iz aluminijeve zlitine; sredstva proti rji (za konzervacijo); barve, firneži, laki; barvila; lužilna sredstva; surova rastlinska smola; kovine v obliki lističev in prahu za barvanje, dekoracijo in tiskanje; pigmetni za črnilo; barvni pigmenti; pigmenti za kovinsko črnilo; kovinski barvni pigmenti; lesna sredstva za konzerviranje; premazi za les [barve]; premazi za aluminij; aluminijski prah za premazovanje; sredstva proti motnosti za kovine; sredstva proti rji; kovinska folija za slikarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike; barve za keramiko.

Ledade nycklar och stansar och tillbehör; ofullbordade smidesartiklar av aluminium och aluminiumlegering; rostskyddspreparat; målarfärger, fernissor och lacker; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller folie- eller pulverform för målning, dekoration och tryckning; pigmenterat bläck; färgpigment; metalliska bläckpigment; metalliska målarfärgspigment; träskyddsmedel, träkonserveringsmedel; träbestrykningsmedel (färger); aluminiumfärg; pulver, aluminium-, för målare, konstnärer och dekoratörer; preparat mot anlöpning på metaller; medel mot rostbildning; metallfolier för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer; färger för keramik.

3
Bělicí prostředky a jiné látky pro praní; čisticí, lešticí, cídicí a brusné přípravky; mýdla; parfumerie, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; prostředky k čištění zubů; mastkový prášek (toaletní přípravky); tělový mastkový prášek.

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; talc (produits de toilette); poudre de talc pour le corps.

Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; talc (toiletries); body talcum powder.

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Talkum (Toilettemittel); Talkumpuder für den Körper.

Препарати за избелване и пране; препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; средства за почистване на зъби; талк (тоалетни принадлежности); body talcum powder.

Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler; talkum (toiletpræparater); talkumpudder til kroppen.

Λευκαντικά παρασκευάσματα και άλλες oυσίες για πλύσιμο· παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση· σαπούνια· είδη αρωματοποιϊας, αιθέρια έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά· οδοντοσκευάσματα· ταλκ (καλλυντικά)· ταλκ σε μορφή σκόνης για το σώμα.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; talco (productos de tocador); polvos de talco para el cuerpo.

Pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja -pastad; talkpuuder (tualett-tarbed); ihutalkpuuder.

Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; talkki (hygieniatuotteet); jauhemaiset vartalotalkit.

Fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; tisztító, fényesítő és dörzsölő készítmények; szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok, hajvizek/-szeszek; fogkrémek; púder (piperecikkek); testhintőpor.

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici; talco (prodotti per la toilette); talco.

Balinimo preparatai ir kitos medžiagos skalbyklų reikmėms; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitriniai preparatai; muilas; parfumerijos gaminiai, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų pastos, milteliai; talkas (tualetiniai preparatai); kūno talko milteliai.

Balināšanas līdzekļi un citi līdzekļi mazgāšanas vajadzībām; tīrīšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvie līdzekļi; ziepes; parfimērijas izstrādājumi, ēteriskās eļļas, kosmētiskie līdzekļi, matu losjoni; zobu pulveri un pastas; talka pulveris (tualetes piederumi); talka pulveris ķermenim.

Preparazzjonijiet għall-għotja ta' bliċ u sustanzi oħrajn għall-użu fil-ħasil tal-ħwejjeġ; preparazzjonijiet għat-tindif, għall-lustrar, biex togħrok u li joborxu; spapen; fwejjaħ, żjut essenzjali, kożmetiċi, lozjonijiet tax-xagħar; dentifriċi; terra (talku) (oġġetti tat-twaletta); terra tal-ġisem (talku).

Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen; talk (toiletverzorgingsmiddelen); talkpoeder voor het lichaam.

Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów; talk (przybory toaletowe); talk.

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; talco (produtos de toilette); pó de talco para o corpo.

Înălbitori şi alte substanţe pentru rufe; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri; produse de parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice, loţiuni de păr; produse pentru curăţarea dinţilor; talc (pentru toaleta); pudra de talc de corp.

Bieliace prípravky a iné substancie na čistenie bielizne a šatstva; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov; telový púder (toaletné prípravky); telový púder.

Preparati za beljenje in ostale snovi za pranje perila; čistilna, polirna, pralna in brusilna sredstva; mila; parfumerijski proizvodi, eterična olja, kozmetika, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob; smukec (toaletna sredstva); puder v prahu za telo.

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor; talk (toalettartiklar); kroppstalkpuder.

4
Mazací směs; uhlí a jiná uhelná paliva na výrobu energie a pro metalurgické použití; průmyslové oleje a mazací tuky; maziva; směsi pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva (včetně pohonných hmot pro motorová vozidla) a zdroje světla; svíčky, knoty; topný plyn; paliva; minerální paliva; kerosin, rafinovaný petrolej; motorová nafta; koks; dřevěné uhlí (palivo); rašelina (palivo).

Composé de graisse; charbon et autres combustibles carbonés pour la production d'énergie et à usage métallurgique; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz combustible; combustibles; combustibles minéraux; kérosène; gazole; coke; charbon de bois [combustible]; tourbe [combustible].

Grease compound; coal and other carbonaceous fuels for power generation and for metallurgical use; industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; fuel gas; fuel; mineral fuel; kerosene; diesel oil; coke; charcoal (fuel); peat (fuel).

Fettverbindungen; Kohle und andere kohlenstoffhaltige Brennstoffe für die Stromerzeugung und zur Verwendung in der Metallurgie; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke; Brenngas; Brennstoffe; mineralische Brennstoffe; Kerosin; dieselöl; Koks; Holzkohle (Brennstoff); Torf (Brennstoff).

Смазочна смес; Въглища и други въглеродни горива за генериране на енергия и за ползване в металургията; промишлени масла и греси; смазки; препарати за абсорбиране на прах, омокрящи и свързващи средства; гориво (включително моторно гориво) и осветителни вещества; свещи, фитили; газово гориво; гориво за двигатели с вътрешно горене; минерални горива; керосин; дизелово гориво; кокс; дървени въглища (отоплителен материал); торф (гориво).

Fedtsammensætninger; kul og andre kulholdige brændstoffer til energiproduktion og til metallurgisk brug; olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; brændselsgas; brændstof; mineralsk brændstof; petroleum; dieselolie; koks; trækul til brændsel; tørv til brændsel.

Ενώσεις λίπους· ορυκτός άνθρακας και λοιπά ανθρακούχα καύσιμα για παραγωγή ισχύος και για μεταλλουργική χρήση· βιομηχανικά έλαια και λίπη· λιπαντικά· συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό και στερέωση σκόνης· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες) και φωτιστικές ουσίες· κεριά και θρυαλλίδες· αέρια καύσιμα· καύσιμα· ορυκτά καύσιμα· κηροζίνη· πετρέλαιο ντήζελ· οπτάνθρακες· καύσιμος άνθρακας· καύσιμη τύρφη.

Compuesto de grasa; carbón y otros combustibles a base de carbón para la producción de electricidad y para su uso en la metalurgia; aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (inclusive gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para encender; gas combustible; combustibles; combustibles minerales; keroseno; gasóleo; coque; carbón de madera [combustible]; turba [combustible].

Määrdeained; kivisüsi ja karbonaatsed kütteained elektrienergia genereerimiseks ja metallurgiliseks kasutuseks; õlid ja määrded (tööstuslikud); määrdeained; tolmu neelavad, niisutavad ja siduvad segud; kütused (kaasa arvatud autobensiin) ja valgustuspõlevained; küünlad, tahid; küttegaas, gaaskütus; kütus, kütteaine; mineraalkütus; petrooleum; diislikütus; koks; puusüsi (kütus); turvas (kütte- ), kütteturvas.

Rasvayhdisteet; hiili ja muut hiilipitoiset polttoaineet energian tuottamiseen ja metallurgia-alan käyttöön; teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (sisältäen bensiinin ja moottorialkoholin) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet valaistukseen; polttokaasu; polttoaineet; kivennäispolttoaine; kerosiini; dieselöljy; koksi; polttoaineeksi tarkoitettu hiili; polttoturve.

Kenőkeverékek; szén és más széntartalmú tüzelőanyagok energiatermeléshez és kohászati használatra; ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; por elnyelő, -megkötő és légnedvesítő anyagok; üzemanyagok (beleértve a motoralkoholt) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; éghető gáz/fűtőgáz; üzemanyag; ásványi tüzelőanyagok; kerozin; dízelmotorolaj/gázolaj; koksz; faszén (tüzelőanyag); tőzeg (üzemanyag).

Composti a base di grasso; carbone ed altri combustibili a base di carbone per generazione d'energia e per uso metallurgico; olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione; gas combustibile; combustibili; combustibili minerali; cherosene; gasolio; coke; carbone di legna da combustione; torba da combustione.

Riebalų junginiai; anglis ir kitos anglinio kuro rūšys elektros energijos gamybos ir metalurgijos reikmėms; pramoninės alyvos ir tepalai; tepalai; dulkių sugėrimo, drėkinimo ir surišimo mišiniai; degalai (įskaitant variklinį spiritą) ir švytinčiosios medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai; dujinis kuras; kuras; mineralinis kuras; žibalas; gazolis; koksas; medžio anglis (kuras); durpės (kuras).

Smērvielu maisījums; akmeņogles un citas oglekļa degvielas jaudas radīšanai un izmantošanai metalurģijā; tehniskās eļļas un ziedes; smērvielas; putekļus absorbcijas, mitrināšanas un piesaistīšanas līdzekļi; kurināmie (arī motoru degvielas) un vielas apgaismošanas nolūkiem; sveces un daktis apgaismošanai; gāzveida kurināmais; putekļi; minerāla degviela; petroleja; dīzeļdegviela; koks; kokogles (degviela); kūdra degvielai.

Komposti tal-grassi; faħam u karburanti oħra li jinkludu l-faħam għall-użu tal-ġenerazzjoni u għall-użu metallurġiku; żjut u grassi industrijali; lubrikanti; kompożizzjonijiet li jassorbu t-trab, ixarrbu u jorbtu; karburanti (inklużi spirti tal-muturi) u illuminanti; xemgħat u ftieli għad-dawl; karburanti gass; katusi tad-duħħan; karburanti minerali; kerosin; żejt tad-diesel; kola; faħam (karburant); pît għall-karburanti.

Vetsamenstellingen; steenkool en andere koolstofhoudende brandstoffen voor het opwekken van elektriciteit en voor metallurgische doeleinden; industriële oliën en vetten; smeermiddelen; producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen en lampenpitten voor verlichting; brandstofgas; brandstoffen; minerale brandstoffen; kerosine; dieselolie; cokes; houtskool (brandstof); turf (brandstof).

Mieszanki smarów; węgiel i inne paliwa węglowe do wytwarzania energii i do użytku metalurgicznego; oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (łącznie z benzyna) i materiały oświetlające; świece i knoty do oświetlenia; paliwo gazowe; paliwo; paliwa mineralne; nafta; olej napędowy; koks; węgiel drzewny (materiał palny); torf (paliwo).

Composto de gorduras; carvão e outros combustíveis carbonados para a produção de energia e para a metalurgia; óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação; gás combustível; combustíveis; combustíveis minerais; querosene; gasóleo; coque; carvão de madeira para combustível; turfa para combustível.

Compus de unsoare; carbune si alti combustibili carboniferi pentru producerea de energie si de uz metalurgic; uleiuri industriale şi unsori; lubrifianţi; compoziţii pentru desprăfuire, umectare şi lianţi; combustibili (inclusiv benzine auto) şi materiale de iluminat; lumânări, fitiluri; combustibili gazoşi; carburant; combustibili minerali; kerosen; motorină; cocs; carbune (combustibil); turba (combustibil).

Mastiace zmesi; uhlie a iné uhlíkové palivá na výrobu energie a na metalurgické účely; priemyselné oleje a mazivá; mazadlá; zmesi absorbujúce prach, zmáčacie a spojovacie; palivá (vrátane motorových benzínov) a osvetľovadlá; sviečky a knôty pre osvetlenie; palivové plyny; palivá; minerálne palivá; kerzín, rafinovaný petrolej; nafta; koks; drevené uhlie (palivo); rašelina (palivo).

Maščobna sestavina; premog in druga ogljikova goriva za proizvodnjo elektrike in za uporabo v metalurgiji; industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno z bencinom) in sredstva za razsvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje; plinsko gorivo; gorivo; mineralno gorivo; kerozin; dizelsko gorivo; koks; oglje (gorivo); šota za kurjenje.

Fettsammansättningar; stenkol och andra kolhaltiga bränslen för kraftgenerering och för metallurgisk användning; industriella oljor och fetter; smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning; bränngas; bränsle; mineraliskt bränsle; fotogen; dieselolja; koks; träkol [bränsle]; torv [bränsle].

5
Pesticidy; přípravky na hubení larev; insekticidy; fungicidy; herbicidy; přípravky na hubení obtížného hmyzu; farmaceutické a veterinární přípravky; hygienické přípravky pro využití v lékařství; dietetické látky upravené pro lékařské použití, kojenecká strava; náplasti, obvazový materiál; plombovací materiál, zubní vosk; dezinfekční prostředky; octan hlinitý pro farmaceutické účely; kapsle pro farmaceutické účely; vápenaté přípravky pro farmaceutické účely; magnezie (oxid hořečnatý) pro farmaceutické účely; fosfáty pro farmaceutické účely; soli sodné pro lékařské účely.

Pesticides; larvicides; insecticides; fongicides; herbicides; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; cachets à usage pharmaceutique; produits à base de chaux à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique; sels de soude à usage médical.

Pesticides; larvicides; insecticides; fungicides; herbicides; preparations for destroying vermin; pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; capsules for pharmaceutical purposes; preparations of lime for pharmaceutical purposes; magnesia for pharmaceutical purposes; phosphates for pharmaceutical purposes; sodium salts for medical purposes.

Pestizide; Larvizide; Insektizide; Fungizide; Herbizide; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygieneartikel für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; essigsaure Tonerde für pharmazeutische Zwecke; Kapseln für pharmazeutische Zwecke; Kalkpräparate für pharmazeutische Zwecke; Magnesium für pharmazeutische Zwecke; Phosphate für pharmazeutische Zwecke; Natriumsalze für medizinische Zwecke.

Пестициди; ларвициди; инсектициди; фунгициди; хербициди; препарати за унищожаване на вредни животни; фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни продукти за медицината; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; пластири,превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти; оцетно киселинни глиноземи за фармацевтични цели; нафорни капсули за фармацевтични цели; варовикови препарати за фармацевтични цели; магнезий за фармацевтични цели; фосфат за фармацевтични цели; натриеви соли за медицински цели.

Skadedyrsbekæmpelsesmidler; præparater til udryddelse af larver; insektbekæmpelsesmidler; svampedræbende midler; ukrudtsdræbende midler; præparater til udryddelse af skadedyr; farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; præparater til sundhedspleje til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; aluminiumacetat til farmaceutiske formål; pulver til farmaceutisk brug; kalkpræparater til farmaceutiske formål; Magnesia til farmaceutiske formål; fosfater til farmaceutiske formål; natriumsalte til medicinske formål.

Ζιζανιοκτόνα· νυμφοκτόνα· εντομοκτόνα· μυκητοκτόνα· παρασιτοκτόνα· παρασκευάσματα προς καταπολέμηση ζιζανίων και επιβλαβών ζώων· φαρμακευτικά και κτηνιατρικά παρασκευάσματα· προϊόντα υγιεινής για ιατρική χρήση· διαιτητικές ουσίες για ιατρικές χρήσεις, παιδικές τροφές· έμπλαστρα, υλικό επιδέσμων· υλικά σφραγίσεως δοντιών και οδοντιατρικό κερί· απολυμαντικά· οξικό αργίλιο για φαρμακευτική χρήση· κάψουλες για φαρμακευτικές χρήσεις· παρασκευάσματα από ασβεστόλιθο για φαρμακευτική χρήση· μαγνήσιο για φαρμακευτική χρήση· φωσφορικά άλατα για φαρμακευτικούς σκοπούς· νατριούχα άλατα για ιατρική χρήση.

Pesticidas; larvicidas; insecticidas; fungicidas; herbicidas; productos para la destrucción de animales dañinos; productos farmacéuticos y veterinarios; productos sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; acetato de alúmina para uso farmacéutico; cápsulas para uso farmacéutico; productos a base de cal para uso farmacéutico; Magnesio para uso farmacéutico; fosfatos para uso farmacéutico; sales de sosa para uso médico.

Pestitsiidid; larvitsiidid; insektitsiidid; fungitsiidid; herbitsiidid; parasiite hävitavad preparaadid; farmatseutilised ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitooted; dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; plaastrid, sidumismaterjalid; hambaplommimismaterjal, hambavaha; desinfektsioonivahendid; alumiiniumatsetaat (farmatseutiline); kapslid (farmatseutilised); lubjatooted (meditsiinilised); magneesiumoksiid, magneesia (farmatseutiline); fosfaadid (farmatseutilised); naatriumisoolad (meditsiinilised).

Torjunta-aineet; matomyrkyt; hyönteismyrkyt; sienimyrkyt; rikkakasvien torjunta-aineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; hygieniatuotteet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, vauvanruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; alumiiniasetaatti lääkintätarkoitukseen; tabletit farmaseuttiseen käyttöön; kalkkivalmisteet lääkekäyttöön; magneesia lääkekäyttöön; fosfaatit farmaseuttiseen käyttöön; natriumsuolat lääkintäkäyttöön.

Kémiai növényvédő szerek (peszticidek); lárvairtók; rovarirtó szerek (inszekticidek); gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtószerek (herbicidek); féregirtó készítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéniai termékek orvosi célra; diétás anyagok (egészségügyi használatra készült ~), csecsemők számára készült élelmiszerek/bébiételek; sebtapaszok, sebkötöző anyagok; fogtömo anyag, fogászati viasz; fertőtlenítők; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; ostyák gyógyszerészeti használatra; mészkészítmények gyógyászati használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; nátriumsók gyógyászati használatra.

Pesticidi; larvicidi; insetticidi; fungicidi; erbicidi; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebé; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; acetato d'allumina per uso farmaceutico; compresse per uso farmaceutico; prodotti a base di calce per uso farmaceutico; magnesia per uso farmaceutico; fosfati per uso farmaceutico; sali di soda per uso medico.

Pesticidai; lervas naikinantys chemikalai; insekticidai; fungicidai; herbicidai; preparatai nuo parazitų; farmaciniai ir veterinariniai preparatai; higienos produktai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos medicinos reikmėms, kūdikių maistas; pleistrai, tvarstomosios medžiagos; dantų plombavimo medžiagos, dantų vaškas; dezinfekavimo priemonės; aliuminio acetatas (farmacijos reikmėms); kapsulės (farmacijos reikmėms); kalkių preparatai farmacijos reikmėms; magnezija (farmacijos reikmėms); fosfatai (farmacijos reikmėms); natrio druskos (medicinos reikmėms).

Pesticīdi; larvicīdi; insekticīdi; fungicīdi; herbicīdi; preparāti kaitēkļu iznīcināšanai; farmaceitiskie un veterinārie preparāti; medicīnā lietojami higiēnas produkti; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem, mazbērnu uzturs; plāksteri, pārsienamie materiāli; materiāli zobu plombēšanai un zobu nospiedumu izgatavošanai; dezinfekcijas līdzekļi; alumīnija acetāts farmaceitiskiem nolūkiem; kapsulas farmaceitiskiem mērķiem; kaļķa preparāti farmaceitiskām vajadzībām; magnijs farmaceitiskiem nolūkiem; farmācijā izmantojami fosfāti; sodas sāls medicīniskiem nolūkiem.

Pestiċidji; larviċidi; insettiċidji; fungiċidji; erbiċidji; preparazzjonijiet għall-qirda tal-vermin; preparazzjonijiet farmaċewtiċi u veterinarji; prodotti ta' iġjene għall-mediċina; sustanzi djetetiċi addattati għall-użu mediku, ikel għat-trabi; plasters, materjali għall-ilbies ta' feriti; materjali biex jinżammu s-snien, xama' dentali; diżinfettanti; aluminju aċetat għal skopijiet farmaċewtiċi; kapsuli vojta għal skopijiet farmaċewtiċi; preparazzjonijiet tal-kalċju għal skopijiet farmaċewtiċi; manjesju għal skopijiet farmaċewtiċi; fosfat għal skopijiet farmaċewtiċi; melħ tas-sodju għal skopijiet mediċinali.

Pesticiden; larviciden; insecticiden; schimmeldodende middelen; onkruidverdelgingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor geneeskundig gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; aluminiumacetaat voor farmaceutisch gebruik; tabletten voor farmaceutisch gebruik; kalkproducten voor farmaceutisch gebruik; magnesiumoxyde voor farmaceutisch gebruik; fosfaten voor farmaceutisch gebruik; natriumzouten voor medisch gebruik.

Pestycydy; larwicydy; insektycydy; fungicydy; herbicydy; preparaty do niszczenia robactwa; farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny; dezynfektanty; octan glinu do celów farmaceutycznych; kapsułki do celów farmaceutycznych; preparaty wapna do celów farmaceutycznych; magnezja do celów farmaceutycznych; fosfaty do celów farmaceutycznych; sole sodowe do celów leczniczych.

Pesticidas; larvicidas; insecticidas; fungicidas; herbicidas; produtos para a destruição dos animais nocivos; produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; acetato de alumina para uso farmacêutico; cápsulas para uso farmacêutico; produtos à base de cal para uso farmacêutico; Magnésia para uso farmacêutico; fosfatos para uso farmacêutico; sais de soda para uso medicinal.

Pesticide; larvicide; insecticide; fungicide; erbicide; preparate pentru distrugerea insectelor sau animalelor parazite; preparate farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicina; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, feşi pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară pentru modele dentare; dezinfectanţi; acetat de aluminiu pentru uz medical; capsule de uz farmaceutic; preparate din var pentru uz farmaceutic; magneziu de uz farmaceutic; fosfati de uz farmaceutic; saruri de sodiu, de uz medical.

Pesticídy; prípravky na hubenie lariev; insekticídy; fungicídy; herbicídy; prípravky na ničenie hmyzu; farmaceutické a zverolekárske prípravky; hygienické potreby pre medicínu; dietetické látky upravené na lekárske účely, potrava pre kojencov; náplaste, materiály na ošetrovanie rán; materiál na zubnú výplň, zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; octan hlinitý na farmaceutické účely; oblátky na farmaceutické účely; vápennaté prípravky na farmaceutické účely; magnézium na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; soli sodíka na lekárske účely.

Pesticidi; larvicidi (sredstva za zatiranje ličink škodljivcev); insekticidi; fungicidi; herbicidi; insekticidi; farmacevtski in veterinarski preparati; sanitetni material za uporabo v medicini; dietetične substance, prirejene za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, materiali za obveze; material za plombe, snov za zobne odtise; razkužila; aluminijev acetat za farmacevtske namene; kapsule za farmacevtske namene; apneni pripravki za medicinske namene; magnezij za farmacevtske namene; fosfati za farmacevtske namene; natrijeve soli za medicinske namene.

Pesticider; larvdödande medel; insektsbekämpningsmedel; preparat för utrotning av svamp och mögel; växtbekämpningsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; aluminiumacetat för farmaceutiska ändamål; kapslar för farmaceutiska ändamål; kalkpreparat för farmaceutiska ändamål; magnesium för farmaceutiska ändamål; fosfater för farmaceutiska ändamål; natriumsalter för medicinska ändamål.

6
Dráty, pruty, tyče, nýty a příslušenství elektrických vodičů z hliníku a slitin hliníku, jmenovitě hliníkové lisované spojky; obecné kovy a jejich slitiny; rudy kovové; měděné koncentráty; měď, nezpracovaná nebo polozpracovaná; desky, bloky, ingoty, pláty, potrubí, broky, slepé patrony, nedokončené odlitky, ingoty, tabule, výtlačky, vedení, fólie, hřebíky z hliníku a slitin hliníku; obrněné tyčové klíče, lisy & razidla na kování; uzavírací držadla pro výrobu víček na lahve nebo hliníkových nádob; stavební materiály vyrobené zcela a částečně z kovu, jmenovitě obklady fasády, podhledy, fascie, okenní římsy, pokrývací tabule, obkladové tabule, architektonické tvary, strukturální tvary, zábradlí na dálnice a mosty a části a příslušenství k výše uvedenému; okna, ozdobné okenice, dveře a okapy vyrobené zcela a převážně z kovu; hliníková stlačená tělesa se slepým koncem, připojovací svorníky; hořčík a slitiny hořčíku ve formě ingotů; kontejnery, tlakové nádoby; kovové prášky; lopatky kompresorů; galium ve formě ingotů a výrobky z galia, jmenovitě destičky a epitaxiální destičky;galium;polotovarový barvený kov ve formě plechu; tašky, sáčky, obálky a fólie, všechno vyrobené zcela nebo převážně z kovu; kovové stavební materiály; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; polotovarové základní kovové sloučeniny; tavený kov; předlitky pro lisování na míru; kov ve formě plechů pro litografické tiskové desky; hřebíky, šrouby, nýty a jiné upevňovací prvky; žebříky, pletiva, zábradlí, ochranná zábradlí, dopravní svodidla, sloupy, stojany, dopravní značky a automobilové státní poznávací značky, všechno vyrobené zcela nebo převážně z kovu; hliníkové fólie, listové fólie nebo nádoby vyrobené zcela nebo převážně z kovu pro domácnost, pro účely stravování, vaření nebo balení; tištěné fólie;obrněné tyčové klíče, lisy & razidla na kování; ingoty, tabule, potrubí a výtlačky z hliníku a slitin hliníku; uzavírací držadla pro výrobu víček na lahve nebo hliníkových nádob; olovo jako surovina a polotovar; zinek; nikl; cín; železo; železné rudy; železné a neželezné materiály a rudy; kovy, masky a metalurgické výrobky a vedlejší produkty; rafinovaná a nerafinovaná měď; Hliník; kovové mobilní stavby; kovové materiály pro železniční koleje; kabely a dráty (kromě elektrických) vyrobené z běžných kovů; železářské zboží, drobné kovové předměty; kovové roury a trubky; bezpečnostní schránky; zboží z běžných kovů nezahrnuté do jiných tříd; rudy; kotvy pro malé čluny.

Fils, baguettes, barres, rivets et accessoires de conducteur électrique en aluminium et alliage d'aluminium, à savoir manchons de jonction en aluminium; métaux communs et leurs alliages; minerais métalliques; concentrés de cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; dalles, lingots, billettes, plaques, tuyaux, pions, flancs, pièces moulées à l'état brut, lingots, feuilles, tubes, extrusions, conduites, feuilles, clous en aluminium et alliage d'aluminium; garnitures de protection, tourne-à-gauche, presses à virole et matrices; tôle de capsulage pour la fabrication de capsules de bouteilles ou de conteneurs en aluminium; matériaux de construction entièrement ou essentiellement métalliques, à savoir, bardages, sous-faces, corniches, appuis de fenêtres, plaques de recouvrement, plaques de bardage, profilés architecturaux, profilés, parapets pour autoroutes et ponts et leurs pièces et accessoires; fenêtres, volets décoratifs, portes et gouttières pendantes entièrement et essentiellement métalliques; embout de compression en aluminium, terminaux volants; magnésium et alliage de magnésium sous forme de lingots; conteneurs, cuves de pression; poudres métalliques; ailettes de compresseurs; gallium sous forme de lingot et produits à base de gallium, à savoir, tranches et tranches épitaxiales;Gallium;métal peint semi-fini sous forme de feuilles; sacs, bourses, enveloppes et feuilles entièrement ou principalement métalliques; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; matériaux composites à matrice métallique semi-finis; métal fondu; feuilles sur mesure pour le timbrage; métal sous forme de feuilles pour planches lithographiques; clous, vis, rivets et autres fixations; échelles, clôtures, mains courantes, contre-rails, glissières de sécurité pour véhicules, poteaux, trépieds, signaux routiers et plaques d'immatriculation, tous partiellement ou principalement métalliques; feuilles d'aluminium, feuilles ou récipients entièrement ou partiellement métalliques pour le ménage, la restauration, la cuisine et l'emballage; feuilles imprimées;garniture de protection, tourne-à-gauche, presses à virole et matrices; lingots, feuilles, tubes et extrusions en aluminium et alliage d'aluminium; tôle de capsulage pour la fabrication de capsules de bouteilles ou de conteneurs en aluminium; plomb, brut et mi-ouvré; zinc; nickel; étain; fer; minerais de fer; matières et minerais ferreux et non ferreux; métaux, matières et produits et produits dérivés métallurgiques; cuivre raffiné et non raffiné; Aluminum; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; ancres pour petits bateaux.

Aluminum & aluminum alloy wire, rod, bar, rivets & electrical conductor accessories namely aluminum compression joints; common metals and their alloys; ores of metal; copper concentrates; copper, unwrought or semi-wrought; aluminum and aluminum alloy slab, blooms, billets, plates, pipes, slugs, blanks, unfinished castings, ingot, sheet, tubes, extrusions, conduit, foil, nails; armor rod wrenches, ferrule presses and dies; closure stock for the manufacture of bottle caps or aluminum containers; building materials made wholly and principally of metal, namely, siding, soffit, fascia, window sills, roofing sheet, siding sheet, architectural shapes, structural shapes, highway and bridge railings and parts and fittings therefor; windows, decorative shutters, doors, and eavestroughs made wholly and principally of metal; aluminum compression dead end body, jumper terminals; magnesium and magnesium alloys in the form of ingots; containers, pressure containers; metallic powders; compressor blades; gallium in ingot form and products made from gallium, namely, wafers and epitaxial wafers; gallium; semi-finished painted metal in sheet form; bags, pouches, envelopes and foils all made wholly or principally of metal; metal building materials; non-electric cables and wires of common metal; semi-finished matrix metal composites; molten metal; tailored blanks for stamping; metal in sheet form for lithographic printing plates; nails, screws, rivets and other fasteners; ladders, fencing, handrails, guard rails, vehicle crash barriers, poles, tripods, traffic signs and automobile registration plates, all made wholly or principally of metal; aluminum foil, foil sheets or containers made wholly and principally of metal for household, catering, cooking and wrapping purposes; printed foils; armor rod wrenches, ferrule presses & dies; aluminum and aluminum alloy ingot, sheet, tubes & extrusions; closure stock for the manufacture of bottle caps or aluminum containers; lead, unwrought and semi-wrought; zinc; nickel; tin; iron; iron ores; ferrous and non ferrous matters and ores; metals, mattes and metallurgical products and by-products; refined and unrefined copper; aluminum; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; small boat anchors.

Draht, Stäbe, Stangen, Niete und Zubehör für elektrische Leiter aus Aluminium und Aluminiumlegierungen, nämlich Pressanschlüsse aus Aluminium; unedle Metalle und deren Legierungen; Metallerze; Kupferkonzentrate; Kupfer, roh oder teilweise bearbeitet; Platten, Walzblöcke, Blöcke, Platten, Rohre, Rohlinge, halbfertige Gußstücke, Barren, Bleche, Röhren, Fließpressteile, Leitungsrohre, Folien, Nägel aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; Schlüssel, Zwingen und Schneideisen für Schutzdrähte; Verschlussmaterial zur Herstellung von Flaschenkappen oder Aluminiumbehältern; Baumaterialien, ganz und vorwiegend aus Metall, nämlich Wandverkleidungen, Traufen, Verkleidungen, Fensterbänke, Pfannenbleche, Verkleidungsbleche, architektonische Formstücke, Bauformstücke, Straßen- und Brückengeländer und Teile und Bestandteile dafür; Fenster, dekorative Fensterläden, Türen und Dachrinnen, vollständig und überwiegend aus Metall; Pressendstücke aus Aluminium, Verbindungsendstücke; Magnesium und Magnesiumlegierungen in Form von Barren; Behälter, Druckbehälter; Metallpulver; Kompressorschaufeln; Gallium in Barrenform und aus Gallium hergestellte Produkte, nämlich Wafer und Epitaxialwafer;Gallium;lackierte Halbfabrikate aus Metall in Form von Blechen; Taschen, Beutel, Umschläge und Folien, alle vollständig oder hauptsächlich aus Metall; Baumaterialien aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Halbfabrikate aus Metallmatrixverbundstoffen; schmelzflüssiges Metall; speziell angefertigte Rohlinge zum Stempeln; Metall in Form von Blechen für Lithografiedruckplatten; Nägel, Schrauben, Nieten und andere Befestigungen; Leitern, Zäune, Handläufe, Schutzschienen, Straßenleitplanken, Masten, Stative, Verkehrszeichen und Nummernschilder für Kraftfahrzeuge, alle vollständig oder überwiegend aus Metall; Aluminiumfolie, Folienbögen oder Behälter, vollständig oder hauptsächlich aus Metall für Haushalts-, Catering-, Koch- und Verpackungszwecke; bedruckte Folien;verstärkte Stangenschlüssel, Zwingen und Schneideisen; Barren, Bleche, Rohre und Extrusionsteile aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; Verschlussmaterial zur Herstellung von Flaschenkappen oder Aluminiumbehältern; Blei, unverarbeitet oder teilweise bearbeitet; Zink; Nickel; Zinn; Bügeleisen; Eisenerze; Eisen- und Nichteisensteine und -erze; Metalle, Stoffe und metallurgische Erzeugnisse und Nebenprodukte; unraffiniertes und Raffinatkupfer; Aluminium; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze; Anker für kleine Boote.

Жици, пръчки, слитъци, нитове и електрически проводникови принадлежности от алуминий или алуминиева сплав, а именно алуминиеви компресионни връзки; неблагородни метали и техните сплави; руди; Медни концентрати; мед (необработен или частично обработен); слитъци, блокове, пръчки, плоскости, тръби,непречистени руди, заготовки, незавършени отливки, слитъци, листове, тръби, пресовани изделия, свързващи тръби, фолио, пирони от алуминий и алуминиева сплав; армирани гаечни ключове за лостове, преси за втулки и щанци; затварящи материли за производство на капачки за бутилки или алминиеви контейнери; Строителни материали, изработени изцяло или основно от метал, а именно обшивки, софит, корнизи, прозоречни первази, покривни листи, обшивни листи, архитектурни шаблони, структурни шаблони, перила за магистрали и мостове и части и принадлежности за тях; Прозорци, декоративни кепенци, врати и стрехи изработени изцяло или основно от метал; алуминиевви компресионни плътно прикрепени тела, терминали на съединителни проводници; magnesium и magnesium alloys in the form of ingots; Контейнери, контейнери под налягане; метална прах; compressor blades; Галий под формата на слитъци и продукти изработени от галий, а аименно полупроводникови пластини и полупроводникови пластини за епитаксия;Галий;полуобработен боядисан метал под формата на листа; торби, торбички, пликове и фолиа, всички изработени изцяло или основно от метал; метални строителни материали; неелектрически метални кабели и жици; semi-finished matrix metal composites; molten metal; изработени по поръчка заготовки за щамповане; metal in sheet form for lithographic printing plates; пирони, болтове, нитове и other fasteners; ladders, fencing, перила, предпазни парапети, пътни мантинели, пръти, лостове, щанги, tripods, traffic signs и automobile registration plates, all made wholly или principally of metal; aлуминиево фолио, foil sheets или containers made wholly и principally of metal for household, кетъринг, cooking и wrapping purposes; Печатни фолиа;гаечни ключове с армираща пръчка, преси с метален накрайник и щампи; Слитъци, листове, тръби и пресовани изделия от алуминий или алуминиева сплав; затварящи материли за производство на капачки за бутилки или алминиеви контейнери; олово, обработено или полуобработено; цинк; Никел; калай; Желязо; железни руди; Железни и нежелезни материали и руди; Метали, щайни и металургични продукти и вторични продукти; refined и unrefined copper; Алуминий; преносими метални конструкции; метални материали за железопътни линии; неелектрически метални кабели и жици; железария, метална кинкалерия; метални тръби; метални каси; метални продукти, които не са включени в други класове; руди; Котви за малки лодки.

Tråd, stænger, bjælker og nitter af aluminium og aluminumlegeringer, samt elektrisk ledende udstyr af aluminium og aluminumlegering, nemlig kompressionsled af aluminium; uædle metaller og legeringer heraf; metalmalme; kobberkoncentrater; uforarbejdet eller halvforarbejdet kobber; slabbe, smedeblokke, barrer, plader, rør, smedeemner, råemner, råstøbte emner, blokke, ark, slanger, ekstruderinger, ledninger, folie og søm af aluminium og aluminiumlegeringer; skruenøgler til armeringsstænger, presser til rørringe og gevindskærere; lukkemateriale til fremstilling af flaskekapsler eller aluminiumsbeholdere; byggematerialer fremstillet helt og hovedsagelig af metal, nemlig paneler, undersider, facadebrætter, vindueskarme, tagplader, vægplader, arkitektoniske former, rækværk til motorveje og broer og dele og tilbehør hertil; vinduer, dekorative skodder og tagrender fremstillet helt og hovedsageligt af metal; aluminiumskompressionsendestykke, jumperterminaler; magnesium og magnesiumlegeringer i form af barrer; beholdere, trykbeholdere; metal i pulverform; kompressorskovle; gallium i barreform og produkter fremstillet af gallium, nemlig plader og epitaksialskiver;Gallium;halvforarbejdet malet metal i tynde plader; tasker, poser, kuverter og folie, alt fremstillet helt eller overvejende af metal; byggematerialer af metal; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); halvforarbejdede matricekompositmaterialer af metal; støbemasse; specialfremstillede råemner til prægning; metal i tynde plader til litografiske trykplader; søm, skruer, nitter og andre fastgørelsesanordninger; stiger, hegn, gelændere, styreskinner, autoværn, pæle, trebenede stativer, trafikskilte og nummerplader til biler, alt fremstillet helt eller overvejende af metal; aluminiumfolie, foliestykker eller -beholdere fremstillet helt og hovedsageligt af metal til husholdnings-, catering-, madlavnings- og emballeringsbrug; trykt folie;skruenøgler til armeringsstænger, presser til rørringe og gevindskærere; barrer, plader, rør og ekstruderinger af aluminium og aluminiumslegeringer; lukkemateriale til fremstilling af flaskekapsler eller aluminiumsbeholdere; bly, uforarbejdet og halvforarbejdet; zink; nikkel; tin; jern; jernmalm; jernholdige og ikke-jernholdige stoffer og malm; metaller, stoffer og metallurgiske produkter og biprodukter; raffineret og uraffineret kobber; Aluminium; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål); kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser); malm; små ankre til både.

Σύρμα, βέργες, ράβδοι, πριτσίνια και εξαρτήματα ηλεκτρικών αγωγών από αργίλιο και κράματα αργιλίου· κοινά μέταλλα και κράματα αυτών· μεταλλεύματα· συμπυκνώματα χαλκού· χαλκός, ακατέργαστος ή μερικώς κατεργασμένος· πλάκες, χελώνες σφυρηλάτου σιδήρου, χελώνες μετάλλου, πλάκες, σωλήνες, σφαιρίδια, κενά, ακατέργαστα χυτά τεμάχοα, χελώνες, φύλλα, σωλήνες, είδη διαμορφωμένα με εξώθηση, αγωγοί, φύλλα, καρφιά από αργίλιο και κράματα αργιλίου· κλειδιά με ράβδους για θωράκιση, πρέσες και ελικοτόμοι για διασυνδετικούς σωλήνες· υλικά πωματισμού για την κατασκευή πωμάτων φιαλών ή περιεκτών από αργίλιο· οικοδομικά υλικά κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου και κυρίως από μέταλλο, συγκεκριμένα, χωρίσματα, εσωρράχια, προσόψεις, ποδιές παραθύρου, ελάσματα για στέγες, ελάσματα για διαχωριστικά, αρχιτεκτονικά σχήματα, κατασκευαστικά σχήματα, κιγκλιδώματα για αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες και μέρη και εξαρτήματα αυτών· παράθυρα, διακοσμητικοί φωτοφράκτες, θύρες και στύλοι για γείσα κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου και κυρίως από μέταλλο· σώματα τυφλού άκρου με συμπίεση αργιλίου, τερματικά βραχυκυκλωμάτων· μαγνήσιο και κράματα μαγνησίου σε μορφή χελωνών· δοχεία, δοχεία πίεσης· μεταλλικές σκόνες· πτερύγια συμπιεστή· γάλλιο σε μορφή χελώνας και είδη από γάλλιο, συγκεκριμένα, δισκία και επιταξικά πλακίδια·Γάλλιο·ημιτελή βαμμένα μέταλλα σε μορφή φύλλου· τσάντες, σακούλες, περιβλήματα και λεπτά φύλλα, στο σύνολό τους κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου ή κυρίως από μέταλλο· μεταλλικά υλικά οικοδομών· μη ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα από κοινό μέταλλο· ημιτελή μεταλλικά σύνθετα υλικά μήτρας· τετηγμένο μέταλλο· ειδικά προσαρμοσμένα άκοπα τεμάχια για αποτύπωση· μέταλλα σε μορφή φύλλου για πλάκες λιθογραφικής εκτύπωσης· καρφιά, κοχλίες, γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια) και άλλες συνδετικές διατάξεις· φορητές κλίμακες, περιφράξεις, χειρολισθητήρες, προστατευτικά κιγκλιδώματα, προστατευτικά φράγματα οχημάτων, πάσσαλοι, τρίποδα, οδικά σήματα και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων, στο σύνολό τους εξ ολοκλήρου ή κυρίως από μέταλλο· αλουμινόχαρτο, ελάσματα ή δοχεία κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου ή κυρίως από μέταλλο για χρήση οικιακή, τροφοδοσίας, μαγειρική και περιτυλίγματος· τυπωμένα φύλλα·περιστροφικά κλειδιά οπλισμού, πιεστήρια και μήτρες με περίδεσμο· χελώνες, ελάσματα, σωλήνες και μέσα διαμορφωμένα με εξώθηση από αργίλιο και κράματα αργιλίου· υλικά πωματισμού για την κατασκευή πωμάτων φιαλών ή περιεκτών από αργίλιο· μόλυβδος, ακατέργαστος και ημικατεργασμένος· ψευδάργυρος· νικέλιο· κασσίτερος· σίδερα· σιδηρούχα μεταλλεύματα· σιδηρούχες και μη σιδηρούχες ύλες και μεταλλεύματα· μέταλλα, τήγματα θειούχων ενώσεων (ματ) και μεταλλουργικά προϊόντα και παραπροϊόντα· χαλκός καθαρισμένος και μη· Αλουμίνιο· λυόμενες μεταλλικές κατασκευές· μεταλλικά υλικά για σιδηροτροχιές· μη ηλεκτρικά καλώδια και σύρματα από κοινό μέταλλο· είδη κλειθροποιϊας και σιδηροπωλείου· μεταλλικοί σωλήνες· χρηματοκιβώτια· άλλα μεταλλικά προϊόντα μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· μεταλλεύματα· άγκυρες για μικρές λέμβους.

Cables, varillas, barras, remaches & accesorios conductores eléctricos de aluminio y aleaciones de aluminio en concreto juntas de compresión de aluminio; metales comunes y sus aleaciones; minerales metálicos; concentrados de cobre; cobre bruto o semielaborado; bloques, lupias, palanquillas, placas, tuberías, fichas, vacías, piezas fundidas en bruto, lingotes, lámina, tubos, extrusiones, conductos, hojas, clavos de aluminio y aleaciones de aluminio; llaves de varillas de blindaje, prensas de contera y troqueles; culatas de cierre para la fabricación de tapones de botellas o contenedores de aluminio; materiales de construcción hechos total y principalmente de metal, en concreto, revestimientos exteriores, intradoses, impostas, antepechos de ventanas, chapas de teja, láminas de revestimientos exteriores, formas arquitectónicas, formas estructurales, rejas para vías públicas y puentes y partes y piezas de los mismos; ventanas, contraventanas decorativas, puertas y canales total o principalmente de metal; cuerpos ciegos de compresión de aluminio, terminales de salto; magnesio y aleaciones de magnesio en forma de lingotes; recipientes, recipientes de presión; polvos metálicos; álabes de compresores; galio en forma de lingotes y productos hechos de galio, en concreto obleas y obleas epitaxiales;Galio;metal semielaborado pintado en forma de chapas; bolsas, bolsitas, sobres y láminas todo total o parcialmente de metal; materiales de construcción metálicos; cables e hilos metálicos no eléctricos; compuestos de matríz metálica semielaborados; metales fundidos; recortes a medida para estampado; metales en forma de láminas para placas de impresión litográfica; clavos, tornillos, remaches y otros medios de sujeción; escaleras, vallas, pasamanos, contracarriles, barreras para protección de vehículos, postes, trípodes, señales de tráfico y placas de matrícula de automóviles, todo ello hecho totalmente o parcialmente de metal; lámina de aluminio, chapas delgadas o recipientes total o parcialmente de metal con una finalidad relacionada con la casa, el catering, la cocina y el empaquetado; láminas impresas;llaves de cuerda blindada, prensas y matrices de abrazadera de refuerzo; lingotes, láminas, tubos & extrusiones de aluminio y aleaciones de aluminio; culatas de cierre para la fabricación de tapones de botellas o contenedores de aluminio; plomo, en bruto y semilabrado; cinc; níquel; estaño; plancha; minerales de hierro; ferrosos y materia no ferrosa y minerales; metales, tramas y productos y subproductos metalúrgicos; cobre refinado y en bruto; Aluminio; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálicas; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; anclas de barco pequeñas.

Alumiiniumist ja alumiiniumisulamist traat, varras, varvad, needid ja elektrijuhtmete tarvikud, nimelt alumiiniumist surveliitmikud; mitteväärismetallid ja nende sulamid; metallimaagid; vasekontsentraadid; töötlemata või osaliselt töödeldud vask; alumiiniumist ja alumiiniumisulamist tahvlid, bluumid, plaadid, torud, tükid, toorikud, töötlemata valud, valuplokid, lehed, torud, ekstrusioontooted, torustik, foolium, naelad; kaitsebandaaživõtmed, torumuhvipressid ja valud; sulgurkaubad pudelikorkide või alumiiniummahutite tootmiseks; täielikult ja peamiselt metallist ehitusmaterjalid, nimelt vooderdis, kaarepalendid, fassaadipaneelid, aknalauad, katuseplaadid, voodriplaadid, arhitektuursed elemendid, ehituselemendid, maantee- ja sillapiirded ja nende osad ning tarvikud; täielikult ja peamiselt metallist valmistatud aknad, dekoratiivluugid, uksed ja räästad; alumiiniumist isolaatorpingutuskered, loogaklemmid; magneesium ja magneesiumisulamid valuplokkide kujul; mahutid, survemahutid; metallipulber; kompressorilabad; gallium valuploki kujul ja galliumist valmistatud tooted, nimelt vahvlid ja epitaksiaalvahvlid;Gallium;pooltöödeldud värvitud metall lehtede kujul; kotid, kukrud, ümbrised ja kiled, kõik täielikult või peamiselt metallist; metallist ehitusmaterjalid; kaablid (v.a. elektri-), traadid (lihtmetallist); pooltöödeldud matriitsmetallühendid; sulametall; kohandatud toorikud stantsimiseks; metall lehtede kujul kivitrükiplaatide tarbeks; naelad, kruvid, needid ja muud kinnitusvahendid; redelid, tarad, reelingud, kaitsepuud, maanteebarjäärid, postid, kolmjalad, liiklusmärgid ja autoregistrimärgid, kõik täielikult või peamiselt metallist; täielikult ja peamiselt metallist valmistatud alumiiniumfoolium, fooliumilehed või mahutid majapidamise, toitlustuse, toiduvalmistamise ja pakkimise otstarbeks; trükitud fooliumid;jäigastusvardavõtmed, rõngatihendid ja -stantsid; alumiiniumist ja alumiiniumisulamist valuplokid, lehed, torud ja ekstrusioontooted; sulgurkaubad pudelikorkide või alumiiniummahutite tootmiseks; tina (töötlemata ja osaliselt töödeldud); tsink; nikkel; tina; triikrauad; rauamaagid; raua- ja muud kui rauaained ja -maagid; metallid, matid ja metallurgiatooted ja kõrvalsaadused; puhastatud ja puhastamata vask; Alumiinum; ehitised, tarindid (teisaldatavad) (metallist); metallmaterjalid raudteeliinidele; kaablid (v.a. elektri-), traadid (lihtmetallist); rauakaubad, metallist väikeesemed; torud (metallist); seifid; teistesse klassidesse mittekuuluvad põhimetalltooted; maagid; paadiankrud.

Alumiinista ja alumiiniseoksesta valmistetut langat, sauvat, tangot, niitit ja sähkönjohtovarusteet, nimittäin alumiiniset puristusliitokset; epäjalot metallit ja niiden seokset; malmit, metalli; kuparirikasteet; raakakupari tai osittain käsitelty kupari; alumiinista ja alumiiniseoksesta valmistetut levyt, raakatangot, harkot, laatat, putket, palat, aihiot, viimeistelemättömät valut, kanget, levyt, putket, puristeet, johdot, kalvot, naulat; langankiertomeisselit, metallirengaspuristimet ja meistit; sulkijapuolivalmisteet pullonkorkkien tai alumiinisäiliöiden valmistukseen; rakennusaineet kokonaan tai pääasiassa metallista, nimittäin julkisivupaneelit, soffiitit, listat, ikkunalaudat, kattolevyt, laudoituslevyt, arkkitehtoniset muodot, rakenteelliset muodot, maantie- ja sillankaiteet sekä niiden osat ja tarvikkeet; ikkunat, koristeelliset ikkunaluukut, ovet ja räystäskourut kokonaan ja pääasiassa metallista; alumiiniset puristetut umpipääkappaleet, väliköyden liittimet; magnesium ja magnesiumseokset harkkojen muodossa; säiliöt, painesäiliöt; metallijauheet; kompressorien siivet; gallium harkkomuodossa ja galliumista tehdyt tuotteet, nimittäin aluslevyt ja epitaksiaaliset aluslevyt;Gallium;puolivalmisteiset maalatut metallit levymuodossa; kokonaan tai pääasiassa metallista valmistetut säkit, pussit, kuoret ja kalvot; metalliset rakennusaineet; ei-sähköiset metallikaapelit ja langat; puolivalmisteiset metallimatriisikomposiitit; sulametalli; mittatyönä tehdyt aihiot leimaamista varten; metalli levymuodossa kivipainannan painolaattoja varten; naulat, ruuvit, niitit ja muut kiinnittimet; tikkaat, aidat, kaiteet, suojakaiteet, teiden suojakaiteet, tolpat, kolmijalat, liikennemerkit ja autojen rekisterikilvet, kaikki kokonaan tai pääasiassa metallista valmistettuja; kokonaan tai pääasiassa metallista valmistetut alumiinifoliot, folioarkit tai säiliöt kotitalous-, pitopalvelu-, ruoanvalmistus- ja pakkauskäyttöön; painetut foliot;armeerauksessa käytettävät kiintoavaimet, holkkipuristimet ja meistit; alumiinista ja alumiiniseoksista valmistetut harkot, levyt, putket ja puristeet; sulkijapuolivalmisteet pullonkorkkien tai alumiinisäiliöiden valmistukseen; lyijy takomattomana ja puoliksi taottuna; sinkki; nikkeli; tina; rauta; rautamalmit; rauta- ja ei-rautapitoiset aineet ja malmit; metallit, ensisulatteet sekä metallurgia-alan tuotteet ja sivutuotteet; puhdistettu ja puhdistamaton kupari; Alumiini; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; kassakaapit; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; malmit; pienet veneankkurit.

Alumínium- és alumíniumötvözet huzalok, rudak, pálcák, szegecsek & elektromosan vezető kiegészítők, nevezetesen alumínium szorítókötések; közönséges fémek és ötvözeteik; fémércek; rézkoncentrátumok; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; alumínium- és alumíniumötvözet gerendák, bugák, nyersdarabok, lemezek, csövek, pogácsák, szelvények, nyersöntvények, öntecsek, lapok, csövek, sajtolt elemek, vezetékcsövek, fóliák, szögek; rezgéscsillapító rudakhoz való kulcsok, abroncsprések és sajtolószerszámok; palackkupakok vagy alumíniumdobozok gyártására használt záróelemek; teljesen vagy nagyrészt fémből készült építőanyagok, nevezetesen szegélyek, függesztett díszek és homloklapok, küszöbök, ablakpárkányok, tetőfedő lapok, szegélylapok, építészeti formák, autópálya- és hídkorlátok valamint alkatrészeik és tartozékaik; teljesen vagy főként fémből készült ablakok, dekoratív csapóajtók, ajtók és ereszcsatornák; alumínium szorító zárótestek, átkötő terminálok; magnézium és magnéziumötvözetek öntvények és öntecsek formájában; tartóedények, nyomástartó edények; fémpor; kompresszorlapátok; gallium öntecsek formájában, és galliumból készült termékek, azaz szeletek és epitaxiális szeletek;Gallium;félkész festett fém lemez formájában; teljesen vagy elsősorban fémből készült táskák, tasakok, borítékok és fóliák; fém építőanyagok; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; félkész mátrix fém kompozitok; olvasztott fém; leszélezett nyersdarabok sajtoláshoz; fémlemez litográfiás nyomólemezekhez; szögek, csavarok, szegecsek és más rögzítők; létrák, kerítések, korlátok, védőkorlátok, járművek ütközői, oszlopok, állványok, közúti jelzőtáblák és autók rendszámtáblái, mind teljesen vagy főként fémből; alumínum fólia, fólialapok vagy -tartályok teljesen vagy főként fémből háztartási, vendéglátóipari, főzési és burkolási célokra; nyomtatott fóliák;kulcsok rezgéscsillapító rudakhoz, abroncsszorítók & sajtoló szerszámok; alumínium- és alumíniumötvözet öntvények, öntecsek, lemezek, csövek & sajtolt elemek; palackkupakok vagy alumíniumdobozok gyártására használt záróelemek; ólom, nyers és félig megmunkált állapotban; cink; nikkel; ón; vas; vasércek; vas- és nem vas anyagok és ércek; fémek, anyagok és fémkohászati termékek és melléktermékek; finomított és finomítatlan réz; Alumínium; szállítható épületek (fémből készült ~); vasúti sínek fémanyagai; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; vas- és fémáru, kisméretű fémtárgyak; csövek, csővezetékek (fém-); széfek, páncélszekrények; más osztályokba nem sorolt közönséges fémáru; ércek; csónakhorgonyok.

Fili, vergelle, barre, rivetti e accessori conduttori elettrici in alluminio e leghe di alluminio, ovvero giunti di compressione in alluminio; metalli comuni e loro leghe; minerali grezzi metallici; concentrati di rame; rame grezzo o semilavorato; lastre masselli, billette, piastre, tubi, spezzoni, sbozzi, pezzi colati grezzi, lingotti, lamiera, tubi, estrusi, condotti, pellicole e chiodi in alluminio e leghe di alluminio; chiavi per listelli blindati, presse per ferruli e stampi; articoli di chiusura per la produzione di tappi per bottiglie o contenitori in alluminio; materiali edili interamente e principalmente metallici, ovvero profilati, intradossi, fasce, davanzali, lamiere grecate, assi laterali, forme architettoniche, forme strutturali, parapetti per strade e ponti e parti e accessori relativi; finestre, persiane decorative, porte e gronde interamente e principalmente in metallo; elementi di compressione per estremità cieche in alluminio, morsetti di avvio a spinta; magnesio e leghe di magnesio sotto forma di lingotti; recipienti, recipienti a pressione; polveri metalliche; pale di compressori; gallio in forma di lingotti e prodotti in gallio, ovvero wafer e wafer epitassiali;Gallio;metalli dipinti semilavorati in fogli; borse, sacchetti, buste e fogli interamente o principalmente in metallo; materiali per costruzione metallici; cavi e fili metallici non elettrici; composti per matrici metalliche semilavorate; metalli fusi; pezzi grezzi fatti su misura per stampaggio; metalli in fogli per lastre per stampa litografica; chiodi, viti, rivetti e altri dispositivi di fissaggio; scale, recinzioni, corrimano, guard-rail, barriere di sicurezza per veicoli, pali, treppiedi, segnali stradali e targhe per veicoli, tutti interamente o principalmente in metallo; fogli d'alluminio, fogli o contenitori interamente o principalmente in metallo per uso domestico, per catering, per cucinare e per imballare; fogli stampati;chiavi per listelli blindati, presse per ferruli e stampi; lingotti, lamiere, tubi ed estrusioni in alluminio e lega d'alluminio; articoli di chiusura per la produzione di tappi per bottiglie o contenitori in alluminio; piombo, grezzo e semilavorato; zinco; nichel; stagno; ferri; minerali di ferro; materiali e minerali ferrosi e non ferrosi; metalli, matte e prodotti e sottoprodotti metallurgici; rame raffinato e grezzo; Alluminio; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali; piccole ancore per imbarcazioni.

Aliuminio ir aliuminio lydinio viela, strypai, luitai, kniedės ir elektros laidininko priedai, būtent aliumininės suspaustosios jungtys; paprastieji metalai ir jų lydiniai; metalų rūdos; vario koncentratai; varis (neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas --- ); aliuminio ir aliuminio lydinio plokštieji luitai, bliumai, ruošiniai, plokštės, vamzdžiai, luitai, ruošiniai, neapdirbti liejiniai, liejiniai, lakštai, vamzdžiai, ekstruziniai gaminiai, vamzdžiai, folija, vinys; armuojamųjų strypelių veržliarakčiai, metalinių antgalių presai ir sriegpjovės; uždengimo žaliava butelių dangteliams arba aliuminio talpykloms gaminti; statybinės medžiagos, visiškai arba didžia dalimi pagamintos iš metalo, būtent apkala, sofitai, juostos, palangės, lakštinė stogo danga, lakštinė apkala, architektūriniai profiliuočiai, statybiniai profiliuočiai, greitkelių ir tiltų aptveriamieji tinklai, jų dalys ir priedai; langai, dekoratyvinės langinės, durys ir nutekamųjų latakų loviai, pagaminti iš metalo ir daugiausia iš metalo; aliumininiai suspaustieji aklinieji korpusai, jungių antgaliai; liejinių formos magnis ir magnio lydiniai; talpyklos, slėginės talpyklos; metalo milteliai; kompresoriaus mentės; galis liejinių pavidalu ir galio gaminiai, būtent kapsulės ir epitaksinės kapsulės;Galis;pusiau apdoroti dažyti metalai lakštų pavidalu; krepšiai, krepšeliai, vokai ir folijos, viskas pagaminta iš metalo ar daugiausia iš metalo; metalinės statybinės medžiagos; paprastųjų metalų kabeliai ir laidai (ne elektriniai); pusiau apdorotų forminių metalų junginiai; išlydytas metalas; specialūs ruošiniai antspaudavimui; metalų lakštai, skirti litografinėms spaudos plokštelėms; vinys, varžtai, kniedės ir kiti sutvirtinimo reikmenys; kopėčios, tvoros, turėklai, apsauginiai turėklai, pavojingų kelio ruožų užtvaros, stulpeliai, trikojai, eismo ženklai ir automobilių registracijos numeriai, viskas pagaminta iš ar daugiausia iš metalo; aliuminio folija, folijos lakštai ar tara iš ar daugiausia iš metalo (namų apyvokos, viešojo maitinimo, maisto ruošimo ir pakavimo reikmėms); raštuota folija;armuojamųjų strypelių veržliarakčiai, metalinių antgalių presai ir sriegpjovės; aliuminio ir aliuminio lydinių liejiniai, lakštai, vamzdžiai ir ekstruziniai gaminiai; uždengimo žaliava butelių dangteliams arba aliuminio talpykloms gaminti; neapdirbtas ir iš dalies apdirbtas švinas; cinkas; nikelis; alavas; lygintuvai; geležies rūdos; geležinės ir ne geležinės medžiagos ir rūdos; metalai, šteinas, metalurgijos produktai ir šalutiniai produktai; rafinuotas ir nerafinuotas varis; Aliuminis; kilnojamieji metaliniai statiniai; metalinės geležinkelių medžiagos; paprastųjų metalų kabeliai ir laidai (ne elektriniai); geležies dirbiniai, smulkūs metalo dirbiniai; metaliniai vamzdžiai; seifai; prekės iš paprastųjų metalų, nepriskirtos prie kitų klasių; rūdos; mažų valčių inkarai.

Alumīnija un alumīnija sakausējuma drātis, stieņi, nūjas, kniedes un elektrisko vadītāju piederumi, proti, alumīnija kompresijas savienojumi; parasti metāli un to sakausējumi; rūda; vara koncentrāti; nekalts un puskalts varš; alumīnija un alumīnija savienojumu plāksnes, pastiprinātāji, stieņi, plāksnes, caurules, gabali, bluķi, nepabeigti lējumi, stieņi, plāksnes, caurules, presējumi, cauruļvadi, folija, naglas; bruņu stieņu uzgriežņatslēgas, uzgaļu preses un krāsvielas; saslēgšanas inventārs pudeļu korķu vai alumīnija konteineru ražošanai; celtniecības materiāli, kas pilnībā vai daļēji ir izgatavoti no metāla, proti, apšuvums, sofite, fascijas, logu palodzes, jumta plāksnes, apšuvuma plāksnes, arhitektūras formas, strukturālās formas, lielceļu un tiltu margas, un to daļas un piederumi; logi, dekoratīvi slēģi, durvis un jumtu notekas, kas pilnībā vai daļēji ir izgatavotas no metāla; alumīnija kompresijas uzgaļi, savienotājvadu termināļi; magnijs un magnija savienojumi stieņu veidā; konteineri, spiediena konteineri; metāla pulveris; kompresoru lāpstiņas; gallijs stieņu veidā, kā arī produkti, kas ir izgatavoti no gallija, proti, mikroshēmas un epitaksiālās mikroshēmas;Gallijs;pusapstrādāts krāsotais metāls loksnēs; somas, maisiņi, aploksnes un folija, viss ir pilnībā vai daļēji izgatavots no metāla; būvmateriāli no metāla; metāla troses un stieples (ne elektriskiem nolūkiem); pusapstrādāti metāla matricu kompozīti; kausēts metāls; zīmogošanai paredzēti bluķi; metāla loksnes litogrāfiskās drukas plātnēm; naglas, skrūves, kniedes un citas saspraudes; kāpnes, žogi, margas, aizsarglīstes, transportlīdzekļu avāriju barjeras, stabi, statīvi, ceļa zīmes un automobīļu reģistrēšanas zīmes, viss vai daļēji pagatavots no metāla; alumīnija folija, folijas loksnes vai konteineri, kas pilnībā vai daļēji izgatavoti no metāla izmantošanai mājsaimniecībā, pārtikas piegādes, ēdiena sagatavošanas un iesaiņošanas mērķiem; folija ar apdruku;uzgriežņi ar bruņu stieņiem, metāla uzgaļu preses un matricas; alumīnija un alumīnija savienojumu stieņi, plāksnes, caurules un presējumi; saslēgšanas inventārs pudeļu korķu vai alumīnija konteineru ražošanai; neapstrādāts un daļēji apstrādāts svins; cinks; niķelis; alva; gludekļi; dzelzs rūda; dzelzs vielas vai vielas, kas nesatur dzelzi un rūdu; metāli, plāksnes un metalurģijas podukti un starpprodukti; attīrīts un neattīrīts varš; Alumīnijs; pārvietojamas metāla būves; sliežu ceļu materiāli; metāla troses un stieples (ne elektriskiem nolūkiem); būvapkalumi, atslēdznieku izstrādājumi; metāla caurules; seifi; izstrādājumi no parastiem metāliem, kas nav ietverti citās klasēs; rūdas; mazu laivu enkuri.

Wajer, vireg, staneg, imsiemer irbattuti ta' l-aluminju u tal-ligi ta' l-aluminju u aċċessorji tal-konduttur elettriku jiġifieri ġonot tal-kompressjoni ta' l-aluminju; metalli komuni u l-ligi tagħhom; metall mhux maħdum; konċentrati tar-ram; ram, mhux maħdum jew nofsu maħdum; aluminju u blokok, mases, billetti, pjanċi, pajpijiet, balal, materjali mhux maqtugħa, forom mhux lesti, lingotti, folji, tubi, estrużjonijiet, kondjuwits, fojls, imsiemer tal-ligi ta' l-aluminju; manilji bil-virga ta' l-armatura, preses u forom tal-vajlora; magni ta' l-għeluq għall-manifattura ta' tappijiet tal-fliexken jew kontenituri ta' l-aluminju; materjali tal-bini magħmula kompletament u l-aktar mill-metall, jiġifieri, materjal tal-kisi għall-ħitan ta' barra, suffitt, plakek, sollijiet tat-twieqi, folji tas-soqfa, folji tal-kisi għall-ħitan ta' barra, forom arkitettorali, forom strutturali, lqugħ ta' toroq prinċipali u pontijiet u partijiet u fitings għalihom; twieqi, persjani dekorattivi, bibien u katusi tas-soqfa magħmulin kompletament jew l-aktar mill-metall; dead end body tal-kompressjoni ta' l-aluminju, ġamper-terminals; manjeżju u ligi tal-manjeżju f'forma ta' ingotti; kontenituri, kontenituri tal-pressa; trab tal-metall; paletti għall-kumpressuri; gallju fil-forma ta' lingotti u prodotti magħmula mill-gallju, jiġifieri, wejfers u wejfers ta' l-epitassi;Gallju;metall miżbugħ nofsu lest fil-forma ta' folji; basktijiet, boroż li jingħalqu, envelops u fojls kollha magħmulin kompletament jew l-aktar mill-metall; materjali tal-metall għall-bini; kejbils u wajers mhux ta' l-elettriku tal-metall komuni; komposti ta' mases ta' metall nofshom lesti; metall imdewweb; oġġetti vojta magħmulin skond l-ordni għall-istampar; metall fil-forma ta' folji għall-pjanċi ta' l-istampar litografiċi; imsiemer, viti, imsiemer irbattuti u qafliet oħra; slielem, stekkat, poġġamani, vireg ta' protezzjoni, gradi ta' protezzjoni għall-ħbit ta' vetturi, arbli, trepiedi, sinjali tat-traffiku u pjanċi ta' reġistrazzjoni tal-karrozzi, kollha magħmulin kompletament jew prinċipalment mill-metall; fojl ta' l-aluminju, folji jew kontenituri tal-fojl magħmulin kompletament jew prinċipalment mill-metall għal skopijiet domestiċi, ta' catering, ta' tisjir u ta' tgeżwir; fojls stampati;manilji bil-virga ta' l-armatura, preses u forom tal-vajlora; ingotti, folji, tubi & estrużjonijiet ta' l-aluminju u tal-ligi ta' l-aluminju; magni ta' l-għeluq għall-manifattura ta' tappijiet tal-fliexken jew kontenituri ta' l-aluminju; ċomb, mhux maħdum jew nofsu maħdum; żingu; nikil; wajer tas-saldjar; ħadidiet; trab tal-ħadid; materjali u metalli mhux maħduma li fihom il-ħadid u li ma fihomx il-ħadid; metalli, materjali u prodotti u prodotti sekondarji metallurġiċi; ram raffinat u mhux raffinat; Aluminju; bini tal-metall trasportabbli; materjali tal-metall għall-binarji tal-ferroviji; kejbils u wajers mhux ta' l-elettriku tal-metall komuni; ironmongery, oġġetti zgħar tal-metall; pajpijiet u tubi tal-metall; armarji; oġġetti tal-metall komuni mhux inklużi f' klassijiet oħrajn; metall mhux maħdum; ankri ta' dgħajjes żgħar.

Draad, stangen, staven en klinknagels van aluminium en aluminiumlegeringen, en accessoires voor elektrische geleiders, te weten drukverbindingen van aluminium; onedele metalen en hun legeringen; metaalertsen; koperconcentraten; koper, ruw of halfbewerkt; platen, blokijzer, baren, bladen, buizen, ponsdoppen, ruwe staven, ruwe gietstukken, baren, platen, buizen, extrusies, leidingen, folie, spijkers, alle van aluminium en aluminiumlegeringen; sleutels voor pantserroeden, ringpersen en matrijzen; afsluitmateriaal voor de vervaardiging van flesdoppen of aluminium houders; bouwmaterialen, geheel en hoofdzakelijk van metaal, te weten gevelbeplating, binnenwanden, boeiborden, vensterbanken, dakplaten, gevelbekledingsplaten, architectonische vormen, constructievormen, vangrails voor snelwegen en brugleuningen, en onderdelen en accessoires daarvoor; ramen, decoratieve luiken, deuren en dakgoten, geheel en hoofdzakelijk van metaal; aluminium compressie-eindstukken, startkabelafsluitingen; magnesium en magnesiumlegeringen in de vorm van baren; containers, drukvaten; metaalpoeders; compressorschoepen; gallium in de vorm van baren en uit gallium vervaardigde producten, te weten wafels en wafels met epitaxiale laag;Gallium;halfafgewerkt geverfd metaal in de vorm van vellen; tassen, zakken, enveloppen en folie allemaal geheel of grotendeels van metaal; bouwmaterialen van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; halfafgewerkte metalen matrixsamenstellingen; gesmolten metaal; op maat gemaakte blanco plaatjes om te stansen; metaal in velvorm voor lithografische drukplaten; spijkers, schroeven, klinknagels en andere bevestigingsmiddelen; ladders, hekken, leuningen, veiligheidsrelingen, vangrails, palen, driepoten, verkeersborden en nummerplaten voor vervoermiddelen, allemaal geheel of grotendeels van metaal; aluminiumfolie, folievellen of vaatwerk geheel of grotendeels van metaal voor de huishouding, voor levensmiddelenvoorzienings-, kook- en verpakkingsdoeleinden; bedrukte folie;sleutels voor pantserroeden, ringpersen en matrijzen; baren, platen, buizen en extrusies van aluminium en aluminiumlegeringen; afsluitmateriaal voor de vervaardiging van flesdoppen of aluminium houders; lood, ruw en halfbewerkt; zink; nikkel; tin; ijzer; ijzerertsen; ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende stoffen en ertsen; metalen, materiaal en metallurgische producten en bijproducten; gaarkoper en ongezuiverd koper; Aluminium; verplaatsbare constructies van metaal; metalen materialen voor spoorwegen; niet-elektrische metalen kabels en draden; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen; kleine scheepsankers.

Aluminium i drut ze stopu aluminium, oraz drągi, pręty, nity i akcesoria do przewodzenia prądu, mianowicie aluminiowe złącza kompresyjne; metale nieszlachetne i ich stopy; rudy metali; koncentraty miedzi; miedz surowa lub pblprzetworzona; aluminium i płyty ze stopów aluminium, wlewki kwadratowe, kęsy, dyski, rury, bryłki, przedkuwki, niewykończone odlewy, sztabki, arkusze, tuby, elementy wytłaczane, rurki, folia, gwoździe; klucze do prętów zbrojeniowych, prasy do okuć i tłoczniki; materiały do produkcji zakrętek do butelek lub aluminiowych pojemników; materiały budowlane wykonane całkowicie lub głównie z metalu, mianowicie siding, podsufitki, pasy architrawu, parapety okienne, okładziny dachowe, arkusze oblicówkowe, kształty architektoniczne, barierki autostradowe i mostowe oraz części i osprzęt do nich; okna, ozdobne okiennice, drzwi i rynny dachowe wykonane całkowicie lub głównie z metalu; skompresowane, aluminiowe zwoje bezprądowe, końcówki zworek; magnez i stopy magnezu w postaci wlewków; pojemniki, pojemniki ciśnieniowe; proszki metalowe; łopatki kompresorów; gal w postaci sztabek oraz produkty z galu, mianowicie płytki i płytki epitaksjalne;Gal;półobrobiony malowany metal w postaci arkuszy; torby, woreczki, koperty i folie, wszystkie wykonane w całości lub głównie z metalu; metalowe materiały budowlane; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; półobrobione kompozyty o osnowie metalowej; stopiony metal; wykonane na zamówienie półfabrykaty do stemplowania; metal w postaci arkuszy na klisze do druku litograficznego; gwoździe, śruby, nity i inne elementy złączne; drabiny, ogrodzenia, poręcze, bariery, drogowe bariery bezpieczeństwa, słupy, trójnogi, znaki drogowe i samochodowe tablice rejestracyjne, wszystkie wykonane w całości lub głównie z metalu; folia aluminiowa, arkusze foliowe lub pojemniki wykonane w całości lub głównie z metalu do celów gospodarstwa domowego, kateringu, gotowania i pakowania; drukowane folie;klucze do produkcji kabli zbrojonych, prasy i matryce do produkcji okuć; aluminium i sztabki ze stopów aluminiowych, arkusze, tubki i elementy wytłoczone; materiały do produkcji zakrętek do butelek lub aluminiowych pojemników; ołów, nieprzerobiony i półprzerobiony; cynk(Zn); nikiel (Ni); cyna(Sn); żelazo; zelazo (rudy -); materie i rudy żelaza i nie żelaza; metale, kamienie i produkty i produkty uboczne procesu metalurgicznego; miedź rafinowana i nierafinowana; Aluminium; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; rudy metali; kotwice do małych łodzi.

Fios, varetas, barras, rebites e acessórios condutores de electricidade, em alumínio e em liga de alumínio, nomeadamente juntas de compressão em alumínio; metais comuns e suas ligas; minerais metálicos; concentrados de cobre; cobre, em bruto ou semitrabalhado; lâminas, barras desbastadas ("blooms"), tarugos, placas, canos, pérolas de fusão, pedaços brutos, peças moldadas não acabadas, lingotes, folha, tubos, peças obtidas por extrusão, condutas, folha delgada, pregos, em alumínio e liga de alumínio; chaves de aperto da armadura de cabos, prensas e cunhos para casquilhos; formas primitivas de fecho para o fabrico de tampas de garrafas ou recipientes de alumínio; materiais de construção total e principalmente metálicos, nomeadamente lambrim em escama, intradorso, imposta, parapeitos de janelas, chapa de revestimento de telhados, chapa de revestimento, perfis arquitectónicos, perfis estruturais, guardas de protecção ou parapeitos para auto-estradas e pontes, bem como peças e acessórios para os mesmos; janelas, postigos decorativos, portas e algerozes (de telhado) total ou principalmente de metal; elemento terminal de compressão em alumínio, terminais de derivação; magnésio e ligas de magnésio sob a forma de lingotes; recipientes, recipientes de pressão; pós metálicos; pás de compressores; gálio sob a forma de lingotes e produtos feitos de gálio, nomeadamente pastilhas (ou lamelas) e pastilhas epitaxiais;Gálio;metal em folha semiacabado pintado; sacos, bolsas, invólucros e folhas delgadas, todos feitos total ou principalmente de metal; materiais de construção metálicos; cabos e fios metálicos não eléctricos; compósitos de matriz metálica semiacabados; metal fundido; moldes à medida para estampar; metal em folha para chapas de impressão litográfica; pregos, parafusos, rebites e outros fixadores metálicos; escadas, vedações, corrimãos, grades de protecção, barreiras de embate para veículos, varões, tripés, sinais de trânsito e chapas de matrícula de automóveis, todos total ou principalmente metálicos; folhas de alumínio, folhas ou recipientes feitos total ou principalmente de metal para uso doméstico, para abastecimento, para cozinha e para embalagem; folhas metálicas gravadas;chaves de aperto para cabos armados, ferramentas de engaste e matrizes de cravação para ferragens cónicas; lingotes, folhas, tubos e peças obtidas por extrusão, em alumínio e ligas de alumínio; formas primitivas de fecho para o fabrico de tampas de garrafas ou recipientes de alumínio; chumbo em bruto e semitrabalhado; zinco; níquel; estanho; ferro; minerais de ferro; matérias e minérios ferrosos e não ferrosos; metais, mates e produtos e subprodutos metalúrgicos; cobre purificado e não purificado; Alumínio; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálicas; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais; pequenas âncoras para barcos.

Aluminiu & sarma din aliaje de aluminiu, tije, bare, nituri & accesorii de conductor electric si anume imbinari cu strangere din aluminiu; metale comune şi aliajele lor; minereuri; concentrat de cupru; cupru (brut sau partial prelucrat); placi, blocuri, lingouri, benzi, tevi, cilindri, semifabricate, articole turnate nefinisate, lingouri, folii, tuburi, extrudate, conducte, filme, cuie; vergele cu furca de protectie, prese cu inele de siguranta si vopsele; dispozitiv de inchidere pentru fabricarea capacelor de sticla sau recipientelor din aluminiu; materiale de constructii alcatuite integral sau in principal din metal, si anume, panouri laterale, pazii, pervazuri de ferestre, tabla pentru acoperis, invelisuri pentru panouri laterale, forme arhitecturale, forme structurale, parapete pentru autostrazi si poduri si componente si accesorii ale acestora; ferestre, obloane decorative, usi si jgheaburi de acoperis realizate integral sau in principal din metal; corp cu capat mort din aluminiu cu compresie, capete de fixatoare; magneziu si aliaje de magneziu sub forma de lingouri; containere, containere sub presiune; pulbere metalica; lame de compresor; galiu sub forma de lingouri si produse realizate din galiu, si anume placute si placute epitaxiale;Galiu;metal vopsit semifinisat sub forma de foaie; saci, pungi, invelisuri si folii realizate integral sau in principal din metal; materiale pentru construcţii metalice; cabluri şi fire neelectrice din metale obişnuite; compusi de matrice de metal semifinisati; metal topit; piese brute adaptate pentru stantare; metal sub forma de foi pentru placile de tipar lithografice; cuie, suruburi, nituri si alte dispozitive de prindere; scari, garduri, balustrade, parapeti, placi de ghidare stradale, stalpi, tripozi, indicatoare rutiere si placute de inmatriculare pentru automobile, toate realizate integral sau in principal din metal; folie de aluminiu, foi de folie sau containere realizate integral sau in principal din metal de uz casnic, pentru catering, gatit si ambalat; folii tiparite;vergele cu furca cu blindaj, prese cu mandrina & matrite; lingouri din aluminiu si aliaje de aluminiu, folii, tuburi & extrudate; dispozitiv de inchidere pentru fabricarea capacelor de sticla sau recipientelor din aluminiu; plumb, neprelucrat sau semiprelucrat; zinc; Nichel; staniu; Fier; minereuri de fier; articole si minereuri feroase si neferoase; metale, mate si produse si produse secundare metalurgice; cupru rafinat si nerafinat; Aluminiu; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru şine de cale ferată; cabluri şi fire neelectrice din metale obişnuite; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; seifuri; produse din metale comune necuprinse în alte clase; minereuri; ancore mici de ambarcatiuni.

Tyče, drôty, nity a príslušenstvo pre elektrické vodiče z hliníka a hliníkových zliatin, menovite hliníkové kompresné spoje; obyčajné kovy a ich zliatiny; rudy; medené koncentráty; meď, nespracovaná, alebo polospracovaná; dosky, bloky, bilety, panely, rúry, broky, nespracované odliatky, ingoty, výlisky, vedenie, fólie, klince z hliníka a hliníkových zliatin; kľúče pre pancierové tyče, lisy a matice pre kovania; materiály na výrobu uzáverov fliaš alebo hliníkových nádob; stavebné materiály vyrobené celé alebo hlavne z kovu, menovite obklady, podhľady, fasády, okenné parapety, strešné panely, obkladové panely, architektonické tvary, konštrukčné tvary, diaľničné a mostové zábradlia a ich časti a súčiastky; okná, ozdobné okenice, dvere a odkvapy vyrobené celé alebo hlave z kovu; hliníkové lisované koncovky, pripojovacie svorníky; horčík a horčíkové zliatiny v podobe ingotov; kontajnery, tlakové kontajnery; kovy v prášku; kompresorové lopatky; gálium v podobe ingotov a výrobky z gália, menovite vrstvy a epitaxiálne vrstvy;Gálium;polospracované natierané kovy v podobe plechov; tašky, vrecká, obálky a fólie, všetky sú vyrobené celé alebo prevažne z kovu; kovové stavebné materiály; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; polospracované maticové kovové kompozity; roztavený kov; upravené predformy pre razenie; kov v podobe platní pre litografické tlačiarenske platne; klince, skrutky, nity a iné výrobky pre upínanie; rebríky, ploty, zábradlia, nárazové bariéry, tyče, trojnožky, dopravné značky a evidenčné značky pre vozidlá, všetky vyrobené celé alebo hlavne z kovu; hliníková fólia, panely alebo nádoby vyrobené celé alebo hlavne z kovu pre použitie v domácnosti, pri stravovaní, varení alebo obaľovaní; tlačené fólie;kľúče pre pancierové tyče, lisy a matice pre kovania; ingoty, panely, rúry a výlisky z hliníka a hliníkových zliatin; materiály na výrobu uzáverov fliaš alebo hliníkových nádob; nespracované alebo čiastočne spracované olovo; zinok; nikel; cín; žehličky; železná ruda; železité a neželezité materiály a rudy; kovy, masky a metalurgické výrobky a vedľajšie produkty; rafinovaná a nerafinovaná meď; Hliník; prenosné kovové stavby; kovové materiály pre železničné koľaje; neelektrické káble a vodiče z obyčajného kovu; železiarsky tovar, malé súčiastky kovového hardveru; kovové rúry a rúrky; sejfy; tovary z bežného kovu nezahrnuté v iných triedach; rudy; lodné kotvy pre malé lode.

Žica, palice, drogovi, zakovice & oprema za električne prevodnike, in sicer kompresijski pritrdilni obročki iz aluminija & aluminijevih zlitin; navadne kovine in njihove zlitine; kovinske rude; bakrovi koncentrati; baker, nepredelan ali polpredelan; bloki, šibike, palice, plošče, cevi, ploščice, surovci, neizdelani odlitki, ingoti, plošče, cevi, ekstruzije, vodi, lističi, žeblji iz aluminija in aluminijevih zlitin; ključi za armirne palice, železni odtiski & matrice; blago za zapirala za proizvodnjo zamaškov za steklenice ali posod iz aluminija; gradbeni materiali, izdelani v celoti ali pretežno iz kovine, in sicer opaži, opažne deske za napušč, deske za napušč, okenske police, strešne plošče, opažne plošče, gradbeni elementi, konstrukcijski elementi, ograje za avtoceste in mostove ter deli in oprema zanje; okna, okrasna senčila, vrata in žlebovi, izdelani v celoti in pretežno iz kovine; aluminijevi tlačni končniki, stikalni terminali; magnezij in magnezijeve zlitine v obliki šibik; zabojniki, tlačni zabojniki; kovinski prah; kompresorske lopatice; galij v obliki ingotov in izdelki narejeni iz galija, in sicer rezine in epitaksialne rezine;Galij;polobdelana premazana kovina v obliki plošč; vreče, mošnje, ovojnice in folije, vse izdelane v celoti ali pretežno iz kovine; kovinski gradbeni materiali; neelektrični kabli in žice iz navadnih kovin; polobdelani matrični kovinski kompoziti; taljena kovina; po meri izdelani profili za vtiskovanje; kovina v ploščah za litografske tiskarske plošče; žeblji, vijaki, zakovice in druga pritrdla; lestve, ograje, stopniščne ograje, varovalne ograje, kovinske varovalne ograje za ceste, drogovi, trinožniki, prometni znaki in registrske tablice za avtomobile, vsi izdelani v celoti ali predvsem iz kovine; aluminijasta folija, folija v polah ali posode, izdelane v celoti ali predvsem iz kovine za namene gospodinjstva, gostinstva, kuhanja in zavijanja; potiskane folije;ključi za armirne palice, železni odtiski & matrice; aluminij in ingoti iz aluminijevih zlitin, plošče, cevi & ekstruzije; blago za zapirala za proizvodnjo zamaškov za steklenice ali posod iz aluminija; svinec, neobdelan in polobdelan; cink; nikelj; kositer; likalniki; železove rude; železove in neželezove snovi in rude; kovine, predmeti brez leska ter metalurški izdelki in stranski produkti; prečiščen in neprečiščen baker; Aluminij; kovinske prenosne zgradbe; kovinski materiali za železniške tračnice; neelektrični kabli in žice iz navadnih kovin; železna roba, majhni železninski predmeti; kovinske cevi; trezorji; proizvodi iz navadnih kovin, ki jih ne obsegajo drugi razredi; rude; majhna sidra za čolne.

Tråd, valstråd, stänger, nitar och elektriska ledartillbehör av aluminum och aluminumlegering, nämligen tryckkopplingar av aluminum; oädla metaller och deras legeringar; metallmalmer; kopparkoncentrat; koppar, rå eller delvis bearbetad; flattor, smältstycken, kulor, plattor, rör, stycken, ämnen, ofärdiga gjutningar, tackor, ark, rör, strängsprutningar, rör, folier, spikar av aluminum och aluminumlegering; nycklar för armeringsjärn, pressar och stansar för järnbeslag; förslutningsmaterial för tillverkning av flaskkapsyler eller aluminiumbehållare; byggnadsmaterial tillverkade helt eller i huvudsak av metall, nämligen sidopaneler, sänkta tak, frontpanaler, fönsterbänkar, takplåt, sidoplåt, arkitektoniska former, strukturella former, motorvägs- och broräcken och delar och komponenter därtill; fönster, dekorativa fönsterluckor, dörrar, och hängrännor tillverkade helt eller i huvudsak av metall; tryckändskroppar av aluminum, startkontakter; magnesium och magnesiumlegeringar i form av tackor; behållare, tryckkärl; metallpulver; kompressorskovlar; gallium i tackform och produkter gjorda av gallium, nämligen, kiselbrickor och epitaxiala kiselbrickor;Gallium;halvfabricerad målad metall i plåtform; väskor, påsar, kuvert och folier, alla av metall eller huvudsakligen av metall; byggnadsmaterial av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; halvfärdiga metallmatrissammansättningar; smält metall; skräddarsydda ämnen för stampning; metall i plåtform för litografiska tryckplåtar; spikar, skruvar, nitar och andra fästen; stegar, staket, räcken, skyddsräcken, vägräcken för fordon, pålar, stativ, trafikskyltar och bilregistraringsskyltar, alla tillverkade helt eller främst av metall; aluminiumfolie, folieark eller behållare tillverkade helt eller huvudsakligen av metall för hushålls-, catering-, matlagnings- och emballeringsändamål; tryckta folier;nycklar för armeringsjärn, pressar och stansar för järnbeslag; tackor, plåtar, rör och strängsprutningar av aluminium och aluminumlegeringar; förslutningsmaterial för tillverkning av flaskkapsyler eller aluminiumbehållare; bly, obearbetat och delvis bearbetat; zink; nickel; tenn; järn; järnmalm; järnhaltiga och icke-järnhaltiga material och malmer; metaller, material och metallurgiska produkter och biprodukter; rafffinerad och oraffinerad koppar; Aluminium; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; små båtankare.

7
Stroje a obráběcí stroje, včetně modifikovaných odstřihovačů šroubů, kompresorů s hydraulickou rukou, motorizovaných hydraulických kompresorů a částí a příslušenství pro všechny výše uvedené obráběcí stroje a stroje; stroje a vybavení pro těžbu a zpracování minerálů, včetně drtičů, vrtáků, podavačů, tlumivek, odstředivek, odlučovačů, upínáků a strojů na zpracování rudy; stroje na zemní práce v této třídě, včetně rypadel, buldozerů, sklápěčů a třídičů; části a příslušenství pro výše uvedené stroje a/nebo obráběcí stroje; pohony a motory (neurčené pro pozemní vozidla); spojovací a hnací součásti do strojů (s výjimkou součástí pro pozemní vozidla); zemědělské nářadí kromě ručního; konvertory pro ocelárny; dávkovače (části strojů); důlní extraktory; vrtáky (důlní); magnetické separátory; geologický průzkum; plovací motory; důlní stroje; stroje na zpracování rudy; stroje na odstraňování netříděného těžebního materiálu; stroje na vylučování důlních nečistot; síta na škváru (stroje); extraktory (vyhazovače) důlní; vymývací důlní stroje; obrábění (zařízení na-); vrtací stroje; diamanty sklenářské (části strojů).

Machines et outils y compris coupe-boulons modifiés, compresseurs à main hydrauliques, compresseurs hydrauliques motorisés et pièces et accessoires de tous les outils et machines précités; machines et équipements d'exploitation minière et du traitement du minerai, y compris broyeurs, tarières, appareils d'alimentation, réacteurs, centrifugeuses, séparateurs, bacs à piston et machines pour le traitement du minerai; engins de terrassement compris dans cette classe, y compris excavatrices, bouteurs, tombereaux et cribles classeurs; pièces et accessoires de machines et/ou outils précités; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; convertisseurs d'aciéries; entraîneurs (parties de machines); extracteurs de mines; tarières de mines; séparateurs magnétiques; recherches géologiques; moteur de flottation; machines d'exploitation minière; machines de traitement des minerais; machine pour l'évacuation de produits miniers divers; machines pour la précipitation d'impuretés minières; tamiseurs de cendres [machines]; extracteurs (mines); machine pour le nettoyage des mines; machines à redresser; foreuses; diamants de vitrier [pièces de machines].

Machine and tools including modified bolt croppers, hydraulic hand compressors, motorized hydraulic compressors & parts & fittings for all aforesaid tools & machines; mining and mineral processing machinery and equipment, including crushers, borers, feeders, reactors, centrifuges, separators, jigs and ore treating machines; earth moving machinery in this class, including excavators, bulldozers, dumpers and graders; parts and accessories for the aforesaid machines and/or tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; converters for steelworks; feeders (parts of machines); extractors for mines; mine borers; magnetic separator; geo-exploration; floatation engine; mine-working machines; ore treating machines; mine sundries removing machine; mine-impurity precipitation machine; cinder sifters (machines); haulage apparatus (mining); wash mine machine; apparatus for dressing; drilling machines; glaziers' diamonds (parts of machines).

Maschinen und Werkzeuge, einschließlich modifizierter Bolzenschneider, hydraulischer Handkompressoren, motorisierter hydraulischer Kompressoren sowie Teilen und Bestandteilen für alle vorstehend genannten Werkzeuge und Maschinen; Bergbau- und Erzaufbereitungsmaschinen und -ausrüstungen, einschließlich Brechern, Bohrern, Förderern, Reaktoren, Zentrifugen, Separatoren, Schüttelrutschen und Erzbearbeitungsmaschinen; Erdbewegungsmaschinen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, einschließlich Baggern, Bulldozern, Kippern und Erdhobeln; Teile und Zubehör für die vorstehend genannten Maschinen und/oder Werkzeuge; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Stahlkonverter; Mitnehmer (Maschinenteile); Förderapparate für Gruben; Erdbohrer für den Bergbau; Magnetabscheider; geologische Forschungen; Flotationsmaschinen; Bergbaumaschinen; Erzbearbeitungsmaschinen; Maschinen zur Beseitigung Bergbaurückständen; Maschinen zur Ausfällung von Bergbauverunreinigungen; Aschensiebe (Maschinen); Förderapparate für Gruben; Bergbauwaschmaschinen; Richtmaschinen; Bohrmaschinen; Glaserdiamanten [Teile von Maschinen].

Машини и инструменти, включително модифицирани приспособления за рязане на болтове, хидравлични ръчни компресори, моторизирани хидравлични компресори; Минни машини и оборудване и машини и оборудване за обработка на минерали, включително трошачки, сонди, фидери, реактори, центрофуги, сепаратори, инструменти и машини за обработка на руда; Машини в този клас за преместване на земни маси, включително екскаватори, булдозери, самосвали и гредери; Части и принадлежности за гореспоменатите машини и/или инструменти; електродвигатели и двигатели с вътрешно горене (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); съединителни елементи и трансмисионни предавки (с изключение на такива за сухопътни превозни средства); селскостопански сечива, с изключение на ръчни; конвертори от стомана; товарозахващащи елементи (машинни части); подемни уредби за миннодобивната промишленост; почвени свредели в миннодобивната промишленост; magnetic separator; Гео-проучване; Плавателни двигатели; минни машини; машини за обогатяване на руда; машини за премахване на дребни неща от руди; машини за утаяване на примеси на желязна руда; сита за пепел (машини); подемни уредби за миннодобивната промишленост; машини за измиване на желязна руда; машини за изправяне на деформирани елементи; пробивни машини; диаманти за рязане на стъкло [машинни части].

Maskiner og værktøjer, inklusive modificerede boltsakse, hydrauliske håndkompressorer, motoriserede hydrauliske kompressorer og dele og tilbehør til alle førnævnte værktøjer og maskiner; maskiner og udstyr til minedrift og forarbejdning af mineraler, inklusive knusemaskiner, borestænger, fødeanordninger, reaktorer, centrifuger, separatorer, ophæng og maskiner til behandling af malm; jordbearbejdningsmaskiner i denne klasse, inklusive gravemaskiner, bulldozere, dumpere og planeringshøvle; dele og tilbehør til førnævnte maskiner og/eller værktøjer; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); konvertere til stålværker; gribere (dele af maskiner); maskiner til minedrift; jordbor til minedrift; magnetiske separatorer; geologiske undersøgelser; hydraulisk motor; maskiner til minedrift; maskiner til behandling af malm; maskiner til fjernelse af diverse materiale i forbindelse med miner; udfældningsmaskine til mineurenheder; askesigter; sugeblæsere (miner); maskine til udvaskningsminer; tilretningsmaskiner; boremaskiner; diamanter til glarmestre [dele af maskiner].

Μηχανές και εργαλεία όπου περιλαμβάνονται τροποποιημένοι κοπτήρες βιδών, υδραυλικοί συμπιεστές χειρός, μηχανοκίνητοι υδραυλικοί συμπιεστές και μέρη και εξαρτήματα για τα προαναφερθέντα εργαλεία και μηχανές στο σύνολό τους· μηχανήματα και εξοπλισμός εξόρυξης και επξεργασίας ορυκτών, όπου περιλαμβάνονται συσκευές θραύσης, δράπανα, τροφοδότες, αντιδραστήρες, φυγοκεντρωτές, διαχωριστές, διατάξεις σύσφιγξης και μηχανές κατεργασίας μεταλλευμάτων· μηχανήματα μετακίνησης εδάφους στην παρούσα κλάση, όπου περιλαμβάνονται εκσκαφείς, μπουλντόζες, ανατρεπόμενα οχήματα και οδοστρωτήρες· μέρη και εξαρτήματα για τις προαναφερόμενες μηχανές και/ή εργαλεία· μηχανοκινητήρες και κινητήρες (εκτός αυτών για οχήματα ξηράς)· συμπλέκτες και όργανα μεταδόσεως κινήσεως (εξαιρέσει αυτών που προορίζονται για οχήματα ξηράς)· γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων· μετατροπείς για χαλυβουργείο· φορείς (μέρη μηχανών)· μηχανήματα εξόρυξης· γεωτρύπανα εξόρυξης· μαγνητικοί διαχωριστές· γεω-εξερευνήσεις· κινητήρες επίπλευσης· μηχανές μεταλλευτικών εργασιών· μηχανές κατεργασίας μεταλλευμάτων· μηχανές απομάκρυνσης διαφόρων προϊόντων από ορυχεία· μηχανές διαχωρισμού μεταλλευτικών προσμείξεων· κόσκινα τέφρας (μηχανές)· μηχανές εξαγωγής (νάρκες)· μηχανές πλύσης για ορυχεία· συσκευές μηχανολογίας· γεωτρύπανα· διαμάντια γυαλιού [μέρη κινητήρων].

Máquina y herramientas incluyendo cortapernos modificados, compresores manuales hidráulicos, compresores hidráulicos motorizados y partes y accesorios para todas las herramientas y máquinas mencionadas; minería y maquinaria y equipos de procesamiento mineral, incluyendo trituradoras, perforadores, dispositivos de alimentación, reactores, centrífugos, separadores, calibres (plantillas) y aparatos para el tratamiento de minerales; maquinaria de movimiento de tierras en esta clase, incluyendo excavadoras, bulldozers, camiones volteadores y niveladoras; partes y accesorios de las máquinas o herramientas mencionadas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; convertidores de fundiciones de acero; rastreadores (partes de máquinas); extractoras de minas; taladros de minas; separadores magnéticos; geoexploración; motor de flotación; máquinas para trabajos de minería; aparatos para el tratamiento de minerales; máquina para eliminar secados al sol de mina; máquinas de precipitación de impurezas de las minas; tamizadores de cenizas (máquinas); extractoras [minas]; máquinas de lavado de minas; enderezadoras; perforadoras; diamantes de vidriero [piezas de máquinas].

Masinad ja tööriistad, sh modifitseeritud poldilõikurid, hüdraulilised käsikompressorid, mootoriga hüdraulilised kompressorid ja eelnimetatud tööriistade ja masinate osad ning tarvikud; kaevandus- ja mineraalitöötlusmasinad ja -seadmed, sh purustid, puurid, etteandeseadmed, reaktorid, tsentrifuugid, separaatorid, maagisõelad ja maagitöötlusmasinad; pinnasetöötlusseadmed, mis kuuluvad sellesse klassi, sh ekskavaatorid, buldooserid,kallurid ja teerullid; eespool nimetatud masinate ja/või tööriistade osad ja tarvikud; mootorid (v.a. maismaasõidukite); masinate ühendus- ja ülekandekomponendid (v.a. maismasõidukitele); põllutööriistad (v.a käsi-tööriistad); terasesulatuskonverterid; toiturid, etteandurid, dosaatorid (masinaosad); kaevandusvedukid; kaevanduspuurid; magnetseparaatorid; geouuringud; flotatsioonmootorid; mäemasinad; maagitöötlusmasinad; kaevandusjäätmete eemaldamise masinad; kaevandusjäätmete eemaleheitmise seadmed; tuhasõelurid (masinad); kaevandusvedukid; kaevanduste pesemismasinad; masinate seadmed; puurmasinad; klaasilõiketeemandid (masinaosad).

Koneet ja työstökoneet, mukaan lukien muunnetut pulttisakset, hydrauliset käsikompressorit, moottoroidut hydrauliset kompressorit sekä kaikkien edellä mainittujen työkalujen ja koneiden osat ja tarvikkeet; kaivos- ja mineraalien käsittelykoneet ja -välineet, mukaan lukien murskaimet, kairat, syöttölaitteet, reaktorit, lingot, erottimet, muotit ja malminkäsittelykoneet; maansiirtokoneet tässä luokassa, mukaan lukien kaivinkoneet, raivaustraktorit, kaatoautot ja tiehöylät; edellä mainittujen koneiden ja/tai työkalujen osat ja varusteet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; muuntimet terästehtaisiin; kahmarit (koneen osina); miinanraivaajat; maaporat kaivoskäyttöön; magneettiset erottimet; maantutkimuskoneet; vaahdotuskoneet; kaivoskoneet; malminkäsittelykoneet; kaivosseosten poistokoneet; kaivosten epäpuhtauksien saostuskoneet; tuhkan seulontakoneet; louhintalaitteet (kaivostyö); kaivospesukoneet; tasasuuntaajat; porakoneet; lasinleikkuutimantit (koneiden osat).

Gépek és szerszámok, köztük módosított csavarlevágók, kézi hidraulikus kompresszorok, motorizált hidraulikus kompresszorok & alkatrészek & szerelvények az összes említett szerszámhoz & géphez; bányászati és ásványfeldolgozó gépek és berendezések, köztük aprítógépek, fúrórudak, adagolók, reaktorok, centrifugák, leválasztók, rosták és érckezelő gépek; földmozgató gépek ebben az osztályban, köztük exkavátorok, talajgyaluk, dömperek és földgyaluk; a fent említett gépek és/vagy szerszámok alkatrészei és tartozékai; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek meghajtására szolgáló ~); gép tengelykapcsoló és meghajtó alkatrészek (szárazföldi járművekhez valókat kivéve); mezőgazdasági eszközök és szerszámok [nem kézzel működtetett]; konverterek acélművekbe; vontatószerkezet (géprészek); kitermelő gépek (bányászat); talajfúrók (bányászat); mágneses szeparátorok; geológiai felderítés; flotációs gép; bányaművelő gépek; érckezelő gépek; vegyes anyagokat a bányából eltávolító gép; bányászati szennyezéseket kicsapató gép; hamuszitálók (gépek); kitermelő gépek (bányászat); bányászati mosógép; vágó-, sorjázógépek; fúrógépek; üvegvágógyémántok [gépalkatrészek].

Macchine e utensili, compresi taglia-bulloni modificati, compressori idraulici a mano, compressori idraulici a motore e parti ed accessori per tutti i suddetti utensili e macchine; macchine ed apparecchiature per estrazioni minerarie e lavorazione di minerali, comprese frantumatrici, foratoi, trascinatori, reattori, centrifughe, separatori, sagome e macchine per il trattamento dei minerali; macchinari di movimento terra compresi in questa classe, comprese scavatrici, bulldozer, autocarri a cassone ribaltabile e livellatrici; parti ed accessori per le suddette macchine e/o utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; convertitori d'acciaierie; trascinatori (parti di macchine); estrattori per miniere; trivelle per miniere; separatori magnetici; geo-prospezione; motori di galleggiamento; macchine per miniere; apparecchi per il trattamento dei minerali; macchine per rimozione di vari prodotti minerari; macchine per precipitazione di impurità minerarie; setacci per ceneri (macchine); estrattori [miniere]; lavatrici minerarie; raddrizzatrici; perforatrici; diamanti per vetrai [parti di macchine].

Mašinos ir įrankiai, įskaitant modifikuotas reples, hidrauliniai rankiniai kompresoriai, motorizuoti hidrauliniai kompresoriai ir visų pirmiau minėtų įrankių ir mašinų dalys ir priedai; kalnakasybos ir mineralų apdorojimo mašinos ir įranga, įskaitant traiškytuvus, grąžtus, įvesties įrenginius, reaktorius, centrifugas, separatorius, matuoklius ir rūdos sodrinimo mašinas; žemės kasimo mašinos, priskirto šiai klasei, įskaitant ekskavatorius, buldozerius, apverstuvus ir greiderius; visų pirmiau minėtų mašinų ir (arba) įrankių dalys ir priedai; varikliai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų dėžių detalės (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio inventorius (ne rankinis); konverteriai (plieno lydymo --- ); maitintuvai (mašinų dalys); naudingų iškasenų kasimo prietaisai; kasybos grąžtai; magnetiniai separatoriai; geologinė paieška; plūdrusis variklis; kasybos mašinos; rūdos sodrinimo mašinos; įvairių kalnakasybos medžiagų šalinimo mašinos; kasyklos priemaišų nusodinimo mašina; pelenų, šlako, smulkiųjų anglių sijojimas (mašinos); iškėlimo įrenginiai (šachtų --- ); kasyklos plovimo mašinos; apdailos mašinos; gręžimo staklės; stiklo rėžtukai (mašinų dalys).

Iekārtas un instrumenti, tostarp modificēti skrūvju griezēji, hidrauliski rokas kompresori, motorizēti hidrauliskie kompresori un daļas un piederumi visiem iepriekš minētajiem instrumentiem un iekārtām; izrakteņu ieguves un minerālu apstrādes mehānismi un aprīkojums, tostarp smalcinātāji, urbji, ievadīšanas iekārtas, reaktori, centrifūgas, atdalītāji, mērinstrumenti un rūdas apstrādes iekārtas; zemes pārvietošanas mehānismi, kas ir iekļauti šajā klasē, tostarp ekskavatori, buldozeri, pašizgāzēji un greideri; iepriekš minēto iekārtu un/vai darbarīku daļas un piederumi; motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); lauksaimniecības mehānismi (izņemot ar roku darbināmos); tērauda liešanas pārveidotāji; padevēji (mašīnu daļas); rakšanas iekārtas; zemes urbji izmantošanai kalnrūpniecībā; magnētiskie separatori; ģeoloģiskā uzraudzība; peldošais dzinējs; kalnrūpniecības mašīnas; rūdu apstrādes mašīnas; izrakteņu ieguves atkritumu novākšanas iekārtas; izrakteņu ieguves piesārņojuma nogulsnēšanas iekārtas; pelnu sijāšanas iekārtas (mašīnas); rakšanas iekārtas; izrakteņu ieguves mazgājamās iekārtas; Pielāgošanas iekārtas; urbjmašīnas; stiklinieku dimanti [iekārtu daļas].

Magni u għodod inklużi kroppers tal-bolt modifikati, kumpressuri ta' l-idejn idrawliċi, kumpressuri idrawliċi bil-mutur & partijiet & fitings għall-għodod u l-magni kollha msemmija; makkinarju u tagħmir tat-tħaffir u t-tqattigħ u ta' l-ipproċessar tal-minerali, inklużi kraxers, tagħmir tat-tħaffir, alimentaturi, reatturi, ċentrifugi, separaturi, ġigs u magni tat-trattament ta' metall mhux maħdum; makkinarju li jċaqlaq l-art f'din il-klassi, inklużi skavaturi, buldowżers, dampers u makkinarju li jwitti; partijiet u aċċessorji għall-magni u/jew għodod imsemmija; muturi u magni (ħlief għal vetturi ta' fuq l-art); komponenti li jigganċjaw l-magni u tat-trasmissjoni (ħlief għall-vetturi ta' fuq l-art); implimenti agrikulturali minbarra dawk maħduma bl-idejn; konvertituri ta' l-azzar; feeders (partijiet ta' magni); estratturi użati fil-mini; drillijiet ta' l-art għal qtugħ ta' minjieri; separatur manjetiku; st?arrio oeolooiku; magni li jżommu f'wiċċ l-ilma; magni għal qtugħ minn minjieri; magni li jittrattaw il-metall mhux maħdum; magni għat-tneħħija ta' skart minn minjieri; magna tas-separazzjoni ta' l-impurità tal-minjiera; magni li jgħarblu l-irmied (magni); estratturi; magni tal-ħasil tal-minjiera; magni li jilwu f'arkati; magni tat-tħaffir; djamanti tal-ħġieġ [partijiet tal-magni].

Machines en gereedschappen, waaronder aangepaste boutenscharen, hydraulische handcompressoren, gemotoriseerde hydraulische compressoren, en onderdelen en accessoires voor alle voornoemde gereedschappen en machines; mijnbouwmachines en -apparatuur en machines en apparatuur voor de verwerking van mineralen, waaronder maalmachines, boren, aandrijfrollen, reactors, centrifuges, afscheiders, mallen en ertsverwerkingsmachines; grondverzetmachines voor zover begrepen in deze klasse, waaronder emmergravers, bulldozers, kippers en grondschaven; onderdelen en accessoires voor de voornoemde machines en/of gereedschappen; motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen); koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; convertoren voor staalfabrieken; aandrijfrollen (machineonderdelen); delfapparatuur voor de mijnbouw; boren voor de mijnbouw; magneetscheiders; geologische exploratie; flotatiemotoren; machines voor de mijnbouw; ertsverwerkingsmachines; machines voor verwijdering van diverse mijnproducten; machines voor neerslag van ijzerertsonzuiverheden; aszeven (machines); delfapparatuur (mijnbouw); ijzerertsmachines; vlakmachines; boormachines; glazenmakersdiamant (onderdelen van machines).

Maszyny i narzędzia, w tym zmodyfikowane przycinaki do śrub, ręczne sprężarki hydrauliczne, mechaniczne sprężarki hydrauliczne oraz części i osprzęt do wszystkich wymienionych narzędzi i maszyn; maszyny i sprzęt górniczy i do przetwórstwa minerałów, w tym kruszarki, świdry, podajniki, reaktory, wirówki, separatory, sprzęgi wozu imaszyny do przeróbki rud; maszyneria do przenoszenia mas ziemnych ujęta w tej klasie, w tym koparki, buldożery, wywrotki i walce drogowe; części i akcesoria do wyżej wymienionych maszyn i/lub narzędzi; napędy i silniki (inne niż do pojazdów lądowych); sprzężenie maszynowe i części składowe przekładni (z wyjątkiem pojazdów lądowych); rolnicze (narzędzia -) inne niż o napędzie ręcznym; konwertory odlewnicze stalowe; podajniki (części maszyn); wyciągi górnicze; świdry górnicze; separatory magnetyczne; geologiczne (badania -); silniki flotacyjne; maszyny gómicze; rudy (maszyny do przeróbki -); urządzenia usuwające różne pozostałości kopalniane; maszyny do strącania zanieczyszczeń kopalnianych; żużel (przesiewacze -) [maszyny]; wyciągi towarowe; czyszczące urządzenia kopalniane; przeciagarki (ciggarki) do metalu; wiertarki; diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych].

Máquinas e ferramentas, incluindo corta-cavilhas modificados, compressores hidráulicos manuais, compressores hidráulicos motorizados, bem como peças e acessórios para todas as ferramentas e máquinas atrás referidas; máquinas e equipamento de minas e transformação de minérios, incluindo trituradores, brocas, alimentadores, reactores, centrifugadores, separadores, suportes calibradores e aparelhos para o tratamento dos minerais; máquinas de terraplanagem incluídas nesta classe, incluindo escavadoras, buldózeres, carros basculantes e niveladoras; peças e acessórios para as máquinas e/ou ferramentas atrás referidas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas (com excepção dos accionados manualmente); conversores de acearias; dispositivos de arrastamento (peças de máquinas); máquinas para a extracção de minérios em minas; trados de minas; separador magnético; geoprospecção; motores de flutuação; máquinas de mineração; aparelhos para o tratamento dos minerais; máquina para a remoção de miudezas de minas; máquina para precipitar impurezas de minérios; peneiradores de cinzas (máquinas); extractores [minas]; máquinas de lavagem para minas; rebarbadoras; máquinas perfuradoras; diamantes de vidraceiro (partes de máquinas).

Masini si unelte inclusiv seceratoare cu zavor modificate, compresoare de mana hidraulice, compresoare hidraulice motorizate & componente & accesorii pentru uneltele & masinile anterior mentionate; masini si echipament pentru minerit si prelucrare a mineralelor, inclusiv concasoare, foreze, dispozitive de alimentare, reactoare, centrifuge, separatoare, dispozitive de fixare si masini pentru prelucrarea minereului; masini de lucrari de terasament incluse in aceasta clasa, inclusiv excavatoare, buldozere, autobasculante si gredere; piese si accesorii pentru masinile si/sau utilajele mentionate mai sus; motoare electrice şi cu combustie internă (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje de maşini şi componente de transmisii (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole altele decât cele manuale; convertoare pentru otelarii; dispozitive de actionare (piese pentru masini); extractoare din mine; foreza terasiera pentru minerit; separator magnetic; geo-explorare; motor de plutire; utilaje miniere; maşini pentru îmbogăţirea minereului; masina de indepartare a materialelor diverse din mina; masini de eliminare a impuritatilor din minerit; site de cenusa (masini); aparate de transport pentru balastiere; masini de spalat in minerit; masini pentru rectificat; maşini de găurit; diamante de taiat geamuri [componente de masini].

Stroje a obrábacie stroje, vrátane upravených odrezávačov na skrutky, hydraulických kompresorov, motorových hydraulických kompresorov a časí a súčiastok pre všetky vyššie uvedené nástroje a stroje; banské stroje a stroje na spracovanie minerálov, menovite drviče, vrtáky, podávacie zariadenia, reaktory, odstredivky, odlučovače a stroje na spracovanie rudy; stroje na zemné práce v tejto triede, vrátane rýpadiel, buldozérov, nakladačov a zarovnávačov; časti a príslušenstvo pre vyššie uvedené stroje a/alebo nástroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; konvertory pre oceliarne; napájacie vedenia (časti strojov); banské sacie ventilátory; banské vrtáky; magnetické oddeľovače; geologický výskum; plávajúce motory; banské stroje; stroje na spracovanie rudy; stroje na odstraňovanie banskej hlušiny; stroje na zrážanie banských nečistôt; osievače popola (stroje); banské sacie ventilátory; umývacie banské stroje; odvádzace kondenzátu; vŕtacie stroje; sklenárske diamanty (časti strojov).

Stroji in orodje, vključno prilagojena sekala za svornike, hidravlični ročni kompresorji, motorni hidravlični kompresorji & deli & oprema za vse navedeno orodje & stroje; stroji in oprema za rudarjenje in obdelavo mineralov, vključno drobilci, vrtalniki, polnilniki, reaktorji, centrifuge, separatorji, sita za rudo in stroji za obdelavo rude; stroji za zemeljska dela v tem razredu, vključno bagri, buldožerji, prekucniki in ravnalniki; deli in oprema za navedene stroje in/ali orodje; motorji in stroji (razen za kopenska vozila); strojni sklopi in pogonske komponente (razen za kopenska vozila); kmetijska orodja razen ročnih; konverterji za jeklarne; podajalniki (deli strojev); rudniške črpalne naprave; rudniški svedri; magnetni separator; geološke raziskave; plavajoči stroj; rudniški stroji; naprave za predelavo rude; stroj za odstranjevanje raznih predmetov iz rudnika; stroj za stiskanje rudniških odpadkov; sita za presejanje žerjavice od pepela (stroji); rudniške naprave za odstranjevanje materiala; rudniški stroji za spiranje; stroji za obrezovanje; vrtalni stroji; diamanti za rezanje stekla (deli strojev).

Maskiner och vertyg inkluderande modifierade bultkapare, hydrauliska handkompressorer, motoriserade hydrauliska kompressorer och delar och komponenter för alla nämnda verktyg och maskiner; gruvdrifts- och mineralbearbetningsmaskiner och -utrustning, inklusive krossar, gruvborrar, matare, reaktorer, centrifuger, separatorer, jiggar och malmbearbetningsmaskiner; schaktmaskiner i denna klass, inklusive grävskopor, bulldozrar, tippvagnar och väghyvlar; delar och tillbehör till alla nämnda maskiner och/eller verktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); stålverk, omformare för; matare (maskindelar); draganordningar (gruvhantering); gruvborrar; magnetiska separatorer; geo-undersökning; flytande motor; gruvbrytningsmaskiner; malmbearbetningsmaskiner; maskiner för borttagning av allt möjligt ur gruvor; maskiner för borttagning av föroreningar i gruvor; asksållningsmaskiner; draganordningar [gruvhantering]; tvättmaskiner för gruvor; riktmaskiner; borrmaskiner; glasmästardiamanter (maskindelar).

9
Elektrické vodiče a příslušenství; ocelové lisované spojky, ocelové stlačené slepé konce, opravářské objímky, svorky, spony, kohoutky, spojky, obrněné tyče, tlumiče vibrací, svařovací dráty; spektrografické standardní vzorky; měděný drát, izolovaný; izolované elektrické dráty a kabely; přístroje na přenos elektrické energie; přístroje na odplynování a filtrování roztaveného kovu; součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží; přípojnice, visuté kabely pro přenos energie; obaly na elektrické kabely; kondenzátorová vinutí; tepelné jímky pro elektronické obvody; vědecké, navigační, zeměměřické, fotografické, kinematografické, optické, vážící, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a vyučovací přístroje a zařízení; přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu
; přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku či obrazu; magnetické nosiče dat, disky k nahrávání; zařízení ke zpracování dat a počítače.

Conducteurs électriques et accessoires; joints de jonction en acier, embouts de jonction en acier, manchons de réparation, brides, colliers, tarauds, connecteurs, garnitures de protection, amortisseurs de vibrations, fil de soudure; échantillons standards spectrographiques; fils de cuivre isolés; fils et câbles électriques isolés; appareils de transmission d'électricité; appareils de dégazage et de filtration des métaux fondus; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; barres omnibus, lignes aériennes de transmission électrique; gaines de câbles électriques; bobinages de condensateurs; dissipateurs thermiques pour circuits électroniques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

Electrical conductors and accessories; steel compression joints, steel compression dead ends, repair sleeves, clamps, clips, taps, connectors, armor rods, vibration dampers welding wire; spectrographic standard samples; insulated copper wire; insulated electric wires and cables; electrical power transmission apparatus; molten metal degassing and filtration apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods; busbars, overhead power transmission cables; wrap for electric cables; condenser windings; heat sinks for electronic circuits; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers.

Elektrische Leiter und Zubehör; Schneidringverschraubungen aus Stahl, Pressendstücke aus Stahl, Reparaturhülsen, Zwingen, Klammern, Wasserhähne, Verbindungselemente, verstärkte Stäbe, Schweißdraht für Schwingungsdämpfer; spektrografische Standardproben; isolierter Kupferdraht; isolierte Elektrokabel und drähte; Apparate für die Übertragung von Elektroenergie; Entgasungs- und Filtergeräte für schmelzflüssiges Metall; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren; Sammelschienen, Überlandleitungen; Kabelmäntel für elektrische Leitungen; Kondensatorwicklungen; Kühlkörper für elektronische Schaltkreise; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer.

Електрически кондуктори и принадлежности; steel compression joints, steel compression dead ends, repair sleeves, кламери/телчета, кламери/телчета, кранове *, съединители, armor rods, vibration dampers welding wire; spectrographic standard samples; изолирани медни жици; изолирани електрически жици и кабели; апарати за пренасяне на индуктивна мощност; molten metal degassing и filtration apparatus; части и елементи за всички гореспосочени стоки; събирателни шини, въздушни кабели за пренос на енергия; wrap for electric cables; condenser windings; heat sinks for electronic circuits; научни,навигационни, геодезични, фотографски, кинематографски,оптични,теглилни, измервателни,сигнални,проверяващи ( надзорни) животоспасяващи и учебни апарати и инструменти; уредите и приспособленията на електирическата мрежа, могат да се включват, обновяват, регулират и управляват; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни,записващи дискове; оборудване за обработка на данни и компютри.

Elektriske ledere og tilbehør; kompressionsled af stål, stålkompressionsendestykker, reparationsbøsninger, skruetvinger, clips, haner, forbindelsesled, armeringsstænger, svejsetråd til vibrationsdæmpere; spektrografiske standardprøver; isolerede kobberledninger; isolerede elektriske ledninger og kabler; apparater til elektrisk kraftoverførsel; afgasnings- og filtreringsapparater til smeltet metal; dele og tilbehør til alle de nævnte varer; samleskinner, luftledninger til kraftoverføring; isolering til elektriske ledninger; kondensatorviklinger; varmeledere til elektroniske kredsløb; videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr.

Ηλεκτρικοί αγωγοί και εξαρτήματα· σύνδεσμοι συμπίεσης χάλυβα, τυφλά άκρα συμπίεσης χάλυβα, περιβλήματα επισκευής, σφιγκτήρες, συνδετήρες, κρουνοί, σύνδεσμοι, ράβδοι θωράκισης, σύρματα συγκόλλησης αποσβεστήρων κραδασμών· φασματογραφικά δείγματα προτύπων· μονωμένα χάλκινα σύρματα· μονωμένα ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια· συσκευές μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος· συσκευές απαερίωσης και διήθησης τετηγμένων μετάλλων· μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη· ζυγοί διανομής, καλώδια μετάδοσης κίνησης τοποθετημένα σε οροφές· περιβλήματα για ηλεκτρικά καλώδια· περιελίξεις συμπυκνωτή· απαγωγείς θερμότητας για ηλεκτρονικά κυκλώματα· συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτικά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματογραφικά, οπτικά, στάθμισης, μέτρησης, σήμανσης, ελέγχου (επιθεώρησης), βοήθειας και διδασκαλίας· συσκευές και όργανα για τη μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσσώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος· συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Conductores eléctricos y accesorios; juntas de compresión de acero, extremidades de impase de compresión de acero, mangas de reparación, abrazaderas, pinzas, grifos, conectores, cuerdas blindadas, cable de soldadura de regulador de vibración; muestras estándar espectrográficas; hilo de cobre aislado; hilos y cables eléctricos aislados; aparatos para transmisión de energía eléctrica; aparatos para filtrado y desgasificación de metales fundidos; partes y piezas para todos los productos mencionados; conductos de barras, cables elevados de transmisión de potencia; forros para cables eléctricos; arrollamientos de condensadores; disipadores de calor para circuitos electrónicos; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores.

Elektrijuhtmed ja nende manused; terasest suruliited, terasest surukatted, parandusmuhvid, klambrid, klipsud, tihvtid, konnektorid, jäigastusvardad, vibratsioonisummutid, keevitustraat; spektrograafiliste standardite näidised; isoleeritud vasktraat; isoleeritud elektrijuhtmed ja -kaablid; elektriülekandeparaadid; sulametalli degaseerimise ja filtreerimise seadmed; kõikide eelnimetatud toodete osad ja tarvikud; kogumislatid, ripp-elektrikaablid; kaablikestad (elektri- ), elektrikaabli-kestad; kondensaatoripoolid; elektrooniliste ahelate radiaatorid; teaduslik, merenduse, vaatlemise, fotograafiline, kinematograafiline, optiline, kaalumise, mõõtmise, signaliseerimise, kontrolli (järelevaatuse), elupäästmise ja õpetamise aparatuur ja instrumendid; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; aparatuur helide või kujundite salvestuseks, edastamiseks või reprodutseerimiseks; magnetandmekandjad, helisalvestusplaadid; andmetöötlusseadmed ja arvutid.

Sähköjohdot ja -varusteet; teräksiset puristusliittimet, teräksiset yhdysliitokset, korjausholkit, puristimet, liittimet, tapit, liittimet, armeerauksessa käytettävät tangot, värähtelynvaimentimen hitsauslanka; spektrografiset standardinäytteet; eristetty kuparijohto; eristetyt sähköjohdot ja -kaapelit; sähköiset voimansiirtolaitteet; sulametallien kaasunpoisto- ja suodatuslaitteet; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille; kokoomakiskot, riippuvat tehonsiirtokaapelit; kiertoliitokset sähkökaapeleita varten; kondensaattorin käämit; sähköpiirien jäähdytyslevyt; tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet.

Elektromos vezetékek és tartozékaik; sajtolt kötések acélból, sajtolt lezáró csővégek acélból, javító perselyek, bilincsek, csíptetők, csapok, csatlakozók, rezgéscsillapító rudak, rezgéscsillapítók, hegesztőhuzal; spektrográfiai szabványminták; szigetelt rézhuzalok; szigetelt elektromos vezetékek és kábelek; elektromos teljesítményátviteli berendezések; olvadt fémek gáztalanítására és szűrésére szolgáló berendezések; az összes fent említett termékek alkatrészei és felszerelései; gyűjtősínek, felső áramkábelek; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; kondenzátor-tekercsek; hűtőbordák elektronikus áramkörökhöz; tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző (felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések
; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló készülék; mágneses adathordozók, (jel)hordozó lemezek; adatfeldolgozási berendezések és számítógépek.

Conduttori e accessori elettrici; giunti di compressione in acciaio, estremità di compressione in acciaio, guaine di riparazione, ganasce, morsetti, maschi, connettori, listelli blindati, attenuatori di vibrazione, filo per saldatura; campioni standard spettrografici; fili di rame isolati; cavi e fili elettrici isolati; apparecchi per la trasmissione d'energia elettrica; apparecchi di degassamento e di filtrazione di metalli fusi; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; cavi di trasmissione elettrica aerei, barre per bus; involucri per cavi elettrici; avvolgimenti di condensatori; dissipatori di calore per circuiti elettronici; apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; apparecchiatura d'elaborazione dati ed elaboratori elettronici.

Elektros laidininkai ir priedai; plieninės slėginės jungtys, plieniniai slėginiai aklidangčiai, taisomosios rankovės, apkabos, gnybtai, kaiščiai, jungtys, armuojamieji strypeliai, vibracijos slopintuvai, suvirinimo viela; spektrografijos etaloniniai ėminiai; izoliuota varinė viela; izoliuoti elektros laidai ir kabeliai; elektros energijos perdavimo aparatai; lydalo metalo dujų šalinimo ir filtravimo aparatai; visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai; bendralaidžiai, oriniai elektros perdavimo kabeliai; apvalkalai (elektros kabelių); kondensatorių apvijos; karščio nuotakai elektroninėms grandinėms; moksliniai, navigaciniai, geodeziniai, elektriniai, fotografiniai, kinematografiniai, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizacijos, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo ir mokymo aparatai bei prietaisai; elektros praleidimo, perjungimo, transformavimo, akumuliavimo, reguliavimo ir valdymo aparatai ir prietaisai; garso arba vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatai; magnetinės duomenų laikmenos, įrašomieji diskai; duomenų apdorojimo įrenginiai ir kompiuteriai.

Elektriski vadītāji un piederumi; tērauda kompresijas savienojumi, tērauda kompresijas uzgaļi, remonta uzmavas, skavas, saspraudes, krāni, savienotāji, aizsargstieņi, vibrācijas amortizatoru metināšanas stieple; spektrogrāfisko standartu paraugi; izolēts vara vads; izolēti elektriskie vadi un kabeļi; elektroapgādes tīkla ierīces; kausēta metāla atgāzēšanas un filtrēšanas iekārtas; visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi; kopnes, virsējie elektriskie kabeļi; elektrisko kabeļu apvalki; kondensatoru tinumi; elektronisko ķēžu siltumslodze; zinātniskie, kuģniecības, ģeodēziskie, fotogrāfiskie, kinematogrāfiskie, optiskie, svēršanas, mērīšanas, signalizācijas, kontroles (pārbaudes), glābšanas un mācību aparāti, ierīces un instrumenti; aparāti, ierīces un instrumenti elektriskās strāvas pārvadei, komutācijai, pārveidošanai, uzkrāšanai, regulēšanai vai kontrolei; aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; datu apstrādes iekārtas un datori.

Kondutturi u aċċessorji elettriċi; ġonot tal-kompressjoni ta' l-azzar, dead ends tal-kompressjoni ta' l-azzar, tubi tat-tiswija, klampi, klipps, viti, konnetturi, vireg ta' l-armatura, wajer ta' l-iwweldjar li jtaffi l-vibrazzjoni; kampjuni standard spettrografiċi; wajer tar-ram iżolat; wajers u kejbils iżolati elettriċi; apparat ta' trasmissjoni bil-kurrent elettriku; apparat biex ineħħi l-gass u tal-filtrazzjoni ta' metall imdewweb; partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel; kundutturi, kejbils tat-trasmissjoni ta' l-enerġija 'l fuq mill-art; għant għall-fili ta' l-elettriku; koljaturi tal-kondensatur; heat sinks għaċ-ċirkuwiti elettroniċi; apparat u strumenti xjentifiċi, nawtiċi, ta' l-istħarriġ, fotografiċi, ċinematografiċi, ottiċi, ta' l-użin, tal-kejl, tas-sinjalar, li jivverifika (superviżjoni), tas-salvataġġ tal-ħajja u tat-tagħlim; apparat u strumenti li jittrażmettu, jikkonnettjaw, ibiddlu, jakkumulaw, jirregolaw u jikkontrollaw l-elettriku; apparat għar-reġistrazzjoni, trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes jew stampi; data carriers manjetiċi, diski li jirreġistraw; tagħmir u kompjuters li jipproċessaw id-dejta.

Elektrische geleiders en accessoires; stalen compressiegeledingen, stalen compressie-eindstukken, reparatiekokers, klemmen, beugels, draadtappen, connectoren, pantserroeden, trillingsdempers, lasdraad; spectrografische standaardmonsters; geïsoleerd koperdraad; geïsoleerde elektrische draden en kabels; apparaten voor het overbrengen van elektriciteit; apparaten voor het ontgassen en filtreren van gesmolten metaal; onderdelen en accessories voor alle voornoemde goederen; geleiders, bovengrondse kabels voor krachtoverbrenging; omhulsels voor elektrische kabels; condensorwikkelingen; warmteafleiders voor elektronische schakelingen; wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers.

Przewodniki elektryczne i akcesoria; uszczelki używane w wyciskaniu stali, końcówki używane w wyciskaniu stali, osłony izolujące służące do naprawy, zaciski, spinacze, zaczepy, złączki, kleszcze uzbrojone, przyrządy do tłumienia drgań, drut do spawania; standardowe próbki spektrograficzne; drut z miedzi izolowany; izolowane przewody i kable elektryczne; urządzenia do przysyłu energii elektrycznej; urządzenia odtłuszczające i filtrujące stopiony metal; części i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów; szyny zbiorcze, wiszące kable elektryczne; powłoki kabli elektrycznych; uzwojenie kondensatorów; rozpraszacze ciepła do obwodów elektronicznych; urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania; urządzenia i przyrządy przewodzące, przełączania, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące
; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; urządzenia do przetwarzania informacji i komputery.

Condutores e acessórios eléctricos; juntas de compressão em aço, terminais de compressão em aço, mangas de reparação, grampos, pinças, torneiras, conexões, cabos armados, amortecedores de vibrações de fio de soldadura; amostras espectrográficas padrão; fios de cobre isolados; cabos e fios eléctricos com isolamento; aparelhos de transmissão de energia eléctrica; aparelhos para a desgaseificação e a filtragem de metais fundidos; peças e acessórios para todos os produtos atrás citados; barras condutoras, cabos aéreos de transporte de electricidade; coberturas para cabos eléctricos; enroladores de condensadores; dispositivos para absorver o calor para circuitos electrónicos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; equipamento para o tratamento da informação e computadores.

Conductoare electrice si accesorii; rosturi de compresie din otel, capete de compresie din otel, mansoane de reparatie, cleme, bride, robinete, conectoare, tije blindate, electrozi de sudura cu amortizoare de vibratii; esantioane spectrografice standard; sarma de cupru izolata; fire si cabluri electrice izolate; aparate de transmisie a electricitatii; aparate de filtrare si indepartare a gazelor din metal topit; piese şi racorduri pentru toate produsele menţionate anterior; bare colectoare, cabluri de transmisie a curentului electric suspendate; invelis pentru cabluri electrice; bobine de condensator; medii absorbante de caldura pentru circuite electronice; aparate si instrumente stiintifice, nautice, topografice, fotografice, cinematografice, optice, de cantarire, de masurare, de semnalizare, de verificare (supraveghere), pentru salvare de vieti si didactice; dispozitive si instrumente pentru conducerea, transformarea, rezervarea, reglarea, controlul si conectarea la curent electric; aparate pentru înregistrarea, transmisia sau reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri de înregistrare; echipamente pentru prelucrarea informatiilor si calculatoare.

Elektrické vodiče a príslušenstvo; oceľové lisované spojky, oceľové lisované koncovky, opravné puzdra, svorky, čapy, konektory, pancierové tyče, tlmiče vibrácií, zváracie tyče; spektrografické štandardné vzorky; medený drôt, izolovaný; izolované elektrické drôty a káble; zariadenia pre prenos elektriny; zariadenia na odmagnetizovanie a filtrovanie roztopeného kovu; súčasti a zariadenie pre všetky hore uvedené druhy tovaru; prípojnice, stropné elektrické prenosové káble; obaly pre elektrické káble; kondenzátorové vedenia; výmenníky tepla pre elektronické obvody; vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné zariadenia a aparatúry; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, záznamové disky; vybavenie na spracovanie údajov a počítače.

Električni prevodniki in oprema; jekleni tlačni spoji, jekleni tlačni končniki, objemke za popravila, objemke, sponke, svedri, konektorji, armirne palice, vibracijski prekucniki, varilna žica; standardni spektrografski vzorci; bakrena žica, izolirana; izolirane električne žice in kabli; aparati za prenos električne energije; aparati za odstranjevanje plina iz topljenih kovin in njihovo filtriranje; deli in dodatki za vse omenjeno blago; zbiralke, zračni kabli za prenos električne energije; zaščitne obloge za električne kable; navitja kondenzatorja; toplotni ponori za elektronska vezja; znanstveni, navtični, nadzorni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalni, pregledni (nadzor), reševalni in učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije
; aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo zvoka ali slik; magnetni podatkovni nosilci, snemalni diski; oprema in računalniki za procesiranje podatkov.

Elektriska ledare och tillbehör; ståltryckkopplingar, tryckändar av stål, reparationshylsor, klämmor, klämmor, kranar/tappar, kontaktdon, armeringsjärn, vibrationsdämpare, svetstråd; spektrografiska standardprover; isolerad koppartråd; isolerade elektriska ledningar och kablar; elektriska kraftöverföringsapparater; apparater för avgasning och filtrering av smält metall; delar och komponenter till alla nämnda varor; kopplingsskenor, upphängda kraftledningar; höljen för elektriska kablar; kondensatorlindningar; kylare för elektroniska kretsar; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; databehandlingsutrustningar och datorer.

11
Odpařovače chladniček; přístroje pro osvětlení, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, větrání, dodávky vody a hygienické účely; zařízení k filtraci vzduchu; vzduchové sterilizátory; stroje a přístroje na čištění vzduchu; trubky pro topné kotle; chromatografické přístroje (pro průmyslové účely); vzduchové ionizátory; instalace na zpracování jaderných paliv a jaderné moderátory.

Évaporateurs de réfrigérateurs; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations de filtrage d'air; stérilisateurs d'air; appareils et machines pour la purification de l'air; tuyaux pour chaudières de chauffage; Appareils de chromatographie à usage industriel; appareil d'ionisation pour le traitement de l'air; installation pour le traitement de combustible nucléaire et matériel de modération nucléaire.

Refrigerator evaporators; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air filtering installations; air sterilizers; air purifying apparatus and machines; boiler pipes (tubes) for heating installations; chromatography apparatus for industrial purposes; ionisation apparatus for the treatment of air; installation for processing nuclear fuel and nuclear moderating material.

Kühlschrankverdampfer; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Luftfilteranlagen; Luftsterilisatoren; Luftreinigungsapparate und –maschinen; Heizungskessel (Rohre für -); Chromatografiegeräte für industrielle Zwecke; Ionisationsgeräte für die Luftaufbereitung; Anlagen für die Verarbeitung von Kernbrennstoffen und Kernreaktionsbremsern.

Хладилни изпарители; уреди за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и за санитарни цели; инсталации за филтриране на въздух; стерилизатори за въздух; устройства и машини за пречистване на въздуха; отоплителни котли (тръби за -); хроматографски уреди за промишлени цели; уреди за йонизация на въздуха; инсталации за обработка на ядрени горива и забавители на ядрени материали.

Evaporatorer til køleskabe; apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; luftfiltreringsanlæg; luftsteriliseringsapparater; luftrenseapparater og -maskiner; rør til varmekedler; Kromatografiske apparater til industrielle formål; ioniseringsapparater til luftbehandling; installationer til behandling af kernekraftbrændstof.

Εξατμιστήρες ψυκτικών μονάδων· συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού, διανομής ύδατος (υδροδότησης) και εγκαταστάσεις υγιεινής· εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος του αέρα· αποστειρωτές αέρα· συσκευές και μηχανήματα για τον καθαρισμό του αέρα· (σωλήνες για) λέβητες θέρμανσης· Συσκευές χρωματογραφίας για βιομηχανικούς σκοπούς· συσκευές ιοντισμού για την επεξεργασία του αέρα· εγκαταστάσεις επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων και πυρηνικών επιβραδυντικών υλικών.

Evaporadores de refrigerador; aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; instalaciones para filtrar el aire; esterilizadores del aire; aparatos y máquinas purificadoras de aire; (tubos de) calderas de calefacción; Aparatos de cromatografía para uso industrial; aparato de ionización para el tratamiento del aire; instalación para procesar combustible nuclear y material de moderación nuclear.

Külmikute aurustusseadmed; aparatuur valgustamiseks, kütteks, auru genereerimiseks, söögivalmistamiseks, külmutamiseks, kuivatamiseks, ventileerimiseks, veevarustuseks ja sanitaarotstarbeks; õhufiltrimisseadmed, õhupuhastid; õhusterilisaatorid; õhupuhastusseadmed ja -masinad; küttekatlatorud; kromatograafiaaparatuur (tööstuslik); kliimaseadmetes kasutatav ioniseerimisaparaat; tuumakütuse ja tuumaaeglustite paigaldamine ja töötlemine.

Jääkaappien haihduttimet; valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; ilmansuodatuslaitteistot; ilman sterilointilaitteet; ilmanpuhdistuslaitteet ja -koneet; lämmityskattiloiden putket; Kromatografialaitteet teollisiin tarkoituksiin; ionisaatiolaitteet ilman käsittelyyn; laitteistot ydinpolttoaineen ja ydinhidastemateriaalien käsittelyyn.

Hűtő párologtatók; világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő/fagyasztó, szárító, szellőztető berendezések vízszolgáltatási és szaniter célokra; légszűrő berendezések; légfertőtlenítők; légtisztító készülékek és gépek; csövek fűtőkazánokhoz; kromatográfok ipari használatra; ionizáló készülékek a levegő kezelésére; nukleáris fűtőanyagok és moderátorok feldolgozására szolgáló berendezések.

Evaporatori per frigoriferi; apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; impianti per filtrare l'aria; sterilizzatori d'aria; apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; tubi per caldaie; Apparecchi di cromatografia per uso industriale; apparecchi d'ionizzazione per il trattamento dell'aria; impianti per trattamento di combustibili nucleari e moderatori nucleari.

Šaldytuvo garintuvai; apšvietimo, šildymo, garų surinkimo, virimo, šaldymo, džiovinimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitarinėms reikmėms skirti aparatai; oro filtravimo įrenginiai; oro sterilizatoriai; oro valymo aparatai ir mašinos; šildymo katilai (šildymo katilų vamzdžiai); chromatografai (pramonės reikmėms); jonizavimo aparatai orui valyti; branduolinio kuro ir branduolinių reakcijų lėtiklių apdorojimo įrenginiai.

Ledusskapju iztvaices iekārtas; apgaismošanas, apsildes, tvaika ražošanas, ēdiena termiskās apstrādes, dzesēšanas, žāvēšanas, vēdināšanas, ūdensapgādes un sanitārtehniskās ierīces un aparāti; gaisa filtrēšanas iekārtas; gaisa sterilizētāji; gaisa attīrīšanas aparāti un ierīces; apkures katli (to caurules); rūpniecībā izmantojami hromatogrāfijas aparāti; jonizācijas aparāti gaisa apstrādei; iekārtas, kas ir paredzētas kodoldegvielas un kodolu palēninātāju pārstrādei.

Evaporaturi tal-friġis; apparat li jdawwal, li jsaħħan, jiġġenera l-fwar, isajjar, inixxef, ta' ventilazzjoni, u għal skopijiet tal-provvista ta' l-ilma u sanitarji; istallazzjonijiet li jiffiltraw l-arja; sterilizzazzaturi ta' l-arja; apparat u magni li jippurifikaw l-arja; (pajpijiet għal) kaldaruni; tagħmir tal-kromatografija għal skopijiet industrijali; tagħmir ta' jonizzazzjoni għat-trattament ta' l-arja; installazzjoni għall-ipproċessar ta' fjuwil nukleari u materjal għall-moderazzjoni nukleari.

Koelkastverdampers; verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties; luchtfiltreerinstallaties; luchtreinigers; luchtzuiveringsapparaten en undefinedmachines; verwarmingsketels (buizen voor -); Chromatografische apparaten voor industrieel gebruik; ionisatieapparaten voor de luchtbehandeling; installaties voor het behandelen van nucleaire brandstof en kernmoderatoren.

Parowniki do lodówek; urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych; instalacje do filtrowania powietrza; sterylizatory powietrza; aparaty i maszyny do oczyszczania powietrza; rury do kotłów grzewczych; chromatografy do celów przemysłowych; aparaty jonizujące do uzdatniania powietrza; instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych.

Evaporadores de frigorífico; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; instalações para filtrar o ar; esterilizadores do ar; máquinas para a purificação do ar; caldeiras de aquecimento (tubos para -); Aparelhos de cromatografia para uso industrial; aparelhos de ionização para o tratamento do ar; instalações para o tratamento de combustíveis nucleares e moderadores nucleares.

Evaporatoare pentru frigidere; aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de alimentare cu apă şi de uz sanitar; instalaţii de filtrare a aerului; sterilizatoare de aer; echipamente si aparate de curatare a aerului; cazane de incalzire (tevi pentru-); dispozitive de cromatografie pentru uz industrial; aparate de ionizare a aerului; instalatie de prelucrare a combustibililor nucleari si de oprire a reactiilor in lant.

Výparníky pre chladničky; zariadenia na osvetlenie, zohrievanie, výrobu pary, varenie, mrazenie, sušenie, ventilovanie, zásobovanie vodou a na hygienické účely; zariadenia na filtrovanie vzduchu; vzduch (sterilizátory na-); vzduchu (stroje a prístroje na čistenie -); kotlové rúry do vykurovacích kotlov; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); ionizačné prístroje na úpravu vzduchu; systémy na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov.

Uparjalniki za hladilnike; aparati za razsvetljavo, ogrevanje, proizvajanje pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, dovajanje vode in sanitarne namene; naprave za filtriranje zraka; sterilizatorji zraka; naprave in stroji za čiščenje zraka; ogrevalni kotlički (cevi za ogrevalne kotličke); kromatografske naprave (za industrijske namene); ionizacijska naprava za čiščenje zraka; napeljava za predelavo jedrskega goriva in jedrskega blažilnega materiala.

Evaporatorer för kylskåp; apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; installationer för luftfiltrering; luftsteriliseringsapparater; apparater och maskiner för luftrening; rör för värmepannor; Kromatografiapparater för industriella ändamål; joniseringsapparater för luftbehandling; anläggning för bearbetning av kärnbränsle och kärnmodererande material.

12
Vozidla a jízdní kola a části k nim; zařízení pro pohyb pozemní cestou, vzduchem nebo po vodě a součásti těchto zařízení; motory, karoserie, podvozky, části podvozku, panely a konstrukční díly pro výše uvedené; písty pro spalovací motory; karoserie nákladních aut a jejich části a příslušenství; kontejnery pro nákladní leteckou dopravu a jiné průmyslové výrobky; čluny.

Véhicules et bicyclettes, et leurs pièces; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et leurs pièces; moteurs, carrosseries, châssis, pièces de châssis, panneaux, et leurs éléments constitutifs; pistons pour moteur à combustion interne; bennes de camions et pièces et accessoires de bennes de camions; conteneurs de fret aérien et autres produits industriels; bateaux.

Vehicles and bicycles, and parts thereof; apparatus for locomotion by land, air or water and parts therefor; engines, motors, bodies, chassis, chassis parts, panels, and structural components thereof; internal combustion engine pistons; truck bodies and truck body parts and fittings; airfreight containers and other industrial products; boats.

Fahrzeuge und Fahrräder sowie deren Teile; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser sowie deren Teile; Motoren, Karosserien, Fahrgestelle, Fahrgestellteile, Verkleidungen und deren tragende Konstruktionsteile; Kolben für Verbrennungsmotoren; Lastwagenkarosserien und deren Teile und Bestandteile; Container für Luftfracht und andere gewerbliche Erzeugnisse; Boote.

Превозни средства и велосипеди, и части за тях; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, и части за тях; двигатели, двигатели, каросерии, шасита, части от шасита, панели и изграждащи компоненти за тях; internal combustion engine pistons; каросерии на товарни автомобили и части, и фитинги за тях; контейнери за стоки, транспортирани по въздуха и други промишлени продукти; лодки.

Køretøjer og cykler og dele hertil; apparater til befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet samt dele hertil; motorer, karrosserier, chassiser, chassisdele, paneler og konstruktionsdele hertil; stempler til forbrændingsmotorer; lastvognskarrosserier og dele og tilbehør til lastvognskarrosserier; luftfragtcontainere og andre industrielle produkter; både.

Οχήματα και ποδήλατα, και μέρη αυτών· μηχανήματα κινήσεως στην ξηρά, τον αέρα ή το νερό, καθώς και μέρη αυτών· μηχανές, κινητήρες, αμαξώματα, σασί, μέρη σασί, φατνώματα και δομικά μέρη αυτών· έμβολα για κινητήρες εσωτερικής καύσης· αμαξώματα φορτηγών και μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων φορτηγών· εμπορευματοκιβώτια αεροπορικών αποστολών και άλλα βιομηχανικά προϊόντα· λέμβοι.

Vehículos y bicicletas, y partes de los mismos; aparatos para el transporte por tierra, aire o agua, así como sus partes; motores, carrocerías, chasis, partes de chasis, paneles y sus componentes estructurales; pistones para motores de combustión; remolques para camiones y partes y piezas de carrocería de camiones; depósitos de carga aérea y otros productos industriales; embarcaciones.

Sõidukid ja jalgrattad ning nende osad; aparatuur liikumiseks maas, õhus või vees, ja nende osad; mootorid, jõuseadmed, kered, šassiid, šassiiosad, paneelid ja nende konstruktsiooniosad; sisepõlemismootorite kolvid; veokikered ja veokikereosad ning -tarvikud; õhuveoste konteinerid ja muud tööstustooted; paadid, laevad.

Ajoneuvot ja polkupyörät ja niiden osat; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot ja niiden osat; koneet, moottorit, korit, alustat, alustojen osat, paneelit ja niiden rakenneosat; polttomoottorien männät; rekkojen rungot ja runkojen osat ja tarvikkeet; lentorahtikontit ja muut teollisuustuotteet; veneet.

Járművek és kerékpárok, és azok alkatrészei; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök és azok alkatrészei; motorok, hajtógépek, karosszériák, alvázak, alvázelemek, panelek és szerkezeti alkatrészeik; belső égésű motorokhoz való dugattyúk; teherautók karosszériái és teherautók karosszériáinak alkatrészei és szerelvényei; légi szállítási konténerek és más ipari termékek; csónakok.

Veicoli e biciclette e relative parti; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici e loro parti; motori, scocche, telai, parti di telai, pannelli e componenti strutturali relativi; pistoni per motori a scoppio; arrozzerie per camion e componenti e accessori per carrozzerie per camion; contenitori per merci aeree e altri prodotti industriali; imbarcazioni.

Transporto priemonės ir dviračiai bei jų dalys ir priedai; antžeminės, oro ir vandens transporto priemonės ir jų dalys; varikliai, kėbulai, važiuoklės, važiuoklių dalys, skydai ir jų konstrukcinės dalys; vidaus degimo variklių stumokliai; sunkvežimio kėbulai, sunkvežimio kėbulo dalys ir priedai; oro važtos konteineriai ir kiti pramoniniai produktai; valtys.

Transportlīdzekļi un velosipēdi un to daļas; aparāti, kas paredzēti, lai pārvietotos pa sauszemi, gaisu vai ūdeni, un to daļas; dzinēji, motori, korpusi, ritošās daļas, šasiju daļas, paneļi un to sastāvdaļu komponenti; iekšdedzes dzinēju virzuļi; kravas automašīnu korpusi un kravas automašīnu korpusu daļas un piederumi; gaisa kravas konteineri un citi rūpnieciskie izstrādājumi; laivas.

Vetturi u roti, u partijiet għalihom; apparat għal lokomozzjoni fuq l-art, arja jew ilma u partijiet għal dak l-iskop; magni, muturi, bodi, xażi, partijiet tax-xażi, panewijiet, u l-komponenti strutturali tagħhom; pistuni għall-magni tal-kombustjoni interna; bodis tat-trakkijiet u partijiet u fitings tal-bodis tat-trakkijiet; kontenituri għall-merkanzija li tinġarr bl-ajru u prodotti industrijali oħra; dgħajjes.

Voertuigen en fietsen en onderdelen daarvan; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water alsmede hun onderdelen; motoren, carrosserieën, chassis, chassisonderdelen, panelen en constructieonderdelen daarvoor; zuigers voor explosiemotoren; carrosserieën en carrosserieonderdelen en -accessoires voor vrachtwagens; luchtvrachtcontainers en andere industriële producten; boten.

Pojazdy i rowery oraz części do nich; pojazdy lądowe, powietrzne i wodne oraz części do nich; silniki, silniki elektryczne, nadwozia, podwozia, części podwozia, panele i ich elementy konstrukcyjne; tłoki silnikowe wewnętrznego spalania; nadwozia do ciężarówek oraz części i elementy wyposażenia do nadwozi ciężarówek; kontenery na ładunki lotnicze i inne produkty przemysłowe; szalupy.

Veículos e bicicletas e peças dos mesmos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água, bem como respectivos componentes; motores, carroçarias, chassis, componentes de chassis, painéis, e componentes estruturais dos mesmos; pistões de motores de combustão interna; reboques para camiões, carroçarias de camiões e peças dos mesmos; contentores de carga aérea e outros produtos industriais; barcos.

Vehicule si biciclete si piese pentru acestea; aparate de locomoţie terestră, aeriană şi pe cale navigabilă şi piese ale acestora; motoare, motoare, carcase, sasiuri, piese de sasiu, panouri si componente structurale pentru acestea; pistoane pentru motoare cu combustie interna; carcase de camion si piese si armaturi pentru carcase de camion; containere pentru marfuri pentru transport aerian si alte produse industriale; vapoare.

Vozidlá a bicykle a ich časti; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode a ich časti; motory, podvozky, karosérie, časti, panely a ich konštrukčné prvky; piesty pre spaľovacie motory; karosérie a časti karosérie pre nákladné vozidlá; letecké dopravné kontajnery a iné priemyselné výrobky; lode.

Vozila in kolesa in deli zanja; vozila za gibanje po zemlji, zraku ali vodi in deli zanje; pogonski motorji, motorji, karoserije, podvozja, sestavni deli podvozij, plošče in strukturne komponente zanje; bati za motorje z notranjim izgorevanjem; karoserije tovornjakov in deli karoserije tovornjakov ter oprema; letalski zabojniki in drugi industrijski proizvodi; čolni.

Fordon och cyklar samt delar därav; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten samt tillhörande delar; motorer, motorer, karosser, chassier, chassidelar, paneler, och konstruktionsdelar därav; kolvar för förbränningsmotorer; lastbilskarosser samt tillhörande delar och komponenter; flygfraktcontainrar och andra industriella produkter; båtar.

13
Balistická víčka; spouště pušek; časopisové platformy pro kulomety; objímky dělostřeleckých detonátorů, minometné základny; obuv pro testování granátů, takzvané banány; regulátory časovacích rozbušek; pouzdra pro hlubinné pumy; střelné zbraně; munice, střelivo a střely (náboje); trhaviny, výbušniny; ohňostroje; výbušniny (dusičnan amonný); balistické střely; nárazové zápalky ne jako hračky.

Capuchons balistiques; détentes de fusils; plateformes de magasin pour mitrailleuses; bases de mortier pour manchons de détonateur d'obus; sabots de test d'obus connus sous le nom de bananes; minuteurs pour fusées d'obus; grenade sous-marines; armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice; explosifs au nitrate d'ammonium; engins balistiques; capsules d'allumage.

Ballistic caps; gun triggers; magazine platforms for machine guns; shell detonator sleeves mortar bases; shell testing shoes known as bananas; fuse timing device regulators; depth bomb shells; firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; ammonium nitrate explosives; ballistic weapons; detonating caps other than toys.

Ballistische Hauben; Gewehrabzüge; Magazinbühnen für Maschinengewehre; Granatenzündhüllen für Minenwerferfüße; Granatentestschuhe, als Bananen bekannt; Regler für Geräte zur Zündereinstellung; Wasserbombenmäntel; Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper; Ammoniumnitratsprengstoffe; Raketengeschosse; Zündkapseln und Zündblättchen, ausgenommen Spielzeug.

Балистични капсули; спусъци на огнестрелни оръжия; пълнителни платформи за картечници; хоросанови основи за детонаторни тръбопроводи; обувки за тестване на патрони, известни като "банани"; регулатори за синхрознизиращи устройства за възпламеняване; снаряди за дълбочинни бомби; огнестрелни оръжия; амуниции и снаряди; експлозиви; пиротехнически средства; експлозиви от амониев нитрат; балистични ракети; детонаторни капсули, различни от играчки.

Ballistiske kapper; aftrækkere til våben; magasinplatforme til maskingeværer; mortérbundplader med granatdetonatorbøsninger; testbeslag til granater kendt som bananer; regulatorer til timerudstyr til lunter; dybvandsbomber; skydevåben; ammunition og projektiler; sprængstoffer; fyrværkerigenstande; ammoniumnitratsprængstoffer; ballistiske våben; fænghætter (ikke legetøj).

Βαλλιστικά πώματα· σκανδάλες πιστολιών· πλατφόρμες γεμιστήρων για πολυβόλα· χιτώνια πυροκροτητών σε κάλυκα, βάσεις όλμων· πέδιλα δοκιμής καλύκων γνωστά ως μπανάνες· ρυθμιστές διατάξεων μέτρησης χρόνου ασφαλειών· οβίδες βάθους· πυροβόλα όπλα· πυρομαχικά και βλήματα· εκρηκτικές ύλες· πυροτεχνήματα· εκρηκτικά νιτρικού αμμωνίου· βαλλιστικά όπλα· λεπτά φύλλα και καψούλια ανάφλεξης (εκτός παιχνιδιών).

Topes de balas; gatillos; plataformas de recámara para ametralladoras; bases de mortero de mangas de detonación de armazón; zapatos para la comprobación de cartuchos llamados bananas; reguladores de dispositivos de temporización de fusibles; bombas de profundidad; armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio; explosivos de nitrato de amonio; ingenios balísticos; pistones fulminantes que no sean juguetes.

Ballistilised korgid; relvapäästikud; automaatrelvade magasiniplatvormid; mürskude detonaatorkestad, mortiirialused; mürsukatsetusjalatsid, mis on tuntud banaanide nimetuse all; süütenööriajastusvahendite regulaatorid; pommid; tulirelvad; laskemoon ja mürsud; lõhkeaine; ilutulestusvahendid; ammoniumnitraatlõhkeaine; ballistilised relvad; pistongid, tongid (v.a mänguasjad).

Ballistiset tulpat; aseen liipaisimet; patruunalippaat konekivääreihin; kranaatinheitinten sytyspanosten hylsyt; ammusten testausputket eli banaanit; sytytyslangan ajoituslaitteen säätimet; syvyyspommin hylsyt; tuliaseet; ammukset ja ampumatarvikkeet; räjähdysaineet; ilotulitusvälineet; ammoniumnitraattiräjähteet; ballistiset aseet; ruuti (paitsi leikkikalut) ja nallit (paitsi leikkikalut).

Ballisztikai lövedékkúpok; fegyverravaszok; gépfegyerekhez való tárfedelek; lövedékek detonátorai, hüvelyei, aknavetők alapzatai; lövedékellenőrző papucsok, más néven banánok; gyutacsidőzítő eszközök szabályozói; mélyvízi bomba-lövedékek; lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok; robbanóanyagok ammónium-nitrátból; ballisztikus fegyverek; gyutacsok (nem játékok).

Capsule balistiche; grilletti per armi da fuoco; piattaforme per caricatori per mitragliatrici; basi per mortai, guaine per detonatori di granate; ceppi di collaudo granate, noti con il nome di banane; regolatori per dispositivi di temporizzazione per micce; bombe di profondità; armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio; esplosivi al nitrato d'ammonio; missili balistici; detonatori ad attrito.

Balistiniai sviedinio antgaliai; ginklo gaidukai; automatų kasetės platformos; sviedinio sprogdiklio apvalkalai, minosvaidžio atramos; sviedinių tikrinimo batai, vadinamieji bananai; sprogdiklio laikrodinio mechanizmo reguliatoriai; giluminių bombų tūtos; šaunamieji ginklai; amunicija ir šoviniai; sprogstamosios medžiagos; fejerverkai; amonio nitrato sprogalai; balistinės raketos; smūginės kapsulės (išskyrus žaislines).

Ballistiskie uzgaļi; ieroču tēmēkļi; magazīnu platformas automātiskajiem ieročiem; čaulas detonatora uzmavu pamatnes; šāviņu pārbaudes slieces, kas sauktas par banāniem; degļa laika noteikšanas iekārtu regulatori; bumbu patvertnes; šaujamieroči; munīcija un šāviņi; sprāgstvielas; pirotehniskie līdzekļi; amonija nitrāta sprāgstvielas; ballistiskā raķete; detonācijas kapsulas, izņemot rotaļlietu kapsula.

Kapep tas-saborri; grilli tal-pistoli; pjattaformi tal-magazin għall-maxingann; bażijiet tat-tikħil għad-detonaturi ta' l-isplussivi; żraben ta' l-ittestjar ta' l-isplussivi magħrufa bħala bananas; regulaturi ta' strument li jżomm il-ħin ta' fjus; splussivi tal-bombi li jinżlu fil-fond; armi tan-nar; ammunizzjon u projettili; splużivi; logħob tan-nar; esplożivi tan-nitrat ta' l-ammonju; missili; kapsuli għall-isplużjoni ta' bombi, minbarra kapsuli tal-logħob.

Slaghoedjes; trekkers voor geweren; magazijnplatforms voor machinegeweren; hulzen voor granaatontstekers, mortierdragers; granaattestschoenen, bekend als bananen; tijdklokregelaars voor ontstekers; mantels voor dieptebommen; vuurwapenen; munitie en projectielen; springstoffen; vuurwerk; ammoniumnitraatexplosieven; ballistische wapens; slaghoedjes, anders dan speelgoed.

Czepce balistyczne; spusty do broni; platformy do magazynowania broni maszynowej; podstawy moździerzy z osłoną detonatora pocisków; klocki do testowania pocisków zwane bananami; regulatory czasu zapalników; bomby głębinowe; broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; ognie sztuczne; pociski z saletrą amonową; pociski balistyczne; spłonki błyskowe inne niż zabawki.

Cápsulas balísticas; gatilhos de espingarda; plataformas de revista para metralhadoras; bases de morteiro para tubos de detonação de granada; sapatas para testagem de granadas, conhecidas como bananas; reguladores de dispositivo de espoleta de tempo; obuses de profundidade; armas de fogo; munições e projécteis; explosivos; fogos de artifício; explosivos de nitrato de amónio; armas balísticas; cápsulas fulminantes sem ser para brinquedos.

Sepci balistice; tragace pentru arme; platforme de magazin pentru mitraliere; baze de mortar pentru mansoane de detonator de cartuse; pantofi de testare a grenadelor cunoscuti sub denumirea de banane; dispozitive de cronometrare a cronometrelor cu siguranta; bombe de adancime; arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii; expozivi pe baza de nitrat de amoniu; motoare balistice; capace detonante diferite de cele de jucarie.

Balistické rozbušky; spúšte strelných zbraní; zásobníkové platformy pre guľomety; puzdra pre rozbušky delostreleckých granátov, mínometné základne; výrobky na testovanie delostreleckých granátov tzv. banánov; regulátory na nastavovanie času rozbušky; hĺbkové bomby; strelné zbrane; munícia a náboje; trhaviny, výbušniny; ohňostroje; dusičnan amónny [výbušnina]; balistické strely; "detonačné kapsle, s výnimkou kapsieľ ako hračiek".

Balistični pokrovi; sprožilci na puškah; skladiščne ploščadi za strojnice; podstavki za obloge granantnih detonatorjev; železni okovi za preizkušanje oklepov, znani kot banane; regulatorji naprav za časovno nastavitev vžiga; globinske bombe; strelno orožje; strelivo in izstrelki; razstreliva; ognjemet; razstrelivo iz amonijevega nitrata; balistično orožje; vžigalne kapice (ne kot igrače).

Ballistiska kapsyler; avtryckare för gevär; magasinplattformar för maskingevär; granatdetonatorhylsor, granatkastarfundament; granatprovningsskor kända som bananer; regulatoranordningar för tidsinställning av tändrör; sjunkbombrt; eldvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser; ammoniaknitrat, sprängämnen av; ballistiska vapen; knallskott [ej leksaker].

14
Vzácné kovy a jejich slitiny, včetně rafinovaného a nerafinovaného zlata, rudy, zlatých prutů, stříbrných prutů, platiny a kovů ze skupiny platiny; drahé kameny a polodrahokamy a drahokamy a klenoty obsahující výše uvedené; šperky obsahující diamanty; zboží z drahých kovů nebo potažené drahými kovy, nezařazené do jiných tříd; hodinářské a chronometrické nástroje; ingoty a slitiny z vzácných kovů; stříbro, surové a tepané; zlato surové nebo tepané; paládium; rhodium; ruthenium; iridium; osmium;diamanty, hodinky a jejich části;drahokamy a polodrahokamy; šperky;broušené a nebroušené diamanty pro šperky a pro průmyslové účely.

Métaux précieux et leurs alliages y compris or raffiné et brut, lingots d'or, lingots d'argent, platine et métaux du groupe du platine; pierres et gemmes précieuses et semi-précieuses, et bijouterie contenant celles-ci; bijoux contenant des diamants; articles en métaux précieux ou en plaqué non compris dans d'autres classes; horlogerie et instruments chronométriques; lingots et alliages en métaux précieux; argent, brut et en feuilles; or brut ou battu; palladium; rhodium; ruthénium; iridium; osmium; diamants, montres et leurs pièces;pierres précieuses et semi-précieuses; joaillerie, bijouterie;diamants taillés et non taillés pour la bijouterie et à des fins industrielles.

Precious metals and their alloys including refined and unrefined gold, dore, gold bullion, silver bullion, platinum and platinum group metals; precious and semi-precious stones and gemstones, and jewellery incorporating the same; jewellery incorporating diamonds; goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; horological and chronometric instruments; ingots and alloys of precious metals; silver, unwrought and beaten; gold, unwrought or beaten; palladium; rhodium; ruthenium; iridium; osmium; diamonds, watches and parts thereof; precious and semi-precious gems; jewellery; cut and uncut diamonds for jewellery and for industrial purposes.

Edelmetalle und deren Legierungen, einschließlich Feingoldes und Rohgoldes, Dore-Metall, Goldbarren, Silberbarren, Platin und Platingruppenmetalle; Edel- und Halbedelsteine und Juwelen und Juwelierwaren, die die vorstehend genannten Produkte enthalten; Juwelierwaren und Schmuckwaren mit Diamanten; Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Uhren und Zeitmessinstrumente; Barren und Legierungen aus Edelmetallen; Silber, roh und geschlagen; Gold (roh oder geschlagen); Palladium; Rhodium; Ruthenium; Iridium; Osmium; Diamanten, Armbanduhren, Taschenuhren und deren Teile;Edelsteine und Halbedelsteine; Juwelierwaren, Schmuckwaren;geschliffene und ungeschliffene Diamanten für Juwelierwaren und gewerbliche Zwecke.

Благородни метали и техни сплави, включително пречистено и непречистено злато, медни или златни покрития, златни кюлчета, сребърни кюлчета, платина и метали от групата на платината; скъпоценни и полускъпоценни камъни и скъпоценни камъни, и бижута със същите; jewellery incorporating diamonds; изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; часовници и хронометрични уреди; ingots и alloys of precious metals; сребро, нековано и ковано; злато (необработено или ковано); паладий; родий; рутений; иридий; осмий;диаманти, часовници и части за тях;скъпоценни и полускъпоценни камъни; бижутерия;рязани и нерязани диаманти за бижута и промишлени цели.

Ædle metaller og legeringer heraf, inklusive renset og urenset guld, guldbarrer af lav renhed, der skal behandles yderligere, guldbarrer, sølvbarrer, platin og platinmetal; ædelstene og halvædelstene og smykkestene samt juvelerarbejder, der indeholder samme; juvelerarbejder med diamanter; varer af ædle metaller eller overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; ure og kronometriske instrumenter; barrer og legeringer af ædle metaller; uforarbejdet og hamret sølv; uforarbejdet eller hamret guld; palladium; rhodium; ruthenium; iridium; osmium; diamanter, armbåndsure og dele hertil;ædelstene og halvædelstene; juvelerarbejder, smykker;slebne og uslebne diamanter til smykker og til industrielle formål.

Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών όπου περιλμαβάνεται χρυσός, άργυρος με περιεκτικότητα σε χρυσό, ράβδοι χρυσού, ράβδοι ασημιού, λευκόχρυσος και μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου σε κατεργασμένη και ακατέργαστη μορφή· πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι και πολύτιμοι λίθοι, και κοσμήματα με αυτά· κοσμήματα με διαμάντια· είδη κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με τα υλικά αυτά, μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· είδη ωρολογοποιίας και άλλα χρονομετρικά όργανα· χελώνες και κράματα πολύτιμων μετάλλων· ακατέργαστο και σφυρηλατημένο ασήμι· ακατέργαστος ή σφυρηλατημένος χρυσός· παλλάδιο· ρόδιο· ρουθήνιο· ιρίδιο· όσμιο· διαμάντια, ρολόγια χειρός και μέρη αυτών·πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· κοσμήματα·κομμένα και άκοπα διαμάντια για κοσμήματα και για βιομηχανικές χρήσεις.

Metales preciosos y sus aleaciones incluyendo oro refinado y sin refinar, oro en lingotes, plata en lingotes, platino y metales de grupo de platino; piedras preciosas y semipreciosas y gemas, y joyería que las incorpore; joyería con diamantes; artículos de metales preciosos o de chapado, no comprendidos en otras clases; relojería e instrumentos cronométricos; lingotes y aleaciones de metales preciosos; plata, en bruto y batida; oro en bruto o batido; paladio; rodio; rutenio; iridio; osmio; diamantes, relojes y partes para los mismos;piedras preciosas y finas; joyería, bisutería;diamantes de corte y sin corte para joyería y con una finalidad industrial.

Väärismetallid ja nende sulamid, sh rafineeritud ja rafineerimata kuld, kuppelhõbe, valukuld, valuhõbe, plaatina ja plaatinametallid; vääris- ja poolvääriskivid ning kalliskivid ja neid sisaldavad juveeltooted; teemante sisaldavad väärisehted; teistes kaubaklassides mitteesinevad väärismetallidest või nende kattega kaubad; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid; väärismetallide kangid ja sulamid; hõbe (töötlemata ja lehthõbe); kuld (töötlemata või lehtkuld); pallaadium; roodium; ruteenium; iriidium; osmium;teemandid, käekellad ja nende osad;vääriskivid ja poolvääriskivid; juveeltooted;ehetes ja tööstuses kasutatavad lihvitud ja lihvimata teemandid.

Jalometallit ja niiden seokset, mukaan lukien jalostettu ja jalostamaton kulta, hopeapitoinen kulta, kultaharkot, hopeaharkot, platina ja platinaryhmän metallit; jalokivet ja puolijalokivet ja hiomattomat jalokivet sekä niitä sisältävät korut; timanttikorut; jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; kellot ja ajanmittauslaitteet; jalometalliharkot ja -seokset; takomaton ja taottu hopea; takomaton kulta tai lehtikulta; palladium; rodium; rutenium; iridium; osmium; timantit, rannekellot ja niiden osat;jalokivet ja puolijalokivet; korut;hiotut ja hiomattomat timantit koruihin ja teollisiin tarkoituksiin.

Nemesfémek és ötvözeteik, köztük finomított és finomítatlan arany, dore, rúdarany, rúdezüst, platina és a platina-csoportba tartozó fémek; drágakövek és féldrágakövek és ékkövek valamint ezeket tartalmazó ékszerek; gyémántot tartalmazó ékszerek; más osztályba nem sorolt nemesfém vagy nemesfém bevonatú áruk; időméréssel kapcsolatos és időmérő eszközök; nemesfém öntecsek és ötvözetek; ezüst, nyers vagy vert; arany, nyers vagy vert; palládium; ródium; ruténium; irídium; ozmium;gyémántok, órák és azok alkatrészei;drágakövek és féldrágakövek; ékszerek;csiszolt és csiszolatlan gyémántok ékszerekhez és ipari célokra.

Metalli preziosi e loro leghe, compreso oro raffinato e non raffinato, lingotti d'oro, lingotti d'argento, platino e metalli di platino; pietre preziose e semipreziose e gemme e articoli di gioielleria contenenti quanto suddetto; gioielleria contenente diamanti; prodotti in metalli preziosi o placcati, non compresi in altre classi; orologeria e strumenti cronometrici; lingotti e leghe di metalli preziosi; argento, grezzo e battuto; oro grezzo o battuto; palladio; rodio; rutenio; iridio; osmio; diamanti, orologi e relativi componenti;pietre preziose e semi-preziose; gioielleria;diamanti tagliati e non tagliati per gioielleria e per uso industriale.

Brangieji metalai ir jų lydiniai, įskaitant valytą ir nevalytą auksą, aukso ir sidabro lydinį, aukso lydinį, sidabro lydinį, platiną ir platinos grupės metalus; brangieji ir pusbrangiai akmenys, brangakmeniai ir juvelyriniai dirbiniai su jais; papuošalai su inkrustuotais deimantais; prekės iš brangiųjų metalų arba padengtos jais, nepriskirtos prie kitų klasių; laiko matavimo ir chronometriniai prietaisai; brangiųjų metalų liejiniai ir lydiniai; sidabras, neapdirbtas ir kaltinis; auksas (neapdirbtas arba kalstytas); paladis; rodis; rutenis; iridis; osmis;deimantai, laikrodžiai ir jų dalys;brangieji ir pusbrangiai akmenys; juvelyriniai dirbiniai;skaldyti ir neskaldyti deimantai juvelyrinių dirbinių ir pramonės reikmėms.

Dārgmetāli un to sakausējumi, tostarp attīrīts un neattīrīts zelts, rūda, zelta rezerves, sudraba rezerves, platīns un platīna grupas metāli; dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, un dārgakmeņi un juvelierizstrādājumi, kas ietver iepriekš minēto; juvelierizstrādājumi ar dimantiem; no cēlmetāliem izgatavoti vai ar tiem pārklāti izstrādājumi, kuri nav ietverti citās klasēs; pulksteņi un hronometriskie instrumenti; dārgmetālu stieņi un sakausējumi; sudrabs, neapstrādāts un kalts; zelts (neapstrādāts vai kalts); pallādijs; rodijs; rutēnijs; irīdijs; osmijs;dimanti, rokas pulksteņi un to daļas;pusdārgakmeņi un dārgakmeņi; juvelierizstrādājumi;slīpēti un neslīpēti dimanti juvelierizstrādājumiem un rūpniecībai.

Metalli prezzjużi u l-ligi tagħhom inklużi deheb irfinut u mhux irfinut, metalli li fihom id-deheb, ingotti tad-deheb, ingotti tal-fidda, platinu u grupp ta' metall tal-platinu; ħaġar prezzjuż u semi prezzjuż u ħaġar prezzjuż, u ġojjelli li fihom minn dawn; ġojjelli li fihom id-djamanti; oġġetti magħmula minn metall prezzjuż jew miksija f'dan, mhux inklużi fi klassijiet oħra; strumenti li juru l-ħin u kronometriċi; lingotti u ligi ta' metalli prezzjużi; fidda, mhux maħduma u battuta; deheb, mhux maħdum jew maħdum; palladjum; rodju; rutenju; iridju; ożmju;djamanti, arloġġi ta' l-idejn u partijiet għalihom;ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż; ġojjelli;djamanti maqtugħa u mhux maqtugħa għall-ġojjelli u ghal skopijiet industrijali.

Edele metalen en hun legeringen, waaronder fijn goud en ongezuiverd goud, verguld metaal, onbewerkt goud, onbewerkte zilver, platina en metalen uit de platinagroep; edel- en halfedelstenen en juwelierswaren met edel- en halfedelstenen; juwelierswaren met diamanten; goederen van edele metalen of hiermee bedekt, voor zover niet begrepen in andere klassen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; baren en legeringen van edele metalen; zilver, ruw en halfbewerkt; goud, ruw of halfbewerkt; palladium; rhodium; ruthenium; iridium; osmium; diamanten, horloges en onderdelen hiervan;edelstenen en halfedelstenen; juwelierswaren en bijouterieën;geslepen en ruwe diamanten voor juwelierswaren en voor industriële doeleinden.

Metale szlachetne i ich stopy w tym rafinowane i nierafinowane złoto, złoto w sztabach, srebro w sztabach, platyna i metale z grupy platyny; kamienie szlachetne i półszlachetne i biżuteria z nich; biżuteria zawierająca diamenty; przedmioty z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne; wlewki i stopy metali szlachetnych; srebro, nieobrobione i kute; złoto, surowe lub kute; pallad; rod; ruten; iryd; osm;diamenty, zegarki i części do nich;kamienie półszlachetne i szlachetne; wyroby jubilerskie/biżuteria;oszlifowane i nieoszlifowane diamenty przeznaczone do wyrobu biżuterii i do celów przemysłowych.

Metais preciosos e suas ligas, incluindo ouro refinado e não refinado, barras de ouro bruto, ouro em barra, prata em barra, platina e metais do grupo da platina; pedras preciosas e semipreciosas e gemas, bem como joalharia contendo as mesmas; joalharia com diamantes incorporados; artigos em metais preciosos ou em plaqué, não compreendidos noutras classes; relojoaria e instrumentos cronométricos; lingotes e ligas de metais preciosos; prata em bruto e batida; ouro em bruto ou batido; paládio; ródio; ruténio; irídio; ósmio; diamantes, relógios de pulso e partes para os mesmos;pedras preciosas e semipreciosas; joalharia, bijuteria;diamantes lapidados e não lapidados para joalharia e uso industrial.

Metale pretioase si aliajele acestora inclusiv aur, lingouri de aur, lingouri de argint, platina si metale din grupul platinei; pietre pretioase si semipretioase si geme si articole de bijuterie care le includ; bijuterii cu diamante; produse din metale preţioase sau placate cu metale preţioase, necuprinse în alte clase; instrumente de ceasornicărie şi cronometrice; lingouri si aliaje din metale pretioase; argint, neforjat si in foita; aur (brut sau prelucrat); paladiu; rodiu; ruteniu; iridiu; osmiu;diamante, ceasuri si piese pentru acestea;pietre pretioase si semipretioase; articole de bijuterie;diamante taiate si netaiate pentru n'bijuterii si de uz industrial.

Drahé kovy a ich zliatiny, vrátane rafinovaného a nerafinovaného zlata, mincového zlata, mincového striebra, platiny a kovov v skupine platiny; drahokamy a polodrahokamy a šperky s takýmito kameňmi; šperky obsahujúce diamanty; tovary zo vzácnych kovov alebo nimi pokovované, nezahrnuté v iných triedach; hodinárske a chronometrické prístroje; ingoty a zliatiny z drahých kovov; neopracované alebo tepané striebro; zlato, v surovom stave alebo ako polotovar; paládium; ródium; ruténium; irídium; osmium;diamanty, hodinky a ich časti;polodrahokamy a drahokamy; šperky, klenoty;brúsené a nebrúsené diamanty pre šperky a na priemyselné účely.

Žlahtne kovine in njihove zlitine, vključno prečiščeno in neprečiščeno zlato, rude, surovo zlato, surovo srebro, platina in kovine iz skupine platine; dragi in poldragi kamni in dragi kamni ter nakit, ki ima vdelane take kamne; nakit, ki vsebuje diamante; blago iz plemenitih kovin ali premazano z njimi, ki ni v drugih razredih; urarski in kronometrični inštrumenti; šibike in zlitine iz žlahtnih kovin; srebro, neobdelano in tolčeno; zlato, surovo ali obdelano; paladij; rodij; rutenij; iridij; ozmij;diamanti, ure in deli zanje;dragi in poldragi kamni; nakit;brušeni in nebrušeni diamanti za nakit in industrijske namene.

Ädelmetaller och deras legeringar inklusive raffinerat och oraffinerat guld, oraffinerade guldtackor, guldtackor, silvertackor, platina och platinagruppmetaller; ädelstenar och halvädelstenar och oslipade ädelstenar, och smycken innehållande dessa; smycken med diamanter; varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; ur och tidmätningsinstrument; tackor och legeringar av ädla metaller; silver, obearbetet och bearbetat; guld, obearbetet eller bearbetat; palladium; rodium; rutenium; iridium; osmium; diamanter, armbandsur och delar därtill;ädla och halvädla stenar; smycken;slipade och oslipade diamanter för smycken och industriella ändamål.

16
Papír, lepenka a zboží vyrobené z těchto materiálů; Natírané papíry a kartony; tiskoviny; informační zpravodaje; časopisy; učební a vyučovací pomůcky; manuály; plastické obaly ve formě listů nebo rolí pro domácnost, pro účely stravování, vaření nebo balení; papír ve formě listů nebo rolí pro domácnost, pro účely stravování, vaření nebo balení; fotografie; papírnické výrobky; psací potřeby, pera, tužky; lepidla ke kancelářským účelům nebo pro domácnost; materiály pro umělce; umělohmotné balicí materiály (nezařazené do jiných tříd); grafické reprodukce a grafická díla;Poznámkové bloky, knihy, časopisy.

Papier, carton et produits en ces matières; papiers et cartons couchés; produits de l'imprimerie; bulletins d'information; magazines; matériel pour l'instruction et l'enseignement; manuels; matières plastiques sous forme de feuilles ou de rouleaux pour le ménage, la restauration, la cuisine et l'emballage; papier sous forme de feuilles ou de rouleaux pour le ménage, la cuisine, la cuisson ou l'emballage; photographies; papeterie; instruments d'écriture, stylos à bille, crayons; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); impressions graphiques;bloc-notes, livres, magazines.

Paper, cardboard and goods made from these materials; painted papers and sheets of cardboard; printed matter; newsletters; magazines; instructional and teaching materials; manuals; plastic materials in sheet or roll form for household, catering, cookery and wrapping purposes; paper in sheet or roll form for household, catering, cookery and wrapping purposes; photographs; stationery; writing instruments, pens, pencils; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; plastic materials for packaging (not included in other classes); graphic prints; note pads, books, magazines.

Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien; Gestrichene Papiere und Kartons; Druckereierzeugnisse; Mitteilungsblätter; Magazine; Lehr- und Unterrichtsmittel; Handbücher; Kunststoffmaterialien in Bogen- oder Rollenform für Haushalts-, Catering-, Koch- und Verpackungszwecke; Papier in Bogen- oder Rollenform für Haushalts-, Catering-, Koch- und Verpackungszwecke; Fotografien; Schreibwaren; Schreibinstrumente, Schreibstifte, Bleistifte; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; graphische Drucke;Notizblöcke, Bücher, Magazine.

Хартия, картон и стоки от тези материали; боядисани хартии и листове от картон; печатни произведения; бюлетини с новини; списания; материали за обучение и образование; наръчници; пластмасови материали във вид на листове или ролки за домакинство, кетъринг, готварство и опаковане; хартия във вид на листове или ролки за домакинство, кетъринг, готварство и опаковане; фотографии; канцеларски принадлежности; химикалки, моливи и инструменти за писане; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); графични репродукции и представяния;бележници, книги, списания.

Papir, pap og varer heraf; Glittet papir og pap; tryksager; nyhedsbreve; blade; instruktions- og undervisningsmateriale; manualer; plastic i ark eller ruller til husholdnings-, catering-, madlavnings- og emballeringsbrug; papir i ark eller ruller til indpakning, catering, madlavnings- og husholdningsbrug; fotografier; papirhandlervarer; skriveredskaber, penne og blyanter; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); grafiske tryk;Notesblokke, bøger, magasiner.

Χαρτί, χαρτόνι και είδη από αυτά τα υλικά· Βαμμένα χαρτιά και χαρτόνια· έντυπη ύλη· ενημερωτικά δελτία· περιοδικά· υλικό εκπαίδευσης και διδασκαλίας· εγχειρίδια· πλαστικά υλικά σε μορφή φύλλων ή ρολού για χρήση οικιακή, τροφοδοσίας, μαγειρική και για περιτύλιξη· χαρτί με τη μορφή φύλλων ή κυλίνδρων για χρήση οικιακή, τροφοδοσίας, στο μαγείρεμα και για περιτύλιγμα· φωτογραφίες· χαρτικά είδη· όργανα γραφής, στυλογράφοι, μολύβια· κόλλες για χαρτικά ή οικιακές χρήσεις· υλικά για καλλιτέχνες· πλαστικά υλικά συσκευασίας (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)· γραφικές εκτυπώσεις·σημειωματάρια, βιβλία, περιοδικά.

Papel, cartón y productos fabricados con estos materiales; Papeles y cartones pintados; productos de imprenta; boletines informativos; revistas; material de instrucción y enseñanza; manuales; materiales plásticos en lámina o rollo para la casa, el aprovisionamiento, la cocina y el embalaje; papel en lámina o rollo para la casa, el aprovisionamiento, la cocina y el embalaje; fotografías; papelería; instrumentos de escritura, plumas, lápices; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); impresiones gráficas;tacos para notas, libros, revistas.

Paber, kartong ning tooted nendest materjalidest; Värvitud paberid ja pappkastid; trükitooted; infolehed; ajakirjad; koolitus- ja õppematerjal; käsiraamatud; plastmaterjalid lehtede või rullide kujul kasutuseks majapidamise, toitlustuse, toiduvalmistuse ja pakkimise valdkonnas; paber lehtede või rullide kujul majapidamise, toitlustuse, toiduvalmistuse ja pakkimise otstarbeks; fotod; kirjatarbed; kirjutusvahendid, sulepead, pliiatsid; liim (kontori- või koduatrbed); kunstitarbed; plastikust pakkematerjalid (väljaspool teisi kaubaklasse); graafilised reproduktsioonid ja kujutised;Märkmikud, raamatud, ajakirjad.

Paperi, pahvi ja näistä materiaaleista valmistetut tavarat; Päällystetty paperi ja kartonki; painotuotteet; tiedotteet; aikakauslehdet; neuvonta- ja opetusvälineet; käyttöohjekirjat; muovi arkkeina tai rullina kotitalous-, pitopalvelu-, ruoanvalmistus- ja pakkaustarkoituksiin; paperi arkkeina tai rullina kotitalous-, pitopalvelu-, ruoanvalmistus- ja pakkauskäyttöön; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; kirjoitusvälineet, mustekynät ja lyijykynät; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); graafiset painotuotteet;Muistilehtiöt, kirjat, aikakauslehdet.

Papír, kartonpapír és ezekből az anyagokból készült áruk; Festett papírok és kartonok; nyomtatványok; hírlevelek; magazinok; oktató és tananyagok; kézikönyvek; műanyag lap vagy tekercs formájában háztartási, vendéglátóipari, főzési és csomagolási célokra; papír lap és tekercs formájában háztartási, vendéglátóipari, főzési és csomagolási célokra; fényképek; írószerek/papíráruk; íróeszközök, tollak, ceruzák; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/papíráruhoz vagy háztartási használatra; (grafikus, képző)művész anyagok; műanyag csomagolóanyagok (más osztályban nem szereplő); grafikai reprodukciók és ábrázolások;Jegyzettömbök, könyvek, magazinok.

Carta, cartone e prodotti in queste materie; Carta e cartone pitturati; stampati; bollettini di informazione; riviste; materiale per l?istruzione e l?insegnamento; manuali; materie plastiche in fogli o rotoli per uso domestico, per catering, per cucinare e per imballare; carta in fogli o rotoli per uso domestico, per catering, per cucinare e per imballare; fotografie; cartoleria; strumenti per scrivere, penne, matite; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); stampe grafiche;blocchetti per appunti, libri, riviste.

Popierius, kartonas ir prekės iš šių medžiagų; Dažytas popierius ir kartonas; spaudiniai; informaciniai biuleteniai; žurnalai; mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės; žinynai; lakštinės ar ritininės plastikų medžiagos namų apyvokos, viešojo maitinimo, valgio gaminimo ir vyniojimo reikmėms; popieriaus lakštai ar ritinėliai, skirti namų apyvokos, viešojo maitinimo, maisto ruošimo ar pakavimo reikmėms; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; rašymo priemonės, rašikliai, pieštukai; klijai raštinės arba buities reikmėms; dailininkų medžiagos; plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); grafinės reprodukcijos ir vaizdai;Užrašų bloknotai, knygos, žurnalai.

Papīrs, kartons un izstrādājumi no šiem materiāliem; Krāsainais papīrs un kartons; iespiedprodukcija; biļeteni; žurnāli; materiāli izglītībai un apmācībai; rokasgrāmatas; plastmasas materiāli lokšņu vai ruļļu veidā mājsaimniecībai, pārtikas piegādei, kulinārijai un saiņošanai; papīra lapas vai ruļļi mājsaimniecībai, pārtikas piegādei, kulinārijai un iesaiņošanas nolūkiem; fotogrāfijas; rakstāmlietas; rakstīšanas instrumenti, pildspalvas, zīmuļi; līmvielas biroja vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem; sintētiskie iesaiņojuma materiāli (kas nav ietverti citās klasēs); grafiskās reprodukcijas un attēli;piezīmju bloki, grāmatas, žurnāli.

Karti, kartunċin u oġġetti magħmula minn dawn il-materjali; karti u kartun miksi; materjal stampat; rapporti informali; magażinijiet; materjal għat-taħriġ u t-tagħlim; manwali; materjali tal-plastik f'forma ta' folji jew roll għal skopijiet domestiċi, tal-provvista ta' ikel u xorb, ta' tisjir u ta' tgeżwir; karta fil-forma ta' folji jew roll għal skopijiet domestiċi, ta' catering, ta' tisjir u ta' tgeżwir; ritratti; kartoleriji; għodda għall-kitba, pinen, lapsijiet; sustanza li twaħħal għall-użu ta' kartolerija jew tad-dar; materjali għall-artisti; materjali tal-plastik għall-ippakjar (mhux inkluż fi klassijiet oħra); ripproduzzjonjiet grafiċi u rappreżentazzjonijiet;Nowtpeds, kotba, magazins.

Papier, karton en hieruit vervaardigde producten; Geverfd papier en kartonnen dozen; drukwerken; nieuwsbrieven; tijdschriften; leermiddelen en onderwijsmateriaal; handleidingen; plastic materialen in de vorm van vellen of rollen voor huishoudelijk gebruik, voor catering-, kook- en verpakkingsdoeleinden; papier in de vorm van vellen of rollen voor huishoudelijk gebruik, voor catering, kook- en verpakkingsdoeleinden; foto's; schrijfbehoeften; schrijfinstrumenten, pennen, potloden; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; grafische reproducties en representaties;Schrijfblokken, boeken, tijdschriften.

Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów; Powlekane papiery i kartony; materiały drukowane; okólniki; czasopisma; materiały szkoleniowe i do nauczania; podręczniki; tworzywa sztuczne w postaci arkuszy lub rolek do użytku domowego, do stosowania w kateringu, gotowaniu i do pakowania; papier w postaci arkuszy lub rolek do celów gospodarstwa domowego, kateringu, gotowania i pakowania; fotografie; artykuły papiernicze; przybory do pisania, pióra, ołówki; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; sprzęt dla artystów; materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach); reprodukcje i odwzorowania graficzne;Notatniki, książki, magazyny.

Papel, cartão e produtos nestas matérias; papel e cartão pintado; produtos de impressão; boletins informativos; revistas; material de instrução e de ensino; manuais; matérias plásticas, em folha ou em rolo, para uso doméstico, para a restauração ("catering"), para culinária e para a embalagem; papel em folha ou rolo para uso doméstico, para abastecimento, para cozinhar e embalar; fotografias; papelaria; instrumentos de escrita, canetas, lápis; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); impressões gráficas;blocos de notas, livros, revistas.

Hârtie, carton şi articole din aceste materiale; hartii si foi din carton pictate; produse de imprimerie; buletine informative; reviste; material pentru invatamant si predare; manuale; materiale plastice sub forma de folie sau rola utilizate in gospodarie, pentru catering, gatit sau ambalat; hartie la foaie sau rola de uz casnic, pentru catering, gatit si ambalat; fotografii; articole de papetărie; instrumente de scris, stilouri, creioane; adezivi pentru papetărie sau pentru menaj; materiale pentru arte plastice; materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase); reproduceri si reprezentatii grafice;Caiete de notite, carti, reviste.

Papier, lepenka a tovary vyrobené z týchto materiálov; nafarbené papiere a kartóny; tlačoviny; obežníky; časopisy; vzdelávacie a vyučovacie materiály; manuály; plastové materiály v podobe listov alebo kotúčov, používaných v domácnosti, pri varení, stravovaní alebo obaľovaní; papier v podobe listov alebo valcov pre použitie v domácnosti, pri varení, stravovaní alebo obaľovaní; fotografie; papiernický tovar; písacie potreby, perá, ceruzky; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); grafické reprodukcie a zobrazenia;Zošity, knihy, časopisy.

Papir, lepenka in izdelki iz teh materialov; Premazani papirji in kartoni; tiskani izdelki; okrožnice; revije; materiali za učenje in poučevanje; priročniki; materiali iz umetni snovi v obliki pol ali zvitkov za namene gospodinjstva, gostinstva, kuhanja in zavijanja; papir v obliki pol ali zvitkov za namene gospodinjstva, gostinstva, kuhanja in zavijanja; fotografije; pisalne potrebščine; pripomočki za pisanje, peresa, svinčniki; lepila za pisarniške ali gospodinjske namene; materiali za umetnike; plastični materiali za paketiranje (ne iz drugih razredov); grafične reprodukcije in reprezentacije;Notesi, knjige, revije.

Papper, papp och varor som är gjorda av dessa material; bestruket papper och kartong; trycksaker; nyhetsbrev; magasin; utbildnings- och undervisningsmaterial; manualer; plastmaterial i ark- eller rullform för hushålls-, catering-, matlagnings- och emballeringsändamål; papper i ark- eller rullform för hushålls-, catering-, matlagnings- och emballeringsändamål; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); skrivinstrument, pennor och blyertspennor; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); grafiska tryck;Anteckningsblock, böcker, tidskrifter.

17
Slída surová nebo jako polotovar; Guma surová nebo polotovar; kroužky z gumy; kaučuk (syntetický-); gumové a plastové plnicí materiály, těsnicí materiály a vycpávkové materiály; polotovary z umělých hmot; plastické hmoty; gutaperča, guma, azbest a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; umělohmotné výlisky používané při výrobě; Těsnicí a izolační materiály; ohebné trubky nekovové; slída a výrobky z těchto materiálů; plasty; těsnicí materiály; vlákna (skleněná) na izolaci; skelná vlákna k izolačním účelům; vycpávky (výplně) (hmoty na-) z pryže nebo z umělých hmot; Čalounický materiál (čalounické výplňové materiály k vycpávání a zaklínování) z pryže nebo umělé hmoty; materiál na vycpávky z gumy nebo z umělých hmot.

Mica brut ou mi-ouvré; Caoutchouc brut ou mi-ouvré; Anneaux en caoutchouc; caoutchouc synthétique; rembourrage en caoutchouc et matières plastiques, matériaux d'emballage et matériaux de rembourrage; matières plastiques mi-ouvrées; substances en matières plastiques; gutta-percha, gomme, amiante, et produits en ces matières et non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; Matières à calfeutrer et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; mica et produits en ces matières; plastiques; matières à étouper; fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; matières de rembourrage [substances de rembourrage et matériaux pour calage] en caoutchouc ou en matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matière plastique.

Mica, raw or partly processed; rubber, raw or semi-worked; rings of rubber; synthetic rubber; rubber and plastic stuffing, packing materials and padding materials; semi-processed plastic substances; plastic substances; gutta-percha, gum, asbestos, and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal; mica and goods made from these materials; plastics; packing materials; fibres (glass), for insulation; fibreglass fabrics for insulation; packing (cushioning, stuffing) materials of rubber or plastics; stuffing of rubber or plastic; padding materials of rubber or plastics.

Glimmer, roh oder teilweise bearbeitet; Gummi, roh oder teilweise bearbeitet; Gummiringe; synthetischer Gummi; Füll-, Verpackungsmaterialien und Polstermaterialien aus Kautschuk und Kunststoff; Kunststoffe, teilweise bearbeitet; Kunststoffsubstanzen; Guttapercha, Gummi, Asbest und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Isolier- und Dichtmaterial; Schläuche (nicht aus Metall); Glimmer und Waren aus diesen Materialien; Kunststoffe; Verpackungsmaterialien; Glasfasern für Isolierzwecke; Glasfasergewebe zur Isolierung; Polstermaterial [Verpackung] aus Gummi oder Kunststoff; Polstermaterial [Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen] aus Gummi oder Kunststoff; Polstermaterial (Polsterfüllstoffe und Material zum Auspolstern, Verkeilen) aus Gummi oder Kunststoff.

Необработена или полуобработена слюда; гумени, сурови или полуобработени; Пръстени от гума; Синтетична гума; гумени и пластмасови пълнежи, материали за опаковане и подпълващи материали; полуобработени пластмаси; plastic substances; гутаперча, гума, азбест, и стоки изработени от тези материали и доколкото не са включени в други категории; формувани пластмаси за производството; материали за уплътняване с кълчища и изолационни материали; неметални гъвкави тръби; слюда и стоки изработени от тези материали; пластмаси; материали за уплътняване; влакна (съклени), за изолация; тъкани от стъклени нишки за изолация; материал за тапициране [опаковане] от гума или пластмаса; пластмасови или гумени материали за уплътняване; подпълващи материали от гума или пластмаса.

Glimmer i rå eller halvforarbejdet tilstand; Gummi, rå eller halvforarbejdet; Gummiringe; syntetisk gummi; gummi- og plasticforing, emballeringsmaterialer og polstringsmateriale; plasticmaterialer, halvfabrikata; plasticsubstanser; guttaperka, gummi, asbest samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; Tætnings- og isoleringsmateriale; slanger, dog ikke af metal; mica og varer fremstillet af disse materialer; plast; pakningsmaterialer; glasfiber til isolering; fiberglasstof til isolation; emballerings-, udstopnings- og fyldmateriale, alle af gummi eller plastic; polstringsmateriale af kautsjuk eller af plastic; stopningsmateriale af gummi eller plastic.

Μαρμαρυγίας (μίκα), ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένο· Ελαστικό κόμμι, ακατέργαστο ή μερικώς κατεργασμένο· Δακτύλιοι από καουτσούκ· Συνθετικό καουτσούκ· υλικά έμφραξης, υλικά συσκευασίας και υλικά παραγεμίσματος από καουτσούκ και πλαστικό· ημικατεργασμένες πλαστικές ύλες· πλαστικές ουσίες· γουταπέρκα, ελαστικό κόμμι, αμίαντος και προϊόντα από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· προϊόντα από ημι-κατεργασμένες πλαστικές ύλες· Υλικά έμφραξης και μόνωσης· εύκαμπτοι μη μεταλλικοί σωλήνες· μαρμαρυγίας και είδη κατασκευασμένα από αυτά τα υλικά· πλαστικά· υλικά συσκευασίας· ίνες (από γυαλί) για μόνωση· μονωτικά πλέγματα από υαλονήματα· υλικά έμφραξης, προστατευτικού γεμίσματος και παραγεμίσματος, στο σύνολό τους από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες· υλικά παραγεμίσματος από καουτσούκ και πλαστικές ύλες· υλικά παραγέμισης από καουτσούκ ή πλαστική ύλη.

Mica en bruto o semielaborada; Caucho en bruto o semielaborado; Anillos de caucho; caucho sintético; caucho y relleno de plástico, materiales de embalaje y materiales de acolchado; materias plásticas semielaboradas; sustancias plásticas; gutapercha, goma, amianto, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; Materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos; mica y productos hechos de estas materias; plásticos; materias para calafatear; fibra (vidrio), para aislamiento; tejidos de fibras de vidrio para aislamiento; materias de embalaje [relleno] de caucho o de materias plásticas; materias de relleno de caucho o de materias plásticas; materias de relleno de caucho o de materias plásticas.

Vilgukivi (töötlemata või pooltöödeldud); Kummivaik (töötlemata või pooltöödeldud); kummirõngad; sünteeskautšuk; kummist ja plastist toppimismaterjalid, pakkematerjalid ja polstermaterjalid; plastid (pooltooted); plastained; gutapertš, kumm, asbest ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; pressplastid tootmiseks; Tihend-, tõkestus- ja isoleermaterjalid; paindtorud, voolikud (v.a metallist); vilgukivi ja neist materjalidest valmistatud tooted; plastikud; tihendusmaterjalid; klaaskiud (isoleermaterjal); riie (klaas-), klaasriie (isoleermaterjal); kummist või plastist täitematerjalid (tihendusmaterjalid); kummi- või plasttopendid; kummi- või plasttopendid.

Kiille, raaka tai osittain työstetty; Kumi raakana tai puolivalmisteena; Kumirenkaat; synteettinen kumi; kumiset ja muoviset pehmusteet, pakkausmateriaalit ja pehmustusmateriaalit; muovit puolivalmisteina; muoviaineet; kautsu, guttaperkka, kumi ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; Täyte- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset; kiille ja siitä tehdyt tavarat; muovit; tiivistysmateriaalit; lasikuitu eristystarkoituksiin; lasikuitukankaat eristykseen; kumiset ja muoviset pakkaus-, pehmuste- ja täyttömateriaalit; kumiset ja muoviset pehmustusaineet; kumiset ja muoviset pehmustusaineet.

Csillám, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; Gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban; Gumigyűrűk; szintetikus gumi; gumi és műanyag tömítések, csomagolóanyagok és kitömő anyagok; félkész műanyagok; műanyagok; gumi, guttapercha, kaucsuk, azbeszt és ezekből az anyagokból készült, más osztályba nem tartozó áruk; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra; Tömítő és szigetelő anyagok; flexibilis csövek (nem fémből készült ~); csillám és ezekből az anyagokból készült termékek; műanyagok; csomagolóanyagok; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; párnázóanyagok [csomagolás] gumiból vagy műanyagból; léghuzat elleni tömítőszalagok; léghuzat elleni tömítőszalagok.

Mica grezza o semilavorata; Gomma grezza o semilavorata; Anelli di gomma; gomma sintetica; imbottiture in gomma e plastica, materiali per imballaggio e materiali per imbottiture; materie plastiche semilavorate; sostanze plastiche; guttaperca, gomma, amianto e prodotti in queste materie e non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; Stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici; mica e prodotti in queste materie; prodotti in materie plastiche; materiali per l'imballaggio; fibre di vetro per isolamento; tessuti in fibre di vetro per l'isolamento; materie per imballaggio [imbottitura] in gomma o in materie plastiche; imbottiture in gomma o in materie plastiche; imbottiture in gomma o in materie plastiche.

Žėrutis (neapdirbtas ar iš dalies apdirbtas); Natūralusis ar iš dalies apdirbtas kaučiukas; Guminiai žiedai; sintetinis kaučiukas; kaučiukiniai ir plastikiniai kamšalai, pakavimo medžiagos ir užpildai; iš dalies apdorotos plastiko medžiagos; plastiko medžiagos; gutaperčia, guma, asbestas ir prekės, pagamintos iš šių medžiagų ir nepriskirtos kitoms klasėms; štampuoti plastikai gamybos reikmėms; Kamšymo, sulaikančios ir izoliacinės medžiagos; lankstieji vamzdžiai, ne metaliniai; žėrutis ir jo gaminiai; plastikai; pakavimo medžiagos; pluoštai (izoliaciniai stiklo --- ); izoliacinis stiklo pluoštas; užpildai (gumos ar plastiko --- ); kamšalai (kamšalų medžiagos ar medžiaga, naudojamos kaip pamušai ir pleištai) iš gumos ar plastiko; kamšalai (guminiai ar plastikiniai --- ).

Vizla [neapstrādāta vai daļēji apstradāta]; Daļēji apstrādāta vai neapstrādāta gumija; Gumijas gredzeni; sintētiskā gumija; gumijas un plastmasas pildījumi, pakošanas materiāli un polsterēšanas materiāli; plastmasas pusfabrikāti; plastmasas vielas; gutaperča, sveķi, azbests un preces, kas izgatavotas no šiem materiāliem un nav iekļautas citās klasēs; plastmasu pusfabrikāti rūpnieciskiem nolūkiem; Pakošanas apturēšanas un izolācijas materiāli; lokanas nemetāliskas caurules; vizla un preces, kas ir izgatavotas no iepriekš minētajiem materiāliem; plastmasas; blīvēšanas materiāli; šķiedras (stikla) izolēšanai; stiklaplasta audumi izolācijas nolūkiem; polsterēšanas materiāli [iepakojums] no gumijas vai plastmasas; polsterējuma materiāli no kaučuka vai plastmasas; vielas aizpildīšanai ar kaučuku vai plastmasu.

Majka [mhux maħduma jew parzjalment ipproċessata]; Lasktu fl-istat oriġinali jew maħdum parzjalment; Ċrieki tal-lasktu; lasktu sintetiku; mili tal-lastku u tal-plastik, materjal għall-ippakkjar u materjali tal-kuxxinetti; sustanzi tal-plastik semi pproċċessati; sustanzi tal-plastik; guttaperka, gomma, asbestos, u oġġetti magħmulin minn dawn il-materjali u mhux inklużi fi klassijiet oħrajn; plastik mogħti s-sura ta' xi ħaġa, għall-użu fil-manifattura; Materjal għall-ippakkjar, għall-mili u bħala iżolatur; pajps flessibli, mhux tal-metall; majka u oġġetti magħmulin minn dawn il-materjali; plastik; materjal għall-ippakkjar; fibri (ħġieġ), għall-iżolament; fibra tal-ħġieġ għall-iżolament; materjal ikkuttunat [għall-ippakkjar] magħmul mil-lasktu jew plastik; ikkuttunar u mili bil-lastku jew plastik; ikkuttunar u mili bil-lastku jew plastik.

Mica, als grondstof of halffabrikaat; Rubber (grondstof of halffabrikaat); Rubberringen; synthetische rubber; vulmateriaal van rubber en plastic, verpakkingsmateriaal en opvulmaterialen; halfbewerkte plastic substanties; plastic; guttapercha, gummi, asbest en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; Dichtings- en isolatiemateriaal; niet-metalen buigzame buizen; mica en hieruit vervaardigde producten; plastic; verpakkingsmaterialen; glasvezel voor isolatie; glasvezelweefsels voor isolatie; verpakkingsmateriaal (opvulmateriaal) van rubber of plastic; opvulmateriaal, van rubber of plastic; opvulmaterialen van rubber of plastic.

Mika, surowiec lub półprodukt; Guma surowa lub pólprzetworzona; Pierścienie gumowe; kauczuk syntetyczny; warstwy wyściełające z gumy i tworzyw sztucznych, materiały do pakowania i do wyściełania; tworzywa sztuczne półprzetworzone; substancje tworzyw sztucznych; gutaperka, guma, azbest i artykuły wykonane z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśnietej do użytku w produkcji; Materiały uszczelniające, ochronne i izolacyjne; rury drenażowe niemetalowe; mika i towary wykonane z tych materiałów; tworzywa sztuczne; materiały wypełniające; włókna (szkło) do izolacji; włókna szklane do izolacji; materiały do wypychania [pakowania] z gumy lub tworzyw sztucznych; wypychanie (materiały do -) z gumy lub z tworzyw sztucznych; materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych.

Mica em bruto ou semi-trabalhada; Borracha em bruto ou semitrabalhada; Anéis em borracha; borracha sintética; artigos em borracha e em matérias plásticas para enchimento, acondicionamento e acolchoamento; matérias plásticas semiacabadas; matérias plásticas; guta-percha, goma, amianto e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiacabados; Matérias para calafetar e isolar; tubos flexíveis não metálicos; mica e produtos nesta matéria; plásticos; materiais de calafetagem; fibras (de vidro) para isolamento; tecidos em fibras de vidro para isolamento; substâncias para embalagem [enchimento] em borracha ou em matérias plásticas; buchas em borracha ou em matérias plásticas; substâncias para enchimento em borracha ou em matérias plásticas.

Mica in stare bruta sau semiprelucrata; cauciuc, brut sau semi-prelucrat; Inele de cauciuc; Cauciuc sintetic; materiale plastice si din cauciuc, materiale pentru ambalat si materiale de captusire; materiale plastice semiprelucrate; substante plastice; gutaperca, guma, azbest si bunuri din aceste materiale si in masura in care nu sunt incluse in alte clase; materiale plastice în formă extrudată folosite în producţie; materiale pentru etansare si materiale izolatoare; conducte flexibile, nemetalice; mica si bunuri realizate din aceste materiale; materiale plastice; material pentru căptuşire; fibre (sticla), pentru izolare; ţesături din fibră de sticlă pentru izolaţii; material pentru capitonat [ambalaj] din cauciuc sau plastic; materiale de astupare din cauciuc sau materiale plastice; materiale de captusire din cauciuc si plastic.

Sľuda (surová, alebo čiastočne spracovaná); Guma (ako surovina alebo polotovar); Krúžky (gumové -); syntetická guma; gumené a plastové vypchávkové a obalové materiály; plastické hmoty, polotovary; plastické látky; guma, gutaperča, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, nezaradené do iných tried; plastické látky v extrudovanej forme na použitie vo výrobe; Tesniace, upchávacie a izolačné materiály; pružné rúrky nekovové; sľuda a výrobky vyrobené z týchto materiálov; plastické hmoty; tesniace materiály; sklené vlákna na izolačné účely; látky so sklenenými vláknami na izoláciu; čalúniaci materiál (obaly) z gumy alebo plastu; gumový a plastový vypchávkový materiál; gumový a plastový vypchávkový materiál.

Sljuda, surova ali delno predelana; Guma, surova ali delno predelana; Obroči iz gume; sintetična guma; materiali za polnjenje, zavijalni materiali in materiali za blazinjenje iz kavčuka ali umetne snovi; delno obdelane plastične snovi; plastične substance; gutaperča, guma, azbest ter izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; plastične mase v stisnjeni obliki za proizvodnjo; Pakirni, mašilni in izolacijski materiali; upogljive cevi (nekovinske); sljuda in izdelki iz teh snovi; umetne snovi; pakirni materiali; steklena vlakna za izoliranje; steklena vlakna za izoliranje; materiali za blazinjenje polnenje in embaliranje iz gume ali plastike; materiali za tapeciranje iz gume ali umetne snovi; materiali za tapeciranje iz gume ali plastike.

Glimmer, rå eller delvis bearbetad; Rågummi eller delvis bearbetat gummi; Gummiringar; syntetiskt gummi; stoppning av gummi och plast, emballagematerial och madrasseringsmaterial; plastmaterial i halvfabrikat; plastsubstanser; guttaperka, kautschuk, asbest och artiklar gjorda av dessa material och ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; Stoppnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; glimmer och varor tillverkade av dessa material; plaster; tätningsmaterial; glasfibrer för isolering; glasfiberväv för isolering; emballeringsmaterial [stötdämpande] av gummi eller plast; stoppningsmaterial av gummi eller plast; material för stoppning av gummi eller plastmaterial.

18
Brašny pro volný čas, plátěné tašky, dámské kabely, letecké brašny, kabelky, letecké brašny, kufry a cestovní tašky;kůže, imitace kůže a výrobky z výše uvedených materiálů; diplomatické kufříky, aktovky, desky na dokumenty a brašny; deštníky.

Sacs décontractés, sacs en toile, fourre-tout, sacs de vol, sacs à main, sacs de vol, malles et sacs de voyage;cuir, imitations du cuir et articles en ces matières; sacoches, serviettes, porte-documents et attaché-case; parapluies.

Casual bags, cloth bags, tote bags, flight bags, handbags, flight bags, trunk and traveling bags; leather, imitation leather and articles made from the aforesaid materials; attache cases, briefcases, document cases and satchels; umbrellas.

Freizeittaschen, Stofftaschen, Einkaufstaschen, Bordtaschen, Handtaschen, Bordtaschen, Koffer und Reisetaschen;Leder, Lederimitationen und aus den vorstehend genannten Materialien hergestellte Artikel; Dokumentenkoffer, Aktentaschen, Dokumententaschen und Schulranzen; Regenschirme.

Универсални чанти, чанти за дрехи, пазарски чанти, чанти за полети, ръчни чанти, чанти за полети, сандъци и пътни чанти;кожа, имитация на кожа и артикули, изработени от горепосочените материали; официални куфарчета, куфарчета, куфарчета за документи и ученически чанти; чадъри.

Fritidstasker, stoftasker, indkøbstasker, flytasker, håndtasker, kufferter og rejsetasker;læder, læderimitationer og varer indeholdt fremstillet af disse materialer; dokumentmapper, attachemapper og skoletasker; paraplyer.

Πρόχειρες τσάντες, υφασμάτινες τσάντες, τσάντες για ψώνια, τσάντες πτήσης, γυναικείες τσάντες, τσάντες πτήσης, κιβώτια και τσάντες ταξιδίου·δέρμα, απομιμήσεις δέρματος και είδη κατασκευασμένα από όλα τα προαναφερθέντα υλικά· χαρτοφύλακες με σκληρό περίβλημα, χαρτοφύλακες, θήκες εγγράφων και σάκες· ομπρέλες.

Bolsos informales, bolsas de tela, bolsones, bolsas para vuelos, bolsos, bolsas para vuelos, baúles y bolsos de viaje;cuero, imitación de cuero y artículos hechos de todos los materiales mencionados; maletines de documentos, maletines, estuches de documentos y cartears de colegiales; paraguas.

Üldotstarbelised kotid, kangast kotid, kandekotid, lennukikotid, käekotid, lennukikotid, kohvrid ja reisikotid;nahk ja kunstnahk ja eespool nimetatud materjalidest valmistatud kaubad; diplomaadikohvrid, kirjataskud, dokumendimapid ja ranitsad; vihmavarjud.

Arkikassit, kangaspussit, ostoskassit, käsilaukut, lentolaukut, matka-arkut ja -laukut;nahka, nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat; attaseasalkut, salkut, asiakirjasalkut ja olkalaukut; sateenvarjot.

Mindennapi táskák, textiltáskák, bevásárló szatyrok, repülős táskák, kézitáskák, repülős táskák, bőröndök és útitáskák;bőr, műbőr és az említett anyagokból készült cikkek; irattáskák, aktatáskák, irattartók és autóstáskák; esernyők.

Borse casual, borse di tela, borsoni, borse da aereo, borsette, bauli e borse da viaggio;pelle o cuoio, loro imitazioni, articoli in queste materie; ventiquattrore, portadocumenti, cartelle per documenti e cartelle; ombrelli.

Kasdieniai krepšiai, medžiaginiai krepšiai, dideli ūkiniai krepšiai, skrydžio krepšiai, rankinukai, kelionių lėktuvu krepšiai, lagaminai ir kelioniniai krepšiai;odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai; diplomatai, portfeliai, dokumentų aplanakai ir knygų krepšiai; skėčiai.

Ikdienas somas, auduma somas, ietilpīgas somas, lidojumu somas, rokassomas, lidojumu somas, čemodāni un ceļojumu somas;āda, ādas imitācijas un no iepriekš minētajiem materiāliem izgatavoti izstrādājumi; ādas koferi, ādas mapes, dokumentu futrāļi un skolēnu somas; lietussargi.

Basktijiet informali, basktijiet għall-ħwejjeġ, basktijiet tax-xiri, basktijiet tas-safar, ħendbegs, basktijiet tas-safar, bagolli u basktijiet ta' l-ivvjaġġar;ġilda, imitazzjoni tal-ġilda u oġġetti magħmula mill-materjali msemmija; valiġetti, valiġġi, kaxxetti tad-dokumenti u saċils; umbrelel.

Vrijetijdstassen, tassen van textiel, draagtassen, tassen voor in het vliegtuig, handtassen, reiskoffers en koffers;leder, kunstleder en hieruit vervaardigde producten; attachékoffers, documentmappen en pukkels; paraplu's.

Torby sportowe, torby na ubrania, torby na zakupy, torby służące jako bagaż podręczny w samolocie, torby podręczne, torby na ramię służące jako bagaż podręczny w samolocie, kufry i torby podróżne;skóra, imitacja skóry i artykuły wykonane z wyżej wymienionych materiałów; dyplomatki, aktówki, teczki na dokumenty i torby na ramię; parasolki.

Sacos desportivos (uso informal), sacos de pano, sacos das compras, sacos para transporte em aeronaves, malas e maletas de viagem;couro, imitações de couro e produtos feitos das matérias atrás referidas; pastas para documentos, pastas, capas para documentos e pastas da escola; chapéus-de-chuva.

Genti de zi, genti din panza, genti mari, genti pentru avion, genti de mana, genti pentru avion, geamantane si genti de voiaj;piele, imitatie de piele si articole realizate din materialele mentionate anterior; port-acte, servietee, mape si genti de acte; umbrele de ploaie.

Kabelky, látkové tašky, nákupné tašky, letecké tašky, kabelky, kufre a cestovné tašky;koža, imitácia kože a výrobky z týchto materiálov; aktovky, spisové obaly a školské tašky; dáždniky.

Športne torbe, torbe za oblačila, nakupovalne torbe, ročne torbe, letalske torbe, kovčki in potovalne torbe;usnje, imitacija usnja in izdelki iz navedenih snovi; ataše kovčki, aktovke, mape, kovčki za dokumente in torbe z jermenom; dežniki.

Fritidsväskor, klädpåsar, bärkassar, flygväskor, handväskor, flygväskor, koffertar och resväskor;läder, läderimitationer samt varor framställda av alla nämnda material; skolväskor, portföljer, dokumentväskor och attachéväskor; paraplyer.

19
Asfalt, smola a živice pro použití v průmyslových procesech; sádrokarton; sádra; alabastr; jíl; šamot; tangenciální rotory s větrákem; sádrovec, sádra; výrobky ze sádry; stavební materiály (nekovové); nekovová neohebná potrubí pro stavby; nekovové přenosné budovy; pomníky (nekovové); magnezitové pojivo.

Asphalte, poix et bitume destinés à des procédés industriels; plaques de plâtre; plâtre; albâtre; glaise; Chamotte; rotors de ventilateur tangentiel; gypse; produits à base de gypse; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; ciment de magnésie.

Asphalt, pitch and bitumen for use in industrial processes; plasterboard; plaster; alabaster; clay; fireclay; tangential fan rotors; gypsum; gypsum products; building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; magnesia cement.

Asphalt, Pech und Bitumen zur Verwendung für Industrieverfahren; Gipsbauplatten; Gips; Alabaster; Ton; Schamotte; Tangentiallüfterrotoren; Gips (roh); Gipsprodukte; Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Magnesitbinder.

Асфалт, катран и битум за ползване в промишлени процеси; гипсокартон; мазилка (шпакловка); алабастър; глина; огнеупорна глина; тангенциални вентилаторни ротори; гипс; гипсови продукти; неметални строителни материали; неметални твърди тръби за строителството; неметални преносими конструкции; неметални паметници; магнезитно свързващо вещество.

Asfalt, beg og bitumen til brug i industrielle processer; gipsplader; puds; alabast; ler; Chamotte [ildfast ler]; rotorblade til tangentialventilatorer; gips; gipsprodukter; byggematerialer (ikke af metal); stive rør til bygningsbrug (ikke af metal); transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal); magnesiumcement.

¶σφαλτος, πίσσα και βιτούμιο για βιομηχανικές διεργασίες· γυψοσανίδες· γύψος· αλάβαστρος· άργιλος· πυρίμαχος άργιλος· αξονικοί περιστροφείς ανεμιστήρων· γύψος· προϊόντα γύψου· μη μεταλλικά υλικά κατασκευών· μη μεταλλικοί άκαμπτοι σωλήνες οικοδομών· λυόμενες μη μεταλλικές κατασκευές· μη μεταλλικά μνημεία· υλικό πλήρωσης από μαγνησία.

Asfalto, pez y betún para uso en procesos industriales; cartón yeso; yeso; alabastro; arcilla; Chamota; rotores de ventilador tangencial; yeso; productos de yeso; materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; cemento de magnesio.

Tööstusprotsessides kasutatav asfalt, pigi ja bituumen; kipsplaat; krohv, kips; alabaster; savi; tulekindel savi, šamott; tangentsiaalsete ventilaatorite mootorid; kips; kipstooted; ehitusmaterjalid (mittemetalsed); mittemetallist jäiktorud ehituseks; mittemetallist teisaldatavad hooned; monumendid, ausambad (v.a metallist); magneesiumoksiidimört.

Asfaltti, piki ja bitumi käytettäväksi teollisuusprosesseissa; kipsilevy; laasti; alabasteri; savi; Tulenkestävä savi; tangenttituuletinroottorit; kipsi; kipsituotteet; rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset; magnesiasementti.

Aszfalt, kátrány és bitumen ipari folyamatokhoz; gipszkarton; gipsz/gipszvakolat; alabástrom; agyag; samott (tűzálló anyag); tangenciális szellőzők forgórészei; gipsz; gipsztermékek; építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építkezéshez; nem fémből készült hordozható épületek; emlékművek (nem fémből készült ~); magnéziacement.

Asfalto, pece e bitume per processi industriali; cartongesso; intonaco; alabastro; argilla; Argilla cotta; rotori per ventole tangenziali; gesso (minerale); prodotti in gesso; materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici; cemento di magnesio.

Asfaltas, derva ir bitumas, skirti naudoti pramonės procesuose; tinko plokštė; tinkas; alebastras; molis; šamotas (degtas ugniai atsparus molis); tiesinių ventiliatorių rotoriai; gipsas; gipso gaminiai; statybinės medžiagos (ne metalinės); ne metaliniai standieji vamzdžiai pastatams; ne metaliniai transportuojami pastatai; paminklai, ne metaliniai; magnezinis cementas.

Asfalts, darva un bitumens izmantošanai rūpnieciskajos procesos; apmetuma plāksne; apmetuma materiāli; alabastrs; māls; ugunsizturīgs māls; atšķirīgi ventilatoru rotori; plāksteri; ģipša produkti; nemetāliski būvmateriāli; nemetāliskas cietas caurules būvniecībai; pārvietojamas nemetāliskas būves; pieminekļi (izņemot no metāla); magnēzija cements.

Asfalt, żift u bitum għall-użu fi proċessi industrijali; plasterbord; gibs; alabastru; tafal; fireclay; fannijiet tanġenzjali; plasters; prodotti tal-ġibs; materjal għall-bini (mhux tal-metall); pajpijiet mhux metalliċi, li ma jistgħux jintlwew, għall-bini; bini trasportabbli mhux metalliku; monumenti, mhux tal-metall; siment tal-manjesja.

Asfalt, pek en bitumen voor industriële processen; gipsplaat; pleisterkalk of -specie; albast; klei; Chamotte; tangentiale ventilatorrotoren; gips; gipsproducten; bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; magnesiumcement.

Asfalt, pak i bitum stosowany w przetwórstwie przemysłowym; okładzina tynkowa; gips; alabaster; glina; glina ogniotrwała; wirniki wentylatorów stycznych; gips; produkty gipsowe; materiały budowlane (niemetalowe); rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe; cement magnezjowy.

Asfalto, pez e betume destinados a processos industriais; placas de gesso; estuque (gesso); alabastro; argila; Chamotte [argila]; rotores de ventilador tangencial; gesso; produtos de gesso; materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; cimento de magnésia.

Asfalt, gudron si bitum pentru procese industriale; gips carton; ipsos; alabastru; argilă; samota; rotoare de ventilator tangentiale; gips; produse din ipsos; materiale de construcţie (nemetalice); ţevi rigide nemetalice pentru construcţii; construcţii nemetalice transportabile; monumente, din alte materiale decât metalul; lianti cu magnezit.

Asfalt a bitumén na priemyselné účely; sadrové pokrytie; sadra; alabaster; hlina; šamot; tangenciálne rotory ventilátorov; sadra; výrobky zo sadry; stavebné materiály (nekovové); nekovové pevné rúry pre stavby; nekovové prenosné stavby; pomníky s výnimkou kovových; sorelov cement.

Asfalt, katran in bitumen za uporabo v industrijskih postopkih; mavčna plošča; mavec; alabaster; glina; šamot; tangencialni ventilatorski rotorji; mavec; proizvodi iz gipsa; gradbeni materiali (nekovinski); nekovinske gradbene nepremične cevi; nekovinske premične zgradbe; spomeniki, nekovinski; magnezitni cement.

Asfalt, beck och bitumen för användning i industriella processer; gipsskivor; väggputs; alabaster; lera; Bränd eldfast lera, chamotte; tangentiella fläktrotorer; gips; gipsprodukter; byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall; magnesiacement.

20
Plastové obalové nádoby; krabice a obalové krabice ze dřeva nebo z plastických hmot; bedny ze dřeva nebo z umělých hmot; truhly, nekovové; nekovové uzávěry na nádoby.

Récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes et boîtes d'emballage en bois ou en matières plastiques; Caisses en bois ou en matières plastiques; coffres non métalliques; fermetures de récipients non métalliques.

Packaging containers of plastic; packaging boxes of wood or plastic; bins of wood or plastic; cases, not of metal; closures not of metal for containers.

Verpackungsbehälter aus Kunststoff; Kisten und Verpackungskisten aus Holz oder aus Kunststoff; Kisten, Kästen und Dosen aus Kunststoff oder Holz; Kisten, nicht aus Metall; Behälterverschlüsse, nicht aus Metall.

Контейнери от пластмаса за опаковане; packaging boxes of wood или пластмаса; съдове и сандъци от дърво или пластмаса; кошчета за боклук, не от метал; контейнерни шифри, не от метал.

Emballeringsbeholdere af plastik; æsker og emballageæsker af træ eller plastic; Kasser af træ eller plasticmateriale; æsker, ikke-metalliske; lukker til containere, ikke af metal.

Πλαστικά δοχεία συσκευασίας· θήκες και κουτιά συσκευασίας από ξύλο ή πλαστικό· Κουτιά από ξύλο ή πλαστικές ύλες· μη μεταλλικές θήκες· μη μεταλλικά καλύμματα δοχείων.

Recipientes de embalaje de materias plásticas; cajas y cajas de embalaje de madera o de materias plásticas; Cajas de madera o de materias plásticas; fundas no metálicas; cierres no metálicos para recipientes.

Veopakendid (plastist); puust või plastist pakkimiskarbid; karbid (puit- või plast- ), puit- või plastkarbid; kirstud, kastid (v.a metallist); mahutisulgurid (v.a metallist).

Muoviset pakkausastiat; puiset tai muoviset rasiat ja pakkausrasiat; Puiset tai muoviset laatikot; kotelot, ei metalliset; ei-metalliset säiliöiden kannet.

Csomagolásra használt konténerek/tartályok (műanyagból készült ~); dobozok és csomagolódobozok fából vagy műanyagból; dobozok fából vagy műanyagból; ládák, nem fémből; tartályzárak, nem fémből.

Recipienti di imballaggio in materie plastiche; casse e scatole di legno o di plastica per l'imballaggio; Scatole di plastica o legno; casse non metalliche; chiusure di recipienti non metalliche.

Plastikiniai pakavimo konteineriai; dėžės ir pakavimo dėžės iš medžio ar plastiko medžiagų; medinės arba plastikinės dėžės; dėžės, ne metalo; konteineriai (ne metaliniai -ių uždoriai).

Plastmasas iepakošanas konteineri; kastes un kastes, kas ir paredzētas iepakošanai un ir izgatavotas no koka vai plastmasas materiāliem; koka vai plastikāta kastes; nemetāla lādes (lādes); aizdares konteineriem, kas nav izgatavotas no metāla.

Kontenituri għall-ippakkjar tal-plastik; kaxex u kaxex għat-tgeżwir ta' l-injam jew tal-plastik; kaxex ta' l-injam jew tal-plastik; kaxex għall-ħażna ta' oġġetti (armarji) mhux tal-metall; tagħmir għall-għeluq ta' kontenituri mhux tal-metall.

Plastic houders voor verpakkingen; dozen en verpakkingsdozen van hout of plastic; Kisten van hout of plastic; koffers, niet van metaal; sluitingen, niet van metaal, voor houders.

Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych; pudełka i pudełka do pakowania drewniane lub z tworzyw sztucznych; kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych; skrzynie niemetalowe; zamknięcia do pojemników metalowe.

Recipientes de embalagem em matérias plásticas; caixas e caixas de embalagem em madeira ou em matérias plásticas; Caixas em madeira ou em matérias plásticas; caixas não metálicas; fechos não metálicos para recipientes.

Recipiente de ambalare din materiale plastice; cutii de ambalat din lemn sau plastic; lazi de lemn sau plastic; cosuri, nu din metal; capace pentru recipienti, nu din metal.

Obalové nádoby z plastických hmôt; škatule a schránky na balenie z dreva alebo z plastických materiálov; drevené alebo plastové debny; nádoby, s výnimkou kovových; nekovové vrchnáky na nádoby.

Plastične embalažne posode; škatle in embalažne škatle iz lesa ali iz umetnih snovi; posode iz lesa ali plastike; skrinje, nekovinske; pokrovi za posode, nekovinski.

Behållare av plast för förpackningsändamål; askar och askar av trä eller plast för emballering; Askar av trä eller plast; lådor, ej av metall; förslutningar, ej av metall, för behållare.

21
Potřeby a nádoby pro domácnost nebo pro kuchyňské použití (nevyrobené z drahých kovů ani jimi nepotažené); nádobí z hliníkové fólie; vybavení a materiály na čištění, ocelová vlna, sklo, porcelán nebo majolika; hřebeny, mycí houby, kartáče (s výjimkou štětců); materiály pro výrobu kartáčů; kontejnery pro komerční použití; sklo surové nebo jako polotovar, kromě stavebního skla; skleněná vlákna, jiná než na izolaci a textilní účely; skleněné nitě, nikoliv na textilní účely;džbánky, šálky, lahve, baňky.

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); plats en aluminium; équipement et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine ou faïence; peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériel utilisé dans la fabrication de brosses; récipients à usage commercial; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fils de verre non à usage textile;chopes, tasses, flacons.

Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); foil dishes; equipment and material for cleaning, steel wool, glassware, porcelain or earthenware; combs, sponges, brushes (but not paint brushes); material used in brush making; containers for commercial use; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); fiberglass other than for insulation or textile use; fiberglass thread, not for textile use; mugs, cups, flasks.

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Folienschalen; Putzzeug, Stahlwolle, Glaswaren, Porzellan oder Steingut; Kämme, Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Materialien für die Bürstenherstellung; Behälter für kommerzielle Zwecke; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glasfasern, ausgenommen für Isolier- und Textilzwecke; Glasfäden, nicht für Textilzwecke;Becher, Pokale, Flakons.

Домакински или кухненски прибори и съдове (които не са от благородни метали или с такова покритие); чинии, изработени от фолио; equipment и material for cleaning, стоманена вълна, glassware, porcelain или грънчарски изделия; гребени, гъби сюнгери, четки (с изключение на четки за рисуване); материали, използвани в направата на четки; containers for commercial use; необработено или полуобработено стъкло (с изключение на стъкло, използвано в строителството); стъклени влакна, с изключение на такива за изолационни и текстилни цели; стъклени нишки, не за текстилни цели;халби, купи, плоски джобни бутилки.

Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); foliebakker; udstyr og materialer til rengøring, ståluld, glasvarer, porcelæn og keramik; kamme, svampe, børster; børstenbindermaterialer; beholdere til kommerciel brug; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); fiberglas, ikke til isolation og ikke til brug som tekstilmateriale; fiberglastråd, ikke til brug som tekstilmateriale;krus, kopper, flakoner.

Μικρά σκεύη ή δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης (μη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα από πολύτιμα μέταλλα)· πιάτα από αλουμινόχαρτο· εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού, ατσαλόσυρμα, είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά· χτένια, σφουγγάρια, βούρτσες (εκτός πινέλων)· υλικά ψηκτροποιίας· δοχεία για εμπορική χρήση· ακατέργαστο ή μη κατεργασμένο γυαλί (εκτός του οικοδομικού υάλου)· υαλοβάμβακας μη προοριζόμενος για μόνωση ή υφαντουργική χρήση· νήματα από υαλοβάμβακα μη προοριζόμενα για υφαντουργική χρήση·κούπες με λαβή, κούπες, φλασκιά.

Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); platos de láminas metálicas; equipos y materiales para limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana o loza; peines, esponjas, cepillos (que no sean pinceles); material utilizado para la fabricación de cepillos; recipientes para uso comercial; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); fibras de vidrio que no sean para el aislamiento ni para uso textil; hilo de fibra de vidrio que no sea para uso textil;tazas altas, tazas, frascos.

Majapidamis- või köögiriistad ja -nõud (v.a väärismetallist või väärismetallkattega); fooliumist nõud; puhastusvahendid ja -materjalid, terasvill, klaasnõud, portselannõud või savinõud; kammid, käsnad, harjad (välja arvatud pintslid); materjalid harjade valmistamiseks; kaubandusmahutid; klaas (töötlemata või pooltöödeldud) (v.a ehitusklaas); klaaskiud (v.a isoleermaterjal või tekstiili-tööstuslik); klaasniit (v.a tekstiilitööstuslik);kruusid, tassid, termosed.

Talous- ja keittiövälineet ja -astiat (ei jalometalliset eikä jalometallipäällysteiset); folioastiat; puhdistusvälineet ja -materiaalit, teräsvilla, lasitavara, posliiini tai savitavara; kammat, sienet, harjat (mutta ei siveltimet); harjanvalmistusaineet; säiliöt kaupalliseen käyttöön; raakalasi tai lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasikuitu muuhun kuin eristys- tai tekstiilikäyttöön; lasikuitulanka, ei tekstiilikäyttöön;mukit, kupit, pullot.

Háztartási vagy konyhaeszközök és tartályok/tárolók/konténerek (nem nemesfém vagy nemesfém bevonatú ~); fóliatálak; berendezések és anyagok tisztításra, vasforgács, üvegáru, porcelán vagy cserépáru; fésűk, szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével); anyagok kefék készítéséhez; tartóedények kereskedelmi használatra; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg (kivéve az épületben használt üvegeket); üvegrost nem szigetelési, vagy textilipari használatra; üvegrostfonál, nem textilipari használatra;bögrék, csészék, laposüvegek.

Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); piatti in carta metallizzata; attrezzature e materiali per pulizia, paglia di ferro, vetreria, porcellana e maiolica; pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; contenitori per uso commerciale; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); fibre di vetro diverse da quelle per l'isolamento o per uso tessile; fili di vetro non per uso tessile;boccali, coppe, borracce.

Buitiniai ir virtuvės reikmenys ir indai (ne brangiųjų metalų ir jais nepadengti); indai iš folijos; valymo įranga ir medžiagos, metaliniai šveistukai stiklo dirbiniams, porcelianui ar keramikos dirbiniams; šukos, kempinės, šepečiai (išskyrus teptukus); šepečių medžiagos; komercinės paskirties talpyklos; neapdirbtas ir iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybose naudojamą stiklą); stiklo pluoštas (ne izoliacijos arba tekstilės reikmėms); stiklo pluošto siūlai, ne tekstilės reikmėms;puodukai, puodeliai, gertuvės.

Mājturības un virtuves piederumi, ierīces un tilpnes (izņemot izgatavotos no cēlmetāliem vai ar tiem pārklātos); trauki ar folijas pārklājumu; aprīkojums un tīrīšanas materiāli, dzelzs skaidas, stikla trauki, porcelāns vai māla izstrādājumi; ķemmes, sūkļi, birstes (izņemot otas); birstu izgatavošanas materiāli; konteineri komerciālai izmantošanai; neapstrādāts vai daļēji apstrādāts stikls (izņemot celtniecības nolūkiem); stikla šķiedras, izņemot izolēšanas un tekstila nolūkiem; stikla pavedieni, ne izmantošanai tekstilizstrādājumos;krūkas, kausi, blašķes.

Għodod għad-dar u għall-kċina u kontenituri (mhux ta' metall prezzjuż jew miksija b'dan); dixxijiet tal-fojl; tagħmir u materjal għat-tindif, steelwool, oġġetti tal-ħġieġ, tal-porċellana jew tal-fuħħar; pettnijiet, sponoż, xkupilji (barrra pniezel); materjal biex isiru l-pniezel; kontenituri għall-użu kummerċjali; ħġieġ mhux maħdum jew nofsu maħdum (ħlief ħġieġ użat fil-bini); fibri tal-ħġieġ minbarra dawl iżolanti jew għal skopijiet ta' tessuti; ħjut tal-ħġieġ, mhux għal użu tessili;maggijiet, kikkri, fliexken.

Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); bladmetalen schotels; schoonmaakapparatuur en -materiaal, staalwol, glaswerk, porcelein of aardewerk; kammen, sponzen, borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; houders voor commercieel gebruik; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glasvezels, niet voor isolatie of voor textielgebruik; glasdraden, niet voor textielgebruik;bekers, kopjes, flessen.

Przybory kuchenne lub gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych lub pokryte nimi); naczynia foliowe; sprzęt i materiały do czyszczenia, wełna stalowa, wyroby szklane, porcelana lub naczynia ceramiczne; grzebienie, gąbki, szczotki (za wyjątkiem pędzli); materiały do wytwarzania pędzli; pojemniki do użytku przemysłowego; surowiec lub półprodukt szklany (oprócz szkła dla budownictwa); szklane (włókna -) inne niż do izolacji i celów włókienniczych; szklanego (nici z wlokna -) nie do celow wlókienniczych;kubki, filiżanki, termosy.

Utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos nem em plaqué); pratos em folha metálica; equipamento e material de limpeza, palha-de-aço, vidraria, porcelana, faiança; pentes, esponjas, escovas (com excepção dos pincéis); materiais para o fabrico de escovas; recipientes para uso comercial; vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); fibras de vidro sem ser para isolamento ou uso têxtil; fios de vidro não para uso têxtil;canecas, chávenas, garrafas.

Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase sau placate cu metale preţioase); alimente ambalate in folie; echipamente si materiale pentru curatat, lana metalica, articole din sticla, portelan sau articole din ceramica; piepteni, bureti, perii (cu exceptia pensulelor); materiale pentru perii; containere de uz comercial; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii); fibre de sticla, cu exceptia celor izolante si de uz textil; fire de sticla, nu pentru uz textil;cani, cesti, baloane.

Domáce alebo kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov alebo nimi pokryté); taniere z fólie; vybavenie a materiály na čistenie, drôtenka, sklo, porcelán alebo hrnčiarsky tovar; hrebene, špongie, kefy (okrem štetcov); materiály na výrobu kief; kontajnery na komerčné účely; nespracované alebo polospracované sklo (okrem skla používaného v stavebníctve); sklené vlákna, okrem pre izolačné a textilné účely; sklené vlákna (nite z -), nie na použitie v textilnom priemysle;hrnčeky, šálky, poľné fľaše.

Gospodinjske in kuhinjske potrebščine in posode (ne iz plemenitih kovin ali prevlečene z njimi); plitve sklede iz folije; oprema in material za čiščenje, jeklena volna, steklenina, porcelan ali fajansa; glavniki, gobice, ščetke (razen čopičev); materiali za ščetarsko; zabojniki za komercialno uporabo; neobdelano ali polobdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo); steklena vlakna, ne za izolacijo ali tkanine; sukanci in niti iz steklenih vlaken, ne za šivanje;kupe, skodelice, čutarice.

Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); foliekärl; utrustning och material för rengöring, stålull, glassvaror, porslin eller lergods; kammar, tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; behållare för kommersiell användning; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); glasfiber, ej för isolering eller textila ändamål; glasfibertråd, ej för textila ändamål;muggar, koppar, pluntor.

25
Oděvy; obuv; pokrývky hlavy;Dámské, pánské a dětské oblečení;boty nad kotníky, polobotky nebo bačkory;šaty, pracovní pláště, dámské dlouhé kalhoty, halenky, košile, sukně, zástěry (na nošení), noční košile a pyžama, peleríny, saka, bundy, pláště a klobouky; košile, trička.

Vêtements; articles de chaussures; chapellerie;Vêtements pour hommes, femmes et enfants;bottes, chaussures ou pantoufles;robes, blouses, pantalons tout-aller, chemisiers, chemises, jupes, tabliers (vêtements), vêtements de nuit, capes, vestes, manteaux et chapeaux; chemises, chemisettes.

Clothing; footwear; headgear; articles of clothing for women, men and children; boots, shoes or slippers; dresses, smocks, slacks, blouses, shirts, skirts, aprons (for wear), sleeping garments, capes, jackets, coats and hats; shirts, t-shirts.

Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;Bekleidungsstücke für Herren, Damen und Kinder;Stiefel, Schuhe oder Hausschuhe;Kleider, Kittel, Freizeithosen, Blusen, Hemden, Röcke, Schürzen (Bekleidungsstücke), Schlafbekleidung, Capes, Jacken, Mäntel und Hüte; Hemden, T-Shirts.

Дрехи; обувни артикули; накити за глава;облекла за жени, мъже и деца;ботуши, обувки или пантофи;облекла, работни престилки, панталони, работни престилки, ризи, поли, престилки (за носене), спално облекло, шалове, якета, балтони и шапки; ризи, блузи, тениски.

Beklædning; fodtøj; hovedbeklædning;Beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn;støvler, sko eller hjemmesko;kjoler, kitler, slacks, bluser, skjorter, nederdele, forklæder, nattøj, kåber, jakker, frakker og hatte; skjorter og kortærmede skjorter.

Ενδύματα· υποδήματα· είδη πιλοποιίας·Ενδύματα για άνδρες, γυναίκες και παιδιά·μπότες, παπούτσια ή παντόφλες·φορέματα, πουκαμίσες, φαρδιά πρόχειρα παντελόνια, μπλούζες, πουκάμισα, φούστες, ποδιές (για ένδυση), ενδύματα ύπνου, κάπες, σακάκια, παλτά και καπέλα· πουκάμισα, φανέλες.

Ropa; calzado; sombrerería;Vestidos para hombres, mujeres, niños;botas, zapatos o zapatillas;vestidos, blusas, pantalones anchos, blusas, camisas, faldas, delantales (para llevar), prendas para dormir, capas, chaquetas, abrigos y sombreros; camisas, camisetas.

Rõivad; jalatsid; peakatted;Naiste, meeste ja laste riietusesemed;saapad, kingad või tuhvlid;kleidid, türbid, kottpüksid, pluusid, särgid, seelikud, põlled (rõivastena), ööriided, peleriinid, jakid, mantlid ja kübarad; särgid, T-särgid.

Vaatteet; jalkineet; päähineet;Miesten, naisten ja lasten vaatteet;saappaat, kengät tai tohvelit;mekot, työtakit, kotihousut, paitapuserot, paidat, hameet, esiliinat (vaatteisiin), yöasusteet, viitat, pusakat, takit ja hatut; paidat ja aluspaidat.

Ruházat; lábbelik; fejre való viselet;Férfi, női és gyermekruházati cikkek;bakancsok, cipők vagy papucsok;női ruhák, munkaköpenyek, bőszárú szabadidős nadrágok, blúzok, ingek, szoknyák, kötények (viselésre), hálóruhák, köpenyek, dzsekik, kabátok és kalapok; ingek, pólók.

Abbigliamento; calzature; cappelleria;Abbigliamento per uomo, donna e bambino;stivali, scarpe o pantofole;abiti femminili, bluse, calzoni larghi, camicette, canicie, gonne, grembiuli, biancheria da notte, mantelline, giacche, cappotti e capelli; camicie, camicette.

Drabužiai; avalynė; galvos apdangalai;Moterų, vyrų ir vaikų aprangos gaminiai;lengvi auliniai batai, bateliai ar šlepetės;suknelės, darbo drabužiai, ilgos plačios kelnės, palaidinukės, marškiniai, sijonai, prijuostės (skirtos dėvėti), naktiniai drabužiai, skraistės, švarkai, paltai ir skrybėlės; marškiniai, teniso marškinėliai.

Apģērbi; apavi; galvassegas;Vīriešu, sieviešu un bērnu apģērbi;zābaki, kurpes vai čības;kleitas, kombinezoni, bikses, blūzes, krekli, svārki, priekšauti (valkāšanai), naktsveļa, apmetņi, jakas, mēteļi un platmales; krekli, t-krekli.

Ħwejjeġ; xedd is-saqajn; xedd ir-ras;Oġġetti ta' l-ilbies għan-nisa, l-irġiel u t-tfal;bwiez, żraben jew papoċċi;ilbiesi tan-nisa, smokkijiet, qliezet dojoq, blużi, qomos, dbielet, fradal (għall-ilbies), ħwejjeġ ta' l-irqad, kapep, ġkieket, kowtijiet u kpiepel; qomos, t-shirts.

Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels;Dames-, heren- en kinderkleding;laarzen, schoenen of pantoffels;jurken, kieltjes, sportpantalons, blouses, overhemden, rokken, schorten (kleding), nachtkleding, capes, jasjes, mantels en hoeden; hemden, chemisettes.

Odzież; obuwie; nakrycia glowy;Odzież męska, damska i dziecięca;botki, buty lub pantofle domowe;sukienki, bluzki koszulowe, spodnie, bluzki, koszule, spódniczki, fartuchy, bielizna nocna, peleryny, żakiety, prochowce i kapelusze; koszule, t-shirty.

Roupa; calçado; chapelaria;Vestuário, vestuário para homem, senhora e criança;botas, sapatos ou chinelos;vestidos, batas, calças largas, blusas, camisas, saias, aventais (vestuário), roupa de dormir, capas, jaquetas, casacos e chapéus; camisas, camisetas.

Îmbrăcăminte; încălţăminte; articole pentru acoperirea capului;Articole de imbracaminte pentru femei, barbati si copii;cizme, pantofi sau papuci;rochii, bluze, pantaloni largi, bluze, camasi, fuste, sorturi (vestimentare), haine de dormit, cape, jachete, haine si palarii; camasi, tricouri.

Odevy; obuv; pokrývky hlavy;Časti odevu pre pánov, dámy a deti;čižmy, topánky alebo papuče;šaty, pracovné plášte, spodky (pánske), blúzy, košele, sukne, zástery, nočné odevy, peleríny, bundy, saká, plášte a klobúky; košele, tričká.

Oblačila; obutev; pokrivala;Oblačila za ženske, moške in otroke;škornji, čevlji ali natikači;ženske obleke, delovne halje, dolge hlače, bluze, moške srajce, ženska krila, predpasniki (za nošenje), pižame, pelerine, suknjiči, plašči in klobuki; moške srajce, majice s kratkimi rokavi.

Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader;Kläder för män, kvinnor och barn;stövlar, skor eller tofflor;klänningar, arbetsblusar, fritidsbyxor, blusar, skjortor, kjolar, förkläden (bekl.), sovkläder, caper, kavajer, rockar och hattar; skjortor, kortärmade skjortor.

35
Marketingové průzkumy a studie, jmenovitě, takové průzkumy a studie pro těžební průmysl; sestavování průzkumných a statistických údajů; počítačové online objednávky v oboru paliv, jmenovitě uhlí a vedlejších produktů uhlí; velkoobchodní a maloobchodní prodej (nebo obchodní reklama pro druhé) zaměřené na kovy, minerály, drahé kameny; reklama, marketing a obchodní služby ve vztahu k těžebnímu průmyslu, včetně těžby železných rud a prodeje drahých kamenů a polodrahokamů a drahokamů, klenotů, základních kovů a obecných kovů, včetně neopracovaných a částečně opracovaných obecných kovů, slitin, včetně slitin železa, rud, kovových rud a kovových koncentrátů a metalurgických výrobků; maloobchodní prodej klenotů a výrobků obsahujících broušené a nebroušené diamanty, drahokamy a jiné drahé kameny; služby velkoobchodních prodejen a distribuce zaměřené na diamanty; pořádání a vedení aukčního prodeje v oboru diamantů;řízení infrastruktury a služby infrastruktury, jmenovitě poskytování obchodních/řídicích služeb pro provozování a řízení dolů;obchodní poradenství, pomoc, konzultace, analýza, informace, řízení a správa, včetně poskytování těchto služeb společenským organizacím nebo ve spojení s nimi a s ohledem na různé společenské projekty vztahující se k řízení, ochraně, zachování a péči o životní prostředí, ekonomickému vývoji;vědecky založené péči o půdu, ochraně a údržbě divoké zvěře a rostlinstva, domorodému zdraví, domorodému vzdělávání, domorodé kultuře a domorodému sportu, kvalitě vody, degradaci půdy, erozi půdy a salinitě půdy; reklama; obchodní řízení; podnikové řízení; kancelářské funkce; propagační činnosti; obchodní šetření; asistence pro obchodní management; konzultace v oblasti obchodního managementu; oceňování pro obchodní účely; obchodní informace; obchodní průzkum; odborné obchodní poradenství; marketingové studie; marketingový průzkum; sestavování a analýza statistických informací; analýzy nákladů; asistence pro obchodní a průmyslové řízení; styk s veřejností (public relations); dovozní a vývozní agentury; dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky); prodejní propagace (pro jiné); poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů; provozování podnikání prodeje a distribuce diamantů, drahokamů nebo drahých kamenů, šperků obsahujících diamanty, drahokamy nebo drahé kameny, polodrahokamové drahokamy a drahé kameny, a hodinek obsahujících diamanty, drahokamy nebo drahé kameny; provozování podnikání elektronického obchodování prodeje a distribuce diamantů, drahokamů nebo drahých kamenů, šperků obsahujících diamanty, drahokamy nebo drahé kameny a hodinek obsahujících diamanty, drahokamy nebo drahé kameny jiným přes globální počítačovou síť; prodej diamantů druhým na bázi velkoobchodu; marketing, propagace, reklama a prodej diamantů, vzácných drahokamů a drahých kamenů, polodrahokamových drahokamů a drahých kamenů a šperků jménem jiných; obchodní plánování a obchodní správa vztahující se k průzkumu, hodnocení, vývoji, těžbě, zpracování a prodeji drahých a základních kovů;maloobchodní služby a služby maloobchodních prodejen v oboru kovů, minerálů, drahokamů;prodej diamantů na bázi velkoobchodu;maloobchodní služby zaměřené na broušené a nebroušené diamanty, drahokamy, jiné drahé kameny;maloobchodní prodej vzácných kovů a šperků;velkoobchodní prodej diamantů; poskytování informací týkajících se komoditního prodeje;rady/poradenství pro podnikatele v maloobchodním prodeji nebo zásilkovém prodeji, agentury pro kancelářské práce zaměřené na zásilkový prodej, reklamu a propagační činnost, marketingový průzkum;distributorství diamantů;poskytování poradenství týkajícího se ceny diamantů.

Enquêtes et études de marché, à savoir, ces enquêtes et études pour l'industrie minière; compilation de données de recherche et statistiques; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des combustibles, à savoir, du charbon et des produits dérivés du charbon; services de vente en gros et de vente au détail (ou promotion des ventes pour le compte de tiers) liés aux métaux, aux minerais, aux gemmes; services de publicité, de marketing et commerciaux, liés à l'industrie minière, y compris à l'exploitation du minerai de fer et à la vente de pierres et gemmes précieuses et semi-précieuses, à la bijouterie, aux métaux de base et métaux communs y compris aux métaux communs bruts et mi-ouvrés, aux alliages, y compris aux alliages de fer, aux minerais, aux minerais métalliques, et aux concentrés métalliques et produits métallurgiques; vente au détail de bijouterie et produits contenant des diamants taillés et non taillés, des gemmes et autres pierres précieuses; services d'un magasin de vente en gros et d'une concession de diamants; organisation et conduite de ventes aux enchères dans le domaine des diamants;gestion d'infrastructures et services d'infrastructures, à savoir fourniture de services commerciaux/de gestion pour l'exploitation et la gestion de sites miniers;conseils, assistance, analyse, informations, gestion et administration de nature commerciale, y compris, fourniture de ces services à et conjointement avec des organisations communautaires et concernant plusieurs projets communautaires liés à la gestion, à la protection, à la conservation et à la préservation de l'environnement, au développement économique;entretien des terres sur une base scientifique, protection et conservation de la faune et de la flore, de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport aborigènes, de la qualité de l'eau, et de la dégradation, de l'érosion et de la salinité des terres; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité; enquêtes commerciales; aide à la gestion d'affaires; conseils en gestion d'entreprises; estimations d'affaires; informations d'affaires; recherche commerciale; conseils commerciaux professionnels; études de marketing; recherche en marketing; compilation et analyse d'informations statistiques; analyse de prix de revient; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; relations publiques; agences d'import-export; acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); promotion des ventes pour le compte de tiers; conseils en gestion de personnel; exploitation d'entreprises de vente et distribution de diamants, gemmes ou pierres précieuses, bijouterie contenant des diamants, gemmes et pierres précieuses et gemmes et pierres semi-précieuses et horlogerie contenant des diamants, gemmes ou pierres précieuses; exploitation d'un commerce électronique de vente et distribution de diamants, gemmes ou pierres précieuses, bijouterie contenant des diamants, gemmes et pierres précieuses et horlogerie contenant des diamants, gemmes ou pierres précieuses à des tiers par le biais d'un réseau informatique mondial; vente de diamants à des tiers en gros; commercialisation, promotion, publicité et vente de diamants, gemmes et pierres précieuses, gemmes et pierres semi-précieuses et bijouterie pour le compte de tiers; services de planification commerciale et administration commerciale relatives à l'exploitation, l'évaluation, le développement, l'extraction, le traitement et la commercialisation de métaux précieux et communs;vente au détail et services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des métaux, des minéraux, des gemmes;vente en gros de diamants;services de vente au détail liés aux diamants, gemmes, autres pierres précieuses, taillées et non taillées;vente au détail de métaux précieux et de bijouterie;vente en gros de diamants; fourniture d'informations sur les ventes de matières premières;guidance/conseils en matière de vente au détail ou de vente par correspondance, agences de travaux de bureau liés à la vente par correspondance, à la publicité, à la recherche en marketing;concession de diamants;fourniture de conseils concernant le prix des diamants.

Market surveys and studies, namely, such surveys and studies for the mining industry; compiling research and statistical data; computerized online ordering services in the field of fuels, namely, coal and coal by-products; wholesale and retail services (or sales promotion for others) in relation to metals, minerals, gemstones; advertising, marketing and business services, in relation to the mining industry, including, iron ore mining and the sale of precious and semi precious stones and gemstones, jewelry, base metals and common metals including unwrought and partly wrought common metals, alloys, including iron alloys, ores, metallic ores, and metal concentrates and metallurgical products; retail of jewelry and products containing cut and uncut diamonds, gemstones and other precious stones; wholesale store and distributorship services featuring diamonds; arranging and conducting auction sales in the fields of diamonds; infrastructure management and infrastructure services, namely providing business/management services for the operation and management of mine sites; business advice, assistance, consultancy, analysis, information, management and administration, including, the provision of such services to and in conjunction with community based organizations and in respect of various community based projects relating to environmental management, protection, conservation and care, economic development; scientific based land care, protection and maintenance of wildlife and flora, aboriginal health, education, culture and sport, water quality, and land degradation, erosion and salinity; advertising; business management; business administration; office functions; advertising agencies; business investigations; business management assistance; business management consultancy; business appraisals; business information; business research; professional business consultancy; marketing studies; marketing research; compilation and analysis of statistical information; cost price analysis; commercial or industrial management assistance; public relations; import-export agencies; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); sales promotion (for others); personnel management consultancy; operation of a business selling and distributing diamonds, gems or gemstones, jewellery containing diamonds, gems or gemstones, semi-precious gems and gemstones, and timepieces containing diamonds, gems or gemstones; operation of an electronic commerce business selling and distributing diamonds, gems or gemstones, jewellery containing diamonds, gems or gemstones, and timepieces containing diamonds, gems or gemstones to others through a global computer network; sale of diamonds to others on a wholesale basis; marketing, promoting, advertising and selling diamonds, precious gems and gemstones, semi-precious gems and gemstones, and jewellery on behalf of others; business planning and business administrative services relating to the exploration, evaluation, development, mining, processing and marketing of precious and base metals; retail and retail store services in the field of metals, minerals, gemstones; sale of diamonds on a wholesale basis; retail services in relation to cut and uncut diamonds, gems, other precious stones; retail of precious metals and jewellery; wholesale of diamonds; providing information on commodity sales; guidance/advice on business of retail sales or mail order, agencies for office work relating to mail-order sale, advertising and publicity, marketing research; distributorship of diamonds; provision of advice concerning the cost of diamonds.

Marktuntersuchungen und -studien, nämlich Marktuntersuchungen und -studien für die Bergbauindustrie; Zusammenstellung von Forschungs- und statistischen Daten; computergestützte Online-Bestelldienste auf dem Gebiet von Brennstoffen, nämlich Kohle und Nebenprodukte der Kohle; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen (oder Verkaufsförderung für Dritte) in Bezug auf Metalle, Mineralstoffe, Edelsteine; Werbung, Marketing und Unternehmensdienstleistungen in Bezug auf die Bergbauindustrie, einschließlich Eisenerzbergbaus und des Verkaufs von Edel- und Halbedelsteinen sowie Schmucksteinen, Juwelierwaren, Grundmetallen und unedlen Metallen, einschließlich unbearbeiteter und teilweise bearbeiteter unedler Metalle und Legierungen, einschließlich Eisenlegierungen, -erzen, Metallerzen und Metallkonzentraten sowie metallurgischen Erzeugnissen; Einzelhandel in Bezug auf Juwelierwaren und Erzeugnisse mit geschliffenen und ungeschliffenen Diamanten, Juwelen und anderen Edelsteinen; Dienstleistungen von Großhandelsgeschäften und Vertrieb in Bezug auf Diamanten; Organisation und Durchführung von Auktionsverkäufen im Bereich von Diamanten;Infrastrukturverwaltung und infrastrukturelle Dienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unternehmens-/Managementdienstleistungen in Bezug auf den Betrieb und die Verwaltung von Bergwerken;Unternehmensberatung, Unterstützung, Beratung, Analysen, Informationen, Management und Verwaltung, einschließlich Bereitstellung dieser Dienstleistungen für und in Verbindung mit lokalen Organisationen und in Bezug auf verschiedene lokale Projekte im Zusammenhang mit Umweltmanagement, -schutz, -erhaltung und -pflege, Wirtschaftsentwicklung,;Landschaftspflege unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, Schutz und Erhaltung von Wildtieren und Flora, Gesundheit von Ureinwohnern, Bildung, Kultur und Sport, Wasserqualität, Bodenzerstörung, Bodenerosion und Bodenversalzung; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Werbedienstleistungen; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Geschäftsführung; Beratung in Fragen des Geschäftsmanagements; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Unternehmensforschung; gewerbsmäßige Unternehmensberatung; Marketingstudien; Marketingforschung; Zusammenstellung und Analyse von statistischen Informationen; Aufstellung von Selbstkostenpreisanalysen; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Publicrelations; Import-/Exportagenturen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte, (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Verkaufsförderung für Dritte; Personalmanagementberatung; Betrieb eines Unternehmens zum Verkauf und Vertrieb von Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen, Juwelier- und Schmuckwaren mit Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen, Halbedelsteinen und halbedlen Schmucksteinen sowie Zeitmessern mit Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen; Betrieb eines elektronischen Handelsgeschäfts zum Verkauf und Vertrieb von Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen, Juwelier- und Schmuckwaren mit Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen und Zeitmessern mit Diamanten, Edelsteinen oder Schmucksteinen an Dritte über ein weltweites Computernetz; Verkauf von Diamanten an Dritte auf Großhandelbasis; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung für sowie Verkauf von Diamanten, Edelsteine und Schmucksteinen, Halbedelsteinen und halbedlen Schmucksteinen sowie von Juwelier- und Schmuckwaren für Dritte; Unternehmensplanungs- und Unternehmensverwaltungsdienstleistungen in Bezug auf Erkundung, Auswertung, Entwicklung, Bergbau, Verarbeitung und Marketing von Edel- und unedlen Metallen;Einzelhandel und Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften im Bereich von Metallen, Mineralstoffen, Edelsteinen;Verkauf von Diamanten auf Großhandelbasis;Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf geschliffene und ungeschliffene Diamanten, Juwelen, andere Edelsteine;Einzelhandel in Bezug auf Edelmetalle und Juwelierwaren;Diamantengroßhandel; Bereitstellung von Informationen zum Warenhandel;Anleitung/Beratung in Bezug auf Einzelhandelsverkauf oder -versandhandel, Agenturen für Büroarbeit in Bezug auf Versandhandelsverkauf, Werbung und Reklame, Marketingforschung;Vertrieb von Diamanten;Beratung in Bezug auf den Preis von Diamanten.

Проучвания и изследвания на пазара, а именно такива проучвания и изследвания за минната промишленост; събиране на данни от проучвания и статистики; компютъризирани услуги за онлайн поръчки в областта на горивата, а именно въглища и вторични продукти на въглища; продажба на едро и дребно (или промоции във връзка с увеличаване на продажбите) във връзка с метали, минерали, полускъпоценни камъни; рекламни, маркетингови и бизнес услуги във връзка с минната индустрия, включително разработване на мини за желязна руда и продажбата на скъпоценни и полускъпоценни камъни и скъпоценни камъни, бижута, основни метали и обикновени метали, включително необработени и частично обработени обикновени метали, сплави, включително железни сплави, руди, метални руди и метални концентрати и металургични продукти; търговия на дребно с бижута и продукти, съдържащи шлифовани и нешлифовани диаманти, скъпоценни камъни и други скъпоценни камъни; wholesale store и distributorship services featuring diamonds; организиране и провеждане на аукциони в областта на диамантите;инфраструктурен мениджмънт и услуги за инфраструктура, а именно предоставяне на услуги за бизнес/мениджмънт за ръководене и управление на миньорски обекти;бизнес съветиа, съдействие, консултация, анализи, информация, управление и администрация, включително предоставяне на такива услуги до и във връзка с общностни организации и по отношение на различни общностни проекти, свързани с екологичен мениджмънт, защита, опазване на околната среда и грижа, икономическо развитие;грижа за земята на научна основа, опазване и поддръжка на дивата фауна и флора, здравето на аборигените, образование, култура и спорт, качество на водата и разлагане на земята, ерозия и соленост; реклама; бизнес управление; търговска администрация; административна дейност; рекламни услуги; търговски проучвания; бизнес мениджмънт съдействие; консултантски услуги в областта на търговското управление; бизнес оценяване; бизнес информация; бизнес проучване; професионална бизнес консултация; маркетингови изследвания; търговско проучване; compilation и analysis of statistical information; Анализи на себестойността; съдействие по търговско или индустриално управление; връзки с обществеността; агенции за внос и износ; услуги за доставяне за други (закупуване на стоки и услуги за други бизнеси); насърчаване на продажбите (за сметка на трети лица); консултантски услуги по управление на човешки ресурси;ръководство на фирма за продажба и разпространение на диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни, бижута с диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни, камъчета или минерали, и часовници с диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни;ръководство на фирма за електронна търговия за продажба и разпространение на диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни, бижута с диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни, камъчета или минерали, и часовници с диаманти, полускъпоценни камъни или полускъпоценни камъни за трети лица чрез глобална компютърна мрежа;продажба на диаманти на трети лица на едро;маркетинг, промоции, реклама и продажба на диаманти, скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни и минерали и бижута от името на трети лица;услуги за бизнес планиране и бизнес админитрация, свързани с проучване, оценяване, разработване, минно дело, обработка и маркетинг на благородни и основни метали;услуги за продажба на дребно и магазин за продажба на дребно в областта на металите, минералите, скъпоценните камъни;продажба ан диаманти на едро;услуги за продажба на дребно във връзка с рязани и нерязани диаманти, полускъпоценни камъни, други благородни камъни;даване под наем на благородни метали и бижута;продажба ан едро на диаманти; предоставяне на информация за продажбите на стоки;насоки/съвети за фирми за продажба на дребно или чрез поръчка по пощата, агенции за офис работа, свързана с продажби чрез поръчка по пощата, реклама и пропаганда, маркетингови проучвания;разпространение на диаманти;предостасвяне на съвети относно стойността на диаманти.

Markedsundersøgelser og -studier, nemlig sådanne undersøgelser og studier til mineindustrien; samling af forskningsmæssige og statistiske data; computerstyret onlinebestilling inden for brændstoffer, nemlig kul og kulbiprodukter; engrossalg og detailhandel (eller salgsfremmende foranstaltninger for andre) i forbindelse med metaller, mineraler og ædelstene; annonce- og reklamevirksomhed, markedsføring og forretningsvirksomhed i relation til mineindustrien, inklusive udvinding af jernmalm og salg af ædelstene og halvædelstene og smykkestene, juvelerarbejder, uædle metaller, inklusive forarbejdede og delvist forarbejdede uædle metaller, legeringer, jernlegeringer, malm, metalholdig malm og metalkoncentrater og metallurgiske produkter; detailhandel med juvelerarbejder og produkter indeholdende slebne og uslebne diamanter, smykkestene og andre ædelstene; engroshandel og distributionsvirksomhed med diamanter; arrangering og ledelse af auktionssalg inden for diamanter;administration af infrastruktur og infrastrukturvirksomhed, nemlig udbydelse af bistand ved forretningsvirksomhed/forretningsledelse til drift og ledelse af miner;forretningsrådgivning, bistand, rådgivning, analyse, information, ledelse og administration, inklusive sådanne tjenesteydelser til og i sammenhæng med fællesskabsbaserede organisationer og vedrørende forskellige fællesskabsbaserede projekter i forbindelse med miljøforvaltning, -beskyttelse, -bevaring og -pleje, økonomisk udvikling;videnskabeligt baseret landskabspleje, beskyttelse og vedligeholdelse i forbindelse med dyreliv og flora, sundhed, uddannelse, kultur og sport i forbindelse med oprindelige indbyggere, vandkvalitet og forringelse af jorden, erosion og jordens saltholdighed; annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; marketingvirksomhed; forretningsundersøgelser; bistand ved virksomhedsledelse; konsulentvirksomhed vedrørende forretningsledelse; vurdering i forretningsanliggender; information vedrørende forretningsanliggender; virksomhedsundersøgelser; professionel forretningsrådgivning; marketingundersøgelser; marketingforskning; indsamling og analyse af statistiske oplysninger; kostprisanalyser; bistand ved ledelse af handels- eller industrivirksomhed; public relations; import-eksportagenturer; tjenesteydelser for tredjemand i forbindelse med anskaffelse (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); salgsfremmende foranstaltninger for tredjemand; rådgivning vedrørende personalespørgsmål; drift af en forretning, der sælger og forhandler diamanter eller ædelstene, juvelerarbejder med diamanter, ædelstene eller halvædelstene, og ure med diamanter eller ædelstene; drift af en forretning inden for elektronisk handel med salg og forhandling af diamanter eller ædelstene, juvelerarbejder med diamanter, eller ædelstene samt ure med diamanter eller ædelstene til andre via et globalt computernetværk; salg af diamanter engros til andre; markedsføring, salgsfremmende virksomhed, annonce- og reklamevirksomhed vedrørende og salg af diamanter, ædelstene og halvædelstene samt juvelarbejder på vegne af tredjemand; forretningsplanlægning og forretningsadministration i forbindelse med forundersøgelser, vurdering, udvikling, udvinding, behandling og markedsføring af ædle og uædle metaller;detailhandel og lagervirksomhed i forbindelse hermed inden for metaller, mineraler, ædelstene;engrosvirksomhed (salg) i forbindelse med diamanter;detailhandel i forbindelse med slebne og uslebne diamanter, smykkestene og andre ædelstene;detailhandel med ædle metaller og juvelerarbejder;salg af diamanter engros; tilvejebringelse af information om varesalg;vejledning vedrørende detailhandel eller postordrevirksomhed, kontorer til kontoropgaver i forbindelse med postordresalg, annonce- og reklamevirksomhed, marketingsundersøgelser;distribution af diamanter;rådgivning vedrørende prisen på diamanter.

Μελέτες αγοράς και μελέτες, συγκεκριμένα, οι εν λόγω μελέτες για τον τομέα των εξορύξεων· συλλογή δεδομένων έρευνας και στατιστικών δεδομένων· υπηρεσίες παραγγελίας επί γραμμής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στον τομέα των καυσίμων, συγκεκριμένα του άνθρακα και των υποπροϊόντων του άνθρακα· υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής πώλησης (ή προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων) σε σχέση με μέταλλα, ορυκτά και πολύτιμους λίθους· υπηρεσίες διαφήμισης, εμπορίας (μάρκετινγκ) και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε σχέση με τη βιομηχανία εξορύξεων, όπου περιλαμβάνεται η εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων και η πώληση πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων και πετραδιών, κοσμημάτων, βασικών μετάλλων και κοινών μετάλλων όπου περιλαμβάνονται ακατέργαστα και μερικώς κατεργασμένα κοινά μέταλλα, κράματα, όπου περιλαμβάνονται κράματα σιδήρου, μεταλλεύματα και συγκεντρώσεις μετάλλων και μεταλλουργικά προϊόντα· λιανική πώληση κοσμημάτων και προϊόντων με κομμένα και άκοπα διαμάντια, πετράδια και λοιπούς πολύτιμους λίθους· υπηρεσίες καταστήματος χονδρικής πώλησης και διανομής σε σχέση με διαμάντια· διοργάνωση και διεξαγωγή δημοπρασιών στους τομείς των διαμαντιών·διαχείριση υποδομών και υπηρεσίες υποδομών, συγκεκριμένα παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών / υπηρεσιών διαχείρισης για τη λειτουργία και διαχείριση ορυχείων·παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, βοήθειας, αναλύσεων, πληροφοριών, διαχείρισης και διοίκησης, όπου περιλαμβάνεται η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προς και σε σχέση με κοινοτικούς οργανισμούς και αναφορικά με διάφορα κοινοτικά έργα σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση, προστασία, διατήρηση και φροντίδα, την οικονομική ανάπτυξη·την επιστημονική διαφύλαξη των γαιών, την προστασία και συντήρηση της άγριας ζωής και της χλωρίδας, τους αυτόχθονες πληθυσμούς όσον αφορά τους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, την ποιότητα των υδάτων, την υποβάθμιση των εδαφών, τη διάβρωση των εδαφών και την περιεκτικότητα των εδαφών σε αλάτι· διαφήμιση· διοίκηση παραγωγής και επιχειρήσεων· διαχείριση επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου· υπηρεσίες διαφήμισης· επιχειρηματικές έρευνες· παροχή βοηθείας σε σχέση με τη διαχείριση επιχειρηματικών υποθέσεων· σύμβουλοι διαχείρισης επιχειρήσεων· εκτιμήσεις επιχειρήσεων· επιχειρηματική πληροφόρηση· επιχειρηματική έρευνα· επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων· μελέτες εμπορίας (μάρκετινγκ)· έρευνα εμπορίας (μάρκετινγκ)· σύνταξη και ανάλυση στατιστικών πληροφοριών· ανάλυση τιμής κόστους· παροχή βοήθειας στη διοίκηση εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων· δημόσιες σχέσεις· αντιπροσωπείες εισαγωγών-εξαγωγών· υπηρεσίες προμήθειας για λογαριασμό τρίτων (αγορά αγαθών και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις)· προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων· παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού· λειτουργία επιχείρησης για την πώληση και διανομή διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών ή πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων με διαμάντια, πολύτιμα πετράδια και πολύτιμους λίθους, και ημιπολύτιμα πετράδια και ημιπολύτιμους λίθους και ειδών ωρολογοποιίας με διαμάντια, πολύτιμα πετράδια και πολύτιμους λίθους· λειτουργία ηλεκτρονικής εμπορικής επιχείρησης για την πώληση και διανομή διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών ή πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων με διαμάντια, πολύτιμα πετράδια και πολύτιμους λίθους και ειδών ωρολογοποιίας με διαμάντια, πολύτιμα πετράδια και πολύτιμους λίθους σε τρίτους μέσω παγκόσμιου ηλεκτρονικού δικτύου· χονδρική πώληση διαμαντιών σε τρίτους· μάρκετινγκ, προώθηση, διαφήμιση και πώληση διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων λίθων, ημιπολύτιμων πετραδιών και ημιπολύτιμων λίθων και κοσμημάτων για λογαριασμό τρίτων· υπηρεσίες επιχειρηματικού προγραμματισμού και διοίκησης επιχειρήσεων σε σχέση με την αναζήτηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη, εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία πολύτιμων και βασικών μετάλλων·υπηρεσίες λιανικής πώλησης και καταστήματος λιανικής πώλησης στον τομέα των μετάλλων, των ορυκτών, των πετραδιών·χονδρική πώληση διαμαντιών·υπηρεσίες λιανικής πώλησης κομμένων και άκοπων διαμαντιών, πετραδιών, άλλων πολύτιμων λίθων·λιανική πώληση πολύτιμων μετάλλων και κοσμημάτων·χονδρική πώληση διαμαντιών· παροχή πληροφοριών σχετικά με πωλήσεις εμπορευμάτων·καθοδήγηση/παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή ταχυδρομικών παραγγελιών, πρακτορεία για εργασίες γραφείου στον τομέα των πωλήσεων μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών, της διαφήμισης και της προώθησης, της έρευνας εμπορίας (μάρκετινγκ)·διανομή διαμαντιών·παροχή συμβουλών σε σχέση με το κόστος των διαμαντιών.

Prospectos de mercados y estudios, en concreto, estos prospectos y estudios para la industria minera; recopilación de datos de investigación y estadísticos; servicios informáticos de pedidos en línea en materia de combustibles, en concreto, carbón y derivados del carbón; servicios al por mayor y por menor (o promoción de ventas para terceros) relativos a metales, minerales, piedras preciosas; publicidad, mercadotecnia y servicios de negocios, en relación con la industria minera, incluyendo, extracción de menas de hierro y la venta de piedras preciosas y piedras finas y gemas, joyería, metales base y metales comunes incluyendo metales comunes brutos y metales comunes semielaborados, aleaciones, incluyendo aleaciones de hierro, minerales, minerales metálicos, y concentrados metálicos y productos metalúrgicos; venta al por menor de joyería y productos que contengan diamantes tallados y no tallados, piedras preciosas y pedrerías [piedras preciosas]; servicios de venta al pormayor y de distribución de diamantes; organización y dirección de subastas en el campo de los diamantes;gestión de infraestructura y servicios de infraestructura, en concreto prestación de servicios de negocios/gestión para la explotación y gestión de minas;asesoramiento de negocios, asistencia, consultas, análisis, información, gestión y administración, incluyendo, la prestación de esos servicios a y con organizaciones basadas en la comunidad y con respecto a varios proyectos basados en la comunidad relacionados con la gestión ambiental, la protección, la conservación y el cuidado, el desarrollo económico;cuidado, protección y mantenimiento con una base científica de la vida salvaje y la flora, salud aborigen, educación, cultura y deporte, calidad del agua y degradación terrestres, erosión y salinidad; publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de publicidad; investigaciones para negocios; asistencia a la gestión empresarial; consultoría de gestión empresarial; tasaciones de empresas; información de negocios; investigación empresarial; consultoría profesional de gestión empresarial; estudios de marketing; investigación de mercado; recopilación y análisis de información estadística; análisis de precios de coste; asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales; relaciones públicas; agencias de importación-exportación; servicios de aprovisionamiento para terceros (adquisición de mercancías y servicios para otras empresas); promoción de ventas por cuenta de terceros; consultoría en materia de gestión de personal; explotación de un negocio que vende y distribuye diamantes, gemas o piedras, joyería que incluye diamantes, gemas o piedras, gemas y piedras semipreciosas, y relojes que contienen diamantes, gemas o piedras; explotación de un negocio de comercio electrónico que vende y distribuye diamantes, gemas o piedras, joyería que contiene diamantes, gemas o piedras, y relojes que contienen diamantes, gemas o piedras para terceros a través de una red informática mundial; venta de diamantes al por mayor a terceros; mercadotecnia, promoción, publicidad y venta de diamantes, gemas y piedras preciosas, gemas y piedras semipreciosas, y joyería en nombre de terceros; servicios de planificación de negocios y de administración comercial en relación con la exploración, la evaluación, el desarrollo, la extracción, el tratamiento y el marketing de metales preciosos y metales base;venta al por menor y servicios de venta al por menor en relación con metales, minerales y gemas;venta de diamantes al por mayor;servicios de venta al por menor en relación con diamantes, gemas, otras piedras preciosas cortados y sin cortar;venta al por menor de metales preciosos y joyería;servicios mayoristas de diamantes; facilitación de información sobre ventas de mercancías;guía/asesoramiento sobre negocios de venta al por menor o pedidos por correo, agencias para trabajos de oficina relacionados con la venta de pedidos por correo, publicidad, investigación de mercadotecnia;distribución de diamantes;suministro de asesoría relativa al coste de los diamantes.

Turuülevaated ja -uuringud, nimelt sellised ülevaated ja uuringud kaubandustööstuse jaoks; uurimus- ja statistiliste andmete kogumine; kütuste, nimelt kivisöe ja kivisöe kõrvalsaaduste arvutistatud sidustellimisteenused; metallide, mineraalide, kalliskividega seotud hulgimüügi- ja jaemüügiteenused (või müügiedendus teenusena); reklaami-, turundus- ja äriteenused kaevandustööstuse, sh rauamaagikaevanduse ja vääris- ning poolvääriskivide ja kalliskivide, põhimetallide ja lihtmetallide, sh töötlemata ja osaliselt töödeldud lihtmetallide, sulamite, sh rauasulamite, maakide, metallimaakide ja metallikontsentraatide ja metallurgiatoodete alal; juveeltoodete ja toodete, nagu lõigatud ja lõikamata teemantide, kalliskivide ja muude vääriskivide jaemüük; teemantidega seotud hulgimüügikaupluse ja levitaja teenused; teemantidega seotud oksjonite korraldamine ja läbiviimine;infrastruktuuri haldamine ja infrastruktuuri teenused, nimelt äri/juhtimisteenuste pakkumine kaevanduskohtade tegevuses hoidmise ja haldamise alal;ettevõtluse nõustamise, abi, konsulteerimise, analüüsi, teabe, juhtimise ja haldamise teenused, sh selliste teenuste pakkumine koostöös kogukondlike organisatsioonidega ja erinevate keskkonna halduse, -kaitse, hoolekande ja majandusliku arenguga seotud kogukondlike projektidega;teaduspõhine pinnasehooldus, looma- ja taimeriigi-, põliselanike tervishoiu, hariduse, kultuuri ja spordi, veekvaliteedi, pinnase degradatsiooni, erosiooni ja soolsue vastane kaitse ja alalhoidmine; reklaam; ärijuhtimine; äriline juhtimine; kontoriteenused; reklaamiteenused; ärialased uuringud; ärijuhtimise alane abi; ärijuhtimiskonsultatsioonid; äritegevuse hindamine; äriinfo; uuringud (äri-), äriuuringud; ärikonsultatsioonid (professionaalsed); turu-uuringud; turu-uuringud; statistilise teabe kogumine ja analüüs; omahinnaanalüüsid; kaubandus- või tööstusjuhtimise alane abi; suhtekorraldus, avalikkusega suhtlemine; impordi-ekspordiagentuurid; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); müügiedendus (teenus); personalijuhtimisalased konsultatsioonid; teemante, juveele, teemanteid või vääriskive sisaldavaid juveeltooteid või -kellasid müüvate või levitavate äriettevõtete juhtimine; teemante, vääriskive, teemante või vääriskive sisaldavaid juveelitooteid või -kellasid globaalse arvutivõrgu kaudu müüvate või levitavate e-äriettevõtete juhtimine; teemantide hulgimüük kolmandatele isikutele; teemantide, vääriskivide, poolvääriskivide ja juveeltoodete turundus, propageerimine, reklaam ja müük teiste eest; äriplaneerimis- ja administratiivteenused seoses vääris- ja baasmetallide otsingu, hindamise, arendamise, kaevandamise, töötlemise ja müügiga;metallide, mineraalide, kalliskivide jaemüügi ja jaemüügikaupluste teenused;teemantide hulgimüük;lihvitud ja lihvimate teemantide, kalliskivide, muude vääriskividega seotud jaemüügiteenused;väärismetallide ja ehete jaemüük;teemantide hulgimüük; hüviste müügi alase teabe pakkumine;ärialane juhendamine/nõustamine seoses jaemüügi või postimüügiga, kontoritöö vahendamine seoses postimüügi, reklaami ja avaliku tähelepanuga, turundusuuringud;teemantite turustuskokkulepe;teemantide hinnanõustamine.

Markkinakyselyt ja -selvitykset, nimittäin nämä kyselyt ja selvitykset kaivosteollisuutta varten; tutkimus- ja tilastotiedon kokoaminen; tietokoneistetut online-tilauspalvelut polttoaineiden, nimittäin hiilen ja hiilen sivutuotteiden alalla; tukkukauppa- ja vähittäismyyntipalvelut (tai myynninedistäminen muiden lukuun), jotka koskevat metalleja, mineraaleja, korukiviä; mainonta-, markkinointi- ja yrityspalvelut kaivos-, mukaan lukien rautamalmiteollisuuden alalla sekä jalokivien ja puolijalokivien ja hiomattomien jalokivien, korujen, perusmetallien ja epäjalojen metallien, mukaan lukien takomattomien ja puoliksi taottujen epäjalojen metallien, seosten, mukaan lukien rautaseosten, malmien, metallimalmien sekä metallirikasteiden ja metallurgisten tuotteiden myynnin alalla; korujen sekä leikattuja ja leikkaamattomia timantteja, hiomattomia jalokiviä ja muita jalokiviä sisältävien tuotteiden vähittäismyynti; timanttien tukkumyymälä- ja jakelupalvelut; timantteja koskevien huutokauppojen järjestäminen ja johtaminen;infrastruktuurien hallinta ja infrastruktuuripalvelut, nimittäin yritys-/hallintapalveluiden tarjoaminen kaivosalueiden toimintaan ja hallintaan;liiketoiminnallinen neuvonta, avustaminen, konsultointi, analysointi, tiedotus, hallinta ja hallinto, mukaan lukien näiden palvelujen tarjoaminen yhteisöpohjaisille järjestöille ja niiden yhteydessä sekä ympäristön hallintaan, suojeluun, hoitoon ja luonnonsuojeluun, taloudelliseen kehitykseen liittyvien yhteisöpohjaisten hankkeiden osalta;tiedepohjainen maanhoito, villieläimiin ja kasvistoon, alkuperäisväestön terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun, vedenlaatuun ja maaperän kulumiseen, eroosioon ja suolapitoisuuteen liittyvä suojelu ja säilytys; mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; mainontapalvelut; yritystutkimukset; yrityksenhallinnan avustuspalvelut; liikkeenjohdon konsultointi; yritysten arviointi; yritystiedotus; yritystutkimus; liiketoimintaan liittyvä ammattimainen konsultointi; markkinointitutkimukset; markkinointitutkimus; tilastotietojen kokoaminen ja analysointi; kustannusanalyysit; teollisten tai kaupallisten yritysten johdon avustaminen; pr-toiminta; tuonti- ja vientiagentuurit; hankintapalvelut kolmansien osapuolten lukuun (tavaroiden ja palvelujen hankinta muille yrityksille); myynninedistämispalvelut (muille); henkilöstöasioihin liittyvä konsultointi; sellaisen yrityksen toiminta, joka myy ja jakelee timantteja, jalokiviä tai korukiviä, timantteja, jalokiviä tai korukiviä sekä puolijalokiviä ja jäljitelmäkorukiviä sisältäviä koruja sekä timantteja, jalokiviä tai korukiviä sisältäviä ajanmittauslaitteita; sellaisen sähköistä kaupankäyntiä harjoittavan yrityksen toiminta, joka myy ja jakelee timantteja, jalokiviä tai korukiviä, timantteja, jalokiviä tai korukiviä sisältäviä koruja sekä timantteja, jalokiviä tai korukiviä sisältäviä ajanmittauslaitteita muille maailmanlaajuisen tietokoneverkon kautta; timanttien myynti muille tukkumyyntiperiaatteella; timanttien, jalokivien ja korukivien, puolijalokivien ja jäljitelmäkorukivien markkinointi, myynninedistäminen, mainonta ja myynti muiden puolesta; liiketoiminnan suunnittelu- ja hallintopalvelut, jotka liittyvät jalo- ja perusmetallien etsintään, arviointiin, kehittämiseen, louhintaan, käsittelyyn ja markkinointiin;vähittäismyynti- ja vähittäismyymäläpalvelut metallien, mineraalien, jalokivien alalla;timanttien myynti tukkumyyntiperiaatteella;hiottujen ja hiomattomien timanttien, korukivien, muiden jalokivien vähittäismyyntipalvelut;jalometallien ja korujen vähittäismyynti;timanttien tukkumyynti; hyödykkeiden myyntiin liittyvä tiedottaminen;ohjaaminen/neuvominen vähittäismyynnin tai postimyynnin alalla, edustukset toimistotyötä vaten, joka liittyy postimyyntiin, mainontaan ja suhdetoimintaan, markkinatutkimus;timanttien jakelu;timanttien hintoja koskevan neuvonnan tarjoaminen.

Piaci felmérések és tanulmányok, nevezetesen ilyen felmérések és tanulmányok a bányaipar részére; kutatási és statisztikai adatok összeállítása; számítógépesített online rendelési szolgáltatások a tüzelőanyagok, nevezetesen a szén és a szén melléktermékei területén; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások (vagy értékesítési promóció mások számára) fémekkel, ásványokkal, drágakövekkel kapcsolatban; reklámozási, marketing- és üzleti szolgáltatások a bányaiparral kapcsolatban, beleértve a vasérc bányászását és drágakövek és féldrágakövek és ékkövek, ékszerek, nem nemesfémek és közönséges fémek, köztük nyers és félig feldolgozott közönséges fémek, ötvözetek, köztük vasötvözetek, ércek, fémércek és fémkoncentrátumok és kohászatai termékek árusítását; csiszolt vagy csiszolatlan gyémántokat, ékköveket és más drágaköveket tartalmazó ékszerek és termékek kiskereskedelme; gyémántokhoz kapcsolódó nagykereskedelmi bolti és forgalmazói szolgáltatások; aukciós eladások rendezése és levezetése a gyémántok terén;infrastruktúra-kezelési és infrastrukturális szolgáltatások, azaz üzleti/irányítási szolgáltatások bányaterületek működtetésével és igazgatásával kapcsolatosan;üzleti tanácsadás, segítségnyújtás, szaktanácsadás, elemzés, tájékoztatás, igazgatás és adminisztráció, beleértve ezen szolgáltatások nyújtását közösségi alapon működő szervezeteknek, azokkal kapcsolatban, valamint különféle, a környezetmenedzsmentet, -védelmet, -megőrzést és környezetről való gondoskodást és gazdasági fejlődést illető, közösségi alapon működő projekteket;a föld tudományos alapon történő megóvása a következő lépésekkel: tájgondozás, a vadvilág és a növényzet védelme és fenntartása, a bennszülöttek egészsége, oktatása, nevelése és kultúrája valamint sportolása, a víz minősége, a talaj gyengülése, a talaj eróziója és a talaj sóssága; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetésszervezési szolgáltatások; üzleti vizsgálatok; üzletvezetési (menedzsment) segítségnyújtás/támogatás; üzletvezetési (menedzsment) szaktanácsadás; üzleti értékelések/becslések; üzleti információ; üzleti kutatás; professzionális üzleti szaktanácsadás; marketing tanulmányok; marketing kutatás; statisztikai információk gyűjtése és elemzése; önköltség-elemzés; kereskedelmi vagy ipari menedzsment segítségnyújtás/támogatás; public relations; import-export ügynökségek; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más vállalkozások számára); eladási promociók (mások számára); személyzeti menedzsment szaktanácsadás; gyémántokat, drágaköveket, valamint gyémántokat, drágaköveket és féldrágaköveket tartalmazó ékszereket és gyémántokat, drágaköveket tartalmazó időjelzőket értékesítő és forgalmazó vállalkozás működtetése; gyémántokat, drágaköveket, valamint gyémántokat, drágaköveket tartalmazó ékszereket és gyémántokat, drágaköveket tartalmazó időjelzőket mások számára, globális számítógép-hálózaton keresztül értékesítő és forgalmazó elektronikus kereskedelmi vállalkozás működtetése; gyémántárusítás mások számára nagykereskedelmi alapon; gyémántok, drágakövek, féldrágakövek és ékszerek marketingje, promóciója, reklámozása és értékesítése mások megbízásából; nemesfémek és nem nemesfémek feltárásával, értékelésével, fejlesztésével, bányászatval, feldolgozásával és piacravitelével kapcsolatos üzleti tervezés és üzleti adminisztrációs szolgáltatások;kiskereskedelmi és kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a fémek, ásványok, drágakövek területén;gyémántok árusítása nagykereskedelmi alapon;kiskereskedelmi szolgáltatások csiszolt és csiszolatlan gyémántokkal, ékkövekkel és más drágakövekkel kapcsolatban;nemesfémek és ékszerek kiskereskedelme;gyémántok nagykereskedelme; áruk eladásával kapcsolatos információ nyújtása;üzleti útmutatás/tanácsadás a kiskereskedelmi árusítás vagy postai rendelés terén, irodai munkákkal foglalkozó ügynökségek a postai rendeléses értékesítéssel, reklámozással és hírveréssel, piackutatással kapcsolatban;gyémántok forgalmazása;gyémántok értékére vonatkozó tanácsadás.

Indagini e studi di mercato, ovvero indagini e studi per l'industria mineraria; compilazione di dati di ricerche e statistici; ordinazione computerizzata on-line di combustibili, ovvero carbone e sottoprodotti del carbone; vendita all'ingrosso e al dettaglio (o promozione delle vendite per conto terzi) di metalli, minerali e gemme; pubblicità, marketing e servizi aziendali, in relazione al settore minerario, compresi estrazione di minerali di ferro e vendita di pietre preziose e semipreziose e gemme, articoli di gioielleria, metalli di base e metalli comuni, compresi metalli comuni grezzi e semilavorati, leghe, ferro leghe, minerali grezzi, minerali metalliferi e concentrati di metalli e prodotti metallurgici; vendita di articoli di gioielleria e prodotti contenenti diamanti, gemme e pietre preziose tagliati e non tagliati; ingrossi e servizi distribuzione di diamanti; organizzazione e conduzione di vendite all'asta nel settore dei diamanti;gestione d'infrastrutture e servizi di infrastrutture, ovvero erogazione di servizi aziendali/gestionali per la gestione di siti minerari;consulenza commerciale, assistenza, consulenza, analisi, informazioni, gestione e amministrazione, compresi i suddetti servizi offerti a e in congiunzione con organizzazioni basate nella comunità e relativamente a diversi progetti della comunità in materia di gestione, protezione, conservazione e cura ambientale, sviluppo economico;cura del terreno scientifica, salvaguardia e protezione di flora e fauna, salute degli aborigeni, istruzione degli aborigeni, cultura aborigena e sport aborigini, qualità dell'acqua e degradazione del terreno, erosione del terreno e salinità del terreno; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi relativi ad attività pubblicitarie; investigazioni relative agli affari commerciali; assistenza nella direzione aziendale; consulenza in direzione aziendale; stime commerciali; informazioni di affari; ricerche per affari; consultazione professionale di affari; studi di marketing; ricerca in tema di marketing; compilazione ed analisi d'informazioni statistiche; analisi del prezzo di costo; assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; relazioni pubbliche; agenzie di importazione-esportazione; acquisizioni per conto terzi (acquisto di merci e servizi per conto d'altre aziende); promozione delle vendite per conto terzi; consulenza per questioni riguardanti il personale; gestione di attività per la vendita e la distribuzione di diamanti, gemme o pietre preziose, gioielleria contenente diamanti, gemme o pietre preziose, gemme e pietre semipreziose ed orologi contenenti diamanti, gemme o pietre preziose; gestione di attività di commercio elettronico per la vendita e la distribuzione di diamanti, gemme o pietre preziose, gioielleria contenente diamanti, gemme o pietre preziose ed orologi contenenti diamanti, gemme o pietre preziose a terzi attraverso una rete informatica globale; vendita all'ingrosso di diamanti a terzi; marketing, promozione, pubblicità e vendita di diamanti, gemme e pietre preziose, gemme e pietre semipreziose e gioielleria per conto terzi; servizi di pianificazione aziendale e amministrativi commerciali riguardanti lo sfruttamento, la valutazione, lo sviluppo, l'estrazione mineraria, la lavorazione e il marketing di metalli preziosi e metalli base;vendita al dettaglio e servizi di negozi nel settore di metalli, minerali e pietre preziose;vendita all'ingrosso di diamanti;vendita al dettaglio di diamanti, gemme e altre pietre preziose tagliati e non;vendita al dettaglio di metalli preziosi e gioielleria;vendita all'ingrosso di diamanti; informazioni in materia di vendite di prodotti di prima necessità;orientamento/consulenza in materia di vendita al dettaglio o vendita per corrispondenza, agenzie per lavori di ufficio relativi a vendita per corrispondenza, pubblicità, ricerche di marketing;distribuzione di diamanti;consulenza in materia di costo di diamanti.

Rinkos apžvalga ir tyrimai, būtent tokios apžvalgos ir tyrimai, susiję su kalnakasybos pramone; mokslo tyrimų ir statistikos duomenų kaupimas; kompiuterinio prijungtinio užsakymo paslaugos, teikiamos kuro, būtent anglies ir anglies šalutinių produktų srityje; didmeninės ir mažmeninės prekybos paslaugos (arba pardavimo skatinimas kitiems), susijusios su metalais, mineralais, brangakmeniais; reklamos, rinkodaros ir verslo paslaugos, susijusios su kasybos pramone, įskaitant geležies rūdos kasybą, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, spalvotųjų metalų ir nebrangiųjų metalų, įskaitant neapdirbtus ir iš dalies apdirbtus nebrangiuosius metalus, lydinių, įskaitant geležies lydinius, rūdų, metalo rūdų, metalo koncentratų ir metalurgijos produktų pardavimą; mažmeninė prekyba juvelyriniais dirbiniais ir gaminiais su skaldytais ir neskaldytais deimantais, brangakmeniais ir kitais brangiaisiais akmenimis; didmeninės prekybos ir platinimo paslaugos, susijusios su deimantais; aukcionų rengimas ir vedimas deimantų srityje;infrastruktūros valdymas ir infrastruktūros paslaugos, būtent kasybos vietų eksploatavimo ir valdymo verslo/vadybos paslaugų teikimas;verslo patarimai, pagalba, konsultacijos, analizė, informacija, valdymas ir administracija, įskaitant tokių paslaugų teikimą bendruomenės pagrindu veikiančioms organizacijoms ar jų reikmėms bei įvairių bendruomenės pagrindu vykdomų projektų, susijusių su aplinkos apsaugos vadyba, aplinkos apsauga, išsaugojimu ir priežiūra, ekonominiu vystymusi, reikmėms;mokslinė žemės priežiūra, apsaugos ir priežiūros paslaugos, teikiamos laukinės gyvūnijos ir augalijos, čiabuvių sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto, vandens kokybės ir žemės kokybės blogėjimo, erozijos ir druskingumo srityje; reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; istaigu veikla; skelbimų paslaugos; verslo tyrimai; verslo vadybos pagalba; konsultacijos verslo vadybos klausimais; verslo įvertinimas; verslo informacija; verslo tyrimai; verslo specialistų konsultacijos; rinkodaros studijos; rinkodaros tyrimai; statistinių duomenų surinkimas ir analizė; savikainos analizė; pagalba verslo ir pramonės vadybos klausimais; viešieji ryšiai; importo ir eksporto agentūros; įsigijimo (parūpinimo) paslaugos kitiems (prekių ir paslaugų pirkimas kitoms verslo rūšims/kitam verslui); pirkimo skatinimas (kitiems); konsultacijos personalo vadybos klausimais; įmonių, prekiaujančių ir platinačių deimantus, brangiuosius akmenis ar brangakmenius, juvelyrinius dirbinius su deimantais, brangiaisiais akmenimis ar brangakmeniais, ir pusbrangiais vertingais akmenimis ir brangakmeniais, bei laikrodžius su deimantais, brangiaisiais akmenimis ar brangakmeniais, valdymas; elektroninių komercinių įmonių, prekiaujančių ir platinačių deimantus, brangiuosius akmenis ar brangakmenius, juvelyrinius dirbinius su deimantais, brangiaisiais akmenimis ar brangakmeniais, bei laikrodžius su deimantais, brangiaisiais akmenimis ar brangakmeniais pasauliniame kompiuterių tinkle, valdymas; didmeninė prekyba deimantais (kitiems); rinkodara, reklama ir pardavimas (deimantų, brangiųjų akmenų ir brangakmenių, pusbrangakmenių ir brangakmenių bei juvelyrinių dirbinių) kitų vardu; verslo planavimas ir verslo administravimo paslaugos, susijusios su brangiųjų ir netauriųjų metalų tyrimais, vertinimu, plėtra, kasyba, apdorojimu ir rinkodara/marketingu;mažmeninės prekybos ir mažmeninės prekybos parduotuvių paslaugos, teikiamos metalų, mineralų ir brangakmenių srityje;deimantų pardavimas didmenomis;mažmeninės prekybos paslaugos, susijusios su skaldytais ir neskaldytais deimantais, brangakmeniais ir kitais brangiaisiais akmenimis;mažmeninė prekyba brangiaisiais metalais ir juvelyriniais dirbiniais;didmeninė prekyba deimantais; informacijos apie prekių pardavimą teikimas;vadovavimas/patarimai mažmeninės prekybos pardavimo ar užsakomosios prekybos paštu verslo klausimais, įstaigų veiklos, susijusios su užsakomosios prekybos pardavimu, reklama ir viešuoju informavimu, atstovybės, rinkodaros tyrimai;deimantų pristatymas;patarimų, susijusių su deimantų kaina, teikimas.

Tirgus izpēte un pētījumi, proti, šāda izpēte un pētījumi kalnrūpniecības nozarē; izpētes un statistisko datu apkopošana; datorizēti tiešsaistes pasūtīšanas pakalpojumi degvielas jomā, proti, ogles un ogļu starpprodukti; vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumi (vai tirdzniecības veicināšana citiem) saistībā ar metāliem, minerāliem, dārgakmeņiem; reklāmas, mārketinga un uzņēmējdarbības pakalpojumi, kas ir saistīti ar izrakteņu ieguves nozari, tostarp dzelzsrūdas ieguve un dārgakmeņu un pusdārgakmeņu, un dārgakmeņu, juvelierizstrādājumu, bāzes metālu un parasto metālu, tostarp neapstrādātu un daļēji apstrādātu metālu, sakausējumu, tostarp dzelzs sakausējumu, rūdas, metālisko rūdu un metāla koncentrātu, un metalurģijas produktu tirdzniecība; tādu juvelierizstrādājumu un produktu tirdzniecība, kas ietver grieztus un negrieztus dimantus, dārgakmeņus un citus dārgakmeņus; vairumtirdzniecības veikalu un izplatīšanas pakalpojumi, kas ietver dimantus; izsoļu organizēšana un vadīšana dimantu jomā;infrastruktūras vadība un infrastruktūras pakalpojumi, proti, uzņēmējdarbības/vadības pakalpojumu nodrošināšana kalnrūpniecības vietu izmantošanai un vadīšanai;uzņēmējdarbības ieteikumi, palīdzība, konsultācijas, analīze, informācija, vadība un administrēšana, tostarp šādu pakalpojumu sniegšana sabiedriskām organizācijām un saistībā ar tām, un attiecībā uz dažādiem sabiedriskiem projektiem saistībā ar vides pārvaldību, aizsardzību, saglabāšanu un kopšanu, ekonomisko attīstību;zinātniska zemes apkope, dzīvās dabas un floras, vietējo iedzīvotāju veselības, izglītības, kultūras un sporta, ūdens kvalitātes un zemes degradēšanas, erozijas un sāļuma aizsardzība un uzturēšana; reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi; reklāmas pakalpojumi; darījumu ekspertīze; palīdzības sniegšana darījumu vadīšanas jomā; konsultācijas darījumu vadīšanas jomā; darījumu novērtēšana; informācijas sniegšana darījumu jomā; darījumu izpēte; profesionālās konsultācijas darījumu jomā; mārketinga pētījumi; mārketinga pētījumi; statistikas informācijas apkopošana un analīze; izmaksu un cenu analīze; palīdzības sniegšana komerciālās vai rūpnieciskās vadības jomā; sabiedriskās attiecības; importa un eksporta aģentūru pakalpojumi; sagādes pakalpojumi citiem (preču un pakalpojumu iegāde citu uzņēmējdarbībām); pārdošanas veicināšana (citu personu interesēs); konsultācijas personāla vadības jomā; dimantu, dārgakmeņu, juvilierizstrādājumu, kas satur dimantus, dārgakmeņus vai daļēji dārgus akmeņus un dārgakmeņus, pulksteņu, kas satur dimantus, dārgakmeņus pārdošana un izplatīšana; dimantu, dārgakmeņu, juvilierizstrādājumu, kas satur dimantus, dārgakmeņus vai daļēji dārgus akmeņus un dārgakmeņus, pulksteņu, kas satur dimantus, dārgakmeņus elektroniskā pārdošana un izplatīšana, izmantojot globālo datoru tīklu; dimantu tirdzniecība citiem uz vairumtirdzniecības bāzes; dimantu, dārgakmeņu, daļēji dārgu akmeņu un dārgakmeņu, juvilierizstrādājumu tirdzniecība, nodrošināšana, reklamēšana un pārdošana; uzņēmējdarbības plānošana un vadīšana saistībā ar dārgmetālu un parasto metālu meklēšanu, novērtēšanu, ieguvi, pārstrādi un tirdzniecību;mazumtirdzniecība un mazumtirdzniecības veikalu pakalpojumi metālu, minerālu, dārgakmeņu jomā;dimantu vairumtirdzniecība;mazumtirdzniecības pakalpojumi saistībā ar slīpētiem un neslīpētiem dimantiem, dārgakmeņiem, citiem dārgakmeņiem;dārgmetālu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība;dimantu vairumtirdzniecība; informācijas sniegšana par plaša patēriņa preču tirdzniecību;mazumtirdzniecības pārdošanas vai pasta pasūtījumu ieteikumi/padomi, aģentūras biroja darbam saistībā ar pārdošanu, izmantojot pasta pasūtījumu, reklāmu un publicitāti, tigrvedības izpēti;dimantu izplatīšana;ieteikumu sniegšana saistībā ar dimantu izmaksām.

Stħarriġ u studji dwar is-suq, jiġifieri, dawk l-istħarriġ u l-istudji għall-industrija tat-tħaffir u t-tqattigħ; il-ġabra ta' dejta dwar ir-riċerka u ta' statistika; servizzi ta' ordnijiet onlajn kompjuterizzati fil-qasam tal-karburanti, jiġifieri, faħam u prodotti derivati mill-faħam; servizzi ta' bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut (jew il-promozzjoni tal-bejgħ għal oħrajn) relatati mal-metalli, minerali, ħaġar prezzjuż; servizzi ta' reklamar, ta' marketing u tan-negozju, relatati ma' l-industrija tat-tħaffir u t-tqattigħ, inkluż it-tħaffir u t-tqattigħ ta' prodotti tal-ħadid mhux maħduma u l-bejgħ ta' ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż, ġojjelli, bażijiet tal-metall u metalli komuni inklużi metalli komuni mhux maħduma u parzjalment maħduma, ligi, inklużi ligi tal-ħadid, prodotti mhux maħduma, prodotti tal-metall mhux maħduma, u konċentrati tal-metall u prodotti metallurġiċi; kiri ta' ġojjelli u prodotti li jinkludu djamanti maqtugħin u mhux maqtugħin, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż ieħor; servizzi ta' ħanut tal-bejgħ bl-ingrossa u ta' distribuzzjoni relatati mad-djamanti; l-arranġament u t-tmexxija ta' bejgħ bl-irkant fl-oqsma tad-djamanti;ġestjoni tal-infrastruttura u servizzi tal-infrastruttura, jiġifieri l-provvista ta' servizzi tan-negozju/tal-ġestjoni għat-tħaddim u għall-ġestjoni ta' siti ta' minjieri;parir, assistenza, konsulenza, analiżi, informazzjoni, ġestjoni u amministrazzjoni tan-negozju, inkluż, il-provvista ta' dawn is-servizzi għal u flimkien ma' organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità u b'rispett għal diversi proġetti bbażati fil-komunità relatati ma' ġestjoni, protezzjoni, konservazzjoni u ħarsien tal-ambjent, żvilupp ekonomiku;ħarsien tal-art ibbażat b'mod xjentifiku, protezzjoni u manutenzjoni tal-annimali salvaġġi u tal-flora, saħħa aboriġinali, edukazzjoni, kultura u sport, kwalità tal-ilma, u degradazzjoni, erożjoni u salinità tal-art; reklamar; il-ġestjoni tan-negozju; l-amministrazzjoni ta' negozju; funzjonijiet ta' l-uffiċċji; servizzi tar-reklamar; investigazzjonijiet dwar negozju; l-assistenza fil-ġestjoni ta' negozju; konsulenza fil-ġestjoni ta' negozju; evalwazzjonijiet ta' negozji; informazzjoni dwar negozju; riċerka dwar in-negozju; konsulenza professjonali dwar in-negozju; studji dwar il-marketing; riċerka dwar il-marketing; il-kumpilazzjoni u l-analiżi ta' informazzjoni statistika; l-analiżi tal-kost/prezz; l-assistenza fil-ġestjoni kummerċjali jew industrijali; relazzjonijiet pubbliċi; aġenziji ta' l-importazzjoni/esportazzjoni; servizzi ta' ksib għal oħrajn (xiri ta' affarijiet u servizzi għal negozji oħra); il-promozzjoni tal-bejgħ (għal ħaddieħor); konsulenza dwar il-ġestjoni tal-personàl; it-treġija ta' negozju li jbiegħ u jiddistribwixxi djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum, ġojjellerija li fiha djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum, ħaġar semi-prezzjuż u ħaġar semi-prezzjuż mhux maħdum, u arloġġi li fihom djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum; it-treġija ta' negozju ta' kummerċ elettroniku li jbiegħ u jiddistribwixxi djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum, ġojjellerija li fiha djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum, u arloġġi li fihom djamanti, ħaġar prezzjuż jew ħaġar prezzjuż mhux maħdum lil ħaddieħor permezz ta' netwerk globali tal-kompjuter; il-bejgħ ta' djamanti lill-ħaddieħor bl-ingrossa; il-marketing, il-promozzjoni, ir-reklamar u l-bejgħ ta' djamanti, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż mhux maħdum, ħaġar semi-prezzjuż u ħaġar semi-prezzjuż mhux maħdum, u ġojjellerija għal terzi persuni; servizzi ta' l-ippjanar tan-negozju u l-amministrazzjoni tan-negozju relatati ma' l-esplorazzjoni, il-valutazzjoni, l-iżvilupp, it-tħaffir u t-tqattigħ minn barrieri, l-ipproċessar u l-marketing ta' metalli prezzjużi u bażijiet tal-metall;servizzi tal-bejgħ bl-imnut u ta' ħanut tal-bejgħ bl-imnut fil-qasam ta' metalli, minerali, ġemmi;il-bejgħ ta' djamanti bl-ingrossa;servizzi ta' bejgħ bl-imnut relatati ma' djamanti maqtugħa u mhux maqtugħa, ħaġar, ħaġar prezzjuż ieħor;il-bejgħ bl-imnut ta' metalli prezzjużi u ġojjelli;il-bejgħ bl-ingrossa ta' djamanti; il-provvista ta' informazzjoni dwar il-bejgħ tal-prodotti;l-iggwidar/parir dwar negozju tal-bejgħ bl-imnut jew ta' l-ordni bil-posta, aġenziji tax-xogħol ta' l-uffiċċju relatati mal-bejgħ permezz ta' l-ordni bil-posta, ir-reklamar u l-pubbliċità, ir-riċerka dwar il-marketing;tqassim ta' djamanti;provvista ta' parir dwar l-ispiża tad-djamanti.

Marktstudies en -onderzoeken, te weten dergelijke studies en onderzoeken voor de mijnbouwsector; compilatie van onderzoeksgegevens en statistische gegevens; geautomatiseerde onlinebesteldiensten op het gebied van brandstoffen, te weten steenkool en bijproducten van steenkool; groothandel en detailhandel (of verkooppromotie voor derden) met betrekking tot metalen, mineralen en halfedelstenen; reclame, marketing en zakelijke dienstverlening met betrekking tot de mijnbouwsector, waaronder winning van ijzerertsen en verkoop van edel- en halfedelstenen, juwelierswaren, basismetalen en onedele metalen, waaronder ruwe en halfbewerkte onedele metalen, legeringen, waaronder ijzerlegeringen, ertsen, metaalertsen en metaalconcentraten en metallurgische producten; detailhandel in juwelierswaren en producten met geslepen of ruwe diamanten, halfedelstenen en andere edelstenen; groothandel en distributie op het gebied van diamanten; het organiseren en houden van veilingen op het gebied van diamanten;beheer en dienstverlening op het gebied van infrastructuur, te weten verschaffing van zakelijke diensten/beheer met betrekking tot exploitatie en beheer van mijnbouwlocaties;zakelijke advisering, ondersteuning, raadgeving, analyse, informatie, beheer en administratie, waaronder verschaffing van dergelijke diensten aan en in verband met organisaties op gemeenschapsbasis en met betrekking tot allerlei projecten op gemeenschapsbasis met betrekking tot milieubeheer, -bescherming, -behoud en -zorg, economische ontwikkeling;op wetenschap gebaseerde verzorging van de grond, bescherming en behoud van fauna en flora, gezondheid, onderwijs, cultuur en sport van inboorlingen, waterkwaliteit, gronddegeneratie, -erosie en -verzilting; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; reclamediensten; zakelijk onderzoek; hulp bij de bedrijfsvoering; consultancy inzake bedrijfsvoering; bedrijfstaxaties; bedrijfsinformatie; zakelijk onderzoek; professionele consultancy op zakelijk gebied; marketingstudies; marketingonderzoek; compilatie en analyse van statistische informatie; kostprijsanalyse; hulp bij de leiding van industriële ondernemingen of handelsondernemingen; public relations; import- en exportagentschappen; bezorgdiensten voor derden (inkoop van goederen en diensten voor andere ondernemingen); verkooppromotie voor derden; consultancy inzake personeelsbeleid; het voeren van een onderneming inzake de verkoop en distributie van diamanten, juwelen en edelstenen, juwelierswaren en bijouterieën bevattende diamanten, kostbare juwelen en edelstenen, en half-kostbare juwelen en halfedelstenen, en uurwerken bevattende diamanten, juwelen en edelstenen; het voeren van e-commerce activiteiten bestaande uit de verkoop en distributie van diamanten, juwelen en edelstenen, juwelierswaren en bijouterieën bevattende diamanten, juwelen en edelstenen, en uurwerken bevattende diamanten, juwelen of edelstenen aan derden door middel van het wereldwijde computernetwerk; verkoop van diamanten aan derden op basis van groothandels; marketing en promotie, reclame en verkoop van diamanten, kostbare juwelen en edelstenen, en half-kostbare juwelen en halfedelstenen, en juwelierswaren en bijouterieën namens derden; zakelijke planning en bedrijfsadministratieve diensten met betrekking tot de exploratie, taxatie, ontwikkeling, delving, verwerking en marketing van edele en onedele metalen;detailhandel en detailhandelszaken op het gebied van metalen, mineralen, edelstenen;verkoop van diamanten op groothandelsbasis;detailhandel met betrekking tot geslepen en ruwe diamanten, halfedelstenen, andere edelstenen;detailhandel in edele metalen en juwelierswaren;groothandel in diamanten; verschaffing van informatie over verkoop van handelsgoederen;begeleiding/advisering op het gebied van detailhandelverkoop of postorders, agentschappen voor administratieve diensten met betrekking tot postorderverkoop, reclame en publiciteit, marktonderzoek;distributie van diamanten;advisering inzake de kosten van diamanten.

Badania rynku, mianowicie badania rynku w odniesieniu do górnictwa; kompilowanie badań i danych badawczych; skomputeryzowane usługi zamówień on-line w dziedzinie paliw, mianowicie węgla i produktów ubocznych obróbki węgla; sprzedaż hurtowa i detaliczna (lub promocja sprzedaży dla osób trzecich) w związku z metalami, minerałami, kamieniami jubilerskimi; usługi w zakresie reklamy, marketingu i działalności gospodarczej, dotyczące górnictwa, w tym, kopalnictwa rud żelaza, a także sprzedaży kamieni szlachetnych i półszlachetnych, wyrobów jubilerskich, metali bazowych i metali pospolitych, w tym nieobrobionych i częściowo obrobionych metali nieszlachetnych, stopów, w tym stopów żelaza, rud, rud metali, a także koncentratów metali i produktów metalurgicznych; sprzedaż detaliczna wyrobów jubilerskich i produktów zawierających oszlifowane i nieoszlifowane diamenty i inne kamienie szlachetne; hurtownie i usługi dystrybucyjne w zakresie diamentów; organizacja i prowadzenie aukcji w dziedzinie diamentów;zarządzanie i obsługa infrastruktury, mianowicie usługi biznesowe/zarządzanie w zakresie obslugi i zarządzania kopalniami;doradztwo biznesowe, wsparcie, konsultacje, analiza, informacje, zarządzanie i administracja, w tym świadczenie takich usług na rzecz i wspólnie z organizacjami społecznymi i zakresie różnych projektów społecznych związanych z zarządzaniem i ochroną środowiska, a także rozwojem ekonomicznym;wspierana naukowo ochrona terenów przyrodniczych, ochrona i konserwacja dzikiej przyrody, pomoc w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu na rzecz rdzennych mieszkańców, kontrola jakości wody, degradacji gruntu, erozji i zasolenia; reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe; usługi w zakresie działalności reklamowej; usługi wywiadowni gospodarczych; pomoc w zakresie zarządzania; doradztwo w zakresie zarządzania; wycena firm; informacja o działalności gospodarczej; badania w dziedzinie działalności gospodarczej; profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej; opracowania marketingowe; badania rynku; kompilacja i analiza danych statystycznych; analizy kosztów; pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową i przemysłową; usługi Public Relations; agencje importu-eksportu; zaopatrzenie osob trzecich (uslugi -) (zakupy produktów uslug dla innych przedsigbiorstw); promocja sprzedaży (dla osób trzecich); doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; sprzedaż i rozprowadzanie diamentów, klejnotów lub kamieni jubilerskich, wyrobów jubilerskich zawierających diamenty, klejnoty lub kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne i półszlachetne kamienie jubilerskie oraz czasomierzy z diamentami, klejnotami lub kamieniami jubilerskimi; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektronicznej sprzedaży i dystrybucji diamentów, klejnotów lub kamieni jubilerskich, wyrobów jubilerskich zawierających diamenty, klejnoty lub kamienie jubilerskie oraz czasomierzy z diamentami, klejnotami lub kamieniami jubilerskimi osobom trzecim za pomocą globalnej sieci komputerowej; sprzedaż diamentów osobom trzecim w obrocie hurtowym; marketing, promocja, reklama i sprzedaż diamentów, drogocennych klejnotów i kamieni jubilerskich, kamieni półszlachetnych i półszlachetnych kamieni jubilerskich oraz wyrobów jubilerskich na rzecz osób trzecich; usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej i administrowania działalnością gospodarczą, dotyczące poszukiwania, oszacowania, rozwoju, eksploatacji górniczej, przetwarzania i wprowadzania na rynek metali szlachetnych i metali pospolitych;sprzedaż detaliczna i usługi sklepów sprzedaży detalicznej w zakresie metali, minerałów i kamieni szlachetnych;sprzedaż diamentów w obrocie hurtowym;sprzedaż detaliczna oszlifowanych i nieoszlifowanych diamentów, klejnotów i innych kamieni szlachetnych;sprzedaż detaliczna metali szlachetnych i biżuterii;hurtowa sprzedaż diamentów; informacje dotyczące sprzedaży towarów;pomoc/porady w zakresie spraw zawiązanych ze sprzedażą detaliczną lub wysyłkową, agencje pracy biurowej związanej ze sprzedażą wysyłkową, reklamą, badaniami rynku;dystrybucja diamentów;dostarczanie porad dotyczących cen diamentów.

Pesquisas e estudos de mercado, nomeadamente as referidas pesquisas e estudos para a indústria mineira; compilação de dados de investigação e estatísticos; serviços informatizados de encomenda em linha no domínio dos combustíveis, nomeadamente carvão e subprodutos do carvão; serviços de venda a retalho e por grosso (ou promoção de vendas para terceiros) relacionados com metais, minerais, gemas; serviços de publicidade, marketing e comerciais, relacionados com a indústria mineira, incluindo, mineração de minerais de ferro e a venda de pedras preciosas e semipreciosas e gemas, joalharia, metais de base e metais comuns, incluindo metais comuns em estado bruto e parcialmente trabalhados, ligas, incluindo ligas de ferro, minerais, minérios metálicos, e concentrados de metais e produtos metalúrgicos; comércio a retalho de joalharia e produtos com diamantes lapidados e não lapidados, gemas e outras pedras preciosas; serviços de loja e distribuição grossistas de diamantes; organização e direcção de venda em leilão de diamantes;gestão de infra-estruturas e serviços de infra-estrutura, nomeadamente fornecimento de serviços empresariais/de gestão para a exploração e gestão de sítios mineiros;assessoria, assistência, consultadoria, análise, informações, gestão e administração, incluindo o fornecimento destes serviços a e em articulação com organizações comunitárias (da sociedade civil) e referentes a diversos projectos de base comunitária relacionados com gestão, protecção, conservação e manutenção ambientais, desenvolvimento económico;tratamento dos solos com base científica, protecção e conservação da fauna e flora selvagens, saúde, educação, cultura e desporto dos aborígenes, qualidade da água, bem como degradação, erosão e salinização dos solos; publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de publicidade; investigações para negócios; assistência de gestão de negócios comerciais; consultoria de gestão de negócios comerciais; avaliações comerciais; informações de negócios; investigação de negócios comerciais; consultoria profissional em matéria de negócios comerciais; estudos de marketing; estudo de mercado; compilação e análise de informação estatística; análise do preço de custo; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; relações públicas; agências de importação-exportação; serviços de aprovisionamento por conta de outrem (aquisição de produtos e serviços por conta de outras empresas); promoção de vendas para terceiros; consultoria de gestão de pessoal; exploração de um negócio de venda e distribuição de diamantes e pedras preciosas, joalharia com diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas, bem como de artigos de relojoaria com diamantes e pedras preciosas; exploração de um negócio de comércio electrónico de venda e distribuição de diamantes e pedras preciosas, joalharia com diamantes e pedras preciosas, bem como de artigos de relojoaria com diamantes e pedras preciosas através de uma rede informática mundial; venda grossista de diamantes a terceiros; marketing, promoção, publicidade e venda de diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas, bem como de joalharia, em benefício de terceiros; serviços de planeamento e administração comerciais relacionados com a exploração, avaliação, desenvolvimento, mineração, processamento e comercialização de metais preciosos e comuns;serviços de comércio a retalho e loja de venda a retalho no domínio dos metais, minerais, pedras preciosas;venda de diamantes por grosso;serviços de comércio a retalho relacionados com diamantes lapidados e não lapidados, gemas, outras pedras preciosas;venda a retalho de metais preciosos e joalharia;venda grossista de diamantes; prestação de informações referentes a venda de mercadorias;orientação/assistência sobre a actividade de venda a retalho ou de venda por correspondência, agências de secretariado (trabalho de escritório) relacionado com venda por correspondência, promoção e publicidade, pesquisas de mercado;serviços de distribuição de diamantes;prestação de aconselhamento referente ao preço de diamantes.

Sondaje si studii de piata, si anume, sondaje si studii pentru industria miniera; compilare de date de studiu si statistice; servicii de comanda computerizata on-line in domeniul carburantilor, si anume carbune si produse conexe din carbune; servicii de comert cu ridicata si cu amanuntul (sau promovarea vanzarilor pentru terti) in legatura cu metalele, mineralele, pietrele pretioase; servicii de publicitate, marketing si afaceri, in legatura cu industria mineritului, inclusiv extragerea mineralelor de fier si comercializarea de pietre pretioase si semipretioase, geme, articole de bijuterie, metale de baza si metale comune inclusiv metale comune neprelucrate si partial prelucrate, aluaje, inclusiv aliaje de fier, minereuri, minereuri metalice si concentrare metalice si produse metalurgice; comercializarea cu amanuntul de bijuterii si produse care contin diamante taiate sau netaiate, pietre semipretioase si alte pietre pretioase; magazin de comert cu ridicata si servicii de distributie de diamante; iorganizare si coordonare de licitatii in domeniul diamantelor;management de infrastructura si servicii de infrastructura, si anume, prestarea de servicii de afaceri/management pentru exploatarea si managementul santierelor miniere;servicii de consiliere in afaceri, asistenta, consultanta, servicii de analiza, informare, management si administrare, inclusiv prestarea acestor servicii pentru si in legatura cu organizatiile comunitare si cu diferite proiecte comunitare privind gestionarea, protejarea, conservarea si intretinerea mediului inconjurator, dezvoltare economica;ingrijirea stiintifica a pamantului si conservarea faunei si florei, sanatate, educatie, cultura si sport aborigen, calitatea apei si degradarea, solului, eroziunea si salinitatea; publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii administrative; servicii de publicitate; investigaţii pentru afaceri; asistenţă în conducerea afacerilor; consultanţă pentru conducerea afacerilor; estimare în afaceri comerciale; informaţii pentru afaceri; cercetări pentru afaceri; consultanţă profesională despre afaceri; studiul pieţei; cercetarea pieţei; compilare si analiza de informatii statistice; Analiza pretului de cost; sprijin în conducerea întreprinderilor comerciale sau industriale; relaţii publice; agenţii de import-export; servicii de aprovizionare pentru terti (achizitionare de bunuri si servicii pentru alte afaceri); promovarea vânzărilor (pentru terţi); consultanţă pentru probleme de personal;operarea unei afaceri care vinde si distribuie diamante, giuvaeruri sau pietre geme, bijuterii cu diamante, giuvaeruri sau pietre geme, giuvaeruri si pietre geme semipretioase si, ceasuri cu diamante, giuvaeruri sau pietre geme;exploatarea unei afaceri de comert electronic care vinde si distribuie diamante, giuvaieruri sau pietre geme, bijuterii cu diamante, giuvaeruri sau pietre geme si, ceasuri cu diamante, giuvaeruri sau pietre geme catre terti prin intermediul unei retele globale de calculatoare;vanzare de diamante catre tert in regim de comert cu ridicata;marketing, promovare, publicitate si vanzare de diamante, giuvaeruri sau pietre geme pretioase, giuvaeruri sau pietre geme semipretioase si bijuterii in numele tertilor;servicii de planificare de afaceri si administrare de afaceri cu privire la explorarea, evaluarea, dezvoltarea, extractia, prelucrarea si marketingul pentru metale pretioase si de baza;servicii de comert cu amanuntul si de magazine de comert cu amanuntul in domeniul metalelor, mineralelor, pietrelor geme;vanzare de diamante in regim de comert cu ridicata;servicii de comert cu amanuntul de diamante taiate si netaiate, giuvaieruri, alte pietre pretioase;comert cu amanuntul de metale pretioase si bijuterii;comert cu ridicata de diamante; furnizarea de informatii privind vanzarea articolelor de larg consum;asistenta/consiliere de afaceri pentru comertul cu amanuntul sau prin comanda postala, agentii pentru lucrari de birou in legatura cu vanzarea prin comanda postala, publicitate si reclame, studii de piata;distribuirea de diamante;furnizare de consiliere privind preturile diamantelor.

Prieskum a štúdie trhu, menovite pre banský ťažobný priemysel; zostavovanie výskumných a štatistických dát; počítačové on-line objednávkové služby v oblasti palív, uhlia a vedľajších výrobkov z uhlia; veľkoobchodné a maloobchodné služby (alebo propagovanie predaja pre klientov) v oblasti kovov, minerálov, drahokamov; reklamné, marketingové a obchodné služby v oblasti banského ťažobného priemyslu, vrátane ťažby železnej rudy a predaj drahokamov a polodrahokamov, šperkov, bežných kovov, vrátane nespracovaných a čiastočne spracovaných kovov, zliatin, vrátane zliatin železa, rúd, kovových rúd a kovových koncentrátov a metalurgických výrobkov; maloobchodný predaj šperkov a výrobkov obsahujúcich brúsené a surové diamanty a drahokamy; veľkoobchodné a distribútorské služby v oblasti diamantov; organizovanie dražieb v oblasti diamantov;infraštruktúrne služby, menovite poskytovanie obchodných riadiacich služieb v oblasti prevádzky a riadenia baní;obchodné poradenstvo, pomoc, konzultácie, analýzy, informácie, riadenie a správa, vrátane poskytovania takýchto služieb pre komunitné organizácie a v oblasti rôznych komunitných projektov v oblasti environmentálneho riadenia, ochrany a starostlivosti o životné prostredie, ekonomického rozvoja;vedeckej starostlivosti o krajinu, ochrany a údržby divo žijúcich zvierat a flóry, zdravia pôvodných obyvateľov, vzdelávania pôvodných obyvateľov, kultúry a športu pôvodných obyvateľov, kvality vody, degradácie pôdy a vody, pôdnej erózie a slanosti pôdy; reklama; obchodný manažment; obchodná správa; kancelárske funkcie; služby reklamnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; oceňovanie podnikov; podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; odborné obchodné poradenstvo; marketingové štúdie; prieskum trhu; zostavovanie a analýza štatistických informácií; nákupné ceny, velkoobchodné ceny (analýzy -); pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; vzťahy s verejnosťou; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); propagácia predaja (pre iných); personálne poradenstvo; prevádzkovanie maloobchodného predaja a distribúcie diamantov, drahokamov, alebo drahých kameňov, šperkov obsahujúcich diamanty, drahé kamene a drahokamy, a polodrahokamy a drahokamy a hodiniek obsahujúcich diamanty, drahokamy, alebo drahé kamene; prevádzkovanie elektronického komerčného predaja a distribúcie diamantov, drahokamov, alebo drahých kameňov, šperkov obsahujúcich diamanty, drahé kamene a drahokamy, a polodrahokamy a drahokamy a hodiniek obsahujúcich diamanty, drahokamy, alebo drahé kamene prostredníctvom globálnej počítačovej siete; veľkoobchodný predaj diamantov pre klientov; marketing, propagácia, reklama a predaj diamantov, drahých kameňov a drahokamov, a polodrahokamov a drahokamov a šperkov v mene iných subjektov; podnikateľské plánovanie a podnikateľské administratívne služby týkajúce sa prieskumu, vyhodnocovania, vývoja, ťažby, spracovania a marketingu vzácnych a základných kovov;maloobchodné služby a služby maloobchodných predajní v oblasti kovov, minerálov, drahokamov;veľkoobchodný predaj diamantov;maloobchodné služby v oblasti brúsených a nebrúsených diamantov a drahokamov;maloobchodný predaj drahých kovov a šperkov;veľkoobchodný predaj diamantov; poskytovanie informácií o obchodovaní s komoditami;poradnenstvo v oblasti maloobchodného a dobierkového predaja, agentúry pre kancelársku prácu v oblasti dobierkového predaja, reklama a propagovanie, marketingový výskum;distribúcia diamantov;poskytovanie poradenstva v oblasti ceny diamantov.

Tržne raziskave in študije, in sicer takšne ekspertize in študije za rudarsko industrijo; zbiranje raziskav in statističnih podatkov; storitve računalniško podprtega spletnega naročanja na področju goriv, in sicer premoga in stanskih proizvodov premoga; grosistične in maloprodajne storitve (ali promocija prodaje za druge) v zvezi s kovinami, minerali, dragulji; oglasne, trženjske in poslovne storitve v zvezi z rudarsko dejavnostjo, vključno s pridobivanjem železove rude, ter prodajo dragih in poldragih kamnov in dragih kamnov, zlatarskih izdelkov, nakita, surovih kovin in navadnih kovin, vključno z nekovanimi in delno kovanimi navadnimi kovinami, zlitinami, vključno z železovimi zlitinami, rudami, kovinskimi rudami in kovinskimi koncentrati ter metalurškimi izdelki; maloprodaja nakita in izdelkov, ki vsebujejo brušene in nebrušene diamante, dragulje in druge drage kamne; storitve skladišča na debelo in distributerstva z diamanti; organiziranje in vodenje dražb na področju diamantov;upravljanje infrastrukture in infrastrukturne storitve, in sicer nudenje poslovnih/vodstvenih storitev za vodenje in upravljanje rudarskih območij;poslovno svetovanje, pomoč, posvetovanje, analitične storitve, informacijske storitve, poslovno upravljanje in vodstvene storitve, vključno z nudenjem takšnih storitev v zvezi z organizacijami, ki imajo sedež v skupnosti, in v zvezi z različnimi skupnostnimi projekti v povezavi z okoljskim upravljanjem, varstvom okolja, ohranjanjem okolja in nego okolja, gospodarskim razvojem;znanstvena nega zemlje, zaščita in ohranjanje divjih živali in rastlin, zdravje, izobraževanje, kultura in šport, kakovost vode in degradacija zemlje, erozija in slanost zemlje; oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; storitve oglasnih dejavnosti; poslovne raziskave; pomoč pri poslovnem vodenju; svetovanje pri poslovodenju; poslovne cenitve; poslovne informacije; poslovne raziskave; strokovno poslovno svetovanje; marketinške študije; marketinške raziskave; zbiranje in analiza statističnih informacij; stroškovno - cenovne analize; pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju; stiki z javnostjo; uvozno - izvozne agencije; prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); pospeševanje prodaje (za druge); svetovanje pri kadrovanju; izvajanje dejavnosti prodaje in distribucije diamantov, draguljev ali dragih kamnov, nakita, ki vsebuje diamante, drage kamne in dragulje, poldrage kamne in dragulje, in časomerov, ki vsebujejo diamante, drage kamne in dragulje; izvajanje dejavnosti elektronske trgovine, in sicer prodaje in distribucije diamantov, draguljev ali dragih kamnov, nakita, ki vsebuje diamante, drage kamne in dragulje, poldrage kamne in dragulje, in časomerov, ki vsebujejo diamante, drage kamne in dragulje, drugim, po globalnem računalniškem omrežju; prodaja diamantov drugim na osnovi prodaje na debelo; trženje, promocija, oglaševanje in prodaja diamantov, dragih kamnov in draguljev, poldragih kamnov in draguljev ter nakita, v imenu drugih; poslovno načrtovanje in poslovne administrativne storitve v zvezi z raziskovanjem, ocenjevanjem, razvojem, rudarstvom, obdelavo in trženjem žlahtnih in osnovnih kovin;maloprodajne storitve in storitve maloprodajnih trgovin na področju kovin, mineralov, draguljev;prodaja diamantov na osnovi grosistične prodaje;maloprodajne storitve v zvezi z brušenimi in nebrušenimi diamanti, dragulji in drugimi dragimi kamni;maloprodaja žlahtnih kovin in nakita;grosistična prodaja diamantov; nudenje informacij o prodaji blaga;usmerjanje/svetovanje pri poslovanju maloprodaje ali naročil po pošti, agencije za pisarniška dela v zvezi z prodajo z naročilom po pošti, oglaševanjem in obveščanjem javnosti, raziskavo trga;distributerstvo diamantov;nudenje svetovanja glede cene diamantov.

Marknadsundersökningar och -studier, nämligen, sådana undersökningar och studier för gruvindustrin; sammanställning av forsknings- och statistiska data; datoriserade direkttjänster för beställning inom området för bränslen, nämligen kol och kolbiprodukter; grossist- och detaljisttjänster (eller sales promotiontjänster) i samband med metaller, mineraler, ädelstenar; reklam-, marknadsförings- och affärstjänster, rörande gruvindustrin, inklusive, järnmalmsbrytning och försäljning av ädelstenar och halvädelstenar och oslipade ädelstenar, smycken, basmetaller och oädla metaller inklusive obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller, legeringar, inklusive järnlegeringar, malmer, metallmalmer, och koncentrat av metaller och metallurgiska produkter; detaljhandelsförsäljning av smycken och produkter innehållande slipade och oslipade diamanter, oslipade ädelstenar och andra ädelstenar; grosshandelsbutiks- och distributörstjänster avseende diamanter; anordnande och ledning av auktionsförsäljningar inom diamantområdet;förvaltning av infrastruktur och infrastrukturtjänster, nämligen tillhandahållande av affärs-/ledningstjänster för drift och ledning av gruvor;företagsrådgivning, -assistans, -konsultation, -analys, -information, företagsledning och -administration, inklusive, tillhandahållande av sådana tjänster till och i förening med samhällsbaserade organisationer och med avseende på olika samhällsbaserade projekt relaterade till hantering, skydd, konservering och vård av miljön, ekonomisk utveckling;vetenskapligt baserad markvård, skydd och underhåll av djur- och växtliv, hälsa, utbildning, kultur och sport för ursprungsbefolkning, vattenkvalitet, och markförsämring, -erosion och -salthalt; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; annonseringstjänster; affärsutredningar; assistans vid företagsledning; konsulttjänster avseende företagsledning; affärsvärdering; affärsinformation; företagsundersökningar; professionell affärsrådgivning; marknadsstudier; forskning rörande marketing; sammanställning och analys av statistisk information; självkostnadsanalyser; assistans vid ledning av industri- eller affärsföretag; public relations; import-exportagenturer; anskaffningstjänster för tredje part (förvärv av varor och tjänster för andra företag); säljfrämjande verksamhet för andra; konsultation rörande personaladministration; drift av ett företag som säljer och distribuerar diamanter eller ädelstenar, smycken innehållande diamanter, ädelstenar och halvädelstenar, och tidmätare innehållande diamanter eller ädelstenar; drift av ett e-handelsföretag som säljer och distribuerar diamanter eller ädelstenar, smycken innehållande diamanter eller ädelstenar, och tidmätare innehållande diamanter eller ädelstenar till andra via ett globalt datornät; försäljning av diamanter till andra på grossistbasis; marknadsföring, promotion, reklam och försäljning av diamanter, ädelstenar och halvädelstenar, och smycken på andras räkning; affärsplanering och affärsadministrativa tjänster avseende utforskning, utvärdering, utveckling, gruvbrytning, bearbetning och marknadsföring av ädla och oädla metaller;detaljhandels- och detaljhandelsbutikstjänster inom området för metaller, mineraler, ädelstenar;försäljning av diamanter på grossistbasis;detaljhandelstjänster i samband med slipade och oslipade diamanter, ädelstenar;detaljhandel med ädla metaller och smycken;grossisthandel med diamanter; tillhandahållande av information om varuförsäljning;ledning/rådgivning om detalj- och postorderverksamhet, agenturer för kontorstjänster avseende postorderförsäljning, annonsering och reklam, marknadsundersökningar;återförsäljning av diamanter;rådgivning beträffande kostnad för diamanter.

36
Oceňování diamantů, drahokamů a drahých kamenů, šperků a vzácných kovů; finanční služby, financování, finanční sbírky a bankovní služby; finanční a peněžní obchody; finanční poradenství, porady a informace; řízení fondů a řízení investic; investice do fondů; financování a poskytovaní studijních stipendií;poskytování finančních prostředků a realizace projektů pro získávání finančních prostředků ve vztahu k řízení, ochraně, zachování a péči o životní prostředí, ekonomickému vývoji, vědecky založené péči o půdu, ochraně a údržbě divoké zvěře a rostlinstva, domorodému zdraví, domorodému vzdělávání, domorodé kultuře a domorodému sportu, kvalitě vody, degradaci půdy, erozi půdy a salinitě půdy;finanční koordinace venkovských/městských sociálních, ekonomických a vývojových propojovacích programů zaměřených na model a rychlost vývoje, regionální spolupráci, kvalitu venkovského a městského života, venkovského a městského ekonomického rozvoje a environmentálních předpokladů; pojištění; činnosti související s nemovitostmi; financování půjček; finanční analýzy; finanční management; finanční operace; investování kapitálu; daňové odhady; otevřené investiční fondy; organizování dobročinných sbírek.

Évaluation de diamants, gemmes et autres pierres précieuses, bijoux et métaux précieux; services financiers, de financement, de collecte de fonds et bancaires; affaires financières et monétaires; assistance, conseils et informations en matière de finances; gestion de fonds et gestion d'investissements; placement de fonds; financement et fourniture de bourses d'études;fourniture de fonds et réalisation de collectes de fonds pour projets liés à la gestion, à la protection, à la conservation et à la préservation de l'environnement, au développement économique, à l'entretien des terres sur une base scientifique, à la protection et à la conservation de la faune et de la flore, à la santé, à l'éducation, à la culture et au sport aborigènes, à la qualité de l'eau, à la dégradation, à l'érosion et à la salinité des terres;coordination financière de programmes de liaison ruraux/urbains sociaux, économiques et de développement selon un modèle et un rythme de développement, coordination régionale, qualité de vie rurale et de vie urbaine, développement économique rural et urbain et aménagements environnementaux; assurances; affaires immobilières; financement de prêts; analyses financières; gestion financière; opérations financières; investissements de capitaux; expertises fiscales; fonds communs de placement; collecte de bienfaisance.

Valuation of diamonds, gemstones and other precious stones, jewellery and precious metals; financial, funding, fundraising and banking services; financial and monetary affairs; financial consultancy, advice and information; fund management and investment management; fund investment; funding and providing scholarships; provision of funds and the undertaking of fundraising of projects in relation to environmental management, protection, conservation and care, economic development, scientific based land care, protection and maintenance of wildlife and flora, aboriginal health, education, culture and sport, water quality, land degradation, erosion and salinity; financial coordination of rural/urban social, economic and development link programmes focusing on the pattern and pace of development, regional cooperation, quality of rural and urban life, rural and urban economic development and environmental amenities; insurance; real estate affairs; financing loans; financial analysis; financial management; banking; capital investment; fiscal assessment; mutual funds; charitable fund raising.

Bewertung von Diamanten, Juwelen und Edelsteinen, Schmuckwaren und Edelmetallen; Finanz-, Finanzierungs-, Geldmittelbeschaffungs- und Bankdienstleistungen; Finanzwesen und Geldgeschäfte; Finanzberatung und -informationen; Fonds- und Vermögensverwaltung; Fondsanlagen; Finanzierung und Bereitstellung von Stipendien;Bereitstellung von Kapital und Sponsoring von Projekten in Bezug auf Umweltmanagement, -schutz, -erhaltung und -pflege, Wirtschaftsentwicklung, Landschaftspflege unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, Schutz und Erhaltung von Wildtieren und Flora, Gesundheit von Ureinwohnern, Bildung, Kultur und Sport, Wasserqualität, Bodenzerstörung, Bodenerosion und Bodenversalzung;Finanzkoordination von sozialen, wirtschaftlichen und Entwicklungsprogrammen zur Verlinkung von Stadt und Land mit Schwerpunkt im Bereich Entwicklungsmuster und -geschwindigkeit, regionale Zusammenarbeit, Qualität des ländlichen und städtischen Lebens und wirtschaftliche Entwicklung von Städten sowie Umweltzusatzleistungen; Versicherungswesen; Immobilienwesen; Vergabe von Darlehen; Finanzanalysen; Vermögensverwaltung; Bankdienstleistungen; Investmentgeschäfte; Steuergutachten; Investmentfonds; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke.

Оценяване на диаманти, полускъпоценни камъни и други скъпоценни камъни, бижута и ценни метали; Финансови услуги, услуги за финансиране, набиране на средства и банкови услуги; финансови и парични сделки; финансова консултация, консултация и информация; управление на капиталови инвестиции; инвестиране на фондове; Финансиране и предоставяне на стипендии;предоставяне на капитали и начинания по събиране на средства, свързани с проекти за околната среда, управление, опазване и грижа, икономическо развитие, научно базирана гржа за земите, опазване и поддръжка на растителност и животински свят, местно здраве, образование, аборигенна култура и аборигенен спорт, качество на водата и дегенерация на земята и ерозия на почвите, и соленост на почвите;финансово координиране на провинциални и градски социални, икономически и програми за развитие по модела и стъпките за развитие, регионално сътрудничество, качество на провинциалния и градския живот, развитие на провинциалните места и на градовете и развитие на околната среда в провинциалните места и в градовете; застрахователна дейност; сделки с недвижимо имущество; заеми за финансиране; финансови анализи; финансов мениджмънт; финансови сделки; капиталовложения; определяне размера на облагаемите доходи; взаимни фондове; благотворителност.

Vurdering af diamanter, smykkestene og andre ædelstene, juvelerarbejder og ædle metaller; finansiel virksomhed, finansierings-, indsamlings- og bankvirksomhed; finansiel og valutarisk virksomhed; finansiel bistand, rådgivning og information; formueforvaltning og investeringspleje; investering af kapital; financiering og tildeling af studielegater;fremskaffelse af kapital og arrangering af indsamlinger for projekter i forbindelse med miljøforvaltning, -beskyttelse, -bevarelse og -pleje, økonomisk udvikling, videnskabsbaseret landskabspleje, beskyttelse og pleje af dyreliv og flora, sundhed, uddannelse, kultur og sport i forbindelse med oprindelige indbyggere, vandkvalitet og forringelse af jorden, erosion og jordens saltholdighed;finansiel koordinering mellem land og by af sociale og økonomiske udviklingsprogrammer med fokus på mønster i og hastighed af udvikling, regionalt samarbejde, livskvalitet på land og i by, økonomisk udvikling på land og i by samt miljømæssige faciliteter; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; lånefinansiering; finansielle analyser; forvaltning af formuer; finansiel virksomhed; kapitalinvestering; skatteansættelse; investeringsfonde; indsamlinger til velgørenhed.

Εκτίμηση της αξίας διαμαντιών, πετραδιών και άλλων πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων και πολύτιμων μετάλλων· υπηρεσίες χρηματοπιστωτικές, χρηματοδοτήσεων, εράνων και τραπεζικές· χρηματοπιστωτικές και νομισματικές υποθέσεις· υπηρεσίες παροχής συμβουλών και πληροφοριών σε σχέση με χρηματοπιστωτικά θέματα· διαχείριση κεφαλαίων και διαχείριση επενδύσεων· κεφαλαιουχικές επενδύσεις· χρηματοδοτήσεις και παροχή υποτροφιών·παροχή κεφαλαίων και διενέργεια εράνων για έργα σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση, προστασία, διατήρηση και διαφύλαξη, την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική διαφύλαξη των γαιών, την προστασία και συντήρηση της άγριας ζωής και της χλωρίδας, τους αυτόχθονες πληθυσμούς όσον αφορά τους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, την ποιότητα των υδάτων, την υποβάθμιση των εδαφών, τη διάβρωση των εδαφών και την περιεκτικότητα των εδαφών σε αλάτι·χρηματοπιστωτικός συντονισμός αγροτικών/αστικών κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σύζευξης με επίκεντρο τα αναπτυξιακά πρότυπα και την αναπτυξιακή πρόοδο, την περιφερειακή συνεργασία, την ποιότητα της αγροτικής και αστικής ζωής, την αγροτική και αστική οικονομική ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές απολαύσεις· ασφάλειες· κτηματομεσιτικές υποθέσεις· χρηματοδότηση δανείων· οικονομικές αναλύσεις· οικονομική διαχείριση· χρηματοπιστωτικές υποθέσεις· κεφαλαιουχικές επενδύσεις· φορολογικές εκτιμήσεις· αμοιβαία κεφάλαια· Φιλανθρωπικοί έρανοι.

Valoración de diamantes, gemas y otras piedras preciosas, joyería y metales preciosos; servicios financieros, de financiación, de recaudación de fondos y bancarios; negocios financieros y monetarios; consultas, asesoramiento e información financieros; gestión de fondos y gestión de inversión; inversión de fondos; financiación y concesión de becas de estudios;suministro de fondos y asunción de recaudación de fondos de proyectos relativos a la gestión, protección, conservación y cuidado del medioambiente, desarrollo económico, cuidado de la tierra con una base científica, protección y mantenimiento de la fauna y la flora, salud de los aborígenes, educación, cultura y deportes, calidad del agua, degradación terrestre, erosión y salinidad;coordinación financiera de programas con enlaces sociales rurales/urbanos, económicos y de desarrollo que se centran en el patrón y el ritmo del desarrollo, la cooperación regional, la calidad de la vida rural y urbana, el desarrollo económico rural y urbano y servicios ambientales, desarrollo económico urbano e instalaciones medioambientales; seguros; negocios inmobiliarios; financiación de préstamos; análisis financieros; administración financiera; negocios bancarios; inversión de capitales; peritajes fiscales; fondos mutuos; colectas de beneficencia.

Teemantide, kalliskivide ja muude vääriskivide, ehete ja väärismetallide hindamine; finants-, rahastamis-, rahakogumis- ja pangandustehingud; rahandusalased ja rahalised tehingud; finantskonsultatsioonid, -nõustamine ja -teave; fondihaldus ja investeerimishaldus; fondiinvesteeringud; rahastamine ja õppestipendiumite väljastamine;kapitali pakkumine ja raha kogumine projektidele, mis on seotud keskkonnahalduse, -keskkonnakaitse, keskkonnasäilitamise ja hooldamise, majandusliku arengu, teaduspõhise pinnasehoolduse, loomariigi ja taimeriigi kaitsmise ja alalhoidmise, põliselanike tervishoiu, hariduse, kultuuri ja spordi, veekvaliteedi, pinnase degradatsiooni, pinnase erosiooni ja pinnase soolsusega;maa/linna ühiskonna, majanduse ja arendungu ühendusprogrammide finantskoordinatsioon, mis keskendub arengumustritele ja arengukiirusele, regionaalsetele koostööle, maa ja linnaelu kvaliteedile, maa ja linna majanduslikule arengule ja keskkonnamugavustele; kindlustus; kinnisvaratehingud; laenud (finantstehingud); finants-, rahandusanalüüsid; finantshaldus; finantstehingud; kapitaliinvesteeringud; fiskaalhinnangud, rahandushinnangud; avatud investeerimisfondid; heategevusfondide asutamine, heategevus-korjandused.

Timanttien, korukivien ja muiden jalokivien, korujen ja jalometallien arvioiminen; rahatalous-, rahoitus-, varainkeruu- ja pankkipalvelut; rahatalous- ja raha-asiat; rahatalouteen liittyvä neuvonta, konsultointi ja tiedotus; rahastonhallinta ja sijoitustenhallinta; varainsijoitus; stipendien rahoitus ja tarjoaminen;varojen tarjoaminen ja lupautuminen sellaisten hankkeiden varainkeruuseen, jotka liittyvät ympäristön hallintaan, suojeluun, hoitoon ja luonnonsuojeluun, taloudelliseen kehitykseen, tiedepohjaiseen maanhoitoon, villieläinten ja kasviston suojeluun ja ylläpitoon, alkuperäisasukkaiden terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun, vedenlaatuun, maaperän kulumiseen, eroosioon ja suolapitoisuuteen;sellaisten maaseudun/kaupunkien sosiaalisten, taloudellisten ja kehityksellisten yhteysohjelmien rahataloudellinen koordinoiminen, joissa keskitytään kehityksen malliin ja etenemiseen, alueelliseen yhteistyöhön, elämänlaatuun kaupungeissa ja maaseudulla, maaseudun ja kaupunkien talouden kehittymiseen ja ympäristöpalveluihin; vakuutustoiminta; kiinteistöasiat; lainojen rahoitus; rahoitusanalyysit; varainhoito; pankkitoiminta; pääomasijoitukset; veroarviointi; sijoitusrahastot; hyväntekeväisyyskeräykset.

Gyémántok, ékkövek és més drágakövek, ékszerek és nemesfémek értékelése; pénzügyi, finanszírozási, pénzgyűjtési és banki szolgáltatások; pénzügyek és monetáris ügyek; pénzügyi konzultáció, tanácsadás és információk; alapkezelés és befektetéskezelés; pénzalapba történő befektetés; ösztöndíjak finanszírozása és biztosítása;tőke rendelkezésre bocsátása és az anyagi alapok megteremtésének elvállalása a következőkkel kapcsolatos projektek érdekében: a környezet menedzselése, védelme, megóvása és gondozása, gazdaságfejlesztés, tudományos alapú tájgondozás, a vadvilág és a növényzet védelme és fenntartása, a bennszülöttek egészsége, oktatása és kultúrája valamint sportolása, a víz minősége, a talaj gyengülése, a talaj eróziója és a talaj sóssága;a következő események pénzügyi koordinációja: falusi/városi társadalmi, gazdasági és fejlesztési összekötő programok, melyek a fejlesztés módjára és ütemére, a regionális együttműködésre, a falusi és városi élet minőségére, valamint a falusi és városi gazdaságfejlesztésre és környezet-adta kényelmi lehetőségekre fókuszálnak; biztosítás; ingatlanügyletek; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzés; pénzügyi menedzsment; pénzügyek; tőkebefektetés; adókivetés/adómegállapítás; befektetési alapok; jótékonysági célú gyujtések.

Valutazione di diamanti, gemme e altre pietre preziose, gioielleria, bigiotteria e metalli preziosi; servizi finanziari, di finanziamento, di raccolta fondi e bancari; affari finanziari e monetari; consulenza ed informazioni finanziarie; gestione di fondi ed amministrazione d'investimenti; investimento di fondi; sovvenzionamento ed erogazione di borse di studio;fornitura di fondi e raccolta di fondi per progetti di gestione, protezione, conservazione e cura ambientale, sviluppo economico, cura del terreno scientifica, salvaguardia e protezione di flora e fauna, salute degli aborigeni, istruzione degli aborigeni, cultura aborigena e sport aborigini, qualità dell'acqua e degradazione del terreno, erosione del terreno e salinità del terreno;coordinamento finanziario di programmi di collegamento urbano/rurale sociali, economici e di sviluppo sul modello e la velocità di sviluppo, coordinamento regionale, qualità di vita urbana e rurale, sviluppo urbano e rurale, collaborazione regionale, qualità di vita urbana e rurale, sviluppo economico urbano e rurale e servizi ambientali; assicurazioni; affari immobiliari; prestito (finanze); analisi finanziaria; gestione finanziaria; operazioni finanziarie; investimento di capitali; stime fiscali; fondi comuni di investimento; collette di beneficenza.

Deimantų, brangakmenių ir kitų brangiųjų akmenų, juvelyrinių dirbinių ir brangiųjų metalų vertinimas; finansinės, finansavimo, piniginių lėšų pritraukimo ir bankininkystės paslaugos; finansiniai ir piniginiai reikalai; finansinės konsultacijos, patarimai ir informacija; lėšų valdymas ir investicijų valdymas; piniginių lėšų investavimas; finansavimas ir stipendijų teikimas;lėšų teikimas ir lėšų rinkimo organizavimas projektų, susijusių su aplinkos valdymu, apsauga, išsaugojimu ir priežiūra, ekonominiu vystymusi, moksliniais metodais pagrįsta žemės priežiūra, augalijos ir gyvūnijos apsauga ir priežiūra, čiabuvių sveikata, švietimu, kultūra ir sportu, vandens kokybe, žemės kokybės blogėjimu, erozija ir druskingumu, reikmėms;su kaimu/miestu susijusių socialinių, ekonominių ir vystymosi programų, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas plėtros modeliui ir tempui, regionų bendradarbiavimui, gyvenimo kaime ir mieste kokybei, kaimo ir miesto ūkio plėtrai bei aplinkos vertybėms, finansinis koordinavimas; draudimas; nekilnojamojo turto operacijos; paskolos; finansinė analizė; finansų vadyba; finansiniai reikalai; kapitalo investavimas; mokestinis įvertinimas; investiciniai fondai; labdaros [aukų] rinkliavos [rinkimas].

Dimantu, dārgakmeņu un citu dārgakmeņu, juvelierizstrādājumu un dārgmetālu vērtēšana; finanšu, finanšu nodrošināšanas, līdzekļu vākšanas un banku pakalpojumi; finanšu lietas un darījumi ar naudu; finanšu konsultācijas, ieteikumi un informācija; līdzekļu vadīšana un investīciju vadīšana; līdzekļu investēšanas pakalpojumi; finanšu un stipendiju nodrošināšana;līdzekļu nodrošināšana un projektu līdzekļu vākšanas uzņemšanās saistībā ar vides pārvaldi, aizsardzību, saglabāšanu un kopšanu, ekonomisko attīstību, zinātnisku zemes apkopi, dzīvās dabas un floras, vietējo iedzīvotāju veselības, izglītības, kultūras un sporta, ūdens kvalitātes, zemes degradēšanas, erozijas un sāļuma aizsardzību un uzturēšanu;lauku/pilsētu sociālo, ekonomisko un attīstības saišu programmu, kas vērstas uz attīstības struktūru un tempu, reģionālo sadarbību, lauku un pilsētas dzīves kvalitāti, lauku un pilsētas ekonomikas attīstību un vides ērtībām, finansiāla koordinēšana; apdrošināšana; nekustamā īpašuma lietas; aizdevumu finansēšana; finanšu analīze; finanšu pārvaldīšana; finanšu darījumi; kapitāla investēšana; fiskālā novērtēšana; kopējie fondi; labdarības ziedojumu vākšana.

L-evalwazzjoni ta' djamanti, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż ieħor, ġojjelli u metalli prezzjużi; servizzi finanzjarji, ta' fondi, ta' ġbir ta' fondi u bankarji; affarijiet finanzjarji u monetarji; konsulenza, pariri u informazzjoni finanzjarja; il-ġestjoni ta' fondi u l-ġestjoni ta' investimenti; investiment f'fondi; iffinanzjar u l-provvista ta' boroż ta' l-istudju;provvista ta' fondi u t-tmexxija ta' ġbir ta' fondi għall-proġetti b'relazzjoni ma' ġestjoni, protezzjoni, konservazzjoni u ħarsien tal-ambjent, żvilupp ekonomiku, ħarsien tal-art ibbażat b'mod xjentifiku, protezzjoni u manutenzjoni tal-annimali salvaġġi u tal-flora, saħħa aboriġinali, edukazzjoni, kultura u sport, kwalità tal-ilma, degradazzjoni, erożjoni u salinità tal-art;koordinazzjoni finanzjarja ta' programmi soċjali, ekonomiċi u tal-iżvilupp konnessi mal-irħula/l-ibliet li jiffokaw fuq il-mudell u l-pass tal-iżvilupp, kooperazzjoni reġjonali, kwalità tal-ħajja fl-irħula u fl-ibliet, żvilupp ekonomiku tal-irħula u l-ibliet u kumditajiet ambjentali; assigurazzjoni; affarijiet relatati mal-proprjetà immobbli; self (finanzjament); analiżi finanzjarja; il-ġestjoni finanzjarja; affarijiet finanzjarji; investimenti ta' fondi; stimi fiskali; fondi relatati ma' fondi komuni ta' investiment; ġbir għall-karità.

Taxatie van diamanten, halfedelstenen en andere edelstenen, juwelierswaren en edele metalen; financiële diensten, financieringen, fondsenwerving en bankdiensten; financiële en monetaire zaken; raadgeving, advisering en informatie op financieel gebied; vermogens- en investeringsbeheer; kapitaalinvesteringen; financiering en toekenning van beurzen;verschaffing van fondsen en werving van fondsen voor projecten met betrekking tot beheer, bescherming, behoud en verzorging van het milieu, economische ontwikkeling, op wetenschap gebaseerde verzorging van de grond, bescherming en behoud van fauna en flora, gezondheid, onderwijs, cultuur en sport van inboorlingen, waterkwaliteit, gronddegeneratie, -erosie en -verzilting;financiële coördinering van landelijke/stedelijke sociale, economische verbindingsprogramma's en verbindingsprogramma's op het gebied van ontwikkeling, gericht op patroon en tempo van ontwikkeling, regionale samenwerking, de kwaliteit van plattelandsleven en stedelijk leven, economische ontwikkeling op het platteland en in steden en leefbaarheid; verzekeringen; makelaardij in onroerende goederen; leningen; financiële analyse; financieel beheer; financiële transacties; kapitaalinvesteringen; fiscale taxatie; beleggingsfondsen; liefdadigheidscollectes.

wycena diamentów, klejnotów i innych kamieni szlachetnych, biżuterii i metali szlachetnych; usługi finansowe, w zakresie finansowania, zbierania funduszy i bankowe; sprawy finansowe i monetarne; doradztwo finansowe, doradztwo i informacje; zarządzanie funduszami i zarządzanie inwestycjami; inwestowanie funduszy; finansowanie i wypłacanie stypendiów;zapewnianie funduszy i przedsięwzięcia w zakresie gromadzenia funduszy na projekty związane z zarządzaniem i ochroną środowiska, a także rozwojem ekonomicznym oraz wspieraną naukowo ochroną terenów przyrodniczych, ochroną i konserwacją dzikiej przyrody, pomocą w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu na rzecz rdzennych mieszkańców, kontrolą jakości wody, degradacji gruntu, erozji i zasolenia;finansowa koordynacja miejskich/wiejskich społecznych, ekonomicznych i rozwojowych programów łączących, których przedmiotem zainteresowania jest model i tempo rozwoju, współpraca regionalna, jakość życia na wsi i w mieście, rozwój ekonomiczny wsi i miast oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej; ubezpieczenia; majątek nieruchomy; pożyczki (finansowanie); analizy finansowe; zarządzanie finansami; transakcje finansowe; inwestycje kapitałowe; szacowanie wartości dla celów fiskalnych; fundusze powiernicze; cele dobroczynne (organizowanie funduszy na -).

Avaliação de diamantes, pedras semipreciosas e outras pedras preciosas, joalharia e metais preciosos; serviços financeiros, de financiamento, de angariação de fundos (capital) e bancários; negócios financeiros e monetários; consultadoria, assessoria e informação financeiras; gestão de fundos e gestão de investimentos; investimento de fundos; financiamento e concessão de bolsas de estudo;concessão de fundos e o compromisso da angariação de fundos no âmbito de projectos relacionados com gestão, protecção, conservação e manutenção do ambiente, desenvolvimento económico, tratamento dos solos com base científica, protecção e conservação da fauna e flora selvagens, saúde, educação, cultura e desporto dos aborígenes, qualidade da água, degradação, erosão e salinização dos solos;coordenação financeira de programas sociais, económicos e associados ao desenvolvimento rurais/urbanos centrados no padrão e ritmo do desenvolvimento, cooperação regional, qualidade de vida rural e urbana, desenvolvimento económico rural e urbano e infra-estruturas ambientais; seguros; negócios imobiliários; financiamento de empréstimos; análises financeiras; gestão financeira; transacções financeiras; investimento de capitais; peritagens fiscais; fundos mútuos; colecta de beneficência.

Evaluare de diamante, pietre geme si alte pietre pretioase, bijuterii si metale pretioase; servicii financiare, de alocare de fonduri, strangere de fonduri si bancare; afaceri financiare şi monetare; consultanta financiara, consiliere si informare; administrare de fonduri si administrarea investitiilor; investiţii de capital; finantare si acordare de burse de studii;furnizarea de fonduri si organizarea de colectare de fonduri pentru proiecte in legatura cu managementul, protectia, conservarea si ingrijirea mediului, dezvoltarea economica, ingrijirea pamantului pe baze stiintifice, protectia si mentinerea faunei si florei salbatice, sanatate aborigena, educatie aborigena, cultura aborigena si sport aborigen, calitatea apei, degenerarea solului, erodarea solului si salinitatea solului;coordonarea financiara a programelor de dezvoltare rurala/urbana axate pe modelul si ritmul de dezvoltare, cooperare regionala, calitatea vietii rurale si urbane, dezvoltarea economica rurala si urbana si binefacerile mediului; asigurări; activităţi imobiliare; imprumuturi de finantare; analiză financiară; gestionare financiară; afaceri financiare; plasare de fonduri; estimări fiscale; constituire de fonduri mutuale; colecte pentru binefaceri.

Oceňovanie diamantov, drahokamov, šperkov a drahých kovov; finančné a bankové služby; finančné a peňažné obchody; finančné konzultácie, poradenstvo a informácie; riadenie fondov a investícií; investovanie kapitálu; financovanie a poskytovanie štipendií;poskytovanie financií a financovanie projektov v oblasti environmentálneho riadenia, ochrany a starostlivosti o životné prostredie, ekonomického rozvoja, vedeckej starostlivosti o krajinu, ochrany a údržby divo žijúcich zvierat a flóry, zdravia pôvodných obyvateľov, vzdelávania pôvodných obyvateľov, kultúry a športu pôvodných obyvateľov, kvality vody, degradácie pôdy, pôdnej erózie a slanosti pôdy;finančné koordinovanie programov v oblasti sociálnych, ekonomických a rozvojových programov pre vidiek a mestá, ktoré sa zameriavajú na vzory a tempo rozvoja, regionálnu spoluprácu, kvalitu života na vidieku a v meste, vidiecky a mestský ekonomický rozvoj a environmentálnu občiansku vybavenosť; poist'ovníctvo; záležitosti súvisiace s nehnutel'nost'ami; finančné pôžičky; finančná analýza; finančné riadenie; finančné obchody; kapitálové investície; fiškálne oceňovanie; otvorené investičné fondy; organizovanie dobročinných zbierok.

Določanje vrednosti diamantom, draguljem in drugim dragim kamnom, nakitu in dragim kamnom; finančne storitve, storitve financiranja, zbiranja sredstev in bančne storitve; finančne in monetarne zadeve; finančno posvetovanje, svetovanje in informacije; upravljanje sredstev in upravljanje naložb; kapitalsko investiranje; financiranje in nudenje štipendij;nudenje sredstev in zbiranje sredstev za projekte v zvezi z upravljanjem okolja, varovanjem, ohranjanjem in skrbjo za okolje, gospodarskim razvojem, znanstveno osnovanim varovanjem zemljišč, zaščito in ohranitvijo divjih živali, zdravjem prvobitnih prebivalcev, izobraževanjem prvobitnih prebivalcev, kulturo in športom prvobitnih prebivalcev, kvaliteto vode in propadanjem zemlje, zemeljsko erozijo in slanostjo zemlje;finančna koordinacija podeželskih/mestnih družbenih, gospodarskih in razvojnih povezovalnih programov, ki so osredotočeni na vzorec in hitrost razvoja, regionalno sodelovanje, kvaliteto podeželskega in mestnega razvoja, podeželski in mestni gospodarski razvoj in na privlačnost okolja; zavarovalništvo; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin; financiranje posojil; finančna analiza; finančno upravljanje; finančne zadeve; kapitalske investicije; davčno vrednotenje; vzajemni skladi; dobrodelni prispevki (pobiranje).

Värdering av diamanter, ädelstenar, smycken och ädelmetaller; finansiella tjänster, finansieringstjänster, kapitalanskaffningstjänster och banktjänster; finansiella och monetära tjänster; finansiell rådgivning, konsultation och information; fond- och investeringsförvaltning; fondinvestering; anskaffning av kapital och förmedling av stipendier;tillhandahållande av kapital och anskaffning av kapital till projekt i samband med miljölhantering, -skydd, -konservering och -vård, ekonomisk utveckling, vetenskappligt baserad markvård, -skydd och bevarande av djur- och växtliv, hälsa, utbildning, kultur och sport för ursprungsbefolkning, vattenkvalitet, markförsämring, markerosion och marksalinitet;finansiell samordning av sociala, ekonomiska och utvecklingslänkprogram för lands- och stadsbygd som fokuserar på utvecklingsmönster och -takt, regionalt samarbete, kvalitet av lands- och stadsliv, ekonomisk utveckling av land och stad och miljövärden; försäkringsverksamhet; fastighetsmäkleri; lånefinansiering; finansiella analyser; ekonomisk förvaltning; finansverksamhet; kapitalinvestering; skattetaxering; aktieandelsfonder; insamlingar för välgörande ändamål.

37
Stavební služby; těžba; opravy a instalace, povrchová těžba; pozemní stavitelství; opravy; instalační služby; stavba a údržba potrubních vedení; montáž, údržba a opravy strojního zařízení; montáž a opravy topných zařízení; stavitelství a opravy pod vodou;těžba diamantů;obchodní služby těžby diamantů, drahých kamenů, drahokamů, polodrahokamů a vzácných kovů; Důlní a povrchová těžba; služby v oblasti plánování důlní a povrchové těžby.

Services de construction; extraction minière; services de réparation et d'installation, services d'exploitation de carrières; construction; réparation; services d'installation; construction et entretien de pipelines; installation, maintenance et réparation de machines; installation et réparation de chauffage; construction et réparation sous-marine; extraction de diamants;services commerciaux d'exploitation minière de diamants, pierres précieuses, gemmes, gemmes semi-précieuses et métaux précieux; Services d'exploitation de mines et de carrières; services de planification d'opérations d'exploitation de mines et de carrières.

Construction services; mining extraction; repair and installation services, quarrying services; building construction; repair; installation services; pipeline construction and maintenance; machinery installation, maintenance and repair; heating equipment installation and repair; underwater construction and repair; mining diamonds; diamonds, precious gems, gemstones, semi-precious gems and precious metals mining business services; mining and quarrying services; planning services for mining and quarrying operations.

Konstruktionsdienstleistungen; Bergbauarbeiten; Reparatur- und Installationsarbeiten, Dienstleistungen von Steinbrüchen; Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Installation und Instandhaltung von Rohrleitungen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installation und Reparatur von Heizungen; Unterwasserbau und Reparaturarbeiten; Förderung von Diamanten;Dienstleistungen von Unternehmen im Bereich des Abbaus von Diamanten, Edelsteinen, Schmucksteinen, Halbedelsteinen und Edelmetallen; Bergbau- und Steinbrucharbeiten; Planungsleistungen für Bergbau- und Steinbruchtätigkeiten.

Строителни услуги; рудодобив; ремонтни услуги и installation services, каменодобивни услуги; строителство; ремонт; монтажни услуги; изграждане и поддръжка на тръбопровод; инсталиране на машини, поддръжка и ремонт; инсталиране и ремонт на отоплително оборудване; подводно строителство и ремонт;изкопаване на диаманти;диаманти, скъпоценни камъни, полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни и услуги на фирма за изкопаване на благородни метали; услуги за минно дело и каменодобив;услуги за планиране за минно дело и операции за каменодобив.

Konstruktionsvirksomhed; minedrift; reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed, mine- og stenbrudsvirksomhed; byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; konstruktion og vedligeholdelse af rørledninger; installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner; installation og reparation af varmeudstyr; konstruktion og reparation under vandet; diamantminedrift;diamanter, ædelstene, halvædelstene og ædle metaller, minedrift; Minedrift og stenbrud; planlægningsydelser til minedrift og stenbrud.

Υπηρεσίες κατασκευών· Εξόρυξη μεταλλευμάτων· υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης, υπηρεσίες λατομείων· οικοδομικές εργασίες· επισκευές· υπηρεσίες εγκατάστασης· κατασκευή και συντήρηση σωληνώσεων· εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων· εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης· υποθαλάσσιες κατασκευές και επισκευές· εξόρυξη διαμαντιών·επιχειρηματικές υπηρεσίες εξόρυξης διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών, πετραδιών, ημιπολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων μετάλλων· Υπηρεσίες εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων· υπηρεσίες προγραμματισμού για λειτουργίες μεταλλείων και λατομείων.

Servicios de construcción; extracción minera; servicios de reparación e instalación, explotación de canteras; construcción; reparación; servicios de instalación; construcción y mantenimiento de conducciones; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación y reparación de calefacción; construcciones y reparaciones submarinas; extracción de diamantes;diamantes, gemas preciosas, gemas, gemas semipreciosas y metales preciosos, servicios de negocios de minería; Servicios para minas y canteras; servicios de planificación de operaciones de minas y canteras.

Ehitusteenused; kaevandus, kaevandamine, mäetööd; remondi- ja paigaldamisteenused, kaevandamisteenused; ehitus; parandus; paigaldamisteenused; torustike ehitus ja hooldus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; kütteseadmete paigaldus ja remont; allvee-ehitus ja -parandus;teemantide kaevandamine;teemante, vääriskive, kalliskive, poolvääriskive ja väärismetalle kaevandava ettevõtte teenused; Kaevandus- ja karjääriteenused; kaevandus- ja karjäärioperatsioonidega seotud planeerimisteenused.

Rakentamispalvelut; kaivostyöt; korjaus- ja asennuspalvelut, louhintapalvelut; rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut; putkijohtojen rakentaminen ja huolto; koneiden asennus, huolto ja korjaus; lämmityslaitteiden asennus ja korjaus; vedenalainen rakentaminen ja korjaus; timanttien louhinta;timantteja, jalokiviä, korukiviä, puolijalokiviä ja jalometalleja louhivan yrityksen palvelut; Kaivos- ja louhintapalvelut; kaivos- ja louhintatoiminnan suunnittelupalvelut.

Építkezési szolgáltatások; bányaművelés; javítási és szerelési szolgáltatások, kőbányászat; építkezési szerkezetek; javítás; felszerelési szolgáltatások; csővezeték szerelés és karbantartás; gépek összeszerelése/üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtőberendezések összeszerelése/üzembe helyezése és javítása; víz alatti építkezés és javítás;gyémántbányászat;gyémántokat, ékköveket, drágaköveket, féldrágaköveket és nemesfémeket bányászó vállalatok szolgáltatásai; Bányászati és kőfejtési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások bányászati és kőfejtési munkálatokhoz.

Servizi di costruzione; estrazioni minerarie; riparazione e installazione, sfruttamento di cave; costruzione; riparazione; servizi d'installazione; costruzione e manutenzione di condutture; installazione, manutenzione e riparazione di macchine; installazione e riparazione di impianti di riscaldamento; costruzioni e riparazioni subacquee; estrazione di diamanti;servizi di attività per l'estrazione di diamanti, gemme, pietre preziose pietre semipreziose e metalli preziosi; Estrazioni minerarie e in cave; pianificazione per operazioni di estrazioni minerarie e lavori in cave.

Statybų paslaugos; mineralų kasyba; remonto ir įrengimo paslaugos, akmens skaldyklos paslaugos; pastatų statyba; remontas [taisymas]; įrengimo paslaugos; naftotiekių tiesimas ir techninė priežiūra; įrenginių montavimas, techninė priežiūra ir taisymas; šildymo įrangos įrengimas ir taisymas; povandeninė statyba ir remontas;deimantų kasyba;deimantų, brangiųjų akmenų, brangakmenių, pusbrangių akmenų ir brangiųjų metalų kasybos verslo paslaugos; kalnakasybos ir karjerų eksploatavimo paslaugos; kalnakasybos ir karjerų eksploatavimo planavimo paslaugos.

Celtniecības pakalpojumi; derīgo izrakteņu ieguve; remonta un uzstādīšanas pakalpojumi, karjeru pakalpojumi; būvniecība; remonts; iekārtu uzstādīšanas darbi; cauruļvadu celtniecība un apkope; mašīnu uzstādīšana, apkope un remonts; apkures iekārtu uzstādīšana un remonts; zemūdens celtniecība un remonts;dimantu ieguve;dimantu, dārgakmeņu, pusdārgakmeņu un dārgmetālu ieguves uzņēmējdarbības pakalpojumi; Izrakteņu un karjera pakalpojumi; izrakteņu un karjeru operāciju plānošanas pakalpojumi.

Servizzi ta' kostruzzjoni; estrazzjonijiet fil-minjieri; servizzi ta' tiswija u ta' installazzjoni, servizzi ta' tqattigħ minn barrieri; il-kostruzzjoni ta' bini; tiswija; servizzi ta' installazzjoni; il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni ta' sensiela ta' katusi taħt l-art li jġorru l-ilma għal x'imkien 'il bogħod; l-installazzjoni, il-manutenzjoni u t-tiswija ta' makkinarju; installazzjoni u tiswija ta' tagħmir tat-tisħin; kostruzzjoni u tiswija taħt l-ilma;it-tħaffir u t-tqattigħ għad-djamanti;servizzi tan-negozju tat-tħaffir u tat-tqattigħ ta' djamanti, ġemmi prezzjużi, ġemmi, ġemmi semi-prezzjużi u metalli prezzjużi; Servizzi ta' tħaffir u ta' tqattigħ minn barrieri; servizzi ta' ppjanar għall-operazzjonijiet ta' tħaffir u ta' tqattigħ minn barrieri.

Constructiewerkzaamheden; delven van grondstoffen; reparatie en installatie, exploitatie van groeven; bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden; aanleg en onderhoud van leidingen; installatie, onderhoud en reparatie van machines; plaatsing en reparatie van verwarmingsinstallaties; onderwaterbouw en -reparatie; het delven van diamanten;mijnexploitatie met betrekking tot diamanten, edelstenen, halfedelstenen en edele metalen; Mijnbouw en steengroeve-winning; planning voor mijnbouw en steengroeve-winning.

Usługi budowlane; roboty wydobywcze w górnictwie; usługi naprawcze i usługi instalacyjne, usługi eksploatacji kamieniołomów; budownictwo; naprawy; usługi instalacyjne; budowa i konserwacja rurociągów; instalacja, konserwacja i naprawa maszyn; instalowanie i naprawy urządzeń grzewczych; budownictwo podwodne i naprawy;wydobywanie diamentów;usługi biznesowe w zakresie wydobywania diamentów, kamieni szlachetnych, klejnotów, półszlachetnych kamieni jubilerskich i metali szlachetnych; Usługi w zakresie eksploatacji górniczej i urabiania skał; usługi w zakresie planowania działań w ramach eksploatacji górniczej i urabiania skał.

Serviços de construção; extracção mineira; serviços de reparação e instalação, serviços de exploração de pedreiras; construção; reparações; serviços de instalação; construção e manutenção de condutos; instalação, manutenção e reparação de máquinas; instalação e reparação de equipamento de aquecimento; construção e reparação submarinas; mineração de diamantes;serviços para a indústria mineira de diamantes, pedras preciosas, gemas, pedras semipreciosas e de metais preciosos; Serviços de exploração mineira e de pedreiras; serviços de planeamento relacionados com operações de exploração mineira e de pedreiras.

Servicii de construcţie; extractie miniera; servicii de reparatii si instalare, servicii de exploatare de cariera; construcţie de clădiri; reparaţii; servicii de instalare; instalare şi întreţinere de conducte; instalarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor de; instalare şi reparare de instalaţii de încălzit; constructii si reparatii subacvatice;exploatari miniere de diamante;servicii in domeniul extractiei de diamante, pietre pretioase, pietre geme, pietre semipretioase si metale pretioase; servicii de exploatare miniera si de cariera;servicii de planificare pentru operatiile miniere si de cariera.

Stavebné služby; banské dobývanie; služby v oblasti opravy a inštalácie, služby kameňolomov; stavebná konštrukcia/výroba; oprava; inštalačné/zriaďovacie služby; výstavba a údržba potrubí; inštalácia strojov, údržba a opravy; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; podvodné stavby a opravy;banská ťažba diamantov;obchodné služby v oblasti ťažby diamantov, drahokamov, polodrahokamov a drahých kovov; Banská a lomová ťažba; projektovanie banských a lomových činností.

Gradbene storitve; rudarska dela; storitve popravil in montaže, storitve kamnolomov; gradnja stavb; popravila; inštalacije; gradnja in vzdrževanje naftovodov; montaža strojne opreme, vzdrževanje in popravljanje strojev; inštalacija in popravljanje grelnih naprav; podvodna gradbena dela in popravila;kopanje diamantov;rudarske poslovne storitve v zvezi z diamanti, dragimi kamni, poldragimi kamni in žlahtnimi kovinami; Rudarske in kamnolomne storitve; storitve planiranja rudarskih in kamnolomnih postopkov.

Konstruktionstjänster; gruvbrytningstjänster; reparations- och installationstjänster, stenbrottsverksamhet; uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster; anläggande och underhåll av rörledningar; installation, underhåll och reparation av maskiner; installation och reparation av uppvärmningsutrustning; konstruktion och reparation under vatten; gruvbrytningstjänster för utvinning av diamanter;affärstjänster avseende brytning av diamanter, ädelstenar, halvädelstenar och ädelmetaller; Gruv- och stenbrottstjänster; planeringstjänster för gruv- och storbrottsdrift.

38
Komunikace prostřednictvím optických vláknových sítí; poskytování telekomunikačních připojení ke globální počítačové síti.

Services de communication via des réseaux de fibres optiques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial.

Communications by fibre-optic networks; providing telecommunications connections to a global computer network.

Kommunikation über fiberoptische Netze; Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetz.

Комуникации чрез оптични мрежи; осигуряване на телекомуникационни връзки с глобална мрежа.

Kommunikation via lysledernet; udbydelse af telekommunikationsforbindelser til et globalt computernetværk.

Υπηρεσίες επικοινωνιών μέσω δικτύων οπτικών ινών· παροχή τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων με παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Servicios de comunicaciones por redes de fibras ópticas; facilitación de conexiones de telecomunicación a una red informática global.

Side kiudoptiliste võrkude kaudu; globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine teenusena.

Viestintäpalvelut valokuituverkkojen avulla; tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietokoneverkkoon.

Optikai szálhálózatok által végzett kommunikáció; telekommunikációs csatlokozások biztosítása a globális számítógépes hálózathoz.

Comunicazioni tramite reti a fibre ottiche; fornitura di connessioni di telecomunicazioni a una rete globale di computer.

Optinių skaidulinių tinklų ryšiai; telekomunikacinių ryšių prie pasaulinio kompiuterinio tinklo suteikimas.

Komunikācija ar optisko tīklu starpniecību; telekmunikāciju savienojuma nodrošināšana ar globālo datortīklu.

Komunikazzjonijiet b'networks tal-fibra ottika; il-provvista ta' konnessjonijiet tat-telekomunikazzjoni ma' network globali tal-kompjuter.

Communicatie via optische vezelnetwerken; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk.

Łączność za pomocą sieci światłowodowych; połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji.

Serviços de comunicações por redes de fibras ópticas; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial.

Comunicaţii prin reţele de fibră optică; furnizarea de conexiuni de telecomunicatii la o retea globala de calculatoare.

Komunikácie prostredníctvom optických vláknových sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.

Komunikacije po optičnih vlaknih; omogočenje telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško mrežo.

Kommunikation via nät med fiberoptik; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datornätverk.

39
Doprava, včetně námořní, železniční a letecké; doprava materiálů na lodích, po železnici nebo letecky; doprava a přeprava; balení a skladování zboží; doprava potrubním vedením; distribuce diamantů, vzácných drahokamů a drahých kamenů, polodrahokamových drahokamů a drahých kamenů; Poskytování sledovacích služeb jiným, pomocí nichž jsou monitorovány a sledovány přesuny, umisťování, distribuce a zpracování diamantů, drahokamů a drahých kamenů;provozování, pořádání a vedení zájezdů; doprava materiálů na lodích, po železnici nebo letecky; balení a skladování chemických výrobků a kovů; sběr a recyklace odpadu; přenos elektrického proudu.

Transport, y compris maritime, ferroviaire et aérien; transport de matériel par navire, par rail et par ail; transport; emballage et entreposage de marchandises; transport par pipelines; distribution de diamants, gemmes et pierres précieuses, gemmes et pierres semi-précieuses; Fourniture de services de pistage pour des tiers avec contrôle et suivi du mouvement, de la localisation, de la distribution et du façonnage de diamants, gemmes et pierres précieuses;organisation et conduite de visites; transport de matériel par navire, par rail et par ail; emballage et stockage de produits chimiques et de métaux; collecte et récupération des déchets; transmission d'électricité.

Transport, including marine, railway and air; transport of materials by ship, rail and air; transport; packaging and storage of goods; transport by pipeline; distributing diamonds, precious gems and gemstones, semi-precious gems and gemstones; providing tracking services to others whereby the movement, location, distribution, and processing of diamonds, gems, and gemstones is monitored and tracked; operating, arranging and conducting tours; transport of materials by ship, rail and air; packaging and storage of chemicals and metals; dross collection and recovery; electrical power transmission.

Transport, einschließlich zu Wasser, per Schiene und in der Luft; Transport von Materialien per Schiff, auf der Schiene und in der Luft; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Transport per Pipeline; Vertrieb von Diamanten, Edelsteinen und Schmucksteinen sowie von Halbedelsteinen und halbedlen Schmucksteinen; Bereitstellung von Nachverfolgungsdiensten für Dritte, mittels derer die Bewegung, der Standort, der Vertrieb und die Verarbeitung von Diamanten, Edelsteinen und Schmucksteinen überwacht und verfolgt werden;Organisation und Durchführung von Reisen; Transport von Materialien per Schiff, auf der Schiene und in der Luft; Verpackung und Lagerung von chemischen Erzeugnissen und Metallen; Erfassung und Rückgewinnung von Schlacke; Übertragung von Elektrizität.

Транспорт, включително морски, релсов и въздушен; Транспортиране на материали с кораб, железница и по въздух; транспорт; опаковане и съхраняване на стоки; транспорт чрез тръбопровод;разпространение на диаманти, скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни и полускъпоценни камъни;предоставяне ан услуги за проследяване за трети лица, където се наблюдава и проследява движение, местоположение, разпространение и обработка на диаманти, полускъпоценни камъни;ръководене, организиране и провеждане на обиколки; Транспортиране на материали с кораб, железница и по въздух; Опаковане и съхранение на химикали и метали; dross collection и recovery; electrical power transmission.

Transport, inklusive via skib, tog og fly; transport af materialer via skib, tog og fly; transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; transport via rørledninger; forhandling af diamanter, ædelstene og halvædelstene; Sporingsvirksomhed udbudt til tredjemand, hvorved det er muligt at overvåge og spore diamanter og ædelstenes bevægelse, placering, distribution og bearbejdning;drift, arrangering og ledelse af udflugter; transport af materialer via skib, tog og fly; emballering og opbevaring af kemikalier og metaller; indsamling og genvinding af slagger; elektrisk kraftoverførsel.

Μεταφορές, όπου περιλαμβάνονται θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές· θάλασσια, σιδηροδρομική και αεροπορική μεταφορά υλικών· μεταφορές· συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων· μεταφορά μέσω σωληνώσεων· διανομή διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων λίθων και ημιπολύτιμων πετραδιών και ημιπολύτιμων λίθων· Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού για λογαριασμό τρίτων όπου παρακολουθείται και εντοπίζεται η κίνηση, θέση, διανομή και επεξεργασία διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων λίθων·οργάνωση και διεξαγωγή εκδρομών· θάλασσια, σιδηροδρομική και αεροπορική μεταφορά υλικών· συσκευασία και αποθήκευση χημικών ουσιών και μετάλλων· συλλογής και ανάκτησης σκωρίας τετηγμένου μετάλλου· μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος.

Transporte, incluyendo marino, ferroviario y aéreo; transporte de materiales por barco, ferrocarril y avión; transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; transporte por conducciones; distribución de diamantes, gemas y piedras preciosas, gemas y piedras semipreciosas; Prestación de servicios de seguimiento para terceros en los que se supervisa y rastrea el movimiento, la localización, la distribución y el tratamiento de diamantes, gemas y piedras;organización y dirección de visitas turísticas; transporte de materiales por barco, ferrocarril y avión; embalaje y almacenaje de productos químicos y metales; recogida y recuperación de escoria; transmisión de energía eléctrica.

Transport, sh laeva-, raudtee- ja õhutransport; materjalide laeva-, raudtee- ja õhutransport; transport, veondus, vedu; kaupade pakendamine ja ladustus; torutransport; teemantide, vääris- ja poolvääriskivide levitamine; Jälitusteenuste pakkumine kolmandatele isikutele, millega jälgitakse teemantide ja vääriskivide asukohta, jaotamist ja töötlemist;ekskursioonide käitamine, korraldamine ja läbiviimine; materjalide laeva-, raudtee- ja õhutransport; kemikaalide ja metallide pakendamine ja ladustamine; jäätmete kogumine ja utiliseerimine; elektrienergiatransport.

Kuljetus, mukaan lukien meri-, rautatie- ja ilmakuljetus; materiaalien laiva-, raide- ja lentokuljetus; kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; kuljetukset putkijohtoja pitkin; timanttien, jalokivien ja korukivien sekä puolijalokivien ja jäljitelmäkorukivien jakelu; Sellaisten jäljityspalvelujen tarjoaminen muille, joilla seurataan ja jäljitetään timanttien, jalokivien ja korukivien liikkeitä, sijaintia, jakelua ja käsittelyä;kiertomatkojen järjestäminen ja ohjaaminen; materiaalien laiva-, raide- ja lentokuljetus; kemikaalien ja metallien pakkaus ja varastointi; kuonan keräys ja talteenotto; sähköinen voimansiirto.

Szállítás, közte tengeri, vasúti és légi szállítás; anyagok szállítása hajón, vasúton és légi úton; szállítás/szállítmányozás; csomagolás és tárolás (áru-); szállítás csővezetéken; gyémántok, drágakövek és féldrágakövek forgalmazása; Nyomonkövetési szolgáltatások nyújtása mások számára, mely révén gyémántok, drágakövek mozgása, helye, forgalma és feldolgozása megfigyelhető és nyomonkövethető;túrák rendezése, megszervezése és levezetése; anyagok szállítása hajón, vasúton és légi úton; vegyszerek és fémek csomagolása és tárolása; kohósalak összegyűjtése és visszanyerése; elektromos energia szállítása.

Trasporto, anche marittimo, ferroviario ed aereo; trasporto di materiali in nave, su rotaia e aereo; trasporto; imballaggio e deposito di merci; trasporto a mezzo condutture; distribuzione di diamanti, gemme e pietre preziose, gemme e pietre semipreziose; Servizi di localizzazione per conto terzi per il controllo e la localizzazione relativi allo spostamento, al posizionamento, alla distribuzione ed alla lavorazione di diamanti, gemme e pietre preziose;organizzazione e conduzione di visite turistiche; trasporto di materiali in nave, su rotaia e aereo; imballaggio e deposito di prodotti chimici e metalli; raccolta e recupero di scorie; trasmissione d'energia elettrica.

Vežimas, įskaitant jūra, geležinkeliais ir oru; medžiagų vežimas laivais, geležinkeliais ir oru; transportavimas; prekių pakavimas ir saugojiimas; gabenimas vamzdynais; deimantų, brangiųjų akmenų ir brangakmenių, pusbrangakmenių ir brangakmenių platinimas; Stebėjimo paslaugų teikimas, t.y. deimantų, brangiųjų akmenų ir brangakmenių judėjimo, buvimo vietos, išsidėstymo ir apdorojimo stebėjimas ir sekimas;išvykų veikla, rengimas ir vedimas; medžiagų vežimas laivais, geležinkeliais ir oru; chemijos produktų ir metalų pakavimas ir sandėliavimas; nuodegų surinkimas ir utilizavimas; elektros energijos perdavimas.

Transportēšana, tostarp jūras, dzelzceļa un gaisa transportēšana; materiālu transportēšana ar kuģi, dzelzceļu un pa gaisu; transports; preču iesaiņošana un uzglabāšana; transportēšana pa cauruļvadiem; dimantu, dārgeakmeņu un daļēju dārgakmeņu izplatīšana; Izsekošanas pakalpojumu nodrošināšana, kas attiecas uz dimantu, dārgmetālu pārvietošanu, novietošanu, izplatīšanu un apstrādi;braucienu pārvaldīšana, rīkošana un vadīšana; materiālu transportēšana ar kuģi, dzelzceļu un pa gaisu; ķimikāliju un metālu iesaiņošana un uzglabāšana; sārņu savākšana un atjaunošana; elektroenerģijas pārraide.

Trasport, inkluż bil-baħar, ferroviji u bl-ajru; it-trasport ta' materjali bil-vapur, bil-ferrovija u bl-ajru; trasport; l-ippakkjar u l-ħżin ta' oġġetti; trasport bil-pajplajn; id-distribuzzjoni ta' djamanti, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż mhux maħdum, ħaġar semi-prezzjuż u ħaġar semi-prezzjuż mhux maħdum; Il-provvista ta' servizzi ta' segwiment għal ħaddieħor li permezz tagħhom il-moviment, il-lokazzjoni, id-distribuzzjoni u l-ipproċessar ta' djamanti, ħaġar, u ħaġar mhux maħdum jiġu sorveljati u segwiti;it-tħaddim, l-arranġament u t-tmexxija ta' turs; it-trasport ta' materjali bil-vapur, bil-ferrovija u bl-ajru; l-ippakkjar u l-ħażna ta' kimiċi u metalli; il-ġabra u l-irkuprar tal-ħmieġ tal-metalli; it-trasmissjoni ta' enerġija elettrika.

Transport, waaronder over zee, per spoor en door de lucht; vervoer van materialen per schip, per spoor en door de lucht; transport; verpakking en opslag van goederen; vervoer door pijpleidingen; het distribueren en verkopen van diamanten, kostbare juwelen en edelstenen, en half-kostbare juwelen en halfedelstenen; Het voorzien in natrekdiensten voor derden waarbij de beweging, de plaats, de distributie en de bewerking van diamanten;het uitvoeren, organiseren en houden van excursies; vervoer van materialen per schip, per spoor en door de lucht; verpakking en opslag van chemische producten en metalen; verzamelen en terugwinnen van achterblijfsels; elektrische krachtoverbrenging.

Transport, w tym okrętowy, kolejowy i powietrzny; transport towarów drogą morską, kolejową i powietrzną; transport; pakowanie i składowanie towarów; transport rurociągowy; dystrybucja drogocennych klejnotów i kamieni jubilerskich oraz kamieni półszlachetnych i półszlachetnych kamieni jubilerskich; Usługi w zakresie namierzania świadczone dla osób trzecich umożliwiające monitorowanie i określanie przemieszczania się, lokalizacji, dystrybucji i przetwarzania diamentów, drogocennych klejnotów i kamieni jubilerskich;obsługa, organizowanie i prowadzenie wycieczek; transport towarów drogą morską, kolejową i powietrzną; pakowanie i przechowywanie chemikaliów i metali; zbieranie i odzysk odpadów kopalnianych; przesyłanie energii elektrycznej.

Transporte, incluindo marítimo, ferroviário e aéreo; transporte de materiais em navios, por via férrea e aérea; transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte por pipe-lines; distribuição de diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas; Fornecimento de serviços de acompanhamento a terceiros, através dos quais se efectua a monitorização e acompanhamento do movimento, localização, distribuição, e tratamento de diamantes e pedras preciosas;organização e direcção de excursões; transporte de materiais em navios, por via férrea e aérea; embalagem e armazenamento de produtos químicos e de metais; recolha e recuperação de escórias (metálicas); transmissão de energia eléctrica.

Transport, inclusiv marin, feroviar si aerian; transportul pe apa, feroviar si aerian de materiale; transport; ambalare şi depozitare de mărfuri; transport prin conducte;Distributie de diamante, pietre si pietre geme pretioase, pietre si pietre geme semipretioase;prestare de servicii de urmarire pentru terti unde miscarea, locatia, distributia si prelucrarea de diamante, giuvaeruri si pietre geme sunt monitorizate si urmarite;operare, intermediere si coorodnare de tururi; transportul pe apa, feroviar si aerian de materiale; ambalare si depozitare de produse chimice si metale; colectare si recuperare de zgura; transmisia electricitatii.

Doprava, vrátane námornej, železničnej a leteckej dopravy; lodná, železničná a letecká preprava materiálov; doprava; balenie a uskladnenie tovaru; doprava potrubím; distribuovanie diamantov, drahých kameňov a drahokamov, a polodrahokamov a drahokamov; zabezpečovanie sledovacích služieb, pričom sú monitorované a sledované pohyb, umiestnenie, distribúcia a spracovanie diamantov, drahých kameňov a drahokamov, a polodrahokamov a drahokamov;organizovanie a zabezpečovanie zájazdov; lodná, železničná a letecká preprava materiálov; balenie a skladovanie chemikálií a kovov; zber a recyklovanie škváry; prenos elektriny.

Prevozništvo, vključno s pomorskim, železniškim in zračnim; prevoz materiala z ladjo, železnico in po zraku; transport; pakiranje in shranjevanje/skladiščenje blaga; cevovodni transport; distribucija diamantov, dragih kamnov in draguljev ter poldragih kamnov in draguljev; Zagotavljanje storitev sledenja drugim, pri katerih se nadzoruje in sledi lokacija, distribucija in obdelava diamantov, draguljev in dragih kamnov;vodenje, organiziranje in izvajanje izletov; prevoz materiala z ladjo, železnico in po zraku; pakiranje in skladiščenje kemičnih proizvodov in kovin; zbiranje in reciklaža odpadkov; prenos električne energije.

Transport, inkluderande sjö-, järnvägs- och flygtransport; transport av material med fartyg, järnväg och flyg; transport; emballering och förvaring av gods; transport via pipeline; distribution av diamanter, ädelstenar och halvädelstenar; Tillhandahållande av spårningstjänster åt andra där rörelse, läge, distribution och bearbetning av diamanter och ädelstenar övervakas och spåras;drift, anordnande och ledning av rundturer; transport av material med fartyg, järnväg och flyg; förpackning och lagring av kemikalier och metaller; slagginsamling och -återvinning; elektriska kraftöverföring.

40
Zpracování minerálů, rud, koncentrátů a minerálních látek; extrakce a zpracování chemických výrobků a kovů; odlévání kovů; rafinace; frézování; recyklace, renovace, čištění, zpracování a regenerace, všechno pro obecné kovy a jejich slitiny a zboží vyrobené zcela nebo převážně z nich; zpracování odpadu; výroba elektrické energie; zpracování diamantů, jmenovitě laserové rytí diamantů a jiných drahokamů pro druhé;zpracování, třídění, broušení a leštění diamantů, drahokamů a jiných drahých kamenů pro druhé; čištění diamantů a zpracování diamantů hloubkovým varem, jmenovitě vystavení diamantů rozpouštědlům, koncentrovaným žíravinám a kyselinám při vysokých teplotách a tlaku; a jiné zpracování diamantů; Výroba energie; úprava a zpracování kovů;zpracování diamantů;zpracování diamantů; leštění diamantů a jiných drahokamů a drahých kamenů.

Traitement de minerais, concentrés de minerais et substances minérales; extraction et traitement de produits chimiques et métaux; coulage des métaux; raffinage; fraisage; services de recyclage, récupération, purification, traitement et retraitement, tous pour les métaux communs et leurs alliages et les articles entièrement ou essentiellement à base de ceux-ci; traitement de déchets; production de courant électrique; traitement des diamants, à savoir, gravure au laser de diamants et autres gemmes pour le compte de tiers;traitement, tri, taille et polissage de diamants, gemmes et autres pierres précieuses pour le compte de tiers; services de raffinage des diamants et de traitement des diamants par traitement à haute température, à savoir, exposition des diamants à des solvents, des agents corrosifs et des acides concentrés à des températures et des pressions élevées; et autre traitement des diamants; production d'énergie; traitement des métaux;traitement de diamants;façonnage de diamants; polissage des diamants et autres gemmes et pierres précieuses.

Treatment of minerals, ores, concentrates and mineral substances; chemicals and metals extraction and processing; metal casting; refining services; millworking; recycling, recovery, purification, treatment and reprocessing services, all for common metals and their alloys and articles made wholly or principally therefrom; dross treatment; electrical power generation; diamond processing, namely, laser engraving of diamonds and other gemstones for others; processing, sorting, cutting and polishing diamonds, gemstones and other precious stones for others; diamond refining and deep diamond boiling processing services, namely, exposing diamonds to solvents, concentrated caustics and acids under high temperatures and pressures; and other treatment of diamonds; production of energy; metal treating; treatment of diamonds; processing of diamonds; polishing of diamonds and other gemstones and precious stones.

Behandlung von Mineralien, Erzen, Konzentraten und mineralischen Substanzen; Gewinnung und Verarbeitung von chemischen Erzeugnissen und Metallen; Metallgießen; Raffinieren; Fräsen; Recycling, Rückgewinnung, Reinigung, Behandlung und Wiederaufbereitung, alles für unedle Metalle und deren Legierungen sowie vollständig oder überwiegend daraus hergestellte Artikel; Abfallverarbeitung; Stromerzeugung; Verarbeitung von Diamanten, nämlich Lasergravieren von Diamanten und anderen Schmucksteinen für Dritte;Verarbeitung, Sortieren, Schneiden und Polieren von Diamanten, Juwelen und anderen Edelsteinen für Dritte; Diamantveredelung und tiefgehende Diamantverarbeitung durch Kochen, nämlich Verfahren, bei denen Diamanten mit Lösungsmitteln, konzentrierten Ätzmitteln und Säuren bei hohen Temperaturen und Drücken in Berührung gebracht werden; und andere Formen der Behandlung von Diamanten; Energieerzeugung; Metallbearbeitung;Behandlung von Diamanten;Verarbeitung von Diamanten; Polieren von Diamanten und anderen Schmucksteinen und Edelsteinen.

Treatment of minerals, червено-кафяв, цвят на руда, концентрати и mineral substances; chemicals и metals extraction и processing; отливане на метал; услуги по рафиниране; мелене; Рециклиране, възстановяване, пречистване, обработка и повторна обработка, всички за обикновени метали и техните сплави и изделия, изработени изцяло или основно от тях; Обработка на отпадъци; генератори на електричество и енергия; Обработка на диаманти, а именно лазерно гравиране на диаманти и други скъпоценни камъни за други лица;обработка, сортиране, рязане и полиране на диаманти, полускъпоценни камъни и други скъпоценни камъни за други; Рафиниранe на диаманти и дълбока диамантена обработка чрез изваряване, а именно излагане на диамантите на разтворители, концентрирани каустични вещества и киселини при високи температура и налягане; И друга обработка на диаманти; производство на енергия; Обработване на метал;обработка на диаманти;обработка на диаманти; Полиране на диаманти и други скъпоценни камъни и скъпоценни камъни.

Bearbejdning af mineraler, malm, koncentrater og mineralske stoffer; udvinding og forarbejdning af kemiske produkter og metaller; metalstøbning; raffinering; maskinsnedkerarbejde; genbrugs-, genindvindings-, rensnings-, behandlings- og genforarbejdningsvirksomhed, alle for uædle metaller og legeringer heraf og artikler fremstillet helt eller delvist heraf; behandling af slagger; generering af elektrisk strøm; forarbejdning af diamanter, nemlig lasergravering af diamanter og andre smykkestene for andre;behandling, sortering, slibning og polering af diamanter, smykkestene og andre ædelstene for andre; forædling af diamanter og dybkogning af diamanter, nemlig behandling af diamanter med opløsningsmidler, koncentrerede ætsemidler og syrer ved høje temperaturer og tryk; anden forarbejdning af diamanter; produktion af energi; metalbehandling;forarbejdning af diamanter;forarbejdning af diamanter; polering af diamanter og andre smykkestene og ædelstene.

Επεξεργασία ορυκτών, μεταλλευμάτων, συγκεντρώσεων και ορυκτών ουσιών· εξαγωγής και κατεργασίας χημικών ουσιών και μετάλλων· Χύτευση μετάλλων· υπηρεσίες διύλισης· είδη ξυλουργικής· υπηρεσίες ανακύκλωσης, ανάκτησης, καθαρισμού, επεξεργασίας και εκ νέου επεξεργασίας, στο σύνολό τους από κοινά μέταλλα και κράματα αυτών και είδη κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου ή κυρίως από αυτά· επεξεργασίας σκωρίας τετηγμένου μετάλλου· παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος· κατεργασία διαμαντιών, συγκεκριμένα, εγχάραξη διαμαντιών και λοιπών πολύτιμων λίθων με λέιζερ για λογαριασμό τρίτων·επεξεργασία, διαλογή, κοπή και στίλβωση διαμαντιών, πετραδιών και άλλων πολύτιμων λίθων για λογαριασμό τρίτων· υπηρεσίες επεξεργασίας διαμαντιών και επεξεργασίας διαμαντιών με παρατεταμένο βρασμό, συγκεκριμένα έκθεση διαμαντιών σε διαλύματα, συμπυκνωμένες καυστικές ύλες και οξέα σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις· και λοιπή επεξεργασία διαμαντιών· Παραγωγή ενέργειας· κατεργασία μετάλλων·επεξεργασία διαμαντιών·κατεργασία διαμαντιών· στίλβωση διαμαντιών και λοιπών πετραδιών και πολύτιμων λίθων.

Tratamiento de minerales, menas, concentrados y sustancias minerales; extracción y tratamiento de productos químicos y metales; vaciado de metales; refinado; fresado; servicios de reciclaje, recuperación, depuración, tratamiento y reproceso, todos para metales comunes y sus aleaciones y artículos hechos total o principalmente con los mencionados; tratamiento de escorias; generación de energía eléctrica; procesado de diamantes, en concreto, grabado con láser de diamantes y otras gemas para terceros;proceso, clasificación, diamantes de corte y pulido, gemas preciosas y otras piedras preciosas para terceros; servicios de proceso de refinado de diamantes y de cocción profunda de diamantes, en concreto, exposición de diamantes a disolventes, productos cáusticos concentrados y ácidos a altas temperaturas y presiones; y otro tratamiento de diamantes; producción de energía; tratamiento de metales;tratamiento de diamantes;procesamiento de diamantes; pulido de diamantes y otras gemas y piedras preciosas.

Mineraalide, maakide, kontsentraatide ja mineraalainete töötlemine; kemikaalide ja metallide ekstraktsioon ja töötlemine; metallivalamine, metallivalutööd; rafineerimisteenused, materjalide puhas-tusteenused; freesimine; lihtmetallide ja nende sulamite ja täielikult või põhiliselt neist materjalidest valmistatud toodete ümbertöötamine, utiliseerimine, puhastamine, töötlemine ja taastöötlemine; jäätmekäitlus; elektrienergia genereerimine; teemantide töötlemine, nimelt teemantide ja teiste kalliskivide lasergraveerimine kolmandatele isikutele;teemantide, kalliskivide ja muude vääriskivide töötlemine, sorteerimine, lõikamine ja lihvimine kolmandate isikute huvides; teemantide rafineerimise ja teemantide kõrgkuumutustöötlusteenused, nimelt teemantide töötlemine lahuste, kontsentreeritud naatriumhüdroksiidi ja hapetega kõrgetel temperatuuridel ja suure rõhu all; ja muud liiki teemantitöötlus; Energiatootmine; metallitöötlemine;teemantide töötlemine;teemantide töötlemine; teemantide, vääriskivide ja kalliskivide poleerimine.

Mineraalien, malmien, rikasteiden ja kivennäisaineiden käsittely; kemikaalien ja metallien uutto ja käsittely; metallivalu; jalostuspalvelut; valssaaminen; kierrätys-, talteenotto-, puhdistus-, käsittely- ja uudelleenkäsittelypalvelut, kaikki epäjaloja metalleja ja niiden seoksia sekä kokonaan tai pääasiassa niistä tehtyjä tuotteita varten; kuonankäsittely; sähköntuotanto; timanttien käsittely, nimittäin timanttien ja muiden hiomattomien jalokivien laserkaiverrus muiden lukuun;timanttien, korukivien ja muiden jalokivien käsittely, lajittelu, leikkaus ja kiillotus muille; timanttien jalostus- ja kiehautuskäsittelypalvelut, nimittäin timanttien altistus liuotteille, kaustisille tiivisteille ja hapoille korkeissa lämpötiloissa ja paineissa; ja muu timanttien käsittely; energiantuotanto; metallinkäsittely;timanttien käsittely;timanttien jatkokäsittely; timanttien ja muiden korukivien ja jalokivien kiillotus.

Ásványok, ércek, koncentrátumok és ásványi anyagok kezelése; vegyszerek és fémek kinyerése és feldolgozása; fémöntés; finomítás, raffinálás; malomipar; újrahasznosítási, visszanyerési, tisztítási, kezelési és újrafeldolgozási szolgáltatások, mind közönséges fémekre és ötvözeteikre és teljesen vagy főként azokból készült cikkekre vonatkoznak; hulladékkezelés; elektromos áramfejlesztők; gyémántok feldolgozása, azaz gyémántok és más ékkövek lézeres gravírozása mások számára;gyémántok, ékkövek és más drágakövek feldolgozása, válogatása, metszése és csiszolása mások számára; gyémántok finomításának és gyémántok forralásos feldolgozásának szolgáltatásai, azaz gyémántok kitevése oldószerek, tömény marószerek és savak hatásának nagy hőmérsékleten és nyomáson; és gyémántok más kezelése; Energiatermelés; fémmegmunkálás;gyémántok kezelése;gyémántfeldolgozás; gyémántok és más ékkövek és drágakövek csiszolása.

Trattamento di minerali, minerali grezzi, concentrati e sostanze minerali; estrazione e lavorazione di prodotti chimici e di metalli; fusione di metalli; raffinazione; fresatura; riciclaggio, ripristino, depurazione, trattamento e ritrattamento, tutti per metalli comuni e loro leghe ed articoli interamente o principalmente a base degli stessi; trattamento di scorie; generazione di energia elettrica; lavorazione di diamanti, ovvero incisione laser di diamanti e di altre pietre preziose per conto terzi;trattamento, cernita, taglio e lucidatura di diamanti, gemme ed altre pietre preziose per conto terzi; raffinazione di diamanti e lavorazione di diamanti mediante bollitura, ovvero esposizione di diamanti a solventi, sostanze caustiche concentrate ed acidi ad alte temperature e pressioni; e lavorazione di altro tipo di diamanti; produzione d'energia; trattamento dei metalli;lavorazione di diamanti;trattamento di diamanti; lucidatura di diamanti e di altre gemme e pietre preziose.

Mineralų, rūdų, koncentratų ir mineralinių medžiagų apdirbimas ir apdorojimas; cheminių medžiagų ir metalų išgavimas ir apdirbimas; metalų liejimas; rafinavimas; frezavimas; perdirbimo, utilizavimo, valymo, dorojimo ir pakartotinio dorojimo paslaugos, visos skirtos nebrangiųjų metalų, jų lydinių ir visiškai ar didžia dalimi iš jų pagamintų gaminių reikmėms; atliekų apdorojimas; elektros energijos gamyba; deimantų apdirbimas ir apdorojimas, būtent lazerinis deimantų ir kitų brangakmenių graviravimas kitiems;deimantų, brangakmenių ir kitų brangiųjų akmenų apdirbimas ir apdorojimas, rūšiavimas, skaldymas ir poliravimas kitiems; deimantų valymo ir giluminio deimantų apdorojimo kaitinant paslaugos, būtent deimantų apdorojimas tirpalais, koncentruotais šarmais ir rūgštimis, veikiant aukštai temperatūrai ir dideliam slėgiui; ir kiti deimantų apdorojimo būdai; Energijos gamyba; metalo apdirbimas;deimantų apdirbimas ir apdorojimas;deimantų apdorojimas; deimantų ir kitų brangakmenių bei brangiųjų akmenų poliravimas.

Minerālu, rūdas, koncentrātu un minerālvielu apstrāde; ķimikāliju un metālu iegūšana un apstrāde; metāla liešana; rafinēšana; maršrutētājs; otrreizējas pārstrādes, atjaunošanas, attīrīšanas, apstrādes un ottreizējas apstrādes pakalpojumi viss ir paredzēts parastajiem metāliem un to sakausējumiem, un precēm, kas pilnībā vai daļēji ir izgatavotas no iepriekš minētā; atkritumu apstrāde; elektrības ražošana; dimantu apstrāde, proti, dimantu un citu dārgakmeņu lāzergravēšana citām personām;dimantu, dārgakmeņu un citu dārgakmeņu apstrādāšana, šķirošana, griešana un pulēšana trešām personām; dimantu rafinēšana un dziļās dimantu vārīšanas apstrādes pakalpojumi, proti, dimantu pakļaušana šķīdinātāju iedarbībai, koncentrētu kodīgo vielu iedarbībai un skābju iedarbībai augstā temperatūrā un zem spiediena; un cita dimantu apstrāde; Enerģijas iegūšana; metālapstrāde;dimantu apstrāde;dimantu apstrādāšana; dimantu un citu dārgakmeņu, un dārgakmeņu pulēšana.

It-trattament ta' minerali, metalli mhux maħduma, konċentrati u sustanzi minerali; l-estrazzjoni u l-ipproċessar ta' kimiċi u metalli; tidwib tal-metalli; raffinar; routers; servizzi ta' riċiklaġġ, irkupru, purifikazzjoni, trattament u ta' pproċessar mill-ġdid, kollha għall-metall komuni u l-ligi tagħhom u oġġetti magħmulin kompletament jew l-aktar minnhom; trattament ta' l-iskart; il-ġenerazzjoni ta' enerġija elettrika; ipproċessar ta' djamanti, jiġifieri, inċiżjoni bil-lejżer ta' djamanti u ħaġar prezzjuż ieħor għal terzi persuni;l-ipproċessar, l-għażla, il-qtugħ u l-illustrar ta' djamanti, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż ieħor għal terzi persuni; servizzi tar-rifinitura ta' djamanti u ta' l-ipproċessar tat-togħlija sewwa tad-djamanti, jiġifieri, esponimenti ta' djamanti għal solventi, kawstiċi kkonċentrati u aċidi taħt temperaturi u pressjoni għoljin; u trattament ieħor tad-djamanti; Produzzjoni ta' enerġija; trattament ta' metall;it-trattament ta' djamanti;l-ipproċessar ta' djamanti; illustrar ta' djamanti u ħaġar prezzjuż ieħor u ta' ħaġar prezzjuż.

Behandeling van mineralen, ertsen, concentraten en minerale substanties; extractie en verwerking van chemicaliën en metalen; metaalgieterij; raffinaderijen; freeswerkzaamheden; recycling, herstel, zuivering, behandeling en herverwerking, alle voor onedele metalen en hun legeringen en artikelen geheel of gedeeltelijk hieruit vervaardigd; behandeling van achterblijfsels; het opwekken van elektrische stroom; bewerking van diamanten, te weten het met laser graveren van diamanten en andere edelstenen voor derden;het verwerken, sorteren, snijden en slijpen van diamanten, halfedelstenen en andere edelstenen voor derden; zuivering van diamanten en diepe verwerking van diamanten door middel van koken, te weten het blootstellen van diamanten aan oplosmiddelen, geconcentreerde caustische middelen en zuren onder hoge temperaturen en druk; en andere behandeling van diamanten; Opwekking van energie; metaalbehandeling;behandeling van diamanten;bewerking van diamanten; het slijpen van diamanten en andere halfedelstenen en edelstenen.

Obróbka minerałów, rud, koncentratów i substancji mineralnych; wydobycie i przetwarzanie chemikaliów i metali; odlewanie metali; rafinacja; frezowanie; recykling, odzyskiwanie, oczyszczanie, obróbka i powtórne przetwarzanie wszystkich metali nieszlachetnych i ich stopów, a także produktów wykonanych całkowicie lub głównie z nich; przetwarzanie odpadów; wytwarzanie energii elektrycznej; obróbka diamentów, mianowicie laserowe grawerowanie diamentów i innych kamieni szlachetnych dla osób trzecich;przetwarzanie, sortowanie, szlifowanie i polerowanie diamentów, klejnotów i innych kamieni szlachetnych na rzecz osób trzecich; gładzenie diamentów i obróbka diamentów za pomocą wrzenia, mianowicie wystawianie diamentów na działanie rozpuszczalników, substancji żrących i kwasów pod wysoką temperaturą i ciśnieniem; oraz innego rodzaju obróbka diamentów; Wytwarzanie energii; obróbka metali;obróbka diamentów;szlifowanie diamentów; polerowanie diamentów i innych klejnotów i kamieni szlachetnych.

Tratamento de minerais, minérios, concentrados e substancias minerais; extracção e tratamento de produtos químicos e metais; fundição de metais; serviços de refinação; brocagem; serviços de reciclagem, recuperação, purificação, tratamento e de reprocessamento, todos para metais comuns e suas ligas e artigos feitos total ou principalmente a partir dos mesmos; tratamento de escórias (metálicas); produção de energia eléctrica; processamento de diamantes, nomeadamente, gravação a laser de diamantes e de outras gemas para terceiros;tratamento, separação, corte e polimento de diamantes, pedras semipreciosas e de outras pedras preciosas para terceiros; serviços de processamento de refinação de diamantes e ebulição profunda de diamantes, nomeadamente exposição dos diamantes a solventes, cáusticos concentrados e a ácidos a temperaturas e pressões elevadas; e outros métodos de tratamento de diamantes; Produção de energia; tratamento de metais;tratamento de diamantes;processamento de diamantes; polimento de diamantes e de outras gemas e pedras preciosas.

Tratarea mineralelor, minereurilor, concentratelor si substantelor minerale; extractie si prelucrare de chimicale si metale; turnare de metale; servicii de rafinare; laminare; servicii de reciclare, recuperare, purificare, tratare si reprelucrare, toate pentru metale comune si aliajele acestora si articole realizate integral sau in principal din acestea; tratarea zgurei; producerea de energie electrica; prelucrarea diamantelor, si anume gravarea cu laser a diamantelor si a altor pietre semipretioase pentru terti;prelucrare, sortare, taiere si polizare de diamante, pietre geme si alte pietre pretioase pentru terti; servicii de prelucrare a diamantelor si procesare prin fierbere a diamantelor, si anume, expunerea diamantelor la solventi, produse caustice concentrate si acizi la temperaturi si presiuni mari; si alte tratamente de diamante; generarea de energie; Tratarea metalelor;tratarea diamantelor;prelucrarea diamantelor; polizare de diamante si alte pietre geme si pietre pretioase.

Spracovanie minerálov, rúd, koncentrátov a minerálnych látok; extrahovanie a spracovanie chemikálií a kovov; odlievanie kovov; rafinácia; frézy, smerovače; recyklovanie, čistenie, spracovanie a opätovné spracovanie bežných kovov a ich zliatin a výrobkov z nich vyrobených; úprava odpadu; elektrické generátory; spracovanie diamantov, menovite laserové gravírovanie diamantov a iných drahokamov;spracovanie, triedenie, rezanie a leštenie diamantov, drahokamov a iných drahokamov; rafinovanie a spracovanie diamantov, menovite vystavovanie diamantov rozpúšťadlám, koncentrovaným žieravinám a kyselinám za vysokého tlaku a teploty; a iné spracovanie diamantov; Produkcia elektrickej energie; úprava a spracovanie kovu;spracovanie diamantov;spracovanie diamantov; leštenie diamantov a iných drahokamov.

Obdelava mineralov, rud, koncentratov in mineralnih snovi; izločanje in obdelava kemičnih proizvodov in kovin; kovinsko livarstvo; rafiniranje; frezanje; storitve recikliranja, pridobivanja, čiščenja, obdelave in ponovne obdelave, vse za navadne kovine in njihove zlitine in proizvode, izdelane v celoti ali pretežno iz tega; obdelava odpadnih materialov; proizvodnja električne energije; obdelava diamantov, in sicer lasersko graviranje diamantov in drugih draguljev za druge;obdelava, sortiranje, brušenje in poliranje diamantov, dragih kamnov in drugih dragih kamnov za druge; storitve čiščenja diamantov in obdelava diamantov s postopkom kemičnega čiščenja in oplemenitenja, in sicer izpostavljanje diamantov raztopinam, koncentriranim jedkalom in kislinam pod visokimi temperaturami in pritiski; in druga obdelava diamantov; Proizvodnja energije; obdelovanje kovin;obdelava diamantov;obdelava diamantov; poliranje diamantov in drugih draguljev in dragih kamnov.

Behandling av mineraler, malmer, koncentrat och mineralsubstanser; extraktion och bearbetning av kemikalier och metaller; metallgjutning; raffineringstjänster; fräsningstjänster; tjänster avseende återvinning, återhämtning, rening, behandling och förnyad bearbetning, allt av oädla metaller och deras legeringar och artiklar gjorda helt eller huvudsakligen därav; slaggbearbetning; alstring av elektrisk kraft; bearbetning av diamanter, nämligen, lasergravering av diamanter och andra ädelstenar för andra;bearbetning, sortering, slipning och polering av diamanter och ädelstenar för andra; tjänster avseende raffinering av diamanter och djup diamantkokningsbehandling, nämligen att utsätta diamanter för lösningsmedel, concentrerade frätande medel och syror under hög temperatur och högt tryck; och annan behandling av diamanter; produktion av energi; metallbearbetning;behandling av diamanter;bearbetning av diamanter; polering av diamanter och andra oslipade ädelstenar och ädelstenar.

41
Poskytování vzdělávání a školení společenským organizacím a skupinám, jakož i majitelům půdy a studentům ve vztahu k různým společenským projektům, včetně řízení, ochrany, zachování a péče o životní prostředí, ekonomického vývoje, vědecky založené péče o půdu, ochrany a údržby divoké zvěře a rostlinstva, domorodého zdraví, domorodého vzdělávání, domorodé kultury a domorodého sportu, kvality vody, degradace půdy, eroze půdy a salinity půdy; vydávání elektronických knih, časopisů, brožur a periodik on-line; vzdělávací služby; školicí služby; tělesná výchova; akademie (vzdělávání); korespondenční kurzy; pořádání a vedení školení; organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných); organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav; organizování a vedení konferencí; zábava;zábava prostřednictvím videa, internetu, televize, filmu, nahrávek kabelové televize, elektronických médií; řízení zábavních služeb; muzea; zajišťování muzejního vybavení; muzejní výstavy; muzea (služby);výstavy o těžbě, údržbě, výstavbě a vědě; elektronické publikace (nestažitelné); poskytování on-line elektronických publikací; vydávání elektronických knih a on-line časopisů; poskytování publikací z celosvětové počítačové sítě nebo Internetu s možností prohledávání; informace týkající se vzdělávání a zábavy; pořádání a vedení konferencí, seminářů, výstav a sympozií; informační, poradenské a konzultační služby týkající se veškerých výše uvedených záležitostí.

Fourniture de services d'éducation et de formation à des organisations communautaires et à des groupes ainsi qu'à des propriétaires fonciers et à des étudiants liés à divers projets communautaires y compris à la gestion, à la protection, à la conservation et à la préservation de l'environnement, au développement économique, à l'entretien des terres sur une base scientifique, à la protection et à la conservation de la faune, à la santé, à l'éducation, à la culture et au sport aborigènes, à la qualité de l'eau et à la dégradation, à l'érosion et à la salinité des terres; publication de livres électroniques, magazines, brochures et revues en ligne; services d'éducation; services d'instruction; éducation physique; éducation en établissements d'enseignement supérieur privé; cours par correspondance; Organisation et conduite d' ateliers (formation); organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; conférences (organisation et conduite de -); divertissement;divertissement sur vidéos, via l'internet, la télévision, le cinéma, enregistrements par câble, supports électroniques; gestion de services de divertissement; exploitation de musées; fourniture d'infrastructures de musées; expositions dans un musée; services de musées;expositions sur l'exploitation minière, la conservation, construction et les sciences; publications électroniques (non téléchargeables); fourniture de publications électroniques en ligne; publication de livres et revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet via un navigateur; informations en matière de services d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de conférences, de séminaires, d'expositions et de symposiums; services d'information, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités.

Provision of educational and training services to community based organizations and groups as well as land owners and students in relation to various community based projects including environmental management, protection, conservation and care, economic development, scientific based land care, protection and maintenance of wildlife, aboriginal health, education, culture and sport, water quality and land degradation, erosion and salinity; publication of electronic books, magazine, brochures and journals on-line; educational services; instruction services; physical education; academies (education); correspondence courses; arranging and conducting of workshops (training); organization of competitions (education or entertainment); organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of conferences; entertainment; entertainment by means of videos, internet, television, film, recordings via cable, electronic media; management of entertainment services; running of museums; provision of museum facilities; museum exhibitions; museum services; exhibitions on mining, conservation, construction and science; electronic publications (not downloadable); providing on-line electronic publications; publication of electronic books and journals on-line; providing publications from a global computer network or the Internet which may be browsed; information relating to education and entertainment services; arranging and conducting of conferences, seminars, exhibitions and symposiums; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.

Bereitstellung von Bildung und Ausbildung für lokale Organisationen und Gruppen sowie für Grundeigner und Studenten in Bezug auf verschiedene lokale Projekte, einschließlich Umweltmanagement, -schutz, -erhaltung und -pflege, Wirtschaftsentwicklung, Landschaftspflege unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, Schutz und Erhaltung von Wildtieren und Flora, Gesundheit von Ureinwohnern, Bildung, Kultur und Sport, Wasserqualität, Bodenzerstörung, Bodenerosion und Bodenversalzung; Online-Veröffentlichung von elektronischen Büchern, Magazinen, Broschüren und Journalen; Erziehung und Unterricht; Unterweisungsdienste; Turnunterricht; Erziehung auf Akademien; Fernunterricht; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung oder Unterhaltung); Organisation von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; Veranstaltung und Leitung von Konferenzen; Unterhaltung;Unterhaltung mittels Videos, Internet, Fernsehen, Filmen, Aufzeichnungen über Kabel, elektronischer Medien; Management von Unterhaltungsdienstleistungen; Betrieb von Museen; Bereitstellung von Museumseinrichtungen; Museumsausstellungen; Museumsdienstleistungen;Ausstellungen über Bergbau, Umweltschutz, Bauarbeiten und Wissenschaft; elektronische Veröffentlichungen, nicht zum Herunterladen; Bereitstellung von elektronischen Online-Veröffentlichungen; Online-Veröffentlichung von elektronischen Büchern und Journalen; Bereitstellung von Veröffentlichungen in einem globalen Computernetz oder im Internet, die eingesehen werden können; Informationen in Bezug auf Erziehung und Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, Ausstellungen und Symposien; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.

предоставяне на услуги за образование и практическо обучение на общински организации и групи, както и на собствениците на земя, и на студенти във връзка с различни общински проекти, включително развитие на околната среда, предпазване, опазване и грижа, икономическо развитие, научно базирана гржа за земите, опазване и поддръжка на растителност и животински свят, местно здраве, образование, аборигенна култура и аборигенен спорт, качество на водата и дегенерация на земята и ерозия на почвите, и соленост на почвите; публикуване на електронни книги, списания, брошури и журнали онлайн; услуги свързани с образование; услуги свързани с инструктаж; физическо възпитание; академии (образование); задочни курсове; Организиране и провеждане на работни срещи [услуги за обучение]; организиране на конкурси (образование или развлечение); организиране на изложби с културна или образователна цел; конференции (организиране и провеждане на -); развлечение;развлечения посредством видео, интернет, телевизия, филми, записи чрез кабел, електронни медии; управление на услуги за развлечения; музеи; осигуряване на музейни зали и услуги; музейни изложби; услуги в музеи;изложения за миньорско дело, опазване на околната среда, конструиране и наука; електронни публикации (които не могат да бъдат прехвърляни върху друг носител); осигуряване на он-лайн електронни публикации; публикуване на електронни книги и дневници он-лайн; осигуряване на читаеми публикации от глобалната компютърна мрежа или Интернет; информация свързана с образователни и развлекателни услуги; посредничество и conducting of conferences, seminars, exhibitions и symposiums; информация, съвети и консултации, свързани с горепосочените услуги.

Udbydelse af uddannelse og undervisning til fællesskabsbaserede organisationer og grupper samt landejere og studerende i forbindelse med forskellige fællesskabsbaserede projekter, inklusive miljøforvaltning, -beskyttelse, -bevarelse og -pleje, økonomisk udvikling, videnskabsbaseret landskabspleje, beskyttelse og pleje af dyreliv og flora, sundhed, uddannelse, kultur og sport i forbindelse med oprindelige indbyggere, vandkvalitet, jordforringelse, erosion og jordens saltholdighed; onlineudgivelse af elektroniske bøger, blade, brochure og tidsskrifter; uddannelsesvirksomhed; undervisningstjenesteydelser; undervisning i legemsøvelser og - træning; akademier (undervisning); korrespondancekurser; Arrangering og ledelse af workshopper (uddannelse); organisering af konkurrencer (uddannelse eller underholdning); organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; organisering og ledelse af konferencer; underholdningsvirksomhed;underholdning ved hjælp af videoer, internet, fjernsyn, film, optagelser via kabel, elektroniske medier; ledelse af underholdningsvirksomhed; drift af museer; museumsfaciliteter; museumsudstillinger; museer;udstillinger om minedrift, bevarelse, byggevirksomhed og videnskab; elektroniske publikationer (som ikke kan downloades); elektroniske onlineudgivelser; udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; udbydelse af publikationer, som kan gennemses, fra et globalt computernetværk eller Internettet; information vedrørende uddannelse og underholdningsvirksomhed; arrangering og ledelse af konferencer, seminarer, udstillinger og symposier; information, rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε κοινοτικούς οργανισμούς και ομάδες καθώς και σε ιδιοκτήτες γαιών και σπουδαστές αναφορικά με διάφορα κοινοτικά έργα όπου περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική διαχείριση, προστασία, διατήρηση και διαφύλαξη, η οικονομική ανάπτυξη, η επιστημονική διαφύλαξη των γαιών, η προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής, οι αυτόχθονες πληθυσμοί αναφορικά με τους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, η ποιότητα των υδάτων, η υποβάθμιση των εδαφών, η διάβρωση των εδαφών και η περιεκτικότητα των εδαφών σε αλάτι· έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και επιθεωρήσεων επί γραμμής· εκπαιδευτικές υπηρεσίες· υπηρεσίες διδασκαλίας· φυσική αγωγή· εκπαίδευση σε ανώτατα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα· μαθήματα δι αλληλογραφίας· οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων σπουδών [επιμόρφωση]· οργάνωση διαγωνισμών (εκπαιδευτικών ή ψυχαγωγικών)· οργάνωση εκθέσεων για πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς· διοργάνωση και διεξαγωγή διασκέψεων· ψυχαγωγία·ψυχαγωγία μέσω βίντεο, Διαδικτύου, τηλεόρασης, ταινιών, εγγραφών από καλωδιακά, ηλεκτρονικά μέσα· διαχείριση υπηρεσιών ψυχαγωγίας· λειτουργία μουσείων· παραχώρηση μουσειακών εγκαταστάσεων· μουσειακές εκθέσεις· υπηρεσίες μουσείου·εκθέσεις στον τομέα των εξορύξεων, της συντήρησης, των κατασκευών και της επιστήμης· ηλεκτρονικές εκδόσεις (χωρίς δυνατότητα τηλεφόρτωσης)· παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων επί γραμμής· έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων και επιθεωρήσεων επί γραμμής· παροχή εκδόσεων από παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο ή το Διαδίκτυο με δυνατότητα φυλλομέτρησης· πληροφόρηση σχετικά με υπηρεσίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας· διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και συμποσίων· υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε σχέση με όλα τα προαναφερθέντα.

Prestación de servicios de formación y educación a organizaciones basadas en una comunidad y grupos, así como terratenientes y estudiantes en relación con diferentes proyectos basados en una comunidad incluyendo la gestión, protección, conservación y cuidado medioambiental, desarrollo económico, cuidado científico de la tierra, protección y mantenimiento de la fauna y la flora, salud de los aborígenes, educación de los aborígenes, cultura de los aborígenes y deporte de los aborígenes, calidad del agua y degeneración de la tierra, erosión de la tierra y salinidad de la tierra; publicación en línea de libros, revistas, folletos y periódicos electrónicos; servicios de educación; servicios de instrucción; educación física; formación en academias (educación); enseñanza por correspondencia; organización y dirección de talleres (formación); organización de concursos [oposiciones] [educación y esparcimiento [diversión]]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de conferencias; esparcimiento;esparcimiento por medio de vídeos, Internet, televisión, películas, grabaciones mediante cable, medios electrónicos; gestión de servicios de esparcimiento; explotación de museos; facilitación de instalaciones de museos; exhibiciones de museo; servicios de museos;exhibiciones en minería, conservación, construcción y ciencia; publicaciones electrónicas (no descargables); facilitación de publicaciones electrónicas en línea; publicación en línea de libros y periódicos electrónicos; facilitación de publicaciones desde una red informática global o por Internet que se puedan hojear; información en relación con servicios de educación y esparcimiento; organización y dirección de conferencias, seminarios, exposiciones y simposios; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo mencionado.

haridus- ja koolitusteenuste pakkumine kogukondlikele organisatsioonidele ja gruppidele ja samuti maaomanikele ning õpilastele seoses mitmesuguste kogukondlike projektidega, sh seoses keskkonnahalduse, keskkonnakaitse keskkonnasäilitamise ja hooldamise, majandusarengu, teaduspõhise maahoolduse, loomariigi ja taimeriigi kaitsmise ja alalhoidmise, põliselanike tervishoiu, hariduse, kultuuri ja spordi, veekvaliteedi, pinnase degradatsiooni, erosiooni ja soolasusega; elektrooniliste raamatute, ajakirjade, brošüüride ja žurnaalide sidusavaldamine; kasvatus-, haridusteenused; õppeteenused; kehaline kasvatus; akadeemiad (haridus); kaugõpe; seminaride korraldamine ja läbiviimine (koolitus); haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; kultuuri- või haridusnäituste korraldamine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; lõbustus, meelelahutus, ajaviide;meelelahutus videote, Interneti, televisiooni, filmide, salvestuste kujul kaabli ja elektrooniliste meediumide vahendusel; meelelahutusteenuste haldamine; muuseumid; muuseumiruumide pakkumine; muuseumiväljapanekud; muuseumiteenused;kaevandamis-, konserveerimis-, ehitamis- ja teadusnäitused; trükised (elektroonilised) (v.a allalaaditavad); elektrooniliste sidusväljaannete pakkumine; elektrooniliste raamatute ja ajakirjade kirjastamine, avaldamine Internetis; sirvitavate publikatsioonide pakkumine globaalse arvutivõrgu või Interneti kaudu; haridus- ja meelelahutusteenustega seotud informatsioon; konverentside, seminaride, näituste ja sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; kõige eelpoolnimetatuga seotud informatsiooni-, nõustamis- ja konsultatsiooniteenused.

Sellaisten koulutus- ja valmennuspalvelujen tarjoaminen yhteisöperusteisille järjestöille ja ryhmille sekä maanomistajille ja opiskelijoille, jotka liittyvät erilaisiin yhteisöperusteisiin hankkeisiin, mukaan lukien ympäristön hallintaan, suojeluun, hoitoon ja luonnonsuojeluun, taloudelliseen kehitykseen, tiedepohjaiseen maanhoitoon, villieläinten suojeluun ja ylläpitoon, alkuperäisasukkaiden terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun, vedenlaatuun, maaperän kulumiseen, eroosioon ja suolapitoisuuteen; elektronisten kirjojen, aikakauslehtien, esitteiden ja sanomalehtien julkaiseminen online-periaatteella; opetuspalvelut; ohjauspalvelut; liikuntakasvatus; kurssikeskuksissa annettava koulutus; kirjekurssit; koulutuksellisten ryhmätyötilaisuuksien (workshops) järjestäminen ja toteuttaminen; kilpailujen järjestäminen (koulutus tai ajanviete); koulutukseen tai kulttuuriin liittyvien näyttelyiden järjestäminen; konferenssien järjestäminen ja ohjaaminen; ajanviete;ajanviete videoiden avulla, Internetissä, television, filmien, nauhoitusten avulla kaapelin ja elektronisten tietovälineiden kautta; viihdepalvelujen hallinta; museotoiminta; museotilojen tarjoaminen; museonäyttelyt; museopalvelut;kaivostoiminnan, suojelun, rakentamisen ja tieteen esittelyt; sähköiset julkaisut (ei-ladattavat); elektronisten online-julkaisujen tarjoaminen; elektronisten kirjojen ja lehtien julkaiseminen online-periaatteella; julkaisujen tarjoaminen selaimella käytettävän maailmanlaajuisen tietokoneverkon tai Internetin välityksellä; koulutus- ja viihdepalveluihin liittyvä tiedotus; konferenssien, seminaarien, näyttelyiden ja symposiumien järjestäminen ja ohjaaminen; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.

Oktatási és képzési szolgáltatások közösségi alapú szervezetek és csoportok, valamint földtulajdonosok és diákok számára különféle közösségi alapú projektre vonatkozóan, többek között: a környezet menedzselése, védelme, megóvása és gondozása, gazdaságfejlesztés, tudományos alapú tájgondozás, a vadvilág és a növényzet védelme és fenntartása, a bennszülöttek egészsége, oktatása, kultúrája és sportja, a víz minősége, a talaj gyengülése, a talaj eróziója és a talaj sóssága; elektronikus könyvek, magazinok, brosúrák és folyóiratok on-line kiadása; oktatási szolgáltatások; képzési szolgáltatások; testnevelés; akadémiák (oktatás); levelező tanfolyamok; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); versenyek szervezése [oktatás és szórakoztatás]; szervezés (kulturális vagy oktatási célú kiállítás ~); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás;szórakoztatás videók, az internet, televízió, filmek, felvételek révén kábelen, elektronikus médián keresztül; szórakoztató szolgáltatások menedzsmentje; múzeumok; múzeumi létesítmények fenntartása; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások;kiállítások a bányászatról, megőrzésről, építésről és tudományról; elektronikus kiadványok (nem leszerelhető); elektronikus kiadványok on-line biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; kiadványok közrebocsátása globális számítógép hálózaton vagy az Interneten, böngészhető formában; oktatási és szórakoztatási szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; konferenciák, szemináriumok, kiállítások és szimpóziumok rendezése és levezetése; az összes fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó és szakértői szolgáltatások.

Istruzione e formazione per gruppi e organizzazioni basate nella comunità e proprietari di terreni e studenti relativamente a diversi progetti della comunità, compresa gestione, protezione, conservazione e cura ambientale, sviluppo economico, cura del terreno scientifica, salvaguardia e protezione di flora e fauna, salute degli aborigeni, istruzione degli aborigeni, cultura aborigena e sport aborigini, qualità dell'acqua e degradazione del terreno, erosione del terreno e salinità del terreno; pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e riviste specializzate elettroniche; servizi educativi; servizi di istruzione; educazione fisica; accademie (educazione); corsi per corrispondenza; organizzazione e conduzione di seminari con esercitazioni pratiche (formazione); organizzazione di concorsi (istruzione o divertimento); organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; conferenze (organizzazione e direzione di-); divertimento;intrattenimento mediante video, Internet, televisione, film, registrazioni via cavo, supporti elettronici; gestione di servizi di divertimento; gestione di musei; fornitura di strutture per musei; esposizioni in musei; servizi di musei;esposizioni in materia di attività minerarie, conservazione, costruzione e scienza; pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); pubblicazioni elettroniche on-line; pubblicazione di libri e riviste specializzate elettroniche on-line; pubblicazioni consultabili su una rete informatica globale o su Internet; informazioni in materia di educazione e divertimento; organizzazione ed esecuzione di conferenze, seminari, esposizioni e simposi; informazioni e consulenza riguardanti quanto suddetto.

švietimo ir mokymo paslaugų, susijusių su įvairiais bendruomeniniais projektais, įskaitant aplinkos valdymą, apsaugą, išsaugojimą ir priežiūrą, ūkio plėtrą, moksliniais metodais grįstą žemės priežiūrą, augalijos ir gyvūnijos apsaugą ir priežiūrą, čiabuvių sveikatą, švietimą, kultūrą ir sportą, vandens kokybę, žemės kokybės blogėjimą, eroziją ir druskingumą, teikimas bendruomeninėms organizacijoms ir grupėms, taip pat žemės savininkams ir studentams; elektroninių knygų, žurnalų, lankstinukų ir specializuotų žurnalų publikavimas prijungties būsenoje; švietimo paslaugos; instruktavimo paslaugos; fizinis lavinimas; akademijos (švietimas); kursai susirašinėjant; praktinių seminarų rengimas ir vedimas [mokymas]; konkursų rengimas (švietimas arba pramogos); parodų organizavimas kultūros ir švietimo reikmėms; konferencijų rengimas ir vedimas; pramogos;pramogos, teikiamos vaizdajuosčių, interneto, televizijos, kino, įrašų, perduodamų kabeline ir elektronine terpe, priemonėmis; pramogų vadybos paslaugos; muziejai; muziejų paslaugų teikimas; muziejaus ekspozicijos; muziejų paslaugos;parodos apie kasybą, saugojimą, statybą ir mokslą; elektroninės publikacijos (ne parsisiųsdinamos); elektroninių leidinių teikimas tiesioginio ryšio linija; elektroninių knygų ir dienoraščių publikavimas tiesioginio ryšio linija; leidinių iš visuotinio kompiuterių tinklo arba peržiūrimo interneto teikimas; informacija, susijusi su švietimo ir pramogų paslaugų teikimu; konferencijų, seminarų, parodų ir simpoziumų rengimas bei vedimas; informacijos, patarimų ir konsultacijų paslaugos, susijusios su visomis anksčiau nurodytomis paslaugomis.

Izglītības un apmācību pakalpojumu sniegšana sabiedriskām organizācijām un grupām, kā arī zemes īpašniekiem un studentiem saistībā ar dažādiem sabiedriskiem projektiem, tostarp vides pārvaldi, aizsardzību, saglabāšanu un kopšanu, ekonomisko attīstību, zinātnisku zemes apkopi, dzīvās dabas un floras, vietējo iedzīvotāju veselības, izglītības, kultūras un sporta, ūdens kvalitātes un zemes deģenerēšanas, erozijas un sāļuma aizsardzību un uzturēšanu; elektronisku grāmatu, populāru žurnālu, brošūru un žurnālu publicēšana tiešsaistē; izglītības pakalpojumi; instrukciju pakalpojumi; fiziskā audzināšana; mācību iestādes (izglītība); neklātienes kursi; semināru rīkošanas un realizēšana [izglītība]; sacensību organizēšana (izglītība vai izklaide); izstāžu organizēšana kultūras un izglītības nolūkos; konferenču organizēšana un vadība; izpriecas;izklaide, izmantojot video, internetu, televīziju, filmas, ierakstus, izmantojot kabeli, elektroniskos līdzekļus; izklaides pakalpojumu menedžments; muzeji; nodrošināšana ar muzeju aprīkojumu; muzeja izstādes; muzeju pakalpojumi;izstādes par kalnrūpniecību, aizsardzību, celtniecību un zinātni; elektroniskās publikācijas (nav lejuplādējamas); elektronisko publikāciju nodrošināšana tiešsaistes režīmā; elektronisko grāmatu un laikrakstu izdošana tiešsaistes režīmā; nodrošināšana ar pārlūkojamiem izdevumiem no globālā datortīkla vai Interneta; informācija, kas saistīta ar izglītības un izklaides pakalpojumiem; konferenču, semināru, izstāžu un simpoziju rīkošana un vadīšana; informācijas padomu sniegšana un konsultācijas saistībā ar visu iepriekš minēto.

Provvista ta' servizzi edukattivi u tat-taħriġ lill-organizzazzjonijiet u gruppi bbażati fil-komunità u kif ukoll sidien ta' artijiet u studenti b'relazzjoni ma' diversi proġetti bbażati fil-komunità inkluż il-ġestjoni, il-protezzjoni, il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent, żvilupp ekonomiku, ħarsien tal-art bbażat b'mod xjentifiku, protezzjoni u manutenzjoni tal-annimali salvaġġi, saħħa aboriġinali, edukazzjoni, kultura u sport , kwalità tal-ilma u degradazzjoni, erożjoni u salinità tal-art; il-pubblikazzjoni ta' kotba elettroniċi, magazins, opuskoli u ġurnali onlajn; servizzi edukattivi; servizzi ta' struzzjoni; edukazzjoni fiżika; akkademji (edukazzjoni); korsijiet bil-korrispondenza; organizzazzjoni u tmexxija ta' workshops (edukazzjoni); l-organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet għal skopijiet edukattivi jew ta' divertiment; l-organizzazzjoni ta' esibizzjonijiet għal skopijiet kulturali u edukattivi; l-arranġament u t-tmexxija ta' konferenzi; divertiment;divertiment permezz ta' vidjows, internet, televiżjoni, film, reġistrazzjonijiet permezz tal-kejbil, mezzi elettroniċi; il-ġestjoni ta' servizzi ta' divertiment; mużewijiet; il-provvista ta' faċilitajiet ta' mużew; esibizzjonijiet f'mużewijiet; servizzi ta' mużew;esibizzjonijiet dwar it-tħaffir u t-tqattigħ, il-konservazzjoni, il-kostruzzjoni u x-xjenza; pubblikazzjonijiet elettroniċi (li ma jistgħux jitniżżlu mill-Internet); il-provvista ta' pubblikazzjonijiet elettroniċi online; il-pubblikazzjoni ta' kotba elettroniċi u ġurnali online; il-provvista ta' pubblikazzjonijiet minn network globali tal-kompjuter jew l-Internet li jistgħu jinqraw; informazzjoni relatata ma' servizzi ta' edukazzjoni u divertiment; l-arranġament u t-tmexxija ta' konferenzi, seminars, esibizzjonijiet u simpożji; servizzi ta' informazzjoni, pariri u konsulenza relatati ma' dak kollu hawn fuq imsemmi.

Verschaffing van onderwijs en opleiding aan maatschappelijke organisaties en groepen alsmede aan landeigenaren en studenten met betrekking tot verschillende maatschappelijke projecten, waaronder beheer, bescherming, behoud en verzorging van het milieu, economische ontwikkeling, op wetenschap gebaseerde verzorging van de grond, bescherming en behoud van fauna en flora, gezondheid, onderwijs, cultuur en sport van inboorlingen, waterkwaliteit, gronddegeneratie, -erosie en -verzilting; uitgave van elektronische boeken, tijdschriften, brochures en dagbladen, online; diensten op het gebied van onderwijs; instructiediensten; lichaamstraining; academies (onderwijs); cursussen per correspondentie; het organiseren en houden van workshops (opleiding); organisatie van wedstrijden (opvoeding of ontspanning); organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; het organiseren en houden van conferenties; ontspanning;ontspanning door middel van video, internet, televisie, film, opnamen via kabel, elektronische media; beheer van ontspanning; exploitatie van musea; het verstrekken van museumfaciliteiten; museumtentoonstellingen; diensten op het gebied van musea;tentoonstellingen over mijnbouw, milieubeheer, bouw en wetenschap; elektronische publicaties (niet downloadbaar); on-lineverschaffing van elektronische uitgaven; on-line-uitgave van elektronische boeken en dagbladen; verstrekking van publicaties via een wereldwijd computernetwerk of het Internet die kunnen worden bekeken; informatie met betrekking tot educatie en ontspanning; het organiseren en houden van conferenties, seminars, tentoonstellingen en symposia; informatie, advisering en consultancy met betrekking tot al het voornoemde.

świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz organizacji i grup społecznym, jak również właścicieli ziemskim i studentów w zakresie różnych projektów społecznych, obejmujących zarządzanie i ochronę środowiska, a także rozwój ekonomiczny, wspieraną naukowo ochronę terenów przyrodniczych, ochronę i konserwację dzikiej przyrody, pomoc w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu na rzecz rdzennych mieszkańców, kontrolę jakości wody, degradacji gruntu, erozji i zasolenia; publikowanie książek elektronicznych, magazynów, broszur i dzienników w systemie on-line; usługi edukacyjne; usługi instruktażowe; kultura fizyczna; wyższe uczelnie (edukacja); kursy korespondencyjne; organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia); organizowanie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych]; organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie konferencji; rozrywka;rozrywka w postaci kaset video, Internetu, telewizji, filmów, nagrań za pośrednictwem kablowych i elektronicznych środków przekazu; zarządzanie usługami rozrywkowymi; muzea; udostepnianie sprzetu muzealnego; wystawy muzealne; usługi świadczone przez muzea;wystawy związane z wydobyciem, konserwacją, budową i nauką; publikacje elektroniczne (nie przesyłalne); udostępnianie elektronicznych publikacji on-line; publikowanie książek elektronicznych i dzienników w systemie on-line; udostępnianie publikacji ze światowej sieci lub z Internetu; informacja w zakresie usług rozrywkowych i szkoleniowych; organizowanie i prowadzenie konferencji, wystaw, seminariów i sympozjów; usługi w zakresie informacji, doradztwa i poradnictwa dotyczące uprzednio wymienionych.

Prestação de serviços de educação e formação a organizações e grupos comunitários (da sociedade civil), assim como a proprietários de terras e estudantes em relação com vários projectos de base comunitária que contemplem a gestão, protecção, conservação e manutenção do ambiente, desenvolvimento económico, tratamento dos solos com base científica, protecção e conservação da fauna e flora selvagens, saúde, educação, cultura e desporto dos aborígenes, qualidade da água, bem como degradação, erosão e salinização dos solos; publicação de livros, revistas, brochuras e jornais electrónicos em linha; serviços de educação; serviços de instrução; educação física; educação ministrada em academias; cursos por correspondência; Organização e realização de grupos de trabalho (formação); organização de concursos (educação ou divertimento); organização de exposições para fins culturais ou educativos; conferências (organização e direcção de); divertimento;divertimento por meio de vídeos, da Internet, televisão, cinema, gravações via cabo, meios electrónicos; gestão de serviços recreativos; exploração de museus; disponibilização de instalações para museus; exposições em museus; serviços de museu;exposições sobre exploração mineira, conservação, construção e as ciências; publicações electrónicas (não transferíveis); fornecimento de edições electrónicas em linha; publicação de livros electrónicos e jornais em linha; fornecimento de publicações através de uma rede informática mundial ou da Internet que podem ser pesquisadas; serviços de informações relacionadas com educação e divertimento; organização e realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos.

Prestarea de servicii educationale si de formare pentru organizatii si grupuri comunitare precum si pentru proprietarii de teren si studenti in legatura cu diverse proiecte comunitare inclusiv managementul, protectia, conservarea si ingrijirea mediului, dezvoltarea economica, ingrijirea pamantului pe baze stiintifice, protectia si mentinerea faunei si florei salbatice, sanatatea aborigena, educatie aborigena, cultura aborigena si sport aborigen, calitatea apei, degenerarea solului, erodarea solului si salinitatea solului; publicare de carti, reviste, brosuri si jurnale online; servicii de educaţie; servicii de învăţământ; cultură fizică; academii (educaţie); cursuri prin corespondenţă; organizarea si desfasurarea de ateliere de lucru [formare profesionala]; organizare de competitii (educatie sau divertisment); organizarea de expoziţii cu scopuri culturale sau educative; conferinte (organizare si conducere de -); divertisment;divertisment prin materiale video, pe internet, de televiziune, film, inregistrari prin cablu, suport electronic; gestionare de servicii de divertisment; muzee; furnizare de instalaţii pentru muzee; expozitii in muzee; servicii muzeale;expozitii referitoare la industria miniera, conservare, constructii si stiinta; publicaţii electronice (care nu pot fi descărcate); furnizare de publicaţii electronice on-line; publicare on-line de cărţi şi jurnale electronice; furnizare de publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe Internet în care se poate naviga; informaţii în domeniul serviciilor de educaţie şi divertisment; intermediere si coordonare de conferinte, seminarii, expozitii si simpozioane; servicii de informaţii, consiliere şi consultanţă în domeniile menţionate anterior.

poskytovanie vzdelávacích a výcvikových služieb pre komunitné organizácie a skupiny, ako aj vlastníkov pôdy a študentov v oblasti rôznych komunitných projektov v oblasti environmentálneho riadenia, ochrany a starostlivosti o životné prostredie, ekonomického rozvoja, vedeckej starostlivosti o krajinu, ochrany a údržby divo žijúcich zvierat a flóry, zdravia pôvodných obyvateľov, vzdelávania pôvodných obyvateľov, kultúry a športu pôvodných obyvateľov, kvality vody, degradácie pôdy, pôdnej erózie a slanosti pôdy; on-line vydávanie elektronických kníh, časopisov, brožúr a žurnálov; vzdelávanie; vyučovanie; telesné cvičenie; akadémie (vzdelávanie); korešpondenčné kurzy; organizácia a riadenie workshopov (vzdelávanie); organizovanie sútaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; zábava, pobavenie;zábava prostredníctvom videa, internetu, televízie, filmu, záznamov prostredníctvom káblových sietí a elektronických médií; manažment zábavných služieb; múzea; poskytovanie muzeálnych zariadení; výstavy v múzeách; múzea [služby-];výstavy v oblasti banskej ťažby, výstavby a vedy; elektronické publikácie (nestiahnuteľné); poskytovanie elektronických publikácií on-line; vydávanie elektronických kníh a časopisov; poskytovanie publikácií z globálnej počítačovej siete alebo z internetu, ktoré možno letmo prečítať; informácie týkajúce sa vzdelávacích a zábavných služieb; organizovanie a usporiadanie konferencií, sympózií, seminárov a výstav; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkého vyššie uvedeného.

Nudenje storitev poučevanja in usposabljanja občinskim organizacijam in skupinam, kakor tudi lastnikom zemljišč in študentom v zvezi z različnimi občinskimi projekti, vključno upravljanjem, varovanjem, ohranjanjem in skrbjo za okolje, gospodarskim razvojem, znanstveno osnovanim varovanjem zemljišč, zaščito in ohranitvijo divjih živali, zdravjem prvobitnih prebivalcev, izobraževanjem, kulturo in športom, kvaliteto vode in propadanjem zemlje, zemeljsko erozijo in zemeljsko slanostjo; objavljanje elektronskih knjig, revij, brošur in dnevnikov na spletu; storitve poučevanja; inštruiranje; telesna vzgoja; akademije (izobraževanje); dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje); organizacija tekmovanj (izobraževalnih ali razvedrilnih); organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; organizacija in vodenje konferenc; zabave;razvedrilo s pomočjo videa, interneta, televizije, filma, posnetkov preko kabla, elektronskih medijev; upravljanje razvedrilnih storitev; muzeji; nudenje muzejskih prostorov; muzejske razstave; muzejske storitve;razstave o rudarstvu, ohranjanju, gradnji in znanosti; elektronske publikacije (neprenosljive); ponudba on-line elektronskih publikacij; objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; nudenje publikacij z globalnega računalniškega omrežja ali interneta z možnostjo brskanja; informacije o izobraževalnih in razvedrilnih storitvah; organiziranje in vodenje konferenc, seminarjev, razstav in simpozijev; informacijske, svetovalne in posvetovalne storitve v zvezi z omenjenim.

tillhandahållande av utbildnings- och träningstjänster till samhällsbaserade organisationer och grupper samt markägare och studerande i samband med olika samhällsbaserade projekt inkluderande miljölhantering, -skydd, -konservering och -vård, ekonomisk utveckling, vetenskappligt baserad markvård, -skydd och bevarande av djur- och växtliv, hälsa, utbildning, kultur och sport för ursprungsbefolkning, vattenkvalitet och markförsämring, markerosion och marksalinitet; direktansluten publicering av elektroniska böcker, tidskrifter, broschyrer och veckotidningar; utbildningstjänster; instruktionstjänster; fysisk utbildning; akademier för utbildning; korrespondenskurser; anordnande och genomförande av workshops (utbildning); anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av konferenser; underhållning;underhållning med hjälp av videor, Internet, television, film, inspelningar via kabel, elektroniska medier; administration av underhållningstjänster; drift av muséer; upplåtande av museiinrättningar; museumutställningar; museer;utställningar om gruvdrift, bevarande, byggnation och vetenskap; elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara); tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer; direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; tillhandahållande av genomsökbara publikationer från ett globalt datornät eller Internet; information avseende utbildning och underhållning; arrangerande och hållande av konferenser, seminarier, utställningar och symposier; informations-, rådgivnings- och konsultationstjänster avseende nämnda tjänster.

42
Výzkum, vývoj a technické služby pro těžební a metalurgický průmysl;geologický a mineralogický vyhledávací průzkum, těžební průzkum a přehled;poskytování poradenství týkajícího se kvality, barvy a velikosti diamantů; informační a poradenské služby týkající se výše uvedených služeb; technické/technologické konzultace a výzkum v těžebním a metalurgickém průmyslu; vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy
; průmyslové analýzy a výzkum; návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; chemická analýza a výzkum; výzkum zaměřený na ochranu životního prostředí; ropný průzkum; testování ropných vrtů; průzkum ropných polí; analýzy v oboru těžby na ropných polích; technická podpora (služby);technické/technologické konzultační a inženýrsko-technické služby; inženýrské služby; technický průzkum; gemologické služby a třídění diamantů, vzácných drahokamů a drahých kamenů a polodrahokamových drahokamů a drahých kamenů jménem jiných;těžba diamantů; Těžební a rudné průzkumy; Přezkoumávání a ověřování diamantů, drahokamů a drahých kamenů v souvislosti s: vlastnostmi a jakostí, výrobními metodami, zpracováním a konečnou úpravou, dolem nebo zemí původu, v níž byl příslušný kus vytěžen, řetězcem zpracování a distribuce mezi dolem a velkobchodními a maloobchodními prodejnami;technické/technologické informace poskytované online z globální počítačové sítě nebo internetu v oborech vztahujících se k diamantům, drahokamům a šperkům; průzkumné služby v oblasti ropného, plynařského a báňského průmyslu; vývoj a výzkum týkající se ropného, plynárenského, báňského a energetického průmyslu; návrhářské a inženýrské služby vztahující se k průzkumu, hodnocení, vývoji, těžbě, zpracování a prodeje drahých a základních kovů; inženýrsko-technické služby.

Services de recherche et développement et techniques destinés aux industries minière et métallurgique;prospection, exploration, recherche et études géologiques et minéralogiques;fourniture de conseils liés à la qualité, à la couleur et à la taille des diamants; services d'information et de conseil dans les domaines précités; assistance et recherche techniques/technologiques dans les industries minières et métallurgiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Analyses chimiques et recherches; service de recherche sur la protection de l'environnement; prospection de pétrole; contrôle de puits de pétrole; expertises de gisements pétrolifères; services d'analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; services d'assistance technique;services d'assistance et d'ingénierie techniques/technologiques; ingénierie; recherche technique; services gemmologiques et triage de diamants, gemmes et pierres précieuses, gemmes et pierres semi-précieuses pour le compte de tiers;extraction de diamants; Services d'exploitation minière et de prospection des minéraux; Vérification et certification de diamants, gemmes et pierres précieuses quant au type et à la qualité, aux méthodes de production, au traitement et à la finition, à la mine ou au pays d'origine où l'article a été extrait, à la chaîne de traitement et à la distribution entre mines et points de vente en gros et au détail;informations techniques/technologiques fournis en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou de l'internet dans les domaines liés aux diamants, aux gemmes et aux bijoux; services de prospection pour les industries pétrolière, minière et gazière; recherche et développement à l'attention des industries pétrolière, minière, gazière et d'approvisionnement en énergie; services de conception et ingénierie relatifs à l'exploitation, l'évaluation, le développement, l'extraction, le traitement et la commercialisation de métaux précieux et communs; services d'ingénierie.

Research development and technical services for the mining and metallurgical industries; geological and mineralogical prospecting, exploration, research and survey; providing advice concerning the quality, color and size of diamonds; information and advisory services relating to all the aforesaid services; technical/technological consultation and research in the mining and metallurgical industries; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; chemical analysis and research; research in the field of environmental protection; oil prospecting; oil-well testing; oil-field surveys; analysis for oil-field exploitation; technical assistance services; technical/ technological consultation and engineering services; engineering; technical research; gemological services and grading diamonds, precious gems and gemstones, and semi-precious gems and gemstones on behalf of others; mining of diamonds; mining and mineral exploration services; verifying and certifying diamonds, gems, and gemstones in respect of: character and quality, methods of production, processing, and finishing, mine or country of origin in which item was mined, chain of processing and distribution between mine and wholesale and retail outlets; technical/technological information provided on-line from a global computer network or the Internet in fields relating to diamonds, gem stones and jewellery; exploration services relating to oil, gas and mining industries; development and research relating to the oil, gas, mining and energy supply industries; designing and engineering services relating to the exploration, evaluation, development, mining, processing and marketing of precious and base metals; engineering services.

Forschung, Entwicklung und technische Dienstleistungen für die Bergbau- und metallurgische Industrie;geologische und mineralogische Erkundung, Forschung und Vermessung;Beratung in Bezug auf Qualität, Farbe und Größe von Diamanten; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; technische/technologische Beratung und Recherche in der Bergbau- und Metallurgieindustrie; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Chemische Analyse und Forschung; Forschung auf dem Gebiet des Umweltschutzes; Durchführung von Erdölsuchbohrungen; Überwachung von Erdölbohrungen; Vermessung von Ölfeldern; Erstellung von Analysen für die Erdölförderung; technische Hilfe;technische/technologische Beratung und Dienstleistungen von Ingenieuren; Ingenieurwesen; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; gemmologische Dienstleistungen und Klassierung von Diamanten, Edelsteinen und Schmucksteinen sowie von Halbedelsteinen und halbedlen Schmucksteinen für Dritte;Förderung von Diamanten; Bergbau und Mineralerkundung; Verifizierung und Zertifizierung von Diamanten, Edelsteinen und Schmucksteinen im Hinblick auf Charakter und Qualität, Verfahren zur Herstellung, Verarbeitung und Fertigbearbeitung, Herkunftsbergwerk oder -land, in dem der Gegenstand abgebaut wurde, Verarbeitungs- und Vertriebskette zwischen Bergwerk und Groß- und Einzelhandelsgeschäften;online aus einem weltweiten Computernetz oder aus dem Internet bereitgestellte technische/technologische Informationen in Bezug auf Diamanten, Edelsteine sowie Juwelierwaren und Schmuckwaren; Erkundungen für die Öl-, Gas- und Bergbauindustrie; Forschung und Entwicklung für die Öl-, Gas-, Bergbau- und Energieversorgungsindustrie; Entwurf und ingenieurtechnische Dienstleistungen in Bezug auf Erkundung, Auswertung, Entwicklung, Bergbau, Verarbeitung und Marketing von Edel- und unedlen Metallen; Dienstleistungen eines Ingenieurs.

Research development и technical services for the mining и metallurgical industries;геоложки и минералогични снимки, изследване, проучване и огледи;предоставяне на съвети относно качество, цвят и размер на диаманти; информационни и консултантски услуги, свързани с горепосочените; Техническо/технологично консултиране и изследвания в минната и металургичната индустрия; Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; услуги за промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен хардуер и софтуер; Химични анализи и изследване; проучване в сферата на защита на околната среда; изследване за добив на петрол; тестване на петролен кладенец; проучвания на петролно находище; изготвяне на анализи за петролодобив; услуги на асоциация;технически/ технологични консултации и инженерингови услуги; инженеринг; технически изследвания;хемологични услуги и оценяване на диаманти, скъпоценни камъни и полускъпоценни камъни, и полускъпоценни камъни от името на трети лица;изкопаване на диаманти; услуги, свързани с изследване на мини и полезни изкопаеми;потвърждаване и сертифициране на диаманти, полускъпоценни камъни, и камъни по отношение на вид и кчаество, методи за производство, обработка и шлифоване, мина или страна на произход, в която е изкопан артикула, верига на обработка и разпространение между мината и магазини за продажба на дребно и едро;техническа/ технологична консултация, предоставена онлайн от глобална компютърна мрежа или интернет в областта на диамантите, скъпоценните камъни и бижутата; проучвателни услуги, свързани с нефтени, газови и минни предприятия; развитие и проучване свързани с нефт, газ, миньорската и енергийна индустрии; планиране и инженерно-технически услуги във връзка с проучване, оценяване, разработка, добив, обработка и маркетинг на благородни и неблагородни метали; инженерингови услуги.

Forskning og udvikling og teknisk bistand til mine- og metallurgiindustrien;geologisk og mineralogisk prospektering, undersøgelse, forskning og kortlægning;rådgivning vedrørende kvalitet, farve og størrelse i forbindelse med diamanter; informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende førnævnte tjenesteydelser; teknisk/teknologisk bistand og forskning inden for mineindustri og metallurgiske industri; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; Kemisk analyse og forskning; forskning vedrørende miljøbeskyttelse; olieprospektering; testning af oliekilder; oliefeltopmåling; analyse af udnyttelse af oliekilder; tjenesteydelser i forbindelse med teknisk støtte;teknisk/ teknologisk rådgivning og ingeniørbistand; ingeniørvirksomhed; teknisk forskning; gemmologisk virksomhed og klassificering af diamanter, ædelstene og halvædelstene på vegne af tredjemand;diamantminedrift; Minedrift og udvinding af mineraler; Verificering og godkendelse af diamanter og ædelstene vedrørende beskaffenhed og kvalitet, produktions-, bearbejdnings- og overfladebehandlingsmetoder, oprindelsesmine eller det land, hvor stenen blev udvundet, behandlings- og distributionskæde mellem minen og engros- og detailforretningen;teknisk/teknologisk information udbudt online via et globalt computernetværk eller internettet vedrørende diamanter, ædelstene og juvelerarbejder; efterforskning efter olie, gas og efterforskning i forbindelse med minedrift; udvikling og forskning inden for olie- og gasindustrien, minedrift og energiforsyning; design- og ingeniørvirksomhed i forbindelse med udforskning, vurdering, udvikling, udvinding, behandling og markedsføring af ædle og uædle metaller; tjenesteydelser vedrørende ingeniørvirksomhed.

Υπηρεσίες έρευνας, ανάπτυξης και τεχνικές για τις βιομηχανίες εξόρυξης ορυκτών και μεταλλουργίας·γεωλογική και ορυκτολογική έρευνα , διερεύνηση και μελέτη·παροχή συμβουλών σε σχέση με την ποιότητα, το χρώμα και το μέγεθος διαμαντιών· υπηρεσίες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε σχέση με τις προαναφερθείσες υπηρεσίες· παροχή τεχνικών και τεχνολογικών συμβουλών και έρευνας σε σχέση με τους τομείς των εξορύξεων και της μεταλλουργίας· επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και έρευνα και σχεδιασμός που σχετίζεται με αυτές· υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας· σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Χημική ανάλυση και έρευνα· υπηρεσίες έρευνας σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος· πετρελαϊκή έρευνα· εξέταση πετρελαιοπηγών· μελέτες σχετικά με πετρελαιοπηγές· αναλύσεις για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου· υπηρεσίες παροχής τεχνικής βοήθειας·υπηρεσίες παροχής τεχνικών/τεχνολογικών συμβουλών και μηχανικής· μηχανική· τεχνική έρευνα· υπηρεσίες γεμολογίας και κατάταξη διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων λίθων και ημιπολύτιμων πετραδιών και ημιπολύτιμων λίθων για λογαριασμό τρίτων·εξόρυξη διαμαντιών· Υπηρεσίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων· Επαλήθευση και πιστοποίηση διαμαντιών, πολύτιμων πετραδιών και πολύτιμων λίθων σε σχέση με: χαρακτήρα και ποιότητα, μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τελικής επεξεργασίας, ορυχεία ή χώρα προέλευσης όπου εξορύχτηκε το αντικείμενο, αλυσίδα επεξεργασίας και διανομή μεταξύ ορυχείων και πρατηρίων χονδρικής και λιανικής πώλησης·παροχή τεχνικών/τεχνολογικών πληροφοριών επί γραμμής από παγκόσμιο ηλεκτρονικό δίκτυο ή το Διαδίκτυο σχετικά με διαμάντια, πολύτιμους λίθους και κοσμήματα· υπηρεσίες ερευνών σε σχέση με τις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και εξορύξεων· ανάπτυξη και έρευνα σε σχέση με τις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, εξορύξεων και παροχής ενέργειας· υπηρεσίες σχεδιασμού και μηχανικής σε σχέση με την αναζήτηση, αξιολόγηση, ανάπτυξη, εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία πολύτιμων και βασικών μετάλλων· υπηρεσίες μηχανικών.

Servicios de desarrollo de investigaciones y técnicos para las industrias minera y metalúrgica;prospección, exploración, investigación y sondeo geológico y mineralógico;facilitación de asesoramiento relativo a la calidad, color y tamaño de los diamantes; servicios de información y asesoría, relacionados con los servicios mencionados; consultas e investigación técnica/tecnológica en los sectores minero y metalúrgico; servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; Investigaciones y análisis químicos; investigación en el ámbito de la protección ambiental; prospección de petróleo; control de pozos de petróleo; sondeos de yacimientos petrolíferos; servicios de análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos; servicios de asistencia técnica;servicios de consultas e ingeniería técnicos/tecnológicos; ingeniería; investigación técnica; servicios gemológicos y clasificación de diamantes, gemas y piedras preciosas y gemas y piedras semipreciosas en nombre de terceros;extracción de diamantes; Servicios de minería y de exploración de minerales; Verificación y certificado de diamantes, gemas y piedras con respecto a: carácter y calidad, métodos de producción, tratamiento y acabado, mina o país de origen donde ha sido extraído, cadena de tratamiento y distribución entre la mina y los puntos de venta al por mayor y al por menor;información técnica/tecnológica suministrada en línea desde una red informática mundial o Internet en relación con diamantes, gemas y joyería; servicios de prospección relacionados con el sector petrolero, del gas y minero; desarrollo e investigación relacionados con las industrias proveedoras del sector petrolero, del gas, minero y de energía; servicios de diseño e ingeniería en relación con la exploración, evaluación, desarrollo, extracción, tratamiento y marketing de metales preciosos y metales base; servicios de ingeniería.

Uurimis-, arendus- ja tehnilised teenused kaevandus- ja metallurgiatööstustele;geoloogilised ja mineraloogilised uuringud, tuvastamine, uurimistegevus ja vaatlused;teemantide kvaliteedi, värvuse ja suuruse nõuannete pakkumine; info- ja nõustamisteenused eelmainitud teenuste kohta; tehniline ja tehnoloogiline konsultatsioon ja uurimistegevus kaevandus- ja metallurgiatööstuses; teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; keemiliste uuringute ja analüüsi teenused; looduskaitsealased uuringuteenused; naftaotsingud; naftapuurkaevude testimine; naftaväljaotsingud, -uuringud; naftaväljade kasutuselevõtu analüüsimine; tehnilised tugiteenused;tehnilised/tehnoloogilised nõustamisteenused ja inseneriteenused; inseneritööd; tehnilised uuringud; gemoloogilised teenused ja teemantide, vääris- ja poolvääriskivide klassifitseerimine kolmandate isikute nimel;teemantide kaevandamine; Kaevandamine ja mineraalide uurimise teenused; Teemantide ja vääriskivide kontrollimine ja sertifitseerimine omaduste ja kvaliteedi, tootmis-, töötlus- ja viimistlusmeetoditemeetodite, päritoluriigi ja -kaevanduse, töötlus- ja jaotusahela järgi kaevanduse ja hulgi- ja jaemüüjate vahel;sidusalt ülemaailmse arvutivõrgu või Interneti vahendusel teemantide, kalliskivide ja ehete kohta pakutav tehniline/tehnoloogiline teave; nafta-, maagaasi-ja mäetööstusega seotud uuringud; nafta-, gaasi-, mäe- ja energeetikatööstusega seotud arendus- ja uurimistööd; projekteerimis- ja inseneriteenused seoses vääris- ja baasmetallide otsingu, hindamise, arendamise, kaevandamise, töötlemise ja müügiga; inseneriteenused.

Kaivos- ja metallurgiateollisuuteen liittyvät tutkimus-, kehittely- ja tekniset palvelut;geologiset ja mineraaleihin liittyvät etsimis-, tutkimis- ja kartoituspalvelut;timanttien laatua, väriä ja kokoa koskevan neuvonnan tarjoaminen; edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; tekninen/teknologinen konsultointi ja tutkimus kaivos- ja metallurgianteollisuuden alalla; tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; Kemialliset analyysit ja kemiallinen tutkimus; ympäristönsuojeluun liittyvät tutkimuspalvelut; öljynetsintä; öljynporauskaivojen testaus; öljykenttätutkimukset; Öljykenttien hyödyntämiseen liittyvät analyysit; tekninen apu;tekniset/teknologiset konsultointi- ja suunnittelupalvelut; insinöörityö; tekninen tutkimus; gemmologiapalvelut sekä timanttien, jalokivien, korukivien, puolijalokivien ja jäljitelmäkorukivien luokittelu muiden puolesta;timanttien louhinta; Kaivostyö- ja mineraalien etsintäpalvelut; Timanttien, jalokivien ja korukivien tarkistaminen ja varmentaminen seuraavien osalta: luonne ja laatu, tuotanto-, käsittely- ja viimeistelymenetelmät, louhos tai alkuperämaa, jossa kivi on louhittu, käsittely- ja jakeluketju louhoksen sekä tukku- ja vähittäismyymälöiden välillä;tekninen/teknologinen tiedotus tarjottuna online-periaatteella maailmanlaajuisesta tietokoneverkosta tai Internetistä timantteihin, jalokiviin ja koruihin liittyvillä aloilla; öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden etsintäpalvelut; öljy-, kaasu-, kaivos- ja energiahuoltoteollisuuteen liittyvä kehitys ja tutkimus; suunnittelu- ja tekniset palvelut, jotka liittyvät jalo- ja perusmetallien etsintään, arviointiin, kehittämiseen, louhintaan, käsittelyyn ja markkinointiin; insinööripalvelut.

Kutatási, fejlesztési és műszaki szolgáltatások a bányaipar és fémkohászat részére;geológiai és ásványtani terepkutatás, feltárás, kutatás és felmérés;tanácsadás a gyémántok minőségére, színére, méretére vonatkozóan; fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; műszaki/technológiai konzultáció és kutatás a bányászati és kohászati iparágakban; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység
; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; vegyészeti kutatás és analízisi szolgáltatások; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; olajkutatás; olajkút tesztelés/ellenőrzés; olajmező feltérképezés; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; műszaki támogató szolgáltatás;műszaki/technológiai tanácsadó és műszaki szolgáltatások; engineering (mérnöki/műszaki tudományok/tevékenység); műszaki kutatás; gemológiai szolgáltatások, valamint gyémántok, drágakövek és féldrágakövek minősítése mások megbízásából;gyémántok bányászása; Bányászati és ásványkutatási szolgáltatások; Gyémántok és drágakövek ellenőrzése és hitelesítése a következő szempontokból: jellemzők és minőség, az előállítás, feldolgozás és megmunkálás módja, származási bánya vagy ország, ahol a tételt bányászták, feldolgozási és forgalmazási lánc a bánya és a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árusítóhelyek között;online módon, globális számítógépes hálózatról vagy az internetről nyújtott műszaki/technológiai információk a gyémántokkal, ékkövekkel és ékszerekkel kapcsolatos területeken; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral kapcsolatos (nyersanyaglelőhely) kutató szolgálat; olaj, gáz, bányászati és energiaellátó iparágakkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés; nemesfémek és nem nemesfémek feltárásával, értékelésével, fejlesztésével, bányászatval, feldolgozásával és piacravitelével kapcsolatos tervezési és műszaki szolgáltatások; műszaki szolgáltatások.

Ricerca, sviluppo e servizi tecnici per i settori minerario e metallurgico;esplorazioni, prospezioni, ricerche e perizie geologiche e mineralogiche;consulenza in materia di qualità, colore e dimensioni di diamanti; servizi d'informazione e di consulenza riguardanti i servizi summenzionati; consulenza e ricerca tecniche/tecnologiche nelle industrie mineraria e metallurgica; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; Ricerche e analisi chimiche; servizi di ricerca sulla tutela dell'ambiente; prospezioni petrolifere; controllo di pozzi di petrolio; perizie di giacimenti petroliferi; servizi d'analisi per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi; servizi d'assistenza tecnica;consulenza tecnica/tecnologica e servizi d'ingegneria; ingegneria; ricerche tecniche; servizi gemmologici e stima di diamanti, gemme e pietre preziose e gemme e pietre semipreziose per conto terzi;estrazione di diamanti; Estrazioni minerarie e prospezioni minerarie; Verifica e certificazione di diamanti, gemme e pietre preziose in materia di caratteristiche e qualità, metodi di produzione, lavorazione e finitura, miniera o paese di origine in cui l'articolo è stato estratto, catena di lavorazione e distribuzione dalla miniera ai negozi all'ingrosso ed al dettaglio;informazioni tecniche/tecnologiche disponibili on-line da una rete informatica globale o da Internet in materia di diamanti, pietre preziose e articoli di gioielleria; prospezioni per le industrie petrolifera, del gas e mineraria; sviluppo e ricerca relativi alle industrie petrolifera, del gas, mineraria e di fornitura di energia; servizi di progettazione e tecnici riguardanti lo sfruttamento, la valutazione, lo sviluppo, l'estrazione mineraria, la lavorazione e il marketing di metalli preziosi e metalli base; servizi di ingegneria.

Mokslinių tyrimų ir techninės paslaugos, susijusios su kalnakasybos ir metalurgijos pramonėmis;geologinis ir mineralų žvalgymas, telkinių paieška, mokslo tyrimai ir apžvalga;patarimų, susijusių su deimantų kokybe, spalva, dydžiu, teikimas; informacijos ir patarimų paslaugos, susijusios su anksčiau nurodytomis paslaugomis; kasybos ir metalurgijos pramonės šakų techninės/technologinės konsultacijos ir mokslo tyrimai; mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; cheminiai tyrimai ir analizės paslaugos; aplinkos apsaugos tyrimų paslaugos; naftos žvalgyba; naftos gręžinių bandymai; naftos telkinių paieška; naftos gavybos analizių sudarymas; techninės pagalbos paslaugos;techninių/technologinių konsultacijų ir inžinerinės paslaugos; inžinerija; techniniai tyrimai; gemologinės paslaugos ir deimantų, brangiųjų akmenų ir brangakmenių, pusbrangakmenių ir brangakmenių rūšiavimas (kitiems);deimantų kasyba; Kalnakasybos ir mineralų gavybos paslaugos; deimantų, brangiųjų akmenų ir brangakmenių tikrinimas ir sertifikavimas šiais aspektais: savybės ir kokybė, gamybos, apdorojimo ir užbaigimo metodai, kilmės šalis ar kasykla, kurioje akmuo buvo iškastas, apdorojimo ir platinimo grandinė nuo kasyklos iki didmeninės ir mažmeninės prekybos vietų;techninė/technologinė informacija, teikiama tiesioginiu ryšiu iš visuotinio kompiuterių tinklo ar interneto deimantų, brangakmenių ir juvelyrinių dirbinių srityse; žvalgymo paslaugos, susijusios su nafta, dujomis ir kalnakasyba; projektavimas ir tyrimai, susiję su nafta, dujomis, kalnų ir energijos tiekimo pramone; projektavimo ir inžinerijos paslaugos, susijusios su brangiųjų ir netauriųjų metalų tyrimais, vertinimu, pėtra, kasyba, apdorojimu ir rinkodara/marketingu; techninės paslaugos.

Izpētes, izstrādes un tehniskie pakalpojumi kalnrūpniecības un metalurģijas nozarei;ģeoloģiskā un mineroloģiskā izlūkošana, pētniecība, izpēte un apskate;ieteikumu nodrošināšana saistībā ar dimantu kvalitāti, krāsu un izmēru; informācijas un padomu sniegšana iepriekš minēto pakalpojumu jomā; tehniskas/tehnoloģiskas konsultācijas un izpēte izrakteņu ieguves un metalurģijas nozarēs; zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, izpēte un projektēšana šajās jomās; rūpnieciskā izpēte un izstrādnes; datoru aparatūras un programmatūras projektēšana, izstrādne un pilnveidošana; ķīmiskie pētījumi un analīzes; vides aizsardzību izpēte; naftas izlūkošana; naftas atradņu pārbaude; naftas atradņu uzraudzība; eļļas izmantošanas analīze; tehniskās palīdzības pakalpojumi;tehnisko/tehnoloģisko konsultāciju un inženierzinātņu pakalpojumi; inženiertehniskie darbi; tehnisko pētījumu veikšana; pakalpojumi, kas saistīti ar dārgakmeņiem un dimantu, dārgakmeņu un daļēju dārgakmeņu novērtēšanu;dimantu ieguve; Izrakteņu ieguve un minerālu izpēte; Dimantu, dārgakmeņu pārbaudīšana un apliecināšana, kur tiek ņemts vērā: veids un kvalitāte, ražošanas metodes, apstrāde un pārklājums, valsts, kur prece tika iegūta, apstrādes un izplatīšanas ķēde starp iegūšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikaliem;tehniska/tehnoloģiska informācija, kas nodrošināta tiešsaistē no pasaules datortīkla vai interneta, jomās, ar dimantiem, dārgakmeņiem un juvelierizstrādājumiem saistītās jomās; izpētes pakalpojumi, kas attiecas uz naftas, gāzes un izrakteņu ieguves rūpniecību; izstrādnes un pētniecība, kas saistīta ar naftas, gāzes, izrakteņu iegūšanas un enerģijas apgādes rūpniecību; projektēšana un inženiertehniskie pakalpojumi saistībā ar dārgmetālu un parasto metālu meklēšanu, ieguvi, pārstrādi un tirdzniecību; inženiertehniskie pakalpojumi.

Servizzi ta' riċerka, żvilupp u tekniċi għall-industriji tat-tħaffir u t-tqattigħ u metallurġiċi;il-prospettiva, l-esplorazzjoni, ir-riċerka u l-istħarriġ ġeoloġiku u mineraloġiku;il-provvista ta' parir dwar il-kwalità, il-kulur u d-daqs tad-djamanti; servizzi ta' informazzjoni u pariri dwar is-servizzi hawn fuq imsemmija; konsultazzjoni u riċerka teknika/teknoloġika fl-industriji tax-xogħol fil-minjieri u metallurġiċi; servizzi xjentifiċi u teknoloġiċi u riċerka u disinn relatati ma’ l-istess; analiżi industrijali u servizzi ta’ riċerka; disinn u żvilupp ta' ħardwer u softwer tal-kompjuter; riċerka kimika u servizzi ta' analiżi; servizz ta' riċerka dwar il-ħarsien ta' l-ambjent; tiftix għaż-żejt; ittestjar ta' bjar taż-żejt; stimi ta' l-għalqa taż-żejt; tħejjija ta' analiżi għat-trasport taż-żejt mhux raffinat; servizzi ta' appooo tekniku;servizzi ta' konsultazzjoni u tal-inġinerija teknika/ teknoloġika; inġinerija; riċerka teknika; servizzi ta' ġemmoloġija u l-valutazzjoni ta' djamanti, ħaġar prezzjuż u ħaġar prezzjuż mhux maħdum, u ħaġar semi-prezzjuż u ħaġar semi-prezzjuż mhux maħdum għal terzi persuni;it-tħaffir u t-tqattigħ għad-djamanti; servizzi ta' tħaffir fl-art u esplorazzjoni għal minerali; L-ivverifikar u l-iċċertifikar ta' djamanti, ħaġar, u ħaġar mhux maħdum rigward: il-karatteristiċi u l-kwalità, l-metodi tal-produzzjoni, l-ipproċessar, u l-irfinar ta' l-aħħar, il-minjiera jew il-pajjiż ta' l-oriġini minn fejn l-oġġett ġie estratt, il-katina ta' l-ipproċessar u d-distribuzzjoni bejn il-mina u l-ħwienet li jbiegħu u jixtru bl-ingrossa u bl-imnut;informazzjoni teknika/teknoloġika pprovduta onlajn minn netwerk informatiku globali jew l-Internet fl-oqsma relatati ma' djamanti, ġemmi prezzjużi u ġojjelli; servizzi ta' tiftix relatati ma' l-industriji taż-żejt, tal-gass u tal-minjieri; żvilupp u riċerka relatati ma' l-industriji taż-żejt, tal-gass, tal-minjieri u tal-provvista ta' l-enerġija; servizzi ta' disinn u inġinerija relatati ma' l-esplorazzjoni, il-valutazzjoni, l-iżvilupp, it-tħaffir u t-tqattigħ minn barrieri, l-ipproċessar u l-marketing ta' metalli prezzjużi u bażijiet tal-metall; servizzi ta' inġinerija.

Onderzoek, ontwikkeling en technische diensten voor de mijnbouwsector en de metallurgische industrie;geologische en mineralogische prospectie, exploratie en inspectie;advisering met betrekking tot kwaliteit, kleur en grootte van diamanten; informatie- en adviesdiensten met betrekking tot de voornoemde diensten; technische/technologische raadgeving en technisch/technologisch onderzoek met betrekking tot de mijnbouwsector en de metallurgische industrie; wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Chemische analyse en onderzoek; onderzoeksdiensten inzake milieubescherming; olieprospectie; controle van oliebronnen; onderzoek van olievelden; analysediensten voor de exploitatie van olievelden; technische hulp;technische/technologische raadgeving en ingenieursdiensten [expertises]; ingenieursdiensten; technisch onderzoek; edelsteenkundige diensten en waarderen van diamanten, kostbare juwelen en edelstenen, en half-kostbare juwelen en halfedelstenen namens derden;delven van diamanten; Mijnbouw en bodemexploratie; Echtheidsbepaling en certificering van diamanten, juwelen en edelstenen met betrekking tot: het karakter en de kwaliteit, productiemethode, bewerking en eindproductie, mijn of land van oorsprong waarin het item werd gedolven, productieketen en distributieketen tussen de mijn, groothandel en detailhandel;technische/technologische informatie, online verschaft vanaf een wereldwijd computernetwerk of internet op het gebied van diamanten, edelstenen en juwelierswaren; exploratie met betrekking tot de olie-, gas- en mijnindustrie; ontwikkeling en onderzoek met betrekking tot de olie-, gas-, mijn- en energievoorzieningsindustrie; ontwerp en technische diensten met betrekking tot de exploratie, taxatie, ontwikkeling, delving, verwerking en marketing van edele en onedele metalen; ingenieursdiensten.

Prace badawczo-rozwojowe i usługi techniczne w zakresie górnictwa i przemysłu metalurgicznego;prognozowanie, poszukiwania, badania i pomiary geologiczne i mineralogiczne;świadczenie porad dotyczących jakości, koloru i rozmiaru diamentów; informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienionych usług; konsultacje techniczne i technologiczne, a także badania w przemyśle górniczym i metalurgicznym; naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie
; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; badania chemiczne i usługi analityczne; usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska; poszukiwanie ropy naftowej; badanie szybów naftowych; pomiary pól naftowych; analizy pokładów roponośnych; usługi w zakresie pomocy technicznej;techniczne/technologiczne usługi w zakresie konsultacji i inżynierii; technika; badania techniczne; usługi w zakresie badania i klasyfikacji diamentów, drogocennych klejnotów i kamieni jubilerskich oraz kamieni półszlachetnych i półszlachetnych kamieni jubilerskich oraz wyrobów jubilerskich świadczone na rzecz osób trzecich;wydobywanie diamentów; Usługi w zakresie górnictwa i wydobycia minerałów; Weryfikacja i poświadczanie autentyczności diamentów, klejnotów i kamieni jubilerskich w zakresie ich charakterystyki i jakości, metod produkcji, przetworzenia i wykończenia, kopalni lub kraju pochodzenia, w którym kamień został wydobyty, łańcucha obróbki i dystrybucji pomiędzy kopalnią i miejscem sprzedaży hurtowej oraz miejscem sprzedaży detalicznej;techniczne/technologiczne informacje udzielane online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu na temat diamentów, kamieni szlachetnych i biżuterii; usługi w zakresie poszukiwania ropy naftowej, gazu oraz przemysł górniczy; prace naukowo-badawcze w zakresie ropy naftowej, gazu, przemysłu górniczego i przemysłu dostarczającego energię; usługi w zakresie projektowania i inżynierii dotyczące poszukiwania, oszacowania, rozwoju, eksploatacji górniczej, przetwarzania i wprowadzania na rynek metali szlachetnych i metali pospolitych; usługi inżynieryjne.

Desenvolvimento da investigação e serviços técnicos para as indústrias mineira e metalúrgica;prospecção, exploração, investigação e estudos geológicos e mineralógicos;prestação de aconselhamento relativo à qualidade, cor e tamanho de diamantes; serviços de informação e de assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; consultadoria técnica/ tecnológica e investigação nas indústrias de mineração e metalúrgicas; serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; Análise e investigação químicas; serviços de pesquisas sobre a protecção do ambiente; prospecção de petróleo; controlo de poços de petróleo; pesquisa de jazigos petrolíferos; serviços de análise para a exploração de jazigos petrolíferos; serviços de assistência técnica;consultadoria técnica/tecnológica e serviços de engenharia; engenharia; pesquisas técnicas; serviços geomológicos e de classificação de diamantes, pedras preciosas e pedras semi-preciosas em benefício de terceiros;mineração de diamantes; Serviços de exploração mineira e de minerais; Verificação e certificação de diamantes e pedras preciosas no domínio das características e qualidade, métodos de produção, tratamento e acabamento, mina ou país de origem em que o artigo foi minerado, cadeia de tratamento e distribuição entre a mina e os estabelecimentos grossistas e retalhistas;informação técnica/tecnológica fornecida em linha a partir de uma rede informática mundial ou da Internet nos domínios relacionados com diamantes, pedras preciosas e joalharia; serviços de exploração relacionados com as indústrias do petróleo, do gás e mineira; desenvolvimento e investigação relacionados com as indústrias do petróleo, gás, mineira e abastecimento de energia; serviços de concepção e engenharia relacionados com a exploração, avaliação, desenvolvimento, mineração, tratamento e comercialização de metais preciosos e comuns; serviços de engenharia.

Servicii de cercetare, dezvoltare si tehnice pentru industriile miniera si metalurgica;prospectare, explorare, investigare si studii geologice si mineralogice;conciliere cu privire la calitatea, culoarea si dimensiunea diamantelor; servicii de informaţii şi consultanţă privind serviciile menţionate anterior; consultanta si cercetare tehnica/tehnologica in industria miniera si metalurgica; Servicii stiintifice si tehnologice, precum si serviciile de cercetare si proiectare referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare industriala; proiectare şi dezvoltare de hardware şi software de calculator; Analiza si cercetare chimica; cerectare in domeniul protectiei mediului; prospecţiuni petroliere; controlul puţurilor petroliere; prospecţiuni petrolifere; elaborarea de analize pentru exploatarea de petrol; servicii de asistenta tehnica;servicii de consultanta tehnica/tehnologica si proiectare; inginerie; cercetări tehnice;servicii gemologice si de granulometrie pentru diamante, pietre si pietre geme pretioase si pietre si pietre geme semipretioase in numele tertilor;exploatari miniere de diamante; servicii de minerit si explorari de minerale;verificare si certificare de diamante, giuvaieruri si pietre geme cu privire la: caracterul si calitatea, metodele de productie, prelucrarea si finisarea, mineritul sau tara de origine in care element s-a exploatat, lantul de prelucrare si distributie intre mina si punctele de comert cu ridicata si cu amanuntul;informatii tehnice/tehnologice furnizate online dintr-o retea globala de calculatoare sau pe internet in domeniile referitoare la diamante, pietre geme si bijuterii; servicii de prospecţiune în domeniul industriei petroliere, industriei gazelor şi industriei mineritului; dezvoltare şi cercetare în domeniul industriei petroliere, industriei gazelor, industriei mineritului şi industriei energetice; servicii de design si proiectare referitoare la explorarea, evaluarea, dezvoltarea, exploatarea miniera, prelucrarea si marketingul metalelor pretioase si de baza; servicii tehnice.

Výskumné, vývojárske a technické služby pre banský a metalurgický priemysel;geologický a mineralogický prieskum a výskum;poskytovanie poradenstva v oblasti kvality, farby a veľkosti diamantov; informačné a poradenské služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb; technické/technologické konzultácie a výskum v oblasti banského a metalurgického priemyslu; vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia
; priemyselné analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; chemický výskum a alalyzačné služby; výskumné služby v oblasti ochrany životného prostredia; ropný prieskum; kontrola ropných veží; posudzovanie ropných polí; analýzy výtažnosti ropných polí; technické podporné služby;technické/technologické poradenské služby a inžinierske služby; inžinierske práce; technický výskum; gemologické služby a klasifikácia diamantov, drahých kameňov a drahokamov, a polodrahokamov a drahokamov v mene iných subjektov;banská ťažba diamantov; Služby v oblasti banskej ťažby a prieskumu; Overovanie a certifikovanie diamantov, drahokamov, alebo drahých kameňov vo vzťahu k: vlastnostiam a kvalite, spôsobe výroby, spracovania a konečnej úpravy, ťažbe, alebo krajine pôvodu v ktorej boli vyťažené, spracovateľskému a distribučnému reťazcu medzi ťažobnými a veľkoobchodnými a maloobchodnými prevádzkami;technické/technologické informácie poskytované prostredníctvom globálnej počítačovej siete alebo internetu v oblasti diamantov, drahokamov a šperkov; prieskumné služby týkajúce sa ropného priemyslu, plynárenstva a baníctva; rozvoj a výskum týkajúci sa ropného priemyslu, plynárenstva, baníctva a dodávateľov energie; projektové a inžinierske služby týkajúce sa prieskumu, vyhodnocovania, vývoja, ťažby, spracovania a marketingu vzácnych kovov a základných kovov; inžinierske služby.

Raziskovalno razvojne in tehnične storitve za rudarsko in metalurško industrijo;geološko in mineraloško izkopavanje, iskanje, raziskovanje in geodezija;nudenje svetovanja v zvezi s kakovostjo, barvo in velikostjo diamantov; informacijske in svetovalne storitve v zvezi z omenjenimi storitvami; tehnično/tehnološko svetovanje in raziskave v rudarski in metalurški industriji; znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter pripadajoče storitve oblikovanja
; industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; kemične analize in raziskave; raziskave na področju okoljevarstva; iskanje nafte; testiranje naftnih vrtin; iskanje naftnih polj; analize za izkoriščanje naftnih polj; tehnične podporne storitve;tehnične/ tehnološke svetovalne storitve in storitve inženiringa; inženirske storitve; tehnične raziskave; gemološke storitve in gradiranje diamantov, dragih kamnov in draguljev ter poldragih kamnov in draguljev v imenu drugih;kopanje diamantov; Rudarske storitve in storitve pridobivanja rudnin; Verificiranje in certificiranje diamantov, draguljev in dragih kamnov glede na lastnosti in kakovost, metode izdelave, obdelave in dodelave, rudnik ali državo porekla, v kateri je bil prwedmet izkopan, verigo predelave in diatribucije med rudnikom in prodajnimi mesti na debelo in drobno;tehnične/tehnološke informacije, nudene na spletu z globalnega računalniškega omrežja ali z interneta na področjih, povezanih z diamanti, dragulji in nakitom; storitve izrabljanja v zvezi z naftno, plinarniško in rudarsko industrijo; razvoj in raziskave v zvezi z naftno, plinarniško, rudarsko in energetsko industrijo; načrtovalne in inženirske storitve v zvezi z raziskovanjem, ocenjevanjem, razvojem, rudarjanjem, obdelavo in trženjem žlahtnih in osnovnih kovin; inženirske storitve.

Forsknings- och utvecklingstjänster, samt tekniska tjänster för gruvdrift och metallurgiska industrier;geologisk och mineralogisk prospektering, utforskning, forskning och undersökning;rådgivning avseende kvalitet, färg och storlek på diamanter; informations- och rådgivningstjänster avseende nämnda tjänster; teknisk/teknologisk konsultation och forskning inom gruvindustrin och den metallurgiska industrin; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Kemisk analys och forskning; forskningstjänster för miljöskydd; oljeprospektering; provning av oljekällor; undersökningar avseende oljefält; analyser för exploatering av oljefält; tekniskt bistånd;teknisk/ teknologisk konsultation och ingejörstjänster; ingenjörsverksamhet; teknisk forskning; gemmologiska tjänster och kvalitetsbestämning av diamanter, ädelstenar och halvädelstenar för andras räkning;brytning av diamanter; Gruvdrift och mineralutvinningstjänster; Verifiering och certifiering av diamanter, ädelstenar och halvädelstenar avseende: karaktär och kvalitet, metoder för produktion, bearbetning, och förädling, gruva eller ursprungsland där stenarna bröts, bearbetnings- och distributionskedja mellan gruva och grossist- och detaljistbutiker;teknisk/teknologisk information tillhandahållen via direktanslutning från ett globalt datornät eller Internet inom områden i samband med diamanter, ädelstenar och smycken; efterforskningstjänster relaterade till olje-, gas- och gruvindustrin; utveckling och forskning relaterade till olje-, gas-, gruv- och energiförsörjningsindustrin; konstruktions- och tekniska tjänster avseende utforskning, utvärdering, utveckling, gruvbrytning, bearbetning och marknadsföring av ädla och oädla metaller; ingenjörsverksamhetstjänster.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-24 07:48

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.