Industrial property office

Trademarks

Data obtained on 18/APR/14 02:13 AM. Latest update:

Industrial Property Office (IPO): 17/APR/14 08:13 PM
World Intellectual Property Organisation (WIPO): 16/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database Madrid Pending: 16/APR/14 12:00 AM
World Intellectual Property Organisation (WIPO) - database 6ter: 20/MAR/14 12:00 AM
Office for Harminization of Internal Market (OHIM): 16/APR/14 12:00 AM

This database contains trademarks and trademark applications that have already been applied or registered by the Industrial Property Office, by the WIPO (with designation for Czech Republic and EU) and by the OHIM (community trademarks). Data received from foreign offices can be inaccurate. We work on correcting these data.


Source OHIM
(210) Application number 6728893
(540) Mark BACKBREAKER
(511) Nice Classes 9, 16, 28, 41
(220) Filing date 05.03.2008
(442) Publication date 02.02.2009
(151) Date of the registration 10.06.2009
(180) Expected expiration date of the registration/renewal 05.03.2018
(730) Applicant/Holder NaturalMotion Limited
10 St Ebbe's Street
Oxford GB
OX1 1PT
(740) Representative BRAND PROTECT LIMITED
Suite B, 2nd Floor, Rowood House, Murdock Road
Bicester GB
OX2 6 4PP
Status CTM registered
Type Word
(510) Nice Classification
9
Počítače, elektronické a elektrické přístroje pro vstup, výstup a zpracování dat; přístroje na videohry, počítačové hry, přístroje na elektronické hry, všechno přizpůsobené pro použití s televizními přijímači a videopřístroji;magnetické pásky, disky, optické disky s vysokým rozlišením, magnetické disky, optické disky, křemíkové čipy, mikročipy, elektronické obvody a kazety, všechno zakódované s programy pro hry a všechno pro použití s výše uvedenými herními přístroji; zvukové nahrávky a videonahrávky, zařízení na nahrávání a reprodukci zvuku a videa; počítačový software; počítačové programy; počítačový firmware; programové paměťové cartridge pro elektronické zábavní přístroje; nahrané filmy, videa a DVD disky a ostatní nosiče filmového zvuku a obrazu;publikace ke stažení ve formě textů a grafiky, her, videí, filmů, zvukových nahrávek dostupných prostřednictvím internetu; součásti a zařízení pro všechno výše uvedené zboží.

Ordinateurs, appareils électriques et électroniques pour la saisie, la sortie et le traitement de données; appareils de jeux vidéo, jeux informatiques, appareils de jeux électroniques, tous conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision et un appareil vidéo;bandes magnétiques, disques, disques optiques haute définition, disques magnétiques, disques optiques, puces de silicium, microprocesseurs, circuits électroniques et cassettes, tous codés et contenant des programmes de jeux et tous à utiliser avec les appareils de jeux précités; enregistrements audio et vidéo, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son et des images; logiciels informatiques; programmes informatiques; microprogrammes informatiques; cartouches de mémoire de programme pour appareils électroniques de divertissement; films cinématographiques, vidéos et disques DVD préenregistrés et autres supports de sons et films cinématographiques;publications téléchargeables sous forme de textes et graphiques, jeux, vidéos, films, enregistrements audio disponibles sur l'internet; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Computers, electronic and electric apparatus, all for the input, output and processing of data; video game apparatus, computer games, electronic game apparatus, all adapted for use for television receivers and video apparatus; magnetic tapes, discs, high definition optical discs, magnetic discs, optical discs, silicone chips, microchips, electronic circuits and cassettes, all encoded with programs for games and all for use with the aforesaid games apparatus; sound and video records, sound and video recording and reproduction apparatus; computer software; computer programs; computer firmware; program memory cartridges for electronic amusement apparatus; pre-recorded motion picture films, videos and DVD disks and any other carriers for sound and vision motion films; downloadable publications in the form of text and graphics, games, videos, films, sound recordings available from the Internet; parts and fittings for all the aforesaid goods.

16
Tiskoviny; tištěné publikace; knihy, manuály, brožury, prospekty a časopisy; učební a vyučovací pomůcky; fotografie; plakáty; papírnické výrobky; nálepky, etikety a obtisky; reklamní dokumentace.

Produits de l'imprimerie; publications imprimées; livres, brochures, manuels, dépliants et magazines; matériel pour l'instruction et l'enseignement; photographies; affiches; papeterie; autocollants, étiquettes et décalcomanies; documents publicitaires.

Printed matter; printed publications; books, manuals, brochures, pamphlets and magazines; instructional and teaching materials; photographs; posters; stationery; stickers, labels and decalcomanias; advertising materials.

28
Běžné hrací karty; hry, zejména stolní a fantasy hry, hračky a věci na hraní, zejména figurky a figuríny ze dřeva, umělé hnoty, pryskyřice a kovu; elektronické hry;elektronické zábavní přístroje obsahující počítačový software, neupravené pro použití s televizními přístroji; herní stroje na mince a žetony a bez nich a stroje na pinball (hrací automaty s kuličkou a dvěma pohyblivými packami);herní a zábavní automaty a přístroje;elektronická zařízení na stolní hry s optickými obrazovkami; součásti a vybavení pro všechno výše uvedené zboží.

Cartes à jouer ordinaires; jeux, en particulier jeux de table et de rôles, jouets, en particulier personnages et figurines en bois, plastique, résine et métal; jeux électroniques;appareils électroniques de divertissement contenant des logiciels non conçus pour être utilisés avec un appareil de télévision; machines et flippers à prépaiement, non à prépaiement et à jetons;jeux d'argent, appareils et machines de divertissement;appareils de jeux de table électroniques munis d'écrans d'affichage optique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Ordinary playing cards; games, in particular board and fantasy role games, toys and playthings, in particular, figures and figurines made of wood, plastic, resin and metal; electronic games; electronic amusement apparatus incorporating computer software not adapted to be used with television apparatus; coin, non-coin and token fed games and pinball machines; gaming, entertainment and amusement machines and apparatus; electronic table game apparatus with optical display screens; parts and fittings for all the aforesaid goods.

41
Vzdělávání, poskytování kulturních a zábavních aktivit; provozování her on-line z počítačové sítě;poskytování online elektronických publikací bez možnosti stažení, zejména filmů a videí; organizování akcí a trhů; výroba filmů a zvukových nahrávek;nahrávky pro kina, televize, DVD, kompaktní disky, optické disky s vysokým rozlišením nebo vinylové disky.

Éducation, fourniture d'activités culturelles et récréatives; services de jeux fournis en ligne sur un réseau informatique;fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne, en particulier films et vidéos; organisation d'événements et foires; production de films et d'enregistrements sonores;enregistrements pour le cinéma, la télévision, de DVD, disques compacts, disques optiques haute définition, ou disques phonographiques.

Education, provision of cultural and entertainment activities; games services provided on-line from a computer network; providing on-line electronic non-downloadable publications in particular films and videos; organisation of events and fairs; production of films and sound recordings; recordings for cinema, television, DVD, compact discs, high definition optical discs, or vinyl discs.WARNING

This printout has a merely information character and the details have been drawn from the Web.
In case you think, that the information given is not correct, please, contact the Industrial Property Office.
Details drawn from http://www.upv.cz on 2014-04-18 02:13

logo
The Electronic support enforcement of intellectual property rights Project was co-funded by the European Regional Development Fund within the Integrated Operational Programme.